Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Antidopning Sverige

Statens offentliga utredningar 2011:10

Antidopning Sverige

Antidopning Sverige

En ny väg för arbetet mot dopning

Betänkande av Organisationsutredningen mot dopning

Stockholm 2011

SOU 2011:10

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss

Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice.

Tryckt av Elanders Sverige AB

Stockholm 2011

ISBN 978-91-38-23529-4

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för

Kulturdepartementet

Regeringen beslutade den 3 december 2009 att bemyndiga stats- rådet och chefen för Kulturdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bl.a. lämna förslag till utformning av den framtida nationella antidopningsverksamheten och undersöka möjlig- heterna att bilda en fristående nationell antidopningsorganisation, som staten och idrottens centrala organisation ska ha ett delat ansvar för. Regeringen beslutade den 28 oktober 2010 om tilläggsdirektiv till utredningen.

Fr.o.m. den 8 december 2009 förordnades förbundsordföranden i Svenska Gymnastikförbundet Malin Eggertz Forsmark som särskild utredare.

Som sakkunniga förordnades fr.o.m. den 23 februari 2010 styrelse- ledamoten Ingemar Ericson, departementssekreteraren Mikael Lindman och ämnesrådet Ralf Löfstedt.

Som experter förordnades fr.o.m. den 23 februari 2010 strategiska analytikern Stewe Alm, rättssakkunnige Ann-Charlotte Bragsjö, datarådet Catharina Fernquist, förbundsjuristen Elin Johansson, folkhälsoutredaren Kajsa Mickelsson, verksamhetsansvarige Håkan Nyberg och avdelningschefen Eva Rydhammer.

Till huvudsekreterare förordnades fr.o.m. den 7 januari 2010 ämnesrådet Tomas Johansson och till sekreterare förordnades fr.o.m. 8 december 2009 förra kommunjuristen Kristina Olinder.

Konsulten Sören Öman, expert på personuppgiftslagen och frågor om integritetsskydd, har bistått med underlag till utredningens ställ- ningstaganden såvitt avser frågor om lagenligheten av att genomföra dopningskontroller och sanktionsförfaranden samt lagenligheten av behandling av personuppgifter.

Utredningens arbete har bedrivits i nära samråd med sakkunniga och experter och sju möten har genomförts med dem. Några särskilda yttranden har inte avgetts eller begärts att få avges.

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet

SOU 2011:10

Utredningen, som har antagit namnet Organisationsutredningen mot dopning Ku 2009:03 får härmed överlämna sitt betänkande

Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning, SOU 2011:10.

Uppdraget är därmed slutfört.

Stockholm i januari 2011

Malin Eggertz Forsmark

/Tomas Johansson

Kristina Olinder

Innehåll

Förkortningar och begrepp ..................................................

13

Sammanfattning ................................................................

15

Författningsförslag .............................................................

29

1

Bakgrund ..................................................................

31

1.1

Tillbakablick på antidopningsarbete .......................................

31

1.2Riksidrottsförbundets organisationsutredning och RF-

 

stämmans beslut.......................................................................

32

1.3

Samhällets antidopningsarbete................................................

35

2

Idrottens antidopningsarbete .......................................

41

2.1

Allmänt.....................................................................................

41

2.2Riksidrottsförbundets mål och syften med

antidopningsverksamheten......................................................

42

2.3Riksidrottsförbundets organisation för

antidopningsverksamheten......................................................

44

2.3.1

Riksidrottsstyrelsen......................................................

44

2.3.2

Antidopinggruppen vid RF-kansliet ...........................

44

2.3.3

Dopingkommissionen..................................................

54

2.4 Dopingnämnden och Riksidrottsnämnden............................

56

2.4.1

Dopingnämnden ...........................................................

56

2.4.2

Riksidrottsnämnden .....................................................

57

5

Innehåll SOU 2011:10

2.5

Specialidrottsförbunden...........................................................

57

2.6

Distriktsidrottsförbunden .......................................................

58

3

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten....

59

3.1

Världsantidopningsbyrån bildas ..............................................

59

 

3.1.1 Är idrotten ute och cyklar? ..........................................

59

 

3.1.2 Regeringarna agerar inom EU......................................

60

 

3.1.3

Regeringarna agerar globalt..........................................

61

 

3.1.4

Världsantidopningsbyrån agerar ..................................

62

3.2

Världsantidopningsprogrammet..............................................

65

 

3.2.1

Världsantidopningskoden.............................................

66

3.3Staterna och idrottsorganisationerna arbetar mot

dopning inom idrotten.............................................................

67

3.4 Staternas struktur och ansvar i arbetet mot dopning.............

68

3.4.1

Regeringskansliet ..........................................................

68

3.4.2

Norden...........................................................................

68

3.4.3

Europarådet ...................................................................

69

3.4.4

Europeiska Unionen .....................................................

70

3.4.5 Förenta nationernas organ för utbildning,

 

 

vetenskap och kultur – Unesco....................................

72

3.4.6

International Anti-Doping Arrangement....................

73

3.5Idrottsorganisationernas struktur och ansvar i arbetet

mot dopning .............................................................................

74

3.5.1

Norden...........................................................................

75

3.5.2

Europa............................................................................

75

3.5.3

Internationella idrottsförbund .....................................

77

3.5.4

Association of National Olympic Committees..........

77

3.5.5

Sportaccord....................................................................

79

3.5.6

Association of National Anti-Doping

 

 

Organizations................................................................

80

3.5.7

Internationella Olympiska Kommittén.......................

80

3.5.8

Court of Arbitration for Sport ....................................

82

3.5.9

Andra internationella aktörer.......................................

84

3.5.10

Sammanfattande bild.....................................................

85

6

SOU 2011:10

Innehåll

4

Antidopningsarbetet inom idrotten i förhållande till

 

 

gällande internationella konventioner ...........................

89

4.1

Inledning...................................................................................

89

4.2Europarådskonventionen mot dopning inom idrotten

 

och dess tilläggsprotokoll........................................................

90

4.3

Unescokonventionen mot dopning inom idrotten ...............

92

5

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten ...............

95

5.1

Bruk av dopningsmedel i samhället ........................................

95

 

5.1.1 Idrotts- och samhällsproblemet...................................

95

 

5.1.2 Beslagen av illegala dopningsmedel ökar i Sverige

 

 

men ökar bruket?..........................................................

97

5.2Kartläggning av verksamheter som sysslar med

 

preventivt antidopningsarbete...............................................

101

 

5.2.1 Målet är ett samhälle fritt från narkotika och

 

 

 

dopning........................................................................

101

 

5.2.2

Folkhälsoinstitutets ansvar ........................................

102

 

5.2.3

Dopingjouren..............................................................

107

 

5.2.4 Regionala och lokala projekt......................................

109

5.3

Andra verksamheter...............................................................

113

 

5.3.1

Vård och behandling...................................................

113

 

5.3.2 Andra organisationer som sysslar med att sprida

 

 

 

kunskap om dopningsmedel ......................................

115

 

5.3.3 Gym- och träningsanläggningar i Sverige .................

115

5.4

Behov av samordning.............................................................

118

6

Antidopningsverksamheten i andra länder...................

119

6.1

Inledning.................................................................................

119

6.2

Danmark.................................................................................

119

 

6.2.1 Bildandet av Antidoping Danmark med stöd av

 

 

 

lag.................................................................................

120

 

6.2.2

Antidoping Danmarks uppgifter ...............................

121

 

6.2.3

Antidopningsverksamheten inom den

 

 

 

organiserade idrotten..................................................

123

7

Innehåll SOU 2011:10

 

6.2.4

Antidopningsverksamheten utanför den

 

 

 

organiserade idrotten ..................................................

124

6.3

Norge

......................................................................................

126

 

6.3.1 Bildandet av Antidoping Norge genom avtal............

126

 

6.3.2

Stiftelsen Antidoping Norge......................................

130

 

6.3.3 Antidoping Norges verksamhet inom den

 

 

 

organiserade idrotten ..................................................

130

 

6.3.4 Antidoping Norges verksamhet utanför den

 

 

 

organiserade idrotten ..................................................

131

6.4

Finland ....................................................................................

133

 

6.4.1 Bildande av Finlands antidopningskommitté............

133

 

6.4.2 Verksamhet inom den organiserade idrotten............

134

 

6.4.3

Analysverksamhet.......................................................

135

 

6.4.4 Verksamhet utanför den organiserade idrotten ........

135

6.5

Island.......................................................................................

 

135

 

6.5.1 Verksamhet inom den organiserade idrotten............

135

 

6.5.2 Verksamhet utanför den organiserade idrotten ........

136

6.6

Andra länder ...........................................................................

136

 

6.6.1

Kanada .........................................................................

136

 

6.6.2

Nederländerna.............................................................

139

 

6.6.3

Tyskland ......................................................................

141

7

Utformningen av den framtida

 

 

antidopningsverksamheten ........................................

145

7.1

Inledning.................................................................................

145

7.2

Nuvarande ordning ................................................................

145

 

7.2.1

Inledning......................................................................

145

 

7.2.2

Förhållandet till omvärlden ........................................

146

 

7.2.3

Ansvarsfördelningen inom RF...................................

147

 

7.2.4

Slutsatser......................................................................

149

 

7.2.5 Arbetsuppgifter inom idrotten för en nationell

 

 

 

antidopningsorganisation ...........................................

150

7.3

Samarbete utanför idrotten....................................................

154

 

7.3.1

Inledning......................................................................

154

 

7.3.2 Verksamheter som kan vara aktuella utanför

 

 

 

idrotten ........................................................................

155

8

 

 

 

SOU 2011:10 Innehåll

 

7.3.3 Uppgifter utom idrotten för en nationell

 

 

 

antidopningsorganisation...........................................

159

8

Val av organisationsform ...........................................

161

8.1

Myndighet eller inte?.............................................................

161

 

8.1.1

Olika myndighetsformer............................................

161

 

8.1.2 För- och nackdelar med myndighetsform ................

164

8.2

Privaträttslig struktur eller inte?...........................................

167

 

8.2.1

Inledning .....................................................................

167

 

8.2.2

Privaträttsliga former .................................................

168

 

8.2.3 För- och nackdelar med olika privaträttsliga

 

 

 

former..........................................................................

170

8.3

Val av organisationsform, slutsatser .....................................

172

 

8.3.1

Myndighetsformer......................................................

172

 

8.3.2

Privaträttslig organisationsform ................................

174

 

8.3.3

Slutsats.........................................................................

175

8.4

Konsekvenser av föreslagen modell......................................

175

 

8.4.1

Inledning .....................................................................

175

 

8.4.2

Aktieägaravtal .............................................................

176

 

8.4.3

Bolagsordning .............................................................

181

 

8.4.4 Avtal mellan RF och den fristående NADO:n.........

183

8.5

Kontroll av idrottens antidopningsverksamhet ...................

185

8.6

Ansvarsfördelning beträffande internationellt arbete .........

186

9

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och

 

 

sanktionsförfarandena? .............................................

189

9.1

Inledning.................................................................................

189

9.2

Motiv för antidopningsarbete och dopningskontroller.......

191

9.3

Dopningskontroller inom RF-idrotten................................

192

9.4

Dopningskontroller inom idrott som står utanför RF........

193

9.5

Dopningskontroller utanför idrotten...................................

194

9.6

Genomförandet av Världsantidopningskoden .....................

194

9

Innehåll

SOU 2011:10

9.7 Vad ska analyseras och på vilket material?

............................195

9.8Krävs lagstiftning för att dopningskontroller ska kunna genomföras inom idrotten och vid gym- och

 

träningsanläggningar? ............................................................

196

 

9.8.1

Europeiska konventionen angående skydd för de

 

 

 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande

 

 

 

friheterna .....................................................................

197

 

9.8.2

Europeiska unionens stadga om de

 

 

 

grundläggande rättigheterna.......................................

199

 

9.8.3

Regeringsformen.........................................................

200

 

9.8.4

Kontroller avseende medel som omfattas av

 

 

 

dopningslagen i lagstiftningen....................................

202

 

9.8.5

Annan lagstiftning till skydd för den personliga

 

 

 

integriteten ..................................................................

203

 

9.8.6

Integritetsskydd för arbetstagare gentemot sin

 

 

 

arbetsgivare..................................................................

204

 

9.8.7

Sammanfattning och slutsats......................................

208

9.9

Betydelse av idrottens särart inom EU .................................

208

9.10

Krävs lagstiftning för sanktionsförfarandena? .....................

210

10

Behandling av personuppgifter...................................

213

10.1

Inledning.................................................................................

213

10.2

Behov av behandling av personuppgifter enligt

 

 

Riksidrottsförbundets regelverk ...........................................

213

 

10.2.1 Regelverket inom RF-idrotten...................................

213

 

10.2.2 Personuppgifter som behandlas .................................

214

 

10.2.3 Principer för behandling av de inhämtade

 

 

 

uppgifterna ..................................................................

221

10.3

Reglering inom Europa av skydd för behandling av

 

 

personuppgifter ......................................................................

226

 

10.3.1 Europeiska konventioner............................................

226

 

10.3.2 Direktivet 95/46/EG om skydd för enskilda

 

 

 

personer med avseende på behandling av

 

 

 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana

 

 

 

uppgifter ......................................................................

227

10.4

EU-kommissionens syn på WADA:s standard....................

230

10

 

 

 

SOU 2011:10

Innehåll

 

10.4.1 Behandlingen av WADA:s standard..........................

230

 

10.4.2 De utestående frågorna ..............................................

232

10.5

Personuppgiftslagen...............................................................

234

10.6

Behandlingen av personuppgifter i

 

 

antidopningsverksamheten inom idrotten ...........................

238

 

10.6.1 Utgångspunkter..........................................................

238

 

10.6.2 Behövs författningsreglering?....................................

241

10.7

NADO:ns behandling av personuppgifter om personer

 

 

vid gym- och träningsanläggningar.......................................

247

11

Antidopningsorganisationen i samverkan med polis

 

 

och tull ...................................................................

251

11.1

Bakgrund ................................................................................

251

11.2

Olika regelverk.......................................................................

252

 

11.2.1 Idrottens regelverk .....................................................

252

 

11.2.2 Lagstiftning.................................................................

253

11.3

Samverkan och informationsutbyte......................................

255

 

11.3.1 Behov av samverkan och informationsutbyte...........

255

 

11.3.2 Samarbete mellan polisen och den nationella

 

 

antidopningsorganisationen.......................................

256

 

11.3.3 Samarbete mellan tullen och den nationella

 

 

antidopningsorganisationen.......................................

260

12

Behov av ett av WADA ackrediterat

 

 

dopningslaboratorium ...............................................

263

12.1

Laboratorieverksamheten internationellt.............................

263

12.2

Nuvarande verksamhet i Sverige...........................................

265

 

12.2.1 Inledning .....................................................................

265

 

12.2.2 Analyser.......................................................................

266

 

12.2.3 Personal.......................................................................

266

 

12.2.4 Maskinutrustning .......................................................

266

 

12.2.5 Ekonomi......................................................................

267

 

12.2.6 Verksamhet .................................................................

267

12.3

WADA:s krav för ackreditering............................................

268

11

Innehåll

SOU 2011:10

12.4

Alternativ ................................................................................

270

12.5

Finansiering av analystjänster................................................

271

12.6

Slutsatser.................................................................................

272

13

Förslagens konsekvenser ...........................................

275

13.1

Kostnader för antidopningsverksamhet inom idrotten .......

275

13.2

Kostnader för antidopningsverksamhet utanför idrotten ...

278

13.3

Förslagens ekonomiska konsekvenser ..................................

280

13.4

Förslagens övriga konsekvenser............................................

282

 

13.4.1 Konsekvenser för brottsligheten och det

 

 

brottsförebyggande arbetet ........................................

282

 

13.4.2 Övriga konsekvenser ..................................................

282

Bilagor

 

Bilaga 1 Kommittédirektiv.............................................................

285

Bilaga 2 Europarådskonventionen mot dopning inom

 

 

idrotten .............................................................................

295

Bilaga 3 Internationell konvention mot dopning inom

 

 

idrotten i Unesco..............................................................

307

Bilaga 4 Avtal mellan Sveriges Riksidrottsförbund och staten....

327

Bilaga 5 Bolagsordning för Antidopning Sverige AB...................

333

12

Förkortningar och begrepp

AAS

Anabola androgena steroider

AD

Arbetsdomstolen

ADAMS

Anti-Doping Administration and Management System,

 

Wada-databas i Kanada

ADD

Antidoping Danmark

ADN

Antidoping Norge

ANADO

Association of National Anti-Doping Organizations

ANDT-rådet

Ett av regeringen utsett råd för alkohol-, narkotika-,

 

dopnings- och tobaksfrågor

bet.

Betänkande från ett utskott i riksdagen

CAHAMA

Europarådets ad hoc kommitté i WADA-frågor

CAS

Court of Arbitration for Sport

DF

Distriktsidrottsförbund inom RF

Dir.

Regeringens direktiv till en utredning

Ds

Departementsserien av publicerade rapporter

FINADA

Finlands Antidopingkommitté

FRISK

Friskvårdsvårdsföretagens branschorganisation

IADA

International Anti-Doping Arrangement, ett

 

mellanstatligt antidopningsavtal

IOC

Internationella Olympiska Kommittén

ISF

Internationella specialidrottsförbund

ISO

Internationella standardorganet

NADO

Nationell antidopningsorganisation

13

Förkortningar och begrepp

SOU 2011:10

OS

Olympiska spel

PIPEDA

Kanadas lag om elektroniska handlingar och

 

skydd för personuppgifter

PRODIS

Prevention av dopning i Sverige

prop.

Regeringens proposition

RF

Sveriges Riksidrottsförbundet

RF

Regeringsformen

RIN

Riksidrottsnämnden, högsta juridiska instans

 

inom RF

RS

Riksidrottsstyrelsen

rskr.

Riksdagsskrivelse

S.A.N.N.

Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norbotten.

SF

Specialidrottsförbund

SOK

Sveriges Olympiska Kommitté

SOU

Statens offentliga utredningar

STAD

Stockholm förebygger alkohol- och

 

drogproblem

Unesco

Förenta nationernas organ för utbildning,

 

forskning och kultur

Begrepp

 

 

 

Besökare

Den besökare som gymägaren har ett avtal

 

med om tillträde till gym- och tränings-

 

anläggningen med

Dopning

Begreppet dopning används genomgående

 

såväl för de substanser som är förbjudna i

 

dopningslagen som de substanser och

 

metoder som är förbjudna inom idrotten

Dopningskontroll

Begreppet dopningskontroll används

 

genomgående och likställs med dopningstest

Gym- och

Begreppet gym- och träningsanläggning

träningsanläggning

används om en anläggning där normalt

 

styrkelyft eller annan fysisk träning utförs

Gymägare

Företrädare för gym- och träningsanläggning

Syntetiska anabola

Begreppet syntetiska anabola steroider

steroider

likställs med anabola androgena steroider

14

Sammanfattning

Direktiven

Enligt direktiven ska utredningen lämna förslag till utformning av den framtida nationella antidopningsverksamheten och undersöka möjligheterna att bilda en fristående nationell antidopnings- organisation, som staten och idrottens centrala organisation ska ha ett delat ansvar för. Utredningen ska vidare bedöma i vilken mån en ny nationell antidopningsorganisation kan bidra till samhällets insatser mot dopning utanför idrotten.

Utredningen ska också lämna förslag till lagstiftning för att idrottens och samhällets antidopningsverksamhet ska kunna bedrivas effektivt med beaktande av integritetsaspekter och internationella åtaganden.

Disposition

Betänkandet är disponerat så att kapitlen 1–6 innehåller en beskrivning över de bakgrundsfakta, som utredningen funnit intressanta för att lämna de förslag som förväntas i regeringens direktiv till utredningen. I kapitel 1 finns en mer allmän bakgrunds- beskrivning av det nationella antidopningsarbetet och i kapitel 2 beskrivs antidopningsverksamheten inom idrotten närmare. Kapitel 3 innehåller en beskrivning av det internationella arbetet mot dopning inom idrotten och i kapitel 4 redogör utredningen för åtaganden enligt vissa internationella konventioner som Sverige anslutit sig till. I kapitel 5 finns en beskrivning av antidopnings- verksamheten inom idrotten och samhället i övrigt. Kapitel 6 inne- håller en beskrivning av andra länders antidopningsverksamhet och struktur, där Danmark och Norge beskrivs mer utförligt.

15

Sammanfattning

SOU 2011:10

Kapitel 7–8 behandlar utformningen av den framtida anti- dopningsverksamheten. I kapitel 9 görs en analys av om lagstift- ning behövs eller inte för att genomföra dopningskontroller och sanktionsförfaranden inom idrotten och vid gym- och tränings- anläggningar. I kapitel 10 lämnas förslag i frågan om personupp- giftsbehandling inom antidopningsverksamheten.

I kapitlen 11 analyseras förutsättningarna för samverkan och informationsutbyte med polis och tull och i kapitel 12 granskas och analyseras förutsättningarna för och behoven av ett av Världsanti- dopningsbyrån (World Anti-Doping Agency, WADA) ackrediterat dopningslaboratorium i Sverige.

I kapitel 13 slutligen redogörs för förslagens konsekvenser.

En fristående nationell antidopningsorganisation

Utredningen har analyserat förhållandena beträffande antidopnings- verksamheten, som den bedrivs i dagsläget inom Sveriges Riksidrotts- förbund (Riksidrottsförbundet, RF) och i andra länder. Utredningen konstaterar att det inte finns något krav i Världsantidopningskoden att idrottens antidopningsverksamhet ska ligga utanför själva idrotts- rörelsen. Det skulle dock kunna uppstå situationer där den svenska modellens trovärdighet skulle kunna ifrågasättas, exempelvis att en elitidrottsutövares misstänkta bruk av förbjudna dopningssub- stanser eller metoder inte utreds eller bestraffas. Det har varit den typen av resonemang som föranlett Danmark, Norge och andra länder i Europa att bilda en från idrotten fristående nationell antidopningsorganisation.

Ytterligare en anledning att skilja antidopningsverksamheten från RF är Europarådskonventionen mot dopning inom idrott som pekar på att alla organiserad idrott omfattas av konventionen. Detta sker i dag inte i Sverige. En idrott som inte är ansluten till RF omfattas nämligen inte av någon statligt understödd antidopnings- verksamhet även om idrotten verkar under ett internationellt förbund som undertecknat Världsantidopningskoden och alltså borde ha en nationell antidopningsverksamhet med kontroller och annan verksamhet.

Utredningens slutsatser blir att delar av antidopningsverksam- heten inom RF bör flyttas utanför idrotten och det föreslås att en fristående nationell antidopningsorganisation (NADO) ska bildas. Argument för att staten bör delta i bildandet av en sådan NADO är

16

SOU 2011:10

Sammanfattning

dels att Sverige omfattas av två internationella konventioner mot dopning inom idrott, dels att staten årligen anslår betydande bidrag till idrottens antidopningsverksamhet och att idrottens trovärdig- het är viktig även för staten eftersom den är en förutsättning för statens tilltro till den fria och självständiga idrottsrörelsen. Ett strakt argument är också idrottsrörelsens egen önskan att en fri och självständig NADO bildas med ett gemensamt ansvarstagande mellan idrottsrörelsen och staten.

Den nationella antidopningsorganisationens arbetsuppgifter inom idrotten

Utifrån den information utredningen samlat in om antidopnings- verksamheten i Sverige och i andra länder, föreslår utredningen att NADO:n ska få följande uppgifter inom idrotten:

•Upprätta plan för antidopningsarbetet inom idrotten,

•i samråd med RF utarbeta regelverk för antidopningsarbetet inom idrotten,

•utarbeta och anta föreskrifter för verksamheten,

•bedriva dopningskontrollverksamhet, inklusive utredning av förseelser mot dopningsreglerna,

•publicera den av WADA beslutade listan över förbjudna substanser och metoder,

•handlägga ansökningar om dispenser och bevilja dispenser för idrottsutövare som av medicinska skäl behöver använda preparat som innehåller dopningsklassad substans,

•anmäla misstänkta förseelser mot dopningsreglerna för bestraffning till RF och fatta beslut om avstängning under utredningen där så föreskrivs i regelverket,

•bedriva informations- och utbildningsverksamhet och annan förebyggande verksamhet mot dopning,

•delta i internationellt samarbete inom antidopningsområdet inom idrotten,

•initiera forskning inom antidopningsområdet inom idrotten, och

17

Sammanfattning

SOU 2011:10

•lämna förslag och synpunkter till RF beträffande RF:s värde- grundande verksamhet inom antidopningsområdet.

Den nationella antidopningsorganisationens arbetsuppgifter utanför idrotten

Utredningen har vid sin genomgång av olika grupper som arbetar mot dopning i samhället konstaterat att det finns ett behov av samordning och samarbete. Statens folkhälsoinstitut har ett bety- dande ansvar i detta arbete men det finns behov av en samarbets- partner med ett mer operativt ansvar. Sådana områden kan bl.a. vara upprättande av en kunskapsbank omfattande antidopningsverk- samhet och erfarenheter från olika projekt mot dopning som bedrivs i samhället för att möjliggöra spridning av goda exempel och utveckling i sådan projektverksamhet.

De företrädare för gym- och träningsanläggningar som utred- ningen träffat har haft ett starkt önskemål om att NADO:n på gym- och träningsanläggningar ska kunna arbeta förebyggande mot dopning, däri inkluderat genomförande av dopningskontroller.

Utredningen föreslår att NADO:n ska få följande arbetsupp- gifter utanför idrotten:

•Initiera forskning om antidopningsfrågor i samhället och ge råd inför sådan forskning,

•bygga upp och fortlöpande uppdatera en nationell kunskaps- bank inom antidopningsområdet,

•bedriva förebyggande antidopningsåtgärder riktade till gym- och träningsanläggningar,

•riktad utbildnings- och informationsverksamhet inom anti- dopningsområdet,

•övrig informations- och opinionsbildande verksamhet inom antidopningsområdet, och

•upprätta ett samarbeta med Statens folkhälsoinstitut i frågor av betydelse i det förebyggande arbetet mot dopning.

18

SOU 2011:10

Sammanfattning

Val av organisationsform

Enligt utredningen finns det inte någon myndighetsform som passar för NADO:ns verksamhet med det förutsatta delade ansvaret mellan idrottens centrala organisation och staten. Av de privaträttsliga organisationsformerna anser utredningen att aktiebolagsformen, med ett tydligt regelverk och bl.a. flexibiliteten i att utveckla verksam- heten, är att föredra framför ideell förening eller stiftelse.

Utredningen föreslår alltså att NADO:n ska vara ett privat aktie- bolag med staten och RF som ägare till NADO:n vid bildandet. Namnet på NADO:n föreslås bli Antidopning Sverige AB och på engelska Anti-Doping Sweden.

Aktiekapitalet föreslås vid bildandet uppgå till en miljon kronor med fördelningen 50 procent av kapitalet till staten och 50 procent till RF.

Säte för styrelsen ska vara Stockholm.

Aktieägaravtal och bolagsordning

Utredningen föreslår inför bildandet av NADO:n att ett aktie- ägaravtal ska träffas mellan RF och staten som reglerar aktiekapital, ägarandelar, antalet styrelseledamöter och suppleanter och annat som normalt ingår i en bolagsordning.

Av avtalet ska framgå vilken verksamhet som ska bedrivas av den nya NADO:n, såväl inom idrotten som i samhället i övrigt.

Avtalet föreslås dessutom innehålla en klausul att RF och staten ska vara överens om vilka ytterligare intressenter, som kan förvärva aktier i NADO:n. Med hänsyn till att den huvudsakliga delen av NADO:ns verksamhet avses finansieras med statliga medel anser utredningen att bolagets syfte ska vara icke vinstgivande, varför utdelning inte ska ske till aktieägarna. De inkomster som alstras av självfinansierad verksamhet ska i sin helhet användas i bolagets verksamhet.

Styrelsen för bolaget ska bestå av en ordförande och fyra till sex övriga ledamöter. Av dessa ska staten utse ordföranden. Därutöver ska staten och RF utse lika många övriga ledamöter. Staten och RF ska dessutom utse vardera en suppleant.

På sätt som det är organiserat i Norge anser utredningen att det ska utses en nämnd inom bolaget med uppgift att avgöra om anmälan ska göras till Dopingnämnden i RF, som bestraffnings-

19

Sammanfattning

SOU 2011:10

organ. Nämnden ska också besluta om avstängning av idrottare under utredningen, där så framgår av regelverket.

Både i styrelsen och anmälningsnämnden ska juridisk och medi- cinsk kompetens finnas representerad. Organiserandet av arbetet i övrigt blir en fråga för styrelsen i bolaget att besluta om. Vid över- förandet av verksamheten ska RF utan ersättning överlåta inven- tarier m.m. som disponerats av Antidopinggruppen vid RF-kansliet. Staten ska i avtalet förbinda sig att tillföra NADO:n medel för finansiering av verksamheten inom idrotten. Om staten inte bidrar till finansieringen ska avtalet efter uppsägning av RF upphöra att gälla den 31 december året före bidragsgivningen uteblir. I övrigt föreslås att avtalet gäller tills vidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

Verksamhetsstarten för bolaget föreslås vara den 1 juli 2012. Ett förslag till avtal biläggs betänkandet.

Avtal mellan RF och NADO:n

Utredningen föreslår också att ett avtal ska tecknas mellan RF och NADO som reglerar inbördes ansvarsfördelning och sam- arbetsformer.

För att möjliggöra för NADO att genomföra dopnings- kontroller inom idrotten på ett effektivt sätt behövs riktiga upp- gifter om en idrottsutövares medlemskap, personnummer och hem- adress. RF ska därför vid behov ge NADO:n tillgång till den information RF har om medlemmar inom de olika specialidrotts- förbunden och dess föreningar. Med iakttagande av den personliga integriteten ska samtliga register och handlingar, som hanterats av Antidopinggruppen vid RF-kansliet, göras tillgängliga för NADOn den nya verksamheten.

RF ska som villkor för att få del av statens bidrag till idrotten förplikta sina medlemsorganisationer och dess föreningar att de ska samarbeta med NADO:n.

RF ska också ansvara för att det i distriktsidrottsförbundens basverksamhet ligger att tillsammans med NADO:n aktivt arbeta mot bruk av dopningsmedel inom sina distrikt.

I ett avtal kan också, om så anses lämpligt och möjligt, regleras samnyttjande av lokaler, tjänster och dylikt.

Något förslag till avtal har inte upprättats. Det bör bli en fråga för RF att i samråd med staten närmare utarbeta ett avtal som kan

20

SOU 2011:10

Sammanfattning

presenteras som förslag till styrelsen för bolaget. Utredningen gör i kapitel 13 en bedömning att en organisationskommitté bör till- sättas. Den kan ha en viktig roll i upprättandet av ett sådant avtal.

Kontroll av idrottens antidopningsverksamhet

Utredningen har gjort den bedömningen att – utöver de kontroll- funktioner som finns i ett bolags verksamhet, RF:s bundenhet att följa Världsantidopningsprogrammet och den redovisning över hur anslagna medel använts – finns tillräckliga möjligheter att kontroll- era antidopningsarbetet inom idrotten. Riksrevisonen har dess- utom möjlighet att med stöd av lag granska den verksamhet som ska bedrivs i NADO. Någon särskild kontroll utöver statlig bud- getkontroll, ägarinflytande, revision och aktiebolagslagens övriga kontrollfunktioner behövs därför inte.

Ansvarsfördelning beträffande internationellt arbete

Enligt utredningen är det naturligt att regering och Regerings- kansliet ansvarar för det idrottspolitiska arbete som följer av statliga åtaganden enligt konventioner och annat internationellt mellanstatligt arbete. Utredningen föreslår att staten ska bibehålla sitt ansvar i frågor som berör konventioner och mellanstatliga avtal. Utredningen anser att en fristående NADO i Sverige bör ges ett fokuserat uppdrag i antidopningsfrågor. En fristående NADO bör upparbeta regelbundna kontakter och samarbeta med företrädare för svensk idrott i det internationella antidopningsarbetet. Utred- ningen understryker vikten av att NADO:n ges möjlighet till inflytande i WADA:s arbete och att den ges möjlighet att delta i arbetet inför och vid kommande Världsantidopningskonferenser.

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

Dopningskontrollerandet inom idrotten innefattar själva genom- förandet av kontrollen och vistelserapportering för vissa kategorier av idrottsutövare samt registrering av rapporterna. Dessutom hand- läggs inom idrotten bestraffningsärenden och utdöms påföljder enligt idrottens regelverk.

21

Sammanfattning

SOU 2011:10

För besökare i gym- och träningsanläggningar är det endast dopningskontroller, som oftast kommer att ske genom att urinprov samlas in, som kommer i fråga samt den efterföljande hanteringen av analysresultat. Utredningen anser att de dopningssubstanser som bör kontrolleras avseende besökare vid gym- och tränings- anläggningar bör sammanfalla med de genom lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel förbjudna dopningssubstanserna. Provtagningen och analyserandet bör ordnas på motsvarande sätt som gäller inom idrotten.

Dopningskontrollerna och utdömandet av sanktioner inom idrotten kommer bara att ske i enlighet med Idrottens antidopingreglemente med tillhörande föreskrifter avseende personer som genom medlemskap i idrottsföreningen eller avtal är bundna av det regelverket. Kontrollerna på gym- och tränings- anläggningar kommer bara att ske avseende besökare som genom avtal med gymägaren har underkastat sig kontrollerna och den avstängning som kan bli följden av att besökaren inte på begäran styrkt frihet från olagligt bruk av dopningsmedel. Kontrollerna och sanktionsförfarandena kommer således att ske bara avseende sådana personer som frivilligt underkastat sig det.

Enligt utredningen strider den dopningskontroll som före- kommer enligt idrottsrörelsens regelverk inte mot svensk lagstift- ning och kontrollen är förenlig med Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund- läggande friheterna (Europakonventionen). Det gäller även om kontrollerandet skulle enligt regelverket självständigt utföras av en NADO.

Utredningen anser vidare att det förhållandet att den som driver en gym- och träningsanläggning enligt tydligt avtal med sina kunder ställer dopningskontroll, genomförd på motsvarande sätt som enligt idrottsrörelsens regelverk men avseende bara sådana substanser som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, som villkor för tillträde till anläggningen inte heller strider mot svensk lagstiftning och är förenlig med Europa- konventionen. Det gäller även om den som driver anläggningen skulle anlita en NADO för att självständigt utföra kontrollerandet och oavsett om det är privat, kommunal eller statlig gymägare.

Enligt utredningen kan en privat arbetsgivare som driver en gym- och träningsanläggning och som har åtagit sig att driva en dopningsfri anläggning och aktivt motverkar dopning, om inte annat följer av kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet,

22

SOU 2011:10

Sammanfattning

med stöd av sin arbetsledningsrätt beordra de anställda i anlägg- ningen att genomgå en dopningskontroll som begärs av en anlitad NADO. En offentlig arbetsgivare i motsvarande situation får inte göra det utan lagstöd, vilket inte finns i dag och enligt utredningen inte heller bör införas.

Utredningen anser vidare att en icke statlig arbetsgivare i mot- svarande situation får, om inte annat följer av kollektivavtal, som villkor för anställning i en sådan anläggning kräva dopnings- kontroll. En statlig arbetsgivare får inte göra det.

Sammantaget gör utredningen bedömningen att det dopnings- kontrollerande som således kan ske enligt gällande lagstiftning är tillräckligt och att det således inte behövs någon lagstiftning om genomförande av dopningskontroller inom idrottsrörelsen eller vid gym- och träningsanläggningar.

Utredningen bedömer vidare att det inte behövs ytterligare lagstiftning om det likaledes privaträttsligt grundade sanktions- förfarandet i fråga om dopning inom idrotten och vid gym- och träningsanläggningar.

Behandling av personuppgifter

NADO:n behöver för en effektiv hantering av sina arbetsuppgifter för idrottsrörelsen och för att uppfylla Världsantidopningskoden kunna med hjälp av databaser behandla känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott samt överföra personuppgifter till ett internationellt register i Kanada, och i vissa fall behöver en idrottsorganisation kunna lämna ut känsliga personuppgifter till NADO:n. Utredningen anser att det i förordning bör meddelas bestämmelser som tillåter detta trots det som står i personuppgiftslagen (1998:204) och föreslår en sådan förordning. Det är möjligt att göra sådana undantag från person- uppgiftslagen och det EG-direktiv som ligger bakom den lagen, eftersom det får anses vara ett viktigt allmänt intresse att idrotten i Sverige kan uppfylla Världsantidopningskoden vilket är en förutsättning för att våra idrottspersonligheter ska kunna fortsätta att tävla mot utlänningar.

De avtalsföreskrifter, som förutsätts finnas i fråga om NADO:ns kontroller av besökare vid gym- och träningsanläggningar, kommer att innehålla ett otvetydigt och uttryckligt samtycke av besökaren till den behandling av personuppgifter som avses förekomma.

23

Sammanfattning

SOU 2011:10

Samtycket får anses frivilligt på det sätt som krävs enligt personuppgiftslagen, eftersom det alltid torde finnas tränings- möjligheter utanför de anläggningar som kräver samtycke för tillträde. Det är dock enligt personuppgiftslagen inte tillåtet för NADO:n, som inte är en myndighet, att ens med samtycke behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott. Utred- ningen anser emellertid att handläggningen av NADO:ns arbets- uppgifter i samband med dopningskontroller vid gym- och tränings- anläggningar kan ordnas så att det inte behövs någon sådan behand- ling. Utredningen förutsätter att det är gymägaren som inhämtar samtycket från besökarna och är personuppgiftsansvarig även för den behandling av personuppgifter som NADO:n utför avseende besökarna på gymägarens anläggningar. NADO:n behandlar där- med personuppgifter för gymägarnas räkning som ett person- uppgiftsbiträde för dessa. Utredningens slutsats är att det inte krävs någon lagstiftning för den behandling av personuppgifter som behöver utföras avseende besökare på gym- och tränings- anläggningar.

Antidopningsorganisationen i samverkan med polis och tull

Utredningen konstaterar att flera av de förseelser som kan bestraffas enlig Idrottens antidopingreglemente även kan vara straff- bara enligt lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, narkotikalagstiftningen eller lagen om förbud mot hälsofarliga varor samt lagen om smuggling. Detta gäller bruk av vissa sub- stanser, innehav, olovlig befattning med förbjudna substanser samt att förse idrottsutövare med förbjuden substans. Vissa överlapp- ningar finns i regelverken vilket innebär att en idrottsutövare som bestraffas enligt Idrottens antidopingreglemente också kan vara straff- bar enligt lag.

Som konstateras i utredningen ökar antalet beslag av dopnings- medel väsentligt. Information från NADO:n kan vara betydelse för att upptäcka brott. Även för NADO:ns del kan det vara värdefullt att på ett tidigt stadium få kännedom om misstanke om bruk av dopningsmedel av idrottsutövare eller av miljöer där dopning bedrivs. Det kan alltså finnas ett intresse av ett informationsutbyte mellan NADO;n och polis och tull.

Utredningen gör bedömningen att reglerna om förundersök- ningssekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte

24

SOU 2011:10

Sammanfattning

kan ändras så att NADO:n ges insyn i förundersökningar innan åtal väcks. Rutiner bör dock utarbetas för att förenkla proceduren kring inhämtning och utlämnande av information från förunder- sökning efter att åtal har väckts och efter att dom avkunnats i domstol.

Den sekretess som ska gälla i NADO:ns verksamhet bör utformas på sådant sätt att den inte onödigt försvårar möjlig- heterna att lämna ut information till polisen eller tullen i samband med brottsutredningar.

Utredningen föreslår att ett samarbetsavtal ska tecknas mellan den nya nationella antidopningsorganisationen och Rikspolis- styrelsen med inriktning på ömsesidigt informationsutbyte som berör olika strategiska hotbilder såsom bruket och distribution av dopningsmedel samt information om aktuella frågor som inte bryter sekretess och även ett samarbetsavtal mellan den nya antidopningsorganisationen och Tullverket med inriktning på ömsesidigt informationsutbyte.

Behov av ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium

Att det finns ett WADA-ackrediterat dopningslaboratorium i Sverige är enligt utredningen en tillgång för antidopningsarbetet. Utredningen bedömer att det finns en potential att utveckla verksamheten vid Dopinglaboratoriet i Huddinge och att vikten kommer att öka framöver av att ha ett sådant laboratorium för att framgångsrikt kunna konkurrera om värdskap av internationella idrottsevenemang.

Förslagens konsekvenser

Den antidopningsverksamhet som bedrivs inom RF finansieras genom statliga bidrag. För 2010 anslog regeringen ett bidrag till RF om 26 miljoner kronor för antidopningsverksamheten inom idrot- ten, dels som ett bidrag till antidopningsverksamheten inom RF- idrotten om 23 miljoner kronor, dels ett bidrag till dopnings- laboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge om 1,5 miljoner kronor, dels ett bidrag till Dopingjouren vid samma sjukhus om 1,5 miljoner kronor. För 2011 har det samlade bidraget till antidopningsverksamhet inom idrotten ökat med 0,3 miljoner

25

Sammanfattning

SOU 2011:10

kronor vilket ges som ett förhöjt bidrag till dopningslaboratoriet. Därtill ges ett statligt bidrag till Dopingjouren på ytterligare 1,5 miljoner kronor från ett anslag för insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Med ledning av erfarenheterna från Danmark och Norge beräk- nas en ökad kostnad för drift vid etablering utanför RF mot- svarande i storleksordningen 20–25 procent av nuvarande fasta kostnader. Dessa kostnader avser att täcka kostnader för personal, kansli och behov av inköpta tjänster samt säkerhetsåtgärder i de nya lokalerna. Däri ingår också att viss ersättning framöver behöver beräknas för det arbete som NADO:ns styrelse, anmälningsråd, medicinska råd och revisor ska göra.

För ökade krav från WADA, redan beslutade och förväntade kommande krav, för kostnader att bistå idrottsorganisationer utanför RF med initialt att utveckla deras antidopningsprogram samt att utveckla engagemanget i det internationella arbetet beräk- nas ytterligare resurser behövas.

Utredningen föreslår att NADO:n får ett antal uppgifter utanför idrotten, bl.a. att bygga upp en kunskapsbank. och för att genom- föra riktad nationell utbildnings- och informationsverksamhet inom antidopningsområdet. En del i uppbyggnaden av en kunskaps- bank är även uppgiften att initiera forskning om antidopningsfrågor i samhället och ge råd inför sådan forskning. Den verksamhet som NADO:n föreslås driva mot gym- och träningsanläggningar föreslås vara självfinansierad. Eftersom ägare av gym- och träningsanlägg- ningar inte är tvingade att bedriva antidopningsverksamhet så är de kostnader som uppstår för dem ett frivilligt åtagande. Resurser behöver dock ställas till NADO:ns förfogande för att utveckla, upprätthålla och vidareutveckla en modell för arbetets bedrivande. För detta föreslås att ett årligt bidrag beräknas.

Utredningen har gjort en beräkning beträffande de ökade kost- nader som uppstår genom att antidopningsorganisationen frigörs från RF och på grund av de nytillkomna arbetsuppgifterna.

Utredningens förslag är mot bakgrund av detta att den nybil- dade nationella antidopningsorganisationen ska anvisas ett årligt statligt bidrag på 32,8 miljoner kronor i 2011 års penningvärde. Det är ett utökat bidrag på fem miljoner kronor gentemot det statliga bidrag som ges 2011. Utredningen föreslår hur det utökade bidra- get ska finansieras.

Utredningen bedömer att en organisationskommitté bör till- sättas av staten och RF för att närmare planera bildandet av en ny

26

SOU 2011:10

Sammanfattning

nationell antidopningsorganisation med uppgift bl.a. att beräkna de faktiska kostnader som kommer att uppstå till följd av bildandet. I organisationskommitténs uppdrag bör även ingå att föra en dialog med företrädare för organisationer och myndigheter som påverkas av utredningens förslag.

En sammanfattning på engelska kommer att publiceras separat.

27

Författningsförslag

Förslag till

Förordning om behandling av personuppgifter enligt Idrottens antidopingreglemente

Härigenom föreskrivs följande.

Trots förbuden i 13, 21 och 33 §§ personuppgiftslagen (1998:204) får personuppgifter behandlas när det är nödvändigt för att den som enligt avtal med Sveriges Riksidrottsförbund ska enligt avtalet kunna utföra sina arbetsuppgifter enligt Idrottens antidopingreglemente med tillhörande föreskrifter. Behandlingen får dock bara avse uppgifter om den som genom medlemskap i idrottsförening eller avtal med sådan förening eller idrottsförbund åtagit sig att följa Idrottens anti- dopingreglemente.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

29

1 Bakgrund

1.1Tillbakablick på antidopningsarbete

Antidopningsverksamheten inom idrotten har en lång tradition i Sverige. Redan 1972 bildades en dopningskommitté inom Sveriges Riksidrottsförbund (Riksidrottsförbundet, RF). Kommittén om- bildades 1977 till Dopingkommissionen och ett dopningsreglemente skapades. Regelverket gällde alla idrottsutövare i de till RF anslutna idrottsförbunden. Det innebar bl.a. att en avstängning på grund av en dopningsförseelse i en idrott även gällde i de andra idrotterna inom RF. I andra länder var antidopningsverksamheten en uppgift för de internationella specialidrottsförbunden, som hade regler för sina nationella medlemsförbund. En avstängning gällde då bara den egna idrotten, men i alla nationella medlemsförbund i hela världen. Genom åren har olika försök till harmonisering av regelverken mot dopning, världen över och mellan idrotterna gjorts. I samband med de olympiska spelen gällde den olympiska rörelsens antidopningskod som bidrog till att harmonisera antidopningsarbetet i olika idrotter även mellan spelen.

Sverige deltog aktivt i utformandet av den konvention mot dop- ning inom idrotten som antogs av Europarådet 1989 (ETS No. 135). Sverige anslöt sig fullt ut till konventionen 1990. Regeringen beslu- tade 1991 en proposition Om förbud mot vissa dopningsmedel (prop. 1990/91:199) med en lag mot dopning i samhället som efter riksdagens godkännande trädde i kraft den 1 juli 1992. Det främsta motivet för lagstiftningen var dopningsmissbrukets risk för folk- hälsan.

I 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (dopningslagen) regleras förbud mot syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Lagen har en generisk definition av dessa

31

Bakgrund

SOU 2011:10

dopningsmedel vilket innebär att även nya medel som omfattas av lagens definition är förbjudna. Detta skiljer sig exempelvis från för- ordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika där en exakt lista över förbjudna narkotiska substanser har upprättats i enlighet med bestämmelserna i narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen (1992:860) om kontroll av narkotika (sammantaget kallat narkotikalagstift- ningen).

Staten har allt sedan idrotten tog dopning på allvar stöttat idrot- tens antidopningsarbete. År 2010 uppgick statens bidrag till anti- dopning inom idrotten till 26 miljoner kronor. Sverige var också aktiv i utformandet av den internationella konventionen mot dop- ning inom idrotten i Unesco och ratificerade konventionen som första nation 2005.

En verklig harmonisering av arbetet mot dopning inom idrotten kom till stånd först genom tillskapandet av Världsantidopnings- byrån (World Anti-Doping Agency, WADA) som är en stiftelse med säte i Schweiz. WADA stiftades på initiativ av Internationella Olympiska Kommittén och ett antal länder runt om i världen. WADA utarbetade Världsantidopningskoden, antagen 2003 och ändrad 2007. Koden har hittills undertecknats av mer än 115 idrottsorganisa- tioner. Sverige ger årligen ett bidrag till WADA som stöd för dess verksamhet.

En rad länder, däribland Sverige, har uttryckt sitt stöd för Världs- antidopningskoden genom att underteckna den s.k. Köpenhamns- deklarationen. Av deklarationen framgår bl.a. att det är de under- tecknades ambition att utarbeta ett bindande dokument som stöd för arbetet mot dopning inom idrotten. Detta arbete resulterade i den internationella konventionen mot dopning inom idrotten i Unesco som i slutet av 2010 hade 151 länder anslutna.

Således har länder runt om i världen tagit på sig ett nationellt och ett gemensamt ansvar för att aktivt bistå idrottens organisationer i att bekämpa dopning inom idrotten.

1.2Riksidrottsförbundets organisationsutredning och RF-stämmans beslut

Under många år har inom idrotten diskuterats frågan om ansvars- fördelningen mellan Riksidrottsstyrelsen (RS) och Dopingkom- missionen. Frågan har behandlats av RS utifrån den successivt för- ändrade roll som antidopningsverksamheten fått genom tillkomsten

32

SOU 2011:10

Bakgrund

av Världsantidopningskoden. Bl.a. för att klargöra kommissionens ställning och roll har stadgeändringar gjorts som innebär att kom- missionens ledamöter numera utses direkt av RF-stämman och uppdraget har definierats i stadgarna (se avsnitt 2.3). Gränsdrag- ningen mellan RS/RF-kansliets och Dopingkommissionens/Anti- dopinggruppen vid RF-kansliets uppgifter har ändå inte varit tydlig. Sedan tillkomsten av WADA 2000 har utvecklingen på nationell nivå varit entydig i att de centrala idrottsorganisationerna lämnar ifrån sig arbetet med att planera och genomföra dopningskontroller samt låta utföra analyser av dopningsproven till en organisation som står fri från den centrala idrottsorganisationens direkta inflytande. Utredningen visar på utvecklingen i våra nordiska grannländer där Danmark, Finland och Norge skilt antidopningsverksamheten från idrottens centrala organisationer. Antidopningsverksamheten i respektive land genomförs nu i en fristående nationell antidopningsorganisation (NADO) i ett samarbete mellan staten och idrottens centrala organisationer.

Valet av organisationsform för antidopningsarbetet är en viktig fråga för idrotten där trovärdigheten sätts på prov när idrotts- utövaren dels ges direkt och/eller indirekt stöd för att höja sin prestationsförmåga genom träning och utbildning, dels dopnings- kontrolleras av samma organisation. Trovärdigheten för svenska idrottare som tävlar internationellt kan vara hotad då de uppgifter som i andra länder bedrivs av en självständig NADO i Sverige utförs av idrottens centrala organisation. Denna trovärdighetsfråga uppges vara en viktig anledning till att RS beslutade utarbeta direk- tiv till den utredning som tillsattes i januari 2008 (protokoll från sammanträde i RS i februari 2007). RF:s egen utrednings främsta uppgift var att klarlägga den principiella frågan om den nationella antidopningsorganisationen skulle vara en integrerad del av RF eller ligga utanför RF. Om RF-utredningen kom fram till en placering utanför RF skulle dessutom tänkbara organisationsformer under- sökas. Om en privaträttslig organisation föreslogs skulle analyseras vilka som kunde tänkas vara stiftare, ägare eller medlemmar (bero- ende på valet av associationsform), och för ett offentligrättsligt alternativ skulle förutsättningarna för det klargöras. Om RF-utred- ningen skulle anse att dopningsverksamheten skulle ligga kvar inom RF skulle det belysas och lämnas förslag till hur ansvarsfördel- ningen skulle vara mellan Dopingkommissionen och RS vad gäller arbetsuppgifter samt budget- och arbetsledningsansvar. (Bilaga B till protokoll från sammanträde i RS i januari 2008).

33

Bakgrund

SOU 2011:10

Rapporten lämnades i november 2008. Förutom ovan redovisat uppdrag behandlas i rapporten även behovet av åtgärder mot bruket av främst anabola androgena steroider (AAS) även utanför den inom RF organiserade idrotten.

RF-utredningens förslag blev

•att RF beslutar föreslå regeringen att låta utreda de närmare for- merna för en från idrotten fristående nationell antidopnings- organisation – NADO – som leds med ett delat ansvar mellan staten och idrottsrörelsen (RF),

•att RS föreslår RF-stämman att justera RF:s stadgar i enlighet med den fördelning av ansvar mellan RS och Dopingkommis- sionen som föreslås i denna rapport,

•att RF beslutar föreslå regeringen att genom tilläggsdirektiv till den pågående narkotikautredningen eller på annat sätt låta utreda möjligheten att i lag tillåta kontroller av dopningsbruk vid gym och liknande verksamheter,

•att RF uppmärksammar regeringen på behovet av förstärkta forskningsresurser inom antidopningsområdet samt

•att RF uppmärksammar regeringen och Sveriges kommuner och landsting på behovet av förstärkta möjligheter till rehabilitering av dem som fastnat i ett bruk av dopningsmedel.

Bland skälen till varför RF-utredningen föreslog en nationell anti- dopningsorganisation utanför idrotten kan nämnas

•att dopningen är ett ökande samhälls-, folkhälso- och ungdoms- problem,

•att det finns ett tydligt samband mellan bruket av vissa dop- ningsmedel inom den organiserade idrotten och förekomsten av dessa medel i samhället i stort och då främst i andra idrottsnära miljöer, samt

•att det finns ett behov av helhetsperspektiv och samordning av det nationella antidopningsarbetet.

RF-stämman i maj 2009 beslutade att föreslå regeringen att låta utreda formerna för en från idrotten fristående nationell antidopnings- organisation – NADO – som leds med ett delat ansvar mellan staten och idrottsrörelsen (RF).

34

SOU 2011:10

Bakgrund

RS uppvaktade därefter regeringen som i december 2009 beslu- tade direktiv för denna utredning. I direktiven finns även andra frågeställningar som berör antidopningsverksamheten i Sverige. Utredningens direktiv återfinns som bilaga 1.

1.3Samhällets antidopningsarbete

I samband med ratificeringen av antidopningskonventionen i Europarådet 1990 underströk riksdagen den stora betydelsen av fortsatta svenska ansträngningar att komma till rätta med dop- ningsproblemen inom idrotten, såväl nationellt som internationellt. Sverige undertecknade som första land 2005 den tidigare nämnda internationella antidopningskonventionen i Unesco. Konventionen ger ett tydligare stöd för WADA och dess arbete.

Sedan 1992 har Sverige genom dopningslagen en generell lagstift- ning mot dopning. Genom en skärpning av lagen 1999 då riksdagen godkände propositionen Åtgärder mot dopning (prop. 1998/99:3, bet. 1998/99 SoU5, rskr. 1998/99:139). blev även själva bruket av dopningsmedel kriminaliserat och grovt dopningsbrott infördes.

Regeringen har i oktober 2010 beslutat en proposition En effek- tivare narkotika- och dopningslagstiftning (prop. 2010/11:4) med förslag på en skärpning av straff för grovt dopningsbrott från högst fyra år till högst sex år i fängelse. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

En vanligt återkommande fråga är hur begreppet dopning bör definieras. Utredningen använder begreppet dopning genomgående såväl för de substanser som är förbjudna i dopningslagen som de substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Begreppet doping används endast då citat görs eller då det är del av ett egen- namn. Ovan har lagens definition redovisats. Listan över förbjudna substanser och metoder inom idrotten upprättas av WADA.

Av nedanstående tabell framgår hur idrottens regler och statens lagar delvis går in i varandra i fråga om dopning. Utöver tidigare nämnda dopningslagen och narkotikalagstiftningen anges bestäm- melserna i läkemedelslagen (1992:859) och lag (2000:1225) om straff för smuggling (smugglingslagen). Sammanställningen utgår ifrån idrottens lista över dopningsklassade substanser och hur dessa berörs även av annan lagstiftning.

35

Bakgrund SOU 2011:10

Tabell 1.1

Idrottens regler och statens lagar i dopning överlappar varandra

 

 

 

Idrottens dopningslista

Dopnings-

Narkotikalag- Läkemedels- Smugglings-

 

 

lagen

stiftningen

lagen

lagen

 

 

 

 

 

Substanser med anabol effekt(1

Flertalet(2

-

Flertalet(4

Alla(5

Peptidhormoner, tillväxtfaktorer

Flertalet(2

-

Flertalet(4

Alla(5

och besläktade substanser(1

 

 

 

 

Beta-2-stimulerare(1

-

-

Flertalet(4

Alla(5

Hormonantagonister och

-

-

Flertalet(4

Alla(5

modulatorer(1

 

 

 

 

 

Diuretika och andra maskerande

-

-

Flertalet(4

Alla(5

substanser(1

 

 

 

 

 

Förbättring av syretransporten(1

-

-

Flertalet(4

Alla(5

Intravenösa infusioner(1

-

-

Flertalet(4

Alla(5

Gendopning(1

 

-

-

Vissa(4

Alla(5

Stimulantia(1

 

-

Vissa(3

Flertalet(4

Alla(5

Narkotiska analgetika(1

-

Vissa(3

Flertalet(4

Alla(5

Cannabinoider(1

 

-

Alla(3

-

Alla(5

Glukokortikoider(1

-

-

Flertalet(4

Alla(5

Alkohol(1

 

-

-

-(4

Alla(5

Betablockerare(1

 

-

-

Flertalet(4

Alla(5

Källa: RF.

 

 

 

 

 

1.Sammanställningen ovan utgår ifrån idrottens dopningslistas indelning i dopningsklasser, där varje klass innehåller ett större eller mindre antal definierade substanser och/eller metoder. Understrukna dopningsklasser är förbjudna enbart i anslutning till tävling medan övriga är förbjudna även utanför tävlingssitua- tionen. Kursiv stil illustrerar att förbudet är begränsat endast till vissa idrotter. Den fullständiga dopningslistan inom idrotten finna på RF:s webbsida www.rf.se.

2.Alla substanser som omfattas av dopningslagen är förbjudna även inom idrotten. Omvänt omfattas bara vissa substanser i idrottens dopningslista av dopningslagen, dessa är:

36

SOU 2011:10

Bakgrund

Substanser med anabol effekt: Syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat samt kemiska substanser som ökar produktion eller frisättning av testosteron eller dess derivat.

Peptidhormoner, tillväxtfaktorer samt besläktade substanser: tillväxthormon eller kemiska substanser som ökar produktion eller frisättning av tillväxthormon.

3.Av idrottens dopningslista omfattas vissa substanser även av narkotikalagstiftningen.

4.Läkemedelslagen omfattar varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller som kan an- vändas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmako- logisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos.

Av detta följer att flertalet substanser i idrottens dopnings- lista även omfattas av läkemedelslagen.

5.Den straffrättsliga regleringen av olovlig införsel av dopnings- medel regleras i lagen (2000:125) om straff för smuggling. Tull- verkets befogenhet att kontrollera vissa varuflöden från annat EU-land är reglerad i lagen (1996:701) om Tullverkets befogen- heter vid gräns mot annat land inom Europeiska unionen (inre- gränslagen) där bl.a. dopningsmedel enligt dopningslagen specifikt anges.

Staten har under många år följt idrottsorganisationernas önskemål och gett ett betydande stöd till RF för att möjliggöra förbundets utveckling av det svenska antidopningsarbetet inom idrottsrörelsen. Genom tidigare nämnda konventioner har staten tagit på sig ett ansvar och arbetet mot dopning är ett uttalat mål för statens idrotts- politik. I takt med att kvalitetskraven har ökat på idrottens antidopningsarbete har också statens anslag för antidopningsarbetet inom idrotten ökat. Redan i utredningen Doping i folkhälso- perspektiv (SOU 1996:126) konstaterades att det fanns ett icke ignorerbart bruk av främst AAS i samhället och att bruket kunde härledas främst till personer som tränar på gym- och tränings- anläggningar.

RF arbetar med att tydliggöra grupper av människors olika motiv för att bruka dopningsmedel. I bilden nedan återges olika

37

Bakgrund

SOU 2011:10

motiv, det önskade resultatet och grupper som brukar dopnings- medel, främst AAS. Förståelsen för olika gruppers motiv för bruket är av stor betydelse för ett framgångsrikt antidopningsarbete. Det gäller såväl för arbetet med förebyggande insatser, tidig intervention, som för vård och behandling.

Figur 1

Varför dopning?

 

 

 

 

Drogen

Kroppen

Prestationen

 

”Kick”

Banta

Bygga

Yrkesmässig

Idrottslig

Kriminella

Sökande

Motions-

Body-

Vakter

Tävlings-

ungdomar

idrottare

builders

m.fl.

idrottare

 

I Statens folkhälsoinstituts rapport Dopningen i Sverige R 2009:15, Mickelsson, 2009 redovisas en genomgång av de försök som gjorts för att uppskatta utbredningen av främst AAS i Sverige. Enligt Folkhälsoinstitutet saknas säkra data rörande antalet användare av dopningsmedel i Sverige. Dock konstateras att minst 10 000 personer har brukat dopningsmedel under det senaste året. I avsnitt 5.1.2 redovisar utredningen flera indikatorer som styrker uppfatt- ningen att bruket av dopningsmedel med stor sannolikhet är större än vad som statistiskt kan säkerställas. Det är av vikt att följa flera olika indikatorer för att närmare kunna analysera och bedöma omfattningen av bruket av de i dopningslagen förbjudna dopnings- medlen.

Motivet till att minska eller helt eliminera bruket av dopnings- medel i samhället är inte detsamma som inom idrotten, där fusk- aspekten är särskilt viktig. I samhället i stort framhålls de skadliga effekterna på individens hälsa som huvudargumentet. Ett samhälle fritt från dopning är därför en del av statens folkhälsomål. Som framgår av den ovannämnda inventeringen av Folkhälsoinstitutet kan bruk av dopningsmedel ha såväl fysiska och medicinska som psykiska och sociala effekter. Den ökade aggressivitet, som ibland är en följd av bruket av AAS och de våldsbrott som relateras till

38

SOU 2011:10

Bakgrund

sådant bruk kan anses vara oroväckande mer generellt i samhället (Dopningen i Sverige R 2009:15, s. 58).

Den ökade aggressivitet, som ibland är en följd av bruket av AAS och de våldsbrott som relateras till sådant bruk kan anses vara oroväckande mer generellt i samhället.

Kopplingarna mellan AAS för prestationshöjande och kropp- byggande syften är särskilt tydlig inom styrketräningsverksamhet som är en del av gymkulturen. I flera polisutredningar har gym- och träningsanläggningar förekommit som distributionsställen för AAS. Sådana gym- och träningsanläggningar har även fungerat som kontaktpunkter för rekrytering av nya missbrukare. Som redovisas i avsnitt 5.1.2 är bruket av dopningsmedel högre bland män än bland kvinnor och högst bland unga män. Unga män riskerar därigenom i större utsträckning än andra grupper i samhället sin hälsa genom bruk av AAS och andra dopningsmedel.

