Till innehåll på sidan

Framtiden för Energipilot Gotland

Svar på skriftlig fråga 2022/23:447 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
KN2023/02601 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:447 av Hanna Westerén (S)
Framtiden för Energipilot Gotland

Hanna Westerén har frågat mig om jag avser att vidmakthålla ambitionerna i Energipilot Gotland och låta Statens energimyndighet även fortsättningsvis vara ansvarig myndighet för uppdraget.

Det är glädjande att höra engagemanget för den gröna omställningen på Gotland. En viktig förutsättning för långsiktig och robust elförsörjning för Gotland är en ny och förstärkt elledning mellan Gotland och fastlandet. Regeringen har därför i regleringsbrevet för 2023 gett Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att utvidga transmissionsnätet till att även omfatta Gotland och tydliggjort att ny elledning behöver vara på plats i god tid innan den nuvarande elledningen fasas ut på grund av ålder.

Mot bakgrund av bl.a. uppdraget till Affärsverket svenska kraftnät har uppdraget till Statens energimyndighet om Pilotlän Gotland utgått. Jag utgår dock från att Statens energimyndighet utifrån sina instruktionsenliga uppgifter även fortsättningsvis ger stöd till regioner i arbetet med den gröna omställningen och trygg energiförsörjning.

Stockholm den 22 mars 2023

Ebba Busch

Skriftlig fråga 2022/23:447 av Hanna Westerén (S) (Besvarad 2023-03-14)

Fråga 2022/23:447 Framtiden för Energipilot Gotland

av Hanna Westerén (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Sedan ett antal år tillbaka samarbetar det gotländska samhället kring en så kallad energipilot, ledd av Energicentrum Gotland, på uppdrag av Energimyndigheten och i slutändan av regeringen. Syftet med piloten är att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem. Gotland ska nyttjas som en plats där nationella krafter samlas för att accelererat pröva ut lösningar på Gotland som sedan kan tillgodogöras övriga landet. 

Kopplat till det här finns i nuläget till exempel beviljade fondmedel från EU (FRO) i storleksordningen 320 miljoner kronor för att minska utsläppen från cementindustrin. Gotland, Norrbotten och Västerbotten är de enda länen som är utpekade som mottagare av FRO-medel, och därmed nav i Sveriges omställning. Den regionala utvecklingsstrategin för Gotland har också arbetats fram rygg mot rygg med energipiloten. Resultaten från energipiloten gagnar hela landets omställning.

Därför är min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Avser ministern att vidmakthålla ambitionerna i Energipilot Gotland och låta Energimyndigheten även fortsättningsvis vara ansvarig myndighet för uppdraget? 

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.