Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Hur står det till med den personliga integriteten?

Statens offentliga utredningar 2016:41

sou 2016 41

Hur står det till med den personliga integriteten?

– en kartläggning av Integritetskommittén

Delbetänkande av Integritetskommittén

Stockholm 2016

SOU 2016:41

SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2016

ISBN 978-91-38-24459-3

ISSN 0375-250X

Till statsrådet Morgan Johansson

Regeringen beslutade den 8 maj 2014 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera sådana faktiska och potentiella risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med använd- ning av informationsteknik i såväl privat som offentlig verksamhet (dir. 2014:65). Den 18 februari 2016 beslutade regeringen tilläggs­ direktiv till kommittén (dir. 2016:12) om att en del av uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 maj 2016. Delbetänkan- det ska enligt beslutet omfatta dels kartläggningen och analysen av riskerna för integritetsintrång, dels ett övervägande om behovet av ett integritetsskyddsråd.

Regeringen förordnade Göran Gräslund som ordförande. Sist i detta missiv finns en förteckning över förordnade ledamöter i kom- mittén, experter och sekreterare.

Kommittén har antagit namnet Integritetskommittén. Integritetskommittén får härmed överlämna delbetänkandet Hur

står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41).

Arbetet i kommittén fortsätter nu med att följa upp effekterna i lagstiftningsarbetet till följd av förstärkningen av grundlagsskyddet för den personliga integriteten som genomfördes år 2011. Kommittén avser också överväga förslag på åtgärder för att minska de integritets­ risker som kartlagts.

En reservation har lämnats av Agneta Börjesson och Maria Ferm (bägge MP).

Stockholm den 7 juni 2016

Göran Gräslund

Agneta Börjesson

Maria Ferm

Krister Hammarbergh

Ulf Isaksson

Eva-Lena Jansson

Ulrika Karlsson

Mathias Leveborn

Veronica Lindholm

Elin Lundgren

Jonas Millard

Andreas Norlén

Tuve Skånberg

Hanna Wagenius

Heidi-Maria Wallinder

Emanuel Öz

/Maria Jacobsson

Erik Janzon

Förteckning över ledamöter, experter och sekreterare som deltagit i utredningsarbetet samt tider för dessas förordnanden och anställningar

Ledamöter

Göran Gräslund (f.d. generaldirektör, ordförande), fr.o.m. 2014-05-18

Phia Andersson (riksdagsledamot, S), fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2015-01-21

Agneta Börjesson (riksdagsledamot, MP), fr.o.m. 2015-05-19

Christoffer Dulny (politisk sekreterare, SD), fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2014-10-19

Maria Ferm (riksdagsledamot, MP), fr.o.m. 2014-06-27

Xamuel Gonzalez Westling (kommunfullmäktigledamot V), fr.o.m. 2015-04-28 t.o.m. 2016-03-02

Krister Hammarbergh (riksdagsledamot, M), fr.o.m. 2014-06-27 Ulf Isaksson (advokat, L), fr.o.m. 2014-06-27

Eva-Lena Jansson (riksdagsledamot, S), fr.o.m. 2015-01-22 Frida Johansson Metso (leg. psykolog, L), fr.o.m. 2014-07-301 Ulrika Karlsson (riksdagsledamot, M), fr.o.m. 2014-06-27 Mathias Leveborn (politisk sekreterare, V), fr.o.m. 2016-03-03

Johan Linander (f.d. riksdagsledamot, C), fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2016-03-22

Veronica Lindholm (riksdagsledamot, S), fr.o.m. 2014-10-23 Elin Lundgren (riksdagsledamot, S), fr.o.m. 2014-06-27 Jonas Millard (riksdagsledamot, SD), fr.o.m. 2014-10-20 Andreas Norlén (riksdagsledamot, M), fr.o.m. 2014-06-27

Ardalan Shekarabi (riksdagsledamot, S), fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2014-10-22

Tuve Skånberg (riksdagsledamot, KD), fr.o.m. 2014-06-27 Hanna Wagenius (jurist, C), fr.o.m. 2016-03-23

Heidi-Maria Wallinder (politisk sekreterare, V), fr.o.m. 2015-05-19

1  Begäran om entledigande inlämnad.

Alice Åström (f.d. riksdagsledamot, V), fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2015-04-27

Emanuel Öz (riksdagsledamot, S), fr.o.m. 2015-05-19

Experter

Ingela Alverfors (jurist, Datainspektionen), fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-08-19

Fia Ewald (enhetschef, Myndigheten för samhällsskydd och bered- skap), fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2016-03-22

Anne-Marie Eklund Löwinder (säkerhetschef, Internetstiftelsen i Sverige), fr.o.m. 2014-10-20

Ulrika Harnesk (jurist, Datainspektionen), fr.o.m. 2015-08-20

Anna Hörnlund (jurist, Datainspektionen), fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2014-08-17

Gunnar Idesten (it-säkerhetsspecialist, Myndigheten för samhälls- skydd och beredskap), fr.o.m. 2016-03-23

Jeanette Kronwall (jurist, Post- och telestyrelsen), fr.o.m. 2014-10-20

Mårten Schultz (professor, Stockholms universitet), fr.o.m. 2014-06-27

Mathias Säfsten (ämnesråd, Justitiedepartementet), fr.o.m. 2014-06-27

Sekreterare

Maria Jacobsson, jurist, fr.o.m. 2015-11-16 Erik Janzon, enhetschef, fr.o.m. 2014-06-09

Katarina Monfils Gustafsson, dåvarande hovrättsassessor, fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2015-11-18

Innehåll

DEL I, Inledning

 

Sammanfattning..................................................................

27

1

Författningsförslag.......................................................

35

1.1Förslag till förordning om ändring av förordningen

 

(2007:975) med instruktion för Datainspektionen

.................35

2

Integritetskommitténs uppdrag och arbete......................

37

2.1

Kommitténs uppdrag...............................................................

37

2.2

Kommitténs arbete..................................................................

38

2.3

Begreppet personlig integritet................................................

39

2.4Kommitténs bedömning av riskerna för

 

den personliga integriteten......................................................

40

2.5

Motsvarande kartläggningar i andra länder...........................

42

 

2.5.1

Norge........................................................................

42

 

2.5.2

Danmark...................................................................

43

 

2.5.3

Tyskland....................................................................

43

 

2.5.4

Storbritannien...........................................................

43

2.6

Betänkandets disposition........................................................

44

DEL II, Kommitténs sammantagna bedömning m.m.

3

Kommitténs sammantagna bedömning...........................

49

3.1

Inledning..................................................................................

49

3.2

Den samlade effekten för den enskilde ..................................

49

7

Innehåll SOU 2016:41

3.3

Generella problem....................................................................

52

 

3.3.1

Kunskap om hur uppgifterna hanteras...................

53

 

3.3.2

Möjligheten för den enskilde att påverka................

53

 

3.3.3

Den enskildes egna skyddsåtgärder........................

54

 

3.3.4

Vad tycker den enskilde?..........................................

55

 

3.3.5

Otillräcklig tillsyn....................................................

56

 

3.3.6

Sanktionerna.............................................................

57

 

3.3.7

Globaliseringen........................................................

57

 

3.3.8

Journalistiska ändamål enligt

 

 

 

personuppgiftslagen.................................................

58

 

3.3.9

Näthat.......................................................................

59

 

3.3.10

Offentlighetsprincipen............................................

60

 

3.3.11

Personlig integritet ett viktigt värde

 

 

 

för hela samhället .....................................................

61

3.4

Teknikutvecklingen.................................................................

62

3.5

Kunskapsläget..........................................................................

64

3.6

Drivkrafter bakom utvecklingen............................................

65

3.7 Kommitténs bedömning av respektive område.....................

65

 

3.7.1

Skolan (kapitel 7).....................................................

65

 

3.7.2

Arbetsliv (kapitel 8).................................................

70

 

3.7.3

Hälso- och sjukvården och

 

 

 

socialtjänsten (kapitel 9)..........................................

75

 

3.7.4

Forskning och statistik (kapitel 10)........................

77

 

3.7.5

E-förvaltning (kapitel 11)........................................

78

 

3.7.6

Konsumentområdet (kapitel 12).............................

86

 

3.7.7

Sociala medier och e-post (kapitel 13)....................

89

 

3.7.8

Försäkringsverksamhet (kapitel 14).......................

91

 

3.7.9

Bank- och kreditmarknaden (kapitel 15)................

93

 

3.7.10

Kronofogdemyndighetens verksamhet,

 

 

 

kreditupplysning och inkasso (kapitel 16).............

96

 

3.7.11

Domstolarnas verksamhet (kapitel 17)...................

97

 

3.7.12

De brottsbekämpande myndigheternas

 

 

 

verksamhet (kapitel 18)..........................................

100

 

3.7.13

Försvarsunderrättelseverksamhet och

 

 

 

militär säkerhetstjänst (kapitel 19)........................

105

 

3.7.14

Övervakning med kamera (kapitel 20).................

108

 

3.7.15

Molntjänster (avsnitt 21.1).....................................

110

8

SOU 2016:41 Innehåll

 

3.7.16

Big data (avsnitt 21.2).............................................

114

 

3.7.17

Biometri (avsnitt 21.3)............................................

115

4

Overall assessment....................................................

117

4.1

The combined impact on the individual ..............................

117

4.2

General problems...................................................................

120

 

4.2.1

Knowledge of how data is handled........................

121

4.2.2Opportunity for the individual to exert

 

influence..................................................................

121

4.2.3

The individual’s own protective measures............

122

4.2.4

What do individuals think?...................................

123

4.2.5

Insufficient supervision.........................................

123

4.2.6

Sanctions.................................................................

125

4.2.7

Globalisation...........................................................

125

4.2.8Journalistic purposes under the Personal

 

Data Act..................................................................

126

4.2.9

Internet hate...........................................................

127

4.2.10

Principle of public access to official documents......

128

4.2.11Privacy an important value for the whole

 

 

of society ................................................................

129

4.3

The development of technology...........................................

131

4.4

The knowledge situation.......................................................

132

4.5

Drivers behind development.................................................

133

5

Den personliga integriteten.........................................

135

5.1

Inledning ...............................................................................

135

5.2

Teorier om personlig integritet.............................................

136

 

5.2.1

Inledning.................................................................

136

 

5.2.2

Rätten att bli lämnad i fred....................................

137

 

5.2.3

Oönskad tillgång till jaget.....................................

138

 

5.2.4

Hemlig information...............................................

138

5.2.5Kontroll över egna uppgifter och Strömholms

 

kränkningsförteckning..........................................

139

5.2.6

Det att vara människa............................................

140

5.2.7

Förhållandet mellan människor............................

141

9

Innehåll SOU 2016:41

5.3 Behandling av begreppet i tidigare lagstiftningsarbeten

......141

5.3.1

Inledning ................................................................

141

5.3.21966 års integritetsskyddskommitté och

 

Yttrandefrihetsutredningen...................................

142

5.3.3

Data- och offentlighetskommittén.......................

143

5.3.4Skyddet för enskilda personers privatliv

 

 

– En studie ..............................................................

144

 

5.3.5

Integritetsutredningen ...........................................

144

 

5.3.6

Personuppgiftslagsutredningen .............................

145

 

5.3.7

Integritetsskyddskommittén .................................

146

5.4

Personlig integritet i detta betänkande................................

147

 

5.4.1

Begreppets innebörd ..............................................

147

 

5.4.2

Intrång i den personliga integriteten ....................

148

6

Det grundläggande rättsliga skyddet............................

151

6.1

Inledning................................................................................

151

6.2

Europakonventionen .............................................................

151

6.3

EU:s rättighetsstadga.............................................................

152

6.4

Regeringsformen....................................................................

153

6.5

Personuppgiftslagen ..............................................................

153

 

6.5.1

Dataskyddsdirektivet .............................................

153

 

6.5.2

Lagens tillämpningsområde ..................................

154

 

6.5.3

Grundläggande krav för behandlingen .................

154

 

6.5.4

Tillåten behandling ................................................

156

 

6.5.5

Information och rättelse .......................................

158

 

6.5.6

Säkerhet vid behandlingen ....................................

158

 

6.5.7

Överföring av personuppgifter till tredje land ....

159

 

6.5.8

Kommande lagstiftning .........................................

160

6.6

Lagen om elektronisk kommunikation ...............................

161

6.7

Tillsyn

....................................................................................

163

 

6.7.1

Inledning ................................................................

163

 

6.7.2 ...................................................

Datainspektionen

163

 

6.7.3 ..................................

Övriga tillsynsmyndigheter

164

 

6.7.4 ......................................................

Pågående arbete

165

6.8

Sanktioner..............................................................................

165

10

SOU 2016:41 Innehåll

 

6.8.1

Inledning ................................................................

165

 

6.8.2

Brott mot personuppgiftslagen .............................

165

 

6.8.3

Straffbestämmelser i bl.a. brottsbalken ................

166

 

6.8.4

Skadestånd ..............................................................

170

DEL III, Riskbedömning av olika områden och företeelser

 

7

Skolan

.....................................................................

175

7.1

Inledning................................................................................

175

 

7.1.1 .........................................

Beskrivning av området

175

 

7.1.2 ..............................................

Regelverk och tillsyn

179

7.2

Digitala ..................................lärplattformar och läromedel

181

 

7.2.1 ...........................................................

Företeelserna

181

 

7.2.2 ....................................

Det skyddande regelverket

183

 

7.2.3 ..................

Risker för den personliga integriteten

184

7.3

Sociala ...........................................medier i undervisningen

185

 

7.3.1 ..............................................................

Företeelsen

185

 

7.3.2 ....................................

Det skyddande regelverket

186

 

7.3.3 ..................

Risker för den personliga integriteten

187

7.4

Elevhälsan...............................................................................

190

 

7.4.1 ..............................................................

Företeelsen

190

 

7.4.2 ....................................

Det skyddande regelverket

191

 

7.4.3 ..................

Risker för den personliga integriteten

192

7.5

Skolfederationen....................................................................

193

 

7.5.1 ..............................................................

Företeelsen

193

 

7.5.2 ....................................

Det skyddande regelverket

194

 

7.5.3 ..................

Risker för den personliga integriteten

194

7.6

Kameraövervakning .................................................i skolor

195

 

7.6.1 ..............................................................

Företeelsen

195

 

7.6.2 ....................................

Det skyddande regelverket

195

 

7.6.3 ..................

Risker för den personliga integriteten

196

7.7

Kommitténs .....................samlade bedömning av området

198

8

Arbetslivet................................................................

203

8.1

Inledning................................................................................

203

 

8.1.1 .........................................

Beskrivning av området

203

11

Innehåll SOU 2016:41

 

8.1.2

Regelverk och tillsyn..............................................

204

8.2

Positionering..........................................................................

208

 

8.2.1

Företeelsen..............................................................

208

 

8.2.2

Elektroniska körjournaler......................................

208

 

8.2.3

Fordonskontroll.....................................................

209

 

8.2.4

Digitala färdskrivare...............................................

209

 

8.2.5

Körstil.....................................................................

210

 

8.2.6

Positionering i annan utrustning ..........................

211

 

8.2.7

Risker för den personliga integriteten..................

213

8.3

Övervakning av aktiviteter och beteenden..........................

214

 

8.3.1

Företeelsen..............................................................

214

 

8.3.2

Internet och e-post.................................................

215

 

8.3.3

Personliga konton...................................................

216

 

8.3.4

Ärendehanteringssystem.......................................

217

 

8.3.5

In- och utpasseringssystem...................................

218

 

8.3.6

Flödes- och logistiksystem....................................

219

 

8.3.7

Risker för den personliga integriteten..................

220

8.4

Registerkontroller och medicinska undersökningar...........

221

 

8.4.1

Företeelsen..............................................................

221

 

8.4.2

Risker för den personliga integriteten..................

222

8.5 Arbetstagare och sociala medier...........................................

223

 

8.5.1

Företeelsen..............................................................

223

 

8.5.2

Risker för den personliga integriteten..................

225

8.6

Kompetensdatabaser..............................................................

226

 

8.6.1

Företeelsen..............................................................

226

 

8.6.2

Risker för den personliga integriteten..................

227

8.7

Bakgrundskontroller och kandidatdatabaser.......................

228

 

8.7.1

Företeelserna...........................................................

228

 

8.7.2

Det skyddande regelverket....................................

231

 

8.7.3

Risker för den personliga integriteten..................

231

8.8

Kameraövervakning...............................................................

232

 

8.8.1

Företeelsen..............................................................

232

 

8.8.2

Det skyddande regelverket....................................

234

 

8.8.3

Risker för den personliga integriteten..................

235

8.9

Företagshälsovård..................................................................

237

12

SOU 2016:41 Innehåll

 

8.9.1

Företeelsen..............................................................

237

 

8.9.2

Det skyddande regelverket....................................

238

 

8.9.3

Risker för den personliga integriteten..................

238

8.10

Kommitténs samlade bedömning av området.....................

239

9

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst.....

245

9.1

Inledning................................................................................

245

 

9.1.1

Beskrivning av området.........................................

245

 

9.1.2

Regelverk och tillsyn..............................................

246

9.2Allmänt om hanteringen av personuppgifter

inom hälso- och sjukvården..................................................

249

9.2.1

Informationshantering i hälso- och sjukvården.....

249

9.2.2

Hur ser informationshanteringen ut i dag?..........

250

9.3Behörighetsstyrning, åtkomstkontroll och spärrar och annan hantering av personuppgifter

 

inom en vårdgivares verksamhet...........................................

254

 

9.3.1

Företeelsen..............................................................

254

 

9.3.2

Det skyddande regelverket....................................

256

 

9.3.3

Iakttagelser från tillsynen......................................

257

 

9.3.4

Risker för den personliga integriteten..................

258

9.4

Sammanhållen journalföring................................................

259

 

9.4.1

Företeelsen..............................................................

259

 

9.4.2

Det skyddande regelverket....................................

260

 

9.4.3

Iakttagelser från tillsynen......................................

260

 

9.4.4

Risker för den personliga integriteten..................

261

9.5

Kvalitetsregister.....................................................................

263

 

9.5.1

Företeelsen..............................................................

263

 

9.5.2

Det skyddande regelverket....................................

264

 

9.5.3

Iakttagelser från tillsyn och myndighetsanalyser...

265

 

9.5.4

Risker för den personliga integriteten..................

267

9.6

Välfärdsteknik inom socialtjänsten......................................

268

 

9.6.1

Används välfärdsteknik i dag?...............................

268

 

9.6.2

Företeelsen..............................................................

268

 

9.6.3

Det skyddande regelverket....................................

270

9.6.4Smers rapport om robotar och övervakning

i vården av äldre......................................................

271

13

Innehåll SOU 2016:41

 

9.6.5

Risker för den personliga integriteten..................

272

9.7

Kommitténs samlade bedömning av området.....................

273

10

Forskning och statistik...............................................

277

10.1

Företeelserna..........................................................................

277

 

10.1.1

Statistik ..................................................................

279

 

10.1.2

Forskning................................................................

281

10.2

Det skyddande regelverket....................................................

283

10.3

Risker för den personliga integriteten..................................

284

10.4

Kommitténs samlade bedömning av området.....................

288

11

E-förvaltning.............................................................

291

11.1

Företeelser..............................................................................

291

 

11.1.1

Avgränsning............................................................

291

 

11.1.2

Ökad insamling, spridning och användning

 

 

 

av personuppgifter..................................................

292

 

11.1.3

Betydelsen av att fastställa

 

 

 

personuppgiftsansvaret..........................................

299

 

11.1.4

Brister i beställarkompetens..................................

301

 

11.1.5

Potentiella handlingar och metadata.....................

301

 

11.1.6

Offentlighetsprincipen..........................................

303

 

11.1.7

PSI-lagstiftningen..................................................

304

 

11.1.8

Eget utrymme.........................................................

306

 

11.1.9

Medborgarprofilering............................................

307

 

11.1.10

Kontroller på nätet.................................................

310

 

11.1.11

E-legitimation som avslöjar användaren...............

312

 

11.1.12

Myndigheter med uppgifter i molnet....................

313

 

11.1.13

Myndigheter i sociala medier och med

 

 

 

gilla-knappar på webben........................................

313

 

11.1.14

Informationssäkerhet.............................................

315

 

11.1.15

Regeringens mål i lagmotiv, digital agenda

 

 

 

och e-förvaltningsstrategi......................................

317

 

11.1.16

Samordning och styrning av utvecklingen...........

318

11.2

Det skyddande regelverket....................................................

320

11.3

Kommitténs samlade bedömning av området.....................

321

14

SOU 2016:41 Innehåll

12

Konsumentområdet...................................................

329

12.1

Inledning ...............................................................................

329

 

12.1.1

Beskrivning av området.........................................

329

 

12.1.2

Internetekonomin..................................................

330

 

12.1.3

Regelverk och tillsyn..............................................

331

12.2

Kartläggning på nätet – IP-adresser, kakor

 

 

och digitala fingeravtryck......................................................

333

 

12.2.1

Företeelserna...........................................................

333

 

12.2.2

Sökmotorer.............................................................

333

 

12.2.3

IP-adresser..............................................................

335

 

12.2.4

Kakor.......................................................................

336

 

12.2.5

Digitala fingeravtryck............................................

337

 

12.2.6

Det skyddande regelverket....................................

338

 

12.2.7

Risker för den personliga integriteten..................

339

12.3

Positionering..........................................................................

341

 

12.3.1

Företeelsen..............................................................

341

 

12.3.2

Wifi-tracking..........................................................

341

 

12.3.3

Bluetooth low energy.............................................

343

 

12.3.4

RFID.......................................................................

345

 

12.3.5

GPS..........................................................................

347

 

12.3.6

Mobilnät..................................................................

347

 

12.3.7

Det skyddande regelverket....................................

348

 

12.3.8

Risker för den personliga integriteten..................

348

12.4

Elektroniska betalningar.......................................................

349

 

12.4.1

Företeelsen..............................................................

349

 

12.4.2

Det skyddande regelverket....................................

350

 

12.4.3

Risker för den personliga integriteten..................

350

12.5

Sakernas internet (Internet of Things)................................

352

 

12.5.1

Företeelsen..............................................................

352

 

12.5.2

Uppkopplade fordon..............................................

354

 

12.5.3

Det skyddande regelverket....................................

355

 

12.5.4

Risker för den personliga integriteten..................

356

12.6

Mediekonsumtion..................................................................

358

 

12.6.1

Företeelsen..............................................................

358

 

12.6.2

Det skyddande regelverket....................................

360

 

12.6.3

Risker för den personliga integriteten..................

361

15

Innehåll SOU 2016:41

12.7

Smarta mätare.........................................................................

361

 

12.7.1

Företeelsen ..............................................................

361

 

12.7.2

Det skyddande regelverket ....................................

363

 

12.7.3

Risker för den personliga integriteten ..................

364

12.8

Appar

......................................................................................

364

 

12.8.1

Företeelsen ..............................................................

364

 

12.8.2 ....................................

Det skyddande regelverket

367

 

12.8.3 ..................

Risker för den personliga integriteten

367

12.9

Peer-to .......................................................-peer-plattformar

368

 

12.9.1 ..............................................................

Företeelsen

368

 

12.9.2 ....................................

Det skyddande regelverket

368

 

12.9.3 ..................

Risker för den personliga integriteten

369

12.10

Kommitténs .....................samlade bedömning av området

369

13

Sociala ..........................................medier och e-post

373

13.1

Sociala ........................................................................medier

373

 

13.1.1 ............................................................

Avgränsning

373

 

13.1.2 .......................................

Begreppet sociala medier

374

 

13.1.3 ........................

Olika kategorier av sociala medier

376

 

13.1.4 ......................

Funktioner för klagomålshantering

378

 

13.1.5 ..................................................

Annonsförsäljning

379

 

13.1.6 ........................................

Två typer av information

379

13.1.7Vilka har intresse för uppgifter om användarna?....382

 

13.1.8

Radering av uppgifter i sociala medier ..................

385

 

13.1.9

Användarvillkor .....................................................

385

13.2

E-post

.....................................................................................

386

13.3

Det skyddande ....................................................regelverket

390

13.4

Kommitténs .....................samlade bedömning av området

394

14

Försäkringsverksamhet...............................................

399

14.1

Om försäkring ...............och hantering av personuppgifter

399

 

14.1.1 ...................................................

Vad är försäkring?

399

14.1.2Behov av behandling av personuppgifter

inom försäkringsföretagen.....................................

400

14.1.3 Den rättsliga regleringen........................................

400

16

SOU 2016:41

 

Innehåll

14.1.4

Tillsyn m.m. ...........................................................

401

14.1.5

Branschöverenskommelser....................................

401

14.2Behandling av uppgifter för att bedöma

premier m.m. ........................................................................402

14.2.1

Försäkring och modern teknik..............................

402

14.2.2

Ny teknik ger nya bedömningsgrunder................

403

14.2.3

Insamling av kördata..............................................

405

14.2.4

Aktivitetsmätare.....................................................

405

14.2.5

Data från andra källor............................................

406

14.3 Exempel på risker för intrång i den

 

personliga integriteten...........................................................

408

14.3.1

Dataläckage.............................................................

408

14.3.2

Dataanvändning.....................................................

409

14.3.3Risk för diskriminering på

 

 

försäkringsmarknaden?.........................................

409

 

14.3.4

Inhämtning av uppgifter om hälsa........................

410

14.4

Kommitténs samlade bedömning av området.....................

412

15

Bank- och kreditmarknad............................................

415

15.1

Allmänt om behandling av personuppgifter

 

 

inom bank och kreditmarknadsföretag................................

415

 

15.1.1

Den rättsliga regleringen........................................

416

 

15.1.2

Tillsyn m.m. ...........................................................

417

15.2

Behandling av uppgifter för kreditprövning

 

 

och rådgivning.......................................................................

417

 

15.2.1

Företeelsen..............................................................

417

 

15.2.2

Det skyddande regelverket....................................

418

 

15.2.3

Risker för den personliga integriteten..................

419

15.3

Kreditkort och transaktioner över internet.........................

421

 

15.3.1

Företeelsen..............................................................

421

 

15.3.2

Det skyddande regelverket....................................

422

 

15.3.3

Risker för den personliga integriteten..................

423

15.4

Behandling av uppgifter för att uppfylla

 

 

rapporteringskrav m.m. ........................................................

428

 

15.4.1

Företeelsen..............................................................

428

 

15.4.2

Det skyddande regelverket....................................

431

17

Innehåll SOU 2016:41

 

15.4.3

Risker för den personliga integriteten..................

432

15.5

Kommitténs samlade bedömning av området.....................

434

16

Kronofogdemyndighetens verksamhet,

 

 

kreditupplysning och inkasso......................................

437

16.1

Inledning................................................................................

437

16.2

Kronofogdemyndigheten......................................................

437

 

16.2.1

Allmänt om Kronofogdemyndighetens

 

 

 

behandling av personuppgifter..............................

437

 

16.2.2

Det skyddande regelverket....................................

439

 

16.2.3

Tillstånd och tillsyn...............................................

440

 

16.2.4

Risker för den personliga integriteten..................

440

16.3

Kreditupplysning...................................................................

442

 

16.3.1

Allmänt om kreditupplysning...............................

442

 

16.3.2

Det skyddande regelverket....................................

443

 

16.3.3

Tillstånd och tillsyn ..............................................

445

 

16.3.4

Risker för den personliga integriteten..................

446

16.4

Inkasso....................................................................................

 

450

 

16.4.1

Allmänt om inkassoverksamhet............................

450

 

16.4.2

Det skyddande regelverket....................................

451

 

16.4.3

Tillstånd och tillsyn...............................................

451

 

16.4.4

Risker för den personliga integriteten..................

451

16.5

Kommitténs samlade bedömning av området.....................

452

17

Domstolarnas verksamhet...........................................

455

17.1

Inledning................................................................................

455

 

17.1.1

Om domstolarna....................................................

455

 

17.1.2

Domstolarnas användning av

 

 

 

informationsteknik................................................

456

 

17.1.3

Den rättsliga regleringen .......................................

457

 

17.1.4

Tillsyn ....................................................................

459

17.2

Behandling av uppgifter i verksamhetsregister

 

 

och besöksterminaler.............................................................

459

 

17.2.1

Företeelsen..............................................................

459

 

17.2.2

Det skyddande regelverket....................................

459

18

SOU 2016:41 Innehåll

 

17.2.3

Risker för den personliga integriteten .................

460

17.3

Behandling av uppgifter i ljud- och bildupptagning............

461

 

17.3.1

Företeelsen..............................................................

461

 

17.3.2

Det skyddande regelverket....................................

462

 

17.3.3

Risker för den personliga integriteten..................

463

17.4

Informationsutbyte mellan domstolar

 

 

och andra myndigheter .........................................................

464

 

17.4.1

Företeelsen..............................................................

464

 

17.4.2

Det skyddande regelverket....................................

464

 

17.4.3

Risker för den personliga integriteten..................

465

17.5

Utlämnande av uppgifter på medium

 

 

för automatiserad behandling...............................................

466

 

17.5.1

Företeelsen..............................................................

466

 

17.5.2

Det skyddande regelverket....................................

466

 

17.5.3

Risker för den personliga integriteten .................

467

17.6

Kommitténs samlade bedömning av området ....................

469

18

De brottsbekämpande myndigheternas verksamhet........

473

18.1

Inledning................................................................................

473

18.1.1De brottsbekämpande myndigheternas

 

användning av informationsteknik.......................

473

18.1.2

Allmänt om den rättsliga regleringen...................

474

18.1.3

Tillsyn.....................................................................

476

18.2 Hemlig rumsavlyssning och annan ljudupptagning

 

som inte avser elektronisk kommunikation.........................

477

18.2.1

Företeelsen..............................................................

477

18.2.2

Det skyddande regelverket....................................

477

18.2.3

Risker för den personliga integriteten..................

479

18.3 Hemlig kameraövervakning och annan bildupptagning.....

480

18.3.1

Företeelsen..............................................................

480

18.3.2

Det skyddande regelverket....................................

480

18.3.3

Risker för den personliga integriteten .................

482

18.4 Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.............

483

18.4.1

Företeelsen..............................................................

483

18.4.2

Det skyddande regelverket....................................

483

19

Innehåll

 

SOU 2016:41

18.4.3

Risker för den personliga integriteten .................

 

486

18.5 Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.........

487

18.5.1

Företeelsen..............................................................

 

487

18.5.2

Det skyddande regelverket....................................

 

487

18.5.3

Risker för den personliga integriteten..................

 

492

18.6 Genomsökning och kopiering av mobiltelefoner

 

 

och datorer..............................................................................

 

496

18.6.1

Företeelsen..............................................................

 

496

18.6.2

Det skyddande regelverket....................................

 

496

18.6.3

Risker för den personliga integriteten .................

 

498

18.7 Polismyndighetens informationsinhämtning

 

 

på internet m.m. ....................................................................

 

499

18.7.1

Företeelsen..............................................................

 

499

18.7.2

Det skyddande regelverket....................................

 

499

18.7.3

Risker för den personliga integriteten .................

 

500

18.8Tillgång till uppgifter i flygbolagens databaser (Passenger Name Record, PNR) och i EU:s

 

informationssystem för viseringar (VIS).............................

501

 

18.8.1

Företeelsen..............................................................

501

 

18.8.2

Det skyddande regelverket....................................

501

 

18.8.3

Risker för den personliga integriteten..................

502

18.9

Polisens behandling av personuppgifter

 

 

i register och databaser..........................................................

503

 

18.9.1

Företeelsen..............................................................

503

 

18.9.2

Det skyddande regelverket....................................

503

 

18.9.3

Risker för den personliga integriteten..................

507

18.10

Internationellt informationsutbyte......................................

512

 

18.10.1

Företeelsen..............................................................

512

 

18.10.2

Det skyddande regelverket....................................

513

 

18.10.3

Risker för den personliga integriteten..................

515

18.11

Kommitténs samlade bedömning av området ....................

516

19

Försvarsunderrättelseverksamhet och

 

 

militär säkerhetstjänst................................................

523

19.1

Inledning................................................................................

523

20

SOU 2016:41

 

Innehåll

19.1.1

Allmänt om verksamheten.....................................

523

19.1.2

Den rättsliga regleringen .......................................

524

19.1.3

Tillsyn m.m. ...........................................................

525

19.2 Försvarets radioanstalts behandling av uppgifter

 

i försvarsunderrättelseverksamhet (signalspaning).............

526

19.2.1

Företeelsen .............................................................

526

19.2.2

Det skyddande regelverket....................................

527

19.2.3

Risker för den personliga integriteten..................

529

19.3Försvarsmaktens informationshantering i försvarsunderrättelseverksamhet- och

 

militär säkerhetstjänst...........................................................

534

 

19.3.1

Företeelsen..............................................................

534

 

19.3.2

Det skyddande regelverket....................................

534

 

19.3.3

Risker för den personliga integriteten .................

536

19.4

Kommittén samlade bedömning av området.......................

537

20

Övervakning med kamera...........................................

541

20.1

Inledning................................................................................

541

 

20.1.1

Allmänt om kameraövervakning m.m. ................

541

 

20.1.2

Den rättsliga regleringen........................................

542

 

20.1.3

Tillsyn ....................................................................

547

20.2

Användningen av övervakningskameror

 

 

och därmed jämförbar utrustning........................................

547

 

20.2.1

Företeelsen..............................................................

547

 

20.2.2

Risker för den personliga integriteten..................

549

20.3

Lagring och automatisk bildanalys.......................................

552

 

20.3.1

Företeelsen..............................................................

552

 

20.3.2

Risker för den personliga integriteten..................

556

20.4

Kommitténs samlade bedömning av området.....................

557

21

Några särskilda företeelser..........................................

561

21.1

Molntjänster...........................................................................

561

 

21.1.1

Företeelsen..............................................................

561

 

21.1.2

Det skyddande regelverket....................................

566

 

21.1.3

Kommitténs samlade bedömning av området......

571

21

Innehåll SOU 2016:41

21.2

Big data...................................................................................

 

575

 

21.2.1

Företeelsen..............................................................

575

 

21.2.2

Det skyddande regelverket....................................

579

 

21.2.3

Kommitténs samlade bedömning av området......

581

21.3

Biometri..................................................................................

 

583

 

21.3.1

Företeelsen..............................................................

583

 

21.3.2

Det skyddande regelverket....................................

587

 

21.3.3

Kommitténs samlade bedömning av området......

588

DEL IV, Övrigt

 

 

22

Informationssäkerhet och integritet..............................

593

22.1

Inledning................................................................................

593

22.2

Informationssäkerhet som område.......................................

594

22.3

Det skyddande regelverket....................................................

595

22.4

Lägesbild över informationssäkerheten i Sverige.................

597

22.5

Informationssäkerhet och integritet....................................

599

 

22.5.1

Relationen mellan informationssäkerhet

 

 

 

och integritet..........................................................

599

 

22.5.2

Risker för integriteten ur ett

 

 

 

informationssäkerhetsperspektiv..........................

601

 

22.5.3

Ett europeiskt perspektiv på

 

 

 

informationssäkerhet och integritet.....................

606

 

22.5.4

Inriktning för informationssäkerheten

 

 

 

i Sverige ur ett integritetsperspektiv.....................

607

22.6

Tillsyn och informationssäkerhet.........................................

610

22.7

Kommitténs samlade bedömning av området.....................

611

23

Vilket skydd erbjuder samhället den enskilde?...............

613

23.1

Inledning................................................................................

613

23.2

Tillsyn.....................................................................................

 

616

 

23.2.1

På vilket sätt kan tillsyn ge ett skydd?..................

616

 

23.2.2

Fungerar tillsynen?................................................

618

23.3

Ekonomisk ersättning...........................................................

622

22

SOU 2016:41

Innehåll

23.3.1På vilket sätt kan ekonomisk ersättning

vara ett skydd?........................................................

622

23.3.2Möjligheten för den enskilde att begära

 

 

ersättning................................................................

625

 

23.3.3

Ersättningsbeloppen vid rätt till skadestånd

 

 

 

med stöd av personuppgiftslagen .........................

627

 

23.3.4 Fungerar ersättningssystemet i dag?.....................

629

23.4

Straffrättsliga sanktioner.......................................................

631

 

23.4.1

På vilket sätt kan straffrättsliga åtgärder

 

 

 

vara ett skydd?........................................................

631

 

23.4.2

Fungerar straffrättssystemet i dag?.......................

634

23.5

Kommitténs samlade bedömning.........................................

635

DEL V, Kommitténs förslag

 

24

Förslag om ökad information till regering och riksdag......

641

24.1

Integritetskommitténs uppdrag............................................

641

24.2

Integritetsskyddskommitténs överväganden.......................

642

24.3

En snabb utveckling...............................................................

643

24.4

I Norge och Tyskland............................................................

645

24.5

Kommitténs överväganden och förslag ...............................

646

 

24.5.1

Behovet av ett nytt organ för säkrare

 

 

 

avvägning i lagstiftningen .....................................

646

24.5.2Behovet av överblick och rapportering

 

 

om utvecklingen ....................................................

647

 

24.5.3

Rapport till regeringen ..........................................

648

 

24.5.4

Skrivelse till riksdagen ..........................................

649

 

24.5.5 Uppdraget att redovisa utvecklingen ...................

650

 

24.5.6 Inget rådgivande organ vid Datainspektionen ....

652

 

24.5.7

Kostnader ...............................................................

654

25

Konsekvenser av våra förslag.......................................

657

25.1

Inledning................................................................................

657

25.2

Ekonomiska konsekvenser....................................................

657

25.3

Andra konsekvenser..............................................................

658

23

Innehåll

SOU 2016:41

DEL VI

 

 

Ett dygn med familjen Svenssons elektroniska spår................

659

DEL VII

 

 

Reservation.......................................................................

691

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2014:65............................................

695

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2016:12............................................

707

Bilaga 3

Integritetsskyddande teknik.........................................

709

Bilaga 4 Digitalisering och personlig integritet.........................

743

24

DEL I

Inledning

Sammanfattning

Inledning

För att kunna ta del av många fördelar med modern informations- teknik delar vi med oss av våra personuppgifter. Ibland betalar vi som vanligt, men ofta får vi betala för olika tjänster genom att dela med oss av uppgifter om oss själva och ibland också om våra vänner. Det är svårt för oss att förstå och ha en överblick över på vilket sätt våra personuppgifter samlas in, sprids och vidareanvänds. Det är i dag möjligt att behandla stora mängder uppgifter om oss på ett sätt som blir mycket närgånget. Sådana behandlingar görs inte bara av kom- mersiella företag utan också av myndigheter.

På vilket sätt påverkar användningen av modern teknik vår möjlig­ het att bestämma över vilka uppgifter om oss som andra ska få ta del av? Finns det någon möjlighet att upprätthålla en fredad sfär, som inte myndigheter, företag eller andra enskilda kan komma åt? Hur står det till med den personliga integriteten i det moderna informa- tionssamhället?

Integritetskommitténs uppdrag är att utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av informations­ teknik. I detta delbetänkande presenterar vi en översiktlig beskriv- ning av faktiska och potentiella integritetsrisker som var och en av oss utsätts för.

27

Sammanfattning

SOU 2016:41

Kommitténs riskbedömning

För att göra det möjligt att jämföra de risker för den personliga in­ tegriteten som är förknippade med olika företeelser i samhället har kommittén valt att beskriva riskerna utifrån tre nivåer; viss risk, på- taglig risk eller allvarlig risk för den personliga integriteten. En risk- bedömning utgår dels från sannolikheten för att ett intrång inträffar, dels från effekterna eller konsekvenserna av intrånget. Mer om hur vi har arbetat med riskbedömningen redovisas i kapitel 2.

Företeelser som är förknippade med viss risk för den personliga integriteten

När det gäller företeelser som är förknippade med den lägsta graden av risk för den personliga integriteten handlar det ibland om före­ teelser som sannolikt inte så många av oss blir föremål för. Det kan också vara så att det inte är så många uppgifter som behandlas eller att det inte är så känsliga eller närgångna uppgifter. Det kan också vara så att det finns en bra och tydlig lagstiftning och att det inte har uppmärksammats särskilt stora tillämpningsproblem. Men dessa företeelser­ är ändå förknippade med risker för den personliga in­ tegriteten.

De företeelser som kommittén bedömt som förknippade med vissa risker för den personliga integriteten är:

•Hanteringen av personuppgifter inom elevhälsan (skolan)

•Skolfederation (skolan)

•Arbetsgivares granskningar av vad arbetstagare skriver på sociala medier (arbetsliv)

•Kompetensdatabaser och bakgrundskontroller inom arbetslivet

•Närvårdgivaretillhandahållerbådehälso-ochsjukvårdochpersonal­ administrativa tjänster (arbetsliv)

•Statlig statistikverksamhet (forskning och statistik)

•Myndigheters användning av sociala medier (e-förvaltning)

•Kronofogdemyndighetens verksamhet

28

SOU 2016:41

Sammanfattning

•Inkassobolagens verksamhet

•Personuppgiftsbehandling i domstolarnas verksamhetsregister, i samband med ljud- och bildupptagningar och i samband med in- formationsutbyte med andra myndigheter

•Tvångsmedel med stöd av 27 kap. rättegångsbalken (brotts­bekämp­ ning)1

•Polisens spaningsverksamhet på internet och utåtriktade verk- samhet i sociala medier (brottsbekämpning)

•Polisens hantering av personuppgifter som överförs av flygbolag och polisens deltagande i internationellt samarbete (brottsbekämp­­ ning)

•Behandling av personuppgifter i den militära underrättelse­tjänstens it-system2

Företeelser som är förknippade med påtaglig risk för den personliga integriteten

När det gäller företeelser som är förknippade med den högre graden av risk för den personliga integriteten handlar det ofta om företeelser som innefattar behandling av fler uppgifter om enskilda och om be- handlingar som omfattar många av oss. De uppgifter som behandlas kan vara känsliga eller närgångna. Sådana företeelser är ofta regle- rade, men har ibland brister i regelverket eller i tillämpningen av dessa. Kommittén har bedömt riskerna efter en sammanvägning av dessa faktorer.

•Kameraövervakning (i allmänhet och särskilt beträffande över- vakning inomhus i skolan)

•Informationsdelning inom och mellan myndigheter (e-förvalt- ning)

1  För de enskilda personer som blir föremål för åtgärden är intrånget i den personliga integri- teten tveklöst mycket närgånget. Men ur ett riskperspektiv ska även sannolikheten för att ­någon blir föremål för åtgärden beaktas, liksom andra relevanta faktorer som ett fungerande regelverk och risken för oönskad spridning m.m. Kommittén bedömer därför att åtgärden ut- gör en viss risk för den personliga integriteten, det vill säga den lägre riskgraden.

2  Se fotnot 1.

29

Sammanfattning

SOU 2016:41

•Informationsutbyte med enskilda (e-förvaltning)

•Vidareanvändning av offentlig information enligt PSI-lagstift- ningen (e-förvaltning)

•Oskyddad e-post

•Försäkringsföretagens verksamhet

•Kreditprövning och rådgivning samt rapporteringskrav (bank- och kreditmarknad)

•Domstolarnas utlämnande av uppgifter på medium för automati- serad behandling

•Spaningsmetodersomenbartreglerasavpolislagen(brottsbekämp­ ning)

•Polisens behandling av personuppgifter i register (brottsbekämp- ning)

•Signalspaning (försvarsunderrättelseverksamhet och militär säker­ hetstjänst)3

•Tekniker som involverar många och detaljerade biometriska upp- gifter (biometri)

Företeelser som är förknippade med allvarlig risk för den personliga integriteten

När det gäller företeelser som är förknippade med den högsta graden av risk för den personliga integriteten handlar det ofta om företeelser som innefattar behandling av många uppgifter om enskilda och om behandlingar som omfattar stora delar av befolkningen. Det handlar också ofta om behandling av mycket känsliga eller närgångna person­ uppgifter. Sådana företeelser kan sakna reglering eller ha stora brister i regelverket eller i tillämpningen av dessa. Kommittén har bedömt riskerna efter en sammanvägning av dessa faktorer.

3  För de enskilda personer som faktiskt blir föremål för granskning är intrånget i den person- liga integriteten tveklöst mycket närgånget. Men ur ett riskperspektiv ska även sannolikheten för att någon blir föremål för åtgärden beaktas, liksom andra relevanta faktorer som ett fun­ gerande regelverk och risken för oönskad spridning m.m. Kommittén bedömer därför att åt- gärden utgör en påtaglig risk för den personliga integriteten, det vill säga den något högre riskgraden.

30

SOU 2016:41

Sammanfattning

•Digitala lärplattformar och digitala läromedel (skolan)

•Vissa sociala medier (i allmänhet och särskilt beträffande använd- ningen av sociala medier i skolans undervisning)

•Arbetsgivares positionering och annan övervakning och kontroll av arbetstagarnas aktiviteter och beteenden på arbetet

•Kameraövervakning på arbetsplatser

•Hälso- och sjukvård och välfärdstjänster inom socialtjänsten

•Viss forskning

•Myndigheter med kunddata i molnet (e-förvaltning)

•Medborgarprofilering och kontroller på internet (e-förvaltning)

•Brister i myndigheters informationssäkerhet (e-förvaltning)

•Konsumentområdet

•Försäkringsföretagens framtida verksamhet

•Användningen av kreditkort och andra digitala transaktioner (bank- och kreditmarknad)

•Kreditupplysningsföretagens verksamhet

•Lagring och vidarebearbetning av uppgifter som har samlats in med hjälp av kamerövervakning

•Publika molntjänster

•Big data

Informationssäkerhet och integritet

Vi har som enskilda personer ofta små möjligheter att påverka hur uppgifter om oss hanteras. Därför är det nödvändigt att de som han- terar våra personuppgifter tar sitt ansvar för säkerheten. Kommittén anser att det finns starka indikationer på allvarliga brister i informa- tionssäkerheten i offentliga verksamheter. När det gäller den privata sektorn har kommittén inte tillräckligt underlag för att göra en gene- rell bedömning. I kapitel 22 skriver vi mer om detta viktiga ämne.

31

Sammanfattning

SOU 2016:41

Övervägande om behovet av ett integritetsskyddsråd

Vi bedömer att det saknas behov av ett nytt integritetsskyddsorgan som, på det sätt som Integritetsskyddskommittén ansåg kunde över- vägas, skulle ha till huvuduppgift att verka för en säkrare avvägning av motstående intressen i lagstiftningen.

Förslag om ökad information till regering och riksdag

Kommittén lämnar förslag om att Datainspektionens uppdrag att följa och beskriva utvecklingen på it-området när det gäller frågor som rör personlig integritet och ny teknik, ska utvidgas till att även omfatta de legala förutsättningarna för integritetsskyddet och att myndigheten årligen ska lämna en redovisning om utvecklingen inom området till regeringen (kap. 24).

Vi föreslår även att regeringen i en årlig skrivelse till riksdagen ska informera om utvecklingen och det aktuella tillståndet när det gäller frågor som rör personlig integritet, informationsteknik och de legala förutsättningarna för integritetsskyddet.

Ett dygn med familjen Svenssons elektroniska spår

I del VI finns en vardaglig beskrivning av några integritetsrisker som en vanlig familj kan drabbas av under ett dygn. Syftet är att på ett lättillgängligt­ sätt redovisa hur modern teknik påverkar den person- liga integriteten.

Sammanfattningsvis

I detta betänkande redogör kommittén för behandlingen av person- uppgifter inom ett antal områden som en enskild person kommer i kontakt med i olika livsskeden och gör en riskbedömning av dessa. Vi beskriver därtill några vanliga generella företeelser, som har in­ verkan på den personliga integriteten. Vi drar också vissa slutsatser

32

SOU 2016:41

Sammanfattning

beträffande den samlade effekten för en enskild person av all den in- samling och lagring av personuppgifter, kartläggning och övervakning som han eller hon deltar i eller blir föremål för.

Den digitala utvecklingen innebär en genomgripande förändring av samhället och enskildas livsvillkor. Personuppgifter i digital form genereras och används i allt högre grad inom alla samhällsområden. Antalet aktörer ökar, användningsområdena ökar, lagringstiderna ökar, spridningen och utbytet mellan aktörerna ökar, vidareanvänd- ningen hos respektive aktör ökar liksom spridningen över nations- gränserna. Vi ser också att vissa stora aktörer, som en följd av utveck- lingen i stort och deras egna affärsstrategier, får tillgång till en allt större mängd personuppgifter och därmed har möjlighet att teckna en alltmer komplett bild av en enskild person. Ur den enskildes per- spektiv innebär utvecklingen att kunskapen om hur uppgifterna han- teras, liksom möjligheten att påverka detta, hela tiden krymper i för- hållande till den ökande hanteringen av personuppgifter i samhället.

I motsvarande mån begränsas även den enskildes möjlighet att genom­ ett verkligt fritt val bestämma hur uppgifter om honom eller henne ska hanteras. Integritetskommitténs generella slutsats är där- för att den enskilde – parallellt med den digitala utvecklingen – ut- sätts för stegvisa försämringar av den personliga integriteten.

Självfallet innehåller den digitala utvecklingen en enorm nytto­ potential, men i det här delbetänkandet har vi fokuserat på faktiska och potentiella risker.

33

1 Författningsförslag

1.1Förslag till

förordning om ändring av förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen att 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §

Datainspektionens uppgift är att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter­ och för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Myndigheten ska särskilt inrikta sin verksamhet på att informera om gällande regler samt ge råd och hjälp åt personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Myndigheten ska följa och beskriva utvecklingen på IT-­ området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik­.

Myndigheten ska följa, analysera och beskriva utveck- lingen på IT-området när det gäller frågor som rör integritet, ny teknik och de legala förutsätt- ningarna för integritetsskyddet samt årligen till regeringen lämna en redovisning om utvecklingen inom området.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

35

2Integritetskommitténs uppdrag och arbete

2.1Kommitténs uppdrag

Regeringen beslutade den 8 maj 20141 att tillsätta en parlamentarisk sammansatt kommitté med uppdrag att utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera sådana faktiska och potentiella risker för in- trång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av informationsteknik. Inom ramen för detta arbete ska kommittén även följa upp effekterna i lagstiftningsarbetet av för- stärkningen av grundlagsskyddet för den personliga integriteten som genomfördes år 2011. Kommittén ska också följa upp betänkandet

Skyddet för den personliga integriteten2 när det gäller behovet av att inrätta ett integritetsskyddsråd samt föreslå nödvändiga författnings­ ändringar, kopplade till denna delfråga. Det uttalas särskilt i direk­ tivet att det i uppdraget inte ingår att föreslå ändringar i grundlag.

Uppdraget ska enligt det ursprungliga direktivet redovisas senast den 1 december 2016. Under hösten 2015 begärde kommittén en senareläggning­ av slutdatum till den 1 juni 2017. Regeringen be­ slutade i februari 20163 att förlänga utredningstiden enligt begäran samt att kommittén ska avge ett delbetänkande senast den 31 maj 2016, vilket ska omfatta dels kartläggningen och analysen av riskerna för integritetsintrång, dels behovet av att inrätta ett integritets- skyddsråd.

1  Dir 2014:65.

2  Integritetsskyddskommitténs betänkande Skyddet för den personliga integriteten, SOU 2008:3. 3  Dir 2016:12.

37

Integritetskommitténs uppdrag och arbete

SOU 2016:41

2.2Kommitténs arbete

Uppdraget avser personuppgiftsbehandling inom i princip alla sam- hällsområden. Med tanke på vidden i uppdraget var det viktigt att inledningsvis lägga fast en struktur och ett arbetssätt som både ger möjlighet till en rimlig avgränsning av uppdraget och till prioritering inom denna avgränsning. Kommittén har avstått från att fördjupa sig i områden, som andra utredningar ägnar sig åt men har däremot fort- löpande följt dessas arbete.

Vi har prioriterat områden, som hittills varit bristfälligt kartlagda, särskilt känsliga eller riskfyllda ur ett integritetsperspektiv. Vi har också inriktat oss mot ny teknik och nya tillämpningar av gammal teknik, som vi bedömer kan få en stor påverkan. En avgränsning för kartläggningen har varit att bedöma integritetsriskerna för personer som vistas i Sverige, vilket i och för sig inte utesluter att person­ uppgifts­behandling utanför landets gränser till någon del omfattas av uppdraget.

Kommittén har träffats vid tolv tillfällen och sekretariatet har träffat expertgruppen vid nio tillfällen. Därutöver har sekretariatet haft samråd med utredningarna Integritet och straffskydd (Ju 2014:74), Tillsynen över den personliga integriteten (Ju 2015:02), Mediegrund- lagskommittén (Ju 2014:07) samt haft kontakt med Utredningen om självkörande fordon på väg (N 2015:07).

Det i direktivet föreskrivna samrådet med Datainspektionen och Post- och Telestyrelsen har fullgjorts genom att dessa två myndig­ heter varit representerade i utredningens expertgrupp. Dessutom har sekretariatet haft kontakt med bl.a. Socialstyrelsen, Polisen, För- säkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Skatteverket, Statens medieråd, Konsumentverket samt Datatilsynet i Norge.

För övrigt har sekretariatet genomfört ett antal expertseminarier och workshops för att fånga upp information och synpunkter från olika delar av samhället. Företrädare från hälso- och sjukvård, konsumentområdet,­ bank, försäkring, arbetsliv, sociala media och ­e-förvaltning­ har samlats av denna anledning. Kommittén har också genomfört en hearing med företrädare från skilda samhällsområden ochprofessionerförattkvalitetssäkrainnehålletikapitel3,Kommitténs­ sammantagna bedömning.

38

SOU 2016:41

Integritetskommitténs uppdrag och arbete

På uppdrag av kommittén har Lunds universitet genomfört en systematisk kunskapsöversikt, bestående av dels en bibliometrisk analys, dels en systematisk litteraturstudie beträffande forsknings- området digitalisering och personlig integritet.

Kommittén har också uppdragit till konsultbyrån Kirei att ta fram en rapport, som ger exempel på tekniska, administrativa och organi- satoriska åtgärder, som kan vidtas för att främja skyddet av den per- sonliga integriteten.

Densystematiskakunskapsöversiktenochrapportenomintegritets­­ främjande åtgärder biläggs detta delbetänkande (bilaga 3 och 4).

Kommitténs ordförande och sekretariatet har deltagit i olika kon- ferenser och seminarier med anknytning till utredningsuppdraget.

2.3Begreppet personlig integritet

I likhet med ett antal tidigare utredningar om den personliga integri- teten, som verkat under de senaste 50 åren, har Integritetskommittén inte funnit det meningsfullt att försöka finna en precis definition av begreppet personlig integritet. Skälet till att begreppet inte låter sig fångas i en tydlig sentens är bl.a. att rätten till en privat sfär inte är absolut. Den är relaterad till en rad olika omständigheter, som dess- utom kan variera över tid. Kommittén ansluter sig därför till samma slutsats som uttrycktes i departementspromemorian Skyddet för en- skilda personers privatliv – En studie:

Det är svårt att ge ett sådant begrepp en tydligare avgränsning än att det innefattar vad som normalt framstår som angeläget att värna om för att den enskilde skall vara tillförsäkrad en rimlig, fredad, privat zon.4

En utgångspunkt för kartläggningen har därför varit den enskildes rätt till privata tankar och förtrolig kommunikation med andra, samt den enskildes möjligheter att själv avgöra vem som i olika samman- hang ska få ta del av uppgifter som rör denne. I den rätten ligger även ett skydd mot registrering, spridning eller annan behandling av fel- aktiga, kränkande eller påhittade uppgifter.

4  Ds 1994:51.

39

Integritetskommitténs uppdrag och arbete

SOU 2016:41

Utifrån uppdraget att kartlägga och analysera faktiska och poten- tiella risker för intrång i den personliga integriteten i samband med användning av informationsteknik har kommittén fokuserat på digi- tal insamling, användning och spridning av uppgifter – inklusive bil- der – om enskilda och deras personliga förhållanden.

Kommittén ska i sin kartläggning och analys utgå från ett individ- perspektiv. Vi redogör därför för behandlingen av personuppgifter inom ett antal områden som en enskild person kommer i kontakt med i olika livsskeden och gör en riskbedömning av dessa. Vi be­ skriver därtill några vanliga generella företeelser, som har inverkan på den personliga integriteten. Vi drar också vissa slutsatser beträffande den samlade effekten för en enskild person av all den insamling och lagring av personuppgifter, kartläggning och övervakning som han eller hon deltar i eller blir föremål för.

2.4Kommitténs bedömning av riskerna för den personliga integriteten

En traditionell riskbedömning syftar till att identifiera risker och till att därefter så långt som möjligt förhindra att riskerna leder till oönskade­ konsekvenser. Själva riskbedömningen innehåller dels en bedömning av sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa, dels en bedömning av konsekvenserna av denna händelse.

I syfte att ge en mer nyanserad och förhoppningsvis användbar beskrivning av faktiska och potentiella risker för intrång i den person­ liga integriteten har kommittén valt att inte bara beskriva riskerna­ utan att också gradera riskerna i tre nivåer. Utgångspunkterna­ för riskbedömningen har dels varit sannolikheten för en enskild person att bli föremål för ett visst intrång, dels effekterna eller­ konsekven- serna av intrånget.

När det gäller att bedöma riskerna, utgår kommittén från ett antal faktorer:

•Vilken inverkan har intrånget på den enskilde? Denna inverkan är bl.a. beroende av graden av känslighet, både avseende uppgifterna som sådana men också intrångets karaktär.

40

SOU 2016:41

Integritetskommitténs uppdrag och arbete

•Sammanhanget och intrångets omfattning, dvs. hur många drab- bas, är det fråga om stora informationsmängder, är åtgärden ­riktad mot en viss krets eller urskillningslös?

•Hur stor är spridningen av de uppgifter, som intrånget innebär? Här ska även risken för oönskad spridning bedömas.

•Finns ett regelverk som ska minimera riskerna för intrång? Fungerar­ regelverket som avsett? Efterlevs det?

•Den enskildes egen möjlighet att påverka hanteringen av person- uppgifter har stor betydelse. När det gäller denna fråga är det för- utom frågan om samtycke bl.a. av intresse om den enskilde har rätt till insyn i behandlingen av personuppgifter och möjligheter till rättelse vid felaktig behandling.

•Risken för att en viss behandling negativt påverkar allmänhetens förtroende i de fall den personuppgiftsansvarige till exempel är en statlig myndighet.

De olika risknivåerna benämns som viss risk, påtaglig risk och all- varlig risk.

Nyttan av den bedömda företeelsen vägs inte in i själva risk­ bedömningen. Däremot kommer nyttoaspekten att vara av central betydelse när kommittén i sitt slutbetänkande ska överväga behovet av åtgärder för att stärka skyddet av den personliga integriteten.

Följande två exempel kan illustrera vårt arbetssätt:

•Behandling av personuppgifter i samband med kreditprövning: Sannolikheten för att stora delar av befolkningen berörs är täm­ ligen stor.5 Det rör sig om stora informationsmängder, det finns en marknad som omsätter uppgifterna, den enskilde har inte full insyn, lagskyddet fungerar inte fullt ut. Effekterna av intrånget är därmed tämligen stora. Slutsatsen blir påtaglig risk för den per- sonliga integriteten.

5  Ur ett individperspektiv innebär det att sannolikheten är stor för den enskilde att beröras av företeelsen.

41

Integritetskommitténs uppdrag och arbete

SOU 2016:41

•Hemlig rumsavlyssning:

Sannolikheten är låg för att företeelsen drabbar många. Det är fråga om ett mycket starkt intrång, men det är låg spridning av uppgifterna utanför brottsbekämpningen. Området är hårt regle- rat. Beslut av domstol förutsätts. Det har inte framkommit upp- gifter om att regelverket missbrukas. Här blir slutsatsen viss risk för den personliga integriteten.

Man skulle naturligtvis med viss rätt kunna argumentera för att in- trång av det här slaget alltid ska betraktas som allvarliga. Men i en riskbedömning gäller det att inte bara gradera själva intrånget i den aktuella företeelsen, utan också hur skyddet fungerar med hänsyn till regelverk, teknisk och administrativ säkerhet etc.

Riskbedömningen ger kommittén ett bättre och mer nyanserat underlag inför det fortsatta arbetet, då kommittén ska överväga be- hovet av åtgärder.

2.5Motsvarande kartläggningar i andra länder

Även i andra länder har det på senare år gjorts analyser av situationen för den personliga integriteten.

Några med Sverige jämförbara länder där sådana analyser har gjorts, är Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien.

2.5.1Norge

I Norge tillsatte regeringen i maj 2007 den s.k. Personvernkommisjonen. Kommissionen skulle bl.a. ge en helhetsbild över vilka utmaningar som integritetsskyddet stod inför och lämna vissa förslag till åt­gärder. I sitt slutbetänkande konstaterar kommissionen bl.a. att de moderna systemen för övervakning gör att övervakningen blir så omfattande att den i enskilda fall är av totalitär karaktär.6

Personvernkommisjonens förslag behandlades några år senare i en skrivelse från Norges regering till Stortinget.7

6  Personvernkommisjonens slutbetänkande Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet, NOU 2009:1.

7  Personvern – utsikter og utfordringar, Melding til Stortinget 11 (2012–2013).

42

SOU 2016:41

Integritetskommitténs uppdrag och arbete

2.5.2Danmark

Med anledning av den s.k. Se och Hör-affären i Danmark, tillsattes år 2014 två parlamentariska arbetsgrupper i Folketinget, varav den ena behandlade frågor om datasäkerhet. Arbetsgruppen skulle granska skyddet för integritetskänsliga personuppgifter i samhället i stort. Arbetsgruppens rapport innehåller inte någon kartläggning av integritetsrisker,­ men ger däremot en rad förslag till åtgärder för att förbättra situationen för den personliga integriteten. Förslagen rör principer for dataskydd, tillsynen över dataskyddslagstiftningen, tillsynsmyndigheternas sanktionsmöjligheter, ett samlat ansvar för dataskyddsfrågor och tekniska krav på skyddet av integritetskänsliga uppgifter.8

2.5.3Tyskland

Den tyska Förbundsdagen, Bundestag, tillsatte år 2010 en undersök­­ ningskommission­ på temat ”internet och det digitala samhället”. En projektgrupp inom kommissionen granskade särskilt frågor om bl.a. dataskydd. Dessa frågor redovisades år 2012 i delbetänkandet Daten- schutz, Persönlichkeitsrechte, Fünfter Zwischenbericht der Enquete- Kommission Internet und digitale Gesellschaft.9

I delbetänkandet ges en beskrivning av olika internetrelaterade företeelser samt lämnas en rad olika förslag. Bl.a. sägs att även om dataskyddet förändras i takt med samhället, gäller fortfarande den enskildes rätt till självbestämmande över sina uppgifter. Den rätten utgör enligt kommissionen en grundläggande beståndsdel i ett fritt och demokratiskt samhälle.

2.5.4Storbritannien

Den brittiska dataskyddsmyndigheten, Information Commissioner’s Office, publicerade år 2006 A Report on the Surveillance Society.10

Rapporten innehåller bl.a. beskrivningar av en rad vardagliga situa­

8  Beretning om datasikkerhed, Beretning afgivet af Retsudvalget den 15. januar 2015 Rets­ udvalget 2014–15, REU Alm.del Bilag 149.

9  Deutscher Bundestag, Drucksache 17/8999, 17. Wahlperiode 15. 03. 2012.

10  A Report on the Surveillance Society, For the Information Commissioner by the Surveillance Studies Network, september 2006. Rapporten var riktad till det brittiska parlamentet.

43

Integritetskommitténs uppdrag och arbete

SOU 2016:41

tioner som en tänkt familj kan hamna i och som innebär någon form av kartläggning eller övervakning. I en sammanfattning av rapporten sägs bl.a. att övervakningssamhället (eng. surveillance society) var ett faktum redan år 2006, eftersom vardagen i världens rika länder dygnet­

runt präglas av kartläggning och övervakning. Även fördelarna med detta måste emellertid beaktas, konstateras det i rapporten.

Information Commissioner’s Office gav år 2010 ut en uppdatering­ av 2006 års rapport.11

2.6Betänkandets disposition

Kommittén ska enligt tilläggsdirektivet redovisa kartläggningen och analysen av riskerna för integritetsintrång och ställningstagandet till behovet av att inrätta ett integritetsskyddsråd i ett delbetänkande. Riskerna för integritetsintrång ska enligt vårt uppdrag redovisas ut­ ifrån ett individperspektiv. Vi har valt att beskriva riskerna för den enskilde individens integritet i olika samhällssektorer och även i sam- band med olika företeelser som är särskilt intressanta ur integritets­ synpunkt.

Betänkandet är uppdelat i åtta delar (I–VIII).

Del I Inledning omfattar Sammanfattning, Författningsförslag (kapitel 1) och Kommitténs uppdrag och arbete (kapitel 2).

Del II Kommitténs sammantagna bedömning m.m. omfattar kapi- tel 3–6. Denna del inleds med ett kapitel om Kommitténs samman- tagna bedömning (kap. 3) där kommittén redovisar sin bedömning av den samlade effekten av den kartläggning och övervakning som en enskild person blir föremål för i dagens alltmer digitaliserade sam- hälle. I kapitlet behandlas även de generella problem som vi har kun- nat se griper över flera samhällsområden. Vi återger här också de sammanfattande bedömningarna som vi har gjort av de olika om­ råden som behandlas i varje kapitel i delbetänkandet. Kapitel 4 är en engelsk sammanfattning av den generella bedömningen i kapitel 3. Kapitel 5 och 6 är två kapitel med grundläggande information om den personliga integriteten och den rättsliga regleringen.

11  Information Commissioner’s report to Parliament on the state of surveillance, Information Commissioner’s Office, november 2010.

44

SOU 2016:41

Integritetskommitténs uppdrag och arbete

Del III Riskbedömning av olika områden och företeelser omfattar kapitel 7–21. I kapitlen redogör kommittén för vilka särskilda risker för den personliga integriteten som är förknippade med olika sekto- rer och företeelser i samhället. I varje kapitel gör kommittén en be- dömning av riskerna för den personliga integriteten.

Del IV Övrigt omfattar kapitel 22–23, kapitel 22 handlar om in- formationssäkerhet och på vilket sätt ett sådant säkerhetsarbete kan skydda den personliga integriteten. I kapitel 23 beskriver kommittén vilket skydd som samhället erbjuder mot intrång i den personliga integriteten.

Del V Kommitténs förslag omfattar kapitel 24 och 25. I kapitel 24 tar kommittén ställning till frågan om integritetsskyddsråd och före- slår bl.a. att Datainspektionens uppdrag att följa och beskriva utveck­ lingen på it-området när det gäller frågor som rör personlig integritet och ny teknik utvidgas till att även omfatta de legala förutsätt­ ningarna för integritetsskyddet och att myndigheten årligen ska lämna en redovisning om utvecklingen inom området till regeringen. Det sista kapitlet (25) utgör en konsekvensanalys av kommitténs förslag.

Del VI Ett dygn med familjen Svenssons elektroniska spår utgör en vardaglig beskrivning av vilka integritetsrisker som en vanlig familj kan drabbas av under ett dygn. Syftet är att på ett mer lättillgängligt sätt redovisa hur modern teknik påverkar den personliga integriteten.

Del VII består av en reservation till betänkandet.

Till delbetänkandet hör fyra bilagor, som presenteras i del VIII; kommittédirektiven (bilaga 1 och 2), en systematisk kunskaps­översikt beträffande forskningsområdet digitalisering och personlig integritet (bilaga 3) och en rapport, som ger exempel på olika tekniska,­ administ­ rativa och organisatoriska åtgärder, som kan vidtas för att främja skyd- det av den personliga integriteten (bilaga 4).

45

DEL II

Kommitténs sammantagna bedömning m.m.

3Kommitténs sammantagna bedömning

3.1Inledning

I det här kapitlet gör Integritetskommittén en bedömning av den samlade effekten för en enskild person av all den övervakning, kart- läggning och lagring av personuppgifter, som han eller hon blir före- mål för i dagens alltmer digitaliserade samhälle.

Vi behandlar även de generella problem som vi har kunnat se ­griper över flera samhällsområden.

Vi återger här också de sammanfattande bedömningarna som vi har gjort av de olika områden som behandlas i egna kapitel i del­ betänkandet.

I slutbetänkandet avser vi undersöka vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att motverka risker som vi har identifierat. Då kan även annat än förslag till lagstiftning bli aktuellt, som exempelvis att det skulle behövas branschöverenskommelser eller proaktiva åt­ gärder från tillsynsmyndigheterna.

3.2Den samlade effekten för den enskilde

I kapitel 5, Den personliga integriteten, beskriver vi hur vi använder oss av begreppet personlig integritet. Något förenklat förstår vi per- sonlig integritet som allt som normalt framstår som angeläget att värna om för att den enskilde ska vara tillförsäkrad en rimlig, fredad, privat sfär. Det är vårt uppdrag att ur ett individperspektiv visa på vilken samlad effekt den senaste tidens teknik- och samhällsutveck- ling har haft på enskildas personliga integritet.

49

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

Utvecklingen kallas ibland för ”den digitala revolutionen”, att jämföra med den industriella revolutionen, eller för den ”tredje in­ dustriella revolutionen”, att jämföra med mekaniseringen och utveck- lingen av ångkraften samt därpå med utvecklingen av elektriciteten och förbränningsmotorer.1

Oavsett vilken beteckning och närmare beskrivning som väljs, innebär utvecklingen en genomgripande förändring av samhället och enskildas livsvillkor. Det ligger naturligtvis en enorm nyttopotential i den här utvecklingen, men kommitténs uppdrag är att fokusera på faktiska och potentiella risker för den personliga integriteten.

I dag genereras och används digitala personuppgifter i allt högre grad inom alla samhällsområden. Antalet aktörer ökar, användnings- områdena ökar, lagringstiderna ökar, spridningen och utbytet mellan aktörerna ökar, vidareanvändningen hos respektive aktör ökar lik- som spridningen över nationsgränserna samt möjligheterna att be- handla uppgifter i realtid. Vi ser också att vissa stora aktörer, som en följd av utvecklingen i stort och deras egna affärsstrategier, får till- gång till en allt större mängd personuppgifter och därmed har möjlig­ het att teckna en alltmer komplett bild av en enskild person.

Den här utvecklingen beror på digitaliseringen och på ett succes- sivt ändrat sätt att se på informationsbehandling, både inom offent- lig förvaltning och inom näringslivet.

Följande förenklade bild kan beskriva utvecklingen:

•Tidigare hade organisationer ett specifikt syfte för att bygga upp ett personregister eller en databas. Nu har man en mångfald av syften.

•Förr samlade man in uppgifter för att det fanns ett tydligt behov. Nu samlas de in för att de ”kan vara bra att ha”.

•Förr så var det viktigt, bl.a. av kostnadsskäl, att hålla lagrings­ tiderna korta. Nu ser man stora fördelar med att behålla upp­ gifterna.

•Förr fanns ett givet ändamål med sökningar och analyser av personuppgifter­. Nu är big data och data mining en realitet.

1  Jfr Digitaliseringskommissionens slutbetänkande, Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91, s. 68.

50

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

•Förr samlades personuppgifterna in genom en specifik regi­ strering. Nu uppstår de mer eller mindre automatiskt genom att den enskilde agerar och använder digitala verktyg.

•Personuppgifter har i allt högre grad blivit en handelsvara.

Den här utvecklingen har kunnat ske trots att basala dataskydds­ principer såsom skyldighet att informera, inhämta samtycke, gallra och den s.k. ändamålsprincipen fortfarande gäller.

Ur den enskildes perspektiv innebär utvecklingen att kunskapen om hur uppgifterna hanteras, liksom möjligheten att påverka detta, hela tiden krymper i förhållande till den ökande hanteringen av personuppgifter­ i samhället.

I motsvarande mån begränsas även den enskildes möjlighet att genom­ ett verkligt fritt val bestämma hur uppgifter om honom eller henne ska hanteras.

Kommitténs generella slutsats är därför att den enskilde på ett flertal områden drabbas av stegvisa försämringar av den personliga integriteten.

Vi kan konstatera en förskjutning av inflytandet över hur upp­ gifterna hanteras – från den enskilde till de personuppgiftsansvariga och från de personuppgiftsansvariga till tjänsteleverantörerna. Tjänste­ leverantörerna är inte sällan stora globala företag, även om de i formell mening endast är personuppgiftsbiträden och därmed är skyldiga att följa de ansvarigas instruktioner. De globala företagen är mycket stora, men få till antalet, och vanligen baserade i USA. Förskjutningen inne- bär därför också en koncentration och en geografisk omplacering av inflytandet bort från Sveriges och EU:s jurisdiktion.

Regleringen av hur uppgifter får hanteras ligger till stora delar på EU-nivå. Det nationella inflytandet från regering och riksdag får så- ledes utövas genom EU-samarbetet med de begränsningar som detta innebär. Härtill kommer, som redan nämnts, att den verkliga han­ teringen av uppgifter många gånger äger rum utanför EU, vilket i sin tur minskar EU:s möjligheter att påverka hanteringen. I samman- hanget är det av betydelse att EU:s bestämmelser om dataskydd ­oftast ger ett starkare skydd än motsvarande regler i andra delar i världen, exempelvis i USA.

51

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

Klart står emellertid att när kunskapen och kontrollen förhållande­ vis minskar, måste slutsatsen bli att situationen för den personliga integriteten försämras, egentligen oberoende av vilken definition man väljer av begreppet personlig integritet.

Den enskildes minskande självbestämmande i detta hänseende är en utmaning som staten kan förhålla sig till på olika sätt. Den kan acceptera den enskildes relativt sett krympande kunskaper och på- verkansmöjligheter utan vidare. Den kan verka för att öka enskildas kunskaper och påverkansmöjligheter. Den kan också verka för att förhindra sådan hantering av uppgifter som av något skäl inte är önskvärd. Den svenska staten har hittills valt en blandning av samt- liga tre förhållningssätt.

Den samlade bilden av hur uppgifter hanteras i dag är en ut­maning som också enskilda förhåller sig till på olika sätt. Situationen väcker frågan om människan och hennes beteende förändras av den accele- rerande digitala hanteringen av hennes uppgifter och hennes privata sfär? Och i så fall hur? Lunds universitet har på vårt uppdrag tagit fram en systematisk kunskapsöversikt om detta. Den visar att det såväl internationellt som i Sverige finns förvånansvärt lite kunskap om vilken inverkan som digital övervakning har på människans be­ teende och på hennes uppfattning om världen och sig själv. Vissa ­studier finns som pekar på att risken för bristande respekt för den personliga integriteten kan leda till minskat internetanvändande och minskat politiskt engagemang (åtminstone på nätet).2 Men ännu saknas vetenskapligt hållbara och empiriska bevis för att så verkligen är fallet.

3.3Generella problem

Vissa utmaningar för den personliga integriteten är inte avgränsade till någon särskild del av samhället, utan kan möta den enskilde i många olika situationer. Vi vill därför lyfta fram dessa och behandla dem särskilt, även om de sedan återkommer i olika sammanhang när vi återger de allvarligaste riskerna per område.

2  Se de artiklar som återges i kunskapsöversikten, särskilt i avsnittet om kunskap och beteende hos unga. Det finns även andra rapporter om detta, exempelvis Global Chilling – The Impact of Mass Surveillance on International Writers, Results from PEN’s International Survey of Writers (januari 2015).

52

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

3.3.1Kunskap om hur uppgifterna hanteras

En återkommande iakttagelse är att enskilda i stor utsträckning är omedvetna om och har dåliga kunskaper om hur och varför deras per- sonuppgifter hanteras i utrustningar och tjänster i olika sammanhang. Detta bekräftas av ett antal undersökningar. I en undersökning inom arbetslivsområdet angav endast 21 procent av de tillfrågade arbets­ tagarna att de visste vilka uppgifter som arbetsgivaren samlade in om deras internetanvändande.3 I en annan undersökning ansåg åtta av tio tillfrågade svenskar att de inte har full kontroll över sina person­ uppgifter.4 En liknande iakttagelse har kommittén gjort beträffande personuppgiftsansvariga företag eller myndigheter. Här finns inte enkätundersökningar­ på samma sätt som avseende enskildas­ kun­ skaper och inställning. Men i våra kontakter med olika parter och i vår omvärldsbevakning har framkommit att det inte är ovanligt med bristande­ kunskaper även hos de personuppgiftsansvariga­. Ett tydligt exempel på detta är myndigheter som köper molntjänster utan att skaffa sig närmare kunskaper om hur uppgifterna­ hanteras och sprids inom tjänsten.

3.3.2Möjligheten för den enskilde att påverka

Flera faktorer gör det svårare för den enskilde att påverka hur de egna uppgifterna lagras och sprids. Dels blir detta svårare på grund av den ökande vidareanvändningen av uppgifter för nya ändamål på olika håll i samhället, exempelvis genom big data, dels för att vi an- vänder oss av utrustning som genererar och sprider allt fler person- uppgifter, exempelvis genom appar och sensorer som finns installe- rade i t.ex. mobiltelefoner och fordon.

När den enskilde inte känner till och inte kan påverka hur person- uppgifter hanteras, urholkas samtyckets betydelse. De samtycken som inhämtas för olika behandlingar framstår alltmer som en chimär. Även i situationer där hanteringen är glasklar för den enskilde och ett tydligt samtycke efterfrågas, kan den enskilde i praktiken sakna valmöjlighet. Det betingar ofta ett högt pris i form av att exempelvis

3  Rapport från den 26 juni 2014 om en undersökning som fackförbundet Unionen genom- förde bland sina medlemmar.

4  Special Eurobarometer 431, Data Protection, publicerad i juni 2015 samt Datainspektionens årsredovisning för 2015, s. 4.

53

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

avstå­ från mediekonsumtion på nätet, från att kommunicera med hjälp av sociala nätverk, från att använda kreditkort och från kon­ takter med vissa vårdgivare. Människan är en social varelse och be­ finner sig i en teknologisk kontext som det i praktiken är mycket svårt att ställa sig utanför. Att inte samtycka innebär nämligen att stå utanför, och är därmed sällan ett realistiskt alternativ. Ofta är sam­ tyckesfrågor­ binärt formulerade; antingen samtycker den enskilde till allt som den an­ svarige­ vill göra med uppgifterna för att tillhanda- hålla en viss tjänst, eller så samtycker den enskilde inte och får då helt avstå från tjänsten. Graderade alternativ förekommer sällan. I vissa sammanhang, som inom den offentliga förvaltningen, finns dessutom lagstiftning som inte förutsätter samtycke för behandling av upp­ gifterna. Den enskilde har då inte någon laglig möjlighet att motsätta sig att uppgifterna hanteras. Detta kan få långtgående effekter när uppgifter från förvaltningssfären når privat sektor genom exempelvis­ molntjänster eller med stöd av offentlighetsprincipen.

3.3.3Den enskildes egna skyddsåtgärder

Den enskildes möjlighet att vidta skyddsåtgärder förutsätter kun- skap om hur uppgifter hanteras och sprids av företag och myndig­ heter, men också kunskap om hur uppgifter sprids av andra enskilda personer, t.ex. när bilder på enskilda personer publiceras på sociala medier av andra användare.

Det är i praktiken ofta tidsödande och krångligt att skydda sig på andra sätt än att stå utanför, t.ex. genom att använda sig av krypterad e-post eller andra tekniker som är tillgängliga för den enskilde. Det framstår därmed inte som ett realistiskt alternativ för det stora fler- talet. En informationssäkerhetspecialist har på vårt uppdrag tagit fram en översikt över integritetsskyddande teknik.5 Kommittén delar­ den bedömning som görs i rapporten av enskildas möjligheter att skydda sig mot intrång i den personliga integriteten:

Många tjänster i vardagen som vilar på modern informationsteknik, och som uppfattas som oumbärliga, medför inte sällan en ingående kartläggning av individen. (…) Det går knappast som enskild medborgare att värja sig mot det integritetsintrång som sker genom användning av dessa tekniker, med mindre än att aktivt välja att inte använda flertalet av dem. Få kan nog tänka

5  Bilaga 4.

54

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

sig att sluta köpa elektricitet eller att sluta använda en mobiltelefon. Alterna- tiven, att som konsument försöka skydda sin privata sfär genom olika medel, blir ofta så opraktiskt och kostsamt att det aldrig står som ett reellt alternativ för andra än grovt kriminella. Denna grupp av individer kan tänkas vidta långtgående åtgärder för att undvika att lämna elektroniska fotspår, inne­ fattande att uteslutande använda kontanter, att alltid bruka anonymiserings­ tjänster på internet och oregelbundet byta mellan olika mobiltelefoner­ och oregistrerade SIM-kort på olika platser, och också hålla apparaterna av- stängda då de inte behövs.

3.3.4Vad tycker den enskilde?

Det faktum att enskilda lämnar ifrån sig personuppgifter och inte i större utsträckning vidtar de mått och steg som ändå är möjliga för att skydda sina uppgifter, betyder inte att enskilda i allmänhet ­struntar i sin personliga integritet. I flera undersökningar svarar en- skilda tvärtom att det är viktigt för dem hur deras uppgifter hanteras, att de önskar ett tydligt regelverk som upprätthålls och att deras för- troende för olika aktörer i detta hänseende varierar stort. I en stor europeisk undersökning år 2015 om allmänhetens inställning till per- sonlig integritet, tog 52 procent av de svenska respondenterna av- stånd från uttalandet ”att lämna ut personlig information är inget problem för dig”.6

I en annan undersökning, genomförd av ett fackförbund, svarade en klar majoritet av de tillfrågade medlemmarna att de inte var oro- liga för integritetskränkningar i arbetslivet och att de inte heller själva hade blivit utsatta för något sådant.7 När de däremot fick läsa några exempel på övervakning och därefter fick ta ställning till om de tyckte att fackförbundet skulle driva frågan om stärkt integritetsskydd, var det en lika klar majoritet som tyckte att förbundet skulle driva frågan.

6  Special Eurobarometer 431, Data Protection, publicerad i juni 2015 samt Datainspektionens tidning Integritet i fokus, nr 4, 2015.

7  Rapport från den 26 juni 2014 om en undersökning som fackförbundet Unionen genom- förde bland sina medlemmar.

55

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

3.3.5Otillräcklig tillsyn

Tillsynen av hur personuppgifter hanteras når bara en bråkdel av alla företeelser som är riskabla ur ett integritetsskyddsperspektiv. Det största tillsynsansvaret bärs av Datainspektionen, vars uppdrag i stort sett har varit detsamma sedan myndigheten bildades år 1973. Myndigheten har i dag cirka 45 årsarbetskrafter, vilka även ska utöva tillsyn över inkassoverksamhet och kreditupplysningsbranschen. Myndighetens storlek och uppdrag medför att många nya företeelser och aktörer av naturliga skäl inte alls blir granskade och bedömda ur ett integritetsskyddsperspektiv, eller blir det först när de funnits på marknaden under en period.

På senare år har situationen påverkats av att Datainspektionen successivt har minskat sina tillsynsaktiviteter. Myndigheten för­ klarar detta bl.a. med att antalet remisser och delningar ökat markant och att detta tagit resurser från tillsynsverksamheten.8

Inom det här området kan tillsynen sägas vara särskilt viktig. Nya företeelser introduceras i en mycket snabb takt. Många av dessa finns det anledning att bedöma ur ett rättsligt perspektiv. Regelverket är tämligen oprecist och avsiktligt allmänt hållet. Det är därför ofta först när tillsynsmyndigheten har bedömt en ny företeelse, som leve- rantörer och användare får någon ledning. Resultatet från tillsynen kan sedan användas i tillsynsmyndighetens utåtriktade och proaktiva arbete för att sprida kunskap.

Konsumentverket har uppgett sig ha vissa svårigheter med till­ synen i den digitala miljön. Problemen rör bl.a. digital och individ­ anpassad marknadsföring på exempelvis sociala medier, som baseras på en mer eller mindre ingående profilering. Företeelsen har inte varit­ föremål för Konsumentverkets tillsyn. Likaså har inte användar­ villkoren för sociala medier ännu granskats av Konsumentverket.

I kartläggningen har kommittén kunnat konstatera att tillsynen av den personliga integriteten i dag är splittrad på flera olika myndig- heter. Förutom av Datainspektionen och Konsumentverket bedrivs tillsyn inom integritetsområdet av bl.a. Post- och telestyrelsen, ­Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och länsstyrelserna. En splittrad tillsyn kan innebära effektivitetsförluster beträffande den totala tillsynen. Vi avstår från att i nuläget fördjupa oss i frågan, efter­ som den för närvarande analyseras av Utredningen om tillsynen över

8  Datainspektionens årsredovisning för 2015, s. 4.

56

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

den personliga integriteten.9 Utredningen ska, i syfte att stärka skyd- det för den personliga integriteten, överväga hur ett i högre grad samlat integritetsskydd kan fungera inom en och samma myndighets­ struktur genom att tillsynen över behandling av personuppgifter samlas hos en myndighet.

3.3.6Sanktionerna

Generellt för hela området är att sanktionssystemet, både det straff- rättsliga och det skadeståndsrättsliga, inte verkar användas i någon större omfattning. Det är i alla fall mycket få ärenden som når dom- stolarna. Exempelvis har vi för perioden 2012–2015 endast funnit fem tvistemål i tingsrätt där frågan handlat om skadestånd enligt person­ uppgiftslagen (1998:204). Det ser inte annorlunda ut på straffrättens­ område. Under år 2014 avgjordes sammanlagt i landet endast fyra ärenden om brott mot personuppgiftslagen (genom domslut,­ straf - föreläggande eller åtalsunderlåtelse).

När systemet väl används rör det sig om lindriga straff och låga skadeståndsbelopp.

Sammanfattningsvis kan sanktionssystemet inte sägas fungera fullt ut, eftersom det inte har fått den effekt som avsågs med bestäm- melserna.

3.3.7Globaliseringen

En annan generell iakttagelse är att digitala tjänster alltmer präglas av globaliseringen. Många olika aktörer i olika länder samarbetar exem- pelvis i tillhandahållandet av alla komponenterna och programmen i en mobiltelefon. Personuppgifter om användaren kan ibland hanteras­ såväl av dem som tillverkat telefonen, som av operativsystemet lik- som av apparna i telefonen. De olika tillverkarna återfinns inte sällan­ i olika världsdelar. Apparna är i sin tur ofta molnbaserade. I moln­ tjänsters natur ligger att data flyttas mellan olika datacenter över hela världen. Det leder också till att dessa länders lagstiftning kommer att tillämpas på hur uppgifterna får hanteras, varvid det kan röra sig om bestämmelser som ger ett väsentligt sämre skydd för uppgifterna än

9  Ju 2015:02.

57

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

reglerna i Sverige och EU, avseende exempelvis statens­ rätt att ta del av uppgifterna. Hanteringen i andra länder medför också att det i praktiken oftast är omöjligt att utöva kontroll och tillsyn över hur uppgifterna verkligen hanteras.

En annan följd av globaliseringen är att när myndigheter behöver lämna ut uppgifter till företag som är etablerade i andra länder, är det därefter andra landets lagar som reglerar hur uppgifterna får hanteras och spridas vidare.10

3.3.8Journalistiska ändamål enligt personuppgiftslagen

En fråga vi inte berör närmare i vår kartläggning är att dagens svenska ramlagstiftning, personuppgiftslagen, föreskriver att regelverket i väsentliga delar inte behöver tillämpas i vissa situationer eftersom det skulle begränsa yttrandefriheten. Det rör sig inte bara om publi- cering på nätet med hjälp av s.k. frivilliga utgivningsbevis, som ger grundlagsskydd och därmed sätter delar av personuppgiftslagen ur spel. Även en publicering utan frivilligt utgivningsbevis faller utan- för personuppgiftslagens tillämpning, om publiceringen görs för ett s.k. ”journalistiskt ändamål”. Bestämmelsen har sin grund och mot- svarighet i artikel 9 i dataskyddsdirektivet. När bestämmelsen har prövats av Högsta domstolen i Sverige, har domstolen bedömt att verksamhet som innebär att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten, ska anses ha ett journalistiskt ändamål i personuppgiftslagens mening. Det kan alltså utgöra ett journalistiskt ändamål att informera, kritisera och debat- tera i vissa frågor, även om man gör det på ett för enskilda personer kränkande sätt.11

Bestämmelsen har i tillämpningen tolkats brett och har tillämpats exempelvis på publicering på nätet i form av bloggar som innehållit personuppgifter och som uppfattats som kränkande av de personer

10  Se t.ex. Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2014 ref. 66 där den omständig­ heten att ett företag var etablerat i Norge medförde ett sämre sekretesskydd för uppgifter hos Socialstyrelsen eftersom det norska företaget inte var bundet av personuppgiftslagen. Frågan handlade om utlämnande.

11  NJA 2001 s. 409 samt Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen (15 oktober 2015, Zeteo), kommentaren till 7 § andra stycket personuppgiftslagen.

58

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

som omnämnts. Eftersom ändamålet med publiceringen befunnits vara journalistiskt, har publiceringen inte ansetts strida mot person- uppgiftslagen.12

3.3.9Näthat

Vad användare av sociala medier kan skriva och publicera om andra enskilda personer på nätet är en annan, betydande risk för den per- sonliga integriteten.

De senaste åren har det allt oftare rapporterats om olika former av hatkampanjer på nätet. Företeelsen kallas ofta för näthat. Exempelvis framgår det av organisationens Friends senaste rapport om barns och ungdomars erfarenhet av internet, att så många som var tredje per- son i åldersgruppen 10–16 blivit utsatt för kränkningar på nätet under­ det senaste året.13

I alla åldersgrupper är det vanligare att kvinnor utsätts för kränk- ningar på nätet än män. I betänkandet Integritet och straffskydd14 görs en sammanställning över forskning om kränkningar av den person- liga integriteten på nätet. I sammanställningen sägs bl.a. att det finns forskare på området som menar att många hatkampanjer på internet har en tydlig könsaspekt där kvinnor utsätts för sexualiserade kränk- ningar i avsevärt större utsträckning än män. Enligt dessa forskare kan det i förlängningen leda till en självcensur som skulle kunna ses som ett hot mot jämställdheten och yttrandefriheten.

Näthat kan även bedrivas av organisationer. Det har exempelvis förekommit att enskilda journalister blivit utsatta för upprepade och systematiska kränkningar på nätet av organisationer som de gran- skar, med det tydliga syftet att få granskningen att upphöra.15

Nätet beskrivs ibland som en ny arena för hot och kränkningar. Genom internet och annan elektronisk kommunikation har möjlig- heterna för enskilda att sprida integritetskränkande uppgifter om andra ökat väsentligt. Nya skyddsintressen har därför uppkommit

12  NJA 2001 s. 409.

13  Friends nätrapport 2016.

14  Utredningens om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integri­ teten betänkande Integritet och straffskydd, SOU 2016:7.

15  I media har t.ex. nyligen rapporterats om ett fall i Finland, se artikeln Grävande journalist blev måltavla för proryska troll, publicerad på svt.se den 13 mars 2016 och författad av Ulf Mattmar och Hedvig Eriksson.

59

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

och medfört ett väsentligt ökat behov av ett bättre utformat straff- rättsligt skydd för privatlivet och den personliga integriteten. Med den motiveringen föreslås i betänkandet Integritet och straffskydd16 en ny straffbestämmelse om olaga integritetsintrång i 4 kap. brotts­ balken. Den föreslagna bestämmelsen innebär ett straffansvar för den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild eller annan uppgift på ett sätt som är ägnat att medföra kännbar skada för den som uppgiften rör.

Eftersom näthat som företeelse således nyligen analyserats, och då detta även lett till att det lämnats ett förslag som syftar till att an- gripa problemet, avstår kommittén från att fördjupa sig i företeelsen.

3.3.10Offentlighetsprincipen

I och med 1766 års tryckfrihetsförordning infördes offentlighets­ principen i svensk rätt. Den stadgar att all myndighetsutövning ska vara transparent och att den som så önskar har rätt att ta del av myndig­ heters offentliga handlingar. Sedan införandet har offentlighets­ principen haft en i huvudsak obruten kontinuitet och den har ett brett och starkt stöd i riksdagen. Principen utgör i dag en hörnsten för demokratin­ i Sverige.

Offentlighetsprincipen har handlingsoffentlighet som utgångs- punkt, varifrån avsteg endast får göras i särskild ordning och efter att lagstiftaren för varje avsteg gjort en noggrann intresseavvägning mellan behovet av offentlighet å ena sidan och behovet av sekretess å andra sidan.

I takt med digitaliseringen uppkommer nya konsekvenser för offentlighetsprincipen­. Ju bättre och billigare de tekniska möjlig­ heterna att sprida och sambearbeta olika uppgifter blir, desto större blir det kommersiella värdet av de personuppgifter som finns hos myndigheterna. Många företag vill därför få åtkomst till uppgifterna. En del myndigheter kan ta betalt för vissa utlämnanden. Uppgifterna får därmed en ekonomisk betydelse även för myndigheterna. När företag­ har fått ut uppgifter med stöd av offentlighetsprincipen, kan de sprida och hantera uppgifterna för helt andra ändamål än dem för vilka myndigheten ursprungligen samlade in uppgifterna. Ibland kan företagen även publicera integritetskänsliga uppgifter på nätet med

16  SOU 2016:7.

60

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

grundlagsskydd genom s.k. frivilliga utgivningsbevis, med den följ- den att vissa delar av det integritetsskyddande regelverket inte längre gäller. Frågan om de frivilliga utgivningsbevisens innebörd för den personliga integriteten, är för närvarande föremål för utredning i Mediegrundlagskommittén.17

Den svenska offentlighetsprincipen och det europeiska data- skyddsregelverket kan sägas verka i olika riktningar på ett principiellt­ plan: offentlighetsprincipen har offentlighet som utgångspunkt (och sekretessbestämmelser som reglerar undantagen), medan dataskydds­­ direktivets huvudregel är att personuppgifter inte får spridas (om inte spridningen har stöd i någon av direktivets bestämmelser). Kommit- tén bedömer dock att de principiella skillnaderna har kunnat hanteras i den praktiska tillämpningen.

3.3.11Personlig integritet ett viktigt värde för hela samhället

Det är inte bara för individen som den personliga integriteten är av betydelse. Även för samhället i stort är det avgörande att invånarna kan vara fria i sin åsiktbildning och i sina yttranden samt att de som utgångspunkt kan ägna sig åt vad de vill och umgås med vem de vill, utan inblandning och insyn från utomstående. Rätten till personlig integritet (som i sig är en grundlagsskyddad mänsklig rättighet) är därmed en viktig faktor även för andra, centrala och grundlags­ skyddade rättigheter, dvs. för sådana rättigheter som är grunden för ett demokratiskt samhälle, särskilt rätten till yttrandefrihet, men även rätten till informationsfrihet och meddelarfrihet.

Vi har de senaste åren sett flera exempel på kränkningar av en- skilda personer i syfte att tysta dem i deras opinionsbildning, poli- tiska verksamhet eller journalistiska granskningsarbete. Om det här slaget av kränkningar av våra grundläggande rättigheter får sådana effekter att det på bredden påverkar enskildas vilja att kommunicera sin mening och delta i det offentliga samtalet, innebär det ett hot mot demokratin.

På samma sätt kan grundläggande värden hotas om enskilda av- står från aktiviteter på grund av förlorad tillit eller oro för att de ska bli registrerade, kartlagda eller övervakade på ett sätt som på sikt skulle kunna skada dem.

17  Ju 2014:17.

61

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

Det finns inget tvivel om att det i enskilda fall finns personer som har valt att avstå från att utnyttja sina rättigheter, efter att ha utsatts för diverse kränkningar, hot och påtryckningar. Kommittén har dock inte underlag för att säkert kunna fastställa att befolkningen i stort har påverkats i sitt beteende med anledning av en ökad oro för att bli angripen på nätet, kartlagd eller övervakad.

Ett annat rättighetsrelaterat problem är den massiva datainsamling som möjliggör profilering och individanpassad marknadsföring eller individanpassade sökresultat (uppkomsten av s.k. filter­bubblor)18, vilket kan leda till diskriminering och exkludering i strid med 1 kap. 2 § regeringsformen.

Ytterligare en risk består i ett eventuellt framtida, men långt ifrån omöjligt, scenario där mänskliga rättigheter inte längre upprätthålls på samma sätt som i dag, i Sverige eller i länder som vi samarbetar med och till vilka uppgifter flödar relativt fritt. De stora möjligheter som finns för myndigheter och företag att kartlägga enskilda, kan då komma att användas på sätt som kan vara mycket negativa för den enskilde.

3.4Teknikutvecklingen

I vår granskning har vi särskilt noterat vissa företeelser av mer teknisk natur som återkommer inom flera områden. Dessa företeelser ökar rent generellt i användning. Enligt vår mening är de av stor betydelse för integritetsskyddet redan i dag, men kan förväntas få ännu större betydelse i en inte alltför avlägsen framtid. De kan även komma att rita om spelplanen på flera sätt.

Big data och sakernas internet (Internet of things) är två sådana företeelser som vi behandlar i delbetänkandet.19

18  Företeelsen beskrivs närmare i kapitel 12 om konsumentområdet.

19  Kapitel 21 om några särskilda företeelser och kapitel 12 om konsumentområdet.

62

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

Två andra företeelser är av ännu mer teknisk natur, men kommer att förändra förutsättningarna för hur vi kan hantera personuppgifter i framtiden: utvecklingen av artificiella neurala nätverk20 och utveck- lingen av kvantdatorn21.

Vi har också noterat att vissa företeelser inte har fått den betydelse­ för den personliga integriteten som de en gång förutspåddes få. Ett exempel på detta är RFID-taggar som vi visserligen nämner som en möjlig risk för den personliga integriteten, men som för några år ­sedan förväntades få betydligt större konsekvenser för den person- liga integriteten än vad vi bedömer att den faktiskt har fått. Det visar att det är svårt att med någon större exakthet förutspå vilka företeel- ser som kommer ha störst genomslag och inverkan även inom en nära framtid.

En annan iakttagelse som vi har gjort är att integritetsskyddande teknik skulle kunna användas i betydligt större omfattning än vad som är fallet i dag. Flera goda exempel tas upp i den tidigare nämnda översikten.22 Översikten har som utgångspunkt bl.a. att användandet av väl utformad integritetsfrämjande teknik gör det möjligt att uppnå en mer fördelaktig jämvikt i avvägningen mellan nyttoeffekter och risker för den personliga integriteten. Detta är enligt vår mening ett tydligt förbättringsområde.

En annan genomgående iakttagelse är att staten inte har någon helhetsbild­ över utvecklingen i stort på det här området, varken när det gäller teknikutvecklingen eller när det gäller nya arbetssätt som involverar personuppgiftsbehandling. Staten har enligt flera gransk­

20  Nationalencykopedin förklarar neurala nätverk som nätverk av enkla summerande enheter som kommunicerar via kopplingar. I biologiska neuronnätverk är enheterna nervceller (neu- roner) och kopplingarna synaptiska förbindelser. Biologiska neuronnätverk har utgjort före- bilder vid utvecklingen av artificiella neuronnätverk, vilka realiseras som datorprogram, som integrerade kretsar (neurochips) eller med hjälp av analog optisk teknik, t.ex. holografi. Utmärkande för artificiella neuronnätverk är bl.a. inlärningsförmåga, parallellitet som medger hög beräkningshastighet och robusthet med avseende på felaktigheter och brus i indata och i nätverket självt. Exempel på användningsområden för neurala nätverk är mönster- och bild­ igenkänning, medicinska prognoser och artificiell intelligens.

21  Enligt Nationalencykopedin är den stora skillnaden mellan en vanlig dator och en kvant­ dator, att en sträng av kvantbitar i en kvantdator kan befinna sig i en (koherent) överlagring av alla kvantbitar som ingår i strängen, s.k. parallellism. Kvantbitarna kan också vara hoptvinnade, vilket medger mycket speciella möjligheter för en kvantdator att utföra beräkningar. Det är dessa två egenskaper, parallellism och framför allt hoptvinning, som ger en kvantdator dess unika egenskaper jämfört med en vanlig dator. En kvantdator kan inte utföra andra beräk- ningar än en vanlig dator, bara på ett annat sätt, men skulle kunna utför vissa beräkningar mycket snabbare än en vanlig dator.

22  Bilaga 4.

63

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

ningsrapporter­ inte heller en samlad överblick och kontroll över hur den egna förvaltningen utvecklas inom området, dvs. inom den stat- liga e-förvaltningen.

3.5Kunskapsläget

Flera generalla iakttagelser görs i den tidigare nämnda kunskaps­ översikten från Lunds universitet beträffande kunskapsbildningen på forskningsområdet digitalisering och personlig integritet.23 Vi tror att deras iakttagelser har betydelse även utanför de akademiska miljöerna och återspeglar generella tendenser.

Översikten visar att det råder en tämligen strikt indelning av forskningen om digitalisering och personlig integritet mellan huvud- sakligen tre vetenskapliga fält. Det första är ett tekniskt fält som i hög grad handlar om systemutveckling. Det andra är ett juridiskt fält med fokus på frågor om författningsskydd för den personliga in­ tegriteten. Det tredje är ett mer allmänt samhällsvetenskapligt fält som samlar bl.a. informatik, psykologi, marketing och management- forskning. Gemensamt för alla tre fälten är att forskare inom respek- tive fält endast sällan visar intresse för vad som görs inom något av de andra fälten. Något annat som också framkommit är att det, i forsk- ning som rör personlig integritet, saknas en gemensam begrepps­ apparat och gemensamma metoder för de olika vetenskapliga fälten och disciplinerna.

Iakttagelserna i översikten kan hjälpa till att förklara varför problemställningar­ som förekommer inom juridiken (exempelvis att uppgifter hanteras för nya ändamål som är oförenliga med de ur- sprungliga ändamål för vilka uppgifterna samlades in) inte i högre utsträckning hämtar idéer till lösningar från teknikfältet (exempelvis att uppgifterna anonymiseras på ett sätt som minimerar integritets- riskerna utan att försämra möjligheten att få ny kunskap ur data­ samlingen).

23  Bilaga 3.

64

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

3.6Drivkrafter bakom utvecklingen

Det är viktigt att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom utveck- lingen för att kunna återkomma till rätt slags åtgärder för att försöka komma till rätta med problemen eller bristerna. En generell drivkraft är t.ex. ambitionen att i så hög grad som möjligt nyttogöra den infor- mation man har tillgång till. Vi har sett att den drivkraften ofta leder till att grundläggande principer som att uppgifter ska användas för särskilt angivna ändamål (finalitetsprincipen) och skyldigheten att gallra uppgifter, urholkas. En annan generell drivkraft hos alla aktörer

– oavsett om det rör sig om företag eller myndigheter – är att alltid göra uppgifter så användbara som möjligt för så många som möjligt, i syfte att uppnå maximal flexibilitet i den egna organisationen. Vissa integritetskyddande åtgärder, som t.ex. att begränsa den interna åt- komsten till personuppgifter inom organisationen, kan innebära att det blir svårare att snabbt flytta personal mellan olika arbetsuppgifter och därmed påverkas effektiviteten i organisationen. Andra driv­ krafter är mer specifika för sina områden. Exempelvis innebär affärs- modellerna för annonsering på nätet respektive för molntjänster, att hanteringen av personuppgifter styrs i en riktning som kan försämra den personliga integriteten.

3.7Kommitténs bedömning av respektive område

Nedan återges vad kommittén framfört under rubriken Kommitténs samlade bedömning av området i kapitel 7–21.

3.7.1Skolan (kapitel 7)

Av det här kapitlet framgår att det genereras allt fler och allt mer detaljerade­ uppgifter om eleverna i skolan, alltifrån hur de använder sig av läromedel och chattar med klasskamraterna, till vilka kamrater de helst syns tillsammans med i skolan.

Uppgifterna kan användas på ett sätt som innebär stor nytta för eleverna, t.ex. när de används för att utforma det stöd den enskilde eleven behöver i skolarbetet. Samtidigt finns det ett antal olika risker med den ökande mängden uppgifter om eleverna.

65

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

Det mesta av den tilltagande personuppgiftsmassan om eleverna hanteras utan deras eller vårdnadshavarnas samtycke. Det kan också hända att uppgifterna hanteras med stöd av samtycken vars lämplig- het eller giltighet kan ifrågasättas.

Det finns oftast tydliga regler om att elever eller vårdnadshavare ska informeras om hanteringen av elevernas uppgifter. Men många gånger har inte ens den ansvarige, dvs. skolhuvudmannen, överblick över vilka uppgifter som hanteras av vem och hur. Den information som sedan ges vidare till elever och vårdnadshavare kan därför ofta antas vara mer eller mindre bristfällig.

De företeelser som nämns i det här kapitlet har inte granskats ur ett integritetsskyddsperspektiv på senare år, förutom när det gäller kameraövervakning och molntjänster. Det finns inte heller någon myndighet eller annan aktör som kan sägas ha en helhetsbild av vad som försiggår med bäring på integritetsskyddet i landets tusentals skolor – i vad mån kameraövervakning används, molntjänster anlitas, vilka sociala medier som används osv.

I sammanhanget är av betydelse att det rör sig om barns rätt till personlig integritet. Barn måste anses som särskilt viktiga när det gäller att skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integri­ teten, på samma sätt som de anses särskilt skyddsvärda i konsument­ rättsliga sammanhang. Barn kan behöva stöd när det gäller att freda sin personliga sfär eller när de behöver fatta beslut som rör deras nutid och framtid.

Ytterligare skäl till att vara särskilt försiktig med en närgången digital kartläggning av barn, är att erfarenheterna från skolan kom- mer att prägla dem för resten av livet – även när det gäller frågor om vilka intrång som ska accepteras och vad den enskilde kan förvänta sig att få veta och möjlighet att påverka när det gäller den personliga integriteten.