Eftersom ett dopningsfritt samhälle omfattas av statens folkhälsomål ingår det i samordningsfunktionen för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik. Runt om i landet pågår flera projekt som syftar till att utarbeta modeller för att nå framgång i arbetet mot dopning även utanför den inom RF organiserade verksamheten. En stor del av det arbetet berör gym- och träningsanläggningar. Det finns således många olika aktörer i arbetet mot dopning i samhället. Det finns även en bety- dande kompetens i antidopningsarbetet såväl inom idrotten som i andra organisationer och myndigheter. Men de olika nätverk och projekt som pågår är även ett uttryck för behovet av att nationellt samordna insatserna för att nå ökad framgång i arbetet mot dopning.

Mot den bakgrunden framstår utredningens uppdrag att utreda hur arbetet mot bruk av dopningsmedel utanför idrotten kan tas om hand i en samordnad antidopningsverksamhet som tydligt. I första hand avses behovet av kunskapsuppbyggnad och informa- tionsspridning men även frågan om dopningskontroller på gym- och träningsanläggningar blir en aktuell fråga som utredningen kommer att belysa. I det ingår att avväga utredningens förslag så att onödigt dubbelarbete undviks, mer om detta redovisas i kapitel 5.

39

2 Idrottens antidopningsarbete

2.1Allmänt

Inom svensk idrott finns två självständiga centralorganisationer, Sveriges Riksidrottsförbund (Riksidrottsförbundet, RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

RF har 70 specialidrottsförbund (SF) som medlemmar. För dess regionala verksamhet finns 21 distriktsidrottsförbund. RF styrs av sina stadgar. Vid RF-stämman har medlemsförbunden rösträtt, i prin- cip i förhållande till sin storlek, dessutom har nämnda distrikts- idrottsförbund en röst vardera.

Idrottens antidopningsarbete bedrivs inom RF som uppbär öron- märkta statliga bidrag för stor del av sin antidopningsverksamhet. Se mer information på dess webbsida (www.rf.se).

SOK består av 36 ordinarie medlemsförbund samt 14 av Inter- nationella Olympiska Kommittén godkända (recognised) idrotts- förbund. De senare idrotterna finns inte med på det olympiska tävlingsprogrammet. Varje medlem har en röst vardera. SOK:s huvudsakliga uppgifter är att organisera och genomföra Sveriges deltagande i de olympiska spelen (OS), förberedelser för deltagande i OS, uttagning av aktiva, elitidrottsutveckling, internationellt arbete och marknadsföring och sponsring. Se mer information på dess webbsida (www.sok.se).

Såväl RF som SOK har undertecknat Världsantidopningskoden, och har därigenom åtagit sig ett visst ansvar. RF har ett generellt åtagande i antidopningsverksamheten medan SOK främst är ansva- rig för antidopningsfrågor i samband med OS. Eftersom alla de olympiska idrotterna finns i förbund, vars svenska organisation är medlem i RF, omfattas dessa och deras idrottsutövare av RF:s stadgar. SOK har träffat avtal med RF om kompletterande dopningskon- troller av idrottsutövare som ingår i SOK:s elitidrottsprogram men som inte omfattas av Dopingkommissionens dopningskontrollplan

41

Idrottens antidopningsarbete

SOU 2011:10

eftersom vissa idrottsgrenar inte bedömts som prioriterade ur risk- synpunkt gällande dopning.

Idrottens antidopningsarbete har tidigare beskrivits i betänkandet Doping i folkhälsoperspektiv (SOU 1996:126), i Sveriges rapport om efterlevnaden av Europarådets konvention mot dopning i idrott, (tillsammans med utvärderingsgruppens bedömningar T-DO [2004] 35) och rapporten Handlingsplan mot doping (Ds 2002:4). Efter det att dessa dokument skrevs har RF implementerat Världs- antidopningskoden, först i dess lydelse av 2003 och därefter efter ändringar beslutade 2007. Implementeringen av koden avspeglas i Idrottens antidopningreglemente, senast antaget av RS den 18 december 2008 med ikraftträdande den 1 januari 2009, samt olika föreskrifter avseende dopningskontroll, vistelserapportering m.m., dispens, handläggning av dopningsärenden och behandling av per- sonuppgifter.

2.2Riksidrottsförbundets mål och syften med antidopningsverksamheten

RF:s inriktning när det gäller antidopningsverksamheten formu- lerades vid riksidrottsmötet 1981 på följande sätt:

•Att riksidrottsmötet ser ytterst allvarligt på förekomsten av dopning inom svensk idrott.

•Att allt bruk av dopningsmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopningsmedel kan försvaras.

•Att riksidrottsmötet därför med skärpa vill framhålla att allt bruk av dopningsmedel inom idrotten på alla nivåer är förbjudet. Förseelser ska bestraffas i enlighet med de stränga regler som gäller inom svensk idrott.

•Att kravet är att alla idrotter ska vara fria från dopning.

Skälen för att inte dopa sig har senare formulerats på följande sätt:

•Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel lig- ger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.

•Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.

42

SOU 2011:10

Idrottens antidopningsarbete

•Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Dopning utgör däri- genom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.

•Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta för- bjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse.

Av RF:s verksamhetsplan för 2010 framgår att det övergripande målet för antidopningsarbetet är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från dopning. För att nå målet bedrivs antidopningsarbetet med olika medel på alla nivåer inom idrottsrörelsen.

I Sverige har RF redan från starten av sin antidopningsverk- samhet inriktat sig såväl på elitidrottare som på idrottsutövare inom breddidrott. Skälet till detta är bl.a. den hälsorisk den som dopar sig utsätter sig för. Även riskerna för en ökad våldsan- vändning till följd av bruket av anabola androgena steroider (AAS) anses motivera att dopningskontroller genomförs. Genom att anti- dopningsarbetet inklusive kontroller även omfattar lägre nivåer minskas spridningsrisken. Bruket av AAS sprids ofta lokalt och bruket kan sägas smitta. Även på en låg tävlingsnivå är fusk- aspekten viktig eftersom ingen ska behöva tävla mot någon som dopat sig med prestationshöjande medel.

RF:s regelverk när det gällt antidopning har alltså varit det- samma för idrottsutövare på hög och låg nivå. Med införandet av Världsantidopningskoden finns emellertid skillnader när det gäller dispenser och vistelserapportering samtidigt som förseelserna mot koden och straffen för sådana förseelser i princip är desamma för alla idrottsutövare.

Världsantidopningskoden avser främst idrottsutövare på yppersta elitnivå, eller utövare strax under denna nivå. Önskan att vinna berömmelse, att synas i medier och i vissa fall att tjäna pengar med- för att idrottsutövaren frestas att fuska exempelvis genom att dopa sig.

En idrottsutövare på elitnivå, som fälls för att ha använt för- bjuden dopningssubstans eller -metod riskerar att skada idrottens trovärdighet. Framgångsrika idrottsutövare blir ofta förebilder för många ungdomar. Dopade idrottsutövare som fuskat sig till fram- gång blir då dåliga förebilder för ungdomar.

43

Idrottens antidopningsarbete

SOU 2011:10

2.3Riksidrottsförbundets organisation för antidopningsverksamheten

RF leder och koordinerar arbetet för en dopningsfri idrott i Sverige. Verksamheten finansieras genom ett riktat statligt bidrag till RF som för 2010 var 26 miljoner kronor. Mer information om RF:s antidopningsarbete finns på webbsidan www.rf.se/Vi-arbetar- med/Antidoping2/.

Inom RF bedrivs arbetet med antidopningsfrågor av RS, RF- kansliet främst genom Antidopinggruppen, den av RF-stämman valda Dopingkommissionen och de olika SF:n samt distriktsidrotts- förbunden. Dessutom tillkommer bestraffningsorganen som är Dopingnämnden och Riksidrottsnämnden.

SISU – Idrottsutbildarna är en viktig resurs och samarbetspartner vid idrottslig utbildning även inom antidopningsområdet, såväl centralt som regionalt och lokalt.

2.3.1Riksidrottsstyrelsen

I enlighet med RF:s stadgar är RS förbundets beslutande organ när RF-stämman inte är samlad. RS ska bl.a. bereda de ärenden som ska presenteras vid RF-stämman, däribland förslag till ändringar i RF:s stadgar och Idrottens antidopingreglemente. RS har vidare rätt att mellan RF-stämmorna besluta om justering av reglementet efter av Världsantidopningsbyrån (World Anti-Doping Agency, WADA) fastställda ändringar i Världsantidopningskoden. En sådan ändring ska därefter underställas nästkommande RF-stämma. RS fastställer de föreskrifter, som är en del av Idrottens antidopingreglemente.

2.3.2Antidopinggruppen vid RF-kansliet

Det operativa arbetet i antidopningsfrågor utförs inom Anti- dopinggruppen vid RF-kansliet som består av en verksamhetsledare och nio handläggare. Antidopinggruppens huvudsakliga arbetsupp- gifter beskrivs nedan.

44

SOU 2011:10

Idrottens antidopningsarbete

Dopningskontroller

Kontrollverksamhetens inriktning är att den ska bedrivas med hög rättssäkerhet och ha en upptäckande och därmed avskräckande effekt som bidrar till att idrottsutövare avhåller sig från dopning.

Utifrån en av Dopingkommissionen årligen antagen Doping- kontrollplan (beskrivs senare under rubriken Dopingkommissionen) styr Antidopinggruppen utläggningen av dopningskontroller, för 2010 uppgår dessa till 3 750 dopningsprov. Alla dessa kontroller är oannonserade i förväg, sånär som på ett mindre antal kontroller som exempelvis utförs på beställning av SF när en idrottsutövare har satt världsrekord eller något annat rekord där en dopnings- kontroll måste genomföras för att rekordet ska vara giltigt.

För genomförande av kontrollerna finns dopningskontrollfunk- tionärer, 84 ansvariga och 65 biträdande kontrollanter utspridda över landet. Dessa kontrollanter rekryteras, utbildas, fortbildas och legitimeras av Antidopinggruppen som tecknar tvåårigt avtal med varje funktionär, som för genomförande av kontrolluppdrag får en mindre ersättning.

Vid en dopningskontroll tas regelmässigt urinprover. Även blod- prover kan tas för att finna sådana substanser som inte upptäcks genom analys av urin.

Som underlag för uppföljning och utvärdering av Dopingkon- trollplanen liksom för statistiska ändamål registreras samtliga ut- lägg och tagna dopningsprov i ett datasystem särskilt utvecklat för att stödja de olika administrativa processerna i antidopningsverk- samheten inom RF.

Antidopinggruppen lämnar också kontrollservice till SF, före- ningar, internationella specialidrottsförbund och arrangörer av internationella tävlingar i Sverige. Sådana organisationer kan beställa kontroller, utöver dem som framgår av den av Dopingkommissionen beslutade kontrollplanen. Till servicen hör även en jourtelefon som hålls öppen för idrotter som i sina regler har obligatoriska krav om dopningskontroller när ett svenskt eller internationellt rekord slås. Via jouren kan kontroller garanteras inom 24 timmar.

Antalet kontroller som genomförs inom RF-idrotten styrs av Dopningskontrollplanen utifrån av Dopingkommissionen bedömda behov och tillgången av medel. Kostnaderna för personal, admini- stration, provtagning, frakter och analyser av dessa, m.m. täcks av RF:s budget för antidopningsverksamheten. Externt beställda kon- troller finansieras normalt av beställaren.

45

Idrottens antidopningsarbete

SOU 2011:10

Kostnaderna för funktionärer vid provtagning samt materiel, utrustning, frakter och eget datasystem vid administration av dop- ningskontroller m.m. är i 2010 års budget beräknade till 4,8 miljoner kronor.

Noteras kan att av de dopningskontroller som genomförts inom RF-idrotten sker mer än 70 procent på män och mindre än 30 procent på kvinnor. Bland de positiva analyserna av dessa kontroller är 98 procent män och 2 procent kvinnor. Dessutom stängs 77 procent av dessa män av på 24 månader, reglernas längsta avstängning vid en första förseelse som inte anses som grov, men motsvarande avstäng- ning för kvinnor är endast 21 procent. Dopning inom idrotten är till stor del ett manligt fenomen. Under 1981–2009 utfördes kon- troller enligt tabellen nedan.

Figur 1 Antal dopningsprov i Sverige 1981–2009

Källa: RF.

Analysverksamheten

RF har ett avtal med Karolinska Universitetslaboratoriet, Dopinglaboratoriet om analyser av urin- och blodproverna. Kost- naderna för analyser har för år 2010 beräknats uppgå till 9,3 miljoner kronor. Mer om laboratoriet och analysverksamheten finns att läsa i kapitel 12.

Efter analys av proverna får Antidopinggruppen information om det förekommer spår eller inte av sådana substanser som är upp- tagna på den av WADA beslutade listan över förbjudna substanser och metoder.

46

SOU 2011:10

Idrottens antidopningsarbete

Vistelserapportering m.m.

En förutsättning för att kunna genomföra Dopingkontrollplanen på ett kvalitativt och rationellt bra sätt är att det finns uppgifter om var de aktuella idrottsutövarna finns. Genom Världsantidopnings- koden har därför skapats en skyldighet för idrottsutövare att rappor- tera sina adresser samt var och när de befinner sig på namngivna platser. Varje land ska ha ett system som anger vilka idrottsutövare som – utöver de som angivits av respektive internationellt special- idrottsförbund – ska omfattas av den s.k. vistelserapporterings- skyldigheten och vad den ska omfatta. RS har gjort det genom att anta Föreskrifter för vistelserapportering m.m., som utöver att reglera den individuella vistelserapporteringen i vissa fall även möjliggör kollektiv rapportering i vissa lagidrotter. Dopingkommissionen fattar principbeslut om vilka som ska omfattas av föreskrifterna, medan Antidopinggruppen ansvarar för uppgiften att utbilda berörda SF, föreningar och idrottsutövare samt ser till att vistelserapporter kommer in. Brister i vistelserapporteringen kan utgöra en förseelse mot dopningsreglerna och anmäls av Dopingkommissionen till Dopingnämnden för bestraffning.

Lämnandet av uppgifter kan göras via Internet eller genom SMS till WADA:s databas Anti-Doping Administration and Manage- ment System (ADAMS), som finns i Kanada. Frågor om laglig- heten av databehandling av de personuppgifter som omfattas av kravet på vistelserapportering såväl som andra behandlade person- uppgifter behandlas närmare i kapitel 10.

Samtidigt som vistelserapporteringen är nödvändig för en effek- tiv och kvalitativt bra kontrollplanering innebär den en betungande administrativ arbetsinsats, särskilt i samband med uppbyggnad av systemen.

Dispensärenden

För att möjliggöra för idrottare att utöva sin idrott, trots att de av medicinska skäl behöver använda ett preparat som innehåller en förbjuden substans finns möjlighet att få dispens. Reglerna för detta, utgår ifrån Världsantidopningskoden och finns i RF:s Idrottens antidopningsreglemente och i Föreskrifter för dispens. Ansökan om dispens bedöms av en Dispenskommitté, som i varje ärende består av minst tre läkare med expertis inom det område behandlingen

47

Idrottens antidopningsarbete

SOU 2011:10

avser. Dispensärenden handläggs av Antidopinggruppen. Även i sådana ärenden kan integritetsfrågor uppkomma, eftersom upp- gifter om dispensbeslut, den medicinska diagnosen och använd medicinering behandlas och i vissa fall ska överföras till WADA.

Antalet dispensärenden uppgick 2009 till 121 stycken och 2010 till 387 stycken. För år 2011 förväntas antalet öka ytterligare. Den kraftiga ökningen av dispensärenden har sin förklaring i ändrade regler från 2010. WADA tog bort möjligheten till retroaktiv dispensansökan, efter positivt dopningsprov, för beta-2-stimulerare (astmamedicin). I stället måste nu de idrottsutövare som är berörda söka om dispens i förväg.

Handläggning av dopningsärenden

I Idrottens antidopingreglemente (2 §) finns angivet vad som är förseelser mot dopningsreglerna. Dessa är:

•förekomsten av en förbjuden substans i dopningsprov,

•bruk eller försök till bruk av förbjuden substans eller metod,

•vägran eller underlåtenhet att underkasta sig dopningskontroll,

•underlåtenhet att iaktta föreskrifter för vistelserapportering m.m.,

•försvårande av dopningkontrollprocess,

•innehav av förbjudna substanser och metoder,

•olovlig befattning med förbjudna substanser och metoder, och

•medhjälp m.m.

Bestraffningsreglerna omfattar förening och enskild medlem inom RF samt IdrottsAB (av en idrottsförening bildat aktiebolag enligt särskilda regler i RF:s stadgar). Oavsett medlemskap omfattar reg- lerna även,

•idrottsutövare som utsetts att representera svensk idrottsorga- nisation i internationella sammanhang eller som av SF eller SF:s IdrottsAB kallats till träningsläger eller annan förberedande sammankomst inför internationell tävling,

•idrottsutövare, som i skriftligt avtal med SF underkastat sig att följa RF:s regler mot dopning, när utövaren bryter mot dessa regler, och

48

SOU 2011:10

Idrottens antidopningsarbete

•tävlingsfunktionär, ledare, tränare eller annan som i samband med idrottsutövning biträder idrottsutövare, idrottsorganisation eller IdrottsAB.

Dopingkommissionen fungerar som åklagare, men har delegerat rutinärenden till handläggare på Antidopinggruppen. Som åklagare har kommissionen ansvaret för att styrka att en förseelse begåtts. Bevis kan vara analysresultat men också uppgifter om vad som förekommit under dopningskontrollen eller vad som i övrigt kan ha kommit till kommissionens eller Antidopinggruppens kännedom.

Den juridiska verksamheten präglas av stor respekt för idrotts- utövarens eller annan anmäld persons rättssäkerhet. Beslut i bestraff- ningsärenden fattas av den 2007 inrättade Dopingnämnden. Doping- kommissionen eller den dömda kan överklaga Dopingnämndens beslut till Riksidrottsnämnden. Elitidrottsutövare kan därutöver överklaga till Court of Arbitration for Sport i Lausanne. Antalet bestraffade förseelser mot dopningsreglerna inom RF under 1981– 2008 framgår nedan. Uppgifterna för 2009 är ännu inte klara.

49

Idrottens antidopningsarbete SOU 2011:10

Tabell 2.1

Antalet bestraffade förseelser mot dopningsreglerna inom RF

 

 

under 1981–2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Antal

Varav

År

Antal

Varav

 

bestraffade

AAS

 

bestraffade

AAS

 

 

 

 

 

 

 

 

1981

2

2

1995

19

13

 

1982

1

1

 

28

15

 

1996

 

1983

8

7

1997

17

12

 

1984

19

17

 

24

13

 

1998

 

1985

28

26

 

12

5

 

1999

 

1986

20

11

2000

6

3

 

1987

25

17

 

18

8

 

2001

 

1988

30

18

 

9

5

 

2002

 

1989

21

9

2003

11

5

 

1990

30

18

 

18

9

 

2004

 

1991

37

16

 

18

5

 

2005

 

1992

56

25

2006

18

8

 

1993

40

29

 

18

6

 

2007

 

 

1994

38

18

 

24

10

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: RF.

 

 

 

 

 

 

Antidopningsverksamheten och antalet positiva dopningsfall i för- hållande till antalet kontroller över tid inom RF framgår av figuren nedan.

Figur 2 Positiva dopningsfall i relation till antal tagna dopningsprov 1981–2008 (procent)

Källa: RF

50

SOU 2011:10

Idrottens antidopningsarbete

Information och utbildning

Antidopinggruppen upprätthåller en informationsservice i första hand för SF:en, deras föreningar och aktiva. Årligen hålls konfe- renser riktade till SF:en för att sprida kunskap om den aktuella antidopningsverksamheten och om regeländringar som kan påverka SF:en. Konferenser riktas också till distriktsidrottsförbunden för att ge förbundens antidopningsansvariga underlag för deras utbildnings- och informationsverksamhet inom respektive distrikt.

Till föreningarna vänder sig det webbaserade studiematerialet Vaccinera klubben, som ger föreningen en möjlighet till kunskapstest och ett underlag för diskussion för att inom föreningen utforma en antidopningspolicy. Vaccinera klubben utgör ett kompletterande stöd till SF:s egna informationsinsatser och har utformats för att stimu- lera en ökad förebyggande verksamhet mot dopning på förening- snivå. Efter genomgånget program får föreningen ett diplom/”vacci- nationsintyg”, som visar att den genomgått programmet. Sedan starten 2006 och fram till slutet av 2010 har cirka 400 idrotts- föreningar valt att genomföra Vaccinera klubben mot dopning och mer än 16 000 personer har genomfört det webbaserade kunskaps- testet.

För idrottsaktiva, ledare och andra intresserade tillhandahåller Antidopinggruppen en omfattande information via RF:s webbsida. Här finns bl.a. information om dopningsklassade läkemedel och förutsättningarna att söka dispens etc. Antidopinggruppen ger även information via telefon och e-post.

Antidopinggruppen utger regelbundet även elektroniska nyhets- brev till olika målgrupper.

Som ovan konstaterats genomförs också årliga utbildningar och vidareutbildningar av dopningskontrollfunktionärer. Dessa med- verkar i sin tur till informationsspridning i samband med dopnings- kontrollerna.

Antidopinggruppen svarar vidare i samråd med Dopingkommis- sionen och RF:s kommunikationsavdelning för information till medier och andra intressenter.

Kostnaderna för informations- och utbildningsverksamheten är för år 2010 budgeterade till 670 000 kronor, varav 460 000 kronor avser verksamhet riktat till dopningskontrollfunktionärer.

51

Idrottens antidopningsarbete

SOU 2011:10

Forskning och utveckling

I enlighet med regeringens regleringsbrev för statens stöd till idrotten lämnar RF årligen ekonomiskt stöd för forskning och utveckling när det gäller analysmetoder inom antidopning. För sådan verksam- het vid Dopinglaboratoriet har för 2010 avsatts 1,5 miljoner kronor.

I övrigt bevakas på olika sätt aktuell forskning inom dopnings- området, vilket också dokumenterats i olika forskningsöversikter. RF har bidragit till två studier som för närvarande pågår, en om ”Pillerkulturen inom idrotten” och en om ”Faktorer som mot- verkar/underbygger doping”. Ambitionen är att stimulera och initiera forsknings- och utvecklingsinsatser som syftar till att ge ökad kun- skap om dopning inom idrotten, dess bakgrund och konsekvenser samt olika metoder att eliminera missbruket.

Nationell samverkan

På nationell nivå samverkar som framgått ovan RF/Antidoping- gruppen genom råd och stöd med SF, DF och SOK. Bl.a. gäller detta hjälp med att upprätta och förbättra SF:s och DF:s egna antidop- ningsprogram och som tidigare nämnts genom anordnande av årliga informationskonferenser med SF respektive DF som målgrupp. Med de SF som är högprioriterade ur kontrollsynpunkt genomförs indi- viduella uppföljnings- och planeringsmöten. En viss bevakning och uppföljning sker också av att upprättade antidopningsprogram följs.

Utanför idrotten har Antidopinggruppen och Dopingkommis- sionen deltagit i Regeringskansliets nyligen avslutade arbetsgrupp för frågor rörande dopning inom idrotten m.m. (Ju2003:E), i möten med Dopingjourens strategigrupp, i den Centrala samverkans- gruppen, som består av deltagare från Statens folkhälsoinstitut, tull och polis m.fl., i AAS-nätverket, i STAD-projektets referensgrupp och samverkar med Stiftelsen Ren Idrott. Samverkan avser att genom ömsesidigt utbyte av information och kunskap kunna stärka arbetet mot dopning, såväl inom idrotten som inom samhället i övrigt.

Internationell samverkan

Avsikten med den internationella samverkan som bedrivs är att påverka och stödja utvecklingen av internationellt harmoniserade antidopningsprogram av hög kvalitet. Som framgått av tidigare

52

SOU 2011:10

Idrottens antidopningsarbete

beskrivningar har RF arbetat aktivt mot dopning sedan slutet av 1970-talet. RF har därigenom erfarenhet och kompetens som efterfrågas internationellt. RF är medlem i det internationella förbundet för nationella antidopningsorganisationer (Association of National Anti-Doping Organizations, ANADO) främst för att medverka till informationsutbyte och särskilt till stöd för mindre utvecklade nationella antidopningsorganisationer. För att ha möj- lighet att ytterligare påverka antidopningsarbetet inom WADA arbetar RF aktivt med att granska och avge yttranden över nya regeltexter och förslag till handläggningsföreskrifter. Internationellt samarbete i den verksamheten sker i stor utsträckning inom ett mellanstatligt samarbetsavtal där Sverige och nio andra länder genom respektive regeringskansli och nationell antidopningsorganisation samverkar (International Anti-Doping Arrangement, IADA).

I enlighet med ett avtal mellan de nordiska länderna sker ett samarbete även i antidopningsfrågor.

Genom att Sverige ratificerat Europaråds- och Unescokonven- tionerna mot dopning inom idrotten deltar Dopingkommissio- nen/Antidopinggruppen som bisittare till Regeringskansliets före- trädare vid möten i övervakningsgruppen respektive i partskon- ferensen.

För den internationella samverkan har i budgeten för år 2010 avsatts 210 000 kronor.

Enskilda personer inom Dopingkommissionen/ Antidoping- gruppen deltar också, eller har genom åren deltagit, i uppbygg- naden av olika internationella förbunds antidopningsverksamhet.

Ledning

All verksamhet inom Antidopinggruppen som styrs av Världsanti- dopningskoden, RF:s stadgar och Idrottens antidopingreglemente eller föreskrifter är certifierad enligt den internationella standarden ISO 9001:2008. För att få och upprätthålla certifikatet har ett kvali- tetsledningssystem utarbetats. Detta system syftar till att dels kvali- tetssäkra de olika processerna, dels bidra till ständiga förbättringar av verksamheten. Certifikatet förnyades senast i mars 2009.

Antidopinggruppen förbereder sammanträden i Dopingkom- missionen i samråd med dess ordförande, är föredragande och sekre- terare vid sammanträdena och svarar för att verkställa fattade beslut.

53

Idrottens antidopningsarbete

SOU 2011:10

På samma sätt svarar Antidopinggruppen för regelbunden information och beslutsunderlag till RF:s ledning jämte RS, t.ex. i fråga om verksamhetsplan, budget och uppföljningar.

Fasta kostnader för löner och kansli beräknas 2010 uppgå till 7,6 miljoner kronor.

2.3.3Dopingkommissionen

Dopingkommissionen utses av RF-stämman, som anordnas vart- annat år.

I 13 kap 6 § RF:s stadgar beskrivs Dopingkommissionens upp- gifter:

Dopingkommission som ska bestå av ordförande, vice ordförande och fyra övriga ledamöter, väljs av RF-stämman. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. I Dopingkommis- sionen ska det finnas juridisk och medicinsk sakkunskap.

Dopingkommissionen har det övergripande ansvaret för idrot- tens antidopningsverksamhet och ska bl.a.

•verka för och övervaka att idrottens antidopningspolicy och regelverk efterlevs,

•leda och övervaka dopningskontrollverksamheten,

•utfärda anvisningar för dopningskontrollverksamheten, samt

•anmäla förseelser enligt Idrottens antidopingreglemente till be- straffning.

Vid val av ledamöter i Dopingkommissionen gäller som för övriga RF-organ att ordföranden och vice ordföranden ska utses för en tid om två år och att övriga ledamöter ska utses för en tid om fyra år. Bland övriga ledamöter ska gälla jämn könsfördelning. Doping- kommissionen har utsett ett Medicinskt råd. Rådets uppgift är att vara expertorgan och bistå i medicinska frågor, kopplade till dop- ningsreglerna.

Enligt Föreskrifter om dispens har Dopingkommissionen till- satt en Dispenskommitté som har till uppgift att besluta över ansökningar om dispens.

Dopingkommissionen har ett ansvar för att det inom idrotten bedrivs ett antidopningsarbete som syftar till att helt eliminera dop-

54

SOU 2011:10

Idrottens antidopningsarbete

ning inom idrotten. Dopingkommissionen har formulerat sin vision på följande sätt:

Visionen är en dopningsfri idrott. En idrott där

•vinnaren kan glädja sig över en juste seger,

•förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp, och

•åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Årligen fastställs en verksamhetsplan med antal dopningskontroller utifrån de bidrag som getts. Dopingkommissionen har inget eget budget- eller personalansvar.

Ett stort arbete har lagts ned och läggs årligen ned för att göra en dopningskontrollplan. Baserat på en rad kriterier görs en värde- ring beträffande inom vilka idrotter/idrottsgrenar risken för använd- ning av prestationshöjande medel anses vara störst, vilket ligger till grund för en första fördelning. För varje idrott görs vidare en för- delning i förhållande till förekomsten av idrottsutövare som är regi- strerade som toppelit inom respektive internationella special- förbund. En bedömning görs också av vilka idrottsutövare som finns inom utsatta idrotter på nationell elitnivå eller kan förväntas nå en sådan nivå. För att göra det så svårt som möjligt att dopa sig fram- gångsrikt styrs även tidpunkten när kontrollerna bör genomföras utifrån vilka dopningsmedel som kan vara aktuella i olika samman- hang.

Sammantaget omfattar denna fördelning drygt 85 procent av antalet dopningskontroller, återstående kontroller fördelas på de olika distriktsidrottsförbunden för dopningskontroller bland distrik- tens duktiga idrottsutövare men också i idrottsmiljöer där dopning kan antas förekomma. Inom ramen för den inriktning Doping- kommissionen årligen fastställer fattar varje DF själv beslut om hur dessa kontroller ska läggas ut.

För att underlätta arbetet med att planera dopningskontroller har, som framgått tidigare, vissa idrottsutövare skyldighet att lämna s.k. vistelserapporter. Dopingkommissionen fastställer principerna för vilka idrottsutövare som ska lämna sådana rapporter och omfatt- ningen av rapporteringen. Vilka idrottsutövare som blir skyldiga att lämna vistelserapporter avgörs i ett senare skede av Antidoping- gruppen efter samråd med respektive SF.

55

Idrottens antidopningsarbete

SOU 2011:10

Dopingkommissionen deltar också i arbetet med att ta fram föreskrifter för antidopningsarbetet, vilka beslutas av RS, och fast- ställer behövliga anvisningar liksom den svenska översättningen av listan över förbjudna substanser och metoder.

Som angivits ovan fungerar Dopingkommissionen som åklagare i ärenden om förseelser mot dopningsreglerna. Rutinärenden har delegerats till handläggare inom Antidopinggruppen. Mera kompli- cerade ärenden blir föremål för diskussion inom Dopingkommis- sionen – i vissa fall efter konsultation med Medicinska rådet. Dopingkommissionen har också rätt, och i vissa fall skyldighet, att stänga av en idrottsutövare under utredningen. Dopingkommissionen har möjlighet att överklaga ett beslut där Dopingnämnden, eller annat nationellt eller internationellt bestraffningsorgan, friat en anmäld till Riksidrottsnämnden eller Court of Arbitration for Sport.

Antalet sammanträden i Dopingkommissionen uppgår till cirka fem per år. Förutom de stadgeenliga uppgifterna fyller Doping- kommissionen en rådgivande funktion för Antidopningsgruppen. Enskilda ledamöter bistår löpande Antidopinggruppen med råd enligt en upprättad intresselista.

Dopingkommissionens ledamöter utövar sina funktioner på ideell basis, med rätt till ersättning för kostnader och för traktamente enligt RF:s ersättningsregler.

Kostnaderna för Dopingkommissionen och Medicinska rådet har för år 2010 budgeterats till 265 000 kronor.

2.4Dopingnämnden och Riksidrottsnämnden

2.4.1Dopingnämnden

Dopingnämnden fungerar som första instans i förseelser mot Idrottens antidopingreglemente. Nämnden skapades 2007 genom ändring av RF:s stadgar. Tidigare handlade respektive SF de av Dopingkommissionen anmälda förseelserna mot dopningsreglerna. Beroende på förbundets personella resurser och antalet dopnings- fall inom förbundets jurisdiktion kunde handläggningen och besluten vara av olika kvalitet. För att stärka idrottsutövarens rättssäkerhet bildades därför Dopingnämnden. Den består av ord- förande, vice ordförande samt fyra övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara jämt fördelat mellan könen.

56

SOU 2011:10

Idrottens antidopningsarbete

Ordföranden och vice ordföranden väljs på RF-stämman för en tid av två år, medan övriga ledamöter har en mandatperiod på fyra år. Valen av övriga ledamöter görs på sådant sätt att hälften av plat- serna är föremål för val vid varje RF-stämma.

Stadgarna föreskriver att både ordföranden och vice ordföranden i Dopingnämnden ska ha domarkompetens. Även om det inte är inskrivet i stadgarna är det underförstått att ingen som kan ha per- sonligt intresse i ett ärende deltar i handläggningen av eller beslut i ett sådant ärende.

Kostnaden för Dopingnämndens verksamhet finansieras av RF från förbundets generella medel.

2.4.2Riksidrottsnämnden

Dopingnämndens beslut i ett ärende kan överklagas till Riks- idrottsnämnden av den som är föremål för beslutet samt av Doping- kommissionen. Riksidrottsnämnden är sedan lång tid tillbaka RF:s högsta juridiska instans och dömer inte bara i dopningsärenden utan i alla bestraffningsärenden och dessutom i förvaltningsärenden inom idrotten. Riksidrottsnämnden består av ordförande, vice ordförande och sex övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara jämt fördelat mellan könen.

Val till ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter sker på RF-stämman på samma sätt som vid val till Dopingnämnden vilket bl.a. innebär att både ordföranden och vice ordföranden i Riksidrottsnämnden ska ha domarkompetens. Även här förutsätts att ledamot som är jävig inte deltar i handläggning eller beslut.

Kostnaden för verksamheten i Riksidrottsnämnden finansieras liksom för Dopingnämnden av RF från förbundets generella medel.

2.5Specialidrottsförbunden

SF har enligt RF:s stadgar bl.a. skyldighet att aktivt arbeta för en dopningsfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta plan för antidopningsarbetet. Det är SF:en som ska se till att deras idrottsutövare får den utbildning och information som behövs för att inte någon inom deras idrott av okunskap ska bli fälld för en förseelse mot dopningsreglerna. SF:en har också att bedriva sådant etikarbete att fusk och en ökad hälsorisk genom

57

Idrottens antidopningsarbete

SOU 2011:10

användning av förbjudna substanser eller metoder inte ses som ett alternativ.

Antidopinggruppen bistår SF:en med upprättande av antidop- ningspolicy och planer och har därmed en kontroll över att sådana finns och följs. Dopingkommissionen inhämtar rapporter om hur arbetet inom de olika SF:en fortskrider.

RF har möjlighet att minska utbetalning av bidrag till ett SF om skyldigheterna enligt stadgarna inte uppfylls. Denna möjlighet har aldrig använts.

2.6Distriktsidrottsförbunden

Även distriktsidrottsförbund (DF) har en roll i antidopnings- arbetet. Som RF:s regionala organisation har DF:en ett ansvar för en allmänt förebyggande verksamhet inom antidopningsområdet. Förbunden ska bl.a. säkerställa att information och rådgivning förekommer inom deras respektive distrikt. Antidopinggruppen informerar förbundens representanter vid en årlig konferens om nyheter och förändringar i arbetet respektive det aktuella regelver- ket. Flera DF deltar aktivt i det drogförebyggande samhällsarbetet för att motverka användning av dopningsmedel och andra droger. De samarbetar i detta med kommuner, länsstyrelsen, polis och tull inom de olika distrikten. Historiskt sett har ett stort antal dop- ningskontrollfunktionärer rekryterats inom idrotten på lokal och regional nivå. DF:en har varit ett viktigt stöd i rekrytering och i att organisera erfarenhetsutbyte mellan de dopningskontrollfunktionärer som är bosatta och aktiva inom distriktet.

DF:en får till stånd dopningskontroller, främst i förebyggande syfte, för att synliggöra att kontroller kan ske även på lokal nivå inom idrotten.

58

3Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

3.1Världsantidopningsbyrån bildas

3.1.1Är idrotten ute och cyklar?

Sommaren 1998 genomgick den internationella cyklingen en kris genom flera avslöjanden av dopningsfall i den internationella cykel- tävlingen Tour de France i Frankrike. Den franska polisen slog till mot flera lag i tävlingen däribland laget Festina som fick ge namn till skandalen. Vid beslagen fann polisen illegala droger som erythropoietin (EPO), tillväxthormoner, testosteron och amfetamin. Dessförinnan hade i januari 1998 uppmärksammade beslag av dopningsmedel gjorts vid världsmästerskapen i simning i Perth, Australien.

Idrottens trovärdighet ställdes inför en svår utmaning och Inter- nationella Olympiska Kommittén (International Olympic Committee, IOC) tog initiativ till en Världsantidopningskonferens i Lausanne, Schweiz i februari 1999. Vid konferensen deltog företrädare för idrottsorganisationer från den olympiska rörelsen. Även före- trädare för regeringar från stora delar av världen var närvarade som observatörer.

Idrottsorganisationerna som deltog i konferensen i Lausanne antog den 4 februari 1999 en deklaration som kom att få stor betydelse för arbetet mot dopning inom idrotten.

I den s.k. Lausannedeklarationen påtalas behovet av att skapa en oberoende internationell antidopningsbyrå. Byrån skulle bildas så att den var i full kraft vid de olympiska spelen i Sydney 2000. Vidare framhölls behovet att utöka antalet dopningskontroller utom tävlan, samordna forskning kring dopning, främja förebyggande insatser och utbildning och harmonisera vetenskapliga och tekniska standarder och procedurer för analyser och utrustning.

59

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

Av deklarationen framgår att en arbetsgrupp representerande den olympiska rörelsen, inklusive aktiva idrottsutövare samt rege- ringar och relevanta mellanstatliga organisationer skulle bildas och mötas inom tre månader. Arbetsgruppens uppgift skulle vara att bestämma struktur, uppdrag och finansiering av byrån. Den olym- piska rörelsen genom IOC förband sig att anslå 25 miljoner US- dollar till byråns verksamhet.

3.1.2Regeringarna agerar inom EU

Festinaskandalen ledde till betydande oro även på politisk nivå i EU och bland dess medlemsstater. Det var en oro för idrottens för- måga att hantera dopningsproblemen. Redan tidigare hade de flesta stater i Europa slutit sig till Europarådskonvention mot dopning inom idrotten och därigenom tagit på sig förpliktelser.

Vid Europeiska rådets möte i Wien 1998 uttryckte rådet sin oro för omfattningen och allvaret med dopning inom idrotten. Rådet betonade behovet av mobilisering på EU-nivå och inbjöd medlems- staterna i EU att tillsammans med EU-kommissionen och inter- nationella idrottsorganisationer undersöka möjliga åtgärder för att intensifiera kampen mot denna fara, dvs. dopning inom idrotten.

Under Tysklands ordförandeskap i EU, första halvåret 1999, genomfördes två informella idrottsministermöten. Vid dessa möten diskuterades dopningsfrågan och behovet av ökat internationellt samarbete mellan medlemsstaterna inom EU och med idrottsorga- nisationerna för att nå bättre resultat i kampen mot dopning inom idrotten. Det resulterade i att EU-kommissionen i samarbete med medlemsstaterna aktivt deltog i en intensiv dialog med bl.a. IOC om skapandet av den internationella antidopningsbyrån på idrotts- området som Lausannedeklarationen hade uttalat sitt stöd för.

Andra halvåret 1999 var Finland ordförande i EU och under sitt ordförandeskap fullföljde Finland arbetet med skapandet av den inter- nationella antidopningsbyrån. Som en del i det arbetet genomfördes ett viktigt informellt idrottsministermöte i Vierumäki i oktober, där särskilt processen att skapa Världsantidopningsbyrån (World Anti-Doping Agency, WADA) diskuterades. När WADA stiftades 10 november 1999 var den finska idrottsministern å medlemssta- terna i EU:s vägnar en av stiftarna.

Den 1 januari 2000 började WADA att verka.

60

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

3.1.3Regeringarna agerar globalt

Samarbetet i WADA skulle inledningsvis komma att ske mellan två ojämförbara storheter, dels representanter för länder i hela världen, dels idrotten i hela världen.

Idrotten hade på IOC:s initiativ definierat idrotten i WADA till att främst vara den olympiska rörelsen som är en struktur som redan då var väl definierad och som i sin tur hade centralorganisationer för respektive del av denna rörelse. Här kan nämnas de nationella olympiska kommittéernas förbund (Association of National Olympic Committees, ANOC). De olympiska idrotterna har dels vinter- idrotternas förbund (Association of International Olympic Winter Sport Federations, AIOWF), dels sommaridrotternas förbund (Association of Summer Olympic International Federations, ASOIF). Därtill finns Sportaccord som representerar idrotten även utanför de olympiska idrotterna.

Staterna hade vid WADA:s tillkomst ingen samlande struktur. Inför sommar-OS i Sydney 2000 önskade Australien i samarbete med andra stater ta initiativ till att formulera staternas ansvar i att bekämpa dopning inom idrotten. På inbjudan av Australiens rege- ring deltog 25 länder vid International Summit on Drugs in Sport, i Sydney i november 1999. Det blev början till en serie möten där företrädare för regeringar fick möjlighet att diskutera hur WADA kunde stödjas och hur ländernas ansvar kunde fördelas sinsemellan. Denna serie av möten kom att benämnas International Inter- governmental Consultative Group on Anti-Doping in Sport (IICGADS). Det som från början var ett begränsat antal länder som bjöds in till Sydney Summit 1999 utvecklades till att så små- ningom omfatta drygt 50 länder 2002. Sverige deltog vid samtliga möten.

Vid ett IICGADS-möte i Montreal, Kanada 2000 uppnåddes enighet om hur många ledamöter som varje kontinent skulle få av regeringarnas representanter i WADA:s stiftelsestyrelse och exe- kutivkommitté, i WADA liksom i IOC definieras varje kontinent som en olympisk region. Var och en av de fem regionerna skulle få en plats i exekutivkommittén. I stiftelsestyrelsen skulle Afrika få tre ledamöter, Amerika fyra ledamöter, Asien fyra ledamöter, Europa fyra ledamöter och Oceanien två ledamöter. Det skulle vara upp till varje region att inom sig komma överens om fördelning av platserna. Överenskommelsen som gjordes vid mötet står sig i huvudsak även i dag sånär som på att Europas regeringar fått ytterligare en leda-

61

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

mot i stiftelsestyrelsen vilket även möjliggjorde att en ledamot från Internationella Paralympiska Kommittén fick plats i styrelsen.

Vid IICGADS-mötet i Kapstaden, Sydafrika 2001 enades mötes- deltagarna om hur regeringarnas andel av bidrag till WADA:s bud- get skulle fördelas mellan regionerna. Denna överenskommelse be- kräftades av deltagare från stater vid den andra Världsantidopnings- konferensen i Köpenhamn, Danmark 2003 och står sig än i dag. Den innebär att de olika regionerna betalar följande andelar av staternas bidrag till WADA:s budget:

Region

Procentandel

Afrika

0,50

Amerika

29,00

Asien

20,46

Europa

47,50

Oceanien

2,54

Det är upp till varje region att inom sig bestämma fördelningen mellan olika länder i regionen.

I Europa bestämde sig regeringarna för att använda samma modell för fördelning av sin andel till WADA som gäller betalningen av avgiften till Europarådets budget. Det innebär att såväl befolk- ningsstorlek som bruttonationalproduktens storlek och utveckling inverkar på respektive lands bidrag till WADA:s budget.

Vid sitt femte och sista IICGADS-möte i Moskva, Ryssland 2002 tog de 53 närvarande länderna initiativet till att vid Unescos möte för idrottsministrar 2003 uppmana Unesco att engagera sig for- mellt i arbetet mot dopning inom idrott. När Unescos general- församling 2005 enhälligt antog den internationella konventionen mot dopning inom idrotten upplöstes det nätverk som vi känner som IICGADS. Mer information om IICGADS finns på webbsidan (www.nla.gov.au/nla.arc-13674).

3.1.4Världsantidopningsbyrån agerar

WADA är en stiftelse med säte i Lausanne, Schweiz. Den har sitt högkvarter i Montreal, Kanada sedan 2002. WADA har 2010 en personalstyrka på cirka 50 personer och har en årsbudget på 28 miljoner US-dollar. WADA har regionala kontor i Kapstaden, Syd-

62

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

afrika, i Lausanne, Schweiz, i Montevideo, Uruguay och i Tokyo, Japan. Kontoret i Lausanne hanterar främst relationerna med den olympiska rörelsen. Mer information om WADA finns på dess webbsida (www.wada-ama.org).

Beslutsfattande

Stiftelsestyrelsen i WADA består av 38 ledamöter Hälften av leda- möterna representerar regeringar och hälften representerar idrotts- organisationer inom den olympiska rörelsen. Regeringarnas repre- sentation har redovisats ovan. Idrottens representation återges nedan.

Exekutivkommittén består av en representant vardera från Internationella Olympiska Kommittén (IOC), Association of National Olympic Committees, (ANOC), Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF), Sportaccord och IOC:s aktiva idrottares kommission.

Stiftelsestyrelsens 18 platser fördelas på följande sätt; fyra repre- sentanter från IOC, fyra från ANOC, tre från ASOIF, en från Sportaccord, en från Association of International Olympic Winter Sport Federations (AIOWF), fyra från IOC:s aktiva idrottares kommission och en representant från Internationella Paralympiska Kommittén. Samtliga ledamöter i exekutivkommittén är också leda- möter i stiftelsestyrelsen. Uppdraget som ordförande och vice ord- förande i WADA roterar mellan regeringssidan och den olympiska rörelsen. För närvarande har den olympiska rörelsen genom Arne Ljungqvist uppdraget som vice ordförande i WADA. Både ordfö- randen och vice ordföranden ingår som ledamöter i dessa beslu- tande församlingar.

En uppfattning som ofta framförs är att den olympiska rörelsen alltid är väl samspelt i de beslutande församlingarna. En förklaring till detta kan vara att rörelsen representeras av företrädare på hög nivå. När WADA väl fattar beslut har det föregåtts av en struktu- rerad konsultationsprocess med idrotten under ledning av IOC. Vidare finns inom idrotten en kontinuitet på så sätt att ledamö- ternas uppdrag sträcker sig över en lång period och därigenom kan ledamöterna bygga upp en kompetens i sakfrågorna och ett eget nätverk.

En annan uppfattning som framförs är att regeringarna inte är lika väl samspelta. En förklaring till detta kan vara bristen på konti- nuitet. Ledamöter som representerar regeringarna är ledamöter under

63

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

kortare tid än ledamöter inom idrotten. Förklaringen är förmod- ligen att en regions rotationsordning för ledamöter ger en kortare tid som ledamot. Frågan om hur lång tid ledamöter ska ha sitt upp- drag i WADA är aktuell i Europa. Belgien har under sitt ordfö- randeskap i EU hösten 2010 rest frågan till diskussion om hur EU:s representanter ska utses och för vilken tidsperiod. Länderna inom de fem kontinenterna har alla mer eller mindre väl utvecklade samarbetsformer inom sig. I Europa fungerar samordningen väl mellan medlemsländerna i Europarådet men samarbetet mellan kontinenterna på regeringssidan är ännu inte utvecklad. Bristen på kontinuitet bland ledamöter och bristen på samordning mellan länderna i de olika regionerna kan försvaga möjligheten till infly- tande i WADA.

Rådgivande

Inom WADA finns kommittéer med experter som nominerats av bl.a. regeringar och idrottsorganisationer. Det finns en kommitté för hälsa, medicin och forskning med uppgift att bl.a. granska forskningsansökningar, utarbeta listan över förbjudna substanser och metoder och pröva ackrediteringsfrågor för dopningslabora- torierna. Det finns en utbildningskommitté med uppgift att pröva och utveckla insatser till aktiva, idrottsorganisationer, antidop- ningsorganisationer och regeringar. Det finns en aktivas kommitté som ger synpunkter på WADA:s verksamhet utifrån en idrottsut- övares synvinkel. Det finns en finansiell- och administrativ kommitté som ger råd och synpunkter i bl.a. budgetfrågor.

Vilka prioriteringar i verksamheten gör WADA?

WADA:s prioriteringar kan sammanfattas i följande punkter:

•Efterlevnaden av Världsantidopningskoden genom stöd till många internationella idrottsförbund och antidopningsorganisationer för att utveckla deras regelverk och verksamhet för att efterleva kodens tvingande bestämmelser. Att alla som undertecknat koden respekterar den är avgörande för en framgångsrik harmonisering av arbetet mot dopning inom idrotten. WADA har som uppgift att övervaka implementeringen av koden och de internationella standarderna, vilket medför att WADA överklagar dopningsbeslut

64

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

där påföljden anses ha blivit fel, vanligtvis när avstängning har uteblivit eller blivit för kort.

•Samarbete med myndigheter m.fl. som upprätthåller lagar av betydelse i sammanhanget i olika länder och internationellt. Det innebär att WADA samarbetar med International Criminal Police Organization – INTERPOL och andra nationella och inter- nationella myndigheter för att bekämpa den illegala handeln med dopningsmedel. WADA uppmuntrar även regeringar att utveckla lagstiftning till stöd för kampen mot dopning.

•Forskning och medicinska frågor är ett område där WADA använder betydande resurser för att stödja forskning som kan bidra till att utveckla analysmetoder och avslöja dopningsfusk. Ett annat användningsområde är uppdatering av listan över för- bjudna dopningssubstanser och metoder samt ackreditera och ompröva ackreditering av dopningslaboratorier.

•Koordinering av antidopningsarbetet genom att underhålla och förbättra ADAMS, det databaserade system som kan användas för att planera och leda antidopningsarbetet i såväl idrottsorganisa- tioner som antidopningsorganisationer.

•Utveckling av antidopningsarbetet genom stöd till att upprätta regionala antidopningsorganisationer i områden som saknar möjlighet att upprätta en nationell antidopningsorganisation men som genom regionalt samarbete kan nå framgång.

•Utbildning riktad till såväl aktiva som ungdomar genom att stödja idrottsorganisationer, dopningsorganisationer och regeringar med att utveckla utbildningsprogram samt att publicera information som förebyggande insats.

•Nå de aktiva med information och utbildning och göra särskilda insatser vid större internationella idrottsevenemang.

3.2Världsantidopningsprogrammet

Världsantidopningsprogrammet (World Anti-Doping Program, WADP) är det samlade regelverket som tagits fram och implemente- rats för att uppnå harmonisering av antidopningsprogram och bestäm- melser inom idrottsorganisationer och bland regeringar.

WADP består av tre nivåer.

65

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

Den första nivån är Världsantidopningskoden (World Anti- Doping Code, koden). Koden antas av WADA:s stiftelsestyrelse och den är bindande för de idrottsorganisationer och antidopnings- organisationer som undertecknar koden.

Den andra nivån är de internationella standarder som antas och revideras av WADA:s exekutivkommitté. Nu gällande standarder är följande:

•listan över förbjudna substanser och metoder,

•undantag för terapeutiskt bruk,

•dopningskontroller,

•laboratorier, och

•skydd av privatlivet och personlig information.

Nämnda standarder är tekniska regleringar som är bindande för dem som undertecknat koden. Standarden för laboratorier är bindande för de dopningslaboratorier som är ackrediterade av WADA. List- standarden och standarden avseende undantag för terapeutiskt bruk (dispenser) är integrerade i den internationella Unescokonventionen mot dopning inom idrotten. Det innebär att de 151 stater som t.o.m. december 2010 hade slutit sig till konventionen utlovat att följa dessa standarder.

Den tredje nivån är modeller för god praxis och riktlinjer. Dessa modeller är inte bindande utan de är rekommendationer till intres- serade och utarbetas av WADA. För att underlätta för interna- tionella specialidrottsförbund, nationella olympiska kommittéer och nationella antidopningsorganisationer att implementera koden i sina regelverk har WADA bl.a. utarbetat en modell av regler för respek- tive struktur. WADA har vidare i nära samarbete med IADA utarbe- tat riktlinjer för nationella antidopningsorganisationer att upprätt- hålla och/eller erhålla en ISO-certifiering av sin dopningskontroll- verksamhet.

3.2.1Världsantidopningskoden

WADA arrangerade 2003 en Världsantidopningskonferens med del- tagande av representanter främst från idrottsorganisationer och regeringar. Inför konferensens avslutande då förhandlingarna var slutförda antog WADA:s stiftelsestyrelse den första Världsanti-

66

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

dopningskoden. Det var det första regelverket som omfattade såväl internationella idrottsförbund som nationella antidopningsorga- nisationer. Koden reviderades sedermera vid Världsantidopnings- konferensen 2007 efter en lång förberedande process med delaktighet från alla berörda intressenter. Nästa planerade revidering av koden planeras ske i anslutning till den kommande Världsantidopnings- konferensen 2013 och processen för detta inleds 2011.

För implementering av koden krävs att dess artiklar införs i organisationens regelverk. WADA:s stiftelsestyrelse avgör, efter granskning av den undertecknande organisationens regelverk, om detta överensstämmer med koden.

Arbetet med att implementera koden i ett regelverk är kompli- cerat med hänsyn till olika kulturer i att skriva lagtext. Arbetet med Sveriges Riksidrottsförbunds (Riksidrottsförbundet, RF) imple- mentering av 2007 års lydelse av koden pågår för närvarande och är i stort sett klart.

3.3Staterna och idrottsorganisationerna arbetar mot dopning inom idrotten

I detta avsnitt redovisas en förhållandevis omfattande kartläggning av den omvärld som staten och idrottsrörelsen har att förhålla sig till när det gäller antidopningsarbetet. Det finns många organisa- tioner och strukturer såväl på den statliga sidan som inom idrotten som på olika sätt deltar i arbetet mot dopning inom idrotten. Kart- läggningen syftar till att öka förståelsen för hur beslut kommer till och kan påverkas samt att möjliggöra en bedömning av en lämplig ansvarsfördelning mellan olika aktörer i Sverige gällande den inter- nationella antidopningsverksamheten som berör idrotten.

Kartläggningen beskriver det internationella arbetet mot dop- ning inom idrotten utifrån ett svenskt perspektiv. Skissen längst bak i kapitlet tar sin utgångspunkt i Regeringskansliets roll som företrädare för Sverige i olika mellanstatliga strukturer och RF:s nuvarande roll som nationell antidopningsorganisation. Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) representerar svensk idrott i olympiska frågor medan RF har sin betydelsefulla uppgift som samlande cen- tralorganisation för svensk idrott. Den paralympiska idrottsverk- samheten är viktig också i antidopningsarbetet. Här noteras att deras struktur nationellt och internationellt är snarlik med den

67

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

olympiska strukturen. Såväl alla olympiska som paralympiska idrotter i Sverige omfattas av RF:s antidopningsregler.

Inledningsvis görs en genomgång av statens åtaganden. Därefter kommer en redogörelse för idrottens åtaganden.

3.4Staternas struktur och ansvar i arbetet mot dopning

Ett framgångsrikt arbete mot dopning kan inte bedrivas endast nationellt. Idrottens regler är universella och de internationella reg- lerna mot dopning är en viktig del av dessa. I Sverige har staten traditionellt intagit en stödjande roll gentemot idrotten och respek- terat idrottens oberoende och i samförstånd med idrotten därför avstått från närmare statlig reglering. I andra länder runt om i världen har staterna ofta en tydligare operativ roll gentemot idrottsorga- nisationerna. Oberoende av nivå av statlig styrning och förhåll- ningssätt till idrottsorganisationerna nationellt har stater nått enig- het om att vidta gemensamma åtgärder för att stödja det arbete som idrottsorganisationerna bedriver i att bekämpa dopning.

3.4.1Regeringskansliet

Kultur- och idrottsministern ansvarar för idrottsfrågor i regeringen och idrottsfrågor bereds inom Regeringskansliet i Kulturdeparte- mentet. I ansvaret ingår handläggning av frågor om Sveriges mel- lanstatliga åtaganden i arbetet mot dopning inom idrotten, t.ex. uppföljningen av den internationella konventionen mot dopning inom idrotten i Unesco respektive den internationella konventionen och tilläggsprotokollet mot dopning inom idrotten i Europarådet. Frågor angående Sveriges lagstiftning mot dopning handläggs inom Regeringskansliet i Socialdepartementet. Mer information om rege- ringens och Regeringskansliets arbete i idrottsfrågor finns på regeringens webbsida (www.regeringen.se).

3.4.2Norden

De nordiska idrottsministrarna har i ett skriftligt uttalande från 1994 uttryckt en gemensam önskan om ett fördjupat samarbete i idrottsfrågor. Det skriftliga uttalandet reviderades senast 2003

68

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

(Ju2003/9427/D). I uttalandet framgår att antidopningsarbetet är en fråga där idrottsministrarna vill verka för ett fördjupat sam- arbete. Formen för samarbetet är informell. Idrottsministrarna träffas vid behov och ansvariga tjänstemän möts varje år. Antidop- ningsfrågorna är en av flera punkter för diskussion. Dessa möten har bl.a. spelat en viktig roll i att utarbeta ställningstaganden till frågor inom andra internationella organisationer i antidopningsarbetet.

3.4.3Europarådet

Europarådet bildades 1949 och är en mellanstatlig samarbetsorga- nisation i Europa. Europarådet arbetar i huvudsak med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling av rättsstatens principer. Ett år efter bildandet upprättades och antogs Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund- läggande friheterna, ETS No. 005 (Europakonventionen). Kontrollen av efterlevnaden av Europakonventionen sker huvudsakligen av Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Europa- rådet har för närvarande 47 medlemsstater, däribland Sverige.

Europarådet arbetar även med andra konventionsbundna frågor, bl.a. antidopning där Sverige 1990 ratificerade konventionen mot dopning inom idrott. Sveriges ratifikation av konventionen före- gicks av propositionen Om godkännande av Europarådets konvention mot dopning (prop. 1989/90:142) där regeringen föreslog riksdagen att godkänna en ratifikation. Regeringen hänvisade till att en anslut- ning till konventionen inte förutsatte någon lagändring eller annan särskild åtgärd för Sveriges del. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 1989/90:SoU30, rskr. 1989/90:316). Kon- ventionen är också öppen för anslutning för stater som inte är medlemmar i Europarådet. Sverige signerade 2002 efter ett rege- ringsbeslut (N2002/7907/RUT), utan förbehåll för ratificering, ett tilläggsprotokoll till konventionen (ETS, 188). Protokollet uttalar ett stöd för WADA och ambitionen att höja kvaliteten i dopnings- kontroller samt staternas ambition att låta sina åtaganden utvärderas.

Arbetet med att följa upp antidopningskonventionen och dess tilläggsprotokoll görs i en särskild Övervakningskommitté (T-DO) där Sverige deltar aktivt med företrädare för Regeringskansliet och RF såsom svensk nationell antidopningsorganisation (NADO). Sverige har 2003 genomgått en granskning av sina åtaganden under konventionen av Övervakningskommittén. Sverige ansågs uppfylla

69

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

konventionens åtaganden men kommittén gav trots det förslag till förbättringar. Mer information om detta finns i avsnitt 4.2.

Under Ministerkommittén (medlemsstaternas ambassadörer till Europarådet i Strasbourg) har upprättats en särskild ad hoc kommitté i frågor som berör WADA, (Committee Ad Hoc Agency Mondial Anti-Dopage, CAHAMA). Kommittén som bildades 2003 har som uppgift att förbereda ställningstaganden inför stiftelsestyrelse- och exekutivkommittémöten i WADA. De rekommendationer som antas vid möten i CAHAMA överlämnas till Europas regeringars repre- sentanter i WADA:s beslutande organ. Sverige hade förtroendet att vara ordförande i CAHAMA från dess bildande fram tills 2008. För närvarande har Nederländerna ordförandeposten i kommittén.

Europarådet genomför regelbundet formella och informella möten för idrottsministrarna från Europas staters regeringar. Vid dessa möten utses normalt dels en representant för Europarådet till WADA:s stiftelsestyrelse (foundation board) dels en representant för Europas regeringar till WADA:s exekutivkommitté (executive committee). Vidare behandlas olika idrottspolitiska frågor av vikt för Europa såväl inom antidopning som inom andra idrottspolitiska områden. Brukligt har varit att formella möten genomförs vart fjärde år med ett informellt möte däremellan. Det senaste formella idrotts- ministermötet för Europarådet var i Aten, 2008 och i september 2010 genomfördes ett informellt idrottsministermöte i Baku, Azerbadjan.

Mer information om antidopning och andra idrottsfrågor finns på Europarådets webbsida (www.coe.int).

3.4.4Europeiska Unionen

Europeiska unionen (EU) är ett fördragsbundet samarbete mellan 27 självständiga stater. År 1995 blev Finland, Sverige och Österrike medlemmar i EU. I takt med demokratiseringen i Östeuropa har allt fler stater slutit sig till EU. Samarbetet inom EU har successivt utvecklats genom att medlemsstaterna gemensamt har antagit nya fördrag. Det senaste fördraget som kan liknas vid en grundlag är Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), även kallat Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009. Genom fördraget har varje medlemsstat valt att föra över en del av sin egen suveränitet till EU:s institutioner, med tanken att till- sammans kunna utöva ett större inflytande och uppnå bättre resultat.

70

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

Genom EUF-fördraget har medlemsstaterna gett EU:s institu- tioner ansvar för att arbeta med idrottsfrågor. Idrott har infogats i artikel 165 i fördraget tillsammans med utbildnings- och ungdoms- frågor. Verksamhet som genomförs med stöd av artikeln ska vara stödjande och kompletterande åtgärder till medlemsstaterna. Ingen lagstiftning kan antas med stöd av artikeln. Beslut fattas med kvali- ficerad majoritet. Sverige eller någon annan medlemsstat i EU kan således inte ensamt blockera beslut kring idrottsfrågor. Det råd som har ansvar för utbildning, ungdom och kultur ansvarar också för idrottsfrågor. Den 10 maj 2010 genomfördes det första formella mötet i rådet med deltagande av idrottsministrar från EU:s med- lemsstater.

Under många år har idrott diskuterats informellt inom EU. Det första informella mötet för idrottsministrar i EU:s medlemsstater genomfördes i januari 1999. Mötet var en förberedelse inför den första världskonferensen mot dopning inom idrotten som genom- fördes i februari 1999 i Lausanne, Schweiz. Idrottsministrarna från EU:s medlemsstater och EU-kommissionen spelade en viktig roll för tillkomsten av WADA vilket i sig självt motiverade de åter- kommande informella idrottsministermötena. Därefter har sådana möten genomförts under de flesta ordförandeskap, ofta två gånger om året. Antidopningsfrågorna har p.g.a. sin politiska natur ofta varit den enskilt viktigaste politiska frågan under dessa drygt 10 år.

