Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19

Statens offentliga utredningar 2022:60

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

Sveriges tillgång till vaccin mot
covid-19

– så bör det säkras framöver
Slutbetänkande av Utredningen om tillgång till vaccin mot
covid-19

Stockholm 2022
SOU 2022:60
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Illustration omslag: Mattias Karlén
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2022
ISBN
978-91-525-0496-3
(tryck)
ISBN
978-91-525-0497-0
(pdf)
ISSN
0375-250X

Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet
Regeringen beslutade den 20 maj 2020 att en särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ska förbereda

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.