Det talas ibland också om att elever ges ”digitala tatueringar”, som följer dem under hela deras vandring genom utbildningssystemet­ och kanske även hänger med ut i arbetslivet. Eleverna ges ingen möjlighet att börja om när de byter skola och kanske inte ens när de slutar skolan.24 Tatueringarna består i personuppgifter och de analyser som gjorts med hjälp av uppgifterna, och som kanske aldrig gallras. Frågan om digitala tatueringar kan antas växa i betydelse i takt med att in­

24  Se rapporten Personvern 2015 – tilstand og trender, från norska Teknologirådet och Data­ tillsynet, januari 2015.

66

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

lärningsanalytiska metoder och arbetssätt vinner terräng och börjar användas av skolorna och systemleverantörerna. Problematiken är snarlik­ den som brukar anföras i samband med sökmotorernas algo- ritmer, vilket ibland omtalas som nätets ”filterbubblor” eller ”eko­ kammare”.25

Digitala lärplattformar och digitala läromedel

Det är skolornas huvudmän som är personuppgiftsansvariga för han- teringen av personuppgifter i de digitala lärplattformar och digitala läromedel som används vid skolan, men viktiga beslut som handlar om hantering av elevernas personuppgifter kan många gånger i prak- tiken fattas av enskilda lärare. Huvudmannen har sällan en fullständig­ överblick över eller insyn i vilka uppgifter som hanteras i systemen, hur de används och hur länge de sparas. Ibland känner huvudmannen över huvud taget inte till vilka system som används i skolan. Det är kommitténs uppfattning att detta är ett allmänt förekommande pro- blem i skolorna i dag.26

Därtill kommer att det för elever i grundskolan och gymnasie­ skolan inte finns någon sekretess eller tystnadsplikt för större delen av den växande uppgiftsmassan.

En stor andel av undervisningen för landets elever hanteras i digi- tala lärplattformar och i digitala läromedel. Det rör sig om allt fler och detaljerade uppgifter om varje enskild elev. Dessa uppgifter är av stort intresse för både skolhuvudmän och leverantörer för att dessa ska kunna lära sig mer om eleven, om inlärningsprocesser generellt och om hur plattformar och läromedel fungerar och kan förbättras. Uppgifterna kan därför komma att användas för helt nya ändamål, som eleven och ibland inte heller skolan, känner till och kan påverka. Elevuppgifternas värde innebär också att de kan komma att spridas till exempelvis leverantörernas samarbetsparter. Sekretesskyddet är relativt svagt och det saknas särskild lagstiftning för hanteringen av elevuppgifter, här gäller endast personuppgiftslagen. Sammantaget anser kommittén att användningen av digitala lärplattformar och läromedel­ innebär en allvarlig risk för den personliga integriteten.

25  Se kapitel 12 om konsumentområdet.

26  Denna iakttagelse görs avseende norska förhållanden, som i detta avseende bör vara mycket lika de svenska, se rapporten Personvern 2015 – tilstand og trender, från norska Teknologirådet och Datatillsynet, januari 2015.

67

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

Samtidigt måste också beaktas att digitala lärplattformar och läro- medel kan förbättra undervisningen avsevärt och hjälpa eleverna att uppnå skolans mål.

Sociala medier i undervisningen

Fyra av tio lärare i gymnasieskolan använder sociala medier för att kommunicera med elever. I kommitténs kontakter med skolföre­ trädare, har uppgetts att det blir allt vanligare att sociala medier används­ i undervisningen i svenska skolor.

Användningen av sociala medier kan medföra att ett stort antal närgångna uppgifter om den enskilde oavsiktligen exponeras för ­andra. Vidare förekommer det att sociala medier använder uppgifterna­ för egna ändamål och sprider dem vidare till andra företag. Det är också svårt för användarna att få klarhet i hur uppgifterna faktiskt hanteras när användarvillkoren väl har godkänts. Den enskildes val- möjlighet är oftast begränsad till att antingen godkänna samtliga vill- kor, eller att avböja och därmed helt ställa sig utanför det sociala ­mediet. I avsnittet om sociala medier, bedömer kommittén därför att användningen av vissa sociala medier innebär en allvarlig risk för den personliga integriteten. Risken blir inte mindre vid användning­ i ­skolan. Vid sådan användning tillkommer som riskfaktorer­ att ­eleverna inte själva får bestämma över det. De blir i­ stället­ uppmanade av skolan att använda sociala medier. Skolan bestämmer också hur eleven ska använda sig av det. Det kan bl.a. leda till en oönskad­ sammanblandning­ av uppgifter från elevens privata respektive skolrelaterade­ verksam­ heter i det sociala mediet.

Samtidigt måste också beaktas att användningen av sociala medier i skolan kan bidra till undervisningen på ett mycket positivt sätt, bl.a. genom att göra det enklare att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med andra elever, lärare och föräldrar.

Elevhälsan

Inom elevhälsan hanteras känsliga uppgifter om alla elever i skolan. Uppgifterna har ett relativt starkt sekretesskydd och elevhälsans hantering av uppgifter omfattas av patientdatalagen. Det saknas undersökningar­ ur ett integritetsskyddsperspektiv från senare år om

68

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

hur personuppgifter från eller inom elevhälsan hanteras i skolorna. Kommittén anser att hanteringen av uppgifter i elevhälsan innebär en viss risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste också beaktas att det är av vikt för elevhälsan, och därmed även för eleverna, att verksamheten kan dra nytta av de fördelar som dokumentation i digitala system kan medföra.

Skolfederationen

Skolfederationen är en tjänst som, använd på rätt sätt, kan innebära att uppgifter ges ett bättre skydd och exponeras för leverantörer i mindre omfattning än vad som annars hade varit fallet. Emellertid är skyddet beroende på skolhuvudmännens och leverantörernas kun- skaper och val av inställningar i tjänsten, samt deras medvetenhet om personuppgiftsansvarets placering och innebörd. Mot bakgrund av de bristande kunskaperna om integritetsskydd hos många skol­ huvudmän, anser kommittén att Skolfederationen innebär en viss risk för den personliga integriteten.

Kameraövervakning i skolor

Kameraövervakning inomhus förekommer sannolikt i ett betydande antal skolor i dag. Det finns skolor som har ett stort antal kameror inomhus. Det kan därför vara svårt för elever att hitta områden som inte övervakas. Men, det får antas att en så omfattande kamera­ övervakning inte är vanligt förekommande i landets skolor.

Besluten att införa kameraövervakning delegeras inte sällan långt ner i organisationen och dokumentationen av anledningen till över- vakningen är ofta bristfällig. De som övervakas i skolorna tillfrågas sällan om kameraövervakningen och om var och för vilka syften det ska få förekomma. Härtill kommer att teknikutvecklingen har gjort det möjligt att hantera bilderna i exempelvis ansiktsigenkännings- program. Kameraövervakning är särskilt reglerad i kameraövervak­­ ningslagen­. Där regleras bl.a. hur information ska lämnas och hur länge bilderna får lagras. Sammantaget anser kommittén att kamera- övervakning inomhus i skolor utgör en påtaglig risk för den person- liga integriteten.

69

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

Samtidigt måste också beaktas att kameraövervakning inomhus i skolor kan vara ett betydelsefullt verktyg för att uppnå säkerhet och trygghet för eleverna. Det saknas dock svenska undersökningar om detta.

3.7.2Arbetsliv (kapitel 8)

Ett tydligt och problematiskt fenomen som gäller generellt inom arbetslivet,­ är risken för ändamålsglidningar när arbetsgivare digitalt hanterar uppgifter om arbetstagare. Det kan också konstateras att Datainspektionens praxis har varit relativt tillåtande inför ändamåls- glidningar inom arbetslivet.

Positionering samt annan övervakning av aktiviteter och beteenden

Arbetstagare avsätter allt fler och mer detaljerade elektroniska spår, samtidigt som utrustning och system för att övervaka och kontrol- lera blir allt billigare och enklare att använda.

En annan del av utvecklingen är att uppgifter om arbetstagare i allt större utsträckning hamnar hos externa leverantörer, inte sällan i molntjänster, som kan innebära en omfattande och svårkontrollerad spridning, lagring och vidareanvändning av uppgifterna. Flera led i den hanteringen görs många gånger utan vare sig arbetsgivarens eller arbetstagarnas kännedom.

Arbetstagaras möjligheter att påverka hanteringen är begränsade redan initialt, pga. arbetsledningsrätten, men försämras ytterligare av bristen på kunskap om hanteringen.

Det sagda, i kombinationen med faran för ändamålsglidningar i arbetslivet, medför att kommittén anser att det finns allvarliga risker för den personliga integriteten när arbetsgivare använder sig av posi- tionering och annan övervakning för att kontrollera arbetstagarnas aktiviteter och beteenden på arbetet.

Samtidigt måste beaktas att arbetsgivaren för att leda, organisera och följa upp arbetet kan behöva relativt detaljerade uppgifter om var arbetstagarna befinner sig, hur de använder sig av arbetsgivarens ut- rustning och vad de ägnar sin arbetstid åt.

70

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

Sociala medier

När arbetsgivare skannar av sociala medier för att bilda sig en upp- fattning om vad arbetstagarna gör på nätet, innebär det att arbets­ givaren träder in på en arena som den enskilde vanligen kan betrakta som privat snarare än arbetsrelaterad. Emellertid finns det oftast möjligheter för arbetstagare att begränsa åtkomsten till uttalanden som skulle kunna uppfattas som känsliga eller kontroversiella i för- hållande till arbetsgivaren. Därför anser kommittén att arbetsgivares granskningar av vad arbetstagare skriver på sociala medier, innebär en viss risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste anses rimligt att arbetsgivare i sin omvärlds­ bevakning, inhämtar information från många olika källor, däribland publik information i sociala medier.

Kompetensdatabaser och bakgrundskontroller

Både kompetensdatabaser och utförande av bakgrundskontroller, kan innebära att många olika slags uppgifter om arbetstagarna han­ teras. Ibland kan redan enskilda uppgifter vara integritetskänsliga, medan det i andra situationer är sammanställningar av många upp­ gifter som tillsammans ger en närgången och detaljerad bild av arbets­ tagaren. Samtidigt är det troligen inte vanligt förekommande med omfattande och detaljerade kompetensdatabaser och bakgrunds­­ kontroller. Vidare är spridningen av uppgifterna sannolikt begränsad, liksom många gånger åtkomsten till dem. Kommittén anser därför att kompetensdatabaser och bakgrundskontroller innebär en viss risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste beaktas att arbetsgivare kan behöva dokumentera arbetstagarnas kompetenser och genomföra bakgrundskontroller­ för att effektivt kunna leda och fördela arbetet och så långt som möjligt undvika felrekryteringar som både kan bli kostsamma och ha negativa effekter för andra arbetstagare hos arbetsgivaren­.

71

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

Kameraövervakning

Kameraövervakning omfattar allt fler arbetstagare samtidigt som det finns granskningar som visar att många arbetsgivare tillämpar den skyddande lagstiftningen på ett felaktigt sätt. Vidare finns det rapporter­ om att bilder från kameraövervakning använts för helt ­andra ändamål än dem för vilka kamerorna installerades. Kommittén anser därför att kameraövervakning på arbetsplatser innebär en all- varlig risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste beaktas att kameraövervakning kan medföra ­direkta fördelar för enskilda arbetstagare, främst när säkerheten på arbetsplatsen förbättras av kameraövervakningen.

Företagshälsovård

När en vårdgivare ska tillhandahålla både hälso- och sjukvård och personaladministrativa­ tjänster, kan det uppstå en sammanblandning av vårdgivarens olika roller, som kan få till följd att arbetsgivaren får ta del av uppgifter som hör till hälso- och sjukvårdsdelen av vård­ givarens uppdrag och som omfattas av tystnadsplikt även i för­ hållande till arbetsgivaren­. Det finns emellertid ett tydligt regelverk både för tystnadsplikt­ gentemot arbetsgivare i dessa situationer, och för hur en vårdgivare får hantera personuppgifter (patientdatalagen). Kommittén anser att det finns en viss risk för den personliga integri- teten när vårdgivare ska tillhandahålla såväl hälso- och sjukvård som personaladministrativa tjänster.

Samtidigt kan det finnas fördelar även för den enskilde arbets­ tagaren om både företagshälsovård och personaladministrativa tjänster­ tillhandahålls av samma företag, i form av snabbare och ­enklare kon- takt och hjälp vid sjukfall.

Personuppgiftslagen och tillsynen

I kommitténs möten med arbetsmarknadens parter har vidare fram- kommit att såväl fackliga organisationer som arbetsgivarorganisa­ tioner anser att personuppgiftslagen är svår att tillämpa på arbetslivs-

72

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

området. Det har också gjorts gällande att Datainspektionens vägledning, i den mån den efterfrågats, inte alltid är tillräckligt tydlig för att ge parterna den hjälp som de behöver.

Brister i kunskap och i den vägledning som ges, kan vara en del av förklaringen till att personuppgiftslagen mycket sällan används som sanktionsmedel av arbetstagarna eller deras organisationer. Det är anmärkningsvärt att det, trots den enorma tekniska utvecklingen, inte har uppkommit särskilt många tvister om personlig integritet inom arbetslivet i samband med användning av informationsteknik.

I likhet med vad som konstaterades i betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet27, kan det fortfarande i dag sägas att bestämmelserna i personuppgiftslagen­ inte förefaller ha fått det genomslag på arbets­ livets område som man hade kunnat förvänta sig. I betänkandet kunde vid en internationell jämförelse också konstateras att de finländska och norska motsvarigheterna till personuppgiftslagen haft ett större genomslag på arbetslivets område, utan att några avgörande­ skillnader finns mellan ländernas dataskyddsrättsliga och arbetsrättsliga lag- stiftning. Förklaringen antogs vara att aktiviteten helt enkelt varit ­högre i dessa grannländer och att man tidigare än i ­Sverige hade för- stått att utnyttja dataskyddsreglerna på arbetslivets område.28

Ett särskilt regelverk för integritetsskydd i arbetslivet skulle kunna medföra att det blir lättare för parterna att förstå hur regel­verket ska tillämpas på förhållandena i arbetslivet, och därmed kanske­ skulle kunna leda till att reglerna börjar användas oftare i parternas förhand- lingar och tvister.

Kommittén kan också konstatera att Datainspektionens tillsyn görs av enstaka företeelser, men att tillsynen inte leder till att myndig­ heten får en övergripande uppfattning av hur omfattande över­ vakningen faktiskt är av landets arbetstagare och i vilka former den bedrivs.

Beträffande kameraövervakning bedömer vi att det inte förefaller troligt att dagens tillsynsinsatser ensamma skulle kunna åstadkomma någon generell förbättring av arbetsgivarnas tillämpning.

Kommittén kan också konstatera att Datainspektionen inte ­används av parterna i den utsträckning som faktiskt vore möjligt – exempelvis skulle myndighetens bedömning av olika övervaknings-

27  SOU 2009:44.

28  SOU 2009:44.

73

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

åtgärder kunna inhämtas vid MBL-förhandlingar i samband med införandet­ av nya system som kan innebära övervakning eller inför tecknandet av nya kollektivavtal.

Sammanfattning

Det är tydligt att ny teknik och nya arbetssätt ökar möjligheterna att kartlägga och övervaka arbetstagare på ett mycket närgånget och detaljerat sätt.

Ny teknik i kombination med nya arbetssätt innebär också risk för en ökande och oönskad sammanblandning av arbetstagarnas privatliv­ och arbetsliv.

Till detta kommer att den ökande användningen av övervaknings- tekniker i samhället i stort, träffar arbetstagare även när den egentliga avsikten med övervakningen inte är att kontrollera arbetstagarna, utan verksamhetens kunder, patienter eller brukare. Även när detta görs oavsiktligen, bidrar det ändå till att öka övervakningen av arbets­ tagarna. Sådan övervakning omfattar särskilt vissa yrken, t.ex. säljare i butik, vårdbiträden samt personal i restauranger och caféer, vilka kännetecknas­ bl.a. av att de sysselsätter en betydligt högre andel ­kvinnor än män. Å andra sidan är andra, mer direkt övervakade yrken vanligare­ för män, t.ex. lastbils- och långtradarförare samt lager­ arbetare. Dessa yrken sysselsätter dock färre arbetstagare än i de ­tidigare nämnda kvinnodominerade yrkesgrupperna.29

De ökade möjligheterna till detaljerad kontroll, kartläggning och övervakning i realtid riskerar att förskjuta styrkeförhållandena inom arbetslivet och att försvaga arbetstagarnas ställning.30

Samtidigt är det viktigt att beakta att arbetsgivare har en rätt att vidta sådana åtgärder som är rimliga och som faller inom rätten att leda och fördela arbetet. Arbetsgivaren har också en skyldighet att upprätthålla säkerheten för både arbetstagare och utrustning. Effek- tiva och säkra arbetsplatser har många fördelar även ur den enskilde arbetstagarens perspektiv.

29  Enligt Statistiska centralbyråns yrkesregister med yrkesstatistik (december 2015).

30  Norska Datatilsynet uttrycker detta i följande ordalag: ”Den totale mengden av kontroll­ tiltak og registreringer kan også gjøre at balansen mellom partene i arbeidslivet forskyves ytterligere­. Arbeidsgiveren vet mye om hver og enkelt av oss, men vi vet ikke nødvendigvis hva som registreres, hvem som ser hva, og hva opplysningene kan og skal brukes til” Datatilsynets rapport ”En vanlig dag på jobb” Arbeidshverdagens elektroniske spor, oktober 2012.

74

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

Digitaliseringen i samhället innebär att stora mängder uppgifter om arbetstagare kommer att sparas under oöverskådlig tid och att uppgifterna lätt kan spridas, bearbetas och vara tillgängliga för många. Det är inte förvånande att många arbetsgivare använder sig av olika kontroll- och övervakningsfunktioner för att minska riskerna för felaktiga beslut i verksamheten och vid rekrytering. Samtidigt riskerar denna utveckling att leda till en exkludering från arbetslivet av allt fler individer.

3.7.3Hälso- och sjukvården och socialtjänsten (kapitel 9)

Hälso- och sjukvård

Tillgången till relevant information är en förutsättning för en god och säker hälso- och sjukvård för alla medborgare. Ett säkert och väl fungerande utbyte av information är en nödvändighet för att med- borgarna ska få goda insatser i ett komplext system med många in- blandade aktörer. Tillgång till nya informationstjänster har en stor potential att göra patienter långt mer delaktiga i sin vård. Ändamåls- enliga och användbara informationssystem är också en förutsättning för att professionerna ska kunna använda sin kompetens och sin tid på det mest effektiva sättet. Funktionella informationssystem är en avgörande faktor för att vården ska kunna hantera framtidens ut­ maningar.

Kommittén anser att ett gott integritetsskydd också är en nöd- vändig faktor för att åstadkomma en god och säker hälso- och sjuk- vård.

Det finns integritetsrisker förknippade med den digitala hante- ringen av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Det är nöd- vändigt att utforma informationsutbytet inom och mellan vårdgivare på ett sådant sätt att det kan göras på ett säkert sätt. Vården måste såväl kunna uppfylla de krav på kvalitet som ställs på de medicinska insatserna som de som ställs på informationshanteringen.

Ökad kunskap, ledning och styrning ifråga om möjligheterna att hantera och utbyta information har stor betydelse för målsättningen att skapa en mer säker, ändamålsenlig och sammanhållen informa- tionshantering inom hälso- och sjukvården. Enligt utredningen om

75

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

rätt information i vård och omsorg31 utgör okunskap om lagstift- ningens möjligheter och avsaknad av aktiv rättstillämpning från vårdgivarnas sida en del av problemen med informationshanteringen i hälso- och sjukvården. Detta bekräftas av SLIT-rapporten 2015 som redogör för att det fortfarande återstår anpassning av system, regler och rutiner samt utbildning av personal för att uppfylla patientdata- lagens krav.

Kommittén anser att det är anmärkningsvärt att lagen ännu inte implementerats fullt ut och att Datainspektionen flera år efter patientdatalagens­ ikraftträdande, har hittat allvarliga och systema- tiska brister även hos stora och resursstarka vårdgivare.

Sammanfattningsvis konstaterar kommittén att risker uppstår i samband med informationshantering inom hälso- och sjukvården till följd av

•bristande ledning och ansvarstagande över informationssystemen och de personuppgifter som hanteras i dessa,

•komplexa miljöer med många olika system för hantering av infor- mation,

•brist på gemensamma lösningar, t.ex. gemensam infrastruktur,

•bristande regelefterlevnad,

•bristande kunskaper hos både personal och ledning samt

•bristande informationssäkerhet.

I hälso- och sjukvården hanteras stora mängder känslig information om i stort sett hela befolkningen. Effekten av de brister vid han­ teringen som iakttagits kan vara stora för enskilda individer och för hela befolkningen. Flera aktörer uppfyller ännu flera år efter att patientdatalagen­ trätt i kraft inte de krav på säkerhet som måste ställas­ vid hantering av känsliga personuppgifter. Mot denna bak- grund bedömer kommittén att det föreligger allvarliga risker för den personliga integriteten i samband med hantering av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.

31  SOU 2014:23, s. 121 och s. 218 i bilaga 4.

76

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

Välfärdsteknik och digitala tjänster inom socialtjänsten

Användning av olika digitala och tekniska lösningar i socialtjänsten såsom kameraövervakning, GPS-sändare och sensorer m.m. inne­ fattar hantering av mycket närgångna och känsliga uppgifter om en- skilda personer med stort hjälpbehov. Socialtjänsten berör stora delar­ av befolkningen. Det finns oklarheter i lagstiftningen om på vilket sätt personer med nedsatt beslutsförmåga kan erbjudas tjänster med hjälp av välfärdsteknik. Det finns också risker för bristande informa- tionssäkerhet och bristande ansvarstagande för hur uppgifter han­ teras. Kommittén bedömer sammantaget att det föreligger allvarliga risker för den personliga integriteten i samband med hantering av personuppgifter inom socialtjänstens användning av välfärdsteknik.

3.7.4Forskning och statistik (kapitel 10)

Den övergripande bilden av området är att svenska myndigheter för- fogar över ett betydande antal databaser för forsknings- och statistik­ ändamål som tillsammans täcker hela landets totala befolkning. På så sätt utmärker sig Sverige – det finns inte många andra länder som kan jämföra sig med oss när det gäller möjligheten för det allmänna att undersöka sina invånares liv.

Det finns både inom forskningen och inom statistikverksam­ heten ett stort intresse för att dra nytta av att allt mer data genereras om enskilda och att det samtidigt har blivit möjligt att sammanföra och analysera data från varierande datakällor.

Inom forskningen rör det sig ofta om stora samlingar uppgifter som kan vara synnerligen integritetskänsliga. Inte sällan får upp­ gifterna hanteras utan information till den enskilde och utan sam- tycke från denne. Den enskilde har i dessa fall små möjligheter att påverka hur uppgifterna används. De samtycken som inhämtas kan ibland vara mycket breda och endast ge den enskilde en diffus upp- fattning om hur uppgifterna faktiskt kan komma att hanteras. Upp- gifterna kan också komma att spridas utan den enskildes vetskap. Vidare är det många olika huvudmän med varierande kunskap om integritetsskydd som bedriver forskning. Tillsynen visar också på vissa återkommande brister i hanteringen av personuppgifter inom forskningsprojekt. Sammantaget anser kommittén därför att han­ tering av integritetskänsliga personuppgifter för forskningsändamål

77

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

innebär en allvarlig risk för den personliga integriteten, särskilt när uppgifterna hanteras utan stöd av samtycken eller med stöd av sam- tycken som är brett formulerade eller som lämnats tidigare i livet.

Även inom den statliga statistikverksamheten rör det sig ofta om stora samlingar uppgifter som kan vara integritetskänsliga. Inte sällan­ får uppgifterna hanteras utan information till den enskilde och utan samtycke från denne. Den enskilde har i dessa fall inga möjligheter att påverka hur uppgifterna används. Officiell statistik produceras­ av en rad olika statliga myndigheter, vilka måste kunna skilja mellan han­ tering av uppgifter i myndighetens kärnverksamhet, och hanteringen inom myndighetens statistikverksamhet. Landets största och käns­ ligaste statistikdatabaser finns emellertid hos två statliga myndigheter:­ SCB och Socialstyrelsen. Hos dessa två finns tämligen goda förutsätt- ningar att kontrollera hur uppgifterna lagras, lämnas ut och används. Det finns också särskild lagstiftning för den statistikrelaterade han­ teringen av personuppgifter hos dessa två och hos övriga statistik­ ansvariga myndigheter. Det saknas tillsynsrapporter­ som vittnar om brister i samband med statistikverksamhet hos någon statlig myndighet när det gäller integritetsskyddet. Sammantaget­ anser kommittén att statens hantering av integritetskänsliga personuppgifter för statistik­ ändamål innebär en viss risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste beaktas, beträffande såväl forskning som den statliga statistikverksamheten, att resultaten av dessa verksamheter bidrar med viktiga värden inom en rad olika samhällsområden. Verk- samheterna är ur ett samhällsperspektiv mycket viktiga för att kunna planera och utvärdera reformer, för att skapa transparens i samhälls- styret och för att ge bättre underlag för analys, debatt och beslut.

3.7.5E-förvaltning (kapitel 11)

Digitaliseringen i den offentliga förvaltningen har redan skapat be­ tydande värden i form av bättre service till medborgarna och en effektivare­ förvaltning. Nyttoeffekten av de olika företeelserna i e­ -förvaltningen varierar emellertid till art och omfång. Det finns även stora variationer i riskerna för den personliga integriteten som företeelserna innebär.

78

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

Inom såväl statlig som kommunal förvaltning hanterar myndig­ heterna ett stort antal uppgifter om enskilda. Många gånger rör det sig om uppgifter som är känsliga i personuppgiftslagens mening, t.ex. om hälsa, eller som på annat sätt är närgångna och därmed integritets- känsliga, t.ex. uppgifter om enskildas inkomster, sociala problem, skuldsättningar och familjeförhållanden.

Oftast har de enskilda inget inflytande över myndigheternas han- tering – den görs i regel utan deras samtycke. Det innebär att det vilar­ ett särskilt ansvar på det allmänna att se till att uppgifter bara hanteras när det verkligen är nödvändigt för att förvaltningen ska kunna utföra sitt uppdrag och att se till att hanteringen är så säker som möjligt.

Teknikutvecklingen gör det möjligt för den offentliga förvalt- ningen att utveckla och effektivisera sin hantering av personuppgifter. Det innebär för det första en möjlighet att öka spridningen och vidare- användningen av uppgifter, dvs. att öka hanteringen rent generellt. Men för det andra innebär utvecklingen också en möjlighet att skydda uppgifterna på ett bättre sätt genom att använda tekniker som stärker den personliga integriteten, t.ex. anonymisering.32 Dessa två möjlig­ heter går i praktiken ofta att förverkliga samtidigt.

En generell iakttagelse som kommittén gör, är dock att myndig­ heter och regeringen fokuserar sitt utvecklings- och författnings­ arbete på den första möjligheten, medan man arbetar betydligt mindre­

på den andra. Det innebär att offentlig sektor riskerar att bygga in egenskaper i system, arbetsformer och i författningar, som kan bli mycket svåra och dyra att ändra på, om följderna för den personliga­ integriteten visar sig bli allvarliga.

Informationshantering inom och mellan olika myndigheter

Myndigheterna hanterar i dag fler uppgifter om enskilda än någonsin tidigare. Det finns i dag teknik som gör det enkelt att sprida, vidare- använda och sambearbeta uppgifter, såväl inom en myndighet som myndigheter emellan, eller mellan myndighet och enskilda.

Redan komplexiteten och de tekniska utmaningarna i några av de system som byggts upp för att dela information, kan innebära att utvecklingsresurserna används enbart åt funktionalitet och inte till att analysera frågor som är av betydelse för integritetsskyddet. Det

32  Se vidare i bilaga 4 om integritetsstärkande tekniker.

79

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

förekommer att frågor om t.ex. personuppgiftsansvar, behörighets- tilldelning och förenlighet med registerförfattningar behandlas långt senare i utvecklingsprocessen – först när systemet tagits i skarp drift eller inte alls. Anmärkningsvärt är också att det i dessa sammanhang kan finnas brister i viljan hos myndigheter att ta ansvar för både han- teringen av och säkerheten för uppgifter om enskilda personer.

Faktorer som i detta sammanhang är av betydelse för risken för den personliga integriteten, är att det hos vissa myndigheter finns databaser som omfattar hela eller en stor del av befolkningen med uppgifter som kan vara mycket integritetskänsliga. Uppgifter kan spridas till handläggare, inom den egna myndigheten eller på en annan­ myndighet, som egentligen inte behöver kunna ta del av upp- gifterna för att utföra sitt arbete. Enskilda kan i regel inte motsätta sig att deras uppgifter hanteras av myndigheterna. Vi anser därför att den ökade informationsdelningen inom och mellan myndigheter innebär en påtaglig risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste också beaktas att det finns en stor potential för att dessa företeelser både kan användas för att ge bättre service till allmänheten och för att effektivisera förvaltningen.

Informationsutbyte med enskilda

När det gäller e-tjänster som direkt vänder sig till enskilda, exempel- vis s.k. egna utrymmen hos myndigheterna, anser kommittén att det finns en viss risk för den personliga integriteten. Faktorer som här är av betydelse för risken för den personliga integriteten, består främst i oklarheter kring personuppgiftsansvaret och i att e-tjänsterna kan ges en teknisk utformning som inte ger ett tillräckligt gott skydd för uppgifterna. Uppgifter kan spridas av misstag eller efter ett antago- nistiskt angrepp (hacker-attack) riktat mot myndigheten.

Samtidigt måste också beaktas att det finns en tydlig potential för att sådana tjänster kan vara till stor och direkt nytta för enskilda per- soner.

Emellertid har vi noterat att myndigheter när det gäller vissa före- teelser har en benägenhet att lägga över personuppgiftsansvaret på den enskilde. Det gäller till exempel möjligheten att använda sms- tjänster eller e-post i kontakten med en myndighet. Det innebär att myndigheten inte fullt ut tar ansvar för att uppgifterna hanteras bara

80

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

för de avsedda ändamålen och på ett tillräckligt säkert sätt. Den enskilde­ förväntas ta ansvar för en hantering som de flesta inte för- mår överblicka i sin helhet. När sådana försök till förskjutning av ansvaret förekommer, kan det enligt kommitténs mening medföra att risken potentiellt ökar för den personliga integriteten.

Myndigheter med uppgifter i molnet och bristen på beställarkompetens

Vi har i avsnitt 21.1 om molntjänster gått igenom både risker och för- delar med användningen av molntjänster generellt. Dessa gäller i högsta­ grad även för myndigheter. Faktorer som för myndigheter är av särskild betydelse för risken för den personliga integriteten, är att myndigheterna kan hantera ett stort antal personuppgifter som kan vara mycket integritetskänsliga, ingå i allmänna handlingar och även omfattas av sekretess. Vidare måste myndigheter veta hur relevanta register- och arkivförfattningar ska tillämpas. Även andra integritets­ skyddande regler kan vara av betydelse för myndigheterna, som ex- empelvis säkerhetsskyddslagen och Myndighetens för samhällsskydd och beredskap föreskrifter om informationssäkerhet hos statliga myndigheter. Många små myndigheter saknar kompetens att välja rätt slags molntjänst som fungerar juridiskt och säkerhetsmässigt­ för just den aktuella verksamheten. Vi anser att dessa faktorer samman- tagna medför att det för myndigheter finns allvarliga risker med molntjänster, i synnerhet i s.k. publika moln (uttrycket förklaras när- mare i avsnitt 21.1 om molntjänster).

Samtidigt måste också beaktas att det finns en stor potential för att effektivisera förvaltningen med hjälp av molntjänster, dvs. genom att låta företag lagra och hantera myndigheters data.33

Rent generellt för alla slags tjänster inom e-förvaltningen anser vi att det innebär en påtaglig risk för den personliga integriteten, att det alltjämt konstateras stora bister i myndigheters kompetens avseende juridik, informationssäkerhet och kravställning, samtidigt som myndigheterna­ förväntas börja använda och utveckla nya system och tjänster.

33  Pensionsmyndigheten utvecklar i en nyligen utgiven rapport de potentiella fördelarna för statliga myndigheter med molntjänster, se Molntjänster i staten, En ny generation av out­ sourcing, Pensionsmyndigheten, 2015.

81

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

Myndigheter i sociala medier och med gilla-knappar på webben

Faktorer som i detta sammanhang är av betydelse för risken för den personliga integriteten, är att det finns myndigheter som i för­hållande till sociala medier präglas av ett visst mått av naivitet. Myndigheter inser inte alltid att den i onödan kan hjälpa sociala medier, deras sam- arbetsparter eller företagen bakom sökmotorerna, att kartlägga vad allmänheten gör på nätet. När myndighetens kunskap om detta är be- gränsad, får besökarna på webbplatsen naturligtvis inte heller tillräck- ligt med information om att uppgifter om deras aktiviteter på nätet kommer att lämnas ut till företag i tredje land för andra ändamål än att möjliggöra deras besök på myndighetens webbplats. Myndigheternas användning av tjänster från sociala medier och sökmotorföretagen (t.ex. att ha myndighetskonton eller gilla-knappar på den egna webb- platsen), kan innebära att integritetskänsliga personuppgifter lämnas ut till företag i tredje land, även om detta troligen bara görs undan- tagsvis. Sammanfattningsvis anser vi att myndigheternas användning av tjänster från sociala medier och sökmotorföretagen innebär en viss risk för den personliga integriteten.

Samtidigt är det viktigt att myndigheter kan använda sig av olika media och metoder för att informera brett och effektivt om sina verksamheter, i synnerhet som verksamheterna kan medföra både rättigheter och skyldigheter för den enskilde.

PSI-lagstiftningen

I likhet med PSI-utredningen anser vi att insatserna för att öka sprid- ningen av information från myndigheter till resten av samhället, i kombination med en svårtillämpad och delvis oklar lagstiftning (i första hand PSI-lagstiftningen) innebär en påtaglig risk för den personliga integriteten.

Medborgarprofilering och kontroller på nätet

Av stort intresse för integritetsskyddet är sådan kontrollverksamhet hos myndigheter, som syftar till att i förväg bedöma vilken sannolik- het det finns för att en viss individ ska begå någon form av felaktig- het. Av betydelse för risken för den personliga integriteten är att

82

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

denna kontrollverksamhet präglas av frånvaro av transparens i för- hållande till allmänheten. Detsamma gäller för myndigheters efter- forskande verksamhet på öppna eller slutna delar av nätet. Här finns också en rad juridiska, bl.a. grundlagsrelaterade, frågetecken, både avseende de interna kontrollerna och kontrollerna på nätet. Vi anser därför att dessa kontrollverksamheter innebär allvarliga risker för den personliga integritetet.

Samtidigt måste också beaktas att det är synnerligen angeläget, både ur det allmännas och ur medborgarnas perspektiv, att myndig- heterna på ett effektivt sätt kan använda sig av egna data och av nätet för att förebygga misstag och oegentligheter.

Informationssäkerhet

De brister i myndigheters informationssäkerhet som vid upprepade tillfällen har konstaterats av flera olika kontrollinstanser, måste sägas medföra en allvarlig risk för den personliga integriteten. Av betydelse­ i sammanhanget är förstås att myndigheterna hanterar en stor mängd uppgifter som kan vara både känsliga och närgångna och därmed synnerligen skyddsvärda. Brister i informationssäkerheten kan också rent generellt försämra allmänhetens tillit till den offentliga förvalt- ningen.

Kapitel 22, Informationssäkerhet och integritet, innehåller en redogörelse­ för informationssäkerhetens betydelse för skyddet av den personliga integriteten.

Brister i regelverket

Brister i regelverket för hantering av personuppgifter inom e-för- valtningen uppmärksammades redan år 2007 av Integritetsskydds- kommittén. Kommittén pekade på att det var en genomgående brist att konsekvenserna för den enskildes integritetsskydd inte hade analyserats­ och beaktats tillräckligt i arbetet, som under senare år har bedrivits för att underlätta myndigheters möjligheter att använda ny teknik och för att främja ett ökat informationsutbyte mellan myndig­

83

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

heter. I den mån överväganden av detta slag förekommit, menade kommittén att de inte dokumenterats tillräckligt i förarbetena till lagstiftningen.34

Även E-delegationen har i sitt slutbetänkande uppmärksammat att det finns brister i regleringen av förutsättningarna för en effektiv e­ -förvaltning och ett välavvägt integritetsskydd. E-delegationen be­ dömer att detta även påverkar enskildas tilltro till myndigheterna, vilket­ innebär att det är angeläget att regeringen har ett helhets­ perspektiv när resultaten av tillsatta utredningar bereds.35 Även Datainspektionen­ pekar i sina remissvar regelbundet på brister i nya författningsförslag när det gäller integritetsskyddet.36

Vår analys av e-förvaltningen utgår i detta delbetänkande från företeelser­ som kan ha betydelse för den personliga integriteteten, snarare än från det rättsliga skyddet på området. Emellertid har, som framgår ovan, andra granskningar konstaterat systematiska brister i såväl det befintliga regelverket som i de förslag till nya författningar som framförs på området. Ett genomtänkt regelverk kan bidra till att skydda den personliga integriteten, genom att tydligt peka ut ramar för vad myndigheterna får och ska göra med uppgifterna. Ett sådant regelverk kan också bidra till att myndigheterna känner sig trygga att utveckla nya e-tjänster inom lagstiftningens ramar. Kommittén be­ farar att bristerna i regelverket för e-förvaltningen kan medföra för- sämringar i integritetsskyddet.

Datainspektionens roll

Under arbetets gång har flera myndigheter efterlyst tydligare och mer konkret vägledning från Datainspektionen i frågor som rör e­ -förvaltning och integritetsskydd. Vi avser att återkomma till Data- inspektionens uppdrag i slutbetänkandet.

34  Integritetsskyddskommitténs delbetänkande Skyddet för den personliga integriteten – Kart­ läggning och analys, SOU 2007:22.

35  SOU 2015:66.

36  Se t.ex. Datainspektionens remissvar den 4 maj 2015 avseende SOU 2015:5, En ny svensk tullagstiftning, myndighetens dnr 404-2015.

84

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

Sveriges världsledande roll

I regeringens digitala agenda och e-förvaltningsstrategi sägs att Sverige­ ska bli världsledande när det gäller digitalisering. Det finns dock inga uttalanden om att skyddet för den personliga integriteten också bör nå en liknande världsledande ställning. En sådan ambition för integritetsskyddet inom e-förvaltningen vore inte orimlig, efter- som det inte alls behöver innebära ett onödigt försvårande av utveck- ling av nya tjänster som förbättrar servicen till de enskilda och effek- tiviserar förvaltningen.

Samordning och styrning av utvecklingen

Sammanfattningsvis kan sägas att alla initiativ inom e-förvaltningen

– till nya arbetssätt, tillämpning av ny teknik eller ändringar i regel- verket – präglas av regeringens höga ambitioner för att påskynda ut- vecklingen. Samtidigt visar redan kommitténs översiktliga gransk- ning av integritetsrisker inom e-förvaltningen att det på flera punkter finns betydande brister när det gäller både integritetsskydd och in- formationssäkerhet. Det är också tydligt att det i dag inte finns ­någon aktör i offentlig sektor som både har övergripande kunskap om vad som händer inom området, och i realiteten utövar en över­ gripande styrning över e-förvaltningen. Som flera andra, exempelvis E-delegationen och Riksrevisionen, har påpekat, innebär avsaknaden av samordning och styrning en risk för att utvecklingen bromsas och inte uppnår de önskade service- och effektiviseringsnivåerna. Men det innebär också en allvarlig risk för att den personliga integriteten inte skyddas tillräckligt. Risken förstärks av att de satsningar reger- ingen nu gör för att förstärka samordning och styrning för att ut- veckla området, inte motsvaras av någon satsning för att förstärka integritetsskyddet inom e-förvaltningen, och inte heller innehåller några direktiv eller tankar kring hur både e-förvaltning och ett gott integritetsskydd ska utvecklas tillsammans i medborgarnas intresse.

85

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

3.7.6Konsumentområdet (kapitel 12)

De senare årens teknikutveckling i kombination med nya använd- ningsområden och nya vanor, har inneburit att det genereras allt mer data om våra konsumtionsrelaterade beteenden.

Det är en allt mindre del av all data i världen som skrivs in eller på annat sätt medvetet genereras direkt av användarna. Mer och mer data genereras i stället rent maskinellt, utan mänsklig inblandning.

Utvecklingen har också inneburit att alla dessa uppgifter i större utsträckning faktiskt går att bearbeta och analysera samlat i realtid.

Den här utvecklingen kan självklart vara till nytta för den enskilde konsumenten på många sätt, men möjliggör samtidigt en allt mer omfattande kartläggning på individnivå. Kartläggningen ökar både på bredden och på djupet genom att fler och nya slags uppgifter sam- las in och samkörs.

Ett grundläggande problem är att enskilda användare – trots ett i många delar tydligt regelverk – inte informeras om den ökande han- teringen på ett heltäckande men ändå lättfattligt sätt. Därtill kom- mer att det rent allmänt finns en relativt låg medvetenhet i befolk- ningen om hur vardagsgöromål som inte uppfattas som ett uppgiftslämnande, faktiskt genererar elektroniska spår och hur dessa spår samlas in, sparas och används. Det finns inte heller någon större medvetenhet om att personuppgifter faktiskt är en värdefull handels­ vara, särskilt i tjänster som marknadsförs som ”gratis”.

Ett annat grundläggande problem är att uppgifter i allt större ut- sträckning börjar användas för andra ändamål än dem för vilka de ursprungligen samlades in, vilket brukar kallas för ”ändamåls­ glidning”. Det är inte förenligt med personuppgiftslagen, om det nya ändamålet är oförenligt med det ursprungliga. När ett stort antal i sig harmlösa uppgifter från olika sammanhang bearbetas och analyseras samlat, kan de tillsammans ge nya och tidigare oanade kunskaper om enskildas personligheter och användas för att göra antaganden om deras framtida beteende. Dessa nya kunskaper kan i sin tur väcka intresse­ för uppgifterna hos aktörer som exempelvis försäkrings­ bolag och kreditgivare.

Frågan om ändamålet med en hantering är nära förknippad med frågan om de samtycken som enskilda lämnar i olika sammanhang. Det sägs ibland vara den vanligaste lögnen på internet att svara ja på frågan om man läst och förstått företagets (dvs. webbplatsens, kund-

86

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

klubbens, betalningsföretagets, appleverantörens) användarvillkor och därmed samtyckt till hur ens personuppgifter kommer han­ teras.37 De långa och invecklade användarvillkoren kan vara i stort sett omöjliga att förstå för gemene man, och särskilt för barn eller personer som har en funktionsnedsättning.

En viktig faktor i sammanhanget är de inblandade aktörernas in- tresse att samla in så mycket data som möjligt om användarna. Det finns i dag en allmänt spridd och mycket stark tro på att även upp­ gifter som i dagsläget egentligen inte kan användas på något vettigt sätt, i en snar framtid kan förvandlas till avgörande tillgångar, både rent affärsmässigt och för att lösa svåra problem i samhället. Det har uppstått nya affärsmodeller och nya aktörer som har personuppgifter­ som främsta eller enda handelsvara, som exempelvis datamäklare.

Intresset av att samla in så stora mängder uppgifter som möjligt är således mycket starkt. Det framstår därmed inte som sannolikt att aktörerna eller marknaden på eget initiativ skulle begränsa kartlägg- ningen av konsumenter och ge enskilda reell insyn i hur deras upp- gifter hanteras och ge dem möjlighet att påverka hanteringen.

En annan risk för konsumenter avser informationssäkerhet. Som framgått av detta avsnitt är det inte alltid som nya teknikanvändningar­ möjliggör ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifterna.

Det finns emellertid vissa tecken på att allmänheten i samband med Edward Snowdens avslöjanden kan ha blivit något mer med­ veten när det gäller informationssäkerhetsfrågor och skyddet för de egna personuppgifterna i olika webbtjänster. Avslöjandena har även föranlett många tjänsteleverantörer att förbättra skyddet i sina tjäns- ter genom att exempelvis införa kryptering som bara kunden har nyckeln till.38

Men även om det finns enstaka, lovvärda initiativ från aktörerna till att stärka integritetsskyddet för konsumenter, är dessa inte till- räckliga om man betraktar den pågående utvecklingen i sin helhet. Det krävs mer systemövergripande och grundläggande åtgärder för att stärka skyddet – redan i dag och ännu mer i en snar framtid.

37  En studie från år 2008 visade att en genomsnittlig användare skulle behöva 244 timmar för att läsa igenom samtliga användarvillkor för de sajter hon eller han besökte under loppet av ett år. I USA har presidentens vetenskaps- och teknologiråd sammanfattat situationen med att det bara är i en fantasivärld som enskilda faktiskt läser och förstår villkoren och klickar i att de samtycker.

38  Norska Teknologirådets och Datatilsynets gemensamma rapport Personvern 2015 – tillstand og trender, januari 2015.

87

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

Det kan också konstateras att flertalet företeelser som nämns i det här kapitlet inte har granskats ur ett integritetsskyddsperspektiv på senare år. De granskningar som görs av Post- och telestyrelsen (kakor)­ och av Datainspektionen (elektroniska betalningar och WiFi- tracking) är tillsynsaktiviteter riktade mot vissa specifika aktörer.

Konsumentverket omnämner i sin omvärldsrapport för år 2014 digitaliseringens påverkan på konsumenternas ställning, men har därutöver hittills inte varit aktivt när det gäller integritetsskydds­ frågor, t.ex. beträffande frågor om de sociala mediernas avtalsvillkor om personuppgifter.39

Det finns således i dagsläget ingen myndighet eller organisation som har en uppdaterad och allmän överblick över vilka företeelser som innebär risker för konsumenter, hur spridda företeelserna är, vilka aktörer de används av osv. och som därmed kan sägas ha en överblick över utvecklingen för konsumenters personliga integritet.

En tillkommande risk är att alla uppgifter som genereras av saker- nas internet, kan komma att begäras in av olika företag, som exempel­ vis försäkringsbolag. När de många och detaljerade uppgifterna väl finns, kommer de att attrahera många olika intressenter.

Det är redan i dag mycket svårt att som konsument använda sig av digitaliseringens och teknikutvecklingens alla fördelar utan att, mer eller mindre ofrivilligt, kartläggas på en detaljerad nivå. Det finns en överhängande risk för att det i framtiden kommer att bli ännu svårare.

Bristen på information, samtyckets urholkning, den stora sprid- ningen av uppgifter för nya ändamål och den ökade totala mängden av uppgifter om den enskilde, innebär att kommittén sammantaget anser att det finns allvarliga risker för konsumenters personliga in­ tegritet.

Samtidigt måste beaktas att utvecklingen för med sig stora för­ delar för den enskilde konsumenten, exempelvis i form av nya tjäns- ter, ökad tillgång till produkter samt större möjlighet till delaktighet och till att själv skapa tjänster och produkter. Utvecklingen visar också vissa tecken på att enskilda blivit mer medvetna och bättre på att tillvarata de möjligheter som faktiskt finns att vidta egna åtgärder för att skydda sin personliga integritet.

39  Konsumentverkets rapport 2014:13, Vår omvärld 2014 – rapport till regeringen 2014-11-30.

88

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

3.7.7Sociala medier och e-post (kapitel 13)

En stor del av landets befolkning, särskilt yngre och kvinnor, använder dagligen sociala medier för att lagra och publicera en mycket stor mängd uppgifter och för att utbyta privat information med andra användare.

Sociala medier kan föra med sig många fördelar för de enskilda användarna, i form av exempelvis nya möjligheter till både kunskap och utbyte med andra. Ur ett integritetsskyddsperspektiv finns det emellertid även en rad risker med användningen av sociala medier.

Användarvillkor är ofta långa och krångligt skrivna. Även i de få fall då användaren faktiskt tagit del av villkoren, är dessa inte sällan så otydliga att många användare inte ens förstår vilka andra användare som kan ta del av uppgifterna han eller hon har publicerat på det sociala­ mediet, och än mindre för vilka egna ändamål som det sociala mediet kan använda sig av uppgifterna. Användarvillkoren är också ofta vaga när det gäller till vilka samarbetsparter det sociala mediet får sprida uppgifterna och hur dessa får vidareanvändas. Användar- villkoren kan också innehålla oklarheter beträffande hur länge upp- gifterna lagras i någon form hos det sociala mediet. Mot den bak- grunden kan det ofta vara mycket svårt för en enskild användare att bilda sig en egen uppfattning om vilka konsekvenser för den person- liga integriteten som användningen av det sociala mediet faktiskt innebär.

Särskilt allvarlig är den risken när det gäller unga, som i dag kan vilja lagra och publicera texter och bilder som de senare i livet skulle vilja radera från nätet. De kommer kanske inte att ha den möjlig­ heten, på grund av villkor som en gång har accepterats, eller på grund av att uppgifterna har spridits till tredje parter hos vilka varken ­användaren eller det sociala mediet har något som helst inflytande.

Ett specialfall av detta är situationen då uppgifter om mycket unga personer lagras eller publiceras av deras föräldrar. När barnen efter hand blir medvetna om hanteringen av uppgifter om dem, kom- mer det i de flesta fall vara omöjligt för dem att hindra eller ens över- blicka spridningen och användningen av uppgifterna.

Förutom att hanteringen är svår att överblicka utifrån användar- villkoren, ger villkoren ofta mycket fria händer åt det sociala mediet att använda sig av uppgifterna för egna ändamål. Särskilt när möjlig- het finns att tillföra andra stora mängder uppgifter till uppgifterna

89

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

från det sociala mediet och sambearbeta dessa, blir det i praktiken omöjligt för användaren att i förväg veta för vilka ändamål upp­ gifterna kan komma att användas.

I och med att ny teknik utvecklas kommer alla uppgifter som lag- ras och publiceras i sociala medier att kunna användas för en allt mer detaljerad och närgången kartläggning bortom användarnas känne- dom eller kontroll.

Eftersom sociala medier oftast är baserade på molntjänster som hanterar uppgifterna utanför EES, finns det också en stor risk för att uppgifter om användarna hamnar i länder där lagstiftningen ger ett otillräckligt skydd. Det kan leda till att exempelvis underrättelse- tjänster eller andra myndigheter och organisationer utanför EES lag- ligen kan få åtkomst till uppgifterna för ändamål och på ett sätt som inte hade varit lagligt i Sverige eller i ett annat land inom EES.

Användningen av vissa sociala medier kan medföra att ett stort antal närgångna uppgifter om den enskilde oavsiktligen exponeras för andra användare. Vidare förekommer det att sociala medier ­använder uppgifterna för egna ändamål och sprider dem vidare till ­andra företag. Vanligtvis är det också svårt för användarna att få klar- het i vilken hantering som kan förekomma, när användarvillkoren väl har godkänts. Den enskildes valmöjlighet är ofta begränsad till att antingen godkänna samtliga villkor, eller att avböja och därmed helt ställa sig utanför det sociala mediet. Sammantaget anser kommittén att användningen av sociala medier som har de nyss nämnda egen­ skaperna innebär en allvarlig risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste också beaktas att även sådana sociala medier kan medföra en mycket stor nytta för den enskilde och för samhället i stort, och att många tjänster är mycket populära bland användarna.

En annan risk för den enskildes personliga integritet ligger i vad användare av sociala medier kan skriva och publicera om andra per- soner. Genom internet och annan elektronisk kommunikation har möjligheterna för enskilda att sprida integritetskränkande uppgifter om andra ökat väsentligt. Nya skyddsintressen har därför upp­ kommit och medfört ett väsentligt ökat behov av ett bättre utformat straffrättsligt skydd för privatlivet och den personliga integriteten. Med den motiveringen föreslås i betänkandet Integritet och straff-

90

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

skydd40 en ny straffbestämmelse om s.k. olaga integritetsintrång som tar sikte på kränkningar som enskilda personer begår mot andra en- skilda.

Om oskyddad e-post används för att skicka integritetskänsliga uppgifter, innebär det att uppgifterna kan användas för egna ändamål av de företag som vidarebefordrar meddelandet, även om det görs i strid mot lag. Vidare kan antagonistiska aktörer få åtkomst till upp- gifterna genom t.ex. avlyssning. Många organisationer har policyer som ska begränsa möjligheterna att i mejl skicka integritetskänsliga uppgifter om enskilda, men dessa policyer är inte sällan otydliga och dessutom är det svårt att kontrollera hur de följs. Sammantaget be- dömer kommittén därför att användning av e-post innebär en påtag- lig risk för den personliga integriteten.

3.7.8Försäkringsverksamhet (kapitel 14)

Numera hanteras en stor del av försäkringsbolagens verksamhet med hjälp av informationsteknik. Den ökade mängden information som finns tillgänglig om enskilda personer ger försäkringsföretagen möjlighet­ att få bättre underlag för riskbedömning, skadebedömning och för utredning av oklara försäkringsfall. Företeelsen att med hjälp av sensorer mäta rörelse och aktivitet i bilar och hos personer ger möjlighet att göra riskbedömningen säkrare och mer individ­anpassad. Detta kan vara både en fördel och en nackdel beroende på hur man ser på hur risken ska fördelas i ett större kollektiv.

Den enskildes måste ge sitt samtycke för att ett försäkrings­ företag ska få hämta in uppgifter om dennes hälsa från hälso- och sjukvården. Ett samtycke kan dock lämnas utan att den enskilde har tillräcklig insikt om vad samtycket innebär. Försäkringstagaren saknar­ dessutom i praktiken någon reell möjlighet att vägra lämna samtycke om han eller hon vill ha det aktuella försäkringsskyddet. Om det är oklart vilken ytterligare information som försäkrings­ företagen har tillgång till blir det än svårare för den enskilde att förstå­ konsekvenserna av ett lämnat samtycke.

De nya möjligheterna att genom olika former av digitala egen- mätningar lämna underlag för beräkning av försäkringspremier, t.ex. för fordonsförsäkring och personförsäkring ger upphov till nya

40  SOU 2016:7.

91

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

integritetsrisker­. Uppgifterna måste hanteras säkert i varje led för att det inte ska uppstå risker för obehörig spridning. Det innebär också ett stort ansvar för bolagen att inte hantera mer känsliga uppgifter än nödvändigt, eftersom tekniken i sig innefattar stora möjligheter till kartläggning av enskilda individers rörelsemönster och livsstil m.m.

När enskilda erbjuds nya möjligheter att få tillgång till uppgifter om sin hälsa genom att t.ex. kunna ta del av sin patientjournal via internet­ eller genom att samla sådan information på olika hälso­ konton uppkommer risker för att tredjepartsintressenter vill ta del av denna information. Försäkringsföretag kan komma att vilja ta del av uppgifter­ om kundernas hälsa digitalt genom någon form av app knuten­ till ett hälsokonto, i stället för att få utskrifter ur patient­ journalen. En sådan hantering förutsätter höga krav på säkerhet vid överföring av uppgifterna och ställer andra krav på den enskilde när det gäller insikter om vad överföringen av uppgifterna kan få för kon- sekvenser. Detta ställer i sin tur krav på företagen när det gäller ansvar för hanteringen­ och för information till kunderna. De risker som hör samman med användning av molntjänster uppstår också i samband med att personuppgifter kommer att behandlas av de företag som erbjuder­ app-tjänsterna, se vidare avsnittet om molntjänster (21.1).

Av betydelse i detta sammanhang är också att det måste finns ända­ målsenliga rutiner som begränsar vilka anställda inom försäkrings­ företagen som ska ha tillgång till olika uppgifter om enskilda.

Den stora mängden uppgifter som finns hos försäkringsföretagen representerar ett betydande ekonomiskt värde och skulle kunna samköras­ med annan information. Det kan därför finnas en risk för handel med uppgifterna. Försäkringsföretagen omfattas inte av några generella regler om tystnadsplikt. Mot denna bakgrund be­ dömer kommittén att det i dag finns påtagliga risker för den person- liga in­ tegriteten­ i samband med försäkringsföretagens verksamhet.

Kommittén anser därtill att det finns särskild anledning att följa försäkringsbranschens framtida inriktning. Förutom den tekniska utvecklingen i stort, i kombination med en tänkbar förändring av branschens policyer och arbetssätt, ser kommittén en utveckling, där helt nya informationskällor uppstår, ibland som en följd av poten­ tiella försäkringstagares egna åtgärder och tillgång till delvis ny in- formation. Den här informationen är många gånger av stort intresse för försäkringsbolagen, samtidigt som den kan vara av mycket käns-

92

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

lig natur för den enskilde. Integritetskommittén ser en risk att den här utvecklingen ytterligare rubbar balansen mellan den enskilde för- säkringstagaren och dennes försäkringsgivare.

Med tanke på den stora potentiella ökningen av nya informa- tionskällor med känslig information och den tekniska utvecklingen i stort, bedömer kommittén att den framtida hanteringen av person- uppgifter inom försäkringsverksamheten kan innefatta allvarliga ­risker för den personliga integriteten.

3.7.9Bank- och kreditmarknaden (kapitel 15)

Numera hanteras en stor del av bankernas och kreditmarknads­ företagens verksamhet med hjälp av informationsteknik. Använd- ningen av sådan teknik har också gett dessa företag tillgång till nya typer av uppgifter, som kan användas vid exempelvis kredit­ prövningar. Detta är på många sätt en positiv utveckling och har bl.a. lett till effektivitetsvinster. Utvecklingen har dessutom medfört en rad förbättringar för kunderna, inte minst när det gäller tillgänglig- het. Ett exempel på detta är möjligheterna att använda appar och internetbank­ för många transaktioner.

Samtidigt gäller de uppgifter som bankerna och kreditmarknads- bolagen behandlar i stor utsträckning enskildas personliga och eko- nomiska förhållanden. Sådana uppgifter är normalt att anse som integritetskänsliga­. Ett uttryck för detta är att uppgifterna omfattas av tystnadsplikt eller sekretess. Den information om enskilda som finns hos dessa banker och kreditmarknadsbolag ger stora möjlig­ heter att göra en detaljerad kartläggning av en persons liv. Med utgångspunkt­ från en individs inköpsmönster kan det vara möjligt att dra slutsatser om dennes personlighet. Det har också visat sig att det även i anonymiserade uppgiftssamlingar kan vara lätt att identi- fiera enskilda individer.

I detta kapitel har vi analyserat risker för integritetsintrång som hör ihop med bankers och kreditmarknadsbolags behandling av personuppgifter­ i samband med:

––kreditprövning och rådgivning,

––enskildas användning av kreditkort och transaktioner på internet, och

––i samband med rapporteringskrav.

93

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

Kreditprövning och rådgivning

Möjligheten att basera kreditprövning på information som normalt inte behandlas hos kreditupplysningsbolagen, exempelvis uppgifter om inköpsmönster, ökar risken för att prövningen blir mindre trans- parent och för att ovidkommande faktorer beaktas. Om kreditgivare samlar in uppgifter om sina kunder utan att kunderna informeras om vilka uppgifter som behandlas, förlorar den enskilde också möjlig­ heten att kontrollera uppgifterna och att begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter. De s.k. svarta listor som uppges ha förekommit hos en av storbankerna illustrerar detta problem.

Den stora mängden uppgifter som finns hos banker och kredit- marknadsbolag representerar dessutom ett betydande ekonomiskt värde, och kan samköras med annan information. Det finns av dessa skäl en risk för handel med uppgifterna, trots sekretess. Som fram- gått ovan har det också förekommit att banker har fört vidare upp- gifter om kunder som nekats lån.

Av betydelse i detta sammanhang är också att det måste finns ändamålsenliga­ rutiner som begränsar vilka inom banken eller kredit­ marknadsföretaget som ska ha tillgång till olika uppgifter. Huvud­ regeln bör vara att endast den som behöver uppgifterna i sitt arbete ska ha tillgång till dem. Såvitt framkommit tillämpar banker och kreditgivare­ allt oftare olika former av åtkomstkontroll inom verk- samheten.

I sin kreditgivnings- och rådgivningsverksamhet behandlar banker­ och kreditgivare en stor mängd uppgifter om en stor del av befolk- ningen. Uppgifter som sammantaget kan upplevas som närgångna. Det är svårt för en enskild person att veta vilka uppgifter som ligger till grund för en kreditbedömning. Uppgifterna har ett ekonomiskt värde. Kommittén bedömer därför att det föreligger påtagliga risker för den personliga integriteten i samband med kreditprövning och rådgivning.

Kreditkort och transaktioner på internet

När det gäller kreditkort och transaktioner på internet konstaterar kommittén att de digitala spår som skapas genom sådana transaktioner gör det möjligt att kartlägga enskilda personers konsumtionsmönster på ett närgånget sätt. Sådana uppgifter har ett högt kommersiellt värde

94

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

och kan komma att användas på sätt som den enskilde inte kan förutse. När det gäller användningen av banktjänster som internetbank och olika appar konstaterar kommittén att det är nödvändigt med hög säkerhet­ vid sådan behandling på grund av risken för att närgångna uppgifter blir åtkomliga för obehöriga. Digitala banktjänster är också förknippade med risken för den enskilde att bli utsatt för identitets- stölder.

Behandling av personuppgifter i samband med användning av kreditkort­ och andra transaktioner på internet gör det möjligt att kart­ lägga enskilda personers konsumtionsmönster. Det handlar om stora mängder uppgifter om i stort sett alla människor. Företeelsen är för- knippad med risker för bedrägerier och identitetsstölder. Kommittén bedömer därför att det finns allvarliga risker för integritetsintrång­ för- knippade med användningen av kreditkort och andra digitala trans­ aktioner.

Rapporteringskrav

Det bör vidare understrykas att bankernas och kreditmarknads­ bolagen har fått en roll i arbetet mot bl.a. penningtvätt och mot finan­ siering av terrorism som innebär ett stort avsteg från principen att endast myndigheter får behandla uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott. I arbetet mot sådan brottslighet finns också en risk att helt oskyldiga personer placeras på olika former av sanktionslistor, vilket kan få stora konsekvenser för den enskilde. Den enskilde har i praktiken inte heller någon möjlighet att påverka sådana åtgärder.

Vid spridning av uppgifter till andra länder tillkommer problemet att det i praktiken inte längre går att kontrollera hur uppgifterna används­ och i övrigt behandlas. De amerikanska myndigheternas behandling­ av Swift-transaktionerna är ett exempel på detta.

Riskerna i samband med hantering av personuppgifter på grund av olika rapporteringskrav består bl.a. i att uppgiftssamlandet kan ­påverka helt oskyldiga. Det kan vara svårt att kontrollera uppgifter som lämnats ut internationellt. Men området är reglerat och rimligen drabbas bara ett begränsat antal personer. Kommittén bedömer där- för att det finns påtagliga risker för den personliga integriteten i sam- band med att banker och kreditmarknadsbolag lämnar ut person- uppgifter på grund av olika rapporteringskrav.

95

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

3.7.10Kronofogdemyndighetens verksamhet, kreditupplysning och inkasso (kapitel 16)

I detta kapitel har kommittén analyserat integritetsrisker i samband med Kronofogdemyndighetens, kreditupplysningsföretagens och inkassobolagens verksamhet.

Kronofogdemyndigheten behandlar en stor mängd uppgifter om många enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Det är där- för nödvändigt att den interna åtkomsten till uppgifterna begränsas på lämpligt sätt. Myndigheten lämnar dagligen ut information om för- ändringar i utsöknings- och indrivningsdatabaserna samt om gälde­ närernas totala skuldsaldo i elektronisk form till kreditupplysnings­­ företagen. Uppgifterna måste skyddas från en större spridning än vad som är motiverad samt att inte vilka aktörer som helst får tillgång till uppgifterna i digital form. Kronofogdemyndigheten behandlar käns- liga uppgifter om gäldenärer, men behandlar inte uppgifter om hela befolkningen. Kommittén har inte fått information om stora brister i myndighetens hantering av personuppgifter. Mot den bakgrunden bedömer­ kommittén att det finns vissa risker den personliga integrite- ten i kronofogdemyndighetens verksamhet.

Kreditupplysningsföretagens verksamhet bygger på att de samlar in stora mängder känsliga uppgifter om hela befolkningen som på olika sätt kan ha betydelse vid kreditgivning. Det ligger i sakens natur att det finns en risk att de samlar in fler uppgifter än vad som verkligen är motiverat. Det finns också en risk att vissa insamlade uppgifter inte är korrekta och aktuella samt för att de lagras längre än nöd­ vändigt.

Den enskilde har i vart fall i teorin vissa möjligheter att påverka kreditupplysningsföretagens utlämnande av uppgifter, genom att undvika lån och krediter, men saknar i princip möjlighet att påverka vilka uppgifter som samlas in.

För att minimera riskerna med kreditupplysningsföretagens verk­ samhet innehåller lagstiftningen olika typer av integritetsskyddande­ regler. Ett exempel på detta är kravet på att uppgifter som är oriktiga eller missvisande ska rättas, kompletteras eller uteslutas ur registret. Ett annat exempel är kravet på att obehörig tillgång till registren ska motverkas. I detta ligger bl.a. att företagen måste kontrollera att mottagaren har ett legitimt behov av uppgifterna och att utlämnan- det görs på ett säkert sätt. Även kravet på att en kreditupplysnings-

96

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

kopia ska lämnas till den som upplysningarna avser är viktigt för att minimera risken för integritetsintrång. Tack vare denna kopia får den enskilde bl.a. en möjlighet att kontrollera att de uppgifter som läm- nas är korrekta och fullständiga, och att bl.a. kravet på legitimt behov följs.

För närvarande gäller de integritetsskyddande bestämmelserna i kreditupplysningslagen inte vid vissa former av offentliggörande enligt­ tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det gäller t.ex. utlämnanden av uppgifter på tekniska upptagningar, t.ex. på usb- minnen. Sådana utlämnanden innebär en avsevärd risk från integritets- synpunkt. Det är angeläget att de integritetsskyddande bestämmel- serna görs tillämpliga även på sådana utlämnanden. Mot bakgrund av de ovannämnda riskerna i samband med hantering av känsliga upp­ gifter om hela befolkningen bedömer kommittén att det föreligger all- varliga risker den personliga integriteten i kreditupplysningsföretagens­ verksamhet. Kommittén noterar dock att frågan har utretts och för närvarande bereds i regeringskanslitet.

Även inkassobolag behandlar stora mängder uppgifter som är känsliga från integritetssynpunkt. De behandlar dock inte uppgifter om lika många personer som kreditupplysningsföretagen. Det finns dock också i sådan verksamhet en risk att behandlingen avser fler uppgifter än nödvändigt, att vissa uppgifter är felaktiga eller in­aktuella och, framför allt, att uppgifterna sprids på ett oönskat sätt. I det sist- nämnda ligger bl.a. att det måste säkerställas att uppgifterna inte skickas till, eller är åtkomliga för, utomstående. I denna verksamhet är därför personuppgiftslagens krav på säkerhetsåtgärder – och Data­ inspektionens tillsynsverksamhet – av särskild betydelse.

Kommittén bedömer att det föreligger vissa risker för intrång i den enskildes integritet på grund av behandling av personuppgifter i inkassobolagens verksamhet.

3.7.11Domstolarnas verksamhet (kapitel 17)

I domstolarna behandlas en stor mängd uppgifter som rör enskildas personliga förhållanden. I många mål- och ärendetyper är det fråga om känsliga personuppgifter. Det ligger dessutom i sakens natur att domstolarna har mycket begränsade möjligheter att själva avgöra vilka personuppgifter som ska behandlas där. Om en part ger in ett

97

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

dokument till domstolen, är domstolen – oavsett handlingens inne- håll – i regel skyldig att registrera handlingen och kommunicera den med motparten. Även den enskilde har i många fall begränsade möj- ligheter att påverka vilka personuppgifter som behandlas i domstolen.

Det finns ett starkt intresse av att säkerställa att allmänheten har goda möjligheter till insyn i domstolarnas rättsvårdande och rätts- skipande verksamhet. Medborgarna tycks också förvänta sig en enkel­ tillgänglighet, på samma sätt som när det gäller kontakter med andra aktörer i samhället. Det finns även ett starkt intresse av att dom­ stolarnas verksamhet bedrivs effektivt, så att domar och beslut kan meddelas inom rimlig tid. Allt detta förutsätter bl.a. en ändamåls­ enlig användning av modern teknik.

I detta kapitel om integritetsrisker som hör ihop med domstolarnas­ hantering av personuppgifter har kommittén framför allt behandlat riskerna med verksamhetsregister, besöksterminaler, filmade förhör, informationsutbyte med andra myndigheter och utlämnande av upp- gifter på medium för automatiserad behandling.

Verksamhetsregister

En risk med domstolarnas verksamhetsregister är att fler uppgifter än nödvändig behandlas i registren och att känsliga personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt. Från och med januari 2016 finns dock en lag som reglerar domstolarnas behandling av personuppgifter. Kommittén bedömer att det finns en viss risk för att behandling av personuppgifter i domstolarnas verksamhetsregister leder till in- trång i den personliga integriteten.

Ljud- och bildupptagningar

Risken med ljud- och bildupptagningar i domstol är att känsliga upp- gifter sprids till obehöriga. Om en sådan upptagning lämnas ut i strid mot den sekretess som gäller, skulle uppgifterna enkelt kunna spridas­

på internet. Det finns också risker för att personal som inte är be­ hörig­

tar del av upptagningarna av nyfikenhet. Det finns dock sekretess­ bestämmelser som skyddar uppgifterna. I domstolsdatalagen­ finns bestämmelser om att tillgången till personuppgifter ska begränsas till det som varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbets-

98

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

uppgifter. Kommittén bedömer att det finns en viss risk för intrång i den personliga integriteten i samband med ljud- och bildupptag- ningar i domstol.

Digitalt informationsutbyte med andra myndigheter

Risken för kränkningar av den personliga integriteten i samband med domstolarnas informationsutbyte med andra myndigheter inom rättsväsendet består i att känsliga uppgifter kan spridas till obehöriga inom eller utanför myndigheterna. Varje deltagande myndighet måste ansvara för sin behandling och upprätthålla rätt säkerhetsnivå. Dom- stolsdatalagen reglerar under vilka förutsättningar direktåtkomst­ till domstolens personuppgifter är tillåten. Kommittén bedömer att det finns en viss risk för intrång i den personliga integriteten i samband med detta informationsutbyte.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

Vid utlämnande av uppgifter i elektronisk form, per e-post eller på ett usb-minne finns det en risk för att känsliga personuppgifter kan spridas till obehöriga. Den elektroniska formen innebär större möj- ligheter för mottagaren att på olika sätt bearbeta uppgifter och sprida informationen än om utlämnande görs på papper.41 Det kan t.ex. göra det möjligt för enskilda att sammanställa uppgifter till egna be- lastningsregister. Kommittén bedömer att det föreligger påtagliga risker för intrång i den personliga integriteten i samband med ut­ lämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling.

Skydda integriteten med sekretess

En viktig del i skyddet för den personliga integriteten är möjlig­ heterna att låta sekretess gälla för vissa uppgifter om enskilda. En alltför långtgående offentlighet kan medföra skador på såväl enskilda som allmänna intressen. Intresset av offentlighet i domstol måste exempelvis­ vägas mot rätten till skydd för privat- och familjeliv ­enligt artikel 8 i Europakonventionen. En konsekvens av en långtgående­

41  Domstolsdatalag, Ds 2013:10 s. 117 f.

99

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

offentlighet kan också bli att domstolarna av integritetsskäl låter bli att i sina avgöranden närmare gå in på vissa uppgifter som är av be­ tydelse i målet. Därigenom riskerar en ofullständig bild ges av de skäl som lett domstolen fram till sitt ställningstagande, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på medborgarnas förtroende för domstolarnas­ verksamhet.42

3.7.12De brottsbekämpande myndigheternas verksamhet (kapitel 18)

De brottsbekämpande myndigheterna inhämtar information om en- skilda på en rad olika sätt och ofta information som är känslig från integritetssynpunkt. Mycket av informationen behandlas därefter bl.a. i olika register. Åtgärderna motiveras av intressen att förebygga, utreda eller beivra brott. Dessa intressen måste anses vara legitima och centrala i en rättsstat. Dessutom syftar brottsbekämpningen i många fall till att skydda just enskildas personliga integritet i olika avseenden.

I detta kapitel om brottsbekämpande verksamhet har kommittén behandlat risker för integritetsintrång i samband med dessa före­ teelser:

•Hemliga tvångsmedel med stöd av 27 kap. rättegångsbalken (hem- lig rumsavlyssning, hemlig kameraövervakning, hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation samt genom­ sökning och kopiering av mobiler och datorer).

•Användning av spaningsmetoder som främst regleras av polislagen­.

•Polisens aktivitet på internet.

•Behandling av personuppgifter i register.

•Tillgång till uppgifter i flygbolagens register.

•Internationellt informationsutbyte.

42  Regeringens proposition med förslag till sekretesslag, prop. 1979/80:2 Del A, s. 102; se även Ds 2014:33 s. 37 f.

100

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

Behovet av, nyttan med och risken för integritetsintrång på grund av olika tvångsmedel har varit föremål för en omfattande kartläggning, framför allt inom ramen för Utredningen om vissa hemliga tvångs- medel.43 Utredningen gjorde dels en totalundersökning där man ­inhämtade uppgifter från de brottsbekämpande myndigheterna om varje enskilt ärende där den aktuella lagstiftningen tillämpats, dels djupundersökningar av vissa ärenden. Av kartläggningen framgår bl.a. att det överlag finns ett stort behov av tvångsmedlen samt att vissa tvångsmedel anses vara av särskild nytta, men att det fram- för allt i utredningar om organiserad brottslighet är av avgörande be- tydelse att information kan inhämtas på många olika sätt. Samtidigt konstaterades att tvångsmedlen medför integritetsintrång, som dock såväl de brottsbekämpande myndigheterna som domstolarna på olika sätt försökt begränsa vid den praktiska tillämpningen. Det har alltså gjorts en grundlig genomgång där intresset av en effektiv brottsbekämpning har vägts mot intresset av skydd för den enskildes personliga integritet.

Under de senaste åren har det dock mer eller mindre kontinuerligt pågått en rad olika och delvis överlappande lagstiftningsprojekt på området. Så är fallet även i dag. Dessa ständigt pågående förändringar­ av regelverket gör det svårt att bedöma den samlade effekten av åt­ gärderna från ett integritetsperspektiv. Samtidigt har vissa lag­ ändringar under senare tid inneburit att regleringen i ökande grad har samlats i 27 kap. rättegångsbalken44 och därmed gjorts mer överblick- bart, vilket får anses vara positivt även ur ett integritetsperspektiv­. ­Vidare har i större utsträckning uppställts krav på beslut från domstol för användning av tvångsmedlen. För dessa ärenden hos domstol har också införts ett ökat krav på offentliga ombud som ska bevaka enskildas integritetsintressen.

Hemliga tvångsmedel med stöd av 27 kap. rättegångsbalken

Tvångsmedlen som utförs med stöd av 27 kap. rättegångsbalken är alltså väl reglerade och innefattar olika skyddsfunktioner för den personliga integriteten. När det gäller hur gällande regelverk följs har dock Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i sin tillsyns-

43  SOU 2012:44.

44  Prop. 2011/12:55 och prop. 2013/14:237.

101

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

verksamhet uppmärksammat att även om de brottsbekämpande myndigheterna hanterar hemliga tvångsmedel på ett i huvudsak till- fredsställande sätt, föreligger vissa brister i verksamheten. En brist som uppmärksammats är att det material (upptagningar eller upp- teckningar) som erhållits genom hemlig tvångsmedelanvändning i vissa fall inte har förstörts tillräckligt snabbt.45 Det har vidare kon- staterats brister bl.a. i myndigheters dokumentation som inneburit att det inte alltid varit möjligt att följa handläggningen av tvångs­ medelsärendena samt att hantering av underrättelser till enskilda i flera avseenden varit undermålig.46

Kommittén bedömer ur ett riskperspektiv att det föreligger viss risk för den personliga integriteten i samband med användning av olika tvångsmedel med stöd av 27 kap. rättegångsbalken. Vid denna bedömning har kommittén beaktat sannolikheten för att gemene man ska träffas av åtgärden, liksom att företeelserna är väl reglerade och att risken för oönskad spridning är låg.

Ett hemligt tvångsmedel innebär dock ett mycket närgånget intrång­ i den personliga integriteten för den enskilda person som är föremål för åtgärden.

När det gäller den generella skyldigheten för teleoperatörer att lagra vissa trafikuppgifter gör kommittén bedömningen att denna företeelse utgör ett väsentligt avsteg från den väl etablerade prin­ cipen att personuppgiftsansvariga bara får lagra personuppgifter som de själva har ett behov av.

Användning av spaningsmetoder som främst regleras av polislagen.

Det finns även ett antal företeelser som är av beaktansvärd betydelse från integritetssynpunkt men som trots detta är mer eller mindre oreglerade i dag, bl.a. användningen av dolda kroppsmikrofoner och handmanövrerade kameror samt möjligheterna att kopiera hela inne- hållet i datorer och mobiltelefoner. Dessa spaningsmetoder regleras i dag främst av 8 § polislagen. När det gäller dessa företeelser gör

45  Se t.ex. redovisning den 23 maj 2012 (dnr 97-2012) den 22 maj 2013, dnr 96-2013 respektive den 22 maj 2014 (dnr 891-2014).

46  Se t.ex. SIN:s uttalanden den 25 mars 2015, dnr 137-2014 och 2088-2014).

102

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

kommittén bedömningen att användningen av dessa metoder gene- rellt sett är förknippade med påtaglig risk för intrång i den personliga integriteten.

Polisens spaningsverksamhet på internet och utåtriktade verksamhet i sociala medier

Denna företeelse hör också till ett område med svag reglering.47 Riskerna­ handlar t.ex. om bristande insyn över vilka uppgifter som samlas in och behandlas. Kommittén gör bedömningen att dessa före­ teelser är förknippade med vissa risker för den personliga integriteten.

Behandling av personuppgifter i register

Även när det gäller Polismyndighetens behandling av personuppgifter­ i register har bl.a. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden­ upp- märksammat brister. Nuvarande brister förefaller handla om att gällande­ bestämmelser inte följs snarare än om utformningen av lag- stiftningen som sådan. I det avseendet konstaterar kommittén att det finns utrymme för förbättringar. Den stora organisation som Polis- myndigheten utgör innebär att en ännu större mängd uppgifter samlas­ hos en och samma myndighet samt att fler personer kan få tillgång till dessa uppgifter. Det ökar behovet av åtgärder för att säkerställa att uppgifter inte sprids till obehöriga personer i och utanför organisa­ tionen. När det gäller polisens behandling av personuppgifter i regi­ ster bedömer kommittén att företeelsen är förknippade med påtagliga risker för intrång i den personliga integriteten.

Tillgång till uppgifter i flygbolagens register.

Vissa uppgifter från flygbolagen överförs på begäran till de brotts­ bekämpande myndigheterna. Vidare för Polismyndigheten ett regis- ter över passagerare som ankommer direkt från länder som varken ingår i EU eller Schengensamarbetet. Polisen hämtar i viss utsträck- ning in uppgifter även från EU:s gemensamma system för viseringar. Denna behandling av uppgifter om resenärer är förknippade med risk

47  Se även kapitel 11 om E-förvaltning.

103

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

för att fler uppgifter än nödvändigt samlas in och även med en risk för att de används för andra ändamål än det för vilket de samlades in. Denna risk ökar om uppgifterna inte gallras på ett ändamålsenligt sätt. Det rör sig här om uppgifter om en stor mängd människor som reser och som inte ägnar sig åt brottslig verksamhet. Företeelsen är dessutom internationell. Det finns dock ett skyddande regelverk. Kommittén gör bedömningen att denna företeelse är förknippade med en viss risk för intrång i den personliga integriteten.

Internationellt informationsutbyte

Polisens deltar även i annat internationellt samarbete om utbyte av uppgifter i brottsbekämpande verksamhet. Vid informationsutbyte finns risk för att det leder till en förlorad kontroll över flödet av personuppgifter­ och att den nationella lagstiftningen inte kan säker- ställa ett skydd för informationen. Informationen kan t.ex. komma att användas för andra syften eller få en större spridning än vad som varit avsett. Det kan vidare vara svårt att åstadkomma rättelse och utplåning m.m. avseende uppgifter som har överförts till andra länder­ . Kommittén bedömer att denna företeelse är förknippad med en viss risk för intrång i den personliga integriteten.

Kommitténs övriga synpunkter

Utöver vikten av intern uppföljning bör också framhållas betydelsen av en effektiv och ändamålsenlig tillsyn. När det gäller den frågan har regeringen tillsatt en särskild utredning – Utredningen om en myndig­ het med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga in­tegriteten

– som har i uppdrag att bl.a. överväga hur ett i högre grad samlat in­ tegritetsskydd kan fungera inom en och samma myndighetsstruktur genom att tillsynen över behandling av personuppgifter samlas hos en myndighet. Uppdraget ska redovisas i september 2016.48

Ett annat problem är att myndigheterna i vissa fall inte uppfyller de krav som följer av ny lagstiftning på grund av att det föreligger tekniska problem på it-området. Som exempel på detta kan nämnas att bl.a. 10–11 §§ i gamla polisdatalagen aldrig fick genomslag på

48  Dir. 2014:164 och dir. 2015:139.

104

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

grund av att polisens it-system inte hade de funktioner som krävdes för att kunna uppfylla lagens bestämmelser. Motsvarande reglering finns i 3 kap. 10–13 §§ i nya polisdatalagen. Men dessa bestämmelser behöver inte börja tillämpas förrän den 1 januari 2018.

Avslutningsvis kan konstateras att när det gäller det brotts­ bekämpande arbetet har den enskilde, av naturliga skäl, begränsade möjligheter att bestämma vilken information som myndigheterna får behandla. Systemet med underrättelse om användningen av hemliga tvångsmedel i efterhand kan i viss mån anses väga upp denna brist. På så sätt får den enskilde åtminstone möjlighet att bedöma vilket in­ tegritetsintrång som förekommit och möjlighet att reagera mot ­sådant som han eller hon anser vara rättsstridigt. Det finns dock undantag­ från skyldigheten att underrätta den enskilde. I dessa fall finns däremot krav på att det i stället är Säkerhets- och integritets- skyddsnämnden som ska underrättas och som också ska underrättas vid inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation enligt den s.k. inhämtningslagen. Nämnden ska även på begäran av en ­enskild kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångs­ medel eller har varit föremål för polisens personuppgiftsbehandling. Nämnden ska även kontrollera om tvångsmedelsanvändningen och personuppgiftsbehandlingen har genomförts i enlighet med lag eller annan författning. Dessutom finns möjligheten för en registrerad att få ersättning för den skada eller kränkning av den personliga integri- teten som en personuppgiftsbehandling i strid med lagen har orsakat.

3.7.13Försvarsunderrättelseverksamhet och militär säkerhetstjänst (kapitel 19)

Kommittén har i detta kapitel främst behandlat risker för intrång i den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter vid signalspaning och vid behandling av personuppgifter i den militära underrättelsetjänstens it-system.

Inhämtningen av uppgifter i försvarsunderrättelseverksamhet och militär säkerhetstjänst syftar till att skydda Sverige och svenska in- tressen mot yttre hot, vilket är ett angeläget intresse. Säkerställandet­ av nationella säkerhetsintressen får i sig anses vara ett sådant­ ändamål­ som kan motivera inskränkningar av enskildas fri- och rättigheter­.

105

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

Att landet har en egen säkerhetpolitisk underrättelsesförmåga är också en förutsättning för att vi inte ska vara beroende av andra länders säkerhetsorgan.

Underrättelser hämtas in på en rad olika sätt, men signalspaningen­ är en av de grundläggande metoderna. Den tekniska utvecklingen på senare tid har inneburit att viktig information som tidigare kunde infångas­ genom signalspaning i etern, numera i allt högre utsträck- ning infångas via kabel.49 Det finns mot den bakgrunden ett starkt intresse av att signalspaning även kan utföras i kabel, särskilt eftersom det saknas­ alternativa metoder för att uppnå motsvarande resultat.

Försvarsunderrättelsemyndigheterna hanterar dock en mycket stor mängd uppgifter, som många gånger är av privat natur. Det görs dessutom i en verksamhet som omgärdas av stark sekretess vilket innebär mycket begränsade möjligheter till insyn för allmänheten. Myndigheterna har också långtgående befogenheter i sin verksam- het. Detta innebär risker ur ett integritetsperspektiv, men kan i läng- den även få betydelse när det gäller medborgarnas tilltro till myndig- heternas verksamhet. Mycket av den oro som framförts beträffande signalspaning har också handlat om bristande insyn och risken för missbruk.

Den enskilde har av naturliga skäl mycket begränsad insyn i och få möjligheter att påverka om och hur uppgifter behandlas i under- rättelseverksamheten. Det finns visserligen en skyldighet för FRA att lämna underrättelser till enskild när det använts sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person. Med hänsyn till den sekretess­ som personuppgifter i försvarsunderrättelseverksamheten och den militära säkerhetstjänsten normalt sett omfattas av, måste dock denna skyldighet anses sakna en praktisk funktion som skydd för enskildas integritet.

När allmänhetens möjligheter till insyn är begränsade, är det ­desto viktigare med framför allt externa kontrollfunktioner. En vik- tig sådan funktion när det gäller signalspaningen är till att börja med den tillståndsprövning som görs av en självständig domstol och där en behovs- och proportionalitetsprövning ska göras. I den bedöm- ningen ligger en prövning ur ett integritetsskyddsperspektiv.

49  I 11:e septemberutredningens betänkande Vår beredskap efter den 11 september, SOU 2003:32 s. 129, angavs att 98 procent av trafik till och från Sverige då gick genom kabel, enligt vad FRA upplyst.

106

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

Det finns också ett särskilt stort behov av effektiv efterhands- granskning genom extern tillsyn. Utifrån vad som redovisas i nämnda rapporter och redovisningar från Siun och Datainspektionen fram- står det som att de tillämpande myndigheterna tar integritetsfrågan på stort allvar och att följsamheten till gällande regelverk är god, även om vissa brister har uppmärksammats. Riksrevisionen har också be- dömt att Siuns granskningsverksamhet i sin tur är effektiv och att försvarsunderrättelsemyndigheterna tar nämndens synpunkter på allvar och genomför åtgärder i enlighet med Siuns beslut.

Vid signalspaning överförs all gränsöverskridande trafik i kabel till vissa samverkanspunkter, men det lagras inga uppgifter vid dessa punkter och endast en begränsad trafikmängd förs vidare till FRA via s.k. signalbärare. Trots detta innebär den verksamhet som bedrivs vid FRA att det i stor utsträckning inhämtas och bearbetas person­ uppgifter som kan vara av mycket privat och känslig natur. Mot bak- grund av att uppgifterna hämtas in och behandlas av myndigheter som omgärdas av stark sekretess och stora befogenheter skulle kunna göras gällande att riskerna för den personliga integriteten i samband med signalspaning ska bedömas som allvarliga. Intrånget i den personliga integriteten är tveklöst mycket omfattande för de en- skilda personer som faktiskt blir föremål för granskning. Mot bak- grund av att det finns tydliga regler om på vilket sätt denna spaning får bedrivas, att kontrollfunktionerna förefaller att fungera och att endast en ytterst liten del av den totala informationen blir granskad, gör kommittén ändå den sammanvägda bedömningen att riskerna inom det här området ska betraktas som påtagliga.

När det gäller behandling av personuppgifter i Must:s it-system handlar det också om behandling av en stor mängd personuppgifter i en verksamhet med liten insyn. Intrånget i den personliga integri­ teten är tveklöst mycket omfattande för de enskilda personer vars personuppgifter behandlas. Kommittén bedömer dock att det är låg sannolikhet för gemene man att utsättas för denna risk. Kommittén bedömer även att det handlar om en begränsad spridning av de personuppgifter­ som behandlas. Kommittén bedömer därför att det föreligger en viss risk för intrång i den personliga integriteten i sam- band med denna typ av personuppgiftsbehandling.

Ovanstående bedömningar bygger på det underlag som kommittén har haft tillgång till.

107

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

Avslutningsvis ska nämnas att vissa utländska myndigheter sam- lar in och bearbetar information om Sverige och om personer som är bosatta i Sverige, på samma sätt som svenska myndigheter gör detta beträffande utländska förhållanden. Denna utländska verksamhet kan även ha andra syften, exempelvis att kartlägga egna medborgare som har flytt till Sverige (s.k. flyktingspionage). De utländska myndigheterna­ samlar in uppgifter bl.a. genom signalspaning, utan hänsyn till de begränsningar som gäller enligt svensk lagstiftning.

I vissa fall kan sådan utländsk verksamhet upplevas som mer in­ tegritetskränkande­ än om en svensk myndighet skulle ha agerat på motsvarande sätt, exempelvis om den utländska myndigheten arbetar­

åt en diktatur. I andra fall kan utländska myndigheters behandling av uppgifter upplevas som mindre integritetskränkande än motsvarande­ nationella behandling, t.ex. på grund av att den enskilde typiskt sätt inte behöver konfronteras med uppgifter som finns hos utländska myndigheter. Oavsett vilket är det uppenbart att även sådan utländsk verksamhet utgör en betydande risk för den personliga integriteten i Sverige. Det är dock svårt för kommittén att närmare bedöma hur och i vilken omfattning sådana intrång förekommer.

3.7.14Övervakning med kamera (kapitel 20)

Diskussionen om kameraövervakning och personlig integritet är på intet sätt ny. De senaste årens teknikutveckling har dock ändrat förutsättningarna­ för övervakningen och aktualiserat nya aspekter. Det finns anledning att anta att teknikutvecklingen även har inne­ burit att kameraövervakningen i samhället har ökat väsentligt. I dagsläget­ är det dock ingen myndighet som har en samlad bild över hur omfattande kameraövervakningen är. Det finns inte ens någon samlad statistik avseende sådan kameraövervakning som kräver till- stånd eller anmälan. Denna avsaknad av statistik är en brist som gör det svårt att upptäcka förändringar när det gäller användningen av kameraövervakning. Avsaknaden gör det också svårt att bedöma hur omfattande kameraövervakningen faktiskt är.

Redan den omständigheten att kameraövervakning förekommer anses innebära ett intrång i den personliga integriteten, även om övervakningen endast görs i realtid och ingen inspelning före­ kommer. Om övervakningen spelas in blir intrånget större, beroende

108

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

på hur länge materialet bevaras, vilka som har tillgång till det och vad det används till. Om olika kamerasystem kopplas samman med var- andra eller om inspelade bilder kopplas samman med information i stora databaser och biometriska funktioner som t.ex. ansikts­ igenkänning, möjliggörs en omfattande kartläggning och intrånget i den personliga integriteten kan bli mycket stort. Det ökade antalet kameror, även bland privatpersoner, i kombination med bättre upp- lösning, billigare lagringsutrymme och möjligheterna till sam­körning med uppgifter i andra databaser, innebär stora risker för intrång i den personliga integriteten. Med drönare och kroppsburna kameror är det dessutom större risk än tidigare att man, avsiktligt eller oavsikt- ligt, filmar känsliga situationer, exempelvis i en trädgård eller ett om- klädningsrum. Därtill kommer risken för publicering eller annan otillbörlig spridning av bilder, som ofta innebär ett särskilt stort in- trång i den personliga integriteten. När det gäller etablerade former för kameraövervakning finns dock ett skyddande regelverk och en aktivtillsyn.Förnärvarandepågårenöversynavkameraövervaknings­ lagen och hur den ska förhålla sig till den nya tekniken. Kommittén gör bedömning att kameraövervakning innebär påtagliga risker för den personliga integriteten.

Kameraövervakningen har övergått från fysiskt avgränsade analoga system till uppkopplade datoriserade installationer. Tekniken utsätts därför för samma typer av risker som alla andra it-system. Det innebär bl.a. att det material som kamerorna överför eller spelar in måste skyd- das från intrångsförsök från utsidan och att innehållet måste skyddas från avlyssning när det överförs från kameror till servrarna där mate- rialet lagras. Används s.k. molntjänster uppkommer ytterligare säker- hetsproblem.

Vid lagring av omfattande material ökar också risken för s.k. ända­ målsglidning, dvs. för att materialet kommer till annan användning än den för vilken inspelningen ursprungligen gjordes.

Lagring, bildanalys och annan vidareanvändning av bilder och film ökar alltså riskerna som är förknippade med kameraövervakning. Kommittén bedömer därför att lagring och vidarebearbetning av sådana­ uppgifter är förknippade med allvarliga risker för den person­ liga integriteten.

Kamerövervakningslagen har till syfte att tillgodose behovet av kameraövervakning, men också att samtidigt skydda enskilda mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. För att åstadkomma

109

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

detta skydd innehåller lagen detaljerade bestämmelser om när kamera­ övervakning är tillåten samt om upplysningsplikt, säkerhet och be­ varande av material. Som framgår ovan är det ännu inte helt klarlagt om den regleringen är tillämplig vid användning av vindrutekameror och drönare, vilket i sig är en risk för den personliga integriteten. Det kan även i andra fall vara svårt för en enskild att avgöra om en plane- rad övervakning omfattas av kameraövervakningslagen, eller om verksamheten anses vara av rent privat natur.50

Sammantaget är kameraövervakning ett område där det finns sär- skild anledning att följa den tekniska utvecklingen, t.ex. i fråga om möjligheter att koppla samman kamerasystem och databaser samt när det gäller risker för otillåten spridning och annat missbruk av material.

3.7.15Molntjänster (avsnitt 21.1)

Molntjänster har vissa fördelar även ur ett integritetsskydds­perspektiv. Främst genom att säkerheten för personuppgifterna kan vara bättre hos en molntjänstleverantör än i den personuppgiftsansvariges­ egen it-miljö.

Det förutsätter dock att den personuppgiftsansvariga organisa­ tionen har gjort en grundlig risk- och sårbarhetsanalys och ställt krav på säkerheten som motsvarar uppgifternas känslighet. Redan i detta led kan det finnas brister, exempelvis när den personuppgiftsansvarige­ felaktigt utgår från att det är molntjänstleverantören som ska göra en risk- och sårbarhetsanalys och sedan anpassa säkerhetsåtgärderna därefter. Resultatet kan då exempelvis bli att känsliga hälsouppgifter­ hanteras över internet med en säkerhet som är anpassad för uppgifter av helt annan, trivial natur. Det innebär i sin tur en risk för att de käns- liga uppgifterna läcker ut och blir åtkomliga på internet. En härmed relaterad risk är att den personuppgiftsansvarige kunden gör under- förstådda, men felaktiga, antaganden om att tjänsteleverantören­ genomför­ olika typer av säkerhetsaktiviteter, som exempelvis regel- bundna tester med återläsning av säkerhetskopierad­ information, penetrationstester och skydd mot skadlig kod.51

50  Jfr EU-domstolens dom den 11 december 2014 i mål nr C-212/13.

51  Jfr Molntjänster i staten, En ny generation av outsourcing, Pensionsmyndigheten, 2015, s. 44.

110

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

De största integritetsrelaterade riskerna med molntjänster hänger emellertid ihop med förlusten av insyn och förlusten av kontroll som användningen av molntjänster i regel innebär.

Förlusten av insyn och kontroll innebär att det finns stora risker för att uppgifter kan komma att hanteras för biträdets eller under­ biträdets egna ändamål Det finns också en risk för obehörig åtkomst hos leverantörer och underleverantörer. Leverantörer av molntjänster som är gratis eller mycket billiga grundar oftast sin verksamhet på att uppgifterna som hanteras har ett värde i sig. Uppgifterna kan exempel- vis användas för att ta fram information om användarna. Efter sam­ bearbetning med andra uppgifter går dessa att använda som annons­ underlagellerförattutvecklanyatjänster.Betalningenförmolntjänsten utgörs då i praktiken av det värde som det innebär för leverantören att få åtkomst till uppgifterna. Det innebär att affärsmodellen­ i sig rym- mer en inneboende drivkraft att använda kundernas uppgifter för egna ändamål och att dela med sig av dem till andra företag. I en rapport från år 2012 nämns just molnföretagens affärsmodeller som en av de största utmaningarna för användarnas integritet.52

Förlusten av insyn och kontroll innebär också att det finns stora risker för att uppgifterna hamnar hos underleverantörer som är okända för den personuppgiftsansvarige kunden. Det kan innebära att kunden i slutändan inte kan uppfylla sin skyldighet att se till att uppgifterna hanteras för rätt ändamål och på ett tillräckligt säkert sätt. Det finns likaså en risk att uppgifterna hamnar i länder där lag- stiftningen ger ett otillräckligt skydd. Det kan exempelvis leda till att myndigheter och andra organisationer utanför EES lagligen kan få åtkomst till uppgifterna för ändamål och på ett sätt som inte hade varit lagligt i Sverige eller i något annat land inom EES.

Risken för detta uppstår så snart molntjänstleverantören är etablerad­ i ett tredje land, även om uppgifterna rent fysiskt hanteras på servrar i ett EES-land. Det visade sig i juli 2014 när en domstol i USA godkände ett föreläggande för Microsoft från rättsvårdande myndigheter i USA om att lämna ut uppgifter om en persons e-post- konto, utan att behöva begära rättshjälp från myndigheter i Irland.53 Microsoft uppger sig ha fått liknande propåer från kinesiska myndig- heter.

52  Privacy in Cloud Computing, 2012, International Telecommunication Union.

53  Avgörande den 31 juli 2014 av Chief U.S. District Judge Loretta A. Preska vid United States District Court, Southern District of New York, avgörandet har överklagats.

111

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

Många gånger presenteras molntjänster som färdigförpackade lösningar där den potentiella kunden bara har två valmöjligheter: att acceptera standardavtalen eller låta bli att använda tjänsten. Av Data- inspektionens praxis framgår att standardavtal för molntjänster ofta ger leverantören goda möjligheter att hantera uppgifter för egna ändamål,­ även om sådana avtal strider mot 30 § personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen utgår från att det är den personuppgift­ ansvariga organisationen som bestämmer ändamål och medel för hanteringen av personuppgifter och som ger instruktioner till personuppgiftsbiträdet­. Men när personuppgiftsbiträdet är en global molntjänstleverantör,­ blir förhållandet i praktiken vanligtvis det om- vända, dvs. att biträdet bestämmer ändamål och medel som den personuppgiftsanvarige­ har att rätta sig efter om den vill använda sig av tjänsten.

Det kan vara mycket svårt för små aktörer, exempelvis mindre kommuner, att ha den kunskap som behövs för att bedöma vilka krav som gäller för att det ska vara möjligt att använda sig av en moln- tjänst på ett lagligt sätt. När kunskapen finns, kan det ändå vara mycket svårt att förmå en global molntjänstleverantör att anpassa sina avtalsvillkor till en liten kommuns krav.

Även om ett avtal med en molntjänstleverantör uppfyller kraven i personuppgiftslagen, är det i praktiken oftast omöjligt för den person­ uppgiftsanvarige att utöva någon reell kontroll av om uppgifterna­ verkligen hanteras i enlighet med avtalet.

En annan risk med molntjänster kommer sig av att många av de populäraste tjänsterna är så billiga att det inte krävs någon upphand- ling eller ens en kontakt med den personuppgiftsansvariga organisa- tionens it-avdelning innan tjänsten börjar användas. Tjänsterna är ofta enkla att använda och kan bidra till att effektivisera arbetet. Anställda­ kan därför välja att använda tjänsterna utan att organisa­ tionens ledning känner till det, eftersom det underlättar arbets­ uppgifterna. Ansvaret enligt personuppgiftslagen för hur upp­ gifterna hanteras kan emellertid inte delegeras, utan ligger kvar på ledningen som helt saknar möjlighet att kontrollera en hantering vars förekomst i organisationen den inte ens känner till.

En komplikation som är specifik för Sverige, är det osäkra rätts­ läget när det gäller tillämpningen av offentlighets- och sekretess­ lagen på molntjänster, som uppstått efter det JO-beslut som nämns ovan i avsnittet om det skyddande regelverket.

112

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

När det gäller tillsyn var Datainspektionen i en jämförelse med andra EU-länder tidigt ute med att granska molntjänster och har sedan­ dess varit fortsatt aktiv i tillsynen av molntjänster. Tillsynsverk- samheten har av allt att döma resulterat i att de stora molntjänst­ leverantörerna successivt blivit bättre på att anpassa sina standard­ avtal till kraven i personuppgiftslagen. Ännu har emellertid ingen hantering granskats som involverar känsliga personuppgifter, såsom molnbaserade journalsystem inom hälso- och sjukvården, försäkrings­ branschen eller socialtjänsten.

Ur ett integritetsskyddsperspektiv utmärker sig särskilt publika molntjänster där flera leverantörer är inblandade. Vid användningen av dessa tjänster finns det en stor sannolikhet för att den person­ uppgiftsansvarige förlorar insyn och kontroll över uppgifterna. Den enskilde vars uppgifter flyttas till molnet har då förstås ännu mindre vetskap om eller möjlighet att påverka hur uppgifterna hanteras. Molntjänstleverantörerna får i praktiken ett större inflytande över hanteringen än den som bär det legala ansvaret gentemot den en- skilde. Den personuppgiftsansvarige hamnar inte sällan i ett under- läge i förhållande till leverantören, både i fråga om kompetens att bedöma hur tjänsterna fungerar och i fråga om vilka krav som bör ställas på tjänsterna. Publika molntjänster är vanligt förekommande och kan innehålla mycket stora informationsmängder. När en tjänst är gratis eller mycket billig, grundas erbjudandet många gånger på leverantörens vilja och möjlighet att använda uppgifterna i tjänsten för egna ändamål. Sammantaget anser kommittén att publika moln- tjänster där flera leverantörer är inblandade, innebär en allvarlig risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste också beaktas att molntjänster bidrar till att effektivisera­ många verksamheter och möjliggöra nya tjänster. Moln- tjänster kan också ha fördelar ur ett integritetsskyddsperspektiv, främst genom att säkerheten för personuppgifterna kan vara bättre hos en molntjänstleverantör än i den personuppgiftsansvariges egen it-miljö.

113

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

3.7.16Big data (avsnitt 21.2)

Grundtankarna med big data framstår som svårförenliga med de all- mänt vedertagna dataskyddsprinciper som kodifierats i dataskydds- direktivet och som i svensk rätt återfinns i personuppgiftslagen. ­Frågan är därför i vad mån metoder och affärsmodeller som involve- rar big data överhuvudtaget kan anses som förenliga med lagstiftning som bygger på dessa dataskyddsprinciper.

Till att börja med bygger big data på en tro på att de flesta data- mängder på något sätt kan komma till nytta i framtiden. Det betyder åtminstone på sikt att fler uppgifter kommer att samlas in än vad som noga taget skulle räcka för att tillgodose det egentliga och ur- sprungliga ändamålet med insamlingen och att dessa uppgifter inte heller kommer att gallras förrän det står helt klart att de inte länge behövs, om ens då. Det kommer sannolikt att leda till att det bildas allt större och detaljerade samlingar av uppgifter om enskilda.

En annan grundläggande tanke med big data är att nya och oväntade­ samband och förklaringar förväntas uppkomma när tidigare separata­ uppgiftssamlingar sambearbetas. Det fordrar att uppgifterna hanteras för helt nya ändamål som de enskilda i praktiken varken känner­ till, kanske inte ens hade kunnat föreställa sig och långt mindre­ har samtyckt till. Det kan leda till att enskilda fullständigt tappar kon- trollen över hur och för vilka ändamål deras uppgifter hanteras.

Sambearbetning av stora mängder uppgifter i olika datasamlingar, som var för sig inte möjliggör identifiering av enskilda, kan leda till att det blir möjligt att identifiera enskilda som finns registrerade bland uppgifterna. På samma sätt blir det också allt svårare att åstad- komma en beständig anonymisering av datasamlingar, eftersom möjligheterna­ till återidentifiering blir allt bättre.

Vidare kommer ny kunskap om enskilda att uppstå när data­ samlingar sambearbetas och okända samband och mönster framträder­ som har bäring på enskilda. Eftersom det kan röra sig om väldigt stora datamängder, kan resultatet innebära en mycket närgången kartlägg- ning.

En annan risk består i de många möjliga felkällorna i big data. Det som utmärker uppgifterna i dessa sammanhang är volym och varia- tion i typer av uppgifter, men kvalitet (i bemärkelsen riktighet och

114

SOU 2016:41

Kommitténs sammantagna bedömning

aktualitet) är sällan möjlig att upprätthålla eller ens att kontrollera. Det innebär en risk för att det skapas felaktiga uppgifter, och därmed också felaktiga slutsatser, om många personer.

En annan risk är att drivkraften att göra prognoser om enskilda med utgångspunkt i stora mängder historiska data, kan medföra en förstärkning och fördjupning av redan existerande fördomar och leda till diskriminering. Den risken blir ännu allvarligare om progno- serna används till att fatta automatiserade beslut som rör enskildas rättigheter och skyldigheter, utan att någon mänsklig beslutsfattare är inblandad.

Big data har ännu inte varit föremål för någon närmare gransk- ning utifrån ett integritetsskyddsperspektiv i Sverige. Här har data- skyddsmyndigheterna i exempelvis Storbritannien och Norge kom- mit längre.

Faktorer som i detta sammanhang är av betydelse för risken för den personliga integriteten, är att big data innebär att uppgifter han- teras för nya ändamål som inte är kända vid insamlingen. Det medför att den enskilde förlorar både kännedom om och inflytande över hur uppgifterna hanteras. Med big data blir det särskilt tydligt att person­ uppgifter betraktas som en handelsvara med ett högt kommersiellt värde. Det medför en avsevärt ökad risk för spridning av uppgifterna till parter som inte är kända för den enskilde.

Kommittén anser därför att big data för med sig en allvarlig risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste också beaktas att big data på ett genomgripande sätt kan komma att effektivisera och förbättra verksamheter i många delar av samhället.