Före eller i stället för informella idrottsministermöten har sedan början av 1990-talet informella tjänstemannamöten genomförts, s.k. sportdirektörsmöten på inbjudan av EU-ordförandeskapet. Vid mötena deltar tjänstemän ansvariga för idrottsfrågor i de olika med- lemsstaterna. Mötena syftar till att förbereda dagordningen vid informella EU-idrottsministermöten och klargöra vilka frågor som kräver en fördjupad politisk behandling.

I WADA:s stiftelsestyrelse ingår fem ledamöter som represen- terar Europas stater. Europarådet utser två av dessa och de andra tre ledamöterna utses av EU. EU:s medlemsstater har kommit överens om att följa den gamla trojkaprincipen för sin represen- tation. Det innebär att den nuvarande, den föregående och den kommande medlemsstaten som innehar ordförandeskapet i EU till- sätter en person som ledamot i WADA:s stiftelsestyrelse för en period av 18 månader (3x6 månader), normalt är det medlemsstatens idrotts- minister som är ledamot. Eftersom Sverige var ordförande i EU hösten 2009 var den svenska kultur- och idrottsministern ledamot av WADA:s stiftelsestyrelse mellan 1 januari 2009 och 30 juni 2010.

71

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

EU-kommissionen intar en aktiv roll i arbetet med antidop- ningsfrågor inom idrotten. En rad frågor som berör antidopning är redan reglerade inom EU. Som exempel kan nämnas att illegal han- del med och transport av anabola androgena steroider (AAS) strider mot EU:s tullreglering och läkemedelsreglering. En fråga av intresse i sammanhanget är frågan om datasäkerhet och personskydd vid inhämtande och lagring av information om enskilda idrottsutövare. Personskydd och datasäkerhet behandlas närmare i kapitel 9 res- pektive kapitel 10.

EU-kommissionen är en viktig samtalspartner för WADA då antidopningsreglerna som WADA beslutar om ofta berörs av EU- rätten och WADA måste således ta hänsyn till att dopningsreglerna inte strider mot EU-rätten. EU-kommissionen bildade 2008 en arbetsgrupp som behandlar antidopningsfrågor. Sverige deltar i detta arbete.

Inom EU-kommissionen finns det olika direktorat och arbets- grupper som hanterar frågor som även berör antidopningsarbetet. Information om idrott och EU finns på kommissionens webbsida (www.ec.europa.eu/sport/index).

3.4.5Förenta nationernas organ för utbildning, vetenskap och kultur – Unesco

Förenta nationernas organ för utbildning, vetenskap och kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Unesco) är en organisation inom FN för samarbete mellan länder inom områdena utbildning, vetenskap, kultur och kommunika- tion/information. Målet för Unesco, och hela FN:s arbete, är att skapa fred genom ökat samarbete mellan organisationens medlems- länder. Organisationen bildades 1946 och den har 193 medlems- länder. Sverige blev medlem 1951.

Unesco styrs genom en generalkonferens där medlemsländernas representanter träffas vartannat år för att fastställa riktlinjer, pro- gram och budget. Vid generalkonferensen väljs en styrelse för en period om fyra år. Styrelsen består av representanter från 58 med- lemsländer och den sammanträder två gånger per år. Styrelsen har till uppgift att följa upp generalkonferensens beslut och diskutera kommande program och budget.

Hösten 2003 sammankallade Unesco en ad hoc grupp med representanter från ett antal utvalda medlemsländer, medicinska

72

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

experter, representanter från Europarådet och WADA för att utar- beta ett förslag till en global konvention mot dopning inom idrotten. Vid ett möte 2005 med möjlighet för representanter från alla med- lemsländer att delta, förhandlades det slutliga förslaget fram. Unesco antog därefter konventionen vid organisationens generalkonferens den 19 oktober 2005. Sverige tillträdde som första land konven- tionen, den 9 november 2005. Regeringen ansåg inte att åtagandena i konventionen var av sådan omfattning att riksdagens godkännande behövdes innan Sverige tillträdde denna konvention som trädde i kraft den 1 februari 2007 efter det att 30 länder tillträtt konven- tionen (Ju2005/2462/D). I slutet av 2010 hade 151 länder tillträtt konventionen. Det beslutande organet i konventionen är den parts- konferens som möts vart annat år, senast i Paris 2009. Regeringen har beslutat bidrag till den frivilliga fond som upprättats som stöd för fullföljande av konventionens syften (Ku2007/3442/KR).

Syftet med antidopningskonventionen inom Unesco är dels att regeringarna vidtar åtgärder mot dopning inom idrotten som kom- plement till de åtgärder som vidtas av idrottsrörelsen, dels att stödja det antidopningsarbete som genomförs av WADA genom Världs- antidopningskoden. WADA och dess globala antidopningsarbete kopplas till konventionen på ett sådant sätt att dess arbete får en tydligare folkrättslig grund. Detta sker främst genom att två av WADA beslutade internationella standarder är bifogade konven- tionen och utgör en integrerad del av denna. Dessa standarder är listan över förbjudna dopningssubstanser och metoder och stan- darden avseende tillåtna undantag för terapeutisk användning. Mer information om konventionens innehåll i förhållande till svenskt antidopningsarbete finns i avsnitt 4.3.

Information om den globala antidopningskonventionen finns på Unescos webbsida (www.portal.unesco.org).

3.4.6International Anti-Doping Arrangement

International Anti-Doping Arrangement (IADA) är ett mellanstat- ligt samarbetsavtal i antidopningsfrågor mellan 10 stater som är framgångsrika i arbetet mot dopning. Sverige är en av dessa stater. RF har i egenskap av nationell antidopningsorganisation en viktig roll i genomförandet av avtalet. Det nuvarande avtalet upphörde den 31 december 2010 och efter slutförda förhandlingar har staterna påbörjat arbetet med att besluta om ett förnyat avtal.

73

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

De länder som är anslutna till IADA är, förutom Sverige, Australien, Danmark, Finland, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Storbritannien och Sydafrika. Sekretariatet för IADA cirkulerar mellan länderna. Sverige hade sekretariatet 2002 och 2003. Kanada har ansvaret för sekretariatet 2011–2012. Alla parter i IADA svarar för sina egna kostnader.

För cirka 10 år sedan utvecklade IADA en ISO-standard för dopningskontroller. Denna kvalitetsstandard för de olika momenten i dopningskontroller har därefter utvecklats och är numera en av standarderna under Världsantidopningskoden. Staterna i IADA har även tillsammans samordnat sitt agerande i andra internationella organisationer. I dag inriktas arbetet främst på internationellt policy- arbete samt erfarenhets- och kunskapsutbyte.

3.5Idrottsorganisationernas struktur och ansvar i arbetet mot dopning

Idrottsorganisationernas ansvar i antidopningsfrågor är dels ett resultat av egna prioriteringar, dels ett resultat av samarbete inter- nationellt. Samarbetet i antidopningsfrågor sker inom respektive idrott och mellan olika idrotter för att uppnå ökad standardisering, harmonisering och effektivitet. På internationell nivå är det respek- tive specialidrottsförbund som äger rätten till att utforma sitt regel- verk, ytterst även i frågor om antidopning. IOC har sedan lång tid arbetat för att standardisera idrottens arbete mot dopning. I samband med Världsantidopningskonferensen i februari 1999 i Lausanne togs ett avgörande steg för ökad standardisering och harmonisering av idrottens regelverk i antidopning genom tillskapandet av WADA.

RF:s verksamhet behandlas närmare i kapitel 2 och SOK stödjer det antidopningsarbete som RF bedriver. Bägge organisationerna har undertecknat Världsantidopningskoden..

Nedan följer en översiktlig beskrivning av idrottsorganisa- tionernas internationella struktur. Beskrivningen utgår ifrån ansvars- fördelningen i det internationella arbetet mot dopning. Det finns andra internationella idrottsorganisationer som i ett annat samman- hang skulle förtjänat att skildras men som lämnas utanför denna beskrivning om det internationella arbetet mot dopning. Som exempel kan nämnas Förbundet för internationell idrott åt alla (Association For International Sport for All, TAFISA), Internationella förbundet för idrott och kultur (International Sport and Culture Association,

74

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

ISCA) och Internationella förbundet för akademikers idrott (Federation Internationale du Sport Universitaire, FISU).

3.5.1Norden

Organisationerna med ansvar för idrottens antidopningsarbete i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har sedan 1980-talet ett samarbete i verksamheten mot dopning inom idrotten. Sam- arbetet har underlättats av att antidopningsarbetet ser liknande ut i de nordiska länderna. I samarbetet ingår ömsesidiga dopnings- kontroller, gemensamma konferenser och undersökningar m.m. I Danmark, Finland och Norge ligger den nationella antidopnings- organisationen utanför respektive lands riksidrottsförbund/natio- nella olympiska kommitté. Det är en utveckling som skett under senare år. Det är dock alltjämt så att straff för dopningsförseelse utdöms i respektive lands centrala idrottsorganisation. Riksidrotts- förbunden och de nationella olympiska kommittéerna har dessutom ett samarbete i Norden i generella idrottsfrågor i den s.k. FælleS- kommittén. Både RF och Sveriges Olympiska Kommitté har undertecknat Världsantidopningskoden och därigenom förbundit sig att följa kodens bestämmelser.

I Norden genomförs det varje år cirka 12 000 dopningskontrol- ler inom idrotten.

3.5.2Europa

European Non-Governmental Sports Organisation

Europeiska förbundet för ickestatliga idrottsorganisationen (European Non-Governmental Sports Organisation, ENGSO) är samlings- organisationen för centralorganisationerna – riksidrottsförbund/mot- svarande, nationella olympiska kommittéer eller en kombination av dessa – för idrott i ett 40-tal europeiska länder. RF är medlem i organisationen ENGSO som bildades formellt 1995 då organisa- tionen antog stadgar.

Inom ENGSO diskuteras policyfrågor och utvecklingen inom europeisk idrott. ENGSO arbetar speciellt inom områdena idrott och EU, samarbete mellan icke-statliga organisationer och statliga organisationer samt verksamhetsutveckling för olika målgrupper

75

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

inom idrotten. ENGSO är en dialogpartner i den strukturella dialog som EU-kommissionen för med idrottsorganisationerna.

Antidopningsfrågorna är en mindre del av arbetet i ENGSO. I organisationens manifest från oktober 2009 – Sport For an active and competitive Europe som finns på dess webbsida (www.engso.com) anges antidopning som ett prioriterat område för att stödja idrottens etikarbete.

European Olympic Committees

Europeiska Olympiska Kommittén (European Olympic Committees, EOC) bildades formellt 1975. Medlemmarna är de av IOC erkända nationella olympiska kommittéerna i Europa. Dessa är för närva- rande 49 stycken. År 1995 antogs det nuvarande namnet och antalet medlemmar ökade liksom för ENGSO under 1990-talet till följd av den politiska utvecklingen i Östeuropa som medförde fler stater.

Redan på 1990-talet satte EOC upp en byrå i Bryssel för att samordna främst olympiska frågor med EU:s institutioner. Den s.k. EOC Liaison Office ersattes 2009 av EOC EU Office som är en struktur som bildades av fem finansiella grundare. Dessa var EOC, IOC samt nationella olympiska kommittéerna från Frankrike, Tyskland och Österrike. Därefter har 14 olika idrottsorganisa- tioner slutit sig till strukturen som associerade medlemmar, där- ibland RF. Strukturens styrelse leds av EOC:s ordförande och verksamheten syftar till att upprätthålla EOC och dess partners intressen i relation till EU. EOC kan ses som en viktig represen- tant för idrotten i den strukturella dialog som EU-kommissionen för med idrottsorganisationerna.

Av EOC:s stadgar framgår olika syften för kommitténs verk- samhet. Artikel 4.8 nämner att EOC förbinder sig att stödja och uppmuntra god etik inom idrotten och kämpa mot dopning. Artikel 4.6 beskriver att EOC lovar att följa beslut som fattats med stöd av Världsantidopningskoden. Vidare följer av artikel 6.6 att EOC har till uppgift att kämpa mot användande av substanser och metoder som är förbjudna enligt WADA:s dopningslista eller är förbjudna av de internationella specialidrottsförbunden. Detta arbete bedrivs främst genom kontakter med olika myndigheter i Europa för att uppnå målet att all medicinsk kontroll kan utföras under goda för- utsättningar.

Mer information om EOC finns på dess webbsida (www.eoc.org).

76

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

Europeiska idrottsförbund

Varje idrott som organiseras internationellt har vanligtvis även en europeisk organisation, European Sports Federations (ESF). Struk- turen på dessa organisationer kan variera. Det finns olika mer eller mindre organisatoriskt självständiga europeiska förbund, beroende på vad respektive internationellt förbund anger i sina stadgar. I huvudsak är det de internationella förbunden som fastställer res- pektive idrotts antidopningsregler. Sedan kan de kontinentala för- bunden förstärka insatserna för att följa dessa regler. Bland de europeiska förbund som genomför aktiva insatser mot dopning kan särskilt nämnas UEFA, fotbollens europeiska förbund.

3.5.3Internationella idrottsförbund

Varje idrott är organiserad i internationella förbund där de nationella förbunden är medlemmar och tillsammans beslutar om gemensamma regler som gäller inom respektive idrott i alla medlemsförbund runt om i världen. Det gäller även i antidopningsfrågor. De allra flesta internationella förbunden följer de bestämmelser som WADA har beslutat. Vissa idrotter kan ha specifika företeelser som gör att de har tilläggsregler i antidopning. Som exempel kan nämnas häst- sporten där särskilda regler gäller för dopning av hästarna.

De internationella förbundens storlek varierar väsentligt. Vissa är världsomspännande som fotbollen med dess internationella för- bund Fédération Internationale de Football Association, FIFA, eller gymnastiken med dess internationella förbund Fédération Inter- nationale de Gymnastique, FIG. WADA anger att mer än 100 inter- nationella idrottsförbund har undertecknat Världsantidopnings- koden. Dessa förbund har därigenom förpliktat sig att följa de anti- dopningsregler som WADA beslutar. Bland dessa finns även de drygt 30 internationella idrottsförbund som är erkända av IOC men vars idrotter inte finns med på det olympiska programmet, Associ- ation of IOC Recognised International Sports Federations, ARISF.

3.5.4Association of National Olympic Committees

Föreningen för nationella olympiska kommittéer (Association of National Olympic Committees, ANOC) bildades formellt 1979 och den består av nationella olympiska kommittéer. ANOC har för

77

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

närvarande 205 medlemmar, vilka alla är erkända av IOC som nationella olympiska kommittéer. Det finns fem regionala struk- turer under ANOC, en i varje olympisk region. Dessa är i:

•Afrika – Association of the National Olympic Committees of Africa (ANOCA),

•Amerika – Pan American Sports Organization (PASO),

•Asien – Olympic Council of Asien (OCA),

•Oceanien – Oceania National Olympic Committees (ONOC), samt

•Europa – European Olympic Committees (EOC).

Högsta beslutande församling i ANOC är generalförsamlingen som möts vartannat år och som avslutas med ett möte tillsammans med styrelsen (exekutivkommittén) i IOC. Mellan generalkonferensen styrs ANOC av styrelsen, för närvarande 27 personer.

Av artikel 2.2 i stadgarna för ANOC framgår att organisationen ska

•arbeta med frågor av generellt intresse för NOC:s,

•erkänna och stödja sammanslutningar av NOC:s som är erkända av IOC,

•anta rekommendationer syftande till utveckling av NOC:s och genomföra deras förslag i anslutning till den nationella och internationella olympiska rörelsen, och

•utifrån den olympiska chartern samarbeta med bl.a. IOC, med internationella specialidrottsförbund, och med NOC:s.

Det finns ingen särskild referens till arbetet mot dopning i ANOC:s stadgar, utan det får förstås att det är en integrerad del i dess arbete att företräda sina medlemmar och samarbeta med andra idrottsorganisationer.

ANOC har representation i tolv kommissioner och en arbets- grupp inom IOC. Dessutom deltar ANOC i Court of Arbitration for Sport (CAS), i International Council of Arbitration for Sport (ICAS) och i WADA.

Mer information om ANOC finns på dess webbsida (www.en.acnolympic.org).

78

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

3.5.5Sportaccord

Sportaccord bildades 2009 och ersatte den tidigare organisationen för alla internationella idrottsförbund (General Association of International Sports Federations, GAISF). Då många av GAISF medlemmar var mindre förbund, utvecklade organisationen i sam- arbete med samarbetsorganisationerna för de olympiska sommar- respektive vinteridrotterna ett koncept där flera förbund höll sina årsmöten i anslutning till varandra. Syftet var att öka samarbetet och kunskapsspridningen mellan medlemsförbunden. Den första gemen- samma mötesplatsen hölls 2003 och gavs namnet Sport Accord Convention. I mars 2009 beslutade GAISF att ändra namn till Sportaccord och dess generalförsamling möts årligen i anslutning till Sport Accord Convention.

Sportaccord har för närvarande 87 medlemmar som är inter- nationella idrottsförbund och 17 associerade medlemmar som är organisatörer av internationella tävlingar och idrottsrelaterade organisationer. Sportaccords syfte är att ena, stödja och främja sina medlemmar för att bevara och utveckla sina målsättningar, intressen, kommunikation och samarbete samtidigt som Sportaccord vill bevara och respektera sina medlemmars självständighet.

I Sportaccords stadgar avsnitt 7.A.5 punkt 16 framgår att orga- nisationer som söker medlemskap ska presentera ett dokument som beskriver huvudsakliga åstadkommanden och prioriteringar de tre senaste åren, bl.a. inom antidopning, förvaltning och främjande av kvinnor.

I samarbete med IOC och WADA har Sportaccord skapat ett projekt till stöd för en dopningsfri idrott för sina medlemmar. Pro- jektet ger stöd för att utveckla antidopningsregler som är förenliga med Världsantidopningskodens regler och ska skapa och bidra till synergieffekter genom utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna. Projektet startade i juli 2009 och kommer att utökas genom att erbjuda medlemmarna olika tjänster, med fokus på ekonomiska skal- fördelar och antidopningprogrammens genomförandekostnader.

Mer information om Sportaccord finns på dess webbsida (www.sportaccord.com).

79

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

3.5.6Association of National Anti-Doping Organizations

Föreningen för nationella antidopningsorganisationer (Association of National Anti-Doping Organizations, ANADO) bildades i april 2003 av 17 nationella antidopningsorganisationer, däribland RF. Antalet medlemmar är för närvarande 55 stycken. ANADO:s över- gripande syfte är att utveckla kvalitativa program i antidopnings- arbetet. För detta syfte har ANADO bl.a. satt upp följande mål:

•Stödja utvecklingen av allsidiga nationella antidopningsprogram.

•Vara en resurs för antidopningsfackmän och anställda.

•Stärka och upprätthålla regelbunden kommunikation mellan medlemmarna.

•Främja utbyte av information, erfarenhet och utbildning mellan nationella antidopningsorganisationer.

•För intresserade medlemmar främja, marknadsföra och organisera antidopningstjänster för kunder i sportindustrin.

Mer information om ANADO finns på dess webbsida (www.anado.org).

3.5.7Internationella Olympiska Kommittén

Internationella Olympiska Kommittén (International Olympic Committee, IOC) är en internationell ickestatlig och icke vinstdri- vande organisation i den juridiska formen av en förening, med säte i Lausanne, Schweiz, (olympiska chartern avsnitt 15). Organisationen grundades 1894 och de första olympiska sommarspelen hölls 1896 i Aten, Grekland. De första olympiska vinterspelen hölls 1924 i Chamonix, Frankrike.

Den olympiska chartern är IOC:s stadgar och den tjänar också som rättesnöre för rättigheter och skyldigheter för hela den olym- piska rörelsen. Chartern uttrycker tydligt att personer eller orga- nisationer som tillhör den olympiska rörelsen är bundna av bestäm- melserna i den olympiska chartern och ska foga sig efter IOC:s beslut (olympiska chartern avsnitt 1).

Den olympiska rörelsen är utöver IOC själv, de olympiska och erkända internationella specialidrottsförbunden och de 205 nationella olympiska kommittéerna. Utöver dessa tre strukturer består den

80

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

olympiska rörelsen också av organisationskommittéer för olympiska spel. Vidare ingår de internationella idrottsförbundens nationella för- bund, klubbar och medlemmar, särskilt de aktiva idrottsutövarna vilkas intressen är en grundpelare i den olympiska rörelsens verksam- het. Dessutom omfattas även domare, tränare och andra idrotts- ledare. Den olympiska rörelsen inkluderar även andra organisa- tioner och institutioner som erkänns av IOC (olympiska chartern avsnitt 1).

IOC består av upp till 115 ledamöter som är valda av IOC själv. Av dessa ledamöter ska högst 15 ledamöter vara aktiva idrottare, högst 15 stycken vara ordförande eller på hög nivå i internationella idrottsförbund och 15 stycken vara ordförande eller på hög nivå i nationella olympiska kommittéer och högst 70 stycken vara perso- ner med andra kvaliteter (olympiska chartern avsnitt 16). Sverige har för närvarande tre aktiva ledamöter i IOC; Gunilla Lindberg, Arne Ljungqvist och Göran Petersson.

I den olympiska chartern beskrivs IOC:s uppdrag och roll i 16 punkter. IOC har bl.a. till uppgift att säkerställa att olympiska spel genomförs regelbundet och att leda kampen mot dopning inom idrotten. Chartern anger också att Världsantidopningskoden är bindande för hela den olympiska rörelsen.

Under åren 1968–2002 var det IOC som utarbetade den dåva- rande listan över förbjudna dopningsubstanser och metoder. IOC ansvarade även för att ackreditera godkända dopningslaboratorier. IOC har en medicinsk kommitté som tidigare bedrev arbetet med listan och ackrediteringar. Kommittén arbetar aktivt mot dopning inom idrotten och för skydd av de aktivas hälsa. Tre grundläggande principer styr kommitténs antidopningsarbete. Dessa är skyddet av idrottarens hälsa, respekten för medicinsk och idrottslig etik samt jämlikheten mellan alla tävlande idrottare.

Sedan tillkomsten av WADA har den medicinska kommitténs verksamhetsområde utökats och nya insatser har riktats särskilt i medicinska frågor för att skydda hälsan hos idrottsutövare på alla nivåer. En särskild medicinsk kod finns utarbetad vilken gäller vid alla olympiska spel.

De internationella idrottsförbunden, nationella antidopningsorga- nisationer och WADA genomför fortlöpande dopningskontroller på idrottsutövare på elitnivå. Som komplement till dessa kon- troller genomför IOC ett stort antal dopningskontroller i anslut- ning till olympiska spel. Som exempel kan nämnas att vid vinter- OS i Salt Lake City 2002 genomfördes 700 dopningskontroller, vid

81

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

vinter-OS i Turin 2006 genomfördes 1 300 kontroller och vid vinter- OS i Vancouver 2010 genomfördes 2 000 kontroller.

IOC är den största enskilda finansiären av WADA:s budget. IOC betalar årligen för hela den olympiska rörelsen 50 procent av WADA:s budget, resten fördelas på världens regeringar i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 3.1.3.

Mer information om IOC finns på föreningens webbsida (www.ioc.org).

3.5.8Court of Arbitration for Sport

Idrottens domstol för tvistelösning (Court of Arbitration for Sport, CAS) etablerades 1984 på initiativ av IOC. Behovet från idrotts- organisationer av att ha en internationell överklagandeinstans inom idrotten hade ökat och en skiljedomstol inom idrotten etablerades. CAS är en från idrottsorganisationerna oberoende institution. De mål som behandlas är främst tvistemål i kommersiella rättighets- frågor som sponsring samt tvistemål där idrottsorganisationers disciplinära beslut riktade mot idrottsutövare som vid dopnings- förseelser har överklagats till CAS.

Det internationella rådet för idrottens tvistelösning (International Council of Arbitration for Sport, ICAS) bildades 1994. ICAS är högsta instans inom CAS och har som huvuduppgift att säkerställa CAS oberoende och parternas rättigheter. Det gör den genom att säkerställa administrationen och finansieringen av CAS. ICAS består av 20 höga jurister som är väl bekanta med frågor om skiljedomar och idrottslagstiftning. De utser skiljedomare och beslutar om bud- get och räkenskaper för CAS.

CAS stadgar återfinns i Code of Sportsrelated Arbitration (CAS-koden).

CAS-koden är indelad i två delar. En del är stadgar för grupper som arbetar för lösning i idrottsrelaterade tvistemål och en andra del är procedurregler. CAS-koden innehåller även en samling med- lingsregler för en icke-bindande, informell process som erbjuder parterna möjligheter till förhandling med hjälp av en medlare för att lösa en tvist.

I CAS-koden finns regler för traditionell skiljedomsprocedur, skiljedomsprocedur i överklaganden, procedur för rådgivande ytt- randen och procedur för medling.

82

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

CAS verksamhet är indelad i två avdelningar. En avdelning behandlar traditionella skiljedomsfall i tvistemål som ska avgöras i en instans och som hänvisats till CAS. Den andra avdelningen behandlar överklagan av sista instans beslut inom idrotten. Varje avdelning leds av en ordförande. År 2007 hade CAS 275 skilje- domare som var utsedda av ICAS. En skiljedomare utses för en period om fyra år och kan väljas om. Kraven på CAS-domare är liknande de som gäller för ICAS, se ovan. Domarna utses på förslag från IOC, internationella idrottsförbund eller nationella olympiska kom- mittéer. ICAS kan även utse skiljedomare för att säkerställa att idrottsutövarnas intressen tillgodoses (artikel S14 i CAS-koden) eller domare som är oberoende från idrottsorganisationer. Varje domare ska vara oberoende i sitt dömande och får skriva på ett intyg att han eller hon respekterar CAS regler.

Ett traditionellt fall i CAS avgörs dels genom ett skriftligt för- farande, dels – om någon part önskar det – ett muntligt förfarande. Normalt äger prövningen rum i Lausanne, Schweiz, där CAS har sitt säte. CAS har därutöver kontor i Sydney, Australien och i New York, USA. CAS har även börjat sätta upp ad hoc domstolar vid större internationella mästerskap såsom vid olympiska spel och UEFA:s slutspel i Europa för nationella fotbollförbunds lag i herr- fotboll.

I ett mål som prövas av CAS utses minst en och högst tre domare att pröva fallet. En stor del av de disciplinära fallen som CAS prö- var är dopningsfall.

CAS prövar endast idrottsrelaterade fall där CAS har jurisdik- tion genom idrottsorganisationernas regelverk. Som exempel kan nämnas att IOC har inskrivit i olympiska chartern att CAS är över- klagandeinstans. CAS har motsvarande roll även för de allra flesta internationella idrottsorganisationer. År 2008 hade CAS 318 nya fall att pröva, vilket var rekord. CAS roll som överklagandeinstans i dopningsfall skrevs in i den första Världsantidopningskoden som antogs i Köpenhamn 2003. IOC för sin del kräver som beskrivits ovan att alla organisationer som önskar vara en del av den olym- piska rörelsen måste följa Världsantidopningskoden. Detta medförde att det internationella bilsportförbundet, FIA valde att lämna den olympiska rörelsen och sin plats som erkänd idrott av IOC efter- som FIA inte ansåg sig vara beredd att överlämna ansvaret till CAS att vara slutlig instans i dopningsfall inom bilsporten.

Mer information om CAS finns på dess webbsida (www.cas.org).

83

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

3.5.9Andra internationella aktörer

Det finns en kommersiell marknad där privata aktörer gör främst dopningskontroller men även policyarbete på uppdrag från idrotts- organisationer och nationella antidopningsorganisationer.

International Doping Tests & Management AB

International Doping Tests & Management AB (IDTM) är ett svenskt serviceföretag med säte i Lidingö som utför dopningskon- troller åt internationella idrottsorganisationer. Verksamheten startade 1990–1991 genom att bolaget träffade ett avtal med Internatio- nella friidrottsförbundet om att genomföra dopningskontroller. Under åren har IDTM arbetat med cirka 20 internationella idrottsförbund.

Företaget genomför i dag inte bara dopningskontroller utan utför även andra arbetsuppgifter som rör antidopning. Som exempel kan nämnas utbildning, information och certifiering av dopningsregle- menten samt handläggning av dispensansökningar. Hela verksam- heten är ISO-certifierad.

Företaget vänder sig i första hand till internationella idrotts- organisationer. Endast i något enstaka fall har samarbete etablerats med en nationell antidopningsorganisation. IDTM har drygt 15 anställda vid kontoret i Lidingö och därifrån styr dessa personer 250 kontrollanter som genomför dopningskontroller i cirka 80 län- der runt om i världen I flera av dessa länder förekommer inga nationella dopningskontroller. Kontrollanterna betalas per upp- drag. Avtal finns med ett antal ackrediterade dopningslaboratorier, företaget har frihet att efter varje kontroll välja vilket laboratorium som ska anlitas. IDTM har stor erfarenhet av att genomföra dop- ningskontroller av idrottsutövare utom tävlan.

Företaget framhåller att det genom en i juli 2010 genomförd ändring av ägarskapet i bolaget, där starkare finansiärer tog över en stor del av aktierna i bolaget, har kapacitet att driva upp en verk- samhet var som helst i världen. Genom förvärv, alternativt upp- byggnad, av nya verksamheter inom antidopningsarbetet och ökning av volymer skulle kostnaderna för kontroller, analyser och annan verksamhet kunna sänkas. Mer information om företaget finns på dess webbsida (www.idtm.se).

84

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

Fler aktörer

Bland andra privata företag som arbetar med dopningskontroller för internationella idrottsförbund eller för nationella antidopnings- organisationer kan nämnas Professional Worldwide Controls (PWC). Företaget genomför 16 000 kontroller årligen och har cirka tio anställda vid sitt kontor i Tyskland. Företaget anlitar därutöver cirka 120 frilansande kontrollanter som genomför dopningskon- troller i olika delar av världen. De flesta kontrollerna äger dock rum i Tyskland. Mer information om företaget finns på dess webbsida (www.pwc-dopingkontrolle.de).

Ett annat företag är Comprehensive Drug Testing (CDT) med bas i Kalifornien, USA. Företaget genomför drogtester på arbets- platser i USA som är inriktade på att vara drogfria. Inom idrotten genomförs dopningskontroller främst för att spåra AAS. Mer information om företagets verksamhet finns på dess webbsida (www.comprehensivedrugtesting.com).

På nationell nivå i USA finns även företaget National Center for Drug Free Sport (DSF) i Kansas. Företaget bildades 1999 och bedri- ver ett omfattande antidrogprogram riktat till idrottsorganisationer, såväl professionella ligor som nationella idrottsförbund. Mer infor- mation om företaget finns på dess webbsida (www.drugfreesport.com).

3.5.10Sammanfattande bild

I den organisatoriska skiss som presenteras nedan återfinns statens åtaganden på ena sidan och idrottsorganisationernas åtaganden på andra. Avsikten är att utifrån beskrivningen ovan och genom denna skiss tydliggöra olika strukturers roll i beslutsprocesser och möjlig- göra en diskussion framöver kring de olika uppgifter som vilar på olika aktörer, främst en nationell antidopningsorganisation, myn- digheter och idrottsorganisationerna.

Nedan återges namnen på de organisationer som i skissen anges med förkortningar. Samtliga organisationer beskrivs ovan i detta kapitel.

Förenta nationernas organ för utbildning, forskning och kultur (Unesco), Europeiska unionen (EU), International Anti-Doping Arrangement (IADA), Court of Arbitration for Sport (CAS), Internationella Olympiska Kommittén (IOC), International Sports Federations (ISF), samarbetsorganisation för ISF (Sportaccord),

85

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

SOU 2011:10

Association of National Olympic Committees (ANOC), Association of National Anti-Doping Organizations (ANADO), European Non-Governmental Sports Organisations (ENGSO), European Olympic Committee (EOC), European Sports Federations (ESF) nationell antidopningsorganisation (NADO), Riksidrottsförbundet (RF), specialidrottsförbund (SF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

86

SOU 2011:10

Det internationella arbetet mot dopning inom idrotten

Figur 4 Internationell utblick på antidopning inom idrotten

87

4Antidopningsarbetet inom idrotten i förhållande till gällande internationella konventioner

4.1Inledning

Enligt direktiven ska utredningen beakta de svenska åtaganden som följer av ratificeringen av olika konventioner som kan vara tillämp- liga för antidopningsverksamhetens bedrivande och organisering. I detta kapitel redovisas hur Sverige har ansetts uppfylla kraven i sådana konventioner. Frågan hur de svenska åtagandena förhåller sig till EU-rätten och den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna behandlas i kapitel 9.

Andra internationella instrument som kan vara tillämpliga på antidopningsarbetet är:

•Europarådets konvention mot dopning inom idrotten (ETS No. 135),

•tilläggsprotokollet till Europarådets konvention mot dopning inom idrotten (ETS No. 188), och

•den internationella Unescokonventionen mot dopning inom idrotten.

Av betydelse för det internationella harmoniseringsarbetet är också Världsantidopningsprogrammet. Programmet och dess inverkan på idrottens regelverk redovisas närmare i avsnitt 3.2.

89

Antidopningsarbetet inom idrotten i förhållande till gällande internationella konventioner SOU 2011:10

4.2Europarådskonventionen mot dopning inom idrotten och dess tilläggsprotokoll

Sverige ratificerade 1990 Europarådets antidopningskonvention. Ratifikationen av konventionen föregicks av propositionen Om godkännande av Europarådets konvention mot dopning (prop. 1989/90:142) där regeringen föreslog riksdagen att godkänna en ratifikation. Regeringen hänvisade till att en anslutning till konven- tionen inte förutsatte någon lagändring eller annan särskild åtgärd för Sveriges del. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. SoU30, rskr. 316). Europarådskonventionen mot dop- ning inom idrotten återfinns som bilaga 2. Sverige signerade år 2002, utan förbehåll för ratificering, ett tilläggsprotokoll till konven- tionen (N2002/7907/RUT).

Enligt tilläggsprotokollet ska en övervakningsgrupp med repre- sentanter från alla de stater som slutit sig till konventionen kon- trollera tillämpningen och implementeringen av konventionen. Detta sker genom att en grupp utses av övervakningsgruppen med upp- gift att på plats bilda sig en uppfattning om verksamheten och dess överensstämmelse med konventionen och därefter avge en rapport. Inför besöket upprättar värdlandet en nationell rapport om anti- dopningsarbetet i landet i förhållande till konventionen.

Sverige genomgick en sådan utvärderingsprocedur i februari 2004. En rapport om Sveriges antidopningsverksamhet upprättades inom Regeringskansliet (Dnr Ju2003/8283/D).

Utvärderingsgruppens rekommendationer

Utvärderingsgruppens hade följande rekommendationer utifrån sin granskning av Sveriges antidopningsverksamhet i förhållande till antidopningskonventionens bestämmelser:

•Den nationella lagen (1991:1969)om förbud mot vissa dop- ningsmedel (dopningslagen) bör förses med en bilaga av vilken framgår vilka substanser som omfattas av lagen. Bilagan bör även omfatta andra (exemplifierade) substanser som finns på WADA:s lista över förbjudna substanser och metoder.

•Det bör övervägas om befintlig nationell lagstiftning tillåter en snabb aktion från polisen vid en utredning om dopningsmiss-

90

SOU 2011:10 Antidopningsarbetet inom idrotten i förhållande till gällande internationella konventioner

bruk i samband med ett idrottsevenemang (jämför artikel 4 i konventionen).

•Utbildning av polis och tullpersonal i dopningsfrågor bör kunna införas i större skala i grundutbildningen och seminarier arran- geras för att därigenom öka den allmänna kunskapen avseende smuggling av dopningsmedel (jämför artikel 4 och 6 i konven- tionen).

•Dopinglaboratoriet i Huddinge har potential och bör utöka sitt samarbete med dopningslaboratorier i andra länder, särskilt i cen- trala och östra Europa (jämför artikel 5 och 8 i konventionen).

•En utvärdering bör göras beträffande effektiviteten i utbild- ningsprogram, såväl inom som utanför idrotten. Erfarenheter från olika projekt bör användas för att utarbeta en strategisk plan för utbildning och information. Projekt om dopning i skolor bör utökas (jämför artikel 6 i konventionen).

•Riksidrottsnämndens ledamöter bör hämtas bland jurister och andra experter utanför idrotten. Stöd bör erbjudas för att för- bättra kvaliteten i de små specialidrottsförbundens dömande verksamhet avseende dopningsförseelser.

•Det bör klargöras att en idrottsutövares entourage (ledare, tränare m.fl.) omfattas av RF:s regelverk mot dopning.

•En aktiv policy avseende internationellt arbete mot dopning bör utarbetas av såväl staten som Sveriges Riksidrottsförbund (Riks- idrottsförbundet, RF) (jämför artikel 8 i konventionen).

Vid besöket förklarade RF att det inte kunde uppstå någon jävsituation när Riksidrottsnämnden dömde i dopningsförseelser eftersom frågan om jäv prövas i varje enskilt fall (jämför artikel 7 i konventionen).

Vad har hänt sedan rekommendationerna lämnades?

Beträffande rekommendationen att anta en bilaga till dopnings- lagen med förbjudna dopningssubstanser, artikel 4 har den ändringen skett att en expertgrupp under ledning av Statens folkhälsoinstitut har tillsatts med uppgift att lista de substanser som bör anses omfattas av dopningslagen. Då dopningslagen är generisk blir en

91

Antidopningsarbetet inom idrotten i förhållande till gällande internationella konventioner SOU 2011:10

sådan lista i form av en bilaga till lagen snabbt inaktuell. En bilagd lista skulle medföra att lagstiftaren ofta ligger efter den som tar fram nya medel med sådana substanser som lagen omfattar. Dop- ningslagen, som omfattar alla människor i Sverige, har inte utökats avseende typ av substanser.

Efter det att en del missförstånd rättats till kvarstod endast rekommendationerna avseende utbildning och en policy avseende internationellt arbete från statens sida respektive från idrotten.

Medlemmarna i utvärderingsgruppen var från länder där anti- dopningsorganisationen ligger utanför idrotten. Även om organisa- tionsformen därför kändes ovan för dem, ansåg de inte att orga- nisationsformen stred mot konventionen.

Avslutningsvis kan nämnas att artikel 2 i konventionen defi- nierar idrottsutövare som en person som deltar i organiserad idrott. I Sverige har detta tolkats som en person som är ansluten till ett förbund som är medlem i RF. Som redovisas i avsnitt 8.4.3 finns det flera organisationer utanför RF som bedriver en verksamhet som kan karaktäriseras som organiserad idrott. Som exempel kan nämnas Svenska Kroppskulturförbundet som är ett nationsförbund under Internationella Bodybuilding- och fitnessförbundet. För- bundet bedriver organiserad idrott och har undertecknat Världs- antidopningskoden. Det svenska förbundets medlemmar dopnings- kontrolleras inte av RF och omfattas således inte av statens stöd till antidopningsverksamhet.

Värt att notera är att sedan antidopningsverksamhet granskades har Världsantidopningskoden beslutats och implementerats inom RF-idrotten i Sverige.

4.3Unescokonventionen mot dopning inom idrotten

I en promemoria upprättad i Regeringskansliet, daterad 1 juli 2005 (Ju 2005/2462/D), redovisas konsekvenserna för Sverige av en eventuell ratifikation av den internationella konventionen mot dop- ning inom idrotten i Unesco. I promemorian konstaterades att Europaråds- respektive Unescokonventionen mot dopning inom idrotten inte står i konflikt med varandra och att Sverige kan vara anslutna till båda konventionerna samtidigt. Världsantidopnings- koden har en central roll i Unescokonventionen. Beträffande frågan om krav på utbildning i konventionen konstaterades att Europa-

92

SOU 2011:10 Antidopningsarbetet inom idrotten i förhållande till gällande internationella konventioner

rådets utvärderingsgrupp riktat viss kritik mot Sverige angående utbildningsinsatser, i synnerhet i skolan, varför kompletterande åtgärder kunde behöva vidtas på detta område. Unescokonven- tionen skulle här inte innebära ytterligare krav.

Vidare konstaterades att en ratifikation av Unescokonventionen mot dopning inom idrotten inte krävde någon ändring av svensk lag eller att Sverige behövde genomföra några andra särskilda åtgärder.

Sverige ratificerade som första land konventionen 2005 (Ju2005/2462/D). Konventionen hade i slutet av 2010 ratificerats av 151 stater som tillsammans omfattar 92 procent av världens be- folkning. Unescokonventionen mot dopning inom idrotten åter- finns som bilaga 3.

Ratificeringen av konventionen innebär att det antidopnings- arbete inom idrotten som bedrivs i Sverige inte strider mot Unesco- konventionen mot dopning inom idrotten.

93

5Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

5.1Bruk av dopningsmedel i samhället

Redan vid tillkomsten av lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (dopningslagen), angav regeringen (1990/91:199) att förekomsten av dopningsmedel inte enbart var ett problem för idrottsrörelsen utan att dessa medel även fanns i andra samman- hang där kroppsaktiviteter förekom, och då kanske främst bland kroppsbyggare på motionsnivå. Tillkomsten av dopningslagen moti- verades främst av de aktuella medlens hälsorisker.

I Narkotikautredningens betänkande Bättre kontroll av miss- bruksmedel – En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. (SOU 2008:120 s. 138 f), beskrivs den historiska bakgrunden från att dopningsmedel kom till användning som prestationshöj- ande medel i samband med idrottsutövning till att bli missbruks- medel utanför idrotten.

Samhällets syn på bruk av dopningsmedel, och då i första hand anabola androgena steroider (AAS), som ett växande samhällspro- blem har successivt skärpts. Detta understryks i Narkotikautred- ningens betänkande som föreslog en kraftig straffskärpning för grovt dopningsbrott. Regeringen har i oktober 2010 beslutat en proposition En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning (prop. 2010/11:4) där straffet för grovt dopningsbrott föreslås höjas till högst sex års fängelse.

5.1.1Idrotts- och samhällsproblemet

Viss osäkerhet finns kring omfattningen av bruket av dopnings- medel i idrotten inom Sveriges Riksidrottsförbund (Riksidrotts- förbundet, RF). Dopningskontroller inom RF-idrotten sker inte

95

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

SOU 2011:10

slumpvis utan kontrollprogrammet är utformat främst för kontroll av elitidrottare och främst i sådana idrotter där dopning vid vissa tidpunkter under året anses ge störst effekt för en förbättrad tävlingsprestation. Den statistik över dopningskontroller som RF har grundar sig på resultaten av genomförda dopningskontroller och de data som redovisas under avsnitt 2.3.2 är ett resultat av hur kontrollprogrammet varit utformat för respektive år. Bruket av dopningsmedel inom RF-idrotten är sålunda inte statistiskt under- sökt och omfattningen av bruket i vad som här kallas för idrotts- problemet är oklart.

Vidare kan konstateras att det inte finns någon klar gräns- dragning mellan idrotten och resten av samhället när det gäller bruket av dopningsmedel. Detta är en följd av att Sverige bedriver antidopningsarbete bland idrottsutövare även utanför kretsen av elit eller kommande elit inom RF-idrotten. De flesta andra länders antidopningsarbete inom idrotten riktar sig endast till elit och kommande elit. Med RF-idrotten menas all idrottsutövning, såväl tävling som träning, inom de 70 medlemsförbunden i RF. Det gäl- ler således för medlemmar i såväl Fotbollförbundets, Friidrottsför- bundets och Korpens verksamhet på alla nivåer. Då samtliga Friskis & Svettis-föreningar i Sverige är anslutna till ett förbund inom RF omfattas alla deras medlemmar av RF:s dopningsregler. Dessa reg- ler gäller alltså även för utövare som inte ägnar sig åt tävlingsidrott och som kanske bara nyttjar en idrottsorganisations träningsutbud eller som deltar i en breddmotionstävling som kräver medlemskap i en förening i ett förbund inom RF. Det innebär alltså att alla dessa medlemmar kan kallas till dopningskontroll inom idrotten. I samma gym- och träningsanläggning tränar ofta både RF-medlemmar och utövare som inte är med i en idrottsförening inom RF. Dessa per- soner utanför RF kan inte kallas till dopningskontroll. När en utö- vare i någon av dessa olika motionsgrupper brukar dopningsmedel ingår han eller hon i vad som här kallas samhällsproblemet.

Samhällsproblemet och idrottsproblemet överlappar således varandra. Endast de idrottsutövare som är medlemmar i en idrotts- förening inom RF och använder förbjudna dopningsubstanser kan tydligt definieras i förhållande till övriga brukare av dopningsmedel i samhället. Idrottsrörelsen har ansvaret för dem som finns som medlemmar inom idrotten. En rad fördelar borde kunna nås med en samlad syn på bruket av dopningsmedel. Utredningen använder genomgående begreppet gym- och träningsanläggning som defini-

96

SOU 2011:10

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

tion på sådan anläggning där normalt styrkelyft eller annan fysisk träning utförs.

Dopningsmedel som samhällsproblem omfattar endast defini- tionen i dopningslagen dvs. syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon samt kemiska substanser som ökar produktion och frisättning av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Begreppet syntetiska anabola steroider likställs med AAS i betänkandet.

Uppräkningen i dopningslagen är generisk. Det innebär att vilka substanser som bedöms vara dopningsmedel enligt lagen prövas i varje enskilt fall. Som hjälp för detta utarbetar en expertgrupp hos Statens folkhälsoinstitut en inofficiell vägledande förteckning över substanser som bedöms vara dopningsmedel enligt dopningslagen. Mer information om Folkhälsoinstitutets uppdrag finns i avsnitt 5.2.4.

5.1.2Beslagen av illegala dopningsmedel ökar i Sverige men ökar bruket?

Redan i den statliga utredningen Doping i folkhälsoperspektiv (SOU 1996:126) konstaterades att det fanns ett inte obetydligt bruk av främst AAS i samhället och att bruket kunde härledas främst till de som tränar på gym- och träningsanläggningar.

I Folkhälsoinstituts rapport Dopningen i Sverige R 2009:15, konstateras att den typiska brukaren är en man mellan 18 och 34 år som regelbundet styrketränar på gym- och träningsanläggning. Inven- teringen redovisar en genomgång av de försök som gjorts till kart- läggningar av utbredningen av främst AAS i Sverige. Det saknas säkra data rörande antalet användare av dopningsmedel. De riks- representativa frågeundersökningar som genomförts på olika ålders- grupper i befolkningen pekar på att omkring en procent av männen och mindre än en halv procent av kvinnorna någon gång har provat dopningsmedel. För yngre män är andelen som provat dopnings- medel något högre än för andra grupper. Under de 15 år som frå- gan funnits med i enskilda enkäter pekar statistiken inte på någon tydlig ökande eller minskande trend. Utifrån den senaste och största enkäten som inkluderade dopningsfrågan bedömer Folkhälsoinsti- tutet i sin inventering att minst 10 000 personer använt i dopnings- lagen förbjudna dopningssubstanser under 2008.

Folkhälsoinstitutet konstaterar i samma rapport att det skett en fyrdubbling av antalet dopningsbeslag de senaste 15 åren. Antalet

97

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

SOU 2011:10

anmälningar för brott mot dopningslagen har under samma period mer än tredubblats. Det är indikatorer på ett ökat bruk och ett ökat antal användare av dopningsmedel. Det är dock ovisst hur mycket av ökningen av beslag och anmälan om brott som beror på ändringar i dopningslagen, myndigheternas arbetsinsatser och prioriteringar respektive en faktisk ökning av förekomsten av dopningsmedel i Sverige.

Ett antal uppskattningar baserade på beslagsstatistik har gjorts för att försöka finna svar på hur omfattande bruket av dopnings- medel är. Bedömningar mellan 10 000 och 100 000 användare har presenterats i vetenskaplig press Use of doping agents, particularly anabolic steroids, in sports and society. (Lancet 2008; 371: s. 1872–82, Sjöqvist m.fl.) och i Narkotikautredningens betänkande (SOU 2008:120). Dessa skattningar har dock karaktär av överslagsberäk- ningar med betydande osäkerhet och kan inte ligga till grund för säkra slutsatser om dopningens omfattning i Sverige.

Flera oberoende indikatorer visar dock på ett ökande bruk av dopningsmedel i hela samhället, varav polisen och tullens ökande antal beslag är ett exempel på sådana indikatorer. Andra exempel är den stadiga ökningen av positiva svar på förekomst av dopnings- medel i kroppsvätskor i samband med misstänkt ringa dopnings- brott som polisen skickar in till Rättsmedicinalverkets Kemiska Avdelning. Ökningen av positiva analyssvar på dopningsmedel omfattar även analyssvar i samband med misstänkt ringa narkotika- brott, våldsbrott samt s.k. drograttfylleri. I de fall som provtagning sker i samband med utredningar om oprovocerat övervåld före- kommer i ökad utsträckning positiva analyssvar på dopningsmedel.

Missbruksutredningen (S2008:04) har till utredningen lämnat information om en studie över bruket av dopningsmedel i trafiken som Missbruksutredningen har låtit rättskemiska laboratoriet i Linköping genomföra. Denna information har även publicerats i Dagens Nyheter i december 2010. Studien visar på att av 550 perso- ner som genomgick en kontroll vid misstänkt trafikförseelse hade en tredjedel dopningssubstans i kroppen. Missbruksutredningen har även pekat på att närmare 20 procent av prover tagna på per- soner inblandade i våldsbrott har visat på bruk av AAS. Missbruks- utredningens slutbetänkande ska lämnas senast den 15 april 2011.

Ytterligare en indikator är ökningen av olika typer av AAS preparat bland de beslag som polisen låter analysera i samband med misstänkt dopningsbrott. Till raden av indikatorer kan läggas ett ökat inflöde av information från ägare av gym- och träningsan-

98

SOU 2011:10

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

läggningar om förekomst av dopningspreparat bland motionstränande besökare. Antalet anmälda brott, misstänkta brottslingar och lag- förda brott mot dopningslagen har också ökat väsentligt under senare år. Av de misstänkta utgör 2 procent kvinnor och 98 pro- cent män (Dopning i Sverige R 2009:15, s. 33).

Polis och tull redovisar en ökning av antalet beslag och mängd beslagtagna dopningspreparat under senare år. Resultat från arbetet inom polis och tull m.fl. visar att ett stort antal personer är inblan- dade i illegal import och distribution av dopningsmedel. Nedan beskrivs en närliggande aktion riktad specifikt mot den organise- rade brottsligheten kring dopning.

Ett omfattande spaningsarbete som grundades på ett fynd i sam- band med granskning av importerad postförsändelse ledde i december 2009 till en samlad aktion i flera delar av landet. Sammanlagt deltog 300 poliser och ett stort antal tjänstemän från andra myndigheter i razzior som skedde från Malmö i söder till Umeå i norr. Speciellt omfattande ingripanden gjordes i Karlstad, Örebro och Umeå. I Västsverige genomfördes razzior i Göteborg och Alingsås. Cirka 40 personer greps. Under en period satt 13 personer häktade. Åtal har väckts under hösten 2010. Därtill finns cirka 1 000 köpare iden- tifierade, vars inblandning kommer att utredas och sannolikt anmälas till åtal senare. Av underhandsinformation framgår att ingen av de åtalade eller närmare utredda är elitidrottare.

Aktionen som kallas Operation Liquid är en tydlig indikator på omfattningen av bruket av dopningsmedel utanför idrotten. Utred- ningen i målet visar samtidigt på den geografiska spridningen över hela landet och att Internet är ett viktigt medel för införsel och distribution av dopningsmedel direkt till missbrukande personer.

Oavsett det exakta antalet brukare finns ett uttalat behov av sam- ordning på nationell nivå för att bekämpa bruket av dopningsmedel i samhället (Handlingsplan mot dopning inom idrotten, Ds 2002:4).

99

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

SOU 2011:10

Nedan följer en samlad redovisning av antalet beslag och mäng- den beslagtagna preparat åren 2000–2009 som gjorts av polis och tull.

100

SOU 2011:10

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

5.2Kartläggning av verksamheter som sysslar med preventivt antidopningsarbete

Efter det att kommittén Mobilisering mot narkotika (S2002:03), som även hade att uppmärksamma dopningsproblemet och genom- föra insatser för att begränsa såväl utbud som efterfrågan av dop- ningsmedel, avslutades 2007 har den verksamhet som bedrevs av kommittén överförts till ordinarie verksamhet inom myndigheter och organisationer. Ett antal ny- respektive ombildade organisationer arbetar med förebyggande antidopningsarbete.

5.2.1Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning

I de folkhälsopolitiska målen ingår dopning i målområde 11, som omfattar tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning.

Regeringens arbete med alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor berör en rad olika departement varför Socialdeparte- mentet har tilldelats en samordnade roll i Regeringskansliet i dessa frågor. Regeringen har vidare tillsatt ett särskilt råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (ANDT-rådet).

ANDT-rådet ska fungera som rådgivare till regeringen i ANDT-frågor och informera regeringen om bl.a. forsknings- och utredningsresultat med betydelse för utformningen av politiken inom dessa områden. I rådet ingår berörda myndighetschefer, en representant från Sveriges Kommuner och Landsting, forskare, samt representanter från idéburna organisationer, däribland RF.

I december 2010 antog regeringen en proposition En samlad stra- tegi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop. 2010/11:47) som presenterar en strategi för perioden 2011–2015. Strategin ska bidra till en ökad samverkan för en effektivare och tydligare myndighetsstyrning inom de sektorer som har central betydelse för genomförandet av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik. Ett viktigt område är att utveckla forum för utbyte av erfarenheter och information samt att utveckla samverkan mellan politikområdena och samordna ANDT- politiken.

Strategin kommer att kompletteras med årliga åtgärdsprogram i vilka regeringens politik utifrån ett sektors- och ämnesövergripande

101

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

SOU 2011:10

perspektiv sammanställs. En löpande uppföljning och utvärdering av arbetet för att nå de uppsatta målen kommer också att genomföras.

Bland prioriteringarna som rör dopning i åtgärdsprogrammet för 2010 finns samverkan för en effektiv brottsbekämpning, ökad kun- skap om dopning och gammahydroxismörsyra (GHB). Vidare fram- hålls som viktiga områden betydelsen av att arbeta mot förekomsten av marknadsföring och försäljning via Internet, satsning på infor- mation till prioriterade målgrupper och att utveckla skolan som en viktig arena för förebyggande insatser.

Regeringens interna arbete med dessa frågor förändras konti- nuerligt varför interna processer inom Regeringskansliet såsom den interdepartemental arbetsgrupp, benämnd SAMANT, med deltagande från berörda departement och samordningsfunktionen för rege- ringens arbete, benämnt ANDT-sekretariatet, inte närmare berörs i detta sammanhang.

5.2.2Folkhälsoinstitutets ansvar

Folkhälsoinstitutets tre huvuduppgifter är

•att vara ett nationellt kunskapscentrum för effektiva metoder och strategier,

•att följa upp den nationella folkhälsopolitiken, och

•att bedriva tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdet.

Regeringen har tilldelat Folkhälsoinstitutet medel för åtgärder som även avser dopning. För 2010 har bl.a. följande medel tilldelats:

•24 miljoner kronor för centralt stöd, metodutveckling, samord- ning och administration av uppdragen om länssamordning, hälso- främjande och förebyggande arbete i kommunerna, tillsyn/ansvars- full alkoholservering, riskbruk, universitet och högskolor, utveck- lingsprojekt och informationsinsatser,

•24 miljoner kronor att fördela till länsstyrelserna för länssam- ordningsfunktioner,

•2,7 miljoner kronor för andra året av ett tvåårigt arbete till- sammans med Skolverket, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet och Sveriges Kommuner och Landsting med att sprida metoder som i grund- och gymnasieskolan kan

102

SOU 2011:10

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

förebygga och minska elevers användande av alkohol, narkotika och dopningsmedel,

•30 miljoner kronor till särskilda utvecklingsprojekt inom områ- dena alkohol, narkotika, dopning och tobak, samt

•18 miljoner kronor för informationsinsatser inom de ovannämnda områdena.

I syfte att bidra till genomförandet av de av regeringen beslutade nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna 2006–2010 (prop. 2005/06:30) har Folkhälsoinstitutet haft uppdraget att för- dela ekonomiskt stöd till bl.a. ansökande aktörer inom det dop- ningsförebyggande området. För arbetet mot dopning har Folk- hälsoinstitutet fördelat drygt sju miljoner kronor till olika aktörer. STAD vid Stockholms läns landsting har fått omkring 80 procent av dessa medel, se nedan. Resterande bidrag har fördelats till Svenska Narkotikapolisföreningen, Blekinge Idrottsförbund, Norrbottens Idrottsförbund och Dopingjouren. Flera av projekten pågår fort- farande och det är för tidigt att bedöma vilken effekt de enskilda åtgärderna har haft. Säkert är att de har lett till såväl mobilisering som ökad kunskap.

Som en del i implementeringen av de nationella handlings- planerna på regional- och lokal nivå har sedan 2002 en länssamord- nande funktion för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaks- förebyggande arbete utvecklats vid länsstyrelserna. Regeringen finansierar länssamordnare i samtliga län. Länssamordnaren har i sitt uppdrag att ge kunskap och vägledning till det lokala före- byggande arbetet genom samverkan med kommunerna. År 2008 lyftes även samordningsfunktionen för detta arbete över till Folk- hälsoinstitutet. Kontakten med länssamordnarna bidrar till ökad dialog, kunskapsutbyte och mobilisering kring dopningsfrågan. Genom dessa har institutet direktkontakt med centrala aktörer i samtliga delar av landet. Samordningen har lett till att ett antal län initierat eller är på väg att initiera lokala eller regionala dopnings- förebyggande projekt såsom i Kronoberg, se nedan.

Som ett led i förbättringen av kunskapsnivån och som ett kom- plement till dopningslagen finns på initiativ av Folkhälsoinstitutet sedan 2006 en inofficiell vägledande förteckning över substanser som bedöms vara dopningsmedel enligt dopningslagen. Listan uppdateras kontinuerligt och finns tillgänglig via Folkhälsoinstitutets webbsida (www.fhi.se). Alla revideringar av listan beslutas i samråd med insti-

103

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

SOU 2011:10

tutets expertgrupp för dopningslistan. Expertgruppen består av representanter från Centrum för andrologi och sexualmedicin, Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Endokrin- sektionen vid Sahlgrenska sjukhuset, Livsmedelsverket, Åklagar- myndighetens utvecklingscentrum Stockholm, Rättsmedicinal- verket, Läkemedelsverket, Statens kriminaltekniska laboratorium och Tullverkets laboratorium. Syftet är att verka som ett stöd i det praktiska arbetet för rättsväsendet, myndigheter, organisationer och institutioner då den utvecklar de generiska definitionerna som regleras i dopningslagen. I längden förväntas listan påverka de illegala marknadskrafterna och leda till en försämrad fysisk tillgänglighet av dopningsmedel då bl.a. de rättstillämpande myndigheterna kan arbeta mer effektivt genom att få tydlig information om vilka sub- stanser som omfattas av lagen.

I syfte att inventera kunskapsläget om dopningens utbredning och konsekvenser samt förebyggande åtgärder som görs har Folk- hälsoinstitutet 2009 gjort en inventering. Inventeringen resulterade i rapporten Dopningen i Sverige R 2009:15 med syfte att bidra till kunskapsspridning i en fråga som är aktuell, bred och täcker över flera politikområden. En engelsk översättning av rapporten publi- cerades i december 2010.

Folkhälsoinstitutet utvecklar ett lärarhandledningsmaterial för skolans ANDT-undervisning. Materialet syftar till att ge lärare ett verktyg för hur de kan utforma skolans ANDT-förebyggande arbete.

Samverkan med andra aktörer

Folkhälsoinstitutets uppdrag innebär som beskrivits till största delen att stödja arbete mot dopning i samhället och samordna kunskap om antidopningsrelaterade åtgärder. Folkhälsoinstitutet samordnar och deltar i ett antal samarbetsgrupper som behandlar frågor inom dopningsområdet.

Folkhälsoinstitutet är numera sammankallande för Centrala sam- verkansgruppen för dopningsfrågor. Ett syfte med samverkans- gruppen är att diskutera frågor och inriktning på dopningsområdet av praktiska och policymässiga skäl för att de myndigheter och cen- trala aktörer som deltar ska få bättre kännedom om området samt gemensamt kunna verka för att viktiga frågor lyfts upp. En metod är att bl.a. belysa och försöka lösa befintliga eller förväntade pro-

104

SOU 2011:10

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

blem, även de som inte naturligt faller inom berörda myndigheters ansvarsområden eller av andra skäl inte uppmärksammats.

Samverkansgruppen träffas en gång per år och består av repre- sentanter från ett stort antal institutioner och myndigheter som har beröring med antidopningsfrågor.

Vidare ingår Folkhälsoinstitutet i gruppen Prevention av Dopning i Sverige (PRODIS) som har stärkts under 2010 och arbetar med att utveckla och förbättra det förebyggande arbetet på dopningsområdet.

Ytterligare två grupper i vilka dopningsfrågan berörs men inte ligger i direkt fokus är Nätverket för den aktuella drogsituationen i Skandinavien (NADiS) samt Samrådsgruppen för narkotikafrågor.

Folkhälsoinstitutet har även i NADiS funktionen som samman- kallande och är administrativt ansvarigt. Nätverkets huvudsyfte är att identifiera och diskutera substanser, som kan tänkas behöva reg- leras som hälsofarliga varor eller narkotika. Nätverket ska verka som referensgrupp i framtagande av klassificeringsunderlag för förslag som lämnas av Folkhälsoinstitutet eller Läkemedelsverket till rege- ringen för reglering av substans. Ett samarbete har etablerats med motsvarande nätverk i Danmark, Finland och Norge. Island avser att ansluta till nätverket NADiS under 2011.

Samrådsgruppen för narkotikafrågor sammankallas av Folkhälso- institutet och är ett forum för att diskutera frågor på narkotika- området som uppmärksammats av praktiska och/eller policymässiga skäl. Syftet är bl.a. att belysa och försöka lösa befintliga eller för- väntade problem som inte naturligt faller inom berörda myndig- heters ansvarsområden eller som av andra skäl inte uppmärksammats. Dopningsfrågan berörs ibland, men ligger inte i gruppens direkta fokus. Även om informationsutbyte är det väsentliga mellan grup- pens deltagare tillsätts ibland interna arbetsgrupper för att närmare utreda enskilda frågor.

