Till innehåll på sidan

Åtgärder mot diskriminering på bostadsmarknaden

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1045 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr N2016/02502/PUB

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1045 av Ewa Thalén Finné (M) Åtgärder mot diskriminering på bostadsmarknaden

Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att komma till rätta med diskrimineringen på bostadsmarknaden och i så fall vilka?

I den kartläggning om diskriminering på bostadsmarknaden som Diskrimineringsombudsmannen genomförde för ett antal år sedan framkom bland annat att diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet förekom i större utsträckning än de andra diskrimineringsgrunderna. Den diskrimineringslag vi har med ändamålet att motverka diskriminering ska utgöra grund för att detta inte ska vara möjligt. Vi vet båda att det dessvärre sker diskriminering på bostadsmarknaden. Ewa Thalén Finné skriver att det på senare tid uppdagats tydliga fall av diskriminering där hyresvärdar föredrar svensk nationalitet framför annan etnisk bakgrund. Med den brist på bostäder som råder i stora delar av landet samt det ökande antalet nyanlända till Sverige är det därför av särskild vikt att slå vakt om att diskrimineringslagen följs. Detta är något som regeringen följer noga.

Regeringens satsning på fler nya hem med betoning på nyproduktion av hyresrätter som hushåll med vanliga inkomster kan efterfråga tror jag är en viktig förutsättning för att få till en väl fungerande bostadsmarknad. En fungerande bostadsmarknad för alla hushåll kan bidra till att minska risken för att hushåll blir diskriminerade.

Stockholm den 12 april 2016

Mehmet Kaplan

Skriftlig fråga 2015/16:1045 av Ewa Thalén Finné (M) (Besvarad 2016-03-31)

Fråga 2015/16:1045 Åtgärder mot diskriminering på bostadsmarknaden

av Ewa Thalén Finné (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Att det råder en skriande brist på bostäder på många håll i vårt land har knappast undgått någon. En långvarig bostadsbrist har övergått till en akut bostadskris. Boverket uppskattar att det behövs över 700 000 bostäder fram till år 2025, och i hela 250 av landets 290 kommuner uppger man att det nu råder bostadsbrist.

Läget är alltså ansträngt på många håll, och många vittnar om alltmer desperata försök för att få tag i en egen bostad. Som en konsekvens av den svåra bostadsbristen ser vi också att bland annat handeln med svartkontrakt breder ut sig över landet och att många utsatta grupper i dag utnyttjas på bostadsmarknaden.

En grupp som har det särskilt svårt är gruppen nyanlända som ofta både saknar egen inkomst och kapital eller tillräckligt med kötid för att lyckas skaffa en egen bostad. Men vi ser också exempel på hyresvärdar som väljer svenska namn före utländskt klingade namn i sitt urval av hyresgäster, vilket ytterligare försvårar för många nya svenskar i jakten på ett eget boende. Även om problemet knappast är nytt har det på senare tid uppdagats tydliga fall av diskriminering där hyresvärdar föredrar svensk nationalitet framför annan etnisk bakgrund samt att en intresseanmälan för en bostad behandlas olika beroende på vilken bakgrund eller nationalitet man har.

Mot bakgrund av ovanstående är därför min fråga till statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att komma till rätta med diskrimineringen på bostadsmarknaden och i så fall vilka?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.