3.7.17Biometri (avsnitt 21.3)

Användningen av biometriska tekniker innebär flera olika risker för den personliga integriteten. Vissa av de risker som nämns här, be- handlas utförligt i Artikel 29-gruppens yttrande från år 2012 om ut- vecklingen i fråga om biometrisk teknik.54

54  Artikel 29-gruppens yttrande 3/2012 om utvecklingen i fråga om biometrisk teknik, WP 193, antaget den 27 april 2012.

115

Kommitténs sammantagna bedömning

SOU 2016:41

En risk är att biometriska uppgifter behandlas för nya ändamål som är oförenliga med de ändamål för vilka uppgifterna ursprung­ ligen samlades in. Exempelvis kan biometriska uppgifter om gångstil och ansikte användas inte bara för att identifiera enskilda, utan också för att hitta oönskade beteenden eller särskilda behov hos enskilda.

En annan risk är att fler biometriska uppgifter hanteras än vad som behövs för ändamålet, t.ex. att hela fingeravtryck samlas in och lagras när det i själva verket hade varit tillräckligt att bara hantera vissa mätpunkter från fingeravtrycket. Detsamma kan inträffa när uppgifter om DNA inte bara möjliggör identifiering, utan även av- slöjar något om den registrerades hälsotillstånd, sjukdomsbenägen- het eller etniska ursprung.

Ytterligare en risk är att biometriska uppgifter inte skyddas till- räckligt och som en följd av detta blir tillgängliga för personer som kan använda uppgifterna för exempelvis identitetsstöld.

Det finns också en risk för att biometriska uppgifter kan använ- das utan att den enskilde känner till det eller lämnar sitt samtycke, t.ex. vid publicering av bilder på nätet eller i sociala medier där det finns särskild programvara för ansiktsigenkänning.

Det finns slutligen också en risk för överutnyttjande av biometri när tekniken blir billigare, enklare och därmed mer lättillgänglig. Alla sammanhang kräver inte den höga precision som biometri kan erbjuda.

En ökad användning av olika biometriska tekniker i samhället, riskerar att göra det mycket svårt att någonstans i det offentliga rum- met kunna vara helt anonym. När kameror och annan utrustning i omvärlden kan läsa av och identifiera den enskildes kropp eller per- sonliga beteende och koppla ihop de biometriska uppgifterna med uppgifter från andra datakällor blir detta avsevärt mycket svårare.

Sammantaget anser kommittén att användningen av tekniker som involverar många och detaljerade biometriska uppgifter, innebär en påtaglig risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste beaktas att biometriska tekniker kan medföra stora fördelar t.ex. genom att bidra till att höja säkerhetsnivån vid åtkomst- eller tillträdeskontroller och genom att göra identifierings- och autentiseringsförfaranden säkrare genom kombination med ­andra metoder, men också enkla, snabba och bekväma för den en- skilde.

116

4 Overall assessment

In May 2014 the Swedish Government decided to appoint a parliamen- tary committee to survey and analyse the actual and potential risks of breaches of privacy that may arise in conjunction with the use of infor- mation technology in the private and public sector. The Government appointed Göran Gräslund to chair the committee. The Privacy Committee is now submitting its interim report Hur står det till med den personliga integriteten? (What is the privacy situation?) This is a translation of the chapter of the report in which the committee sums up the situation with regard to privacy.

In this section we attempt to assess what the combined impact will be on an individual of all the collection and storage of personal data, surveying and surveillance in which he or she participates or to which he or she is subject in today’s increasingly digitised society.

We also examine the general problems that we have identified as encroaching on several areas of society.

In our final report we intend to investigate the steps that could be taken to counteract the risks that we have identified. Here, methods other than legislation may be relevant, such as industry agreements or proactive measures on the part of the supervisory authorities.

4.1The combined impact on the individual

In Chapter 5, Privacy, we describe how we use the term privacy. In somewhat simplified terms, we understand privacy to mean every- thing that it would normally seem relevant to safeguard in order for an individual to be assured a reasonable, protected, private sphere. It

117

Overall assessment

SOU 2016:41

is our mission to show, from the perspective of the individual, the combined impact that recent technological and social developments, in all areas, have had on the privacy of individuals.

The development is sometimes termed “the digital revolution”, drawing a comparison with the industrial revolution, or “the third industrial revolution”, drawing a comparison with mechanisation and the development of steam power, followed by the development of electricity and the combustion engine.1

Whatever term or detailed description is chosen, the shift means a comprehensive change to society and the conditions in which indi- viduals live. This trend naturally brings with it a huge potential benefit,­ but the task of the committee is to focus on actual and potential risks.

Today digital personal data is generated and used to an ever ­increasing extent in all areas of society. The number of actors is growing, areas of use are increasing, storage times lengthening, more information is being disseminated and exchanged between actors, further processing of data by the respective actors is growing, and dissemination beyond national borders and the ability to process data in real time are on the rise. We are also seeing that some major actors, as a consequence of the development as a whole and their own business strategies, are gaining access to an ever increasing amount of personal data, so giving them the opportunity to draw increasingly complete pictures of individuals.

This trend is due to digitisation and to a gradual change in the way information processing is viewed, both in public administration and in the business sector.

The trend can be described using the following simplified image:

•Previously organisations had one specific purpose for building up a personal data register or a database. Now there is a wide range of purposes.

•Previously data was collected because there was a clear need to do so. Now it is collected because it “might come in useful one day”.

•Previously it was important, partly for reasons of cost, to keep storage times low. Now major benefits are seen in retaining data.

1  Cf. the final report of the Digitalisation Commission, Digitaliseringens transformerande kraft

– vägval för framtiden (The transformative power of digitisation – choices for the future), SOU 2015:91, p. 68.

118

SOU 2016:41

Overall assessment

•Previously searches and analyses of personal data were done with a particular purpose in mind. Now big data and data mining are a reality.

•Previously personal data was gathered through a specific registra- tion process. Now it happens more or less automatically by an individual taking action and using digital tools.

•Personal data has increasingly become a commodity.

This trend has been made possible despite the fact that basic data protection principles such as duty to inform, obtain consent, erase and what is known as the “purpose principle” continue to apply.

From the point of view of the individual, the trend means that knowledge of how the information will be processed, and the oppor- tunity to influence this, is constantly shrinking in relation to the growth in processing of personal data in society.

Correspondingly, the individual’s opportunity to decide, in a truly free choice, how information about him or her is to be handled is also restricted.

The general conclusion of the Privacy Committee is therefore that in a number of areas the individual is suffering a gradual erosion of privacy.

We can see a shift in influence over how the data is handled – from the individual to the personal data controllers and from the personal data controllers to service providers. Service providers often tend to be large, global companies, even though in a formal sense they are only personal data processors and thereby obliged to follow the instructions­ of the data controllers. The global companies are very big, but few in number and usually based in the United States. This shift therefore also means a concentration and geographical reloca- tion of influence, beyond the jurisdiction of Sweden and the EU.

Regulation of how data may be handled is largely conducted at EU level. National influence from the Government and the Riksdag must thus be exercised through the EU partnership, with the limitations that this involves. On top of this, as stated above, comes the fact that the actual data processing often takes place outside the EU, which in turn reduces the EU’s opportunities to influence it. In this context it

119

Overall assessment

SOU 2016:41

is significant that the EU’s data protection provisions tend to provide stronger protection than equivalent rules in other parts of the world, such as the United States.

The overall picture of how data is handled today is a challenge to which individuals may react in different ways.

However, it is clear that when knowledge and control are propor- tionally reduced, the conclusion must be that the situation for ­privacy is getting worse, irrespective in fact of how one chooses to define the concept of privacy.

The scenario of the individual’s declining self-determination in this respect is also a challenge that the state may react to in different ways. It can accept the individual’s relatively diminishing awareness and opportunities to exert influence as a given. It may work to increase­ individuals’ awareness and influence. It may also work to prevent such data processing that is not desirable for some reason. The Swedish state has so far chosen a mixture of all three options.

The scenario also raises a question of a different type – are people and their behaviour changed by the accelerating digital processing of their information and their private lives? And if so, how? We com- missioned Lund University to produce a systematic review of the literature on digitisation and privacy. It shows that both internation- ally and in Sweden, there is surprisingly little knowledge of the effect that digital surveillance has on people’s behaviour and their view of the world and themselves. There are some studies indicating a risk that a lack of respect for privacy can lead to lower internet usage and lower political engagement (at least online).2 However, at the mo- ment there is no scientifically valid and empirical evidence that this is the case.

4.2General problems

Some of the problems are not restricted to any particular part of so- ciety but may be encountered by the individual in many different situations. We therefore wish to highlight these and treat them sepa- rately.

2  See the articles listed in the literature review, particularly in the section on the knowledge and behaviour of young people. There are other reports on this too, such as Global Chilling – The Impact of Mass Surveillance on International Writers, Results from PEN’s International Survey of Writers (January 2015).

120

SOU 2016:41

Overall assessment

4.2.1Knowledge of how data is handled

One recurring observation is that individuals are largely unaware of and have little knowledge of why and how their personal data is being processed in equipment and services in different contexts. This is confirmed by a number of surveys. For example, in one work-related survey, only 21 per cent of the employees questioned said that they knew what data their employer collected about their internet use.3 In another survey, 8 out of 10 Swedes questioned considered that they were not in complete control of their data.4 The committee made a similar observation on companies or agencies that are data control- lers. Where these are concerned there are no surveys equivalent to those on the knowledge and attitudes of individuals, but in our con- tacts with different parties and in our overview of the prevailing situ- ation it has emerged that a lack of knowledge is not uncommon among those responsible either. One clear example of this is agencies that purchase cloud services without looking in more detail into how the data is handled and disseminated within the service.

4.2.2Opportunity for the individual to exert influence

Several factors make it harder for individuals to influence how their own data is stored and disseminated. This is firstly made more diffi- cult by the growing further processing of data for new purposes in different parts of society, e.g. through big data. Secondly, it is more difficult for people to have control over their own data because we use equipment that generates and disseminates increasing amounts of personal data – through apps and sensors installed in mobile phones and vehicles, for example.

When the individual is unaware of this and is unable to influence how this personal data is handled, the importance of consent is un- dermined. The consent obtained for different types of data process- ing increasingly appears to be chimerical. Even in situations where the way in which data is processed is crystal-clear to the individual and clear consent is requested, in practice the individual may often lack a choice because saying no would demand a high price in terms

3  Report of 26 June 2014 on a survey of its members carried out by the trade union Unionen.

4  Special Eurobarometer 431, Data Protection, published in June 2015 and the Swedish Data Protection Authority’s annual report for 2015, p. 4.

121

Overall assessment

SOU 2016:41

of, e.g. ceasing to consume online media, ceasing to communicate using social networks, being unable to use credit cards and unable to contact certain care providers, for example. Humans are social animals­ and exist in a technological context that it is very difficult to opt out of in practice. Refusing to consent means being excluded, and is thus rarely a realistic alternative. Consent questions are often worded as binary options, i.e. either the individual consents to every- thing that the body responsible wants to do with the data in order to provide a particular service or the individual does not consent and cannot therefore use the service at all. There are rarely graduated options. In some contexts, such as public administration, there is also legislation that does not require consent, and the individual has no legal opportunity to oppose their data being handled in this area. This can have far-reaching effects when information from the administrative­ sphere reaches the private sector, e.g. through cloud services or the principle of public access to official documents.

4.2.3The individual’s own protective measures

The individual’s opportunity to take protective measures requires knowledge of how the data is processed and disseminated by compa- nies and agencies, but also knowledge of how information is dissem- inated by other individuals, e.g. when pictures of individuals are published on social media by other users.

Furthermore, in practice it is often time-consuming and compli- cated to protect oneself in ways other than non-participation, e.g. by using encrypted e-mail or other technological solutions available to the individual. This does not seem a realistic option for the vast ma- jority. We commissioned a data security specialist to produce an overview of privacy protection technology. The committee shares the assessment made in the report on the opportunities that individuals have available for protecting themselves against breaches of privacy.

Many day-to-day services that rest on modern information technology and are seen as indispensable, often involve an in-depth survey of the individual.

(…) It is hardly possible, as an individual citizen, to defend oneself against the breach of privacy that occurs by using these technologies, other than by actively choosing not to use the majority of them. Few people are likely to consider stopping buying electricity or stopping using a mobile phone, however. The alternative, as a consumer attempting to protect their private

122

SOU 2016:41

Overall assessment

sphere by various means, is often so impractical and expensive that it rarely seems a realistic option other than for those engaged in gross criminal offences. This group of individuals may well take far-reaching steps to avoid leaving an electronic footprint, including solely using cash, always using anonymisation services on the internet and randomly swapping mobile phones and unregistered SIM cards in different places, as well as turning devices off when they are not needed.

4.2.4What do individuals think?

The fact that individuals – without having any real alternatives – give away their personal data and do not to any major extent take the measures and steps that do nevertheless exist to protect their data, does not mean that individuals in general care nothing for their ­privacy. In several surveys respondents answer on the contrary that how their data is handled is important to them, that they would like a clear regulatory framework that is upheld and that their trust in different actors varies considerably in this respect. In a major European survey conducted in 2015 on public attitudes to privacy, 52 per cent of the Swedish respondents disagreed with the statement “providing personal information is not a big issue for you”.5

In another survey, carried out by a trade union, a clear majority of the members questioned answered that they were neither concerned about breaches of privacy at work nor had ever experienced such breaches.6 When, on the other hand, they were asked to read some examples of surveillance and then state whether they thought the union should push for stronger privacy protection, an equally clear majority thought that the union should do so.

4.2.5Insufficient supervision

Supervision of how personal data is handled covers only a fraction of all the phenomena that pose a risk in terms of privacy protection. The greatest responsibility for supervision lies with the Swedish Data Protection Authority, whose job has largely remained the same since the agency was founded in 1973. Today the authority has a

5  Special Eurobarometer 431, Data Protection, published in June 2015 and the Swedish Data Protection Authority’s publication Integritet i fokus (Privacy in focus), no. 4, 2015.

6  Report of 26 June 2014 on a survey of its members carried out by the trade union Unionen.

123

Overall assessment

SOU 2016:41

workforce of approximately 45 people, who are also charged with exercising supervision over debt recovery and credit information. The size of the agency and its mandate means that many new phe- nomena and actors, for obvious reasons, are not examined or assessed at all from a privacy protection point of view, or that this only hap- pens once they have been on the market for a while.

In recent years the situation has been affected by the fact that the Data Protection Authority has gradually cut back its supervisory activities. This is partly explained by a marked increase in the number of reports and documents submitted for consultation by the Government, which has taken resources away from its supervisory operations.7

In this area supervision can be said to be particularly important. Firstly, new phenomena arise at a very rapid pace. There is reason to assess many of these from a legal perspective. Secondly, the regula- tions are relatively imprecise and intentionally general. It is therefore only once the supervisory authority has assessed a new phenomenon that suppliers and users receive any guidance. The result of the su- pervision can then be used in the outward, proactive work of the su- pervisory authority to disseminate awareness.

The Swedish Consumer Agency has said that it has experienced certain difficulties exercising supervision in the digital environment. The problems partly concern digital and individually tailored mar- keting, e.g. on social media, based on more or less detailed profiling. The phenomenon has not been subject to supervision by the Swedish Consumer Agency. Similarly, user conditions for social media have not yet been examined by the Swedish Consumer Agency.

In its survey the committee found that supervision of privacy to- day is split between several different agencies. Besides the Swedish Data Protection Authority and the Swedish Consumer Agency, su- pervision in the privacy arena is also carried out by the Swedish Post and Telecom Authority, the Swedish Commission on Security and Integrity Protection, and the county administrative boards. Split su- pervision can result in a loss of efficiency regarding supervision overall. However, we have refrained from addressing this issue in any greater depth at this time, as it is currently being analysed in

Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten (the Inquiry

7  Swedish Data Protection Authority annual report for 2015, p. 4.

124

SOU 2016:41

Overall assessment

into supervision of privacy).8 With the aim of strengthening protec- tion of privacy, the inquiry will consider how more coherent privacy protection could work within a single agency structure by gathering all supervision of the processing of personal data within one agency.

4.2.6Sanctions

A general issue for the whole area is that the sanction system, both in criminal law and tort law, does not appear to be used to any great extent. Very few cases reach the courts in any case. For example, in the period 2012–2015 we have found only five disputes that came before the district courts in which the case involved damages under the Personal Data Act. The situation in criminal law is no different. In 2014 in Sweden as a whole, a decision was reached in a total of only four cases of breach of the Personal Data Act (by a judicial rul- ing, imposition of a penalty or decision not to prosecute).

When the system is used at all, it concerns mild punishments and low amounts of damages.

In summary, the sanction system cannot be said to work to its full capacity, as it has not had the effect that was intended when the pro- visions were introduced.

4.2.7Globalisation

Another general observation is that digital services are increasingly characterised by globalisation. Many different actors in different countries work together, for example, in providing all the compo- nents and programs in a mobile phone. Personal data about the user can sometimes by processed by those who manufactured the phone, the operating system, or the apps it contains. It is not uncommon for the different manufacturers to be located in different continents. The apps in turn are often cloud-based and it is the nature of cloud services that data is moved between different data centres across the world. This also leads to the legislation of these countries being ap- plied to how the data may be handled, which may involve provisions that provide considerably poorer data protection than that in the

8  Ju 2015:02.

125

Overall assessment

SOU 2016:41

rules in Sweden and the EU, e.g. on the right of the state to access the data. Processing in other countries also means that it is usually impossible in practice to exercise control over and supervise how the data is actually being handled.

Another consequence of globalisation is that agencies need to give out information to companies that are based in other countries, where accordingly it is the other country’s laws that regulate how the data may be handled and disseminated further.9

4.2.8Journalistic purposes under the Personal Data Act

One question we do not address in further detail in the examination is that today’s Swedish framework legislation, the Personal Data Act, sets out that significant parts of the regulations do not need to be applied in certain situations as this would restrict freedom of ex- pression. Here we are not concerned with publication on the internet using what is known as a voluntary certificate of no legal impediment to publication, which provides protection under the Fundamental Law on Freedom of Expression and thus overrides parts of the Personal Data Act. Publication without a voluntary certificate of no legal impediment to publication also falls outside the remit of the Personal Data Act if publication is for “journalistic purposes”. The provision originates in Article 9 of the Data Protection Directive, which contains a corresponding clause. When the provision was tested by the Swedish Supreme Court, the court judged that activi- ties that involve informing, levelling criticism and initiating debate on social issues of importance to the general public must be consid- ered to have a journalistic purpose in the sense of the Personal Data Act. It may also be a journalistic purpose to inform, criticise and de- bate on certain issues even if this is done in a manner which offends other individuals.10

9  See e.g. Supreme Administrative Court ruling HFD 2014 ref. 66, where the circumstance that a company was based in Norway meant poorer confidentiality protection for data held by the National Board of Health and Welfare in a question of handing over data, because the Norwegian company was not bound by the Personal Data Act.

10  NJA 2001 p. 409 and Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen (The Personal Data Act) (15 October 2015, Zeteo), comment on Section 7, paragraph 2 of the Personal Data Act.

126

SOU 2016:41

Overall assessment

In its application the provision has been broadly interpreted and has been applied, for example, to publication online in the form of blogs which contain personal data and which are seen as an infringe- ment of privacy by the people mentioned in them. Because the pur- pose of publication was judged to be journalistic, publication was not considered to be in breach of the Personal Data Act.11

4.2.9Internet hate

Another significant risk to the privacy of an individual lies in what users of social media may write and publish about other people on- line.

In recent years an increasing number of different kinds of online hate campaigns have been reported. The phenomenon is often called internet hate. For example, the most recent report from the organisa- tion Friends on children’s and young people’s experience of the in- ternet shows that as many as one in three of those aged 10–16 have been the victim of online harassment in the past year.12

In all age groups it is more common for women to face harass- ment online than men. The Swedish Government report Integritet och straffskydd13 (Privacy and protection provided by criminal law) summarises research into breaches of privacy online. The summary states that there are researchers in the field who consider that many internet hate campaigns have a clear gender aspect in which women are exposed to sexualised harassment to a considerably greater extent than men. According to these researchers, in the long run this can lead to self-censorship, which could be seen as a threat to gender equality and freedom of expression.

Internet hate can also be carried out by organisations. For exam- ple, individual journalists have suffered repeated and systematic on- line harassment from the organisations they are scrutinising, with the clear purpose of forcing this scrutiny to stop.14

11  NJA 2001 p. 409.

12  Friends’ internet report 2016.

13  SOU 2016:7.

14  In the media, for example, a case in Finland was recently reported; see the article Grävande journalist blev måltavla för proryska troll (Investigative journalist targeted by pro-Russian trolls), published on svt.se on 13 March 2016 and written by Ulf Mattmar and Hedvig Eriksson.

127

Overall assessment

SOU 2016:41

The internet is sometimes described as a new arena for threats and harassment. Through the internet and other electronic commu- nication, opportunities for individuals to disseminate information that breaches the privacy of others have increased considerably. New protective interests have therefore arisen, bringing with them a con- siderably increased need for better designed protection in criminal law for private life and privacy. With this in mind, the report Integritet och straffskydd15 proposes that a new penalty provision for unlawful violation of privacy be introduced in Chapter 4 of the Swedish Penal Code. The proposed provision would mean criminal liability for a person who violates another person’s private life by disseminating images or other information in a way that is intended to cause ­tangible harm to the person who is the subject of the information.

Because internet hate as a phenomenon has thus recently been analysed and as this has also led to a proposal being submitted which seeks to tackle the problem, the committee will refrain from study- ing the phenomenon in any greater depth.

4.2.10Principle of public access to official documents

The Freedom of the Press Act of 1766 introduced the principle of public access into Swedish law. It states that all exercising of author- ity is to be transparent and that anyone who wishes to do so has the right to read the authorities’ official documents. Since its introduc- tion the principle of public access to official documents has remained in force virtually continuously, with broad and strong support in the Riksdag. Today the principle is a cornerstone of Swedish democracy.

The principle of public access to official documents takes as its starting point the fact that documents should be public, and that deviation from this may only be made under special circumstances and after the legislator has carefully weighed up the interests of the need for publicity on the one hand and the need for confidentiality on the other, in each individual case.

With the growth of digitalisation new consequences have arisen for the principle of public access. The better and cheaper the techni- cal opportunities for processing data in combination with other data and for disseminating information over the internet become, the

15  SOU 2016:7.

128

SOU 2016:41

Overall assessment

greater the commercial value of the personal data that government agencies possess. Many companies therefore want to access this data. Some agencies may charge a fee for handing over certain data, where- upon the data gains economic importance for the agency too. Once companies have obtained data with the support of the principle of public access to official documents, they can disseminate and process the information for purposes completely different from those for which the agency originally gathered the data. Sometimes the com- panies may also publish personally sensitive data on the internet with the protection of the Fundamental Law on Freedom of Expression through a voluntary certificate of no legal impediment to publica- tion, with the consequence that some of the regulatory framework that protects privacy ceases to apply. The issue of the import of vol- untary certificates of no legal impediment to publication as regards privacy is currently the subject of an inquiry by the Committee on the Fundamental Laws on the Media.16

The Swedish principle of public access to official documents and the European data protection rules can be said to work in principle in different directions – the principle of public access to official docu- ments takes as its starting point publicity (and confidentiality provi- sions that regulate exceptions), while the main rule of the Data Protection Directive is that personal data must not be disseminated (unless this is supported by any of the provisions of the Directive). The committee judges that the differences in principle have never- theless been able to be addressed when applying the legislation in practice.

4.2.11Privacy an important value for the whole of society

Privacy is not merely important for the individual. It is essential for society in general that its population can be free to form opinions and make statements; that they can, fundamentally, spend time doing what they want to do with people they want to spend time with, without outside involvement or interference. The right to privacy (which is a human right enshrined in the Swedish Constitution in its own right) is thus also an important factor for other central and constitutional rights, i.e. for those rights that form the foundation of

16  Ju 2014:17.

129

Overall assessment

SOU 2016:41

a democratic society, particularly the right to freedom of expression but also the right to freedom of information and freedom to disclose information.

In recent years we have seen several examples of individuals being harassed in order to silence them from creating public opinion, or from engaging in political activity or journalistic scrutiny. If this type of infringement of our fundamental rights has the wider effect of affecting individuals’ willingness to communicate their opinion and take part in public debate, this constitutes a threat to democracy.

In the same way, fundamental values can be damaged if individuals refrain from activities due to loss of trust or concern that they will be registered, surveyed or the object of surveillance in a way which could harm them in the longer term.

There is no doubt that in individual cases there are people who have chosen to refrain from exercising their rights after having been the victim of various forms of harassment, threats or pressure. However, the committee has no evidence to definitively determine that the behaviour of the population in general has been affected by increased concern over being attacked on the internet, surveyed or the object of surveillance.

Another rights-related problem is the massive collection of data that enables profiling and individually tailored marketing or individ- ually tailored search results (known as filter bubbles, described in more detail in the section addressing consumers) which can lead to discrimination and exclusion contravening Chapter 1, section 2 of the Instrument of Government, one of the fundamental laws that form the Swedish Constitution.

A further risk involves a potential but far from impossible future scenario in which human rights are no longer upheld in the same way as today, in Sweden or in countries with which we cooperate and to which information flows relatively freely. The major opportunities that exist for agencies and companies to survey individuals might then be used in completely different ways that might be extremely negative for the individual.

130

SOU 2016:41

Overall assessment

4.3The development of technology

In our examination we have particularly noted certain phenomena of a more technical nature which recur in several areas. These are in- creasing in use in purely general terms. In our view these are already of vital importance to the protection of privacy but can be expected to have an even greater significance in a not too distant future and may also re-draw the playing field in several ways.

Big data and the internet of things are two such phenomena that we have addressed in the interim report.

Two other phenomena are of an even more technical nature but will move the goalposts for how we will be able to handle personal data in the future: the development of artificial neural networks17 and the development of the quantum computer.18

We have also noted that some other phenomena have not had the impact on privacy that was once predicted. One example of this is RFID tags, which we do mention as a potential risk to privacy, but which a few years ago were expected to have a considerably greater impact on privacy than we judge has actually been the case. This shows that it is hard to predict with any great accuracy which phe- nomena will have the greatest impact and influence even over a short time frame.

Another observation we have made is that privacy protection technology could be used to a considerably greater extent than is currently the case. Several good examples are addressed in the over-

17  Sweden’s encyclopaedia Nationalencyklopedin explains neural networks as networks of simple additive units that communicate by connections. In biological neural networks the units are nerve cells (neurons) and the links are synaptic connections. Biological neural networks have served as role models for the development of artificial neural networks, which are realised as computer programs, as integrated circuits (neurochips) or with the help of analogue optical technology, e.g. holography. What makes artificial neural networks stand out is partly their ability to learn, the parallelity that results in a high calculation speed and robustness in terms of errors and noise in input data and in the network itself. Examples of areas of application for neural networks include pattern and image recognition, medical forecasts and artificial intelligence.

18  According to Nationalencyklopedin the major difference between an ordinary computer and a quantum computer is that a string of quantum bits in a quantum computer may be found in a (coherent) superposition of all the quantum bits included in the string, known as parallelism. The quantum bits may also be entangled, which brings very unique opportunities for a quantum computer to carry out calculations. It is these two characteristics, parallelism and especially entanglement, that give a quantum computer its unique properties compared with an ordinary computer. A quantum computer cannot carry out different calculations from an ordinary computer, it can merely perform them in a different way, but it would be able to carry out some calculations much faster than an ordinary computer.

131

Overall assessment

SOU 2016:41

view of privacy protection technology referred to above. The starting point of the overview is that the use of well-designed privacy protec- tion technology makes it possible to achieve a more beneficial equi- librium in weighing up benefits and risks to privacy. In our view this is a clear area for improvement.

Another observation that runs through the entire examination is that the state does not have any overall picture of development in general in this area, either in terms of the development of technology or regarding new working methods that involve processing personal data. According to several reports examining the issue, nor does the state have an overall overview or control over how its own adminis- tration is developing in this area, i.e. within government e-adminis- tration.

4.4The knowledge situation

Several general observations are made in the literature review carried out by Lund University referred to above concerning knowledge in the research field of digitalisation and privacy. We believe that their observations are also significant outside the academic environments and reflect general tendencies.

The review shows that research into digitalisation and privacy is relatively strictly divided between three main academic fields. The first is a technical field that is largely about systems development. The second is a legal field focusing on questions of legislative protec- tion for privacy. The third is a more general field in the social sciences which encompasses subjects including informatics, psychology, marketing and management research. What all three fields have in common is that researchers in each respective field only rarely show interest in what is going on in any of the others. Another issue that has also emerged is that in research into privacy there is no shared conceptual apparatus or shared methods for the different scientific fields and disciplines.

The observations in the review may partly help to explain why problems that arise in law (e.g. data being processed for new purposes­ that are incompatible with the original purposes for which they were gathered) do not to a greater extent draw on the field of technology

132

SOU 2016:41

Overall assessment

in finding solutions (e.g. anonymising data in a way that minimises privacy risks without impairing the ability to gain new knowledge from the data collection).

4.5Drivers behind development

It is important to understand the drivers that lie behind the develop- ment in order to later be able to return to the right kinds of measures to attempt to resolve problems or deficiencies. One general driver is, for example, to make the most use of the information to which one has access. This driver unavoidably leads to fundamental principles such that data must be used for particularly stated purposes (the finality­ principle) and the obligation to delete data being under- mined. Another general driver among all actors – whether this con- cerns companies or government agencies – is to always make infor- mation as usable as possible for as many people as possible, with the aim of achieving maximum flexibility in the organisation concerned. Certain privacy protection measures, such as limiting internal access to personal data in the organisation, can make it more difficult to quickly switch staff between different duties, so affecting the effi- ciency of the organisation. Other drivers are more specific to their areas. For example, the business models for online advertising and for cloud services respectively mean that the processing of personal data is steered in a direction that may damage privacy.

133

5 Den personliga integriteten

5.1Inledning

I kommitténs uppdrag ingår att utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera sådana faktiska och potentiella risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med använd- ning av informationsteknik i såväl privat som offentlig verksamhet.

Vad som egentligen avses med begreppet personlig integritet är en ständigt återkommande fråga. Någon allmängiltig definition av be- greppet finns inte i svensk lagstiftning. Inte heller direktiven inne- håller någon definition av vad som avses. Den engelska termen ­privacy1, som många gånger anses motsvara det svenska begreppet personlig integritet, har beskrivits som ett kameleontliknande ord som används för att ge goodwill åt ett stort antal olika intressen – från sekretess för personuppgifter till reproduktiv autonomi.2 Judith Jarvis Thomson3 har till och med gett uttryck för uppfattningen att det mest slående med ”the right to privacy” kanske är att ingen ­verkar ha en klar bild av vad det är.

Ordet integritet kommer från det latinska ordet integer som be­ tyder orörd, hel.4 I Svenska Akademiens ordlista beskrivs ordet in­ tegritet som ”orubbat tillstånd; okränkbarhet; oberoende”. Som anges i direktiven brukar begreppet personlig integritet i vardagligt tal användas för att beteckna individens värde och värdighet.

1  Dock torde termen privacy egentligen ha en något vidare mening än vad som oftast åsyftas med begreppet personlig integritet, och även innefatta personligt oberoende och självständighet (Integritetsskyddskommitténs betänkande Skyddet för den personliga integriteten, SOU 2007:22 s. 53).

2  Lilian R. BeVier, Information About Individuals in the Hands of Government: Some Reflections on Mechanisms for Privacy Protection.

3  The Right to Privacy ur Philosofical Dimensions of Privacy: An Anthology.

4  Se t.ex. Kommitténs om genetisk integritet betänkande Genetik, integritet och etik, SOU 2004:20 s. 106.

135

Den personliga integriteten

SOU 2016:41

Detta kapitel innehåller en beskrivning av ett antal teorier om personlig integritet samt en redogörelse för hur det har tolkats i vissa tidigare lagstiftningsarbeten. Slutligen redovisas hur begreppet an- vänds i detta betänkande.

5.2Teorier om personlig integritet

5.2.1Inledning

Personlig integritet diskuteras ofta utifrån ett rättighetsperspektiv och utifrån vad som utgör en kränkning av den. Uppfattningen om vad som omfattas av den personliga integriteten har varierat över tid. En vid tolkning utifrån rättighetskatalogen i regeringsformen eller Europakonventionen brukar omfatta rumslig integritet (hemfrid), materiell integritet (egendomsskyddet), kroppslig integritet (skydd för liv och hälsa, mot ingrepp i eller mot kroppen, kroppsvisitation, kroppsbesiktning m.m.), personlig integritet i fysisk mening (per- sonlig frihet och rörelsefrihet) och den personliga integriteten i ­ideell mening (skyddet för personligheten och för privatlivet inklu- sive den privata ekonomin). I konsekvens med detta brukar rätten till personlig integritet beskrivas som den enskildes rätt till en privat sfär som är skyddad från fysiska och psykiska intrång.

Många gånger handlar personlig integritet om möjligheten att kontrollera spridning och användning av personlig information. ­Vilken information som vi vill hålla för oss själva eller dela med andra varierar efter sammanhang. En uppgift som inte är känslig i det sammanhang­ där den lämnas ut, kan vidare bli känslig t.ex. om den sammanställs med andra uppgifter. Även skälen till att vi vill hålla information för oss själva varierar. Det kan bl.a. handla om vardagliga och sociala behov som att göra skillnad mellan olika relationer och skydda oss från generande situationer, men också i mer utsatta situa- tioner om skydd för t.ex. vår åsiktsfrihet, vår fysiska säkerhet eller rättssäkerhet. Ibland vill vi också begränsa tillgången till information om oss av strategiska skäl, t.ex. i en förhandlingssituation.5 Vad vi anser höra till vår personliga sfär varierar också mellan individer, och förändras dessutom över tid.

5  Se vidare Markus Bylund, Personlig integritet på nätet, s. 8 f.

136

SOU 2016:41

Den personliga integriteten

Inom filosofin har olika aspekter på syftet med den personliga in- tegriteten behandlats. Från ett libertarianskt perspektiv har ansetts att det är en fråga om individens makt över sitt eget liv och ett begrän- sande av myndigheters godtyckliga makt, av självförverkligande skäl. Det egalitära perspektivet har däremot framhållit att den personliga­ friheten även gynnar kollektivet, genom att den möjliggör utövandet av grundläggande rättigheter som yttrande- och organisationsfrihet­.6

Daniel J. Solove7 vid George Washington University Law School har delat in olika teoribildningar kring den personliga integriteten i ett antal kategorier. Kategorierna innebär en generalisering och över- lappar till viss del varandra, men visar ändå på skillnader i de olika synsätten.

5.2.2Rätten att bli lämnad i fred

Det första synsättet handlar om rätten att bli lämnad i fred (the right to be let alone). Detta synsätt genomsyrar Samuel D. Warrens och Louis D. Brandels artikel i Harvard Law Review år 1890 med titeln The Right to Privacy, vilken torde vara en av de mest kända skrifterna om personlig integritet. Bakgrunden till artikeln var den teknik­ utveckling som då var aktuell. Tillgängligheten av kameror för privat­ personer, mindre och billigare än tidigare, och tryckpressar hade möjliggjort en ökad spridning av information om enskildas privatliv. Tillsammans med tidningarnas ”affärsmetoder” – på bara några år­ tionden hade antalet tidningar ökat från 100 som lästes av 800 000 per- soner till 800 tidningar med 8 000 000 läsare – ledde detta enligt Warren­ och Brandels till ett ökat behov av skydd för privatlivet och, som det uttrycktes, ”the right to be let alone”. Vad som ansågs om- fattas av denna rätt att vara i fred framgick dock mindre klart.8 Synen på vad som är privat har sedan dess förändrats och dagens tekniska företeelser – t.ex. sakernas internet (Internet of Things), big data, möjligheterna till avlyssning och lagring av trafikdata – innebär helt andra utmaningar.

6  Bylund, s. 18.

7  Daniel J. Solove, Understanding Privacy.

8  Se vidare Understanding privacy s. 17.

137

Den personliga integriteten

SOU 2016:41

5.2.3Oönskad tillgång till jaget

Ett annat sätt att se på integritet innebär att individen ska ha möjlig- het att värja sig mot oönskad tillgång till ”jaget” (limited access to the self). Sissela Bok har beskrivit detta som ett skydd mot att andra får oönskad åtkomst genom fysiskt tillträde, personlig information, eller uppmärksamhet.9 Ernest Van Den Haag har uttryckt sig på lik- nande sätt. Enligt honom är rätten till privatliv en persons exklusiva rätt till en privat sfär där han eller hon har rätt att hindra andra från att titta, utnyttja eller invadera (inkräkta på, eller på annat sätt på- verka). Något förenklat kan personlig integritet enligt detta synsätt sägas handla om att begränsa andras tillgång till det som är privat.10

Skyddet för den privata sfären har ibland betraktats som något vi har en slags moralisk äganderätt till. Det vi äger får vi hantera som vi vill, så länge vi inte kränker andras motsvarande rätt. Vi kan dock ge upp denna rätt, t.ex. genom att exponera oss för andra i en offentlig miljö.11

5.2.4Hemlig information

I tredje kategorin ryms teorier som går ut på att offentliggörande av information som inte tidigare avslöjats innebär en kränkning av den personliga integriteten (secrecy, the concealment of certain matters from others). Mot detta synsätt har riktats kritik bl.a. på den grun- den att vilken information som är känslig, dvs. som vi vill hålla för oss själva, kan variera efter sammanhang och dessutom fylla olika syften. Att vi har delat med oss uppgifter om oss själva till en viss begränsad krets innebär inte nödvändigtvis att vi vill dela den med andra personer.12

Bland annat Helen Nissenbaum förespråkar en mer kontextuell syn på integritet, eftersom vad som är känsligt kan variera över tid, i olika situationer och mellan personer.13 Det har även anförts att den

9  Sissela Bok, Secrets: On the Ethics of Concealment and Revelation, s. 10 f.

10  Se vidare Solove s. 18 f.

11  Torbjörn Tännsjö, Privatliv, s. 53 f. med hänvisningar. 12  Se vidare Solove s. 21 f.

13  A Contextual Approach to Privacy Online.

138

SOU 2016:41

Den personliga integriteten

personliga integriteten snarare är en process än något statiskt, där frågan om vad som ska vara publikt eller privat avgörs med utgångs- punkt i varje enskild situation.14

5.2.5Kontroll över egna uppgifter och Strömholms kränkningsförteckning

Många teorier om personlig integritet handlar om individens kontroll över uppgifter om henne eller honom (control over personal informa­ tion – the ability to exercise control over information about oneself).15 Ett känt exempel är Alan Westin, som tog sin utgångspunkt i den en- skildes rätt att kontrollera utflödet av personlig information och som såg utflöde av personlig information som en integritets­förlust­. Westin anför bl.a. att ”privacy” är individers, gruppers eller institutioners ­anspråk på att själva bestämma när, hur, och i vilken utsträckning in- formation om dem kommuniceras till andra.16 Från detta synsätt på integritet­ kan paralleller dras till det juridiska krav på samtycke för behandling av personuppgifter, som många gånger uppställs i lagstift- ning. Krav på samtycke kan vara ett sätt att ge individen kontroll över hur personuppgifter behandlas.

Alan Westin pekade ut fyra speciella funktioner som ett rättsligt skydd för individens privata sfär bör tillgodose, och som återgavs av Stig Strömholm.17 Enligt vad som anfördes behövs en ”right to ­privacy” för känslan av personlig självbestämmanderätt, för att uppnå känslomässig avkoppling, för att kunna genomföra en fri värder­ing­ av andras och inte minst eget handlande, och slutligen för att kommuni- cera fritt med andra efter eget val. Strömholm pekade på olika fak­ torer som innebär ökade risker för integritetsintrång, däribland­ de utökade möjligheter till övervakning och behandling av obegränsade informationsmängder som den tekniska utvecklingen inneburit. Som en negativ bestämning av integritetsbegreppet gjorde Strömholm en förteckning över vad han ansåg kunde utgöra integritetskränkningar, vilka i sin tur kan delas in i tre huvudgrupper:

14  Se bl.a. Markus Bylund, a.a., s. 24 f. med hänvisningar. 15  Solove s. 24 f.

16  Alan Westin, Privacy and Freedom, 1967.

17  Individens skyddade personlighetssfär (ur antologin Om våra rättigheter; se även SvJT 1971 s. 698 f).

139

Den personliga integriteten

SOU 2016:41

1.intrång i en annan persons privata sfär,

2.insamlande av uppgifter om en persons privata förhållanden, och

3.offentliggörande och annat utnyttjande av material om en per- sons privata förhållanden.

Enligt Strömholm kunde ”privatsfären” eller ”integritetssfären” kränkas genom 14 närmare angivna handlingar.18 Grovt sammanfat- tat skulle denna privata sfär vara

en beteckning för den enskildes intresse av att själv och ensam så att säga reglera dels flödet av den information som utgår beträffande hans förhål- landen, dels utnyttjandet av sådan information samt av speciella identifika- tionsdata (namn, bild, röst).

5.2.6Det att vara människa

Det finns även en teori enligt vilken den personliga integriteten ses som ett sätt att skydda ”det att vara människa” (personhood).19 Edward­ Bloustein har beskrivit det som att det är individualiteten som skyddas, medan Jeffrey Reiman har gett uttryck för uppfatt- ningen att den personliga integriteten skyddar individens intresse av att bli, vara och förbli en person. Stanley Benn betonar att den personliga­ integriteten handlar om att respektera individens beslut. Även USA:s högsta domstol har framhållit att den personliga in­ tegriteten bl.a. innebär att det ska finnas utrymme att själv fatta vissa viktigare beslut.20

18  De 14 handlingarna som kan kränka den privata sfären är enligt Strömholm 1) tillträde till och genomsökande av privata lokaler eller annan egendom, 2) kroppsundersökning, 3) medi- cinska undersökningar, psykologiska tester osv., 4) intrång i en persons privata sfär genom skuggning, spionerande, telefonterror o.d., 5) som ett speciellt kvalificerat eller, genom sina möjliga konsekvenser, speciellt farligt särfall till grupperna 1 och 4, ofredande genom före­ trädare för massmedierna, t.ex. i form av ”snokreportage”, men även påträngande och brutala intervjuer av olycksoffer, dessas anhöriga eller eljest personer, som har svårt att värja sig, 6) olovlig ljudupptagning, fotografering eller filmupptagning, 7) brytande av brevhemlighet, 8) telefonavlyssning, 9) utnyttjande av elektronisk avlyssningsapparatur, 10) spridande av för- troliga uppgifter (t.ex. genom advokater, läkare, själasörjare), 11) avslöjande inför offentlig­ heten av annans privata förhållanden, 12) olika former av utnyttjande av annans namn, bild eller­ liknande identifieringsmedel, 13) missbruk av annans ord eller meddelanden (exempelvis genom förvrängda eller helt uppdiktade intervjuer), och 14) angrepp på annans heder och ära.

19  Översättningen av termen personhood från engelska till svenska, ”det att vara människa”, är hämtad från Nationalencyklopedin.

20  Se vidare Solove s. 29 f.

140

SOU 2016:41

Den personliga integriteten

5.2.7Förhållandet mellan människor

En annan teori som har blivit allt populärare brukar kallas ”intimacy”, dvs. intimitet. Enligt den teorin handlar personlig integritet inte bara om individens självförverkligande, utan också förhållandet mellan människor. Robert Gerstein hävdar t.ex. att intima förhållanden inte skulle kunna existera om vi inte höll fast vid att de skulle vara privata.21

Irvin Altman har beskrivit samvaron med andra människor som en funktion av personlig integritet. Enligt Altmans synsätt är in­ tegriteten en process, snarare än ett tillstånd, där målet är att i varje stund uppnå optimal balans mellan det publika och det privata. Indi- viden behöver ha möjlighet att i varje ögonblick avgöra vad som är privat respektive publikt, eftersom det är något som varierar utifrån förutsättningarna som råder för stunden. Processen bestäms inte bara utifrån individens subjektiva preferenser utan även i samspel med övriga inblandade parter. Synen på personlig integritet som pro- cess sätter alltså fokus på att skapa handlingsutrymme för att konti- nuerligt reglera vad som är privat respektive publikt. Att på förhand bestämma att en viss sorts personuppgifter ska vara privat eller ­publikt är ointressant, eftersom det beror på så många olika faktorer i sammanhanget.22

5.3Behandling av begreppet i tidigare lagstiftningsarbeten

5.3.1Inledning

Det kan konstateras att synen på den personliga integriteten skiljer sig åt, såväl när det gäller vad som omfattas som vilka syften den har. Begreppets innebörd har behandlats i olika lagstiftningssamman- hang. Fram till den grundlagsändring som gjordes år 2011 var ut- vecklingen av integritetsskyddet framför allt inriktad på att förbjuda företeelser som inte ansågs försvarbara efter beaktande av dels den skada de skulle innebära för den personliga integriteten, dels de mot- stående intressen – t.ex. brottsbekämpning och intresset av offent-

21  Se vidare Solove s. 34 f.

22  Se vidare Bylund s. 24 f.

141

Den personliga integriteten

SOU 2016:41

lighet – som funnits att beakta.23 I detta avsnitt redovisar vi ett antal utredningar som har övervägt innebörden av begreppet personlig in- tegritet ur ett mer generellt perspektiv.

5.3.21966 års integritetsskyddskommitté och Yttrandefrihetsutredningen

Bland äldre utredningar kan särskilt nämnas 1966 års integritets- skyddskommitté som hade i uppdrag att utreda frågor om förstärkt integritetsskydd på personrättens område. Utöver sitt slutbetän- kande Privatlivets fred24 lämnade kommittén tre delbetänkanden om skydd mot avlyssning, olovlig fotografering och kameraövervakning samt reklam och integritet. I slutbetänkandet behandlades problem som är förenade med intrång i privatlivet genom användning och spridning av integritetskränkande material. Kommittén lyfte särskilt fram intrång i privatlivet som uppstår genom att uppgifter av privat natur sprids av massmedierna press, radio och TV samt den konflikt som ofta uppstår mellan intresset att skydda den enskildes privatliv å ena sidan, och massmediernas intresse och uppgift att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning i samhället å andra sidan. Enligt kommittén torde grundtanken med personlig integritet kunna uttryckas så, att den enskilde kan göra anspråk på en fredad privat sektor inom vilken han kan avvisa inblandning från utom­ stående. Integritetsbegreppet ansågs i det sammanhanget vara lik­ tydigt med den enskildes anspråk på att information om hans privata angelägenheter inte ska vara tillgänglig för eller få begagnas av utom- stående utan hans vilja.25

Slutbetänkandet lämnades vidare till Yttrandefrihetsutredningen för att beaktas i denna kommittés arbete. I deras betänkande26 be- handlades bl.a. frågan om kriminalisering av kränkningar av privat­ livets fred. Kommitténs bedömning var att en sådan kriminalisering inte borde införas och framhöll att hänsynen till den personliga in­ tegriteten hade fått stort utrymme i olika lagstiftningssammanhang, bl.a. den dåvarande sekretesslagen (1980:100).

23  SOU 2007:22 s. 52.

24  1966 års integritetsskyddskommittés slutbetänkande Privatlivets fred, SOU 1980:8. 25  SOU 1980:8 s. 9.

26  Yttrandefrihetsutredningens betänkande Värna yttrandefriheten, SOU 1983:70.

142

SOU 2016:41

Den personliga integriteten

5.3.3Data- och offentlighetskommittén

Data- och offentlighetskommittén hade i uppdrag att utreda bl.a. an- vändningen av personnummer inom den offentliga och den enskilda sektorn samt problem som var förenade med offentlighetsprincipens tillämpning på upptagningar för automatisk databehandling. I del­ betänkandet27 föreslog kommittén bl.a. att ett skydd för den enskildes personliga integritet i datasammanhang skulle skrivas in i regerings- formens fri- och rättighetskatalog, vilket senare också gjordes. Kom- mittén framhöll att det rests krav på ett stärkt skydd mot intrång i medborgarnas personliga integritet, i takt med att den tekniska ut- vecklingen på dataområdet fortskridit och uppgifter om medborgarna samlas och bearbetas med hjälp av automatisk databehandling i allt fler sammanhang och allt större uträckning. Mot bakgrund av risken för otillbörliga intrång i den personliga integriteten ansågs det vara väsent­ ligt att visa vilken vikt samhället tillmäter integritetsfrågorna.

Efter en kort genomgång av olika försök i lagstiftning och ­doktrin att definiera begreppet personlig integritet konstaterade kommittén att det i dessa nästan alltid framhålls ett moment av själv­bestämmande för den enskilde, inbegripet en rätt för den enskilde att själv be- stämma vilka uppgifter om sig själv och sina personliga förhållanden som han ska lämna ifrån sig och även hur dessa uppgifter ska använ- das och spridas. En annan gemensam utgångspunkt som konstate­ rades var den enskildes rätt till en fredad sektor.28

I betänkandet lyftes fram omständigheter som ansågs vara av be- tydelse för att få en uppfattning om begreppet integritet. Mot dessa faktorer skulle ställas de krav som samhället har och en rimlig avväg- ning göras från fall till fall. Enligt kommittén var de omständigheter som främst gjorde sig gällande för den personliga integriteten arten av de personuppgifter som inhämtas och registreras, hur dessa upp- gifter används, av vem de används, varför de används, hur de sprids samt mängden av uppgifter som samlas på ett och samma ställe. ­Vidare framhöll kommittén betydelsen av att de insamlade upp­ gifterna var korrekta och aktuella.29

27  Data och offentlighetskommitténs delbetänkande Integritetsskyddet i informationssamhället 3, Grundlagsfrågor Ds Ju 1987:8.

28  Ds Ju 1987:8. s. 25.

29  Ds Ju 1987:8, s. 32.

143

Den personliga integriteten

SOU 2016:41

5.3.4Skyddet för enskilda personers privatliv – En studie

Justitierådet Per Jermsten fick 1992 i uppdrag att utreda vissa frågor angående skyddet för enskilda personers privatliv. Uppdraget redo- visades i departementspromemorian Skyddet för enskilda personers privatliv – En studie30 och inriktades på den personliga integriteten i ideell mening. En särskild anledning till den ökande oron gällande den personliga integriteten som lyftes fram i promemorian var den insamling, lagring och användning av uppgifter om enskilda personer och deras förhållanden som pågick inom både offentlig och privat verksamhet, liksom den ökande ansamlingen av personrelaterade data i register och arkiv. Sett mot bakgrund särskilt av den snabba tekniska utvecklingen i fråga om bl.a. bearbetning och överföring av uppgifter var det enligt utredaren knappast förvånande att oron för ett otillbörligt och kränkande utnyttjande av uppgifterna ökade.

När det sedan gäller den återkommande frågan om vad som avses med begreppet personlig integritet anfördes följande.31

Ifrågavarande problem, som ingalunda är specifikt hos oss, har till en början sin grund i den mångfald förfaranden som kan utgöra eller upplevas som ett angrepp på någons person eller privata sfär. När det sedan gäller att avgränsa vad som ytterst bör ingå i det skyddsvärda området tillkommer den kompli- kationen att det inte sällan blir fråga om avvägningar som i viss mån beror på upplevelser, känslor och värderingar, dvs. som kan vara påfallande subjek- tiva. Till detta kommer att uppfattningen om vad som hör, eller bör höra till den personliga integriteten, privatlivets helgd, den privata sfären – eller andra­ liknande, sammanfattande termer för vad det här ungefär är fråga om

– förändras med tidens gång och den allmänna samhällsutvecklingen. Det är med andra ord svårt att ge ett sådant begrepp en tydligare avgränsning än att det innefattar vad som normalt framstår som angeläget att värna om för att den enskilde skall vara tillförsäkrad en rimlig, fredad, privat zon.

5.3.5Integritetsutredningen

I betänkandet Personlig integritet i arbetslivet anförde Integritets­ utredningen följande angående vad som egentligen innefattas i be- greppet personlig integritet.32

30  Ds 1994:51.

31  Ds 1994:51 s. 8 f.

32  Integritetsutredningens betänkande Personlig integritet i arbetslivet, SOU 2002:18.

144

SOU 2016:41

Den personliga integriteten

Utredningen har gjort en genomgång av åtskillig svensk och utländsk littera­ tur i ämnet för att söka finna svaret på denna fråga. Det har emellertid visat sig att begreppet personlig integritet inte är så lättfångat. Stora ansträng- ningar har gjorts för att definiera det men någon kortfattad generell konkre- tisering av begreppets språkliga innebörd har utredningen inte kunnat finna. Men som en klar gemensam nämnare framstår i vart fall uppfattningen att begreppet personlig integritet innebär att alla människor har rätt till en per- sonlig sfär där ett oönskat intrång, såväl fysiskt som psykiskt, kan avvisas.

De flesta människor har också en bestämd uppfattning om vad personlig integritet innebär för deras egen del och de uttrycker detta mestadels på motsvarande sätt som nyss nämnts. Men uppfattningen om storleken av den privata sfären kan variera kraftigt mellan olika människor beroende fram- för allt på deras kulturella, etniska, religiösa och sociala bakgrund. Om- fånget av den personliga sfären uppfattas inte heller som statiskt, inte ens för den egna individen, utan kan förändras med hänsyn till bl.a. vunna erfa- renheter och den aktuella situationen.

5.3.6Personuppgiftslagsutredningen

I betänkandet Översyn av personuppgiftslagen33 behandlade Person- uppgiftslagsutredningen begreppet personlig integritet, med en sär- skild inriktning på automatiserad behandling av personuppgifter. Utredningen­ pekade bl.a. på resultat från undersökningar som visat att människor upplevde det som obehagligt att deras personuppgifter flödade fritt utom deras kontroll, oavsett om uppgifterna i någon mening­ missbrukades eller om de själva råkade ut för något negativt på grund av att uppgifterna användes.34 Det framhölls att personlig integritet kan vara att slippa få vissa personliga uppgifter – sådana som det finns rimliga skäl att beteckna som integritetskänsliga – om sig själv spridda till andra människor. Som så många andra konstaterade dock utredningen att svårigheten att definiera begreppet positivt ofta lett till att man i stället försöker identifiera vad som konstituerar en kränkning av den personliga integriteten. Vidare konstaterades att rätten till personlig integritet inte är absolut, utan att skyddet måste vägas mot andra grundläggande rättigheter och värden och under vissa förutsättningar bli föremål för inskränkningar.35

33  Personuppgiftslagsutredningens betänkande Översyn av personuppgiftslagen, SOU 2004:6.

34  Se även Datalagskommitténs betänkande Integritet, offentlighet, informationsteknik, SOU 1997:39 s. 183 f.

35  SOU 2004:6, s 28 f.

145

Den personliga integriteten

SOU 2016:41

5.3.7Integritetsskyddskommittén

Integritetsskyddskommittén hade i uppdrag att kartlägga och analy- sera sådan lagstiftning som rör den personliga integriteten, att över- väga om regeringsformens bestämmelse om skydd för den personliga integriteten i 2 kap. 3 § andra stycket borde ändras samt att överväga om det vid sidan av befintlig lagstiftning borde finnas generellt til - lämpliga bestämmelser till skydd för den personliga integri­teten. ­Efter en redogörelse över hur begreppet behandlats i tidigare samman­ hang, framför allt i olika lagstiftningsarbeten, konstaterade kommit- tén i sitt slutbetänkande36 att det inte är möjligt eller i vart fall inte meningsfullt att försöka ge en positiv bestämning av den personliga integriteten, dvs. att formulera en beskrivning som pekar ut alla de situationer i vilka individen har en rätt att få sin integritet respekterad och skyddad. Enligt kommitténs mening kunde det däremot urskiljas vissa moment i den personliga integriteten som är av grundläggande betydelse när rättighetsinskränkande åtgärder övervägs.

Det måste för det första alltid finnas en rätt till skydd som tar sikte på indi- videns kroppsliga integritet, på den enskildes privata tankar och förtroliga kommunikation med andra samt på den enskildes möjligheter att själv av- göra om andra skall få ta del av känsliga uppgifter som rör t.ex. hälsa eller sexualliv. För det andra måste det alltid finnas ett skydd för rätten att stänga om sig, dvs. utgångspunkten måste vara att den enskilde skall vara fri att kunna avskärma sig från omgivningen. Dessa särskilt viktiga beståndsdelar i skyddet för en människa integritet har utgjort kommitténs principiella ut- gångspunkter för dess överväganden rörande behovet av ny lagstiftning och vad denna bör ta sikte på.37

Efter att ha analyserat lagstiftning som berör den personliga integri- teten föreslog Integritetsskyddskommittén bl.a. ett stärkt grund- lagsskydd för den personliga integriteten, på så sätt att rätten till personlig­ integritet gavs självständig betydelse och inte bara – som tidigare – var en funktion av skyddet för främst den fria åsiktsbild- ningen. Förslaget ledde sedan till att det i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen infördes en bestämmelse som anger att var och en, utöver vad som i övrigt gäller enligt paragrafen, gentemot det all- männa är skyddad mot betydande intrång i den personliga integri­ teten som görs utan samtycke och innebär övervakning eller kart-

36  Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande Skyddet för den personliga integriteten, Bedömningar och förslag, SOU 2008:3.

37  SOU 2008:3, s. 14 f.

146

SOU 2016:41

Den personliga integriteten

läggning av den enskildes personliga förhållanden. I propositionen anslöt sig regeringen till kommitténs utgångspunkter och anförde bl.a. följande.

Någon entydig och allmänt accepterad definition av begreppet synes svår att finna. Möjligen kan det sägas att kränkningar av den personliga integriteten utgör intrång i den fredade sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad och där intrång bör kunna avvisas. Som Integritetsskyddskommittén framhåller är det emellertid knappast nödvändigt att formulera en allmängiltig defini- tion av begreppet personlig integritet för att kunna bedöma vilka intressen som har ett sådant skyddsvärde att de bör omfattas av ett särskilt starkt skydd mot omotiverade ingrepp. Integritetsskyddskommittén bedömer be- hovet av ett utökat skydd för den personliga integriteten i första hand ut­ ifrån den enskildes intresse av att skydda information om sina personliga förhållanden. Regeringen anser att detta är en rimlig utgångspunkt för en utvidgning av integritetsskyddet i regeringsformen.38

Regeringen anförde även att uttrycket information om enskildas per- sonliga förhållanden var avsett att ha samma innebörd som i tryck­ frihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Som exempel på sådant som kunde omfattas av regleringen­ nämndes personliga identifikationsuppgifter samt uppgifter om adress, familje­ förhållanden, hälsa och vandel, anställning och ekonomi samt foto- grafiska bilder.39

5.4Personlig integritet i detta betänkande

5.4.1Begreppets innebörd

Det framstår som mycket tveksamt om någon precis men ändå all- mängiltig definition av begreppet personlig integritet är möjlig att slå fast. Än svårare är det att åstadkomma detta i lagstiftning. Skälet till att begreppet inte låter sig fångas i en tydlig sentens är att rätten till en privat sfär inte är absolut, utan relaterad till en rad olika omständig­ heter, som dessutom kan variera över tid. Kommittén delar därför slutsatsen i tidigare omnämnda Ds 1994:51:

Det är svårt att ge ett sådant begrepp en tydligare avgränsning än att det innefattar vad som normalt framstår som angeläget att värna om för att den enskilde skall vara tillförsäkrad en rimlig, fredad, privat zon.

38  Regeringens proposition En reformerad grundlag, prop. 2009/10:80 s. 175. 39  Prop. 2009/10:80 s. 177.

147

Den personliga integriteten

SOU 2016:41

Det kan också konstateras att de flesta länders rättsordningar saknar en sådan definition, även om försök har gjorts på vissa håll.40 Det kan även ifrågasättas om det finns behov av en exakt definition eller om det mest ändamålsenliga är att från fall till fall avgöra omfattningen av det skydd för integriteten som numera finns uttryckt i regerings- formen.41 Samtidigt måste innebörden vara tillräckligt tydlig för att det ska vara möjligt att avgöra vad som innebär en kränkning eller ett otillbörligt intrång.

Kommitténs uppdrag att utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera faktiska och potentiella risker för intrång i den person- liga integriteten är enligt direktiven begränsat till att omfatta sådana intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av informationsteknik, dvs. i samband med använd- ning av de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation. Kommitténs kartläggning ska således ta sikte på faktiska och potentiella risker för intrång i den personliga integriteten i ideell mening, dvs. i första hand digital insam- ling, användning och spridning av uppgifter – inklusive bilder – om enskilda och deras personliga förhållanden.

En utgångspunkt för kartläggningen har varit den enskildes rätt till privata tankar och förtrolig kommunikation med andra, samt den enskildes möjligheter att själv avgöra vem som i olika sammanhang ska få ta del av uppgifter som rör denne. I den rätten ligger även ett skydd mot registrering, spridning eller annan behandling av fel­ aktiga, kränkande eller påhittade uppgifter.

5.4.2Intrång i den personliga integriteten

Modern teknik gör det möjligt att behandla omfattande mängder uppgifter, som förhållandevis enkelt och snabbt också kan få en närapå­ obegränsad spridning över t.ex. internet. Behandling av personuppgifter­ med informationsteknik innebär därför särskilt stora risker ur ett integritetsperspektiv.

Intrång i den personliga integriteten kan ha olika syften, göras på olika sätt och av olika aktörer. Ett intrång kan vara såväl legitimt som otillbörligt och det kan också vara förenligt eller oförenligt med

40  Jfr bl.a. Ds Ju 1987:8 s. 27 f. och SOU 2008:3 s. 14. 41  Jfr SOU 2007:22 Del 1 s. 52.

148

SOU 2016:41

Den personliga integriteten

gällande­ lagstiftning. Intrång kan förekomma internt inom en orga- nisation eller göras utifrån. Det kan också göras med uppsåt eller oavsiktligt.

Statens intrång i den personliga integriteten kan, med de utgångs- punkter som nämns ovan, bestå i exempelvis en alltför omfattande insamling av uppgifter eller att insamlade uppgifter används för ett ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Det kan också handla om att uppgifter behandlas för länge på grund av att gallring inte görs i tid. Staten skulle även kunna begå sådana intrång genom t.ex. hemlig avlyssning, filmning/kamera­ övervakning och fotografering, övervakning av elektronisk kom­ munikation­ samt registrering, spridning och annan behandling av känsliga­ personuppgifter­ om t.ex. hälsa och sexualliv.

Privata aktörer, bl.a. enskilda personer och företag, kan begå in- trång i den personliga integriteten på motsvarande sätt. En tjänste­ leverantör som överför eller lagrar elektronisk kommunikation (t.ex. e-post eller inlägg på sociala medier) kan t.ex. begå intrång genom att samla in, använda eller sprida kundernas kommunikation. Vidare kan enskilda personer kränka andra enskildas personliga integritet genom­ att exempelvis sprida nedsättande uppgifter om dem, oavsett om uppgifterna i sig är sanna eller påhittade.

Kommitténs bedömning av intrång i den personliga integriteten

När ett intrång i den personliga integriteten ska bedömas måste en avvägning göras utifrån berörda intressen. Faktorer som kommittén avser att beakta vid denna avvägning är bl.a. syftet med och behovet av det aktuella intrånget samt vilken nytta intrånget kan förväntas innebära. Detta ska ställas mot den inverkan som intrånget har för den enskilde. Denna inverkan är bl.a. beroende av graden av känslig- het, både avseende uppgifterna som sådana men också intrångets karaktär,­ jfr t.ex. rumsavlyssning. Sammanhanget och intrångets om- fattning är också av betydelse, dvs. hur många drabbas och ifall åtgärden är riktad mot en viss krets eller är helt urskillningslös. Möjligheten­ att uppnå det önskvärda syftet med hjälp av andra mindre­ ingripande alternativ bör också bedömas.

149

Den personliga integriteten

SOU 2016:41

Det har betydelse vilken spridning av uppgifter som intrånget innebär. Risken för oönskad spridning har också betydelse för risk- bedömningen.

En faktor, som bör vägas in, är risken för att en viss behandling negativt påverkar allmänhetens förtroende i de fall den person­ uppgifts­ansvarige till exempel är en statlig myndighet.

Den enskildes egen inställning till hanteringen av personuppgifter­ har stor betydelse. När det gäller denna fråga är det förutom frågan om samtycke bl.a. av intresse om den enskilde har rätt till insyn i behandlingen av personuppgifter och möjligheterna till rättelse vid felaktig behandling.

Många intrång i den personliga integriteten är i och för sig be­ fogade. I sådana sammanhang är det av stor vikt att t.ex. lagstiftaren eller en tillämpande myndighet på olika sätt ändå försöker begränsa intrånget. Det kan t.ex. handla om krav på proportionalitet för att en åtgärd ska få vidtas, interna och externa kontrollfunktioner, hur verksamheten organiseras och teknisk säkerhet för information.

I det här delbetänkandet fokuserar vi på risker för den personliga integriteten. I slutbetänkandet återkommer vi med förslag till åt­ gärder för att hantera riskerna. Då ingår det att väga in flera av de faktorer som nämnts här, som t.ex. nyttan med intrånget.

150

6Det grundläggande rättsliga skyddet

6.1Inledning

Det finns ett stort antal konventioner, EU-direktiv och nationella regleringar som på olika sätt syftar till att skydda den personliga integriteten­ . I det följande finns en kort beskrivning av de mest grundläggande regleringarna.

6.2Europakonventionen

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som gäller som lag i Sverige (se även 2 kap. 19 § regeringsformen), innehåller bestämmelser om skydd mot bl.a. kroppsliga ingrepp samt om personlig frihet, rörelse- frihet och egendomsskydd (det sistnämnda i ett tilläggsprotokoll). Enligt artikel 8 gäller vidare att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Rätten till skydd för privatlivet har av Europadomstolen getts en vid tolkning. Skyddet omfattar bl.a. uppgifter om den enskildes identitet, inklu- sive namn och kön, uppgifter om hälsa och sexuell läggning samt in- formation som rör den personliga utveckningen och relationer till andra individer. Det krävs inte att det är fråga om rent privata rela­ tioner, utan skyddet kan även omfatta relationer och aktiviteter som är relaterade till den enskildes yrkesliv.1 Skyddet gäller även mot an- grepp av den enskildes ära och ryktbarhet och mot spridning av in- formation som rör privata förhållanden.2 Vidare omfattar rätten till

1  Se t.ex. Rotaru mot Rumänien [GC], nr 28341/95.

2  Se t.ex. K.U. mot Finland, nr 2872/02, och von Hannover mot Tyskland, nr 59320/00.

151

Det grundläggande rättsliga skyddet

SOU 2016:41

respekt för privatlivet ett skydd mot registrering och utlämnande av uppgifter ur allmänna register.3 Av Europadomstolens praxis fram- går vidare att artikel 8 ålägger staten såväl en negativ förpliktelse att avstå från att göra intrång i rätten till respekt för privat- och familje- livet som en positiv förpliktelse att skydda enskilda mot att andra enskilda handlar på ett sätt som innebär integritetsintrång.4

Inom Europarådet har även antagits en särskild konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter­ (den s.k. dataskyddskonventionen).

6.3EU:s rättighetsstadga

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som fogats till Lissabonfördraget, innehåller bestämmelser som är tänkta att återspegla medlemsstaternas gemensamma konstitutionella­ tradi- tioner och internationella åtaganden när det gäller grundläggande­ fri- och rättigheter. Stadgan innehåller bl.a. bestämmelser­ om skydd för den personliga integriteten.

I artikel 3 finns ett generellt stadgande om att var och en har rätt till fysisk och mental integritet. Där finns även vissa mer specifika bestämmelser om integritetsskydd inom medicin och biologi, bl.a. ett förbud mot reproduktiv kloning av människor. Enligt artikel 7 har var och en rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bo- stad och sina kommunikationer. Vidare innehåller artikel 8 bestäm- melser om skydd för personuppgifter. Där anges att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legi- tim och lagenlig grund. Var och en har vidare rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler följs.

3  Leander mot Sverige, nr 9248/81, och Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige, nr 62332/00.

4  Se t.ex. Airey mot Irland, dom den 9 oktober 1979, Serie A nr 32, samt X och Y mot Nederländerna, dom den 26 mars 1985, Serie A nr 91 och målet E.S mot Sverige, appl. no. 5786/08.

152

SOU 2016:41

Det grundläggande rättsliga skyddet

6.4Regeringsformen

Av målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § regeringsformen framgår att den offentliga makten ska utövas med respekt för den enskilda män- niskans frihet och värdighet samt att det allmänna ska värna den en- skildes privatliv och familjeliv. Vidare innehåller 2 kap. regerings­ formen bl.a. bestämmelser om skydd mot kroppsliga ingrepp samt om personlig frihet, rörelsefrihet och egendomsskydd. I 2 kap. 6 § föreskrivs ett skydd mot bl.a. husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Även i övrigt är var och en, enligt samma paragraf,­ gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten som görs utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållan- den. I förarbetena till denna bestämmelse anförs bl.a. att kränkningar av den personliga integriteten utgör intrång i den fredade sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad och där ett oönskat intrång bör kunna avvisas.5

6.5Personuppgiftslagen

6.5.1Dataskyddsdirektivet

Personuppgiftslagen (1998:204) har sin grund i det s.k. dataskydds- direktivet6 som antogs 1995. Direktivet genomfördes i Sverige ­genom personuppgiftslagen och ett antal särregleringar i förhållande till denna lag. Syftet med direktivet är att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter­ samt att underlätta ett fritt flöde av personuppgifter mellan medlemsstaterna.

På EU-nivå finns även vissa kompletterande rättsakter, bl.a. när det gäller skydd av personuppgifter i frågor som rör polisiärt och straffrättsligt samarbete. Ett exempel på detta är rådets rambeslut

5  Regeringens proposition En reformerad grundlag, prop. 2009/10:80 s. 175; se även Reger­ ingens proposition Översyn av personuppgiftslagen, prop. 2005/06:173 s. 15.

6  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

153

Det grundläggande rättsliga skyddet

SOU 2016:41

2008/977/RIF om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen­ för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (dataskydds- rambeslutet).

6.5.2Lagens tillämpningsområde

Genom personuppgiftslagen har dataskyddsdirektivet genomförts i svensk rätt. Personuppgiftslagen gäller vid behandling av person­ uppgifter i verksamheter som bedrivs av såväl enskilda som av myndigheter­. Den gäller däremot inte om en fysisk person behandlar uppgifter­ helt privat. Lagen innehåller allmänna riktlinjer för behand- lingen av personuppgifter,­ oavsett ändamålet med behandlingen. Personuppgiftslagen­ ersatte den tidigare datalagen (1973:289).

Personuppgiftslagen är subsidiär i förhållande till annan lagstift- ning, vilket innebär att om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från denna lag, ska de andra bestäm- melserna gälla. Sådana avvikande bestämmelser finns på en rad olika områden och är ofta begränsade till ett visst verksamhetsområde, en viss typ av register eller för ett särskilt register. Som exempel på sådana­ registerförfattningar kan nämnas lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, patientdatalagen (2008:355) och polisdatalagen (2010:361). Utgångspunkten har varit att myndighets- register med ett stort antal registrerade och ett särskilt känsligt inne- håll ska regleras särskilt i lag.7

6.5.3Grundläggande krav för behandlingen

I 9 § personuppgiftslagen anges vissa grundläggande krav för all be- handling av personuppgifter. Det är den personuppgiftsansvarige som gentemot den registrerade ansvarar för att dessa grundläggande krav alltid uppfylls vid behandlingen.

Personuppgifter får behandlas bara om det är lagligt och behand- lingen ska alltid göras på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Insamling och annan behandling av personuppgifter får endast göras för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Ända­ målen med en behandling av personuppgifter måste alltså bestämmas

7  Se t.ex. Regeringens proposition Om offentlighet, integritet och ADB, prop. 1990/91:60 s. 58.

154

SOU 2016:41

Det grundläggande rättsliga skyddet

redan när uppgifterna samlas in. Det eller de ändamål som anges får inte vara alltför allmänt hållna. Som exempel kan nämnas att det har ansetts otillräckligt att ange kontroller som ändamål för loggning och övervakning; även syftet med kontrollerna måste anges med t.ex. övervakning av tekniska och säkerhetsmässiga skäl eller upp- följning av att interna regler följs.8

Enligt den s.k. finalitetsprincipen får uppgifterna efter att de sam- lats in inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Det innebär t.ex. att upp- gifter om anställda som samlas in för att utgöra underlag för presta- tionslön inte får användas för att i realtid övervaka hur de utför sina arbetsuppgifter och när de tar raster.9 Det innebär också att möjlig- heterna till s.k. samkörning av register begränsas. Vidare följer en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att under hela tiden som uppgifterna behandlas hålla reda på för vilka ändamål varje person- uppgift har samlats in.10 Den personuppgiftsansvarige anses vara skyldig att se till att personuppgifter för olika ändamål inte blandas.11

Det krävs inte att en registrerad samtycker till eventuell behand- ling för nya ändamål som inte är oförenliga med det ursprungliga ändamålet eller att ny information lämnas till den registrerade. Ett utlämnande av personuppgifterna till annan måste emellertid vara förenligt med de ursprungliga ändamålen. Vid bedömningen av detta krävs att man beaktar vad den som vill ha ut uppgifterna ska använda dem till och jämföra den tilltänkta användningen med de ursprung- liga ändamålen.12 Den som har fått ut uppgifterna anses däremot inte vara bunden av de ändamål som ursprungligen bestämts av den personuppgiftsansvarige­ som lämnat ut uppgifterna.13

Det finns vidare krav på att personuppgifter som behandlas ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behand- lingen. Det innebär att ovidkommande uppgifter inte får behandlas. De behandlade personuppgifterna ska vidare vara riktiga och aktu-

8  Datainspektionens rapport 2005:3 s. 14.

9  Datainspektionens beslut den 27 juni 2007, dnr 87-2207.

10  Sören Öman och Hans-Olof Lindblom, Personuppgiftslagen – En kommentar, fjärde upp- lagan, s. 203.

11  Regeringens proposition Omreglering av apoteksmarknaden, prop. 2008/09:145 s. 336. 12  Regeringens proposition Effektivare pantbrevshantering m.m, prop. 2002/03:57 s. 26). 13  Öman och Lindblom, s. 204.

155

Det grundläggande rättsliga skyddet

SOU 2016:41

ella. Uppgifterna får inte heller vara fler än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Även för bedöm- ningen av detta krävs att ändamålet har preciserats i tillräcklig grad.

Om kraven på behandlingen av personuppgifter inte uppfylls ska den personuppgiftsansvarige vidta alla rimliga åtgärder för att ut- plåna, blockera eller rätta uppgifterna.

Slutligen gäller att personuppgifter inte får sparas längre än nöd- vändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas. Därefter ska uppgifterna avidentifieras eller förstöras. Behandling för histo- riska, statistiska eller vetenskapliga ändamål får dock pågå under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ursprungliga ändamålen.

6.5.4Tillåten behandling

Personuppgiftslagen innehåller en uttömmande uppräkning av under­ vilka förutsättningar behandling av personuppgifter är tillåten (10– 12 §§). Som utgångspunkt gäller att personuppgifter endast får behand- las om den registrerade har lämnat sitt samtycke till det. Samtycket måste lämnas innan behandlingen påbörjas.14 Har den registrerade­ inte lämnat sitt samtycke till behandlingen krävs att den är nödvändig för något av vissa i lagen angivna ändamål. Det kan vara för att fullgöra ett avtal med den registrerade eller för att fullgöra en rättslig skyldighet, men också när det krävs för att vitala intressen för den registrerade­ ska kunna skyddas eller för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. Slutligen får personuppgifter även behandlas om en intresseavvägning ger vid handen att den personuppgiftsansvariges­ berättigade intresse av en behandling väger tyngre än den registrerades­ intresse av integritetsskydd. Som exempel på tillämpning av nämnda bestämmelse kan nämnas att Datainspektionen­ efter en intresse­ avvägning har ansett att det av trafiksäkerhetsskäl­ är tillåtet att logga personuppgifter om utandningsprov som lämnats av bl.a. bussförare i samband med arbetspass.15

Av 13 § personuppgiftslagen följer ett förbud mot behandling av känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter definieras som uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter,

14  Jfr NJA 2005 s. 361.

15  Datainspektionens beslut den 12 januari 2011, dnr 500-2010.

156

SOU 2016:41

Det grundläggande rättsliga skyddet

religiös­ eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Förbudet omfattar enligt 5 a § inte personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i struk- turerat material, dvs. en samling av personuppgifter som är tillgäng- lig för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

I 14–19 §§ anges ett antal fall då känsliga uppgifter får behandlas trots förbudet i 13 §. Känsliga personuppgifter får till att börja med behandlas om den registrerade har samtyckt till behandlingen eller på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna. Vidare får känsliga person­ uppgifter behandlas om det är nödvändigt med hänsyn till vissa sär- skilt angivna ändamål, t.ex. för att den registrerades eller någon­ annans­ vitala intressen ska kunna skyddas och den registrerade­ inte kan lämna samtycke till behandlingen, eller för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Det finns även undantag för ideella organisationer med vissa syften. Omfattande­ undantag­ gäller också i fråga om behandling av känsliga person­ uppgifter för hälso- och sjukvårdsändamål samt för forsknings- och statistikändamål. Dessutom finns utrymme för regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, att enligt 20 § meddela föreskrifter om ytterligare undantag från förbudet i 13 §, om det behövs med hän- syn till ett viktigt allmänt intresse. Sådana föreskrifter finns i 8 § personuppgiftsförordningen­ (1998:1191). Enligt den bestämmelsen får myndigheter generellt behandla känsliga personuppgifter i löpande­ text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av ärendet.

Enligt 21 § personuppgiftslagen är det som huvudregel förbjudet för andra än myndigheter att behandla sådana personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straff­ processuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Uppgifter­ om personnummer­ och samordningsnummer får enligt 22 § behandlas utan samtycke bara när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identi­ fiering­ eller något annat beaktansvärt skäl. Med hänsyn till vikten av säker identifiering har det t.ex. ansetts motiverat att behandla personnummer­ i bl.a. vårdregister, inom socialtjänsten och i kredit- upplysningsverksamhet.16

16  Öman och Lindblom s. 347 med hänvisningar.

157

Det grundläggande rättsliga skyddet

SOU 2016:41

6.5.5Information och rättelse

I 23–27 §§ personuppgiftslagen finns bestämmelser som syftar till att trygga den enskildes rätt att kontrollera om behandling av person­ uppgifter om honom eller henne pågår. Om uppgifterna samlas in från personen själv ska den personuppgiftsansvarige självmant lämna information till den registrerade om behandlingen av uppgifterna. Har uppgifterna samlats in från någon annan än den enskilde, ska han eller hon informeras när uppgifterna registreras, eller, om avsikten med behandlingen är att lämna ut dem till tredje man, när upp­gifterna lämnas ut första gången. Information behöver dock inte lämnas om det finns bestämmelser om registrerandet eller utlämnande­ av upp­ gifterna i författning eller om det skulle vara omöjligt eller kräva en oproportionerligt stor arbetsinsats att informera. Informationen ska omfatta uppgift om vem som är personuppgiftsansvarig, ändamålet med behandlingen samt all övrig information som den registrerade behöver för att kunna ta tillvara sina rättigheter i samband med be- handlingen. Den personuppgiftsansvarige är vidare skyldig att efter ansökan, en gång per år, gratis informera om ifall, och i så fall vilka uppgifter om sökanden som behandlas, ändamålet med behandlingen, varifrån uppgifterna kommer och till vem de lämnas ut. Uppgifts­ skyldigheten omfattar dock inte alla uppgifter, bl.a. inte uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt gentemot den registrerade.

Personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga eller som ­annars inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen, ska enligt 28 § på begäran av den registrerade rättas, utplånas eller block- eras av den personuppgiftsansvarige. Om felaktiga personuppgifter har lämnats ut till tredje man, ska denne i vissa fall informeras om korrigeringen.

6.5.6Säkerhet vid behandlingen

I 31 § personuppgiftslagen finns bestämmelser om säkerhet vid be- handling av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter­ som behandlas. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå­ som är lämplig med beaktande av de tekniska möjlig-

158

SOU 2016:41

Det grundläggande rättsliga skyddet

heter som finns, vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och hur känsliga de behandlade personuppgifterna är.

De tekniska möjligheterna handlar om vilka hjälpmedel som finns tillgängliga på marknaden. Tekniska system kan bl.a. innehålla funk- tioner för behörighetskontroll, förande av behandlingshistorik så- som loggning, och kryptering. De särskilda risker som finns med en behandling kan exempelvis vara beroende av antalet personer som de behandlade uppgifterna rör.17 Känsligheten hos personuppgifterna kan handla om arten hos de personuppgifter som behandlas, men även om andra faktorer som t.ex. mängden av uppgifter om enskilda personer.

Datainspektionen har utfärdat allmänna råd om säkerhet för person­uppgifter. I dessa råd anges bl.a. att en personuppgiftsansvarig bör ha en fastställd säkerhetspolicy, i vart fall om en omfattande be- handling av personuppgifter utförs eller om känsliga person­uppgifter behandlas, samt att kontroller bör genomföras för att säkerställa att riktlinjer och regler följs. Det kan bl.a. handla om system för be­ hörighetskontroll, för att säkerställa vilka anställda som får del av åtkomstskyddade personuppgifter. Det bör vidare finnas rutiner för rapportering och uppföljning av säkerhetsincidenter.18

Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för säkerheten. Om ett personuppgiftsbiträde anlitas ska den personuppgifts­ ansvarige förvissa sig om att biträdet kan genomföra de säkerhets­ åtgärder som måste vidtas och att se till att det verkligen görs. Även om den faktiska behandlingen av uppgifterna överlåts, så kvarstår alltid det yttersta ansvaret hos den personuppgiftsansvarige.

6.5.7Överföring av personuppgifter till tredje land

Enligt 33 § personuppgiftslagen är det förbjudet att föra över person­ uppgifter till tredje land om landet inte har en adekvat nivå för skyd- det av personuppgifter. Förbudet gäller också överföring av person- uppgifter för behandling i tredje land. Bestämmelsen gäller däremot inte vid behandling av personuppgifter i ostrukturerat material. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet kränker den registrerades

17  Öman och Lindblom s. 437 f.

18  Se vidare Datainspektionens allmänna råd – Säkerhet för personuppgifter.

159

Det grundläggande rättsliga skyddet

SOU 2016:41

personliga integritet genom att föra över personuppgifter till tredje land som inte har en adekvat skyddsnivå kan göra sig skyldig till brott mot personuppgiftslagen (se nedan).

Frågan om skyddsnivån är adekvat ska bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter som har samband med överföringen i det enskilda fallet. I paragrafen anges att särskild vikt ska läggas vid upp- gifternas art, ändamålet med behandlingen, hur länge behandlingen ska pågå, ursprungslandet, det slutliga bestämmelselandet och de regler som finns för behandlingen i det tredje landet.

I 34 § anges ett antal undantag från förbudet i 33 §. Det är bl.a. tillåtet att föra över personuppgifter till tredje land om den registre- rade har lämnat sitt samtycke därtill eller om överföringen är nöd- vändig för vissa närmare angivna syften, bl.a. för att den registrerades vitala intressen ska kunna skyddas. Vidare är det tillåtet att föra över personuppgifter för användning i en stat som har anslutit sig till Europarådets­ dataskyddskonvention. I 35 § finns bemyndiganden som framför allt ger regeringen möjlighet att besluta om ytterligare undantag från förbudet i 33 §.

6.5.8Kommande lagstiftning

Den 15 december 2015 kom EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s ministerråd överens om ett förslag till ny EU-förordning om dataskydd som ska ersätta såväl dataskyddsdirektivet som personuppgiftslagen­. Europaparlamentet beslutade den 16 april 2016 att anta förordningen. Förordningen publicerades den 4 maj 2016 i Europeiska unionens officiella tidning med den korta benämningen ”allmän dataskyddsförordning”.19 Förordningen ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. Syftet med förordningen har framför allt varit att ytterligare harmonisera och effektivisera skyddet av person- uppgifter för att förbättre den inre marknadens funktion och öka enskildas kontroll över sina personuppgifter. Förordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna.

19  Den fullständiga benämningen är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person­ uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

160

SOU 2016:41

Det grundläggande rättsliga skyddet

Den 4 maj 2016 publicerades även det direktiv som ska ersätta data- skyddsrambeslutet (rambeslut 2008/977/RIF).20 Direktivet omfattar, till skillnad från dataskyddsrambeslutet, inte endast utbyte av infor- mation över gränserna, utan även nationell personuppgifts­­behandling inom den brottsbekämpande sektorn. Medlemsstaterna ska, som huvudregel,­ senast den 6 maj 2018 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet samt börja tillämpa dessa bestämmelser från och med den 6 maj 2018.

6.6Lagen om elektronisk kommunikation

I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns bl.a. be- stämmelser om integritetsskydd vid tillhandahållande av elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster samt vid abonnentupplysning. Regleringen bygger på Europaparlamentets­ och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommuni- kation).

Av 6 kap. 5, 6 och 8 §§ lagen om elektronisk kommunikation framgår att bl.a. tele- och internetleverantörer enligt huvudregeln ska utplåna eller avidentifiera trafikuppgifter när de inte längre be- hövs för att överföra ett elektroniskt meddelande. Det finns dock flera undantag från denna princip. Uppgifterna får bl.a. sparas när det är nödvändigt för att kunna förhindra och avslöja obehörig använd- ning av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst. De får även sparas om de behövs för abonnentfakturering­ eller för betalning av avgifter för samtrafik. Om en abonnent eller användare har samtyckt till det, får uppgifterna­ också behandlas för att marknadsföra elektroniska kommunikations­ tjänster. Lagen om elektronisk kommunikation innehåller även be- stämmelser om bl.a. säkerhet och tystnadsplikt samt ett förbud mot avlyssning. Av regleringen framgår bl.a. att många lagrade uppgifter endast får lämnas ut när domstol har beslutat om det.

20  Det nya direktivets fullständiga benämning är Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters­ behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF.

161

Det grundläggande rättsliga skyddet

SOU 2016:41

I direktivet om integritet och elektronisk kommunikation finns även bestämmelser som innebär att medlemsstaterna under vissa närmare angivna förutsättningar får införa andra undantag från skyldig­heten att utplåna eller avidentifiera trafikuppgifterna när de inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande. Det var med stöd av den regleringen som bl.a. Sverige införde en skyldig- het för bl.a. tele- och internetleverantörer att under viss tid lagra trafikuppgifter­ för brottsbekämpande ändamål (se 6 kap. 16 a § lagen om elektronisk kommunikation samt t.ex. Ds 2014:23).

Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/24/EG) om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhanda­ hållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät (Datalagringsdirektivet) inför­ livades den 1 maj 2012 i svensk rätt. Datalagringsdirektivet syftar till att harmonisera medlemsstaternas regler om skyldigheter för leveran- törer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ­eller allmänna kommunikationsnät att lagra trafik- och lokaliserings- uppgifter samt uppgifter som behövs för att identifiera en abonnent eller användare för att säkerställa att uppgifterna finns tillgängliga för avslöjande, utredning och åtal av allvarliga brott.

Den 8 april 2014 ogiltigförklarade EU-domstolen21 Datalagrings- direktivet i sin helhet. Domstolens ogiltigförklaring gäller med retroaktiv­ verkan från den dag direktivet trädde i kraft. Domstolen anser att Datalagringsdirektivet utgör ett synnerligen allvarligt in- grepp i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter genom att kräva att dessa uppgifter ska lagras och genom att ge behöriga nationella myndigheter tillgång till dessa uppgifter. Lagringen av uppgifter i syfte att eventuellt över- lämna dem till behöriga nationella myndigheter svarar mot ett mål av allmänt intresse nämligen bekämpningen av grov brottslighet som syftar till allmän säkerhet. Domstolen anser dock att unionslag­ stiftaren genom att anta Datalagringsdirektivet har överskridit de gränser som följer av proportionalitetsprincipen.

Datalagringsutredningen22 har därefter gjort bedömningen att det svenska regelverket om lagring och utlämnande av uppgifter ryms inom de ramar som ställs upp av unions- och europarättens allmänna principer och kravet på respekt för grundläggande rättigheter. I be-

21  Dom den 8 april 2014 i målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland m.fl.

22  Datalagring, EU-rätten och svensk rätt (Ds 2014:23).

162

SOU 2016:41

Det grundläggande rättsliga skyddet

tänkandet Datalagring och integritet23 har dock utredningen föreslagit­ vissa lagändringar i syfte att stärka skyddet för den personliga in­ tegriteten när det gäller lagring av uppgifter om elektronisk kom­ munika­tion­ för brottsbekämpande ändamål.

6.7Tillsyn

6.7.1Inledning

Datainspektionen har det övergripande ansvaret för att värna skyddet för enskildas personliga integritet vid behandling av personuppgifter­. Som framgår av det följande utövas dock viss tillsyn primärt av andra myndigheter.

6.7.2Datainspektionen

Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen och har bl.a. i uppgift att värna skyddet för enskildas personliga in­ tegritet vid behandling av personuppgifter. Myndigheten har också ett centralt tillsynsansvar för all kameraövervakning.

Datainspektionen har för sin tillsyn rätt att på begäran få tillgång till de personuppgifter som behandlas samt upplysningar och doku- mentation av behandlingen och säkerheten vid denna. Datainspek- tionen har även rätt att få tillträde till sådana lokaler som har anknyt- ning till behandlingen av personuppgifter. Om Datainspektionen inte efter begäran kan få tillräckligt underlag för att konstatera att behandlingen är laglig får den vid vite förbjuda den personuppgifts- ansvarige att behandla personuppgifter på annat sätt än att lagra dem. Vite används dock i regel inte mot statliga myndigheter.24

Om Datainspektionen konstaterar att uppgifter behandlas eller kan komma att behandlas på ett olagligt sätt ska tillsynsmyndig­ heten, genom påpekanden eller liknande förfaranden, försöka åstad- komma rättelse. Går det inte att få rättelse på annat sätt, eller om ­saken är brådskande, får myndigheten på motsvarande sätt förbjuda

23  Datalagringsutredningens betänkande Datalagring och integritet, SOU 2015:31.

24  Regeringens propositioner Tullverkets brottsbekämpning – Effektivare uppgiftsbehandling. prop. 2004/05:164 s. 54 och Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radio- anstalt, prop. 2006/07:46 s. 105; jfr Regeringens proposition Effektivare sanktioner för arbets- miljö- och arbetstidsreglerna prop. 2012/13:143 s. 67 f.

163

Det grundläggande rättsliga skyddet

SOU 2016:41

annan behandling än lagring. Datainspektionen får också ansöka hos förvaltningsrätten om att sådana uppgifter som har behandlats på olagligt sätt ska utplånas.

6.7.3Övriga tillsynsmyndigheter

Konsumentverket utövar tillsyn enligt lagen (1994:1512) om avtals­ villkor i konsumentförhållanden. Konsumentombudsmannen kan ­utfärda förelägganden och inleda rättsprocesser mot företag som bryter mot den lagen.

Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen) är en myndighet under riksdagen och en del av riksdagens kontrollmakt. Justitie­ ombudsmannen har bl.a. i uppgift att se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och saklighet samt att den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. I tillsynsarbetet ingår bl.a. att kontrollera att myndigheterna handlägger sina ärenden och i övrigt utför sina uppgifter enligt gällande författningar.

Justitiekanslern (JK) utövar tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen syftar till att kontrollera att lagar och andra författningar följs och är främst inriktad på att upptäcka syste­ matiska fel i den offentliga verksamheten.

Post- och telestyrelsen har i uppdrag att utöva tillsyn över behand- ling av uppgifter vid elektronisk kommunikation. Länsstyrelserna utöver tillsyn när det gäller kameraövervakning av platser dit allmän- heten har tillträde. Det finns även sektorsspecifika myndigheter som utövar tillsyn, t.ex. Inspektionen för vård och omsorg, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden samt Statens inspektion för försvarsunder- rättelseverksamheten.

164

SOU 2016:41

Det grundläggande rättsliga skyddet

6.7.4Pågående arbete

Regeringen har tillsatt Utredningen om en myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten25, som har i uppdrag att bl.a. överväga hur ett i högre grad samlat integritetsskydd kan fungera inom en och samma myndighetsstruktur. Uppdraget ska redovisas­ senast den 30 september 2016.

6.8Sanktioner

6.8.1Inledning

I svensk rätt finns inte något generellt straffskydd mot integritets- kränkningar.26 Som framgår av det följande finns däremot straff­ bestämmelser i framför allt brottsbalken och personuppgiftslagen som omfattar vissa överträdelser. Antalet polisanmälningar som rör brott mot personuppgiftslagen är dock förhållandevis få. Se vidare kapitel 24. När det gäller förhållandet mellan enskilda är därför de generella straffbestämmelserna i framför allt brottsbalken av störst praktisk betydelse för skyddet för den personliga integriteten. Som framgår nedan finns därutöver vissa möjligheter för den som utsatts för ett integritetsintrång att få skadestånd.

6.8.2Brott mot personuppgiftslagen

I 49 § personuppgiftslagen finns en bestämmelse om straff för den som bryter mot vissa bestämmelser i lagen. För brott mot person­ uppgiftslagen döms till att börja med den som behandlar känsliga personuppgifter­ och uppgifter om lagöverträdelser i strid med be- stämmelserna i 13–21 §§. Det är även straffbart att i ostrukturerat material behandla sådana uppgifter om det innebär att den registrera- des personliga integritet kränks (jfr 5 a § andra stycket). Vidare kan den som för över personuppgifter till tredje land i strid med bestäm- melserna i 33–35 §§ dömas för brott mot personuppgiftslagen. Även

25  Dir. 2014:164 och dir. 2015:139.

26  Yttrandefrihetskommittén har däremot i betänkandet En översyn av tryck- och yttrande­ friheten (SOU 2012:55) gjort bedömningen att det finns ett tydligt behov av en generell straff- bestämmelse utanför det grundlagsskyddade området och att det finns skäl för regeringen att överväga en sådan bestämmelse (s. 433 f.).

165

Det grundläggande rättsliga skyddet

SOU 2016:41

när det gäller personuppgifter i ostrukturerat material kan en över­ föring till tredje land utan adekvat skyddsnivå vara straffbar, om den innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. Slut- ligen döms den för brott mot personuppgiftslagen som lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade som föreskrivs i lagen, i anmälan till tillsynsmyndighet eller till tillsynsmyndighet som begär information (43 §). Detsamma gäller den som låter bli att fullgöra skyldigheten enligt framför allt 36 § att anmäla personuppgifts­ behandling till tillsynsmyndighet.

För straffbarhet krävs uppsåt eller grov oaktsamhet. Det är den fysiska personen som har gjort sig skyldig till förfarandet, eller i vissa fall underlåtenheten, som döms för brott, oavsett om han eller hon är personuppgiftsansvarig. Om ett brott har begåtts inom ramen för en näringsverksamhet kan företagsbot enligt 36 kap. 7 § brottsbalken­ bli aktuellt för näringsidkaren.

Påföljden för brott mot personuppgiftslagen är böter eller fäng- else i högst sex månader eller, om brottet är grovt, fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar.

Straffansvaret gäller inte i medier som omfattas av tryckfrihets- förordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Genom att ansöka om utgivningsbevis hos Myndigheten för radio och tv för en databas som innehåller personuppgifter, kan var och en få grundlagsskydd för databasen och därigenom utesluta en tillämpning av person­ uppgiftslagen. Mediegrundlagskommittén27 har dock i uppdrag att bl.a. överväga om någon förändring bör göras i detta avseende.

6.8.3Straffbestämmelser i bl.a. brottsbalken

Behandling av personuppgifter kan i vissa fall utgöra brott enligt annan­ lagstiftning, t.ex. brottsbalken. Det gäller framför allt brott som innebär ett angrepp på annans frid, anseende eller ära. Vissa be- stämmelser straffbelägger anskaffning, användning eller spridning av information om privata förhållanden. Andra bestämmelser straff­ belägger själva intrånget i den fredade sektor där enskilda anses ha rätt att avvisa utomståendes inblandning.

27  Dir. 2014:97.

166

SOU 2016:41

Det grundläggande rättsliga skyddet

När det gäller anskaffning av information kan till att börja med nämnas bestämmelsen i 4 kap. 9 c § brottsbalken om dataintrång. Där framgår att det är straffbart att olovligen bereda sig tillgång till uppgift som är föremål för automatisk behandling. Det är vidare straffbart att olovligen ändra, utplåna, blockera eller i register föra in en sådan uppgift. Med uppgift som är avsedd för automatiserad be- handling avses alla uppgifter, dvs. fakta, information eller begrepp, som uttrycks i en för dator anpassad och läsbar form, men också program av olika slag och uppgifter som finns i en dators temporära minne, liksom uppgifter som är under befordran, oavsett på vilket sätt en sådan befordran görs.28 Bestämmelsen förutsätter inte att in- trånget görs i ett visst syfte, t.ex. för att hämta information eller för att åstadkomma skada eller någon annan följd. Vad som beläggs med straff är själva intrånget. För straffansvar förutsätts inte heller att någon säkerhetsåtgärd kringgås.29 Exempelvis en anställd som av nyfikenhet­ olovligen läser uppgifter i en databas, kan alltså göra sig skyldig till dataintrång.

Enligt 4 kap. 9 a § brottsbalken döms den som olovligen, med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud, i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhand- lingar vid sammanträde eller annan sammankomst, till vilken allmän- heten inte äger tillträde och som han själv inte deltar i eller som han har berett sig tillträde till utan att ha behörighet till detta för olovlig avlyssning. Bestämmelsens skyddar alltså dels mot avlyssning eller upptagning av tal i enrum – t.ex. diktamen eller bön – dels samtal mellan andra. Det är inte straffbart att spela in samtal som man själv deltar i, oavsett om de andra deltagarna känner till inspelningen eller inte. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst två år.

Sedan år 2013 är det även straffbart att olovligen och i hemlighet fotografera den som befinner sig i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett liknande utrymme (4 kap. 6 a § brotts­ balken). Sådan kränkande fotografering anses innebära ett intrång i den fredade sfär som enskilda personer bör ha rätt till i förhållande till andra enskilda. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

28  Regeringens proposition Angrepp på informationssystem, Prop. 2006/07:66 s. 49.

29  Nils-Olof Berggren m.fl., Brottsbalken – en kommentar, kommentar till BrB 4:9 c s. 5.

167

Det grundläggande rättsliga skyddet

SOU 2016:41

Gärningen­ är dock ansvarsfri om den med hänsyn till syftet och övriga­ omständigheter är försvarlig. Det är inte heller brottsligt att i som led i en myndighets verksamhet ta upp bild av någon.

Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller­ i ett elektroniskt kommunikationsnät döms för brytande av post- och telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 8 § brottsbalken).

Den som ”lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom” döms enligt 4 kap. 5 § brottsbalken för olaga hot till böter eller fäng- elseihögstettår.Gärningenkanbl.a.begåsmedhjälpavinformations­ teknik, exempelvis via e-post. Om brottet är grovt är straffet fäng- else lägst sex månader och högst fyra år.

För ofredande döms den som ”handgripligen antastar eller medelst­ skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende ofredar annan”, till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 7 § brottsbalken). En gärning ska anses innebära ett ofredande genom hänsynslöst beteende om den enligt en vanlig värdering kan sägas utgöra en kännbar integritetskränkning.30

Det finns inte något generellt förbud för enskilda att lämna eller sprida integritetskänsliga uppgifter. I vissa fall kan dock spridning av nedsättande uppgifter eller integritetskänsliga bilder däremot ­straffas som förtal. Enligt 5 kap. 1 § brottsbalken döms den för förtal som pekar ut en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt­ eller som på något annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Brottet består alltså i att en person till en annan person lämnar en nedsättande uppgift om en tredje person. En uppgift kan lämnas genom tal och skrift men även genom t.ex. en bild.31 Från straffansvaret undantas fall när den som lämnat uppgiften varit skyldig att uttala sig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna upp­ giften. I båda fallen måste den som lämnat uppgiften visa att upp­

30  NJA II 1962 s. 134.

31  I NJA 1992 s. 594 hade den tilltalade utan målsägandens vetskap videofilmat ett samlag ­mellan dem och därefter visat filmen för flera personer. Visandet av filmen bedömdes som grovt förtal.

168

SOU 2016:41

Det grundläggande rättsliga skyddet

giften varit sann eller att uppgiftslämnaren hade skälig grund för den. Straffet för förtal är böter. För grovt förtal döms till böter eller fäng- else i högst två år.

För förolämpning döms den som ”smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom” till böter, eller om brottet är grovt till böter eller fängelse i högst sex månader. Bestämmelsen tar sikte på kränkningar av någons ära som riktar sig direkt till den som berörs.

Även andra brott kan begås med användning av informations­ teknik, exempelvis sexuellt ofredande, olaga förföljelse, övergrepp i rättssak, brott mot tystnadsplikt, överträdelse av kontaktförbud, barn- pornografibrott och olaga våldskildring.

Därutöver har den som tillhandahåller en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden ett ansvar för att ta bort meddelanden från tjänsten, eller på annat sätt förhindra vidare spridning av med- delanden som bl.a. uppenbart utgör hets mot folkgrupp eller barn- pornografibrott (5 § lagen [1998:112] om ansvar för elektroniska anslagstavlor). Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot nämnda skyldighet döms enligt 7 § till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år. I ringa fall döms dock inte till ansvar.

När det gäller medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen gäller dock vissa begränsningar av straffansvaret, se 7 och 8 kap. tryckfrihetsförordningen respektive 5 och 6 kap. yttrandefrihetsgrundlagen.

Slutligen bör nämnas att Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten32 har haft i uppdrag att se över det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet, särskilt när det gäller hot och andra kränkningar. Utöver befintliga regler om olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning har utred- ningen ta ställning till om det straffrättsliga skyddet bör kompletteras­ när det gäller spridning av integritetskränkande uppgifter utanför det grundlagsskyddade området (dvs. sådant som inte regleras i tryckfrihets­förordningen­ och yttrandefrihetsgrundlagen). Utred- ningen har vidare övervägt om det bör införas ett straffansvar för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla och som inte tar bort

32  Ju 2014:10, dir. 2014:74.

169

Det grundläggande rättsliga skyddet

SOU 2016:41

eller på annat sätt förhindrar spridning av meddelanden som kränker enskildas personliga integritet. Utredningens förslag presenterades i februari 2016.33 Mer om utredningens förslag redovisas i avsnitt 23.1.

6.8.4Skadestånd

Om behandling av personuppgifter i strid med personuppgiftslagen orsakar skada eller kränkning av den personliga integriteten för den registrerade har han eller hon, enligt 48 § personuppgiftslagen, rätt till skadestånd från den personuppgiftsansvarige. Skadeståndsansvaret­ åligger som huvudregel just den personuppgiftsansvariga och inte t.ex. den anställda som vidtagit en viss åtgärd, eventuella person­ uppgiftsbiträden eller personuppgiftsombud. Skadeståndsansvaret är i princip strikt, vilket innebär att det inte krävs att den person­ uppgiftsansvarige eller någon annan har haft uppsåt att handla i strid med lagen eller varit oaktsam. Den registrerade behöver bara visa att det förekommit en felaktig behandling och att denna skadat eller kränkt honom eller henne. Omständigheter som kan ha betydelse vid bedömningen av om det har förekommit en kränkning är bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, graden av känslighet hos uppgifterna,­ i vilket sammanhang uppgifterna förekommer, för vilket syfte upp- gifterna behandlas, vilken spridning uppgifterna har fått eller riskerat att få samt vad behandlingen kan leda till.

Ersättningen kan i den utsträckning det är skäligt sättas ned, helt eller delvis, om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte be- rodde på honom eller henne. Det kan t.ex. handla om att det är den registrerade som har t.ex. lämnat felaktiga eller ofullständiga person- uppgifter vilket lett till den olagliga behandlingen.

Det finns även möjlighet att erhålla skadestånd för kränkning vid brottslig gärning, enligt den allmänna regleringen i 2 kap. 3 § skade- ståndslagen (1972:207). För att sådant skadeståndsansvar ska komma i fråga krävs att kränkning varit allvarlig. Vidare gäller ansvaret endast­

vid vissa typer av brott, nämligen angrepp på annans person, mot ­annans frihet samt mot annans frid eller ära. De två sistnämnda kate- gorierna är av störst intresse här. Brott mot annans frid avser den enskildes rätt att vara i fred och hålla sitt privatliv okänt för andra.

33  Utredningens om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integri­ teten betänkande Integritet och straffskydd, SOU 2016:7.

170

SOU 2016:41

Det grundläggande rättsliga skyddet

Som exempel kan nämnas olaga hot, ofredande, brytande av post- och telehemlighet samt olovlig avlyssning. Angrepp mot annans ära avser i första hand ärekränkningsbrott, t.ex. förtal.

Om den personliga integriteten har kränkts på ett sätt som strider mot Regeringsformen eller Europakonventionen kan det även finnas en rätt till skadestånd som grundas direkt på dessa regelverk.34

När det gäller medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen gäller dock vissa begränsningar i skadeståndsansvaret,­ se 11 kap. tryckfrihetsförordningen respektive 8 kap. yttrandefrihetsgrundlagen.

34  NJA 2005 s. 462 och NJA 2014 s. 323.

171

DEL III

Riskbedömning av olika områden och företeelser

7 Skolan

Kommitténs bedömning: De olika företeelser som vi har kart- lagt inom skolans område är förknippade med risker av olika allvarlighetsgrad;­ såväl vissa risker, påtagliga risker och allvarliga risker kan konstateras. Läs mer om hur vi bedömt riskerna av­ seende de olika företeelserna i avsnitt 7.7.

7.1Inledning

7.1.1Beskrivning av området

Det här kapitlet är inriktat på skolan. Det berör endast i mycket liten utsträckning förhållandena vid universitet och högskolor.