Vid sidan av dessa grupper har Folkhälsoinstitutet även etablerat kontakter med relevanta myndigheter, organisationer och forskare som arbetar med dopningsfrågan samt upparbetat goda kontakter med idrotten, främst RF. Samarbetet har stärkts och bidrar till ett effektivare arbete och snabbare kunskapsutbyte.

105

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

SOU 2011:10

Folkhälsopolitisk rapport 2010

Ett led i att öka kunskapen om och fokus på dopningsfrågan har varit att Folkhälsoinstitutet har valt att inkludera och specificera dop- ning i Folkhälsopolitisk rapport 2010, Framtidens folkhälsa – allas ansvar R 2010:16. I motsvarande rapport för 2005 ingick inte dopning. Rapporten 2010 belyser dopningsutvecklingen samt de insatser som har genomförts den senaste femårsperioden för att nå det övergripande folkhälsomålet – ett samhälle fritt från dopning. Dessutom lämnar Folkhälsoinstitutet förslag till nya åtgärder på såväl nationell som regional/lokal nivå.

Folkhälsoinstitutet bedömer att åtgärderna för att begränsa dop- ningen den senaste femårsperioden till stor del har varit fokuserade på att påverka värderingar, normer och lagar, illegal verksamhet samt attityder och beteenden. Forskningen om dopning har ökat kunskaperna i ämnet, och ett antal nationella värderingspåverkande åtgärder har bidragit till en bättre förståelse av dopning som ett problem. Den ökade kunskapen har bidragit till att ett begränsat antal yrkesverksamma har fått bättre kunskap för att kunna bemöta problematiken, prioritera och fatta beslut.

Vidare lyfter rapporten fram att det tydligt märks att dop- ningsfrågan har fått ökat fokus genom att regeringen har tillsatt tre utredningar som berör frågan, varav denna organisationsutredning är en. Den pågående Missbruksutredningen (S2008:04) och den redan avslutade Narkotikautredningen (S2006:07)är de andra.

Polisen och tullen har särskilt arbetat mot den illegala dopnings- verksamheten och med att begränsa tillgängligheten de senaste fem åren. Flera större operationer har genomförts, och de myndigheter som tillämpar lagarna kommer att få något bättre verktyg i och med den skärpning av grovt brott i dopningslagen som regeringen före- slagit i proposition En effektivare narkotika- och dopningslag- stiftning (prop. 2010/11:4). Som redogjorts för tidigare finns sedan 2006 den vägledande förteckningen över substanser som är att ses som dopningsmedel, en förteckning som anses underlätta arbetet avse- värt för de rättstillämpande myndigheterna.

Folkhälsoinstitutet belyser vidare i sin rapport att ett antal natio- nella, regionala och lokala åtgärder de senaste fem åren har påverkat attityder och beteenden. I dessa åtgärder ingår även ett tiotal lokala och regionala s.k. gymprojekt som har pågått och påbörjats under perioden. De s.k. gymprojekten har utformats på olika sätt, men de

106

SOU 2011:10

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

flesta har fokuserat på både tillgångs- och efterfrågebegränsande åtgärder vid gym- och träningsanläggningar.

Folkhälsoinstitutet anser att frågan om dopning vid gym- och träningsanläggningar bör fortsätta att uppmärksammas som pro- blemområde och arbetet med att påverka värderingar bör fortsätta. Regeringens förslag till en skärpt dopningslag kräver att det rätts- tillämpande arbetet intensifieras, och Folkhälsoinstitutet anser att berörda aktörer bör få mer resurser för att bekämpa tillgången till dopningsmedel i samhället. Det är viktigt att kunskapsnivån om dopning ökar. Särskilt bör metoder som förebygger dopning utvecklas och implementeras. Det finns även behov av att utveckla statistiken inom området.

De rekommendationer till nya åtgärder som presenteras i rappor- ten syftar till att tydligare sätta dopningen på agendan och ytter- ligare utveckla en plattform med kunskap och struktur att bygga vidare på.

Nedan presenteras tre prioriterade förslag på åtgärder som läm- nas i rapporten. Ytterligare förslag till åtgärder avses presenteras i en underlagsrapport som väntas publiceras under våren 2011.

1.Ge ökat stöd till utveckling och implementering av metoder för att förebygga dopning. Folkhälsoinstitutet föreslår att institutet får i uppdrag att ge ökat stöd till utveckling och implementering av metoder för att förebygga dopning.

2.Utveckla och samordna den nationella statistiken om dopning. Statens folkhälsoinstitut föreslår att institutet får ansvaret att utveckla och samordna den nationella statistiken om dopning.

3.Förmedla kunskap för att upptäcka användare av dopningsmedel.

Folkhälsoinstitut föreslår att institutet får i uppdrag att producera material och sprida kunskap om dopning till hälso- och sjuk- vården, socialtjänsten, skolpersonal, polisen, väktare och ordnings- vakter, i syfte att upptäcka dopningsanvändare. Arbetet bör ske i samverkan med berörda myndigheter.

5.2.3Dopingjouren

Uppmärksamheten kring det ökade bruket av framför allt AAS under 1980-talet och början av 1990-talet ledde till att Folkhälsoinstitutet fick i uppdrag av regeringen att samordna samhällets antidopnings-

107

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

SOU 2011:10

arbete. Av den anledningen inrättades Dopingjouren, som öppnade i oktober 1993.

Den arbetsgrupp i Regeringskansliet som utarbetade förslaget till Handlingsplan mot dopning, Ds 2002:4 ansåg att Dopingjouren, som genom sin telefonjour fick information om trender när det gällde användande av dopningsmedel och genom sin utåtriktade verk- samhet fick annan kunskap på området, kunde vara en lämplig organisation för att samla och sammanställa all kunskap om dop- ning i en kunskapsbank. Arbetsgruppen föreslog därför att Doping- jouren skulle få ansvar för utveckling av en för alla intresserade lättillgänglig bred kunskapsbank som kontinuerligt uppdateras. För en sådan verksamhet angavs att det torde krävas ytterligare kom- petens i form av framför allt tvärvetenskaplig sakkunskap.

För att klara dessa uppgifter föreslogs också i handlingsplanen att Dopingjouren skulle garanteras en fortsatt finansiering som kunde täcka de behov som åtagandet kräver och som ger möjlighet till fortsatt verksamhet med rådgivning och kunskapsspridning.

Dopingjouren är en del av avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheten finansieras genom statliga bidrag med sammanlagt tre miljoner kronor för 2010. Dopingjouren bemannas av tre heltidstjänster, samtliga med sjuk- sköterskeutbildning, samt en deltidsläkare med 20 procent tjänst- göring och 10 procent av en verksamhetsansvarigs arbetstid.

Enligt Dopingjourens webbsida (www.dopingjouren.se) arbetar jouren för att

•upptäcka, beskriva och förebygga dopning i Sverige,

•minska missbruket av dopning, öka kunskapen och medvetande- göra konsekvenserna genom information, undervisning, utveck- ling och forskning, samt

•höja kunskapsnivån i samhället och framför allt hos de yrkes- kategorier som berörs.

Dopingjouren har en rikstäckande telefonrådgivning tillgänglig för alla i samhället via ett 020-nummer. Jouren besvarar också frågor via sin webbsida. Webbsidan innehåller också en faktabank om biverkningar av olika substanser m.m. Själva telefonrådgivningen tenderar att minska i omfattning och bli allt mer medicinsk till sin karaktär medan nyttjandet av webbtjänster ökar.

108

SOU 2011:10

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

Den vetenskapliga nivån erhålls genom att jouren numera är en integrerad del av verksamhetsområdet Läkemedels- och dopnings- information vid avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Dopingjouren tillhandahåller vidare en rad avgiftsfinansierade utbildningar. Som exempel kan nämnas en utbildning för personal på gym- och träningsanläggningar. Tanken med utbildningen är att ge en ökad kunskap om bruk av AAS och dess konsekvenser. Utbildningen innehåller genomgång av orsaker, dopningsmedel, biverkningar, regelverk, kännetecken och bemötande och avslutas med framtagande av en antidopningspolicy. Jouren håller även utbildningar till anhöriga och ledare för utbildning av anhörig- grupper. På beställning från kommuner utför jouren även utbild- ning för olika yrkeskategorier. Dessa yrkeskategorier kan vara lokala och regionala samordnare för drogprevention, skolpersonal såsom idrottslärare och skolsköterskor, hälso- och sjukvårdspersonal, social- sekreterare och polis. Syftet med utbildningen är att ge personalen kompetens att förebygga, uppmärksamma och bemöta bruk av dop- ningsmedel. Utbildningsverksamheten som jouren bedriver, ökar i omfattning.

Dopingjouren deltar också i gruppen PRODIS. Tillsammans med bl.a. Folkhälsoinstitutet deltar jouren vidare i ett nätverk mot bruk av AAS och andra hormoner och samarbetar där med andra nor- diska länder.

5.2.4Regionala och lokala projekt

Blekinges pionjärarbete

Samverkansgruppen i Blekinge bildades 1992 och består av företrä- dare för Blekinge Idrottsförbund, polis, tull, sociala myndigheter, landstinget samt privata ägare av gym- och träningsanläggningar och kommunala idrottsarenor. Nätverket bedriver ett förebyggande arbete genom informationsinsatser till grupper som på olika sätt kommer i kontakt med brukare av AAS. Nätverket bedriver också utbildning av sjukhuspersonal, polis och socialarbetare. Polisen del- tar i besök på gym- och träningsanläggningar och det förekommer ett intensivt samarbete mellan myndigheter och ägare av gym- och träningsanläggningar. Erfarenheterna från många års arbete i Blekinge

109

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

SOU 2011:10

har gett erfarenheter som är betydelsefulla för många regionala projekts arbete mot dopning utanför RF-idrotten.

Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem

I april 2007 startade ”STockholm förebygger Alkohol- och Drog- problem” (STAD) ett projekt med inriktning på förebyggande arbete mot dopning i samverkan med gym- och träningsanläggningar i Stockholms län. Projektet finansieras genom medel från Folkhälso- institutet. Målet med projektet är att minska bruket av och till- gången på AAS och andra hormonpreparat vid gym- och tränings- anläggningar i Stockholms län. Vidare syftar arbetet i projektet även till att utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete på gym- och träningsanläggningarna samt att ge en ökad kunskap om effekter av AAS och andra hormonpreparat och om metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet. Vidare syftar arbetet till att kvalitetssäkra gym- och träningsanläggningar, utveckla ett aktivt samarbete mellan aktörer för att minska till- gången till AAS och andra hormonpreparat samt att bidra till en nationell kunskapsuppbyggnad.

För att bli en kvalitetssäkrad gym- och träningsanläggning måste anläggningen uppfylla följande kriterier:

•Personalen ska ha fått utbildning inom dopningsområdet.

•Anläggningen ska ha en policy mot AAS och andra hormonpre- parat som gäller alla tränande och personal.

•Träningsmiljön ska vara utformad på ett sådant sätt att den inte uppmuntrar till användning och försäljning av AAS och andra hormonpreparat.

•Anläggningen ska ha samarbete med polisen för att förebygga bruket av AAS och andra hormonpreparat.

I projektet med att utveckla metoder för att förebygga dopning ingår 22 gym- och träningsanläggningar (interventionsgym) och dessa matchas mot 22 kontrollanläggningar (kontrollgym). Mätningar av bruket av AAS bland de tränande görs före, under och efter insatsperioden i form av enkätstudier och observationsstudier. De medverkande gym- och träningsanläggningarna erbjuds stöd i form av utbildning, tillsynsarbete, kvalitetssäkring samt opinionsbildande

110

SOU 2011:10

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

insatser (att arbeta med medier och marknadsföring). Arbetet har väckt stort intresse och liknande insatser planeras därför i flera svenska kommuner.

STAD har genomfört konferenser inom dopningsområdet och har deltagit vid fitnessmässor och liknande evenemang för att föra ut sitt budskap om 100 procent ren träning.

Arbete mot hormondopning i Malmö - En drogfri framtid

Projektet Arbete mot hormondopning i Malmö – En drogfri fram- tid, startade i slutet av 2007. En initiativtagare var Skånes Idrotts- förbund som hade reagerat mot att bruk av dopningsmedel fanns både inom och utanför den organiserade idrotten. Efter en förbe- redande konferens och seminarier med deltagande från förenings- drivna gym- och träningsanläggningar, en kommunal gym- och träningsanläggning, polis och tull, Skåneidrotten och Malmö kommun bildades en arbetsgrupp. Projektet finansieras genom anslag från kommunen och från länsstyrelsen i Skåne län. Projektet pågår till 30 juni 2011, därefter ska arbetet ingå i respektive organisationers ordinarie verksamhet.

I projektet deltar 25 gym- och träningsanläggningar, av i dagens läge närmare 50 stycken. Av dessa är 36 inom privat sektor, 9 före- ningsdrivna och 4 kommunala. Projektledaren besöker de gym- och träningsanläggningar som finns inom kommunen för att informera om projektet. Men alla ägare av gym- och träningsanläggningar har inte visat intresse av att delta. Utbildningar har genomförts för polis och tull (spaningspersonal, närpoliser och polisaspiranter). Utbildning av personal inom skolhälsovården har genomförts och utbildning för socialtjänsten planeras. Arbete pågår för att få med utbildning inom dopningsområdet i grundutbildningen för ord- ningsvakter.

För intresserade gym- och träningsanläggningar hålls en utbild- ning i två steg, sammanlagt om 1,5 dagar för ägare, platschefer, receptionister och instruktörer. En gym- och träningsanläggning kan diplomeras under förutsättning att det finns ett policydokument om hormondopning samt att receptionspersonal, gyminstruktörer och någon styrelseledamot, ägare eller person med chefsbefattning genomgått utbildning. För närvarande har 13 av de 25 gym- och träningsanläggningar som ingår i projektet låtit cirka 150 ledare och anställda genomgått utbildningen.

111

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

SOU 2011:10

Narkotikapolis har deltagit vid nio dopningskontroller på före- ningsdrivna gym- och träningsanläggningar. Poliser kan själv träna på en gym- och träningsanläggning och observera tränande som visar tecken på bruk av AAS. Med stöd av 24 kap 7 § rättegångs- balken kan polisen gripa en misstänkt om det finns skäl, exempelvis om någon som kan misstänkas för dopningsbrott försöker att smita från platsen vid en dopningskontroll. Vid en enkät beträffande dopningskontroller i samverkan mellan polisen och idrotten som genomförts med deltagande av polisen, en föreningsdriven gym- och träningsanläggning, en av Friskis & Svettis gym- och tränings- anläggningar, Fritidsförvaltningen i Malmö och Skåneidrotten har enbart positiva erfarenheter av formen för samverkan uttryckts.

Andra regionala projekt

Bland andra regionala projekt på antidopningsområdet kan nämnas Samverkan. Antidoping. Nätverk. Norrbotten (S.A.N.N) som är ett treårigt projekt, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Norrbottens Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna. Målet med projektet är att informera och sprida kunskap om vad som händer fysiskt och psykiskt med en person som dopar sig.

Genom Folkhälsoinstitutets medel för länssamordnare mot droger blir projekt på antidopningsområdet allt vanligare och förekommer inom flera län och i olika kommuner. I Kronobergs län erbjuds gym- och träningsanläggningar att ingå ett formellt samarbete med länsstyrelsen i arbetet mot dopning. Genom en överenskommelse åtar sig företrädare för gym- och träningsanläggningen att på olika sätt arbeta för att motverka och förebygga bruk av AAS och andra hormonpreparat i anläggningen. I projektet ingår också dopnings- tester som är en del av avtalet mellan gym- och träningsanlägg- ningen och den tränande. Länsstyrelsen i sin tur tillhandahåller utbildning och kompetensutveckling för nyckelaktörer på gym- och träningsanläggningen samt stöd i det löpande arbetet och hjälp med att utveckla policy och handlingsplan. Mer information finns på projektets webbsida (www.dopingfritt.se).

112

SOU 2011:10

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

Prevention av dopning i Sverige

I november 2008 höll STAD en första nätverksträff för olika anti- dopningsprojekt i Sverige. I anslutning till det skapades Prevention av dopning i Sverige (PRODIS). Huvudsyftet med PRODIS är att utveckla och förbättra det förebyggande arbetet på dopningsom- rådet och att utveckla en modell för det förebyggande arbetet mot bruket av dopningsmedel samt att förbättra kunskapen om dopning.

Aktörer är förutom dopningsförebyggande projekt, Rikskriminal- polisen, Dopingjouren, Folkhälsoinstitutet, Tullverket och Linné- universitetet.

Vid mötena informerar företrädare för de olika projekten om sin verksamhet. På så sätt förmedlas information om erfarenheter från metoder som används i de olika verksamheterna.

Ett annat syfte med PRODIS är att inom nätverket skapa ett nationellt utbildningsprogram för gym- och träningsanläggningar. Ett sådant program kan resultera i en gemensam certifiering i landet av gym- och träningsanläggningar som arbetar aktivt mot dopning.

Vidare arbetar PRODIS för att skapa en utbildning för poliser och för att utarbeta en tydlig beskrivning av vanliga tecken och symptom på bruk av AAS. Information utbyts om hur polisen arbetar på gym- och träningsanläggningar och hur detta ska gå till med hänsyn till att gym- och träningsanläggningar inte utgör offentlig plats.

Det finns önskemål hos flera aktörer inom PRODIS att STAD får ett uppdrag att arbeta med samverkan mellan olika projekt inom antidopning. Ett problem som upplevs är att det inte finns någon stadigvarande organisation som ser långsiktigt på problemet med bruk av AAS i samhället.

5.3Andra verksamheter

5.3.1Vård och behandling

Det finns inte någon samlad landsomfattande kunskap om vård och behandling av personer som brukar dopningsmedel – i detta samman- hang särskilt AAS. Detta ämne är inte obligatoriskt vid läkar- eller annan sjukvårdsutbildning. Undervisning i ämnet förekommer dock i större eller mindre omfattning vid vissa utbildningsinsti- tutioner.

113

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

SOU 2011:10

Avsaknad eller brist på kunskap om bruk av dopningsmedel innebär att personer vid behandling av AAS-orsakade sjukdomar, exempelvis gynekomasti (en ökning av bröstens volym i form av fett- och körtelvävnad hos män), ofta behandlas för sjukdomen utan att bruket av AAS uppmärksammas. Detta kan också vara fallet där psykiska besvär inte relateras till ett bruk av AAS.

Som redovisats tidigare besvarar Dopingjouren frågor om bl.a. följder av bruk av dopningsmedel. Jouren hänvisar också till de behandlingscentra som finns i Sverige. Det finns två dopnings- mottagningar inom sjukvården i Sverige. Dessa är Beroende- centrum vid Örebro läns landsting och Resurscentrum vid Endokrin- kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Beroendecentrum i Örebro har funnits i cirka tio år. Förutom behandling av brukare av dopningsmedel bedrivs forskning om dopningsrelaterat bruk.

Resurscentrum i Göteborg fungerar mer som en konsultmot- tagning beträffande fysiska besvär till följd av bruk av vissa dop- ningsmedel.

Bristen på kunskap avseende effekter av bruk av vissa dopnings- medel inom det medicinska området har uppmärksammats i olika sammanhang. Med anledning av detta har regeringen tillsatt en utred- ning, Missbruksutredningen (S2008:04). I utredningens uppdrag ingår bl.a. att tydliggöra ansvaret för insatser till personer med risk- bruk, läkemedelsmissbruk/beroende, bruk av dopningsmedel eller blandmissbruk. Vidare ska utredningen belysa riskerna med läke- medelsassisterad behandling när ett blandmissbruk förekommer. Dessutom ska utredningen göra en samlad översyn över den svenska missbruks- och beroendevården utifrån kommunernas, landstingens och statens insatser. Uppdraget omfattar alla delar av vården och behandlingen. Det vill säga såväl innehåll och tillgänglighet som ansvar och organisation. Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2011.

Utredningen har samarbetat med Missbruksutredningen och ut- bytt information i frågor av gemensam betydelse för genomförande av de två utredningarnas uppdrag.

Mer information om Missbruksutredningen finns på dess webbsida (www.sou.gov.se/missbruk).

114

SOU 2011:10

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

5.3.2Andra organisationer som sysslar med att sprida kunskap om dopningsmedel

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, (CAN), har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Det görs via olika publikationer, kurser, konferenser och webbplatser. CAN har drygt 40 organisationer som medlemmar.

CAN administrerar Drogportalen som samlar information om droger på nätet och är ett unikt samarbete mellan 13 organisationer och myndigheter. På webbsidan (www.drogportalen.se) finns forsk- ningsrapporter, metoder och lagtexter som samlats in och kategori- serats i ämnesområden som drogfakta, förebyggande arbete, vård och behandling m.m.

Ren Idrott är en stiftelse som beskriver sin verksamhetsidé som att den handlar om insikt, kunskap och attityd. Med extra dop- ningskontroller arbetar Ren Idrott för en dopningsfri idrott och som förebild för nästa generations idrottare. Ren Idrott utser ambas- sadörer som står som bevis för att en elitidrottare kan nå fram- gångar och drömmar utan genvägar och otillåtna preparat.

Den primära målgruppen är idrottande barn och ungdomar samt deras föräldrar och ledare. En annan målgrupp är idrottsutövare i Sverige. Den tredje är opinionsbildare inom främst skolor och medier. Ren Idrott uppger att de nu har 58 ambassadörer. Deras avsikts- förklaring innebär att de lovat att inte använda sig av otillåtna pre- parat, att ställa upp på extra dopningskontroller samt att agera som föredömen för nästa generation. Mer information om Ren Idrott finns på dess webbsida (www.renidrott.se).

Information om dopningsmedel lämnas också av sjukvårdsråd- givningen, Folkhälsoinstitutet, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, polis, RF och tull.

5.3.3Gym- och träningsanläggningar i Sverige

Friskvårdsföretagens branschorganisation

FRISK är friskvårdsföretagens branschorganisation med företag som tillsammans omfattar cirka 170 gym- och träningsanläggningar runt om i Sverige. Bland större aktörer som är med i FRISK kan nämnas SATS, Medley och World Class. FRISK definierar branschen på följande sätt:

115

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

SOU 2011:10

Företag som på kommersiella grunder bedriver friskvårds- gym(nastik)- och rehabiliterings verksamhet i egna eller förhyrda lokaler. Att genom tillhandahållandet av tjänster av hög kvalitet i fråga om fysisk träning verka för ökad folkhälsa och rehabilitering av berörda till god livskvali- tet och aktivt arbetsliv.

FRISK är medlem i European Health and Fitness Association (EHFA), en icke vinstdrivande organisation som representerar sek- torns intressen gentemot EU:s institutioner i Bryssel.

Enligt EHFA betjänar hälso- och konditionsträningsindustrin i Europa 40 miljoner kunder, genererar intäkter motsvarande cirka 200 miljarder kronor om året och, anställer 370 000 personer i 40 000 anläggningar.

FRISK lämnade ett remissvar på RF:s utredning som föregick förbundets beslut att uppvakta regeringen med att utreda till- skapandet av en fristående nationell antidopningsorganisation. I sitt svar förordar FRISK det förslag som innebär att kommande antidopningsarbete står helt utanför RF. Ett argument var att det framtida arbetet bör ges full legitimitet och resurser med tillhö- rande sanktioner som täcker behovet. Ett organ med statligt upp- drag bör bildas som ansvarar för kontroll, opinionsbildning, utbild- ning med tillhörande certifiering, forskning och sanktionsmöjlig- heter. FRISK menade att gymbranschen för närvarande står utan möjligheter att bedriva ett seriöst antidopningsarbete på nationell nivå.

Vidare ansåg FRISK att genom en fristående organisation med starkt mandat och ekonomiska resurser skapas förutsättningar för att bygga upp ett system som gör att branschen kan ta sitt sam- hällsansvar, genom certifieringar, utbildning, kontroller, avstäng- ningar och uppföljningar.

Mer information om FRISK finns på dess webbsida (www.friskorg.se).

Antalet gym- och träningsanläggningar?

Det finns inga exakta uppgifter om antalet gym- och träningsan- läggningar i Sverige. En uppgift som nämnts är minst 600 och kanske upp till 1 500. En indikator på branschens omfattning finns på webbsidan www.121.nu där information om företag i Sverige ges. Informationen omfattar registrerade företag samt information om bokslut och nyckeltal m.m.

116

SOU 2011:10

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

En sökning på branschen gym- och träningsanläggning ger inget rimligt svar på frågan i rubriken för detta avsnitt medan branschen gym i denna databas förefaller mer sannolik för att besvara frågan och därför redovisas här. För branschen gym angavs den 7 december 2010 följande uppgifter.

Det uppges finnas 635 gymföretag i hela landet. Av dessa finns 153 i Stockholm, 53 i Göteborg och 41 i Malmö.

De vanligaste organisationsformerna bland dessa företag uppges vara aktiebolag (337), enskild näringsidkare (153), handelsbolag/kom- manditbolag (79) och ideell förening (52).

Omsättningen skiljer sig betydligt där den största gruppen av gymföretag (454 stycken) uppges omsätta mindre än en miljon kro- nor per år medan 129 stycken gymföretag uppges omsätta mellan en och fem miljoner kronor per år.

Till detta kommer de gym- och träningsanläggningar som drivs av kommunerna inom sin förvaltning. Utredningen har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting låtit genomföra en mindre enkät till kommuner med minst 100 000 innevånare och frågat hur många kommunala gym- och träningsanläggningar det finns i kom- munerna. En genomgång av svaren visar att det är ovanligt med gym- och träningsanläggningar som drivs av kommunala fritids- förvaltningar eller andra förvaltningar. Det är däremot vanligt att kommunerna köper upp tjänsten att driva gym- och träningsanlägg- ning, ofta i kommunala simhallar, från privata företag i gymbranschen, såsom gymkedjorna Actic (f.d. Nautilus) och Medley.

Det är viktigt att notera att osäkerheten i uppgifter om antalet anläggningar också beror på val av definition och det förefaller vara olika definitioner som används av olika aktörer.

Andra aktörer

Det finns ett stort antal gym- och träningsanläggningar som inte omfattas av medlemskap i FRISK. Bland dessa finns många mindre gym- och träningsanläggningar men även några större kedjor såsom Actic och Sport life.

117

Antidopningsarbete inom och utanför idrotten

SOU 2011:10

5.4Behov av samordning

Folkhälsoinstitutet har som övergripande uppgift att stödja verk- samhet som syftar till att uppfylla folkhälsomålet – ett samhälle fritt från narkotika och dopning.

Många av de grupper som beskrivits ovan har ett klart avgränsat och definierat arbetsområde, även om samarbete sker med andra grupper, organisationer eller andra med kompetens inom dopnings- området. Andra grupper bedriver projekt som liknar varandra, exempelvis STAD och andra regionala och lokala projekt, och där behovet av samordning har resulterat i bildande av PRODIS. Doping- jouren har samlat på sig information om AAS- och andra hormon- brukare och bedriver en utåtriktad informations- och utbildnings- verksamhet. Även inom antidopningsverksamheten inom idrotten finns kunskap som skulle kunna komma samhället i övrigt till del.

Även när det gäller behandlingsstrategier som är verksamma för personer med bruk av AAS och andra hormoner samt behovet av ökad kunskap om effekter av långvarigt bruk, såväl somatiska som psykiska behövs en samordning. Lösning av denna fråga ligger dock inom direktiven för Missbruksutredningen att lämna förslag om.

118

6Antidopningsverksamheten i andra länder

6.1Inledning

Enligt direktiven ska utredaren analysera hur verksamheten är organiserad och utformad i övriga nordiska länder.

Utredningen har besökt ansvariga departement och nationella antidopningsorganisationer m.fl. i Danmark och Norge. Dessa län- ders antidopningsverksamhet bedöms som de mest intressanta ur ett svenskt perspektiv. Även antidopningsverksamheten i Finland och Island har granskats. Dessutom beskrivs antidopningsverksam- heten i Kanada, Nederländerna och Tyskland.

Slutsatser av vilka erfarenheter som kan dras av kartläggningen och som bedöms ha särskild betydelse för svensk del framgår av kapitel 7 och 8.

6.2Danmark

Danmark ratificerade Europarådskonventionen mot dopning inom idrotten 1989 och dess tilläggsprotokoll 2002 samt Unesco-konven- tionen mot dopning inom idrotten 2005. Danmark har en lag mot dopning i samhället samt en lag som möjliggör dopningskontroller inom idrotten och på gym- och träningsanläggningar. Danmark är aktivt i International Anti-Doping Arrangement (IADA) och i Association of National Anti-Doping Organizations (ANADO).

119

Antidopningsverksamheten i andra länder

SOU 2011:10

6.2.1Bildandet av Antidoping Danmark med stöd av lag

Danmarks Idrætsförbund (DIF) etablerade ett antidopningsutskott 1978. Av stadgarna följde att utskottet hade rätt att inom varje spe- cialidrottsförbund (SF) inom DIF genomföra dopningskontroller såväl under träning som i samband med tävling. Antidopningsar- betet avsåg förutom kontroller, information och olika insatser för att förebygga bruket av dopningssubstanser. Kontrollerna skulle genomföras med optimal rättssäkerhet enligt en gemensam procedur med likvärdiga straff i alla idrotter. Alla idrottsutövare inom SF och inom DIF omfattades av samma regler.

År 1988 överfördes antidopningsverksamheten till den då nybil- dade Team Denmark, en institution vars uppgift följer av lagen lov om eliteidrætt (lov nr. 288 2004). Team Denmark beviljades statligt stöd för sin verksamhet.

År 1990 etablerades ett dopningslaboratorium vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Laboratoriet ackrediterades av Internationella Olym- piska Kommittén 1991. Laboratoriet kom så småningom att läggas ner, då antalet analyser inte ansågs tillräckligt för att motivera kostnaderna. Analysverksamheten upphandlas numera från det av Världsantidopningsbyrån (World Anti-Doping Agency, WADA) ackrediterade dopningslaboratoriet i Norge.

I samband med dopningsskandalerna under Tour de France 1998 och världsmästerskapen i simning i Australien samma år ansåg idrotten och regeringen att dopningen är ett allvarligt hot mot idrottens värdegrund. Kulturministeriet utarbetade en vitbok om dop- ning, (Profilen Doping i Danmark, En Hvidbok Kulturministeriet 1999). I enlighet med förslag i vitboken beslutade regeringen, till- sammans med idrottens organisationer, ett treårigt försöksprogram kallat Antidoping Danmark (ADD). Genom en lag, lov om fremme av dopingfri idræt (lov nr 1438 2004) (den danska idrottsdopnings- lagen) blev ADD en offentlig självägande institution (stiftelse).

Överföringen av verksamheten från Team Denmark till den ny- bildade ADD blev genom försöksperioden en förhållandevis lång och utdragen process. Samtliga medarbetare i verksamheten, sju personer, överfördes till ADD och kontorsinventarierna m.m. fick köpas loss från Team Denmark för 1,5 miljoner danska kronor. I samband med etableringen fick ADD ett etableringsbidrag från sta- ten om 1,5 miljoner danska kronor.

I den danska idrottsdopningslagen regleras den verksamhet som ADD ska bedriva, vem som utser ledamöter i dess styrelse och hur

120

SOU 2011:10

Antidopningsverksamheten i andra länder

verksamheten ska redovisas. Vidare regleras i lagen att det är en plikt för idrottsorganisationer att införa och ansvara för bestäm- melser om dopningskontroll och sanktioner om de tar emot stat- liga bidrag med stöd av lag. Lagen anger också att ADD ska arbeta med att ingå samarbetsavtal mot dopning med bl.a. ägare av fitness- och motionsanläggningar och att avtalet ska omfatta genomförande av dopningskontroll och sanktioner på ett sätt som följer de rikt- linjer som gäller för idrottsorganisationerna.

Den danska regeringen motiverar lagen med att såväl idrotten som regeringen erkänner att dopningsproblemet är så sammansatt och omfattande att den offentliga sektorn måste vara förberedd på att också i en lång tid framöver medverka till att bekämpa dopning.

Av förarbetena till den danska idrottsdopningslagen framgår att enighet även finns i att dopning inom idrotten är ett av de vikti- gaste problem som idrotten i Danmark står inför och att ramarna för bekämpning av dopning är så viktiga att de måste förankras i en lag. Vidare anförs att de internationella åtaganden som Danmark gjort genom att sluta sig till Europarådets antidopningskonvention och dess tilläggsprotokoll motiverar ett tydligare statligt åtagande.

För att förebygga och bekämpa dopning även i andra miljöer där idrott och andra fitness- och motionsaktiviteter bedrivs ger lagen ADD som uppgift att uppmana bl.a. ägare till aktuella anläggningar att frivilligt underkasta sin verksamhet dopningskontroller och sanktioner för användning av dopning i verksamheten genom ett samarbetsavtal med ADD. I en ändring av lagen 2008 bestämdes att motions- och fitnesscenter ska informera om de har ingått sam- arbetsavtal med ADD. Informationen ska ske genom skyltning vid centrets ingång på ett sådant sätt att den är synlig för kunderna.

6.2.2Antidoping Danmarks uppgifter

Antidoping Danmark hör hemma under Kulturministeriet (arm- längdsprincipen) och är oavhängig idrotten. Som offentlig självägande institution styrs ADD av offentlighetsprincipen och förvaltnings- lagen är tillämplig på verksamheten. ADD:s rättigheter och skyldig- heter regleras i lag, den danska idrottsdopningslagen. Enligt denna lag omfattar verksamheten,

•dopningskontroll,

•upplysningsverksamhet om dopning,

121

Antidopningsverksamheten i andra länder

SOU 2011:10

•forsknings- och utvecklingsverksamhet avseende kampen mot dopning,

•deltagande i internationellt samarbete på området, och

•rådgivning och bistånd till offentliga myndigheter inom ADD:s verksamhetsområde.

ADD ska vidare, utanför den organiserade idrotten, sträva efter att ingå avtal med organisationer som erbjuder idrottsaktiviteter eller därmed besläktad verksamhet.

ADD ska i samarbete med regeringen och idrottens organisa- tioner bekämpa bruket av dopning och styrka de grundläggande värdena i såväl elitidrotten som den breda folkliga idrotten. ADD ska i samarbete med WADA och internationella samarbetspartners skapa optimala ramar för att lösa ADD:s uppgifter. Mer informa- tion om ADD finns på dess webbsida www.antidoping.dk.

ADD:s styrelse består av tolv personer Av dessa utses fyra av kulturministern, två av Team Danmark, två av DIF, en av Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), och en av Danske Gymnastik- og idrætsforeningar (DGI). Dessutom utses en medlem som represen- terar tränare inom elitidrotten och en som representerar aktiva elit- idrottsutövare. Av de styrelseledamöter som utses av kulturministern är en jurist (ordförande), en läkare, en polis och en från Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO)/Danskt Näringsliv. Det har visat sig att styrelsens sammansättning i vissa frågor inneburit att företrädarna prioriterat att bevaka sina särintressen.

ADD finansieras årligen med ett statligt bidrag om 4,3 miljoner danska kronor och enligt ett avtal mellan staten och idrottsorga- nisationerna med 3,6 miljoner danska kronor från Team Danmark, 2,5 miljoner danska kronor från DIF, 1,4 miljoner danska kronor från DGI och 0,4 miljoner danska kronor från DFIF, totalt 12,2 miljoner danska kronor. Därtill kommer inkomster för uppdrag åt gym- och träningsanläggningar samt olika projektbidrag. Den begrän- sade delen fasta bidrag uppges vara ett problem vid planering av verksamheten inom ADD.

Budgeten och verksamheten fastställs i ett avtal ”Rammeavtal”, mellan Kulturministeriet, ADD och övriga intressenter. I avtalet bestäms de målsättningar ADD ska arbeta efter under avtalsperioden. Avtalet är treårigt och utvärderas genom en årlig verksamhetsupp- följning till bidragsgivarna och en rapportering till övriga intressenter.

122

SOU 2011:10

Antidopningsverksamheten i andra länder

I samband med ansökan om projektmedel från andra ministerier deltar Kulturministeriet i beredningen.

Administrationen i ADD sköts av 7–8 tjänstemän. Dessutom finns i verksamheten två läkare som besvarar telefonsamtal till Dopinglinjen, som är öppen två dagar i veckan klockan 16.00–18.00. Utanför ADD finns ”Spørg om doping”, som besvarar frågor om dopning fem timmar/vecka. Även personalen inom ADD kan besvara den typ av frågor från allmänheten som omfattar dopningsområdet.

6.2.3Antidopningsverksamheten inom den organiserade idrotten

ADD bedriver all kontrollverksamhet inom idrotten. Grunden för kontrollverksamheten finns i den danska idrottsdopningslagen och i de nationella antidopningsreglerna som är gemensamt antagna av ADD och DIF. Nämnda bestämmelser omfattar alla specialidrotts- förbund inom DIF och alla personer som deltar i aktiviteter inom ett sådant förbund. Undantagna är personer som uteslutande ägnar sig åt motionsidrott, vilket även omfattar tävlingsverksamhet på lägre nivå. Dessa personer omfattas i stället av det Danska motions- reglementet. Reglementet är antaget av DIF i samarbete med DFIF, DGI, Det Danske Spejderkorps (DDS) och DFHO.

ADD bestämmer på vilka idrottsutövare dopningskontroller ska genomföras. Årliga avstämningar av verksamheten görs med special- idrottsförbunden.

När ADD kommer fram till att det finns misstanke om en dop- ningsförseelse överlämnas ärendet till dopningsutskottet i DIF alternativt till motionsdopningssekretariatet i DFHO. Vem som omfattas av motionsreglementet avgörs i första hand av ADD i samband med provtagningen. Om det under den vidare behandlingen av ärendet konstateras att idrottsutövaren rätteligen borde omfattas av det andra regelverket överlämnas ärendet av dopningssekre- tariatet respektive dopningsutskottet till det andra organet. Ärendet bereds därefter och anmälan sker till dopningsnämnden.

Det nationella antidopningsreglementet överensstämmer med Världsantidopningskoden. Regelverket i motionsreglementet är förenklat i förhållande till det nationella antidopningsreglementet och bestraffningsbara förseelser begränsas till bruk av förbjuden sub- stans eller metod, innehav och handel samt medverkan till dop-

123

Antidopningsverksamheten i andra länder

SOU 2011:10

ningsförseelse. Vad som gäller under avstängningsperioden kan också modifieras.

Oavsett vilket regelverk som tillämpas är det dopningsnämnden i DIF som i första instans avgör om en förseelse begåtts eller inte. I andra instans prövas frågan av dopingapellutvalget i DIF. För vissa elitidrottsutövare finns i enlighet med vad som anges i Världsanti- dopningskoden, möjlighet att överklaga till idrottens Court of Arbitration for Sport (CAS).

Förutom kontrollverksamhet producerar ADD kunskapsmaterial och bedriver utbildnings- och informationsverksamhet för de större idrottsförbunden och för offentliga myndigheter, bl.a. polis, tull, kriminalvård, läkemedelsverket och livsmedelsverket samt till medier.

Avgränsningen mellan ADD:s och DIF:s olika ansvar anses av många vara väl fungerande.

6.2.4Antidopningsverksamheten utanför den organiserade idrotten

Dopning i samhället utanför den organiserade idrotten har länge varit en angelägen fråga i Danmarks politiska debatt. Detta konsta- terades redan i vitboken som färdigställdes 1999. Antalet som använder dopningsmedel i Danmark uppskattas till mellan 10 000 och 50 000 personer.

Enligt en studie genomförd 2010 i Danmark finns det anledning att anta att minst 1,5 procent av alla medborgare i Danmark i åldern 15–60 år brukar eller har brukat muskeluppbyggande substanser. Det motsvarar att cirka 44 000 personer i Danmark har aktuell eller tidi- gare erfarenhet av bruk av muskeluppbyggande substanser. Inom fitnessbranschen uppger 3,3 procent av dem som tränar i verksam- heten att de brukar eller har brukat muskeluppbyggande substanser. Detta motsvarar att cirka 16 500 av 500 000 medlemmar i olika fitness- center skulle ha erfarenhet av att bruka substanserna. (Motions- doping i Danmark – En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer, publicerad av Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, 2010).

Enligt den danska idrottsdopningslagen ska ADD arbeta med att teckna avtal om antidopningsverksamhet med ägare av gym- och träningsanläggningar, inkluderande utbildning och information samt genomförande av dopningskontroller. De som tränar på en anlägg-

124

SOU 2011:10

Antidopningsverksamheten i andra länder

ning som tecknat avtal med ADD är skyldiga att genomgå dop- ningskontroll på samma sätt som inom idrottsorganisationerna. Straff för ett påvisat bruk av förbjudna dopningssubstanser är i normal- fallet två års avstängning. Detsamma gäller för den som vägrar att lämna urinprov.

ADD har tecknat avtal med ägarna till ett antal gym- och träningsanläggningar. 2008 bildades DFHO, en samarbetsorganisation för företag inom fitnessbranschen. Avtal har träffats mellan ADD och DFHO. Avtalet innebär att alla organisationens medlemmar kan använda ADD:s tjänster och utövarna i gym- och träningsan- läggningen kan utsättas för dopningskontroll. Den lista över för- bjudna substanser och metoder som tillämpas är WADA:s lista vid kontroller utanför tävling. Straffen överensstämmer med Världs- antidopningskodens bestämmelser. Det är den egna gym- och träningsanläggningens ägare som beslutar om bestraffning. Utö- varen kan överklaga till DFHO. Beslut om straff och avstängning ska meddelas ADD. Straffet gäller i den egna anläggningen och i DFHO:s övriga medlemsanläggningar. Ett problem i detta avseende som ännu inte är löst är att lagenligt behandla och överföra de personuppgifter som är nödvändiga för att en avstängning ska kunna aktualiseras i övriga anläggningar. Genom avtalet med DFHO har antalet gym- och träningsanläggningar med antidopningsverksamhet via ADD ökat och uppgår för närvarande till cirka 220 stycken, av totalt cirka 450 sådana anläggningar i Danmark. Dessa omfattar cirka 80 procent av antalet besökare på gym- och träningsanläggningar.

År 2008 publicerade Kulturministeriet och ministeriet för Hälsa och Förebyggande åtgärder en treårig handlingsplan för att ytter- ligare bekämpa dopning bland motionsutövare (Handlingsplan for bekæmpelse af motionsdoping, Kulturministeriet, 2008). I planen finns följande åtgärder:

•Stöd till ADD:s upplysningskampanj för bekämpning av dopning bland motionsutövare.

•Skärpning av sanktioner i förbindelse med distribution av dop- ningsmedel.

•En obligatorisk märkning i motions- och fitnesscenters.

Den obligatoriska märkningen innebär att alla gym- och tränings- anläggningar, som omfattas av lagen och som har avtal med ADD ska skyltas med en dekal som föreställer ett stiliserat positivt leende

125

Antidopningsverksamheten i andra länder

SOU 2011:10

(smiley). Övriga anläggningar är skyldiga att skylta med en dekal med ett stiliserat negativt leende. Detta förslag resulterade i en skärpning av den danska idrottsdopningslagen i enlighet med för- slaget. Skärpningen av lagen trädde i kraft den 1 juli 2008.

Ett förslag har väckts att det ska vara obligatoriskt för samtliga gym- och träningsanläggningar, som omfattas av lagen, att ha avtal med ADD om information, utbildning och dopningskontroller. I avvaktan på en utvärdering av effekterna av förslagen i handlings- planen har dock förslaget ännu inte tagits upp för ställningstagande i regeringen.

Förutom dopningskontroller i gym- och träningsanläggningar genomför ADD även dopningskontroller vid kriminalvårdsanstalter. De kriminaltekniska kontroller som genomfördes tidigare ansågs inte tillräckligt bra och dessutom betraktades inte provavlämnandet, som skedde inför fängelsepersonal, som tillräckligt rättssäkert för den intagne.

6.3Norge

Norge ratificerade Europarådskonventionen mot dopning inom idrot- ten 1989 och dess tilläggsprotokoll 2002 samt Unesco- konven- tionen mot dopning inom idrotten 2005. Norge har ingen lagstift- ning mot dopning inom idrotten. Däremot har Norge en allmän lagstiftning mot dopning. Norge är aktivt i IADA och ANADO.

6.3.1Bildandet av Antidoping Norge genom avtal

Stiftelsen Antidoping Norge (ADN) startade sin verksamhet 2003 då ADN grundades av staten och Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Bildandet av stiftelsen föregicks av flera utredningar om alterna- tiva möjligheter att organisera antidopningsarbetet. Tanken var att antidopningsarbetet skulle bedrivas mer självständigt än vad som ansågs möjligt inom den befintliga organisationen i NIF. Dessutom skulle idrottens trovärdighet öka genom att varje tveksamhet om intressemotsättningar inom NIF kunde undvikas. Bl.a. uttalades i en rapport från utvärdering av Norges arbete mot dopning i förhål- lande till Europarådskonventionen mot dopning inom idrotten att bildandet av en fristående organisation borde övervägas.

126

SOU 2011:10

Antidopningsverksamheten i andra länder

En utredning, tillsatt i mitten av 1990-talet av dåvarande Kultur- och kirkedepartementet, föreslog att det genom lagstiftning skulle skapas ett fristående antidopningsorgan. NIF var emot det förslaget och föreslog istället att ett kontrollråd och ett anmälningsråd skulle bildas. Enligt NIF skulle råden vara oavhängiga NIF. Resultatet av de olika förslagen blev att det bildades en gemensam arbetsgrupp mel- lan NIF och departementet. Utifrån en rapport utarbetad av en advo- katfirma enades NIF och staten om att bilda en privaträttslig stiftelse.

Till grund för stiftelsen och dess kommande verksamhet utarbe- tades ett avtal mellan staten och NIF, mellan ADN och NIF och mellan ADN och staten.

Avtalet mellan staten och NIF

Staten tillsköt ett stiftelsekapital om en miljon norska kronor. Enligt avtalet påtog sig staten vidare att finansiera den verksamhet som ADN i enlighet med stiftelseurkunden ska bedriva genom årliga bidrag som också ska garantera att ADN har en fri och självständig ställning gentemot idrotten.

NIF i sin tur överförde utan ersättning inventarier och utrust- ning, som använts för antidopningsverksamheten inom förbundet.

Avtalet löper tills vidare. Det kan sägas upp av endera parten med sex månaders uppsägningstid.

Avtalet mellan NIF och ADN

Avtalets ingress anger att motivet för bildandet av ADN var att stärka kvaliteten och självständigheten i den etik- och antidopningsverk- samhet som bedrivs inom NIF.

ADN:s förpliktelser enligt avtalet är att bedriva sin verksamhet i enlighet med WADA:s bestämmelser. Den verksamhet som ska bedrivas är kontrollverksamhet, anmälningsverksamhet, samt värde-, informations och förebyggande (hållningsskapande) verksamhet.

NIF ska ge ADN tillgång till all information om medlemskap i NIF:s underorganisationer, innebärande fri tillgång till medlemsre- gister. NIF ska också se till att ADN får den information som behövs för att genomföra dopningskontroller. Det konstateras att båda parterna kan ha behov av att bedriva förebyggande arbete. Samar- bete ska ske mellan organisationerna när det gäller sådant arbete.

127

Antidopningsverksamheten i andra länder

SOU 2011:10

Kostnaderna för handläggningen av bestraffningsärenden förde- lades så att ADN ansvarar för kostnaderna avseende provtagning, laboratorieanalys och utredning samt kostnaderna för anmälan av misstänkt dopningsförseelse medan NIF svarar för kostnaderna för de dömande instanserna, inklusive sådana kostnader för den anmälde, vittnen, sakkunniga och försvarare som den dömande instansen ska stå för enligt NIF:s stadgar.

Avtalet innehåller vidare reglering av överföring av NIF:s avtal på antidopningsområdet, överföring av arbetsgivaransvar och överföring av inventarier och utrustning samt personuppgifter och arkivmaterial.

Avtalet gällde under en första period t.o.m. 31 december 2007 och förnyas därefter automatiskt med tre år i taget. Uppsägning ska göras senast tolv månader före en avtalsperiods utgång. Om ADN mister statlig finansiering har ADN en uppsägningstid på tre månader.

Hävning kan ske om någon av parterna gör sig skyldig till ett väsentligt brott mot avtalet och inte rättar sig med 30 dagars varsel.

Stiftelseurkunden

I Stiftelseurkunden för ADN anges att stiftelsen tillskapats för att säkra att kontroll- och anmälningsverksamheten i dopningsärenden är självständig från såväl NIF som staten. Utifrån NIF:s stadgar och avtalet mellan NIF och ADN ska arbetet avse alla NIF:s organisa- tioner och medlemmar och avse följande:

•Bedriva dopningskontrollverksamhet, inklusive provtagning och utredning av förseelser mot dopningsreglerna.

•Fastställa den av WADA beslutade listan över förbjudna sub- stanser och metoder.

•Bevilja dispenser för idrottsutövare som av medicinska skäl be- höver använda preparat som innehåller dopningsklassad substans.

•Anmäla misstänkta förseelser mot dopningsreglerna till Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

•Bedriva information och andra förebyggande insatser för att be- kämpa dopning.

•Självständigt och i samarbete med stiftarna driva verksamhet för att främja internationellt samarbete för att bekämpa dopning inom

128

SOU 2011:10

Antidopningsverksamheten i andra länder

organiserad idrott, inbegripet råd och stöd till på området mindre utvecklade länder.

•Bedriva forskning inom antidopningsområdet.

•Lämna förslag och synpunkter till NIF beträffande NIF:s värde- grundande verksamhet.

Styrelsen består av fyra ledamöter jämte ersättare. Staten och NIF utser hälften av ledamöter var. Styrelsen har cirka 4–5 sammanträden per år, då främst strategi och verksamheten diskuteras. Ordföranden utses inom styrelsen.

Styrelsen har bl.a. till uppgift att utse en påtalenämnd som har till uppgift att fastställa anmälan till bestraffning av förseelser mot dopningsreglerna. Nämnden består av en jurist som ordförande samt två övriga medlemmar med nödvändig kunskap inom medicin och farmakologi. Medlemmarna ska vara ojäviga och inte ha förtroende- uppdrag eller anställning hos staten, NIF eller något specialidrotts- förbund. Styrelsen har ingen instruktionsrätt över nämnden i bestraff- ningsärenden. Nämnden ska säkerställa en objektiv och rättssäker behandling av bestraffningsärendena.

Stiftelsens bokföring ska revideras av auktoriserad revisor, som utses av stiftarna gemensamt.

Stadgeändringar hos Norges Idrettsforbund (NIF)

Inför bildandet av ADN var NIF tvunget att ändra stadgarna genom beslut vid Idrettstinget (högsta beslutande instans). Kontroll- och anmälningskompetensen överfördes genom stadgeändring till Anti- doping Norge (ADN). Det innebär att idrottsutövare och andra som kan bestraffas för förseelse mot NIF:s antidopningsregler är underkastade dopningskontroll som är beslutad av ADN. ADN har också rätten att besluta om föreskrifter för genomförande av antidopningsarbetet. Beslut avseende förseelser mot dopningsreg- lerna fattas av NIF:s domsorgan. Antidopningsverksamheten ska följa Världsantidopningskoden.

129

Antidopningsverksamheten i andra länder

SOU 2011:10

Möten mellan parterna

I enlighet med avtalen möts Kulturdepartementet, NIF och ADN regelbundet för att följa upp arbetet på antidopningsområdet.

6.3.2Stiftelsen Antidoping Norge

Den 3 juni 2003 genomfördes ett möte då stiftelsen bildades och samtliga avtal undertecknades. Samma dag genomfördes också kon- stituerande sammanträde i stiftelsen. Den 1 juli 2003 började ADN sitt arbete. ADN är lokaliserat vid Ullevål stadion i Oslo, i samma huskomplex som NIF och en del idrottsförbund. Avsikten var att det inte skulle vara en samlokalisering med NIF, men inte heller så långt bort att den dagliga kontakten med idrottsorganisationerna försvårades. Det har visat sig vara en fördel för verksamheten. Några problem vid bildandet eller överföringen av verksamheten har inte funnits. Stiftelsens företrädare säger sig ha en god ekonomi och gott juridiskt bistånd för sin verksamhet.

6.3.3Antidoping Norges verksamhet inom den organiserade idrotten

Vid bildandet av ADN flyttade 6–7 tjänstemän över från NIF:s antidopningsverksamhet. Antalet anställda är nu 12 personer inom ADN:s kärnverksamhet. Ytterligare två personer bedriver verksam- heten som ligger utanför idrotten. Stor vikt läggs vid att ADN ska vara en kunskapsorganisation som är riktad mot användarna av dess tjänster.

Kärnverksamheten finansieras av staten genom del av överskott från det av norska staten ägda spelbolaget Norsk Tipping AS. Från dessa s.k. tippemedel har 21 miljoner norska kronor beviljats för 2010.

ADN bedriver även visst internationellt antidopningsarbete. Som exempel kan nämnas ett projekt där ADN hjälper till med att bygga upp en antidopningsorganisation i Ryssland. Det norska Utrikesdepartementet har beviljat bidrag till projektet med 0,6 mil- joner norska kronor.

ADN:s dopningskontrollverksamhet administreras från Oslo och landet är indelat i åtta kretsar. I varje krets finns en koordinator, som har en anställning om tre timmar/vecka. Själva kontrollerna utförs av 78 kontrollörer, som är deltidsanställda av ADN.

130

SOU 2011:10

Antidopningsverksamheten i andra länder

ADN har förutom styrelsen ytterligare ett beslutsorgan och tre rådgivande organ. Påtalenämnden som är ett beslutsorgan inom ADN har beskrivits ovan. Det finns en medicinsk kommitté, som ska fungera som rådgivande organ för ADN i medicinska frågor. Ett annat rådgivande organ är den tvärfackliga forskningskommittén. Melde- pliktsrådet fungerar som rådgivande organ när det gäller utfärdad varning enligt reglerna om vistelserapportering, dvs. vissa idrottsut- övares ansvar att regelbundet lämna uppgift om var han eller hon befinner sig för att möjliggöra en dopningskontroll.

ADN tog hösten 2008 initiativ till att etablera ett samarbete med polis och åklagare genom att vända sig till Rigsadvokaten (riksåkla- garen). Denne förklarade sig vara positiv till ett samarbete. Med hänsyn taget till gällande sekretessregler kan polis och åklagare vända sig till ADN med information om miljöer där dopning kan före- komma. Därigenom kan ADN öka informationsinsatserna i sådana miljöer. ADN skulle från sin sida kunna dela med sig av sin kun- skap om dopningsmedel till polis och åklagare. En ny lag, lov om behandling av opplysninger i politiet och påtalemyndigheten och ändringar i lagen, politiregisterloven har antagits av Stortinget men beslut om ikraftträdande har ännu inte fattats. Lagen och lag- ändringarna ger möjligheter till ett utökat samarbete.

ADN bedriver ett antidopningsarbete med bl.a. kontrollverk- samhet samt information och utbildningsverksamhet inom konceptet Ren Idrett, som är ett samlingsnamn för olika projekt som Ren idrett, Ren skola m.fl.

Årliga protokollförda möten hålls med varje specialidrottsför- bund och diskussioner förs också med internationella special- idrottsförbund. Mer information om ADN finns på dess hemsida www.antidoping.no.

6.3.4Antidoping Norges verksamhet utanför den organiserade idrotten

I dokumentet Strategisk destinasjon 2008–2011 finns följande angi- vet som självfinansierade projekt inom ADN.

•Genomföra uppdrag för nationella och internationella organisa- tioner för att stärka antidopningsarbetet inom idrotten.

•Bedriva samarbetsprojekt med organisationer utanför idrotten som är betydelsefulla för bekämpande av dopning i idrottsmiljöer.

131

Antidopningsverksamheten i andra länder

SOU 2011:10

•Genomföra antidopningsprogram i tävlingsmiljöer utanför idrotten.

•Förebygga dopning i utsatta miljöer med betydelse för idrotten och bidra till att reducera tillgängligheten av dopningsmedel för allmänheten.

Projekt riktat till gym- och träningsanläggningar

Ingående i ”Ren-konceptet” finns projektet Rent treningssenter. Projektet vänder sig till stora och små gym- och träningsanlägg- ningar och i dag ingår 140 anläggningar i projektet. Bland dessa finns alla de stora gymkedjorna.

ADN erbjuder ett informationsprogram, innehållande en resurs- pärm, utbildning av anställda, vägledning och material samt rådgiv- ning per telefon eller e-post till gym- och träningsanläggningens antidopningsansvarige. Dessutom erbjuds ett kontrollprogram. De dopningssubstanser som omfattas av förbud är vissa substanser med anabol effekt, hormoner och besläktade substanser samt stimulantia.

Den norska datatillsynsmyndigheten beslutade 2006 med hän- visning till den norska personuppgiftslagen att stoppa möjligheterna att genomföra dopningskontroller i gym- och träningsanläggningar. Beslutet överklagades till högre instans, som ändrade datatillsyns- myndighetens beslut så att det numera är möjligt att genomföra dopningskontroller i gym- och träningsanläggningar efter samtycke. En gym- och träningsanläggning har möjlighet att få tillstånd till lagring av personuppgifter rörande de tränandes hälsa. Av 550 gjorda dopningskontroller visade analyserna att 140 personer använt förbjudna dopningssubstanser. Fyra fall av vägran att lämna dop- ningsprov förekom också. Det är företrädare för den egna gym- och träningsanläggningen som ansvarar för bestraffningen av per- soner som dopat sig.

Andra projekt

Förutom projektet som riktar sig till gym- och träningsanäggningar genomför ADN även informationskampanjer och dopningskon- troller inom försvaret, polismyndigheten och polishögskolan. ADN håller föredrag till dem som så begär, exempelvis fängelseväsendet och skolor. Vidare genomförs en nationell antidopningskampanj till

132

SOU 2011:10

Antidopningsverksamheten i andra länder

vilken Helsedirektoratet, för 2009 bidragit med 0,45 miljoner nor- ska kronor. Kampanjen sker i samarbete med offentliga institutioner i utvalda kommuner och innehåller information och utbildning till resurspersoner och aktiviteter riktade mot lokalidrotten och gym- och träningsanläggningar.

Dopingtelefonen etablerades i Norge 2003 för att informera om konsekvenserna av bruk av dopningsmedel. Den finansieras av Helse- og Omsorgsdepartementet och är placerad vid Oslo Universitets- sjukhus, Aker. Den ingår således inte i ADN:s verksamhet. Doping- telefonen kan kontaktas via telefon vardagar klockan 09.00–15.00 eller via e-post och kan ge råd om risker med bruk av dop- ningsmedel.

6.4Finland

Finland ratificerade Europarådskonventionen mot dopning inom idrotten 1990 och anslöt sig till Unesco-konventionen mot dop- ning inom idrotten 2006. Finland har ingen lagstiftning mot dop- ning inom idrotten. Finland är aktivt i IADA och ANADO.

6.4.1Bildande av Finlands antidopningskommitté

Antidopningsarbete i Finland började mera uttalat inför det första världsmästerskapet i friidrott, som genomfördes i Helsingfors 1983. Året efter bildades en nationell dopningskommitté, vars verksamhet utvecklades successivt, vilket resulterade i en 1990 nybildad orga- nisation inom the Association for Promotion of Sports Medicine and Physiological Testing (Liite ry). Dopningsskandalerna vid världs- mästerskapen i längdskidåkning i Lahti 2001 ledde bl.a. till bildandet av en ny fristående och oberoende organisation, Finlands Anti- dopingkommitté, ADK registrerad förening (FINADA). I Finland blir en ideell förening juridisk person genom att registrera sig i föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen. FINADA bör- jade sin verksamhet den 1 januari 2002. Medlemmar är Finlands Idrott som är det finska riksidrottsförbundet, Finlands olympiska kommitté, Finlands paralympiska kommitté, Finlands idrottsläkareförening och staten, som representeras av Undervisningsministeriet. FINADA finansieras genom statsbidrag och fick 2009 1,6 miljoner euro samt bidrag för genomdrivande av särskilda projekt.

133

Antidopningsverksamheten i andra länder

SOU 2011:10

Inom FINADA finns en styrelse som består av sex ledamöter. Det är medlemmarna som utser ledamöterna. Staten utser tre leda- möter. Dessutom finns en representant för idrottsutövarna med rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemötena. Styrelsen ansvarar för strategiska aktiviteter inom antidopningsområdet och antar, efter samråd med specialidrottsförbunden, antidopningsregelverket som ska följa Världsantidopningskoden.

6.4.2Verksamhet inom den organiserade idrotten

Vid FINADA:s kontor arbetar 10 personer och därutöver finns en deltidsanställd medicinsk chef. FINADA har 25 dopningskontrol- lanter runt om i Finland och utomlands vid behov som är deltids- anställda. De huvudsakliga uppgifterna för FINADA är att genom- föra dopningskontroller och ansvara för olika utbildningsaktiviteter. Antidopningsverksamheten är ISO-certifierad. Vidare bedrivs visst arbete på internationell nivå genom att bistå andra länder i deras antidopningsarbete.

Utbildningsaktiviteterna har särskild fokus på elitidrottsutövare men samarbete sker med olika organisationer och utbildningsanstalter. Varje specialidrottsförbund ska ha ett antidopningsprogram och utbildningen planeras tillsammans med FINADA så att den är an- passad till förbundets verksamhet. Utbildningsverksamheten vänder sig också till personer på föreningsnivå, idrottsskolor m.fl.

FINADA producerar månadsvis informativt material som kan publiceras i idrottsförbundens egna tidskrifter. Användningen av materialet är kostnadsfritt så länge FINADA anges som författare till materialet.

En dispenskommitté inom FINADA beslutar om dispensansök- ningar.

Inom FINADA finns också en övervakningsnämnd. Nämnden består av tre medicinskt utbildade personer och en jurist. Nämnden handlägger bestraffningsärenden och beslutar om ett brott mot idrottens antidopningsregler har skett och vilket straff som är lämpligt. Strafftidens längd bestäms av specialidrottsförbundet. Nämnden har också andra uppgifter i samband med överklaganden av dispensbeslut eller andra beslut m.m. Mer information om FINADA finns på dess webbsida www.antidoping.fi.

134

SOU 2011:10

Antidopningsverksamheten i andra länder

6.4.3Analysverksamhet

Analyser av dopningsprover utförs av det av WADA ackrediterade Doping Control Laboratory United Medix Laboratories Ltd. Analyskostnaderna betalas av FINADA.

