Till innehåll på sidan

Gränskontroll vid import av lantbruksdjur

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1594 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


N2018/04254/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1594 av Betty Malmberg (M)
Gränskontroll vid import av lantbruksdjur

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att försöka stoppa kommissionens beslut samt vilka åtgärder jag kommer att vidta för att virussmittade levande lantbruksdjur inte ska kunna föras in i Sverige.

Det kan till att börja med konstateras att det verkar råda vissa missuppfattningar om innebörden av EU:s nya djurhälsoförordning. Det har rapporterats att den nya regleringen skulle innebära att det inte längre kommer att finnas regler vid handel med djur från andra EU-länder. Låt mig vara tydlig med att det inte stämmer.

Den nya djurhälsoförordningen innebär att vi kommer få nya gemensamma regler på EU-nivå som syftar till att stärka det förebyggande djurhälsoarbetet.

Förordningen reglerar vilka sjukdomar som ska omfattas och vilka åtgärder som ska vidtas mot olika sjukdomar. Förordningen reglerar bland annat djurhälsokrav vid handel, till exempel vilka sjukdomar som länder som är fria från en sjukdom kan ha särskilda djurhälsokrav för vid införsel av djur från andra EU-länder. För vissa sjukdomar kommer den nya förordningen innebära skärpta krav för att förhindra spridning av smitta i samband med förflyttning av djur. Det gäller bland annat nötkreaturssjukdomen bovin virusdiarré (BVD) som Sverige utrotat och önskat få listad i den nya förordningen. Detta är en positiv förändring som beror på Sveriges framgångar i EU-förhandlingarna.

I förhandlingarna om den nya förordningen har Sverige drivit frågan om att reglera djursjukdomarna PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) och paratuberkulos mycket aktivt. Sverige har arbetat hårt för att kunna få ställa särskilda krav för införsel av djur från andra länder. Regeringen har arbetat tillsammans med berörda myndigheter och Lantbrukarnas riksförbund för att uppnå målet, men vi nådde på denna punkt tyvärr inte ända fram eftersom det inte fanns stöd från andra medlemsländer. Positivt är dock att de aktuella sjukdomarna blir listade genom den nya lagstiftningen, även om de inte kategoriserats så som Sverige önskat.

Att säkerställa en fortsatt god djurhälsa är av högsta prioritet för regeringen. Inför att det nya regelverket ska börja tillämpas den 21 april 2021 planerar vi för hur vi fortsatt ska säkerställa ett gott djurhälsoläge i Sverige, där utgångspunkten är att inte få in PRRS och paratuberkulos i landet. Detta är en utmaning, men Sverige har en lång historia av framgångsrikt smittskyddsarbete i samarbete mellan myndigheter och näring. Jag har stort förtroende för att vi får till stånd ett lyckat samarbete också i detta fall.

Vi behöver se över hur man kan tillämpa den nya EU-förordningen med utgångspunkt i att värna och behålla vårt goda djurhälsoläge och stoppa smittsamma djursjukdomar. Jag avser därför att ta initiativ till att ge Statens jordbruksverk ett uppdrag, att i nära samarbete med näringen, se över hur Sverige kan anpassa sig till det nya regelverket med mål om ett bibehållet högt smittskydd. Sverige ska fortsatt vara ett föregångsland när det gäller djurhälsa och en ansvarsfull antibiotikaanvändning.

Stockholm den 7 augusti 2018

Sven-Erik Bucht

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.