Till innehåll på sidan

Chicagokonventionen och bränsleskatter

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1886 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr N2017/05555/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1886 av Nina Lundström (L) Chicagokonventionen och bränsleskatter

Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Chicagokonventionen ska revideras så att Icao kan anpassa regler som medger beskattning av icke miljöanpassad flygfotogen.

Det är riktigt som Nina Lundström påpekar att Chicagokonvention för närvarande hindrar beskattning av flygbränsle för den internationella luftfarten och jag delar uppfattningen att det vore önskvärt att detta beskattningsförbud togs bort. Ett ytterligare hinder mot beskattning av flygbränsle är alla de bi- och multilaterala luftfartsavtal som innehåller förbud mot beskattning, baserat på Chicagokonventionens bestämmelser.

I den flygstrategi, som regeringen antog i januari i år, betonas att Sverige ska vara pådrivande i EU och Icao för effektiva krav och styrmedel för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan. Möjligheten att införa en skatt på flygbränsle har diskuterats flera gånger i Icao, som ett alternativ för att reglera det internationella flygets klimatpåverkan. Dessvärre saknas det för närvarande ett brett stöd bland Icaobjs medlemsstater för att göra de erforderliga ändringarna av Chicagokonventionen. I stället har Icao valt att införa ett globalt marknadsbaserat klimatstyrmedel för det internationella flyget, kallat CORSIA, som i korthet innebär att det sätts ett tak för flygets koldioxidutsläpp.

Regeringen är fullt medveten om de stora svårigheter som föreligger med att få till stånd en ändring av Chicagokonventionen, men kommer att fortsätta vara pådrivande i bl.a. Icao för överenskommelser som minskar flygets klimatpåverkan.

Stockholm den 12 september 2017

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga 2016/17:1886 av Nina Lundström (L) (Skickad 2017-09-05)

Fråga 2016/17:1886 Chicagokonventionen och bränsleskatter

av Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I dag är flygfotogen befriat från skatt. I Chicagokonventionen artikel 24 från år 1944 föreskrivs att undertecknande stater inte får beskatta bränsle som redan befinner sig ombord på annat lands flygplan som flyger till eller från avtalsslutande stat eller genom dess luftrum. Detta regelverk på internationell nivå sätter stopp för nationella skatter på dagens fossilbaserade flygfotogen. En miljöanpassning av flyget förutsätter bland annat mer energieffektiva moderna plan, klimatsmarta flygkorridorer, gröna inflygningar samt klimatsmarta transporter till och från flygplatser men även att flygbränslet i sig miljöanpassas. ICAO är det FN-organ som hanterar flygsektorn och skapades 1944 genom Chicagokonventionen. ICAO har till uppgift att se till att flygtrafikens miljöpåverkan minskas, men Chicagokonventionen hindrar en beskattning av flygbränsle. Sverige behöver vara pådrivande i att ekonomiska styrmedel skapas för flygfotogen. Ekonomiska styrmedel gör att efterfrågan utvecklas snabbare. Redan i dag finns möjligheter att förbättra innehållet i bränsle, men ekonomiska incitament saknas. Det är dyrare att vara klimatsmart. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Chicagokonventionen ska revideras så att ICAO kan anpassa regler som medger beskattning av icke miljöanpassad flygfotogen?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.