Till innehåll på sidan

Besparingar inom Kustbevakningen

Svar på skriftlig fråga 2013/14:664 besvarad av Jasenko Omanovic (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Fö2014/1107/SSK

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:664 av Jasenko Omanovic (S) Besparingar inom Kustbevakningen

Jasenko Omanovic har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Kustbevakningen ska få en välfungerande och effektiv organisation.

Kustbevakningen genomför varje dag viktiga insatser längs Sveriges kust och sjöar. De senaste åren har Kustbevakningen uppgraderats med nya kombinationsfartyg, mindre patrullfartyg och flygplan.

Kustbevakningen har i budgetunderlaget för 2015-2017 aviserat om ekonomiska underskott från och med 2015. Kustbevakningens avisering om kommande underskott har föranlett Regeringskansliet att arbeta med att hitta möjligheter för att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi inom Kustbevakningen. Arbetet ska ge regeringen möjlighet att fatta strategiska beslut i syfte att skapa balans i verksamheten.

Kustbevakningen äger, inom ramen för myndighetsförordningen och myndighetens instruktion, frågorna om sin organisation, utformningen av den, diskussioner med anställda, länsstyrelser, kommuner och andra berörda. Kustbevakningen ansvarar också för att verksamheten bedrivs effektivt och att myndigheten hushållar väl med statens medel. Regeringen fastställer således ramen för Kustbevakningens uppgifter och styr inte myndighetens utformning i detalj.

Regeringskansliet arbetar för närvarande med frågan om Kustbevakningens ekonomiska situation.

Stockholm den 18 juni 2014

Karin Enström

Skriftlig fråga 2013/14:664 av Jasenko Omanovic (S) (Besvarad 2014-06-05)

Fråga 2013/14:664 Besparingar inom Kustbevakningen

av Jasenko Omanovic (S)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

För tre år sedan lades Kustbevakningens regionkontor i Härnösand och Karlskrona ned i syfte att åstadkomma en effektivare organisation genom en ändring av ledningsorganisationen. Detta skulle dessutom spara 21 miljoner åt myndigheten. Alternativet att bevara dessa kontor och att lägga ned kontoren i Stockholm och Göteborg, med mycket högre kostnadsläge, utreddes aldrig.

Uppenbart har inte nedläggningen av regionkontoren i Härnösand och Karlskrona lett till önskade resultat, eftersom myndigheten saknar 130 miljoner i nästa års budget. Kustbevakningen tvingas till nya besparingar, då regeringen inte är beredd att tillskjuta nya medel till verksamheten. Besparingskraven hotar att leda till nedläggning av flera stationer i landet med sämre sjöövervakning och räddningstjänst som följd.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att Kustbevakningen ska få en välfungerande och effektiv organisation?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.