Skolan är snabbt på väg att digitaliseras, i den meningen att allt fler IKT-verktyg1 börjar användas av allt fler elever och lärare. Det rör sig om en uppsjö av sinsemellan helt olika verktyg som digitala lärplattformar, digitala läromedel, sociala medier osv.

Verktygen används för praktiska och pedagogiska ändamål och syftar till att förbättra undervisningen och underlätta lärandet, både för den enskilde eleven och för elevkollektivet. Men en ökad använd- ning av digitala verktyg innebär också att fler uppgifter om eleverna hanteras av skolorna och tjänsteleverantörerna.

Digitaliseringen av skolan kan mätas på olika sätt – ett vanligt förekommande­ mått är antalet datorer i skolan och hur dessa används­

i undervisningen.

1  IKT står för informations- och kommunikationsteknik.

175

Skolan

SOU 2016:41

Skolverkets senaste uppföljning av it-användning och it-kompe- tens visar att det under de senaste åren skett en stor ökning av antalet datorer i såväl förskola, grundskola som gymnasieskola.2

Antalet skolor som använder sig av internetbaserade lärplattformar­ för samarbetet mellan elever och lärare har också ökat. År 2015 använ- des sådana av 67 procent av de kommunala grundskolorna­ (56 procent av de fristående grundskolorna) och av 95 procent av de kommunala gymnasieskolorna (84 procent av de fristående­ gymnasieskolorna).

Många skolor, sju av tio grundskolor och åtta av tio gymnasie­ skolor, använder i dag s.k. molntjänster som t.ex. Google apps, ­Office 365 och iCloud.

Vanligt förekommande tjänster i skolorna är möjligheten att via skolans webbplats få åtkomst till bl.a. schema, skolresultat och funk- tioner för frånvaroanmälan.

En del lärare kommunicerar med elever via sociala medier. Detta är vanligare i gymnasieskolan än i grundskolan. Fyra av tio lärare i gymnasieskolan använder sociala medier för att kommunicera med elever, medan motsvarande i grundskolan är två av tio lärare. I grund- skolan är det dock vanligare att lärare i de högre årskurserna använ- der sociala medier för kommunikation med elever jämfört med lärare i de lägre årkurserna.

Skolverkets undersökning visar sammantaget att digitaliseringen av skolan är relativt långt kommen i Sverige, även med interna­tionella mått mätt.3

Det görs dessutom satsningar för att ytterligare påskynda digitali- seringen av skolan, både från kommunalt och statligt håll. Vid ­Sveriges kommuner och landsting fanns fram till slutet av år 2015 ett s.k.

Nationellt­ forum för skolans digitalisering som var en brett sammansatt grupp som arbetade för att underlätta digitaliseringen av skolan.

Vidare har Skolverket, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett förslag till it-strategi som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan.4 Skolverket föreslår att det ska vara en vision att skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara, så att de digitala verktygen och resurserna

2  Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan, Skolverkets IT-uppföljning 2015, dnr 2015:00067.

3  Se även Digitaliseringskommissionens delbetänkande En digital agenda i människans tjänst

– en ljusnande framtid kan bli vår, SOU 2014:13, s. 129 f.

4  Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet, Skolverkets redovisning den 4 april 2016 av regeringsuppdrag, dnr 2015:01153.

176

SOU 2016:41

Skolan

bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Enligt förslaget behöver lärarna enkelt kunna samla in uppgifter om elever som genereras när dessa arbetar med digitala läromedel, digi- tala prov, resultat från nationella prov, bedömningsunderlag och motsvarande. Förhoppningen är att uppgifterna ska underlätta för läraren att individualisera undervisningen och ge eleven underlag för reflektion kring det egna lärandet. Skolverket lyfter också fram att samlandet av uppgifter långt ifrån är problemfritt och att det särskilt reser frågor som har med personlig integritet att göra. Hur uppgifter av detta slag ska hanteras när det gäller skydd av integritet, lagring och åtkomst kommer enligt Skolverket att behöva lösas samlat på nationell nivå. I förslaget sägs också att skolorna står inför ett ­växande behov att skydda elevernas integritet, samtidigt som man bör använda uppgifterna till att individualisera lärandet, främja forskning och tydlig­göra elevens utbildningsframgångar för föräldrar och lärare.

Mot bakgrund av den tilltagande digitaliseringen av skolan och ambitionerna att ytterligare påskynda densamma, är det några resul- tat i Skolverkets uppföljning som är särskilt värda att notera ur ett integritetsskyddsperspektiv:

•De ökade satsningarna på it i skolan har av undersökningen att döma, inte lett till en lika stor ökning av övergripande styrning och planering. Undersökningen år 2012 visade att färre grundskolor hade en it-plan jämfört med 2008. År 2015 har antalet grundskolor med it-plan ökat och är nu ungefär på samma nivå som 2008. Av alla grundskolor har nu 60 procent en it-plan. Av gymnasieskolorna­ har 67 procent en it-plan. Av de skolor som har en it-plan, anger 51 pro- cent av grundskolorna och 56 procent av gymnasieskolorna­ att det i it-planen beskrivs hur skolan ska beakta och hantera elevers in­ tegritet i olika it-verktyg och plattformar.

•Omkring fyra av tio lärare uppger att de inte alls arbetar med sina elever för att främja en säker användning av internet (t.ex. gällande­ utlämnande av personliga uppgifter, bilder, köp av tjänster och varor), och inte heller arbetar något med att förebygga olika for- mar av kränkningar via mobiltelefon och internet.

•Omkring hälften av lärarna i grundskolan anser sig ha ett stort behov av kompetensutveckling inom olika it-områden:

177

Skolan

SOU 2016:41

––55 procent av grundskolelärarna anser att de har ett stort be- hov av kompetensutveckling beträffande hur man ska arbeta förebyggande mot kränkningar.

––51 procent av grundskolelärarna anser sig ha ett stort behov av mer kunskap om säker it-användning, och

––47 procent av grundskolelärarna anser sig ha ett stort behov av kunskap om ”lag och rätt” gällande it-användning.5

Intressant ur integritetsskyddsperspektiv är även en rapport från Sveriges kommuner och landsting om rektorers bedömningar i själv- skattningsverktyget LIKA.6

•För 16 procent av skolorna som hade använt sig av LIKA-verk­ tyget gjordes bedömningen att skolan när det gäller digitala verk- tyg saknade god beställarkompetens och ett bra samarbete med leverantörer om vad skolan behöver. För 48 procent av skolorna gjordes bedömningen att beställarkompetens och bra samarbeta var något som hade påbörjats eller nästan uppnåtts. Övriga be- dömde att detta redan uppnåtts.

•För 19 procent av skolorna som hade använt sig av verktyget ­gjordes bedömningen att skolan när det gäller digitala verktyg saknade tydliggjorda centrala riktlinjer eller rutiner för hur it- relaterade­ projekt ska redogöras, vem som ansvarar för vad och hur processen går till vid inköp och beställningar. För 46 procent av skolorna gjordes bedömningen att tydliga riktlinjer eller ruti- ner var något som hade påbörjats eller nästan uppnåtts. Övriga bedömde att detta redan uppnåtts.

Även från statligt håll visar man, som redan nämnts ovan, intresse för skolans digitalisering. Ett aktuellt betänkande som bland annat rör skolans digitalisering är En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår.7 Betänkandet är en del av Digitali­

5  Gymnasielärarna ligger mellan 3 och 6 procent lägre i sina uppskattningar av behovet av kompetensutveckling på samma områden.

6  Rapporten Skolans digitalisering – Hur långt har vi kommit?, Sveriges Kommuner och Landsting, september 2015. LIKA har tagits fram av SKL och är ett nätbaserat självvärderings- verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering. LIKA står för Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Rapporten baserar sig på de självskattningar som i augusti 2015 hade gjorts i LIKA för 873 skolor.

7  SOU 2014:13.

178

SOU 2016:41

Skolan

seringskommissionens uppdrag att verka för att målet i regeringens it-politiska strategi It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige­ uppnås.

I betänkandet föreslås en rad åtgärder som syftar till att främja skolans digitalisering. I korthet innebär förslagen ett tydliggörande av digitala hjälpmedels roll i läroplaner och kursplaner, insatser för att höja it-kompetensen hos skolans personal samt åtgärder för bättre kunskap om effekterna av skolans it-användning.

Det är enligt vår uppfattning anmärkningsvärt att när personlig integritet nämns i betänkandet, avses – liksom i många andra samman­ hang som rör skolans digitalisering – endast kränkningar på internet, dvs. behovet av att skydda elever från att bli kränkta på internet­ av andra elever eller av vuxna. Det berörs inte alls i betänkandet att digi- taliseringen av skolan medför en ofantlig ökning av möjligheterna för företag, organisationer och myndigheter att kartlägga eleverna.

I sitt remissvar på betänkandet påpekar Datainspektionen att det är viktigt att regeringen i det fortsatta arbetet med utredningens för- slag noggrant analyserar vilka konsekvenser behandlingen av person- uppgifter har för den enskildes personliga integritet. Datainspek­ tionen lyfter bl.a. fram sin erfarenhet att kunskapen inom skolväsendet­ om hur personuppgifter får behandlas ofta är bristfällig, och pekar på att det är av central betydelse att kunskap om gällande integritets- skyddslagstiftning också måste finnas hos skolhuvudmännen, dvs. inte bara hos enskilda lärare och rektorer.

7.1.2Regelverk och tillsyn

Hanteringen av personuppgifter inom utbildningsväsendet regleras av olika författningar, i huvudsak i enlighet med följande:

•Personuppgiftslagen (1998:204). Här kan nämnas att skolornas utbildningsverksamhet anses vara en sådan ”arbetsuppgift av all- mänt intresse” som enligt 10 § personuppgiftslagen möjliggör att personuppgifter får behandlas utan den enskildes samtycke.8

8  Se bl.a. Utredningens om offentlighet och sekretess i skolan betänkande Sekretess i elevernas intresse – Dokumentation, samverkan och integritet i skolan, SOU 2003: 103 s. 199. Särskilda krav gäller emellertid när det är fråga om känsliga uppgifter i personuppgiftslagens mening, uppgifter om lagöverträdelser eller personnummer.

179

Skolan

SOU 2016:41

•Generellt inom offentlig verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen­ (2009:400). För fristående skolor finns mot­ svarande bestämmelser i 29 kap. 14 § skollagen (2010:800). Det bör dock noteras att den mest grundläggande delen av skolverk- samheten över huvud taget inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser (eller av motsvande bestämmelser i skollagen). Det är den normala dagliga pedagogiska verksam­ heten – dvs. den vanliga undervisningen – som inte alls är under- kastad sekretess. Uppgifter som rör elevers studieresultat, när- varo och scheman m.m. är med andra ord i princip alltid offentliga. Det är först när verksamheten inriktas på andra åtgärder för elever, t.ex. hälsoundersökningar eller som ett led i s.k. särskild elevstödjande verksamhet, som uppgifter av hänsyn till elevernas och deras närståendes integritet kan vara sekretessbelagda.9

•Skollagen.

•Patientdatalagen (2008:355) gäller för den hälso- och sjukvård som bedrivs på skolorna. För uppgifter i hälso- och sjukvården i skolorna gäller offentlighets- och sekretesslagen. För privata vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård i skolan finns mot- svarande bestämmelser i patientsäkerhetslagen (2010:659).

I första hand följande tillsynsmyndigheter kontrollerar hanteringen av personuppgifter inom utbildningsväsendet: Datainspektionen (utövar tillsyn enligt personuppgiftslagen), Skolinspektionen (ut­ övar tillsyn enligt skollagen), Barn- och elevombudet (som är en del av Skolinspektionen och bl.a. kan begära skadestånd för barn och elever som varit utsatta för kränkningar i skolan), Inspektionen för vård och omsorg (utövar tillsyn enligt hälso- och sjukvårdslagstift- ningen med inriktning på patientsäkerhet inom skolhälsovården).

Därtill utövar Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen) och i viss mån Justitiekanslern tillsyn över det allmänna utbildnings- väsendet.

9  SOU 2003:103, s. 65 f. I ett senare betänkande, Utredningens om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter betänkande Skolans doku- ment – insyn och sekretess, SOU 2011:58, har vissa ändringar föreslagits, bl.a. att individuella utvecklingsplaner skulle omfattas av sekretess, men förslagen har inte lett till lagstiftning.

180

SOU 2016:41

Skolan

Den enskilde som anser att hennes eller hans uppgifter hanterats på ett felaktigt sätt, kan således vända sig till olika tillsynsmyndig­ heter med ett klagomål. Beroende på vad klagomålet rör, är det olika myndigheter som ansvarar för tillsynen. Exempelvis ansvarar Data- inspektionen för frågor som rör vilka uppgifter om eleverna som får hanteras och hur länge de får sparas. Skolinspektionen ansvarar för frågor som rör hur skolorna dokumenterar elevernas arbete. Barn- och elevombudet kan i tvister om skadestånd enligt skollagens sjätte kapitel (med förbud mot kränkande behandling) föra talan för en elev som samtycker till det. Inspektionen för vård och omsorg ­ansvarar t.ex. för frågor om tillsyn av om dokumentationen uppfyller patientdatalagens krav.

Vidare finns det en möjlighet för eleven att själv begära skade- stånd för den ideella skada (dvs. kränkningen) som hon eller han an- ser sig ha lidit på grund av integritetsintrång, och att i så fall väcka talan vid allmän domstol.

7.2Digitala lärplattformar och läromedel

7.2.1Företeelserna

Digitala lärplattformar

Digitala lärplattformar är internetbaserade system som möjliggör olika sorters interaktivitet och kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Den vanliga engelska beteckningen för dem är

Learning Management Systems (LMS).

De digitala lärplattformarna kallas ibland för virtuella klassrum, och innehåller vanligen funktioner för:

•att skapa grupper och klasser,

•att visa schema och närvaro eller frånvaro,

•att visa betyg, omdömen och individuella utvecklingsplaner,

•att genomföra prov,

•diskussionsforum och chattfunktion,

181

Skolan

SOU 2016:41

•virtuella rum där lärare och elever kan skicka meddelanden och läraren kan lägga ut planering, undervisningsmaterial, länkar osv. och eleverna kan lösa och lämna in uppgifter, och

•åtkomst för vårdnadshavare för att kunna kommunicera med skolan och följa det egna barnets arbete.

Digitala lärplattformar kan möjliggöra en detaljerad loggning av elevens aktiviteter med information om exempelvis när på dygnet eleven arbetar i systemet, hur eleven arbetar med en viss uppgift, hur eleven interagerar och kommunicerar med lärare och andra elever och hur aktivt eleven arbetar med sina olika ämnen i systemet.

Informationen om elevens aktiviteter i den digitala lärplattformen­ kan användas för att få veta mer om elevens inlärningsprocesser. Kunskap om elevens inlärning gör det möjligt både att anpassa upp- gifter och arbetssätt till den individuella eleven, att identifiera elever som behöver särskilt stöd, och till att allmänt förbättra systemen. Det här området kallas ibland för inlärningsanalys (på engelska lear- ning analytics), vilket kan sägas vara en tillämpning av big data-­ analyser på utbildningsområdet, i vilket uppgifter från lärplattformar är en av flera möjliga datakällor.

Inlärningsanalys är ännu i sin linda, men spås bli viktigt i en nära framtid. Vissa lärplattformar med stor spridning i Sverige förbereder redan i dag sina lärplattformar för att kunna stödja inlärningsanalys­.10 Ofta finns lärplattformen i molnet. Det är alltså en annan organi- sation än skolan som lagrar personuppgifterna och står för systemets drift. Det innebär att de frågeställningar som uppkommer för moln- tjänster är aktuella även för lärplattformarna. Faktum är att de moln- tjänster som i Sverige granskats mest ingående av Datainspektionen, har varit just lärplattformar Exempelvis har den molnbaserade lär- plattformen Google Apps for Education granskats och kritiserats i

en rad beslut.

Några exempel på andra i Sverige vanligt förekommande lärplatt- formar är Fronter, Pingpong och Infomentor. Det är inte ovanligt att mindre lärplattformar delvis är integrerade med andra, större platt- formar, som exempelvis nämnda Google Apps for Education.

10  Personvern 2015 – tillstand og trender, rapport från Datatilsynet och Teknologirådet i Norge.

182

SOU 2016:41

Skolan

På universitet och högskolor används lärplattformar för s.k. MOOC-kurser (vilket står för Massive Open Online Course) som är webbaserade kurser som oftast både är gratis och öppna för allmän- heten. MOOC-kurser har i USA uppmärksammats för oklarheter kring vilken lagstiftning som skyddar det stora antal personuppgifter som behandlas om studenterna när de genomgår MOOC-kurser.11

Digitala läromedel

Det finns många olika digitala läromedel på marknaden. Ofta hand- lar det om material som kombinerar text, ljud och bild, som är inter- aktivt och som är åtkomligt över nätet. Digitala läromedel kan underlätta­ inlärningen och göra undervisningen effektivare eftersom läraren inte behöver delta i de moment där läromedlet kan instruera eleven. Läraren kan i stället fokusera på de delar som absolut kräver hans eller hennes handledning.

Ofta förutsätter användningen av digitala läromedel att varje en- skild elev registreras som användare hos leverantören, dvs. hos för­ laget. Leverantören kan då vanligen följa elevens användning av läro- medlet på en mycket detaljerad nivå. Även data från elevernas användning av läromedel är förstås av stort intresse för inlärnings- analys.

Digitala läromedel ges i Sverige ut av förlag som även ger ut pappersbaserade­ läroböcker och av förlag som enbart sysslar med digitala läromedel.

7.2.2Det skyddande regelverket

Personuppgiftslagens bestämmelser gäller för hanteringen av person­ uppgifter i digitala lärplattformar och läromedel. Av särskild be­tydelse är i detta sammanhang är personuppgiftslagens bestämmelser om personuppgiftsansvaret, ändamålsbegränsning, samtycke, informa- tion och säkerhetsåtgärder.

11  Steve Kolowich, Are MOOC-Takers ‘Students’? Not When It Comes to the Feds Protecting Their Data, publicerad den 3 december 2014 i The Chronicle of Higher Education.

183

Skolan

SOU 2016:41

7.2.3Risker för den personliga integriteten

När alla funktioner i digitala lärplattformar och läromedel används av eleverna, genereras en stor mängd mycket detaljerade uppgifter om vad de arbetar med, hur de arbetar och om deras relationer till andra elever och till lärare.

Det generella gapet mellan det formella ansvaret för hanteringen av personuppgifterna och kunskapen och kontrollen över hur upp- gifterna faktiskt hanteras, medför förstås en rad olika risker ur ett integritetsskyddsperspektiv.

Det finns en risk för att onödigt många uppgifter om eleverna hanteras i systemen och för att uppgifterna sprids och hanteras för andra ändamål än de som huvudmannen ursprungligen bestämt och informerat elever och vårdnadshavare om. Det strider i så fall mot personuppgiftslagen och kanske även mot de avtal som finns mellan huvudmanen och personuppgiftsbiträdena.

En faktor som driver på och ökar dessa risker är det stora intres- set hos leverantörer, systemutvecklare och förlag av att hantera så många olika uppgifter som möjligt från de digitala lärplattformarna och läromedlen. Syftet med det är att kunna använda inlärnings­ analytiska metoder för att utveckla och förbättra system och läro­ medel. Här är verkligen alla uppgifter som över huvud taget kan lag- ras av intresse, även innehållet i chattar mellan eleverna och likaså samtal i den mån ljud lagras i systemet och kan analyseras (jfr s.k. social metrics).

Skolverket är medvetet om utvecklingen och skriver följande på sin webbsida.

Under de senaste åren har möjligheterna att göra detta [samla kunskap om elevernas sätt att lära] med digitalt stöd ökat till exempel genom använd- ningen av lärplattformar och verktyg för individuella utvecklingsplaner. Samtidigt som vi ser hur den tekniska utvecklingen kraftigt ökar möjlig­ heterna för att samla data aktualiseras frågor om vad som är önskvärt och lämpligt.12

12  Samla och analysera. Skolverket. http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-­ larande/itiskolan/digitala-larresurser/learning-analytics-1.223404 Hämtat 2016-05-09.

184

SOU 2016:41

Skolan

Om det finns brister i huvudmännens kunskap om, och kontroll över hur uppgifter hanteras i lärplattformarna, finns det naturligtvis också en stor risk för att elever och vårdnadshavarna varken får till- räcklig information om hanteringen eller får möjlighet att påverka hanteringen.

Vissa av de största och mest populära lärplattformarna i molnet är ”gratis” för skolan, på så sätt att någon direkt ekonomisk ersättning inte begärs för tjänsterna. I den rådande affärsmodellen får dock leverantörerna­ sin ersättning i form av användbara uppgifter om de elever vars uppgifter hanteras i systemen, som leverantörerna driftar för skolhuvudmannans räkning.

Digitala lärplattformar hämtar vanligen grunduppgifter om ­eleverna från något av skolhuvudmannens elevregister. Dessa kan vara rent administrativa databaser eller kommungemensamma befolknings­ register. Det finns då en risk för att det förs över fler uppgifter än vad lärplattformen egentligen behöver. Det finns också en risk för att uppgifter om elever med skyddad identitet förs över och får en sprid- ning i lärplattformen som innebär att personernas identiteter röjs.

7.3Sociala medier i undervisningen

7.3.1Företeelsen

Sociala medier är ett sätt att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Exempel på sociala medier är:

•webbplatser med nyhetskommentarer, länkar, chatt och kom­ mentarsfält,

•Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Flickr och många andra,

•bloggar, och

•wikier, där användarna hjälps åt att skapa innehållet.13

Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt lärare emellan. Sociala medier är snabba, lättanvända och gör det enklare att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med

13  E-delegationens riktlinjer Myndigheters användning av sociala medier, version 1.0, 2010-12-30.

185

Skolan

SOU 2016:41

elever, föräldrar och kollegor. Vissa lärare menar att deras elever blir motiverade att skriva och skapa när deras material blir synligt för en vidare krets än klasskamraterna. Andra lyfter fram betydelsen av att lärarna får ett stort professionellt nätverk för kollegialt lärande och diskussion.

Facebook, bloggar och wikier14 är populära redskap i skolan för samarbete, kommunikation och publicering av text, bild och ljudfiler.

7.3.2Det skyddande regelverket

Personuppgiftslagens bestämmelser gäller för hanteringen av person­ uppgifter i sociala medier. Av särskild betydelse i detta sammanhang är personuppgiftslagens bestämmelser om personuppgiftsansvaret, ändamålsbegränsning, samtycke, information och säkerhetsåtgärder­.

Ibland krävs samtycke för att hanteringen ska vara förenlig med personuppgiftslagen, exempelvis vid ingående av avtal med det sociala­ mediet om personuppgiftshanteringen. Av betydelse är då att personuppgiftslagen saknar bestämmelser om från vilken ålder unga personer själva kan samtycka till att uppgifterna publiceras. Data­ inspektionen anger följande i frågan:

Också den som är underårig (det vill säga under 18 år) kan lämna giltigt samtycke till en tilltänkt behandling om han eller hon är kapabel att förstå innebörden av samtycket. (…) Om uppgifter om underåriga ska behandlas är det särskilt viktigt att göra en seriös bedömning av den unges förmåga att förstå de totala konsekvenserna av en behandling. En tumregel kan vara att den som fyllt 15 år normalt är kapabel att ta ställning i samtyckesfrågan. Många gånger är det dock så att andra regler än de som finns i person­ uppgiftslagen hindrar att personuppgifter om barn behandlas. Det finns till exempel begränsningar när det gäller att skicka direktreklam till barn.15

Här kan också föräldrabalkens bestämmelser om möjligheten att ingå avtal med underåriga bli tillämpliga.

I Konsumentverkets Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga, berörs möjligheten att ingå avtal med underåriga:

14  En wiki är en webbplats där besökarna själva skapar innehållet, ett känt exempel är Wikipedia.

15  Datainspektionens informationsskrift Samtycke enligt personuppgiftslagen. Se även Artikel 29-gruppens yttrande 1/2008 on the protection of children’s personal data (General guidelines and the special case of schools).

186

SOU 2016:41

Skolan

Barns behörighet att ingå avtal regleras i föräldrabalkens 9 kap. Den som är under 18 år är omyndig och får inte själv ingå avtal. Barn som fyllt 16 år får dock själva bestämma över pengar som de tjänat. Avtalsparten måste i varje enskilt fall ta reda på om den andra avtalsparten är myndig och behörig att ingå avtal. Det räcker alltså inte med att ett företag tror att motparten är myndig för att ett avtal ska bli giltigt. För att ett avtal med en minderårig ska bli giltigt krävs att förmyndare, normalt föräldern, samtyckt till det.

I vägledningen berörs emellertid varken personuppgiftslagen eller avtal som reglerar just hanteringen av personuppgifter.

I Frankrike har konsumentskyddsmyndigheten Commission des clauses abusives år 2014 formulerat rekommendationer för hur sociala­ medier bör utforma sina avtalsvillkor. Flera av rekommen­dationerna­ rör avtalsvillkor om hanteringen av personuppgifter. Myndigheten­ pekar­ inledningsvis på problemet att sociala medier vanligen felaktigen­ utgår från att underåriga har sina legala ställföreträdares­ godkännande till att ingå avtal med det sociala mediet. Därefter rekommenderar myndigheten att sociala mediers avtalsvillkor­ ska föreskriva uttryck- ligt samtycke från den underåriges ­legala ställföreträdare beträffande behandlingen av uppgifter om under­åriga som saknar kapacitet att själva lämna ett giltigt samtycke.16

Det finns inga motsvarande rekommendationer om sociala mediers avtalsvillkor om personuppgifter från det svenska Konsumentverket.

7.3.3Risker för den personliga integriteten

I kommitténs kontakter med skolföreträdare har framförts att an- vändningen av sociala medier i undervisningen kan medföra många fördelar för eleverna, exempelvis att elever kan uppleva det som stimulerande­ och positivt när deras skolarbeten kan ses av en större publik på sociala medier. Samtidigt innebär de sociala mediernas han- tering av uppgifter om eleverna en rad olika risker ur ett integritets- perspektiv.

Sociala medier kan även användas av elever för att sprida krän- kande uppgifter om andra. Nya skyddsintressen har därför upp­ kommit och medfört ett väsentligt ökat behov av ett bättre utformat straffrättsligt skydd för privatlivet och den personliga integriteten.

16  Recommandation n°2014-02 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux http://www.clauses-abusives.fr/recom/index.htm Hämtat 2016-05-09.

187

Skolan

SOU 2016:41

Med den motiveringen föreslås i betänkandet Integritet och straff- skydd17 en ny straffbestämmelse om s.k. olaga integritetsintrång som tar sikte på kränkningar som enskilda personer begår mot andra en- skilda. Eftersom detta område nyligen varit föremål för en grundlig granskning och analys, avstår vi från att undersöka det.

Generella risker

Användning av sociala medier i skolan medför, liksom användning av sociala medier på andra områden, vissa generella risker.

Uppgifter om elever kan komma att spridas och hanteras för ända­ mål som eleverna eller deras vårdnadshavare inte känner till eller har samtyckt till. Det sociala mediet kan exempelvis skanna av material för att kunna meddela upphovsrättsinnehavare om möjliga intrång i upphovsrätten (såsom otillåten spridning), eller ge okända tredje- partsapplikationer åtkomst till uppgifter eller av misstag publicera uppgifter öppet på internet.

Sammanblandning med elevernas privatliv

Om skolan använder sig av sociala medier i undervisningen, kan det innebära att den, med stöd av skolplikten, mer eller mindre tvingar elever att skaffa sig personliga konton i sociala medier. För många elever är detta inget problem eftersom de redan själva valt att skaffa eget konto och att vara aktiva. Kunskaper om sociala medier hör också till det som skolan förväntas lära ut till eleverna. Men vissa elever skulle kanske inte själva välja just det sociala mediet som ­skolan använder sig av, eller så skulle de kanske välja att inte alls vara aktiva på något socialt medium överhuvudtaget.

I skolmiljö är det också ett omtalat problem att användning av sociala medier i undervisningen innebär att eleverna förutsätts ingå egna, individuella avtal med de sociala medierna, i stället för att ex- empelvis ansluta sig till ett gruppkonto eller en gruppinloggning som delas av hela klassen. Om eleven redan har ett personligt konto, blan- das elevens privata förehavanden på mediet med det eleven gör på

17  Utredningens om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integri­ teten betänkande Integritet och straffskydd, SOU 2016:7.

188

SOU 2016:41

Skolan

mediet som ett led i undervisningen. Företaget som tillhandahåller det sociala mediet kommer då enkelt att kunna använda sig av både privata och skolrelaterade uppgifter om eleven för att genomföra en så detaljerad profilering som möjligt.

Sociala medier i molnet

Datainspektionen har i ett ärende granskat en skolas användning av bloggar.18 Varje klass i skolan hade en egen blogg, med syftet att in- formera och kommunicera med elever och vårdnadshavare. Eleverna kunde med hjälp av bloggarna visa egna arbeten och se vad kamra- terna på skolan arbetade med. Inläggen i bloggarna skrevs av eleverna på lektionstid. De personuppgifter som normalt publicerades var förnamn och bild, och lärarna modererade kommentarer i bloggarna. Datainspektionen hade inga invändningar mot bloggarna när de an- vändes för att informera och kommunicera med elever och vårdnads- havare. Tvärtom uttalade Datainspektionen att

Det finns många positiva aspekter av att låta elever arbeta med sociala medier­

i skolan. Under överinseende av ansvariga lärare kan eleverna exempelvis få möjlighet att lära sig använda webbverktyg som tillhandahålls via internet och parallellt föra en dialog om vad som är viktigt att tänka på när informa- tion publiceras på internet och vilka konsekvenser en otillåten eller olämplig publicering kan få.

Datainspektionen lyfte emellertid fram att bloggar vanligen är moln- baserade och att det därmed uppstår särskilda skyldigheter för den personuppgiftsansvarige skolhuvudmannen, som i detta fall var Kun- skapsnämnden i kommunen.19 I så fall måste nämnden ha regler för vilka personuppgifter som är tillåtna att publicera. En förutsättning för att reglerna ska få nödvändigt genomslag i organisationen är en- ligt Datainspektionen att de regelbundet kommuniceras och disku- teras med ansvariga lärare och elever. Slutligen pekade Datainspek- tionen på att all skolverksamhet måste se till att elever som lever med skyddade personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt.

18  Datainspektionens dnr 1707-2013.

19  I ärendet hade skolan i samband med Datainspektionens tillsyn slutat använda bloggarna, vilket kan vara anledningen till att Datainspektionen inte ställde frågan om bloggen i fråga verkligen var molnbaserad.

189

Skolan

SOU 2016:41

Skolan använde sig även av en enkätfunktion som fanns inbyggd i bloggen. I enkäterna ställde skolan frågor bl.a. om eleverna hade kompisar på rasterna och om de kände sig trygga på skolans toalet- ter, samt om en rad mindre känsliga ämnen. Eleverna kunde också svara på frågor i fritextfält, och där själva komma in på andra känsliga ämnen. Enkäterna och elevernas svar lagrades i bloggens enkätfunk- tion. Datainspektionen konstaterade att det rörde sig om integritets- känsliga uppgifter som hanterades i enkäterna, och att det medförde ett krav på bättre skydd (kryptering och stark autentisering) för personuppgifterna­ är vad som faktiskt användes i bloggen. Där­ utöver kom Datainspektionen åter in på den omständigheten att bloggar vanligen lagras och behandlas i molnet. Eftersom de person- uppgiftsansvariga normalt sett saknar insyn och kontroll över upp- gifter som hanteras i molnet framhöll Datainspektionen att det ­under alla omständigheter var olämpligt att behandla känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter i skolbloggar och enkätverktyg.

Liksom för molntjänster generellt (se kapitel 21 om moln­tjänster) finns det en risk med molnbaserade social medier att de enskilda inte kan få information om vem som faktiskt hanterar deras uppgifter och vilka uppgifter dessa okända personuppgiftsansvariga får åtkomst till. Det kan också förekomma att uppgifter om enskilda användare sprids till underleverantörer utanför EES i länder med en dataskydds­ reglering som inte når upp till en tillfredsställande skyddsnivå.

7.4Elevhälsan

7.4.1Företeelsen

I och med att skollagen började tillämpas den 1 juli 2011 samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska,­ psykosociala och specialpedagogiska insatser. Syftet med att samla insatserna var bland annat att öka samverkan och att betona det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven.20

20  Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsan, oktober 2014.

190

SOU 2016:41

Skolan

Elevhälsans arbete kräver ofta att personalen har ett fungerande informationsutbyte med annan personal på skolan, liksom externt med till exempel hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

7.4.2Det skyddande regelverket

Patientdatalagens bestämmelser gäller för den verksamhet inom elevhälsan som handlar om dokumentation av hälso- och sjukvård.

För skolor som bedrivs i det offentligas regi gäller offentlighets- och sekretesslagen. För friskolor finns motsvarande bestämmelser om tystnadsplikt i 29 kap. 14 § skollagen.

Varje kommunal nämnd som bedriver utbildning är en egen myndighet­. Personal inom en och samma myndighet kan lämna sekretessbelagda­ uppgifter mellan sig om det behövs för att hand- lägga ett ärende eller bedriva verksamheten. Om det finns självstän- diga verksamhetsgrenar inom en myndighet gäller dock sekretess mellan de olika verksamheterna. Inom skolan är den medicinska in- satsen inom elevhälsan en självständig verksamhetsgren. Det innebär att sekretess gäller för uppgifter i elevhälsans medicinska insats och att en sekretessprövning måste göras om man vill lämna ut uppgifter till elevhälsans övriga delar eller till övrig personal inom skolan.

För skolläkare och skolsköterskor gäller samma sekretess som för annan hälso- och sjukvårdspersonal. Detta innebär att det finns en sekretessgräns gentemot övrig skolpersonal. Uppgifter om en en- skild elev får dock lämnas från elevhälsans medicinska insatser till rektorn, någon annan inom elevhälsan eller en särskild elevstödjande verksamhet inom samma kommunala nämnd, om det krävs för att eleven ska få nödvändigt stöd. Bestämmelsen ska dock tillämpas ­re­striktivt och i första hand ska samtycke inhämtas. I de sällsynta undantagsfall­ som bestämmelsen är avsedd för måste elevens rätt till utbildning och behov av särskilt stöd kunna ges företräde framför skyddet för elevens integritet som patient.21

21  Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsan, oktober 2014.

191

Skolan

SOU 2016:41

7.4.3Risker för den personliga integriteten

Det ställs långtgående krav på skolorna att de ska dokumentera sin verksamhet och sina insatser för enskilda elever, inte minst på elev- hälsans område. Det innebär att det kan hanteras mycket känsliga uppgifter om eleverna i skolorna.

Samtidigt ställs också långtgående krav på samverkan mellan olika yrkeskategorier i skolan för att tillsammans uppnå god hälsa för ­eleverna, vilket kan innebära ett krav på spridning av känsliga uppgifter.

Likaså finns det ett detaljerat regelverk för sekretess och person- uppgiftsbehandling inom elevhälsan och särskilt inom den hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för elevhälsan.

Det kan rimligen antas att det i den dagliga verksamheten på ­skolorna uppstår svåra frågor om tillämpningen av regelverket an­ gående hur olika befattningshavare får dela information om eleverna med varandra.

Det saknas emellertid undersökningar ur ett integritetsskydds- perspektiv från senare år om hur personuppgifter från eller inom elevhälsan hanteras i skolorna.

Det förefaller inte osannolikt att området på grund av sitt relativt komplexa regelverk tillsammans med kraven på samarbete, kräver kontinuerliga kunskapshöjande insatser för berörd personal på skolorna.

Skolinspektionen avslutade år 2015 ett tillsynsprojekt inom vilket man granskade på elevhälsans arbete för att motverka risker för att elever ska hamna i psykisk ohälsa. Tillsynens fokus låg således inte på sekretess och integritetsskydd, även om det i granskningsrapporten poängteras att eleverna behöver kunna känna sig säkra på att förtro- ende och sekretess respekteras.22

Skolinspektionens erfarenheter från tidigare tillsynsaktiviteter på området har varit att olika befattningshavare i skolan samverkar för litet i arbetet för att främja elevernas hälsa.23

22  Skolinspektionens rapport 2015:05, Elevhälsa – Elevers behov och skolans insatser.

23  Se Skolinspektionens kunskapsöversikt för kvalitetsgranskning av elevhälsans arbete med dnr 2014:2123.

192

SOU 2016:41

Skolan

7.5Skolfederationen

7.5.1Företeelsen

Ett intressant initiativ för att möta digitaliseringen av skolan, är i Sverige den s.k. Skolfederationen. Skolfederationen är en identitets- federation, dvs. en samarbetsform där tanken är att de samverkande parterna ska lita på varandras användaridentifiering.

Skolfederationen har tagits fram under ledning av SIS, Swedish Standards Institute, och drivs av IIS (Internetstiftelsen).

Nyttan med Skolfederationen ligger i att alla olika IKT-tjänster som används i en skola och som har olika leverantörer, ska presente- ras i ett och samma konto för eleven. Eleven ska därmed bara behöva ett användarnamn och ett lösenord för åtkomst till samtliga tjänster.

Skolfederationen beskriver på sin webbsida den typiskt förekom- mande situationen i skolan i dag när man inte tillämpar någon federa- tiv identitetslösning. I en skola kan finnas externt driftade tjänster för digital lärplattform, system för schemaläggning och frånvaro­ rapportering, digitala läromedel, media/streamingtjänster och blogg- portaler. I dagsläget, utan någon federativ identitetslösning, har alla externa tjänster sin egen kontohantering. En elev behöver alltså hålla reda på användarnamn och lösenord för ett flertal personliga konton och klasskonton. Det medför en risk för att eleverna ska glömma sina lösenord och få problem med inloggningen. Om skolan och tjänsteleverantörerna är anslutna till Skolfederationen samlar man allt till ett konto per elev.

Syftet med Skolfederationen är således att underlätta elevernas och skolornas användning av digitala tjänster och läromedel.

I syfte att kunna minimera exponeringen av personuppgifter, finns det inom Skolfederationen en möjlighet för skolhuvudmännen att bestämma hur många och vilka uppgifter om eleverna som ska visas för andra aktörer som är anslutna till Skolfederationen. Utgångs­ punkten är att det i normalfallet inte ska vara möjligt för andra an- slutna aktörer att överhuvudtaget identifiera enskilda elever.

193

Skolan

SOU 2016:41

7.5.2Det skyddande regelverket

Personuppgiftslagens bestämmelser gäller för hanteringen av person­ uppgifter i Skolfederationen. Av särskild betydelse är i detta samman­ hang är personuppgiftslagens bestämmelser om personuppgifts­ ansvarets placering och omfattning, om ändamålsbegränsning, samtycke, information och säkerhetsåtgärder.

7.5.3Risker för den personliga integriteten

Skolfederationen är ett intressant exempel eftersom den kan ge ett förbättrat integritetsskydd för eleverna samtidigt som den också underlättar­ skolsektorns hantering av elevernas personuppgifter.

Skolfederationen omfattar i dag många av Sveriges elever i grund- och gymnasieskolan. Skolfederationen har dock inte granskats av Datainspektionen ur ett integritetsskyddsperspektiv.

En risk som kan uppstå vid en anslutning till Skolfederationen är att skolhuvudmännen av misstag eller okunskap kan välja en nivå för kommunikationen där integritetskänsliga uppgifter om enskilda elever onödigtvis visas för anslutna aktörer, dvs. att integritets­ känsliga uppgifter får en större spridning av än vad som är fallet utan federativ identitetslösning.

En annan risk är att vissa integritetsskyddande åtgärder, rörande exempelvis gallring av uppgifter som inte längre behövs eller skyddet för personuppgifterna (informationssäkerheten), generellt sett har en benägenhet att falla mellan stolarna i komplexa samarbeten kring personuppgifter och systemintegreringar. Frågan om personuppgift- ansvarets placering och omfattning, blir ofta svårare ju fler olika ­aktörer som blir inblandade i samarbeten av detta slag.

Single-sign-on-lösningar ger åtkomst till flera system med hjälp av en och samma inloggning. De anses därmed rent generellt inne- bära en risk för den personliga integriteten, eftersom de kan innebära att ett stort antal uppgifter blir tillgängliga genom en inloggning.

Det bör samtidigt noteras att en genomtänkt användning av Skol- federationen (liksom av andra federativa lösningar där medverkande organisationer litar på varandras användaridentifiering) kan skapa bättre förutsättningar för utveckling av gemensamma principer och praxis kring gallring och skydd för personuppgifterna än vad som har varit fallet tidigare.

194

SOU 2016:41

Skolan

7.6Kameraövervakning i skolor

7.6.1Företeelsen

Kameraövervakning är sedan några år tillbaka relativt vanligt före- kommande i skolor.

Det finns både kameror som övervakar området utomhus utanför skolbyggnaden och kameror som övervakar det inre av skolbyggna- derna. Det saknas aktuella uppgifter om hur många skolor som har någon form av kameraövervakning.

År 2008 redovisade Datainspektionen en undersökning som ­visade att antalet skolor som använde kameraövervakning då hade ökat med över 150 procent jämfört med år 2005. Enligt enkätsvaren år 2008 använde mer än var femte skola kameraövervakning. Av de skolor som ännu inte hade börjat med kameraövervakning övervägde mer än var femte att installera kameror.24

Vanliga skäl till att vilja införa kameraövervakning inomhus i skolan­ är stölder från elevskåp eller skadegörelse och klotter.

Utanför skolan är skadegörelse på skolans egendom ett vanligt skäl till att införa kameraövervakning. Ofta görs sådan övervakning utanför ordinarie skoltider, dvs. på kvällar, nätter och helger då ­risken för skadegörelse anses vara högst.

Enligt Brottförebyggande rådet saknas det svenska utvärderingar av kameraövervakningens brottsförebyggande effekt i skolor.

7.6.2Det skyddande regelverket

Kameraövervakningslagen (2013:460) gäller oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte. Huvudregeln är att det krävs tillstånd för kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde, men ibland räcker det med endast en anmälan.

Den som planerar att bedriva kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde behöver inget tillstånd. Men över­ vakningen måste följa kameraövervakningslagens bestämmelser. ­Lagen ger två möjligheter: Den ena är att den som ska övervakas läm- nar sitt samtycke till övervakningen. Den andra möjligheten är att

24  Kameraövervakning på skolor ökar med över 150 procent. Datainspektionen, 2008. http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2008/kameraovervakning-pa-skolor-okar-med- over-150-procent/ Hämtat 2016-05-09.

195

Skolan

SOU 2016:41

övervakningen görs efter att man tillämpat överviktsprincipen, vilken­ innebär att kameraövervakningen är tillåten om övervaknings- intresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli över­ vakad. Exempel på övervakningsintressen kan vara att förebygga, utreda och avslöja brott och förhindra olyckor.

Lagen innehåller också bestämmelser om hur länge bild och ljud från kameraövervakning får sparas och hur inspelningarna ska skyddas.

Det finns praxis från Högsta förvaltningsdomstolen avseende kameraövervakning­ i skolor inomhus. Domstolen konstaterade i en dom25 att kameraövervakning av lektionssalar, korridorer, bibliotek, uppehållsrum och liknande i en skola under skoltid generellt sett måste betraktas som ett intrång i de registrerades integritet. För att en sådan övervakning inte ska vara kränkande i den mening som avses i 5 a § personuppgiftslagen bör det därför enligt domstolen ­krävas att det i det enskilda fallet står klart att det finns ett påtagligt behov av övervakningen och att detta väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. I målet befanns den aktuella kameraövervak- ningen inte vara förenlig med personuppgiftslagens bestämmelser.

Även om domen meddelades innan den nuvarande kamera­ övervakningslagen trädde i kraft, kan domstolens ställningstagande fortsatt vara vägledande för hur den numera lagstadgade avvägningen ska göras.

För närvarande pågår en översyn av kameraövervakningslagen i Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och in­ tegritetsskydd.26 Utredaren ska enligt direktiven bl.a. ta ställning till om integritetsskyddet på vissa platser dit allmänheten inte har till- träde, till exempel arbetsplatser och skolor, behöver förbättras. Upp- draget ska redovisas senast den 28 februari 2017.

7.6.3Risker för den personliga integriteten

Många elever vistas i skolan under större delen av dagen. Många har också en stor del av sin umgänges- och vänkrets bland andra elever i samma skola. Därtill kommer att elever i grundskolan har en lag­

25  HFD 2012 ref. 16.

26  Ju 2015:14.

196

SOU 2016:41

Skolan

stadgad skyldighet att vistas i skolan på grund av skolplikten. Det gör att övervakning av elever inomhus i skolan måste anses som rela- tivt närgången.

Även om det som nämnts saknas aktuella siffor för hur vanlig kameraövervakning­ i skolorna är i dag, kan på grundval av äldre undersökningar­ och medieuppgifter antas att det i vart fall rör sig om ett betydande antal skolor i landet som använder sig av kameraöver- vakning.

Antalet kameror som sitter uppe i skolor där man använder sig av kameraövervakning inomhus, varierar kraftigt mellan skolorna. Även på denna punkt saknas aktuella siffor. Det är dock inte ovanligt med ett relativt stort antal kameror, exempelvis fanns 60 kameror inomhus i det ärende som slutligen avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen,­ även om ett så stort antal kameror säkerligen hör till ovanligheterna.

I skolor med ett stort antal kameror, kan det vara svårt för eleverna­ att hitta områden där de inte övervakas. I dessa fall är övervakningen både ingående och omfattande på så vis att många av elevernas vardagssituationer­ fångas av någon kamera.

Enligt vad kommittén känner till förekommer det inte i dagsläget att någon skola använder sig av samtycke som grund för kamera­ övervakningen.

Erfarenheten från Datainspektionens tillsyn är att det inte alltid är skolhuvudmannen eller skolledningen som fattar beslutet om att sätta upp kameror och om hur många kameror det ska finnas samt var de ska vara placerade. Dessa beslut kan många gånger i praktiken fattas på en lägre nivå i organisationen, även om beslutsrätten inte delegerats formellt. Besluten ifråga är oftast inte skriftligen doku- menterade.

I en undersökning som Datainspektionen år 2010 lät genomföra om ungdomars inställning till personlig integritet, visade det sig att kameraövervakning generellt sett var den mest accepterade formen av övervakning, men att man däremot inte ville ha övervaknings­ kameror i klassrum och i uppehållsrum i skolan.27

27  Datainspektionens rapport 2011:1 Ungdomar och integritet 2011.

197

Skolan

SOU 2016:41

7.7Kommitténs samlade bedömning av området

Av det här kapitlet framgår att det genereras allt fler och allt mer detaljerade­ uppgifter om eleverna i skolan, alltifrån hur de använder sig av läromedel och chattar med klasskamraterna, till vilka kamrater de helst syns tillsammans med i skolan.

Uppgifterna kan användas på ett sätt som innebär stor nytta för eleverna, t.ex. när de används för att utforma det stöd den enskilde eleven behöver i skolarbetet. Samtidigt finns det ett antal olika risker med den ökande mängden uppgifter om eleverna.

Det mesta av den tilltagande personuppgiftsmassan om eleverna hanteras utan deras eller vårdnadshavarnas samtycke. Det kan också hända att uppgifterna hanteras med stöd av samtycken vars lämplig- het eller giltighet kan ifrågasättas.

Det finns oftast tydliga regler om att elever eller vårdnadshavare ska informeras om hanteringen av elevernas uppgifter. Men många gånger har inte ens den ansvarige, dvs. skolhuvudmannen, överblick över vilka uppgifter som hanteras av vem och hur. Den information som sedan ges vidare till elever och vårdnadshavare kan därför ofta antas vara mer eller mindre bristfällig.

De företeelser som nämns i det här kapitlet har inte granskats ur ett integritetsskyddsperspektiv på senare år, förutom när det gäller kameraövervakning och molntjänster. Det finns inte heller någon myndighet eller annan aktör som kan sägas ha en helhetsbild av vad som försiggår med bäring på integritetsskyddet i landets tusentals skolor – i vad mån kameraövervakning används, molntjänster anlitas, vilka sociala medier som används osv.

I sammanhanget är av betydelse att det rör sig om barns rätt till personlig integritet. Barn måste anses som särskilt viktiga när det gäller att skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integri­ teten, på samma sätt som de anses särskilt skyddsvärda i konsument­ rättsliga sammanhang. Barn kan behöva stöd när det gäller att freda sin personliga sfär eller när de behöver fatta beslut som rör deras nutid och framtid.

Ytterligare skäl till att vara särskilt försiktig med en närgången digital kartläggning av barn, är att erfarenheterna från skolan kom- mer att prägla dem för resten av livet – även när det gäller frågor om

198

SOU 2016:41

Skolan

vilka intrång som ska accepteras och vad den enskilde kan förvänta sig att få veta och möjlighet att påverka när det gäller den personliga integriteten.

Det talas ibland också om att elever ges ”digitala tatueringar”, som följer dem under hela deras vandring genom utbildnings­ systemet och kanske även hänger med ut i arbetslivet. Eleverna ges ingen möjlighet att börja om när de byter skola och kanske inte ens när de slutar skolan.28 Tatueringarna består i personuppgifter och de analyser som gjorts med hjälp av uppgifterna, och som kanske aldrig gallras. Frågan om digitala tatueringar kan antas växa i betydelse i takt med att inlärningsanalytiska metoder och arbetssätt vinner ter- räng och börjar användas av skolorna och systemleverantörerna. Problematiken är snarlik den som brukar anföras i samband med sökmotorernas algoritmer, vilket ibland omtalas som nätets ”filter- bubblor” eller ”ekokammare”.29

Digitala lärplattformar och digitala läromedel

Det är skolornas huvudmän som är personuppgiftsansvariga för han- teringen av personuppgifter i de digitala lärplattformar och digitala läromedel som används vid skolan, men viktiga beslut som handlar om hantering av elevernas personuppgifter kan många gånger i prak- tiken fattas av enskilda lärare. Huvudmannen har sällan en fullständig överblick över eller insyn i vilka uppgifter som hanteras i systemen, hur de används och hur länge de sparas. Ibland känner huvudmannen över huvud taget inte till vilka system som används i skolan. Det är kommitténs uppfattning att detta är ett allmänt förekommande pro- blem i skolorna i dag.30

Därtill kommer att det för elever i grundskolan och gymnasie­ skolan inte finns någon sekretess eller tystnadsplikt för större delen av den växande uppgiftsmassan.

28  Se rapporten Personvern 2015 – tilstand og trender, från norska Teknologirådet och Data­ tillsynet, januari 2015.

29  Se kapitel 12 om konsumentområdet.

30  Denna iakttagelse görs avseende norska förhållanden, som i detta avseende bör vara mycket lika de svenska, se rapporten Personvern 2015 – tilstand og trender, från norska Teknologirådet och Datatillsynet, januari 2015.

199

Skolan

SOU 2016:41

En stor andel av undervisningen för landets elever hanteras i digi- tala lärplattformar och i digitala läromedel. Det rör sig om allt fler och detaljerade uppgifter om varje enskild elev. Dessa uppgifter är av stort intresse för både skolhuvudmän och leverantörer för att dessa ska kunna lära sig mer om eleven, om inlärningsprocesser generellt och om hur plattformar och läromedel fungerar och kan förbättras. Uppgifterna kan därför komma att användas för helt nya ändamål, som eleven och ibland inte heller skolan, känner till och kan påverka. Elevuppgifternas värde innebär också att de kan komma att spridas till exempelvis leverantörernas samarbetsparter. Sekretesskyddet är relativt svagt och det saknas särskild lagstiftning för hanteringen av elevuppgifter, här gäller endast personuppgiftslagen. Sammantaget anser kommittén att användningen av digitala lärplattformar och läromedel­ innebär en allvarlig risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste också beaktas att digitala lärplattformar och läro- medel kan förbättra undervisningen avsevärt och hjälpa eleverna att uppnå sina mål.

Sociala medier i undervisningen

Fyra av tio lärare i gymnasieskolan använder sociala medier för att kommunicera med elever. I kommitténs kontakter med skolföreträ- dare, har uppgetts att det blir allt vanligare att sociala medier används i undervisningen i svenska skolor.

Användningen av sociala medier kan medföra att ett stort antal närgångna uppgifter om den enskilde oavsiktligen exponeras för ­andra. Vidare förekommer det att sociala medier använder uppgifterna­ för egna ändamål och sprider dem vidare till andra företag. Det är också svårt för användarna att få klarhet i hur uppgifterna faktiskt hanteras när användarvillkoren väl har godkänts. Den enskildes val- möjlighet är oftast begränsad till att antingen godkänna samtliga vill- kor, eller att avböja och därmed helt ställa sig utanför det sociala ­mediet. I kapitel 13 om sociala medier, bedömer kommittén därför att användningen av vissa sociala medier innebär en allvarlig risk för den personliga integriteten. Risken blir inte mindre vid användning­ i ­skolan. Vid sådan användning tillkommer som riskfaktorer­ att ­eleverna inte själva får bestämma över det. De blir i stället uppmanade­ av skolan att använda sociala medier. Skolan bestämmer också hur

200

SOU 2016:41

Skolan

eleven ska använda sig av det. Det kan bl.a. leda till en oönskad sammanblandning­ av uppgifter från elevens privata respektive skol­ relaterade verksamheter i det sociala mediet.

Samtidigt måste också beaktas att användningen av sociala medier i skolan kan bidra till undervisningen på ett mycket positivt sätt, bl.a. genom att göra det enklare att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med andra elever, lärare och föräldrar.

Elevhälsan

Inom elevhälsan hanteras känsliga uppgifter om alla elever i skolan. Uppgifterna har ett relativt starkt sekretesskydd och elevhälsans hantering av uppgifter omfattas av patientdatalagen. Det saknas undersökningar­ ur ett integritetsskyddsperspektiv från senare år om hur personuppgifter från eller inom elevhälsan hanteras i skolorna. Kommittén anser att hanteringen av uppgifter i elevhälsan innebär en viss risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste också beaktas att det är av vikt för elevhälsan, och därmed även för eleverna, att verksamheten kan dra nytta av de fördelar som t.ex. dokumentation i digitala system kan medföra.

Skolfederationen

Skolfederationen är en tjänst som, använd på rätt sätt, kan innebära att uppgifter ges ett bättre skydd och exponeras för leverantörer i mindre omfattning än vad som annars hade varit fallet. Emellertid är skyddet beroende på skolhuvudmännens och leverantörernas kun- skaper och val av inställningar i tjänsten, samt deras medvetenhet om personuppgiftsansvarets placering och innebörd. Mot bakgrund av de bristande kunskaperna om integritetsskydd hos många skol­ huvudmän, anser kommittén att Skolfederationen innebär en viss risk för den personliga integriteten.

201

Skolan

SOU 2016:41

Kameraövervakning i skolor

Kameraövervakning inomhus förekommer sannolikt i ett betydande antal skolor i dag. Det finns skolor som har ett stort antal kameror inomhus. Det kan därför vara svårt för elever att hitta områden som inte övervakas. Men, det får antas att en så omfattande kamera­ övervakning inte är vanligt förekommande i landets skolor.

Besluten att införa kameraövervakning delegeras inte sällan långt ner i organisationen och dokumentationen av anledningen till över- vakningen är ofta bristfällig. De som övervakas i skolorna tillfrågas sällan om kameraövervakningen och om var och för vilka syften det ska få förekomma. Härtill kommer att teknikutvecklingen har gjort det möjligt att hantera bilderna i exempelvis ansiktsigenkännings- program. Kameraövervakning är särskilt reglerad i kameraövervak- ningslagen. Där regleras bl.a. hur information ska lämnas och hur länge bilderna får lagras. Sammantaget anser kommittén att kamera- övervakning inomhus i skolor utgör en påtaglig risk för den person- liga integriteten.

Samtidigt måste också beaktas att kameraövervakning inomhus i skolor kan vara ett betydelsefullt verktyg för att uppnå säkerhet och trygghet för eleverna. Det saknas dock svenska undersökningar om detta.

202

8 Arbetslivet

Kommitténs bedömning: Inom arbetslivsområdet finns det såväl företeelser som innebär vissa risker för den personliga integrite- ten, som företeelser som är förknippade med allvarliga risker. Läs mer om vår bedömning av de olika företeelserna inom området i avsnitt 8.10.

8.1Inledning

8.1.1Beskrivning av området

Det här kapitlet handlar om personlig integritet för arbetstagare i vid mening, som t.ex. anställda, arbetssökande, de som söker eller full- gör praktik eller som utför arbete som inhyrd eller inlånad arbets- kraft.1

Integritetsskyddet i arbetslivet har varit föremål för tre olika ut- redningar sedan år 2002, som samtliga har konstaterat brister i in­ tegritetsskyddet för arbetstagare och föreslagit ändringar och för- tydliganden i regelverket. Hittills har emellertid inget av förslagen lett till lagstiftning.2

Karaktäristiskt för övervakning inom arbetslivet är att endast få system marknadsförs med det uttalade syftet att övervaka arbets­ tagarna. Vanligen är det angivna syftet ett annat, men tekniken gör det även möjligt att i detalj övervaka personalen. Ett bra sådant ex- empel är lösningar för elektronisk körjournal. Dessa bygger på att en GPS hela tiden positionsbestämmer arbetsgivarens bilar. Informa-

1  Jfr Utredningens om registerutdrag i arbetslivet betänkande Registerutdrag i arbetslivet, SOU 2014:48.

2  Integritetsutredningens betänkande Personlig integritet i arbetslivet, SOU 2002:18, Utred­ ningens om integritetsskydd i arbetslivet betänkande Integritetsskydd i arbetslivet, SOU 2009:44.

203

Arbetslivet

SOU 2016:41

tionen kan arbetstagaren använda för att redovisa till Skatteverket att bilen inte används för privat bruk. Men samtidigt gör tekniken det möjligt för arbetsgivaren att i realtid se var arbetstagaren som fram- för fordonet befinner sig.

8.1.2Regelverk och tillsyn

Hanteringen av personuppgifter om arbetstagare regleras i huvudsak av personuppgiftslagen (1998:204), med Datainspektionen som till- synsmyndighet.3 Men även arbetsmarknadens parter spelar en viktig roll inom området. De kan exempelvis förhandla om kontroll­ åtgärder som har inverkan på arbetstagarnas personliga integritet, enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller ingå kollektivavtal i frågor om personlig integritet.

Den bestämmelse i personuppgiftslagen som oftast aktualiseras inom arbetslivet är 10 § punkten f. Bestämmelsen gör det möjligt för en arbetsgivare att behandla personuppgifter om det är nödvändigt och intresset av att behandla uppgifterna är större än arbetstagarens intresse av att uppgifterna inte behandlas. Bedömningen ska avgöras efter en avvägning. Hur den utfaller beror bland annat på förhållan- dena på den aktuella arbetsplatsen, vilken slags verksamhet som be- drivs, för vilket ändamål behandlingen ska utföras, vilka regler och riktlinjer som utfärdats av arbetsgivaren och vilken information arbetstagarna­ har fått.4

All behandling av personuppgifter måste vara laglig och ska dess- utom utföras på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed på arbets- marknaden. Vad som är god sed kan avgöras mot bakgrund av bland annat överenskommelser inom arbetsmarknaden.

Det kan ofta vara svårt för arbetsgivare att stödja en behandling av personuppgifter på samtycken från arbetstagarna. Det beror på att arbetstagare ofta befinner sig i en beroendeställning gentemot sina arbetsgivare och därför inte kan lämna sådana frivilliga samtycken som personuppgiftslagen kräver. Behandling av personuppgifter i arbetslivet­ med stöd av samtycke begränsas därför till sådana situa- tioner där arbetstagaren har ett verkligt fritt val och senare kan ta

3  Även annan lagstiftning kan bli aktuell, såsom exempelvis brottsbalkens bestämmelser om dataintrång. En utförlig redogörelse för regler som kan bli tillämpliga ges i SOU 2009:44, s. 69 f.

4  Se Datainspektionens informationsbroschyr Personuppgifter i arbetslivet, version maj 2014.

204

SOU 2016:41

Arbetslivet

tillbaka sitt samtycke utan att det medför några nackdelar. Om de anställda erbjuds rimliga alternativ och inte utsätts för någon direkt eller indirekt påtryckning att samtycka kan det vara tillåtet för arbetsgivaren­ att behandla personuppgifter med stöd av samtycken från de anställda.5

Personuppgiftslagen ställer stora krav på att arbetsgivaren själv- mant informerar de anställda om vilka personuppgifter som samlas in och vad de ska användas till.6

Även lagen om medbestämmande i arbetslivet har betydelse i sammanhanget. Det framgår av lagens 11 § att en arbetsgivare, innan den beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, på eget initiativ­ ska förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. En sådan viktig för- ändring kan vara införandet av system, arbetssätt eller andra åtgärder som medför möjligheter till övervakning.

Det förekommer också att kollektivavtal närmare reglerar vilken övervakning av arbetstagarna som får förekomma. Om arbetsgivaren avviker från kollektivavtalet kan en facklig organisation som har kollektivavtal­ med arbetsgivaren begära allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott.

Rätten att leda och fördela arbetet, den s.k. arbetsledningsrätten, är en allmän rättsgrundsats som innebär att arbetsgivaren inom ramen­ för anställningsavtalet t.ex. bestämmer om arbetets utförande, platsen för arbetet och arbetsmetoder. Arbetsledningsrätten innebär också att arbetsgivaren bestämmer om vilken teknisk utrustning som ska finnas och hur den ska användas. Arbetsledningsrätten kan också innefatta en rätt att vidta kontrollåtgärder, t.ex. genom kamera­ övervakning. Arbetsledningsrätten får dock inte utövas i strid mot lag eller god sed på arbetsmarknaden.

För myndigheter finns även särskilda bestämmelser i offentlig- hets- och sekretesslagen (2009:400) som rör arbetslivet samt be- stämmelser om bevarande och gallring i tryckfrihetsförordningen och arkivlagen (1990:782). Även bestämmelsen i regeringsformens 2 kap. 6 § kan bli aktuell när arbetsgivaren är en myndighet.7 Enligt bestämmelsen är var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan och

5  Se Datainspektionens informationsbroschyr Personuppgifter i arbetslivet, version maj 2014.

6  Personuppgifter i arbetslivet.

7  Se t.ex. AD 1984 nr 94.

205

Arbetslivet

SOU 2016:41

liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan för­ trolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal­ eller annat förtroligt meddelande. Enligt bestämmel- sen är också var och en gentemot det allmänna skyddad mot be­ tydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan sam- tycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.

Om en enskild arbetstagare anser att hans eller hennes person- uppgifter hanterats på ett felaktigt sätt och vill vända sig till en statlig myndighet med sitt klagomål, bör han eller hon i första hand vända sig till Datainspektionen.

Därtill utövar Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen) och i viss mån Justitiekanslern tillsyn över det allmännas verksam- het. Polis och åklagare kan utreda misstänkta brott.

Vid behandling av en arbetstagares personuppgifter i strid mot personuppgiftslagen blir skadeståndsbestämmelsen i 48 § person- uppgiftslagen tillämplig. Enligt den bestämmelsen är den person- uppgiftsansvarige skyldig att ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som orsakats av en behand- ling i strid med lagen.

Vidare kan det finnas en viss möjlighet för en arbetstagare att be- gära skadestånd för den skada som hon eller han anser sig ha lidit på grund av integritetsintrång enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (se vidare­ kapitel 23 om vilket skydd samhället erbjuder).8

Den praxis som finns från Arbetsdomstolen rörande tillämpning av personuppgiftslagen handlar om alkoholkontroller9, bärande av namnskylt10 samt om arbetsgivares utlämnande av löneuppgifter och anställningsbevis till fackliga organisationer.11

Det finns också möjlighet för en arbetstagare att få allmänt och ekonomiskt skadestånd om denne blivit föremål för disciplinära åt- gärder, t.ex. vid en uppsägning som grundar sig på att en arbetstagare vägrat att underkasta sig kontrollåtgärder om dessa utförts i strid mot gällande rätt.12

8  Utredningen om personlig integritet i arbetslivet uttryckte emellertid tveksamhet till att be- stämmelsen i skadeståndslagen kunde medföra rätt till skadestånd avseende brott mot den personliga integriteten i arbetslivet, se SOU 2012:18.

9  AD 2009 nr 63 och AD 2013 nr 19. 10  AD 2013 nr 29.

11  AD 2009 nr 3 och AD 2010 nr 87.

12  Se regler om skadestånd i LAS 38–39 §§.

206

SOU 2016:41

Arbetslivet

Europakonventionens artikel 8 om rätt till respekt för en enskilds privat- och familjeliv, hem och korrespondens ger ett skydd mot olika former av intrång i den enskildes sfär och är tillämplig på för- hållanden i arbetslivet.13 I Arbetsdomstolens praxis finns avgöranden som direkt grundar sig på Europakonventionen och som berör såväl privata som offentliga arbetsgivare.14 Rätten till skydd för den per- sonliga integriteten får inskränkas genom lag om det i ett demo­ kratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till de syften som anges i artikel 8.2. Enligt konventionen får rätten till skydd för den person- liga integriteten inskränkas, om inskränkningen står i rimlig pro­ portion till det syfte som ska uppnå med den. Varje konventionsstat ges ett visst handlingsutrymme att besluta om en inskränkning är nödvändig. Omfattningen av handlingsutrymmet varierar beroende på frågans natur och de berörda intressenas vikt. Ett sådant intresse kan till exempel vara arbetsgivarens arbetsledningsrätt som innefat- tar en rätt att vidta kontrollåtgärder. I målet Wretlund mot Sverige som berörde en arbetstagares skyldighet att underkasta sig drogtest- ning fann Europadomstolen att drogtestningen kunde rättfärdigas med stöd av artikel 8.2.15

Vidare finns det en rekommendation från Europarådet om in­ tegritetsskydd i arbetslivet, antagen den 1 april 2015 av minister­ kommittén, som innehåller detaljerade rekommendationer för be- handlingen av personuppgifter i arbetslivet.16 Rekommendationen tar sin utgångspunkt i globaliseringen och den ökade användningen av IKT (informations- och kommunikationsteknik) på arbetslivets område. Rekommendationen berör bl.a. när och hur arbetsgivare får hantera uppgifter om arbetstagares hälsa och genetiska data, upp­ gifter om arbetstagares användning av internet samt uppgifter om arbetstagares privata användning av arbetsplatsens mejlsystem. I rekommendationen­ uttalas att det inte bör vara tillåtet för arbets­ givare att använda sig av system vars främsta syfte är att övervaka arbetstagarnas aktiviteter och beteenden. Nya ändamål för han­

13  Se t.ex. SOU 2009:44 s. 195 ff.

14  Se t.ex. AD 1998 nr 17 och AD 2011 nr 15. 15  Se Application no. 46210/99.

16  Recommendation CM/Rec (2015) 5 of the Committee of Ministers to member States on the processing of personal data in the context of employment. Rekommendationen är en revidering av den tidigare Recommendation Rec (89) 2 of the Committee of Ministers to member States on the protection of personal data for employment purposes. Den nya rekommendationen ersätter den äldre rekommendationen.

207

Arbetslivet

SOU 2016:41

teringen av arbetstagarnas uppgifter, bör enligt rekommendationen inte förekomma annat än under särskilda omständigheter. I rekom- mendationen behandlas flera av de frågor som tas upp i författnings- förslaget som lämnades i betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet.17

8.2Positionering

8.2.1Företeelsen

Många system som används i arbetslivet i dag innehåller funktioner för att kunna positionera utrustningen och därmed den arbetstagare som använder utrustningen.

Positioneringstekniken kan ha många fördelar för både arbets­ givare och arbetstagare. Positionering gör det möjligt att på ett enkelt­

sätt redovisa till olika myndigheter hur t.ex. fordon används. Den gör det också möjligt att styra arbetstagare och fordon till rätt platser i realtid, spåra borttappad eller stulen utrustning och att snabbt kunna hitta och hjälpa arbetstagare som hamnar i hotfulla situationer m.m.

8.2.2Elektroniska körjournaler

Det finns skatterättsliga bestämmelser som kräver att arbetstagare som har dispositionsrätten till en bil måste kunna visa att bilen an- vänds endast i ringa omfattning för privat körning. Ett sätt att visa detta är att dokumentera samtliga resor (både i tjänsten och privata) i en körjournal, som enklast förs elektroniskt.

I system för elektronisk körjournal installeras en GPS-enhet (inte mycket större än en tändsticksask) i bilen som löpande registrerar bilens position. Uppgifter om körningarna kan sparas i åtskilliga år hos systemleverantörerna.

Vissa lösningar använder mobiltelefonteknik för att hela tiden rapportera bilarnas position till en central server. Andra lösningar registrerar bara körningarna i ett internt minne, som arbetsgivaren sedan måste ansluta till en persondator för att kunna tömma på data. Med den sistnämnda lösningen går det inte att övervaka bilens posi- tion i realtid.

17  SOU 2009:44.

208

SOU 2016:41

Arbetslivet

Det finns lösningar som har stöd för att hantera bilar som har olika förare. Föraren loggar då in med sitt digitala ID-kort eller passerbricka­ för att identifiera sig. Kortet innehåller ett chip som kan registreras av en läsare i bilen. När föraren håller kortet framför av­ läsaren, skickas en signal till den centrala databasen, som verifierar att föraren är inloggad.

Datainspektionen har granskat användningen av ett system för elektroniska körjournaler. I granskningen kom Datainspektionen fram till att företaget som använde GPS-positionering av fordon för elektroniska körjournaler fick göra det utan att först få förarnas god- kännande. Det förutsatte dock att ett antal villkor måste vara upp- fyllda, bland annat fick inte fler uppgifter än nödvändigt samlas in av systemet.18

8.2.3Fordonskontroll

Fordonskontroll, eller fleet management som det också kallas, bygger på samma princip som elektronisk körjournal. Syftet med fordons- kontroll är dock ett annat. Här handlar det om att kunna dirigera bilar­ effektivt, så att man skickar det fordon som är närmast en aktuell­ kund.

Även i system för fordonskontroll monteras en GPS-enhet i alla fordon som arbetsgivaren vill bevaka. Arbetsgivaren kan sedan i real- tid se positionen för varje fordon.

8.2.4Digitala färdskrivare

Det finns regler som kräver att nytillverkade bussar och tunga last­ bilar är utrustade med digitala färdskrivare.19 I färdskrivarna registre- ras uppgifter om förarens kör- och vilotider. I flera system överförs sedan uppgifterna trådlöst till en central dator hos arbetsgivaren.

18  Datainspektionens beslut den 7 februari 2014 i dnr 234-2013.

19  Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter.

209

Arbetslivet

SOU 2016:41

8.2.5Körstil

Det finns särskilda system som övervakar hur fordonen framförs, om föraren kör på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt, eller om föraren­ är aktiv på de tidpunkter och på det sätt som arbetsgivaren önskar. Samma system som används för att uppfylla kraven i olika regelverk kan också innehålla tilläggsfunktioner som kan användas för att kontrollera hur fordonet framförs.

Systemen fungerar vanligtvis genom att fordonet i fråga förses med en sändare som skickar uppgifter om fordonet till system­ leverantören. Det kan röra sig om uppgifter om fordonets position, dess rörelser (såsom acceleration, svängar och inbromsningar som registreras av en gyroskopisk sensor), bränsleförbrukning, hastighet och förarens identitet m.m.

Arbetsgivaren kan få åtkomst till uppgifterna både i realtid och i form av sammanställningar. Inte sällan ges åtkomst till uppgifterna genom en mobilapp, vilket innebär att uppgifterna kan komma att spridas till ännu fler aktörer, exempelvis till appens eller mobil­ telefonens tillverkare.

Utöver sådana särskilda system som arbetsgivaren skaffar, kan fordonen redan när de levereras från fabrik vara försedda med system som samlar in uppgifter om fordonet och trådlöst skickar dem vidare till fordonstillverkaren.

Vissa fordon är inte i förväg byggda för att trådlöst kommunicera uppgifter, utan lagrar endast dessa internt. Dessa uppgifter kan sedan laddas ner exempelvis till ett usb-minne av arbetsgivaren eller när fordonet är inne på verkstad för att genomgå service.

Ett system som hanterar uppgifter om körstil behandlades i ett ärende hos Datainspektionen.20 I ärendet ville ett bolag använda sig av en tjänst kallad ”Trafiksäkerhet” som tillhandahölls av en extern leverantör. Tjänsten byggde på s.k. ISA-teknik (intelligent stöd för anpassning av hastighet). Information från nationella vägdatabasen kombinerades med fordonets position för att visa aktuell lagstadgad hastighet på den vägsträcka som fordonet framfördes på samt den aktuella hastighet som fordonet hade.

ISA-tekniken bestod av tre komponenter: en GPS-mottagare, en minidator och en supportenhet med en skärm som visade gällande hastighetsbegränsning och en varningssignal som började låta om

20  Datainspektionens beslut den 18 november 2013 i dnr 768-2013.

210

SOU 2016:41

Arbetslivet

hastighetsbegränsningen överträddes. Tekniken innebar att föraren i realtid på sin fordonsskärm kunde se hur stor del av körtiden som han eller hon hade hållit sig till lagstadgad hastighet respektive kört för fort. Bolagets syfte med tjänsten ”Trafiksäkerhet” var att minska riskerna i trafiken genom att föraren skulle framföra fordonet i en- lighet med gällande hastighetsbegränsning. Den lägre hastigheten skulle uppnås genom att föraren fick direktåterkoppling via fordons- skärmen. Även sammanställda förarrapporter syftade till att göra föraren­ uppmärksam på hur han eller hon hade framfört fordon i tjänsten under den gångna arbetsperioden och om det fanns skäl att fundera över sin körstil (hastighet). Eftersom det rörde sig om upp- gifter om hastighetsöverträdelser, ansåg Datainspektionen att det var frågan om uppgifter om lagöverträdelser i personuppgiftslagens mening. Därmed krävdes ett beslut om undantag från det principiella förbudet i 21 § personuppgiftslagen från Datainspektionen för att bolagets hantering skulle vara laglig. Vid en samlad bedömning kom Datainspektionen fram till att bolaget skulle få använda sig av den aktuella tjänsten, om bolaget uppfyllde en rad olika krav rörande bl.a. information till förarna, begränsning av hur bolaget använde sig av uppgifterna och ett tillräckligt bra skydd för uppgifterna.

8.2.6Positionering i annan utrustning

Teknik för positionering kan även finnas i annan utrustning än for- don, såsom i smarta enheter som surfplattor och mobiler eller andra typer av handhållna enheter.

Ett aktuellt exempel är GPS-enheter i surfplattor. Ett mål i Arbets­ domstolen gällde servicemontörer vid ett bolag som upptäckte att GPS-enheter hade installerats och aktiverats i de surfplattor­ som arbetsgivaren­ försett dem med och som användes i tjänsten. GPS- funktionen gick inte att stänga av utan angivande av ett lösenord, vilket­ bolaget ensamt hade tillgång till. Enligt stämningsansökan hade servicemontörerna­ inte informerats i förväg om bolagets åtgärd och inte heller lämnat samtycke till behandling av deras personuppgifter. Bolaget hade före införandet av GPS-positioneringen enligt stäm­ ningsansökan­ inte heller fullgjort sin skyldighet att genomföra för- handlingar med Svenska Elektrikerförbundet i enlighet med det ­mellan parterna gällande kollektivavtalet. Svenska Elektrikerförbundet hade i

211

Arbetslivet

SOU 2016:41

målet yrkat att bolaget skulle förpliktas att utge allmänt skadestånd till förbundet och till var och en av de berörda servicemontörerna enligt personuppgiftslagen.21

Inom hemtjänsten används positioneringsteknik för att kontrol- lera insatser som utförs hemma hos brukare. Det finns olika tekniska lösningar för sådan rapportering. Vissa bygger på att personalen vid hemtjänsten använder en smart telefon eller surfplatta, medan andra bygger på en speciell digital penna och etiketter. Principen är dock genomgående att personalen registrerar när man kommit på hem­ besök, vad man gjort under besöket och när man gick. Via mobil­ telefonens GPS bekräftas att personalen verkligen varit på plats. Med en digital penna görs samma sak genom att läsa av en etikett som sitter på dörrkarmen hos den person där man gör hembesök, lik- nande det förfarande som används av övervakningsföretag. Med vissa av dessa tekniker kan arbetsgivaren i realtid följa arbetstagarnas rörelser ner på meter- och minutnivå.

Inom socialtjänsten i Stockholm har användningen av positioner­ ingen och kontrollen av arbetstagarna lett till diskussioner och det s.k. Hemtjänstupproret på Facebook.22

Enligt uppgifter i media bedömer Sveriges Kommuner och Lands- ting att hemtjänsten i minst 50 kommuner har elektronisk rappor­ tering.23

Vidare använder allt fler företag någon form av verktyg för att han- tera arbetstagarnas tjänstemobiler. Sådana lösningar förkortas MDM, vilket står för Mobile Device Management. De fungerar genom­ att en speciell app installeras på mobilen. Via appen kan en administratör bland annat fjärradera mobiltelefonen om den skulle tappas bort eller bli stulen. Men vanligen går det att göra betydligt mer än så med hjälp av appen. Exempelvis kan administratören se vilka andra appar som är installerade, förhindra att vissa appar installeras och bestämma hur lång pinkod eller lösenord som måste användas för att låsa upp tele­ fonen. Ofta går det också att positionera telefonen vilket innebär att administratören på en karta kan se var telefonen befinner sig i realtid.

21  Arbetsdomstolens mål nr A 92/13. Målet avgjordes inte genom dom, utan talan återkallades och målet avskrevs.

22  Malin Beeck, Storebror ser dig – om du jobbar i hemtjänsten, publicerad den 7 februari 2014 på www.etc.se

23  Anna Lena Wallström, Uppror mot kontroll i hemtjänsten, publicerad den 11 augusti 2014 på www.dn.se

212

SOU 2016:41

Arbetslivet

Vissa MDM-verktyg stöder dessutom s.k. geo-fencing, vilket innebär att administratören får ett larm om telefonen bärs utanför ett visst geografiskt område som administratören har bestämt. När larmet går ut kan t.ex. mobiltelefonens minne automatiskt raderas.

8.2.7Risker för den personliga integriteten

Positioneringsteknik blir allt enklare och billigare. Det betyder att det finns en risk för att positionering av arbetstagare kommer att börja användas i ännu större utsträckning än i dag, helt enkelt för att det är möjligt. I vissa fall känner varken arbetsgivare eller arbets­ tagare till att utrustningen faktiskt positionerar användaren, efter- som dessa uppgifter lagras hos utrustningens tillverkare eller hos en mjukvaruleverantör.

Det finns även en risk för att fler uppgifter än nödvändigt hante- ras om arbetstagarna, och att dessa uppgifter får en spridning som inte arbetstagarna och kanske inte ens arbetsgivarna är fullt med- vetna om. Det är därmed också svårt för arbetstagarna att kunna veta för vilka ändamål uppgifterna hanteras.

När detaljerade uppgifter om arbetstagarnas rörelser blir åtkom- liga för arbetsgivaren i realtid, finns det också en risk för att upp­ gifterna kommer att börja användas för helt andra ändamål än vad som ursprungligen var avsikten. Risken för detta förefaller vara sär- skilt stor när det gäller arbetstagare som utför ensamarbete, såsom chaufförer och hemtjänstpersonal. I media har rapporterats om flera fall då positioneringsutrustning i fordon som ursprungligen instal- lerats för att exempelvis underlätta logistik, öka chaufförernas säker- het eller främja miljön, även kommit att användas för att på detalj- nivå kontrollera och ifrågasätta alla chaufförernas aktiviteter som pauser, kortare tids stillastående och val av färdväg m.m.24

Uppgifter om en arbetstagares position kan också sammanställas med andra uppgifter om arbetstagaren och användas för nya ända- mål, exempelvis riktade annonser.

24  Johanna Kvarnsell, Gps ger chefen koll i realtid, publicerad i tidningen Transportarbetaren den 31 januari 2014.

213

Arbetslivet

SOU 2016:41

Det finns också en risk att uppgifter om arbetstagarens position kan läcka ut på grund av brister i skyddet och användas i syfte att förbereda brott, exempelvis inbrott när arbetstagaren är bortrest i tjänsten, för att förfölja en person eller genom att användas som bak- grundsinformation inför identitetsstöld och bedrägeribrott.

Ofta lagras positioneringsuppgifterna i en molntjänst och kan då komma att hanteras av underleverantörer till systemleverantören. Det innebär en risk för att uppgifterna sprids utanför arbetsgivarens kontroll till tredje land.

8.3Övervakning av aktiviteter och beteenden

8.3.1Företeelsen

De system som omnämns i delavsnittet ovan, möjliggör förutom positionering­ även att en rad andra uppgifter om arbetstagaren regi­ streras och hanteras.

Många system som är i bruk på arbetsplatserna i dag, genererar en stor mängd uppgifter om användarna. Ofta behövs uppgifterna för att exempelvis kunna styra behörigheter och i efterhand kunna göra felsökningar eller kontrollera åtkomsten till integritetskänsliga upp- gifter om arbetsgivarens kunder.

I dag vistas många arbetstagare på arbetsplatser där det förekom- mer kontroll eller övervakning av verksamhetens kunder, patienter eller brukare. Men eftersom arbetstagarna befinner sig i samma loka- ler, kommer även de att träffas av arbetsgivarens övervakning. Det kan exempelvis röra sig om butiker som använder sig av s.k. WiFi- Tracking i syfte att få veta hur kunderna rör sig inne i butiken. I dessa fall kommer även arbetstagarnas mobiltelefoner att inbegripas i kart- läggningen av rörelsemönster. Detsamma kan även göras inom exem- pelvis äldreomsorgen i takt med att det blir vanligare att äldreboenden­ förses med utrustning såsom rörelsedetektorer eller trycksensorer i golven m.m.

214

SOU 2016:41

Arbetslivet

8.3.2Internet och e-post

Det finns en rad olika verktyg på marknaden för övervakning av hur arbetstagare använder arbetsgivarens utrustning, t.ex. för att surfa på nätet eller skicka och läsa e-post.

Ett exempel som kan nämnas är tjänsten ActivTrak. Den bygger på att ett litet program installeras på varje arbetstagares dator. Program- met installeras dolt och visas aldrig för användaren, men rappor­terar hela tiden vad användaren gör till en molntjänst. Där kan arbets­ givaren i ett gränssnitt se en rad uppgifter, som vilka program som körs, vilka webbsidor som besöks m.m. Det går att klassa webb­platser som ”produktiva” och ”icke-produktiva”. Det går även att få ut statis- tik över hur mycket en arbetstagare ägnar åt att besöka ”icke-produk- tiva” sajter.

Vissa av dessa verktyg är till och med kostnadsfria för arbets­ givaren om bara ett mindre antal personer ska övervakas.

Det finns också särskilda program som gör det möjligt för en arbetsgivare­ att upptäcka och förhindra att arbetstagare obehörigen röjer känslig information till utomstående, s.k. Data Loss Prevention Tools (DLP-verktyg). Dessa program gör det exempelvis tydligt för arbetsgivaren var känslig information lagras och vilka som hanterar den. Programmen kan också skicka en varning till arbetsgivaren om känslig information används på något ovanligt eller avvikande sätt. I de fall arbetsgivaren tillåter eller rentav uppmanar arbetstagarna att använda sin egen, privata IKT-utrustning i tjänsten (s.k. BYOD-lös- ningar, från Bring Your Own Device), kommer även arbetstagarens hantering av rent privat information att övervakas och kontrolleras genom DLP-verktyget. Datainspektionen har i ett ärende uttalat att den inte ser några principiella hinder enligt personuppgiftslagen mot att en arbetsgivare använder DLP-verktyg, under förutsättning att arbetsgivaren följer alla relevanta bestämmelser i personuppgifts­ lagen.25

Det finns ingen statistik eller andra uppgifter om hur pass utbredd användningen av sådana här verktyg är i Sverige. År 2007 genomförde­ American Management Association en undersökning om arbets­ platser i USA.26 Undersökningen visade att 66 procent av de till­

25  Datainspektionens beslut den 8 oktober 2013 i dnr 1250-2013.

26  Se rapporten 2007 Electronic Monitoring & Surveillance Survey från American Management Association.

215

Arbetslivet

SOU 2016:41

frågade arbetsgivarna övervakade internettrafiken och att 65 procent använde verktyg för att blockera ”olämpliga” webbplatser­. 43 procent av de tillfrågade arbetsgivarna övervakade mejltrafiken.

Det blir allt vanligare att arbetsgivare tillåter, och ibland till och med uppmuntrar, arbetstagarna att använda sig av arbetsgivarens ut- rustning såsom datorer och smarta telefoner även för rent privat kommunikation. Det finns även ekonomisk stimulans från statligt håll för sådant bruk, genom att viss privat användning av utrustning är tillåten utan att det utlöser förmånsbeskattning för arbetstagaren­.27

8.3.3Personliga konton

Många arbetsgivare tillhandahåller utrustning till arbetstagarna i form av datorer och smarta enheter som mobiltelefoner eller surf- plattor. Utrustningen innehåller programvaror som behövs för att utföra arbetet, exempelvis operativsystem, program för ordbehand- ling och för e-post.

Användningen av dessa program kräver emellertid ofta att arbets­ tagaren registrerar sig som användare hos systemleverantören. Till ex- empel kräver vissa versioner av Microsofts operativsystem Windows­

att varje användare (i detta sammanhang varje arbetstagare)­ skaffar sig ett personligt Microsoft-konto. Androidtelefoner kan kräva att varje användare skaffar sig ett personligt Google-konto. Den senaste versio­ nen av Windows har blivit kritiserad för att den möjliggör för Micro- soft att samla in stora mängder uppgifter om enskilda användare.28

Systemen i den utrustning som arbetsgivarna tillhandahåller, är allt oftare molnbaserade.

En annan situation när arbetstagare kan behöva använda sig av ett personligt konto i tjänsten, är då han eller hon som en del i arbetet använder sig av e-tjänster som kräver inloggning med e-legitimation, exempelvis för att elektroniskt lämna arbetsgivarens moms- och arbetsgivardeklarationer­ till Skatteverket. Det finns i dagsläget ingen e-legitimation för juridiska personer, utan arbetstagaren måste an- vända sig av sin personliga e-legitimation för att för arbetsgivarens räkning kunna nyttja myndigheternas e-tjänster.

27  Se exempelvis Skatteverkets ställningstagande Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift (Skatteverkets dnr 131 555207-13/111).

28  Olle Nygårds, Nya Windows sågas för massiv datainsamling, publicerad den 6 augusti 2015 på www.svd.se

216

SOU 2016:41

Arbetslivet

8.3.4Ärendehanteringssystem

Vidare används på många arbetsplatser olika slags ärendehanterings- system, som ofta har funktioner för att kunna visa vilken arbets­ tagare som varit aktiv i systemet och vad han eller hon har gjort.29 Ofta sparas information om alla händelser i systemet i syfte att åstad- komma så stor spårbarhet som möjligt.

I ett ärende hos Datainspektionen användes uppgifter om när en viss arbetstagare loggade in på arbetsplatsens olika it-verktyg, för att kontrollera om arbetstagaren redovisade rätt antal timmar.30 Kon- trollen gjordes efter att misstanke om brott mot anställningsavtalet uppkommit. Datainspektionen kom fram till att arbetsgivarens in- tresse av att kontrollera sina anställda i detta fall vägde tyngre än den anställdes intresse av integritetsskydd. Enligt beslutet måste arbets- givaren informera alla arbetstagare om vilka kontroller som kan komma att göras och vad syftet med kontrollerna är.

I ett annat ärende granskade Datainspektionen hur uppgifter om arbetstagare vid ett callcenter hanterades.31 Från ärendesystemet sammanställdes veckovis uppgifter om antalet påbörjade och av­ slutade ärenden som respektive handläggare hade presterat under en vecka. Syftet med detta var att följa upp verksamhetens produktion och inhämta underlag för lönesättning. Vidare lagrades alla uppgifter om telefonin. En gång i månaden gjordes en sammanställning på handläggarnivå, i syfte att kontrollera åtkomst och tillgänglighet i arbetsgivarens tjänster och se till att bemanningen i callcentret var tillräcklig. Datainspektionen ansåg att det är lämpligt att den här ­typen av frågor i första hand löses mellan arbetsgivaren och de fack- liga organisationerna. Därefter gjorde Datainspektionen emellertid bedömningen att arbetsgivaren i detta fall med stöd av en intresse­ avvägning enligt 10 § personuppgiftslagen fick behandla person­ uppgifterna på beskrivet sätt och för de angivna ändamålen. Data­ inspektionen betonade samtidigt att arbetstagarna måste få tillräcklig information om kontrollerna.

29  Ibland finns det integritetsskyddande lagstiftning som kräver detta, t.ex. följer det av patientdatalagen­ att arbetstagares åtkomst till uppgifter om patienter måste följas upp och kontrolleras i efterhand.

30  Datainspektionens beslut den 22 september 2006 i dnr 1897-2005. 31  Datainspektionens beslut den 13 maj 2009 i dnr 92-2009.

217

Arbetslivet

SOU 2016:41

Vid en granskning år 2002 av 57 olika arbetstagares hantering av uppgifter om individuella arbetstagares prestationer i bl.a. ärende- system och telefoni, konstaterade Datainspektionen bl.a. att flera arbetsgivare inte hade bestämt varför de hanterade dessa uppgifter om arbetstagarna (dvs. att de inte närmare hade bestämt vilka kon- troller man planerade att genomföra med hjälp av uppgifterna) och att de därför inte heller kunde ge arbetstagarna tillräcklig informa- tion om hanteringen.32 Flertalet arbetsgivare hade heller inte klart för sig med vilket lagligt stöd som personuppgifterna hanterades. Den omfattande granskningsinsatsen hade föranletts av att Datainspek- tionen fått många frågor och en del klagomål från arbetstagare. Många hade handlat om verksamheter i callcenter.

Överhuvudtaget utmärker sig verksamheter i callcenter för att kontrollera arbetstagarna på flera, mycket detaljerade sätt i realtid. Exempelvis är det i branschen vanligt med realtidsövervakning av hur arbetstagarna svarar på samtal, hur länge samtalen varar och om och när de loggar ur sig från telefonsystemen. Vidare är medlyssning och inspelning av telefonsamtal vanligt förekommande, liksom kon- troll av e-post och internetanvändning.33

8.3.5In- och utpasseringssystem

På de flesta arbetsplatser förekommer i dag elektroniska in- och ut- passeringssystem i vilka någon form av kort används som nycklar och där aktiviteter i systemet registreras på individnivå och därefter lagras.

Ändamålet med att hantera personuppgifter i systemen är oftast att kunna styra vem som ska få tillträde till alla eller vissa av arbets­ givarens olika lokaler samt att kunna göra felsökningar och tekniska kontroller.

Uppgifterna från sådana system kan dock även komma att använ- das för andra syften. I ett ärende hos Datainspektionen användes uppgifter om en anställd som registrerats i in- och utpasserings­ systemet för att kontrollera om den flextiden som arbetstagaren rapporterat­ avvek från de tider som registrerats i in- och utpasserings­

32  Datainspektionens rapport 2003:3, Behandling av personuppgifter om anställda.

33  Se Hejlskov, Emma: Integritet i arbetslivet – en studie om övervakning via telefoner, datorer och positionssystem, Kandidatuppsats i handelsrätt, HT2013, Lunds universitet, Ekonomihögskolan­.

218

SOU 2016:41

Arbetslivet

systemet.34 Det ändamål som arbetsgivaren hade angett med in- och utpasseringssystemet, var att upprätthålla säkerheten för myndig­ hetens lokaler. De anställda hade inte fått någon tydlig information om att deras uppgifter i in- och utpasseringssystemet kunde komma att i undantagsfall användas i samband med kontroll av redovisad arbetstid­. Datainspektionen fann ändå att arbetsgivarens kontroll av arbetstid med hjälp av personuppgifterna i sitt in- och utpasserings- system var tillåten, under förutsättning att det fanns särskild an­ ledning att misstänka att en anställd begår oegentligheter eller miss- brukar tidredovisningen. Datainspektionen förutsatte i sitt beslut att arbetsgivaren fortsättningsvis skulle lämna tydligare information till arbetstagarna om arbetsgivarens personuppgiftsbehandling.

8.3.6Flödes- och logistiksystem

I flera branscher finns det system för att kontrollera flöden och ­logistik vilka också innebär en övervakning av arbetstagarna.

I varumottagningar och på lager förekommer exempelvis s.k. Pick-by-Voice-system. I dessa är det en dator som kontrollerar vilka varor som ska flyttas, och som med röstinstruktioner styr arbets­ tagaren till rätt plats och vara. I systemet går det att kontrollera och styra hur arbetstagarna arbetar med flödet av varor. Det går också att ta ut tidsloggar ur systemet, som på individnivå visar hur arbetstagare­ arbetar och tar raster. Datainspektionen har granskat ett sådant sys- tem och kunde inte se något principiellt hinder mot att arbetsgivaren

– utan arbetstagarnas samtycke – behandlade deras personuppgifter för att tillämpa prestationsbaserad lönesättning och för att få under- lag till individuella uppföljningssamtal.35 Datainspektionen såg inte heller något principiellt hinder mot att bolaget behandlade arbets­ tagarnas personuppgifter genom realtidsövervakning för att kunna planera och styra arbetet. Däremot ansåg Datainspektionen att det inte var motiverat att använda systemet i syfte att i realtid övervaka hur de anställda utför sina arbetsuppgifter och när de tar raster.

På vissa arbetsplatser tillhandahåller arbetsgivaren särskilda arbets­ kläder och ser även till att plaggen tvättas. För att kunna kontrollera både det aktuella klädbehovet på arbetsplatsen och tvättprocessen,­

34  Datainspektionens beslut den 14 januari 2013 i dnr 1369-2012. 35  Datainspektionens beslut den 30 november 2011i dnr 695-2011.

219

Arbetslivet

SOU 2016:41

förekommer det att varje plagg förses med en RFID-tagg.36 På vissa sjukhus finns det klädautomater där arbetstagaren först drar sitt kort och sedan kan hämta ut de kläder som personen i fråga har rätt att ta ut.37 Systemen kan innehålla funktioner för att visa hur ofta och när arbetstagaren byter kläder.

I delar av restaurangbranschen förekommer kassasystem som registrerar­ varje maträtt och dryck som beställs samt alla betalningar som görs, och som kopplar alla sådana data till de arbetstagare som medverkat i beställningen. Vissa kassasystem kan även kompletteras med system som hjälper arbetsgivaren att upptäcka svinn och miss- tänkta stölder och kan koppla detta till individuella arbetstagare. I en studie som genomfördes i restaurangbranschen i USA, framkom att system av det sistnämnda slaget bidrar både till att reducera svinn och till att öka de övervakade arbetstagarnas produktivitet.38 Det bör dock sägas att det från andra länder och branscher finns forskning som visar på motsatsen, dvs. att arbetstagare som inte övervakas är mer produktiva.39

8.3.7Risker för den personliga integriteten

Det finns en risk för att systemen genererar fler uppgifter på individ- nivå än som egentligen behövs för verksamhetens bedrivande.

Det finns också en risk för att onödigt många uppgifter hamnar hos systemleverantörer, när t.ex. ett gemensamt Google-konto för flera arbetstagare egentligen är fullt tillräckligt för att upprätthålla funktionaliteten i systemet. I sammanhanget bör emellertid även sägas­ att gruppinloggningar kan skapa andra problem på grund av den försämrade spårbarhet som sådan inloggning innebär.

När arbetstagare måste registrera personliga konton hos system- leverantörer innebär det att leverantören kan sammanföra uppgifter om arbetstagaren med uppgifter som kommer från arbetstagarens rent privata aktiviteter hos samma leverantör. Det innebär en risk för sammanblandning av privatliv och artbetsliv och en möjlighet för

36  RFID-taggar berörs närmare i kapitel 12 om konsumentområdet.

37  Lina Rosengren, De tvättar kläder med rfid-chip, publicerad den 27 mars 2013 på www.cio.idg.se

38  Pierce, Snow & McAfee, Cleaning house: The Impact of Information Technology Monitoring on Employee Theft and Productivity, MIT Sloan Research Paper, 24 augusti 2013.

39  Se t.ex. forskning som återges i Rosenblat, Kneese & Boyd, Workplace Surveillance, Data & Society Working Paper, 8 oktober 2014.

220

SOU 2016:41

Arbetslivet

systemleverantören att göra en heltäckande kartläggning av arbets­ tagaren. Det finns troligen en låg medvetenhet om denna risk hos arbetstagarna men också hos arbetsgivarna.

Risken för sammanföring av uppgifter från enskildas privatliv och deras arbetsliv blir större med nya arbetssätt, som när det ges möjlig- het att distansarbeta och möjlighet att använda arbetsgivarens ut- rustning, exempelvis smarta telefoner eller bärbara datorer, för privat bruk.

Många system där det förekommer uppgifter om arbetstagarna är molnbaserade, exempelvis system för mejl- och dokumenthantering, och innebär risker för att uppgifterna sprids till underleverantörer och tredje land och används för nya ändamål, inte sällan utan att arbetstagarna­ får någon information om det från arbetsgivaren.

8.4Registerkontroller och medicinska undersökningar

8.4.1Företeelsen

Inom arbetslivet har det på senare år blivit allt vanligare att arbets­ givare vill att arbetstagare, både arbetssökande och redan anställda, ska uppvisa utdrag ur olika register eller genomgå olika slags medi- cinska kontroller.

Frågan om arbetsgivares lagliga möjligheter att begära sådana registerutdrag­ eller medicinska undersökningar, har på senare år ägnats­ stor uppmärksamhet och varit föremål för två statliga utredningar.

I betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet40 föreslogs bl.a. att arbetsgivare,­ utan stöd i lag eller annan författning, inte ska få begära att en arbetstagare uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret, ur misstankeregister eller ur register som förs hos Försäkringskassan (om utdraget innehåller uppgifter för vilka sekretess gäller gentemot arbetsgivaren). Vidare uppställdes i betänkandet förslag på villkor som skulle gälla för arbetsgivares möjlighet att begära att en arbets­ tagare ska genomgå en medicinsk undersökning eller delge arbets­ givaren resultatet av en medicinsk undersökning. Med medicinsk undersökning avsågs här hälsoundersökningar samt alkohol-, narko-

40  SOU 2009:44.

221

Arbetslivet

SOU 2016:41

tika- eller andra drogtester. Dock omfattades inte alkoholtest som görs med användning av alkolås i fordon. Betänkandet har hittills inte lett till lagstiftning, men bereds i regeringskansliet.

Frågan om uppvisande av utdrag ur belastningsregistret har här­ efter även utretts av Utredningen om registerutdrag i arbetslivet. I sitt betänkande41 har utredaren föreslagit att arbetsgivare inte ska få begära att arbetstagare uppvisar eller överlämnar ett utdrag ur belast- ningsregistret om inte en sådan begäran har stöd i lag eller annan författning.

8.4.2Risker för den personliga integriteten

De risker för den personliga integriteten som behandlas i 2009 års betänkande rör främst registerkontroller samt medicinska kontrol- ler. Bland annat nämns att det finns en risk att arbetsgivaren får ta del av överskottsinformation som kan finnas både i registerutdrag och i resultaten av medicinska kontroller. När det gäller annan övervak- ning av arbetstagare förs i betänkandet ett mer principiellt resone- mang och konkreta risker och företeelser tas bara upp i korthet.

I 2014 års betänkande nämns exempelvis att tendensen med en ökande mängd utdrag som enskilda begär ur belastningsregistret medför en ökad risk för omotiverad registerkontroll, vilket kan leda till att personer som har avtjänat straff helt utestängs från arbets- marknaden.

Riskerna för den personliga integriteteten vid registerkontroller samt medicinska kontroller har således relativt nyligen utretts. Det har även lämnats konkreta förslag till lagstiftning och andra åtgärder. Inget av de bägge förslagen har ännu skrinlagts, utan kan i dagsläget (maj 2016) fortfarande leda till lagstiftning. Vi fördjupar oss därför inte inom detta område.

41  SOU 2014:48.

222

SOU 2016:41

Arbetslivet

8.5Arbetstagare och sociala medier

8.5.1Företeelsen

Det förekommer att arbetsgivare regelbundet skannar av sociala ­medier för att bilda sig en uppfattning om vad arbetstagarna skriver om arbetsgivaren. Det har också blivit mycket vanligt att rekryte- rande chefer och rekryteringsföretag kontrollerar vad arbetssökande skrivit eller lagt upp på sociala medier.42

I media förekommer inte sällan rapporter om arbetsgivare som sagt upp arbetstagare på grund av bilder eller uttalanden som denne lagt ut på nätet. Ett känt exempel rörde tre personer som sades upp från ett it-företag efter uttalanden som de gjort på Facebook i syftet att visa stöd för en annan arbetstagare som arbetsgivaren redan tidi- gare hade sagt upp. Enligt uppgifter i media ska de tre personerna bl.a. ha skrivit: ”En sjua + AK47 gogogo. Jag är på semester” och ”As long as you shoot the fuckers and not the fuckees …”.43 Fallet nådde Arbetsdomstolen men prövades inte där, eftersom parterna förliktes.44

I ett fall prövade Arbetsdomstolen uppsägningen av en bloggande polis. Polismannen, som hade bloggat under namnet ”Radiobils­ polisen farbror blå”, sades upp av Polismyndigheten i Skåne bland annat pga. av vad man menade var olämpliga uttalanden på bloggen:45

Såvitt avser hans syn på kvinnor har bl.a. framkommit att kvinnor som är tillräckligt snygga kan slippa böter, och att man på arbetstid har kunnat spana och ragga på snygga tjejer. Kvinnliga poliser har inte sällan förminskats­ till att antingen inte vara ”torra bakom öronen”, eller till att vara räddhågsna objekt som man möjligen kan ha sex med i polisbilen eller på personalfesten - och då kan man gärna vara flera män som delar på en kvinna. (…)Vidare har framkommit att han avskyr trafikpoliser vilka enligt honom bara ”djävlas med allmänheten”.

Arbetsdomstolen konstaterade emellertid att sådana följder av polis- mannens användning av yttrandefriheten som förtroendeförlust, förlorat anseende samt upprördhet och känslor av kränkning bland allmänheten och statsanställda inte i sig kan läggas till grund för att

42  Anders Bolling, Allt fler jobbgranskas på Facebook, publicerad den 21 februari 2013 i Dagens Nyheter.

43  Hans L. Olofsson, Skrev på Facebook – tre avskedades, publicerad den 2 september 2011 i Expressen.

44  Elinor Torp, Förlikning i Facebook-fallet, publicerad den 23 augusti 2012 i Lag & Avtal. 45  AD 2011 nr 74.

223

Arbetslivet

SOU 2016:41

avsluta hans anställning hos polisen. I den utsträckning sådant kan ha förekommit ansåg Arbetsdomstolen att staten får tåla det. Det bör tilläggas att det i målet inte påståtts att polismannen utanför bloggen skulle ha uppvisat några av de beteenden som han hade be- skrivit i bloggen.

I ett annat mål fann Arbetsdomstolen att uppsägningen av en ­rektor inte varit sakligt grundad.46 Som skäl för uppsägningen hade arbetsgivaren­ uppgett rektorns agerande på sin privata Facebook- sida. Arbetsgivaren åberopade att rektorn på sin Facebooksida hade lagt ut dels flera bilder med sexuellt innehåll, dels information om att han var med i ett antal grupper på Facebook med namn som hade anknytning till sex. En av bilderna visade rektorn utklädd till kvinna bärande peruk, en tröja med djup urringning och en kort kjol, med benen brett isär och en servett mellan benen. På en annan bild hade rektorn på sig en tröja, som skapats i ett elevprojekt i skolan, och som hade ett tryck i form av dels en bild av en kvinna i underkläder som står på alla fyra, dels texten NASA, vilket i detta sammanhang stod för ”National Anal Sex Association”.

Rektorn hade haft viss kontakt med elever på Facebook, bl.a. för att bestämma tid för möten och andra sammankomster. Arbets- domstolen fann dock vid en samlad bedömning och intresseavvägning­ att rektorn inte enbart genom vad han lagt ut på sin Facebooksida­ hade gett skolan saklig grund för uppsägningen.

I ett annat fall fann Arbetsdomstolen att det förelåg laglig grund för att avskeda en lokförare som på ett internetforum, i e-post och i samtal till företagsledningen hade framfört hot samt kränkande och nedvärderande uttalanden som var riktade mot personer i ledningen.47 Justitiekanslern har i ett ärende prövat ett beslut av Utrikes­ departementet att i förtid avsluta en praktiktjänstgöring.48 Prakti- kanten i fråga hade på sin arbetstid och från departementets datorer bloggat och därför enligt departementets uppfattning ägnat sig åt privat verksamhet – en verksamhet som har avsett opinionsbildning i kontroversiella politiska frågor. Praktikanten var partipolitiskt aktiv inom Sverigedemokraterna. Justitiekanslern fann att beslutet att av- sluta praktiktjänstgöringen innebar både ett brott mot de arbets- rättsliga reglerna och en allvarlig kränkning av praktikantens grund-

46  AD 2012 nr 25.

47  AD 2011 nr 57.

48  JK:s dnr 7068-06-21.

224

SOU 2016:41

Arbetslivet

lagsfästa yttrandefrihet. Justitiekanslern nämner, som en av flera rättsliga utgångspunkter för sitt beslut, domen AD 2003 nr 5, och återger dess innehåll i följande ordalag.

En myndighet kan i regel inte ingripa mot en anställd vid myndigheten för att den anställde genom att utnyttja sina grundlagsfästa fri- och rättigheter för- orsakat störningar i verksamheten eller skadat myndighetens anseende och allmänhetens förtroende för myndigheten. Annat kan måhända gälla om det är fråga om en arbetstagare med en utpräglad förtroendeställning och direkt ansvar för myndighetens beslut eller i andra ytterlighetssituationer­. Ett ut- rymme finns för att vidta åtgärder med anledning av allvarliga samarbets­ svårigheter, även om dessa ytterst i viss mån kan ha sin grund i att en arbets- tagare utnyttjat sina grundlagsfästa fri- och rättigheter. Givetvis bör en myndighet också kunna ingripa mot en anställd som inte utför sina arbets- uppgifter på ett riktigt sätt.