6.4.4Verksamhet utanför den organiserade idrotten

Finlands Motionsidrottsförbund och FINADA har i samråd utarbetat ett system med vilket gym- och träningsanläggningar kan stödja den rena motionsidrotten genom att ansöka om ett certifikat som ett tecken på samarbete. I det ingår att gym- och träningsanläggningen ska förebygga bruk, distribution eller marknadsföring av inom idrotten förbjudna dopningssubstanser. Ägarna av gym- och trä- ningsanläggningar åtar sig att utesluta eller på annat sätt förhindra träning av medlem som brutit mot dessa regler. Certifikatet är ett erkännande för de värderingar, moral och attityder som gym- och träningsanläggningen står för.

6.5Island

Europarådskonventionen mot dopning inom idrotten utarbetades politiskt vid Europarådets idrottsministermöte i Reykjavik 1989 varefter Island ratificerade konventionen 1991 och anslöt sig till Unesco-konvention mot dopning inom idrotten 2006. Island har ingen lagstiftning mot dopning inom idrotten.

I Island bedrivs antidopningsverksamheten inom dess centrala idrottsorganisation Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ). Organisationen som även är Islands olympiska kommitté omfattar dock inte alla idrotter på Island. ÍSÍ har undertecknat Världsanti- dopningskoden och har implementerat den i sina regler.

ÍSÍ är den isländska idrottens NADO och Islands antidopnings- verksamhet finns således inom ÍSÍ. Mer information om ÍSÍ finns på dess webbsida (www.isi.is/pages).

6.5.1Verksamhet inom den organiserade idrotten

En dopningskontrollkommitté, som utses av ÍSÍ:s styrelse, består av tre ledamöter. Staten genom Ministeriet för utbildning, veten- skap och kultur har möjlighet att namnge en av ledamöterna.

135

Antidopningsverksamheten i andra länder

SOU 2011:10

Kommittén har ansvaret för planering och utförande av dopnings- kontroller samt handläggning och utredning av analysresultat som tyder på användning av förbjuden substans. I dess uppgifter ingår också att tillsammans med antidopningskommittén organisera och bidra till utbildning om missbruk av droger bland idrottsutövare och dopningskontrollanter.

I antidopningskommittén ingår medlemmar med juridisk res- pektive medicinsk eller annan vetenskaplig kompetens. Den ska, förutom ovan nämnda uppgift, fungera som rådgivande organ till ÍSÍ:s styrelse när det gäller utformning av regelverket om dopning och dopningskontroll av idrottsutövare. Kommittén har vidare till uppgift att anmäla förseelser mot antidopningsreglerna.

Den dömande verksamheten ligger inom ÍSÍ, såväl i första som i andra instans. En idrottsutövare kan därutöver överklaga till Court of Arbitration for Sport (CAS).

Enligt stadgarna får ÍSÍ låta någon annan organisera och genom- föra dopningskontroller samt göra anmälan i fall som avser miss- tänkta förseelser mot antidopningsreglerna.

Analys av dopningsprover utförs i Sverige på dopningslaboratoriet i Huddinge.

En projektgrupp inom ÍSÍ tillsattes 2007 för att utreda om NADO:n framöver skulle ligga inom eller utanför ÍSÍ. Förslaget var att NADO:n skulle skiljas från ÍSÍ och bli en självständig orga- nisation. På grund av den finansiella krisen i Island har beredningen av förslaget blivit försenad. Mycket talar för att förslaget kan för- väntas bli antaget.

6.5.2Verksamhet utanför den organiserade idrotten

ÍSÍ utför i dag dopningskontroller såväl i idrotter inom organisa- tionen som, efter begäran, i fitnessidrotter och i fängelser.

6.6Andra länder

6.6.1Kanada

Kanada ratificerade Europarådskonventionen mot dopning inom idrotten 1996 och anslöt sig till Unesco-konventionen mot dop- ning inom idrotten 2005 som andra land efter Sverige. Kanada är aktiv i det internationella arbetet mot dopning och deltar i IADA

136

SOU 2011:10

Antidopningsverksamheten i andra länder

och ANADO. WADA har förlagt sitt högkvarter till Montreal och får årligen ett betydande finansiellt stöd från Kanadas federala regering och regeringen i delstaten Quebec.

Canadian Centre for Ethics in Sport bildas

Kanada skapade tidigt ett aktivt antidopningsprogram i samband med de olympiska sommarspelen 1976 i Montreal, Kanada som sedan utvecklades vidare inför och genomförandet av de olympiska vin- terspelen 1988 i Calgary, Kanada. En betydande roll för en fortsatt ökad aktivitet mot dopning inom idrotten hade också det positiva dopningsprovet från den kanadensiska sprintern Ben Johnson vid de olympiska sommarspelen 1988 i Seoul, Sydkorea.

Det senare avslöjandet ledde till att Kanadas regering tillsatte en särskild utredning, den s.k. Dubin-utredningen som gav 70 rekom- mendationer med åtgärder som behövde göras för att bekämpa dop- ningen inom idrotten i Kanada. Resultatet blev en sammanslagning av tre befintliga strukturer; Canadian Anti-Doping Organization (CADO), Canadian Centre for Drug-Free Sport (CCDS) och senare även Fair Play Canada. År 1995 bildades den nuvarande organisa- tionen Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES), vilken är en icke vinstdrivande organisation.

Canadian Centre for Ethics in Sports verksamhet

År 2004 antog Kanadas federala regering tillsammans med provins- regeringarna ett gemensamt policyprogram mot dopning inom idrotten (Canadian Policy Against Doping in Sport). Kanada har ingen antidopningslag utan policyprogrammet bygger på frivilligt samtycke från idrottsorganisationer. En förutsättning för de idrotts- organisationer som tar emot statliga bidrag är att de implementerar detta program i sin verksamhet och ger CCES rätt att dopnings- kontrollera deras aktiva idrottare. Programmet har en nyckelroll i Kanadas arbete mot dopning inom idrotten och har senast reviderats 2010 för att motsvara kraven i Världsantidopningskoden. Ett syfte med det internationella engagemanget är att säkerställa att icke dopade kanadensiska idrottare som tävlar internationellt ska kunna göra det på lika villkor utan att idrottare från andra länder är dopade. Mer information om CCES finns på dess webbsida (www.cces.ca).

137

Antidopningsverksamheten i andra länder

SOU 2011:10

Utifrån programmet har CCES satt upp sin målsättning att fostra etisk idrott för alla kanadensare. Deras vision är att idrotten i Kanada ska präglas av följande egenskaper:

•En idrott som är tillgänglig för alla kanadensare där alla del- tagare känner sig trygga och välkomna.

•En idrott som värderar deltagande och framstående egenskaper.

•En idrott som är byggd på respekt, rent spel och hög etisk stan- dard.

•En idrott som hängivet fostrar och försäkrar bevarandet av idrottens glädje och positiva hälsoeffekter.

CCES har i sitt program hela kanadensiska folket som målgrupp. Kontrollverksamheten riktar sig främst till elitidrottare i olympiska idrotter men även eliten i andra idrotter. Idrotten i bredare per- spektiv berörs främst av värdegrundande information. Såväl elit som yngre talanger ges även utbildning, främst genom Internetbaserat utbildningsmaterial kring etiska frågor och antidopning. CCES genomförde verksamhetsåret 2008/09 sitt högsta antal dopnings- kontroller någonsin, 3 951 stycken, av dessa var 16 positiva. Av dessa positiva analyser avsåg 10 stycken bruk av cannabis.

Kanada har ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium i Montreal som utför analyser åt CCES. Inför och under de olym- piska vinterspelen 2010 i Vancouver, Kanada arbetade flera ledande personer från CCES i den olympiska antidopningsorganisationen för spelen, vilket bidrog till att CCES under den tiden ökade foku- seringen på kärnuppgifterna.

CCES basverksamhet finansieras av Sport Canada som är en statlig myndighet som ger stöd till idrotten i Kanada. Dessutom bedriver CCES projektverksamhet som finansieras genom de sam- arbetsorganisationer som finns i respektive projekt. Vanliga projekt är inriktade på att stödja idrottsförbund och klubbar med att utveckla etiska program och riktlinjer för verksamheten.

Tvistelösning i idrottsfrågor i Kanada

Genom ett tillägg i Kanadas federala lag om främjande av fysisk aktivitet och idrott etablerades 2004 en idrottens tvistelösnings- organisation i form av ett icke vinstdrivande företag, Sport Dispute

138

SOU 2011:10

Antidopningsverksamheten i andra länder

Resolution Centre of Canada (SDRCC), se webbsidan www.crdsc- sdrcc.ca/documents/eng/Bill-C-12.pdf. Av lagen framgår att de tvistelösningar som SDRCC avger inte är bindande vid en eventuell prövning i domstol. Syftet med SDRCC är att erbjuda idrotts- rörelsen ett nationellt alternativ för tvistelösning av idrottsdispyter och ge experthjälp och stöd för alternativa lösningar i tvistemål. Med ovanstående menas tvister mellan idrottsorganisationer och tvister mellan idrottsorganisationer och enskilda som har anknyt- ning till dem, inklusive dess medlemmar. För mer information se webbsidan (www.crdsc-sdrcc.ca/eng/about-history.jsp).

Sedan 1 juni 2004 dömer SDRCC även i dopningsmål. Det arbetet organiseras i en dopningstribunal där i första instans en domare som hämtas bland skiljedomarna bestämmer påföljden. CCES föreslår påföljden i ett positivt dopningsfall som den skyldiga kan välja att acceptera eller föra vidare till tribunalen. Dopningstribunalens beslut i första instans kan överklagas och då utser Dopningstribunalen tre domare bland skiljedomarna som tillsammans prövar domen. Därefter kan domen inte överklagas i Kanada, men till Court of Arbitration for Sport (CAS) i enlighet med Världsantidopningskodens regler.

6.6.2Nederländerna

Nederländerna har ratificerat Europarådskonventionen mot dopning inom idrotten 1995. Unesco-konventionen mot dopning inom idrotten ratificerades av Nederländerna 2006. Nederländerna har ingen lagstiftning mot dopning inom idrotten. Enligt uppgift förbereds dock en lag om dopning inom idrotten för att underlätta överföring av personskyddad information i enlighet med Världsantidopningskodens bestämmelser. Nederländerna deltar aktivt i IADA och ANADO.

Anti-doping Autoriteit Nederland bildas

Stiftelsen Anti-doping Autoriteit i Nederland (stiftelsen) bildades 2006 och har haft verksamhet sedan juni 2006. Stiftelsen är en sam- manslagning av två olika organisationer dels NeCeDo som arbetade med förebyggande insatser som information och utbildning, dels DoCoNed som arbetade med dopningskontrollverksamhet. Samman- slagningen pågick under en längre tid och medförde betydande kost-

139

Antidopningsverksamheten i andra länder

SOU 2011:10

nader utöver budget. Ministeriet för hälsa, välfärd och idrott be- kostade merkostnaderna vid starten av stiftelsen genom ökade bidrag.

Anti-doping Autoriteit Nederlands verksamhet

I det förebyggande arbetet definieras olika målgrupper och olika informationskanaler används för dem.

För elitidrottare bedrivs omfattande information om dopning som innefattar bl.a. hälsorisken, idrottsutövarens rättigheter och skyldigheter enligt dopningsreglerna, dopningskontrollsprocedurer och en informationskampanj kallad ”100 % Dope Free”. Kampanjen syftar till att föra ut elitidrottarnas negativa uppfattning om dopning och därigenom påverka attityder bland ungdomar och andra med- borgare. Alla elitidrottare som ingår i den registrerade dopnings- kontrollgruppen ska årligen delta i den utbildning om dopning som stiftelsen har.

En annan målgrupp är den stödpersonal som finns runt elit- idrottaren. De ges en motsvarande information som elitidrottarna får men information ges med inriktning på stödpersonalens rättig- heter och skyldigheter enligt antidopningsreglerna.

För personal vid gym- och träningsanläggningar genomförs utbildning av instruktörer m.fl. Då ges information om olika typer av dopning, riskerna med bruk av dopningsmedel och hur dop- ningsmedel verkar samt vilka biverkningar de kan ha. Vidare infor- meras om risker med näringstillskott, förebyggande insatser samt en särskild informationskampanj kallad ”Eigen Kracht”.

För målgrupperna finns tre olika informationsverktyg. Elitidrottarna och stödpersonal medverkar i webbsidan www.100procentdopefree.nl och får information via e-post eller tele- fon. Personal vid gym- och träningsanläggningar får även de informa- tion via e-post och telefon samt via webbsidan www.eigenkracht.nl.

Stiftelsens information via telefon och e-post är koncentrerad till den s.k. ”Doping Infolijn” som är öppen fyra dagar i veckan klockan 13.00–16.00. Under 2009 genomfördes drygt 1 400 sådana kontakter, en ökning med 10 procent från året innan. Av kontak- terna med idrottsutövare var 91 procent elitidrottare och 9 procent utövare på gym- och träningsanläggningar eller idrottsskolor.

Stiftelsen genomförde 2009 sammanlagt 2 065 dopningskontroller i det nationella dopningskontrollprogrammet som omfattar 32 olym- piska specialidrottsförbund och 17 ickeolympiska förbund. Därut-

140

SOU 2011:10

Antidopningsverksamheten i andra länder

över genomförde stiftelsen ytterligare 571 dopningskontroller på beställning av främst internationella specialidrottsförbund.

För analyser av dopningsprover köper stiftelsen tjänster från två av WADA ackrediterade dopningslaboratorier, dels laboratoriet i Köln, Tyskland, dels laboratoriet i Gent, Belgien. Mer information om stiftelsen finns på dess webbsida www.dopingautoriteit.nl.

6.6.3Tyskland

Tyskland ratificerade Europarådskonvention mot dopning inom idrotten 1994 och tilläggsprotokollet till konventionen 2008 samt Unesco-konventionen mot dopning inom idrotten 2007. Tyskland har ingen lag mot dopning inom idrotten.

Nationale Anti Doping Agentur Deutschland bildas

Tyskland genomgick i slutet av 2009 en utvärdering av landets anti- dopningsverksamhet i förhållande till Europarådskonventionen mot dopning inom idrotten. Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade från den rapport som upprättades i Inrikesministeriet samt den rapport som lämnades av den av konventionens Övervakningsgrupp utsedda granskningsgruppen (T-DO (2010) 17).

Antidopningsverksamheten är en del av elitidrottsverksamheten i Tyskland vilket ger förbundsstaten mandat att agera. Breddidrotten i Tyskland är en fråga som hanteras av respektive delstat.

Antidopningsverksamheten sker i samverkan mellan förbunds- staten (Inrikesministeriet), delstaterna, tyska olympiska idrottsför- bundet och den nationella antidopningsorganisationen (Nationale Anti Doping Agentur Deutschland, NADA). Idrottsrörelsen består av självständiga ideella organisationer, vars självbestämmanderätt respekteras högt. Implementeringen av den av riksdagen antagna antidopningspolicyn grundar sig på överenskommelse mellan för- bundsstaten, delstaterna och idrottsrörelsen.

Samarbetet mellan förbundsstaten (Inrikesministeriet), delstaterna, tyska olympiska idrottsförbundet och NADA är formaliserat i olika överenskommelser ingående i en nationell antidopningsplan, anta- gen i september 2009.

Idrottens paraplyorganisation är Deutsche Olympische Sport Bund (DOSB). Den bildades 2006 genom en sammanslagning av

141

Antidopningsverksamheten i andra länder

SOU 2011:10

tyska olympiska kommittén och tyska riksidrottsförbundet. I DOSB ingår 60 nationella olympiska och icke-olympiska specialidrottsför- bund. De 16 delstaterna har också sina paraplyorganisationer, vilka omfattar all idrott inom respektive delstat med särskild fokus på motionsidrott och unga idrottsutövare.

NADA bildades 2002 som en stiftelse av förbundsstaten, delsta- terna och staden Bonn, där NADA har sitt säte, samt privata före- tagare. Stiftelsekapitalet var motsvarande 10 miljoner kronor med avsikten att NADA skulle kunna agera oberoende.

Nationale Antidoping Agentur Deutschlands verksamhet

NADA ersatte den för tyska riksidrottsförbundet och den olympiska kommittén gemensamma antidopningskommissionen. De fem första årens verksamhet präglades av stor skillnad mellan förväntningarna på den nya organisationen och de resurser som ställdes till dess för- fogande. År 2007 var NADA nära en konkurs. Rekonstruktionen slutfördes 2008. NADA finansieras av staten och genom intäkter för uppdrag till idrottsorganisationerna.

Stiftarna representeras i en överstyrelse som har till uppgift att övervaka användningen av stiftelsekapitalet och fattade princip- beslut. Stiftelsen har också en styrelse, bestående av fem experter inom olika områden samt stiftelsens verkställande direktör. Styrelsen beslutar om NADA:s huvudsakliga arbete.

NADA:s verksamhet består i att

•implementera ett standardiserat dopningskontrollsystem i Tyskland,

•bevilja dispenser och besvara frågor om droger och mediciner,

•arbeta med förebyggande insatser,

•implementera Världsantidopningskoden i NADA-koden,

•bistå förbund och idrottsutövare med (juridisk) rådgivning,

•etablera en oberoende skiljedomstol inom idrotten, samt

•samarbeta internationellt.

Världsantidopningskoden har implementerats i NADA-koden. Bun- denheten gentemot NADA-koden säkerställs genom de olika special- idrottsförbundens stadgar och genom licenser eller avtal med

142

SOU 2011:10

Antidopningsverksamheten i andra länder

idrottsutövarna. Att ha implementerat koden är en förutsättning för statliga och delstatliga bidrag.

NADA organiserar dopningskontroller utanför tävlingar för alla specialidrottsförbund och hanterar vistelserapportering och bom- kontroller som uppstår när en dopningskontrollant inte kan finna en idrottsutövare på den plast som han eller hon uppgivit i sin vis- telserapportering. Vidare utförs kontroller i samband med tävlingar i de flesta specialidrottsförbund inom deras respektive organisation.

NADA:s kontroller genomförs av ett privat företag, som inte är ISO-certifierat enligt WADA:s kontrollstandard, men där NADA har krav på kvaliteten vid genomförandet.

För analyser av dopningsprover finns i Tyskland två av WADA ackrediterade dopningslaboratorier. Laboratorierna finns i Dresden och Köln. De är knutna till universitet och forskningsverksamhet. NADA avgör till vilket laboratorium tagna dopningsprov ska skic- kas. Laboratorierna erhåller varje år bidrag från staten. Under 2009 uppgick bidragen till 2 miljoner euro.

Beslut i ärenden om påstådda förseelser mot dopningsreglerna fattas, beträffande tävlingskontroller undantagsvis inom idrotten ifråga, mestadels av oberoende skiljedomstolar. Mer information om NADA finns på dess webbsida www. nada-bonn.de.

143

7Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

7.1Inledning

Enligt direktiven ska utredningen lämna förslag till utformning av den framtida nationella antidopningsverksamheten och undersöka möjligheterna att bilda en fristående nationell antidopningsorga- nisation, som staten och idrottens centrala organisation ska ha ett delat ansvar för.

Utredningen ska vidare bedöma i vilken mån en ny nationell antidopningsorganisation kan bidra till samhällets insatser mot dopning utanför idrotten.

7.2Nuvarande ordning

7.2.1Inledning

Idrottens antidopningsarbete i Sverige sker i dag inom Sveriges Riksidrottsförbund (Riksidrottsförbundet, RF). I kapitel 2 har lämnats en beskrivning av arbetet mot dopning. RF har sedan starten av antidopningsarbetet varit den nationella antidopningsorganisa- tionen inom idrotten. Som redovisats i kapitel 3 har tillkomsten av Världsantidopningsbyrån (World Anti-Doping Agency, WADA) 1999 och antagandet av Världsantidopningskoden medfört ökade ambitioner och krav på idrottsorganisationerna, staterna och de natio- nella antidopningsorganisationerna i världen, även i Sverige.

Antidopningsverksamheten inom RF-idrotten har vuxit i omfatt- ning under många år. Genom ökade statliga bidrag för verksam- heten har den kunnat utvecklas utifrån intentionerna i Världsanti- dopningskodens bestämmelser och de internationella standards som WADA beslutar.

145

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

SOU 2011:10

Övervakningsgruppen för Europarådskonvention mot dopning inom idrott har 2004 genomfört en utvärdering av Sveriges åtaganden enligt konventionen och av gruppens utvärderingsrapport framgår att antidopningsverksamheten i Sverige bedrivs på ett bra sätt, även om ett antal rekommendationer till förbättring gavs. Utvärderingen genomfördes dock på antidopningsverksamheten innan Världsanti- dopningskoden trädde ikraft.

7.2.2Förhållandet till omvärlden

Utredningen har i kapitlen 3, 4 och 6 gjort en kartläggning av den internationella miljön för idrottens antidopningsverksamhet. Av den redogörelsen framgår att den nuvarande ordningen med RF som nationell antidopningsorganisation (NADO) inte strider mot Sveriges åtaganden enligt de två internationella antidopningskonventionerna inom idrotten i Unesco och Europarådet.

Gentemot idrottsvärlden i övrigt kan dock den nuvarande ord- ningen uppfattas som problematisk.

Det krävs inte enligt Världsantidopningskoden att antidop- ningsverksamheten ska ligga utanför själva idrottsrörelsen. Det skulle dock kunna uppstå situationer där den svenska modellen kan ifrågasättas. RF ger i dag bidrag till såväl elit- som breddidrotts- verksamhet i sina medlemsförbund samtidigt som RF kontrollerar att dopning inte förekommer i samma förbunds verksamhet. För- bunden beslutar om RF:s ledande beslutsorgan och verksamhets- inriktning vid RF-stämman. Bara en misstanke om att dopnings- kontroller kan hanteras på sådant sätt att det påverkar utgången av idrottstävlingar eller att det finns en möjlighet att dölja en elit- idrottsutövares bruk av prestationshöjande medel kan påverka svensk idrotts trovärdighet internationellt. Tävlande och idrottsledare på internationell nivå från andra länder än Sverige skulle kunna miss- tänka att förseelser mot dopningsreglerna i Sverige av nationella skäl inte beivras i enlighet med Världsantidopningskoden. Det är den motsvarande trovärdighetsfrågan som i andra länder i Europa lett till bildandet av en från idrotten fristående nationell antidopnings- organisation.

En annan nackdel med nuvarande ordning är att i Europaråds- konvention mot dopning inom idrotten anges att konventionen omfattar all organiserad idrott. Alla idrottsorganisationer som bedriver verksamhet i Sverige är emellertid inte medlemmar i RF.

146

SOU 2011:10

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

Statens bidrag för antidopningsverksamheten har fördelats till RF. De statliga medlen täcker alltså endast antidopningsverksamhet inom de idrotter som är anslutna till RF. Det innebär att en idrott som inte är ansluten till RF inte omfattas av RF:s antidopnings- verksamhet eller annan statligt understödd antidopningsverksamhet även om idrotten verkar under ett internationellt förbund som är undertecknare av Världsantidopningskoden och alltså borde ha en nationell antidopningsverksamhet med kontroller och annan verk- samhet.

7.2.3Ansvarsfördelningen inom RF

Ansvar

Det är RF genom Riksidrottsstyrelsen (RS) som ytterst ansvarar för förbundets verksamhet gentemot medlemsförbunden samt mot regeringen och Regeringskansliet som bidragsgivare och mottagare av redovisning av bidragets användning. Detsamma gäller när någon enskild eller organisation riktar klagomål på förbundets verksamhet, även i dopningsfrågor. Ytterst är det även RS som företräder förbun- det i arbetsrättsliga frågor. RS ansvar i dessa delar kan inte delegeras.

Av RF:s stadgar följer att Dopingkommissionen – förutom att den har specificerade uppgifter – ska verka för och övervaka efter- levnaden av idrottens antidopningspolicy. Ansvaret för att ta fram en sådan policy och riktlinjer anses dock ligga hos RS och beslut om detta fattas av RF-stämman. Den policy som finns är sedan länge att allt bruk av dopningsmedel är oacceptabelt och att inget idrotts- resultat är så värdefullt att bruk av dopningsmedel kan försvaras. I verksamhetsinriktningen för RF 2010–2011 anges att en av idrottens värdegrunder är att verka mot fusk, dopning och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrotts- arenan.

Dopingkommissionens har ansvar för de antidopningsfrågor som finns uppräknade som arbetsuppgifter för kommissionen i RF:s stadgar. Samtidigt ligger ansvaret för policyfrågor och resurserna att förverkliga antidopningsarbetet i RS.

147

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

SOU 2011:10

Ekonomiskt ansvar och personalansvar

Som framgått tidigare är det RS som har ansvaret för att det statliga bidraget används på avsett sätt. Detta gäller även den del av bidra- get som specialdestinerats till antidopningsverksamhet.

Dopingkommissionen har enligt stadgarna ett antal specificerade uppgifter men har inte det formella inflytandet över hur pengarna ska fördelas på de olika uppgifterna. Kommissionen har heller inte inflytande över personalen inom antidopningsverksamheten. Detta innebär enligt företrädare för kommissionen att det skulle kunna vara svårt för kommissionen att bedriva en effektiv verksamhet. Det innebär i praktiken också att Dopingkommissionen skulle kunna hindras att utföra sina stadgeenliga uppgifter genom en av RS beslutad omfördelning av verksamheten inom budgeten. Likaledes kan det bli omöjligt för kommissionen att genomföra sin verksamhet om RF-kansliet, som har personalansvaret för personalen inom Antidopinggruppen vid RF-kansliet, avdelar sådan personal för annan verksamhet. Denna otydlighet mellan RS och kommissionen i hur ansvaret för hur antidopningsverksamheten ska bedrivas har funnits sedan lång tid tillbaka.

Andra aspekter på ansvarsfördelningen inom RF

Ovan redovisade förhållanden om RF:s organisation visar att det finns inneboende naturliga motsättningar i organisationen där olika intressen kan leda åt olika håll. De förhållanden som beskrivits ovan komplicerar dock endast i begränsad utsträckning planering och genomförande av verksamheten. Det finns i alla fall en potential att förbättra förutsättningarna för att bedriva antidopningsverksamheten inom idrotten. RS skulle tydligare kunna delegera arbetsuppgifter i antidopningsverksamheten till Dopingkommissionen och ge Anti- dopinggruppen en friare roll i kansliorganisationen för att därigenom kunna underlätta för kommissionen att arbeta på ett effektivare sätt.

En fördel innebär det dock att RF med sin samlade kansliorga- nisation har möjlighet att ge stöd i särskilda kompetensfrågor till antidopningsverksamheten och att utföra administrativa uppgifter på ett kostnadseffektivt sätt. Den nuvarande organisatoriska närheten mellan antidopningsverksamheten i RF och specialidrottsförbunden samt distriktsidrottsförbunden har också bidragit till att underlätta dialogen i antidopningsverksamheten.

148

SOU 2011:10

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

7.2.4Slutsatser

Flera av de problem som beskrivits ovan med en antidopnings- organisation inom RF kan förbundet komma tillrätta med under förutsättning att det skapas en tydlig antidopningspolicy inom RF. I en sådan policy ska ingå riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas samt delegation av ansvar till antidopningsorganisationen inom RF med ökat budgetansvar och arbetsledande ansvar för personal inom verksamheten. Antidopningsverksamheten skulle då alltjämt kunna regleras inom RF.

Kvar finns dock en risk att svensk idrotts trovärdighet skadas – främst internationellt – då såväl idrottsverksamheten som den utre- dande, anmälande och dömande funktionen i antidopningsverk- samheten finns inom samma organisation. Därtill kommer frågan om hur antidopningsverksamheten enligt Världsantidopningskoden ska bedrivas i de idrotter som inte är medlemmar i RF. Dessa omständigheter talar för att delar av antidopningsverksamheten bör flyttas från RF.

Ett argument för staten för att bilda en fri och självständig natio- nell antidopningsorganisation med ett gemensamt ansvar med RF är att Sverige omfattas av två internationella konventioner mot dop- ning inom idrotten som medför statliga åtaganden. Vidare anslår staten årligen betydande bidrag till idrottens antidopningsverk- samhet och till idrottsorganisationerna inom RF. Idrottens tro- värdighet är viktig även för staten eftersom den är en förutsättning för den statliga idrottspolitiken som bygger på statens tilltro till den fria och självständiga idrottsrörelsen.

Ett starkt argument är också idrottsrörelsens egen önskan att tillskapa en fri och självständig nationell antidopningsorganisation (NADO) med ett gemensamt ansvarstagande mellan idrottsrörelsen och staten.

Det anförda talar enligt utredningen starkt för att det bör skapas en fristående nationell antidopningsorganisation. Utredningen kommer längre fram att diskutera om hur denna NADO ska se ut och vilken verksamhet den föreslås bedriva.

149

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

SOU 2011:10

7.2.5 Arbetsuppgifter inom idrotten för en nationell antidopningsorganisation

Förslag: Delar av RF:s antidopningsverksamhet ska skiljas från förbundet och i stället hanteras av en ny fristående nationell antidopningsorganisation.

Den fristående nationella antidopningsorganisationen ska ha följande arbetsuppgifter inom idrotten:

•Upprätta plan för antidopningsarbetet inom idrotten,

•i samråd med RF utarbeta regelverk för antidopningsarbetet inom idrotten,

•utarbeta och anta föreskrifter för verksamheten,

•bedriva dopningskontrollverksamhet, inklusive utredning av förseelser mot dopningsreglerna,

•publicera den av WADA beslutade listan över förbjudna sub- stanser och metoder,

•handlägga ansökningar om dispenser och bevilja dispenser för idrottsutövare som av medicinska skäl behöver använda pre- parat som innehåller dopningsklassad substans,

•anmäla misstänkta förseelser mot dopningsreglerna för bestraff- ning till RF och fatta beslut om avstängning under utredningen där så föreskrivs i regelverket,

•bedriva informations- och utbildningsverksamhet och annan förebyggande verksamhet mot dopning,

•delta i internationellt samarbete inom antidopningsområdet inom idrotten,

•initiera forskning inom antidopningsområdet inom idrotten, och

•lämna förslag och synpunkter till RF beträffande RF:s värde- grundande verksamhet inom antidopningsområdet.

I avsnitten 6.2 och 6.3 har bl.a. redogjorts för de arbetsuppgifter som den danska respektive den norska fristående nationella anti- dopningsorganisationen har. Uppgifterna är i princip desamma men uttrycks på olika sätt. Den uppgiftsbeskrivning som gjorts i Norge

150

SOU 2011:10

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

överensstämmer i huvudsak med vad som i dag utförs inom Anti- dopinggruppen och Dopingkommissionen i Sverige och skulle kunna tjäna som underlag för uppgiftsfördelningen mellan RF och en fri- stående nationell antidopningsorganisation.

I Norge har NADO:n uppgiften att anmäla en misstänkt för- seelse mot dopningsreglerna till den beslutande instansen inom Norges Idrettsforbund medan i Danmark utredningen beträffande en misstänkt förseelse överlämnas till Danmarks Idrætsforbund för anmälan och beslut.

Ur trovärdighetssynpunkt är det viktigt att den utredande verk- samheten ligger utanför idrotten. Misstanken om en situation där en dopad idrottsutövare inte påförs någon sanktion av nationella skäl som beskrivits ovan, måste undvikas för att upprätthålla idrotts- rörelsens trovärdighet. Med det underlag som samlas in i ett ärende, vilket kommunicerats med den misstänkte, bör den organisation som har ansvar för kontrollverksamheten göra bedömningen om en anmälan avseende förseelse mot idrottens antidopningsregler ska göras eller inte. Uppgiften att utreda och anmäla misstanke om för- seelse mot dopningsreglerna inom idrotten bör därför ingå i upp- räkningen av arbetsuppgifter för NADO:n. I uppgiften bör också ingå att det ska åligga NADO:n att fatta beslut om avstängning under en utredning om misstänkt förseelse enligt regelverket.

Mot bakgrund av de positiva erfarenheterna från Norge med en särskild Påtalenämnd som en del av den norska antidopningsorga- nisationen talar mycket för att en motsvarande anmälningsfunktion ska inrättas i en särskild organisatorisk enhet inom NADO:n. En sådan funktion kan bidra till att stärka kvaliteten i NADO:ns beslut att anmäla misstanke om förseelse mot dopningsreglerna. Om NADO:n anser att beslutet i ett bestraffningsärende av Doping- nämnden eller Riksidrottsnämnden inte är i enlighet med Världs- antidopningskodens bestämmelser ska den ha möjlighet att överklaga till Riksidrottsnämnden och i vissa fall till Court of Arbitration for Sport.

I vissa sammanhang påtalas att även den ”dömande” verksam- heten ur trovärdighetssynpunkt borde ligga utanför idrotten. Argu- mentet för detta är vanligtvis att det finns risk att idrottsorga- nisationen skulle kunna överväga att lindra eller hindra bestraffning av dopningsförseelse eftersom avslöjande av en sådan förseelse av vissa kan ses som negativt för idrottens goda rykte och värde gent- emot allmänheten, sponsorer och bidragsgivare.

151

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

SOU 2011:10

I dag är det Dopingnämnden som ”dömer” i första instans och Riksidrottsnämnden som ”dömer” i andra instans. Båda nämnderna står utanför inflytande från medlemsförbunden i RF. Som redovisas i avsnitt 2.4 väljs ledamöterna direkt av RF-stämman. Samtliga leda- möter ska vara medlemmar i en idrottsförening. Dessutom ska i båda nämnderna ordförande och vice ordförande ha domarkompe- tens. Vid prövning av ett ärende deltar inte en ledamot som står i något jävsförhållande till den som är föremål för beslut eller den idrottsorganisation den anmälde tillhör. Förutom WADA:s och det internationella förbundets möjlighet att överklaga till högre instans är också NADO:ns motsvarande möjlighet en garanti för att dop- ningsförseelser bestraffas enligt Världsantidopningskoden. Det är viktigt att idrottens organisationer fortsätter att ta ett betydande ansvar för att upprätthålla en ansvarsfull och rättvis bedömning av den som misstänks för en förseelse mot idrottens dopningsregler.

Ansvarsfördelningen där NADO:n ansvarar för att utreda och anmäla brott mot Idrottens antidopningsregler och RF genom i första hand Dopingnämnden svarar för att besluta om bestraffning anses vara väl avvägd mellan å ena sidan idrottens eget ansvarstagande att besluta om bestraffning för brott mot idrottens eget regelverk, å andra sidan säkerställa rättssäkerheten för såväl den enskilda idrottsut- övaren som idrottsorganisationen genom att en opartisk NADO har gjort utredningen om misstanke om förseelse mot antidopnings- reglerna. Detta är särskilt viktigt eftersom sanktioner för förseelser mot idrottens antidopningsregler är förhållandevis hårda jämfört med sanktioner för andra förseelser mot regelverket inom idrotten. Utredningen anser som framgått ovan att uppgiften att besluta i ett bestraffningsärende mot RF-idrottens antidopningsregler bör finnas kvar inom RF. När det gäller annan idrottsverksamhet som inte ingår i RF men som är bunden av Världsantidopningskoden bör samma krav ställas på organisationen när det gäller att fatta beslut om påföljd beträffande förseelse mot dopningsreglerna.

Det regelverk som ska styra antidopningsverksamheten och som ska utgöra en implementering av Världsantidopningskoden bör utformas genom ett samarbete mellan RF och NADO:n. RF:s stad- gar måste klargöra att de i RF ingående specialidrottsförbunden och deras medlemmar är bundna av ett antidopningsreglemente (Idrottens antidopingreglemente). Detta reglemente bör upprättas i samråd mellan RF och NADO:n och antas, liksom ändringar i RF:s stadgar, av RF-stämman. De föreskrifter, som behövs, bör utarbetas och antas av NADO:n.

152

SOU 2011:10

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

Med ledning av de arbetsuppgifter som Antidopinggruppen och Dopingkommissionen inom RF har och de uppgifter som de natio- nella antidopningsorganisationerna främst i Norge och Danmark har föreslår utredningen att en fristående nationell antidopningsorganisa- tion i Sverige huvudsakligen ska ha följande uppgifter på idrotts- området:

•Upprätta plan för antidopningsarbetet inom idrotten,

•i samråd med RF utarbeta regelverk för antidopningsarbetet inom idrotten,

•utarbeta och anta föreskrifter för verksamheten,

•bedriva dopningskontrollverksamhet, inklusive utredning av för- seelser mot dopningsreglerna,

•publicera den av WADA beslutade listan över förbjudna sub- stanser och metoder,

•handlägga ansökningar om dispenser och bevilja dispenser för idrottsutövare som av medicinska skäl behöver använda preparat som innehåller dopningsklassad substans,

•anmäla misstänkta förseelser mot dopningsreglerna för bestraff- ning till RF och fatta beslut om avstängning under utredning där så föreskrivs i regelverket,

•bedriva informations- och utbildningsverksamhet och annan förebyggande verksamhet mot dopning,

•delta i internationellt samarbete inom antidopningsområdet inom idrotten,

•initiera forskning inom antidopningsområdet inom idrotten, och

•lämna förslag och synpunkter till RF beträffande RF:s värde- grundande verksamhet inom antidopningsområdet.

Detta innebär att RF alltjämt har att driva en värdegrundande verk- samhet inom antidopningsområdet, att besluta om idrottens anti- dopningsregler, att besluta om åtgärder mot specialidrottsförbund som inte uppfyller sina stadgeenliga skyldigheter att aktivt arbeta för en dopningsfri verksamhet inom förbundet och anslutna före- ningar, att upprätta mål för idrottens antidopningsarbete och att vara ”dömande instans” vid misstänkta förseelser mot dopningsreglerna inom RF-idrotten.

153

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

SOU 2011:10

7.3Samarbete utanför idrotten

7.3.1Inledning

Enligt direktiven ska utredningen utreda i vilken mån en fristående NADO kan bidra till samhällets insatser mot dopning även utanför idrotten. I första hand avses behovet av kunskapsuppbyggnad och informationsspridning och om dessa kan hanteras inom eller utan- för en fristående NADO.

I avsnitt 5.3 har utredningen pekat på behov och möjligheter till samordning mellan den antidopningsverksamhet som i dag bedrivs inom idrotten och den som bedrivs utanför idrotten riktad till gym- och träningsanläggningar. En NADO skulle kunna ha en viktig roll såväl inom som utanför idrotten genom den kompetens den för med sig från idrotten och kommer att upparbeta över tid.

En NADO kunde ta ett ökat samordningsansvar för aktörer utanför myndighetssfären. NADO:ns samarbete med myndigheter och pågående projekt som arbetar med antidopningsverksamhet och som finansieras av myndigheter skulle kunna leda till en bättre samordning av de gemensamma insatser som görs mot dopning i samhället.

Folkhälsoinstitutet har ett ansvar för att följa upp folkhälso- målet som berör dopning vilket är av vikt för att nå framgång i att bekämpa dopningen i samhället. Folkhälsoinstitutets arbete med att engagera drogsamordnare på länsnivå i antidopningsarbetet är betydelsefullt, såväl för att ge stöd åt de lokala drogsamordnarna i kommunerna som för NADO:ns kommande förebyggande anti- dopningsverksamhet riktad till gym- och träningsanläggningar.

Utredningen anser att det är av stor betydelse att nå effektivitet och framgång i det förebyggande arbetet mot dopning och föreslår därför att NADO:n och Folkhälsoinstitutet ska samarbeta med varandra, inom ramen för sina uppdrag. Utredningen konstaterar att Folkhälsoinstitutet har ett ansvar i vissa frågor där NADO:n förutses bli en operativ aktör. Rollfördelningen mellan NADO:n och Folkhälsoinstitutet bör därför bli föremål för en framtida dia- log för att undvika otydlighet och onödigt dubbelarbete

154

SOU 2011:10

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

7.3.2Verksamheter som kan vara aktuella utanför idrotten

Inledning

Utredningen har tagit del av den aktionsplan som utarbetats av kommittén Mobilisering mot narkotika (S 2002:03). Planen över- lämnades till Socialdepartementet i december 2006. En uppgift för kommittén var att föra in arbetet mot dopning i aktionsplanen. Planen innehåller ett antal aktiviteter inom antidopning, som kan vara av intresse för kommande överväganden. Dessa är:

•Forskning på antidopningsområdet, bl.a. kartläggning av risk- grupper, missbruksmönster m.m.

•Uppbyggnad av kunskapscentra på nationell, regional och kom- munal nivå.

•Kunskapsutveckling hos personal vid de brottsbekämpande myndigheterna, dvs. polis, åklagare, advokater, domare och nämndemän.

•Förebyggande åtgärder, bl.a. riktade samverkansinsatser med gym- och träningsanläggningar.

•Informations- och opinionsbildande arbete.

Dessa aktiviteter kan tas till utgångspunkt för en diskussion om vilka verksamheter inom samhällets antidopningsarbete som skulle kunna samordnas på ett bättre sätt än för närvarande.

Forskning

Ofta uttrycks ett stort behov av forskning såväl inom det medi- cinska området som inom beteendevetenskapen. Forskningsmedel kan sökas hos olika forskningsråd. Dopingjouren har kontakter med forskare och bedriver viss forskning.

Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och idrottshög- skolan i Stockholm ger stöd till idrottsforskning med statliga medel. Att initiera forskning är en av de uppgifter som nämns ovan. Denna uppgift utförs i dag av RF. En NADO med uppgifter även utanför idrotten skulle kunna ha en viktig uppgift i att initiera forskning samt vara ett rådgivande organ i samband med ansökningar om forsk- ning på antidopningsområdet även utanför idrottssfären.

155

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

SOU 2011:10

Kunskapsbank

Nedan diskuterar utredningen begreppet kunskapsbank som skiljer sig från begreppet kunskapscentra. Innehållsmässigt beskriver begreppet kunskapsbank att samla kunskap och att tillhandahålla utbildning och information på nationell nivå. Begreppet nationellt kunskapscentrum har kommit att bli en beskrivning av det arbete som Folkhälsoinstitutet bedriver för effektiva metoder och strate- gier inom antidopning.

Dopingjourens verksamhet visar att det finns ett behov av att samla kunskap om dopning. Förutom hos Dopingjouren finns kun- skap inom olika projekt och utredningar samt inom RF:s Anti- dopinggrupp.

I Handlingsplan mot doping (Ds 2002:4) föreslogs att en natio- nell kunskapsbank skulle upprättas i vilken skulle samlas och samman- ställas all kunskap om dopning. Dopingjouren ansågs kunna vara en lämplig organisation för att ansvara för utveckling och administra- tion av den föreslagna kunskapsbanken.

Dopingjouren har under sin verksamhet samlat mycken kunskap men någon sådan kunskapsbank, som avsågs i Handlingsplanen har jouren inte skapat. Möjligen beror detta på jourens placering inom en sjukhusorganisation som till sin natur har mer medicinska angreppspunkter.

När det gäller koncentration av kunskap om vård och behand- ling har Missbruksutredningen (S 2008:04) under hand informerat utredningen om sina planer på att lämna förslag till ett nationellt kunskapscentrum för vård och behandling av missbruk av dop- ningsmedel. Behovet av att samla övrig kunskap om antidopnings- frågor med inriktning på den förebyggande verksamheten är fort- farande stort.

Folkhälsoinstitutet har gett ett betydande stöd till samarbets- projekt för att utveckla modeller för antidopningsarbetet i sam- hället. Det är viktigt att dra lärdomar och möjliggöra spridning av goda exempel och utveckling av den bedrivna projektverksamheten. När NADO:n etableras bör det bli en uppgift för den att i sin verk- samhet riktad till gym- och träningsanläggningar dra lärdom av den bedrivna verksamheten och upparbeta en nationell samling av de metoder och annan kunskap som forskning kring förebyggande och sociologiska aspekter på bruket av dopningsmedel för med sig. En koncentration av sådan kunskap till nationell nivå skulle också kunna användas för en utåtriktad verksamhet. En NADO med

156

SOU 2011:10

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

verksamhet även utanför idrotten skulle kunna vara ansvarig för en sådan nationell kunskapsbank. Verksamhet kan skapas antingen genom en förstärkning av delar av Dopingjourens verksamhet genom överflyttning till NADO:n eller genom en nybildning. Om Missbruksutredningens kommande förslag förverkligas finns en tydlig gränsdragning gentemot utredningens förslag till kunskaps- bank som är avgränsad till det förebyggande och kunskapssamlande arbetet mot bruk av dopningsmedel i samhället.

Kunskapsutveckling

Behovet av kunskap om dopning är stort. Utbildning i dopnings- frågor är inte obligatorisk för lärare, skolhälsovårdspersonal, övrig medicinsk personal, personal inom tull och polis, yrkesgrupper verk- samma vid domstolar samt socialarbetare. Där det förekommer utbild- ning i dopningsfrågor skiljer den sig mellan olika lärosäten. Det bör dock noteras att inom polis och tull sker vidareutbildning i dop- ningsfrågor.

Dopingjouren bedriver utbildning för medicinsk personal och personal på gym- och träningsanläggningar och enligt önskemål även för andra kategorier, såsom regionala eller kommunala drogsam- ordnare, skolpersonal och personal inom den sociala sektorn.

Utbildningen tar sikte på ökad kunskap om missbruk av dop- ningsmedel, enligt lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings- medel (dopningslagen). Tonvikten ligger på anabola androgena steroider (AAS) och konsekvenser av bruket.

Den i avsnitt 5.2.4 omnämnda gruppen Prevention av dopning i Sverige (PRODIS) har för avsikt att ta fram ett utbildningsmaterial för personal och gym- och träningsanläggningar m.fl. utifrån det material som ”STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem” (STAD), se samma avsnitt, tagit fram i sitt projekt mot dopning.

Idrottsrörelsen har sin utbildnings- och informationsverksamhet vänd huvudsakligen mot special- och distriktsidrottsförbund men även till samhället i övrigt genom information om idrottens anti- dopningsarbete till medier m.fl.

Med den koncentration av kunskap som föreslås samlas hos NADO:n finns ett bra underlag för att bedriva utbildning. Någon ensamrätt för NADO:n att bedriva sådan utbildning är emellertid vare sig möjlig eller lämplig. Snarare öppnar det för NADO:n att utforma utbildningsmaterial och – utöver egen bedriven utbildning

157

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

SOU 2011:10

på nationell nivå – genomföra utbildning för utbildare främst inom idrotten och för personal vid gym- och träningsanläggningar.

Förebyggande åtgärder riktade till gym- och träningsanläggningar

I olika sammanhang har diskuterats möjligheter att bedriva före- byggande arbete på gym- och träningsanläggningar genom bl.a. information till tränare och instruktörer och till dem som tränar i anläggningen. I Norge och Danmark bedrivs sådant arbete inom de nationella antidopningsorganisationerna. I arbetet riktat till anlägg- ningarna ingår också dopningskontroller. De i avsnitt 5.2.4 redo- visade projekten visar att det finns ett sådant intresse, såväl från kommuner och landsting som från gym- och träningsanläggningar. De möten utredningen haft med företrädare för gym- och tränings- anläggningar har också visat på ett starkt intresse att kombinera dopningskontroller med andra förebyggande åtgärder.

Inom idrotten bedrivs ett sådant förebyggande arbete sedan tidigare. När det gäller dopningskontroller har de av idrotten utbil- dade dopningskontrollanterna en kompetens och utrustning som få andra besitter. Idrottens upparbetade kompetens att genomföra dopningskontroller är en viktig förutsättning för den nya NADO:n att genomföra kontrollverksamhet även utanför idrotten. Mer om möjligheten att genomföra dopningskontroller utanför idrotten på gym- och träningsanläggningar finns i kapitel 9.

Övrig informations- och rådgivande verksamhet

Tidigare har under detta avsnitt skrivits om information och utbild- ning. Då har dock inte den informations- och rådgivningsverksamhet som bedrivs av Dopingjourens berörts. I avsnitt 5.2.3 beskrivs Dopingjourens verksamhet, bl.a. deras rikstäckande jourinforma- tionsverksamhet i dopningsfrågor genom telefon och Internet.

Utredningen anser att ansvaret för en kunskapsbank ska ges till NADO:n och det är naturligt att jourinformationsverksamhet genom telefon och Internet ingår i detta. Jourverksamheten i sig ger näm- ligen kunskap om vad som sker i samhället på dopningsområdet och kan på så sätt komplettera redan befintliga uppgifter i kunskaps- banken och ger möjlighet till en utveckling av Internetbaserad

158

SOU 2011:10

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

information. Dock bör noteras att en ökad andel av Dopingjourens telefonrådgivning berör rent medicinska frågor som bäst hanteras inom ramen för vård och behandling.

7.3.3Uppgifter utom idrotten för en nationell antidopningsorganisation

Förslag: När det gäller samhället i övrigt ska den fristående nationella antidopningsorganisationen ha följande arbetsuppgifter:

•Initiera forskning om antidopningsfrågor i samhället och ge råd inför sådan forskning,

•bygga upp och fortlöpande uppdatera en nationell kunskaps- bank inom antidopningsområdet,

•bedriva förebyggande åtgärder riktade till gym- och tränings- anläggningar,

•riktad utbildnings- och informationsverksamhet inom anti- dopningsområdet,

•övrig informations- och opinionsbildande verksamhet inom antidopningsområdet, och

•upprätta ett samarbeta med Statens folkhälsoinstitut i frågor av betydelse i det förebyggande arbetet mot dopning.

Sammantaget anser utredningen att de möjligheter till samarbete som angivits ovan bör tas till vara och samlas hos den fristående nationella antidopningsorganisationen. Till de arbetsuppgifter inom idrottsområdet som angivits i avsnitt 7.2.5 föreslår utredningen att den även ska ha följande arbetsuppgifter utom idrottsområdet:

•Initiera forskning om antidopningsfrågor i samhället och ge råd inför sådan forskning,

•bygga upp och fortlöpande uppdatera en nationell kunskaps- bank inom antidopningsområdet,

•förebyggande åtgärder riktade till gym- och träningsanlägg- ningar,

•riktade utbildnings- och informationsverksamhet inom antidop- ningsområdet,

159

Utformningen av den framtida antidopningsverksamheten

SOU 2011:10

•övrig informations- och opinionsbildande verksamhet inom antidopningsområdet, och

•upprätta ett samarbeta med Statens folkhälsoinstitut i frågor av betydelse i det förebyggande arbetet mot dopning.

160

8 Val av organisationsform

8.1Myndighet eller inte?

I propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop. 1997/98:136) slås fast att statlig verksamhet i huvudsak bör bedrivas i myndighetsform. Om staten tillsammans med annan part engagerar sig i anslagsberoende verksamhet kan det dock enligt ovannämnda proposition vara motiverat att en statlig uppgift utförs i privaträttslig verksamhetsform.

Det finns sålunda två huvudvägar, antingen ska den nationella anti- dopningsorganisationen (NADO) bedrivas i myndighetsform eller i någon privaträttslig verksamhetsform. Tänkbara organisationsformer kommer att belysas nedan.

I ovan nämnda proposition beskrivs myndighetsformen som flexi- bel med goda möjligheter att anpassa styrning och organisation till olika förutsättningar. Regeringen kan också besluta om ändrad led- ningsform för myndigheten.

För myndigheten finns stor handlingsfrihet inom ramen för till- delade medel genom mål- och resultatstyrningen. Samtidigt ställs krav på redovisning och uppföljning av verksamhetens resultat.

8.1.1Olika myndighetsformer

Inledning

Enligt myndighetsförordningen (2007:515) leds en myndighet av

•en myndighetschef,

•en myndighetschef tillsammans med en styrelse,

•en styrelse, eller

•en nämnd.

161

Val av organisationsform

SOU 2011:10

De olika formerna beskrivs här nedan utifrån betänkandet Från verk- sförordning till myndighetsförordning (SOU 2004:23, s. 113 ff).

Myndighet som leds av en myndighetschef

Myndigheten leds av en chef, som sköter den löpande verksamheten och ska avgöra ärenden som är av principiell karaktär eller annars av större betydelse. Myndighetschefen har ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen. Regeringen kan föreskriva att det vid sidan av myndighetschefen ska finnas ett råd och bestämma vad rådet ska ha för funktion. Rådet har inte något formellt ansvar. Formen ska användas när det finns behov av en mer direkt och tydlig styr- ning av myndigheten och där politiska beslut måste genomföras utan fördröjning. Myndigheter kan vara stora som små.

Myndighet som leds av en myndighetschef tillsammans med en styrelse

Myndigheten leds av en chef som sköter den löpande verksamheten och som ansvarar för myndighetens verksamhet inför regeringen. Vid sin sida har chefen en styrelse med insyn i verksamheten. Styrel- sen har både en rådgivande och beslutande funktion. Genom att styrelsen är beslutsorgan i vissa frågor fungerar den som kontroll- organ och blir ansvarig i dessa delar inför regeringen. Styrelsen har dock inte något formellt ansvar för planering och inriktning av verk- samheten, inte heller över fördelningen av resurserna inom de ramar som anges av regeringen i regleringsbrev.

Formen anses vara att föredra där bl.a. bredd och mångfald är önskvärd i verksamheten eller där samsyn och samordning med andra myndigheter är av vikt.

Utredningen som lämnade ovanstående betänkande ansåg dock att det i varje enskilt fall noga bör övervägas om det inte ur ansvars- synpunkt vore lämpligare med en annan ledningsform. Vidare ansåg den att om avsikten är att tillföra särskilda kunskaper eller erfaren- heter, att tillföra myndighetschefen råd eller att skapa möjligheter till medborgerlig insyn är den tidigare beskrivna styrelseformen att föredra.

162

SOU 2011:10

Val av organisationsform

Myndighet som leds av en styrelse

Myndigheten leds i detta fall av styrelsen, som ansvarar kollektivt inför regeringen för verksamheten. Styrelsen ansvarar för att myn- dighetens verksamhet bedrivs så att de mål uppnås som fastställs av regeringen och för myndighetens finanser. Styrelsen beslutar om verksamhetsplan och avgör ärenden som är av principiell karaktär eller av större betydelse eller som avser föreskrifter. Myndighets- chefen ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrel- sens direktiv. Regeringen anställer myndighetschefen och utser styrelsens ordförande samt övriga ledamöter.

Myndighet som leds av en nämnd

Nämndmyndigheter betecknas som en kategori myndigheter som främst kännetecknas av ett begränsat och avgränsat ansvarsområde och att organisationen är av ringa storlek samt framför allt behovet av en kollektiv beslutsform. Formen bör dock användas sparsamt och en förutsättning bör vara att ett kollektivt beslutsfattande är nödvändigt för den aktuella verksamheten.

Nämnden utgör myndighetens ledning och ansvarar för myndig- hetens verksamhet enligt de mål som regeringen har ställt upp. Nämnden ansvarar för verksamheten inför regeringen. En kansli- chef eller direktör, utsedd av regeringen, svarar för den löpande verk- samheten enligt direktiv och riktlinjer utfärdade av nämnden.

Det finns två alternativ om verksamheten ska bedrivas som nämndmyndighet, antingen inom en egen myndighet eller som en del av en annan myndighet. Om den ska ha ett eget kansli ska den ha en chef för kansliet, som anställs av nämnden. Värdmyndigheten har det fullständiga ansvaret för nämnden när det gäller såväl finansiering som handläggande personal och administrativt stöd. Är det fråga om en egen myndighet har Kammarkollegiet vid behov ansvaret att erbjuda administrativt stöd.

Centrumbildning

Någon definition av hur en centrumbildning ska se ut synes inte finnas. Den förefaller vara en för varje ändamål särskilt formad organisationsstruktur för nära samverkan mellan staten och externa parter med syfte att bedriva verksamhet inom ett verksamhetsom-

163

Val av organisationsform

SOU 2011:10

råde. Centrumbildningar förekommer ofta inom universitetsvärlden. Ett sådant centrum har vare sig budget- eller personalansvar, varför ett ansvarsutkrävande kan träffa någon som inte har deltagit i centrumets verksamhet.

Ett exempel med idrottsanknytning finns vid Örebro universitet. Det är Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom. Centrumet har till uppgift att stödja skolor i arbetet med ökad fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande verk- samheter för barn och ungdom. Centrumet leds av en styrelse som består av en ordförande och åtta övriga ledamöter.

Ett annat exempel finns vid Idrottshögskolan i Stockholm. Det är Centrum för idrottsforskning vars uppgift är att initiera, sam- ordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område. Centrumet ska också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor samt andra engagerade inom området. Centrumet leds av en styrelse med en ordförande och 13 ledamöter.

8.1.2För- och nackdelar med myndighetsform

I propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop. 1997/98:136) anges att fördelarna med att driva en verksamhet i myndighetsform är att generella förvaltningsregler och principer kan tillämpas, vilket bidrar till rättssäkerhet. Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet bidrar till öppenhet och insyn i verksamheten. Ingår myndighetsutövning i verksamheten är myndighetsformen i princip det enda alternativet. Viss myndighetsutövning kan dock med stöd av lag delegeras till enskilda.

Frågeställningarna kommer att belysas nedan.

Ytterligare en fråga som bör belysas i frågan om val av organisa- tionsform är kraven enligt lagen (2007:1091) om offentlig upp- handling.

Myndighetsutövning

Om antidopningsverksamheten är att anse som myndighetsutövning är sålunda viktigt för att avgöra i vilken organisationsform NADO:n ska bedrivas. Myndighetsutövning definieras i den äldre förvaltnings- lagen (1971:290) som ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma

164

SOU 2011:10

Val av organisationsform

om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jäm- förbart förhållande”. Befogenheten ska härröra från det allmänna.

Den fristående nationella antidopningsorganisationens uppgifter finns beskrivna i kapitel 7. Det regelverk som styr verksamheten inom idrotten är RF:s stadgar och antidopningsreglerna, som styrs av Världsantidopningskoden. Regelverket är således av privaträttslig natur. Utanför idrotten avses dopningskontroller och informations- verksamhet vara en följd av privaträttsliga avtal. Någon skyldighet gentemot det allmänna för en enskild person att följa antidopnings- reglerna inom idrotten eller ett avtal gentemot en gym- eller träningsanläggning finns inte. Som framgår av avsnitt 9.10 avses NADO:n inte av det allmänna få någon befogenhet att bestämma över enskilda.

Enligt utredningens uppfattning kan det alltså inte vara fråga om myndighetsutövning. Endast om utredningen skulle föreslå en lag- reglering som skulle innebära en skyldighet för en enskild person att underkasta sig dopningskontroll kan det vara fråga om myndig- hetsutövning. Som framgår av kapitel 9 lämnas inte något sådant förslag av utredningen. Någon anledning att NADO:n ska ha myn- dighetsform på grund av att det är fråga om myndighetsutövning finns sålunda inte. Det förhållandet att delar av verksamheten kommer att finansieras av statliga medel förändrar inte den slutsatsen.

Offentlighetsprincipen

Enligt 2 kap. 1 § och 14 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen har enskild rätt att ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen). 2 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handlägg- ning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Om NADO:n ska vara en myndighet ska således offent- lighetsprincipen gälla.

I offentlighets- och sekretesslagen finns reglerat när allmänna handlingar omfattas av tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Den verksamhet som NADO:n ska bedriva bör, med hänsyn till de integritetskänsliga uppgifter om personer som hanteras, inte vara underkastad en offent- lighetsprincip utan långtgående undantag. Det skulle bära alltför långt att i detta sammanhang utreda om offentlighets- och sekretesslagen

165

Val av organisationsform

SOU 2011:10

erbjuder reglering som gör det möjligt att sekretessbelägga upp- gifter som inte bör lämnas ut.

Inte heller synes det som om det skulle underlätta för NADO:n att få ut allmänna handlingar, som inte bedömts som offentliga, om NADO:n vore en myndighetsorganisation. I kapitel 11 diskuterar utredningen möjligheterna till överföring av information i en pågå- ende förundersökning innan sekretessen upphör. Där konstateras att detta inte torde vara möjligt, ens med hjälp av lagstiftning. Slut- satsen dras där att det i denna fråga inte har någon betydelse om NADO:n är en myndighet eller inte.

Någon fördel av att driva verksamheten i myndighetsform synes ur här genomgångna aspekter inte finnas. Snarare skulle det inne- bära en nackdel om inte skyddsvärd information kan sekretessbe- läggas genom tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen.

I avsnitt 8.2.3 diskuteras möjligheten att genom 2 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen besluta att handlingsoffentlighet ska gälla hos de organ som införs i bilagan till lagen, om hand- lingarna hör till den verksamhet som nämns där. Dessa organ ska då jämställas med myndigheter i vad avser lagens bestämmelser.

Offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling gäller offentlig upphandling av bl.a. tjänster. Bidrag från staten till den nya NADO:n omfattas inte av upphandlingskravet. Däremot torde NADO:n, oavsett om dess verksamhet bedrivs i myndighetsform eller privaträttslig form, själv bli att anse som en upphandlande enhet eftersom den kan anses som ett offentligt företag över vilket staten kan utöva ett domine- rande inflytande genom sin finansiering av en stor del av verksam- heten. I frågan om NADO:n ska drivas i myndighetsform eller i en privaträttslig form har dock detta inte någon betydelse.

Fördelar respektive nackdelar ur andra aspekter

En fördel med en myndighetsform som beskrivits i propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop. 1997/98:136) är att generella förvaltningsregler och principer kan tillämpas.

I RF:s regelverk finns procedurregler för behandling av bestraffningsärenden som tillgodoser den enskildes rättssäkerhet. Om inte regelverket räcker till för alla uppkomna situationer till-

166

SOU 2011:10

Val av organisationsform

lämpas de regler och principer som gäller enligt allmän lag. Myn- dighetsform är alltså inte motiverad bara av denna anledning. För övrigt ska NADO:n inte själv hantera den ”dömande” verksamheten.

Ur en synpunkt skulle myndighetsformen kunna spela roll, nämligen om det skulle vara enklare att tillåta den behandling av personuppgifter som är nödvändig i en antidopningsorganisation i en myndighet.

En nackdel skulle kunna vara att myndighetsformen utgår ifrån en statlig styrning medan utgångspunkten för utredningens upp- drag är ett gemensamt ansvar mellan staten och RF. Det är för övrigt svårare att senare utöka statens och RF:s samarbete och ansvar med ytterligare intressenter.

8.2Privaträttslig struktur eller inte?

8.2.1Inledning

Enligt 12 kap. 4 § andra stycket regeringsformen kan förvaltnings- uppgift överlämnas till andra juridiska personer och enskilda indi- vider. Innefattar uppgiften myndighetsutövning ska det ske med stöd av lag.

Det finns inte någon legal definition beträffande vad som avses med förvaltningsuppgift. Med förvaltningsuppgift torde dock avses samma som anges som angelägenhet i 3 kap. 16 § kommunallagen (1991:900) En förvaltningsuppgift kan innebära myndighetsutövning och kan då överlåtas endast genom stöd i lag.

