Till innehåll på sidan

Förvaltningsetik och revision

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1449 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Fi2016/02715/ESA

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1449 av Peter Persson (S) Förvaltningsetik och revision

Peter Persson har frågat mig genom vilka åtgärder jag vill säkerställa statsförvaltningens moraliska kompass och återge förtroendevalda inflytande över myndigheterna så att ”vänskapstipsandet” upphör och de felaktiga beteendena som visat sig i Riksrevisionsaffären inte sprider sig?

Inledningsvis vill jag framhålla att Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen.

Regeringen ser med stort allvar på frågor som rör förtroendet för den offentliga förvaltningen. Allmänheten har ett berättigat krav på att statlig och kommunal verksamhet inte bedrivs på ett sätt som riskerar att rubba förtroendet för förvaltningens objektivitet och opartiskhet.

Som ett stöd för myndigheterna finns sedan flera år en arbetsgrupp inom Regeringskansliet, Värdegrundsdelegationen, som genom aktiviteter, skrifter och andra utåtriktade insatser ska verka för att respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen. Arbetsgruppens uppgift är att i samarbete med andra aktörer inom statlig förvaltning bidra till att uppfylla regeringens delmål att de statsanställda ska ha kunskap om och förståelse för de grundläggande värdena i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman. Arbetsgruppen ska lämna en samlad redovisning av sitt arbete samt redovisa en bedömning av resultatet till Regeringskansliet senast den 31 december i år.

Statskontoret har i rapporten Utvecklat medarbetarskap och ledarskap i staten (2016:20) föreslagit att det ska finnas en samlad funktion för värdegrundsfrågor i staten som förmår skänka arbetet med dessa frågor kontinuitet och stabilitet.

Min avsikt är att regeringen ska återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2017 om hur värdegrundsfrågorna ska bedrivas framöver.

Stockholm den 25 juli 2016

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.