Ett annat fenomen som också rör arbetstagare och sociala medier, är att det blir allt vanligare att arbetsgivare använder sig av sociala ­medier för att informera eller kommunicera med arbetstagarna. Exempelvis har Facebook lanserat tjänsten Facebook at Work. Tanken är att arbets­ givarna i den nya tjänsten ska bygga upp sociala nätverk för sina arbetstagare.

8.5.2Risker för den personliga integriteten

Om arbetsgivare inför anställningar eller under pågående anställ- ningar tar för vana att systematiskt skanna av hela nätet och alla till- gängliga sociala medier, finns det på sikt en risk för att yttrande­ friheten i arbetslivet undergrävs och att arbetstagarna mer eller mindre medvetet påverkas att uttrycka sig mindre fritt.

I en undersökning som Stockholms Handelskammare genomfört i samarbete med företaget Bisnode, uppger 25 procent av de med­ verkande företagen och organisationerna att de någon gång sorterat bort en kandidat med anledning av information de fått om kandi­ dater via sökningar på nätet.49

När det gäller pågående anställningsförhållanden framgår det dock av Arbetsdomstolens praxis att det är endast är relativt allvar- liga och hotfulla uttalanden som medfört att laglig grund för uppsäg- ning har ansetts föreligga.

49  Så rekryterar företagen i framtiden, Stockholms handelskammares analys 2014-02.

225

Arbetslivet

SOU 2016:41

Systematisk skanning av nätet och sociala medier kan också leda till att arbetsgivaren sitter inne med en stor mängd överskotts­ information om arbetstagarna som den egentligen inte behöver för att kunna bedöma arbetstagarnas lämplighet och lojalitet.

En annan effekt kan bli att sökmotorerna och de företag som till- handahåller sociala medier får en inverkan på anställningar och upp- sägningar som en del arbetsgivare troligtvis inte är medvetna om. Effekten­ uppstår genom att det är sökmotorerna som sorterar och väljer ut vilka sökträffar som arbetsgivaren ska få upp i sin webb­ läsare. En annan effekt uppstår genom att det är de sociala medierna som med sina förinställningar kan förmå en arbetstagare att dela med sig av mer information än vad han eller hon kanske egentligen hade velat.

Det riskerar också att uppstå inlåsningseffekter genom att det kan vara svårt för exempelvis en arbetssökande att bli av med gamla texter och bilder på nätet som kan ha publicerats i sökandens ung- dom utan en tanke på vilka konsekvenser detta kan ha flera år senare.

8.6Kompetensdatabaser

8.6.1Företeelsen

Många företag och organisationer har egna eller gemensamma kompetensdatabaser­ i syfte att sammanställa och dokumentera de anställdas kunskaper, erfarenheter och ibland även deras allmänna styrkor och svagheter.

Ett belysande exempel från offentlig sektor är Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem PRIO, som innehåller funktioner för bland annat personal- och kompetenshantering. Försvarsmaktens hantering har relativt nyligen granskats av Datainspektionen.50 Han- teringen av anställdas kompetenser i PRIO görs med hjälp av en kvalifikationskatalog­ där medarbetarna själva skattar sin kompetens inom ett i förväg avgränsat område. Medarbetarna registrerar upp­ gifter om vilka utbildningar och kurser de gått, vilka språkkunskaper de har samt vilka erfarenheter de har från olika arbetsområden inom Försvarsmakten. Skattningen görs i fördefinierade fält med grade- rade skalor, som antyder vilken nivå den anställde befinner sig på

50  Datainspektionens beslut den 5 april 2013 i dnr 1610-2012.

226

SOU 2016:41

Arbetslivet

inom respektive område. Uppgifterna som personalen registrerar om sig själva i PRIO matchas därefter mot de kravprofiler som gäller för olika befattningar inom Försvarsmakten.

Enligt Försvarsmakten är skattningen och den efterföljande matchningen i PRIO en förutsättning för att organisationen ska kunna bemannas effektivt och ändamålsenligt. Uppgifterna som per- sonalen registrerat om sig själva i PRIO gör det också möjligt att identifiera behov av kompetensutveckling hos personalen. Upp­ gifterna ligger dessutom till grund för utvecklingssamtal.

Ett exempel på en gemensam kompetensdatabas i privat sektor är den s.k. ID06 Kompetensdatabas som har utvecklats av Sveriges Byggindustrier.51 Syftet med databasen är att underlätta för såväl arbetsgivare­ som arbetstagare att hantera utbildningsbevis och sam- tidigt öka säkerheten på arbetsplatserna. Databasen ska i sin första version innehålla de enskilda arbetstagarnas utbildningsbevis inom arbetsmiljöområdet. De inlagda utbildningsbevisen kan komma från olika utbildningsföretag och kopplas i databasen till den enskilde arbetstagaren­ genom byggbranschens särskilda identitetskort, det s.k. ID06-kortet.

ID06 Kompetensdatabas ska göra det enkelt för arbetsgivare och arbetstagare att kontrollera giltiga utbildningsbevis på arbetsplatsen, med avseende bl.a. på de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets före- skrifter om utbildning av arbetstagare. Det är i vissa situationer belagt med sanktionsavgift om rätt utbildningsbevis saknas eller är ogiltigt.

8.6.2Risker för den personliga integriteten

Kompetensdatabaser kan ibland innehålla många olika uppgifter om de anställda som var för sig eller tillsammans är av integritetskänslig natur. Sådana kompetensdatabaser kan innebära en mycket ingående kartläggning av de anställda.

Det är inte ovanligt att arbetstagare är nyfikna på sina kollegor. Det finns därför en risk för nyfikenhetsläsning av uppgifter om kollegorna­ och därmed för obehörig åtkomst till uppgifterna i kompetensdatabasen,­ om denna saknar funktioner för att begränsa behörigheter och för kontroll av åtkomst i efterhand.

51  Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

227

Arbetslivet

SOU 2016:41

Eftersom en enskild arbetstagares kompetens och lämplighet i olika avseenden kan komma att ändras över tid, finns det också en risk för att vissa uppgifter i en kompetensdatabas snabbt kan bli in- aktuella och oriktiga och till nackdel för arbetstagaren, om inte inne- hållet i databasen uppdateras och gallras regelbundet.

Beträffande kompetensdatabaser i offentlig verksamhet innebär det en risk att stora och integritetskänsliga uppgiftssamlingar om den enskilde arbetstagaren kan behöva lämnas ut som allmän hand- ling, om de inte omfattas av sekretess. Den omständigheten var av betydelse i ett ärende där Datainspektionen ansåg att Försvars­ maktens personuppgiftsbehandling i en tidigare version av PRIO inte kunde anses som tillåten med stöd av en intresseavvägning enligt personuppgiftslagen.52

8.7Bakgrundskontroller och kandidatdatabaser

8.7.1Företeelserna

Bakgrundskontroller

Det har de senaste åren blivit allt vanligare att göra bakgrunds­ kontroller i samband med rekryteringar, enligt den tidigare nämnda undersökningen från Stockholms Handelskammare och Bisnode.53 Av de företag och organisationer som medverkade i undersökningen, svarade 29 procent att bakgrundskontroller görs för samtliga rekryter­ ingar. Nästan alla medverkande kontrollerade de sökandes referenser. Därutöver kontrollerades vanligtvis även tidigare anställningar och utbildningshistorik. Många gör också sökningar på internet och i sociala­ medier som exempelvis bloggar, Twitter, Linkedin och Face- book. Av de medverkande företagen och organisationerna kontrol­ lerade 26 procent även domar i brottmål och andra ärenden i domstol. Arbetsgivare i offentlig sektor utmärkte sig genom att lägga större vikt vid att undersöka utbildningshistorik, domar i brottmål och andra­ ärenden i domstol och använde sig även i större utsträckning av sökningar på internet, allt i jämförelse med arbetsgivare inom privat sektor.

52  Datainspektionens beslut den 26 november 2010 i dnr 1454-2010.

53  Så rekryterar företagen i framtiden, Stockholms handelskammares analys 2014-02.

228

SOU 2016:41

Arbetslivet

Som konkret exempel på ingående bakgrundskontroller kan en verksamhet som var aktuellt i ett ärende hos Datainspektionen näm- nas.54 Det rörde sig om ett företag som utförde bakgrundskontroller på uppdrag av olika rekryterande arbetsgivare. Företaget inhämtade uppgifter om de sökande rörande: namn, bostadsadress, eventuella namnbyten, tidigare adresser, nationalitet, civilstånd, föräldrar, syskon,­ barn, nuvarande och tidigare fastighetsinnehav, inkomstuppgifter,­ registrerade­ skulder hos Kronofogdemyndigheten och Centrala studiemedelsnämnden,­ företagsengagemang, utbildningshistorik, kör- kort, värnpliktstjänstgöring, domar i brottmål och hos förvaltnings- domstolarna, förekomst på nätet och i sociala medier och i bloggar.

Det är också relativt vanligt med olika slags tester i samband med rekryteringar. Det kan röra sig om tester av sökandens personlighet, intelligens eller hälsa. Sådana tester är vanligare inom privat sektor än inom offentlig sektor. När frågan ställdes i den nämnda undersök- ningen om vilka slags bakgrundskontroller som företaget eller organi­ sationen inte utför i dag, men skulle vilja utföra, uppgav 31 procent att de skulle vilja utföra alkohol- och drogtester för att ge ökad trygg­ het vid anställning.

På senare år har bakgrundskontroller också kunnat göras med hjälp av material från domar i brottmål som publiceras på nätet under skydd av s.k. frivilliga utgivningsbevis. Ett exempel på företag som tillhanda- håller domar på nätet är Lexbase AB som i sin webbaserade tjänst mot en avgift tillhandahåller bl.a. domar i brottmål och tvistemål rörande personer och företag. Hantering av uppgifter som publiceras på nätet med skydd av utgivningsbevis, omfattas inte av reglerna­ i person­ uppgiftslagen. Det regelverk som avser att ge skydd för person­ uppgifter om lagöverträdelser blir därför inte tillämpligt här. Detta innebär att arbetsgivare enkelt kan genomföra bakgrundskontroller­ inför anställning eller kontroller av redan anställda. Utredningen­ Registerutdrag­ i arbetslivet konstaterar i sitt slutbetänkande att denna utveckling kan medföra att de integritetsskyddande åtgärder­ som föreslås­ i betänkandet skulle förlora mycket av sin betydelse­.55 Frågan om det rättsliga skyddet för den personliga integriteten är tillräckligt i databaser med utgivningsbevis, utreds för närvarande­ av Mediegrund- lagskommittén.56

54  Datainspektionens beslut den 30 november 2011 i dnr 1957-2010. 55  SOU 2014:48, sid. 20 f.

56  Ju 2014:17.

229

Arbetslivet

SOU 2016:41

Kandidatdatabaser

De flesta rekryteringsföretag och även vissa arbetsgivare har s.k. kandidatdatabaser där sökande till en viss tjänst kan registrera sina uppgifter, lägga in sitt CV och ibland även göra webbaserade tester. Många sådana databaser är även öppna för intresseanmälningar inför framtida rekryteringar.

Datainspektionen genomförde år 2001 ett projekt för att kon- trollera hur rekryteringsföretag hanterar uppgifter om de sökande.57 När Datainspektionen år 2011 granskade företag som erbjuder bakgrundskontroller, var det inget av företagen som hanterade upp­ gifter om de sökande i ett mer kvalificerat dokument- eller ärende­ hanteringssystem. Datainspektionen menade ändå att personuppgifts­­ lagensomfattandes.k.hanteringsreglerskulletillämpaspåhanteringen, och att undantagsbestämmelsen (den s.k. missbruksregeln)­ i 5 a § personuppgiftslagen­ således inte var aktuell. Som skäl för detta angavs att den aktuella hanteringen innebar en omfattande och systematisk kartläggning av den arbetssökande. Datainspektionen menade att det inte kan ha varit lagstiftarens intention att en sådan kartläggning av en individ skulle omfattas av undantaget för vardaglig behandling av personuppgifter­. Två av företagen överklagade Datainspektionens be- slut och fick till slut rätt i Högsta förvaltningsdomstolen som kom fram till att personuppgifterna hos de aktuella företagen var strukture- rade endast på så sätt att de var listade i vad som utgör enkla digitala dokument i kalkyl- och ordbehandlingsprogram. Enligt domstolen hade datorteknikens fördelar således visserligen utnyttjats, men inte i fråga om strukturering i förhållande till manuell hantering. Mot den bakgrunden ansåg domstolen att personuppgifterna inte kunde anses ha strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller samman­ ställning av personuppgifter, att hanteringen därför omfattades av undantagsregeln­ i 5 a § första stycket personuppgiftslagen och att Datainspektionens­ och underrätternas avgöranden därför skulle

undanröjas.

57  Datainspektionens rapport 2002:3, Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag.

230

SOU 2016:41

Arbetslivet

8.7.2Det skyddande regelverket

För hanteringen av personuppgifter i kandidatdatabaser gäller han­ teringsreglerna i personuppgiftslagen.

I offentlig verksamhet gäller enligt offentlighets- och sekretess­ lagen sekretess i ärenden om anställning för uppgift som hänför sig till urvalstester, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men.

Sekretess gäller också i ärenden om anställning av myndighets- chef vid en förvaltningsmyndighet som lyder omedelbart under regeringen­ för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om en enskild kandidats identitet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men.

För myndigheter finns det en möjlighet att gallra allmänna hand- lingar, exempelvis får hos de flesta statliga myndigheter ansökningar avseende tjänst med tillhörande handlingar (ansökningshandlingar) gallras två år efter det att anställningsbeslutet vunnit laga kraft (Riks- arkivets föreskrifter RA-FS 20014:1).

En s.k. säkerhetsprövning ska enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) göras angående personer som deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller anlitas för uppgifter som är viktiga för skyddet mot terrorism. Säkerhetsprövningen kan bestå av registerkontroll och särskild personutredning. En särskild person­ utredning omfattar en undersökning av den kontrollerades ekono- miska förhållanden och ska i övrigt ha den omfattning som behövs. Den som säkerhetsprövningen gäller ska ha gett sitt samtycke innan registerkontroll och särskild personutredning får göras. Även i det nyligen framlagda betänkandet om ny säkerhetsskyddslag, föreslås att samtycke även i fortsättningen ska krävas innan registerkontroll och särskild personutredning får göras.58

8.7.3Risker för den personliga integriteten

Både hos arbetsgivarna och hos rekryteringsföretagen kan det finnas ett intresse av att spara uppgifter om alla sökande i en avslutad rekry- tering inför framtida rekryteringsbehov.

58  Utredningens om säkerhetsskyddslagen betänkande En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25.

231

Arbetslivet

SOU 2016:41

Det finns en risk för att detta görs utan att de sökande informeras och utan att deras samtycke till detta inhämtas.

I sin granskning av rekryteringsföretag, konstaterade Data­ inspektionen att det fanns brister i informationen till de sökande. I de flesta fall lämnades ingen information alls. Datainspektionen konsta- terade också att de flesta av de granskade rekryteringsföretagen­ be- höll uppgifterna längre tid än vad ändamålen med hanteringen­ krävde.

Datainspektionen fann också i sin granskning att vissa av rekry­ teringsföretagens personlighetstest redan år 2001 då granskningen genomfördes, var webbaserade och tillhandahölls av samarbetspart- ners till rekryteringsföretagen.

I dag är det troligen en ännu större andel av testerna inom arbets- livet som är webbaserade och tillhandahålls av någon annan är arbets- givaren eller rekryteringsföretaget. Det finns därför en risk för att uppgifter om de sökande sprids utanför arbetsgivarens eller rekry­ teringsföretagets kontroll och att de sökande varken får tillräcklig information eller tillfrågas om sin inställning till denna spridning. Det finns också en risk för att uppgifterna kan komma att användas för ändamål som inte har något med själva rekryteringen att göra, exempelvis för att förbättra och utveckla testerna.

När det ställs närgångna och därmed integritetskänsliga frågor i testerna, är det inte självklart att arbetsgivare, rekryteringsföretag eller­ deras underleverantörer tänker på att integritetskänsliga upp- gifter kräver ett starkare skydd. Det finns alltså en risk för att dessa uppgifter inte ges tillräckligt bra skydd.

Arbetsgivarverket har i sina kontakter med kommittén framfört att man anser att det finns ett integritetsproblem i och med att sekre- tess i rekryteringsförfaranden endast gäller för urvalstester och för uppgifter som kan avslöja sökandens identitet i ärenden om anställ- ning av myndighetschefer.

8.8Kameraövervakning

8.8.1Företeelsen

I vissa branscher är kameraövervakning av arbetstagare mycket van- ligt förekommande. Det kan röra sig om kameraövervakning både på platser dit allmänheten har tillträde och på platser dit allmänheten

232

SOU 2016:41

Arbetslivet

inte har tillträde. Ett exempel på det förra är övervakning av butiks­ ytor där både kunder och butikspersonal vistas. Ett exempel på det senare kan i samma butik vara övervakning av områden där bara per- sonal får vistas såsom i lager eller pausutrymmen.

Den kameraövervakning som inbegriper arbetstagare kan i många fall egentligen vara inriktad på att övervaka eller kontrollera verk- samhetens kunder, patienter eller brukare. Men eftersom arbets­ tagarna befinner sig i samma lokaler, träffas även de av arbetsgivarens övervakning.

År 2013 genomförde 19 av länsstyrelserna ett stort antal nationellt samordnade tillsynsinsatser inriktade på kameraövervakning i gallerier och köpcentrum och deras butiker.59 Rapporten från tillsynsinsatserna­ inleds med konstaterandet att vi i dag blir över­vakade såväl i utom­ husmiljön som i inomhusmiljön, och att det blir allt färre platser i sam- hället som inte berörs av övervakning. I den samordnade tillsynen be- söktes 116 gallerior och 693 butiker och övriga verksamheter­. Efter butikerna var de flesta besökta verksamheterna restauranger och ­caféer. Av totalt 809 besök ledde 327 till anmärkningar. De vanligaste anmärkningarna var att det saknades överenskommelser med persona- len om kameraövervakningen, att kameror var felriktade, att över­ vakning gjordes utanför butikslokal, att skyltningen var bristfällig ­eller obefintlig samt att anmälan eller tillstånd saknades.

Butiker, restauranger och caféer finns också med bland de arbets- platser som pekades ut i Sveriges radios programserie om kamera­ övervakning av arbetsplatser hösten 2014.60 Den mest omtalade bris- ten som nämns i programserien är olaglig användning av inspelningar från övervakningen. I programserien förekommer exempel på att in- spelat material används för att kontrollera om anställda på ett lager står och pratar med varandra eller hur länge butikspersonal samtalar med kunderna. Även övervakningskameror på äldreboenden, som an- höriga sätter upp i sina släktingars rum eller lägenheter, tas i program­ serien upp som något som personalen kan uppleva som ett intrång.

Under år 2015 granskade Datainspektionen kameraövervakningen­ hos fyra butiker tillhörande olika detaljhandelskedjor. Myndigheten­ granskade specifikt övervakningskameror som var riktade mot platser som lager, lastkajer och liknande, alltså områden där kunder normalt

59  Länsstyrelsernas rapport Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013.

60  Övervakad på jobbet, Sveriges radio, 2014, www.sverigesradio.se

233

Arbetslivet

SOU 2016:41

sett inte befinner sig. I besluten riktade Datainspektionen kritik mot samtliga fyra butiker för hur dessa kameraövervakade lagerutrymmen, personalingångar och lastkajer och förelade butikerna att se till att sådana­ utrymmen enbart övervakas under tider då personal inte ska befinna sig i utrymmena.61 Butikerna kritiserades även för att de inte tillräckligt tydligt informerade om den kameraövervakning som före- kommer.

På senare år har utrustningar för kameraövervakning blivit mycket bättre, billigare och enklare att använda. Exempelvis kan inspelningar överföras över internet och enkelt visas på en dator eller smart enhet. Bildhanteringen kan också kompletteras med funktioner för ansikts­ igenkänning. Kameraövervakning som egen företeelse behandlas närmare i kapitel 20.

För närvarande pågår en översyn av kameraövervakningslagen (2013:460) i Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämp- ning och integritetsskydd.62 Utredaren ska enligt direktiven bl.a. ta ställning till om integritetsskyddet på vissa platser dit allmänheten inte har tillträde, till exempel arbetsplatser och skolor, behöver för- bättras. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.63

8.8.2Det skyddande regelverket

Enligt kameraövervakningslagen krävs som huvudregel tillstånd till kameraövervakning för att en övervakningskamera ska få vara upp- satt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde.

I vissa fall räcker det dock med att den som vill kameraövervaka gör en anmälan om detta till länsstyrelsen. Till exempel får alla all- männa utrymmen i en butik kameraövervakas efter att en anmälan har gjorts, under förutsättning att övervakningen görs i syfte att förebygga,­ avslöja eller utreda brott.

Kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde får bedrivas utan tillstånd. Övervakning får då bedrivas med sam- tycke från dem som övervakas, eller om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra berättigade ändamål, och övervakningsintresset väger tyngre än den

61  Datainspektionen beslut den 16 december 2015 i ärendena 340-2015, 342-2015, 347-2015 och 351-2015.

62  Ju 2015:14.

63  Dir. 2015:125.

234

SOU 2016:41

Arbetslivet

enskildes intresse av att inte bli övervakad. Det ska även beaktas hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet används och vilket område som ska övervakas.

När det gäller platser dit allmänheten inte har tillträde, finns det ingen skyldighet för arbetsgivaren att anmäla kameraövervakningen till någon myndighet.

Vidare ska enligt 30 § kameraövervakningslagen den som bedriver kameraövervakning vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgär- der för att skydda det upptagna bild- och ljudmaterialet. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av

1.de tekniska möjligheter som finns,

2.vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,

3.de särskilda risker som finns med behandlingen av materialet, och

4.hur pass känsligt materialet är.

8.8.3Risker för den personliga integriteten

Kameraövervakning av arbetsplatser och arbetstagare är i vissa bran- scher mycket vanligt förekommande, företrädesvis i olika service­ yrken, i transportarbeten och vid arbete på lager.

Av såväl länsstyrelsernas ovan nämnda rapport som av uppgifter i media framgår att det i dessa branscher finns allvarliga brister i tillämp- ningen av kameraövervakningslagens integritetsskyddande regler.

Det kan således konstateras att många arbetstagare i landet över- vakas för ändamål och på ett sätt som inte är förenligt med gällande lagstiftning. Om den tilltagande teknikutvecklingen och den nedåt- gående prisutvecklingen för kameraövervakningsutrustning håller i sig, finns dessutom en risk för att de redan konstaterade bristerna kommer att öka i takt med att allt fler övervakningskameror instal- leras på arbetsplatserna.

Det finns en risk att arbetsgivare felaktigt tror sig kunna grunda kameraövervakningen på arbetstagarnas samtycke. I ett tillsyns­ ärende hos Datainspektionen grundade en arbetsgivare kamera­ övervakningen just på arbetstagarnas samtycke, med hänvisning till att arbetstagare som upplevde obehag med övervakningen hade

235

Arbetslivet

SOU 2016:41

”möjlighet att ta kontakt med arbetsledningen för eventuellt byte av arbetsplats”.64 Enligt Datainspektionen utgjorde detta inte ett sådant reellt alternativ till kameraövervakning som medförde att samtycke kunde anses föreligga.

Risken är också stor att material från kameraövervakning kan komma att användas för andra ändamål än de som ursprungligen för- anledde installationen av övervakningskamerorna.65 Som exempel kan nämnas ett ärende hos Datainspektionen där material från kameraövervakningen­ i en skola användes för att kontrollera hur den kontrakterade städentreprenören utförde sitt arbete på kvällarna. Kamerorna hade egentligen satts upp för att förhindra skadegörelse, inbrott och stölder.

Av Sveriges Radios rapportering framgår också att länsstyrelserna vanligtvis endast förmår utföra enstaka stickprovskontroller av arbetsgivarnas tillämpning.

Tillsyn av kameraövervakning på platser dit allmänheten inte har tillträde görs av Datainspektionen. Det är uppenbart att en så liten myndighet med många andra arbetsuppgifter inte kan göra annat än ett fåtal stickprovskontroller när det gäller en så pass omfattande och nationellt spridd företeelse som kameraövervakning.

När det gäller kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde, krävs antingen ett tillstånd från eller en anmälan till läns- styrelsen. Detta ger länsstyrelserna möjlighet både att hitta arbets- platser som kameraövervakas och att bilda sig en uppfattning om hur omfattande den sammanlagda kameraövervakningen är på landets arbetsplatser. Hur mycket tillsyn av övervakningskameror som läns- styrelserna kan ägna sig åt, är i slutändan en kostnads- och priori­ teringsfråga.

När det gäller kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde, finns det inget sätt för tillsynsmyndigheten Data­ inspektionen att få veta att kameraövervakning förekommer, utom genom att ställa frågan till varje arbetsgivare. Datainspektionens till- syn av området försvåras därmed, jämfört med de möjligheter som länsstyrelserna har eftersom dessa åtminstone får in anmälningar (eller­ ska få in dem) och därmed kan få veta var kameraövervakning bedrivs och kontrollera den.

64  Datainspektionens beslut den 3 december 2014 i dnr 1652-2014. 65  Datainspektionens beslut den 29 oktober 2009 i dnr 476-2009.

236

SOU 2016:41

Arbetslivet

8.9Företagshälsovård

8.9.1Företeelsen

Det är mycket vanligt att arbetsgivare anlitar ett vårdföretag för att tillhandahålla företagshälsovårdstjänster till sina arbetstagare, bestå- ende i hälso- och sjukvård. I en sådan situation är vårdgivaren själv ansvarig för den hantering av uppgifter om arbetstagarna som måste göras för att dessa ska kunna ges hälso- och sjukvård.

Det förekommer också att arbetsgivaren anlitar samma vård­givare för att även utföra arbetsuppgifter av rent personaladministrativ natur­ . Det kan exempelvis röra sig om att för arbetsgivarens räkning ta emot sjuk- och friskanmälningar eller anmälningar om frånvaro på grund av vård av barn. Arbetstagarna instrueras då att göra dessa anmälningar­

till vårdgivaren. När vårdgivaren tagit emot anmälningarna­ från arbets­ tagarna, vidarebefordrar den uppgifterna till arbetsgivaren­. Vård­ givaren utför då ingen hälso- och sjukvård. I en sådan situation är det arbetsgivaren som är ansvarig för vårdgivarens hantering av uppgifter om arbetstagarna. Vårdgivaren utför i denna situation inget själv­ ständigt uppdrag, utan hanterar endast uppgifter för arbetsgivarens räkning och ändamål. Vårdgivaren är personuppgiftsbiträde till arbets- givaren för hanteringen av uppgifter för den här typen av personal­ administrativa ändamål.

Datainspektionen har i några ärenden granskat ansvarsförhållan- dena i situationer då vårdgivare varit kontrakterade för att tillhanda- hålla både företagshälsovård och samtidigt personaladministrativa tjänster.66

Företeelsen var nyligen föremål för en tvist i Arbetsdomstolen.67 I målet var frågan om en arbetsgivare som anlitat ett privat hälso- och sjukvårdsföretag för att administrera sjuk- och friskanmälningar. Fackförbundet menade att arbetsgivaren bröt mot personuppgifts­ lagen när den behandlade känsliga personuppgifter om hälsa som den fick från vårdgivaren. Bland annat skickade vårdgivaren uppgifter till arbetsgivaren om att den sjuka arbetstagaren inte svarar i telefon när vårdgivaren ringer på tredje sjukdagen. Det ska enligt stämnings­ ansökan också ha förekommit att uppgifter om sjukdom och ­diagnos

66  Datainspektionens beslut den 14 augusti 2012 i dnr 1176-2011, 1177-2011, 1179-2011, 1180-2011, 1181-2011, 1182-2011 och beslutet den 31 juli 2012 i dnr 455-2012.

67  Arbetsdomstolens mål A 229/14. Målet avgjordes inte genom dom, utan parterna förliktes och målet avskrevs.

237

Arbetslivet

SOU 2016:41

skickades från vårdgivaren till arbetsgivaren. Förbundet hade yrkat skadestånd för brott mot personuppgiftslagen till två av sina berörda medlemmar.

För arbetsgivaren kan det många gånger te sig lämpligt att låta en och samma privata vårdgivare tillhandahålla tjänster för såväl före- tagshälsovård som personaladministration. Vårdgivaren kan då ex- empelvis när den får in en sjukanmälan från en arbetstagare, passa på att ställa frågor och ge råd om hur arbetstagaren så snabbt som möj- ligt ska tillfriskna och kunna återgå i arbete. Vidare har en vårdgivare oftast bättre förutsättningar för att tidigt uppfatta om det bakom en sjukanmälan döljer sig en mer djupgående problematik där det be- hövs andra eller mer omfattande insatser från företagshälsovården eller arbetsgivaren.

8.9.2Det skyddande regelverket

För vårdgivarens hantering av personuppgifter för personaladminis- trativa ändamål för arbetsgivarens räkning, gäller personuppgifts­ lagens bestämmelser.

När vårdgivaren tillhandahåller företagshälsovårdstjänster och ­utför hälso- och sjukvård gäller patientdatalagens (2008:355) bestämmelser­. Vidare råder inom sådan verksamhet tystnadsplikt en- ligt patientsäkerhetslagen­ (2010:659) för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd­ eller andra personliga förhållanden.

8.9.3Risker för den personliga integriteten

När en vårdgivare ska tillhandahålla både hälso- och sjukvård och personaladministrativa tjänster, finns det en risk för att samtliga in- volverade parter blandar ihop vårdgivarens olika roller.

Vårdgivaren kan komma att vidareförmedla uppgifter till arbets- givaren som noga taget hör till hälso- och sjukvårdsdelen av vård­ givarens uppdrag och som egentligen omfattas av tystnadsplikt även i förhållande till arbetsgivaren.

238

SOU 2016:41

Arbetslivet

Arbetstagaren kan invaggas i tron att vårdgivaren agerar enbart inom sitt uppdrag som företagshälsovård, och kan då komma att lämna sådana hälsouppgifter som arbetstagaren aldrig skulle ha av- slöjat direkt för arbetsgivaren, trots att uppgifterna faktiskt hamnar just hos arbetsgivaren till slut.

Om arbetstagaren inte känner sig säker på vilka uppgifter som vårdgivaren kommer att vidarebefordra till arbetsgivaren, finns det också en risk för att han eller hon kommer att avslöja för litet om sitt hälsotillstånd och undanhåller uppgifter som hade varit relevanta och nödvändiga för att vårdgivaren ska kunna ge adekvata råd och eventuella behandlingar.

8.10Kommitténs samlade bedömning av området

Ett tydligt och problematiskt fenomen som gäller generellt inom arbetslivet,­ är risken för ändamålsglidningar när arbetsgivare digitalt hanterar uppgifter om arbetstagare. Det kan också konstateras att Datainspektionens praxis har varit relativt tillåtande inför ändamåls- glidningar inom arbetslivet.

Positionering samt annan övervakning av aktiviteter och beteenden

Arbetstagare avsätter allt fler och mer detaljerade elektroniska spår, samtidigt som utrustning och system för att övervaka och kontrol- lera blir allt billigare och enklare att använda.

En annan del av utvecklingen är att uppgifter om arbetstagare i allt större utsträckning hamnar hos externa leverantörer, inte sällan i molntjänster, som kan innebära en omfattande och svårkontrollerad spridning, lagring och vidareanvändning av uppgifterna. Flera led i den hanteringen görs många gånger utan vare sig arbetsgivarens eller arbetstagarnas kännedom.

Arbetstagaras möjligheter att påverka hanteringen är begränsade redan initialt, pga. arbetsledningsrätten, men försämras ytterligare av bristen på kunskap om hanteringen.

239

Arbetslivet

SOU 2016:41

Det sagda, i kombinationen med faran för ändamålsglidningar i arbetslivet, medför att kommittén anser att det finns allvarliga risker för den personliga integriteten när arbetsgivare använder sig av posi- tionering och annan övervakning för att kontrollera arbetstagarnas aktiviteter och beteenden på arbetet.

Samtidigt måste beaktas att arbetsgivaren för att leda, organisera och följa upp arbetet kan behöva relativt detaljerade uppgifter om var arbetstagarna befinner sig, hur de använder sig av arbetsgivarens ut- rustning och vad de ägnar sin arbetstid åt.

Sociala medier

När arbetsgivare skannar av sociala medier för att bilda sig en upp- fattning om vad arbetstagarna gör på nätet, innebär det att arbets­ givaren träder in på en arena som den enskilde vanligen kan betrakta som privat snarare än arbetsrelaterad. Emellertid finns det oftast möjligheter för arbetstagare att begränsa åtkomsten till uttalanden som skulle kunna uppfattas som känsliga eller kontroversiella i för- hållande till arbetsgivaren. Därför anser kommittén att arbetsgivares granskningar av vad arbetstagare skriver på sociala medier, innebär en viss risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste anses rimligt att arbetsgivare i sin omvärlds­ bevakning, inhämtar information från många olika källor, däribland publik information i sociala medier.

Kompetensdatabaser och bakgrundskontroller

Både kompetensdatabaser och utförande av bakgrundskontroller, kan innebära att många olika slags uppgifter om arbetstagarna han­ teras. Ibland kan redan enskilda uppgifter vara integritetskänsliga, medan det i andra situationer är sammanställningar av många upp­ gifter som tillsammans ger en närgången och detaljerad bild av arbetstagaren­. Samtidigt är det troligen inte vanligt förekommande med omfattande och detaljerade kompetensdatabaser och bakgrunds­ kontroller. Vidare är spridningen av uppgifterna sannolikt begrän- sad, liksom många gånger åtkomsten till dem. Kommittén anser där- för att kompetensdatabaser och bakgrundskontroller innebär en viss risk för den personliga integriteten.

240

SOU 2016:41

Arbetslivet

Samtidigt måste beaktas att arbetsgivare kan behöva dokumentera arbetstagarnas kompetenser och genomföra bakgrundskontroller­ för att effektivt kunna leda och fördela arbetet och så långt som möjligt undvika felrekryteringar som både kan bli kostsamma och ha negativa effekter för andra arbetstagare hos arbetsgivaren­.

Kameraövervakning

Kameraövervakning omfattar allt fler arbetstagare samtidigt som det finns granskningar som visar att många arbetsgivare tillämpar den skyddande lagstiftningen på ett felaktigt sätt. Vidare finns det rappor­ ter om att bilder från kameraövervakning använts för helt ­andra ända- mål än dem för vilka kamerorna installerades. Kommittén anser där- för att kameraövervakning på arbetsplatser innebär en allvarlig risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste beaktas att kameraövervakning kan medföra ­direkta fördelar för enskilda arbetstagare, främst när säkerheten på arbetsplatsen förbättras av övervakningen.

Företagshälsovård

När en vårdgivare ska tillhandahålla både hälso- och sjukvård och personaladministrativa tjänster, kan det uppstå en sammanblandning av vårdgivarens olika roller, som kan få till följd att arbetsgivaren får ta del av uppgifter som hör till hälso- och sjukvårdsdelen av vård­ givarens uppdrag och som omfattas av tystnadsplikt även i för­ hållande till arbetsgivaren. Det finns emellertid ett tydligt regelverk både för tystnadsplikt gentemot arbetsgivare i dessa situationer, och för hur en vårdgivare får hantera personuppgifter (patientdatalagen). Kommittén anser att det finns en viss risk för den personliga integri- teten när vårdgivare ska tillhandahålla såväl hälso- och sjukvård som personaladministrativa tjänster.

Samtidigt kan det finnas fördelar även för den enskilde arbets­ tagaren om både företagshälsovård och personaladministrativa tjäns- ter tillhandahålls av samma företag, i form av snabbare och enklare kontakt och hjälp vid sjukfall.

241

Arbetslivet

SOU 2016:41

Personuppgiftslagen och tillsynen

I kommitténs möten med arbetsmarknadens parter har vidare fram- kommit att såväl fackliga organisationer som arbetsgivarorganisa­ tioner anser att personuppgiftslagen är svår att tillämpa på arbetslivs- området. Det har också gjorts gällande att Datainspektionens vägledning, i den mån den efterfrågats, inte alltid är tillräckligt tydlig för att ge parterna den hjälp som de behöver.

Brister i kunskap och i den vägledning som ges, kan vara en del av förklaringen till att personuppgiftslagen mycket sällan används som sanktionsmedel av arbetstagarna eller deras organisationer. Det är anmärkningsvärt att det, trots den enorma tekniska utvecklingen, inte har uppkommit särskilt många tvister om personlig integritet inom arbetslivet i samband med användning av informationsteknik.

I likhet med vad som konstaterades i betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet68, kan det fortfarande i dag sägas att bestämmelserna i personuppgiftslagen inte förefaller ha fått det genomslag på arbets­ livets område som man hade kunnat förvänta sig. I betänkandet kunde vid en internationell jämförelse också konstateras att de fin- ländska och norska motsvarigheterna till personuppgiftslagen haft ett större genomslag på arbetslivets område, utan att några avgörande­ skillnader finns mellan ländernas dataskyddsrättsliga och arbets- rättsliga lagstiftning. Förklaringen antogs vara att aktiviteten helt enkelt varit högre i dessa grannländer och att man tidigare än i Sverige­

hade förstått att utnyttja dataskyddsreglerna på arbetslivets om­ råde.69

Ett särskilt regelverk för integritetsskydd i arbetslivet skulle kunna medföra att det blir lättare för parterna att förstå hur regel­ verket ska tillämpas på förhållandena i arbetslivet, och därmed kanske­ skulle kunna leda till att reglerna börjar användas oftare i par- ternas förhandlingar och tvister.

Kommittén kan också konstatera att Datainspektionens tillsyn görs av enstaka företeelser, men att tillsynen inte leder till att myndig­ heten får en övergripande uppfattning av hur omfattande över­ vakningen faktiskt är av landets arbetstagare och i vilka former den bedrivs.

68  SOU 2009:44.

69  SOU 2009:44.

242

SOU 2016:41

Arbetslivet

Beträffande kameraövervakning bedömer vi att det inte förefaller troligt att dagens tillsynsinsatser ensamma skulle kunna åstadkomma någon generell förbättring av arbetsgivarnas tillämpning.

Kommittén kan också konstatera att Datainspektionen inte an- vänds av parterna i den utsträckning som faktiskt vore möjligt – exempelvis­ skulle myndighetens bedömning av olika övervaknings­ åtgärder kunna inhämtas vid MBL-förhandlingar i samband med införandet av nya system som kan innebära övervakning eller inför tecknandet av nya kollektivavtal.

Sammanfattning

Det är tydligt att ny teknik och nya arbetssätt ökar möjligheterna att kartlägga och övervaka arbetstagare på ett mycket närgånget och detaljerat sätt.

Ny teknik i kombination med nya arbetssätt innebär också risk för en ökande och oönskad sammanblandning av arbetstagarnas privatliv­ och arbetsliv.

Till detta kommer att den ökande användningen av övervaknings- tekniker i samhället i stort, träffar arbetstagare även när den egentliga avsikten med övervakningen inte är att kontrollera arbetstagarna, utan verksamhetens kunder, patienter eller brukare. Även när detta görs oavsiktligen, bidrar det ändå till att öka övervakningen av arbets­ tagarna. Sådan övervakning omfattar särskilt vissa yrken, t.ex. säljare i butik, vårdbiträden samt personal i restauranger och caféer, vilka kännetecknas­ bl.a. av att de sysselsätter en betydligt högre andel kvinnor­ än män. Å andra sidan är andra, mer direkt övervakade yrken vanligare för män, t.ex. lastbils- och långtradarförare samt lager­ arbetare. Dessa yrken sysselsätter dock färre arbetstagare än i de tidi- gare nämnda kvinnodominerade yrkesgrupperna.70

De ökade möjligheterna till detaljerad kontroll, kartläggning och övervakning i realtid riskerar att förskjuta styrkeförhållandena inom arbetslivet och att försvaga arbetstagarnas ställning.71

70  Enligt Statistiska centralbyråns yrkesregister med yrkesstatistik (december 2015).

71  Norska Datatilsynet uttrycker detta i följande ordalag: ”Den totale mengden av kontroll­ tiltak og registreringer kan også gjøre at balansen mellom partene i arbeidslivet forskyves ytterligere­. Arbeidsgiveren vet mye om hver og enkelt av oss, men vi vet ikke nødvendigvis hva som registreres, hvem som ser hva, og hva opplysningene kan og skal brukes til” Datatilsynets rapport ”En vanlig dag på jobb” Arbeidshverdagens elektroniske spor, oktober 2012.

243

Arbetslivet

SOU 2016:41

Samtidigt är det viktigt att beakta att arbetsgivare har en rätt att vidta sådana åtgärder som är rimliga och som faller inom rätten att leda och fördela arbetet. Arbetsgivaren har också en skyldighet att upprätthålla säkerheten för både arbetstagare och utrustning. Effek- tiva och säkra arbetsplatser har många fördelar även ur den enskilde arbetstagarens perspektiv.

Digitaliseringen i samhället innebär att stora mängder uppgifter om arbetstagare kommer att sparas under oöverskådlig tid och att uppgifterna lätt kan spridas, bearbetas och vara tillgängliga för många. Det är inte förvånande att många arbetsgivare använder sig av olika kontroll- och övervakningsfunktioner för att minska riskerna för felaktiga beslut i verksamheten och vid rekrytering. Samtidigt riskerar denna utveckling att leda till en exkludering från arbetslivet av allt fler individer.

244

9Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

Kommitténs bedömning: Det föreligger allvarliga risker för den personliga integriteten i samband med hantering av person­ uppgifter inom hälso- och sjukvården och i samband med social- tjänstens användning av välfärdsteknik.

9.1Inledning

9.1.1Beskrivning av området

I detta kapitel beskriver kommittén några av de integritetsrisker som finns inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. När det gäller socialtjänsten­ kommer vi i endast att beskriva de risker som är förenade med viss användning av s.k. välfärdsteknik (begreppet förklaras­ i avsnitt 9.6).

För att den enskilde individen ska kunna erbjudas god vård och omsorg måste de ansvariga verksamheterna dokumentera och i övrigt­ hantera information om individen och hans eller hennes behov och om de insatser som planeras och genomförs. Även resultaten­ för indi- viden måste dokumenteras och följas upp. För att verksamheten ska kunna utveckla sin kvalitet behöver resultaten också kunna följas upp.

När en person får insatser inom hälso- och sjukvården och social- tjänsten är dokumentationen en integrerad del av analys, bedömning och genomförande av insatsen. Personalen tar del av nödvändiga uppgifter om individen före mötet med honom eller henne samt även under och efter arbetets genomförande. Uppgifter kan behöva doku­

245

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

menteras och på olika sätt användas under hela detta förlopp. Infor- mationssystem kan också fungera som beslutsstöd direkt i arbets­ situationen.

Dokumentationen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten är utan tvekan av mer integritetskänslig karaktär än vad information i många andra sammanhang är. Det handlar i princip uteslutande om uppgifter som rör människors hälsa och livssituation. Hos landets alla vårdgivare (offentliga eller privata vårdgivare) lagras uppgifter elektroniskt om större delen av befolkningen. Uppgifter om många av landets invånare hanteras också av dem som bedriver socialtjänst.

Vid ett besök i vården hanteras patienternas uppgifter även för andra syften än den hantering som behövs för att kunna ge den vård som behövs i det enskilda fallet. Exempelvis hamnar vissa uppgifter i kvalitetsregister med anknytning till hälso- och sjukvården. Bero- ende på vilka vårdinsatser som har getts, måste uppgifter också skickas av vårdgivaren till något av Socialstyrelsens hälsodataregister som officiell statistik.

Om patienten vid besöket i vården får ett läkemedel förskrivet, så sänder vårdgivaren receptet elektroniskt till det centrala recept­ registret hos eHälsomyndigheten. Behörig personal på alla öppen- vårdsapotek i landet har tillgång till detta register.

Vidare kan uppgifter om sjukdom och erhållen vård ibland komma att hanteras och läsas i helt andra syften. Exempelvis kan uppgifter komma att användas i ett forskningsprojekt, hanteras i en biobank eller skickas till ett centralt hälsodataregister.

Viss hantering av uppgifter får göras oavsett patientens inställ- ning, dvs. att något samtycke inte är nödvändigt och att patienten varken kan hindra eller påverka att eller hur uppgifter behandlas. Vanligen finns dock ett lagkrav på att patienterna ska informeras om att och hur deras uppgifter hanteras.

9.1.2Regelverk och tillsyn

Hälso- och sjukvården

Hanteringen av personuppgifter som förekommer med anledning av ett besök i vården regleras av olika författningar, i huvudsak följande:

246

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

•inom vård och kvalitetsutveckling regleras hanteringen i patient- datalagen (2008:355),

•hur uppgifter om ordinerade läkemedel får hanteras regleras i ­lagen (1996:1196) om receptregister, lagen (2005:258) om läke- medelsförteckning och apoteksdatalagen (2009:367),

•när uppgifter om blod- och vävnadsprov hanteras, regleras det av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. och personuppgiftslagen,

•generellt inom offentlig verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen­ (2009:400), för privata vårdgivare finns bestämmel- serna om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen (2010:659),

•vårdgivarens övergripande ansvar för kvaliteten i vården regleras i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientsäkerhetslagen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Informationshanteringen inom hälso- och sjukvården ska enligt 1 kap. 2 § patientdatalagen vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet,­ god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Personuppgifter­ ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga­ registrerades integritet respekteras. Dokumenterade personuppgifter­ ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Socialtjänsten

Socialtjänstens hantering av personuppgifter regleras av person­ uppgiftslagen, av lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter­ inom socialtjänsten och av förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter i socialtjänsten.

De regler som styr handläggning och dokumentation i social- tjänsten återfinns framför allt i förvaltningslagen (1986:223), social- tjänstlagen (2001:453) och i lagarna med särskilda bestämmelser vid vård av unga (1990:52), om vård av missbrukare (1988:870) i vissa fall, samt om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

247

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

Därutöver har även lagstiftning som offentlighets- och sekretess­ lagen, arkivlagen (1990:782) och tryckfrihetsförordningen betydelse för socialtjänstens informationshantering.

Tillsyn m.m.

I första hand två tillsynsmyndigheter kontrollerar hantering av personuppgifter­ inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten: Datainspektionen­ (med inriktning på integritetsskydd) och Inspek- tionen för vård och omsorg (med inriktning på patient- och brukar- säkerhet).

Vidare ska det i varje kommun och landsting finnas en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Patient- nämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patient- säkerhet i hälso- och sjukvården genom att hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intres- sen i hälso- och sjukvården, främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivareochvårdenheter.(jfrlagen[1998:1656]ompatientnämnds­ verksamhet m.m.)

Därtill utövar Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen) och i viss mån Justitiekanslern tillsyn över den allmänna hälso- och sjukvården och forskningen, och polis och åklagare utreder miss- tänkta brott.

Den enskilde som anser att hennes eller hans uppgifter hanterats på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att uppgifter har spridits till anställda som inte behöver dem för att kunna utföra sitt arbete, och som där- med anser att det gjorts ett otillbörligt intrång i hennes eller hans personliga integritet, kan således välja mellan flera olika myndigheter att vända sig till med ett klagomål. Förutom till vårdgivaren själv kan klagomål anmälas till patientnämnden, Datainspektionen, Justitie- ombudsmannen eller till polis och åklagare. Vidare finns det en möjlighet­ för patienten att begära skadestånd vid allmän domstol för den ideella skada som hon eller han anser sig ha lidit på grund av integritetsintrång.

248

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

9.2Allmänt om hanteringen av personuppgifter inom hälso- och sjukvården

9.2.1Informationshantering i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården har alltsedan patientdatalagen trädde i kraft 2008 genomgått stora strukturförändringar varav en av de mest markanta­ är ökningen av andelen privata vårdgivare. Enligt Utred- ningen om rätt information i vård och omsorg1 ökade landstingens köp av vårdtjänster från privata leverantörer från 18 miljarder kronor till cirka 32 miljarder kronor under perioden 2006–2012. Bara i Stock- holms läns landsting finns, förutom offentliga vårdleverantörer, om- kring 3 000 privata verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård (inklusive företagare på nationella taxan och inom tandvården). Även om mångfalden av privata och offentliga vårdgivare skiljer sig åt i olika delar av landet pekar den sammantagna utvecklingen på att mångfalden ökar och att de privata vårdgivarna blir fler. Samtidigt är det, i allt väsentligt, kommuner och landsting som finansierar såväl de offentliga som de privata vårdgivarnas verksamhet. Tillsammans med det ökade antalet vårdgivare har även specialiseringen inom hälso- och sjukvården ökat.

Efter avregleringen av apoteksmarknaden består apotekssektorn i dag av ett 25-tal olika aktörer som bedriver cirka 1 300 apotek.2

Utvecklingen har medfört att det ofta är fler aktörer än tidigare inblandade i vården av samma patient. För patienter som är i behov av koordinerade insatser från primärvården och specialistvården är det i dag snarare regel än undantag att samarbetet inbegriper två eller fler självständiga vårdgivare. Bara i en sjukhusbyggnad kan ett flertal olika vårdgivare vara verksamma som samarbetar i vården av patien- terna. Ett sådant samarbete pågår ofta utan att patienten själv är medveten om att vården ges av olika vårdgivare. Ett annat exempel på detta är den mångfald av vårdgivare inom ambulanssjukvården som exempelvis finns i Stockholms läns landsting. Det är i dag inte ovanligt att den privata vårdgivare som står för insatserna i ambulan- sen assisteras av en akutbil med läkare eller sjuksköterskor från en annan privat vårdgivare. Utvecklingen ser i stort likadan ut i den

1  Utredningens om rätt information i vård och omsorg betänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23, s. 110.

2  E-hälsokommitténs betänkande Nästa fas i e-hälsoarbetet, SOU 2015:32, s. 161.

249

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

landstingsfinansierade och i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. Denna mångfald av olika driftsformer ställer förstås krav på effektiv samverkan och ändamålsenligt informationsöverföring.

Även olika krav på samverkan mellan kommuner och landsting innebär att det måste finnas former för ändamålsenlig och säker in- formationsöverföring.

9.2.2Hur ser informationshanteringen ut i dag?

I dag börjar det bli missvisande att över huvud taget tala om ”patient- journaler” som bärare av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Snarare rör det sig i dag om lagrade personuppgifter som presenteras i olika former för olika aktörer inom vården. Svensk sjukvårds-it be- står av ett mycket stort antal system och tjänster som lagrar och distribuerar patientinformation.

Ett annat område som är under utveckling är användningen av olika former av it-stöd i vårdarbetet.

Beslutsstöd kan lite förenklat beskrivas som ett datorstött system som baserat på kunskapsstöd kan ge patientspecifika råd och rekom- mendationer kring prevention, prognos, diagnostik, behandling och uppföljning för läkare, annan hälso- och sjukvårdspersonal och patienterna själva. Kunskapsstöd är en datorbaserad kunskapskälla som presenterar kunskap men utan någon direkt koppling till speci- fik patientinformation. Kunskapen rör ett visst kliniskt område och innehåller till exempel vägledning, rekommendationer, termdefini- tioner och förslag på indikatorer.3

E-hälsokommittén redovisar i sitt betänkande4 en kartläggning som e-hälsomyndigheten gjort avseende beslutsstöd. I kartlägg- ningen konstateras att i Sverige är system för läkemedelshantering den vanligaste typen av besluts- och kunskapsstöd i hälso- och sjuk- vården. En möjlig förklaring skulle kunna vara förekomsten av struk- turerad data inom läkemedelsområdet och av en nationell hantering av e-recept. Den nationella användningen av övriga besluts- och kunskapsstöd­ är däremot begränsad, även om det finns flera exempel på att enskilda landsting eller kliniker utvecklar egna beslutsstöd an- passade till den egna verksamheten.

3  SOU 2015:32, s. 262.

4  SOU 2015:32, s. 121 f.

250

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

När det gäller ett säkert och ändamålsenligt informationsutbyte i hälso- och sjukvården finns det utmaningar även ur ett organisatoriskt­ perspektiv. Hälso- och sjukvården bedrivs av 21 självständiga lands- ting och regioner samt 290 kommuner. Apotekssektorn består i dag av ett 25-tal aktörer som driver cirka 1 300 apotek. Några ­exakta upp­ gifter om hur många vårdgivare det finns i dag i Sverige är inte möjligt att få fram. En siffra som har nämnts i olika sammanhang är att det finns omkring 10 000 privata vård- och omsorgsföretag i Sverige­.

Alla dessa aktörer har mängder med system (journalsystem, dokumentationssystem,­ bildhanteringssystem etc.), databaser, moduler,­ servrar m.m. Varje landsting har hundratals, kanske tusen- tals, system. Enligt E-hälsokommittén5 har exempelvis Region ­Västra Götaland omkring 2 000 system, Stockholms läns landsting cirka 1 300 system och landstinget Dalarna runt 300 olika system. Lägger man till kommuner, privata och idéburna vård- och omsorgs- givare, apotek samt statliga myndigheter som bedriver hälso- och sjukvård är mängden system i landet helt oöverskådlig.

Beträffande system för vårddokumentation, finns det dock inte samma spridning på olika system, enligt den senaste SLIT-rappor- ten.6 Det anförs i rapporten att det i dag är ett fåtal system och leve- rantörer som dominerar marknaden. Fem leverantörer har med sina åtta system 97,6 procent av alla användare. Det framgår vidare att flertalet landsting har standardiserat med ett system och en leveran- tör för all vårddokumentation inom den egna organisationen, dvs. för sjukhus, psykiatri och primärvård. Starka drivkrafter är enligt SLIT-rapporten visionen om ”en patient – en journal” med gemen- sam läkemedelslista och gemensam term- och begreppsstruktur. Intern­ konsolidering med endast en instans (en databas) sägs under- lätta och vara ett steg på vägen att nå visionen så att informationen kan bli tillgänglig såväl inom landstinget som över huvudmannagränser.

Landstingen har en särställning som både huvudmän och vård­ givare. Det är landsting och kommun som finansierar vården. De flesta landstingen kräver eller erbjuder att privata vårdgivare som in- går i vårdvalet ska använda samma journalsystem som landstinget.7

5  SOU 2015:32.

6  SLIT-gruppens (landstingens it-strateger och it-chefer) rapport eHälsa i landstingen 2015 (SLIT-rapporten).

7  SLIT-rapporten 2015.

251

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

Information hanteras inte enbart av och mellan vårdgivare inom samma sjukvårdshuvudman för syftet att ge hälso- och sjukvård i det enskilda fallet. Patientuppgifter används även i uppföljningssyften, kvalitetsregister, forskning, utbildning och till exempel för adminis- tration av patienttransporter.

Personuppgifter har också ett kommersiellt värde. Det finns ett stort intresse från olika håll av att få använda vårdinformation som råmaterial i tjänster. Det kan t.ex. bli möjligt genom den planerade tjänsten HälsaFörMig.

HälsaFörMig är ett hälsokonto som eHälsomyndigheten ansva- rar för. Tanken med kontot är att enskilda ska få möjlighet att samla all information om sin hälsa på ett och samma ställe. Hälsokontot ska fungera som en tjänst som gör det möjligt för var och en att över- blicka sin egen hälsoinformation över tid. Enligt eHälsomyndig­ hetens bedömning är det individen själv som ansvarar för innehållet i HälsaFörMig och får bestämma om någon ska ges behörighet att läsa eller hämta information. eHälsomyndigheten ska vara ansvarig för att informationen hanteras på ett säkert sätt. Myndigheten ska er- bjuda tredje part möjlighet att ansluta tillämpningar (appar) och tjänster till hälsokontot, men sedan är det individen som ska välja vilka e-tjänster han eller hon vill använda för att bearbeta och visa upp sin information.

Problembeskrivningar och förslag avseende e-Hälsa i andra utredningar

E-hälsa beskrivs i E-hälsokommitténs betänkande8 som insatser för att med hjälp av informationssystem och e-tjänster skapa och ut- veckla en ändamålsenlig och säker informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, till nytta för indivi- der, professioner och beslutsfattare.

Olika aspekter av området e-Hälsa har utretts de senaste åren av Utredningen om rätt information i vård och omsorg9, E-hälso­ kommittén och av den nationella samordnare10 som regeringen ut- sett för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

8  SOU 2015:32 s. 72.

9  SOU 2014:23.

10  Ett tidsbegränsat och numera avslutat uppdrag som beskrivs i dir. 2013:104.

252

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

I april 2014 lämnade Utredningen om rätt information i vård och omsorg sitt slutbetänkande. Utredningen lämnade en rad förslag be- träffande elektroniska patientjournaler. Bland annat föreslås att samtliga vårdgivare som finansieras av samma huvudman ska kunna dela uppgifter om en patient med hjälp av direktåtkomst under samma förutsättningar, oavsett om verksamheten drivs i offentlig ­eller privat regi. Utredningen lämnar även förslag som innebär tyd­ ligare krav på informationssystemens utformning. Vidare föreslås att det inte längre ska gå att spärra uppgifter om förskrivna läkemedel och om överkänslighet.

Många menar att utredningens förslag på ett bra sätt väger in be- hovet av skydd för patienternas personliga integritet, medan t.ex. Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, Myndigheten för samhälls- skydd och beredskap, Datainspektionen och Sveriges advokat­ samfund skarpt kritiserar förslaget för att det inte tillräckligt beaktar den personliga integriteten.

I betänkandet Effektiv vård11 konstateras att informations­ systemen i hälso- och sjukvården lider av stora brister. Bland de pro- blem som lyfts fram är brister i design, funktionalitet och över­ skådlighet liksom brister när det gäller struktur och enhetlighet i termer och begrepp. Vidare finns brister när det gäller systemens möjlighet att kommunicera med varandra över vårdgivargränserna, inom en vårdgivare och till och med för en och samma användare. I betänkandet anförs även att arbetet med att implementera integritets­ skydd för patienten (t.ex. åtkomstkontroll) måste bli bättre. Den nationella samordnaren påpekar att även om det pågår många olika utvecklingsinitiativ så saknas det väsentligen någon samordning av arbetet. Trots många års kännedom om problemen har huvudmännen­ varit oförmögna att agera samlat i investeringar, kravställande, ut- vecklingsarbete och standardisering m.m.

E-hälsokommittén12 påtalade i sitt betänkande behoven av en tyd- ligare styrning från nationell nivå för att utveckla interoperabilitet över organisations- och huvudmannagränser. Det finns enligt E-hälsokommittén­ behov av koordination av insatser som pågår men också av att etablera nya arenor för nationellt arbete, av att enas kring vilka krav på teknik, informationssäkerhet och integritetsskydd som

11  Slutbetänkande av den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, SOU 2016:2, s. 285 ff.

12  SOU 2015:32.

253

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

måste uppnås samt av att någon aktör på nationell nivå har mandat att besluta om sådana krav. Kommitténs uppfattning var att tillämp- ning av standarder och krav är en nyckelfråga för att åstadkomma denna ökade semantiska och tekniska interoperabilitet och föreslog därför ett statligt ansvar för att besluta om sådana krav.

E-hälsokommitténs betänkande har kritiserats ur ett integritets- perspektiv. Exempelvis anser Datainspektionen och Justitieombuds- mannen menade att betänkandet saknar analyser av konsekvenserna för den personliga integriteten.

Vision e-Hälsa 2025

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i mars 2016 beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälso­ arbetet fram till år 2025. Visionen ersätter den tidigare e-Hälso­ strategin från 2010 och lyder:

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-Hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Arbetet ska drivas utifrån ett antal grundläggande perspektiv och principer som tillgänglighet, användbarhet och digital delaktighet, samt integritetsskydd och informationssäkerhet.

9.3Behörighetsstyrning, åtkomstkontroll och spärrar och annan hantering av personuppgifter inom en vårdgivares verksamhet

9.3.1Företeelsen

I det här avsnittet tar vi upp hur uppgifter hanteras när den enskilde är patient och mottagare av hälso- och sjukvård. De företeelser som nämns nedan har valts ut eftersom vi anser dem särskilt beaktans- värda ur ett integritetsskyddsperspektiv. I detta avsnitt är det den digitala hanteringen som görs av personal som är verksam hos en och samma vårdgivare som behandlas. I ett följande avsnitt avhandlas

254

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

personalen möjlighet att genom elektronisk direktåtkomst ta del av uppgifter om patienter som vårdats hos andra vårdgivare, så kallad sammanhållen journalföring.

Grundläggande förutsättningar för en ändamålsenlig informa- tionshantering är bland annat att uppgifter finns tillgängliga när de behövs för vården av en patient. En annan förutsättning är att de uppgifter som dokumenteras om patienter förvaras och hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem, att uppgifter inte sprids utanför verksamheten, att de informationssystem som används i verksamheten är utformade på ett sådant sätt att integritets­ skyddet tillgodoses, att en användares behörighet till uppgifter an- passas och begränsas till de behov som användaren har samt att åt- komsten till uppgifterna loggas och kontrolleras.

Digitalt hanterade uppgifter hos vårdgivarna är ofta åtkomliga och läsbara för en stor grupp anställda hos den aktuella vårdgivaren. Men uppgifter kan göras läsbara även för anställda hos andra vård­ givare på olika håll runtom i landet genom s.k. sammanhållen journal­ föring.

Det är vårdgivaren som har det yttersta ansvaret för informa- tionssäkerheten i verksamheten. Ansvaret innebär bl.a. att vård­ givaren måste se till att de informationssystem som används i verk- samheterna är skyddade mot obehörig åtkomst och att det finns bra system för tilldelning av behörighet och åtkomstkontroll.

När det gäller spärrar framgår det av den så kallade SLIT-rappor- ten för 2015 att det är ovanligt att patienter begär att få spärra infor- mation. Det rör sig om ungefär 122 patienter per landsting och år. Ungefär 10 patienter per år begär att få häva spärren. Det framgår inte av uppgifterna om det är patienter som begärt att få spärra upp- gifter inom vårdgivaren eller om det är patienter som inte velat delta i sammanhållen journalföring.

Tidningen Vårdfokus uppmärksammade i april 2013 att det under år 2012 polisanmäldes minst 56 anställda i landsting och regioner för att olovligen ha gått in i patientdatajournaler, vilket innebar en ­ökning med mer än 100 procent jämfört med år 2010. Enligt tidningen kunde det dock i verkligheten röra sig om ännu fler polisanmälningar,­ på grund av att det exakta antalet är svårt att få fram eftersom somliga landsting saknar central uppföljning och därmed inte har en samlad bild av intrång som görs i den egna organisationen­. Enligt tidningen var det fler än de 56 polisanmälda som hade misstänkts och utretts

255

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

internt utan att det blivit någon polisanmälan.13 Antalet polisanmälda dataintrång kan ställas i relation till att det görs cirka 65 miljoner patientbesök­ i hälso- och sjukvården per år14 och att det finns över 200 000 anställda15 i landstingens hälso- och sjukvård.

9.3.2Det skyddande regelverket

I patientdatalagen och Socialstyrelsens anslutande föreskrifter (SOSFS 2008:14) stadgas i korthet att vårdgivare måste sörja för bl.a. följande.

Vårdgivaren ska säkerställa att det i verksamhetens lednings­ system för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad in- formationssäkerhetspolicy. Den ska säkerställa att

1.patientuppgifter i vårdgivarens dokumentation är åtkomliga och användbara för den som är behörig (tillgänglighet),

2.patientuppgifterna är oförvanskade (riktighet),

3.obehöriga inte ska kunna ta del av patientuppgifterna (sekretess), och

4.det i sådana informationssystem som är helt eller delvis automati- serade är möjligt att i efterhand entydigt kunna härleda åtgärder till en identifierad användare (spårbarhet).

Det är av integritetsskäl viktigt att inte andra personuppgifter be- handlas inom hälso- och sjukvården än vad som är befogat utifrån verksamhetens behov och krav. En vårdgivare eller en huvudman får därför endast behandla sådana uppgifter som behövs för de ändamål som i lagen räknas upp som tillåtna. En ändamålsbestämmelse i patientdatalagen­ styr därmed över vilka personuppgifter som får samlas in och fortsättningsvis behandlas i verksamheten.

Det måste vidare finnas rutiner som säkerställer att individuell behörighetstilldelning görs. Det innebär enligt Socialstyrelsens handbok till föreskrifterna att endast personliga inloggningar är ­tillåtna och att inga så kallade gruppkonton får förekomma. Använ-

13  Helena Mirsch, Allt fler polisanmäls för dataintrång, publicerad den 3 april 2013 på www.vardfokus.se

14  SKL, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2013. 15  SKL, Statistik anställda i landstingen 2014.

256

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

darnas behörighet i vårdgivarens informationssystem måste vara an- passad till deras arbetsuppgifter. Vårdgivaren ansvarar också för att användarna tilldelas rätt behörighet, det vill säga tillräckliga behörig- heter för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt men samtidigt inte mer omfattande än vad som är nödvändigt.

Vidare måste det finnas rutiner som säkerställer att åtkomst­ kontroll genomförs. Det är enbart tillåtet att ta del av dokumen­ terade uppgifter om en patient om man deltar i vården av en patient eller om man av andra skäl behöver uppgifterna för sitt arbete åt vårdgivaren. Även om personalen kan få fram uppgifterna får de inte ta del av några patientuppgifter som de inte behöver för att sköta sitt arbete. För att vårdgivaren ska kunna kontrollera att behörigheterna används på ett korrekt sätt måste denne dokumentera (logga) åt- komsten till de uppgifter som har använts.

Vidare ska systemet kräva aktiva val för åtkomst till patient­ uppgifter från andra enheter. Enligt förarbetena16 till patientdata­ lagen bör uppgifter lagras i olika skikt så att mer känsliga uppgifter kräver aktiva val eller inte är lika lätta att nå som mindre känsliga uppgifter. Enligt Socialstyrelsens handbok till föreskrifterna menas med aktiva val att en behörig användare tar ställning till om han eller hon har rätt att ta del av ytterligare uppgifter.

Vidare har en patient rätt att ”spärra uppgifter” vilket innebär att patienten motsätter sig att uppgifter om honom eller henne är elek- troniskt tillgängliga för andra vårdenheter eller vårdprocesser än den som patienten varit i kontakt med. Det betyder att hälso- och sjuk- vårdspersonal från andra enheter inom vårdgivarens verksamhet inte får ta del av uppgifterna, om det inte är frågan om så kallad nöd­ åtkomst, se 4 kap. 5 § patientdatalagen.

9.3.3Iakttagelser från tillsynen

När det gäller behörighetsstyrning och åtkomstkontroll i elektro- niska journaler, har Datainspektionen riktat kritik mot olika vård­ givare i ett antal ärenden på senare år.

I maj 2014 publicerade Datainspektionen resultaten av en gransk- ning av hälso- och sjukvården i 18 kommuner med särskild inriktning på vilka åtgärder som tas för att hindra obefogad och okontrollerad

16  Regeringens proposition Patientdatalag m.m., prop. 2007/08:126 s. 149.

257

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

spridning av patientuppgifter. Granskningen visade på brister hos samtliga kommuner. Förekommande brister var bl.a. att det saknades dokumenterade behovs- och riskanalyser och att det inte gjordes verk- ningsfulla loggkontroller. Vidare förekom brister i informationen till de anställda om att loggning och logguppföljning görs samt om vilka villkor som gäller för anställdas åtkomst till patientuppgifter.

I juni 2013 redovisade Datainspektionen resultaten av en natio- nell kontroll av vårdgivare om hur dessa kan spärra känsliga patient- uppgifter när en patient begär det. Granskningen visade att många vårdgivare hade börjat satsa ordentligt på att införa de möjligheter till spärrar som måste finnas enligt patientdatalagen. Vissa av vård­ givarna har således kommit en bra bit på väg och vissa var enligt Datainspektionen­ i praktiken framme vid målet. Det fanns dock några vårdgivare som inte hade kommit lika långt när det gäller in­ förandet av tekniska funktioner för spärrar i it-systemen.

I april 2012 kritiserade Datainspektionen ett av landets största sjukhus för att dess it-system gjorde det omöjligt att kontrollera om personal missbrukar sin möjlighet att läsa patientjournaler.

I augusti 2013 fann Datainspektionen brister i rutinerna för be­ hörighetsstyrning och åtkomstkontroll hos ett annat av landets största sjukhus. Sjukhuset förelades att genomföra en behovs- och riskanalys för sitt journalsystem för att kunna arbeta effektivt med behörighetsstyrning och åtkomstkontroll.

9.3.4Risker för den personliga integriteten

Regelverket beträffande behörighetsstyrning, åtkomstkontroll och spärrhantering ska skydda patienternas uppgifter och ge patienterna ett viss mått av inflytande över när uppgifterna får behandlas. För att uppfylla patientdatalagens krav kan det röra sig om såväl tekniska som organisatoriska eller administrativa åtgärder. Behörighets­ styrning och logguppföljning är skyldigheter som åligger vård­givarna, och påverkas inte av patienternas inställning.

Om vårdpersonalen får veta saker om patienten som de inte be- höver veta och som patienten inte vill att de ska få reda på, t.ex. att en ortopedspecialist får veta att och varför patienten vårdats vid en ­annan klinik hos samma vårdgivare, kan detta väcka obehag hos patenten,­ och påverka hur hon eller han upplever mötet med vården.

258

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

Det kan också innebära att patienten inte berättar lika öppet om sina besvär nästa gång hon eller han uppsöker vården, vilket i sin tur kan medföra en sämre vård.

Det finns vissa risker för ren nyfikenhetsläsning, t.ex. att en granne, släkting, bekant eller kollega inom vården läser patient­ uppgifter för att hon eller han är nyfiken på patienten. Ju mer infor- mation varje anställd kan ta del av, desto större är den potentiella ­skadan vid nyfikenhetsläsning och eventuell senare spridning genom skvaller. Om patienten dessutom råkar vara känd på orten, ökar risken­ för nyfikenhetsläsning av en större grupp vårdpersonal. Nyfikenhets­ läsning kan naturligtvis förekomma även i samband med hantering av patientjournal på papper. Vid sådan hantering är det dock svårt att i efterhand kontrollera vilka som tagit del av informationen.

Slutligen finns en risk för dataläckage, genom medvetna attacker, vårdslöshet eller bristande kunskaper hos vårdgivarens anställda.

Det bör också framhållas att uppgifter om patienter hos vård­ givarna kan vara av intresse inte bara för hälso- och sjukvårdspersonal­

– den kan också vara intressant för utomstående som försäkrings­ bolag och polismyndigheter, som under vissa förutsättningar kan få ta del av dessa.

När det gäller kunskap om patientdatalagen bland landstingets personal framgår det av den senaste SLIT-rapporten att situationen har blivit bättre genom att de flesta nu har genomfört utbildningar. Det finns dock fortfarande ett behov av utbildning i några landsting. När det gäller tillämpningen av patientdatalagen framgår det av SLIT- rapporten 2015 att bara två landsting har anpassat systemen så att de klarar de krav som lagen ställer på dem. Det bedömdes att nio lands- ting kommer att vara klara 2016, medan övriga landsting inte räknar med att vara klara förrän 2017 eller senare. Alltså nästan tio år efter att patientdatalagen infördes.

9.4Sammanhållen journalföring

9.4.1Företeelsen

I och med patientdatalagens ikraftträdande blev det lagligen möjligt för vårdgivare att låta andra vårdgivare ta del av verksamhetens patientuppgifter­ genom direktåtkomst. Stödet för detta finns i 6 kap.

259

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

patientdatalagen. Det innebär att patientens uppgifter får göras till- gängliga, inte bara inom den vårdgivare där uppgifterna har tillkom- mit, utan också under vissa förutsättningar till andra vårdgivare som ingår i ett sådant samarbete och som behöver uppgifterna i vården av patienten.

Enligt SLIT-rapporten 2015 kommer landstingen i första hand att använda denna möjlighet i samverkan med de privata vårdgivarna inom vårdvalet, i andra hand med kommuner och andra landsting. Några landsting kommer också att ha sammanhållen journalföring med privata vårdgivare utan vårdavtal.

9.4.2Det skyddande regelverket

I 6 kap. patientdatalagen finns bestämmelser om att patienterna ska få information i förväg innan deras uppgifter får göras tillgängliga i ett system för sammanhållen journalföring. De ska även ges möjlighet stå utanför den sammanhållna journalföringen (få s.k. spärr). Användargränssnitten­ i system för sammanhållen journalföring får initialt bara visa att det finns uppgifter om patienten att läsa i syste- met. Andra vårdgivare ska kunna ta del av denna uppgift utan att ta del av uppgift om vilken vårdgivare som har gjort uppgiften tillgäng- lig. För att den andra vårdgivaren (än den som skrivit in journal­ uppgifterna) ska få ta del av uppgifterna krävs att denne har en aktuell patientrelation med den enskilde och att uppgifterna i fråga kan antas ha betydelse för den vård som ska ges. Innan uppgifterna används i verksamheten ska den andra vårdgivaren dessutom inhämta patien- tens samtycke till detta.

9.4.3Iakttagelser från tillsynen

Även när det gäller sammanhållen journalföring, har Datainspek­ tionen riktat kritik mot olika vårdgivare i ett antal ärenden på senare år.

I februari 2011 kritiserade Datainspektionen tre vårdgivare för att de använde sig av ett system för sammanhållen journalföring där det inte gick att spärra vissa patientuppgifter från att lämnas ut. Data­ inspektionen var också kritisk till att personalen hos de granskade vårdgivarna i systemet för sammanhållen journalföring hade för om- fattande behörigheter och att åtkomstkontrollen var bristfällig.

260

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

Ijanuari2011kritiseradeDatainspektionenKarolinskauniversitets­ sjukhuset för brister i informationen till patienterna om sammanhållen­ journalföring. I april samma år hotade Datainspektionen med att före- lägga Karolinska universitetssjukhuset att upphöra med att lämna ut uppgifter inom sammanhållen journalföring, om inte sjukhuset för- bättrade informationen till sina patienter om vad den så kallade sammanhållna­ journalföringen innebär. Patienterna skulle även infor- meras om att de kan begära att uppgifter spärras.

I juni 2012 konstaterade Datainspektionen efter en tillsyn av samtliga landsting samt fem privata vårdgivare att ingen av de gran- skade vårdgivarna helt uppfyllde patientdatalagens krav beträffande patienternas rätt att få sina uppgifter i journalerna spärrade.

I juni 2013 redovisade Datainspektionen resultaten av en nationell kontroll av vårdgivare och hur dessa kan spärra känsliga patient­ uppgifter när en patient begär det. Kontrollen omfattade även spärr- hanteringen i system för sammanhållen journalföring. Granskningen visade att många vårdgivare hade börjat satsa ordentligt på att införa de möjligheter till spärrar som måste finnas enligt patientdatalagen. Vissa av vårdgivarna har således kommit en bra bit på väg och vissa var enligt Datainspektionen i praktiken framme vid målet. Det fanns dock några vårdgivare som inte hade kommit lika långt när det gäller införandet av tekniska funktioner för spärrar i it-systemen.

9.4.4Risker för den personliga integriteten

Sammanhållen journalföring kan ge ökad vårdkvalitet genom en helhetsbild­ av patientens tidigare diagnoser, provresultat och medici­­ nering­ vilket gör det lättare att ställa rätt diagnos och ge rätt behand- ling i tid. Den sammanhållna journalföringen ger också ökad patient­ säkerhet genom att ge rätt beslutsunderlag som minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering. Denna form av informations- utbyte är av särskild nytta i samband vård av äldre som bor på sär- skilda boenden i kommunerna. För att kunna ge säkra insatser för denna patientgrupp behöver den kommunala och landstingskommu- nala hälso- och sjukvården samarbeta. Sammanhållen journalföring kan också bidra till ökad effektivitet genom att delad information minskar tidsspillan och kostsamt dubbelarbete.

261

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

En förutsättning för ändamålsenligt informationsutbyte mellan olika vårdgivare är att det finns en fungerande infrastruktur. E-hälso- kommittén17 föreslog i sitt betänkande att staten bör ges en sam­ ordnande roll. Staten bör enligt E-hälsokommittén ställa krav på en grundläggande interoperabilitet så att it-stöd i vård och omsorg kan kommunicera med varandra på ett bättre sätt. Gemensamma standar­ der, gränssnitt, funktionskrav och informationssäkerhetskrav m.m. skulle öka förutsättningarna för en utveckling av den sammanhållna journalföringen.

Många vårdgivare arbetar med att införa gemensamma tjänster över vårdgivar- och organisationsgränserna för system för samman- hållen journalföring, vilka möjliggör och förbättrar exempelvis funk- tioner för spärrhantering, behörighetsstyrning och åtkomstkontroll. Ett exempel på detta är Ineras s.k. säkerhetstjänster.

När det gäller skyldigheten att informera patienterna om den sammanhållna journalföringen, finns det tecken på att Datainspek- tionens tillsynsinsatser haft viss effekt. I juni 2011 ansåg Data­ inspektionen efter en tillsyn att Karolinska universitetssjukhusets hade förbättrat sin information till patienterna så pass att Data­ inspektionen inte längre krävde att sjukhuset skulle sluta lämna ut patientuppgifter till andra vårdgivare.

Men det finns fortfarande brister hos stora vårdgivare när det ­gäller behörighetsstyrning och åtkomstkontroller även i system för sammanhållen journalföring.

Datainspektionens tillsynsärenden visar också att det fortfarande förekommer brister hos flera vårdgivare när det gäller möjligheten att spärra uppgifter.

När det gäller riskerna med system för sammanhållen journal­ föring anser kommittén att dessa i stort sett är desamma som i sam- band med den digitala hanteringen inom en vårdgivare, med det be- tydande tillägget att sammanhållen journalföring möjliggör åtkomst till fler patienters uppgifter för långt fler användare. Det betyder att frågor om behörighetsstyrning, åtkomstkontroll och spärrar är ännu viktigare när det gäller sammanhållen journalföring. Därtill kommer att informationen till patienterna är av särskilt betydelse, eftersom det finns en rätt för patienterna att stå utanför den sammanhållna journalföringen (dvs. en rätt att få uppgifterna spärrade).

17  SOU 2015:32.

262

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

9.5Kvalitetsregister

9.5.1Företeelsen

Kvalitetsregister är en särskild kategori uppgiftssamlingar som finns inom hälso- och sjukvården, främst inom vissa medicinska specia­ liteter. De har oftast byggts upp genom frivilliga initiativ av olika specialistföreningar för att användas som stöd för kvalitetsutveck- ling i det kliniska arbetet. Gemensamt för kvalitetsregistren är att inrapporteringen är ett frivilligt åtagande från vårdgivarnas sida. De äldsta registren som fortfarande är i drift startades inom ortopedin redan på 1970-talet. Från 1990-talet och framåt har etableringen av nationella kvalitetsregister ökat väsentligt.18

Med ett kvalitetsregister avses, enligt 7 kap. 1 § patientdatalagen en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande ut- veckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. Med ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister avses ett kvalitetsregister­ i vilket personuppgifter samlas in från flera olika vårdgivare.

I dag används omkring 100 nationella kvalitetsregister för att säkra och utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården. I ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister samlas personuppgifter från kommu- nal hälso- och sjukvård, sjukhus, vårdcentraler m.fl. för att möjlig- göra kvalitetssäkring och jämförelser inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. Kvalitetsregistren används i dag både för systematisk uppföljning och jämförelse på nationell nivå, men även på ett mer lokalt plan där registrerande enheter med allt tätare inter- vall följer sina resultat och lägger dem till grund för ett verksamhets- nära förbättringsarbete.19

Kvalitetsregister har kommit att bli en av flera nödvändiga förut- sättningar för att utveckla hälso- och sjukvården. Utvecklingen går mot att verksamhetens inrapporterade uppgifter och resultat åter- förs mer kontinuerligt än tidigare och kan därmed i större grad ligga till grund för en lokal och verksamhetsnära förbättring av resultatet för de enskilda patienterna.

18  Prop. 2007/08:126 s. 176.

19  SOU 2014:23, s. 494.

263

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

Det medför att patienter som i dag deltar i kvalitetsregister kan vara med och dra nytta av sin medverkan i registret. I sådana register där individen följs upp och uppgifter registreras kontinuerligt och över längre tid finns tydliga exempel på nyttan, inte endast för fram- tida patienter utan även för patienten själv.

Några exempel på sådana register som kan nämnas är register över kroniska sjukdomar som t.ex. reumatisk sjukdom och diabetes, men även register som Senior Alert och BPSD som riktar sig till individer över en viss ålder eller med en viss beteendemässig störning. I sammanhanget­ kan även nämnas registret InfCare HIV som sedan det infördes för cirka 10 år sedan anses ha varit en stark bidragande faktor till att HIV-patienter som är under behandling i dag i stor ut- sträckning kan känna sig friska och leva ett normallångt liv med i princip obefintlig risk att smitta andra. Förbättringsarbetet genom InfCare HIV har i olika sammanhang lyfts upp som ett exempel på när insamlandet av uppgifter blir en förutsättning för att kunna skapa bättre resultat och högre livskvalitet för en hel patientgrupp.20

När det fortsättningsvis i detta betänkande talas om kvalitets­ register, avses härmed nationella och regionala kvalitetsregister som förs i enlighet med 7 kap. patientdatalagen.

9.5.2Det skyddande regelverket

Behandlingen av patienters uppgifter i regionala eller nationella kvalitetsregister­ ska enligt 7 kap. patientdatalagen bygga på ett opt- out-förfarande. Således krävs inte patientens samtycke för behand- ling av uppgifterna i registret. Patienten har däremot rätt att när som helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret och motsätta sig framtida registrering i det aktuella kvalitetsregistret.

Dessutom har den ansvariga vårdgivaren en skyldighet att innan uppgifterna behandlas i kvalitetsregistret informera patienterna om att hennes eller hans uppgifter kommer att behandlas i registret, och om att det finns en rätt att motsätta sig att uppgifterna behandlas.

Vårdgivaren får behandla personuppgifter i ett nationellt eller ­regionalt kvalitetsregister även om den enskilde inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning till personuppgiftsbehandlingen. Vill- koren för sådan personuppgiftsbehandling är att den enskildes in-

20  SOU 2014:23,s. 495.

264

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

ställning till den så långt möjligt har klarlagts och att det inte finns anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig person­ uppgiftsbehandlingen.

9.5.3Iakttagelser från tillsyn och myndighetsanalyser

Vid Datainspektionens omfattande tillsyn över nationella kvalitets- register år 2010 framkom stora och systematiska brister i regel­ efterlevnaden. De konstaterade bristerna rörde ofullständig infor- mation till patienterna, felaktig användning av uppgifterna, utebliven gallring­ av uppgifter och otydlig organisation där vårdgivarna inte visste vem som ansvarade för vad. Datainspektionen konstaterade att vårdgivare­ i stor utsträckning lämnade ut uppgifter till kvalitets- register utan att veta vem som tar emot patienternas uppgifter och ansvarar för den fortsatta hanteringen, vilket strider både mot be- stämmelser om sekretess­ och grundläggande krav i personuppgifts­ lagen. Vidare förelades­ de ansvariga vårdgivarna att vidta tekniska åtgärder för att säkerställa att endast de avsedda mottagarna kan ta del av uppgifterna i systemet vid överföring över öppet nät såsom internet eller Sjunet.21

En faktor som kan minska de ansvarigas benägenhet att följa regel­ verket, är förekomsten av ekonomisk ersättning för varje patient­ som registreras i ett kvalitetsregister. Ett exempel på detta är en kommun som fick beskedet från Datainspektionen att registrering­ av personer som varaktigt saknade beslutsförmåga inte var ­tillåten i kvalitets­ register, men som därefter ändå fortsatte registreringen­.22 Det aktuella registret omfattades av den s.k. ”Äldresatsningen” som innebar att kommuner och landsting som valde att rapportera­ till vissa register ersattes ekonomiskt.

Vidare har, sedan Datainspektionens tillsyn, staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om en satsning på de nationella kvalitetsregistren. Satsningen innebär ett ökat finansiellt stöd till registerverksamheten under perioden 2012– 2016 och omfattar sammanlagt drygt en och en halv miljard kronor.

21  Datainspektionens beslut den 11 oktober 2010 i ärenden med dnr 1604-2009, 1605-2009, 1606-2009 och 1725-2009.

22  Datainspektionens beslut den 15 mars 2013, dnr 1049-2012.

265

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

Tre stödfunktioner är knutna till satsningen: kansliet för Nationella Kvalitetsregister, sex regionala registercentrum och Registerservice på Socialstyrelsen.23

I en nyligen genomförd granskning av kvalitetsregistren, uttalar Myndigheten för vårdanalys kritik mot systemet med tillfälliga prestationsmedel­ i syftet att öka inrapporteringen till kvalitets­ registren. Myndigheten tror att det i vissa fall till och med kan vara demoraliserande och långsiktigt skadligt för registren att ekonomisk ersättning ges till landstingen och kommunerna då verksamheterna

– vilka vanligen inte får del av ersättningarna – ska rapportera in i ­register även om de inte uppfattar registren som användbara.24

När det gällde den gemensamma satsningen anförde myndig­ heten bl.a. att

Satsningen har inneburit ett ökat stöd till registren i juridiska frågor både från de regionala registercentrumen och från kansliet för Nationella Kvalitetsregister­. Trots detta anger bara nio procent av de nationella kvalitets­ registren att de kunnat genomföra viktiga förändringar inom juridikområdet sedan satsningen infördes. Flera registerhållare vittnar om att de hittills haft lite kontakt med personuppgiftsombud eller annan juridisk kompetens. Samtidigt anger 47 procent att de vill se ett ökat juridiskt stöd. Resultaten visar exempelvis att kvalitetsregistren delvis gör olika tolkningar och tillämp- ningar av hur patienterna ska informeras om registret och hur samtycke ska inhämtas. Ett annat område som registren skulle behöva utökat stöd inom rör hur beslutsstöd kan hanteras i relation till gällande lagstiftning. Patient- företrädares inställning till information och sekretess skiljer sig åt sins­ emellan men gemensamt är att flera ser förbättringspotential på området.

Beträffande it-stöden för kvalitetsregistren sägs i rapporten att vissa framsteg har gjorts, men att mer stöd är starkt prioriterat från regist- rens sida och att behovet av samordning är fortsatt stort.

Även om direkta frågor om informationssäkerhet inte har ställts i Myndighetens för vårdanalys utvärdering, ger den generella bristen på it-samordning anledning att anta att det fortfarande kan finnas en del brister när det gäller informationssäkerheten hos registren.

23  Registrera flera eller analysera mera? Delutvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregis- ter, Rapport 2014:9 från Myndigheten för vårdanalys, s. 7, 12, 52.

24  Registrera flera eller analysera mera? Delutvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregis- ter, Rapport 2014:9 från Myndigheten för vårdanalys.

266

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

Som en följd av Datainspektionens tillsynsinsats år 2010 har vård- givare, företrädare för nationella kvalitetsregister, registercentra och Sveriges kommuner och landsting drivit ett arbete för att ta fram korrekt och fullständig patientinformation.25

9.5.4Risker för den personliga integriteten

En bedömning av läget för kvalitetsregistren år 2014 gjordes av Utredningen­ om rätt information i vård och omsorg. Det var utred- ningens uppfattning att medvetenheten om regelverkets krav och vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta har ökat bland vårdgivare. Utred- ningen hade även i samband med konferenser och i möten med s.k. registerhållare för nationella kvalitetsregister fått information som visat­ på att frågorna prioriterats och att förståelsen för patient­ informationen som en grundläggande och integritetsskyddande rättig­ het är stor.26

Staten, kommunerna och landstingen har under senare år satsat ansenliga resurser på att utveckla kvalitetsregistren och öka regi­ streringsgraden,­ varför dessa register kan förväntas både öka i om- fång (fler uppgifter om fler patienter) och även användas mer.

Kvalitetsregister kan, som framgår ovan, både vara av stor nytta för den enskilde patienten och bidra till att förbättra kunskapsläget inom hela hälso- och sjukvården. Men i regel rör det sig om mycket känsliga uppgifter om patienterna. Registren innehåller dessutom uppgifter om en stor del av landets befolkning. Läckor eller felaktig användning av registren kan få betydande effekter på de enskilda. Här kan nämnas att bakgrunden till Datainspektionens breda tillsyn av kvalitetsregistren år 2010 var just felaktig användning. Uppgifter från ett kvalitetsregister hade använts för att skicka ut s.k. ”tiggar- brev” till patienter där patienternas sjukdomar åberopades. För­ farandet ledde till flera klagomål till Datainspektionen som beslutade att genomföra en bred tillsynsinsats. Som nämnts ovan resulterade granskningen i omfattande kritik från Datainspektionen och beslut om att de ansvariga behövde vidta åtgärder på en rad olika områden för att uppfylla patientdatalagens krav.

25  SOU 2014:23, s. 509 ff.

26  SOU 2014:23.

267

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

9.6Välfärdsteknik inom socialtjänsten

Socialtjänstens verksamhet ska präglas av respekt för den enskildes självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Den som tar emot vård- och omsorgsinsatser ska ha möjlighet att vara delaktig i och ha inflytande över beslut och planering av den egna vården och omsorgen samt hur vården och omsorgen utförs enligt socialtjänst- lagen. Användning av välfärdteknik27 måste utgå från respekt för indi­ viders­ önskemål och behov.

Välfärdsteknik kan bland annat handla om användning av olika digitala tjänster i form av trygghetslarm, tele- och videokommunika- tion, sensorer i hemmet, kognitiva hjälpmedel, ett mobilt arbetssätt och e-tjänster för trygghet, service och delaktighet.

Välfärdsteknik kan bidra till att äldre personer och personer med funktionsnedsättning kan välja att bo kvar hemma och få den om- sorg man behöver i hemmet. Sådana tjänster kan också bidra till ett fortsatt aktivt och socialt liv.

9.6.1Används välfärdsteknik i dag?

Sverige ligger enligt uppgifter från Myndigheten för delaktighet längst fram i Europa med teknikskiftet till digitala trygghetslarm. Ett fåtal svenska kommuner ligger mycket bra till vad det gäller införan- det av digitala tjänster inom socialtjänsten och hemsjukvården vid en europeisk jämförelse. Vissa svenska kommuner, som Västerås stad, ligger före vad det gäller socialtjänsten, men vad gäller ett brett in­ förande i landet ligger exempelvis Skottland före Sverige.28

9.6.2Företeelsen

Många äldre har någon form av fysisk eller psykisk funktions­ nedsättning som innebär svårigheter i det vardagliga livet och ett ökat behov av vård. Ett mål med äldrepolitiken och kommunernas omsorg om äldre har länge varit att man ska kunna leva och bo själv-

27  Välfärdsteknik är enligt Socialstyrelsens termbank digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknologi definieras i termbanken som kunskapen om välfärdsteknik.

28  Myndighetens för delaktighet Delrapport 2014, Digitala tjänster.

268

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

ständigt och under trygga förhållanden.29 Ofta innebär detta att den äldre bor kvar i sitt hem där han eller hon får stöd och vård i form av hemtjänst när hälsan sviktar. Den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre har aktualiserat diskussioner och utredningar om hur resursbesparingar och effektivisering av hälso- och sjukvården samt omsorgen om äldre kan genomföras.

Övervakning med hjälp av robotar, videokameror och GPS-sän- dare används i huvudsak som ett alternativ eller ett komplement till vård- och omsorgspersonalens fysiska tillsyn av den äldre personen i hans eller hennes hem. Det kan finnas flera syften med att använda övervakning. Ett syfte kan vara att stärka den enskildes självbestäm- mande och integritet genom att han eller hon i större utsträckning själv kan bestämma över sin vardag. Andra syften kan vara att för- bättra säkerheten för den enskilde eller att spara in på personal­ resurser.30 I flera kommuner har videoövervakning införts som ett alternativ till nattliga hembesök av hemtjänsten. Hemtjänstpersonal kan via en kamera i den äldre personens sovrum under natten kon- trollera om personen ser ut att må bra. I Västerås kommun ringer hemtjänstpersonal upp kameran från en dator och kan se en svartvit rörlig bild av det som finns framför den, vanligtvis sängen och delar av sovrummet. Ingen röstkommunikation är möjlig och den enskilde kan inte se personalen. Endast behöriga användare ska kunna komma åt kameran, ingen inspelning görs och insyn ges endast vid i förväg överenskomna tillfällen.31

En annan typ av övervakning är när den äldre bär en GPS-sändare på sig så att det går att kontrollera var han eller hon befinner sig. ­Sådan övervakning görs genom s.k. mobila trygghetslarm med in- byggd GPS. Ett trygghetslarm går ut på att person som bär det på sig kan larma anhöriga, vårdpersonal eller en larmcentral. Om larmet även har en inbyggd GPS-sändare kan de som har fått behörighet även kontrollera var personen befinner sig. Ett syfte med GPS-sän- daren kan vara att hitta en äldre person som gått vilse. Det är således oftast personer med demenssjukdom som är av intresse att övervaka på det här sättet.

29  Regeringens skrivelse 2013/14:57 Ett värdigt liv – äldrepolitisk översikt 2006–2014 samt social­ tjänstlagen (2001:453).

30  Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter, rapport av Statens medicinsk- etiska råd Stockholm 2014, s. 27 ff.

31  www.viktigvasteras.se/ehemtjanst/tekniska-losningar/, hämtat den 26 april 2016.

269

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

9.6.3Det skyddande regelverket

Kommunernas ansvar för socialtjänsten och dess verksamhet, vilken bl.a. omfattar omsorg till äldre genom hemtjänst och särskilda boen- den, regleras i socialtjänstlagen.

Verksamheter som styrs av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Detta innebär att frivillig­ het för den enskilde är utgångspunkten för alla insatser.

Båda dessa lagar bygger således på frivillighet och förutsätter samtycke från den enskilde. Det finns dock inga regler innehållande uttryckliga krav på samtycke eller krav gällande hur ett samtycke ska lämnas. Det torde därför enligt Utredningen om beslutsoförmögnas ställning i vård, omsorg och forskning32 finnas ett visst utrymme för att använda olika former av s.k. presumerade, och kanske i vissa fall hypotetiska, samtycken men det är oklart i vilka situationer och under­ vilka förutsättningar.

När det gäller kameraövervakning finns särskilda bestämmelser i kameraövervakningslagen (2013:460). Inom ramen för sitt tillämp- ningsområde gäller alltså den lagen i stället för personuppgiftslagen. Kameraövervakningslagens syfte är att tillgodose behovet av kamera­ övervakning för berättigade ändamål, samtidigt som enskilda skyd- das mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. I kamera­ övervakningsförordningen (2013:463) finns kompletterande regler om bl.a. tillsyn.

Kameraövervakningslagen gäller endast kameraövervakning med TV-kameror, eller därmed jämförbar utrustning, som är uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen, kan användas för personöver- vakning samt behandling av bild- och ljudmaterial som tagits upp vid sådan övervakning. Från lagens tillämpningsområde är dessutom undantaget­ kameraövervakning av plats dit allmänheten inte har till- träde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i verksamhet av rent privat natur.

Huvudregeln enligt kameraövervakningslagen är att personen som ska övervakas har samtyckt till övervakningen (22 §). Ett sam- tycke ska vara en frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring från den

32  Utredningens om beslutsoförmögnas ställning i vård, omsorg och forskning betänkande

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning, SOU 2015:80, s. 430.

270

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

övervakades sida. Det behöver inte vara skriftligt men förutsätter att den som ska övervakas fått information och fullt ut förstår inne­ börden av samtycket. Att ett samtycke ska vara frivilligt innebär att den som ska samtycka upplever att han eller hon har ett fritt val.

9.6.4Smers rapport om robotar och övervakning i vården av äldre

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har på eget initiativ tagit fram en rapport33 om etiska aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre. Målet med rapporten är att stimulera till samhällelig diskus- sion och att utgöra ett stöd inför beslut om användande av robotar och övervakning inom hälso- och sjukvården samt socialtjänstens omsorg om äldre personer.

Rådet anför i rapporten att innan övervakningsåtgärder införs i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, måste en bedömning göras­ av vilka konsekvenser övervakningen kan få för etiska värden. Det är därför enligt rådet avgörande att noggranna bedömningar görs i varje enskilt fall så att individens rätt till självbestämmande, integritet och lika vård på lika villkor respekteras samt att krav på god vård och omsorg av god kvalitet uppfylls.

En sådan bedömning måste göras innan övervakning börjar an- vändas. I verksamheterna bör det finnas en person som är ansvarig för detta.

I och med att tillsynen som kan genomföras med hjälp av enbart en kamera är begränsad, ser rådet en risk med att använda kameran som ersättning för personliga besök om inte övervakningen komplet­ teras med annan tillsyn eller ytterligare tekniska lösningar.

Rådet betonar särskilt att det är viktigt att balans uppnås mellan nyttan av övervakningen och det intrång i den enskildes integritet som övervakningen innebär. Åtgärder bör därför vidtas så att in­ tegritetsintrånget­ blir så begränsat som möjligt.

33  Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter, rapport av Statens medicinsk- etiska råd Stockholm 2014.

271

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

9.6.5Risker för den personliga integriteten

De personuppgifter som hanteras inom socialtjänsten är i allmänhet av mer integritetskänslig karaktär än uppgifter som hanteras i andra sammanhang. Socialtjänsten hanterar många uppgifter om enskildas privata förhållanden, som t.ex. om hälsa och om sociala och ekono- miska förhållanden. Av hänsyn till behovet av skydd för den person- liga integriteten är det därför nödvändigt att uppgifter om enskilda hanteras på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Det handlar även om att inte äventyra enskildas förtroende för socialtjänsten.

Det är landets kommuner som ansvarar för socialtjänsten. Detta ansvar kan kommunen antingen ta genom att själv utföra olika tjäns- ter eller genom att sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter. Kommunernas möjligheter att genom upphandling eller införande av valfrihetssystem överlåta utförandet av socialtjänst till privata aktörer har gjort att mångfalden av utförare i dag är betydligt större än vad det har varit tidigare.

De känsliga uppgifter som hanteras inom socialtjänsten hanteras således inte bara av kommunen utan också av olika privata utförare. Det faktum att det inte bara är offentliga organ som hanterar de känsliga uppgifter som finns i socialtjänstens verksamhet ställer sär- skilda krav på säkerhet.

Olika insatser inom socialtjänsten liksom den informations­ hantering som hör ihop med insatserna förutsätter att den enskilde själv kan ta ställning och ge uttryck för sin vilja i olika avseenden.

Socialtjänsten möter dock ofta personer som tillfälligt eller mer varaktigt saknar möjlighet att ge uttryck för sin inställning och vilja att exempelvis få en viss vård- och behandlingsinsats. En sådan per- son har ofta även nedsatt förmåga att ta emot information och lämna samtycke till den informationshantering som vård- och behandlings- insatserna kräver.

Många av de tjänster som personer med avsaknad av besluts­ förmåga har behov av kan inte i dag ges med uttryckligt och tydligt lagstöd i lagstiftningen på omsorgens område. Lagstiftningen på om- sorgens område tillhandahåller alltså inte verktyg för att tillgodose att dessa personer ges insatser på lika villkor som andra.34 Utred- ningen om hjälp vid ställningstagande till vård, omsorg och forsk-

34  SOU 2015:80, s. 436.

272

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

ning35 har lämnat förslag till lagstiftning som gör det möjligt att utse företrädare för personer som inte har förmåga att i olika situationer själva ta ställning i frågor som gäller deras hälso- och sjukvård och omsorg.

Användning av olika digitala och tekniska lösningar i socialtjänsten­ såsom kameraövervakning, GPS-sändare och sensorer m.m. inne­ fattar hantering av mycket nära och känsliga uppgifter om enskilda personer med stort hjälpbehov. Socialtjänsten berör stora delar­ av be- folkningen. Äldre personer behöver ofta någon form av hjälp och stöd från socialtjänsten. Det finns oklarheter i lagstiftningen om på vilket sätt personer med nedsatt beslutsförmåga kan erbjudas tjänster med hjälp av välfärdsteknik.

Välfärdstjänster kännetecknas av användandet av ny teknik och av att flera olika aktörer kan vara inblandade i hanteringen av de en- skildas uppgifter. Det innebär att det kan uppkomma risker på grund av bristande informationssäkerhet och bristande ansvarstagande för hanteringen – på samma sätt som dessa brister finns inom den övriga e-förvaltningen (se kapitel 11 om e-förvaltning och kapitel 22 om informationssäkerhet och integritet).

9.7Kommitténs samlade bedömning av området

Hälso- och sjukvården

Tillgången till relevant information är en förutsättning för en god och säker hälso- och sjukvård för alla medborgare. Ett säkert och väl fungerande utbyte av information är en nödvändighet för att med- borgarna ska få goda insatser i ett komplext system med många in- blandade aktörer. Tillgång till nya informationstjänster har en stor potential att göra patienter långt mer delaktiga i sin vård. Ändamåls- enliga och användbara informationssystem är också en förutsättning för att professionerna ska kunna använda sin kompetens och sin tid på det mest effektiva sättet. Funktionella informationssystem är en avgörande faktor för att vården ska kunna hantera framtidens ut­ maningar.

35  SOU 2015:80.

273

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

SOU 2016:41

Kommittén anser att ett gott integritetsskydd också är en nöd- vändig faktor för att åstadkomma en god och säker hälso- och sjuk- vård.

Det finns integritetsrisker förknippade med den digitala han­ teringen av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Det är nöd- vändigt att utforma informationsutbytet inom och mellan vårdgivare på ett sådant sätt att det kan göras på ett säkert sätt. Vården måste såväl kunna uppfylla de krav på kvalitet som ställs på de medicinska insatserna som de som ställs på informationshanteringen.

Ökad kunskap, ledning och styrning ifråga om möjligheterna att hantera och utbyta information har stor betydelse för målsättningen att skapa en mer säker, ändamålsenlig och sammanhållen informa- tionshantering inom hälso- och sjukvården. Enligt utredningen om rätt information i vård och omsorg36 utgör okunskap om lagstift- ningens möjligheter och avsaknad av aktiv rättstillämpning från vårdgivarnas sida en del av problemen med informationshanteringen i hälso- och sjukvården. Detta bekräftas av SLIT-rapporten 2015 som redogör för att det fortfarande återstår anpassning av system, regler och rutiner samt utbildning av personal för att uppfylla patientdata- lagens krav.

Kommittén anser att det är anmärkningsvärt att lagen ännu inte implementerats fullt ut och Datainspektionen flera år efter patient- datalagens ikraftträdande, har hittat allvarliga och systematiska bris- ter även hos stora och resursstarka vårdgivare.

Sammanfattningsvis konstaterar kommittén att risker uppstår i samband med informationshantering inom hälso- och sjukvården till följd av:

•bristande ledning och ansvarstagande över informationssystemen och de personuppgifter som hanteras i dessa,

•komplexa miljöer med många olika system för hantering av infor- mation,

•brist på gemensamma lösningar, t.ex. gemensam infrastruktur,

•bristande regelefterlevnad,

•bristande kunskaper hos både personal och ledning samt

•bristande informationssäkerhet.

36  SOU 2014:23, s. 121 och s. 218 i bilaga 4.

274

SOU 2016:41

Hälso- och sjukvård och välfärdsteknik inom socialtjänst

I hälso- och sjukvården hanteras stora mängder känslig information om i stort sett hela befolkningen. Effekten av de brister vid han­ teringen som iakttagits kan vara stora för enskilda individer och för hela befolkningen. Flera aktörer uppfyller ännu flera år efter att patientdatalagen­ trätt i kraft inte de krav på säkerhet som måste ställas­ vid hantering av känsliga personuppgifter. Mot denna bak- grund bedömer kommittén att det föreligger allvarliga risker för den personliga integriteten i samband med hantering av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.

Välfärdsteknik och digitala tjänster inom socialtjänsten

Användning av olika digitala och tekniska lösningar i socialtjänsten såsom kameraövervakning, GPS-sändare och sensorer m.m. inne­ fattar hantering av mycket närgångna och känsliga uppgifter om en- skilda personer med stort hjälpbehov. Socialtjänsten berör stora delar­ av befolkningen. Det finns oklarheter i lagstiftningen om på vilket sätt personer med nedsatt beslutsförmåga kan erbjudas tjäns- ter med hjälp av välfärdsteknik. Det finns också risker för bristande informationssäkerhet och bristande ansvarstagande för hur upp­ gifter hanteras. Kommittén bedömer sammantaget att det föreligger allvarliga risker för den personliga integriteten i samband med han­ tering av personuppgifter inom socialtjänstens användning av väl- färdsteknik.

275

10 Forskning och statistik

Kommitténsbedömning:I samband med hantering av integritets­ känsliga personuppgifter för forskningsändamål föreligger allvar- lig risk för den personliga integriteten.

I samband med statens hantering av integritetskänsliga person- uppgifter för statistikändamål föreligger viss risk för den person- liga integriteten.

10.1Företeelserna

Inom forskningen och statistikframställningen är personuppgifter av stor betydelse.

Digitaliseringen innebär att mängden uppgifter om enskilda per- soner totalt sett ökat kraftigt i samhället. Vidare har teknikutveck- lingen gjort det möjligt att i realtid sambearbeta och analysera data från olika källor och i olika format. Utvecklingen har på så sätt radi- kalt förbättrat möjligheterna att samla in, använda sig av och sprida personuppgifter inom både forskningen och statistikverksamheten. Utvecklingen öppnar också för helt nya möjligheter: Inom statistik­ verksamheten är man t.ex. mycket intresserad av att kunna göra till- förlitlig statistik ner på hushålls- och individnivå av alla de nya data- källorna som uppstår när vardagslivet digitaliseras genom t.ex. sociala medier, sakernas internet (Internet of things), smarta elmätare osv.