I propositionen Former för verksamhet som är beroende av statligt stöd, m.m. (prop. 1995/96:61) anförs att även om en statlig verksamhet normalt ska bedrivas i myndighetsform kan det ibland finnas skäl att bedriva sådan verksamhet i en privaträttslig organisa- tionsform. Bakgrunden till den utredning som ledde fram till pro- positionen var att det genom stiftelselagens tillkomst inte längre var möjligt att skapa stiftelser som var beroende av regelbundna anslag från det allmänna. Det fanns då ett behov av att rättsligt reglera vilken organisationsform staten tillsammans med en annan part ska enga- gera sig i när det gäller verksamhet som är beroende av statligt stöd. I propositionen uttalas att när staten tillsammans med en annan part engagerar sig i verksamhet som är beroende av statligt stöd ska det ske främst genom att ett aktiebolag eller en ideell förening bildas.

167

Val av organisationsform

SOU 2011:10

Den verksamhet som NADO:n ska bedriva kommer att vara bero- ende av statligt stöd. Det kan också finnas anledning att undersöka om det utöver aktiebolag eller ideell förening finns någon annan privat- rättslig form som kan vara användbar för NADO:ns verksamhet.

8.2.2Privaträttsliga former

Inledning

Aktiebolag, ideell förening och några andra privaträttsliga verksam- hetsformer beskrivs närmare nedan.

Aktiebolag

Aktiebolag regleras i aktiebolagslagen (2005:551). I lagen finns bestämmelser om bl.a. beslutsformer, ansvarsfördelning, insyn och kontroll. Det finns inga begränsningar i aktiebolagslagen när det gäller typ av verksamhet. Ett aktiebolag behöver inte ha som syfte att skapa vinst. Det finns dessutom möjlighet enligt aktiebolags- lagen att skapa ett aktiebolag med särskild vinstudelningsbegräns- ning. I 3 kap. aktiebolagslagen regleras bolagsordningens innehåll.

Bolagets ändamål kan ändras genom beslut av aktieägarna på bolagsstämma. Rösträtten på bolagsstämman bestäms av innehavet av aktier, vilka kan ha olika röstvärde. Förhållandet mellan ägarna av aktiebolaget kan regleras i aktieägaravtal i samband med bildandet av bolaget eller senare.

Riksdagens medgivande krävs för att staten ska kunna ingå som ägare i ett aktiebolag. Regeringens medgivande krävs för ändring av bolagsordningen.

Aktiebolag har använts för offentligt finansierad verksamhet. Som exempel kan nämnas Kungliga Operan AB och Dramatiska Teatern AB.

Ideell förening

En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina med- lemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt ändamål.

Det saknas en särskild lagstiftning för ideella föreningar, men det finns generella principer för verksamhetsformen som upprättats över tid. Vidare finns lagreglering i bl.a. skattefrågor som direkt berör

168

SOU 2011:10

Val av organisationsform

ideella föreningar. Formen är behandlad i den juridiska litteraturen. En praxis finns också på området. Idrottsföreningar är normalt ideella föreningar.

En ideell förening blir en juridisk person i och med att den bildas, dvs. ett antal personer beslutar att bilda en förening och antar stad- gar av någon kvalitet samt utser en styrelse. Normalt har varje medlem en röst. Medlemmarna bestämmer vid föreningsmöte om verksam- heten och vilka som ska ingå styrelsen.

Enligt riktlinjerna för Regeringskansliets arbete med bildandet av aktiebolag och ideella föreningar – Statens samverkan med annan part i aktiebolag och ideell förening, 2003, bör verksamhetsformen ideell förening främst övervägas i sådana fall ”där det hos en större krets finns intresse för den uppgift som ska delegeras”. Det är emellertid också möjligt att använda formen med ett mindre antal aktörer. Om staten överlämnar en angelägenhet till en ideell förening kan det ibland finnas risk för att någon medlem med ett särintresse som strider mot det ursprungliga ändamålet får ett allt- för stort inflytande över verksamheten ifråga Om en ideell förening ska kunna vara lämplig som organisationsform bör staten därför lämpligen se till att staten, tillsammans med övriga förenings- bildare, får ett bestämmande inflytande i föreningen.

Stiftelse

En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. För stiftelser gäller stiftelse- lagen (1994:1220).

Varaktighetskravet förutsätter att stiftelsen har tillräckligt kapital för att kunna fungera under ett antal år (i praktiken minst sju till tio år). Enligt uppgift till utredningen från en företrädare för Kammar- kollegiet torde det dock räcka att stiftelsekapitalet är tillräckligt stort för att täcka avvecklingskostnader under förutsättning att stiftelsen kan täcka sina löpande verksamhetskostnader med ett kontinuerligt kapitaltillskott i form av avgiftsfinansiering. En stiftelses verksamhet leds av en styrelse som har att följa stiftelseförordnandet – en över- enskommelse mellan stiftarna – där ändamålet bestäms. Stiftarna har i denna egenskap efter det stiftelsen bildats inget inflytande över den verksamhet som bedrivs.

169

Val av organisationsform

SOU 2011:10

Ett stiftelseförordnande kan ändras. I vissa fall kan det ske genom beslut av styrelsen, i andra situationer efter tillstånd av länsstyrelsen och i några fall krävs tillstånd av Kammarkollegiet. För ändring av stiftelsens ändamål förutsätts tillstånd av Kammarkollegiet. Ett sådant tillstånd kan endast medges om stiftelseförordnandet på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppen- bart onyttigt eller uppenbart strider mot stiftarens avsikter. Det förutsätts också att det föreligger synnerliga skäl för att ändamålet ska ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas.

Stiftelseformen har tidigare använts, bl.a. inom kulturområdet.

Andra privaträttsliga former

Handelsbolag och enkla bolag är andra privaträttsliga former. Ett handelsbolag skapas genom att två eller flera har avtalat att gemen- samt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har förts in i handelsregistret. Enkelt bolag är om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

En ekonomisk förening har till ändamål att främja sina med- lemmars ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet.

8.2.3För- och nackdelar med olika privaträttsliga former

Handelsbolag, enkelt bolag, ekonomisk förening

Dessa associationsformer har till föremål för sin verksamhet att bedriva näringsverksamhet. Den föreslagna NADO:ns verksamhet beskrivs i kapitel 7. Där framgår att NADO:n främst ska bedriva antidopningsverksamhet i RF-idrotten med statliga bidrag som anslås för uppgiften. Det innebär att verksamheten till den absolut största delen inte är näringsverksamhet. Endast i den mån den innebär informations- och utbildningsverksamhet eller annan verksamhet utanför idrotten kan det vara fråga om näringsverksamhet. Verk- samheten i NADO:n är inte heller avsedd att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet, vilket är en förutsättning enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) för att en ekonomisk förening ska kunna registreras.

Utredningen konstaterar att ingen av dessa associationsformer är lämpliga när staten tillsammans med en annan part ska engagera

170

SOU 2011:10

Val av organisationsform

sig i antidopningsverksamhet i en NADO som är beroende av stat- liga bidrag

Stiftelse

Stiftelseformen har tidigare använts i sådana sammanhang där avsikten har varit att initiativtagarna i mycket liten omfattning ska ha möjlighet att påverka verksamheten. Genom ändringar i stiftelselagen har det blivit svårare att bilda en stiftelse, som inte har en garanterad varak- tigt finansierad verksamhet. Det är inte längre möjligt att bilda s.k. anslagsstiftelser.

Verksamheten mot dopning inom idrotten har förändrats genom tillkomsten av Världsantidopningsbyrån (World Anti-Doping Agency, WADA) och Världsantidopningskoden och kan i framtiden komma att förändras ytterligare. Även NADO:ns verksamhet utanför idrotten kan komma att förändras med tillkommande uppgifter för att motarbeta bruket av dopningsmedel i samhället. Även om var- aktighetskravet skulle kunna uppfyllas innebär svårigheterna att ändra stadgarna och särskilt stiftelsens ändamål och styrelsens samman- sättning en nackdel för en verksamhet som kan komma att förändras med tiden så att NADO:n får förändrat ändamål för sin verksamhet eller en utvidgad verksamhet. Någon möjlighet att ta in nya intres- senter i en befintlig stiftelse finns dessutom inte.

Aktiebolag

Aktiebolag är en av de associationsformer som rekommenderas i propositionen Former för verksamhet som är beroende av statligt stöd m.m. (prop. 1995/96:61) när staten tillsammans med en annan part engagerar sig i verksamhet som är beroende av sådant stöd. Propositionen pekar på de stora möjligheter staten har att påverka verksamheten. Associationsformen är väl reglerad och möjligheterna till förändringar i enlighet med aktieägarnas vilja är stora. Även möjlig- heten att knyta ytterligare intressenter till verksamheten genom en utökning av antalet aktieägare är en fördel för verksamhetsformen.

Bildarna av aktiebolaget kan genom aktieägaravtal bestämma verksamhetsinriktningen och ändra den i takt med en önskad utveckling. Genom förbehåll i bolagsordningen kan försäljning av aktier till ny ägare förhindras om en av bildarna av bolaget mot-

171

Val av organisationsform

SOU 2011:10

sätter sig detta. På så sätt kan undvikas att särintressen, som inte överensstämmer med bolagets ursprungliga ändamål eller utvecklingen därav, får inflytande över verksamheten. Aktiebolagets ändamål kan ändras genom att bolagsstämman beslutar ändra bolagsordningen. Som framgått under avsnitt 8.2.2 krävs dock att regeringen ger sitt medgivande till ändring av bolagsordningen genom ett särskilt regeringsbeslut i ett bolag där staten är ägare.

Möjligheterna till insyn kan säkerställas genom att det regleras i aktieägaravtalet.

Ideell förening

Ideell förening är den andra associationsformen som utpekas som lämplig i den ovannämnda propositionen (prop. 1995/96:61). Den ideella föreningen bör enligt riktlinjerna för Regeringskansliets arbete med bildandet av aktiebolag och ideella föreningar användas i sådana sammanhang där det finns en större krets av intressenter för verksamheten. Andra intressenter än staten och RF har utred- ningen inte funnit inför bildandet av den nya NADO:n. Risk kan finnas att om nya intressenter knyts till föreningen som medlemmar kan dessa driva ett särintresse till men för den verksamhet som ut- vecklats från den ursprungliga avsikten med bildandet av NADO:n.

8.3Val av organisationsform, slutsatser

8.3.1Myndighetsformer

Tänkbara verksamhetsformer

Ovan har beskrivits de myndighetsformer som skulle kunna vara aktuella för en nybildad NADO. Myndighetsformen förutsätter att staten har ett åtagande och genomför uppdraget i en av regering och riksdag beslutat myndighet. Ansvarsutkrävandet att verksamheten utförs på korrekt sätt skulle i så fall riktas mot staten och inte mot idrotten. RF och andra undertecknare av Världsantidopningskoden skulle därmed inte kunna ta sitt fulla ansvar att bedriva antidop- ningsverksamheten i enlighet med koden. Detta då deras antidop- ningsverksamhet ytterst skulle lyda under en ansvarig myndighets bestämmelser. Även om dessa bestämmelser skulle sträva efter att följa koden så skulle en konflikt kunna uppstå där myndighetens beslut skulle ha företräde framför WADA:s beslut. Det skulle riskera

172

SOU 2011:10

Val av organisationsform

att försvåra och försvaga idrottsorganisationernas eget ansvarsta- gande gentemot WADA och antidopningsarbetet.

En centrumbildning som den beskrivs i avsnitt 8.1.1 skulle kunna vara tänkbar för NADO:ns verksamhet Som beskrivits tidigare skulle den kunna skräddarsys för att uppfylla de krav som ställs på NADO:n. Formen kräver dock en värdmyndighet som har budget- och arbetsgivaransvar för verksamheten. En av de ovan redovisade anledningarna till att skapa en utanför RF stående NADO är just svårigheterna att ge det verksamhetsstyrande organet budgetansvar och möjligheten att styra de anställda. Därtill kommer att utred- ningens uppdrag har som en utgångspunkt för arbetet att den nationella antidopningsorganisationen ska organiseras med ett delat ansvar mellan staten och idrottens centrala organisation. Centrum- bildning i en statlig myndighet kan därmed inte ses som en lämplig organisationsform.

En nämndmyndighet kan vara en egen myndighet eller en del av en annan myndighet. Den förutsätts enligt beskrivningen tidigare i detta kapitel vara av ringa storlek.

Antidopinggruppen vid RF-kansliet bedriver i huvudsak verk- samheten i dag och består av 9–10 personer. Därtill kommer ett hundratal deltidsengagerade personer som genomför de dopnings- kontroller som utförs inom idrotten. För att uppfylla kodens krav inom olika områden behövs ytterligare personal. När verksamheten dessutom utökas, med att etablera en kunskapsbank och bedriva ett utåtriktat arbete i information och utbildning samt annan verksamhet riktad till gym- och träningsanläggningar samt andra antidopnings- frågor som beskrivs i kapitel 7, tillkommer behov av ytterligare personal. Verksamheten kommer att bli av den storleksordning att den enligt utredningens uppfattning blir för stor för vad som är lämpligt för en nämndmyndighet, under en värdmyndighet eller som en egen myndighet. I den förutnämnda propositionen Statlig för- valtning i medborgarnas tjänst (prop. 1997/98:136 s. 38) uttalas att nämndmyndighetsformen bör användas i begränsad omfattning och att antalet nämndmyndigheter bör minska.

Utredningen vill även peka på att liksom för centrumbildningar eller andra myndighetsformer kommer därtill att en NADO enligt direktivet ska organiseras med ett delat ansvar mellan staten och idrottens centrala organisation. Nämndmyndighet kan därmed inte heller ses som en lämplig organisationsform.

173

Val av organisationsform

SOU 2011:10

Andra aspekter

Någon myndighetsform som skulle passa för verksamheten med det delade ansvaret mellan idrottens centrala organisation och staten finns alltså inte.

Genomgången av för- och nackdelar med att bedriva verksam- heten som myndighet visar att några direkta fördelar inte finns med att använda en myndighetsform.

I de av Sverige ratificerade konventionerna mot dopning inom idrotten finns det inget krav på i vilken organisationsform verk- samheten ska bedrivas. I Europarådskonventionen mot dopning inom idrotten förutsätts i artikel 7 samarbete med idrottsorganisa- tioner.

En tydlig nackdel med myndighetsformen utifrån utredningens uppdrag är att ansvaret för verksamheten enligt utredningens direktiv ska vara delat, till en början mellan staten och idrottens centrala organisation, men senare kan även andra intressenter kanske komma att bli delaktiga i verksamheten. En stor del av den tänkta framtida verksamheten bedrivs i dag inom RF som är en ideell förening. Verksamheten har bedrivits med statliga bidrag inom en privaträttslig organisationsform utan att verksamhetsformen har ifrågasatts. Inget i denna utredning innebär att detta synsätt skulle förändras i och med att verksamheten förläggs utanför RF. Det för- hållandet att antidopningsverksamheten i mycket styrs av Världs- antidopningskoden och av idrottens eget regelverk är ett starkt argument för att den inte ska ligga inom myndighetssfären.

Genomgången ovan visar att en privaträttslig struktur är att föredra.

8.3.2Privaträttslig organisationsform

Av beskrivningen i avsnitt 8.2.3 framgår att valet av organisa- tionsform står endast mellan aktiebolag och ideell förening.

För att synen på användandet av dopningsmedel och bekämpandet av dopning i framtiden ska ha en långsiktig prioritet skulle det vara nödvändigt att begränsa vilka som skulle kunna vara medlemmar i en förening. Även med en sådan begränsning av medlemskap i en ideell förening kan föreningsstämman besluta om en förändring av verksamheten, bort från den inriktning som finns vid bildandet när det gäller dopningskontroller och annan verksamhet. Dessa anta- ganden talar emot att välja formen ideell förening.

174

SOU 2011:10

Val av organisationsform

Med en aktiebolagsbildning kan ändamålet med bolaget och dess möjliga utveckling samt vilka nya intressenter som kan tänkas bli delägare i bolaget styras genom aktieägaravtal och bolagsordning med aktieförbehåll. Aktiebolag är dessutom en väl reglerad orga- nisationsform vilket sätter tydliga regler för ledning, styrning, insyn och kontroll.

8.3.3Slutsats

Med den jämförelse som gjorts ovan anser utredningen att ett aktiebolag är den fördelaktigaste verksamhetsformen för en fri- stående NADO.

8.4Konsekvenser av föreslagen modell

8.4.1Inledning

Förslag: Organisationsformen för den nya nationella antidopnings- organisationen (NADO) ska vara ett privat aktiebolag med staten och Sveriges Riksidrottsförbund (RF) som ägare till bolaget.

Namnet på den nya nationella antidopningsorganisationen ska vara Antidopning Sverige AB och dess namn på engelska Anti- Doping Sweden.

Med beaktande av den slutsats utredningen gjort i föregående avsnitt föreslår utredningen att det ska bildas ett privat aktiebolag med staten och RF som delägare.

Det är viktigt att namnet på NADO:n tydligt talar om vilken uppgift och verksamhet den har bildats för. Utredningen anser att namnet Antidopning Sverige uppfyller de villkoren. Dessutom är det en vanlig namnsättning som finns på nationella antidopningsorga- nisationer i olika länder vilket även gör att namnet internationellt får en tydlig identitet och avgränsning av NADO:ns uppgift och verk- samhet. Utredningen föreslår därför att namnet på den nya nationella antidopningsorganisationen ska vara Antidopning Sverige AB och dess namn på engelska ska vara Anti-Doping Sweden. Begreppet NADO kommer dock även fortsatt att användas i betänkandet i övrigt för att undvika missförstånd.

175

Val av organisationsform

SOU 2011:10

För bildandet av bolaget förutsätts att staten och RF har över- enskommit om vad som ska ingå i bolagets verksamhet och vad som i övrigt ska gälla för bolaget. Därutöver behövs en bolagsordning, som blir en följd av avtalet och aktiebolagsrättsliga regler. Vidare behövs att ett avtal tecknas mellan den nybildade NADO:n och RF.

Förslag till ett aktieägaravtal och bolagsordning lämnas i följande avsnitt. Vidare ges förslag om vad som kan ingå i ett avtal mellan NADO:n efter bolagsbildningen och RF.

8.4.2Aktieägaravtal

Förslag: Förhållandet mellan staten och RF som aktieägare ska reg- leras i ett aktieägaravtal. I det avtalet ingår överenskommelse om bildande av det aktiebolag som den nationella antidopningsorga- nisationen föreslås verka inom, bolagets organisation och verk- samhet m.m.

Utredningen förslår att förhållandet mellan staten och RF som aktieägare ska regleras i ett aktieägaravtal. I det avtalet ingår över- enskommelse om bildande av det aktiebolag som den nationella antidopningsorganisationen föreslås verka inom, bolagets organisa- tion och verksamhet m.m. Ett förslag till avtal återfinns som bilaga 4. Nedan gås frågor av betydelse för avtalets innehåll igenom.

Ägare

Det har i direktiven uttalats att om det ska bildas en fristående nationell antidopningsorganisation ska staten och RF ha ett delat ansvar för organisationen. Staten och RF ska sålunda vara ägare i bolaget,

Enligt direktiven ska också undersökas möjligheterna att invol- vera andra intressenter som kan samverka i antidopningsarbetet. Utredningen har under utredningsarbetet träffat företrädare för FRISK, en branschorganisation för friskvårdsföretag, och företrädare för ett antal större branschorganisationer för gym- och träningsan- läggningar. Utredningen har även träffat företrädare för andra företag med verksamhet vid gym- och träningsanläggningar. Den partner som teoretiskt skulle kunna tänkas som delägare i bolaget är FRISK, som dock för närvarande inte har tillräckligt många medlemmar för

176

SOU 2011:10

Val av organisationsform

att den ska kunna sägas företräda gym- och träningsanläggningarna i Sverige.

Som förhållandena är för närvarande har utredningen inte heller funnit någon annan som har sådan kompetens på antidopnings- området i Sverige att den på ett ändamålsenligt sätt skulle kunna gå in som delägare i ett tilltänkt aktiebolag. Skulle sådan möjlighet öppna sig senare går det att utöka aktieägarkretsen.

Det föreslås i akieägaravtalet att nya intressenter kan ingå som aktieägare, antingen genom att staten eller RF säljer av del av sitt aktieinnehav eller att antalet aktier utökas. För att inte det ursprungliga syftet och intentionerna med statens och RF:s gemen- samma beslut att bilda NADO:n, att arbeta mot dopning inom idrotten och i samhället i övrigt, ska kunna äventyras ska parterna vara överens om vem som ska kunna ingå som ägare i bolaget.

Styrelse m.m.

Aktiebolagets ledning ska bestå av en styrelse och en verkställande direktör.

I styrelsen bör juridisk och medicinsk kompetens finnas repre- senterad. Dessa kompetenser behövs för strategiska beslut om anti- dopningsarbetet inom idrotten, som ofta behöver belysas ur såväl juridisk som medicinsk synpunkt. Därför bör detta tas in i avtalet. Det kan också finnas behov av ytterligare kompetenser i bolagets verksamhet, exempelvis ekonomisk, och erfarenhet från idrottsverk- samhet, som ledare eller aktiv. Eftersom motsvarande kompetens kan finnas representerad bland dem som arbetar inom aktiebolaget förslås det inte vara ett krav vid utseende av styrelseledamöter.

Styrelsen bör inte enligt utredningens mening vara för stor. Utredningen föreslår att styrelsen, tillsammans med en ordförande, ska bestå av fyra–sex ledamöter och två suppleanter.

Av dessa föreslås staten utse ordföranden. Därutöver ska staten och RF utse lika många övriga ledamöter samt var sin suppleant. Mandattiden för styrelseledamöterna föreslås, för att det ska finnas kontinuitet i bolagsstyrelsen, till fyra år och för suppleanterna två år.

Styrelsens säte föreslås vara i Stockholm. En avgörande orsak till detta är att NADO:n bör ha geografisk närhet till RF och de flesta specialidrottsförbunden.

177

Val av organisationsform

SOU 2011:10

Aktiekapital m.m.

Aktiekapitalet för bolaget bör inte vara högre än vad som kan anses nödvändigt för att säkerställa att ett positivt eget kapital finns i bolagets balansräkning. Bolagets intäkter för merparten av verksam- heten kommer att vara förutsägbar och kostnaderna kan anpassas till detta. Mer om finansiering av verksamhet finns längre fram i detta kapitel samt i kapitel 13.

Mot den bakgrunden föreslår utredningen att aktiekapitalet vid bildandet ska uppgå till en miljon kronor med fördelningen 50 procent av kapitalet till staten och 50 procent till RF.

Med hänsyn till att den största delen av NADO:s verksamhet ska finansieras med statliga medel anser utredningen att aktie- bolaget inte ska vara vinstgivande. Utredningen har undersökt om det skulle finnas några fördelar att aktiebolaget bildas som ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning men konstaterar att det är en aktiebolagsform som inte varit särskilt använd. Utred- ningen anser att de inkomster som kan alstras av verksamhet som inte vänder sig till idrotten i stället bör användas för utökade ansträngningar för att bekämpa bruket av dopningsmedel. Detta föreslås ingå i avtalet.

Bolagets verksamhet

Föremålet för aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva anti- dopningsverksamhet inom idrotten och inom samhället i övrigt. Vad som föreslås ingå i bolagets uppgifter beskrivs i avsnitten 7.2.5 och 7.3.3 och ska regleras i avtalet.

Med hänvisning till utredningens uppfattning, redovisad i avsnitt 8.6 att internationellt arbete ska prioriteras och att detta ska ske dels genom en gränsdragning mellan NADOn och staten om represen- tation, dels ett samarbete mellan parterna när det gäller sådan repre- sentation föreslås en passus om detta i avtalet.

I avsnitt 7.2.5 har beskrivits en funktion med en anmälnings- nämnd för att besluta om anmälan av förseelser mot Idrottens anti- dopingreglemente och besluta om avstängning under utredning enligt reglementet. Utredningen föreslår att det ska utses en nämnd inom bolaget med sådant uppdrag. Nämnden bör vara oavhängig av styrel- sen och bestå av minst tre ledamöter. Juridisk och medicinsk kom- petens bör finnas i den anmälande nämnden eftersom avgöranden om anmälan till bestraffning ska göras och enligt vilken bestämmelse

178

SOU 2011:10

Val av organisationsform

en sådan anmälan ska ske kan väcka frågor av såväl juridisk som medicinsk karaktär.

Anmälningsnämnden, hur den utses och dess befogenheter bör regleras i avtalet. I övrigt bör det överlåtas till aktiebolagets styrelse och ledning att besluta om organisationen av bolagets verksamhet.

Finansiering av verksamheten m.m.

RF har för antidopningsverksamheten inom förbundet fått special- destinerade statliga bidrag. Som redovisas i kapitel 2 ingår i anti- dopningsverksamheten att göra ett antal dopningskontroller enligt en kontrollplan. Specialidrottsförbunden (SF) får av RF del av det övriga statliga stödet till idrotten enligt en av RF utarbetad modell. SF har en stadgeenlig skyldighet att aktivt arbeta för en dopningsfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar samt att upp- rätta en plan för antidopningsarbetet. SF betalar inte för de kontroller som genomförs bland förbundets medlemmar enligt kontrollplanen. SF och föreningar kan därutöver köpa kontroller och betalar då själva för dessa och den följande analysen.

Även för verksamheter som ligger utanför idrotten finns behov av finansiering från staten. Detta gäller framför allt det föreslagna uppdraget beträffande kunskapsbank samt utbildning och informa- tion m.m. Den verksamhet som riktas mot gym- och träningsan- läggningar bör bedrivas på affärsmässiga villkor, vilket dock inte ute- sluter att verksamheten under ett uppbyggnadsskede kan behöva subventioneras. Med hänsyn till den viktiga folkhälsoinriktningen inom denna del av antidopningsarbetet bör statliga bidrag kunna komma antidopningsverksamhet till del som stöd till projekt inom antidopning i samhället. Det faktum att NADO:n ska organiseras i ett aktiebolag förändrar inte detta.

För att garantera att NADO:n har en fri och självständig ställning utan påverkan från andra intressenter ska den huvudsakliga verk- samheten finansieras på samma sätt som i dag dvs. genom statliga bidrag. Avtalet föreslås därför innehålla en försäkran från staten att den genom årliga statliga bidrag avser att efter sedvanlig budget- prövning finansiera de delar av antidopningsverksamheten som överförs från RF till NADO:n. och att NADO:n ges möjlighet att föra en återkommande verksamhetsdialog såväl med RF som med staten i budgetprövningen.

179

Val av organisationsform

SOU 2011:10

Det förutsätts att RF utan ersättning överför inventarier och utrustning, som använts till antidopningsverksamheten inom RF eftersom RF:s verksamhet till största delen finansierats av staten. Det är enligt utredningen naturligt att dessa inventarier och utrust- ning även framöver ska komma antidopningsarbetet till del, i den mån de behövs.

Avtalets giltighetstid

Eftersom avtalet ska ligga till grund för bolagets framtida verksamhet föreslås att avtalet ska gälla tills vidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. En utvärdering bör dock göras tre år efter det NADO:n börjat sin verksamhet. Eftersom staten avses finansiera den överlägset största delen av bolagets verksamhet bör det införas en möjlighet att häva avtalet om staten avstår från att bidra till denna finansiering. Avtalet bör då upphöra att gälla den 31 december året före bidragsgivningen uteblir.

Överföring av verksamheten

Av avtalet ska också framgå att Riktlinjer för Regeringskansliets arbete med organisations- och strukturförändringar inom staten ska beaktas vid bolagsbildningen och överföringen av verksamhet till bolaget.

Offentlighetsprincipen

I avsnitt 8.1.2 har beskrivits offentlighetsprincipen i en organisa- tion med myndighetsform. Enligt 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen ska offentlighetsprincipen i tillämpliga delar gälla också handlingar hos de organ som anges i en bilaga till lagen, om hand- lingarna hör till den verksamhet som nämns där. Dessa organ ska vid tillämpningen av lagen jämställas med myndigheter. Det finns sålunda en möjlighet att lagreglera att NADO:n även om den inte är en myn- dighet ska omfattas av offentlighetsprincipen.

För att en organisation utanför myndighetsområdet ska omfattas av offentlighetsprincipen anges i propositionen Om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. (prop. 1986/87:151, s. 150) att det framstår som angeläget från offentlighetssynpunkt, att reglera sådana som handhar myndighetsutövning mot enskilda.

180

SOU 2011:10

Val av organisationsform

Utredningen har tidigare uttalat att antidopningsverksamheten inom den nya NADO.:n inte är myndighetsutövning. NADO:n kommer att förvara handlingar som exempelvis kan röra dispensan- sökningar och planerade och genomförda kontroller. Många av de personuppgifter som finns som handlingar kan vara av känslig natur. Uppgifter om planerade dopningskontroller är inte lämpade för offentlighet, eftersom dopningskontroller ska komma utan före- gående varning.

NADO:n förutsätts införa regler om sekretess som behövs för organisationens verksamhet. Övriga handlingar av intresse för all- mänheten, som finns inom NADO:ns verksamhet, exempelvis statistik över genomförda kontroller, utfall av kontrollerna i form av antalet positiva respektive negativa analysresultat förutsätt bli en del av NADO:ns årsredovisningar och övrig återrapportering till RF och till Regeringskansliet för bidragets användning.

Utredningen kan inte se det som lämpligt att lägga den nya NADO:n till bilagan till offentlighets- och sekretesslagen och har därför inte föreslagit att detta ska ingå i aktieägaravtalet.

8.4.3Bolagsordning

Förslag: En bolagsordning formuleras, som förutom sedvanliga aktiebolagsrättsliga bestämmelser och sådant som överenskommits i aktieägaravtalet innehåller ett samtyckesförbehåll avseende över- låtande av aktier till annan intressent. Bolagsordningen ska också inne- hålla föreskrift att ändring av bolagsordningen inte kan göras i denna fråga eller att syftet ändras från att vara icke vinstgivande endast kan beslutas om staten och RF är eniga därom.

Utredningen föreslår att en bolagsordning formuleras, som förutom sedvanliga aktiebolagsrättsliga bestämmelser och sådant som överens- kommits i aktieägaravtalet innehåller ett samtyckesförbehåll avseende överlåtande av aktier till annan intressent. Bolagsordningen ska också innehålla föreskrift att ändring av bolagsordningen inte kan göras i denna fråga eller att syftet ändras från att vara icke vinstgivande endast kan beslutas om staten och RF är eniga därom. Förslag till bolagsordning återfinns som bilaga 5. Nedan gås frågor av bety- delse för bolagsordningens innehåll igenom.

181

Val av organisationsform

SOU 2011:10

Bolagets föremål för verksamheten, syfte, aktiekapital m.m.

Delar av vad som ingår i det ovannämnda föreslagna avtalet mellan RF och staten ska också ingå i bolagsordningen för det föreslagna privata aktiebolaget. Detta gäller föremålet för bolagets verksamhet, som i bolagsordningen övergripande anges vara att bedriva antidopnings- verksamhet, innebärande dopningskontrollverksamhet, informations- och utbildningsverksamhet samt annan förebyggande verksamhet och därmed jämförlig verksamhet.

Av avtalet framgår också att bolagets syfte ska var icke vinst- givande, styrelsens storlek och vem som utser dem samt krav på kompetens inom bolagsstyrelsen. Det skrivs in att detta syfte inte kan ändras genom ändring av bolagsordningen om inte parterna är överens. Vid likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla organisation som bedriver antidopningsverksamhet. Någon mer klargörande beskrivning av vilken typ av organisation som skulle kunna vara mottagare av eventuella tillgångar är inte möjligt då en förändring av antidopningsverksamheten kan bli en följd av ändringar i exempelvis Världsantidopningskoden.

Enligt förslaget ska aktiekapitalet vid bildandet vara en million kronor. I bolagsordningen har detta belopp angetts som lägsta aktiekapital och med fyra millioner kronor som högsta belopp utan att bolagsordningen behöver ändras av den anledningen. Antalet aktier har bestämts till lägst 10 och högst 40.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter överensstämmer med avtalets bestämmelser liksom hur de utses och mandattidens längd.

För revision föreslås att en revisor utses med en revisorssupp- leant. Uppdragstiden föreslås för att upprätthålla en kontinuitet i granskningen till fyra år. Som framgått tidigare får dessutom Riks- revisionen i den typ av bolag som NADO:n ska vara enligt 9 kap 8 § aktiebolagslagen utse en eller flera revisorer att delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

Räkenskapsåret förslås vara kalenderår.

Samtyckesförbehåll

I bolagsordningen har tagits in ett samtyckesförbehåll, som reglerar formalia i en situation att någon aktieägare vill överlåta aktier till annan aktieägare i bolaget eller till någon som inte är det.

Enligt avtalsförslaget mellan RF och staten föreslås att om en ny aktieägare ska tas in som delägare i bolaget ska parterna vara ense

182

SOU 2011:10

Val av organisationsform

om detta och om vem som tas in. Samtyckesförbehållet kan sålunda få betydelse först när någon ytterligare intressent blivit delägare i bolaget. För att ändra samtyckesförbehållet i bolagsordningen för- utsätts också att staten och RF är ense därom.

Ändring av bolagsordningen

Bortsett från syftet att bolaget ska vara icke vinstgivande och det inskrivna samtyckesförbehållet kan bolagsordningen enligt aktie- bolagslagen ändras genom beslut på bolagsstämma. Som framgått under avsnitt 8.2.2 krävs dock att regeringen ger sitt medgivande till ändring av bolagsordningen genom ett särskilt regeringsbeslut.

8.4.4Avtal mellan RF och den fristående NADO:n

Förslag: Ett avtal ska tecknas mellan RF och den fristående NADO:n som reglerar inbördes ansvarsfördelning och samarbetsformer. Bl a. följande punkter ska ingå i avtalet.

RF ska vid behov låta NADO:n få del av den information RF har om medlemmar inom de olika specialidrottsförbunden och dess föreningar.

RF ska som villkor för att få del av statens bidrag till idrotten förplikta sina medlemsorganisationer och dess föreningar att de ska samarbeta med NADO:n.

RF ska också ansvara för att det i distriktsidrottsförbundens basverksamhet ligger att tillsammans med NADO:n aktivt arbeta mot bruk av dopningsmedel inom sina distrikt.

Med iakttagande av den personliga integriteten ska samtliga register och handlingar, som hanterats av Antidopinggruppen vid RF-kansliet, göras tillgängliga för NADO:n som ska iaktta skyddet av den personliga integriteten och reglerna för behandling av person- uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Av avtalet bör också framgå att RF och NADO:n i samråd ska utarbeta ett regelverk för antidopningsverksamheten.

Även mellan RF och den fristående nationella antidopningsorga- nisationen föreslås ett avtal tecknas som reglerar inbördes ansvars- fördelning och samarbetsformer så att det inte kan uppstå tveksam- heter om vem som gör vad i det framtida arbetet mot dopning.

183

Val av organisationsform

SOU 2011:10

Eftersom RF är undertecknare av Världsantidopningskoden ska den fristående nationella antidopningsorganisationen i ett sådant avtal förbinda sig att bedriva sin verksamhet riktad till RF-idrotten i enlig- het med Världsantidopningskoden och RF:s stadgar. RF måste kunna försäkra sig om att antidopningsverksamheten i sin helhet inom RF-idrotten följer kodens bestämmelser. Annars kan medlems- organisationer inom RF lida skada. Exempelvis uppmanar koden idrottsorganisationerna att inte ge värdskap till internationella idrotts- mästerskap till arrangörer i länder vars idrottsverksamhet inte följer kodens bestämmelser. RF har även som ”dömande instans” vid dopningsförseelser rätt att kräva att NADO:n följer RF:s stadgar.

För att möjliggöra att NADO:n kan utföra ett gott arbete föreslår utredningen att RF vid behov ska låta NADO:n få del av den information RF har om medlemmar inom de olika special- idrottsförbunden och dess föreningar. Anledningen till detta är att NADO:n är beroende av den kunskap som finns inom RF avseende medlemskap, personnummer, hemadress m.m. för att kunna genom- föra dopningskontroller på ett effektivt sätt. Hur NADO:ns rätt att behandla sådana personuppgifter bör regleras för att vara förenlig med lag diskuteras närmare i kapitel 10.

RF ska vidare i sina stadgar eller som villkor för att få del av sta- tens bidrag till idrotten förplikta sina medlemsorganisationer att samarbeta med NADO:n för att skapa goda förutsättningar att bedriva en effektiv antidopningsverksamhet. RF ska också ansvara för att det i distriktsidrottsförbundens basverksamhet ligger att till- sammans med NADO:n aktivt arbeta mot bruk av dopningsmedel inom sina distrikt.

I den mån RF tecknat avtal inom antidopningsområdet, t.ex. med andra antidopningsorganisationer, bör dessa gås igenom och i de delar där avtalet har koppling till den verksamhet som NADO:n ska bedriva, överföras till NADO:n.

Med iakttagande av den personliga integriteten ska samtliga register och handlingar, som hanterats av Antidopinggruppen vid RF-kansliet göras tillgängliga för NADO:n, som ska iaktta skyddet av den personliga integriteten och reglerna för behandling av person- uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Vilka uppgifter som kan beröras anges i kapitel 10.

Som framgår i avsnitt 7.2.5 ska RF och NADO:n i samråd utarbeta det regelverk som ska styra antidopningsverksamheten, vilket bör regleras i avtalet.

Om så anses lämpligt och möjligt bör i avtalet också frågan om samnyttjande av lokaler, tjänster och dylikt beröras.

184

SOU 2011:10

Val av organisationsform

Det bör bli en fråga för RF att i samråd med staten närmare utifrån detta betänkande utarbeta ett avtal som kan presenteras som förslag till styrelsen för den nya NADO:n. Utredningen gör i kapitel 13 en bedömning att en organisationskommitté bör tillsättas. Den kan ha en viktig roll i upprättandet av ett sådant avtal.

8.5Kontroll av idrottens antidopningsverksamhet

Bedömning: Ingen särskild kontroll utöver statlig budgetkontroll, ägarinflytande, revision och aktiebolagslagens övriga bestämmelser behövs.

Enligt direktiven ska utredningen särskilt överväga om idrottens antidopningsarbete bör övervakas eller på annat sätt kontrolleras av den nationella antidopningsorganisationen för att säkerställa ett effek- tivt och väl fungerande arbete.

RF är genom undertecknandet av Världsantidopningskoden bunden att följa Världsantidopningsprogrammet och kodens före- skrifter. Som föreslås i avsnitt 7.2 kommer NADO:n att utföra de flesta åtgärder som följer av programmet. Kvar hos RF ligger bl.a. att driva en värdegrundande verksamhet och att besluta om åtgär- der mot SF som inte uppfyller sina stadgeenliga skyldigheter att aktivt arbeta för en dopningsfri verksamhet inom sitt förbund och anslutna föreningar. RF är för sin verksamhet helt beroende av statliga bidrag. I samband med begäran om sådana bidrag och redo- visning över hur anslagna medel använts har staten genom ansvarigt departement en övergripande insyn över att verksamheten uppfyller de mål som ställts upp.

Genom den täta kontakt som Dopingkommissionen/Anti- dopningsgruppen vid RF-kansliet har i dagens verksamhet med RF:s medlemsförbund och som föreslås övertas av NADO:n har idrotten insyn i verksamheten. Vidare förutsätts också att NADO:n har årliga överläggningar med Riksidrottsstyrelsen för att gemen- samt följa upp verksamheten och diskutera framtida verksamhet.

RF har vidare ansvaret för att den ”dömande” verksamheten överensstämmer med Världsantidopningskoden. Som framgår i avsnitt 7.3.1 har också NADO:n, om den anser att ett beslut i ett ärende är fel eller om ärendet har handlagts felaktigt, möjlighet att överklaga till högre instans, eller uppmärksamma WADA på ären- det. Aktiebolagslagen ställer upp tydliga krav på redovisning och

185

Val av organisationsform

SOU 2011:10

revision. Ägarna har på bolagsstämman rätt att utkräva ansvar av den av stämman valda styrelsen.

Därtill kommer i enlighet med 2 § 4. lagen (2002:1022) om revi- sion av statlig verksamhet m.m. att Riksrevisionen får granska den verksamhet som bedrivs av staten i form av aktiebolag, om verk- samheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande infly- tande över verksamheten. Motsvarande bestämmelse finns även i 9 kap. 8 § aktiebolagslagen där det framgår att Riksrevisionen har rätt att utse revisorer i ett sådant aktiebolag.

Med dessa utgångspunkter bedömer utredningen att någon sär- skild kontroll därutöver inte är behövlig.

8.6Ansvarsfördelning beträffande internationellt arbete

Förslag: Staten ska inte överlåta sitt ansvar i frågor som berör kon- ventioner och mellanstatliga avtal.

Det är av stor vikt att Sverige ska prioritera det internationella arbetet mot dopning inom idrotten.

En uppgift för utredningen är att föreslå en ansvarsfördelning i arbetet med internationella åtaganden inom antidopning. En utgångs- punkt för detta är förslaget att bilda en fristående nationell anti- dopningorganisation.

Utredningen har som redovisas i kapitel 3 gjort en kartlägg- ningen av det internationella arbetet mot dopning inom idrotten omfattande såväl staters som idrottsorganisationernas arbete. Kartläggningen visar entydigt att beslut om antidopningsverksam- hetens inriktning inom idrotten fattas utanför Sveriges gränser. Den ökade internationaliseringen av antidopningsfrågor inom idrotten syftar till ökad standardisering och harmonisering av anti- dopningsverksamheten genom samarbete mellan stater och idrotts- organisationer.

Av kartläggningen framgår också hur Regeringskansliets och RF:s ansvar i detta arbete ser ut. I RF:s arbete ingår dels generellt idrotts- politiskt arbete som bedrivs av riksidrottsstyrelsen och RF-kansliet, dels det specifika antidopningsarbete som Dopingkommissionen

186

SOU 2011:10

Val av organisationsform

och Antidopinggruppen vid RF-kansliet bedriver. Även Sveriges Olympiska Kommittés roll har beskrivits.

Det finns en anledning till att ansvarsfördelningen som redo- gjorts för har utvecklats som den har. Det är naturligt att regering och Regeringskansliet ansvarar för det idrottspolitiska arbete som följer av statliga åtaganden till konventioner och annat internatio- nellt mellanstatligt arbete, både inom idrottspolitiska frågor gene- rellt och inom antidopningsfrågor specifikt. Lika naturligt är det att RF centralt agerar i de idrottsorganisationer den tillhör och aktivt ger stöd till att främja antidopningsarbetet inom idrotten, även efter det att NADO:n har bildats.

I kapitel 6 beskrivs hur antidopningsarbetet inom idrotten bedrivs i andra länder. När det gäller ansvarsfördelning av internationellt antidopningsarbete har både Finland och Norge en ansvarsfördel- ning mellan idrottsansvarigt departement och den fristående NADO:n likadan som den ser ut i Sverige mellan Regeringskansliet och RF i dag. I Danmark är ansvarsfördelningen liknande den i Sverige så när som på att den fristående NADO:n ofta är ensam representant vid möten i Europarådskonventionens övervakningsgrupp.

En fristående NADO i Sverige bör ges ett mer fokuserat upp- drag i antidopningsfrågor än som en del i RF. Organisationens tydliga ansvar kan bidra till att även förstärka Sveriges påverkan på det internationella antidopningsarbetet. Den nya organisationen kan fungera som en viktig rådgivare till regeringen och Rege- ringskansliet samt till RF i respektive organisations policyarbete i antidopningsfrågor. Det är naturligt att den nya organisationen tar över medlemskapet i ANADO från RF. En fristående NADO bör också upparbeta regelbundna kontakter och samarbeta med före- trädare för svensk idrott i det internationella antidopningsarbetet. Mot bakgrund av den olympiska rörelsens avgörande inflytande över arbetet mot dopning inom idrotten utgår utredningen ifrån att svensk idrotts olika delar samverkar för att säkerställa största möj- liga inflytande över idrottens arbete mot dopning inom idrotten internationellt.

Utredningen föreslår att staten inte ska överlåta sitt ansvar i frågor som berör konventioner och mellanstatliga avtal. I ett gott samarbete med den nya NADO:n bör Regeringskansliet sträva efter att i ökad omfattning inkludera NADO:ns kompetens för att bistå regeringen och Regeringskansliet i sådan ärendehandläggning. Det kan först därefter bli aktuellt att bedöma lämpligheten av att förordna företrädare från NADO:n som representant för Regeringskansliet,

187

Val av organisationsform

SOU 2011:10

främst i Europarådskonventionens övervakningsgrupp. Utredningen vill understryka vikten av att NADO:n ges möjlighet till inflytande i WADA:s arbete och att den ges möjlighet att delta i arbetet inför och vid kommande Världsantidopningskonferenser.

Efter den genomgång av det internationella arbetet mot dopning inom idrotten som gjorts i kapitel 3, 4 och 6 föreslår utredningen att det ses som av stor vikt att Sverige prioriterar det internationella arbetet mot dopning inom idrotten.

Det faktum att enskilda företrädare från Sverige med stor för- ankring såväl nationellt som internationellt har ett avgörande infly- tande över den internationella antidopningsverksamhetens utveckling gör inte att staten, idrottsorganisationerna och en kommande NADO bör avstå från ett djupare engagemang. Ett betydande problem i konkurrensen i tävlingsidrotten internationellt som möter elitidrottare från Sverige är bristen på ett aktivt antidopningsprogram i många andra länder.

Sveriges möjlighet att påverka beslut i antidopningsfrågor inom idrotten beror på en önskan och förmåga att påverka, vilket kräver att tid och resurser avsätts för ett strategiskt arbete. Vidare krävs en analys av den omvärld som styr utvecklingen internationellt, utredningens redogörelse i betänkandet kan här vara av betydelse. Därtill krävs även en förståelse av hur en antidopningsfråga kan påverkas och en förståelse av betydelsen av att upparbeta och under- hålla kontaktvägar i internationella organisationer.

Endast genom ökade insatser internationellt från staten, idrotts- organisationerna och en fristående NADO kan Sverige garantera att icke dopade enskilda och lag från Sverige kan tävla på lika och rena villkor. Utredningen anser att en sådan prioritering är kost- nadseffektiv och bör genomföras samordnat mellan parterna.

188

9Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

9.1Inledning

Enligt direktiven ska utredningen granska och analysera behovet av rättslig reglering av antidopningsverksamheten inom idrotten. Beho- vet av lagstiftning eller andra insatser som möjliggör dopningskon- troller och sanktionsförfarande för personer som tränar eller på annat sätt är verksamma vid gymanläggningar och liknande träningsmiljöer ska särskilt utredas. Om utredaren bedömer att det behövs ska lag- förslag lämnas i dessa delar.

Antidopningsverksamheten inom idrotten regleras i dag genom Sveriges Riksidrottsförbunds (Riksidrottsförbundet, RF) stadgar och Idrottens antidopingreglemente, vilka i vad avser antidopningsverk- samheten ska följa Världsantidopningskodens bestämmelser. En fråge- ställning är om idrottens regelverk räcker om antidopningsverksam- heten förs över till en fristående nationell antidopningsorganisation (NADO) eller om det krävs lagstiftning.

En annan fråga är om det för dopningskontroller vid gym- och träningsanläggningar räcker med bestämmelser i avtal mellan före- trädare för gym- och träningsanläggning (gymägare) och den besö- kare som denne har ett avtal om tillträde till anläggningen med (besökare) eller om det krävs lagstiftning. En ytterligare fråga är om dopningskontroller kan göras på anställda som arbetar vid gym- och träningsanläggningar.

När det i detta kapitel talas om skyldighet att genomgå en dop- ningskontroll menas inte att någon med våld i någon form tvingas att genomgå en sådan kontroll. En vägran att ställa upp på en kon- troll innebär dock att den som vägrar kan avstängas från idrotts- utövning eller gym- och träningsanläggning/ar.

189

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

SOU 2011:10

I det följande förutsätts att det finns

•avtal mellan RF respektive annan idrottsorganisation som genom undertecknande av Världsantidopningskoden är bunden av koden och NADO:n som innebär att organisationen uppdrar åt NADO:n att självständigt utföra dopningskontroller på sådana fysiska personer som är genom medlemskap i idrottsförening bundna av idrottens antidopningsregler med tillhörande före- skrifter och låta registrera var de vistas, allt i enlighet med idrottens antidopningsregler med tillhörande föreskrifter,

•för enskilda medlemmar gällande föreningsstadgar för idrotts- föreningen som innehåller eller hänvisar till RF:s stadgar som i sin tur innehåller eller hänvisar till detaljerade bestämmelser om- kring dopningskontrollerna och tillämpade analys-, prövnings- och sanktionsförfaranden och om att medlemmens skyldigheter i fråga om dopningskontroller och vistelserapportering ska full- göras gentemot NADO:n,

•för idrottsutövare, som inte är medlemmar i idrottsförening inom Riksidrottsförbundet men ändå är bestraffningsbara enligt RF:s stadgar ett avtal som innehåller bestämmelser som tydligt anger att utövaren är underkastad RF:s regelverk mot dopning och att skyldigheterna i fråga om dopningskontroller och vistelserappor- tering ska fullgöras gentemot NADO:n,

•avtal mellan gymägaren och NADO:n som innebär

dels att gymägaren åtar sig att aktivt verka för att den bedrivna gym- och träningsverksamheten är dopningsfri, att inte lämna någon besökare tillträde som inte på begäran av NADO:n styrkt frihet från olagligt bruk av dopningsmedel och att hos NADO:n kontrollera nya besökare i detta avseende,

dels att gymägaren uppdrar åt NADO:n att självständigt utföra dopningskontroller på besökare i gym- och träningsanläggningen i enlighet med ett utarbetat regelverk som innehåller detaljerade bestämmelser omkring dopningskontrollerna och tillämpade analys-, prövnings- och sanktionsförfaranden, som åtminstone i huvudsak motsvarar vad som tillämpas inom idrottsrörelsen, och om att besökarens skyldigheter i fråga om dopningskontroller ska fullgöras gentemot NADO:n, att registrera besökare som inte på begäran av NADO:n styrkt frihet från olagligt bruk av dopningsmedel och att på begäran av någon annan som driver

190

SOU 2011:10

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

gym- och träningsanläggningar lämna ut de sålunda registrerade uppgifterna,

dels att NADO:n åtar sig att inte i övrigt röja eller utnyttja uppgifter om besökare,

•avtal mellan gymägaren och varje besökare som innehåller eller tyd- ligt hänvisar till de detaljerade bestämmelserna omkring dopnings- kontrollerna och tillämpade analys-, prövnings- och sanktions- förfaranden och som innebär att besökaren går med på att följa bestämmelserna och samtycker till den behandling av person- uppgifter som förekommer.

I detta kapitel ska först beskrivas vilka motiv det finns för att bedriva ett arbete mot dopning, där bland andra åtgärder ingår dop- ningskontroller och vilka som omfattas av begäran att genomgå sådana kontroller. Därefter görs en genomgång av vilka lagar och bestämmel- ser som skulle kunna påverka möjligheterna att bedriva ett effektivt antidopningsarbete. Det görs en bedömning av om det krävs lag- stiftning för att dopningskontroller enligt det tilltänkta systemet ska kunna genomföras. Frågan om reglering avseende behandling av personuppgifter behandlas dock först i kapitel 10. Slutligen ställs frågan om vad som kallas idrottens särart inom EU kan ha någon betydelse beträffande de skyldigheter som följer av Världsantidop- ningskoden i detta sammanhang.

9.2Motiv för antidopningsarbete och dopningskontroller

Ett mål för idrotten är att den ska vara dopningsfri. I statens folk- hälsopolitiska mål uttrycks målsättningen ett samhälle fritt från narkotika och dopning och statens idrottspolitiska mål anger bety- delsen av att motverka dopning inom idrotten. Det finns sålunda starka motiv för att arbeta mot dopning. Ett arbete mot dopning förutsätter information och utbildning. En annan viktig del är dop- ningskontroller och den avhållande effekt de bestraffningar som följer efter konstaterade förseelser har. För att genomföra ett effektivt antidopningsarbete fordras också behandling av personuppgifter. Dopningskontroller och de därmed sammanhängande åtgärderna, personuppgiftsbehandling samt inom idrotten vistelserapportering

191

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

SOU 2011:10

och dispenser är därför, enligt utredningen, väl motiverade inom idrotten och i samhället.

Motivet för antidopningsarbetet inom idrotten är att motverka bruk av förbjudna substanser eller metoder som förbättrar presta- tionsförmågan på ett onaturligt sätt och som därför anses vara fusk eller att den strider mot idrottens etik (spirit of sports).

Målet är en dopningsfri idrott som gör det möjligt för idrotts- utövare från alla delar av världen att mötas i ärlig tävling. Alltmer betonas också, inte bara på lägre idrottsnivå, folkhälsoaspekten. Den aspekten avser inte bara idrottsutövarens hälsa utan också idrotts- utövares roll som förebilder, särskilt för unga.

Motiven för antidopningsarbete i gym- och träningsanlägg- ningar, inklusive dopningskontroller, är folkhälsoskäl. Företrädare för gymbranschen har vid de möten som genomförts med utred- ningens sekretariat uttryckt ett starkt intresse för att arbeta mot dopning. Utredningen delar deras uppfattning att den som tränar i en gym- och träningsanläggning inte ska behöva utsättas för vare sig frestelse eller grupptryck att använda anabola androgena steroider (AAS). En gym- och träningsanläggning ska utgöra en ren och hälso- sam miljö, fri från brukare av förbjudna dopningssubstanser. I utred- ningsdirektiven har också konstaterats att det föreligger ett ökat bruk av AAS i styrketräningsmiljöer, som finns i gym- och tränings- anläggningar. Detta har utredningen utvecklat vidare i kapitel 5.

9.3Dopningskontroller inom RF-idrotten

Inom idrotten genomförs i dag dopningskontroller i de idrotter som är organiserade inom RF. Den rättsliga grunden för genomförande av kontroller är RF:s stadgar. I dessa stadgar föreskrivs att dop- ningskontroller får genomföras på alla medlemmar inom idrotts- rörelsen. Den enskilda idrottsutövaren blir bunden av sitt medlem- skap i en förening, som i sin tur är medlem i ett specialidrotts- förbund, vilket i sin tur är anslutet till RF och således har att följa RF:s stadgar. Det finns ingen skillnad i kravet att genomgå dop- ningskontroll mellan elitidrottsutövare, av vilka en del kan anses som arbetstagare, och motionärer. Även idrottsutövare som inte är medlem i en RF-förening kan omfattas av kravet att genomgå dopningskontroll, exempelvis i samband med landslagsuppdrag. Normalt träffas då avtal mellan idrottsutövaren och specialidrotts-

192

SOU 2011:10

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

förbundet bl.a. om efterlevnad av RF:s antidopningsregler inne- fattande också att en förseelse kan bestraffas genom RF:s regelverk.

RF:s regelverk tar hänsyn till idrottsutövarens rättssäkerhet. I det ingår att själva kontrollverksamheten liksom den övriga anti- dopningsverksamheten är kvalitetssäkrad i enlighet med ISO-stan- darden 9001:2008. Analysverksamheten är också kvalitetssäkrad enligt de allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibrerings- laboratorier som regleras i standarden ISO/IEC 17025 samt av WADA som genomför årliga egna revisioner. Dessutom har idrotts- utövare möjlighet till prövning av dopningsärenden i två instanser. Elitidrottsutövare kan efter att ha fått sin sak prövad av Doping- nämnden och Riksidrottsnämnden överklaga till Court of Arbitration for Sport.

Idrottsutövaren i en RF-ansluten idrottsförening är genom sitt medlemskap bunden av RF:s regelverk. Genom medlemskapet i en förening ansluten till ett specialidrottsförbund som är medlem i RF har den enskilde idrottsutövaren accepterat föreningens stadgar och de förpliktelser som följer av sitt medlemskap i föreningen. I det ingår att följa RF:s och specialidrottsförbundets beslut i antidop- ning. Den gemensamt förpliktigande medlemsavtalskonstruktionen gäller i olika frågor inom RF och utgör grunden för en samman- hållen idrott.

Genom den information som medlemmen har tillgång till, fram- för allt genom information på RF:s och specialidrottsförbundets webbsidor, kan idrottsutövaren förutsättas ha kunskap om anti- dopningsregelverket. Även massmediers exponering av dopnings- fall inom idrotten bör uppmärksamma utövaren på behovet av att informera sig om de regler som gäller.

9.4Dopningskontroller inom idrott som står utanför RF

I RF:s stadgar finns inga regler om att genomföra dopnings- kontroller på andra idrottsutövare än de som är medlemmar i en idrottsförening inom RF eller som är avtalsbundna av sitt special- idrottsförbund. RF har tidigare genom avtal genomfört dopnings- kontroller inom idrotter som inte tillhör RF, med ett regelverk lik- nande RF:s.

I avsnitt 8.4.3 har redovisats att det finns idrotter som inte är organiserade inom RF. Även inom sådana idrotter kan deras utövare

193

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

SOU 2011:10

vara underkastade kravet på dopningskontroller m.m. eftersom den organisation de tillhör genom att underteckna Världsantidopnings- koden är bunden av dess regler.

Genom undertecknande av Världsantidopningskoden har också sådana internationella förbund åtagit sig att arbeta mot dopning i enlighet med koden, dvs. på motsvarande sätt som görs inom RF- idrotten, bl.a. genom genomförande av dopningskontroller.

9.5Dopningskontroller utanför idrotten

Dopningskontroller vid gym- och träningsanläggningar förekommer i dag endast i begränsad omfattning. De kan förekomma som en del i projekt, ofta bedrivna genom samarbete inom kommuner eller regioner. Kontroller genomförs då genom urinprovstagning på vårdcentral eller inom kommunens socialvård och proven analyseras som sjukvårdsprover. Vid utredningens möten med företrädare för gymbranschen har dessa uppgett att de för närvarande inte genom- för några dopningskontroller på dem som tränar i gym- träningsan- läggningar. Det förekommer dock att dopningskontroller görs på anställda vid gym- och träningsanläggningar. Enligt företrädare för gymbranschen är det oklart om dopningskontroller kan genom- föras på dem som tränar i gym- och anläggningar utan lagstöd. Dessa företrädare anser därför att det närmare bör utredas om det är möjligt att genomföra dopningskontroller på dem som tränar i gym- och träningsanläggningar. För att garantera en ren tränings- miljö bör även anställda vid gym- och träningsanläggningar ingå i målgruppen för dopningskontroller.

9.6Genomförandet av Världsantidopningskoden

Antidopningsverksamheten inom RF styrs av Världsantidopnings- koden. Koden ska även fortsatt undertecknas av RF och vara gäl- lande för RF-idrotten. Någon principiell skillnad uppkommer inte om verksamheten bedrivs i en fristående nationell antidopnings- organisation eftersom det även fortsatt är RF som implementerar koden i sitt regelverk och beslutar om att i avtal med den nationella antidopningsorganisationen tillåta denna att inom RF-idrotten bedriva viss antidopningsverksamhet i enlighet med koden. Finansieringen av antidopningsverksamheten inom RF-idrotten blir oförändrad

194

SOU 2011:10

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

genom att statliga bidrag ställs till den nationella antidopningsorga- nisationens förfogande.

Även antidopningsverksamheten i andra organisationer som är bundna av Världsantidopningskoden ska styras av kodens bestäm- melser. Om avtal träffas med en sådan organisation styr även här avtalet vilka delar av kodens krav som ska utföras av en nybildad nationell antidopningsorganisation eller alternativt inom organisa- tionen. Organisationsformen innebär inte heller i detta fall någon skillnad.

All antidopningsverksamhet som Världsantidopningskoden före- skriver ska bedrivas av dem som undertecknat koden. I Sverige bör idrottsorganisationer och NADO:n underteckna koden. Det är av vikt att notera att oaktat vad koden föreskriver är verksamheten i Sverige alltid underordnad svensk lagstiftning. En nationell anti- dopningsorganisation får således inte bedriva någon antidopnings- verksamhet som strider mot svensk lag.

Dopningskontrollverksamheten vid gym- och träningsanlägg- ningar kommer inte att styras av Världsantidopningskoden eller någon av konventionerna om dopning inom idrotten. Någon vistelserap- portering är inte aktuell.

9.7Vad ska analyseras och på vilket material?

Bedömning: De dopningssubstanser som bör kontrolleras av- seende besökare vid gym- och träningsanläggningar bör samman- falla med de genom lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop- ningsmedel förbjudna dopningssubstanserna.

Provtagningen och analyserandet bör ordnas på motsvarande sätt som gäller inom idrotten.

WADA beslutar om vilka dopningssubstanser som är förbjudna och vilka typer av prov som kan tas och analyseras inom idrotts- organisationerna. RF följer dessa regler. Den vanligaste typen av dopningskontroll inom idrotten är att ett urinprov lämnas av den enskilde under överseende av en dopningskontrollant. Dopnings- kontrollanten förseglar provet i närvaro av den enskilde och dop- ningskontrollanten säkerställer därefter transport av provet som blir anonymt med en individuell kod till ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium (se kapitel 12). Vid laboratoriet kontrolleras

195

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

SOU 2011:10

förseglingen och bryts varefter en analys på förbjudna dopnings- substanser genomförs.

Under senare år har även blodprov från enskild lämnats för analys på vissa förbjudna dopningssubstanser som inte kan upptäckas vid analys på urin. Däribland kan nämnas s.k. ”bloddopning” där eget blod eller annans blod tillförs kroppen vilket leder till en förbättrad kondition och uthållighet. Blodprov lämnas även för att skapa en individuell blodprofil för att avslöja dopning.

När det gäller dopningskontroller utanför idrotten på de som tränar vid gym- och träningsanläggningar bör lämnande av urinprov vara vanligast. Bruket av dopningsmedel bland dem som tränar vid gym- och träningsanläggningar avser nämligen främst anabola andro- gena steroider, vilka kan upptäckas genom analys av urinprov. Även blodprovstagning kan dock komma i fråga för att kunna upptäcka användning av tillväxthormon. Med nya analysmetoder kan också utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov bli aktuella. Antalet dop- ningssubstanser som bör kontrolleras på besökare vid gym- och träningsanläggningar bör vara färre än inom idrotten.

Utredningen bedömer att de dopningssubstanser som bör kon- trolleras avseende besökare vid gym- och träningsanläggningar bör sammanfalla med de genom lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (dopningslagen) förbjudna dopningssubstanserna. Provtagningen och analyserandet bör ordnas på motsvarande sätt som gäller inom idrotten.

