Till innehåll på sidan

ICAO och skatt på flygbränsle

Svar på skriftlig fråga 2017/18:201 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr N2017/06767/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:201 av Jens Holm (V) Icao och skatt på flygbränsle

Jens Holm har frågat mig om jag avser att verka för att Sverige under Icao-mötet den 30 oktober–17 november 2017, genom EU eller som enskilt land, ska agera för att den internationella flygsektorns undantag från bränsleskatt ska tas bort.

Det är riktigt att Chicagokonvention för närvarande hindrar beskattning av flygbränsle för den internationella luftfarten och jag delar uppfattningen att det vore önskvärt att detta beskattningsförbud togs bort. Ett ytterligare hinder mot beskattning av flygbränsle är alla de bi- och multilaterala luftfartsavtal som innehåller förbud mot beskattning, baserat på Chicagokonventionens bestämmelser.

I den flygstrategi, som regeringen antog i januari i år, betonas att Sverige ska vara pådrivande i EU och Icao för effektiva krav och styrmedel för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan. Möjligheten att införa en skatt på flygbränsle har diskuterats flera gånger i Icao, som ett alternativ för att reglera det internationella flygets klimatpåverkan. Dessvärre saknas det för närvarande ett brett stöd bland Icaobjs medlemsstater för att göra de erforderliga ändringarna av Chicagokonventionen. I stället har Icao valt att införa ett globalt marknadsbaserat klimatstyrmedel för det internationella flyget, kallat Corsia, som i korthet innebär att det sätts ett tak för flygets koldioxidutsläpp.

Regeringen är fullt medveten om de stora svårigheter som föreligger med att få till stånd en ändring av Chicagokonventionen, men kommer att fortsätta stödja en sådan om förhandlingsläget skulle ändra sig på sikt. Regeringen kommer att vara fortsatt pådrivande i bl.a. Icao för åtgärder som minskar flygets klimatpåverkan.

Stockholm den 8 november 2017

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga 2017/18:201 av Jens Holm (V) (Besvarad 2017-11-01)

Fråga 2017/18:201 ICAO och skatt på flygbränsle

av Jens Holm (V)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Mellan den 30 oktober och den 17 november äger Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) 212:e session rum i Montreal i Kanada. Som bekant är den internationella flygindustrin helt befriad från skatt på bränsle. I en tid då klimatförändringen blir alltmer påtaglig och det råder en bred samsyn kring att alla områden måste ta ett större ansvar för sina utsläpp är det märkligt och inte hållbart att flygbranschen är skattebefriad.

Den internationella flygindustrins skattebefrielse finns fastslagen i den så kallade Chicagokonventionen från 1944 – långt före internationella klimatförhandlingar och Parisavtalet. Chicagokonventionen utgör grunden för ICAO:s arbete. Därför torde ICAO-mötet vara ett bra tillfälle att verka för att ta bort det internationella flygets undantag från bränsleskatt.

Jag vill därför fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet att verka för att Sverige under ICAO-mötet, genom EU eller som enskilt land, ska agera för att den internationella flygsektorns undantag från bränsleskatt ska tas bort?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.