Både inom forskningen och inom statistikframställningen rör det sig ofta om stora mängder uppgifter om den enskilde som var för sig eller sammantagna kan vara mycket integritetskänsliga. Det kan ex- empelvis vara frågan om uppgifter om hälsa, DNA och politiska åsikter, men även uppgifter om den enskildes sociala förhållanden såsom inkomst, arbete, boende, civilstånd och skuldsättning.

277

Forskning och statistik

SOU 2016:41

Även i de fall då varje uppgift i sig närmast är att anse som trivial ur ett integritetsperspektiv, är det med hjälp av de mycket stora statistikdatabaserna,­ där den absolut största uppgiftsmängden finns hos SCB, möjligt att följa en individ bokstavligen från vaggan till graven och skapa en mycket närgången bild av personen i fråga.

Sverige utmärker sig internationellt med sina stora och centralise- rade myndighetsregister och statistikdatabaser som omfattar hela befolkningen i landet. Sverige utmärker sig också genom de unika personnumren som används konsekvent och genomgående av både myndigheter och företag. Personnumret möjliggör sambearbetning av data från många olika källor på ett sätt som inte skulle vara genom­ förbart i de flesta andra länder.

De stora myndighetsdatabaserna i Sverige utgörs till viss del av myndigheternas verksamhetssystem. Men härutöver har det allmänna också byggt upp stora datasamlingar som inte behövs som beslutsstöd i någon daglig verksamhet, utan som syftar till att möjlig­göra forsk- ning eller statistik. Exempel på sådana databaser är förstås all data som finns hos Statistiska centralbyrån (SCB), men även Socialstyrelsens­ hälsodataregister och vårdgivarnas nationella kvalitetsregister­. Även om uppgifterna i dessa databaser i mycket stor utsträckning­ är häm- tade från olika myndigheters och företags verk­samhetssystem, hante- ras uppgifterna alltså hos statistikmyndigheterna för helt andra syften än de verksamhetsrelaterade ändamål som föranledde den ursprung- liga registreringen hos de myndigheter och företag som levererat upp- gifterna till statistikmyndigheterna.

Det kan vara obligatoriskt eller frivilligt att som enskild person finnas med i en forsknings- eller statistikdatabas. Det är till exempel obligatoriskt att medverka med vissa uppgifter som samlas in inom vården i de s.k. hälsodataregistren. I andra register är medverkan fri- villig, till exempel i nationella kvalitetsregister. Här behöver med­ verkan inte bygga på aktivt samtycke, utan på att den enskilde har rätt att säga nej till registrering (s.k. opt-out), vilket förutsätter att han eller hon först har blivit upplyst om registreringen och om rätten att stå utanför registret. Statistik som levereras från andra myndig­ heter och företag till SCB, kan den enskilde i regel inte avstå från att finnas med i. Det är dock frivilligt att medverka i undersökningar där SCB och andra statistikansvariga myndigheter vänder sig direkt till enskilda personer med enkäter och intervjuer. SCB har under de ­senaste åren rapporterat om en minskad benägenhet hos befolk-

278

SOU 2016:41

Forskning och statistik

ningen att delta i statistiska undersökningar.1 Det kan leda till stora bortfall i undersökningarna, vilket i sin tur innebär att resultaten kan bli missvisande.

10.1.1Statistik

Statistik som innehåller personuppgifter framställs inom många olika ämnesområden i samhället.

Det som sägs om statistik i detta kapitel, begränsar sig till statligt framtagen statistik, eftersom det i Sverige är staten som är den stora producenten av allmännyttig statistik som ska kunna delas med andra­ intressenter i samhället. Den statliga statistiken består dels av s.k. officiell statistik, dels av övrig statistik hos de statliga myndig­ heterna. För den officiella statistiken finns ett särskilt regelverk. Även övrig statlig statistik kan, under förutsättning att den har ett vidare syfte än att utgöra rent intern driftstatistik, omfattas av en del av detta regelverk.2

Det finns en stor efterfrågan på statistik i samhället, inte minst från myndigheter och från Regeringskansliet. Exempel på detta är den särlagstiftning som tillkommit för Institutet för arbets­marknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), och som behandlas närmare nedan, samt den omständigheten att SCB enligt senare års regleringsbrev­ ska leverera mikromaterial3 till Regeringskansliet. ­Vidare har Riksrevisionen nyligen begärt åtkomst till flera olika mikrodatabaser­ hos SCB.4

Officiell statistik

Viss statistikframställning har staten ett särskilt ansvar för. Denna benämns officiell statistik och är reglerad i särskild lagstiftning. En- ligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken ska officiell statistik

1  Statistikskolan: Mer bortfall i statistiken, SCB, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/ Statistikskolan-Mer-bortfall-i-statistiken/ Hämtad 2016-05-12, samt Kristoffer Örstadius,

Sveriges officiella statistik hotar att bli missvisande, publicerad på www.dn,se den 18 januari 2015.

2  Statistikutredningens betänkandet Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB, SOU 2012:83.

3  I detta fall statistiskt material som ska vara avidentifierat men som torde rymma goda möjlig- heter till bakvägsidentifiering.

4  Riksrevisionens hemställan den 27 april 2016, dnr 2.3.4-2016-0688.

279

Forskning och statistik

SOU 2016:41

finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Officiell statistik ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. Reger- ingen har i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken fastställt inom vilka områden det ska finnas officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för denna (s.k. statistikansvariga myndigheter).

Personuppgifter samlas in för officiell statistik inom en rad olika samhällsområden. Ibland framställer den statistikansvariga myndig- heten officiell statistik utifrån uppgifter som den samlar in i samband med sin egen verksamhet eller i myndighetsutövning i förhållande till enskilda. Ibland är det i stället andra verksamheter som rappor­ terar in uppgifter till den statistikansvariga myndigheten, som i sin tur bearbetar och sammanställer uppgifterna till officiell statistik. Några exempel:

•Försäkringskassan framställer officiell statistik om stöd till barn- familjer och om stöd vid sjukdom och funktionsnedsättningar,

•Socialstyrelsen framställer officiell statistik om hälsa och sjuk­ domar, hälso- och sjukvård, dödsorsaker, individ- och familje­ omsorg, äldre- och handikappomsorg samt om stöd och service till funktionshindrade,

•Statistiska centralbyrån framställer officiell statistik om bl.a. levnadsförhållanden,­ jämställdhet, vakanser och arbetslöshet, arbetstider,­ invandring och asylsökande, inkomster och inkomst- fördelning och om hushållens utgifter.

Även känsliga personuppgifter får behandlas av myndigheterna vid framställningen av ovannämnda kategorier av officiell statistik.

Det finns 27 statistikansvariga myndigheter. Av dessa är det SCB som sitter på den avgjort största samlingen av data på individnivå. Vidare är det SCB som ansvarar för sektorsövergripande statistik ­såsom arbetsmarknads-, befolknings-, ekonomisk, välfärds- och viss utbildningsstatistik. SCB ansvarar också för att samordna det stat- liga statistiksystemet och överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer. Övriga statistikansvariga myndig­ heter ansvarar för officiell statistik inom sina respektive samhälls- sektorer eller motsvarande.

280

SOU 2016:41

Forskning och statistik

Övrig statistik

Utöver den officiella statistiken tas det också fram mycket annan statistik i Sverige, inom såväl privat som offentlig sektor.

Statistikutredningen konstaterade att i stort sett samtliga statistik­ ansvariga myndigheter utöver sin officiella statistik, även tar fram ­annan statistik av allmäninformativ karaktär och ger den i stort sett samma spridning som den officiella statistiken.5 Det kan handla om bearbetningar av myndighetens officiella statistik, t.ex. nedbrytningar­ på lägre geografiska nivåer, som då inte klassas som officiell statistik. Men det kan också handla om annan återkommande statistik, som myndigheten har valt att inte (ännu) göra till officiell statistik. I det senare fallet kan det röra sig både om statistik som producerats under lång tid och om nyare statistikprodukter.

Omfattningen av denna övriga statistik varierar mycket mellan myndigheterna, allt från att den är betydligt mer omfattande än den officiella statistiken, till att den utgör en klart mindre del. Statistik- utredningen kunde inte göra sig någon exakt bild av hur omfattande denna verksamhet hos myndigheterna var. Myndigheterna hade själva svårt att ge en exakt siffra till Statistikutredningen avseende den totala statistikverksamhet som de bedriver.

Även statliga myndigheter som i lagens mening inte är statistik- ansvariga, tar fram statistik om sina ansvarsområden. Även här varie- rar omfattningen från myndighet till myndighet. Några av myndig- heterna anser att deras statistik borde ingå i den officiella statistiken. Det finns dock ingen övergripande sammanställning över den här statiskverksamhetens omfattning och natur.

10.1.2Forskning

När personuppgifter hanteras för forskningsändamål, hämtas upp- gifterna från olika myndighetsregister, från den officiella statistiken, från kvalitetsregister, från biobanker eller ur särskilda forsknings­ register.6 I en del studier inhämtar forskarna alla, eller vissa uppgifter direkt från enskilda personer.

5  Statistikutredningen genomförde en egen enkätundersökning för att få någon klarhet i frågan, SOU 2012:83, s. 146 ff.

6  RegisterforskningsutredningensbetänkandeUnikkunskapgenomregisterforskning,SOU2014:45, s. 306 f.

281

Forskning och statistik

SOU 2016:41

Ett godkännande från en etikprövningsnämnd krävs om man inom ramen för ett forskningsprojekt kommer att hantera känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.7 Om inga sådana person­ uppgifter kommer att hanteras inom projektet, krävs godkännande från en etikprövningsnämnd endast om det rör sig om viss typ av forskning.8 För en del forskningsprojekt där visserligen person­ uppgifter kommer att hanteras, men inga uppgifter enligt 13 eller 21 §§ personuppgiftslagen, krävs således inte något tillstånd från en etikprövningsnämnd.

I många fall där känsliga personuppgifter enligt 13 § person­ uppgiftslagen kommer att hanteras, men där forskarna inte har ­någon direkt kontakt med personerna, vilkas uppgifter ska undersökas i projektet, tillåter etikprövningsnämnderna att forskning bedrivs utan att de enskilda ges någon information om att deras uppgifter används i forskningen och utan att deras samtycke behöver inhämtas.

Varje år inleds ett stort antal forskningsprojekt i landet. Exempel- vis avgjordes under år 2014 totalt 5 636 ärenden i de regionala etik- prövningsnämnderna.9 Forskningen kan bedrivas av företag, av stat- liga eller kommunala myndigheter eller av andra slags organisationer.

Inom forskningen är internationella samarbeten inte ovanliga, vilket även kan innebära att personuppgifter från Sverige delas med forskargrupper i andra länder.10

7  Det vill säga, att tillstånd krävs om det rör sig om personuppgifter enligt 13 eller 21 §§ personuppgiftslagen.

8  Tillstånd krävs om det rör sig om forskning som 1. innebär ett fysiskt ingrepp på en forsk- ningsperson, 2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, 3. avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa, 4. innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller 5. avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa.

9  Budgetpropositionen 2016, förslag till statens budget för 2016, finansplan och skattefrågor, prop. 2015/16:1.

10  Ibland t.o.m. som handelsvara i utbyte mot ekonomiskt stöd för forskningsgrupperna: En rapport framtagen för regeringen och SKL inleds med ett fiktivt scenario där USA betalar 10 miljarder dollar per år bl.a. för att få tillgång till uppgifter från svenska kvalitetsregister.

Guldgruvan i hälso- och sjukvården, Förslag till gemensam satsning 2011–2015, författad av Måns Rosén. Upplägget med forskningsfinansiering i utbyte mot data är redan i dag en realitet. Det fiktiva i scenariot är bidragets och satsningens omfattning. I rapporten beskrivs hur svenska register kan användas för att locka industriinvesteringar till Sverige. Ett annat, natio- nellt exempel på data som ekonomisk tillgång inom hälso- och sjukvården och forskningen, är statens ersättning till vårdgivare för varje patient som registreras i vissa kvalitetsregister.

282

SOU 2016:41

Forskning och statistik

10.2Det skyddande regelverket

I EU:s dataskyddsdirektiv behandlas både statistikverksamhet och forskning särskilt fördelaktigt. Dessa verksamheter ges undantag från vissa av de grundläggande kraven på behandlingen, t.ex. beträf- fande hur länge uppgifter får sparas och möjligheten att använda uppgifter för nya ändamål. Bägge dessa undantag förutsätter dock att medlemsstaterna beslutar om eller vidtar lämpliga skyddsåtgärder. Direktivets bestämmelser i detta hänseende har genomfört i Sverige genom i första hand personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgiftsbehandling i samband med sådan forskning eller statistikframställning som behandlas i detta kapitel, regleras av ett flertal bestämmelser i olika lagar, vilka i huvudsak är:

•personuppgiftslagen,

•lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser männi­ skor,

•lagen om den officiella statistiken,

•lagen (1998:543) om hälsodataregister,

•lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa.

Beroende på vilken slags forskning eller statistikframställning det är frågan om, kan personuppgifter hanteras under vitt skilda förutsätt- ningar; alltifrån helt utan den enskildes vetskap, till att det krävs ett uttryckligt och informerat samtycke från varje forskningsperson.

Något förenklat kan sägas att forsknings- och statistikprojekt regleras av personuppgiftslagen och lagen om etikprövning av forsk- ning som avser människor. För uppbyggnaden av mer permanenta datakällor krävs stöd i särskild författning, såsom ovan nämnda lagar eller den särskilda lagen för Institutet för arbetsmarknads- och ut- bildningspolitisk utvärdering som berörs nedan – lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbets­marknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

283

Forskning och statistik

SOU 2016:41

10.3Risker för den personliga integriteten

Datainspektionen har under de senaste åren granskat en rad forsk- ningsprojekt, en forskningsdatabas och flera författningsförslag angå- ende upprättandet av permanenta forsknings- eller statistikdatabaser.

När det gäller forskningsprojekt, har Datainspektionens tillsyn visat att det inte sällan förekommer brister i forskningsprojekt av­ seende hur forskningshuvudmännen informerar de personer som in- går i forskningen om hur deras uppgifter kommer att användas och vilka rättigheter de har. Det framkom i slutredovisning i december 2012 och juli 2015 av ett flertal tillsynsärenden.11 Ett särskilt upp- märksammat ärende hos Datainspektionen rörde ett klagomål från en förälder vars 11-åriga dotter hade deltagit i en forskningsstudie som bedrevs i skolan av ett universitet, utan att vårdnadshavarna hade informerats eller lämnat sitt samtycke. I forskningsstudien samlades det in både personuppgifter och hårstrån från barnen i skolan­ . Datainspektionen fann att universitet behandlade person- uppgifter i strid med personuppgiftslagen.12 Datainspektionens till- syn visar också att det i forskningsprojekt kan råda osäkerhet om vem som är ytterst ansvarig för de personuppgifter som samlas in (slutredovisning i januari 2011 av bred tillsynsinsats).13

I tillsynen av en forskningsdatabas vid Karolinska institutet (den s.k. Lifegene-databasen) år 2011 kom Datainspektionen fram till att insamlingen av personuppgifter måste upphöra eftersom ändamålen med databasen var för otydliga och därmed inte uppfyllde person­ uppgiftslagens krav. Enligt personuppgiftslagen måste den som registreras­ i den här typen av databaser få reda på hur personuppgifterna­ som samlas in kommer att användas och därefter ge sitt medgivande till att uppgifterna registreras. I den aktuella databasen hade man an­ givit att syftet var att använda uppgifterna för ”framtida forskning”, vilket Datainspektionen ansåg inte gav de medverkande personerna någon reell möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur uppgifterna

11  Forskningsprojekt dåliga på att informera, Datainspektionen 2012, http://www.datainspektionen.se/ press/nyheter/2012/forskningsprojekt-daliga-pa-att-informera/ Hämtat 2016-05-12. Samt Tydligare information krävs vid forskningsstudier, Datainspektionen 2015, http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2015/tydligare-information-kravs-vid- forskningsstudier/ Hämtat 2016-05-12.

12  Datainspektionens beslut den 3 oktober 2011 i dnr 1938-2010.

13  Forskare lyssnar på Datainspektionen men har inte alltid koll på ansvarsfrågan, Datainspek­ tionen 2011, http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2011/forskare-lyssnar-pa-data- inspektionen-men-har-inte-alltid-koll-pa-ansvarsfragan/ Hämtat 2016-05-12.

284

SOU 2016:41

Forskning och statistik

faktiskt skulle komma att användas och spridas. Ändamålet var därför för allmänt hållet. Datainspektionen menade också att register som har som ambition att omfatta stora delar av befolkningen sedan lång tid tillbaka brukar regleras i särskilda författningar (registerförfatt- ningar) vid sidan av såväl den tidigare datalagen som personuppgifts­ lagen. På grund av sådana registers omfattning eller känsliga innehåll har det ansetts rimligt att riksdagen eller regeringen ska få ta ställning till såväl inrättandet av registren som omfattningen.14

Med anledning av Datainspektionens granskning, beslutade riks- dagen år 2013 om en tidsbegränsad speciallagstiftning i syfte att möjliggöra­ allmänna forskningsdatabaser: lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Av ­lagen framgår bl.a. att personuppgifter får behandlas för ändamålen att skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjuk­ domar och för människors hälsa i övrigt.

I frågan om förlängning av den tidsbegränsade speciallagstift- ningens giltighet, har Datainspektionen yttrat sig kritiskt.15 Det som Datainspektionen anför, är i huvudsak att ändamålsbestämmelserna i den aktuella lagen inte är förenliga med dataskyddsdirektivets krav på att ändamål ska vara särskilda och uttryckligt angivna. Data­ inspektionen stöder sin ståndpunkt på ett uttalande från Artikel- 29-gruppen, enligt vilket ”framtida forskning” vanligtvis är en för allmänt hållen ändamålsformulering. I sammanhanget har Data­ inspektionen även lyft fram att möjligheten till att upprätta allmänna forskningsdatabaser innebär att datainsamling för forskningsända- mål i många fall inte längre kommer att behöva prövas av en etik- prövningsnämnd. Forskare kan i stället samla in uppgifter utan god- kännande. Först i ett senare skede, när uppgifterna ska börja användas i ett visst forskningsprojekt kommer det att behövas ett etikgodkän- nande. Det innebär i praktiken en ändring av den hittillsvarande ord- ningen att etikprövningsnämnderna även ska pröva om och i så fall hur personuppgifter får samlas in från forskningspersonerna.

Trots Datainspektionens invändningar, beslutade riksdagen år 2015 att lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, som gällde till utgången av 2015, ska fortsätta att

14  Datainspektionens beslut den 16 december 2011 i dnr 766-2011.

15  Datainspektionens beslut om yttrande den 21 mars 2015 i dnr 596-2015.

285

Forskning och statistik

SOU 2016:41

gälla till och med den 31 december 2017. I ett register enligt den tid­ begränsade lagen, får det endast ingå personuppgifter som den en- skilde själv har lämnat i syfte att uppgifterna ska ingå i registret.

Samtidigt som den tidsbegränsade lagstiftningens giltighet för- längts, har Registerforskningsutredningen lämnat ett betänkande med förslag till permanent reglering av forskningsdatabaserna.16 Till skillnad mot den nu gällande, tidsbegränsade lagstiftningen (där sam- tycke är ett villkor för all hantering) ska det enligt förslaget vara möj- ligt för statliga myndigheter att utan stöd av samtycke, utan att någon information lämnas till de enskilda och utan godkännande av en etik- prövningsnämnd, samla in och lagra känsliga uppgifter från en rad olika datakällor. I betänkandet ges exempel på den uppsjö av myndighetsregister­ från vilka uppgifter skulle kunna inhämtas till de forskningsdatabaser som förslaget skulle möjliggöra. Här nämns bl.a. myndigheternas register för administrativa ändamål, såsom skatte­ registret med taxerade och pensionsgrundande inkomster, Centrala studiestödsnämndens register över personer som får studiestöd­ eller har studieskulder och Försäkringskassans socialförsäkringsdatabas­ med uppgifter om olika förmåner och bidrag. Vidare nämns de regis- ter som finns hos SCB och de 26 andra statistikansvariga myndig­ heterna som har i uppdrag att producera officiell statistik. Hos dessa hanteras, som framgått ovan, uppgifter om bl.a. hushållens­ ekonomi (inkomster och inkomstfördelning, hushållens utgifter), uppgifter från hälso- och sjukvården (hälsa och sjukdomar, dödsorsaker), upp- gifter från rättsväsendet (uppgifter om brott, kriminalvård,­ återfall i brott) m.m.

I remissbehandlingen av betänkandet, avstyrkte Datainspektionen­ förslaget, med motiveringen att det inte är förenligt med 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen. Förslaget riskerar enligt Datainspek- tionen att leda till betydande integritetsintrång genom att tillåta om- fattande insamling av personuppgifter utan att ändamålen­ är tillräck- ligt specificerade och utan att kräva integritetsskyddande­ åtgärder som uppväger integritetsintrånget. Vidare anförde Datainspektionen att förslaget innebär att alla typer av personuppgifter kommer att kunna samlas in för forskningsändamål som inte är tydligt avgränsade

16  Unik kunskap genom registerforskning, SOU 2014:45.

286

SOU 2016:41

Forskning och statistik

eller specificerade. Förslaget möjliggör därmed enligt Datainspek­ tionen en närgången kartläggning av enskildas privatliv, familjeförhål- landen, sjukdomshistoria, arbetsliv, brottsuppgifter m.m.

När det gäller statistikdatabaser, har Datainspektionen uttryckt oro för att vissa myndigheter vill bygga upp egna samlingar med upp- gifter om medborgarna för forskningsändamål, parallellt till de sam- lingar som redan finns hos de statistikansvariga myndigheterna. Ett exempel på detta är Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings- politisk utvärdering (IFAU) som t.o.m. fått ett särskilt lagstöd för egna samlingar av känsliga personuppgifter. Från början var lagstödet­ tidsbegränsat men det gäller numera tills vidare. I sitt remissvar till lagförslaget ifrågasatte Datainspektionen IFAU:s behov av att bygga upp egna samlingar av personuppgifter som redan bevaras med lag- stöd hos andra myndigheter t.ex. SCB och Arbetsförmedlingen. Det var enligt Datainspektionens mening inte önskvärt ur integritets- skyddssynpunkt att statliga myndigheter bygger upp parallella sam- lingar med uppgifter om medborgarna.17 Även SCB har yttrat sig kritiskt i det aktuella lagstiftningsärendet.18

De redovisade ärendena ger en bild av området som kännetecknas av en strävan hos vissa myndigheter och utredningar som sysslar med statistik och forskning att så långt som möjligt underlätta han- teringen av personuppgifter, samtidigt som den integritetsskyddande­ lagstiftning ses som ett hinder för den verksamheten.19

Ett annat exempel från tillsynen är Datainspektionens granskning av ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet.20 Vetenskaps­ rådet hade i ett tidigare skede prövat om det aktuella projektet skulle beviljas anslag, och då kommit in på den omständigheten att Data­ inspektionen redan flera år tidigare (1986 i det s.k. Metropolit-­ ärendet) faktiskt hade beslutat att datasamlingen ifråga skulle av­ identifieras och att inga fler uppgifter skulle tillföras datasamlingen, vilket sammantaget skulle omöjliggöra framtida forskning på mate- rialet. Forskningshuvudmannen ville trots detta forska på materialet,

17  Datainspektionens beslut om yttrande den 21 mars 2012 i dnr 192-2012. 18  SCB:s beslut om yttrande den 17 december 2014 i dnr 2014/1464.

19  Några exempel utöver de som redan nämns: betänkandena Registerdata för forskning

(SOU 2012:36), Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB, SOU 2012:83,

Unik kunskap genom registerforskning, SOU 2014:45. Ett annat exempel på detta är rapporten Översyn av de nationella kvalitetsregistren: Guldgruvan i hälso- och sjukvården – förslag till gemensam satsning 2011–2015, författad av Måns Rosén.

20  Datainspektionens beslut i dnr 1776-2010.

287

Forskning och statistik

SOU 2016:41

återpersonifiera det så långt som möjligt och påföra nya data­ samlingar. Kring denna frågeställning resonerade Vetenskapsrådet i ett särskilt PM, men kom fram till att anslagsansökan skulle beviljas eftersom ett beslut om avslag med hänvisning till legala oklarheter skulle innebära att ”man använder andra kriterier i bedömningen av detta ärende än av andra”.

Vetenskapsrådet har även i andra sammanhang utmärkt sig genom att bortse från juridisk problematik kopplad till integritetsskyddet, exempelvis när rådet år 2005 rekommenderade regeringen att anslå medel för Svensk nationell datatjänst (SND) vid Göteborgs univer- sitet – i full vetskap om att själva grundupplägget med SND stred mot gällande rätt.21 Vetenskapsrådets bedömning att verksamheten saknar lagstöd bekräftades år 2012 när Datainspektionens förelade Göteborgs universitet att upphöra med insamling och övrig behand- ling av personuppgifter i material insamlat inom ramen för Svensk nationell datatjänst.22

Det är flera olika lagar som reglerar och samverkar om hur käns- liga personuppgifter får hanteras för forsknings- eller statistik­ ändamål. Regelverket kan många gånger vara svårt att överblicka och förstå även för dem som är professionellt verksamma inom området.

10.4Kommitténs samlade bedömning av området

Den övergripande bilden av området är att svenska myndigheter för- fogar över ett betydande antal databaser för forsknings- och statistik­ ändamål som tillsammans täcker hela landets totala befolkning. På så sätt utmärker sig Sverige – det finns inte många andra länder som kan jämföra sig med oss när det gäller möjligheten för det allmänna att undersöka sina invånares liv.

21  Vetenskapsrådet gjorde denna analys av rättsläget i samma rapport där man föreslog att reger­ ingen skulle satsa 10 miljoner kronor på uppbyggandet av SND. Rapporten Om forskningens infrastrukturer inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige, april 2005, Vetenskapsrådets dnr 131-2004-8236, s. 20.

22  Datainspektionens beslut den 18 april 2012 i dnr 811-2011. Beslutet överklagades, men för- valtningsrätten avslog klagomålet, Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 14 oktober 2013 i mål nr 9987-12. Domen har vunnit laga kraft.

288

SOU 2016:41

Forskning och statistik

Det finns både inom forskningen och inom statistikverksam­ heten ett stort intresse för att dra nytta av att allt mer data genereras om enskilda och att det samtidigt har blivit möjligt att sammanföra och analysera data från varierande datakällor.

Inom forskningen rör det sig ofta om stora samlingar uppgifter som kan vara synnerligen integritetskänsliga. Inte sällan får upp­ gifterna hanteras utan information till den enskilde och utan sam- tycke från denne. Den enskilde har i dessa fall små möjligheter att påverka hur uppgifterna används. De samtycken som inhämtas kan ibland vara mycket breda och endast ge den enskilde en diffus upp- fattning om hur uppgifterna faktiskt kan komma att hanteras. Upp- gifterna kan också komma att spridas utan den enskildes vetskap. Vidare är det många olika huvudmän med varierande kunskap om integritetsskydd som bedriver forskning. Tillsynen visar också på vissa återkommande brister i hanteringen av personuppgifter inom forskningsprojekt. Sammantaget anser kommittén därför att hanter­ ing av integritetskänsliga personuppgifter för forskningsändamål innebär en allvarlig risk för den personliga integriteten, särskilt när uppgifterna hanteras utan stöd av samtycken eller med stöd av sam- tycken som är brett formulerade eller som lämnats tidigare i livet.

Även inom den statliga statistikverksamheten rör det sig ofta om stora samlingar uppgifter som kan vara integritetskänsliga. Inte ­sällan får uppgifterna hanteras utan information till den enskilde och utan samtycke från denne. Den enskilde har i dessa fall inga möjlig- heter att påverka hur uppgifterna används. Officiell statistik produ- ceras av en rad olika statliga myndigheter, vilka måste kunna skilja mellan hantering av uppgifter i myndighetens kärnverksamhet, och hanteringen inom myndighetens statistikverksamhet. Landets största och känsligaste statistikdatabaser finns emellertid hos två statliga myndigheter: SCB och Socialstyrelsen. Hos dessa två finns tämligen goda förutsättningar att kontrollera hur uppgifterna lagras, lämnas ut och används. Det finns också särskild lagstiftning för den statistikrelaterade hanteringen av personuppgifter hos dessa två och hos övriga statistikansvariga myndigheter. Det saknas tillsyns­ rapporter som vittnar om brister i samband med statistikverksamhet hos någon statlig myndighet när det gäller integritetsskyddet. Sam- mantaget anser kommittén att statens hantering av integritets­ känsliga personuppgifter för statistikändamål innebär en viss risk för den personliga integriteten.

289

Forskning och statistik

SOU 2016:41

Samtidigt måste beaktas, beträffande såväl forskning som den statliga statistikverksamheten, att resultaten av dessa verksamheter bidrar med viktiga värden inom en rad olika samhällsområden. Verk- samheterna är ur ett samhällsperspektiv mycket viktiga för att kunna planera och utvärdera reformer, för att skapa transparens i samhälls- styret och för att ge bättre underlag för analys, debatt och beslut.

290

11 E-förvaltning

Kommitténs bedömning: De olika företeelser som vi har kart- lagt inom området e-förvaltning är förknippade med ­risker av olika allvarlighetsgrad; såväl vissa risker som påtagliga och allvar- liga risker kan konstateras. Läs mer om hur vi bedömt riskerna avseende de olika företeelserna i avsnitt 11.3.

11.1Företeelser

11.1.1Avgränsning

Begreppet e-förvaltning definieras ofta som ”verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommu- nikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser”.1

Det rör sig om digitala tjänster som används i kommunikationen mellan myndigheter och enskilda personer eller företag, mellan olika myndigheter eller inom en och samma myndighet.

E-förvaltningen inom skolan och hälso- och sjukvården behand- las i respektive kapitel (kapitel 7 och 9).

Offentlig förvaltning är en storkonsument av personuppgifter. Myndigheterna använder ofta uppgifterna i sammanhang som är viktiga för den enskilde, t.ex. för att bestämma rättigheter och skyl- digheter.

1  E-delegationens betänkande Organisering av framtidens e-förvaltning, SOU 2013:75.

291

E-förvaltning

SOU 2016:41

11.1.2Ökad insamling, spridning och användning av personuppgifter

De senaste åren har det skett en successiv och bred utveckling av ­e-förvaltningen, föranledd bl.a. av krav från regeringen på effektivi- sering av förvaltningen och på önskemål från enskilda och företag. Det har kommit allt fler e-tjänster för medborgarna, såsom digitala möjligheter att deklarera, ansöka om föräldrapenning och ansöka om förskoleplats m.m. Det blir också allt vanligare att myndigheter vill dela uppgifter med varandra. Det digitala uppgiftsflödet till och mel- lan myndigheterna har således ökat på flera olika sätt.

Nästan sju av tio personer (69 procent) i åldern 16–74 år hämtade information från myndigheters webbplatser enligt Statistiska cen- tralbyråns undersökning för år 2015.2 I motsvarande undersökning för år 2014 var resultatet på samma fråga 79 procent.3

I en enkätundersökning som gjordes i samband med utvecklingen av e-tjänsten Mina meddelanden, uppgav 84,5 procent av de svarande att de tyckte att det är mycket eller ganska intressant att samla kom- munikationen med myndigheterna elektroniskt på ett och samma ställe.4 I fråga om i vilket format respondenten föredrog att få infor- mation från myndigheterna, så föredrog 32,7 procent att få myndig- hetsmeddelanden i pappersformat. För 41,7 procent var elektronisk form att föredra och för 25,6 procent spelade det ingen roll.

Resultatet av undersökningen visade också att det bland de sva- rande fanns en uppfattning om att säkerheten är viktig när det gäller åtkomsten till myndighetsmeddelande. Av de svarande tyckte 75 procent att det är mycket viktigt att ingen obehörig kommer åt meddelandena. Det ställdes också frågor om myndigheters använd- ning av enskildas mobiltelefonnummer. De svarande visade sig vara mycket ovilliga att sprida sina mobiltelefonnummer till andra än myndigheterna. Bara fem procent gick med på detta. Sedan var de svarande kluvna till om mobilnumret ska få användas av myndighe- terna förutom för sms-avisering.

2  SCB:s statistik Vad gör personer i åldern 16–74 år vid kontakt med myndigheter via Internet.

3  SCB känner inte till varför antalet respondenter som svarat att de hämtat information, har minskat.

4  Behovsanalys privatperson 2012 A, Mina meddelanden, En förvaltningsgemensam infrastruk- turtjänst, Utredningsrapport från Verksamt.se med dnr 131-665930-12/123.

292

SOU 2016:41

E-förvaltning

När Delegationen för e-förvaltning5, härefter kallad E-dele­ga­ tionen,­ år 2013 genomförde sin sista uppföljning av de statliga myn- digheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster, visade det sig att de 137 myndigheter som medverkade i uppföljningen tillhandahöll sammantaget 3 816 e-tjänster till privatpersoner, företag och offent- lig sektor. Av dessa tillhandahålls 1 057 tjänster via gränssnittet maskin-till-människa och 2 183 tjänster via gränssnittet maskin-till- maskin. Elektroniskt informationsutbyte mellan de statliga myndig- heterna (maskin-till-maskin) hade ökat markant jämfört med mot- svarande undersökning år 2011. Betydligt fler statliga myndigheter var också involverade i gemensamma satsningar jämfört med år 2011.6

Ökningen beror bl.a. på att såväl verksamheterna som regelverk och teknik har utvecklats för att möjliggöra ett utökat utbyte av uppgifter över myndighetsgränserna. Exempel på detta är de bestäm- melser som trädde i kraft år 2009 och som innebär ett utökat elektro- niskt informationsutbyte mellan myndigheter.7 Information ska huvudsakligen utbytas genom s.k. direktåtkomst.

Förändrad lagstiftning

En konkret tillämpning av 2009 års regeländringar är den s.k. LEFI Online (LEverera FörmånsInformation) som är en e-tjänst för upp- giftsutlämnande från Försäkringskassan. Genom LEFI Online läm- nar Försäkringskassan ut person- och förmånsinformation till mot- tagare som har rätt att få ta del av informationen. Målgruppen för tjänsten är externa parter som försäkringsbolag, kommuner (huvud- sakligen socialnämnder) och statliga myndigheter.

Frågan om direktåtkomst i LEFI Online har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen.8 Domstolen kom fram till att socialnämn- dernas åtkomst i systemet inte är att betrakta som direktåtkomst enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), eftersom socialnämn-

5  Dir. 2009:19.

6  Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2013, Rapport från E-delegationen daterad den 5 november 2013.

7  Regeringens proposition Utökat elektroniskt informationsutbyte, prop. 2007/08:160.

8  Högsta domstolens dom en 29 oktober 2015 i mål nr 1356-14. Frågan om direktåtkomst är i många författningar särskilt reglerad, eftersom direktåtkomst kan innebära att uppgifter blir åtkomliga för ett stort antal personer och organisationer utanför den egna.

293

E-förvaltning

SOU 2016:41

derna inte på egen hand kan söka information i socialförsäkringsda- tabasen och eftersom ett utlämnande genom LEFI Online förutsät- ter att Försäkringskassan reagerar på en begäran om att de efterfrågade uppgifterna ska lämnas ut. Datainspektionen anser att det utifrån domstolens resonemang är oklart vilket utrymme det överhuvudtaget finns att beteckna ett elektroniskt utbyte mellan myndigheter som direktåtkomst.9

Ett annat exempel på konkret tillämpning av regeländringarna är E-delegationens projekt, Effektiv informationsförsörjning – ekono- miskt bistånd, som resulterade i en teknisk lösning för samordning av socialnämndernas direktåtkomst i ärenden om försörjningsstöd. Tjänsten har numera tagits i fullt bruk. Genom tjänsten kan handläg- gare inom socialtjänstens verksamhetsområde för ekonomiskt biståndfåutlämnatinformationfråna-kassorna,Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndig­ heten och Skatteverket. Försäkringskassan ansvarar för teknisk för- valtning och drift av tjänsten på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).10

Teknisk utveckling

Ett exempel på teknisk utveckling som möjliggjort ett ökat digitalt utbyte av personuppgifter är det s.k. Spridnings- och hämtningssys- temet, SHS. SHS är en s.k. informationsväxel och ett sätt för att utbyta information digitalt. SHS används i dag av statliga myndighe- ter, kommuner och landsting, men även av företag och organisationer vid informationsutbyte. Det används bl.a. för att skicka elektroniska dokument till myndigheter, hämta information från andra myndig- heters datasystem, prenumerera på information från andra myndig- heter, ställa frågor till en annan myndighet samt för att besvara dessa frågor. Det är Försäkringskassan som förvaltar SHS-konceptet med tillhörande ramverk.

9  Datainspektionens remissvar den 20 november 2015 avseende SOU 2015:39, myndighetens dnr 1125-2015.

10  E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66.

294

SOU 2016:41

E-förvaltning

Organisationsfrågor

De senaste årens myndighetssammanslagningar har också medfört ökade möjligheter att utan hinder av registerförfattningar eller sekretess dela uppgifter, som tidigare inte fick delas över myndig- hetsgränserna. Exempel på detta är de allmänna försäkringskassorna som ombildats till Försäkringskassan som numera tillsammans utgör en enda myndighet, samt de lokala skattemyndigheterna som slagits samman till myndigheten Skatteverket. Sekretess gäller dock fortfa- rande mellan självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet. Även bildandet av helt nya myndigheter som hos sig samlar funktio- ner från flera andra myndigheter innebär en ökad spridning och samtidigt en större ansamling av personuppgifter hos den nya myn- digheten. Ett exempel på detta är bildandet av Statens servicecenter som genom att ta över vissa personaladministrativa arbetsuppgifter från andra myndigheter hanterar uppgifter om ett stort antal statligt anställda i en central databas.

På den kommunala sidan finns det stor frihet för kommunfull- mäktige att besluta vilka nämnder som ska finnas Därmed har kom- munerna även långtgående möjligheter att bestämma hur sekretess- gränsernaskadrasidenegnaorganisationen.11 Eftersomkommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha, ser det olika ut runt om i Sverige. I ett antal kommuner har man under senare år förändrat sin politiska organisation på ett genomgripande vis. Den traditionella politiska organisationen med facknämnder har här i stora drag änd- rats till en organisation som bygger på fullmäktigeberedningar och styrelseutskott. De icke-obligatoriska sektorsansvariga nämnderna har tagits bort. Förutom styrelsen, valnämnden, och i förekom- mande fall överförmyndarnämnd finns endast en eller ett par myn- dighetsnämnder kvar.12

11  Sekretesskyddets beroende av kommunernas val av organisationsform har kritiserats och utretts, men inte ändrats (Geijer, Lenberg, Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen, 1 juli 2015, Zeteo, kommentaren till 8 kap. 2 §).

12  Rapporten Alternativa politiska organisationer, Sveriges kommuner och landsting, juni 2009.

295

E-förvaltning

SOU 2016:41

Dubblering av databaser

Dubbleringar av andra myndigheters databaser innebär också en ökad hantering av personuppgifter hos myndigheterna. Ett exempel på detta är den uppgiftssamling som byggts upp vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Uppgiftssamlingen finns redan i allt väsentligt hos Statistiska cen- tralbyrån. Regeringen har dock ansett att IFAU:s behov av person- uppgifter inte kan tillmötesgås genom de tekniska lösningar avseende direktåtkomst till statistikuppgifter och innehåll hos Statistiska centralbyrån som står till buds. Datainspektionen har reagerat mot detta och menar att en sådan möjlighet att bygga upp egna samlingar av personuppgifter som redan med lagstöd bevaras hos andra myn- digheter, som t.ex. hos Statistiska centralbyrån, inte bör finnas.13

En variant av dubbleringar av databaser, är när myndigheter får s.k. bruttoaviseringar. Bruttoaviseringar innebär att en myndighet som hanterar uppgifter om enskilda och vill uppdatera dessa uppgif- ter, begär att få ta del av samtliga uppgifter i en central databas som även innehåller uppgifter om andra personer än de som är aktuella hos myndigheten. Det kan vara ett effektivare och enklare sätt att uppdatera en databas jämfört med att endast ta del av ett urval hos den centrala myndigheten som sitter på de uppdaterade uppgifterna. Exempel på detta är när vissa myndigheter ska uppdatera sina befolk- ningsregister med hjälp av Statens personadressregister (SPAR). SPAR är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. Uppgifterna i SPAR uppdateras varje dygn med uppgifter från folk- bokföringsregistret. Syftet med SPAR är att lämna ut uppgifter elektroniskt under förutsättning att mottagaren uppfyller vissa vill- kor. De uppgifter som finns i SPAR är namn, person- eller samord- ningsnummer, födelsetid, adress, folkbokföringsort, födelsehemort, svenskt medborgarskap, make eller vårdnadshavare, avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall eller annan anledning, summan av fastställd inkomst och inkomst av kapital, ägare av små- hus- eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun, taxeringsvärde för småhusenhet samt information om den registrerade begärt spärr mot direktreklam med SPAR som

13  Datainspektionens remissvar på regeringens förslag om fortsatt giltighet av lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid IFAU, Datainspektionens dnr 2468-2014.

296

SOU 2016:41

E-förvaltning

adresskälla. Av förordningen (1998:1234) om det statliga person- adressregistret framgår att bruttoavisering får medges den som i sin verksamhet regelmässigt behandlar uppgifter om en betydande del av befolkningen och fortlöpande behöver uppdatera dessa. Möjligheten till bruttoavisering infördes i förordningen med viss tveksamhet om detta alltid var i överensstämmelse med dataskydds- direktivet och personuppgiftslagen (1998:204).14

Bruttoaviseringar har även diskuterats beträffande uppdateringar av personuppgifter i e-tjänsten Mina meddelanden. När det gäller den tjänsten är massutlämnanden inte författningsreglerade på samma sätt som för SPAR. Teknikutvecklingen går emellertid allt mer ifrån bruttoaviseringar, till att bygga på lösningar där systemen kommunicerar genom frågor och svar.

Samverkan mellan myndigheter

Även nya samverkansformer mellan myndigheterna medför ett ökat informationsutbyte. Ett exempel på detta är möjligheten för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att tillsammans med kommuner och landsting bilda s.k. samordningsförbund. Dessa för- bund är egna myndigheter med uppgift att sköta den finansiella samordningen av rehabiliteringsinsatser som enskilda personer kan behöva från de olika inblandade myndigheterna. Det finns ett stort antal samordningsförbund i landet. Datainspektionen har i ett till- synsärende granskat ett samordningsförbund och förelagt det att upphöra att behandla personuppgifter som inte är enbart av adminis- trativ karaktär.15 Beslutet motiverades i huvudsak med att samord- ningsförbundets uppdrag inte överensstämde med ändamålen för behandlingen av andra uppgifter än sådana som är enbart av adminis- trativ karaktär. Datainspektionen hade inledningsvis konstaterat att förbundet var personuppgiftsansvarigt för ett it-system i vilket även känsliga uppgifter hanterades. Den personal som använde sig av it- systemet i sin dagliga verksamhet, s.k. koordinatorer, var inte är anställda hos samordningsförbundet, utan i huvudmännens egna, ordinarie verksamheter och ställdes till samordningsförbundets för-

14  Regeringens proposition Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution, prop. 2000/01:33sid 142f.

15  Datainspektionens beslut den 1 mars 2016 i dnr 391-2015.

297

E-förvaltning

SOU 2016:41

fogande genom samverkansavtal. Huvudmän för förbundet var i ärendetArbetsförmedlingen,Försäkringskassan,RegionÖstergötland och tre kommuner.

Utöver de exempel på ökad insamling, spridning och användning som redovisats här, bör ett belysande exempel från hälso- och sjuk- vårdennämnasidettasammanhang.IettärendehosDatainspektionen hade ett landsting givit direktåtkomst till uppgifter om landstingets samtliga patienter till en kommun, till ett annat landsting och till en privat vårdgivare, utan att först ha begränsat behörigheterna och utan att först ha informerat patienterna om spridningen på ett till- räckligt sätt.16

Skyddade personuppgifter

Myndigheterna hanterar i dag ett ökande antal skyddade personupp- gifter i sina system. Skyddade personuppgifter är en samlingsrubrik som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna sekretess- markering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Det är av stor vikt att dessa uppgifter hanteras på rätt sätt av alla inblandade myndigheter, eftersom ett röjande kan få mycket allvarliga konse- kvenser för den enskilde. I slutet av september 2015 hade 14 503 personer sekretessmarkering eller kvarskrivning.17 Motsvarande siffra för år 2014 var 13 109, och för år 2013 var siffran 12 153. Behovet av ett förstärkt skydd för hotade och förföljda personers personuppgifter har nyligen utretts av Trygghetsutredningen som i sitt slutbetänkande lämnat en rad förslag till åtgärder för att stärka skyddet.18

Den ökande komplexiteten i e-förvaltningen innebär särskilda risker för personer med skyddade personuppgifter. Ett belysande exempel på detta är att Stockholms läns landsting enligt egen bedöm- ning inte förmår upprätthåll ett tillräckligt bra skydd i sina olika it- system. Efter en granskning år 2011 konstaterade landstingsreviso- rerna att personer med skyddad identitet ”dessvärre inte kan besöka

16  Datainspektionens beslut den 29 juni 2010 i dnr 1390-2009.

17  Antalet personer som beviljas fingerade personuppgifter är mycket mindre, 2014 var det 8 personer och 2013 var det 11 personer vars ansökningar beviljades. Det är Polismyndigheten som beslutar om fingerade personuppgifter, medan Skatteverket beslutar om kvarskrivning och sekretessmarkering i folkbokföringsdatabasen.

18  Trygghetsutredningens betänkande Ökad trygghet för hotade och förföljda personer, SOU 2015:69.

298

SOU 2016:41

E-förvaltning

hälso- och sjukvården utan att riskera att få sina uppgifter röjda”.19 Med anledning av rapporten beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2016 att journaler för personer med skyddade personuppgifter ska kunna vara pappersbaserade ”för att uppnå maximalt person- skydd”. Underlag för beslutet var, utöver den nämnda revisionsrap- porten, ett tjänsteutlåtande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen i vilket sägs att:

…dagens journalsystem och andra elektroniska system och dess behörig- hetshantering är inte utformade så att det i tillräcklig omfattning begränsar informationsdelning och därmed spridning av patientinformation för ­patienter med skyddade personuppgifter. Finns information i ett elektro- niskt journalsystem är dels skyddsförmågan i journalsystemet begränsad, dels överförs viss information per automatik till en mängd andra system inom vård och administration där möjligheten att upprätthålla informa- tionsskyddet också är begränsat.20

11.1.3Betydelsen av att fastställa personuppgiftsansvaret

På senare år har det vid några tillfällen uppstått frågor förknippade med frågan om vem som är personuppgiftsansvarig, både när det gäl- ler behandling av personuppgifter i kommunikationen mellan enskilda och myndigheter och mellan olika myndigheter. Frågan är av stor betydelse för dataskyddet eftersom personuppgiftsansvaret innefattar ett ansvar att se till att personuppgifter hanteras bara om det är lagligt. Personuppgiftsansvaret innebär således ett ansvar att se till att det finns ett rättsligt stöd för behandlingen, men även ett ansvar för att informera enskilda om personuppgiftsbehandlingen och att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personupp- gifterna mot ändringar, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till personuppgifterna och mot varje annat slag av otillåten behand- ling.

19  Projektrapport 7/2011 Skyddad identitet – hur hanteras personer med skyddad identitet inom vården? Landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting. Skyddad identitet är i rapporten i huvudsak liktydigt med skyddade personuppgifter.

20  Hälso- och sjukvårdsnämndens i Stockholms läns landsting beslut den 19 april 2016, samt tjänsteutlåtande den 26 februari 2016 från hälso- och sjukvårdsdirektören med dnr HSN 1112-1533.

299

E-förvaltning

SOU 2016:41

Ett exempel på sådan oklarhet (som numera klarlagts) är Försäkringskassans tjänster för sms-anmälan av tillfällig föräldra- penning samt myndighetens s.k. infratjänst som används vid arbets- givares anmälan av anställdas sjukdomsfall (den sistnämnda använder sig av SHS som nämns ovan). I båda fallen är det fråga om att uppgif- ter lämnas genom elektroniska kommunikationskanaler via olika operatörer. Uppgifterna är inte tillgängliga för Försäkringskassan förrän de når kassans elektroniska mottagningsställen. Efter en inspektion förelades Försäkringskassan av Datainspektionen att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys av de aktuella tjänsterna. Försäkringskassan motsatte sig detta och menade att statliga myn- digheter inte ska behöva lägga ned resurser på att analysera risker som hänför sig till sådant som de inte kan åtgärda. Frågan fick slutli- gen avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen21 som till att börja med konstaterade att Försäkringskassan saknar faktisk möjlighet att påverka hur uppgifterna hanteras innan de blir tillgängliga hos kas- san, och att detta kan innebära svårigheter vid bedömningen av de skyldigheter och sanktionsmöjligheter som föreskrivs i personupp- giftslagen och som tar sikte på personuppgiftsansvaret. Enligt HFD hindrar detta emellertid inte att Försäkringskassan åläggs att redovisa säkerheten vid behandlingen av personuppgifter enligt 43 § b per- sonuppgiftslagen. Detta gäller trots att en sådan redovisning möjli- gen kan komma att vara ofullständig i vissa hänseenden när det gäller säkerheten för personuppgifter hos operatörer eller avsändare.

Liknande frågeställningar har uppkommit i e-tjänsten Mina med- delanden, som är en tjänst för enskilda personer att kunna ta emot meddelanden digitalt från olika myndigheter. När e-tjänsten redan hade tagits i drift, vände sig Skatteverket till Datainspektionen för att få vägledning i frågan om personuppgiftsansvaret för hanteringen av personuppgifter i tjänsten.22 Datainspektionen gjorde bedöm- ningen att avsändande myndighet är ensamt personuppgiftsansvarig för behandling av uppgifterna i meddelandena – vilket innefattar ett personuppgiftsansvar gentemot de registrerade avseende säkerheten för uppgifterna – åtminstone till dess att meddelandena tillgänglig- gjorts för mottagaren. Brevlådeoperatörernas behandling av person- uppgifterna görs under den tiden för avsändande myndighets räk- ning. Brevlådeoperatören har i egenskap av personuppgiftsbiträde

21  HFD 2012 ref. 21.

22  Datainspektionens beslut den 27 april 2015 i dnr 111-2014.

300

SOU 2016:41

E-förvaltning

ett avtalsrättligt ansvar för säkerheten gentemot avsändande myn- digheter, men brevlådeoperatören har inte ett personuppgiftsansvar enligt personuppgiftslagen gentemot de registrerade för uppgifterna i avsända meddelanden. Däremot är brevlådeoperatören personupp- giftsansvarig för behandlingen av de ytterligare personuppgifter som fordras för att meddelandena ska kunna tillgängliggöras i aktuell brevlåda och för behandlingen av kunduppgifter i sitt eget register.

Ett exempel på myndighetssamverkan som gör det svårt för den enskilde användaren att förstå vilken myndighet som han eller hon kommunicerar med och var uppgifterna till slut hamnar, är www. verksamt.se. Det är en webbplats där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket tillsammans tillhandahåller e-tjänster och information till personer som vill starta företag.

11.1.4Brister i beställarkompetens

E-delegationen har under flera års tid pekat på behovet av ökad kom- petens hos myndigheterna när det gäller att beställa utveckling av e-förvaltningstjänster. Behovet omfattar kompetens att ställa krav i samband med exempelvis upphandlingar eller vid ingåendet av andra avtal, i frågor som gäller de tekniska och juridiska förutsättningarna för utvecklingen av e-förvaltningstjänster och som inbegriper inte- gritetskyddet.

11.1.5Potentiella handlingar och metadata

Begreppet handling i 2 kap. tryckfrihetsförordningen avser inte endast framställning i skrift eller bild – dvs. konventionella hand- lingar – utan också upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel samt sammanställ- ningar av sakligt sammanhängande uppgifter som en myndighet kan göra med hjälp av tillgängliga program, s.k. potentiella handlingar. En förutsättning för att även dessa ska anses som handlingar i tryck- frihetsförordningens mening, är att sammanställningen ska kunna göras med rutinbetonade åtgärder. Därmed avses att det ska vara fråga om en begränsad arbetsinsats och utan nämnvärda kostnader. Att en uppgiftssamling inte tidigare har existerat i sammanställd form hindrar däremot inte att en uppgiftssammanställning kan vara

301

E-förvaltning

SOU 2016:41

att betrakta som allmän handling.23 En arbetsinsats på 4–6 timmar går enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening utöver vad som kan anses utgöra en begränsad arbetsinsats som inte är förknippad med några nämnvärda kostnader.24

En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automati- serad behandling anses dock enligt tryckfrihetsförordningen inte förvarad hos myndigheten, om sammanställningen innehåller per- sonuppgifter och myndigheten enligt lag eller förordning saknar befogenhet att göra sammanställningen tillgänglig. Med personupp- gift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Med tanke på de ökande tekniska möjligheterna att med begrän- sade arbetsinsatser sambearbeta uppgifter av olika format, t.ex. genom s.k. data mining, kan det i dag rimligen antas finnas långt fler potentiella handlingar hos myndigheterna än tidigare.

En relaterad företeelse är s.k. metadata hos myndigheterna. Metadata är data om data. Olika slags metadata behövs för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att omvandla grunddatat till begrip- lig och användbar information. De flesta metadata är inte synliga för användaren, utan ligger inbäddade i de filer som innehåller dokument eller uppgifter. Digitala dokument är t.ex. försedda med information om filformat, författare, datum för färdigställande av dokumentet osv. På samma sätt som andra uppgifter hos myndigheten, kan meta- data vara att betrakta som allmänna handlingar i tryckfrihetsförord- ningens bemärkelse.

Den enskilda person som vill kontakta en myndighet för att exempelvis framföra ett klagomål eller begära ut en allmän handling, använder sig i dag ofta av e-post eller ett digitalt formulär på myndig- hetens webbplats. Det innebär att den enskilde oftast efterlämnar någon form av uppgifter om sin identitet, såväl hos myndigheten i fråga, som hos sin e-postleverantör, internetleverantör och hos de företag som kontrollerar de servrar som e-postmeddelandet passerar på sin väg till myndigheten. Dessa kan även ta del av innehållet i e-postmeddelandet om det inte är skyddat genom exempelvis kryp- tering, som dock sällan används av privatpersoner. E-post och webb-

23  JO:s ämbetsberättelse 2006/07 s. 478.

24  HFD 2015 ref. 25.

302

SOU 2016:41

E-förvaltning

formulär förenklar således kommunikationen med myndigheterna, men innebär också en exponering av både identitet och innehåll som många enskilda troligtvis inte är fullt medvetna om.

Uppgifter i allmänna handlingar, oavsett om det rör sig om upp- gifter i själva dokumenten eller metadata, som finns hos myndighe- ter, är underställda arkivregelverket som har bevarande som huvud- regel. Arkivförfattningarna har i dessa fall företräde framför personuppgiftslagen.

11.1.6Offentlighetsprincipen

E-delegationen har påpekat att det finns brister i integritetsskyddet som följer av en tillämpning av offentlighetsprincipen. Som exempel nämner delegationen att handlingar med integritetskänsliga person- uppgifter i dag lämnas ut i fysisk form, dvs. på papper, till kommersi- ella aktörer, med stöd av offentlighetsprincipen, varefter de skannas in och hanteras digitalt. Med utnyttjande av s.k. utgivningsbevis används sedan uppgifterna i en privat leverantörs kommersiella verk- samhet där de kan lämnas ut automatiserat och till och med publice- ras på internet. E-delegationen påpekar att detta, förutom att med- föra ett eftersatt integritetsskydd, också påverkar enskildas tilltro till myndigheter. Enskilda personer ser hur uppgifter om dem själva, som de många gånger tvingats lämna ifrån sig, används i kommersiell verksamhet och förstår inte varför myndigheterna låter det ske.25

Ett konkret exempel på det ovan beskrivna förfarandet är Lantmäteriets massutlämnanden i pappersform av uppgifter ur lägenhetsregistret. Dessa uppgifter skannas sedan in och hanteras digitalt av företag som bl.a. kan publicera uppgifterna på nätet.

Den svenska offentlighetsprincipen och det europeiska data- skyddsregelverket kan sägas verka i olika riktningar på ett principiellt plan: offentlighetsprincipen har offentlighet som utgångspunkt (och sekretessbestämmelser som reglerar undantagen), medan data- skyddsdirektivets huvudregel är att personuppgifter inte får spridas (om inte spridningen har stöd i någon av direktivets bestämmelser).

25  E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66.

303

E-förvaltning

SOU 2016:41

Förhållandet mellan den svenska offentlighetsprincipen och data- skyddsbestämmelserna har berörts både i förarbeten och i den juri- diska doktrinen. En sammanfattning ges i Personuppgiftslagen. En kommentar:

Offentlighetsprincipen enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen innefattar en rätt för varje svensk medborgare att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar med personuppgifter i den utsträckning handlingarna inte inne- håller uppgifter för vilka gäller sekretess. Den som begär att få ta del av all- männa handlingar har vidare i allmänhet rätt att få vara anonym. Offentlig- hetsprincipen innebär således i praktiken att myndigheterna är skyldiga att sprida en stor mängd personuppgifter till en obestämd krets av mottagare som kan utnyttja uppgifterna för ett okänt antal ändamål.26

I takt med digitaliseringen uppkommer nya utmaningar för offent- lighetsprincipen. Ju bättre och billigare tekniska möjligheterna det finns att sambearbeta uppgifter med andra data och att sprida upp- gifter med hjälp av nätet, desto större blir det kommersiella värdet av de personuppgifter som finns hos myndigheterna. Många företag vill därför få åtkomst till uppgifterna. En del myndigheter kan ta betalt för vissa utlämnanden. Uppgifterna får därmed en ekonomisk bety- delse även för myndigheterna. När företag har fått ut uppgifter med stöd av offentlighetsprincipen, kan de sprida och hantera uppgifterna för helt andra ändamål än dem för vilka myndigheten ursprungligen samlade in uppgifterna. Ibland kan företagen även publicera integri- tetskänsliga uppgifter på nätet med grundlagsskydd genom s.k. fri- villiga utgivningsbevis, och därmed undkomma det integritetsskyd- dande regelverket. Frågan om de frivilliga utgivningsbevisens innebörd för den personliga integriteten, är för närvarande föremål för utredning i Mediegrundlagskommittén.27

11.1.7PSI-lagstiftningen

Genom det s.k. PSI-direktivet (Public Sector Information) från år 2003 fastställdes regler om hur enskilda och företag kan använda handlingar från den offentliga sektorn för andra ändamål än vad de

26  Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen. En kommentar, 15 oktober 2015, Zeteo, kommen- taren till 8 § andra stycket personuppgiftslagen.

27  Ju 2014:17.

304

SOU 2016:41

E-förvaltning

ursprungligen avsågs för. Sådan användning benämns i direktivet som vidareutnyttjande. I juni 2013 antogs ett ändringsdirektiv till det ursprungliga PSI-direktivet.28

PSI-direktivet har genomförts i svensk rätt genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (ibland kallad PSI-lagen). Syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att under- lätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myn- digheter. Lagen innehåller bestämmelser som avser att förhindra att myndigheter beslutar om sådana villkor för hur handlingar får användas som begränsar konkurrensen.

Eftersom PSI-lagen syftar till att öka spridningen och vida- reutnyttjande av uppgifter, även personuppgifter, har den betydelse för enskildas personliga integritet.

PSI-utredningen resonerade på följande sätt beträffande regelver- kets innebörd för den personliga integriteteten:

Vid elektroniskt utlämnande ska myndigheterna tillämpa bestämmelser i flera, delvis samverkande, regelverk. De är komplicerade och innefattar flera svåra bedömningar. Reglernas utformning och förhållande till varandra kan medföra risk för felaktiga bedömningar av vad som får och vad ska lämnas ut elektroniskt. Förutom risken för att personuppgifter kan komma att lämnas ut för vidareutnyttjande i strid med gällande bestämmelser, medför de kom- plicerade regelverken även att fördelarna med vidareutnyttjandet begrän- sas.29

I betänkandet konstaterade PSI-utredningen sammanfattningsvis att insatserna för att öka spridningen av information från myndigheter till resten av samhället, i kombination med en svårtillämpad och del- vis oklar lagstiftning, medför att det finns påtagliga risker för att det leder till fler fall av felaktig spridning av information och otillbörliga intrång i den personliga integriteten.

28  Betänkande från PSI-utredningen, Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vida- reutnyttjande av handlingar, SOU 2014:10.

29  SOU 2014:10.

305

E-förvaltning

SOU 2016:41

11.1.8Eget utrymme

På senare år har flera myndigheter utvecklat digitala lagringsplatser som kan användas av enskilda i deras kontakter med myndigheten eller i ärenden som på något sätt berör myndigheten. Dessa lagrings- platser har kommit att kallas för ”egna utrymmen”. Ett exempel på sådan plats är Arbetsförmedlingens CV-databas som även omnämns nedan.

Med eget utrymme menas enligt E-delegationen30 ett skyddat förvar som tillhandahålls elektroniskt endast som led i teknisk bear- betning eller teknisk lagring för annans räkning. Det rör sig om ”en elektronisk miljö som myndigheten tillhandahåller, ett eget utrymme där endast den nyttoinformation finns som användaren ska få ta del av”. Enligt de tolkningar som E-delegationens vägledning utgår från är myndigheten inte ansvarig för nyttoinformationen i ett eget utrymme. Nyttoinformation i användares eget utrymme finns enligt E-delegationen inte i någon ingiven handling enligt förvaltningsla- gen. Detta material utgör enligt E-delegationens uppfattning inte heller allmänna handlingar.

Det kan i sammanhanget noteras att Myndigheten för samhälls- skydd och beredskap inte delar E-delegationens bedömning att material i de s.k. egna utrymmena inte kan utgöra allmänna hand- lingar. Myndigheten anser att E-delegationen inte på ett övertygande sätt visat att den föreslagna tolkningen av undantagsregeln i tryckfri- hetsförordningen är så rättsligt hållbar att den kan läggas till grund för ett omfattande och resurskrävande utvecklingsarbete på e-för- valtningsområdet.31

Det kan noteras att inte heller Datainspektionen delar E-delegationens bedömning avseende personuppgiftsansvaret i egna utrymmen. Enligt Datainspektionen regleras personuppgiftsansva- ret antingen i registerförfattningar eller bestäms utifrån vem som bestämmer ändamål och medel med behandlingen enligt 3 § person- uppgiftslagen. Det leder normalt till att myndigheter har personupp- giftsansvar för personuppgifter i egna utrymmen, dvs. även för det som benämns nyttoinformation.32

30  E-delegationens publikation Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvalt- ning, version 2.0 den 19 mars 2015.

31  MSB:s remissvar 14 oktober 2014 avseende SOU 2014:39, myndighetens dnr 2014-3403-2.

32  Fotnot 6 i Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning, version 2.0 den 19 mars 2015.

306

SOU 2016:41

E-förvaltning

I ett mål om rätten att ta del av allmän handling, har Kammarrätten i Stockholm ansett att vissa handlingar i ett s.k. eget utrymme hos Arbetsförmedlingen får anses förvarade hos myndigheten endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning.33 Handlingarna är därmed inte allmänna. Målet rörde hand- lingar i Arbetsförmedlingens CV-databas. CV-databasen består av konton för arbetssökande och arbetsgivare. Arbetssökande kan lagra CV:n och annan information i ett utrymme kallat för ”Min profil” och arbetsgivare kan söka bland profilerna, läsa dem och skicka för- frågningar. Databasen är inte något verksamhetssystem hos Arbetsförmedlingen och myndighetens handläggare saknar åtkomst till systemet.

Det kan förekomma att företag uppmanar enskilda personer att använda sig av sin åtkomst via e-legitimationen till den enskildes egna uppgifter hos en myndighet, så att företaget på distans kan genomföra ändringar i den enskildes val och inställningar som gyn- nar företaget i fråga. Det har inträffat beträffande fondval som kan göras hos Pensionsmyndigheten (som i och för sig inte görs i ett s.k. eget utrymme).34

11.1.9Medborgarprofilering35

Det finns myndigheter som arbetar med att skapa profiler över per- soner som har ärenden hos dem, i syfte att kunna arbeta med smarta kontroller. I texten som följer kommer vi att använda begreppet kund, när den myndighet som det är frågan om själv använder det begreppet.

En myndighet som arbetar med profiler är Försäkringskassan. Arbetet är en del i utförandet av regeringens instruktioner i myndig- hetens regleringsbrev de senaste åren och beskrivs i en rapport från Försäkringskassan.36

33  Kammarrättens i Stockholm dom den 26 oktober 2015 i mål nr 7369-15, som vunnit laga kraft.

34  Se varning publicerad den 31 december 2015 på www.pensionsmyndigheten.se med rubri- ken Logga inte in åt någon annan, samt artikeln Myndigheten varnar för pensionsbluffen, publi- cerad på www.expressen.se den 6 januari 2016, författad av Therese Färsjö.

35  När det gäller både medborgarprofilering och kontroller på nätet, har Integritetskommittén haft kontakter och möten med de två berörda myndigheterna, Skatteverket och Försäkringskassan., för att få information om vad de gör.

36  Försäkringskassans beslut den 21 februari 2014, dnr 3421-2014.

307

E-förvaltning

SOU 2016:41

I rapporten hänvisar Försäkringskassan till hur framgångsrika företag och myndigheter agerar i sina analyser av kunddata. När andra aktörer analyserar sina data för att exempelvis bedöma vilken kreditrisk det skulle innebära att låna ut pengar till en potentiell kund, eller hur sannolikt det är att en kund kommer att tacka ja till ett riktat köperbjudande, så handlar det för Försäkringskassan om att analysera sin information för att bedöma kundernas behov samt risker för felaktiga beslut och systematiskt utnyttjande av socialför- säkringen. Som en del i detta arbete utvecklar Försäkringskassan analytiska modeller och urvalsprofiler.

En urvalsprofil hos Försäkringskassan kan vara olika komplex i form av metod (enkla logiska villkor – komplexa statistiska model- ler) och mängden information som den bygger på (en uppgift i aktuellt ärende – sammanvägning av indikatorer från aktuellt ärende, kundens socialförsäkringshistorik samt information om kundens nätverk, såsom assistansbolagets samlade verksamhet).

Den metodik som enligt Försäkringskassans bedömning har störst potential att använda myndighetens information och ackumu- lerade kunskap på ett träffsäkert sätt är s.k. prediktiv analys. Försäkringskassan beräknar potentiella riskindikatorer eller predik- torer som beskriver exempelvis innehållet i ansökningen och kun- dens historiska ersättningsmönster och kombinerar dessa med data från utfallet av de kontrollerade ansökningarna. Sedan används sta- tistisk modellering och data mining-algoritmer för att systematiskt testa vilka av de potentiella riskindikatorerna som tillsammans bäst kan särskilja ärenden med hög risk från ärenden med låg risk. De prediktiva modellerna används sedan för att göra förutsägelser om framtiden eller andra okända händelser, exempelvis för att uppskatta sannolikheten för fel i nya ansökningar.

Försäkringskassan skriver i rapporten också att den nya lagstift- ning inom personlig assistans, som trädde i kraft år 2013, bl.a. har gett Försäkringskassan möjligheter att utöka informationsutbytet med andra myndigheter. Myndigheten kan därmed mer effektivt förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom området. Det finns enligt Försäkringskassan sannolikt också stor potential med ett vidareutvecklat informationsutbyte vad gäller exempelvis information om företag som är verksamma inom väl- färdssektorn.

308

SOU 2016:41

E-förvaltning

I sin rapport beskriver Försäkringskassan också det kontrollar- bete som utförs efter tips från allmänheten. I rapporten benämns detta som impulser från allmänheten. Försäkringskassan vill i framti- den på ett mer systematiskt sätt analysera innehållet i impulserna. Exempelvis skulle Försäkringskassan utifrån data och kunskap som finns inom myndigheten i framtiden kunna skapa en mer effektiv prioritering bland dessa och fokusera på ”rätt” impulser.

I Försäkringskassans rapport nämns vidare att det i dag finns ett relativt väl utbyggt elektroniskt informationsutbyte mellan Försäkringskassan och andra myndigheter, såsom Skatteverket, Arbetslöshetskassorna och Centrala studiestödsnämnden. Det finns enligt Försäkringskassan en ambition att ytterligare stärka arbetet med elektroniskt informationsutbyte med andra myndigheter och organisationer

I Försäkringskassans rapport förs inga resonemang om eventuella risker för den personliga integriteten eller för diskriminering av vissa kunder, som myndighetens kontrollarbete kan medföra. Det resone- ras heller inte om hur den för myndigheten tillämpliga registerför- fattningen förhåller sig till kontrollarbetet. Försäkringskassan har till Integritetskommittén uppgett att myndigheten har påpekat för regeringen att det behövs ett förtydligande av 114 kap. socialförsäk- ringsbalken för att regelverket tydligt ska stödja dagens arbetssätt med kontroller. Försäkringskassan anser dock att nuvarande lagstift- ning ger stöd för arbetssättet. Försäkringskassan uppger också att myndigheten inte specifikt informerar enskilda och allmänheten om vilka kontroller som görs. Skälen för detta uppger Försäkringskassan vara att det skulle försvåra arbetet och att det inte finns någon skyl- dighet att lämna sådan information.

Hos Skatteverket utförs ett liknande arbete för att förebygga fel- aktigheter, vilket bl.a. framgår av myndighetens rapport Framtidens kontroll.37 I rapporten sägs bl.a. att ”det traditionella sättet att med hjälp av stora datamängder och med hjälp av olika typer av algoritmer hitta misstänkta fel behöver förstås fortsätta finnas och även fort- sätta utvecklas”. På ett annat ställe i rapporten anges att Skatteverket gör s.k. nätverksanalyser där skattebetalarnas nätverk undersöks. Det finns dock ingen närmare beskrivning av Skatteverkets hante- ring av personuppgifter för dessa ändamål i rapporten. I rapporten

37  Skatteverkets rapport Framtidens kontroll, publicerad 11 november 2015.

309

E-förvaltning

SOU 2016:41

nämns att de enskildas rätt till personliga integritet måste beaktas. Avslutningsvis anförs i rapporten att Skatteverket tydligt bör slå fast att urvalen aldrig använder de diskrimineringsgrunder som är upp- räknade i 1 kap. 2 § regeringsformen. Rapporten innehåller ingen analys av hur den för myndigheten tillämpliga registerförfattningen förhåller sig till kontrollarbetet – dess syfte är snarare att på ett över- gripande plan diskutera vilka kontrollåtgärder som är lämpliga och rimliga även ur de kontrollerade personernas synvinkel.

Skatteverket har till Integritetskommittén uppgett att myndighe- ten anser att det nuvarande författningsstödet inte ger verket någon möjlighet att i förväg, innan det finns ett ärende, upprätta riskprofiler för enskilda (fysiska) personer. Skatteverket efterlyser därför en reglering som redogör för vad som gäller för närvarande och som ger en utökad möjlighet att göra riskbedömningar med hög träffsäker- het i urval och därmed stödjer hur man arbetar i dag och vill kunna arbeta i framtiden. Skatteverket uppger också att myndigheten inte informerar de berörda om arbetet med riskbedömningar, och inte heller om uppgiftsinhämtningen på nätet, på sociala medier eller om det som görs med Skatteverkets s.k. spindlar (se följande avsnitt). Informationen ges istället samband med att ett eventuellt ärende öppnas.

11.1.10 Kontroller på nätet

Skatteverket är en myndighet som kommit långt i användningen av webbrobotar i sin kontrollverksamhet på nätet. Webbrobotorna kallas ibland även för spindlar. När det gäller Skatteverket handlar det om en programvara som konstruerats för att automatiskt söka efter ekonomisk aktivitet på nätet, som ger intäkter som inte tagits upp till beskattning. Verksamheten startades år 2007 och bedrivs med program som går under beteckningarna EC Eyes, Xenon och Data Detective. Kontroller med spindelhjälp inriktas på webbplatser där handel och annan ekonomisk verksamhet bedrivs. Exempelvis har säljare hos Tradera, Blocket och Ebay granskats, men även webb- platser för pokerspel. Redan år 2007 hittade Skatteverket med spind-

310

SOU 2016:41

E-förvaltning

larnas hjälp oredovisade intäkter på 420 miljoner kronor.38 Enligt uppgift från Skatteverket till Integritetskommittén i december 2015 pågår verksamheten alltjämt på samma sätt.

Förutom att låta specialtillverkade program söka av nätet, använ- der sig vissa myndigheter även av enklare, manuella sökningar på nätet för att inhämta underlag för beslut som rör enskilda personer. Företeelsen har granskats av Riksdagens ombudsman (Justitie­ ombudsmannen),­ bl.a. i ett ärende där en socialsekreterare som utredde en ansökan om försörjningsstöd, hämtade viss information om de sökande från deras Facebooksidor och från en annan persons blogg.39 Den information det var frågan om i ärendet var tillgänglig förallamedkontopåFacebook.IbeslutetkomJustitieombudsmannen fram till att det inte finns några formella hinder mot att socialtjänsten inom ramen för en utredning om försörjningsstöd hämtar in offent- liga, dvs. allmänt tillgängliga, uppgifter om biståndssökanden från internet, vilket det bedömdes vara frågan om i ärendet. Justitieombudsmannen såg heller inga formella hinder mot att detta görs utan sökandens samtycke. Även om det inte krävs något sam- tycke bör dock socialtjänsten enligt Justitieombudsmannen infor- mera om att man kan komma att hämta in eller kontrollera uppgifter på t.ex. internet.

Justitieombudsmannen sammanfattar i en övergripande redovis- ning av iakttagelser året 2014/2015, att frågor om informationsin- hämtning från internet och handläggares och myndigheters använd- ning av sociala medier var företeelser som tidigare inte hade förekommit i Justitieombudsmannens klagomålsärenden. Det är därför angeläget att frågan om dessa nya verktyg i myndigheternas verksamhet kommer upp till diskussion hos berörda myndigheter. I den diskussionen är skyldigheten att iaktta saklighet och opartiskhet i verksamheten central. Enligt Justitieombudsmannen kan man för- vänta sig fler påståenden och anmälningar om jäv. Risken är stor att allmänhetens förtroende för myndigheterna påverkas, även om en granskning skulle mynna ut i att det inte bedöms vara fråga om jäv. Justitieombudsmannen framhåller att det är angeläget att myndighe-

38  Tomas Carlsson, Skattespindlar hittar miljoner, publicerad den 29 oktober 2008 på www.ny- teknik.se.

39  JO:s beslut den 15 januari 2015 i ärendet med dnr 2611-2013.

311

E-förvaltning

SOU 2016:41

terna tar fram riktlinjer och handläggningsrutiner om man avser att använda sig av sociala medier och informationssökning på internet i verksamheten.40

Vissa myndigheter har sådana riktlinjer för efterforskningsåtgär- der på nätet. Ett exempel på detta är Skatteverkets riktlinjer.41 Enligt dessa riktlinjer är det inte bara en möjlighet för Skatteverket att använda öppna sidor på internet och i sociala medier vid efterforsk- ning, det kan även ses som en skyldighet för myndigheten att använda sådan information som är allmänt tillgänglig. Efterforskning kan enligt riktlinjerna göras på s.k. öppna sidor. Det innebär enligt rikt- linjerna att sidor på internet som kräver inloggning utan någon egentlig motprestation omfattas. Skälet för inloggning kan vara att man vill undvika spam eller kunna stänga av en användare som skriver olämpliga saker. Enligt riktlinjerna kan dessa sidor således användas för efterforskning. Men en annan bedömning görs i riktlinjerna när det gäller sidor som användaren valt att inte göra allmänt tillgängliga och som kräver medlemskap, en inbjudan, att man är vän med en person eller på något annat sätt förtrolig eller som ställer krav på en personlig lösen. Dessa bedöms ingå i vad som kallas för den privata sfären inom vilken efterforskning inte får göras.

11.1.11 E-legitimation som avslöjar användaren

E-legitimationer används ofta för att säkerställa en säker kommuni- kation mellan myndigheterna och enskilda personer i olika e-tjänster.

E-legitimationerna utges av vissa banker, dvs. av företag. När en enskild person använder sig av sin e-legitimation för att kommuni- cera med en myndighet, exempelvis en offentlig vårdgivare eller Kronofogdemyndigheten, kan det företag som utgivit legitimatio- nen ta del av information om t.ex. vilken myndighet den enskilde kontaktar, när på dygnet detta görs och från vilken plats. Innehållet i kommunikationen med myndigheten kan företaget däremot inte ta del av. Den information som företaget kan ta del av kan komma till nytta i kontroller av säkerheten i kommunikationen, men kan även

40  JO Lilian Wiklunds övergripande redovisning av iakttagelser under året 2014/15, publicerad på www.jo.se, daterad den 30 november 2015.

41  Riktlinjer beslutade den 21 september 2014, dnr 131 530342-14/111.

312

SOU 2016:41

E-förvaltning

utnyttjas för andra ändamål. Sanktioner mot användning för andra ändamål än för att kontrollera säkerheten, regleras i dag i avtal mellan företagen och myndigheterna.

11.1.12 Myndigheter med uppgifter i molnet

Det blir allt vanligare att myndigheter använder sig av molntjänster för att hantera olika slags information, bl.a. uppgifter om anställda eller andra enskilda personer. Den mesta informationen som läggs ut i molnet är dock inte personuppgifter. Skolor är ett exempel på sådana myndigheter. De kan hantera uppgifter om både eleverna och lärarna i molnet.

Kommittén behandlar molntjänster i skolan och molntjänster som egen företeelse i kapitel 7 respektive i kapitel 21.

Här kan däremot nämnas några exempel på molntjänster som används av andra myndigheter än skolor. I Integritetskommitténs kontakter med myndigheter har det framkommit att molntjänsten Projectplace används. Det är en tjänst för projektarbete som kan användas såväl för samarbeten inom en myndighet som för samarbe- ten mellan olika myndigheter (tjänsten används även i verksamheter utanför myndighetsvärlden).

En annan molntjänst som används av myndigheter är Relation Desk som är en tjänst för att få överblick och kontroll över flöden på myndighetens konton i sociala medier. Syftet med tjänsten är bl.a. att snabbare kunna svara på frågor och få veta vad som sägs på det sociala mediet, och att ta fram statistik över trafiken på myndighe- tens konto.

Molntjänsten Barium förekommer också hos myndigheter. I det exempel som vi har fått kännedom om, används tjänsten för att inom myndigheten hantera förbättringsförslag från de anställda.

11.1.13Myndigheter i sociala medier och med gilla-knappar på webben

Allt fler myndigheter använder sig av sociala medier, som exempelvis Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, Google Plus, Flickr, Pinterest, Twitter, bloggar och diskussionsforum. Vanligt är att myn- digheter skaffar egna konton i det sociala mediet för att kunna

313

E-förvaltning

SOU 2016:41

informera allmänheten om sin verksamhet. Det har inte kommit till Integritetskommitténs kännedom att myndigheter även använder sig av sociala medier för intern kommunikation med de anställda, men det är långt ifrån otänkbart att det förekommer. Det finns sociala medier som konstruerats särskilt för organisationers interna kom- munikation, exempelvis Facebook at Work, som nämns i kapitel 8 om arbetslivet.

Om myndigheten har ett eget konto, kan det innebära att person- uppgifter behandlas i det sociala mediet. Den hanteringen anses myndigheten vara ansvarig för, och inte det sociala mediet. Det innebär att myndigheterna måste se till att följa reglerna i person- uppgiftslagen och, i vissa fall, särskild registerlagstiftning.

Datainspektionen har publicerat ett informationsblad42 om myn- digheters, företags och andra organisationers ansvar för personupp- gifter i sociala medier. Där ges vägledning beträffande vad en myn- dighet bör tänka på när myndigheten är aktiv på sociala medier.

E-delegationen har också tagit fram en vägledning med titeln

Myndigheters användning av sociala medier.43

Det förekommer även att myndigheter sprider uppgifter om enskilda till sociala medier på andra sätt, troligen utan att helt förstå konsekvenserna. Myndigheter har t.ex. på sina webbsidor så kallade gilla-knappar till olika sociala medier. Knapparna kallas även för sociala insticksprogram eller plug-ins. Deras förekomst på myndig- heternas webbsidor innebär att det sociala mediet kan få vetskap om vilken enskild person som besökt den aktuella myndighetens webb- sida – även om besökaren inte klickar på knappen och även om besökaren inte har ett konto hos det sociala mediet i fråga. Den bakomliggande tekniken berörs i kapitel 13 om sociala medier och e-post och i kapitel 12 om konsumentområdet.

Företeelsen uppmärksammades under hösten 2015 av Dagens Nyheter som då beskrev några exempel på hur detta går till i prakti- ken.44

I artikeln nämns att ett amerikanskt företag loggar besök på ett landstings webbplats. Företaget arbetar med att förmedla sociala mediers gilla-knappar till sina kunder, som exempelvis kan vara

42  Daterat maj 2014.

43  Version 1.0, 2010-12-30.

44  Linus Larsson och Kristoffer Örstadius, Svenska myndigheter lämnar ut dina surfvanor, pu- blicerad den 2 september 2015 på www.dn.se.

314

SOU 2016:41

E-förvaltning

svenska myndigheter. Företaget får genom besöket på webbsidan tillgång till uppgifter som exempelvis den enskilde besökarens ip- nummer, information om webbläsaren och från vilket land besöket görs. När Dagens Nyheter närmare granskade nätverkstrafiken mel- lan landstinget webbplats och det amerikanska företaget framgick att det som överförs innefattar information om vad besökaren på webb- platsen läser om i form av en rad nyckelord. Exempel på förekom- mande nyckelorden som kunde skickas var ”homosexualitet”, ”kla- mydia” och ”aids”. Nyckelorden tillsammans med ett unikt id-nummer gör att företaget kan följa besökaren på många andra webbplatser.

11.1.14 Informationssäkerhet

I Riksrevisionens granskning av informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen45 framkom att det finns omfattande brister i regeringens och myndigheternas arbete med informationssäkerhet. Riksrevisionens granskning visar att regeringen saknar en samlad bild av läget för informationssäkerheten i statsförvaltningen och därmed saknar möjligheten att styra effektivt. Inte heller stödmyn- digheterna; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets radioanstalt, och Säkerhetspolisen har en samlad bild. Det råder en osäkerhet om hur starkt skyddet är, vilka händelser som har ägt rum och hur hoten utvecklas. Det är därför svårt att värdera riskerna och veta hur omfattande skyddet behöver vara. Riksrevisionens granskning visar att det finns brister inom flera områden, till exempel kompetens, upphandling, tillsyn, uppföljning samt styrning och samordning. Så mycket som 38 procent av myn- digheterna bedömer till exempel att kompetens, mandat eller resur- ser inte räcker.

Under år 2014 genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en kartläggning (genom en enkätundersökning) av hur statliga myndigheter tillämpar myndighetens föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2009:10) och av hur

45  RiR 2014:23.

315

E-förvaltning

SOU 2016:41

myndigheterna i övrigt arbetar med informationssäkerhet.46 Rapporten ger en god överblick över situationen hos de statliga myndigheter som besvarat enkäten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har under år 2015 genomfört en motsvarande granskning av informationssäkerheten hos kommuner och landsting.47 Resultatet gav bl.a. vid handen att majoriteten av de kommuner som svarat på enkäten inte arbetar sys- tematiskt med informationssäkerhet och att de heller inte kontrol- lerar följsamheten vad gäller informationssäkerhet.

Myndighetens för samhällsskydd och beredskap har uttryckt en viss oro för den hur e-förvaltningen utvecklas. Myndigheten skriver i remissvar på ett av E-delegationens betänkanden att myndigheten ”ser positivt på en utveckling av effektiv, säker och långsiktigt hållbar e-förvaltning. En sådan utveckling måste dock vila på en solid rättslig grund samt använda sig av lösningar som uppfyller krav på integri- tetsskydd och informationssäkerhet. En utveckling som inte på ett tillräckligt sätt har beaktat detta riskerar att, till och med på kort varsel, behöva stängas ned eller förändras i grunden i det fall den rättsliga grunden eller de säkerhetsmässiga förutsättningarna befinns otillräckliga. Konsekvenserna, både avseende ekonomiska förluster och förlorat förtroende hos allmänheten och näringslivet, kan bli avsevärda.”48

Utredningen NISU 2014 hade i uppdrag att föreslå en nationell strategi för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system. Utredningen skulle även föreslå övergripande mål för samhällets informationssäkerhetsarbete samt ge förslag på hur Sverige ska upprätthålla säkerhet och integritet i samhällsviktig it-infrastruktur. I sitt slutbetänkande49 konstaterar NISU 2014 bl.a. att behoven på informations- och cybersäkerhetens område är så omfattande i Sverige, att det inte behövs en, utan flera strategier. Utredningen föreslår därför en första strategi för statens

46  Se rapporten En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 – tillämpning av MSB:s föreskrifter.

47  Se rapporten En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015, MSB, december 2015.

48  MSB:s remissvar 14 oktober 2014 avseende SOU 2014:39, myndighetens dnr 2014-3403-2.

49  Betänkande av NISU 2014, Informations- och cybersäkerhet i Sverige, Strategi och åtgärder för säker information i staten, SOU 2015:23.

316

SOU 2016:41

E-förvaltning

informations- och cybersäkerhet för att åtgärda de mest angelägna bristerna i statsförvaltningen. Den föreslagna strategin uppställer sex mål för staten under regeringens ledning:

1.Staten förstärker styrning och tillsyn av informationssäkerheten i staten,

2.Staten blir en tydlig kravställare,

3.Staten kommunicerar säkert,

4.De statliga myndigheterna ska rapportera it-incidenter,

5.Statens förebyggande och bekämpande av it-relaterad brottslig- het stärks och

6.Sverige ska vara och uppfattas som en stark internationell partner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram väg- ledningar och praktiskt stöd för långsiktigt och systematiskt arbete med informationssäkerhet. Dessa finns samlade på webbplatsen www.informationssäkerhet.se.

11.1.15Regeringens mål i lagmotiv, digital agenda och e-förvaltningsstrategi

I sin rapport Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen50 beskriver Riksrevisionen utvecklingen genom att göra några nedslag i förarbeten från 1999 och framåt. År 1999 uttryckte regeringen att inriktningen för statsförvaltningen bör vara att all den information individer och företag behöver få från, och lämna till, myndigheter bör finnas tillgänglig elektroniskt.51 År 2004 stegrades målsättningen genom att målet för varje myndighet ska vara att all information och service som med bibehållen eller ökad effektivitet, såväl ekonomisk som organisatorisk, kan tillhandahållas elektroniskt också ska till- handahållas så.52 I propositionen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet år 2008 uttalar regeringen att den tekniska infrastrukturen för den offentliga förvaltningens kommunikation

50  RiR 2014:23.

51  Regeringens proposition Ett informationssamhälle för alla, prop. 1999/2000:86.

52  Regeringens proposition Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället, prop. 2004/05:175.

317

E-förvaltning

SOU 2016:41

med medborgarna bör bygga på internet.53 I den förvaltningspoli- tiska propositionen år 2010 konstaterades slutligen att det finns en stor effektiviseringspotential att ta till vara med hjälp av tekniken och den ska också bidra till att förstärka förvaltningens öppenhet.54 Den 29 september 2011 beslutade regeringen om en ny strategi för it-politiken, It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige55, kallad den digitala agendan för Sverige. Enligt denna är målet för it- politiken att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitalise-

ringens möjligheter.

I december 2012 presenterade regeringen sin e-förvaltningsstra- tegi Med medborgaren i centrum.56 Strategin förtydligar och preciserar de mål och strategiska ställningstaganden som uttrycks i den förvalt- ningspolitiska propositionen57 och i den digitala agendan för Sverige. I strategin sägs bl.a. att:

…statsförvaltningen spelar en central roll i utvecklingen av Sverige. Den ska vara innovativ, samverkande, rättssäker och effektiv, samt ha en väl utveck- lad kvalitet, service och tillgänglighet. Därigenom ska den bidra till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

11.1.16 Samordning och styrning av utvecklingen

I mars 2014 rapporterade Statskontoret sitt regeringsuppdrag att utvärdera E-delegationen.58 Statskontoret konstaterade att reger- ingen behöver stärka den samlade beslutsförmågan och genomföran- dekraften inom e-förvaltningsområdet.

Regeringen annonserade i budgetpropositionen för år 2015 en satsning under fyra år för att förstärka styrning och samordning av övergripande it-användning i statsförvaltningen. Regeringen vill se en ökad samordning och utveckling av informationsutbytet mellan myndigheter.

53  Regeringens proposition Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet, prop. 2008/09:96.

54  Regeringens proposition Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, prop. 2009/10:175.

55  Dnr N2011/342/ITP.

56  Dnr N2012/6402/ITP.

57  Prop. 2009/10:175.

58  Dnr N2014/1630/ITP.

318

SOU 2016:41

E-förvaltning

På Näringsdepartementet har det som ett led i satsningen inrät- tats en särskild e-förvaltningsenhet.

Regeringen har vidare uppdragit åt Ekonomistyrningsverket att ge stöd till regeringen och Regeringskansliet i samband med sats- ningen på e-förvaltning under åren 2015–2018.59 Vidare ska Ekonomistyrningsverket inom ramen för satsningen ge stöd till de statliga myndigheterna.

E-delegationen avslutade sitt arbete den 30 juni 2015. I slutbetän- kandet60 sammanfattar E-delegationen dagsläget för e-förvaltningen med följande ord:

Oavsett vilka vägval som görs i den offentliga sektorn behöver samverkan mobiliseras. För detta krävs centrala inriktningsbeslut och en nationell styr-

ning och samordning.I dag finns även det s.k. E-samverkanspro- grammet (eSam) som är en frivillig sammanslutning av berörda myndigheter med ett kansli placerat på Pensionsmyndigheten. I eSam ingår i dagsläget ingen myndighet som har i uppdrag att peka på möjliga problem för integritetsskyddet i e-förvaltningen, som exempelvis Datainspektionen eller Myndigheten för sam- hällsskydd och beredskap.

När det gäller samordning av e-förvaltningsutveckling för kom- muner och landsting görs arbetet inom Sveriges Kommuner och Landsting där det koordineras i programkontoret Center för eSam- hället (CeSam).

Regeringen har i oktober 2015 undertecknat en avsiktsförklaring tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med avsiktsförklaringen är att tydliggöra hur parterna kan stärka förut- sättningarna för digital samverkan mellan stat, kommuner och landsting genom att peka ut ett antal områden för fördjupat samar- bete. Dessa områden är främjande av digitala tjänster som första- handsval, utveckling av förvaltningsgemensamma lösningar, under- lätta samverkan kring gemensamma tjänster och infrastruktur samt samarbeta om initiativ för öppen innovation. Därtill syftar avsikts- förklaringen till att öka förutsättningarna för en stärkt styrning och uppföljning av digitaliseringen av det offentliga Sverige, samt verka

59  Dnr N2015/03210/EF.

60  SOU 2015:66.

319

E-förvaltning

SOU 2016:41

för ett gemensamt budskap. I avsiktsförklaringen sägs att arbetet ska drivas utifrån ett antal grundläggande principer, bl.a. den enskildes rätt till sekretess och integritetsskydd.61

Regeringen har i oktober 2015 även tillsatt ett särskilt råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Tanken är bl.a. att det i rådet ska lyftas strategiska frågor för att identifiera och diskutera utmaningar under genomförandet av regeringens satsning på e-för- valtning och vid behov föreslå åtgärder. Liksom i eSam ingår här ingen myndighet som har i uppdrag att peka på möjliga problem för integritetsskyddet i e-förvaltningen.

Riksrevisionen har en pågående granskning av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2016. Riksrevisionen motiverar granskningen med att det sedan år 2000 har gjorts flera analyser som pekar på problem och oklarheter rörande förvaltningens förutsättningar för att utveckla e-förvaltning, framför allt förvaltningsgemensamma digitala tjänster. Regeringen har också tillsatt flera utredningar, råd och andra organ för att styra den svenska e-förvaltningen. Trots det har enligt Riksrevisionen problem och oklarheter inte hanterats fullt ut och regeringens styr- ning av den svenska e-förvaltningen har upplevts som fragmentarisk och kortsiktig.

11.2Det skyddande regelverket

Hanteringen av personuppgifter inom e-förvaltningen regleras i ett stort antal olika författningar, beroende på inom vilket område av förvaltningen det handlar om. Exempelvis omfattas hanteringen av personuppgifter inom socialförsäkringsområdet av 114 kap. i social- försäkringsbalken, inom skatteområdet av bl.a. lagen (2001:181) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets beskattningsverksam- het, inom hälso- och sjukvården av patientdatalagen (2008:355) och inom socialförvaltningen av lagen (2001:454) om behandling av per- sonuppgifter inom socialtjänsten. För vissa områden, exempelvis skolan, saknas särskilda registerförfattningar, och hanteringen av personuppgifter regleras av enbart personuppgiftslagen.

61  Bilaga till protokoll nr III 5, vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015, N2015/07455/ EF.

320

SOU 2016:41

E-förvaltning

De särskilda registerförfattningarna möjliggör oftast att person- uppgifter hanteras på ett sätt som inte hade varit lagligen möjligt med stöd endast av personuppgiftslagen. Tanken med dessa regler är att möjliggöra sådan hantering av personuppgifter som myndighe- terna behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, samtidigt som regelverket ska beakta de enskildas behov av skydd för sin per- sonliga integritet.

Även offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 2 kap. 6 § regeringsformen är av stor betydelse för att skydda den enskildes personliga integritet i samband med e-förvaltning.

På området finns även regler som inte har som syfte att skydda den enskildes personliga integritet, utan som i stället ska skapa insyn och transparens i förvaltningen. Hit hör förstås bestämmelserna om handlingsoffentlighet i tryckfrihetsförordningen, men också den s.k. PSI-lagen, dvs. lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Arkivlagen (1990:782) med anslutande författningar har bevarande som huvudregel, men innehåller också bestämmelser om gallring, exempelvis föreskrivs i 7 kap. 1 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) att myndigheten fortlöpande ska pröva förutsättningarna för gallring. Bestämmelser om gallring i en registerförfattning har företräde framför arkivregelverket.

Betänkandet Myndighetsdatalag62 innehåller en översiktlig kart- läggning och kategorisering av de olika registerförfattningarna. Betänkandet visar på att registerförfattningar kan se ut på många olika sätt, både till innehåll och till uppbyggnad. I betänkandet före- slås att registerförfattningarna på sikt ska ersättas av en enda myn- dighetsdatalag.

11.3Kommitténs samlade bedömning av området

Digitaliseringen i den offentliga förvaltningen har redan skapat bety- dande värden i form av bättre service till medborgarna och en effek- tivare förvaltning. Nyttoeffekten av de olika företeelserna i e-för- valtningen varierar emellertid till art och omfång. Det finns även stora variationer i riskerna för den personliga integriteten som före- teelserna innebär.

62  Informationshanteringsutredningens betänkande Myndighetsdatalag, SOU 2015:39.

321

E-förvaltning

SOU 2016:41

Inom såväl statlig som kommunal förvaltning hanterar myndig- heterna ett stort antal uppgifter om enskilda. Många gånger rör det sig om uppgifter som är känsliga i personuppgiftslagens mening, t.ex. om hälsa, eller som på annat sätt är närgångna och därmed inte- gritetskänsliga, t.ex. uppgifter om enskildas inkomster, sociala ­problem, skuldsättningar och familjeförhållanden.

Oftast har de enskilda inget inflytande över myndigheternas hantering – den görs i regel utan deras samtycke. Det innebär att det vilar ett särskilt ansvar på det allmänna att se till att uppgifter bara hanteras när det verkligen är nödvändigt för att förvaltningen ska kunna utföra sitt uppdrag, och att se till att hanteringen är så säker som möjligt.

Teknikutvecklingen gör det möjligt för den offentliga förvalt- ningen att utveckla och effektivisera sin hantering av personuppgif- ter. Det innebär för det första en möjlighet att öka spridningen och vidareanvändningen av uppgifter, dvs. att öka hanteringen rent generellt. Men för det andra innebär utvecklingen också en möjlighet att skydda uppgifterna på ett bättre sätt genom att använda tekniker som stärker den personliga integriteten, t.ex. anonymisering.63 Dessa två möjligheter går i praktiken ofta att förverkliga samtidigt.

En generell iakttagelse som kommittén gör är dock att myndighe- ter och regeringen fokuserar sitt utvecklings- och författningsarbete på den första möjligheten, medan man arbetar betydligt mindre på den andra. Det innebär att offentlig sektor riskerar att bygga in egen- skaper i system, arbetsformer och i författningar, som kan bli mycket svåra och dyra att ändra på, om följderna för den personliga integri- teten visar sig bli allvarliga.

Informationshantering inom och mellan olika myndigheter

Myndigheterna hanterar i dag fler uppgifter om enskilda än någonsin tidigare. Det finns i dag teknik som gör det enkelt att sprida, vidare- använda och sambearbeta uppgifter, såväl inom en myndighet som myndigheter emellan, eller mellan myndighet och enskilda.

Redan komplexiteten och de tekniska utmaningarna i några av de system som byggts upp för att dela information, kan innebära att utvecklingsresurserna används enbart åt funktionalitet och inte till

63  Se vidare i bilaga 4 om integritetsskyddande teknik.

322

SOU 2016:41

E-förvaltning

att analysera frågor som är av betydelse för integritetsskyddet. Det förekommer att frågor om t.ex. personuppgiftsansvar, behörighets- tilldelning och förenlighet med registerförfattningar behandlas långt senare i utvecklingsprocessen – först när systemet tagits i skarp drift eller inte alls. Anmärkningsvärt är också att det i dessa sammanhang kan finnas brister i viljan hos myndigheter att ta ansvar för både hanteringen av och säkerheten för uppgifter om enskilda personer.

Faktorer som i detta sammanhang är av betydelse för risken för den personliga integriteten, är att det hos vissa myndigheter finns databaser som omfattar hela eller en stor del av befolkningen med uppgifter som kan vara mycket integritetskänsliga. Uppgifter kan spridas till handläggare, inom den egna myndigheten eller på en annan myndighet, som egentligen inte behöver kunna ta del av upp- gifterna för att utföra sitt arbete. Enskilda kan i regel inte motsätta sig att deras uppgifter hanteras av myndigheterna. Vi anser därför att den ökade informationsdelningen inom och mellan myndigheter innebär en påtaglig risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste också beaktas att det finns en stor potential för att dessa företeelser både kan användas för att ge bättre service till allmänheten och för att effektivisera förvaltningen.

Informationsutbyte med enskilda

När det gäller e-tjänster som direkt vänder sig till enskilda, exempel- vis s.k. egna utrymmen hos myndigheterna, anser kommittén att det finns en viss risk för den personliga integriteten. Faktorer som här är av betydelse för risken för den personliga integriteten, består främst i oklarheter kring personuppgiftsansvaret och i att e-tjänsterna kan ges en teknisk utformning som inte ger ett tillräckligt gott skydd för uppgifterna. Uppgifter kan spridas av misstag eller efter ett antago- nistiskt angrepp (hacker-attack) riktat mot myndigheten.

Samtidigt måste också beaktas att det finns en tydlig potential för att sådana tjänster kan vara till stor och direkt nytta för enskilda personer.

Emellertid har vi noterat att myndigheter när det gäller vissa företeelser har en benägenhet att lägga över personuppgiftsansvaret på den enskilde. Det gäller till exempel möjligheten att använda sms- tjänster eller e-post i kontakten med en myndighet. Det innebär att

323

E-förvaltning

SOU 2016:41

myndigheten inte fullt ut tar ansvar för att uppgifterna hanteras bara för de avsedda ändamålen och på ett tillräckligt säkert sätt. Den enskilde förväntas ta ansvar för en hantering som de flesta inte för- mår överblicka i sin helhet. När sådana försök till förskjutning av ansvaret förekommer, kan det enligt kommitténs mening medföra att risken potentiellt ökar för den personliga integriteten.

Myndigheter med uppgifter i molnet och bristen på beställarkompetens

Vi har i avsnitt 21.1 om molntjänster gått igenom både risker och fördelar med användningen av molntjänster generellt. Dessa gäller i högsta grad även för myndigheter. Faktorer som för myndigheter är av särskild betydelse för risken för den personliga integriteten, är att myndigheterna kan hantera ett stort antal personuppgifter som kan vara mycket integritetskänsliga, ingå i allmänna handlingar och även omfattas av sekretess. Vidare måste myndigheter veta hur relevanta register- och arkivförfattningar ska tillämpas. Även andra integri- tetsskyddande regler kan vara av betydelse för myndigheterna, som exempelvis säkerhetsskyddslagen och Myndighetens för samhälls- skydd och beredskap föreskrifter om informationssäkerhet hos statliga myndigheter. Många små myndigheter saknar kompetens att välja rätt slags molntjänst som fungerar juridiskt och säkerhetsmäs- sigt för just den aktuella verksamheten. Vi anser att dessa faktorer sammantagna medför att det för myndigheter finns allvarliga risker med molntjänster, i synnerhet i s.k. publika moln (uttrycket förkla- ras närmare i avsnitt 21.1 om molntjänster).

Samtidigt måste också beaktas att det finns en stor potential för att effektivisera förvaltningen med hjälp av molntjänster, dvs. genom att låta företag lagra och hantera myndigheters data.64

Rent generellt för alla slags tjänster inom e-förvaltningen anser vi att det innebär en påtaglig risk för den personliga integriteten, att det alltjämt konstateras stora bister i myndigheters kompetens avseende

64  Pensionsmyndigheten utvecklar i en nyligen utgiven rapport de potentiella fördelarna för statliga myndigheter med molntjänster, se Molntjänster i staten, En ny generation av outsour- cing, Pensionsmyndigheten, 2015.

324

SOU 2016:41

E-förvaltning

juridik, informationssäkerhet och kravställning, samtidigt som myn- digheterna förväntas börja använda och utveckla nya system och tjänster.

Myndigheter i sociala medier och med gilla-knappar på webben

Faktorer som i detta sammanhang är av betydelse för risken för den personliga integriteten, är att det finns myndigheter som i förhål- lande till sociala medier präglas av ett visst mått av naivitet. Myndigheter inser inte alltid att de i onödan kan hjälpa sociala medier, deras samarbetsparter eller företagen bakom sökmotorerna, att kartlägga vad allmänheten gör på nätet. När myndighetens kun- skap om detta är begränsad, får besökarna på webbplatsen naturligt- vis inte heller tillräckligt med information om att uppgifter om deras aktiviteter på nätet kommer att lämnas ut till företag i tredje land för andra ändamål än att möjliggöra deras besök på myndighetens webb- plats. Myndigheternas användning av tjänster från sociala medier och sökmotorföretagen (t.ex. att ha myndighetskonton eller gilla- knappar på den egna webbplatsen), kan innebära att integritetskäns- liga personuppgifter lämnas ut till företag i tredje land, även om detta troligen bara görs undantagsvis. Sammanfattningsvis anser vi att myndigheternas användning av tjänster från sociala medier och sök- motorföretagen innebär en viss risk för den personliga integriteten.

Samtidigt är det viktigt att myndigheter kan använda sig av olika media och metoder för att informera brett och effektivt om sina verksamheter, i synnerhet som verksamheterna kan medföra både rättigheter och skyldigheter för den enskilde.

PSI-lagstiftningen

I likhet med PSI-utredningen anser vi att insatserna för att öka sprid- ningen av information från myndigheter till resten av samhället, i kombination med en svårtillämpad och delvis oklar lagstiftning (i första hand PSI-lagstiftningen) innebär en påtaglig risk för den per- sonliga integriteten.

325

E-förvaltning

SOU 2016:41

Medborgarprofilering och kontroller på nätet

Av stort intresse för integritetsskyddet är sådan kontrollverksamhet hos myndigheter, som syftar till att i förväg bedöma vilken sannolik- het det finns för att en viss individ ska begå någon form av felaktig- het. Av betydelse för risken för den personliga integriteten är att denna kontrollverksamhet präglas av frånvaro av transparens i för- hållande till allmänheten. Detsamma gäller för myndigheters efter- forskande verksamhet på öppna eller slutna delar av nätet. Här finns också en rad juridiska, bl.a. grundlagsrelaterade, frågetecken, både avseende de interna kontrollerna och kontrollerna på nätet. Vi anser därför att dessa kontrollverksamheter innebär allvarliga risker för den personliga integritetet.

Samtidigt måste också beaktas att det är synnerligen angeläget, både ur det allmännas och ur medborgarnas perspektiv, att myndig- heterna på ett effektivt sätt kan använda sig av egna data och av nätet för att förebygga misstag och oegentligheter.

Informationssäkerhet

De brister i myndigheters informationssäkerhet som vid upprepade tillfällen har konstaterats av flera olika kontrollinstanser, måste sägas medföra en allvarlig risk för den personliga integriteten. Av betydelse i sammanhanget är förstås att myndigheterna hanterar en stor mängd uppgifter som kan vara både känsliga och närgångna och därmed synnerligen skyddsvärda. Brister i informationssäkerheten kan också rent generellt försämra allmänhetens tillit till den offentliga förvalt- ningen.

Kapitel 22, Informationssäkerhet och integritet, innehåller en redogörelse för informationssäkerhetens betydelse för skyddet av den personliga integriteten.

