Till innehåll på sidan

En bättre fungerande granskning av public service-utbudet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1558 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Ku2018/

01465/MF

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1558 av Edward Riedl (M)
En bättre fungerande granskning av public service-utbudet

Edward Riedl har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa en bättre fungerande granskning av public service programerbjudande.

Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) bedrivs självständigt såväl i förhållande till staten som till andra ekonomiska och politiska maktsfärer i samhället. Verksamheten regleras på en övergripande nivå genom fleråriga sändningstillstånd och årliga anslagsvillkor som beslutas av regeringen enligt de ramar och den inriktning som riksdagen fastställt.

SR och SVT ska enligt sändningstillståndet erbjuda ett mångsidigt programutbud som omfattar allt från det breda anslaget till mer särpräglade programtyper. Programmen ska utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet.

I programföretagens sändningstillstånd finns också villkor om att de bl.a. ska ta hänsyn till radions särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen (genomslagskraftsbestämmelsen). Bestämmelsen innebär enligt granskningsnämndens praxis ett krav på varsamhet vid speglingen av bruket av alkohol, tobak och narkotika.

Det är programföretagen själva som avgör hur programutbudet ska utformas för att uppfylla tillstånden.

Den tekniska utvecklingen har inneburit att allt fler sändningar av radio- och tv-program sker via olika webbaserade plattformar, en distribution som till största delen sker genom tråd. Enligt yttrandefrihetsgrundlagen råder etableringsfrihet för sändningar och tillhandahållanden via tråd, vilket begränsar såväl möjligheten att ställa upp villkor för public service-bolagens verksamhet på internet som möjligheten till efterhandsgranskning av innehållet genom granskningsnämnden.

Regeringen har beslutat tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska utreda vissa frågor på tryck- och yttrandefrihetens område. Kommittén ska bl.a. utreda om det finns skäl att möjliggöra villkor för radio och tv i allmänhetens tjänst som är oberoende av om sändningen sker genom tråd eller på annat sätt samt överväga om det finns skäl att utöka möjligheten till granskning av radio och tv i allmänhetens tjänst som tillhandahållits genom tråd
(dir. 2018:51).

Regeringen har också nyligen gett en särskild utredare i uppdrag att bl.a. överväga om det finns behov av en reglering motsvarande den som gäller för beställ-tv i relevanta delar också för sådan beställradio (poddradio) som i dag finansieras enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (dir. 2018:55).

Stockholm den 12 juli 2018

Alice Bah Kuhnke

Skriftlig fråga 2017/18:1558 av Edward Riedl (M) (Besvarad 2018-06-27)

Fråga 2017/18:1558 En bättre fungerande granskning av public service-utbudet

av Edward Riedl (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Public service avser journalistik i allmänhetens tjänst. För Sveriges Radio innebär uppdraget att grunden för verksamheten ska vara att bidra med värde till samhället i stort. Enligt gällande sändningstillstånd ska Sveriges Radios verksamhet således präglas av folkbildningsambitioner och hög kvalitet.

Det är mot den bakgrunden som Sveriges Radios program Punani_99:s gärning i samhällets tjänst kan ifrågasättas .En stor del av programmet utmärks av att romantisera droger och missbruk, samtidigt som det enligt Sveriges Radios egen public service-redovisning för 2017 ska rikta sig till unga gymnasietjejer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa en bättre fungerande granskning av public service programerbjudande?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.