Till innehåll på sidan

Fler filminspelningar i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1498 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Ku2018/

2018/01366/MF

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1498 av Cecilia Magnusson (M)
Fler filminspelningar i Sverige

Cecilia Magnusson har frågat mig hur jag avser att gå vidare med planerna på att införa produktionsrabatt för fler filminspelningar i Sverige.

Efter ett tillkännagivande av riksdagen fick Tillväxtverket 2016 i uppdrag att tillsammans med Filminstitutet utreda lämpligheten i och förutsättningarna för att Sverige ska kunna införa någon form av produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar. Uppdraget redovisades till regeringen i december 2017 genom rapporten ”Fler filminspelningar till Sverige – genom stärkta konkurrensvillkor för internationell filmproduktion”.

Efter att rapporten remitterats under våren 2018 bereds ärendet, som berör både Näringsdepartementets och Kulturdepartementets sakområden, i Regeringskansliet.

Stockholm den 27 juni 2018Alice Bah Kuhnke

Skriftlig fråga 2017/18:1498 av Cecilia Magnusson (M) (Besvarad 2018-06-14)

Fråga 2017/18:1498 Fler filminspelningar i Sverige

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen presenterat sitt förslag på hur vi främjar fler filminspelningar i Sverige. När remisstiden nu har gått ut kan vi konstatera att det är läge att snarast möjligt göra verkstad av förslaget.

I dag erbjuder 27 europeiska länder produktionsincitament i någon form, likt många delstater i USA med flera platser i världen. Sverige, Danmark, Luxemburg och Liechtenstein är de enda länder i EU- och EES-området som inte har någon form av produktionsincitament.

Det förslag som Tillväxtverket har lämnat handlar om att svenska och internationella produktionsbolag med en minibudget om 25 miljoner kronor – utom dokumentärproduktioner, där minimikravet är 3,25 miljoner – ska kunna erhålla en produktionsrabatt på 25 procent.

Att filmbranschen länge efterfrågat bättre förutsättningar för att kunna producera film i Sverige speglas i de remissvar som regeringen har mottagit. Bortsett från en del synpunkter kring nivån på produktionsrabatten eller krav på minimibudget är det tydligt att detta förslag är efterlängtat. Nu är det dags för kultur- och demokratiministern att agera.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser ministern, med anledning av viljan bland remissinstanserna, att gå vidare med planerna på att införa produktionsrabatt för fler filminspelningar i Sverige?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.