Brister i regelverket

Brister i regelverket för hantering av personuppgifter inom e-för- valtningen uppmärksammades redan år 2007 av Integritets­ skyddskommittén. Kommittén pekade på att det var en genomgå- ende brist att konsekvenserna för den enskildes integritetsskydd inte

326

SOU 2016:41

E-förvaltning

hade analyserats och beaktats tillräckligt i arbetet, som under senare år har bedrivits för att underlätta myndigheters möjligheter att använda ny teknik och för att främja ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter. I den mån överväganden av detta slag förekom- mit, menade kommittén att de inte dokumenterats tillräckligt i för- arbetena till lagstiftningen.65

Även E-delegationen har i sitt slutbetänkande uppmärksammat att det finns brister i regleringen av förutsättningarna för en effektiv e-förvaltning och ett välavvägt integritetsskydd. E-delegationen bedömer att detta även påverkar enskildas tilltro till myndigheterna, vilket innebär att det är angeläget att regeringen har ett helhetsper- spektiv när resultaten av tillsatta utredningar bereds.66 Även Datainspektionen pekar i sina remissvar regelbundet på brister i nya författningsförslag när det gäller integritetsskyddet.67

Vår analys av e-förvaltningen utgår i detta delbetänkande från företeelser som kan ha betydelse för den personliga integriteteten, snarare än från det rättsliga skyddet på området. Emellertid har, som framgår ovan, andra granskningar konstaterat systematiska brister i såväl det befintliga regelverket som i de förslag till nya författningar som framförs på området. Ett genomtänkt regelverk kan bidra till att skydda den personliga integriteten, genom att tydligt peka ut ramar för vad myndigheterna får och ska göra med uppgifterna. Ett sådant regelverk kan också bidra till att myndigheterna känner sig trygga att utveckla nya e-tjänster inom lagstiftningens ramar. Kommittén befa- rar emellertid att bristerna i regelverket för e-förvaltningen kan medföra försämringar i integritetsskyddet.

Datainspektionens roll

Under arbetets gång har flera myndigheter efterlyst tydligare och mer konkret vägledning från Datainspektionen i frågor som rör e-förvaltning och integritetsskydd. Vi avser att återkomma till Datainspektionens uppdrag i slutbetänkandet.

65  Integritetsskyddskommitténs delbetänkande Skyddet för den personliga integriteten – Kartläggning och analys, SOU 2007:22.

66  SOU 2015:66.

67  Se t.ex. Datainspektionens remissvar den 4 maj 2015 avseende SOU 2015:5, En ny svensk tullagstiftning, myndighetens dnr 404-2015.

327

E-förvaltning

SOU 2016:41

Sveriges världsledande roll

I regeringens digitala agenda och e-förvaltningsstrategi sägs att Sverige ska bli världsledande när det gäller digitalisering. Det finns dock inga uttalanden om att skyddet för den personliga integriteten också bör nå en liknande världsledande ställning. En sådan ambition för integritetsskyddet inom e-förvaltningen vore kanske inte orim- lig, eftersom det inte alls behöver innebära ett onödigt försvårande av utveckling av nya tjänster som förbättrar servicen till de enskilda och effektiviserar förvaltningen.

Samordning och styrning av utvecklingen

Sammanfattningsvis kan sägas att alla initiativ inom e-förvaltningen

– till nya arbetssätt, tillämpning av ny teknik eller ändringar i regel- verket – präglas av regeringens höga ambitioner för att påskynda utvecklingen. Samtidigt visar redan kommitténs översiktliga gransk- ning av integritetsrisker inom e-förvaltningen att det på flera punkter finns betydande brister när det gäller både integritetsskydd och informationssäkerhet. Det är också tydligt att det i dag inte finns någon aktör i offentlig sektor som både har övergripande kunskap om vad som händer inom området, och i realiteten utövar en övergri- pande styrning över e-förvaltningen. Som flera andra, exempelvis E-delegationen och Riksrevisionen, har påpekat, innebär avsaknaden av samordning och styrning en risk för att utvecklingen bromsas och inte uppnår de önskade service- och effektiviseringsnivåerna. Men det innebär också en allvarlig risk för att den personliga integriteten inte skyddas tillräckligt. Risken förstärks av att de satsningar reger- ingen nu gör för att förstärka samordning och styrning för att utveckla området, inte motsvaras av någon satsning för att förstärka integritetsskyddet inom e-förvaltningen, och inte heller innehåller några direktiv eller tankar kring hur både e-förvaltning och ett gott integritetsskydd ska utvecklas tillsammans i medborgarnas intresse.

328

12 Konsumentområdet

Kommitténsbedömning:Detfinnsallvarligariskerförkonsumen­ ters personliga integritet.

12.1Inledning

12.1.1Beskrivning av området

Det här kapitlet handlar om hur enskilda personer blir kartlagda när de i egenskap av konsumenter eller presumtiva konsumenter befin- ner sig på stan, i hemmet, på nätet eller i en fysisk butik.1 Vidare berörs betaltransaktioner – vem som får veta vad konsumenten betalar för. I kapitlet berörs även vad produkterna eller tjänsterna efter köpet rapporterar in till tillverkare och andra intressenter, samt om nya organisationsformer och affärsmodeller som innebär nya utmaningar för integritetsskyddet.

Många olika aktörer är av skilda anledningar intresserade av de elektroniska spår som konsumenter ger upphov till, gärna redan innan de enskilda själva vet om att de kommer bli konsumenter. Det finns självklart ett stort intresse för våra elektroniska spår hos de företag som vill sälja sina produkter eller tjänster, men även sökmo- torer, webbplatser, reklamföretag, sociala medier, datamäklare och ibland även myndigheter, vill av olika skäl veta mer om hur vi beter oss när vi handlar eller lockas att handla.

1  Det är i viss mån en förenkling att tala om konsumenter, eftersom en konsument i dag inte sällan samtidigt även är producent, genom att ändra en produkt eller tjänst eller använda en tjänst för att producera något. På nätet yttrar sig detta t.ex. genom att enskilda skapar och delar innehåll i form av text, film och bilder. Den dubbla rollen betecknas ibland som ”prosument”. Medieutredningen använder beteckningen ”medieborgare”, se avsnitt 12.6 i detta kapitel.

329

Konsumentområdet

SOU 2016:41

12.1.2Internetekonomin

Personuppgifternas stora kommersiella värde har resulterat i ett utvecklat och intrikat system av olika datakällor, aktörer, flöden och affärsmodeller, vilka sammantagna ibland kallas för internetekono- min eller övervakningsekonomin (eng. surveillance economy).2 Vid surfande på webben, användning av mobila enheter (t.ex. telefoner och surfplattor), appar och kroppsnära teknologi, genereras, lagras och sprids personuppgifter som är av stort intresse för bl.a. mark- nadsföring och utveckling av nya tjänster.

Tidigare delades konsumenter in i relativt grova målgrupper till vilka marknadsföring kunde riktas. I dag säljs och köps i stället enskilda konsumenters uppgifter på individnivå på den globala annonsmarknaden. Ju mer detaljerade uppgifterna är om den enskil- des vanor, intressen, kontaktnät och aktuella livssituation, desto bättre för näringsidkaren.3 Uppgifterna prissätts också på individ- nivå. Det finns exempelvis beräkningar som visar att genomsnitts- priset för basuppgifter om en konsument (ålder, kön och plats) uppgår till cirka 0,0005 USD. Om den enskilde befinner sig i vissa betydelsefulla skeden i livet, blir uppgifterna dyrare. Graviditet, bil- köp eller skilsmässa ökar exempelvis marknadsvärdet avsevärt. Särskilt eftertraktade och dyra är uppgifter om enskildas hälsopro- blem och läkemedelsintag, då priset uppskattats till 0,26 USD per person.4

Redan något så vardagligt som att läsa tidningen på nätet innebär att ett mycket stort antal aktörer får ta del av uppgifter om läsaren. När en läsare går in på en tidnings webbplats, kontaktas automatiskt en annonsserver som uppmanar tidningens webbplats att fylla sina annonsytor med reklam. Tidningen skickar då en förfrågan till en s.k. annonsbörs. Förfrågan innehåller vissa upplysningar om läsaren, baserade bl.a. på vilka artiklar han eller hon visat intresse för eller på uppgifter som följt med vid inloggning på tidningens hemsida. Det kan t.ex. röra sig om den enskildes IP-adress, geografiska placering,

2  Uttrycket övervakningsekonomi används exempelvis i norska Teknologirådets och Datatilsynets gemensamma rapport Personvern 2016 – tilstand og trender, publicerad i januari 2016.

3  Norska Datatilsynets rapport Personopplysninger og det digitale annonsemarkedet, publicerad den 3 november 2015.

4  Emily Steel, Callum Locke, Emily Cadman och Ben Freese, How much is your personal data worth?, publicerad den 12 juni 2013 på www.ft.com.

330

SOU 2016:41

Konsumentområdet

inkomst, kön och förmodade eller visade intressen. På annonsbörsen får sedan olika annonsörer bjuda på reklamplats riktad till den enskilde läsaren. Den som lägger det högsta budet vinner och får placera sina annonser på tidningens hemsida när den laddas ner av läsaren. Allt detta görs helt automatiskt och inom loppet av en bråk- dels sekund.

De inblandade aktörerna är många. Ett besök på en webbsida kan i praktiken innebära att personuppgifter hanteras av uppemot ett hundratal olika aktörer. I första ledet finns leverantörer av innehålls- tjänster (tidningar, nyhetsportaler, sociala medier, sökmotorer och en mångfald av appar) som finansierar sina tjänster genom att sälja annonsplatser. I andra änden återfinns de som köper annonsplat- serna. Däremellan finns annonsbörser och datamäklare. Datamäklare (eng. data brokers) är företag som har som affärsidé att samla in per- sonuppgifter och sälja dem vidare, exempelvis paketerade som kon- sumentprofiler. En konsumentprofil kan innehålla uppgifter om t.ex. den enskildes livsstil och intressen. Uppgifterna kan komma från vitt skilda källor: sociala medier, offentliga register eller andra företags kundregister.

De största datamäklarna är från USA, bl.a. Acxiom, Experian och Datalogix. Dessa företag samlar inte bara in uppgifter om personer i USA. Exempelvis Axciom uppges ha uppgifter om 700 miljoner personer från olika delar av världen, med i genomsnitt 3 000 uppgif- ter om varje enskild person i databasen.5 Bisnode och Experian är exempel på datamäklare som finns i Sverige.

12.1.3Regelverk och tillsyn

Hantering av personuppgifter avseende handel och marknadsföring regleras av olika författningar, i huvudsak i enlighet med följande:

––personuppgiftslagen (1998:204),

––lagen (2003:389)om elektronisk kommunikation,

––lagen (1994:1512)om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, och

––produktansvarslagen (1992:18).

5  Norska Teknologirådets och Datatilsynets gemensamma rapport Personvern 2016 – tilstand og trender, januari 2016.

331

Konsumentområdet

SOU 2016:41

I första hand följande tillsynsmyndigheter kontrollerar hanteringen av personuppgifter i konsumentsammanhang:

––Datainspektionen (utövar tillsyn enligt personuppgiftslagen),

––Post- och telestyrelsen (utövar tillsyn över integritetsskyddet vid användning av elektroniska kommunikationstjänster, dvs. til - lämpningen av 6 kap. lagen om elektronisk kommunikation),

––Konsumentverket (utövar tillsyn enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden) och

––Konsumentombudsmannen (kan utfärda förelägganden och in- leda rättsprocesser mot företag som bryter mot lagen om avtals- villkor i konsumentförhållanden).

Därtill utövar Justitieombudsmannen och i viss mån Justitiekanslern tillsyn över det allmännas verksamhet, och polis och åklagare utreder misstänkta brott.

Den enskilde som anser att hennes eller hans uppgifter hanterats på ett felaktigt sätt, kan således vända sig till olika tillsynsmyndighe- ter med ett klagomål. Beroende på vad klagomålet rör, är det olika myndigheter som ansvarar för tillsynen. Exempelvis ansvarar Datainspektionen för frågor som handlar om vilka uppgifter om kunderna som får hanteras och hur länge de får sparas. Post- och telestyrelsen ansvarar för frågor om hur samtycke inhämtas avseende placering av kakor på kundernas utrustning. Konsumentverket och Konsumentombudsmannen ansvarar för frågor om oskäliga avtals- villkor. Även intressenter som exempelvis konsumentorganisationer kan anmäla brott och brister i t.ex. avtalsvillkor till myndigheter.

Vidare finns det en möjlighet för den enskilde kunden att begära skadestånd för den skada som hon eller han anser sig ha lidit på grund av integritetsintrång, och att då väcka talan vid allmän domstol.

332

SOU 2016:41

Konsumentområdet

12.2Kartläggning på nätet – IP-adresser, kakor och digitala fingeravtryck

12.2.1Företeelserna

Surfande på nätet genererar olika slags spår från den enskilde använ- daren (webbplatsbesökaren), även om besökaren inte genomför något köp eller fyller i något formulär.

Det finns en rad olika sätt att kartlägga vilka sajter en användare besöker och därmed vad han eller hon intresserar sig för.

12.2.2Sökmotorer

Alla sökmotorer, som exempelvis Google, Bing, Duckduckgo, Yahoo och Baidu, fungerar i princip på samma sätt: En sökrobot (dvs. en slags programvara) besöker webbplatser automatiskt och samlar in all den information som hittas där, i form av text, dokument, bilder, ljud, filmer och även uppgifter om på vilken server webbplatsen finns och annan metadata. I nästa steg analyseras och lagras den informa- tion som hittats för att slutligen kunna fungera som sökresultat när någon gör en sökning. Tillsammans kallas detta för att sökmotorn indexerar webben.

Hur indexeringen utförs är en viktig del i hur bra en sökmotor upplevs fungera. Ju större index, dvs. större innehåll, desto större är chansen att det någon letar efter med sökmotorn kommer upp bland sökresultaten. Även algoritmerna i sökmotorn, som avgör hur de hit- tade webbsidorna ska rangordnas för användaren, är av stor betydelse.

När en sökning genomförs är givetvis de söktermer som använda- ren anger i sökrutan viktiga. Men även andra faktorer vägs in. Den IP-adress som användarens dator eller mobila enhet har, ger en unge- färlig uppskattning av var i världen personen i fråga befinner sig, och kan även kopplas till tidigare sökhistorik. Andra data som också kan utnyttjas för att avgöra vilka sökträffar som ska visas för just den aktuella användaren, är till exempel vilken webbläsare och vilket operativsystem användaren har.

Sökmotorerna kan också visa sökresultat från källor som använ- darna inte förväntar sig ska vara indexerade. Hit kan sociala medier höra, där företagen bakom tjänsterna ibland gör innehåll tillgängligt för sökmotorer. Vidare kan metadata göra information på webben

333

Konsumentområdet

SOU 2016:41

sökbar på sätt som inte är uppenbara. Hit hör exempelvis GPS- taggning av bilder eller inlägg i sociala medier. Om sådana uppgifter finns tillgängliga, blir det inte bara möjligt att söka efter innehållet i en statusuppdatering, utan också att leta efter bilder, statusuppdate- ringar eller annat som gjorts från en specifik plats.

De flesta sökmotorer som indexerar den öppna delen av webben är gratis att använda, i likhet med många andra tjänster på nätet. Intäkterna kommer i stället ofta från annonsörer. Ju mer kunskap om användarna en tjänsteleverantör har, desto större möjligheter finns att sälja annonsplatser. Med ökad kunskap kommer möjlighe- ten att ge annonsörerna bättre kontroll över vem som får se deras annonser.

Filterbubblan

Sedan år 2011 har begreppet filterbubbla diskuterats. Begreppet myntades av författaren och debattören Eli Pariser som argumente- rar för att algoritmer som syftar till att personanpassa tjänster på nätet, kan åstadkomma stor skada. Algoritmerna säkerställer att användarna bara får se mer av det man redan är intresserad av, eller som ständigt bekräftar den uppfattning av världen som man redan har intagit.

Filterbubblan är en följd av den ökande individanpassningen av tjänster på nätet och kan i sin tur medföra isolerande och på sikt diskriminerande effekter för konsumenter. Ibland talar man i stället för filterbubblor om ”ekokammare”.6 Som exempel på företeelsen kan nämnas att resultaten av en Googlesökning visas först sedan Google ”tvättat” resultatet och då vägt in många olika faktorer om användaren rörande exempelvis användarens webbläsare, använda- rens sökhistorik, geografiska position och så vidare. Det innebär att en användare inte kan hitta (och därmed i praktiken utesluts från) sådana produkter, tjänster och erbjudanden som enligt sökmotorn inte skulle passa för användaren i fråga. Företeelsen är också av bety- delse när det gäller mediekonsumtion. Exempelvis påverkas Facebookanvändares mediekonsumtion både av deras sociala nätverk och av hur Facebook väljer att prioritera olika nyheter. Tendensen att bara ta del av nyheter som ens gelikar intresserar sig för, förstärks av

6  Sam Sundberg, Filterbubblan sluter sig allt tätare om oss, publicerad i SvD den 10 mars 2015.

334

SOU 2016:41

Konsumentområdet

Facebooks inverkan på mediaflödet och innebär att användaren kan komma att missa mycket annat. Möjligheten att upptäcka något nytt kan i vissa fall, paradoxalt nog, begränsas genom användningen av sociala medier.7

12.2.3IP-adresser

En IP-adress är ”den tekniska adress som datorer (och enheter som skrivare, routrar, etc.) använder för att kommunicera via nätverk”.8 Förkortningen IP står för Internet Protocol. En IP-adress består av siffror och är på teknisk väg kopplad till ett mer hanterligt domän- namn genom adresseringssystemet Domain Name System (DNS). DNS gör det möjligt för en användare att knappa in bokstäver som adress till en webbplats. Exempelvis är IIS (Stiftelsen för internetin- frastrukturs) domännamn .iis kopplat till en IP-adress som skrivs ut som 212.247.7.229.

IP-adressen till en privat användares dator är ofta dynamisk, vilket betyder att datorn kan få en ny IP-adress varje gång användaren kopplar upp sig på nätet. En IP-adress talar dock alltid om vilken internetleverantör som datorn använder, varifrån den kopplat upp sig och en del annan teknisk information. Det finns en uppsjö med webbtjänster som tillhandahåller möjligheten att översätta ett domännamn till en IP-adress, eller tvärtom, och som även talar om vilken som är användarens IP-adress.9

Webbsurfande kräver i allmänhet att båda parter (besökaren och webbplatsen) känner till varandras IP-adresser. Undantaget är om användaren använder sig av någon anonymiseringstjänst som exem- pelvis TOR-nätverket.10

7  Företeelsen undersöks exempelvis i Eytan Bakshy, Solomon Messing och Lada Adamic,

Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook, Science, 7 maj 2015.

8  Internetstiftelsens i Sverige internetguide nr 25, Källkritik på Internet, av Kristina Alexanderson (publicerad 2012). Förkortningen IP står för engelskans Internet Protocol.

9  Internetstiftelsens i Sverige internetguide nr 25, Källkritik på Internet, av Kristina Alexanderson (publicerad 2012).

10  Tor-nätverket är en grupp av servrar som driftas av frivilliga och som används för att kom- municera via virtuella tunnlar, för att på så vis låta användarna vara anonyma på nätet, se https://www.torproject.org/

335

Konsumentområdet

SOU 2016:41

12.2.4Kakor

En kaka (cookie) är en liten textfil som den besökta webbplatsen sparar på besökarens dator (med eller utan föregående information och samtycke). Kakan kan sedan förse webbplatsen med informa- tion om besökaren. Varje kaka innehåller bl.a. en egen identitetsbe- teckning och används för att webbplatsen ska kunna veta vad den enskilde besökaren gör eller tidigare har gjort på webbplatsen. Exempelvis används kakor på webbplatser som säljer varor för att göra det smidigt att handla. Med hjälp av kakor kan webbplatsen hålla reda på vilka varor besökaren har lagt i sin elektroniska varu- korg.

Post- och telestyrelsen har en webbtjänst som ger en ungefärlig uppfattning om hur många och vilka slags kakor som placeras på besökarens dator vid besök på en viss webbplats.11 Även den ideella föreningen dataskydd.net har en liknande webbtjänst, som förutom att analysera kakor även undersöker om en webbplats använder sig av dataskyddande funktioner som exempelvis kryptering vid kommu- nikation med besökarens webbläsare.12

Vissa kakor, s.k. tredjepartskakor, placeras vid besök på en webb- plats, men härrör från någon annan än den som ansvarar för webb- platsen. Exempelvis kan företag som har köpt annonsplats på webb- platsen placera tredjepartskakor på besökarnas datorer, utan att besökaren behöver klicka på annonsen. Det annonserande företaget får då veta varje gång besökaren kommer in på en webbplats som har annonser från företaget. Vidare kan den som ansvarar för webbplat- sen anlita en extern statistiktjänst för att ta fram fakta om besökarna. Statistikföretaget kan då få information om alla besökare på webb- platser som använder sig av företagets statistiktjänst. Ett exempel på en mycket vanlig statistiktjänst är Google Analytics.

De flesta webbplatser sätter ett antal kakor i besökarens dator. Exempelvis kunde i mars 2015 konstateras att Aftonbladet satte 35 kakor från 9 olika domäner på sin startsida, Expressen satte 63 kakor från 19 domäner på sin och Nyheter24 satte 151 kakor från 55 domäner.

11  http://e-tjanster.pts.se/internet/kakor/

12  https://webbkoll.dataskydd.net/sv/

336

SOU 2016:41

Konsumentområdet

Genom samarbete mellan olika annonsföretag går det att skapa en god, sammantagen bild av den enskilde besökarens surfvanor som kan sägas avslöja besökarens intressen på nätet. Med hjälp av den informationen kan ett annonsföretag välja vilken produkt eller tjänst som den ska visa för besökaren i fråga i sina annonser. Detta kallas ibland för beteendestyrd annonsering.13

Emellertid är webbläsarna i dag ofta förinställda på att inte accep- tera tredjepartskakor. Det leder till att det blir allt färre enskilda besökare som kan kartläggas med hjälp av tredjepartskakor.

En undersökning av hur kakor placeras genomfördes under år 2014 av Artikel 29-gruppen i samarbete med åtta nationella myndig- heter med ansvar för e-komfrågor.14 Sammanlagt undersöktes 478 webbplatser inom områdena e-handel, media och offentlig sek- tor. De 478 undersökta webbplatserna placerade tillsammans ut 16 555 kakor dvs. i genomsnitt 34,6 kakor per webbplats. Cirka 70 procent av alla kakor var tredjepartskakor. Några kakor hade en giltighet på 8 000 år, men det vanligaste var en giltighetstid på mellan 1 och 2 år. En relativt liten grupp om 25 olika domäner stod för hälf- ten av alla tredjepartskakor. Undersökningen visade också att det inte var ovanligt att webbplatser varken informerar besökarna om kakorna eller inhämtar samtycke till att placera kakor, trots de legala kraven som finns på detta.

12.2.5Digitala fingeravtryck

Även om användningen av kakor har stängts av i webbläsaren, lämnar webbläsarna s.k. ”digitala fingeravtryck” vid surfning (på engelska används uttrycken device fingerprint, machine fingerprint eller brow- ser fingerprint). Även vid anonym surfning lämnar webbläsare ifrån sig uppgifter till de sajter som besöks. Bland annat talar webbläsaren om att den är Internet Explorer eller Firefox eller Safari eller någon annan läsare. Den talar dessutom om vilken version de är, vilket operativsystem som finns på besökarens dator, om några insticks-

13  Artikel 29-gruppens yttrande 2/2010 om beteendebaserad reklam på Internet.

14  Artikel 29-gruppens WP 229, Cookie Sweep Combined Analysis – Report, den 3 februari 2015.

337

Konsumentområdet

SOU 2016:41

program har installerats i webbläsaren, om besökaren använder några speciella typsnitt och annat. Sammantaget gör dessa uppgifter att besökarens dator blir mer eller mindre unik.15

Webben (World Wide Web) är uppbyggd på ett sätt som innebär att webbplatser hämtar sitt innehåll inte bara från den som ansvarar för platsen, utan även från många andra parter. Det innebär att även dessa tredje parter har möjlighet att ta del av besökarnas digitala fingeravtryck.16

12.2.6Det skyddande regelverket

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor som huvudregel få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också ge sitt samtycke till att kakor används på detta sätt.

Dessa bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation grundar sig på artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation.17 Direktivets bestämmelser om information och samtycke ska enligt Artikel 29-gruppen även tillämpas på digitala fingeravtryck.18 En sådan tolkning av direktivet bör medföra att bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation om information och samtycke

(6 kap. 18 §) även ska tillämpas på digitala fingeravtryck.

Den fortsatta hanteringen av informationen i kakan eller det digitala fingeravtrycket, hos den som ansvarar för webbplatsen, hos annonsören eller den som på annat sätt blir ansvarig för hanteringen, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen. Det framgår av 6 kap. 2 § lagen om elektronisk kommunikation. I Artikel 29-grup- pens vägledning för tillämpningen tydliggörs förhållandet mellan de bägge bakomliggande direktiven.19

15  Datainspektionens tidskrift Magazin direkt, nr 1, 2010.

16  Artikel 29-gruppens yttrande 9/2014 on the application of Directive 2002/58/EC to device fingerprinting.

17  Det s.k. e-Privacy-direktivet, som ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009.

18  Artikel 29-gruppens yttrande 9/2014 on the application of Directive 2002/58/EC to device fingerprinting.

19  Artikel 29-gruppens yttrande 2/2010 om beteendebaserad reklam på Internet.

338

SOU 2016:41

Konsumentområdet

Enligt den praxis som vuxit fram vid tillämpningen av personupp- giftslagen, ska IP-adresser behandlas som personuppgifter i lagens mening.

12.2.7Risker för den personliga integriteten

För e-handelsföretag blir det allt viktigare att göra sina webbplatser individanpassade och bekväma för besökaren. Det är svårt att behålla kunder på nätet, vilket stärker behovet av att veta mer om de besö- kare som en gång har hittat till webbplatsen.

Det finns därmed ett starkt, kommersiellt intresse hos många webbplatser att få veta så mycket som möjligt om sina besökare med hjälp av olika tekniker. Det finns dock inte ett lika starkt intresse för att göra besökarna medvetna om den kartläggning som faktiskt görs.

Det räcker med en timmes surfande på olika webbplatser för att upptäcka att många webbplatser inte lämnar information eller inhämtar ett godtagbart samtycke innan kakor placeras på besöka- rens dator.

Ännu mer sällan ges besökaren någon information om hur andra uppgifter såsom IP-adresser eller digitala fingeravtryck används av webbplatsen.

Det finns alltså klara brister i vad den enskilde får veta om hante- ringen och i dennes möjlighet att påverka, trots att det finns ett relativt tydligt regelverk att förhålla sig till.

Hantering av uppgifter hos en enstaka webbplats är i de flesta fall endast till fördel för besökaren och helt harmlös. Men när samman- ställningar görs av hela annonsnätverk om en enskild besökares surfvanor, innebär det en kartläggning av den enskilde som kan uppfattas som närgången, särskilt som besöken även kan avslöja känsliga uppgifter om besökaren, såsom politisk övertygelse eller sexuella preferenser. I ett känt exempel lyckades forskare identifiera enskilda personer med utgångspunkt i drygt 100 miljoner avidenti- fierade filmbedömningar. Återidentifieringen kunde göras med hjälp av källor på nätet. Förutom återidentifieringen menade forskarna att de för vissa av personerna kunde dra slutsatser om deras privata och integritetskänsliga intressen.20

20  Arvind Narayanan och Vitaly Shmatikov, Robust De-anonymization of Large Sparse Datasets, Proceedings of the 2008 IEEE Symposium on Security and Privacy.

339

Konsumentområdet

SOU 2016:41

Uppgifter om surfvanor kan också i allt större utsträckning iden- tifieras och sambearbetas med andra datasamlingar. Även teleopera- törer hanterar stora mängder kunduppgifter, och det finns röster i branschen som efterlyser lättnader i regelverken för att möjliggöra att dessa uppgifter används för nya ändamål.21

Kartläggning på nätet har ur ett integritetsskyddsperspektiv beskrivits av Artikel 29-gruppen på följande sätt:

Annonsnätverk tar fram prediktiva profiler genom att använda en kombina- tion av spårningsteknik, cookiebaserad teknik och programvara för infor- mationsutvinning. Det går att dra slutsatser om kön och åldersgrupp genom att analysera vilka webbsidor den registrerade besöker och vilka annonser han eller hon intresserar sig för. Profilen som baseras på analys av de cookies som lagras på den registrerades terminalutrustning kan kompletteras med samlade data från surfvanorna hos registrerade användare som visar ett lik- nande beteendemönster i andra sammanhang. Reklamsystem på internet klassificerar ofta de registrerade i segment, antingen utifrån intresseområ- den eller utifrån marknadsföringskategorier (exempelvis ”trädgård”, ”kroppsvård”, ”elektronik” osv.). Var den registrerade befinner sig är också en viktig faktor för målgruppsprofileringen. Det går att dra slutsatser om var användaren befinner sig exempelvis från datorns IP-adress och WiFi- anslutningspunkter. Ytterligare information om platsen kan samlas in från andra källor och användas för profileringen.22

Post- och telestyrelsen inledde i februari 2014 en granskning av hur reglerna om kakor i lagen om elektronisk kommunikation följs. Syftet med granskningen är att få fram praxis och vägledning om t.ex. vilken information som ska lämnas till besökare och hur besö- karnas samtycke ska inhämtas. Resultatet av granskningen förväntas under år 2016 och kan bli av stor betydelse för både existerande affärsmodeller och för hur webbplatser fungerar och är uppbyggda.

21  Katelyn Lunders och Magnus Franklin, Mobile operators seek Big Data prize in slimmed- down e-Privacy law, publicerad den 12 april 2016 i M-Lex.

22  Artikel 29-gruppens yttrande 2/2010 om beteendebaserad reklam på Internet.

340

SOU 2016:41

Konsumentområdet

12.3Positionering

12.3.1Företeelsen

När enskilda personer rör sig i den fysiska världen lämnar de allt fler digitala spår efter sig. Spåren lämnas genom teknik som många bär med sig, som t.ex. mobiltelefoner eller smarta kort till lokaltrafiken. Spåren lämnas också genom teknik som finns utplacerad i stadsmil- jön, som t.ex. övervakningskameror, i bland kombinerade med pro- gram för bildanalys. Om utrustningen är placerad tillräckligt tätt, skapas ett finmaskigt nät som gör det möjligt att följa enskilda indi- viders rörelser över större områden. Precisionen i kartläggningen av enskildas rörelser varierar beroende på syfte. System för automatiska vägtullar läser av registreringsskyltar på de fordon som passerar tullstationerna och samlar på så vis in information om rörelserna i en stad på makronivå. En butiksägare som vill veta hur kunderna rör sig bland hyllorna kan montera små Bluetooth-sändare som kommuni- cerar med kundernas mobiltelefoner, och på så sätt få rörelsemönster på mikronivå.

12.3.2Wifi-tracking23

Smarta telefoner vars wifi-sändare inte har stängts av, söker hela tiden efter trådlösa nätverk genom att sända ut uppgifter med bl.a. telefonens unika MAC-adress. Uppgifterna kan tas emot av anslut- ningspunkter i exempelvis publika trådlösa nätverk eller av anslut- ningspunkter som upprättas bara i syfte att ta emot signalerna. Genom att känna till var anslutningspunkterna är placerade, blir det möjligt att lokalisera telefonen som sände ut uppgifterna, samt att följa hur telefonen rör sig mellan olika anslutningspunkter i nätver- ket. Sådan lokalisering går ibland under benämningen wifi-tracking.

Tekniken möjliggör en så detaljerad kartläggning att den används av butiker som vill veta hur kunderna rör sig inne i butiken, framför vilka hyllor de stannar, om det är en återkommande kund, hur länge

23  Wifi används numera oftast som beteckning på trådlösa, lokala nätverk för signalöverföring (s.k. WLAN).

341

Konsumentområdet

SOU 2016:41

kunden tillbringar inne i butiken osv. Enligt uppgifter i media använ- der sig vissa butiker i Sverige av wifi-tracking för att få veta hur kunder rör sig i butikerna.24

Tekniken används också i kommuner, eller närmare bestämt av samverkansorganisationer (s.k. citysamverkan) där handlare och fastighetsägare ingår och kommunerna finns med som samarbets- partners. I ett tiotal svenska kommuner planerade man under år 2014 att börja använda tekniken för att få veta mer om hur besökare rör sig genom städerna.25

Datainspektionen granskade därför under år 2014 användningen av wifi-tracking i Västerås (genom Västerås Citysamverkan).26 Granskningen visade att de så kallade MAC-adresser, som samlades in, är personuppgifter och att Västerås Citysamverkan därför måste följa reglerna i personuppgiftslagen. Datainspektionen kom bl.a. fram till att behandlingen av personuppgifterna innebar en sådan kartläggning av enskilda, att dessas intresse av skydd mot kränk- ningar av den personliga integriteten vägde tyngre än Västerås Citysamverkans intresse av att behandla personuppgifterna. De enskilda måste också få information om vem som samlade in deras uppgifter och varför.

I stort sett alla smarta telefoner i dag är försedda med wifi-teknik, och många användare har ständigt wifi-funktionen aktiverad på sina telefoner. Det innebär att wifi-tracking möjliggör positionering och kartläggning av en relativt stor del av befolkningen.

Både wifi- och Bluetooth-teknikanvändning innebär således en risk för omfattande kartläggning av innehavarnas rörelsemönster, utan att de berörda enskilda har en aning om det och därmed inte heller kan vidta åtgärder för att skydda sig. Det finns också en risk för att användaren varken får veta vilka som hanterar uppgifter om honom eller henne eller vilka uppgifter som hanteras.

24  Köpvanor kartläggs med hjälp av wifi, publicerad den 31 juli 2914 på www.dn.se

25  Sofia Nordén och Mikael Grill Pettersson, Städer vill kartlägga dig genom din mobil, publice- rad den 29 september 2014 på www.svt.se.

26  Datainspektionens beslut den 22 juni 2015 i dnr 2729-2014. Västerås Citysamverkan vidtog efter beslutet åtgärder som innebar att det inte längre gick att följa hur enskilda personer rör sig i Västerås stadskärna.

342

SOU 2016:41

Konsumentområdet

12.3.3Bluetooth low energy

En relativt ny teknisk lösning är små Bluetooth-sändare som har utvecklats för att finnas i t.ex. offentliga miljöer och där kommuni- cera med mobiltelefoner som kommer inom räckhåll. Tanken är bland annat att använda tekniken för att skicka reklamerbjudanden, men också att registrera hur besökare eller kunder rör sig i exempel- vis ett köpcenter. Sändarna gör det möjligt att skapa en motsvarighet till webbens cookies i den fysiska världen, och kan skicka erbjudan- den till återkommande besökare.

Bluetooth är en standard för trådlös kommunikation för överfö- ring av data över korta avstånd. Tekniken finns i smarta telefoner och har blivit mycket vanlig för att koppla ihop telefonerna med olika andra enheter, som exempelvis hörsnäckor och persondatorer. Alla enheter med Bluetoothfunktionerna (eller wifi-funktionerna) akti- verade kan spåras när de sänder ut uppgifter om enheten.

Version 4 av Bluetooth-standarden innehåller en särskild funk- tion för lågenergienheter, kallad för Bluetooth low energy (BLE). BLE möjliggör för enheter att kommunicera med varandra med en energiåtgång som bara är en bråkdel av vad som krävs för vanlig Bluetooth-kommunikation. Det antas att BLE-enheter kan vara i drift i upp till ett år med ström bara från knappcellsbatterier. BLE tillåter emellertid inte överföring av exempelvis ljud, utan möjliggör endast överföring av små datapaket.

Tidiga med att utnyttja BLE var Apple som år 2013 tog fram sin s.k. iBeacon. I Apples tillämpning skickar små sändare (beacons, dvs. fyrar) ut datapaket av liten storlek som mobiltelefonen kan känna igen. Telefonen svarar sedan sändaren med motsvarande små datapa- ket. Apples fyrar kan fungera både med iPhones och vissa Androidtelefoner. iBeacon-tekniken har en rad olika användningar. Exempelvis kan fyrarna positionera mobilerna, sända individanpas- sade reklamerbjudanden till mobilen, och möjliggör även trådlösa betalningar som exempelvis PayPals betaltjänst PayPal Beacon. Den är tänkt som ett smidigare och energisnålare alternativ till betalkort- terminaler och NFC-baserade betalsystem (Near field communica-

343

Konsumentområdet

SOU 2016:41

tion, se nedan delavsnitt 12.4 om elektroniska betalningar).27 iBea- con-tekniken har en räckvidd på cirka 50 meter vilket vida överstiger NFC-baserade tekniker.

BLE-enheter är billiga både att tillverka och att ha i drift. Det gör BLE till en attraktiv kommunikationsteknik.

Det finns redan i dag en stor mängd apparater på marknaden med BLE-teknik inbyggd. Troligen kommer BLE-funktionalitet inom kort vara mycket vanlig i mobiltelefoner, smarta TV-apparater, ­wearables och även i bilar.

BLE-enheter är små och mycket energisnåla och kan därför enkelt byggas in i produkter och kommunicera med mobiltelefoner utan att produktens innehavare ser eller på annat sätt blir medveten om det. Det finns också en risk för s.k. Bluejacking som innebär att en sän- dare skickar oönskade meddelanden med skadlig kod till en enhet med aktiverad Bluetooth-funktion.

I ett samarbete med hjälp av Bluetooth mellan en dagstidning och en matvaruproducent användes begreppet ”fysisk retargeting” för att beskriva reklamkampanjen.28 Retargeting är ett begrepp hämtat från webben, och används för att beskriva det som alla nätanvändare har varit med om: Efter att ha tittat på varor i en nätbutik dyker det direkt upp annonser för samma produkter på exempelvis Facebook. Detta är möjligt eftersom cookies utnyttjas för att annonssystemen ska veta vilka varor en användare tidigare har visat intresse för. Det som dagstidningen och matvaruproducenten gjorde, var att utnyttja Bluetooth-sändare på ett liknande sätt. Matvaruproducenten ställde upp en foodtruck, där förbipasserande bjöds på gratis varuprover. Men i bilen fanns också Bluetooth-sändare som letade efter dagstid- ningens app i gratisätarnas telefoner, utan att någon information om detta gavs. Senare skickades ett meddelande till gratisätarnas telefo- ner, där mottagarna erbjöds att hämta ytterligare ett varuprov i en butik.

27  Leena Rao, PayPal Debuts Its Newest Hardware, Beacon, A Bluetooth LE Enabled Device For Hands-Free Check Ins And Payments, publicerad den 9 september 2013 på www.tech- crunch.com.

28  Erik Wisterberg, Aftonbladet: ”Vi är först i Sverige med fysisk retargeting”, publicerad den 22 januari 2015 på www.dagensmedia.se

344

SOU 2016:41

Konsumentområdet

12.3.4RFID

RFID är en förkortning för Radio-frequency Identification. Som framgår av namnet är det en radiobaserad teknik för att identifiera och positionera det föremål som RFID-taggen är fäst vid och för att lagra viss annan information om förmålet i fråga.

En RFID-tagg består av ett minne som innehåller informationen och en antenn som kan användas för att skicka informationen till en s.k. läsare (ett slags aktiv mottagare).

Det finns passiva taggar som saknar eget batteri och drivs av en radiosignal från läsaren, dvs. att de behöver väckas till liv av mottaga- ren. Passiva taggar kan väckas till liv många år efter att de placerades på ett föremål men har relativt kort räckvidd (upp till några meter). Passiva RFID-taggar kan göras mycket små och kapslas in i material som passar för användningsområdet, exempelvis kan de finnas i självhäftande plast- eller pappersetiketter. Det är även vanligt att kapsla in RFID-taggar i ett sterilt glashölje, som är så litet att det ryms inuti en injektionsnål, för märkning av boskap, hästar och säll- skapsdjur.29

Aktiva RFID-taggar har eget batteri och därmed längre räckvidd (upp till flera hundra meter) och är större än passiva taggar. De behö- ver inte vänta på att väckas till liv av en läsare, utan kan själva påbörja informationsöverföringen.

Det finns ett stort antal olika RFID-kretsar på marknaden. De enklaste lagrar endast ett unikt serienummer, ofta 64 bitar långt, som bränns in vid tillverkningen och därefter endast kan läsas. Mer avan- cerade kretsar kan ersätta inte bara magnetkort och streckkoder, utan även smarta kort och erbjuder dubbelriktad kommunikation med kryptering och ett skrivbart minne.30

RFID-tekniken ansluts ofta till större system och till internet via någon form av terminalserver.

RFID-taggar används numera i många olika sammanhang, och är vanliga när det gäller att följa varor som är under förflyttning hos handlare eller hos transportföretag. Men RFID-teknik används även

29  Internetstiftelsens i Sverige internetguide, nr 19 (version 1.0 2009) Uppkopplade prylar – En rapport om Internets framtid och hur apparaterna går online, av David Boda, Linus Brohult, Erik Mörner, Tomas Nilsson och Roman Pixell.

30  Internetstiftelsens i Sverige internetguide, nr 19 (version 1.0 2009) Uppkopplade prylar – En rapport om Internets framtid och hur apparaterna går online, av David Boda, Linus Brohult, Erik Mörner, Tomas Nilsson och Roman Pixell.

345

Konsumentområdet

SOU 2016:41

för märkning av kläder i butik, i elektroniska biljetter i kollektivtrafi- ken, i elektroniska nycklar, för märkning av både bagage och boar- dingkort på flygplatser, i pass, i biblioteksböcker och så vidare.

Således kommer RFID-taggar till användning på en rad olika områden, och de uppfattas som en billig och praktisk teknik.

Även RFID-teknik möjliggör kartläggning av enskilda personer

– både genom positionering och genom att RFID-taggen kan lagra och avslöja mer detaljerad information om en person eller ett föremål i personens närhet. Det finns en risk för att de enskilda inte har en aning om och hur de kan kartläggas med hjälp av RFID-taggar.

Kartläggningen kan göras både avsiktligen och oavsiktligen. Ett exempel på det förra är att RFID-taggar på boardingkort kan avslöja hur passagerare rör sig på en flygplats och därmed vilka andra resenä- rer de möter och umgås med. Ett exempel på det senare är om RFID- taggar inte avlägsnas från en produkt när den säljs till enskilda kon- sumenter. En klädaffär skulle då kunna läsa av de gamla taggarna i en besökares kläder och på så sätt fastställa vilken prisgrupp kläderna tillhör för att därmed göra antaganden om vilken slags konsument besökaren är.

RFID-taggar som lagrar känslig information om enskilda kan läcka informationen om den inte är skyddad på ett tillräckligt sätt. Detta skulle kunna inträffa om RFID-taggar används inom hälso- och sjukvården för att lagra hälsorelaterad information om sina bärare.

RFID-teknik är användbar och relativt billig och kan därför i framtiden antas öka i användning på många olika områden.

Artikel 29-gruppen har uppmärksammat RFID-teknikens risker för den personliga integriteten.31

31  WP 105, Working document on data protection issues related to RFID technology, den 19 jan- uari 2005.

346

SOU 2016:41

Konsumentområdet

12.3.5GPS32

Vid sidan av den positionering av en mobiltelefon som görs i mobil- näten har telefonerna själva också teknik som gör det möjligt att avgöra var i världen de befinner sig. Alla moderna telefoner i dag har en inbyggd GPS, förutom att också wifi-funktionen kan användas för positionering. Det finns appar att installera som loggar eller i realtid rapporterar var telefonen befinner sig. I somliga av apparna går det att ställa in så kallade geo-fence, vilket är virtuella staket där ett larm ska skickas om telefonen passerar gränsen.

Vidare har både iPhone och de telefoner som använder operativ- systemet Android, funktioner som automatiskt registrerar var de befinner sig. Detta används bland annat i reklamsyfte, för att använ- daren ska få annonser baserade på sin fysiska position. Det används också för att ta fram sökresultat så att användaren ska få förslag baserade på sin fysiska position, och för att användaren ska kunna hitta sin telefon om den har tappats bort. Men det innebär också att en person som får tillgång till telefonen (eller till uppgifter från tele- fonen som lagras i en molntjänst) kan se var den egentlige användaren brukar befinna sig eller till och med kan spåra användarens rörelser bakåt i tiden och se var han eller hon befunnit sig timme för timme.

Till detta kommer möjligheten att förse andra föremål eller perso- ner med en GPS-sändare. Det finns exempelvis batteridrivna GPS- sändare att placera i ett barns ryggsäck, eller GPS-sändare att sätta i en bil för att automatiskt skapa färdloggar och därmed spåra hur bilen rör sig.

12.3.6Mobilnät

I en uppmärksammad artikel i slutet av sommaren 2015 kunde Dagens Nyheter i detalj visa hur mycket information mobiloperatö- rerna har om hur deras kunder rör sig. Reportern hade begärt ut den information som hans operatör hade lagrat under det senaste halv- året. Det är så länge informationen, enligt datalagringsdirektivet, ska

32  Förkortningen GPS står för engelskans Global Positioning System, och är enligt Nationalencyklopedins beskrivning ett satellitnavigationssystem för bestämning av positioner med mycket stor noggrannhet hos exempelvis båtar, flygplan, landfordon eller till och med personer.

347

Konsumentområdet

SOU 2016:41

få finnas kvar innan den får raderas. Informationen får bara begäras ut av brottsbekämpande myndigheter, något som enligt DN:s gran- sking gjordes för 2 022 brottsmisstänkta personer under 2014.33

Över 10 000 datapunkter om var DN-reporterns telefon hade befunnit sig fanns lagrade hos operatören, i snitt en var 25:e minut dygnet runt. Uppgifterna innehåller koordinater för de basstationer som mobiltelefonen vid varje tillfälle är uppkopplad till. Eftersom basstationerna i stadsmiljö sitter väldigt tätt innebär det att uppgif- terna är mycket detaljerade. I en granskning som gjordes någon månad tidigare hade Dagens Nyheter avslöjat ett fall hos en teleope- ratör, där en anställd förföljde en kund via dennes mobiltelefon.

12.3.7Det skyddande regelverket

Enligt huvudregeln i 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunika- tion ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också ge sitt samtycke till att kakor används på detta sätt.

Bestämmelsen ska dock enligt Datainspektionen inte tillämpas på överföringen av datapaket från och till mobiler vid wifi-tracking.34

Personuppgiftslagens bestämmelser gäller för hanteringen av personuppgifter i samband med positionering. Av särskild betydelse är i detta sammanhang personuppgiftslagens bestämmelser om ända- målsbegränsning, samtycke, information och säkerhetsåtgärder.

12.3.8Risker för den personliga integriteten

Den långtgående positionering som görs med hjälp av elektronisk utrustning som enskilda bär med sig eller som finns i omvärlden, innebär att det kan utföras en omfattande kartläggning av enskildas rörelsemönster. Kunskap om vilka platser den enskilde besöker, och när besöken görs, kan avslöja mycket om den enskildes intressen, vanor, sociala kontakter och en uppsjö av annan information om den enskilde.

33  Kristoffer Örstadius och Linus Larsson, Mobilen spårar dig – överallt, publicerad den 31 au- gusti 2015 på www.dn.se.

34  Datainspektionens beslut den 22 juni 2015 i dnr 2729-2014.

348

SOU 2016:41

Konsumentområdet

Den enskilde som inte är beredd att vidta radikala åtgärder – som att undvika platser som är övervakade, avstå från att använda modern utrustning eller att genomgående endast använda utrustning och tjänster som möjliggör anonymitet, kommer att få det allt svårare att värja sig mot vardagens alla positioneringstekniker.

12.4Elektroniska betalningar

12.4.1Företeelsen

Slaget om framtidens betalningslösningar blir allt mer intensivt. I flera år har det talats om alternativa betalningslösningar, med olika former av mobilbetalning som de främsta kandidaterna. Det är ban- ker, kortföretag, it-företag och andra aktörer som tävlar om att bli den ledande och mest populära betalningslösningen. Samma utveck- ling kan ses både i Sverige och internationellt.35

Elektroniska betalningar kan göras i nätbutiker, fysiska butiker och mellan privatpersoner. Det finns en rad olika tekniska lösningar för digitala betalningar på marknaden.

De uppgifter som behöver utbytas för att genomföra betalningen, kan skickas över internet, i telenätet som sms eller direkt mellan enheterna genom NFC-teknik. Många lösningar involverar kunder- nas mobiltelefoner. Vanligen krävs då att kunden först laddar ner en app till telefonen.

NFC (Near field communication) är en överföringsmetod för kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor, i allmänhet som mest 10 centimeter (det finns dock särskilda, mycket känsliga mottagare som kan avläsa signaler på ett avstånd av upp till en meter).

Både mobiltelefoner och betalkort kan ha en inbyggd NFC-krets och användas för elektroniska betalningar utan att det behövs en pin- kod för att genomföra transaktionen.

Även i Sverige finns det företag som tillhandahåller tjänster för förmedling av elektroniska betalningar. I slutet av år 2013 granskade Datainspektionen fyra sådana företag. I avsnittet nedan om riskerna för den personliga integriteten, återkommer vi till resultatet av den granskningen.

35  Martin Mederyd Hårdh, Apple i ”betalningskrig” med Walmart, publicerad den 28 oktober 2014 på www.svd.se och Pär Ivarsson, Allt fler operatörer planerar mobilbetalning, publicerad den 5 mars 2015 på www.sr.se.

349

Konsumentområdet

SOU 2016:41

I avsnitt 15.3 beskriver vi hanteringen av personuppgifter i sam- band med användningen av kreditkort och vid betaltransaktioner som görs över nätet.

12.4.2Det skyddande regelverket

Personuppgiftslagens bestämmelser gäller för hanteringen av personuppgifter­ i samband med digitala betalningar. Av särskild bety- delse är i detta sammanhang personuppgiftslagens bestämmelser om ändamålsbegränsning, samtycke, information och säkerhetsåtgärder.

12.4.3Risker för den personliga integriteten

Överlag innebär elektroniska betalningar i jämförelse med kontant- betalningar helt nya möjligheter till kartläggning av kunder. Det är nu – i teorin och ofta även i praktiken – möjligt att koppla samman alla uppgifter om köparen, den köpta varan eller tjänsten, tidpunkten för köpet, platsen och i vilken butik som köpet genomfördes. Elektroniska betalningar mellan privatpersoner gör det också möjligt att kartlägga ekonomiska relationer och beroendeförhållanden av mer privat karaktär som inte involverar något köp. När det går att koppla samman uppgifter om riktad och individanpassad reklam på nätet, med uppgifter om faktiskt utförda köp, blir det också möjligt att på en mycket detaljerad nivå mäta effekten av marknadsföringsin- satser: köpte personen i fråga den marknadsförda produkten eller tjänsten?

I ett nyligen uppmärksammat forskningsprojekt kom en grupp forskare fram till att det med utgångspunkt i endast fyra ”anonyma” elektroniska betaltransaktioner är möjligt att identifiera en enskild köpare. I undersökningen analyserades kontokortstransaktioner från 1,1 miljoner personers köp i 10 000 affärer i ett och samma land under tre månaders tid. Underlaget innehöll varken namn, kredit- kortsnummer, adresser eller exakta tider. Den enda information som forskarna hade att tillgå var köpets belopp, i vilken typ av affär köpet gjorts och en kod som representerade varje person. I nio av tio fall lyckades forskarna identifiera personen som gjort köpen. Identifieringen kunde göras med hjälp av bl.a. uppgifter om taxiresor

350

SOU 2016:41

Konsumentområdet

som läckt ut på nätet och andra uppgifter som de flesta personer genererar i dag, exempelvis från geolokaliserade tweets eller mobil- appar som samlar in lokaliseringsdata.36

I ett berömt exempel från år 2012 visste matvarukedjan Target i USA att en av deras underåriga kunder var gravid, baserat på hennes köpbeteende, innan hennes familj ens hade fått veta det. Target hade räknat ut att gravida i en viss månad plötsligt ändrar sina köpvanor på några avgörande punkter. Exempelvis börjar många gravida köpa oparfymerade produkter och vissa koststillskott. Informationen om graviditeten var värdefull för Target, eftersom de då kunde ligga ste- get före alla andra som riktar marknadsföring till nyblivna föräldrar först när barnet är fött. I exemplet blev flickans föräldrar upprörda på Target eftersom de trodde att Target utan anledning skickat deras dotter babyrelaterad reklam. I sammanhanget förtjänar att uppmärk- sammas att Targets profilering inte gjordes med hjälp av amatörmäs- siga gissningar, utan baserades på ett omfattande och långvarigt arbete av statistiker och matematiker som haft stora databaser om kunderna att utgå från.37 Target är inte unika med att göra så stora satsningar för att få mer kunskap om kunderna.

I förhållande till det skyddande regelverket, bör följande risker särskilt lyftas fram när det gäller elektroniska betalningar. Uppgifter om enskilda personer kan komma att hanteras för ändamål som de enskilda inte känner till eller har samtyckt till. Exempelvis kan före- taget som förmedlar den elektroniska betalningen lämna ut uppgifter till tredje part utan att ge tillräcklig information till de enskilda och utan att inhämta ett verkligt samtycke eller ge okända tredjeparts- applikationer åtkomst till uppgifter.

Vidare finns det en risk för att de enskilda inte kan få information om vem som faktiskt hanterar deras uppgifter och vilka uppgifter dessa okända personuppgiftsansvariga får åtkomst till. Det kan också förekomma att uppgifter om enskilda användare sprids till underle- verantörer utanför EES i länder med en dataskyddsreglering som inte når upp till en tillfredsställande skyddsnivå.

36  Sophia Nilsson, Forskarlarm: Tre inköp avslöjar din identitet, publicerad den 30 januari 2015 på www.idg.se, samt John Bohannon, Credit card study blows holes in anonymity, Science, 30 januari 2015, vol. 347, nr 6221, s. 468.

37  Charles Duhigg, How Companies Learn Your Secrets, publicerad den 16 februari 2012 på www.nytimes.com.

351

Konsumentområdet

SOU 2016:41

Dessa risker konstaterades också reellt föreligga vid Data­ inspektionens ovan nämnda granskning av fyra företag som tillhan- dahåller tjänster för förmedling av elektroniska betalningar.38

I granskningen riktade Datainspektionen kritik mot att kund- uppgifter från ett företag lämnades ut till ett annat företag utanför EES (som antogs vara personuppgiftsbiträde, fastän avtal om detta saknades) utan att det fanns tillräckliga begränsningar i avtalet med detta andra företag om vad kunduppgifterna fick användas till. Vidare skulle tvister med det andra företaget lösas med tillämpning av den federala och delstatliga lagstiftning som gäller i Kalifornien. Det personuppgiftsansvariga företaget fick heller inte veta i vad mån kunduppgifterna skulle lämnas vidare från det andra företaget till dess underleverantörer. Det sagda innebar förstås att de enskilda kunderna i Sverige, vars uppgifter det var frågan om, fick veta ännu mindre och hade ännu mindre kontroll över hanteringen än det svenska företaget.

Betallösningar som använder sig av NFC-teknik innebär vissa särskilda risker. Enheter som har NFC-funktionen aktiverad kom- municerar med varandra utan andra begränsningar än sådana som är inbyggda i programvaran som finns installerad på enheten. Det innebär en risk för att enheten, utan innehavarens samtycke eller vetskap, via NFC instrueras att lämna exempelvis ut de kontaktlistor som finns lagrade på telefonen.

Eftersom en enhet med NFC-funktionen aktiverad sänder ut radiosignaler hela tiden, finns det också en risk för ständig och detal- jerad positionering av enhetens innehavare, även när inga köp genomförs.

12.5Sakernas internet (Internet of Things)

12.5.1Företeelsen

En kort men i detta sammanhang tillräcklig definition av sakernas internet (på engelska internet of things, förkortat IoT) skulle kunna vara ”saker” och vardagsföremål såsom apparater eller sensorer (med undantag för datorer, smarta telefoner och surfplattor) som över

38  Datainspektionens beslut den 9 juni 2014 i dnr 1822-2013, 1823-2013, 1826-2013 och 1838- 2013. De ovan nämnda bristerna förelåg i en molntjänst för e-post som ett av de granskade företagen använde i sin kundtjänst.

352

SOU 2016:41

Konsumentområdet

internet kopplar ihop sig med varandra, kommunicerar med varandra eller överför information mellan varandra – utan mänsklig inbland- ning (eller med mänsklig inblandning bara i enstaka led).39

I stort sett alla föremål kan göras smarta och därmed ingå i saker- nas internet. Det som behövs är att föremålet förses med sensorer (som kan mäta olika saker som temperatur eller rörelse osv.), proces- sorer (som kan räkna det uppmätta eller göra nödvändiga beräkningar med värdena), lagringsenheter (som kan spara mätvärden och beräk- ningar för senare användning), nätuppkoppling (som gör det möjligt att överföra data och instruktioner) och batterier (som gör att det smarta förmålet faktiskt fungerar).40

Exempel på uppkopplade saker i dag är s.k. kroppsnära teknologi (eng. wearables), bestående av sensorer som är inbyggda i föremål som är lätta att bära med sig, som armband, eller i vardagsföremål som alla redan är vana att alltid bära med sig, som klockor och glasögon.

Andra exempel är personvågar, kylskåp, dörrlås, lampor. Det kan också handla om sensorer som mäter rörelser, luftfuktighet, tempe- ratur. Det handlar också om uppkopplade bilar, klockor, aktivitets- armband, kameror och många, många andra saker. Via nätverk, oftast internet, kommunicerar sakerna med andra saker, men också med människor.

Bland icke-bärbara saker kan nämnas olika uppkopplade enheter i hemmet. Det finns exempelvis företag som tagit fram sensorer för ytterdörren som automatiskt aktiverar termostaten i hemmet, så att värmen dras ned när det inte är någon i huset. Andra exempel är smart belysning som kan stängas av och sättas på via en app i mobil- telefonen och kaffemaskiner som också kan aktiveras via en app. Det finns även sensorer som med hjälp av rörvibrationer och tryckför- ändringar ska kunna mäta vattenförbrukningen i hemmet för att visa hur mycket vatten som går åt till toalettbesök, till duschning, till vattning i trädgården och så vidare.

Ett annat viktigt område för sakernas internet är olika slags medi- cintekniska produkter, alltifrån konsumentens egen blodtrycksmä- tare som via mobilen och en app lagrar uppgifter i molnet, till avance- rad och dyrbar, utrustning på sjukhus, som t.ex. magnetkameror och

39  Rapporten Internet of Things – Privacy & Security in a Connected World, FTC Staff- Report, januari 2015.

40  Norska Teknologirådets och Datatilsynets gemensamma rapport Personvern 2015 – tillstand og trender, januari 2015.

353

Konsumentområdet

SOU 2016:41

kirurgiska robotar, som kan skicka uppgifter över nätet om utrust- ningens prestanda till sin tillverkare och ta emot uppdateringar av programvaran.

Sakernas internet har i dagsläget slagit igenom på bred front inom vissa delar av industrin, men har ännu inte nått samma spridning bland produkter i konsumentledet. Emellertid finns det anledning att anta att det uppkopplade hemmet kommer att bli allt vanligare i och med att konsumentelektronik i allt större utsträckning får möj- lighet att koppla upp sig mot nätet.

De siffror som brukar nämnas när framtiden för sakernas internet kommer på tal är förstås relativt osäkra. Somliga menar exempelvis att det år 2020 kommer finnas 50 miljarder saker som är uppkopplade i världen.41

12.5.2Uppkopplade fordon

Ett område av sakernas internet som kan sägas leda utvecklingen, är uppkopplade bilar och lastbilar. Moderna fordon är försedda med ett antal mätare och datorer som uppkopplade mot nätet rapporterar in data om fordonets framförande och tillstånd.

Här finns det åtskilliga frågor om datahanteringen som ännu är oklara för både konsumenterna och branschen. Det handlar om allti- från vem som har rätt att använda uppgifterna (som är en värdefull tillgång för att kunna utveckla och kontrollera fordonen och även för att kunna utföra rätt sorts underhåll), till frågor om information till de enskilda, samtycke, vidareanvändning och skydd av uppgifterna.

Särskilt dataintensiv är den pågående utvecklingen av självkörande bilar och lastbilar. För att kunna konstruera de lösningar som låter en dator i stället för en mänsklig förare fatta beslut om hur fordonet ska framföras, krävs stora mängder ny teknik. Fordonen utrustas med ett ännu större antal sensorer än vanliga fordon, bland annat i form av kameror och radarutrustning som tillsammans ger en bild av vad som händer i omgivningen. Radiokommunikation, både med bilar i omedelbara närheten och med andra fordon via tjänster på nätet är också en viktig del. Utvecklingen kommer att ske stegvis och redan

41  Nationell agenda internet of things – Summering av projektet IoT Sverige, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2013.

354

SOU 2016:41

Konsumentområdet

finns en del sådan teknik i fordon som rullar på vägarna i dag. Hit hör bland annat adaptiva farthållare som anpassar sig till framförvarande bil och utrustning som ser till att bilen inte lämnar sitt körfält.

Företag i Sverige anses ligga långt framme i utvecklingen av själv- körande fordon. T.ex. finns Drive Me som är ett storskaligt försök för självkörande personbilar. Planen är att 100 sådana Volvo-bilar ska rulla på större vägar runt Göteborg år 2017.

När varje fordon som rullar på vägarna blir en rörlig sensorplatt- form innebär det inte bara att den kan köra själv utan också att detaljerad data om väderförhållanden och trafiksituation kan samlas in och användas som underlag i de beslut som datorn fattar om rutt eller hastighet. Den information som samlas in kommer inte bara att användas för framförandet av det aktuella fordonet, informationen kommer också att få andra tillämpningsområden.

För närvarande analyseras frågan om självkörande bilar och last- bilar i Utredningen om självkörande fordon på väg.42 Utredaren ska analysera vilka regelförändringar som behövs för en introduktion av förarstödjande teknik och för helt eller delvis självkörande fordon på väg. I uppdraget ingår att analysera problem och möjligheter vad avser frågor om integritet och datasäkerhet vid lagring och använd- ning av information från självkörande fordon. I mars 2016 presente- rade utredningen ett delbetänkande.43

12.5.3Det skyddande regelverket

Personuppgiftslagens bestämmelser gäller för den hantering av per- sonuppgifter som förekommer i och mellan uppkopplade saker. Av särskild betydelse är i detta sammanhang personuppgiftslagens bestämmelser om ändamålsbegränsning, samtycke, information och säkerhetsåtgärder.

Även produktansvarslagen skulle kunna bli tillämplig eftersom den ger en möjlighet till skadestånd för person- eller sakskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist.

42  N 2015:07.

43  Utredningens om självkörande bilar på väg delbetänkande Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet, SOU 2016:28.

355

Konsumentområdet

SOU 2016:41

12.5.4Risker för den personliga integriteten

Den samlade mängden av uppgifter från alla uppkopplade saker möjliggör en detaljerad kartläggning av användarna som omfattar en stor del av deras privata vanor. Sensorer kan samla in uppgifter som var för sig inte är känsliga, men som tillsammans med data från andra källor kan ge information om personers hälsa, ekonomi och mycket privata vanor. Ett exempel som ibland nämns är att uppgifter om puls och andning tillsammans gör det möjligt att dra slutsatser om alko- hol- eller koffeinintag, eller om personen i fråga tagit heroin eller kokain.44

Mängden data som samlas in av uppkopplade saker kan bli väldigt omfattande. Det blir därmed svårt att på ett säkert sätt anonymisera informationen.

Sakernas internet kan ge upphov till oklarheter kring vem som faktiskt hanterar konsumenternas uppgifter, om det är tillverkarna (det kan vara flera inblandade i en och samma produkt), försäljaren eller någon underleverantör till tillverkaren eller försäljaren osv.

En stor poäng med sakernas internet är att de uppkopplade sakerna ska sköta sig själva, utan att dra uppmärksamhet till sig. Processerna ska underlätta användarnas vardag och ska inte ställa en massa krångliga frågor om användarvillkor eller haka upp sig genom att invänta samtycken. De uppkopplade sakerna saknar dessutom oftast skärmar eller liknande som skulle kunna användas för att visa användarvillkor eller för att låta saken fråga användaren vilken infor- mation som ska delas och därmed låta användaren göra informerade val. Allt detta försämrar förstås förutsättningarna när det gäller användarnas medvetenhet och vetskap om de dataflöden som saker- nas internet involverar.

Det innebär i sin tur en risk för att uppgifter om enskilda konsu- menter kan komma att hanteras för ändamål som konsumenterna inte har en aning om och inte har samtyckt till.

En bred spridning av sakernas internet innebär att konsumenterna kommer att behöva ta ställning till ett stort antal pågående person- uppgiftsbehandlingar. Den situationen riskerar att snabbt bli oöver-

44  Annamalai Natarajan m.fl. Detecting Cocaine Use with Wearable Electrocardiogram Sensors Detecting Cocaine Use with Wearable Electrocardiogram Sensors, UbiComp’13, September 8–12, 2013, Zurich, Switzerland.

356

SOU 2016:41

Konsumentområdet

skådlig för den enskilde konsumenten och kan resultera i att det blir ännu vanligare än i dag med ett slags lågkvalitativa samtycken som grundas på bristfällig information om den faktiska hanteringen.45

När det gäller användarvillkor är otydlighet ett problem som återkommer inom sakernas internet, precis som när det gäller många andra företeelser. Många gånger är det oklart vad tillverkaren samlar in och lagrar på egna servrar men också hur den informationen säljs vidare.46

När sakernas internet utvecklas och får fullt genomslag i konsu- mentledet, kan det bli närmast omöjligt att använda sig av nya pro- dukter och tjänster utan att röja sin identitet och sina mycket privata vanor, vilket innebär att det blir mycket svårt att vara anonym. Det kan medföra särskilda problem för personer som lever med skyddade personuppgifter.

Det finns också risker som rör skyddet för personuppgifter som hanteras av uppkopplade saker. De flesta inbyggda sensorer i upp- kopplade saker som finns på marknaden i dag, kan inte kryptera överföringen av uppgifter, eftersom sådan kryptering kräver mer ström än den som alstras i de batterier som driver sensorerna.47

Uppkopplade saker har ofta en begränsad livslängd. Det innebär ofta ett minskat incitament för tillverkaren att säkerhetsuppdatera produkterna, vilket kan leda till att enskilda använder produkter som är sårbara för hackerattacker. Den här sårbarheten öppnar exempel- vis för s.k. Drive-by scanning som kan avslöja uppgifter om använ- darna för personer som förbereder brott eller för myndigheter som genomför olika sorts kontroller av hushållen.

I Sverige har Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien med stöd av Vinnova (Verket för innovationssystem) tagit fram en agenda som beskriver en strategi och plan för hur Sverige ska bli en ledande nation inom ett antal branscher genom gemensam avancerad utveck- ling och användning av sakernas internet.48

Rapporten handlar om att påskynda utvecklingen av sakernas internet i Sverige. I rapporten sägs emellertid ytterst litet om vilken utveckling som är önskvärd när det gäller de enorma möjligheter till

45  Artikel 29-gruppens yttrande 8/2014 On the Recent Developments on the Internet of Things.

46  Regulating the Internet of Things: First Steps Toward Managing Discrimination, Privacy, Security, and Consent, av Scott R Peppet, i Texas Law Review Vol. 93:85.

47  Artikel 29-gruppens yttrande 8/2014 On the Recent Developments on the Internet of Things.

48  Nationell agenda internet of things – Summering av projektet IoT Sverige, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2013.

357

Konsumentområdet

SOU 2016:41

kartläggning av individer som sakernas internet rymmer, och hur man kan gå till väga för att försöka påverka utvecklingen i önskvärd riktning för att både möjliggöra sakernas internet och samtidigt så långt som möjligt undvika integritetsförluster. Frågan nämns kort på sidan åtta i rapporten:

Ekosystemet kommer att utforma etiska regler som ska följas vid utveckling och drift av IoT-system. Bland annat kommer regler att sättas upp för när data ska raderas och endast metadata sparas. De säkerhetsteknologier som finns för att skydda information och ge tillgång till den som är behörig kom- mer att implementeras.

Vad som här ska förstås med ”ekosystem” förklaras inte närmare i rapporten utan endast med ett citat från Wikipedia.

Ur ett integritetsskyddsperspektiv finns det en fara med att, som föreslås i rapporten, satsa på utveckling och ökad användning av en teknik, och samtidigt utgå från att frågor om risker och regelverk som är förenade med tekniken kommer att lösa sig av sig själva.

Slutligen kan också noteras att sakernas internet som samlad företeelse inte har granskats ur ett integritetsskyddsperspektiv av någon tillsyns- eller expertmyndighet.

12.6Mediekonsumtion

12.6.1Företeelsen

Filmer, nyhetssändningar, tidningar, radio och böcker konsumeras alltmer sällan linjärt (dvs. inte när de sänds enligt de tider som anges i TV-tablån) eller på papper, utan på nätet när användaren själv väljer att ta del av materialet.

Enligt IIS:s (Internetstiftelsen i Sverige) internetsstatistik för år 2015 dominerar dock ännu traditionella medier som radio, TV och boken, över sina olika versioner på internet. Huvuddelen av lyssnar-, tittar- och lästiden ägnas åt medierna utanför nätet. Versionerna på internet utgör komplement till de traditionella formerna. Dags­ tidningar utgör emellertid ett undantag. Här har papperstidningens andel av den totala lästiden (papper plus internet) tydligt minskat. År 2013 stod papperstidningen för 76 procent av lästiden. År 2015 hade den tiden minskat till 60 procent.

358

SOU 2016:41

Konsumentområdet

Tecken på pågående förändringar av konsumtionsmönstren åter- finns i olika undersökningar. När det gäller t.ex. strömmande tv- tjänster uppmättes under fjärde kvartalet 2015 den högsta siffran någonsin för sådana tjänster. Enligt mätningen tittade svenskarna under kvartalet i genomsnitt drygt 36 minuter per dag på online-TV.49 Bakom ökningen låg i första hand amerikanska tjänster som Netflix och Youtube. Av undersökningen framgick att nästan 40 procent av svenskarna mellan 15 och 74 år tittade på online-tv en genomsnittlig dag under fjärde kvartalet 2015, vilket motsvarade nära 3 miljoner personer, och innebar en uppgång med 20 procent från år 2014.

Att konsumera media på nätet, dvs. att läsa, lyssna eller titta på nätet, innebär att användarens aktiviteter och val registreras, sparas och används för olika ändamål, exempelvis för att anpassa mediet till den individuelle användaren, både när det gäller vilket innehåll som presenteras och när det gäller att skräddarsy marknadsföring som ska kunna locka just den aktuella användaren. Det är också möjligt att följa upp den faktiska mediekonsumtionen på ett helt annat och mer tillförlitligt sätt än vad som är fallet med linjära medietjänster.

Nyhetskonsumtionen på nätet analyseras i Medieutredningens delbetänkande.50 En del av den senare tidens skifte i konsumtions- mönster kan enligt Medieutredningen förklaras genom att nyheter allt mer läses eller ses i mobilen. En annan förändring är förskjut- ningen i var nyheter konsumeras, där det har skett en förflyttning till sociala medier.

Medieutredningen pekar på att förflyttningen till de sociala medi- erna innebär att det tillkommit nya arenor för det demokratiska samtalet, arenor som ägs av internationella, kommersiella storbolag:

Dessa väljer, via hur de bygger sina algoritmer, vilket innehåll som synlig- görs för olika individer. Enligt exempelvis Facebook sker det personalise- rade urvalet av innehåll med utgångspunkt i användarnas beteendemönster.

En annan aspekt av förändringen som berörs av Medieutredningen, är att medielandskapet inte längre präglas av medier med informa- tionsmonopol, som väljer ut vilka budskap som anses viktiga och presenterar innehållet för en väntande och förhållandevis passiv

49  Uppgifterna kommer från en rapport från konsultbolaget Mediavision vilken återges i arti- keln Nya rekord för online-tv, publicerad på di.se den 27 januari 2016.

50  Medieutredningens delbetänkande Medieborgarna & medierna, En digital värld av rättighe- ter, skyldigheter – möjligheter och ansvar, SOU 2015:94.

359

Konsumentområdet

SOU 2016:41

publik. Medborgarna är i allt högre utsträckning också själva aktiva med att publicera och distribuera kvalitativt innehåll. De lämnar därmed den forna passiva rollen för att bli vad Medieutredningen valt att kalla ”medieborgare”.

Medieutredningen uppmärksammar att Google samlar in och analyserar data om flera miljarder individers beteenden för att kunna leverera ett individualiserat innehåll och individuella tjänster. Detsamma gäller för en ökande skara medieföretag. Användardata och individualisering har blivit essentiella komponenter för dagens

– och framtidens – framgångsrika medieföretag.

Kombinationen av olika data om en användare, som geografisk position, vanor i form av exempelvis läshistorik, köpbeteende, och familjerelationer kan, kombinerat med automatiseringen av inne- hållsproduktionen, generera ett skräddarsytt innehåll i realtid.

Medieutredningen sammanfattar situationen när det gäller nyhetsmaterial med att konstatera att utvecklingen ”innebär en kraf- tig förskjutning av maktförhållanden: de digitala giganterna har till- skansat sig makt över yttrandefriheten”.

12.6.2Det skyddande regelverket

Personuppgiftslagens bestämmelser gäller för hanteringen av per- sonuppgifter genom användning olika slags medier på nätet. Av sär- skild betydelse är i detta sammanhang personuppgiftslagens bestäm- melser om ändamålsbegränsning, samtycke, information och säkerhetsåtgärder.

En viktig begränsning i personuppgiftslagens tillämpning på detta område, är att lagen inte gäller vid kollision med bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrande- frihetsgrundlagen. Vidare behöver många av personuppgiftslagens bestämmelser inte tillämpas när det rör sig om en behandling av personuppgifter uteslutande för journalistiska ändamål.

360

SOU 2016:41

Konsumentområdet

12.6.3Risker för den personliga integriteten

Den enskilde som förlägger sin mediekonsumtion till nätet, kartläggs beträffande sina intressen för nyheter, litteratur, film, politik och annat. Resultatet blir en kartläggning av mycket ingående natur som visar den enskildes högst privata intressen och preferenser.

Som framgår av avsnittet om internetekonomin ovan, är det många aktörer som hanterar uppgifter som den enskilde för olika ändamål. Ur den enskildes synvinkel framstår området som svårö- verskådligt. Även i de fall när den enskilde faktiskt får information om hanteringen, är informationen ofta svår att tyda och kan innehålla vaga och vittomfattande formuleringar. Det är kort sagt mycket svårt för den enskilde att få heltäckande kunskap om hur uppgifterna hanteras. Den enskildes möjligheter att påverka minskar i motsva- rande mån.

Även möjligheterna att avstå från digitala medier kommer i en snar framtid att minska, i takt med att medielandskapet ändras och att alltmer flyttas från den icke-digitala världen. Den som i framtiden vill konsumera medier, kommer i praktiken inte ha något annat val än att göra det på nätet och därmed ge ut sina uppgifter till mediaföre- tag, annonsörer, datamäklare och andra intressenter.

12.7Smarta mätare

12.7.1Företeelsen

Konsumtionen av el, vatten, gas eller värme mäts och debiteras oftast ner på hushållsnivå. Mer detaljerade mätning anses tillsammans med andra åtgärder kunna bidra bl.a. till minskad konsumtion.

Mätningarna görs allt oftare med mätare som är uppkopplade mot nätet och som kan mäta konsumtionen på en mycket detaljerad nivå och ange precis hur mycket som konsumeras och när konsumtionen äger rum. Mätarna kan även fjärravläsas och gör det möjligt att fjärravstänga tillförseln. De smarta mätarna gör det också möjligt att utveckla nya taxor och tjänster baserade på kundens konsumtions- profil.

I Sverige har frågan om elmätare i s.k. smarta elnät varit föremål för särskilt intresse. Bland annat har regeringens tillsatt ett samord- ningsråd för smarta elnät, vilket efter sitt upphörande följts av ett

361

Konsumentområdet

SOU 2016:41

nationellt forum för smarta elnät. Samordningsrådet publicerade ett slutbetänkande, i vilket betydelsen av att skydda konsumenterans personliga integritet lyfts fram.51

Smarta elnät har definierats som ”elnät som kostnadseffektivt kan integrera beteenden och beslut hos alla användare som är anslutna till det – elproducenter, elkonsumenter och de som är både och – för att garantera ett hållbart kraftsystem med låga förluster och hög kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet”.52

På det tekniska planet är smarta elnät ett elnät som i ökad utsträckning utnyttjar it och kommunikationsteknik samt avancerad mätning, övervakning och styrning. Ett viktigt inslag är också insam- ling, bearbetning och analys av mycket stora datamängder genom avancerad beräkningsteknik och ny mjukvara.

Utvecklingen av smarta elnät innebär att mätdata och informa- tion kommer att samlas in med allt högre upplösning och med allt kortare tidsinternvall. När uppgifterna om enskildas elkonsumtion ökar, ökar också möjligheterna att kartlägga enskildas och företags förehavanden.

Att integritetsfrågan inte ska försummas har erfarenheter från Tyskland, Österrike och Nederländerna visat, där farhågor kring den personliga integriteten har försvårat uppbyggnaden av en infrastruk- tur för smart mätning. Opinionen har bl.a. medfört att det finns möjligheten att neka till installationen av smarta mätare för kunder, en s.k. ”opt-out” klausul.53

I Sverige pågår runt om i landet flera olika projekt med inriktning på smarta elnät. I betänkandet Planera för effekt nämns bl.a. Smart Grid Gotland, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, Stadsdelen Hyllie i Malmö, Kraftsamling smarta nät i Västra Götalandsregionen och GrowSmarter i Stockholm.54

Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att utreda och lämna förslag på en framtida modell för informationsut- byte på elmarknaden – om hur data ska kommuniceras mellan mark- nadsaktörer, var data ska lagras och hur data kan göras tillgängligt för olika aktörer. I detta syfte har myndigheten bl.a. tagit fram en ­rapport

51  Samordningsrådets för smarta elnät slutbetänkande Planera för effekt, SOU 2014:84.

52  Definition framtagen av samarbetsorganisationen för EU:s tillsynsmyndigheter för energi- marknaderna, European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), återgiven i SOU 2014:84.

53  SOU 2014:84.

54  SOU 2014:84.

362

SOU 2016:41

Konsumentområdet

om en informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden.55 I rapporten föreslås en omfattande, central och obli- gatorisk hantering av uppgifter om samtliga elkunder i Sverige. Datainspektionen har i ett yttrande över rapporten pekat på flera frågetecken kring modellen. En centraliserad hantering av uppgifter om samtliga elkunder i Sverige kan enligt Datainspektionen få stora konsekvenser för den personliga integriteten. För att det överhuvud- taget ska gå att ta ställning till förslagen i rapporten är det enligt Datainspektionen nödvändigt att utförligt kartlägga och analysera vilka risker för den personliga integriteten som den föreslagna infor- mationshanteringsmodellen kan medföra. För detta arbete kan det bl.a. vara nödvändigt att närmare definiera för vilka ändamål som personuppgifter kommer att behandlas, vilka personuppgifter som är relevanta och adekvata för dessa ändamål, hur länge uppgifterna behöver sparas för dessa ändamål, vilka som kommer att ha tillgång till de insamlade personuppgifterna och till vilka uppgifterna ska lämnas ut.56

I ett hem som är försett med en smart elmätare går det att ta reda på en hel del om vad som försiggår, t.ex. om hur dygnsrutinerna ser ut, när någon kommer hem och vad personen då gör, om den lagar mat eller tittar på TV. Vissa menar t.o.m. att det är möjligt att utifrån elkonsumtionen dra slutsatser om vad som visas på en TV-apparat.57

12.7.2Det skyddande regelverket

Personuppgiftslagens bestämmelser gäller för hanteringen av per- sonuppgifter genom användning av smarta mätare. Av särskild bety- delse är i detta sammanhang personuppgiftslagens bestämmelser om ändamålsbegränsning, samtycke, information och säkerhetsåtgärder.

55  Energimarknadsinspektionens rapport Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden, Ei R2014:16.

56  Datainspektionen yttrande den 2 oktober 2014 i dnr 1773-2014.

57  Miro Enev m.fl, Televisions, video privacy and powerline electromagnetic interference, CCS’11, October 17–21, 2011.

363

Konsumentområdet

SOU 2016:41

12.7.3Risker för den personliga integriteten

Med hjälp av smarta mätare, kan det göras en mycket närgången kartläggning av vad som försiggår i hemmet, som för de flesta är den allra mest privata sfären. Det kan vara svårt för konsumenterna att föreställa sig hur mycket leverantörerna faktiskt kan lista ut om enskildas privata vanor utifrån bara konsumtionen av el, gas, vatten eller värme.

12.8Appar58

12.8.1Företeelsen

Appar är datorprogram som utvecklats för en specifik uppgift och som är inriktade på en särskild grupp av smarta enheter (som smarta telefoner, surfplattor och tv-apparater med internetanslutning).

Apparna organiserar informationen på ett sätt som är särskilt anpassat för enhetens specifika egenskaper. Apparna samverkar ofta nära med hårdvaran och det operativsystem som finns på enheterna.

Det finns hundratusentals olika appar att ladda ner från olika appbutiker för varje typ av smart enhet. Appar används till olika saker, som webbläsning, kommunikation (e-post, telefoni och med- delanden via internet), underhållning (spel, filmer/videoklipp, musik), socialt nätverkande, banktjänster och platsbaserade tjänster.

Enligt IIS internetstatistik för år 2015 har två av tre smartmobil- användare (47 procent av befolkningen) börjat använda Mobilt BankID och nästan fyra av tio använder Swish. Fyra av tio (29 pro- cent av befolkningen) publicerar åtminstone ibland var de är via mobilen och drygt var tredje (27 procent av befolkningen) har någon form av sensorförsedd utrustning som via en app registrerar hur de tränar.

Enligt IIS internetstatistik för år 2014 hör just hälso- och ­träningsappar till populära nyheter som presenterats under de senaste åren. Det är unga kvinnor som är flitigast att använda hälso- och träningsappar, långt mer än unga män. Hälften av de unga kvinnorna i åldern 16–35 år har en sådan app.

58  Detta delavsnitt bygger i huvudsak på Artikel 29-gruppens yttrande 2/2013 om appar på smarta enheter.

364

SOU 2016:41

Konsumentområdet

Mest använd enligt IIS statistik för år 2014 är Facebook-appen som används av 43 procent av alla personer som någon gång laddar ner appar. Sedan kommer bankappar (27 procent), tidningsappar (23 procent) väderappar (21 procent), spelappar (23 procent), Instagramappen (18 procent), Spotifyappen (14 procent) och res- hjälpsappar med tidtabeller (13 procent).

Appar erbjuds ofta till låga eller inga kostnader och kan ha ett fåtal eller flera miljoner användare. I USA är i dag användning av en app det vanligaste sättet att få åtkomst till internet.59

Exempel på vilka slags personuppgifter som kan komma att han- teras i en app som laddas ner i en mobiltelefon är: användarens posi- tion, lagrade kontakter, unika identifieringsnummer för enheten, användarens namn, kreditkorts- och betalningsinformation, loggar över telefonsamtal och sms, webbläsarhistorik, användarens inlägg på sociala medier, e-post, bilder, videofilmer samt biometriska upp- gifter (genom t.ex. ansiktsigenkänning och fingeravtryck).

Det bör dock noteras att alla appar inte begär åtkomst till samtliga ovanstående uppgifter. Det är också så att en app som begär åtkomst till uppgifter, inte nödvändigtvis skickar dessa vidare från telefonen.

Det är flera olika aktörer som kan ha möjlighet att ta del av upp- gifter som samlas in från en smart enhet genom en app: apputveckla- ren, appbutiken, operativsystemets tillverkare, enhetens tillverkare, företag som publicerar reklam i appen och företag som tillhandahål- ler analystjänster som hjälper apputvecklarna att ta reda på hur apparna används.

När den norska konsumentorganisationen Forbrukerrådet undersökte hur 20 populära appar (varav många är populära även i Sverige) hanterar uppgifter, var resultatet tydligt och oroväckande.60 De flesta apparna kunde ändra användarvillkoren utan att förväg meddela kunderna på lämpligt sätt (med lämpligt sätt avses i under- sökningen att på något aktivt sätt uppmärksamma kunderna på änd- ringarna, t.ex. genom att skicka ett mejl eller ha pop-up-fönster i tjänsten, dvs. inte bara att ändra villkoren på sin webbsida). Vissa appar hade otydliga definitioner av vad de anser vara personuppgifter och andra hade definitioner som inte är förenliga med dataskyddsbe-

59  In the US, Time Spent With Mobile Apps Now Exceeds Desktop Web Access, http://www. marketingcharts.com/online/in-the-us-time-spent-with-mobile-apps-now-exceeds-the- desktop-web-41153/ Hämtat 2016-05-12.

60  Rapporten APPFAIL, Threats to Consumers in Mobile Apps, Forbrukerrådet, mars 2016.

365

Konsumentområdet

SOU 2016:41

stämmelserna (dvs. att apparna hanterade personuppgifter som om det hade rört sig om uppgifter som inte går att härleda till enskilda personer). Överlag innehöll användarvillkoren många otydliga eller svåra begrepp. Elva av de granskade apparna begärde att få åtkomst till uppgifter som Forbrukerrådet menar inte rimligen kan behövas för den aktuella tjänsten. Ett flertal av apparna förbehöll sig rätten att anlita ospecificerade underleverantörer för sina tjänster, vilket enligt villkoren innefattade rätten att till dessa underleverantörer sprida uppgifter om kunderna. Forbrukerrådets granskning hittade även brister när det gällde bl.a. gallring (dvs. att uppgifter om kun- derna kunde sparas för länge), möjligheten att ta tillbaka ett samtycke och diskrepanser mellan vad som sades i användarvillkoren och den faktiska hanteringen (t.ex. att uppgifter faktiskt lämnades ut till tredje part utan att detta nämndes i användarvillkoren eller att posi- tionering gjordes även när appen inte var i bruk, vilket inte nämndes i användarvillkoren).

I Sverige har Råd & Rön61 gjort en granskning av tolv populära löparappar avseende bl.a. hur användarnas personuppgifter skyd- das.62 I granskningen framkom bl.a. att det fanns brister i krypte- ringsskyddet (som skyddar mot avlyssning) vid överföring av upp- gifter från apparna.

Organisationen Sveriges konsumenter anmälde i mars 2016 ett företag som ligger bakom en träningsapp till Konsumentverket för oskäliga avtalsvillkor och till Datainspektionen för att appens använ- darvillkor inte är förenliga med personuppgiftslagen. Organisationen grundar anmälan bl.a. på att användarvillkoren omfattar hela 38 sidor. Enligt Sveriges konsumenter kan det inte vara rimligt att förvänta sig att konsumenter ska läsa och sätta sig in i så omfattande användar- villkor när man skaffar sig något så trivialt som en träningsapp. Även innehållet i användarvillkoren ligger till grund för anmälan, bl.a. avseende rätten att sprida uppgifter till tredje part.

61  Organisationen Sveriges konsumenters tidning.

62  Malin Olsson (testansvarig Ronny Carlsson), Bra funktion men dålig säkerhet, publicerad i Råd & Rön nr 3 2016.

366

SOU 2016:41

Konsumentområdet

12.8.2Det skyddande regelverket

Personuppgiftslagens bestämmelser gäller för hanteringen av per- sonuppgifter genom användning av appar. Av särskild betydelse är i detta sammanhang personuppgiftslagens bestämmelser om ända- målsbegränsning, samtycke, information och säkerhetsåtgärder.

12.8.3Risker för den personliga integriteten

Genom att appar samverkar så nära med operativsystemet får de åtkomst till betydligt mer uppgifter än en vanlig webbläsare. Apparna kan samla in och sprida stora mängder uppgifter från enheten och behandla dessa för att kunna erbjuda användaren olika tjänster.

En betydande risk med appar är bristen på information. Många appar informerar inte på ett meningsfullt sätt sina potentiella använ- dare om vilken typ av personuppgifter appen kan behandla, i vilka syften och av vem. Bristen på öppenhet och insyn gäller inte bara gratisappar eller appar som tagits fram av oerfarna utvecklare.

Bristen på information hänger nära samman med en brist på informerat samtycke. När appen väl har laddats ned, ges samtycket vanligtvis bara genom att användaren får kryssa i en ruta för att god- känna villkoren, utan att det finns ett ”nej tack”-alternativ. Enligt en studie från september 2011 ville 92 procent av appanvändarna ha ett mer detaljerat val.63

Det finns också en risk för att bristfälliga säkerhetsåtgärder i apparna kan leda till otillåten hantering av personuppgifter, exempel- vis om en apputvecklare råkar ut för dataintrång eller om själva appen läcker ut personuppgifter.

En annan risk är att personuppgifter som samlas in av appar kan spridas till ett antal tredjeparter och hos dessa användas för odefini- erade eller mycket vida ändamål som exempelvis ”marknadsunder- sökning”.

Vidare förekommer inte sällan att appar samlar in mängder av uppgifter från telefonerna, utan att uppgifterna har något egentligt samband med appens funktion.

63  Rapport från företaget Futuresight: User perspectives on mobile privacy Summary of research findings, september 2011.

367

Konsumentområdet

SOU 2016:41

12.9Peer-to-peer-plattformar

12.9.1Företeelsen

En ny företeelse på senare år, som snarare är av organisatorisk och affärsmässig natur än teknisk, är s.k. peer-to-peer-plattformar (inte att förväxla med peer-to-peer-nätverk som är en nätverksteknisk företeelse). Företeelsen är en del av delningsekonomins framväxt och är av intresse ur ett integritetsperspektiv, eftersom den bygger på tillgång till detaljerade och ständigt uppdaterade uppgiftssamlingar om både konsumenterna och om dem som utför tjänsterna.

Peer-to-peer-plattformar erbjuder plattformar för privatpersoner och företag att utbyta tjänster med varandra samt för att utvärdera och spåra dem som levererar med god kvalitet. Sådana plattformar av olika slag har funnits flera år, men börjar nu på allvar etablera sig som stora och seriösa aktörer. Två aktuella och omtalade exempel är Uber och AirBNB.

Plattformarna förlitar sig på data från sina kunder och leverantö- rer för att kunna tillhandahålla sina tjänster. I många fall är både kunder och leverantörer vanliga privatpersoner. Peer-to-peer- tjänsterna samlar därmed mycket information om enskilda personer.

Exempelvis kan en peer-to-peer-baserad tjänst för persontran- sporter gå ut på att sätta kunder i kontakt med förare med hjälp av en särskild app. I appen (dvs. hos företaget bakom tjänsten) hanteras alla nödvändiga data: resenärens och förarens identiteter, deras posi- tioner, kreditkortsuppgifter och dylikt.64

12.9.2Det skyddande regelverket

Personuppgiftslagens bestämmelser gäller för hanteringen av per- sonuppgifter i samband med peer-to-peer-plattformar. Av särskild betydelse är i detta sammanhang personuppgiftslagens bestämmelser om personuppgiftsansvar, ändamålsbegränsning, samtycke, infor- mation och säkerhetsåtgärder.

64  Adam Erlandsson, Uber vill starta priskrig i Stockholm, publicerad den 29 januari 2014 på www.svd.se.

368

SOU 2016:41

Konsumentområdet

12.9.3Risker för den personliga integriteten

Det finns en risk att företagen bakom tjänsterna använder person- uppgifterna för nya ändamål, som kunden eller den som utövar en verksamhet inte har informerats om, som de inte har godkänt och som de inte heller hade kunnat föreställa sig då de ingick avtalet med företaget i fråga.

Enligt uppgifter i media ska det exempelvis ha inträffat att peer- to-peer-företag använt uppgifter för att tysta kritiska journalister, för att bedriva egna undersökningar på kundddata och förevisa kunddata som underhållning på personalfester.65 Efter den mediala uppmärksamheten har det aktuella företaget uppgett att man åtgär- dat problemen.66

Även om sådan användning är extrem och knappast är representa- tiv för branschen, illustrerar exemplet ändå på ett tydligt sätt vad som faktiskt kan hända.

12.10Kommitténs samlade bedömning av området

De senare årens teknikutveckling i kombination med nya använd- ningsområden och nya vanor, har inneburit att det genereras allt mer data om våra konsumtionsrelaterade beteenden.

Det är en allt mindre del av all data i världen som skrivs in eller på annat sätt medvetet genereras direkt av användarna. Mer och mer data genereras i stället rent maskinellt, utan mänsklig inblandning.

Utvecklingen har också inneburit att alla dessa uppgifter i större utsträckning faktiskt går att bearbeta och analysera samlat i realtid.

Den här utvecklingen kan självklart vara till nytta för den enskilde konsumenten på många sätt, men möjliggör samtidigt en allt mer omfattande kartläggning på individnivå. Kartläggningen ökar både på bredden och på djupet genom att fler och nya slags uppgifter samlas in och samkörs.

Ett grundläggande problem är att enskilda användare – trots ett i många delar tydligt regelverk – inte informeras om den ökande han- teringen på ett heltäckande men ändå lättfattligt sätt. Därtill kommer

65  Craig Timberg, Is Uber’s rider database a sitting duck for hackers?, publicerad den 1 decem- ber 2014 på www.washingtonpost.com.

66  Sam Frizell, What Uber Still Won’t Say About Your Data, publicerad den 30 januari 2015 på www.time.com.

369

Konsumentområdet

SOU 2016:41

att det rent allmänt finns en relativt låg medvetenhet i befolkningen om hur vardagsgöromål som inte uppfattas som ett uppgiftsläm- nande, faktiskt genererar elektroniska spår och hur dessa spår samlas in, sparas och används. Det finns inte heller någon större medveten- het om att personuppgifter faktiskt är en värdefull handelsvara, sär- skilt i tjänster som marknadsförs som ”gratis”.

Ett annat grundläggande problem är att uppgifter i allt större utsträckning börjar användas för andra ändamål än dem för vilka de ursprungligen samlades in, vilket brukar kallas för ”ändamålsglid- ning”. Det är inte förenligt med personuppgiftslagen, om det nya ändamålet är oförenligt med det ursprungliga. När ett stort antal i sig harmlösa uppgifter från olika sammanhang bearbetas och analyseras samlat, kan de tillsammans ge nya och tidigare oanade kunskaper om enskildas personligheter och användas för att göra antaganden om deras framtida beteende. Dessa nya kunskaper kan i sin tur väcka intresse för uppgifterna hos aktörer som exempelvis försäkringsbo- lag och kreditgivare.

Frågan om ändamålet med en hantering är nära förknippad med frågan om de samtycken som enskilda lämnar i olika sammanhang. Det sägs ibland vara den vanligaste lögnen på internet att svara ja på frågan om man läst och förstått företagets (dvs. webbplatsens, kund- klubbens, betalningsföretagets, appleverantörens) användarvillkor och därmed samtyckt till hur ens personuppgifter kommer hante- ras.67 De långa och invecklade användarvillkoren kan vara i stort sett omöjliga att förstå för gemene man, och särskilt för barn eller perso- ner som har en funktionsnedsättning.

En viktig faktor i sammanhanget är de inblandade aktörernas intresse att samla in så mycket data som möjligt om användarna. Det finns i dag en allmänt spridd och mycket stark tro på att även data som i dagsläget egentligen inte kan användas på något vettigt sätt, i en snar framtid kan förvandlas till avgörande tillgångar, både rent affärsmässigt och för att lösa svåra problem i samhället. Det har uppstått nya affärsmodeller och nya aktörer som har personupp­ gifter som främsta eller enda handelsvara, som exempelvis datamäk- lare.

67  En studie från år 2008 visade att en genomsnittlig användare skulle behöva 244 timmar för att läsa igenom samtliga användarvillkor för de sajter hon eller han besökte under loppet av ett år. I USA har presidentens vetenskaps- och teknologiråd sammanfattat situationen med att det bara är i en fantasivärld som enskilda faktiskt läser och förstår villkoren och klickar i att de samtycker.

370

SOU 2016:41

Konsumentområdet

Intresset av att samla in så stora mängder uppgifter som möjligt är således mycket starkt. Det framstår därmed inte som sannolikt att aktörerna eller marknaden på eget initiativ skulle begränsa kartlägg- ningen av konsumenter och ge enskilda reell insyn i hur deras upp- gifter hanteras och ge dem möjlighet att påverka hanteringen.

En annan risk för konsumenter avser informationssäkerhet. Som framgått av detta avsnitt är det inte alltid som nya teknikanvänd- ningar möjliggör ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifterna.

Det finns emellertid vissa tecken på att allmänheten i samband med Edward Snowdens avslöjanden kan ha blivit något mer medve- ten när det gäller informationssäkerhetsfrågor och skyddet för de egna personuppgifterna i olika webbtjänster. Avslöjandena har även föranlett många tjänsteleverantörer att förbättra skyddet i sina tjäns- ter genom att exempelvis införa kryptering som bara kunden har nyckeln till.68

Men även om det finns enstaka, lovvärda initiativ från aktörerna till att stärka integritetsskyddet för konsumenter, är dessa inte till- räckliga om man betraktar den pågående utvecklingen i sin helhet. Det krävs mer systemövergripande och grundläggande åtgärder för att stärka skyddet – redan i dag och ännu mer i en snar framtid.

Det kan också konstateras att flertalet företeelser som nämns i det här kapitlet inte har granskats ur ett integritetsskyddsperspektiv på senare år. De granskningar som görs av Post- och telestyrelsen (kakor) och av Datainspektionen (elektroniska betalningar och WiFi- tracking) är tillsynsaktiviteter riktade mot vissa specifika aktörer.

Konsumentverket omnämner i sin omvärldsrapport för år 2014 digitaliseringens påverkan på konsumenternas ställning, men har därutöver hittills inte varit aktivt när det gäller integritetsskyddsfrå- gor, t.ex. beträffande frågor om de sociala mediernas avtalsvillkor om personuppgifter.69

Det finns således i dagsläget ingen myndighet eller organisation som har en uppdaterad och allmän överblick över vilka företeelser som innebär risker för konsumenter, hur spridda företeelserna är, vilka aktörer de används av osv. och som därmed kan sägas ha en överblick över utvecklingen för konsumenters personliga integritet.

68  Norska Teknologirådets och Datatilsynets gemensamma rapport Personvern 2015 – tillstand og trender, januari 2015.

69  Konsumentverkets rapport 2014:13, Vår omvärld 2014 – rapport till regeringen 2014-11-30.

371

Konsumentområdet

SOU 2016:41

En tillkommande risk är att alla uppgifter som genereras av saker- nas internet, kan komma att begäras in av olika företag, som exem- pelvis försäkringsbolag. När de många och detaljerade uppgifterna väl finns, kommer de att attrahera många olika intressenter.

Det är redan i dag mycket svårt att som konsument använda sig av digitaliseringens och teknikutvecklingens alla fördelar utan att, mer eller mindre ofrivilligt, kartläggas på en detaljerad nivå. Det finns en överhängande risk för att det i framtiden kommer att bli ännu svå- rare.

Bristen på information, samtyckets urholkning, den stora sprid- ningen av uppgifter för nya ändamål och den ökade totala mängden av uppgifter om den enskilde, innebär att kommittén sammantaget anser att det finns allvarliga risker för konsumenters personliga inte- gritet.

Samtidigt måste beaktas att utvecklingen för med sig stora förde- lar för den enskilde konsumenten, exempelvis i form av nya tjänster, ökad tillgång till produkter samt större möjlighet till delaktighet och till att själv skapa tjänster och produkter. Utvecklingen visar också vissa tecken på att enskilda blivit mer medvetna och bättre på att tillvarata de möjligheter som faktiskt finns att vidta egna åtgärder för att skydda sin personliga integritet.

372

13 Sociala medier och e-post

Kommitténs bedömning: Användning av vissa sociala ­medier innebär en allvarlig risk för den personliga integriteten.

Användning av e-post innebär en påtaglig risk för den personliga­ integriteten.

13.1Sociala medier

13.1.1Avgränsning

Sociala medier som företeelse har redan berörts i kapitlen om skolan, arbetsliv och konsumentområdet. Myndigheters användning av sociala medier behandlas i kapitel 11 om e-förvaltning.

I det här kapitlet behandlas de övergripande egenskaperna hos sociala medier. Kapitlet tar i huvudsak upp hantering av uppgifter hos företag och organisationer som tillhandahåller olika slags sociala medier. Även hur enskilda personer med hjälp av sociala medier hanterar uppgifter om andra personer, behandlas till viss del. Emellertid berörs inte den straffrättsliga aspekten av enskildas han- tering av personuppgifter i sociala medier, eftersom den frågan nyli- gen behandlats av Utredningen om ett modernt och starkt straff- rättsligt skydd för den personliga integriteten. Utredningen lämnade i februari 2016 betänkandet Integritet och straffskydd.1

Även avsnitt 21.1 om molntjänster är av relevans när det gäller den personliga integriteten i sociala medier, eftersom sociala medier i allmänhet bygger på olika slags molntjänster.

1  Utredningens om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten betänkande Integritet och straffskydd, SOU 2016:7.

373

Sociala medier och e-post

SOU 2016:41

13.1.2Begreppet sociala medier

Begreppet sociala medier används för att särskilja en relativt ny typ av nätbaserade tjänster från det som ibland kallas för traditionella medier. I traditionella medier finns en tydlig avsändare och en stor publik. I de sociala medierna har alla användare möjlighet att själva välja vilken roll de vill ha, och att växla mellan rollerna. Ena stunden skriver användaren en text eller spelar in en film som han eller hon delar med sina vänner, i nästa stund kommenterar användaren en statusuppdatering eller ett foto som en bekant har publicerat. Andra gånger är användaren mer passiv och läser, tittar och lyssnat utan att själv bidra med något innehåll.

Spännvidden i de sociala medierna är stor. Till kategorin kan man bland annat räkna bloggar, diskussionsforum och artikelkommenta- rer. Även många on-line-spel innehåller diskussionsforum eller chat- tar som ger dem karaktär av sociala medier. Till de sociala medierna räknas givetvis den typ av tjänster som brukar benämnas som sociala nätverkssajter. Till den sistnämnda kategorin hör bland annat tjäns- ter som Facebook, Twitter, Instagram, Kik, Ask och Periscope. I detta kapitel används beteckningen sociala medier i bred bemärkelse, som ett samlingsbegrepp för de olika former av sociala medier som finns i dag. Beteckningen används här såväl för de sociala medierna i sig, som för de företag som tillhandahåller de sociala medierna.

Användningen av sociala medier bland befolkningen undersöks med jämna mellanrum. Det visar sig då att användningen varierar beroende på bl.a. ålder och kön. Exempelvis är sociala nätverkssajter något mer populära bland flickor i åldern 11–16 år, jämfört med poj- kar i samma ålder vilka gärna ägnar sig åt spel på nätet, vilket i sin tur inte alls är lika populärt bland flickor i samma åldersgrupp.2

I en annan rapport finns generella siffror om användningen av sociala medier.3 Enligt denna undersökning är Facebook fortfarande det sociala nätverk som dominerar. Hela 70 procent av internetan- vändarna använder Facebook åtminstone någon gång och nästan alla som besöker sociala nätverk besöker också Facebook. Bildbaserade nätverk får allt större spridning, särskilt bland de unga. Instagram ökar mest, totalt 40 procent av internetanvändarna använder nu

2  Rapport från Internetstiftelsen i Sverige, Eleverna och internet 2015, av Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson.

3  Rapport från Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet – 2015 års undersökning av svenska folkets internetvanor, av Olle Findahl och Pamela Davidsson.

374

SOU 2016:41

Sociala medier och e-post

tjänsten. Snapchat används däremot främst av tonåringar. Både Twitter och LinkedIn används av en av fem internetanvändare. Men ännu är det traditionell e-post och korta snabbmeddelanden som dominerar den dagliga kommunikationen på internet.

Sett över alla åldrar är kvinnor mer aktiva än män när det gäller att kommunicera över internet och besöka sociala medier.4 Det gäller framför allt i den dagliga användningen. Skillnaderna är särskilt stora vad gäller dagliga besök på Instagram (22 procent av kvinnorna respektive 12 procent av männen), Facebook (53 procent respektive 41 procent), bloggar (13 procent respektive 5 procent), SMS (60 procent respektive 50 procent) och dagliga besök på sociala medier med mobilen (65 procent respektive 48 procent). Det är också något vanligare att kvinnor publicerar var de befinner sig (21 procent respektive 13 procent minst någon gång i veckan). Siffrorna avser procent av den del av befolkningen tillhörande respektive kön som över huvud taget använder sig av internet. Men det föreligger inga stora skillnader mellan män och kvinnor i hur ofta de använder e-post, Twitter, Instant messaging, besöker chattrum eller skickar mms.

Att utvecklingen och användningen av sociala medier formligen har exploderat de senaste åren är närmast en truism. Siffrorna som anger hur mycket data som användare lägger ut på sociala medier varierar, men är alltid mer eller mindre svindlande. Exempelvis har ett it-företag gjort beräkningar som visar att det under år 2014 varje minut delades innehåll 2,5 miljoner gånger på Facebook, tweetades 300 000 gånger, postades 220 000 nya bilder på Instagram och lades upp 72 timmar nytt videoinnehåll på Youtube.

När det kommer till att använda denna enorma datamassa är uppfinningsrikedomen mycket stor och på ständig frammarsch. Bara som ett exempel rapporterades under år 2015 att Google försöker utveckla en teknik för att utifrån bilder på maträtter kunna utläsa hur många kalorier dessa innehåller, vilket ska ses mot bakgrund av att de flesta bilder i sociala medier går att härleda till enskilda individer.5

Till utseende och funktion skiljer de olika tjänsterna sig åt, men många funktioner återkommer, däribland dessa:

–– möjlighet finns att skapa ett eget lösenordskyddat konto,

4  Rapport från Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2014, av Olle Findahl.

5  Jon Fingas, Google hopes to count the calories in your food photos, publicerad den 2 juni 2015 på www.engadget.com.

375

Sociala medier och e-post

SOU 2016:41

––möjlighet finns att leta upp vänner och bekanta och lägga till dem på en kontaktlista för att underlätta kontakten med dem,

––möjlighet finns att skapa eller ladda upp eget material. Det kan vara korta statusuppdateringar eller längre texter, det kan vara bil- der och filmsekvenser, det kan vara ljud eller annat,

––möjlighet finns att göra inställningar som styr vilka andra perso- ner som kan se det som laddas upp,

––möjlighet finns att se innehåll som andra användare har skapat, att lämna kommentarer eller på andra sätt interagera och ibland även dela med andra användare.

