Till innehåll på sidan

Besparingar inom polisen

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3614 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Svar på fråga 2020/21:3614 av Björn Söder (SD)
Besparingar inom polisen

Björn Söder har frågat mig om jag anser att det är rimligt att propagera för att man ”genomför den största satsningen på Polismyndigheten någonsin” utan att tillräckligt finansiera satsningen.

Regeringen genomför den största satsningen på Polismyndigheten någonsin. Denna satsning finansieras löpande, med grund i de budgetunderlag som myndigheten årligen lämnar till regeringen. Budgetunderlagen innehåller myndighetens förslag till finansiering av verksamheten. Utifrån detta finns i dagsläget medel avsatta i år och nästa år för expansionen.

Polismyndigheten disponerar ett anslag som får användas för myndighetens utgifter. Detta anslag får tillfälligt överskridas genom att en anslagskredit tas i anspråk. Om krediten utnyttjas minskas anslaget med detta belopp påföljande år. På motsvarande sätt får eventuella outnyttjade medel användas följande år, s.k. anslagssparande. För Polismyndigheten gäller att tre procent av de 30,5 miljarder kronor som myndigheten disponerar 2021 får utnyttjas i anslagskredit eller anslagssparande.

Polismyndigheten får alltså de finansiella förutsättningar som behövs för att klara tillväxten. När behov uppstår finns möjlighet att hantera utgifter som är högre än tilldelade medel genom att utnyttja en anslagskredit. Med detta sagt är utbyggnaden av Polismyndigheten högt prioriterat för regeringen. För att myndigheten även fortsatt ska ha så goda förutsättningar som möjligt att utföra sitt uppdrag kommer regeringen föreslå att 500 miljoner kronor tillförs myndigheten i propositionen Höständringsbudget för 2021 för att hantera innevarande års budgetunderskott.

Stockholm den 15 september 2021

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.