9.8Krävs lagstiftning för att dopningskontroller ska kunna genomföras inom idrotten och vid gym- och träningsanläggningar?

Bedömning: Det dopningskontrollerande som kan ske enligt gällande lagstiftning är tillräckligt och det bör inte införas någon ytterligare lagstiftning om genomförandet av dopningskontroller inom idrotts- rörelsen eller vid gym- och träningsanläggningar.

196

SOU 2011:10

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

9.8.1Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Som redovisats tidigare gäller Europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) jämte gjorda ändringar och tillägg som lag i Sverige, (se lagen (1994:1219) om den europeiska kon- ventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna). Genom att underteckna konventionen ska staten garantera var och en, som befinner sig under deras juris- diktion, de fri- och rättigheter, som anges i konventionen. Det är alla grenar av det allmänna, dvs. staten, kommuner och landsting, som har förpliktelser enligt konventionen och inte enskilda personer. Av Europadomstolens praxis följer att staten i vissa fall är skyldig att vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes sfär mot angrepp från andra enskilda. Det gäller vid mycket allvarliga intrång i privatlivet, såsom vid våldtäkt där staten har en skyldighet att erbjuda ett effektivt skydd. Det är oklart om staten har någon skyldig- het att införa skydd mot mindre ingripande intrång i privatlivet som sker mellan enskilda. Det finns, såvitt känt, ingen dom från Europadomstolen som slår fast att staten har en sådan skyldighet i fråga om sådan testning (kontroll) avseende dopning, droger och alkohol som normalt förekommer.

Nedan i detta kapitel kommer begreppet test huvudsakligen att användas eftersom det syftar på sammanhang där det begreppet använts. Innebörden av begreppet test är densamma som avses med begreppet kontroll där det används.

Enligt artikel 8.1 i nämnda konvention har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespon- dens. Vidare följer av artikel 8.2 att offentlig myndighet inte får inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.

Enligt 2 kap. 23 § regeringsformen (RF) får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen.

197

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

SOU 2011:10

Vägledning avseende vad som närmare avses med rätten till skydd för privatlivet får sökas i Europadomstolens och andra dom- stolars praxis.

I fråga om de som genom medlemskap i idrottsförening eller avtal med den som driver en gym- eller träningsanläggning frivilligt har gått med på dopningskontroller, inklusive vistelserapportering, och sedan låter sig testas respektive rapporterar kan det ifrågasättas om det över huvud taget har skett ett sådant intrång i privatlivet som avses i artikel 8.1. Det kan dock finnas anledning att ändå beröra förutsättningarna för att göra inskränkningar i privatlivs- skyddet för avsedda dopningskontroller för den händelse dessa skulle anses inkräkta på privatlivsskyddet.

Europadomstolen har i fråga om drogtestning av anställda ansett att kravet på lagstöd för inskränkningar i skyddet kan uppfyllas genom att arbetsgivaren med stöd av sin s.k. arbetsledningsrätt beordrar ett drogtest i enlighet med en drogpolicy eller liknande som är känd av arbetstagarna på förhand (se SOU 2009:44 s. 148 ff. för referat av Europadomstolens beslut). På motsvarande sätt får publicerade antidopningsreglementen, -koder och -föreskrifter med bestämmelser om dopningskontroller och vistelserapportering som det hänvisas till i föreningsstadgar eller avtal för tillträde till gym- och träningsanläggningar eller som en arbetsgivare eller motsvarande tillämpar anses uppfylla kravet på lagstöd.

Dopningskontrollerna, inklusive vistelserapporteringen, får anses ske med hänsyn främst till skyddet för hälsa och moral och därmed vara föranledda av sådana befogade intressen som kan göra en inskränkning i privatlivsskyddet tillåten.

Det återstår då att göra en s.k. proportionalitetsbedömning för att avgöra om kravet på att det ska vara nödvändigt i ett demokra- tiskt samhälle att göra den aktuella inskränkningen är uppfyllt. De starka motiven för dopningskontroller har beskrivits tidigare i betänkandet. Det tillämpade systemet med dopningskontroller som förekommer inom idrottsrörelsen är grundat på internationella överenskommelser och tillämpas faktiskt i många stater med ett demokratiskt styrelseskick. Systemet har, genom internationell sam- verkan, utvecklats successivt genom åren för att mot bakgrund av vunna erfarenheter kunna svara mot vad som är nödvändigt för att tillgodose de åsyftade intressena samtidigt som integritetsaspek- terna beaktats vid utformningen av t.ex. provtagnings-, analys- och överprövningsförfarandena som syftar till att garantera idrottsut- övarnas värdighet och rättssäkerhet. Avsikten är att dopningskon-

198

SOU 2011:10

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

trollerna på gym- och träningsanläggningar ska hanteras på i huvud- sak samma sätt som inom idrottsrörelsen men begränsas till att avse sådana dopningsmedel vars brukande utan giltigt skäl har straffbe- lagts av bl.a. folkhälsoskäl. Slutsatsen av det anförda är att det till- tänkta systemet med dopningskontroller, inklusive vistelserappor- tering, får anses klara en proportionalitetsbedömning. Det vore förvånande om Europadomstolen skulle komma till en annan slut- sats i fråga om ett internationellt utarbetat system med detaljerade regler som tillämpats globalt under många år.

Europakonventionen hindrar alltså inte dopningskontrollerandet eller kräver att det författningsregleras.

9.8.2Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Till det nya fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europaunionens funktionssätt (EUF-fördraget) fogas Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan). Rättighetsstadgan beskriver de fri- och rättig- heter som EU erkänner att varje människa har.

I artikel 3 i rättighetsstadgan anges att var och en har rätt till fysisk och mental integritet. Av artikel 7 följer att var och en har rätt till respekt för privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kom- munikationer. Enligt artikel 8 har var och en rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Vidare följer att dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grund- val av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Dessutom har var och en rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem. Det finns motsvarande möjligheter att inskränka rättighe- terna som gäller enligt artikel 8.2 i Europakonventionen.

Enligt artikel 53 i rättighetsstadgan får ingen bestämmelse i stadgan tolkas som att den inskränker eller inkräktar på de mänsk- liga rättigheter och grundläggande friheter som inom respektive tillämpningsområde erkänns i unionsrätten, internationell rätt och de internationella konventioner i vilka unionen eller samtliga med- lemsstater är parter, särskilt Europakonventionen, samt i medlems- staternas författningar.

Samtliga EU:s medlemsstater har anslutit sig till Europakon- ventionen. Rättighetsstadgan inskränker således inte de rättigheter

199

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

SOU 2011:10

som följer av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Stadgan gäller EU:s egna institutioner och organ samt medlems- länderna när de tillämpar unionsrätten. Eftersom dopningskontrol- lerna inte baserar sig på unionsrätten, berörs stadgan inte vidare i det följande.

9.8.3Regeringsformen

Regeringsformen är en av Sveriges fyra grundlagar. Grundlagen gäller i förhållandet mellan det allmänna och medborgarna, inte medbor- garna emellan.

Av 2 kap. 6 § RF följer att varje medborgare gentemot det all- männa är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§ (dödsstraff, kroppsstraff, tortyr och medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden). I propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80, bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304–305) föreslogs att paragrafen i ett andra stycke skulle utökas med ett skydd gentemot det all- männa för var och en mot betydande intrång i den personliga inte- griteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Förslaget till ändring av regeringsformen beslutades slutligt av riksdagen den 24 november 2010. (bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21). En lag- ändring i enlighet med förslaget trädde i kraft den 1 januari 2011.

De fri- och rättigheter som här avses får enligt en ny paragraf, 2 kap. 20 § RF, begränsas endast genom lag. Begränsning får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokra- tiskt samhälle och får inte gå utöver vad som är nödvändigt med hän- syn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.

Enligt motiven till 2 kap. 6 § RF avses med kroppsligt ingrepp främst våld mot människokroppen. Dessutom hänförs hit läkar- undersökningar, smärre ingrepp som vaccinationer och blodprovs- tagning samt liknande företeelser som brukar betecknas som kropps- besiktning, som t.ex. utandningsprov eller liknande alkoholtest (prop. 1975/76:209 s. 147). Urinprov nämns inte i propositionen.

200

SOU 2011:10

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

JO har i ett beslut (JO 2009-03-27, dnr 5978-2006) ansett att tagande av urinprov är att betrakta som ett sådant ingrepp som avses i 2 kap. 6 § RF. I den mån en urinprovstagning är att anse som på- tvingad fordrar åtgärden enligt JO därför lagstöd. JO har i samma ärende undersökt vad som menas med ett påtvingat kroppsligt ingrepp. I denna del har JO uttalat att ett samtycke som är avgivet under förstådda eller uttryckliga påtryckningar inte ska accepteras.

Det anses att det i det fall ett kroppsligt ingrepp, t.ex. en läkar- undersökning, är en förutsättning för en förmån från det allmänna, exempelvis en offentlig anställning eller sjukpenning, inte finns något tvångsmässigt ingrepp (Erik Holmberg, Grundlagarna, 2 uppl. 2006, s. 110).

Bestämmelsen i 2 kap. 6 § RF gäller i förhållandet mellan det all- männa och medborgarna, inte medborgarna emellan. Det är inte avsett att det allmänna ska utföra eller låta utföra de dopningskon- troller som förekommer inom idrotten eller på privata gym- och träningsanläggningar. Det kan däremot förekomma att det allmänna, t.ex. en kommun, driver en gym- och träningsanläggning i egen regi och där låter utföra dopningskontroller på dem som tränar. Till- träde till en gym- och träningsanläggning som det allmänna driver i egen regi får dock anses vara en sådan förmån från det allmänna att det för tillträdet kan uppställas krav på att underkasta sig dopnings- kontroller utan att kontrollen kan betraktas som ett påtvingat kropps- ligt ingrepp. På motsvarande sätt hindrar inte 2 kap. 6 § RF att det allmänna såsom villkor för förmånen att få en offentlig anställning med placering på en gym- och träningsanläggning uppställer krav på att den arbetssökande underkastar sig en dopningskontroll. Där- emot torde, e contrario, 5 § anställningsförordningen (1994:373) hindra statliga arbetsgivare från att uppställa ett sådant krav.

När det däremot gäller offentligt anställda som inte själva söker en (ny) offentlig anställning med placering på en gym- och tränings- anläggning utan t.ex. redan arbetar där och uppdragstagare och in- hyrda arbetstagare eller liknande personer som ska utföra arbete där, torde 2 kap. 6 § RF hindra det allmänna från att – utan lagstöd – som villkor för tillträde uppställa krav på sådana dopningskontroller som innebär ett kroppsligt ingrepp. Som nämnts får dopningskon- troller på sådana anläggningar anses utföras av främst folkhälsoskäl. Det får anses att det är en offentlig arbetsuppgift att värna folk- hälsan. När det allmänna utför den arbetsuppgiften genom att kräva en dopningskontroll får det allmänna således anses använda sin makt såsom just det allmänna och inte den makt som tillkommer varje

201

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

SOU 2011:10

arbetsgivare eller annan avtalspart. Därmed är det troligt att åtgärden faller under 2 kap. 6 § RF (AD 1984 nr 94 och JO 2006/07 s. 97).

Genom det ovan redovisade nya stycket i 2 kap. 6 § RF kan också vistelserapporteringen anses som ett betydande intrång i den personliga integriteten, i vart fall beträffande elitidrottsutövarna på internationell nivå som har att rapportera var och när de normalt uppehåller sig för träning, arbete, studier eller annan återkommande aktivitet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året med specifikt angivande var de befinner sig under en angiven timme varje dygn. Möjligen kan också övriga idrottsutövare med de lägre kraven på rapporteringens innehåll anses vara utsatta för betydande intrång i den personliga integriteten genom kartläggningen av den enskildes personliga förhållanden. För att stadgandet inte ska bli tillämpligt förutsätts samtycke av personen i fråga. Beträffande samtycke uttalas i motiven (prop. 2009/10:80, s. 179) att personuppgiftslagen (1998:204) bör kunna tjäna som vägledning vid bedömandet av vad som ford- ras för att en åtgärd ska falla utanför grundlagsskyddet redan på grund av att den vidtas med den enskildes samtycke. Ett samtycke i person- uppgiftslagen förutsätter att det ska vara frivilligt och inte framtvingat genom hot om någon för personen i fråga oacceptabel följd.

Som nämnts gäller 2 kap. 6 § RF i förhållandet mellan det all- männa och medborgarna, inte medborgarna emellan. Eftersom avsik- ten inte är att det allmänna ska registrera det som rapporteras i fråga om vistelser, berörs 2 kap. 6 § andra stycket RF inte vidare i det följande. Bestämmelsen är inte tillämplig på det som NADO:n eller idrottsrörelsen gör i fråga om dopningskontroller inklusive vistelse- rapporteringen.

9.8.4Kontroller avseende medel som omfattas av dopningslagen i lagstiftningen

Det finns ett antal lagar som ger möjlighet till dopningskontroller. Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, och lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård ålägger personen som omfattas av åtgärden i respektive lag att på begäran lämna olika prover, bl.a. urinprov, för kontroll av att personen inte är påverkad av sådana medel som omfattas av dopningslagen. I en ny fängelselag (2010:610) som den 1 april 2011 ersätter lagen (1974:203)

202

SOU 2011:10

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

om kriminalvård i anstalt, finns en skyldighet för den intagne att på begäran lämna t.ex. urinprov och blodprov för kontroll att han eller hon inte är påverkad av bl.a. dopningsmedel som omfattas av dop- ningslagen (8 kap. 6 §). Enligt fängelselagen blir även den som är beviljad utslussningsåtgärd skyldig att lämna sådant prov (11 kap. 7 §). Skyldighet att lämna prov gäller även för häktade enligt en ny häkteslag (2010:611) som den 1 april 2011 ersätter lagen (1997:371) om behandlingen av häktade och dömda. I de lagar som ersätts av fängelselagen och häkteslagen finns motsvarande skyldighet. Miss- tanke om påverkan krävs för skyldigheten att lämna urinprov enligt flertalet lagar dock inte enligt lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll, fängelselagen och lagen om kriminalvården i anstalt.

I samtliga ovan nämnda lagar är skyldigheten att lämna prov en pålaga från en myndighet. Att skyldigheten lagreglerats är en följd av regeringsformens krav att ett ingrepp i skyddet gentemot det all- männa mot påtvingat kroppsligt ingrepp får för att vara tillåtet enligt 2 kap. 20 § RF begränsas endast genom lag eller förordning.

9.8.5Annan lagstiftning till skydd för den personliga integriteten

De brott som skulle kunna hävdas ha blivit begångna i samband med dopningskontrollverksamhet och som är relevanta i detta samman- hang är hemfridsbrott, ofredande, förtal och förolämpning (4 kap. 6 och 7 §§ samt 5 kap. 1 och 3 § brottsbalken(BrB)). Utöver vad som i dag finns stadgat föreslår Integritetsskyddskommittén i sitt slut- betänkande Skyddet för den personliga integriteten (SOU 2008:3) kriminalisering av olovlig fotografering på en plats dit allmänheten inte har insyn (4 kap. 6 a § BrB). Något motsvarande förslag i RF finns inte i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) eftersom detta förbud anses kunna omfattas av den nya lydelsen av 2 kap. 6 § RF. I denna del framgår av motiven att i vilken utsträck- ning åtgärder som innebär påtvingade ingrepp i enskildas personliga förhållanden ska omfattas av det utvidgade skyddet i 2 kap. RF är något som får prövas i framtida lagstiftningsarbete (prop. 2009/10:80, s. 185).

Brott begångna mot en person kan innebära att personen kan vara berättigad till kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skade- ståndslagen (1972:207). Kännetecknande för de brott som grundar

203

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

SOU 2011:10

rätt till kränkningsersättning är att de innefattar ett angrepp på den skadelidandes personliga integritet, se proposition Ersättning för ideell skada (2000/01:68, s. 48). En förutsättning för skadestånd är dock att det är fråga om en allvarlig kränkning.

Avsikten är att de testade genom medlemskap eller avtal ska ha gått med på dopningskontrollerna, sanktionssystemet och i före- kommande fall offentliggörandet av att en sanktion tillämpats. Med hänsyn härtill torde den som genomför kontrollerna, eller har hand om offentliggörandet, inte kunna drabbas av straffrättsligt ansvar. Som redan nämnts förutsätts att kontrollerna inte genomförs med någon form av våld.

9.8.6Integritetsskydd för arbetstagare gentemot sin arbetsgivare

Många idrottsutövare kan anses som arbetstagare hos den förening de är medlemmar i, bl.a. eftersom de får lön eller annan ersättning från sin förening eller sitt förbund. Idrottsutövare, som inte tillhör någon svensk idrottsförening men som är bundna av RF:s anti- dopningsregelverk genom avtal, kan även de anses som arbetstagare om de får ersättning för sina tjänster som gjorts till förbundet. Den som är anställd hos en idrottsförening för att utöva idrott är regelmässigt också medlem i föreningen och omfattas därmed av de regler i fråga om dopningskontroll som gäller för alla medlemmar. Det kan förmodligen förekomma att idrottsutövarens arbetsgivare beordrar denne att genomgå en dopningskontroll. I det system som utredningen föreslår är det dock någon annan än arbetsgivaren som begär att idrottsutövaren i egenskap av föreningsmedlem ska genomgå en dopningskontroll. Det finns därför inte anledning att gå in på i vilken utsträckning idrottsföreningen i egenskap av arbetsgivare kan beordra en dopningskontroll. Inte heller finns det med hänsyn till utredningsuppdraget anledning att beröra eventuella arbetsrätts- liga konsekvenser av att den som är anställd hos en idrottsförening för att utöva idrott inte följer vad som gäller för honom eller henne i egenskap av medlem.

När det däremot gäller dopningskontroller på gym- och tränings- anläggningar, är avsikten att även den som är anställd för att arbeta vid anläggningen ska kunna dopningskontrolleras. Det finns därför anledning att beröra vilka möjligheter en arbetsgivare har att beordra sina arbetstagare att genomgå en dopningskontroll.

204

SOU 2011:10

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

Det utvidgade skyddet för offentliganställda gentemot sin offent- liga arbetsgivare enligt Europakonventionen och 2 kap. 6 § RF har berörts tidigare, varför det som sägs i detta avsnitt främst har bety- delse för privatanställda.

I flera rättsfall från Arbetsdomstolen (AD) har bedömts i vilken utsträckning en arbetsgivare kan beordra en arbetstagare att genomgå drogtestning. En order med stöd av arbetsgivarens s.k. arbets- ledningsrätt, eller ett kollektivavtal eller ett enskilt anställningsavtal med uttryckliga bestämmelser om testning, får inte strida mot (lag eller) god sed på arbetsmarknaden, vilket domstolen i dessa fall har bedömt med ledning av en intresseavvägning, men i övrigt är arbets- tagaren i princip skyldig att följa en order om att underkasta sig drogtestning om inte annat följer av kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet. Arbetsdomstolen har uttryck sig så här (AD 2001 nr 3):

Parter kan genom kollektivavtal, enskilt anställningsavtal eller i annan form överenskomma om rätt för arbetsgivare att genomföra drogtester och ett avtal härom har i princip giltig verkan. Detta innebär bl.a. att en arbetstagares vägran att underkasta sig provtagning i enlighet med det avtalade åtagandet kan utgöra ett avtalsbrott och saklig grund för uppsägning.

Har någon uttrycklig överenskommelse inte träffats i saken, vare sig som kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal, kan arbetsgivaren ändå ha rätt att kräva att arbetstagaren underkastar sig drogtest som en följd av arbetsgivarens arbetsledningsrätt. En sådan rätt förutsätter att arbets- givaren inte överskrider gränserna för sin arbetsledningsrätt genom att utöva den i strid mot lag eller god sed på arbetsmarknaden. Vid bedöm- ningen av om arbetsgivarens beslut om drogtest strider mot god sed har i praxis gjorts en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att drog- testa arbetstagaren och arbetstagarens intresse av att värna om sin per- sonliga integritet. Intrånget i arbetstagarens personliga integritet måste stå i rimlig proportion till det intresse arbetsgivaren vill tillgodose. Om det efter en sådan intresseavvägning kan konstateras att arbetstagaren varit skyldig att medverka i drogtestet kan hans vägran att drogtesta sig utgöra saklig grund för uppsägning.

I AD 2001 nr 3 prövade Arbetsdomstolen huruvida företaget Frys- huset haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare, en skol- värd vid ett gymnasium inom ramen för Fryshustes projekt ”Lugna gatan”, som vägrat underkasta sig urinprov i syfte att utröna om det fanns grund för misstankarna att arbetstagaren missbrukade narko- tika. Då arbetstagaren som hänvisade till sin personliga integritet

205

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

SOU 2011:10

trots ett flertal uppmaningar vidhöll sin vägran att underkasta sig testet sades han upp från sin anställning.

Arbetstagarsidan hävdade att Fryshuset hade överskridit grän- serna för sin arbetsledningsrätt av följande skäl. Fryshuset bedrev inte någon sådan riskfylld verksamhet som enligt Arbetsdomstolens dittillsvarande praxis kunde medföra skyldighet för anställda att underkasta sig drogtest. Eventuellt narkotikamissbruk hos arbets- tagaren hade kunnat uppdagas på andra mindre integritetskrän- kande sätt än genom urinprovstagning. Fryshuset hade därutöver inte haft någon ordentlig drogpolicy som varit känd bland perso- nalen. Fryshusets misstankar om att arbetstagaren återfallit i narko- tikamissbruk var helt obefogade.

Fryshuset anförde å sin sida bl.a. följande. Genom att ta anställ- ning hos Fryshuset hade den anställde insett eller bort inse att det var en förutsättning för anställningen och dess fortbestånd att arbetstagaren ställde sig till förfogande för drogtestning i den omfatt- ning som krävdes om misstanke eller tveksamhet uppstod om hans drogfrihet. Det hade därför enligt anställningsavtalet åvilat arbets- tagaren en skyldighet att medverka i provtagning. Drogtest hade dess- utom en naturlig anknytning till Fryshusets verksamhet, eftersom denna krävde allmänhetens, kundernas och ungdomarnas förtro- ende i drogfrihetsfrågan. Detta intresse vägde tyngre än arbetsta- garens intresse av skydd för den personliga integriteten. Till följd därav var det tillåtet för Fryshuset att kräva drogtestning som ett led i arbetsledningsrätten. Drogtester med urinprov var därvid Frys- husets enda möjliga sätt att spåra förekomsten av missbruk. Prov- tagningen hade inte i något avseende varit integritetskränkande eller förnedrande.

Arbetsdomstolen konstaterade att intresset bakom Fryshusets drogtester av personal var av ett annat slag än i de två tidigare mål om drogtestning som hade prövats (AD 1991 nr 45 och AD 1998 nr 97) i vilka arbetsgivarens krav burits upp av ett starkt säkerhets- och skyddsintresse. Här var intresset i högre grad knutet till ända- målet med verksamheten. Fryshuset hade med hänsyn till verksam- hetens karaktär ett mycket starkt allmänt intresse av att utföra drogtester på sin personal för att undanröja eventuella misstankar och att utåt kunna garantera att dess verksamhet var helt fri från narkotika. Domstolen konstaterade vidare att det inte kunde upp- ställas några krav på att misstankarna mot en arbetstagare måste vara särskilt välgrundade i ett fall som detta där det med hänsyn till verk- samhetens art fanns ett särskilt intresse av att undanröja varje tvivel.

206

SOU 2011:10

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

Huruvida Fryshusets drogpolicy kunde leva upp till de krav som arbetstagarsidan ansåg borde gälla för en drogpolicy var enligt dom- stolen av begränsad betydelse i målet. Den väsentliga frågan var i stället i vilken mån ett drogtest skulle ha inneburit en sådan kränk- ning av den anställdes integritet att han av det skälet inte var skyldig att medverka.

Domstolen konstaterade att testningen skulle ha skett genom att den anställde lämnade ett urinprov på arbetsplatsen. Urinprovs- tagning i allmänhet och det sätt på vilket Fryshuset genomfört tes- tet fick anses föga integritetskränkande och domstolen kunde inte finna att den skulle ha varit förnedrande för arbetstagaren. Vid ett samlat övervägande fann domstolen att Fryshustes intresse av att drogtesta den anställde i fråga vägt tyngre än dennes behov av skydd för sin integritet. Arbetstagaren ansågs vara skyldig att medverka i den aktuella provtagningen.

Det har ansetts att motsvarande resonemang som i fråga om drogtestning av arbetstagare bör kunna föras i fråga om testning avseende sådana substanser som avses i dopningslagen (Sören Öman, Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet, Vänbok till Ronnie Eklund, 2010, s. 655 not 1).

Den arbetsgivare som enligt det tilltänkta systemet har åtagit sig att driva en dopningsfri gym- och träningsanläggning och aktivt mot- verkar dopning får, på motsvarande sätt som Fryshuset hade i det refererade rättsfallet, anses ha har ett mycket starkt allmänt intresse av att utföra dopningskontroller på sin personal för att undanröja alla eventuella misstankar och att utåt kunna garantera att verksam- heten är helt fri från dopning. Slutsatsen är således att sådana arbets- givare bör med stöd av sin arbetsledningsrätt ha möjlighet att beordra de anställda i anläggningen att på begäran av det anlitade kontrollorganet underkasta sig dopningskontroll.

Det kan finnas bestämmelser i kollektivavtal eller enskilda anställ- ningsavtal som inverkar på arbetsgivarens möjlighet att beordra dopningskontroll.

Det kan nämnas att Utredningen om integritetsskyddet i arbets- livet har föreslagit en uttrycklig lagreglering av möjligheten för arbets- givare att begära dopningskontroll av bl.a. sina anställda, som ska gälla för både privat och offentligt anställda (SOU 2009:44). För- slaget bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

207

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

SOU 2011:10

9.8.7Sammanfattning och slutsats

Den dopningskontroll som förekommer enligt idrottsrörelsens regelverk strider inte mot svensk lagstiftning och är förenlig med Europakonventionen. Det gäller även om kontrollerandet skulle enligt regelverket självständigt utföras av en NADO.

Att den som driver en gym- och träningsanläggning enligt tyd- ligt avtal med sina kunder ställer dopningskontroll, genomförd på motsvarande sätt som enligt idrottsrörelsens regelverk men avseende bara sådana substanser som avses i dopningslagen som villkor för tillträde till anläggningen strider inte mot svensk lagstiftning och är förenlig med Europakonventionen. Det gäller även om den som driver anläggningen skulle anlita en NADO för att självständigt utföra kontrollerandet.

En privat arbetsgivare som driver en gym- och träningsanlägg- ning och som har åtagit sig att driva en dopningsfri anläggning och aktivt motverkar dopning, kan om inte annat följer av kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet med stöd av sin arbetsled- ningsrätt beordra de anställda i anläggningen att genomgå en dop- ningskontroll som begärs av en anlitad NADO. En offentlig arbets- givare i motsvarande situation får inte göra det utan lagstöd, vilket inte finns i dag.

En icke statlig arbetsgivare i motsvarande situation får om inte annat följer av kollektivavtal som villkor för anställning i en sådan anläggning kräva dopningskontroll. En statlig arbetsgivare får inte göra det.

Utredningen gör bedömningen att det dopningskontrollerande som således kan ske enligt gällande lagstiftning är tillräckligt och att det således inte behövs någon lagstiftning om genomförande av dop- ningskontroller inom idrottsrörelsen eller vid gym- och tränings- anläggningar.

9.9Betydelse av idrottens särart inom EU

Det har i olika sammanhang hävdats att idrottens särart inom EU skulle ha betydelse i förhållande till Europakonventionen och EU:s rättssystem. Detta har EU-domstolen uttolkat i sina domar varav några berörs nedan. Nedan beskrivs även det nya EUF-fördragets artikel 165 som kompletterats med kompetens för EU inom idrott.

208

SOU 2011:10

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

I EU-domstolens dom mellan belgiska fotbollförbundet och Bosman (mål C-415/93) konstaterar domstolen att konkurrens- rätten och den inre marknaden gäller för idrott i den utsträckning det handlar om ekonomisk verksamhet. I EU-kommissionens vit- bok om idrott från 2007 beskrivs den europeiska idrottens särart från två utgångspunkter, nämligen särarten i idrottsverksamhet och idrottsregler respektive i idrottsstrukturen.

Av vitboken framgår att det finns regler för idrottsorganisa- tioner som på grund av sina legitima mål sannolikt inte bryter mot EUF-fördragets regler om konkurrensbegränsande samverkan under förutsättning att reglernas eventuella konkurrensbegränsande effekter är ändamålsenliga och är proportionella i förhållande till målen. I sammanhanget nämns antidopningsregler.

I målet Meca-Medina och Majcen mot kommissionen vid Tribu- nalen (f.d. Förstainstansrätten) (mål C-519/04) hävdade klagandena att dopningsreglerna begränsade deras ekonomiska friheter och sålunda stred mot EU-rätten. Tribunalen ansåg att dopningsregler är rent idrottsliga regler som inte kan omfattas av fördragets bestämmelser om de ekonomiska friheterna. Målet överklagades till EU-domstolen som ansåg att endast det förhållandet att förbudet mot dopning grundade sig på rent idrottsliga överväganden och alltså inte hade något att göra med ekonomiska överväganden var fel- aktigt. Domstolens slutsats var i stället att idrottens särart kan beaktas endast i den mån konkurrensbegränsade effekter inte strider mot EU:s konkurrensregler och under förutsättning att effekterna är nödvändiga för att uppnå ett legitimt syfte och vara proportio- nerliga i förhållande till det legitima faktiska idrottsintresset. Domen innebär att dessa förhållanden måste prövas i varje särskilt fall och ger inga allmänna tolkningsregler.

Genom EUF-fördraget, har idrotten införlivats i EU-rätten. Enligt artikel 165 i EUF-fördraget ska unionen bidra till att främja euro- peiska idrottsfrågor och ska då beakta idrottens specifika karaktär, dess strukturer som bygger på frivilliga insatser samt dess sociala och pedagogiska funktion. Målet ska vara att utveckla idrottens europeiska dimension genom att främja rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar och samarbetet mellan organisationer och myndig- heter med ansvar för idrott samt genom att skydda idrottsut- övarnas fysiska och moraliska integritet, särskilt när det gäller de yngsta utövarna.

Om det faktum att idrotten införlivats i EUF-fördraget och med den ordalydelse som skrivits in skulle kunna innebära att idrottens

209

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

SOU 2011:10

särart ges en vidare ram kommer först i framtiden att lösas genom EU-domstolens framtida praxis. Utredningen anser att någon defi- nitiv slutsats inte kan dras att idrottens särart skulle innebära att antidopningsverksamheten i enlighet med Världsantidopningskodens regler inte skulle strida mot vissa av EU:s rättsregler.

9.10Krävs lagstiftning för sanktionsförfarandena?

Bedömning: Det behövs inte någon ytterligare lagstiftning om sanktionsförfarandet i fråga om dopning inom idrotten och vid gym- och träningsanläggningar.

Idrottens regelverk har ett väl utvecklat sanktionsförfarande som regleras i Världsantidopningskoden och som har implementerats i idrottens regelverk som omfattar främst alla som är medlemmar i en förening inom RF:s medlemsförbund. Av 2 § i Idrottens anti- dopningreglemente framgår vad som är bestraffningsbara dopnings- förseelser inom RF-idrotten. Här kan nämnas förekomsten eller bruk av förbjuden substans och vägran eller underlåtenhet att under- kasta sig dopningskontroll. Om inte någon strafflindringsgrund kan tillämpas är bestraffning för bruk av t.ex. anabola androgena steroider två års avstängning vid en första dopningsförseelse, men kan också uppgå till fyra års avstängning vid en grov förseelse. Vidare regleras i 3 § i reglementet frågan om bevisning och i 6 § analys av dopningsprov osv. De sanktioner som påförs en idrotts- utövare inom RF-idrotten gäller i samtliga RF-idrotter.

En idrottsutövare som bestraffas för förseelse mot dopnings- reglerna kan alltså enligt RF:s regelverk stängas av från att delta i varje form av organiserad idrottsverksamhet, såsom träning, tävling, uppvisning eller att utöva uppdrag inom RF-idrott. Avstängningen kan i värsta fall vara för livet. Den som är avstängd för längre tid än fyra år får delta i idrottsverksamhet i en annan idrott än den i vilken förseelsen begåtts, men bara om verksamheten inte är på en nivå som kan kvalificera den avstängde att direkt eller indirekt delta i ett nationellt mästerskap eller en internationell tävling. Dessa bestäm- melser har sin grund i Världsantidopningskoden. Genom kodens bestämmelser gäller avstängningsbeslutet inom alla organisationer som undertecknat koden, dvs. inom en stor del av idrotten världen över. På begäran av Dopingkommissionen kan dock en idrottsut-

210

SOU 2011:10

Krävs lagstiftning för dopningskontrollerna och sanktionsförfarandena?

övare på låg nivå undantas från avstängning avseende organiserad träning i Sverige men ingen av de andra verksamheterna är tillåtna, se Idrottens antidopningsreglemente 10.1.

Idrotten har således redan ett på internationella överenskom- melser grundat regelverk med sanktioner mot dopning i form av avstängning från idrott som är detaljerat och förutsägbart. Det upp- såtliga bruket utan fog av sådant som omfattas av dopningslagen kan dessutom ge en straffrättslig sanktion. Det räcker. Det krävs inte i dag något särskilt myndighetstillstånd för att få verka inom idrotts- rörelsen, och det är inte heller lämpligt att införa ett lagstiftat för- bud mot att verka där. Det kan rörelsen som i dag sköta själv.

Det privaträttsligt grundade sanktionsförfarandet som tillämpas inom idrotten kan vidare inte anses vara otillbörligt eller liknande. Det finns därför inte heller fog för att införa lagstiftning för att skydda individer.

När det gäller besökare vid gym- och träningsanläggningar, bör det i avtalet mellan gymägaren och besökaren regleras vad konse- kvensen blir av att besökaren inte på begäran av NADO:n har styrkt frihet från olagligt bruk av dopningsmedel eller vägran att underkasta sig dopningskontroll. NADO:n bör utforma ett regel- verk för sanktionsförfarandet som motsvarar det som gäller inom idrotten och som bygger på avstängning från gym- och tränings- anläggningar som samarbetar med NADO:n under viss tid eller under den tid som är kvar av besökarens liv. De sanktioner som kan avtalas räcker. Tolkningen och tillämpningen av avtalade bestämmelser kan prövas av domstol eller, om det finns avtal om det, skilje- nämnd. I 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område finns det vidare bestämmelser om att avtalsvillkor som är oskäliga kan jämkas eller lämnas helt utan avseende. Det räcker som skydd för individen.

Utredningen bedömer således att det inte behövs någon ytter- ligare lagstiftning om sanktionsförfarandet i fråga om dopning inom idrotten och vid gym- och träningsanläggningar.

211

10 Behandling av personuppgifter

10.1Inledning

Enligt direktiven ska utredningen granska och rättsligt analysera den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att framgångs- rikt bedriva antidopningsverksamhet och lämna förslag till regle- ring som behövs för en framtida behandling av personuppgifter i denna verksamhet. En proportionalitetsbedömning ska göras beträf- fande enskildas behov av skydd för sin personliga integritet mot idrottens och samhällets intressen av en effektiv antidopningsverk- samhet.

I detta kapitel beskrivs vilken behandling av personuppgifter som en fristående nationell antidopningsorganisation (NADO) ska utföra. Det är dels sådan behandling som för närvarande sker inom det antidopningsarbete som bedrivs inom Sveriges Riksidrottsförbund (Riksidrottsförbundet, RF) och som kan flyttas över till en ny orga- nisation, dels sådan behandling som kan ske avseende medlemmar i sådana idrottsorganisationer som står utanför RF men som är bundna av Världsantidopningskoden, dels sådan behandling som kan för- väntas bli nödvändig om NADO:n får ansvar för antidopningsarbete i gym- och träningsanläggningar, framför allt i samband med dopnings- kontroller. Vidare kommer en analys att göras av vilka åtgärder som kan behövas för att uppfylla kraven i personuppgiftslagen (1998:204).

10.2Behov av behandling av personuppgifter enligt Riksidrottsförbundets regelverk

10.2.1Regelverket inom RF-idrotten

När det gäller behandling av personuppgifter inom RF-idrotten gäller Idrottens antidopingreglemente med tillhörande föreskrifter som bygger på den av Världsantidopningsbyrån (World Anti-Doping

213

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

Agency, WADA) beslutade Världsantidopningskoden och dess Standarder, framför allt Standarden för skydd av den personliga integriteten och för personuppgifter (International Standard for Protection of Privacy and personal information, ISPPPI). Gällande standard gäller fr.o.m. den 1 juni 2009.

Den huvudsakliga avsikten med ISPPPI är att säkerställa att orga- nisationer och personer, som är engagerade i antidopningsarbete inom idrotten tillämpar tillbörligt, tillräckligt och effektivt skydd för den personliga integriteten i vad avser de personuppgifter som behandlas, oavsett om detta är lagreglerat eller ej. Standarden är avsedd att vara ett regelverk för de antidopningsorganisationer för vilka det inte finns ett lagreglerat skydd för idrottsutövaren i detta avseende eller det lagreglerade skyddet är lägre än standardens. Den är tving- ande utom i de fall den strider mot inhemsk lagstiftning. I något avseende går standardens skyddsregler längre än personuppgifts- lagen, bl.a. när det gäller möjligheten för en registrerad person att få rättelse beträffande felaktiga uppgifter.

I Idrottens antidopingreglemente stadgas att behandlingen av per- sonuppgifter som insamlas, lagras och behandlas för ändamål som framgår av reglementet ska ske enligt personuppgiftslagen och de av Riksidrottsstyrelsen (RS) fastställda Föreskrifterna om behandling av personuppgifter.

10.2.2Personuppgifter som behandlas

För att möjliggöra ett effektivt antidopningsarbete är det nödvän- digt att behandla idrottsutövares och andra personers personupp- gifter. Nedan följer en beskrivning av för vilka ändamål det är nöd- vändigt för en antidopningsorganisation att behandla personupp- gifter och vilka uppgifter som i dag inhämtas och behandlas för att antidopningsarbetet ska kunna utföras.

I Sverige styrs inhämtandet av uppgifter av idrottens Föres- krifter för vistelserapportering, Föreskrifter om dispens, Före- skrifter för dopningskontroll och Föreskrifter för handläggning av dopningsärenden. Samtliga föreskrifter är antagna av RS.

En viktig uppgift för WADA är att samordna antidopningsakti- viteter och fungera som ett informationscentrum. Hit hör bl.a. registrering av alla vistelserapporter, alla beviljade dispenser och underlaget för beslutet om dispens samt alla utförda dopnings- kontroller och analysresultat. Därför har WADA utvecklat Anti-

214

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

Doping Administration & Management System (ADAMS) som ett redskap för alla som undertecknat koden. Databasen finns i Kanada där WADA har sitt högkvarter. I vilken utsträckning ADAMS används och för vilka ändamål varierar mellan olika länder. Upp- gifterna beträffande svenska idrottsutövare inhämtas av Antidoping- gruppen vid RF-kansliet utom i vad avser vistelserapportering som utförs direkt i ADAMS av idrottsutövaren själv eller genom dennes ombud. Inhämtade uppgifter lagras i RF:s server med åtkomst endast av den/de inom Antidopinggruppen som behöver dem för att kunna utföra de uppgifter för vilka de inhämtats.

Vistelserapportering

För att genomföra den kontrollplan som antagits av Dopingkom- missionen behöver Antidopinggruppen uppgifter om var de uttagna idrottsutövarna befinner sig. Uppgifterna läggs in i ADAMS av idrottsutövaren själv eller genom ombud. Antidopinggruppen har möjlighet att hämta ut uppgifterna för sin kontrollplanering. En väsentlig del i denna planering är att det ska vara okänt för den uttagna när en dopningskontroll kommer att ske. Det är sålunda viktigt att ha rätt vistelserapportering från idrottsutövarna och att uppgifterna kan sparas och behandlas så länge de behövs. Vetska- pen om att dopningskontrollfunktionärer med hjälp av vistelserappor- teringen kan finna en idrottsutövare när som helst för genomfö- rande av en kontroll är betydelsefull ur preventiv synpunkt. Den förmodas ha en avhållande verkan för en utövare som annars skulle vara benägen att använda förbjudna substanser eller metoder.

Rapportkravet omfattar för närvarande cirka 600 idrottsutövare. De ingår i tre pooler, varav Pool A har den rapporteringsskyldighet som krävs i Världsantidopningskoden. Pool A består av cirka 80 utövare. Kriterierna för de olika poolerna är klart definierade och framgår av RF:s webbsida (www.rf.se). Beslut om vilka som ingår i de olika poolerna fattas av Antidopinggruppen efter samråd med respek- tive specialidrottsförbund. Idrottsutövare som inte ingår i någon av poolerna har inte något vistelserapporteringskrav.

De idrottsutövare som befinner sig på toppelitnivå (Pool A) är enligt idrottens antidopningsregler och det internationella special- idrottsförbundets regler skyldiga att rapportera följande uppgifter för varje dygn, 365 dagar om året,

215

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

•fullständiga personuppgifter (namn, adress och personnummer), idrott samt kontaktuppgifter där idrottsutövaren kan nås av under- rättelser och andra skrivelser,

•idrottsutövares eventuella funktionshinder av betydelse för genom- förande av dopningskontroll,

•idrottsutövarens medgivande att information kan delges andra anti- dopningsorganisationer med rätt att dopningskontrollera utövaren,

•adressuppgifter, avseende varje dag, där idrottsutövaren har sin dygnsvila,

•namn och adress, avseende varje dag, för de platser där idrotts- utövare kommer att träna, arbeta, studera eller utöva annan åter- kommande aktivitet, kompletterat med tidsangivelse för sådana aktiviteter, och

•tävlingsprogram med datum samt namn och adresser på tävlings- platser.

Idrottsutövaren är dessutom skyldig att för varje dygn ange en 60- minutersperiod mellan klockan 06.00 och 23.00 var han/hon kan påträffas för dopningskontroll.

För idrottsutövare på Sverige-elitnivå (Pool B och C) krävs att följande uppgifter rapporteras

•fullständiga personuppgifter samt kontaktuppgifter där idrotts- utövaren kan nås av underrättelser och andra skrivelser,

•idrottsutövares eventuella funktionshinder av betydelse för genom- förande av dopningskontroll,

•idrottsutövarens medgivande att information kan delges andra anti- dopningsorganisationer med rätt att dopningskontrollera utöva- ren, och

•tävlingsprogram med datum samt namn och adresser på tävlings- platser.

I vistelserapporten för Sverige-elitnivån ska dessutom anges minst tre tillfällen per vecka då idrottsutövaren är tillgänglig för dop- ningskontroll. Under träningsperiod ska dessa avse träningstill- fällen. Uppgiften ska preciseras genom att utövaren anger en 60- minutersperiod mellan klockan 06.00 och klockan 23.00. Tillfällena

216

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

får aldrig ligga med mer än tre dagars mellanrum. Rapporterings- skyldigheten för denna kategori utövare är konstruerad på sådant sätt att det ska försvåra möjligheten att tillföra kroppen dopnings- medel utan att det framgår av en analys.

För båda nivåerna gäller att en idrottsutövare har möjlighet att rätta sina uppgifter ända intill 60-minutersperioden startar. Dopnings- kontroll kan genomföras när som helst men en inom idrotten bestraff- ningsbar s.k. bomkontroll, dvs. när idrottsutövaren inte påträffas på angiven plats, kan bara inträffa i den preciserade 60-minuters- perioden.

Vistelserapporteringen utförs av idrottsutövaren själv eller av ombud med uppdrag från denne. Oavsett om rapporteringen utförs av idrottsutövaren själv eller annan ansvarar idrottsutövaren för att rapportering sker enligt reglerna. Rapporteringen görs i huvudsak direkt in i ADAMS via Internet. Ändringar kan också göras med SMS.

En kombination av tre bomkontroller och/eller underlåtelse att lämna uppgifter eller meddelande av felaktiga uppgifter under en rullande 18-månadersperiod utgör en förseelse enligt IDR. Gall- ringsfristen har därför bestämts till 18 månader för att möjligheten ska finnas att använda en sent upptäckt felaktig uppgift i ett bestraff- ningsärende. Om en utredning om förseelse mot dopningsreglerna har påbörjats ska uppgifterna behållas till dess beslut fattats i bestraff- ningsärende. Om anmälan till bestraffning inte görs ska uppgifterna gallras när utredningen slutförts.

Dispens

En del idrottsutövare är beroende av medicinering för sin hälsa. Innehåller medicinen substans som är upptagen på WADA:s lista över förbjudna substanser och metoder skulle det innebära en risk för utövaren att bli avstängd för förseelse mot dopningsreglerna. För att möjliggöra för en sådan idrottare att utöva sin idrott finns möjlighet att få dispens. Det är väsentligt för en idrottsutövare att det går att få fram uppgifter om beviljad dispens och den godkända behandlingen om ett dopningsprov vid analys visar förekomsten av en förbjuden substans eller metod. Dispens kan beviljas, förutom enligt det svenska regelverket, av internationellt idrottsförbund eller annan antidopningsorganisation. Har sådan dispens beviljats enligt Världsantidopningskodens regler gäller den även för idrotts- utövning inom RF-idrotterna. Detta förutsätter att det finns en

217

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

möjlighet till utbyte av information, varför det är nödvändigt att personuppgifter kan behandlas.

För idrottsutövare som ingår i ett internationellt idrottsför- bunds kontrollpool gäller detta förbunds dispensregler. För svenska idrottsutövare gäller RF:s Föreskrifter om dispens.

Enligt RF:s föreskrifter finns individuell dispens och generell dispens beroende av om den avser en idrottsutövare på hög eller låg tävlingsnivå. Dopingkommissionen avgör, efter samråd med berört idrottsförbund, vilka kategorier utövare som hänförs till hög nivå, vanligtvis idrottsutövare som deltar i tävlan om svensk mästerskaps- titel. Definitionen av vad som är hög och låg nivå inom varje idrott finns på RF:s webbsida. Även den som inte tillhör hög nivå kan dock vara tvungen att söka dispens inför tävling utomlands, beroende på varje internationellt specialidrottsförbunds regler.

Generell dispens avser idrottsutövare på låg nivå och omfattar samtliga förbjudna substanser och metoder. Den som omfattas av generell dispens behöver inte göra någon ansökan. Det räcker med att en idrottsutövare i efterhand kan styrka att det varit fråga om ett medicinskt bruk om ett analyssvar efter en dopningskontroll upp- visar bruk av en förbjuden substans eller metod.

Individuell dispens avser idrottsutövare på hög nivå. Sådan dis- pens beviljas av en av Dopingkommissionen utsedd Dispenskom- mitté. Ansökan, ska förutom namn, adress och uppgifter om tidi- gare dispensansökningar, innehålla en heltäckande medicinsk historik, som är relevant för ansökan, samt ett utlåtande av en legitimerad läkare som intygar behovet av den enligt dopningsreglerna förbjudna behandlingen och en motivering till varför en alternativ tillåten medi- cinering inte är användbar för behandling av sjukdomstillståndet.

När det gäller en idrottsutövare på internationell hög svensk elit- nivå ska beslut om dispens delges WADA tillsammans med samt- liga uppgifter i ärendet. Eftersom RF inte åtagit sig att behandla dispenser för något internationellt idrottsförbund sker i dagsläget ingen överföring av sådana personuppgifter till WADA:s databas ADAMS i Kanada. Enligt regelverket ska också det svenska special- idrottsförbundet informeras om dispens som beviljats för övriga idrottsutövare, vilket förutsätter att mottagaren undertecknat en särskild sekretessförbindelse. I vad mån överföring till ADAMS sker, eller enligt koden ska ske, behandlas nedan under rubriken Överföring av personuppgifter.

Uppgifter i dispensärenden behandlas i dagsläget efter uttryck- ligt samtycke från idrottsutövaren, vilket även inkluderar överfö-

218

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

ring till andra behöriga idrottsorganisationer. För överföring till andra antidopningsorganisationer respektive nationella specialidrottsför- bund krävs också skriftligt samtycke av idrottsutövaren.

Enligt föreskrifterna sparas uppgifter i ett dispensärende i åtta år såvida inte uppgifterna behövs i utredning om misstänkt förseelse mot dopningsreglerna. Den långa tiden motiveras av att preskriptions- tiden för dopningsförseelse är åtta år. Skulle en fråga uppkomma om misstänkt förseelse inom den tiden måste det finnas möjlighet att påvisa om dispens beviljats för den avvikande substansen. Genom ett förslag om revidering av gallringsfristerna föreslås frister för olika typer av uppgifter i ett dispensärende där den längsta fristen, av ovan- nämnda skäl, utgör åtta år.

Uppgifter om dopningskontroll

För fortlöpande planering av dopningskontroller och för uppfölj- ning av misstänkta förseelser mot dopningsreglerna är det nödvän- digt att behandla personuppgifter om vilka idrottsutövare som varit föremål för dopningskontroll, vilka substanser som varit föremål för analys och utfallet av laboratorieanalyser m.m. Därigenom undviks också oönskad upprepning av kontroller inom ett kort tidsspann på en och samma idrottsutövare.

De personuppgifter som behandlas är de som upptas i blan- ketten för dopningskontroll. Förutom uppgifter om namn, adress och idrott ska på blanketten finnas uppgifter om bruk av läkemedel och andra preparat (kosttillskott etc.) som skett de senaste sju dagarna. Idrottsutövarens samtycke är en förutsättning för att dessa personuppgifter ska få behandlas och överföras till antidopnings- organisationer i andra länder.

Uppgifterna bevaras i pappersform och ska även i detta fall lagras åtta år efter dopningskontrollens genomförande för att kunna använ- das vid bedömning av en misstänkt dopningsförseelse inom preskrip- tionstiden. Om uppgifterna inte föranleder en utredning om miss- tänkt förseelse mot dopningsreglerna lagras analysprotokollen för historiska och statistiska ändamål i ostrukturerad form i kontroll- nummerordning.

219

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

Uppgifter i utredning om misstänkt förseelse mot dopningsreglerna

För att bedriva en utredning om en misstänkt förseelse mot dop- ningsreglerna beträffande idrottsutövare eller annan person (ledare, tränare m.fl.) är det nödvändigt att behandla sådana personupp- gifter som behövs för att avgöra om anmälan till bestraffning ska göras eller inte.

Sådana uppgifter kan vara

•uppgifter från blanketten från dopningskontroll,

•analysresultat från laboratorier,

•rapport från dopningskontrollant om vägran att genomgå dop- ningskontroll eller manipulering eller försök till sådan förseelse,

•annan information som kan grunda misstanke om förseelse mot dopningsreglerna,

•utredning enligt Föreskrifter om handläggning av dopnings- ärenden,

•anmälan till Dopingnämnden, eller

•beslut av och överklagande till dömande instanser.

Uppgifterna sparas så länge som de behövs under den aktuella utredningen och den fortsatta handläggningen av ärendet. Om inte anmälan gjorts till dömande instans om misstänkt förseelse mot dopningsreglerna före preskriptionstiondens utgång ska person- uppgifterna gallras efter åtta år.

Publicering av beslut i ärenden avseende förseelse mot dopningsreglerna

I Världsantidopningskoden föreskrivs att ett fällande beslut i ett bestraffningsärende ska offentliggöras. Ett friande beslut ska offent- liggöras bara med personens samtycke. Antidopningsorganisationen ska göra rimliga ansträngningar för att få sådant samtycke till publi- cering. Publiceringen ska ske genom att informationen åtminstone under ett år finns på organisationens webbsida.

Motsvarande regler finns i Idrottens antidopingreglemente och Föreskrifter för behandling av personuppgifter som stadgar att

220

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

beslut ska kungöras i RF:s officiella kungörelseorgan – tidningen Svensk Idrott – och på tidningens webbsida. Detta gäller alla beslut oavsett idrottsutövarens ålder och tävlingsnivå eller om han eller hon är motionär. Ett friande beslut får kungöras endast efter samtycke från den anmälde. Dopingkommissionen ska enligt föreskrifterna göra rimliga ansträngningar för att få sådant samtycke till publi- cering. Uppgiften finns på webbsidan så länge avstängningen gäller.

10.2.3Principer för behandling av de inhämtade uppgifterna

Rättigheter för den vars personuppgifter registreras

Enligt Idrottens antidopingreglemente och Föreskrifter för behand- ling av personuppgifter ska hanteringen av personuppgifter ske i enlighet med personuppgiftslagen. Det innebär att de principer i lagen som gäller för behandling av personuppgifter ska iakttas. Personuppgifter får bara behandlas för ändamål som omfattas av idrottens regelverk. Fler uppgifter ska inte samlas in än som är nödvändigt för ändamålet. Felaktiga uppgifter ska rättas snarast möjligt. Uppgifterna ska gallras när de inte längre behövs för sitt ändamål. Nedan följer en beskrivning av hur personuppgifter i dagsläget behandlas inom ramen för antidopningsarbetet.

Vid sidan av vad som gäller enligt personuppgiftslagen ska den person vars personuppgifter behandlas, innan och senast i samband med att uppgifterna samlas in av Antidopinggruppen eller person- uppgifter mottagits från annan informeras om

•vilka uppgifter som behandlas,

•ändamålet med behandlingen och hur länge uppgifterna kommer att bevaras,

•andra tänkbara mottagare av personuppgifterna, däri inräknat anti- dopningsorganisationer i länder där en idrottsutövare kan tänkas tävla, träna eller resa,

•vilka uppgifter om personen som kan komma att offentliggöras,

•personens möjligheter att få felaktiga uppgifter rättade och att framföra klagomål på behandlingen av personuppgifterna, och

•vilken myndighet som har rätt att granska behandlingen av person- uppgifter.

221

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

Personen ifråga har också rätt att få information om vilka uppgifter som lagras beträffande denne.

Förutom de möjligheter som stadgas i personuppgiftslagen har en registrerad, som anser sig ha grundad anledning att misstänka att hans personuppgifter inte behandlas enligt Föreskriften för behand- ling av personuppgifter, rätt att få frågan prövad av Dopingnämnden, den instans inom RF som avgör dopningsärenden.

Samtycke

I standarden och i de svenska föreskrifterna för behandling av person- uppgifter krävs samtycke av den registrerade till behandling av vissa personuppgifter. Samtycket till behandlingen ska föregås av informa- tion om vilka uppgifter som behandlas, ändamålet med behand- lingen, tänkbara mottagare av personuppgifterna, vilka uppgifter som kan komma att offentliggöras, personens möjligheter att få rättelse av felaktiga uppgifter och att framföra klagomål på behandlingen samt vilken myndighet som har rätt att granska behandlingen. Sam- tycke ska i fråga om känsliga uppgifter vara uttryckligt.

Personen ska vidare informeras om de negativa konsekvenser som kan inträffa om inte adekvat samtycke lämnas. Om en idrottsut- övare vägrar att lämna vistelseuppgifter i ADAMS, ska en utredning om förseelse mot Idrottens antidopingreglemente startas. Saknas samtycke till behandling av uppgifterna i ett dispensärende prövas inte ansökan om dispens över huvud taget. Ett vägrat samtycke i övriga fall där sådant samtycke krävs, skulle förmodligen – om det förekommer mer än en gång – innebära att idrottsutövaren inte kan delta över huvud taget i organiserad idrott inom RF.

Gallring

Enligt ISPPPI ska personuppgifter endast bevaras så länge som de är nödvändiga för sitt ändamål och ska därefter gallras eller ano- nymiseras. Enligt uppgifter från WADA, antecknade i artikel 29- gruppens yttrande 4/2009 avseende standarden (WP 162) lagras uppgifter om vistelseort i ADAMS upp till 18 månader medan mer- parten av övriga uppgifter lagras i minst åtta år. Lagringstiden moti- veras av att preskriptionstiden för förseelse mot dopningsreglerna bestämts till åtta år för att omfatta minst två olympiader.

222

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

I Föreskrifter för behandling av personuppgifter finns för varje typ av uppgifter angivet vid vilken tidpunkt de ska gallras. Tid- punkten har bestämts med beaktande av hur länge uppgifterna behövs för sitt ändamål. Det innebär att uppgifter från vistelserapporte- ringen har kortare gallringsfrister än exempelvis uppgifter i dispens- ärenden.

Ett förslag till gallringsbestämmelser har av WADA utsänts på remiss till de som undertecknat koden. Förslaget bearbetas inom WADA och frågan förväntas bli föremål för beslut i maj 2011.

Publicering om uppgifter om dopningsförseelser

I avsnitt 10.2.2 redovisas vilka regler som gäller för publicering av personuppgifter avseende beslut i ärenden angående förseelser mot dopningsreglerna.

Endast idrottsutövarens namn, idrottsförening, förbund samt tidpunkten för avstängningstidens början och slut publiceras. Uppgifterna tas bort när avstängningstiden gått ut oavsett om avstängningstiden i ett fällande beslut under- eller överstiger ett år. Publiceringen sker på tidningen Svensk Idrotts webbsida (www.rf.se/Arbetsrum/Tidningen_Svensk_Idrott/Bestraffningar/). Motivet till att Världsantidopningskoden föreskriver publicering är att ett avstängningsbeslut om bestraffning för dopningsförseelse som är taget i en behörig antidopningsorganisation, och som följer koden ska gälla alla signatärer till koden, dvs. internationella och natio- nella specialidrottsförbund och andra antidopningsorganisationer. Publiceringen gör att en antidopningsorganisation kan kontrollera om en tävlande eller idrottsfunktionär är avstängd i sitt hemland. Ett andra motiv är att publiceringen ska ha preventiv verkan.

Överföring av personuppgifter till ADAMS och andra antidopningsorganisationer

Överföring av personuppgifter till WADA och antidopningsorga- nisationer i andra länder styrs av Världsantidopningskoden och till- hörande standard för skydd av privatlivet och personlig information (ISPPPI). De uppgifter som ska överföras gäller idrottsutövare på internationell och hög svensk elitnivå. Uppgifterna ska överföras till WADA och lagras i dess databas ADAMS i Kanada. Avsikten är

223

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

att ge möjlighet även för andra antidopningsorganisationer världen över att hämta ut exempelvis uppgifter om vistelserapportering, när organisationen avser att planera och genomföra en dopningskontroll. Även uppgifter om beslutade bestraffningar ska överföras för att undvika att en avstängd person tävlar eller utövar ledarskap inom annan antidopningsorganisations verksamhetsområde. Som framgår nedan under rubriken ADAMS använder RF för närvarande den databasen endast för vistelserapportering. Huruvida ADAMS kommer att användas för alla registreringar av personuppgifter som ingår i antidopningsverksamheten är i dag osäkert.

En begäran om överföring från WADA och antidopningsorganisa- tioner i andra länder av andra personuppgifter än vistelserapportering behandlas enligt nedanstående bestämmelser.

Enligt RF:s Föreskrifter får överföring av personuppgifter ske från RF till WADA och antidopningsorganisationer i andra länder. Över- föring till antidopningsorganisationer i andra länder får dock inte ske

•om mottagande antidopningsorganisation inte kan visa att den har rätt till och behov av att få del av informationen,

•om mottagande antidopningsorganisation inte följer eller kan följa den standard som är en bilaga till koden,

•om utlämnande antidopningsorganisation inte har laglig rätt att lämna ut uppgifterna, eller

•om överföringen allvarligt skulle skada en pågående utredning om en förseelse enligt reglerna mot dopning.

När RF får en begäran om överföring – som inte avser vistelse- rapportering – övervägs begäran utifrån ovannämnda regler och beslut tas därefter om överföring får ske eller ska nekas. Överföring till en antidopningsorganisation som inte implementerat standarden och inte har adekvat lagstiftning ska nekas. När det gäller ADAMS reg- leras överföring av personuppgifter genom avtal mellan RF och WADA. Enligt avtalet ska RF ha möjlighet att ange till vilka länder överföring inte får ske. Då det inte är möjligt att styra detta i data- basen sker bara överföring till sådana länder som omfattas av bilaga 1 till personuppgiftsförordningen (1998:1911), dvs. i de flesta fall till Schweiz där de flesta internationella specialförbund har sitt säte.

Överföring av personuppgifter får ske till tredje man då över- föring är föreskriven i lagstiftning, den sker med ett informerat, uttryckligt och skriftligt samtycke av den person som uppgifterna rör

224

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

eller är nödvändig för att biträda en offentlig myndighet i en brotts- utredning eller utredning om förseelse mot koden.

Anti-Doping Administration & Management System

Enligt Världsantidopningskoden ska WADA koordinera antidop- ningsaktiviteter och fungera som ett informationscentrum för alla som undertecknat koden. Hit hör bl.a. registrering av alla vistelse- rapporter, alla beviljade dispenser och underlaget för beslutet om dispens samt alla utförda dopningskontroller och analysresultat. Registreringen kan göras direkt i Anti-Doping Administration & Management System (ADAMS). De uppgifter som inte överförs elektroniskt från en antidopningsorganisation kan överföras på annat sätt, exempelvis genom telefax eller brev. Enligt de till koden hörande standarderna ska ADAMS användas där så är möjligt.

Överföringen till databasen i Kanada har dock varit föremål för diskussioner inom EU. Frågan är ännu inte slutligt löst. Se mer om detta i avsnitt 10.3.

Riksidrottsförbundet har hittills endast tecknat avtal med WADA om att använda ADAMS för vistelserapportering. Det innebär att idrottsutövare som ingår i Dopingkommissionens kontrollpooler A och B kan via dator, själva eller via ombud, mata in de begärda uppgifterna om var de kommer att befinna sig vid olika tidpunkter. Vilka de begärda uppgifterna är beskrivs i avsnitt 10.2.2.

Uppgifterna kan före den aktuella tidpunkten rättas av idrotts- utövaren eller dennes ombud via e-post eller SMS. Uppgifterna är tillgängliga förutom för den registrerade själv, för Antidopinggruppen och de antidopningsorganisationer som behöver uppgiften för att genomföra en dopningskontroll, allt under förutsättning dock att den registrerade lämnat sitt generella samtycke till utlämnandet.

I avtalet med WADA ges Antidopinggruppen möjlighet att stoppa överföring av uppgifter till en antidopningsorganisation, som inte har tillräcklig säkerhet vid behandlingen av idrottsutövarens per- sonuppgifter, exempelvis inte implementerat standarden eller inte genom värdlandets lagstiftning har regler som ger motsvarande säker- het för den registrerade. Som framgått tidigare överförs i dagsläget från Sverige endast uppgifter som rör idrottare i internationella specialförbund med säte i Schweiz.