Det finns studier som gör gällande att användningen av sociala me- dier är starkt beroendeframkallande.6 Beroendet har beskrivits på följande sätt:

Sociala medier erbjuder inget innehåll. Det är vi själva som är innehållet. Därför gäller det att hela tiden upprätthålla vårt intresse, vår närvaro. Helst skall vi logga in flera gånger varje dag, helst skall vi uppdatera, gilla och sprida bilder, texter och tankar mest hela tiden, annars riskerar affärsmodel- len att kollapsa. Därför, påpekar Christian Fuchs, är sociala medier konstru- erade för att upprätthålla vårt intresse. De kopplar upp sig mot våra mest basala känslor och behov, de levererar en plattform som gör att vi känner oss uppskattade, populära och intressanta. De är medvetet konstruerade för att vi skall få en positiv kick.7

13.1.3Olika kategorier av sociala medier

Sociala medier kan delas in och kategoriseras på många olika sätt. Indelningen och beskrivningen som följer här, är i allt väsentligt hämtad från Statens medieråds beskrivning av sociala medier såsom den återges i betänkandet Integritet och straffskydd.8

Vissa sociala medier är särskilt utformade för visuell kommunika- tion, exempelvis bilddelningstjänster som Instagram, eller videodel- ningsplattformar som YouTube. Andra är utformade för snabb, främst textbaserad kommunikation, som exempelvis Twitter och

6  Johan Åkesson, Uppdaterade och sömnlösa, publicerad den 14 februari 2012 på www.dn.se. 7  Mattias Hagberg, Gilla på egen risk, publicerad den 20 juni 2013 på www.gp.se

8  SOU 2016:7.

376

SOU 2016:41

Sociala medier och e-post

KiK. I vissa sociala medier sker kommunikationen flyktigt i avgrän- sade grupper (i chatappar som exempelvis Snapchat), i andra handlar det om en mer beständig kommunikation i identitetsbaserade sociala nätverk som exempelvis Facebook. Flera sociala medier kan också kopplas till traditionella medier. Exempelvis använder sig flera tid- ningars webbupplagor av en koppling mot sociala medier (t.ex. Facebook) som kommentarsfält i stället för att ha en egen kommentarsfunktion på sajten. På diskussionsforum som t.ex. Flashback och Familjeliv kan användare samtala om i princip allt i en enorm mängd diskussionstrådar. Denna typ av forum har också en mycket varierande grad av moderering, med bl.a. den effekten att de låter användarna publicera omfattande samlingar av uppgifter om andra personer, vilka ibland kan vara synnerligen ovälkomna, när- gångna och kränkande för de omtalade personerna.

En viktig aspekt av den förändring som sociala medier genomgått under de senaste åren, är kopplingen till det fysiska rummet. Tidigare var sociala medier anpassade till stationära eller bärbara datorer genom uppkoppling via webben, men är nu anpassade för att använ- das i mobiltelefonen. Vissa sociala medier existerar inte ens på web- ben utan går enbart att använda genom en app i en smart mobiltele- fon. De sociala mediernas ökade mobilitet innebär att man snabbare och enklare kan lägga upp information än tidigare. Förr behövde man ta en bild och sedan föra över den till en dator innan man kunde lägga upp den på Facebook. I dag sköts allt omedelbart i en smart mobiltelefon.

I dag finns det många tekniska möjligheter för användaren att sammanlänka olika sociala medier, exempelvis genom att delning av information görs automatiskt på flera plattformar. Det är möjligt att ta en bild med mobiltelefonen, dela den på t.ex. Instagram, som kopplats till Facebook och till en blogg. På så sätt så görs delningen samtidigt på dessa tre plattformar. Begränsningen i delningen per plattform beror på hur man som användare konfigurerat delningarna. Sociala plattformar kan också användas som inloggningsnyckel till andra tjänster och applikationer. I stället för att skapa nya konton till alla nya tjänster, kan man exempelvis välja att logga i med sitt Facebook-konto. Många sociala medier möjliggör användaranony- mitet, dvs. identifierbara uppgifter hålls hemliga av den som äger tjänsten. Exempelvis är Twitter en sådan plattform – här väljer använ- daren själv om kontot ska vara identifierbart till en person. Det finns

377

Sociala medier och e-post

SOU 2016:41

även tjänster vars affärsmodell är att tillhandahålla användarna full- ständig anonymitet. Vissa av dessa innebär också att användaren kan vara anonym i relation till den som tillhandahåller tjänster, t.ex. Cloaq.

13.1.4Funktioner för klagomålshantering

Många sociala medier tillhandahåller ett kontaktformulär som per- soner kan använda sig av om de har klagomål på sådant som publice- rats på det sociala mediet, exempelvis när någon användare har publicerat kränkande inlägg.

Datainspektionen har tagit fram en särskild webbplats, www. krankt.se, som riktar sig till barn och ungdomar, där det finns en lista med kontaktuppgifter till de vanligaste sociala mediernas sidor för klagomålshantering.

Det är svårt att bilda sig en överblick över vilka slags klagomål som riktas till de sociala medierna och hur dessa hanterar klagomå- len. I en granskning från år 2014 av hanteringen av enskildas klagomål med anledning av kränkningar av kvinnor på Facebook, Twitter och Youtube, riktades kritik bl.a. mot att dessa sociala medier inte själv- mant arbetade med att förbättra sin hantering av sådana klagomål, utan att detta gjordes först när det hade inträffat kränkningar som blivit medialt uppmärksammade. De sociala medierna kritiserades också för att inte tillräckligt tydligt berätta för dem som vill anmäla kränkningar hur klagomålen skulle hanteras av det sociala mediet.9

Under vintern 2016 har svenska media beskrivit de stora svårig- heterna med att förmå i synnerhet Facebook att ta bort material som kan anses som hatiskt och hotfullt mot vissa namngivna personer.10

9  Rapporten End violence: Women’s rights and safety online Internet intermediaries and violence against women online, Executive summary and findings, publicerad i juli 2014 av Association for Progressive Communications.

10  Se t.ex. Jack Werner, Hatet som Facebook vägrar att ta bort, publicerad i Svenska dagbladet den 29 februari 2016.

378

SOU 2016:41

Sociala medier och e-post

13.1.5Annonsförsäljning

Av betydelse i sammanhanget är att de flesta sociala medierna är gratis för användarna. I den mån de genererar några intäkter kommer dessa i huvudsak från annonsförsäljning, men det förekommer även tjänster som under många år finansieras av riskkapitalbolag där för- hoppningen är att längre fram i tjänstens utveckling hitta en funge- rande intäktsmodell.

För att bli en attraktiv plattform för annonsörer finns det två vägar att gå, vilka inte sällan kombineras. Dels handlar det om volym, dvs. att tjänsten har många användare som annonsörerna kan nå. Dels handlar det om kvalitet, dvs. att tjänsten kan erbjuda annonsö- rerna rätt publik. I traditionella medier görs ofta publikundersök- ningar för att få reda på vilka som läser, tittar eller lyssnar på mediet i fråga. I enkäter ställs då frågor om ålder, kön, inkomst, intressen och så vidare. Med den informationen går det att ta fram en profil över en typisk konsument av det aktuella mediet. Till annonsörerna kan det sedan riktas ett erbjudande om att nå dessa typiska konsumenter.

Sociala medier öppnar helt nya möjligheter för riktad reklam, med hjälp av all den information som användarna lämnar ifrån sig i kombination med den information som skapas om dem.

Den kunskap som företagen bakom de sociala medierna har om sina användare används inte bara i reklamsyfte. Samma information används också för att utveckla tjänsten vidare. Företagen kan se vad användarna uppskattar respektive vad de ogillar, och kan anpassa den fortsatta utvecklingen av tjänsterna efter detta.

Det har på senare tid blivit allt vanligare att enskilda på olika sätt väljer bort reklam på nätet, exempelvis genom att installera en s.k. adblocker som är ett tillägg i webbläsaren som blockerar annonser på webbsidor.

13.1.6Två typer av information

I de sociala medierna finns i huvudsak två typer av information. Det handlar dels om information som användarna själva skapar och dels om information som företagen bakom tjänsterna skapar om sina användare med hjälp av sambearbetningar av olika datakällor, såväl egna som externa.

379

Sociala medier och e-post

SOU 2016:41

Användarna är i allmänhet medvetna om de sprider information till andra användare. Däremot förstår de inte alltid vilka personer som faktiskt kan se deras innehåll.

Det är ofta oklart hur tjänsternas integritetsinställningar fungerar. När en grupp forskare år 2011 undersökte i vilken utsträckning användare förstod integritetsinställningarna hos Facebook, kunde de konstatera att av de undersökta exemplen hade bara 37 procent av statusuppdateringarna och bilderna de integritetsinställningar som var användarens avsikt.11 I majoriteten av fallen där de faktiska inställningarna och användarnas avsikt inte stämde överrens, visades innehållet för fler än det var tänkt. Av 907 slumpvist utvalda bilder från 197 Facebook-användare, var hälften tillgängliga för vem som helst, tvärt emot vad som var användarnas avsikt.

En annan svårighet för användarna är de tredjepartsapplikationer som går att installera i ett Facebook-konto. Typiska exempel på tredjepartsapplikationer på Facebook är spel och olika typer av tester där användaren svarar på frågor. När en användare installerar en ny Facebook-app dyker det upp en ruta där man ser vilka rättigheter appen i fråga behöver. Problemet är att man många gånger inte bara ger appen tillgång till information om sig själv, utan även information om sina vänner. Bland de integritetsinställningar som Facebooks användare kan göra finns möjligheten att begränsa vilken informa- tion som tillgängliggörs för de appar som vännerna använder sig av. Men standardinställningen tillåter en bred och omfattande åtkomst till många olika slags uppgifter. För en nybliven användare på Facebook fick i maj 2015 vännernas appar bland annat tillgång till statusuppdateringar, familjerelationer, utbildning och arbetsgivare. Användarvillkor och användningen ändras kontinuerligt för de flesta sociala medier, och detaljerade beskrivningar blir därför snabbt inak- tuella.

Vid sidan av den information som användarna själva medvetet skapar eller laddar upp till de sociala medierna, skapas också en hel del information om dem. Med hjälp av kakor (på engelska cookies), små textfiler som sparas i webbläsaren, går det till exempel att följa vilka webbplatser som besöks. I takt med att Facebook har växt har andra webbplatser sett fördelar med att lägga till Facebookfunktioner,

11  Yabing Liu m.fl., Analyzing Facebook Privacy Settings: User Expectations vs. Reality – i Proceedings of the 11th ACM/USENIX Internet Measurement Conference (IMC’11), Berlin, 2011.

380

SOU 2016:41

Sociala medier och e-post

som gilla-knappar och kommentarsfält. För webbplatserna blir detta ett enkelt sätt att lägga till sociala funktioner och samtidigt få ökad spridning. Men det innebär också att Facebook får information om vilka sidor enskilda användare besöker på webben. Detta gäller oav- sett om besökaren på en webbsida trycker på gilla-knappen eller inte. Varje gång en sida med en sådan knapp laddas i en webbläsare hämtas knappen från Facebooks servrar, varvid Facebook får veta vilken användare det handlar om. Ett klick på knappen ger dock mer infor- mation, eftersom det även talar om att innehållet är något som användaren gillar.

Kakor och gilla-knappar är långt ifrån de enda sätten att registrera en användares beteende. Pixelspårning och digitala fingeravtryck är två andra exempel. Pixelspårning har till sin funktion mycket gemen- samt med de gilla-knappar som finns på andra webbplatser än Facebook. Genom att lägga in en väldigt liten och genomskinlig bild förändras inte användarens upplevelse av webbsidan, men eftersom adressen till bilden är unik för varje användare går det att veta vem som besökt sidan. Digitala fingeravtryck har behandlats i kapitel 12 om konsumentområdet.

Den belgiska dataskyddsmyndigheten publicerade i maj 2015 en rapport om Facebooks kartläggning av enskildas surfvanor. I ­rapporten konstaterar myndigheten bland annat att Facebook spårar alla som kommer in på sidor som har ett av företagets sociala insticksprogram (på engelska social plug-in). Exempel på sådana är Facebooks knappar för att ”gilla” eller ”dela” vilka finns på många webbsidor utanför Facebooks egen domän. Den belgiska myndighe- ten beskriver hur Facebook placerar en unik kaka på användarens dator vid besök på en sida som har en av Facebooks knappar för sociala insticksprogram. Med hjälp av den unika kakan registrerar sedan Facebook användarens alla besök på andra sidor som också har en av Facebooks knappar, även om användaren saknar konto hos Facebook. Myndigheten rekommenderar i rapporten bl.a. att Facebook ska sluta upp med att utan samtycke placera kakor hos och spåra användare som inte själva har ett konto hos Facebook.12

12  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Rekommendation nr 04/2015 av den 13 maj 2015.

381

Sociala medier och e-post

SOU 2016:41

En belgisk domstol har i november 2015 förelagt Facebook att sluta spåra användare som saknar egna konton hos Facebook.13 Domstolen beslutade även att Facebook skulle betala 250 000 euro per dag så länge Facebook inte inrättar sig efter domstolens föreläg- gande.

Tillsynen av hanteringen av personuppgifter i sociala medier har i Sverige huvudsakligen varit inriktad på hur användare, både enskilda individer och företag eller myndigheter, hanterar uppgifter om andra personer. Endast i ett fåtal fall har de som tillhandahåller sociala medier granskats. Vissa globala medier som exempelvis Facebook, hanteras gemensamt i Artikel 29-gruppen, även om några nationella tillsynsmyndigheter inom EU på eget initiativ granskat just Facebooks hantering av uppgifter om det egna landets invånare.

13.1.7Vilka har intresse för uppgifter om användarna?

I sociala medier finns således stora mängder information om använ- darna. Denna informationsmängd är av potentiellt intresse för många olika parter. Det saknas tillförlitlig, svensk statistik över omfatt- ningen av hur många personuppgifter som varje år läcker från svenska organisationer och myndigheter. Siffror från USA ger vid handen att antalet läckta uppgifter pga. antagonistiska attacker (på engelska hacking/skimming/phising) har ökat radikalt under de senaste åren.14

Företag

Från näringslivet är intresset för användarnas information sprunget ur dess kommersiella potential. De stora sociala medierna är uteslu- tande gratis för användarna och finansieras i stället av annonsintäkter. Genom att ha stora mängder information om sina användare går det att erbjuda annonsörerna att göra snäva urval för sina reklamkam- panjer. Jämfört med traditionella medier, där kunskapen om en viss tidnings läsare eller en viss tv-kanals tittare är relativt grovhuggen,

13  Beslut den 9 november 2015 av Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel i mål nr 15/57/C.

14  Identity Theft Resource Center Breach Report Hits Near Record High in 2015. http:// www.idtheftcenter.org/ITRC-Surveys-Studies/2015databreaches.html Hämtat 2016-05-10.

382

SOU 2016:41

Sociala medier och e-post

kan sociala medier låta annonsörerna göra betydligt mer finmaskiga urval, baserade på bland annat bostadsort, kön, ålder, civilstånd, intressen och så vidare. Ju bättre sorteringsmöjligheter, desto träff- säkrare annonskampanjer vilket i sin tur leder till ett bättre erbju- dande till annonsmarknaden.

Det går att förbättra möjligheterna ytterligare, genom att inklu- dera uppgifter från inköp gjorda i fysiska butiker. Exempelvis har Facebook samarbeten med Datalogix, Epsilon, Acxiom och BlueKai. Alla fyra företagen samlar in stora datamängder, från bland annat amerikanska butikskedjors bonusprogram. Annonsörer kan sedan välja att visa reklam för befintliga kunder. Facebook erbjuder också möjligheten att rikta annonser till personer som finns med i en befintlig databas och matcha dem mot användare på Facebook med hjälp av exempelvis telefonnummer eller e-postadress. Det går också att först använda pixelspårning för att se vilka Facebook-användare som besöker en viss webbplats och sen välja att visa annonser bara för dem.

För företagen som tillhandahåller de sociala medierna finns det också andra anledningar att känna till så mycket som möjligt om sina användare. Genom att ha kunskap om sina användare ökar möjlighe- terna att bygga en tjänst som intresserar dem och som de återkom- mer till, helst många gånger varje dag. Därmed ökar företagen som tillhandahåller de sociala medierna ytterligare sitt värde som annons- marknad.

De sociala medierna kan dock även ha andra intressen än annons- försäljning när det gäller användarnas personuppgifter. Internetstiftelsen i Sverige nämner i en av sina informationsskrifter att Facebook i början av år 2012 gjorde en undersökning på nästan 690 000 användare i flera olika länder utan deras vetskap. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur människor reagerar på positiva respektive negativa kommentarer. Under en vecka fick försöksper- sonerna se antingen övervägande positiva eller övervägande negativa kommentarer i sina flöden på Facebook. Resultatet visade att tonen i statusuppdateringarna smittade: de som såg positiva kommentarer skrev också själva mer positiva inlägg. Den aktuella undersökningen var förenlig med Facebooks då rådande policy, enligt vilken uppgifter

383

Sociala medier och e-post

SOU 2016:41

om användarna kunde användas ”för interna åtgärder, däribland fel- sökning, dataanalys, testning, forskning, utveckling och tjänste­ förbättring”.15

Intressebaserad kartläggning av organisationer

Det är inte bara företag med produkter och tjänster att sälja som är intresserade av att utnyttja informationen i sociala medierna i mark- nadsföringssyfte. Samma möjligheter lockar även organisationer som vill nå ut med sitt budskap. Det kan till exempel handla om politiska partier.

Precis som näringslivet kan politiska organisationer gå från mass- kommunikation i form av bland annat valaffischer på anslagstavlor och tidningsannonser till helt personanpassad kommunikation. I detta sammanhang brukar Barack Obamas omvalskampanj år 2012 nämnas som särskilt innovativ. Bl.a. använde man sig av data från ett flertal olika källor för att beräkna sannolikheten för valdeltagande ner på individnivå, vilket gjorde det möjligt att rikta kampanjinsat- serna till personer där de skulle ge bäst utdelning.16

Informationsstölder av hackare

Sociala medier som lagrar stora informationsmängder blir självklart också måltavlor för kriminell verksamhet. Syftet kan vara att leta material i utpressningssyfte, att använda ett kapat konto för bedräge- rier eller komma över kontokortsuppgifter för att sälja dessa på svarta marknaden.

Underrättelsetjänster

Svenska brottsbekämpande myndigheters möjligheter att få åtkomst till uppgifter i sociala medier behandlas i kapitel 18.

15  Internetstiftelsens i Sverige internetguide nr 35, Användarvillkoren som ingen läser, version 1.0, 2015, författad av Johanna Lundeberg.

16  Zeynep Tufekci, Engineering the Public: Big Data, Surveillance and Computational Politics, First Monday, Volume 19, Number 7, July 2014.

384

SOU 2016:41

Sociala medier och e-post

Mycket av de senaste årens debatt om personlig integritet har handlat om amerikanska myndigheters massövervakning av vad egna och andra länders medborgares gör på nätet. Debatten inleddes under sommaren 2013 när Edward Snowden började avslöja hemligstämp- lade dokument om USA:s massövervakning till journalisterna Glenn Greenwald och Laura Poitras. Den därmed avslöjade övervakningen har ändrat synen på vilket integritetsskydd som ges i USA för uppgif- ter om EU-medborgare (se nedan om det skyddande regelverket).

13.1.8Radering av uppgifter i sociala medier

Det är i praktiken omöjligt för användare av sociala medier att ha någon insyn i hur och var de egna uppgifterna lagras. Uppgifterna finns ofta utspridda över flera servrar runt om i världen, och har dessutom sannolikt säkerhetskopierats på ytterligare några platser. Det här får konsekvenser den dag en användare vill radera en bild som användaren publicerat i det sociala mediet. För användaren och dennes vänner försvinner ofta bilden eller videosekvensen omgå- ende. Men innan den även försvunnit från alla företagets servrar kan det gå längre tid, under vilken den som har en direktadress till inne- hållet fortfarande kan komma åt bilden.

Beroende på hur tjänsteleverantören löst säkerhetskopieringen av användarnas data kan det dessutom vara så att det är mer kostnads­ effektivt för företaget att inte radera bilden eller filmen ur alla säker- hetskopior. För användaren ser det alltså ut som om det material som inte längre var önskvärt att ha publicerat på nätet är raderat. Det stämmer också så till vida att varken användaren eller dennes vänner längre kan komma åt det som en gång publicerades. Men materialet kan ändå finnas kvar hos det sociala mediet.

13.1.9Användarvillkor

Användarvillkoren hos de sociala medierna varierar i omfång och begriplighet. De är oftast långa och invecklade och kan vara otydliga på en del viktiga punkter, t.ex. hur uppgifterna får vidareanvändas och spridas till det sociala mediets samarbetsparter. När en användare

385

Sociala medier och e-post

SOU 2016:41

skapar ett nytt konto hos något av nätets sociala medier visas vanligt- vis användarvillkoren upp, och användaren måste bekräfta att de är lästa genom att kryssa i en ruta.

Användarvillkor av varierande komplexitet i kombination med användarnas ointresse av att läsa dem är problematiskt. Många användare känner inte till villkoren som de har accepterat och även om de skulle läsa dem, är det inte enkelt att förstå vilken information som samlas in och hur den faktiskt används.

Det finns organisationer som försöker hjälpa enskilda att få en enkel överblick över vilka villkor som gäller för bl.a. olika sociala medier. Exempelvis finns webplatsen tosback.org som har som mål- sättning att komma till rätta med vad den anser vara den största ­lögnen på nätet, vilket är uttalandet ”jag har läst och godkänt använ- darvillkoren”. På webbplatsen listas sammanfattningar och aktuella förändringar av de större företagens användarvillkor. Av samman- fattningarna framgår att det är vanligt med användarvillkor som ger respektive företag en vidsträckt rätt att vidareanvända och sprida uppgifter om användarna utanför den egna organisationen. Det förekommer också att användarvillkoren föreskriver att tvister ska prövas enligt gällande rätt i någon av USA:s delstater, och att använ- darna avstår från att exempelvis medverka i en grupptalan mot det sociala mediet.

13.2E-post

E-post, även kallat mejl, är en sätt att skicka meddelanden från en avsändare till en eller flera mottagare över nätet. I detta kapitel används begreppen e-post och mejl omväxlande och i allt väsentligt som synonymer.

Ett e-postmeddelande förmedlas vanligen med hjälp av nätverks- protokollet SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) via ett antal serverdatorer­ . E-posten läses med ett klientprogram som antingen kommer åt e-posten som filer på datorn eller kommunicerar med en mejlserver.

Webbmejl är webbaserade system som ger användaren möjlighet att läsa och skriva e-post med en vanlig webbläsare i stället för med en särskild e-postklient.17

17  ”Webbpost.” Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbpost Hämtat 2016-05-10.

386

SOU 2016:41

Sociala medier och e-post

Många universitet och skolor använder webbmejl för att ge studenter­ och personal webbaserad åtkomst till sina mejlkonton och andra relaterade tjänster som personlig kalender, anteckningar och att göra-listor. Dessutom erbjuder de flesta internetleverantörer access till sina mejltjänster via webben. Det finns också fristående webbmejltjänster.

Programvaran för webbmejl kommunicerar ofta med en normal mejlserver som sköter mottagning, lagring och filtrering av inkom- mande post och kontroll, lagring och sändning av utgående post, och med en normal webbserver för kommunikation med webbläsaren. Ett webbmejlprogram sköter kontakten mellan mejlserver och webbserver och skapar de webbsidor som används för användar- gränssnittet.

SMTP-protokollet är konstruerat så att mejl inte ska kunna för- svinna på grund av nätverksstörningar eller liknande. Den vanligaste orsaken till att mejl inte kommer fram på avsett vis är därför inte ett oförutsett avbrott på väg till mottagaren, utan att mejlet klassificeras som skräppost.

Att skicka e-post liknas ofta vid att skicka ett vykort utan kuvert med posten. Dock kan det argumenteras för att vykort förmodligen är ett säkrare val, eftersom dessa passerar betydligt färre potentiella läsare än ett genomsnittligt mejl. På väg till mottagaren passerar ett mejl via en mängd servrar anslutna till nätet. Vid varje enskild punkt är det i regel enkelt att läsa vad som står skrivet i mejlet. Texten i mejlet kan även läsas av den enskildes mejlleverantör och internetle- verantör. Detta beror på att mejl vanligen skickas över nätet i klartext

– som bokstäver, siffror och andra tecken – och därmed kan läsas var som helst längs vägen, och även lagras i klartext. I mejltekniken finns inga inbyggda säkerhetsåtgärder som döljer innehållet för andra än mottagaren. Den gör det heller inte möjligt att för avsändare få veta om någon, och i sådana fall vem, som har tagit del av informationen som skickats. En angripare som vill komma över kommunikationen kan därför med hjälp av ett program spela in all trafik som rör sig in och ut från en enskild persons dator.18

18  Internetstiftelsen i Sverige, IIS, Internetguide nr 30, IT-säkerhet för privatpersoner, version 1.0, 2013, av Daniel Goldberg och Linus Larsson.

387

Sociala medier och e-post

SOU 2016:41

För att skydda innehållet i meddelanden från antingen förvansk- ning eller insyn används elektroniska signaturer respektive krypte- ring. Det existerar i huvudsak två standardiserade metoder för att skapa elektroniska signaturer eller kryptera innehållet i mejl, S/MIME­ och PGP.

En kryptografisk signatur säkerställer att meddelandet inte för- vanskats från det att signaturen skapades till dess att mottagaren verifierar signaturen på meddelandet. Det görs genom att skapa en kryptografiskt säker checksumma av meddelandet och kryptera denna checksumma med avsändarens hemliga nyckel. Då mottagaren dekrypterar checksumman med avsändarens publika nyckel kan mottagaren dels verifiera att avsändaren också är innehavaren av den privata nyckeln, samt genom att verifiera checksumman också veri- fiera att meddelandet inte har förvanskats på vägen. Ett krypterat meddelande är krypterat med mottagarens (det kan vara flera) publika nyckel, och eftersom modernt krypto är asymmetriskt kan således också bara mottagarna dekryptera meddelandet. Oftast ­signerar man krypterade meddelanden för att bevisa att avsändaren är autentisk.

Genom kryptering kan alltså mejlets innehåll skyddas från att läsas av andra än den avsedda mottagaren. Däremot visas fortfarande både avsändarens och mottagarens adresser samt en hel del annan information som till exempel vid vilken tid och vilket datum mejlet skickades. För den som även är mån om att skydda sin och mottaga- rens identiteter, behövs därför fler åtgärder än kryptering, som exempelvis anonyma och temporära mejladresser.

För att säkert utbyta information mellan e-postservrar behöver kommunikationen skyddas under transport. TLS (akronym för engelskans Transport Layer Security, ungefär transportlagersäkerhet på svenska) är en öppen standard för säkert utbyte av krypterad information mellan datorsystem (dvs. till skillnad från kryptering som görs av den enskilde avsändaren och som berörs ovan). TLS används för att kryptera kommunikationen mellan två enheter. Tanken med att skydda den information som utväxlas mellan dessa enheter är att ingen annan på nätverket, till exempel internet, ska kunna avlyssna eller förvanska informationen. TLS erbjuder förutom konfidentialitet (kryptering) även riktighet (dataintegritet), och

388

SOU 2016:41

Sociala medier och e-post

beroende på hur det används dessutom äkthetsskydd (källskydd). TLS kan alltså användas vid överföring av mejl (SMTP), vilket är bra i de fall då man inte använder sig av kryptering på meddelandenivå.19 Dagens mejlprogram innehåller också en del funktioner som ökar riskerna för att mejlet skickas fel. Det kan vara namn och e-post- adresser som fylls i automatiskt eller upprättade mejllistor som gör att mejlet oavsiktligt riskerar att skickas till fel mottagare eller till betydligt fler mottagare än avsändaren avsett. Det är också enkelt att förfalska en avsändaradress om inga åtgärder vidtagits för att förhin- dra detta. Inom IETF 20 har standarder utvecklats i syfte att förhindra sådana förfalskningar. DomainKeys Identified Mail (DKIM) är en teknik som genom digitala signaturer skyddar valda delar av e-post- huvudet och innehållet i e-postmeddelandet från modifiering av tredje part. Den viktigaste komponenten som skyddas är avsändar- adressen. Detta för att motverka förfalskade avsändaradresser i syfte

att förhindra nätfiske och andra typer av attacker.

Enligt Datainspektionen har den senaste tiden teknikutveckling inneburit att resonemang kring ”interna” mejl (dvs. tanken att mejl som skickas inom en organsation inte kan läsas av obehöriga utanför organisationen) allt mer har förlorat sin relevans. Anledningen till detta är bl.a. att om det finns funktioner för webbmejl, innebär dessa så gott som alltid att mejlen görs tillgänglig via ett öppet nät. Detsamma gäller om vissa tjänster, till exempel antivirusfunktioner eller spamtvätt, tillhandahålls av en extern leverantör. Om hela eller delar av drift, administration eller underhåll av mejlsystemet läggs ut på en extern part, ett personuppgiftsbiträde, tillkommer frågor om hur denne går till väga för att logga in till e-postsystemet. Funktioner för distansadministration används ofta över öppet nät.21

Trots de inbyggda säkerhetsbristerna i tekniken, används e-post mycket flitigt på många håll i samhället. E-post är i dag den mest använda tjänsten för att skicka meddelanden över nätet och är alltså fortfarande vanligare än att skicka meddelanden genom sociala nät-

19  Rapporten Elektronisk post med kvalitet och finess – vad och hur gör man? publicerad av Internetstiftelsen i Sverige, IIS, författad av Anne-Marie Eklund Löwinder.

20  Internet Engineering Task Force (www.ietf.org).

21  Säkerhet för personuppgifter i e-post. Datainspektionen. http://www.datainspektionen.se/ lagar-och-regler/personuppgiftslagen/sakerhet-enligt-personuppgiftslagen/sakerhet-for-per- sonuppgifter-i-e-post/ Hämtat 2016-05-10.

389

Sociala medier och e-post

SOU 2016:41

verk. Under år 2015 användes e-post dagligen av 62 procent av alla internetanvändare i Sverige (siffran gäller personer äldre än 12 år, även om e-post också används av yngre barn). 22

Mejlteknikens tillförlitlighet när det gäller att snabbt leverera meddelanden, medför att den också är en mycket vanlig kommuni- kationsform på många arbetsplatser, även myndigheter. Vi har inte funnit några undersökningar som visar hur vanligt det är att känsliga personuppgifter mejlas okrypterat på arbetsplatser och myndigheter. Det finns dock anledning att anta att detta inte är något ovanligt fenomen, mot bakgrund av hur vanlig och lättanvänd tekniken är. Tittar man dessutom på hur begränsad användningen av kryptering faktiskt är så stärks det antagandet ytterligare.

Datainspektionen har i flera tillsynsärenden konstaterat att ­personuppgiftsanvariga företag och myndigheter saknat tillräckligt tydliga policyer för sin hantering av personuppgifter i e-post.23

13.3Det skyddande regelverket

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser gäller för det sociala mediets hantering av personuppgifter. Av särskild betydelse är i detta sammanhang personuppgiftslagens bestämmelser om ändamålsbe- gränsning, samtycke, information och säkerhetsåtgärder.

När enskilda användare publicerar uppgifter om andra personer på ett socialt medium, är det i regel 5 a § i personuppgiftslagen som ska tillämpas. Enligt Datainspektionen innebär bestämmelsen att om personuppgifter publiceras i en löpande text på internet, till exempel i en blogg, är publiceringen i princip tillåten så länge man inte kränker den som personuppgifterna handlar om. Det är inte möjligt att gene- rellt slå fast vad som är en kränkning av den personliga integriteten utan man måste göra en bedömning i varje enskilt fall och väga in samtliga omständigheter. Faktorer som påverkar bedömningen är bland annat syftet med publiceringen, vilka uppgifter som publiceras,

22  Svenskarna och internet, 2015 års undersökning av svenska folkets internetvanor, utgiven av Internetstiftelsen i Sverige, IIS, författad av Olle Findahl och Pamela Davidsson.

23  Se t.ex. Datainspektionens beslut den 24 februari 2012 med dnr 752-2011 samt beslut den 17 november 2014 med dnr 1713-2013. I dessa ärenden granskades ett universitets rutiner för hantering av känsliga personuppgifter i e-post.

390

SOU 2016:41

Sociala medier och e-post

var dessa publiceras, vilken information som har lämnats och hur länge uppgifterna publicerats på internet. Hur den vars uppgifter publiceras själv upplever publiceringen kan vara av betydelse, men är inte avgörande för om det ska anses vara fråga om kränkning i per- sonuppgiftslagens mening. Att publicera personuppgifter i syfte att skandalisera eller ”hänga ut” någon är tydliga exempel på publicering som normalt är kränkande enligt personuppgiftslagen.24

När det gäller mejl, är det särskilt 31 § personuppgiftslagen som är aktuell. Enligt denna bestämmelse, såsom den tolkats i praxis, ­gäller generellt att känsliga personuppgifter som kommuniceras över öppna nät, som exempelvis internet, ska skyddas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. Det gäller även för mejl och innebär i praktiken att känsliga personuppgifter i mejl ska kryp- teringsskyddas på ett sådant sätt att endast den avsedda mottagaren kan ta del av dem.

Brottsbalken

I februari 2016 lämnade Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten betänkandet Integritet och straffskydd.25 I betänkandet föreslås bl.a. en ny straff­ bestämmelse om s.k. olaga integritetsintrång i 4 kap. brottsbalken. Den föreslagna bestämmelsen innebär ett straffansvar för den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild eller annan uppgift på ett sätt som är ägnat att medföra kännbar skada för den som uppgiften rör.

Sociala medier utanför svensk jurisdiktion

Personuppgiftslagen gäller endast för sådana personuppgiftsansva- riga som är etablerade i Sverige, samt för personuppgiftsansvariga i tredje land som använder sig av utrustning som finns i Sverige för att behandla personuppgifter.

24  Datainspektionens broschyr Publicering på Internet, daterad februari 2012. 25  SOU 2016:7.

391

Sociala medier och e-post

SOU 2016:41

Det betyder att sociala medier som inte är etablerade i Sverige, och som heller inte använder sig av exempelvis en server som finns i Sverige, inte behöver tillämpa personuppgiftslagen, även om det är uppgifter om personer som finns i Sverige som hanteras i det sociala mediet. Andra länders lagstiftning kan då komma att gälla. I exem- pelvis USA regleras hanteringen av personuppgifter i sociala medier av lagstiftning på federal nivå, endast om det är frågan om uppgifter om barn under 13 års ålder. Då gäller den s.k. COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om information till vårdnadshavare och inhämtande av samtycke från vårdnadshavarna. För uppgifter om vuxna eller äldre barn saknas det på federal nivå en motsvarighet till EU:s relativt heltäckande dataskyddsdirektiv, både för sociala medier och för uppgifter om konsumenter överhuvudtaget.

Överföring till USA

Många sociala medier hanterar uppgifter i USA, även om sina euro- peiska kunder. Ett utlämnande av uppgifter till s.k. tredje land (land utanför EES-området) regleras i personuppgiftslagens 33–35 §§. Huvudregeln är att tredjelandsöverföring är förbjuden till länder som inte har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter.

Överföring var tidigare dock tillåten till bolag i USA som är anslutna till Safe Harbor-principerna, eftersom EU-kommissionen beslutat att skyddsnivån i sådana fall skulle anses som adekvat. Systemet med Safe Harbor-principerna inbegriper ett antal principer angående skydd för personuppgifter vilka amerikanska företag frivil- ligt kan ansluta sig till, enligt EU-kommissionens beslut.26

EU-domstolen har dock nyligen ogiltigförklarat kommissionens beslut.27 I målet var frågan om en österrikisk medborgare som invänt mot att Facebook överför uppgifter om honom till USA. Som skäl för avgörandet anför EU-domstolen bl.a. följande. Systemet med Safe Harbor-principerna är endast tillämpligt för de amerikanska

26  Kommissionens beslut 2000/520/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rå- dets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om in- tegritetsskydd (Safe Harbor Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat (EGT L 215, s. 7).

27  EU-domstolens dom den 6 oktober 2015 i mål C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner.

392

SOU 2016:41

Sociala medier och e-post

företag som anslutit sig till det. Förenta staternas myndigheter är inte själva bundna av det. Vidare har krav i fråga om den nationella säkerheten i Förenta staterna företräde framför Safe Harbor- systemet. Detta innebär att amerikanska företag är skyldiga att utan inskränkningar frångå systemets skyddsregler när de står i konflikt med sådana krav. Det amerikanska Safe Harbor-systemet möjliggör således ingrepp från de amerikanska myndigheternas sida i enskilda personers grundläggande rättigheter. I kommissionens beslut anges att det i Förenta staterna varken finns regler som syftar till att begränsa sådana eventuella ingrepp, eller något effektivt rättsligt skydd mot dessa.

Vidare påpekar EU-domstolen att en lagstiftning i vilken det inte föreskrivs någon möjlighet för enskilda att använda rättsmedel för att erhålla tillgång till, rätta eller radera uppgifter som rör dem, krän- ker det väsentliga innehållet i den grundläggande rätten till effektivt domstolsskydd, eftersom en sådan möjlighet är en grundförutsätt- ning för en rättsstat.

EU-domstolens dom innebär att en överföring av personuppgif- ter från ett EU-land till USA inte längre kan göras enbart med stöd av att det mottagande företaget i USA är anslutet till Safe Harbor- principerna.

Som en följd av detta, enades i februari 2016 EU-kommissionen och USA på ett övergripande plan om en ny ordning för transatlan- tiska dataflöden, kallad för ”sköld för skydd av privatlivet” (på engel- ska privacy shield). Artikel 29-gruppen har granskat dokumenten som ligger till grund för överenskommelsen och välkomnar de för- bättringar som den innehåller jämfört med Safe Harbour-principerna. Artikel 29-gruppen hyser dock stora betänkligheter på en rad punk- ter beträffande både de kommersiella aspekterna och beträffande myndigheternas åtkomst, när uppgifter överförs med stöd av den nya överenskommelsen. Artikel 29-gruppen uppmanar därför Kommissionen att lösa de utestående problemen med överenskom- melsen och förbättra den så att den ger ett skydd som motsvarar EU:s dataskyddsregler.28

28  Statement of the Article 29 Working Party on the opinion on the EU-U.S. Privacy Shield, den 13 April 2016.

393

Sociala medier och e-post

SOU 2016:41

Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Även lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden kan bli tillämplig på hanteringen av personuppgifter i sociala medier. Enligt lagen kan oskäliga avtalsvillkor förbjudas. Exempel på oskäliga avtalsvillkor är villkor som leder till en så stor nackdel för konsu- menten att det inte blir en rimlig balans mellan näringsidkarens och konsumentens rättigheter, till exempel när endast näringsidkaren kan säga upp avtalet. Som oskäliga anses också villkor som är vilsele- dande eller oklart formulerade och innebär att konsumenten blir vilseledd om sina rättigheter, till exempel villkor som är motsägelse- fulla eller ofullständiga.

I Frankrike har konsumentskyddsmyndigheten Commission des clauses abusives år 2014 formulerat rekommendationer för hur soci- ala medier bör utforma sina avtalsvillkor. Flera av rekommendatio- nerna rör avtalsvillkor om hanteringen av personuppgifter. Myndigheten pekar inledningsvis på problemet att sociala medier vill få konsumenten att tro att deras tjänster är helt och hållet gratis och att det inte förväntas någon motprestation av konsumenten som använder sig av mediet, medan motprestationen i själva verket består av de personuppgifter som användarna lämnar till det sociala mediet. Därefter rekommenderar myndigheten bland annat att avtalsvillkor inte ska innehålla formuleringar som får konsumenten att tro att hennes eller hans personuppgifter får lämnas ut till ospecificerade tredje parter, utan att samtycke inhämtas i förväg eller att konsu- menten åtminstone i efterhand kan komma med invändningar mot utlämnandet.

Det finns inga motsvarande rekommendationer om sociala mediers avtalsvillkor om personuppgifter från det svenska Konsumentverket.

13.4Kommitténs samlade bedömning av området

En stor del av landets befolkning, särskilt yngre och kvinnor, använ- der dagligen sociala medier för att lagra och publicera en mycket stor mängd uppgifter och för att utbyta privat information med andra användare.

394

SOU 2016:41

Sociala medier och e-post

Sociala medier kan föra med sig många fördelar för de enskilda användarna, i form av exempelvis nya möjligheter till både kunskap och utbyte med andra. Ur ett integritetsskyddsperspektiv finns det emellertid även en rad risker med användningen av sociala medier.

Användarvillkor är ofta långa och krångligt skrivna. Även i de få fall då användaren faktiskt tagit del av villkoren, är dessa inte sällan så otydliga att många användare inte ens förstår vilka andra användare som kan ta del av uppgifterna han eller hon har publicerat på det sociala mediet, och än mindre för vilka egna ändamål som det sociala mediet kan använda sig av uppgifterna. Användarvillkoren är också ofta vaga när det gäller till vilka samarbetsparter det sociala mediet får sprida uppgifterna och hur dessa får vidareanvändas. Användarvillkoren kan också innehålla oklarheter beträffande hur länge uppgifterna lagras i någon form hos det sociala mediet. Mot den bakgrunden kan det ofta vara mycket svårt för en enskild använ- dare att bilda sig en egen uppfattning om vilka konsekvenser för den personliga integriteten som användningen av det sociala mediet fak- tiskt innebär.

Särskilt allvarlig är den risken när det gäller unga, som i dag kan vilja lagra och publicera texter och bilder som de senare i livet skulle vilja radera från nätet, men som kanske inte kommer att ha den möj- ligheten, på grund av villkor som en gång accepterats, eller på grund av att uppgifterna har spridits till tredje parter hos vilka varken användaren eller det sociala mediet har något som helst inflytande över hur uppgifterna används.

Ett specialfall av detta är situationen då uppgifter om mycket unga personer lagras eller publiceras av deras föräldrar. När barnen efter hand blir medvetna om hanteringen av uppgifter om dem, kom- mer det i de flesta fall vara omöjligt för dem att hindra eller ens överblicka spridningen och användningen av uppgifterna.

Förutom att hanteringen är svår att överblicka utifrån användar- villkoren, ger villkoren ofta mycket fria händer åt det sociala mediet att använda sig av uppgifterna för egna ändamål. Särskilt när möjlig- het finns att tillföra andra stora mängder uppgifter till uppgifterna från det sociala mediet och sambearbeta dessa, blir det i praktiken omöjligt för användaren att i förväg veta för vilka ändamål uppgif- terna kan komma att användas.

395

Sociala medier och e-post

SOU 2016:41

I och med att ny teknik utvecklas kommer alla uppgifter som lagras och publiceras i sociala medier att kunna användas för en allt mer detaljerad och närgången kartläggning bortom användarnas kännedom eller kontroll.

Eftersom sociala medier oftast är baserade på molntjänster som hanterar uppgifterna utanför EES, finns det också en stor risk för att uppgifter om användarna hamnar i länder där lagstiftningen ger ett otillräckligt skydd. Det kan leda till att exempelvis underrättelse- tjänster eller andra myndigheter och organisationer utanför EES lagligen kan få åtkomst till uppgifterna för ändamål och på ett sätt som inte hade varit lagligt i Sverige eller i något annat land inom EES.

Användningen av vissa sociala medier kan medföra att ett stort antal närgångna uppgifter om den enskilde oavsiktligen exponeras för andra användare. Vidare förekommer det att sociala medier använder uppgifterna för egna ändamål och sprider dem vidare till andra företag. Vanligtvis är det också svårt för användarna att få klar- het i vilken hantering som kan förekomma, när användarvillkoren väl har godkänts. Den enskildes valmöjlighet är ofta begränsad till att antingen godkänna samtliga villkor, eller att avböja och därmed helt ställa sig utanför det sociala mediet. Sammantaget anser kommittén att användningen av sociala medier som har de nyss nämnda egenska- perna innebär en allvarlig risk för den personliga integriteten.

Samtidigt måste också beaktas att även sådana sociala medier kan medföra en mycket stor nytta för den enskilde och för samhället i stort, och att många tjänster är mycket populära bland användarna.

En annan risk för den enskildes personliga integritet ligger i vad användare av sociala medier kan skriva och publicera om andra per- soner. Genom internet och annan elektronisk kommunikation har möjligheterna för enskilda att sprida integritetskränkande uppgifter om andra ökat väsentligt. Nya skyddsintressen har därför uppkom- mit och medfört ett väsentligt ökat behov av ett bättre utformat straffrättsligt skydd för privatlivet och den personliga integriteten. Med den motiveringen föreslås i betänkandet Integritet och straff- skydd 29 en ny straffbestämmelse om s.k. olaga integritetsintrång som tar sikte på kränkningar som enskilda personer begår mot andra enskilda.

29  SOU 2016:7.

396

SOU 2016:41

Sociala medier och e-post

Om oskyddad e-post används för att skicka integritetskänsliga uppgifter, innebär det att uppgifterna kan användas för egna ändamål av de företag som vidarebefordrar meddelandet, även om det görs i strid mot lag. Vidare kan antagonistiska aktörer få åtkomst till upp- gifterna genom t.ex. avlyssning. Många organisationer har policyer som ska begränsa möjligheterna att i mejl skicka integritetskänsliga uppgifter om enskilda, men dessa policyer är inte sällan otydliga och dessutom är det svårt att kontrollera hur de följs. Sammantaget bedömer kommittén därför att användning av e-post innebär en påtaglig risk för den personliga integriteten.

397

14 Försäkringsverksamhet

Kommitténs bedömning: Det finns påtagliga risker för den per- sonliga integriteten i samband med försäkringsföretagens verk- samhet.

Den framtida hanteringen av personuppgifter inom försäkrings- verksamheten kan innefatta allvarliga risker för den personliga in- tegriteten.

14.1Om försäkring och hantering av personuppgifter

14.1.1Vad är försäkring?

Försäkring är ett sätt för en individ att hantera en osäkerhet. I utbyte mot en liten, men känd, kostnad skyddar en försäkring mot en stor ekonomisk förlust som kan uppstå, någon gång i framtiden. En av de grundläggande tankarna med en försäkring är att den ska verka ris- kutjämnande mellan en grupp personer. Eftersom alla försäkrade inte exponeras för samma risker varierar premien bland de försäk- rade. Premien på en livförsäkring påverkas exempelvis av ålder, en fordonsförsäkring av årlig körsträcka och bostadsort. Däremot är det inte längre tillåtet att låta försäkringstagarens kön påverka storle- ken på premien.

I betänkandet Lönegarantiförsäkring – en partsfråga1, förklaras försäkring så här:

Försäkring innebär tekniskt sett en utjämning över tiden och över kollek­ tivet av slumpmässigt uppträdande av förluster bland dem som ingår i ett kollektiv. I försäkring tillämpas de stora talens lag; ju större och mer likartad

1  Utredningens om finansieringen av lönegarantin betänkande Lönegarantiförsäkring – en partsfråga, SOU 2004:93.

399

Försäkringsverksamhet

SOU 2016:41

en grupp är desto säkrare kan man beräkna framtida ersättningar och vilken premie som krävs. Gruppen behöver i regel också bygga upp reserver för slumpmässiga variationer i skadefrekvens och skadestorlek.

”De stora talens lag” är en del av sannolikhetsläran och ett i sam- manhanget viktigt begrepp. För försäkringsföretag är det givetvis av största betydelse att ha bra matematiska modeller för vilka försäk- ringsfall som kommer att uppstå. Och ju bättre underlaget för modellerna är, desto träffsäkrare blir prognoserna.

14.1.2Behov av behandling av personuppgifter inom försäkringsföretagen

Försäkringsföretagen behöver behandla personuppgifter för premie- beräkning, statistik, marknadsföring, skadereglering och för före- byggande av skador. Vidare används personuppgifterna för att uppfylla­ skyldigheter enligt lag och andra författningar, till exempel försäkringsrörelselagen (2010:2043), finansinspektionens författ- ningar och skattelagstiftningen. Personuppgifterna används också för exempelvis utredning av oklara försäkringsfall.

14.1.3Den rättsliga regleringen

Behandlingen av personuppgifter hos försäkringsföretag regleras i första hand i personuppgiftslagen (1998:204). Regleringen i person- uppgiftslagen behandlas närmare i kapitel 6, Det grundläggande rättsliga skyddet.

Den allmänna regleringen i personuppgiftslagen kompletteras av vissa bestämmelser som tar sikte på försäkringsföretagens verksam- het, t.ex. i försäkringsrörelselagen och försäkringsavtalslagen (2005:104). Där finns bestämmelser som t.ex. reglerar den upplys- ningsplikt som försäkringstagaren har mot försäkringsföretaget avseende uppgifter som har betydelse för avtalet och om under vilka förutsättningar företaget får hämta in samtycke från försäkringsta- garen till att hämta in uppgifter om den enskildes hälsotillstånd.

Det finns inga generella sekretessbestämmelser som gäller för hantering av personuppgifter hos försäkringsföretag. Däremot til - lämpas inom försäkringsbranschen en frivilligt påtagen tystnads-

400

SOU 2016:41

Försäkringsverksamhet

plikt.2 När det gäller uppgifter om genetisk undersökning eller genetisk information finns det dock en lagstadgad tystnadsplikt i försäkringsrörelselagen. Därtill finns en viss lagreglerad begränsning när det gäller att lämna ut uppgifter från försäkringsföretag genom bestämmelserna om på vilket sätt personuppgifter får behandlas enligt personuppgiftslagen. Uppgifter får endast lämnas ut om det inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in.

Företag som bedriver livförsäkringsrörelse omfattas även av lagen om (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av ter- rorism.

14.1.4Tillsyn m.m.

Datainspektionen utövar tillsyn över försäkringsföretagens behand- ling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Finansinspektionen ansvarar för att ge tillstånd att bedriva för- säkringsrörelse och för tillsynen av försäkringsföretagen.

14.1.5Branschöverenskommelser

Svensk Försäkring3 är försäkringsföretagens branschorganisation. Organisationen utfärdar bl.a. gemensamma branschrekommenda- tioner som gäller alla medlemsföretag. Det finns t.ex. rekommenda- tioner om behandling av personuppgifter inom försäkringsföreta- gens utredningsverksamhet, om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen, om förköpsinformation och om hantering av genetisk information.

2  Svensk Försäkrings Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen.

3  www.svenskforsakring.se

401

Försäkringsverksamhet

SOU 2016:41

14.2Behandling av uppgifter för att bedöma premier m.m.

14.2.1Försäkring och modern teknik

Med ny teknik kommer möjligheten att basera premien på nya fakto- rer. För en personförsäkring kan t.ex. den försäkrades vardags­ motion, som den registreras av en aktivitetsmätare, vara en faktor. Aktivitetsmätare är en relativt ny typ av konsumentprodukt som med rörelsesensorer känner av hur användaren rör sig och med hjälp av olika algoritmer (mer eller mindre säkert) kan avgöra exempelvis hur många steg han eller hon har gått under dagen. Fitbit och Jawbone är två av de mest kända företagen som säljer aktivitets­ mätare. Men även smarta klockor, som Apple Watch, har sådana funktioner. För en fordonsförsäkring kan t.ex. vägval, registrerat av en GPS, användas.

Ett av de vanligaste argumenten för att använda modern teknik i försäkringssammanhang är att det kan åstadkomma en rättvisare riskfördelning i form av mer differentierade försäkringspremier.4 En person som rör sig mycket minskar risken för många sjukdomar och bör enligt detta resonemang betala en lägre premie för sin sjukför- säkring än den som lever ett mer stillasittande liv. Och en person som i stor utsträckning kör sin bil på motorväg med få olyckor kan få betala en lägre premie för sin fordonsförsäkring än den som i stället ofta färdas på en olycksdrabbad landsväg.

Men denna utveckling har också flera integritetsaspekter. Det handlar om hur den insamlade informationen används och hur den skyddas mot obehörig spridning. Både hälsodata som samlas in av aktivitetsmätare och positionsuppgifter om var en försäkrad bil befinner sig är känslig information. Alla de risker som behandlas i avsnitt 21.1 om molntjänster gäller i högsta grad de tillämpningar som tas upp i denna text. Lagras informationen på ett sätt som skyd- dar den mot externa attacker? Hur säkerställs att bara behörig perso- nal kommer åt den? Gallras uppgifterna när de inte längre behövs?

4  The Economist, Risk and reward – Data and technology are starting to up-end the insurance business, publicerad den 14 mars 2015 på www.economist.com

402

SOU 2016:41

Försäkringsverksamhet

14.2.2Ny teknik ger nya bedömningsgrunder

Med teknikutvecklingen har försäkringsföretagen fått nya möjlighe- ter att bland annat värdera risk. Det handlar t.ex. om teknik som företagen själva utrustar sina kunder med, i form av aktivitetsmätare som registrerar människors rörelser och motsvarande lösningar för fordon. Men det handlar också om analys av data från andra datakäl- lor. På motsvarande sätt som i banksektorn5 och många andra bran- scher har det framkommit att åtminstone utländska försäkringsföre- tag använder big data-verktyg för att dra slutsatser ur exempelvis information som samlas in från sociala medier.

För personförsäkringar ligger i dag faktorer som ålder och svar på hälsodeklarationer till grund för premiens storlek och för om perso- nen i fråga alls ska godkännas som försäkringstagare. När det gäller fordonsförsäkringar används bland annat ägarens ålder, årlig kör- sträcka och bostadsadress. Alla dessa exempel är faktorer som för- säkringsföretagens analyser har visat påverkar risken för att ett för- säkringsfall ska uppstå, och som därmed också ligger till grund för kostnaden för försäkringstagaren. Just person- och fordonsförsäk- ringar är två produktkategorier där försäkringsföretagen sedan några år tillbaka börjat utforska teknikens möjligheter. Med teknikens hjälp har det ju blivit möjligt att mäta både en människas och en bils ”aktiviteter”. Förutom produkter som mäter rörelse finns det också sådana som sägs kunna mäta användarens stressnivå och andra som mäter blodsockernivåer. För personer som medicinerar mot en sjuk- dom handlar personlig hälsa också om att rätt läkemedel tas vid rätt tidpunkt. Det utvecklas t.ex. läkemedelsförpackningar som kan påminna användaren om det.

Företag som amerikanska 23andme6 erbjuder konsumenttjänster för DNA-analys, där kunderna får reda på om deras arvsmassa påver- kar risken för att drabbas av ett antal sjukdomar.

Företag som säljer fordonsförsäkringar använder ofta en modell som går under namnet usage-based insurance, UBI. Det innebär att premien beräknas utifrån hur fordonet faktiskt används. I sin allra enklaste form sätts premien utifrån en årlig körsträcka, där utgångs- punkten är att risken ökar med antalet körda mil.

5  Se kapitel 15 om bank och kreditmarknaden.

6  23andme – https://www.23andme.com

403

Försäkringsverksamhet

SOU 2016:41

Men också för fordon finns produkter som påminner om aktivi- tetsarmbanden. På motsvarande sätt som vid användning av aktivi- tetsarmband kan fordon förses med rörelsesensorer som bland annat används för att registrera hur föraren accelererar, bromsar och svänger, medan en GPS loggar på vilka vägar bilen förs fram. Ofta ansluts utrustningen till en kontakt i bilen som kallas OnBoard Diagnostic. Den insamlade information används sedan av försäk- ringsföretagen för att bedöma risknivån. Återkommande häftiga inbromsningar kan exempelvis tyda på bristande uppmärksamhet, medan resor utanför rusningstrafik och på vägar med få olyckor är en positiv signal.

De nya möjligheter som försäkringsföretagen tack vare teknikut- vecklingen får till sitt förfogande är i många fall en vidareutveckling av de analyser och bedömningar som redan görs. Exempelvis kan försäkringstagare som inte anmält försäkringsärenden gällande sitt fordon få rabatt på premien. Men att ett fordon inte har varit inblan- dat i en olycka säger inte med nödvändighet något om hur bilen framförts, vilket däremot en analys av de uppgifter som samlas in av den nya utrustningen kan göra. Förespråkarna för usage-based insu- rance för fordon brukar lyfta fram ett antal potentiella fördelar, exempelvis:7

––Rättvisare premier när försäkringsföretagen genom tekniken får möjligheter att göra bättre segmentering av sina kunder. Det kan till exempel innebära att unga men försiktiga och/eller duktiga förare som i dag får betala höga premier på grund av sin låga ålder kan sänka sina försäkringskostnader.

––En säkrare trafikmiljö, förutsatt att lägre premier som konse- kvens av försiktigare körstil har tillräckligt stor attraktionskraft.

––Minskade utsläpp, med samma reservation som för en säkrare trafikmiljö.

7  Usage-based insurance, Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Usage-based_insurance

404

SOU 2016:41

Försäkringsverksamhet

14.2.3Insamling av kördata

Hösten 2015 började två svenska försäkringsföretag med en försäk- ring där premien beräknas på försäkringstagarens beteenden. Det handlar om fordonsförsäkring vars premier ska beräknas på förarens körsstil. Det görs genom en app som installeras i försäkringstagarens mobiltelefon. Telefonens inbyggda sensorer används tillsammans med GPS:en för att avgöra hur personen är som bilförare: hastighet, inbromsningar, acceleration, kurvtagning och total körsträcka sam- las in. Informationen kombineras med data om hastighetsbegräns- ningar som hämtas från Transportstyrelsens vägdatabas. I en av lös- ningarna används en indikator i bilen tillsammans med appen. Indikatorn visar för föraren om hastighetsbegränsningarna hålls under färd. Varje tur med bilen kan sedan analyseras av försäkrings- företaget. Information om de samlade resorna vägs samman till en eventuell premierabatt på 15–20 procent.

Företagen presenterar på sina respektive webbplatser hur det är tänkt att uppgifter som samlas in genom denna lösning ska användas. Båda företagen uppger att de bara kommer att använda information om varje körning i aggregerad form för att kunna beräkna premien. Inga uppgifter som kopplar samman tid och plats för körning med person kommer enligt bolagen att sparas. Båda företagen avser att använda anonymiserade uppgifter för produktutveckling.

14.2.4Aktivitetsmätare

Under våren 2016 har ett svenskt försäkringsföretag lanserat en sjuk- och olycksfallsförsäkring som ger rabatt på premien när kun- den rör på sig i vardagen. Försäkringen är kopplad till en mobilapp som mäter hur många steg kunden tar varje dag. Ju mer försäkrings- tagaren rör på sig i vardagen desto högre rabatt. Den som går minst 7 500 steg per dag får 5 procents rabatt. För att få den maximala rabatten på 15 procent ska försäkringstagaren gå 9 500 steg per dag utslaget på en 30-dagars period.

Det finns sedan tidigare utländska försäkringsföretag som använ- der aktivitetsmätare för att beräkna premier på personförsäkringar. Amerikanska Oscar8 är ett försäkringsbolag som säljer personför-

8  Oscar’s Experience – https://www.hioscar.com/experience/

405

Försäkringsverksamhet

SOU 2016:41

säkringar. Kunder kan få en gratis aktivitetsmätare, en Misfit. Når kunden sitt aktivitetsmål ger det upp till en dollar per dag i bonus. Amerikanska John Hancock är ett andra exempel på försäkringsbo- lag som jobbar med aktivitetsmätare. Tillsammans med brittiska Vitality erbjuder JohnHancock sina kunder ett bonussystem lik- nande Oscars.9

14.2.5Data från andra källor

I takt med att allt fler delar av samhället digitaliseras i allt större utsträckning uppstår allt fler informationskällor som går att använda för olika typer av analyser. Precis som i andra branscher kan och kommer försäkringsföretag att använda data som samlas in från exempelvis sociala medier. Många förutspår också en snar tillväxt för olika typer av uppkopplade prylar, det som kallas för internet of things eller sakernas internet, vilket kommer få tillgången till data att växa ytterligare. Med tillräckligt stora datamängder i kombination med avancerade analysverktyg blir detta ett viktigt verktyg för många företag, i försäkringsbranschen och på annat håll.

I en artikel i The Economist våren 2015 anfördes bl.a. att modern teknik gör det möjligt för försäkringsbolagen att mäta individuella risker mycket mer exakt. Digitala spår i sociala medier, uppgifter om kreditkortsanvändning och andra registrerade uppgifter ger upphov till mängder av information. I ett pilotprojekt av en brittisk försäk- ringsgivare verksam i USA iakttogs att analyser av en potentiell kunds mindre konventionella data, till exempel online-beteende och köpvanor, var ett lika effektivt sätt att identifiera potentiella hälso- risker som att analysera medicinska hälsoundersökningar.10 I artikeln lyftes även fram hur Facebook-flöden och information om vad en person gillar kan användas för att göra antaganden om försäkrings- risker.

Bakom försäkringsbranschens ökande teknikanvändning finns flera drivande faktorer. Den mest uppenbara handlar om att försäk- ringsföretagen vill bli bättre på att förutse och hantera risker. Med ett växande beslutsunderlag i form av data, som samlas in från senso-

9  John Hancock – http://www.jhrewardslife.com/

10  Risk and reward – Data and technology are starting to up-end the insurance business, The Economist publicerad den 14 mars 2015 på www.economist.com

406

SOU 2016:41

Försäkringsverksamhet

rer i olika former, kombinerat med de analysmöjligheter som big data innebär, får försäkringsföretagen just detta. Men det handlar också om nya möjligheter att kommunicera med kunderna.

Hos försäkringsföretagen finns förhoppningar om att tekniken ska minska de totala kostnaderna. Om kostnaderna för en aktivitets- mätare och den bonus som försäkringstagaren får när denne använ- der mätaren understiger de beräknade kostnaderna för framtida för- säkringshändelser som därmed kan undvikas är det en bra investering för försäkringsföretaget. I vilken utsträckning det verkligen blir utfallet är fortfarande osäkert. I en artikel om Oscars samarbete med Misfit konstaterar en av de intervjuade, Kevin Volpp, som är ansvarig för Center for Health Incentives and Behavioral Economics vid University of Pennsylvania, att det sannolikt är svårt att med en aktivitetsmätare sporra dem som mest behöver förändra sin livsstil.11 Han anser att det sannolikt är lättare att få en person som redan går 8 000 steg om dagen att lockas av erbjudande om rabatt på premien om man uppnår 10 000 steg per dag, än en person som bara går 2 000 steg per dag.

I USA har arbetsgivare som tecknar gruppförsäkringar åt sina anställda också infört aktivitetsmätare i olika typer av hälsofrämjande bonusprogram. Syftet är att få fler i personalen att röra sig mer, och därmed kunna förhandla ner premierna gentemot försäkringsföreta- get. Den här utvecklingen har inte gått företagen som tillverkar aktivitetsmätarna förbi.12 Dagens Nyheter uppmärksammade i november 2015 detta att arbetsgivare vill kontrollera och påverka de anställdas hälsa.13 I artikeln varnar lektorn i företagsekonomi Carl Cederström för denna utveckling och anför att gränserna mellan arbetet och fritiden suddas ut. Han menar att de anställda måste bete sig som arbetsgivarna vill i varje del av livet och att de på så sätt blir övervakade.

11  Issie Lapowsky, This Insurance Company Pays People to Stay Fit, publicerad den 8 december 2014 på www.wired.com

12  Fitbit Extends Corporate Wellness Offering with HIPAA Compliant Capabilities – https:// investor.fitbit.com/press/press-releases/press-release-details/2015/Fitbit-Extends- Corporate-Wellness-Offering-with-HIPAA-Compliant-Capabilities/default.aspx

13  Caroline Englund, Nu vill arbetsgivarna hålla koll på din hälsa och träning, publicerad den 26 november 2015 på www.dn.se

407

Försäkringsverksamhet

SOU 2016:41

En annan relativt ny tänkbar källa för datainsamling är de olika former av egna ytor för hantering av personuppgifter som finns och som är under uppbyggnad, t.ex. olika former av hälsokonton där enskilda kan samla sina hälsouppgifter.

14.3Exempel på risker för intrång i den personliga integriteten

14.3.1Dataläckage

Mycket av den information som försäkringsföretagen är intresserade av att samla in är känslig. Exempelvis kan en dosa med GPS som kontinuerligt registrerar var en bil befinner sig avslöja mycket om ägarens vanor. Det samma gäller en aktivitetsmätare som registrerar fysisk aktivitet och sömn. Eftersom uppgifter som samlas in skickas vidare från användaren till molntjänstservrar innebär det att resone- mangen i avsnittet (21.1) om molntjänster i allra högsta grad gäller detta specifika område. Det handlar t.ex. om säkerhetsarrangemang vid överförandet av uppgifter mellan exempelvis armband och server. Det handlar också om säkerhetsarrangemang när uppgifterna väl hamnat på servrarna. Hur ser skyddet mot externa attacker ut? Hur säkerställs att bara behörig personal kommer åt uppgifterna?

I februari 2015 drabbades Anthem, ett av de största personför- säkringsbolagen i USA, av ett stort dataintrång där 80 miljoner per- sonuppgifter stals. I medierapporteringen förekom uppgifter om vad hälsodata är värt på den svarta marknaden. I en intervju med New York Times hävdade en säkerhetsexpert att priset på sådana uppgifter är upp till tio gånger högre än priset på ett stulet kreditkortsnum- mer.14

I avsnittet (21.2) om big data tas svårigheterna med att anonymi- sera insamlad data upp. Det finns forskning som visar att det är svårt att förhindra att information kan återkopplas till en viss individ, trots försök att anonymisera. Ett sätt att minska riskerna för den här typen av dataläckage är att helt enkelt låta bli att samla in informationen centralt. I stället för att t.ex. all rådata förmedlas från en försäkrings-

14  Reed Abelson och Matthew Goldstein, Anthem Hacking Points to Security Vulnerability of Health Care Industry, publicerad den 5 februari 2015 på www.nytimes.com

408

SOU 2016:41

Försäkringsverksamhet

tagares bil till försäkringsföretagets servrar kan beräkningarna göras i bilen. Då behöver bara ett faktureringsunderlag skickas vidare till företaget.

14.3.2Dataanvändning

Hur försäkringsföretaget får använda den insamlade informationen är också en integritetsfråga. De försäkringsupplägg som hittills lan- serats handlar till stor del om att försäkringstagaren med teknikens hjälp får möjlighet att visa för försäkringsföretaget att överenskomna villkor följs (”jag går 10 000 steg varje dag”) alternativt som underlag för framtida premieberäkningar (”jag gör ytterst få häftiga inbroms- ningar”). Men i dataunderlaget öppnar sig också nya möjligheter. Med verktyg för big data-analys finns exempelvis stora möjligheter att försöka hitta samband som kan användas för beräkning av risker.

I vilken utsträckning ska försäkringsföretag kunna använda häl- soinformation tillsammans med andra tillgängliga uppgifter? Sådan information kan användas för att dra slutsatser om exempelvis vilka andra produkter som sannolikt kan locka en viss kund eller om var dennes ekonomiska smärtgräns för försäkringskostnader går. Scott Peppet, professor vid University of Colorado School of Law som under en tid intresserat sig för hälsodata, varnar i en intervju för möjligheterna till utökad användning.15 Han är bekymrad över upp- gifterna om de anställdas aktivitet skulle kunna används för andra ändamål. t.ex. för att mäta de anställdas produktivitet eller för att delas med någon tredje part m.m.

14.3.3Risk för diskriminering på försäkringsmarknaden?

En annan återkommande oro rör de effekter som aktivitetsmätare och liknande teknik kan få på försäkringsmarknaden och för möjlig- heterna för en individ att teckna en försäkring på lika villkor som andra. De som har råd att betala en hög fordonsförsäkring kan t.ex. fortsätta att köra vårdslöst. En ensamstående förälder kan däremot ha svårt att hinna med att både äta hälsosamt och träna och får då en

15  Hamza Shaban, Big Doctor Is Watching – How your fitness tracker could increase your health insurance costs someday, publicerad den 27 februari 2015 på www.slate.com

409

Försäkringsverksamhet

SOU 2016:41

högre premie för sin personförsäkring. Och en låginkomsttagare som lever väldigt hälsosamt, men som kanske inte har råd med de prylar som kan övertyga försäkringsföretagen om att så är fallet, får inte den belöning i form av en lägre premie som han eller hon egent- ligen skulle ha rätt till.

14.3.4Inhämtning av uppgifter om hälsa

För att kunna bevilja en personförsäkring och reglera ett försäk- ringsfall krävs att försäkringsbolagen i vissa fall får tillgång till käns- liga uppgifter om enskilda personers hälsotillstånd. Eftersom hälso- uppgifter normalt är sekretessbelagda, måste den enskilde lämna sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut för att försäkringsbolaget ska få tillgång till uppgifterna. Med stöd av samtycket, som ofta benämns fullmakt, kan bolaget begära in t.ex. patientjournaler från hälso- och sjukvården.

I försäkringsavtalslagen finns regler om upplysningsplikt för för- säkringstagare (dvs. den person för vars liv eller hälsa försäkringen gäller). Han eller hon är enligt 12 kap. 1 § skyldig att på försäkrings- bolagets begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om en personförsäkring ska meddelas, utvidgas eller förnyas. Försäkringstagaren ska ge riktiga och fullständiga svar på försäk- ringsbolagets frågor. Bakgrunden är att det normalt endast är försäk- ringstagaren eller den försäkrade som har kunskap om de förhållan- den som påverkar riskens storlek i det enskilda fallet.

På grund av att det har förekommit kritik mot försäkringsföreta- gens hantering av samtycken för att hämta in hälsouppgifter, infördes år 2011 nya bestämmelser i försäkringsavtalslagen som reglerade under vilka förutsättningar sådana samtycken får hämtas in. Enligt förarbetena16 handlade kritiken för det första om utformningen och omfattningen av samtyckena till inhämtande av hälsouppgifter. Samtyckena ansågs vara otydliga, och att det därför fanns en risk för att den som lämnar ett samtycke inte insåg konsekvenserna av det. I det sammanhanget hade det även gjorts gällande att försäkringsbola- gen fick tillgång till irrelevant information (överskottsinformation). För det andra hade det hävdats att det förekom att försäkringsbola-

16  Regeringens proposition Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang, prop. 2009/10:241.

410

SOU 2016:41

Försäkringsverksamhet

gen över- eller misstolkade informationen i journalerna med följd att försäkringstagare obefogat fick sämre villkor eller helt nekades för- säkring. För det tredje hade vissa kritiker ansett att detta medförde risker för patientsäkerheten. Genom att vårdpersonalen anpassar sin journalföring till att försäkringsbolag kan komma att få del av jour- nalen fanns det enligt kritikerna en risk för att viktiga uppgifter inte journalfördes. Denna kritik har särskilt gällt de journaler som förs inom barn- och skolhälsovården. Slutligen, och för det fjärde, hade det gjorts gällande att försäkringsbolag sparade den inhämtade infor- mationen för länge och att informationen inte var skyddad eftersom det inte finns någon författningsreglerad tystnadsplikt för anställda i försäkringsbolag.

Regeringen ansåg att inhämtandet av hälsouppgifter som förut- sätter den enskildes samtycke inte utesluter att det ändå brister i skyddet av den personliga integriteten. Ett samtycke kan lämnas t.ex. utan tillräcklig insikt i vad samtycket innebär eller till följd av att den enskilde upplever sig sakna reell möjlighet att vägra lämna samtycke på grund av att försäkringsskydd annars inte kan uppnås. En central utgångspunkt för regeringen var därför att de samtycken som förekommer i försäkringssammanhang ska vara frivilliga och bygga på tillräcklig information. Från och med 1 juli 2011 finns det därför bestämmelser i försäkringsavtalslagen som reglerar när för- säkringsföretagen får begära samtycke till att inhämta hälsouppgifter.

Ändringarna i lagen innebär bl.a. att försäkringsbolaget vid en ansökan om individuell personförsäkring ska få begära samtycke till att inhämta hälsouppgifter endast om det är nödvändigt för pröv- ningen av ansökan. Samtycke ska alltså få begäras först efter en indi- viduell bedömning i varje enskilt fall. Försäkringsbolagets påstående att samtycket är nödvändigt ska – vid avslag på en försäkringsansökan

– kunna prövas i domstol. Motsvarande ska gälla i samband med förnyelse av försäkring. Vid skadereglering ska försäkringsbolaget få begära samtycke till att inhämta hälsouppgifter först när det har uppkommit ett behov i det enskilda fallet. Samtycke ska alltså inte få begäras innan ett försäkringsfall har inträffat eller redan i skadean- mälan.

De nya reglerna om hur känsliga uppgifter om hälsa ska få hämtas in av försäkringsföretagen är utformade efter traditionell inhämtning av uppgifter på papper. Frågan är om dessa regler är tillräckliga för att

411

Försäkringsverksamhet

SOU 2016:41

skydda den enskildes integritet när det uppkommer nya möjligheter att ta del av t.ex. journaluppgifter via nätet och genom förekomsten av olika hälsokonton.

När det gäller det hälsokonto som eHälsomyndigheten avser att erbjuda (HälsaFörMig) är tanken att enskilda ska få möjlighet att samla all information om sin hälsa på ett och samma ställe. Hälsokontot ska fungera som en tjänst som gör det möjligt för var och en att överblicka sin egen hälsoinformation över tid. Enligt eHälsomyndighetens bedömning är det individen själv som ansvarar för innehållet i HälsaFörMig och som får bestämma om någon ska ges behörighet att läsa eller hämta information. eHälsomyndigheten ska vara ansvarig för att informationen hanteras på ett säkert sätt. Myndigheten ska erbjuda tredjepart möjlighet att ansluta tillämp- ningar (appar) och tjänster till hälsokontot, men sedan är det indivi- den som ska välja vilka e-tjänster han eller hon vill använda för att bearbeta och visa upp sin information.

14.4Kommitténs samlade bedömning av området

Numera hanteras en stor del av försäkringsbolagens verksamhet med hjälp av informationsteknik. Den ökade mängden information som finns tillgänglig om enskilda personer ger försäkringsföretagen möj- lighet att få bättre underlag för riskbedömning, skadebedömning och för utredning av oklara försäkringsfall. Företeelsen att med hjälp av sensorer mäta rörelse och aktivitet i bilar och hos personer ger möjlighet att göra riskbedömningen säkrare och mer individanpas- sad. Detta kan vara både en fördel och en nackdel beroende på hur man ser på hur risken ska fördelas i ett större kollektiv.

Den enskildes måste ge sitt samtycke för att ett försäkringsföre- tag ska få hämta in uppgifter om dennes hälsa från hälso- och sjuk- vården. Ett samtycke kan dock lämnas utan att den enskilde har till- räcklig insikt om vad samtycket innebär. Försäkringstagaren saknar dessutom i praktiken någon reell möjlighet att vägra lämna samtycke om han eller hon vill ha det aktuella försäkringsskyddet. Om det är oklart vilken ytterligare information som försäkringsföretagen har tillgång till blir det än svårare för den enskilde att förstå konsekven- serna av ett lämnat samtycke.

412

SOU 2016:41

Försäkringsverksamhet

De nya möjligheterna att genom olika former av digitala egen- mätningar lämna underlag för beräkning av försäkringspremier, t.ex. för fordonsförsäkring och personförsäkring ger upphov till nya integritetsrisker. Uppgifterna måste hanteras säkert i varje led för att det inte ska uppstå risker för obehörig spridning. Det innebär också ett stort ansvar för bolagen att inte hantera mer känsliga uppgifter än nödvändigt, eftersom tekniken i sig innefattar stora möjligheter till kartläggning av enskilda individers rörelsemönster och livsstil m.m.

När enskilda erbjuds nya möjligheter att få tillgång till uppgifter om sin hälsa genom att t.ex. kunna ta del av sin patientjournal via internet eller genom att samla sådan information på olika hälsokon- ton uppkommer risker för att tredjepartsintressenter vill ta del av denna information. Försäkringsföretag kan komma att vilja ta del av uppgifter om kundernas hälsa digitalt genom någon form av app knuten till ett hälsokonto, i stället för att få utskrifter ur patientjour- nalen. En sådan hantering förutsätter höga krav på säkerhet vid överföring av uppgifterna och ställer andra krav på den enskilde när det gäller insikter om vad överföringen av uppgifterna kan få för konsekvenser. Detta ställer i sin tur krav på företagen när det gäller ansvar för hanteringen och för information till kunderna. De risker som hör samman med användning av molntjänster uppstår också i samband med att personuppgifter kommer att behandlas av de före- tag som erbjuder app-tjänsterna, se vidare avsnittet om molntjänster (21.1).

Av betydelse i detta sammanhang är också att det måste finns ändamålsenliga rutiner som begränsar vilka anställda inom försäk- ringsföretagen som ska ha tillgång till olika uppgifter om enskilda.

Den stora mängden uppgifter som finns hos försäkringsföretagen representerar ett betydande ekonomiskt värde och skulle kunna samköras med annan information. Det kan därför finnas en risk för handel med uppgifterna. Försäkringsföretagen omfattas inte av några generella regler om tystnadsplikt. Mot denna bakgrund bedö- mer kommittén att det i dag finns påtagliga risker för den personliga integriteten i samband med försäkringsföretagens verksamhet.

Kommittén anser därtill att det finns särskild anledning att följa försäkringsbranschens framtida inriktning. Förutom den tekniska utvecklingen i stort, i kombination med en tänkbar förändring av branschens policyer och arbetssätt, ser kommittén en utveckling, där helt nya informationskällor uppstår, ibland som en följd av potenti-

413

Försäkringsverksamhet

SOU 2016:41

ella försäkringstagares egna åtgärder och tillgång till delvis ny infor- mation. Den här informationen är många gånger av stort intresse för försäkringsbolagen, samtidigt som den kan vara av mycket känslig natur för den enskilde. Integritetskommittén ser en risk att den här utvecklingen ytterligare rubbar balansen mellan den enskilde försäk- ringstagaren och dennes försäkringsgivare.

Med tanke på den stora potentiella ökningen av nya informa- tionskällor med känslig information och den tekniska utvecklingen i stort, bedömer kommittén att den framtida hanteringen av person- uppgifter inom försäkringsverksamheten kan innefatta allvarliga ­risker för den personliga integriteten.

414

15 Bank- och kreditmarknad

Kommitténs bedömning: Det föreligger påtagliga risker för den personliga integriteten i samband med kreditprövning och råd- givning.

Det finns allvarliga risker för den personliga integriteten för- knippade med användningen av kreditkort och andra digitala transaktioner.

Det finns påtagliga risker för den personliga integriteten i sam- band med att banker och kreditmarknadsbolag lämnar ut person- uppgifter på grund av olika rapporteringskrav.

15.1Allmänt om behandling av personuppgifter inom bank och kreditmarknadsföretag

En gång i tiden fanns riskbedömningen inbyggd i samhället. Handlaren i den lilla byn kände alla kunder och kunde avgöra vem som skulle få handla på kredit och vem som alltid skulle krävas på kontant betalning. När det sociala avståndet mellan kreditgivare och kredittagare ökade försvann denna möjlighet till en informell kredit- prövning baserad på personlig kännedom om den som önskade en kredit. Dagens banker och kreditmarknadsföretag inhämtar i stället stora mängder upplysningar från bl.a. specialiserade kreditupplys- ningsföretag, och baserar sina bedömningar på sådan information. Behandling av personuppgifter hos kreditupplysningsföretagen behandlas närmare i kapitel 16 Kronofogdemyndighetens verksamhet, kreditupplysning och inkasso.

415

Bank- och kreditmarknad

SOU 2016:41

Banksektorns intresse för data om sina kunder handlar dock inte bara om kreditbedömningar. Precis som företag i andra branscher vill bankerna ha kunskap om sina kunder för andra syften. Kunskapen blir ett underlag bl.a. i produktutveckling och marknadsföring samt styrning av verksamheten.

Banker och kreditmarknadsföretag erhåller dessutom detaljerad information om sina kunders transaktioner, t.ex. när kunderna beta- lar med kreditkort. Denna information sparas under viss tid, bl.a. för att kunden i efterhand ska kunna ska kunna kontrollera sitt saldo och utvecklingen av tillgångar och skulder.

Bankerna har även vissa skyldigheter enligt lag som leder till behandling av en stor mängd personuppgifter. Ett exempel på detta är att bankerna är skyldiga att kontrollera nya kunders bakgrund. Dessa kontroller ska bl.a. förhindra penningtvätt och leda till att kunder som inte är kreditvärdiga identifieras. Vidare ska vissa upp- gifter om kunders tillgodohavanden och transaktioner lämnas vidare till olika myndigheter.

Det kan i teorin hävdas att enskilda kan begränsa många av dessa risker genom att aldrig söka några krediter och alltid betala med kontanter. I praktiken är det dock både svårt och dyrt för den enskilde – och i vissa fall till och med omöjligt – att göra detta. Vid betalningar av räkningar måste t.ex. mottagaren få information om vem som har gjort inbetalningen. I praktiken har den enskilde därför mycket små möjligheter att påverka personuppgiftsbehandlingen.

15.1.1Den rättsliga regleringen

Behandlingen av personuppgifter hos banker och kreditmarknads­ företag regleras i första hand i personuppgiftslagen (1998:204). I kapitel 6 Det grundläggande rättsliga skyddet redogör kommittén närmare för regleringen i personuppgiftslagen.

Den allmänna regleringen i personuppgiftslagen kompletteras av vissa bestämmelser som tar sikte på just bank- och kreditmarknaden. Av såväl lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följer t.ex. att alla som arbetar på bank har tystnadsplikt. Denna tystnadsplikt omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken, oavsett om uppgiften är skriftlig eller

416

SOU 2016:41

Bank- och kreditmarknad

muntlig. Till och med uppgiften att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas. Tystnadsplikten gäller inte endast uppgifter av ekonomisk art, utan omfattar även personliga förhållanden som t.ex. sjukdom, skilsmässa eller upprättande av testamente.

Banken får dock i vissa situationer åsidosätta tystnadsplikten och är i vissa fall till och med skyldig att göra det. Uppgifter ska t.ex. lämnas till Polis- eller Åklagarmyndigheten om undersöknings­ ledaren begär det inom ramen för en förundersökning. Polismyndigheten ska även informeras om det, efter en analys av kundens transaktioner, föreligger omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bankerna är även skyl- diga att lämna vissa uppgifter till Skatteverket.

15.1.2Tillsyn m.m.

Datainspektionen utövar tillsyn över bankernas och kreditmark- nadsbolagens behandling av personuppgifter enligt personupp- giftslagen.

Finansinspektionen ansvarar för bl.a. tillsynen och tillståndspröv- ningen som rör finansiella marknader och finansiella företag samt för samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Även länsstyrelserna i Skånes, Stockholms och Västra Götalands län utövar viss tillsyn över att bl.a. banker och kreditmarknadsbolag följer lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

15.2Behandling av uppgifter för kreditprövning och rådgivning

15.2.1Företeelsen

Banker och kreditmarknadsföretag samlar in stora mängder uppgif- ter om enskilda, för att kunna bedöma om de bör beviljas kredit. Uppgifter hämtas in från konsumenten själv samt från bl.a. kredit- upplysningsföretag, Statens person- och adressregister (SPAR) och i vissa fall även från Lantmäteriverkets fastighetsregister. Om sökan- den är en befintlig kund hos banken kan information även hämtas

417

Bank- och kreditmarknad

SOU 2016:41

från bankens egna interna databaser, exempelvis om hur kunden tidigare har skött relationen med banken. Det förekommer också att helt andra typer av information inhämtas och påverkar kreditbedöm- ningen. Kreditgivare kan t.ex. vid sådan bedömning i samband med köp över internet påverkas av uppgifter om tidpunkten för köpet,1 betalningsfrekvensen hos andra som har köpt den aktuella typen av vara,2 eller uppgifter om återbetalningsfrekvensen hos personer som är vänner med sökanden på sociala medier.3 Det har också förekom- mit att finansbolag använt data om kredittagares mobiltelefonan- vändning för att göra sina kreditbedömningar.4

Banker och kreditmarknadsföretag samlar även in ett stort antal uppgifter om enskilda i samband med finansiell rådgivning, dvs. när en enskild får råd om hur dennes tillgångar ska placeras.

15.2.2Det skyddande regelverket

Innan en bank beviljar en kredit ska banken enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse pröva risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Banken får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda. En banks kreditprövning ska vara organiserad så att den som fattar beslut i ärendet har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja krediten. Vid krediter till konsumenter gäller ­dessutom, enligt konsumentkreditlagen (2010:1846), att kreditgiva- ren är skyldig att pröva om konsumenten har ekonomiska förutsätt- ningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet.

Av lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter följer att banken även vid finansiell rådgivning är skyldig att inhämta viss information om den enskilde. Inför rådgivningen måste banken bl.a. ställa frågor om den enskildes ekonomiska och familjeförhål- landen samt om tidigare erfarenhet av finansiella placeringar, syftet

1  Se vidare Sven Grundberg and Jens Hansegard, Sweden’s Klarna: With U.S Launch, It’s all about online payment ‘friction’, Wall Street Journal 2014 samt Marc Scott, Klarna, an Online Payment System Popular in Europe, Eyes Global Expansion, New York Times 2014.

2  Big data: its power and perils, The Association of Accountants and Financial Professionals in Business 2013.

3  Christopher W. Surdak och Sara Agarwal, Kreditech; The benevolent side of big data, Finance & Development 2014.

4  Chen, Gregory och Xavier Faz, The potential of digital data: How far can it advance financial inclusion?, Consultative Group to Assist the Poor 2015.

418

SOU 2016:41

Bank- och kreditmarknad

med placeringen och inställningen till risk, för att kunna anpassa rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov. Banken är även skyldig att avråda från åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. De råd som lämnas ska dessutom dokumen- teras.

Det anförda innebär inte att banker och kreditmarknadsbolag får behandla vilka uppgifter som helst, eller att behandlingen får göras hur som helst. Enligt personuppgiftslagen måste personuppgifter som behandlas vara adekvata och relevanta i förhållande till ända­ målen med behandlingen. Datainspektionen har gjort bedömningen att uppgifter om avskrivna och överlåtna fordringar inte är adekvata eller relevanta att använda för kreditprövning när uppgifterna är äldre än tre år.5

Alla anställda vid banker och kreditmarknadsbolag har dessutom, som tidigare nämnts, en långtgående tystnadsplikt.

15.2.3Risker för den personliga integriteten

Med teknikgenombrott som internet och big data har möjligheterna att basera kreditbedömningar på andra uppgifter än tidigare ökat markant. Andra data än de som finns hos kreditupplysningsföreta- gen kan säga mycket – i vissa fall kanske till och med mer – om en individs kreditvärdighet. Aktörer som gör riskbedömningar har därför ett intresse av att få tillgång till information som kan erhållas genom den kartläggning som görs om enskilda individer, bl.a. på internet. Sådan information kombinerat med verktyg för dataanalys gör det möjligt för en kreditgivare att minska sina risker.

Denna utveckling innebär flera risker för den personliga integri- teten. En del i detta är att företag, t.ex. banker och kreditmarknads- företag, typiskt sett har tillgång till en stor mängd information om sina kunder i de interna systemen. Det kan t.ex. handla om uppgifter om sparat kapital, genomförda transaktioner och tidigare tagna kre- diter, men även exempelvis uppgifter om ifall en viss kund väljer att kommunicera med banken genom personliga besök, via telefon eller

5  Datainspektionens beslut den 9 juni 2014, dnr 1822-2013 och 1826-2013.

419

Bank- och kreditmarknad

SOU 2016:41

via internet. När nya analysverktyg används för att kombinera denna information med information från olika externa aktörer, kan man erhålla detaljerad information om den enskilda kunden.

Tidigare handlade den externa informationen i huvudsak om uppgifter från traditionella kreditupplysningsföretag. Teknik­ utvecklingen har dock medfört att det exempelvis via sociala medier går att få en bild av en persons sociala nätverk, men också om livssi- tuation och konsumtionsvanor. Det finns också en växande handel med kunddata via företag som specialiserat sig på handel med personuppgifter­ av varierande slag, s.k. data brokers.

När förutsättningarna förändras för hur en kreditbedömning genomförs, får det också konsekvenser för kredittagarna. Redan 2009 uppmärksammade amerikanska ABC ett fall där en man plöts- ligt fick sin kontokortskredit sänkt från 10 800 till 3 800 dollar, trots att hans Fico-ranking (en av de modeller för kreditprövning som används i USA) var väldigt hög. Det visade sig att den sänkta kredi- ten var en konsekvens av att han hade handlat i en butik där många andra kreditkortsinnehavare med dålig återbetalningshistorik bru- kade handla.6

Det finns även exempel från Sverige som visar att kreditprövning gjorts på ett sätt som varken varit objektivt eller transparent. Under våren 2013 förekom t.ex. rapportering i svensk media om att en svensk storbank hade fört ett register (en s.k. svart lista) över perso- ner som bedömdes vara olämpliga som bankkunder samt att banken i registret använde epitet som ”skojare”, ”ekonomisk vettvilling”, ”känd skumraskfigur”, ”tvivelaktig mäklare”, ”gangsterrevisor” och ”rövarflicka”.7 Beträffande en person i registret ska det ha stått ”Brott. Narkotikabrott. Dömd 1987. Obeståndsgäldenär”.

Det har även förekommit användning som, beroende på omstän- digheterna, kan vara både positiv och negativ för den enskilde. Nya metoder för kreditbedömning kan i vissa fall resultera i att en kredit beviljas trots att en mer traditionell prövning hade utmynnat i ett avslag. Detta är i bästa fall positivt för den enskilde. Det har även förekommit att banker som har avslagit en ansökan om kredit har sålt sina uppgifter om kunden till en annan långivare, som har kon-

6  Chris Cuomo m.fl., ‘GMA’ Gets Answers: Some Credit Card Companies Financially Profiling Customers, abc NEWS 2009.

7  Se t.ex. Joel Dahlberg och Carolina Neurath, Nordea bluffade om hemliga kundregistret, Svenska dagbladet 2015, och Stockholm TT, Bankerna förnekar svarta listor, Svenska dagbladet­

2013.

420

SOU 2016:41

Bank- och kreditmarknad

taktat kunden och erbjudit denne ett lån mot högre ränta.8 En sådan överföring får dock inte göras utan att banken först inhämtar den enskildes samtycke.

Det finns även andra aspekter. Banker och kreditmarknadsföretag kan precis som alla andra utnyttja nätets möjligheter till individan- passade erbjudanden. Som exempel på detta kan nämnas att individer som efter dataanalys placerats i målgruppen för högräntelån kan exponeras för annonser med erbjudanden om sådana lån.

Möjligheterna att upptäcka samband mellan olika data kan också användas för att försöka kringgå förbud mot viss behandling av per- sonuppgifter. I USA förekom t.ex. länge s.k. redlining, vilket innebar att kreditgivare ägnade sig åt väldigt grova generaliseringar i sin riskbedömning; till boende i vissa bostadsområden – som markera- des med röda linjer på en karta – skulle inga krediter ges. Med big data-verktyg har det öppnats möjligheter att uppnå samma effekt som med hjälp av redlining, som i dag är förbjuden. Går det t.ex. att använda enskildas musiksmak för att bedöma kreditrisken? Weblining har börjat användas som term när en individs digitala ­fotspår används på detta sätt.

15.3Kreditkort och transaktioner över internet

15.3.1Företeelsen

Konsumenter betalar allt oftare med bank- eller kreditkort. Det ­gäller i synnerhet vid köp över internet. Vid betalningar över internet eller med kort får banken eller kreditmarknadsföretaget kontinuer- ligt detaljerad information om kundernas transaktioner. Denna information sparas under viss tid, bl.a. för att kunden i efterhand ska kunna kontrollera sitt saldo och förändringar av tillgångar eller skul- der.

Många banker och kreditmarknadsföretag tillhandahåller ­dessutom appar för sina kunder. I dessa appar kan kunderna ta del av vissa uppgifter, t.ex. saldon, transaktioner, aktieinnehav och uppgifter om lån. Via apparna kan kunderna oftast också genomföra vissa trans- aktioner, såsom överföringar och betalningar. I regel kan kunderna

8  Se t.ex. Carolina Neurath, FI utreder bankernas affärer med kunddata, och Storbanker säljer ratade kunder vidare, Svenska dagbladet 2013.

421

Bank- och kreditmarknad

SOU 2016:41

även ta del av denna typ av uppgifter, och utföra vissa transaktioner, över internet. Det går även i många fall att ansöka om lån eller beställa en e-legitimation över internet. Lån kan till och med sökas via SMS hos vissa kreditgivare.

15.3.2Det skyddande regelverket

Alla anställda vid banker och kreditmarknadsbolag har, som tidigare nämnts, en långtgående tystnadsplikt. Vidare uppställer personupp- giftslagen krav på lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska åstad- komma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av

a)de tekniska möjligheter som finns,

b)vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,

c)de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgif- terna, och

d)hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.

Av Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse (FFFS 2015:15) följer att bl.a. banker genast bör rapportera till Finansinspektionen om det inträffar sådana hän- delser som kan medföra att företagets ekonomiska förutsättningar ändras, så att det inte kan uppfylla sina åtaganden mot kunder. Vidare anges att företag bör rapportera händelser som kan medföra att ett större antal kunder orsakas betydande ekonomisk skada, och hän- delser som kan medföra en väsentlig ryktesförlust för företaget. De händelser som avses är t.ex. att information som lämnas vid kund- transaktioner är felaktig eller bristfällig, att kundtransaktioner han- teras på ett felaktigt eller bristfälligt sätt, att fel uppstår i tekniska system, eller att interna eller externa regler överträds.

422

SOU 2016:41

Bank- och kreditmarknad

15.3.3Risker för den personliga integriteten

Inledning

Vid användning av kreditkort och transaktioner över internet får bl.a. banker och kreditmarknadsföretag tillgång till detaljerade upp- gifter som kan vara känsliga från ett integritetsperspektiv. När kun- derna ges en möjlighet att komma åt sådana uppgifter och utföra transaktioner via appar eller internet, finns en risk att även obehöriga kan utföra sådana åtgärder.

Kontant betalning minskar till förmån för betalning med kredit- kort eller andra betalningar över internet. En risk som är förknippad med denna utveckling är att möjligheterna att betala utan att skapa elektroniska spår försvåras alltmer.

Bankers och kreditmarknadsbolags behandling av transaktionshistorik

Vid betalning med konto- eller kreditkort lagras transaktionerna i olika register. Görs inköpen via internet lämnas även digitala spår.

Med hjälp av uppgifter om den enskildes inköpsmönster går det att dra många slutsatser om dennes liv och personlighet.

Register som innehåller uppgifter om inköp är inte sällan avsedda att vara anonymiserade, exempelvis genom att varje användare anges med ett unikt ID-nummer. Det finns dock undersökningar som visar att sådan anonymisering inte alltid fungerar som det är tänkt. Amerikanska forskare har t.ex. undersökt ett kreditkortsregister som skulle vara anonymiserat och kunnat namnge 90 procent av de 1,1 miljoner personer som fanns i registret. Enligt dessa forskare var det tillräckligt med två fakta om en person i en databas med 1,1 mil- joner ”anonymiserade” personer, för att med mer än 50 procents sannolikhet kunna peka ut rätt person i databasen. När en person väl är avanonymiserad är det ofta möjligt att följa personens handlingar under en längre tidsperiod och se var personen befunnit sig och vad denne har gjort eller inhandlat osv. Det gäller särskilt om dessa data

423

Bank- och kreditmarknad

SOU 2016:41

kombineras med information från en annan källa, exempelvis sociala medier. Uppgifter av detta slag sprids också allt oftare mellan företag och myndigheter.9

Transaktionshistorik är även intressant för andra än kreditgivare och därför på väg att bli en handelsvara. I USA har det t.ex. genom- förts försök där vårdgivare med hjälp av big data-verktyg har analy- serat inköpsvanorna hos två miljoner människor, i syfte att identifiera högriskpatienter innan de blir sjuka. Man kan exempelvis bedöma sannolikheten för att en astmapatient ska uppsöka akutsjukvård uti- från faktorer som cigarettinköp, luftföroreningar och uppgifter om personen har hämtat ut astmamedicin på apoteket, eller sannolikhe- ten för att en person ska drabbas av en hjärtattack, bl.a. utifrån vilken sorts mat personen har inhandlat och om han eller hon är medlem i ett gym.10

Bankappar och internetbank

Möjligheten att kontrollera saldon och genomföra transaktioner med hjälp av bankappar och internetbank är mycket smidig och kan vara tidsbesparande för den enskilde. Det kan också innebära sänkta transaktionskostnader för banken.

Det kan dock medföra stora risker för den enskildes personliga integritet om någon obehörig får tillgång till t.ex. uppgifter om kon- ton, transaktioner med namn på mottagaren eller avsändaren och om skuldsättning. Uppgifterna kan användas till att kartlägga inte bara stora delar av en persons ekonomiska förhållanden, utan även var denne har befunnit sig och dennes inköpsvanor. Uppgifter om trans- aktioner kan dessutom innehålla känsliga uppgifter i personupp- giftslagens mening, t.ex. genom att avslöja den enskildes kontakter med hälso- och sjukvården.

Särskilt med tanke på att appar ofta används på offentliga platser finns en ökad risk för att någon obehörig lyckas komma åt inlogg- ningsuppgifterna. Denne skulle därefter, genom att enkelt ladda ner

9  Linus Brohult, Så avslöjas dina ”hemliga” uppgifter, svt.se 2015; de Montjoye m.fl, Unique in the shopping mall: On the reidentifiability of credit card metadata, Science 2015.

10  Shannon Pettypiece och Jordan Robertson, Hospitals are mining patients’ credit card data to predict who will get sick, Bloomberg Business 2014.

424

SOU 2016:41

Bank- och kreditmarknad

bankens app till sin egen smarta telefon, kunna logga in i appen och obehörigen ta del av en stor mängd uppgifter, utan att den behörige användaren märker det.

Datainspektionen har granskat ett antal bankappar och gjort bedömningen att flera av de uppgifter som man fått åtkomst till via apparna har ett så högt skyddsvärde att åtkomsten till dessa uppgifter ska föregås av stark autentisering, för att säkerställa att rätt person gör inloggningen.11 Stark autentisering kan åstadkommas på flera sätt, t.ex. e-legitimation.

I detta sammanhang kan också nämnas en ny typ av tjänst som lanserats i form av s.k. privatekonomiappar. Syftet med tjänsten är att ge användaren överblick över sin ekonomi. Appen kopplas till användarens internetbank, genom att en personlig bankkod anges. Sedan samlas uppgifter om transaktioner och saldon in för att skapa diagram över användarens konsumtion. Att lämna ut bankkoder till en tredje part kan dock innebära stora risker för att bankuppgifter hamnar i fel händer.12

Identitetsstölder och bedrägerier

När någon använder en annan persons identitet för att begå brott brukar man tala om identitetsstöld. Ett typiskt exempel på identi- tetsstöld är att någon beställer varor, skaffar sig lån eller begår andra bedrägerier i en annan persons namn. I vissa fall föregås brotten av omsorgsfull planering t.ex. på det sättet att gärningsmannen bestäl- ler ett kreditkort eller en e-legitimation i någon annans namn och därefter stjäl det kreditkort, uppgift om koder eller liknande som skickas till den förmente beställarens hemadress. Ibland begär gär- ningsmannen adressändring för brottsoffret och får på så sätt tillgång till hans eller hennes post. Därefter utnyttjas kreditkortet, e-legiti- mationen eller motsvarande för att exempelvis köpa varor eller ta upp lån. Det är som regel först när krav på obetalda varor eller åter- betalning av lån börjar dyka upp, som den vars identitet har utnytt-

11  Datainspektionens beslut den 11 september 2013, dnr 1612-2011 och 1613-2011.

12  Se Josefin Jacobsson, Få budgetkoll med en app, Svenska dagbladet 2014, samt Susanna Nordenhem och Martin Hansson, Säkerhetsexpert varnar för ekonomiappar, Testfakta 2014.

425

Bank- och kreditmarknad

SOU 2016:41

jats, upptäcker vad som har inträffat. Under mellantiden kan varor till sammanlagt stort värde ha lämnats ut eller lån ha tagits till avse- värda summor.13

Problemet med stöld av identiteter uppges ha vuxit sig mycket stort under senare år. Det är framför allt ändrade köpvanor och betalningsvanor som har lett till att olovlig användning av annans identitetsuppgifter ökar. Både köp, beviljande av lån, betalningar och kontakter med myndigheter, görs numera via internet eller telefon, i stället för öga mot öga. Detta ökar avsevärt möjligheterna att utge sig för att vara någon annan. Gärningsmännen drar också nytta av att bedrägerioffret – t.ex. en kreditgivare – inte har samma möjligheter som vid ett personligt sammanträffande att bilda sig en uppfattning om den person som han eller hon gör affärer med. Det är också enkelt att skaffa ett SMS-lån i någon annans namn om man känner till hans eller hennes personnummer, eftersom företagen tillåter att detta görs enbart via mobiltelefonen.14

Ett grundproblem är, enligt uppgifter från bl.a. Bankföreningen och Polismyndigheten, att de svenska legitimationerna, som det finns många varianter av, är lätta att förfalska. Det finns exempel på att bedragare kapat kända finansmäns identiteter, skaffat e-legitima- tioner i deras namn och sedan tagit ut stora belopp från deras kon- ton.15 Ett annat uppmärksammat exempel är att s.k. hackers i april 2011 stal personlig information för hundra miljoner användare från Sony Playstation Network. Enligt Sony hade tio miljoner användare bl.a. sina kreditkortsuppgifter på servern där dataintrånget begicks.16

En företeelse som är starkt förknippad med identitetsstöld är s.k. phishing, som på svenska kallas nätfiske eller lösenordsfiske. Nätfiske utförs som regel genom att någon skickar e-postmeddelan- den – som ofta ser ut att komma från en bank eller ett kreditkortsfö- retag – och som innehåller en uppmaning att logga in snarast möjligt och en länk till en falsk webbsida med inloggningsformulär. E-postmeddelandet kan också vara utformat så att det ser ut att komma från t.ex. ett företags supportavdelning eller en myndighet. Det förekommer också att gärningsmännen skapar falska webbsidor

13  Egendomsskyddsutredningen betänkande Stärkt straffrättsligt skydd för egendom, SOU 2013:85, s. 191.

14  SOU 2013:85 s. 192 f.

15  Daniel Goldberg, Den stora blåsningen, Di Digital 2015.

16  Waldemar Ingdahl, Tiden mogen att begrava kreditkortet, Svenska dagbladet 2011.

426

SOU 2016:41

Bank- och kreditmarknad

utan att skicka ut e-postmeddelanden, i förhoppningen om att enskilda ska logga in på fel hemsida. Metoden används ibland också på det sättet att det görs ett massutskick, som skenbart kommer från ett företag med många kunder, och som underrättar mottagaren om att han eller hon tyvärr har debiterats två gånger för samma räkning och där man efterfrågar kontonummer och andra uppgifter för att kunna sätta in det felaktigt debiterade beloppet på kundens konto. Syftet är oftast att lura innehavare till bankkonton eller kreditkort att lämna ut kreditkortsnummer, lösenord eller annan känslig infor- mation till den som skickat meddelandet. Gärningsmannen vill komma åt uppgifterna om bankkonton och kreditkort för att kunna föra över pengar från kontona eller kunna utnyttja kreditkortsnum- mer för köp via internet.17

En annan typ av bedrägerier som enligt bl.a. Swedbank ökar är det som kallas för Facebook-bedrägerier. Vid ett Facebook-bedrägeri kapar bedragaren ett konto på Facebook för att därefter via medde- landen på sajten lura den kapades vänner att exempelvis lämna ifrån sig inloggningsuppgifter till nätbanken.18

När någon annans identitet olovligen används vid ett bedrägeri kan konstateras att dagens reglering ger straffrättsligt skydd mot själva bedrägeriet. Detsamma gäller brukandet av falska och osanna handlingar, t.ex. handlingar som ger sken av att gärningsmannen har en viss identitet som tillhör någon annan. Något straffrättsligt skydd mot användningen av någon annans identitet i sig finns däremot inte ännu. Egendomsskyddsutredningen lämnade i sitt betänkande19 föreslag om att olovlig användning av andras identitetsuppgifter ska straffbeläggas som ett särskilt brott, benämnt identitetsintrång. Syftet med straffbestämmelsen är att ge skydd mot den integritets- kränkning som olovlig användning av annans identitetsuppgifter innebär och att ge den drabbade bättre möjligheter att ta tillvara sin rätt. Den 17 mars 2016 lämnade regeringen ett förslag till riksdagen om en sådan lagstiftning.20

17  SOU 2013:85 s. 193.

18  Bedrägerier, information på Swedbanks webbplats 2015-11-05 – https://www.swedbank.se/ foretag/sakerhet/sakerhet-och-vanliga-bedragerier/bedragerier/index.htm#!/

19  SOU 2013:85.

20  Regeringens proposition Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning, prop. 2015/16:150.

427

Bank- och kreditmarknad

SOU 2016:41

Ett område där banker och kreditmarknadsbolag har varit fram- gångsrika när det gäller dataanalys är just i kampen mot kortbedräge- rier. Genom att analysera ett stort antal faktorer av en transaktion kan it-systemen hitta de kortköp som förefaller vara bedrägerier. I en artikel i Wall Street Journal 2013 berättade en företrädare för Visa att företaget då baserade sina analyser på 500 olika aspekter av en kort- transaktion, vilket varje år stoppar bedrägeriförsök för miljard