I enlighet med idrottens regelverk för antidopningsverksamheten har Dopingkommissionen personuppgiftsansvar för de personupp-

225

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

gifter som rör kommissionens kontrollpooler. Många idrottsutövare på internationell nivå omfattas också av krav på vistelserappor- tering från sitt internationella förbund, som därvid har ett ansvar för behandlingen av personuppgifterna. En idrottsutövare kan såle- des omfattas av dubbla krav på vistelserapportering i ADAMS. Det underlättar väsentligt för den enskilde när såväl RF som internatio- nellt specialidrottsförbund använder ADAMS.

10.3Reglering inom Europa av skydd för behandling av personuppgifter

10.3.1Europeiska konventioner

Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

I avsnitt 9.8.1 redogörs för konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europa- konventionen). Behandling av personuppgifter kan falla inom kon- ventionens artikel 8 men dock endast då frågan gäller privatliv, familje- liv, hem eller korrespondens. Många av de personuppgifter som behandlas i antidopningsverksamheten inom idrotten gäller privat- livet och omfattas alltså i och för sig av artikeln.

Avsikten är inte att det allmänna, som är bunden av Europakon- ventionen, ska behandla personuppgifter. I enlighet med vad som anförs i avsnitt 9.8.1 kan det ifrågasättas om det över huvud taget innebär ett sådant intrång i privatlivet som avses i artikel 8.1 att i enlighet med det regelverk som idrottsutövaren bl.a. genom med- lemskap i en idrottsförening har underkastat sig behandla person- uppgifter på det sätt som avses ske. På motsvarande sätt som anges i det avsnittet får behandlingen dock anses som en enligt Europa- konventionen tillåten inskränkning i privatlivsskyddet.

Europakonventionen hindrar alltså inte behandlingen eller kräver att den författningsregleras.

226

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

Europarådets konvention till skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

Europarådets ministerkommitté antog år 1980 en konvention (ETS No. 108) till skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, den s.k. data- skyddskonventionen. Samtliga medlemsstater i EU har ratificerat konventionen. Den svenska regeringen beslutade 2001 att under- teckna och ratificera ett tilläggsprotokoll, som innehåller bestämmel- ser om dataskyddsmyndigheter och överföring av personuppgifter mellan länder. Varje konventionspart ska vidta de åtgärder som behövs för att dess nationella lagstiftning ska innehålla vissa grund- läggande principer. Dessa grundläggande principer ska garantera registrerade personer i alla länder där konventionen gäller ett visst minimiskydd i samband med automatisk databehandling av person- uppgifter. Detta ska göra det möjligt för konventionsparterna att ömsesidigt avstå från att begränsa dataflödet över gränserna.

10.3.2Direktivet 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter

Den 24 oktober 1995 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). Direktivets principer om skydd för enskilda personers fri- och rättigheter är en precisering och för- stärkning av Europarådets dataskyddskonvention. Syftet med data- skyddsdirektivet är att garantera dels en hög skyddsnivå när det gäller enskilda personers fri- och rättigheter med avseende på behandling av personuppgifter, dels en likvärdig skyddsnivå i alla medlemsstater, så att staterna inte ska kunna hindra det fria flödet mellan dem av personuppgifter under hänvisning till enskilda personers fri- och rättigheter.

Dataskyddsdirektivet är direkt bindande för medlemsstaterna och måste införlivas i den nationella lagstiftningen. I Sverige införlivades direktivet i den nationella lagstiftningen genom personuppgiftslagen. Om inhemsk lagstiftning strider mot direktivet har direktivet före- träde.

227

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

En översiktlig beskrivning av direktivets innehåll finns i Studie- stödsdatautredningens betänkande (SOU 2007:64 s. 52–55). Här ska endast de artiklar som är relevanta i denna utredning beröras.

Samtycke som grund för behandling av personuppgifter

I artikel 2.h) definieras den registrerades samtycke som varje slag av frivillig, särskild och informerad viljeyttring genom vilken den regi- strerade godtar behandling av personuppgifter om honom. Behand- ling av personuppgifter som rör hälsa och sexualliv m.fl. ska vara förbjudet om inte den registrerade lämnat sitt uttryckliga samtycke.

Principer som gör att uppgiftsbehandling kan tillåtas

I artikel 7 anges som grund för att behandla personuppgifter att den registrerade otvetydigt lämnas sitt samtycke. Om samtycke inte lämnats kan behandling ske om behandlingen är nödvändig för olika situationer angivna i artikeln b) – e). Vidare kan behandlingen vara tillåten utan giltigt samtycke om behandlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myn- dighetsutövning som utförs av den registeransvarige eller tredje man till vilken uppgifterna har lämnats ut (artikel 7 c). Slutligen får behand- ling ske utan giltigt samtycke om den är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen hos den registeransvarige eller hos den eller de tredje män till vilka uppgifterna har lämnats ut, utom när sådana intressen uppvägs av den registrerades intressen eller dennes grund- läggande fri- och rättigheter.

Medlemsstaterna ska förbjuda behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv (artikel 8.1). Under förutsättning av lämp- liga skyddsåtgärder och av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse får medlemsstaterna dock besluta om undantag från förbudet (artikel 8.4), vilka undantag ska anmälas till kommissionen (artikel 8.6).

Behandling av uppgifter om lagöverträdelser, brottmålsdomar eller säkerhetsåtgärder får utföras endast under kontroll av en myndig- het eller – om lämpliga skyddsåtgärder finns i nationell lag – med förbehåll för de ändringar som medlemsstaterna kan tillåta med stöd av nationella bestämmelser som innehåller lämpliga och specifika

228

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

skyddsåtgärder (artikel 8.5). Det är alltså tillåtet för Sverige att besluta att enskilda får behandla sådana personuppgifter om lagöverträ- delser, om det finns lämpliga och specifika skyddsåtgärder. Sådana beslut ska också anmälas till kommissionen (artikel 8.6).

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring till tredje land får ske endast om landet säkerställer en adekvat skyddsnivå. Bedömningen av skyddsnivån ska ske på grund- val av alla de förhållanden som har samband med överföringen, var- vid särskilt ska beaktas uppgiftens art, den eller de avsedda behand- lingarnas ändamål och varaktighet, ursprungslandet och det slutliga bestämmelselandet, de allmänna respektive särskilda rättsregler som gäller i ifrågavarande tredje land. (Artikel 25).

Kommissionen kan konstatera att ett tredje land genom sin interna lagstiftning eller på grund av de internationella förpliktelser som ålig- ger landet har en skyddsnivå som är adekvat i den mening som angivits ovan.

Undantag från förbudet mot överföring av personuppgifter till tredje land som inte har adekvat skyddsnivå finns i artikel 26. Oav- sett om något av undantagen är tillämpliga får en medlemsstat tillåta överföring av personuppgifter till ett tredje land som inte har en adekvat skyddsnivå om den registeransvarige ställer tillräckliga garan- tier för att privatliv och enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter skyddas samt för utövningen av motsvarande rättig- heter. Sådana garantier kan framgå av lämpliga avtalsklausuler. Om en medlemsstat tillåter sådan överföring ska EU-kommissionen och övriga medlemsstater underrättas.

Överföring får också ske om överföringen är nödvändig eller bin- dande enligt författning av skäl som rör viktiga allmänna intressen (artikel 26.1 d). Det är alltså möjligt för Sverige att tillåta nödvändig överföring som sker av skäl som rör viktiga allmänna intressen.

Gallring

Personuppgifter ska enligt artikel 6 e) i dataskyddsdirektivet förvaras på ett sätt som förhindrar identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändig för de ändamål de samlades in eller för vilka de senare behandlades.

229

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandling av personuppgifter

Enligt artikel 29 i dataskyddsdirektivet inrättades en arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandling av personuppgifter. Arbetsgruppen kallas i fortsättningen Artikel 29-gruppen. Arbets- gruppen ska vara rådgivande och oberoende. Den ska vara samman- satt av en företrädare för den eller de tillsynsmyndigheter som utsetts av varje medlemsstat, av en företrädare för den eller de myndigheter som har inrättats för gemenskapens institutioner och organ samt av en företrädare för kommissionen.

10.4EU-kommissionens syn på WADA:s standard

10.4.1Behandlingen av WADA:s standard

WADA:s standard för skydd av den personliga integriteten och för personuppgifter har varit föremål för diskussioner mellan WADA och EU i olika omgångar, då standarden i vissa avseenden ansetts strida mot EG-direktivet om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (95/46/EG, dataskyddsdirektivet). Senare i detta avsnitt redovisas de kvarstående punkter där standarden inte ansetts överens- stämma med direktivet. Artikel 29-gruppen har haft kritiska synpunk- ter på utformningen av standarden. I dessa frågor har också Över- vakningsgruppen för Europarådskonventionen mot dopning inom idrotten och Europarådets ad hoc kommitté för WADA-frågor (Committee Ad Hoc Agency Mondial Anti-Dopage, CAHAMA) varit aktiva för att påverka WADA till en utformning av standarden som inte strider mot EG-direktivet. Efter bl.a. yttrande av Artikel 29-gruppen den 9 april 2009 (WP 162) ändrades därefter den ur- sprungliga standarden av WADA genom ett beslut den 9 maj 2009, med ikraftträdande den 1 juni samma år. Standardens namn i den nya versionen är International Standard for Protection of Privacy and personal information (ISPPPI).

En av EU-kommissionen tillsatt arbetsgrupp mot dopning behand- lade därefter bl.a. den nya standarden vid ett möte den 25 juni 2009.

Vid detta möte i EU:s arbetsgrupp mot dopning summerade företrädaren för CAHAMA de frågeställningar som kvarstod efter ändringen av standarden till följd av Artikel 29-gruppens synpunkter

230

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

i ovannämnda yttrande (WP 162). I summeringen instämde före- trädare för EU-kommissionen.

Vid mötet beslutades också om en expertgrupp med CAHAMA som huvudman vid namn CAHAMA Expert Group on Data Protec- tion. I expertgruppen ingår, förutom ordföranden i CAHAMA, tre personer från Europarådet, två från EU-kommissionen, samt repre- sentanter från WADA och Europas företrädare i WADA:s exeku- tivkommitté. Expertgruppens uppgift är att arbeta vidare med de utestående frågorna. Vid den av EU-kommissionen tillsatta arbets- gruppens möte den 14 januari 2010 rapporterades från expertgruppens senaste möte dagen innan. Det konstaterades att en av svårighe- terna med att lösa de utestående frågeställningarna var att medlems- staterna inte var överens om tolkningen av EG-direktivet, vilket med- förde att alla frågor inte kunde lösas genom expertgruppens arbete. Frågan om samtycke var en sådan fråga, som måste lösas inom varje land för sig. Artikel 29-gruppens uppfattning i denna fråga var att samtycket inte på något sätt ges frivilligt eftersom deltagare som vägrar att iaktta skyldigheterna riskerar sanktioner och följder.

Vid ett möte med EU-kommissionens arbetsgrupp om antidop- ning den 27 maj 2010 lämnades en rapport från expertgruppen med CAHAMA som huvudman och på nytt diskuterades de kvarstående frågeställningarna, som definierades som

1.Vistelserapportering och proportionalitet.

2.Offentliggörande.

3.Överföring av data från EU till Kanada och från Kanada till anti- dopningsorganisationer i länder utanför EU och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4.Gallringsfrister.

Vid mötet lämnades en tidplan när de utestående frågeställningarna kunde tänkas vara lösta, nämligen beträffande gallringsfristerna första halvan av 2010, vistelserapportering m.m. andra halvan samma år, transferering av uppgifter första halvan av 2011 och slutligen publi- cering av bestraffningar andra halvan av 2011. Av de utestående frå- orna är det endast bestämmelserna om publicering som är reglerad i Världsantidopningskoden, varför en ändring i detta avseende inte kan göras förrän vid nästa översyn av koden, vilken beräknas ske 2013.

Artikel 29-gruppen har ansett att artikel 7 e i dataskyddsdirek- tivet (om en arbetsuppgift av allmänt intresse) kan ge en rättslig grund

231

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

för behandling av uppgifter, förutsatt att antidopningsorganisatio- nerna har offentlig status och ett klart definierat nationellt offent- ligt uppdrag som enligt nationell lagstiftning ger dem tillstånd att behandla de uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra detta upp- drag, med iakttagande av bestämmelserna i direktivet såsom det inför- livats i nationell lagstiftning. I fråga om behandling av känsliga person- uppgifter respektive personuppgifter om lagöverträdelser har gruppen hänvisat till nationella undantag enligt artikel 8.4 och 8.5. Gruppen har ansett att det vore mycket svårt att tillämpa undantaget i artikel 26.1 d för överföring av uppgifter av skäl som rör viktiga allmänna intressen.

10.4.2De utestående frågorna

Vistelserapportering och proportionalitet

Frågan om omfattningen av vistelserapportering har diskuterats. Artikel 29-gruppen ansåg i sitt yttrande den 9 april 2009 (WP 162) att kravet på vistelserapportering inte var rimligt. Framför allt gällde gruppens synpunkter andra idrottsutövare än de på elitnivå. Kontrollpoolerna borde därför fastställas efter en riskanalys avseende bl.a. vilken idrott idrottsutövaren tävlar i och om bruk av dopnings- substanser kan vara ett medel att förbättra prestationsförmågan.

WADA informerade vid mötet i maj 2010 om att de utfärdat riktlinjer för hur kontrollpooler skulle kunna konstrueras Rikt- linjerna är inte bindande och varje antidopningsorganisation kan bestämma sina egna kriterier för kontrollpool/pooler.

Offentliggörande

Artikel 29-gruppen uttalade som rimligt att det offentliggörande av beslut om avstängningar för förseelser mot dopningsreglerna som föreskrivs i ISPPPI och som beskrivits under punkten 10.2.3 inkräktar på rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter. För att ett sådant intrång ska vara befogat måste det vara nöd- vändigt för att uppnå ett specifikt, legitimt syfte. De av WADA angivna syftena att hindra idrottsutövare från att ta på sig en annan roll inom idrotten eller att delta i annan idrott samt att publiceringen skulle ha en avskräckande effekt för en idrottsutövare eller andra idrottsutövare från att dopa sig avfärdas av Artikel 29-gruppen med att syftena kan nås på ett mindre inkräktande sätt. Inte heller står

232

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

effekterna av åtgärden i proportion till dessa syften enligt Artikel 29-gruppen.

Överföring av data från EU till Kanada och från Kanada till antidopningsorganisationer i länder utanför EU och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet

En fråga som också tidigare diskuterats och inte är löst är om Kanada har en sådan adekvat nivå för skyddet av personuppgifter som enligt dataskyddsdirektivet krävs för att det ska vara tillåtet att föra över personuppgifter till WADA:s databas ADAMS i Kanada.

Som framgår under avsnitt 10.3.2 ankommer det på EU- kommis- sionen att konstatera att ett tredje land har en adekvat skyddsnivå. Det finns inget sådant kommissionsbeslut gällande Kanada som land, endast ett beslut som gäller den kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act, PIPEDA). Lagen gäller dock bara organisationer i den privata sektorn som samlar in, använder eller lämnar ut personuppgifter i samband med kommersiell verk- samhet. WADA:s verksamhet är dock inte kommersiell, varför kommissionsbeslutet inte kan åberopas.

Den kanadensiska datatillsynsmyndigheten har framhållit att WADA:s databehandlingar i Montreal täcks av PIPEDA och av provinsiell lagstiftning (Quebec) med samma nivå av skydd som PIPEDA. Därmed skulle det inte finnas några hinder mot att föra över personuppgifter till WADA:s databas ADAMS enligt den kana- densiska datatillsynsmyndigheten. Vid mötet efterfrågades en officiell bekräftelse att ADAMS omfattas av PIPEDA. En sådan bekräftelse förefaller alltjämt saknas.

Möjligheterna att överföra personuppgifter från ADAMS till andra länder skulle kunna lösas genom avtalsklausuler, där överföring till länder med låg nivå av personskydd vid överföring av personupp- gifter kunde begränsas.

Artikel-29 gruppen har uttalat tveksamhet om PIPEDA är tillämp- lig avseende ADAMS. Vid det tidigare nämnda mötet i EU-kom- missionens arbetsgrupp mot dopning i juni 2009 försäkrade före- trädare för de kanadensiska datatillsynsmyndigheterna att PIPEDA och motsvarande lagstiftning på provinsiell nivå är tillämpbara och att en adekvat skyddsnivå därmed skulle existera såväl för överföring av personuppgifter till ADAMS som att uppgifter därifrån kunde

233

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

hämtas av antidopningsorganisationer utanför Kanada. Något kom- missionsbeslut eller annat uttalande finns ännu inte i denna fråga. Viss tveksamhet i bedömningen finns sålunda alltjämt bland olika datatillsynsmyndigheter i Europa, liksom hos den svenska Data- inspektionen.

Från den kanadensiska datatillsynsmyndigheten har Datainspek- tionen fått ta del av ett brev till ordföranden i Artikel 29-gruppen daterat den 1 maj 2009 med gemensam underskrift av den kanaden- siska datakommissionären och ordföranden i den regionala datatill- synsmyndigheten, Commission dáccés à l´information du Québec. Av brevet framgår att de försäkrar att såväl Québecs datalagstift- ning som PIPEDA är tillämpliga för ADAMS och att Québecs lag Act Respecting the Protection of Personal Information in the Private Sector är i princip densamma som PIPEDA men att Québecs lag- stiftning också omfattar icke-kommersiella organisationer. Av brevet framgår att den kanadensiska lagstiftningen uppges tillförsäkra per- sonuppgifterna en adekvat säkerhetsnivå varför det inte finns några legala hinder som hindrar antidopningsorganisationer i Europa att överföra data till WADA i Kanada.

Då godkännandeförfarandet mellan EU och Kanada tagit lång tid har ett stort antal NADO i Europa tagit initiativet att genom Europa- rådets kommitté för WADA-frågor (CAHAMA) tillskriva ansvarig EU-kommissionär med en begäran att påskynda arbetet med att god- känna överförandet av personuppgifter från Europa till ADAMS i Kanada.

Gallring

En fråga som redan nu är under behandling är frågan om gallrings- frister. Som framhållits tidigare finns ett förslag från WADA med olika gallringsfrister för olika typer av uppgifter. Förslaget har varit ute på remiss och ett beslut förväntas i maj 2011. Detta beskrivs i avsnitt 10.2.3.

10.5Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen gäller för sådan behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter om uppgifterna ingår i eller är avsedda

234

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

att ingå i ett register (5 §). För att ett sådant manuellt register ska omfattas av personuppgiftslagen förutsätts dock att uppgifterna är strukturerade på sådant sätt att de är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Behandling av person- uppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå en samling av personuppgifter, som har strukturerats för att underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter är undantagna vissa bestäm- melser i lagen. Sådan behandling får dock inte utföras om den inne- bär kränkning av den registrerades personliga integritet (5 a §). Om det i annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från bestämmelserna i personuppgiftslagen ska de bestämmelserna gälla (2 §). De flesta av lagens bestämmelser är undantagna vid behandling av personuppgifter för journalistiska ändamål (7 § andra stycket). Bestämmelserna i personuppgiftslagen ska inte heller till- lämpas i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrande- frihetsgrundlagen.

I personuppgiftslagen åläggs den personuppgiftsansvarige att upp- rätthålla vissa grundläggande krav på behandlingen av personupp- gifter (9 §). Den personuppgiftsansvarige ska se till att

a)personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,

b)personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlig- het med god sed,

c)personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,

d)personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är ofören- ligt med det för vilket uppgifterna samlades in,

e)de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i för- hållande till ändamålen med behandlingen,

f)inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen,

g)de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nöd- vändigt, aktuella,

h)alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och

235

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

i)personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskap- liga ändamål under längre tid än som sagts i första stycket i). Personuppgifterna får dock i sådana fall inte bevaras under en längre tid än vad som behövs för det ursprungliga ändamålet men inte längre än som behövs för det historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamålet.

I 10 § personuppgiftslagen anges när behandling av person- uppgifter över huvud taget är tillåten. För behandling krävs att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller att behandlingen ska vara nödvändig för att

a)ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras eller åtgär- der som den registrerade begärt ska kunna vidtas innan ett avtal träffas,

b)den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyl- dighet,

c)vitala intressen för den registrerade ska kunna skyddas,

d)en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras,

e)den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken person- uppgifter lämnas ut ska kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller

f)ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personupp- giftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken person- uppgifterna lämnas ut ska kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränk- ning av den personliga integriteten.

Enligt 50 § personuppgiftslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (dvs. Datainspektionen) meddela när- mare föreskrifter om i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten.

Om behandlingen grundar sig enbart på samtycke från den regi- strerade får någon ytterligare behandling inte ske om den registre- rade återkallar sitt samtycke. (12 §)

Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga person- uppgifter (13 §). Dit räknas bl.a. uppgifter som rör hälsa och sexualliv.

236

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

Förbudet gäller inte om den registrerade har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen. (15 §). Det gäller heller inte om det är fråga om en nödvändig behandling av känsliga personuppgifter inom arbetsrätten, för att skydda vitala intressen eller för att kunna fast- ställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (16 §). Ideella organisationer med politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte får inom sin verksamhet behandla känsliga personuppgifter om organisationens medlemmar (17 §). Även för hälso- och sjukvårds- ändamål får känsliga personuppgifter behandlas (19 §). Under vissa omständigheter får känsliga personuppgifter behandlas också för forsknings- och statistikändamål (19 §). Regeringen, eller den myn- dighet som regeringen bestämmer, får om det behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, medge ytterligare undantag från för- budet att behandla känsliga uppgifter (20 §).

Det är enligt personuppgiftslagen förbjudet för andra än myn- digheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som inne- fattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller andra administrativa frihetsberövanden (21 §). Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får dock besluta om undan- tag från förbudet.

Personnummer får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till det eller om det är klart motiverat av ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering, eller något annat beaktansvärt skäl (22 §).

Av 23–27 §§ personuppgiftslagen framgår vilken information som ska lämnas till den registrerade och när sådan information ska lämnas. Personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga eller som annars inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska på begäran av den registrerade rättas, blockeras eller utplånas (28 §).

Enligt 33 § personuppgiftslagen är det förbjudet att föra över personuppgifter som är under behandling till tredje land om landet inte har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna. Det är också förbjudet att föra över sådana uppgifter för behandling i tredje land. Frågan om ett land har en adekvat skyddsnivå ska bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter som har samband med över- föringen. Särskild vikt ska läggs vid uppgifternas art, ändamålet med behandlingen, hur länge behandlingen ska pågå, ursprungslandet, det slutliga bestämmandelandet och de regler som finns för behandling i det tredje landet. I lagen finns vissa undantag från förbudet, bl.a. om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller

237

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

om överföringen är nödvändigt för att ett avtal mellan den person- uppgiftsansvarige och tredje man som är i den registrerades intresse ska kunna ingås eller fullgöras (34 §).

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 § för överföring av personuppgifter till vissa stater. Regeringen får också meddela föreskrifter om att överföring av personuppgifter till tredje land är tillåten, om överföringen regleras av ett avtal som ger tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får vidare meddela föreskrifter om undantag från förbudet om det behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse eller om det finns till- räckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter. Slutligen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta om undantag från förbudet i vissa enskilda fall.

10.6Behandlingen av personuppgifter i antidopningsverksamheten inom idrotten

10.6.1Utgångspunkter

Den nationella antidopningsorganisationens roll

Avsikten är att NADO:n ska ta över verksamheten med att genom- föra dopningskontroller inom idrottsrörelsen och därvid såsom personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter. För detta behöver NADO:n få uppgift från idrottsföreningarna om en person är med- lem eller inte och personuppgifter om elitidrottare för att kunna besluta om kontrollpooler. Avsikten är vidare att idrottsrörelsen själv ska som hittills sköta sanktionerna, inklusive publiceringen av de personer som fått en sanktion. För att detta ska kunna ske behöver NADO:n kunna till behöriga organ inom idrottsrörelsen lämna ut personuppgifter om misstänkta förseelser mot idrottens antidop- ningsregler.

Behandlingen måste kunna omfatta känsliga personuppgifter om bl.a. hälsa. Den måste vidare kunna omfatta personuppgifter om lag- överträdelser som innefattar brott, eftersom ett provsvar som visar förekomst av olagligt dopningsmedel tillsammans med avsaknaden av styrkt medicinskt behov får anses utgöra en personuppgift om en sådan lagöverträdelse, i vart fall när uppsåtligt bruk i Sverige erkänts. Avsikten är att personuppgifter ska kunna föras över till databasen

238

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

i Kanada, och det kan för närvarande inte anses utrett att den över- föringen omfattas av något beslut av EU-kommissionen som gör att överföringen ska tillåtas. Personnummer måste kunna användas, eftersom det är viktigt med en säker identifiering vid dopnings- kontroller, analys av prover och bedömning av provsvar.

För att kunna klara sina arbetsuppgifter behöver NADO:n i stor utsträckning kunna behandla personuppgifter i en eller flera data- baser. Därmed kan NADO:n inte förlita sig på undantaget för behandling av personuppgifter i ostrukturerat material (5 a §).

Vikten av att behandlingen kan ske

Avsikten är att inte fler personuppgifter ska behandlas än vad som krävs enligt det internationella regelverket mot dopning, som genom- förts genom Idrottens antidopingreglemente med tillhörande före- skrifter. Avsikten är också att personuppgifterna bara ska behandlas på det sätt som krävs enligt regelverket. Regelverket är alltså av interna- tionell karaktär och tillämpas i många stater. Att regelverket följs är en förutsättning för att svenska idrottsutövare ska kunna tävla utom- lands och för att svenska idrottare ska kunna tävla mot idrottare från andra länder vid internationella tävlingar som hålls i Sverige. Att så kan fortsätta ske får anses vara ett viktigt allmänt intresse för Sverige. I flera demokratiska länder är det staten själv som sköter idrottsrörel- sen eller i vart fall dopningskontrollerandet inom denna, vilket kan anses visa att upprätthållandet av en dopningsfri idrottsverksamhet med internationellt tävlande faktiskt är ett viktigt allmänt intresse.

Samtycke som rättslig grund för behandlingen

Det särskilda samtycke som enligt RF:s föreskrifter lämnas av idrotts- utövare eller annan (tränare, ledare m.fl.) vars personuppgifter be- handlas enligt antidopningsreglerna omfattar varje typ av behandling och är – eftersom det är skriftligt – både otvetydigt och uttryckligt.

Därmed återstår frågan om samtycket är frivilligt. Artikel 29- gruppen anser inte att det är fråga om ett frivilligt samtycke efter- som deltagare som vägrar att iaktta skyldigheterna (t.ex. att vistelse- rapportera) riskerar sanktioner och följder (WP 162, s. 11). Som Artikel 29-gruppen uttrycker det kan idrottsutövare straffas om de inte lämnar de uppgifter som begärs och kan efter upprepning för-

239

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

hindras att delta i organiserad idrott. Samma påföljd skulle förmod- ligen bli resultatet om någon idrottsutövare återkallar sitt samtycke till behandlingen av alla adekvata personuppgifter eller sådana som är nödvändiga för kontrollplanering respektive anmälan av en möj- lig förseelse mot IDR. Enligt 12 § personuppgiftslagen ska den registrerade ha en sådan möjlighet att återkalla sitt samtycke. Ytter- ligare personuppgifter får efter återkallandet inte behandlas om rätten till behandlingen grundar sig enbart på samtycke. Något alternativ till tävlingsidrottande utanför RF finns inte i många idrotter. Sam- tycket anses därmed inte som frivilligt av Artikel 29-gruppen.

Frågan om frivillighet tolkas olika i olika EU-länder, vilket är orsaken till att frågeställningen överlämnats till det enskilda landets datasäkerhetsmyndighet att avgöra.

Enligt förarbetena till personuppgiftslagen ska den enskilde i praktiken ha ett fritt val att avgöra om hans eller hennes uppgifter ska få behandlas (SOU 1997:39 s. 342). När det, såsom mellan en arbetsgivare och dennes arbetstagare, finns ett beroende- eller sub- ordinationsförhållande har Datainspektionen ansett att beviset på att ett samtycke är frivilligt är att det kan tas tillbaka utan att det inne- bär några nackdelar för den berörde (Datainspektionens informa- tionsskrift om personuppgifter i arbetslivet s. 15). När det gäller sam- tycke till behandling av biometriska personuppgifter, såsom finger- avtryck, för identifiering har Datainspektionen ansett att det för fri- villighet krävs att den enskilde erbjuds ett alternativ till behandling av sådana personuppgifter.

Frågan om samtycke till behandling av personuppgifter inom idrottens antidopningsverksamhet har inte prövats av Datainspek- tionen eller domstol. Det kan mot bakgrund av det redovisade inte anses klarlagt att ett frivilligt samtycke är möjligt inom denna verk- samhet. Utredningen anser därför att man i fråga om NADO:ns verksamhet av försiktighetsskäl tills vidare bör utgå från att sam- tycke inte kan användas som rättslig grund för behandlingen av per- sonuppgifter. Dessutom är enskildas behandling av personuppgifter om lagöverträdelser inte tillåten ens med stöd av ett giltigt samtycke.

Så lite lagstiftning som möjligt

Som nämnts finns det vissa oklarheter om det internationella regel- verket som för närvarande är föremål för en internationell diskussion. Dessa oklarheter kan av naturliga skäl inte klaras av på nationell

240

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

nivå utan en lösning förutsätter internationellt samarbete. Med hän- syn till den stora betydelse ett internationellt dopningsfritt idrotts- tävlande har får det förutsättas att även de kvarstående oklarheterna reds ut inom kort. I det läget anser utredningen att det är bäst att nu inte införa mer lagstiftning i Sverige om behandlingen av person- uppgifter för antidopningsverksamhet inom idrottsrörelsen än vad som är absolut nödvändigt. Om det föranleds av den internationella diskussionen eller ändringar i det internationella regelverket, får den svenska författningsregleringen justeras.

Sanktionsförfarandet klarar sig utan ny lagstiftning

Som nämnts är avsikten att idrottsrörelsen ska som hittills själv sköta sanktionsförfarandet. Det är utredningens bedömning att denna ärendehandläggning kan ske på ett sådant sätt att undantaget för behandling av personuppgifter i ostrukturerat material (5 a § person- uppgiftslagen) är tillämpligt och behandlingen inte innebär en kränk- ning av den registrerades personliga integritet. Därmed omfattas inte behandlingen av restriktionerna i personuppgiftslagen i fråga om käns- liga personuppgifter, personuppgifter om lagöverträdelser, person- nummer eller överföring av personuppgifter till tredje land.

Publiceringen på Internet av de straffade kan ske med grundlags- skydd, vilket medför att personuppgiftslagen inte hindrar publice- ringen (jämför 7 § första stycket personuppgiftslagen). Om inte annat kan sådant grundlagsskydd fås genom att skaffa ett sådant utgivnings- bevis som avses i 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

10.6.2Behövs författningsreglering?

Bedömning: Det är nödvändigt eller i vart fall lämpligt att genom förordning göra undantag från förbuden i personuppgiftslagen (1998:204) mot behandling av känsliga personuppgifter och upp- gifter om lagöverträdelser samt mot överföring av personuppgifter till tredje land.

Förslag: Trots dessa förbud får personuppgifter behandlas när det är nödvändigt för att den som enligt avtal med Sveriges Riks- idrottsförbund ska enligt avtalet kunna utföra sina arbetsuppgifter enligt Idrottens antidopingreglemente med tillhörande föreskrifter.

241

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

Behandlingen får dock bara avse uppgifter om den som genom medlemskap i idrottsförening eller avtal med sådan förening eller idrottsförbund åtagit sig att följa Idrottens antidopingreglemente.

Viktigt allmänt intresse

I enlighet med vad som sagts inledningsvis får behandlingen av per- sonuppgifter för antidopningsverksamheten inom idrottsrörelsen enligt det internationellt grundade regelverket anses ske för ett vik- tigt allmänt intresse. Skälen till att bekämpa användandet av förbjudna substanser och metoder anges i Världsantidopningsprogrammet vara att skydda idrottsutövarens grundläggande rätt att delta i en dop- ningsfri idrott och på så sätt främja en god hälsa, rättvisa och jäm- likhet. Samma motiv finns för RF:s antidopningsverksamhet. Målet med idrottsrörelsens antidopningsarbete är att tillförsäkra alla idrotts- utövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från dopning. Det finns också ett intresse av att idrotten är fri från dop- ning, eftersom idrottsutövare, främst elitidrottsutövare, tjänar som förebilder för unga.

Personuppgifter i allmänhet

När NADO:n på grund av avtal med Riksidrottsförbundet utför antidopningsverksamheten enligt Idrottens antidopingreglemente med tillhörande föreskrifter får den alltså anses utföra en arbets- uppgift som är av allmänt intresse. Behandlingen av personupp- gifter är nödvändig för att arbetsuppgiften ska kunna fullgöras. NADO:ns behandling av personuppgifter kan därmed stödjas på 10 § d personuppgiftslagen. Även en idrottsförenings utlämnande till NADO:n av en uppgift om att någon är medlem i föreningen kan stödjas på den bestämmelsen, eftersom utlämnandet är nödvändigt för att NADO:n ska kunna fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse. Utlämnandet för det ändamålet kan inte anses oförenligt med det ändamål för vilket föreningen för sitt medlemsregister (jämför 9 § första stycket d personuppgiftslagen).

242

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

Känsliga personuppgifter

För NADO:ns behandling av känsliga personuppgifter finns det – bortsett från ett frivilligt samtycke om ett sådant kan lämnas – inte någon särskild rättslig grund enligt 15–19 §§ personuppgiftslagen, eller enligt annan lagstiftning, som kan användas. En uppgift om att någon är en tävlande medlem i en handikappidrottsförening, där en förutsättning för tävlandet är att man har en funktionsnedsättning, torde utgöra en känslig personuppgift som rör hälsa. För handi- kappidrottsföreningens utlämnande till NADO:n för dopnings- kontrolländamål av en uppgift om att någon är medlem finns det – bortsett från ett frivilligt samtycke om ett sådant kan lämnas – inte någon särskild rättslig grund enligt 15–19 §§ personuppgiftslagen som kan användas generellt. För dessa fall bör det införas ett undan- tag från förbudet i 13 § personuppgiftslagen att behandla känsliga personuppgifter. Regeringen har genom 20 § personuppgiftslagen bemyndigats att meddela föreskrifter om sådana undantag, om det behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Som redan kon- staterats behövs undantaget för ett sådant intresse. Enligt dataskydds- direktivet krävs det för ett undantag ”lämpliga skyddsåtgärder” (artikel 8.4). De detaljerade bestämmelser som finns om antidop- ningsverksamheten och behandlingen av personuppgifter i Idrottens antidopingreglemente med tillhörande föreskrifter får anses utgöra sådana åtgärder. Undantaget bör därför begränsas till den situationen att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra arbetsuppgifter enligt reglementet med tillhörande föreskrifter. Behandlingen behöver vidare bara omfatta uppgifter om personer som genom medlem- skap i idrottsförening eller avtal med sådan förening eller idrotts- förbund åtagit sig att följa Idrottens antidopingreglemente.

Personuppgifter om lagöverträdelser

NADO:n kommer inte att vara någon myndighet och omfattas därmed av förbudet i 21 § personuppgiftslagen mot att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott. De undan- tag från förbudet som redan har beslutats kan inte användas för NADO:ns behandling av personuppgifter. Det bör alltså införas ett nytt undantag. Regeringen har genom 21 § tredje stycket person- uppgiftslagen bemyndigats att meddela föreskrifter om sådana undantag. Enligt dataskyddsdirektivet krävs det för ett undantag

243

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

”lämpliga och specifika skyddsåtgärder”. På motsvarande sätt som i fråga om känsliga personuppgifter bör undantaget därför begränsas till den situationen att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra arbetsuppgifter enligt Idrottens antidopingreglemente med tillhörande föreskrifter och till uppgifter om personer som genom medlemskap i idrottsförening eller avtal med sådan förening eller idrottsförbund åtagit sig att följa reglementet.

Personnummer

Med hänsyn till vikten av en säker identifiering när det handlar om dopningskontroller får det anses klart motiverat att NADO:n be- handlar personnummer och samordningsnummer. Behandlingen av sådana nummer är därmed tillåten enligt 22 § personuppgiftslagen.

Överföringen av personuppgifter till Kanada

I personuppgiftslagen har inte tagits med det undantag från för- budet mot överföring av personuppgifter till tredje land som finns i dataskyddsdirektivet för det fall att ”överföringen är nödvändig eller bindande enligt författning av skäl som rör viktiga allmänna intressen” (se SOU 1997:39 s. 415). Datalagskommittén ansåg att avsikten verkade vara att medlemsstaterna ska kunna i sin lagstift- ning ta in ytterligare undantag när det är nödvändigt med hänsyn till viktiga allmänna intressen. Genom 35 § andra och tredje styckena personuppgiftslagen har regeringen eller den myndighet som rege- ringen bestämmer bemyndigats att meddela föreskrifter och beslut i enskilda fall om undantag, om det behövs med hänsyn till ett vik- tigt allmänt intresse. Regeringen har dock inte till Datainspektionen eller annan myndighet delegerat den möjligheten att medge undantag.

Artikel 29-gruppen har om användningen av det undantaget för överföringen till databasen i Kanada sagt följande (WP 162 s. 14 f.):

”Det vore mycket svårt att tillämpa undantaget i artikel 26.1 d för överföring av uppgifter av ”skäl som rör viktiga allmänna intressen”. Det skulle inte vara tillräckligt att bara hänvisa till allmänna intressen; det måste röra sig om viktiga allmänna intressen. Dessa viktiga allmänna intressen bör identifieras som sådana i den nationella lagstiftning som gäller registeransvariga som är etablerade i EU.”

244

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

Artikel 29-gruppen verkar alltså förorda särskild nationell lagstift- ning om undantaget.

Avsikten från WADA:s sida är att samtliga uppgifter ska över- föras till ADAMS på elektronisk väg för att behandlas där och för att bli tillgängliga för andra antidopningsorganisationer som har behov av personuppgifter för sin antidopningsverksamhet och som har rätt att få tillgång till sådana personuppgifter enligt Världsantidopnings- koden. Överföring till ADAMS är ett krav enligt den reviderade Världsantidopningskoden.

I linje med vad som sagts tidigare får det anses att det är ett viktigt allmänt intresse för Sverige som nation att internationella regler mot dopning inom idrotten kan följas, att svenskar kan delta i internationella idrottstävlingar och att svenska idrottsutövare inte ska kunna undgå eller försvåra dopningskontroller genom att fly utomlands. För att uppnå detta är det nödvändigt att i enlighet med kraven i den reviderade Världsantidopningskoden föra över person- uppgifterna till databasen i Kanada.

Det finns enligt utredningens bedömning möjlighet att genom förordning meddela ett undantag med hänvisning till viktiga all- männa intressen, och utredningen lämnar ett sådant författnings- förslag.

Det är emellertid möjligt att det kan visa sig att behandlingen av personuppgifterna i databasen i Kanada redan omfattas av det undan- tag i fråga om Kanada som kommissionen har beslutat om och som genomförts i Sverige genom 13 § personuppgiftsförordningen och bilaga 1 till den förordningen. I sådant fall behövs inte den författ- ningsreglering som utredningen föreslår.

Övriga bestämmelser i personuppgiftslagen

Det är utredningens uppfattning att övriga bestämmelser i person- uppgiftslagen kan följas vid NADO:ns behandling av personuppgifter.

Slutsats

Det bör alltså införas en förordning med föreskrifter om undantag från förbuden i personuppgiftslagen mot behandling av känsliga personuppgifter (13 §) och uppgifter om lagöverträdelser (21 §) samt mot överföring av personuppgifter till tredje land (33 §). Förord-

245

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

ningen kan lämpligen kallas för förordningen om behandling av personuppgifter enligt Idrottens antidopingreglemente och träda i kraft när NADO:n har bildats och träffat avtal med Riksidrotts- förbundet.

Förordningen behöver innehålla en bestämmelse om att det trots förbuden i 13, 21 och 33 §§ personuppgiftslagen är tillåtet att behandla personuppgifter avseende den som genom medlemskap i idrottsförening eller avtal med sådan förening eller idrottsförbund åtagit sig att följa Idrottens antidopingreglemente när det är nöd- vändigt för att den som enligt avtal med Riksidrottsförbundet ska enligt avtalet kunna utföra sina arbetsuppgifter enligt reglementet med tillhörande föreskrifter. Reglementet och de tillhörande föreskrif- terna behöver revideras när NADO:n tar över dopningskontrolleran- det. Det får förutsättas att regeringen fortlöpande följer de ändringar som kan göras i dessa regler och bedömer om de även efter en ändring kan tillåtas utgöra grund för undantagen enligt förordningen.

Idrottsorganisationer utanför Riksidrottsförbundet

Även beträffande medlemmar i idrottsorganisationer som står utanför Riksidrottsförbundet men som har åtagit sig att följa Världsantidop- ningskoden torde det behövas motsvarande undantag från person- uppgiftslagen för en effektiv behandling av personuppgifter i samband med dopningskontroller. Utredningens förslag till undantag beträf- fande uppgifter om den som åtagit sig att följa Idrottens antidoping- reglemente grundar sig på en bedömning av just detta nationella regelverk med detaljerade föreskrifter. Idrottsorganisationer som står utanför Riksidrottsförbundet har, såvitt utredningen känner till, ännu inte antagit några motsvarande nationella regler som skulle kunna användas för en bedömning av om undantag från personuppgifts- lagen bör medges. Därför har utredningen ansett att det inte i dags- läget är möjligt att göra ett vidare undantag än det som föreslagits. När det väl utarbetats nationella regler för de utanförstående idrotts- organisationerna som motsvarar Idrottens antidopingreglemente, bör det övervägas om den av utredningen föreslagna förordningen bör kompletteras.

En alternativ möjlighet som täcks redan av den av utredningen föreslagna förordningen är att en utanförstående idrottsorganisa- tion – efter överenskommelse med Riksidrottsförbundet – ansluter

246

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

sig till Idrottens antidopingreglemente och ser till att medlemmarna genom stadgar eller avtal åtar sig att följa reglementet.

10.7NADO:ns behandling av personuppgifter om personer vid gym- och träningsanläggningar

Av avsnitt 9.8 redogörs för vilka avtalsföreskrifter som förutsätts finnas i fråga om NADO:ns kontroller av besökare vid gym- och träningsanläggningar. Föreskrifterna i avtalet mellan de som före- träder gym- och träningsanläggningar (gymägarna) och de personer som gymägaren har ett avtal om tillträde till anläggningen med (besökare) innebär att varje besökare lämnar ett otvetydigt och uttryckligt samtycke till den behandling av personuppgifter som avses förekomma. I detta fall får samtycket anses frivilligt på det sätt som krävs enligt personuppgiftslagen. Det torde nämligen alltid finnas träningsmöjligheter utanför de anläggningar som kräver samtycke för tillträde. Den enskilde kan alltså fritt välja mellan att träna vid en anläggning som kräver samtycke för tillträde och att träna någon annanstans.

Enskilda får enligt personuppgiftslagen inte behandla person- uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enbart med stöd av ett samtycke. NADO:n behöver emellertid inte behandla några sådana personuppgifter, dvs. i praktiken själva resultatet av en dop- ningskontroll, på ett sätt som omfattas av personuppgiftslagen. Det räcker att NADO:n i en databas registrerar att någon inte på begäran av NADO:n har styrkt frihet från olagligt bruk av dopningsmedel. En sådan uppgift kan inte anses avse en lagöverträdelse som inne- fattar brott, eftersom uppgiften kan grunda sig på annat än en brotts- lig handling, t.ex. att personen vägrat en dopningskontroll.

Ett sätt att ordna hanteringen av analysresultaten så att person- uppgiftslagen inte är tillämplig och så att syftet med hanteringen – att av folkhälsoskäl från gym- och träningsanläggningar utestänga besökare som inte på begäran av NADO:n har styrkt frihet från olagligt bruk av dopningsmedel – kan uppnås som kan vara enligt följande. NADO:n utför en kontroll vid en gym- och träningsan- läggning och antecknar identiteten och adressen för den besökare som lämnat ett prov jämte ett unikt löpnummer för provet. Enbart provet märkt med löpnumret sänds sedan till ett laboratorium för analys. NADO:n behåller alltså uppgifter om namn och adress på den som provet tagits från jämte provets löpnummer. Efter analys

247

Behandling av personuppgifter

SOU 2011:10

lämnar laboratoriet till NADO:n analysresultatet märkt med provets löpnummer i ett förseglat kuvert som också märks på utsidan med provets löpnummer. Med hjälp av löpnumret postar NADO:n det förseglade kuvertet till den som provet togs från, jämte anvisningar om vad den enskilde enligt sitt avtal med gymägaren har att göra om han eller hon vill få fortsatt tillträde till gym- och träningsanlägg- ningar. Den enskilde postar analysresultatet till NADO:n jämte eventuell medicinsk utredning som styrker behovet av att använda sådana substanser som analysresultatet utvisar. I avtalet mellan varje besökare och gymägaren regleras inom vilken tid från prov- tagningstillfället besökaren ska styrka frihet från olagligt bruk av dopningsmedel. NADO:n bedömer om frihet från olagligt bruk av dopningsmedel har styrkts genom inkomna handlingar. NADO:n registrerar inte på dator analysresultatet eller den medicinska utred- ningen. Om friheten från olagligt bruk av dopningsmedel har styrkts, raderar NADO:n genast uppgifterna om identiteten på den kon- trollerade. Har friheten från olagligt bruk av dopningsmedel inte styrkts genom inkomna handlingar eller kommer det inte in några handlingar inom avtalad tid, antecknar NADO:n att besökaren inte på begäran av NADO:n har styrkt frihet från olagligt bruk av dop- ningsmedel och underrättar ägaren av den anläggning där provet togs.

Man kan också tänka sig andra sätt att ordna hanteringen på så att någon av personuppgiftslagen omfattad behandling av person- uppgifter om lagöverträdelser inte sker, men där laboratoriet redo- visar analysresultaten öppet för NADO:n. Vilken hantering som slutligen väljs bör vara upp till NADO:n att avgöra. För utredningens del är det tillräckligt att kunna konstatera att det finns möjligheter att ordna hanteringen så att förbudet mot att behandla personuppgifter om lagöverträdelser i personuppgiftslagen inte innebär något hinder.

Avsikten är att gymägare som NADO:n har avtal med ska kunna lämna NADO:n uppgift om personnummer på personer som gym- ägaren har eller avser att träffa avtal om tillträde till anläggningen med och få besked om det beträffande någon sådan person finns hos NADO:n en anteckning om att personen inte på begäran av NADO:n har styrkt frihet från olagligt bruk av dopningsmedel. Det förutsätts därvid att gymägaren inhämtar samtycke till detta även från den som ännu inte träffat avtal med gymägaren.

Den behandling av personuppgifter som behöver ske hos NADO:n i fråga om besökare på gym- och träningsanläggningar kan alltså ske med stöd av samtycke. I de fall då behandling av person- uppgifter bara är tillåten när den registrerade har lämnat sitt sam-

248

SOU 2011:10

Behandling av personuppgifter

tycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke (12 § personuppgiftslagen). Ytterligare personuppgifter om den registrerade får därefter inte behandlas. Behandlingen av redan insamlade uppgifter får dock trots återkallelsen fortsätta i enlighet med det ursprungligen lämnade samtycket (prop. 1997/98:44 s. 123). En anteckning om att personen inte på begäran av NADO:n har styrkt frihet från olagligt bruk av dopningsmedel kan alltså stå kvar trots att samtycket återkallas.

Utredningen har utgått från att det är respektive gymägare som inhämtar samtycke från besökarna och är personuppgiftsansvarig även för den behandling av personuppgifter som NADO:n utför avseende besökarna på gymägarens anläggningar. NADO:n behandlar därmed personuppgifter för gymägarnas räkning såsom ett personuppgifts- biträde till dessa. I de skriftliga avtalen mellan NADO:n och gym- ägarna får det tas in det som krävs enligt 30 § andra stycket person- uppgiftslagen och övriga anvisningar från gymägaren om ändamålen med och medlen för behandlingen.

Utredningens slutsats är att det inte krävs någon lagstiftning för den behandling av personuppgifter som behöver utföras hos NADO:n avseende besökare på gym- och idrottsanläggningar.

Om NADO:n skulle biträda med dopningskontroller på den som ansökt om anställning med placering på en gym- och träningsan- läggning eller som redan arbetar där, kan den hantering av person- uppgifter som kan krävas i dessa förmodligen ganska få fall ske manuellt på papper på ett sådant sätt att personuppgiftslagen inte blir tillämplig. Avsikten är att NADO:n inte ska anteckna något om styrkt frihet från olagligt bruk av dopningsmedel beträffande anställda och arbetssökande.

Sammanfattningsvis bedömer utredningen att det är nödvändigt eller i vart fall lämpligt att genom förordning göra undantag från för- buden i personuppgiftslagen (1998:204) mot behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser samt mot över- föring av personuppgifter till tredje land.

Utredningen föreslår därför att trots dessa förbud får person- uppgifter behandlas när det är nödvändigt för att den som enligt avtal med Sveriges Riksidrottsförbund ska enligt avtalet kunna utföra sina arbetsuppgifter enligt Idrottens antidopingreglemente med till- hörande föreskrifter. Behandlingen får dock bara avse uppgifter om den som genom medlemskap i idrottsförening eller avtal med sådan förening eller idrottsförbund åtagit sig att följa Idrottens anti- dopingreglemente.

249

11Antidopningsorganisationen i samverkan med polis och tull

11.1Bakgrund

Av artikel 22.2 i Världsantidopningskoden framgår att varje stat ska uppmuntra sina myndigheter och organisationer att med sin natio- nella antidopningsorganisation dela information som kan vara till nytta i kampen mot dopning. Det krävs dock att informations- överföringen inte strider mot lag.

Även om stater ur konstitutionell synpunkt är förhindrade att underteckna koden har de genom att ratificera Unescokonven- tionen mot dopning inom idrotten accepterat koden.

I artikel 5 i Unescokonventionen stadgas en skyldighet för anslutna stater att genom t.ex. lagstiftning, administrativa åtgärder, och policy bekämpa bruket av dopningsmedel.

På internationell nivå har Världsantidopningsorganisationen (World Anti-Doping Agency, WADA) tecknat samarbetsavtal med International Criminal Police Organization (INTERPOL). Syftet med avtalet är att underlätta utbyte av information och kunskap på antidopningsområdet.

Enligt direktiven ska utredaren analysera förutsättningarna för samverkan och informationsutbyte mellan den nationella antidop- ningsorganisationen, Tullverket och polisen samt lämna förslag på lagstiftning eller insatser som behövs för ett effektivt och rätts- säkert antidopningsarbete.

251

Antidopningsorganisationen i samverkan med polis och tull

SOU 2011:10

11.2Olika regelverk

För att bedöma förutsättningarna för samverkan och utbyte av infor- mation mellan berörda aktörer kan det vara av intresse att granska de regelsystem som gäller inom idrotten och i samhället i övrigt.

11.2.1Idrottens regelverk

För idrotten gäller som tidigare nämnts Sveriges Riksidrottsförbunds (Riksidrottsförbundet, RF) stadgar samt Idrottens Antidoping- reglemente.

RF:s stadgar hänvisar beträffande dopningsfrågorna i allt som är väsentligt i detta sammanhang till Idrottens antidopingreglemente, som är upprättat i enlighet med Världsantidopningskoden. Den enda regleringen som finns i RF:s stadgar är en bestämmelse om sekre- tess. Enligt denna bestämmelse gäller sekretess inom RF:s anti- dopningsverksamhet för uppgift som avser planering av kontroller och genomförda kontroller samt dopningsärenden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att verksamheten eller den person uppgiften gäller lider men (stark sekretess).

För andra uppgifter inom antidopningsverksamheten gäller sekre- tess om det kan antas att verksamheten eller den uppgiften rör lider men om uppgiften röjs. Vad som nu sagts utgör inte hinder för Dopingkommissionen att lämna information till berört special- idrottsförbund och internationellt specialidrottsförbund samt WADA. För sådan information gäller motsvarande sekretess (13 kap. 7 § RF:s stadgar).

Sekretessen är som framgår starkare när det gäller information rörande dopningskontroller och dopningsärenden än uppgifter i övrigt.

Bestraffningsbara förseelser enlig 2 § Idrottens antidopingregle- mente är

•förekomst av förbjudens substans (i blod eller urin); idrotts- utövaren har ett strikt ansvar vilket innebär att uppsåt eller vårds- löshet inte behöver styrkas,

•bruk eller försök till bruk av en förbjuden substans eller metod,

•vägran eller underlåtenhet att underkasta sig dopningskontroll,

252

SOU 2011:10

Antidopningsorganisationen i samverkan med polis och tull

•underlåtenhet att iaktta föreskrifter för vistelserapportering och att inte befinna sig på plats som uppgivits i rapporteringen (bom- kontroll),

•försvårande av dopningskontrollprocessen,

•innehav av förbjudna substanser och metoder,

•olovlig befattning med förbjudna substanser och metoder, och

•medhjälp m.m. vilket omfattar att förse idrottsutövare med för- bjuden substans eller anvisa utövaren förbjuden metod, att vara idrottsutövare behjälplig med eller förmå idrottsutövare att begå en förseelse samt att på annat sätt medverka till förseelse mot RF:s regler mot dopning liksom att dölja bruk av dopningspre- parat. Också försök till sådana förfaranden omfattas.

Enligt 14 kap. 1 § RF:s stadgar är det är inte enbart idrottsutövare, som kan göra sig skyldiga till dopningsförseelser. På den nationella antidopningsorganisationen ligger också att kraftfullt utreda för- seelser begångna av tränare, ledare och andra personer eller orga- nisationer som på ett eller annat sätt kan vara inblandade i en dop- ningsförseelse.

11.2.2Lagstiftning

I Sverige finns ingen särskild lagstiftning som reglerar användandet av dopningsmedel inom idrotten. Den lagstiftning som finns är generell och gäller hela samhället.

Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel

Lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (dopnings- lagen) trädde ikraft den 1 juli 1992. I förarbetena till lagen (prop. 1990/91:199) konstateras att användandet av dopning, som tidigare främst förekommit bland elitidrottare, spritt sig till idrottsutövare och kroppsbyggare på motionsnivå. Genom en lagändring 1999 är även bruket av dopningsmedel kriminaliserat (prop. 1998/99:3).

Dopningslagen förbjuder införsel till landet, överlåtelse, fram- ställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, för- värv i överlåtelsesyfte, innehav och bruk av sådana medel som

253

Antidopningsorganisationen i samverkan med polis och tull

SOU 2011:10

omfattas av lagen. Undantaget är sådan hantering för medicinskt eller vetenskapligt ändamål.

De medel som är förbjudna är

a)syntetiska anabola steroider,

b)testosteron och dess derivat,

c)tillväxthormon, och

d)kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.

Lagen är utformad enligt en generisk princip. Det innebär att lagen saknar en bilagd lista över substanser som är förbjudna. I stället prövas varje enskild substans av domstol. De substanser där dom- stol har fastställt att de omfattas av lagen samlas, tillsammans med andra medel som bedöms omfattas av lagen, i en informell lista som upprättas av den tidigare under avsnitt 5.2.2 angivna Expertgruppen för dopningslistan.

Straffskalan för ringa brott är böter eller fängelse upp till sex månader och för grovt brott fängelse lägst sex månader och högst fyra år. Regeringen överlämnade i oktober 2010 propositionen En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning (prop. 2010/11:4) till riksdagen. I propositionen föreslås bl.a. att straffet för grovt dopningsbrott ska skärpas till högst sex års fängelse.

Annan lagstiftning

En del av de substanser som finns med på idrottens lista över förbjudna substanser och metoder omfattas av narkotikastrafflagen (1968:64) eller lagen (1999:42) om förbud mot hälsofarliga varor samt lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Vissa förehavanden med nämnda substanser och metoder kan alltså bestraffas enligt nämnda lagar. En beskrivning av skillnaderna mellan hur dopnings- begreppet skiljer sig mellan idrotten och samhället i övrigt samt hur lagregleringen omfattar olika dopningssubstanser har presenterats i avsnitt 1.3.

254

SOU 2011:10

Antidopningsorganisationen i samverkan med polis och tull

Överlappningar i regelverken

Som framgår av redovisningen av idrottens regelverk och gällande lagstiftning förekommer det överlappningar mellan idrottens regel- verk å ena sidan och dopningslagen, narkotikastrafflagen och lagen om hälsofarliga varor på den andra sidan. Överlappningen avser bl.a. idrottsutövares och ledares innehav av förbjudna substanser och olovlig befattning med sådana substanser i anknytning till idrotts- lig verksamhet.

Även när det gäller bruket av en förbjuden substans finns en överlappning mellan dopningslagen och narkotikastrafflagen respek- tive idrottens regelverk. Där finns dock den skillnaden att i lag- stiftningen förutsätts uppsåt eller grov oaktsamhet medan bestraff- ning inom idrotten kan ske utan att det krävs vare sig uppsåt eller vårdslöshet hos idrottsutövaren.

Ett exempel som illustrerar problemen med överlappning är när en person som tränar uppehåller sig i en gymanläggning och ska genomgå en dopningskontroll. I de fall när en person som inte är ansluten till någon idrottsförening inom RF visar på ett positivt resultat bedöms saken enligt dopningslagen. Om personen är registrerad medlem i en idrottsförening inom RF gäller i första hand idrottens regelverk och sanktionerna blir enligt det regelverket, även om lagföring enligt dopningslagen också kan bli aktuell.

Ovan redovisade överlappningar har i praktiken inte inneburit några större problem, vare sig för samhällets rättsvårdande myndig- heter eller för idrotten. En fördel för båda sidor kunde dock vara om det fanns större möjligheter till samverkan och informationsutbyte.

11.3Samverkan och informationsutbyte

11.3.1Behov av samverkan och informationsutbyte

Graferna i avsnitt 5.1 visar att antalet dopningsbeslag ökat väsentligt sedan 2000. Den beslagtagna mängden dopningsmedel varierar dock över åren. Den totala mängden beslagtagna dopningsmedel är bero- ende av hur stora de enskilda beslagen är. Det är osäkert om ökningen av antalet beslag beror på att förekomsten av dopningsmedel i sam- hället ökat eller på att polis och tull intensifierat sina insatser på dopningsområdet.

Som redovisats i avsnitt 5.1 finns det inte någon säker uppgift om hur många personer som brukar dopningsmedel. Statens folkhälso-

255

Antidopningsorganisationen i samverkan med polis och tull

SOU 2011:10

institut har som redovisats i avsnitt 5.1.2 i en rapport från 2009 konstaterat att minst 10 000 personer har brukat dopningsmedel under det senaste året. Flera oberoende indikatorer visar dock på en ökande användning av dopningsmedel i hela samhället (se avsnitt 1.3) varav tullens och polisens ökande antal beslag är indikatorer som stödjer det antagandet. I avsnitt 5.1.2 redogörs för resultaten från Operation Liquid där ett större antal personer omfattas av misstanke om brott. Utredningsresultatet efter operationen är en tydlig indi- kator på omfattningen av bruket av dopningsmedel utanför idrotten.

För att minska tillgången på dopningsmedel är det bl.a. av betydelse att de som illegalt importerar och säljer dopningsmedel lagförs. Samverkan och informationsutbyte mellan den fristående nationella antidopningsorganisationen (NADO) och polis och tull bör kunna leda till att ytterligare personer kan bestraffas. Genom sin kontrollverksamhet kan antidopningsverksamheten inom idrotten avslöja bruk av förbjudna medel och utredningar i dopningsärenden kan avslöja andra förfaranden som är straffbara enligt den angivna lagstiftningen. Information om sådana fakta till polisen kan leda till lagföring. Även idrotten kan dra nytta av samverkan och informa- tionsutbyte med polis och tull. En information om pågående brotts- utredning kan leda till avstängning av någon som brutit mot idrottens antidopningsregler.

11.3.2Samarbete mellan polisen och den nationella antidopningsorganisationen

Förslag: Ett samarbetsavtal ska tecknas mellan den nya natio- nella antidopningsorganisationen och Rikspolisstyrelsen med inriktning på ömsesidigt informationsutbyte som berör olika stra- tegiska hotbilder såsom bruket och distribution av dopningsmedel samt information om aktuella frågor som inte bryter sekretess.

Den sekretess som ska gälla i NADO:ns verksamhet ska utformas på sådant sätt att den inte onödigt försvårar möjlig- heterna till att lämna ut information till polisen i samband med brottsutredningar.

Bedömning: Rutiner bör utarbetas för att förenkla proceduren kring inhämtning och utlämnande av information från förunder- sökning efter att åtal har väckts och efter att dom avkunnats i dom-

256

SOU 2011:10

Antidopningsorganisationen i samverkan med polis och tull

stol och att det bör bli en naturlig följd av samarbetsavtalet mellan den nationella antidopningsorganisationen och Rikspolisstyrelsen.

Reglerna för insyn i en förundersökning genom att bryta sekre- tessen bör inte ändras så att den nationella antidopningsorga- nisationen ges insyn.

Polisen

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet och utövar till- syn över polisväsendet. Rikskriminalpolisen leder Sveriges kamp mot den grova organiserade brottsligheten, nationellt och internationellt. Mer information om polisens verksamhet och organisation finns på dess webbsida (www.polisen.se).

Enligt 35 kap 1 § 1. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men och uppgiften förekommer i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål, s.k. förundersökningssekretess. Presum- tionen är alltså för sekretess. Sekretessen avser det som förekommit under förundersökningen och gäller fram till dess att åtal väcks eller beslut fattas om att inte väcka åtal.

I Insynsutredningens (Ju 2007:13) delbetänkande Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några frågor (SOU 2009:72) har bl.a. behandlats frågan om det vore motiverat att i stället för om- vänt skaderekvisit införa rakt skaderekvisit, dvs. presumtion för offentlighet för de uppgifter som här avses. Utredningen anför som skäl för att inte föreslå en ändring av skaderekvisitet, att intresset i förundersökningsverksamheten tillgodoses bl.a. genom att sekre- tessen upphör om uppgifterna lämnas till domstol för åtal, att för- hörspersoners villighet att lämna uppgifter skulle minska om det inte förelåg sekretess samt att förundersökningsförfarandet är en klart integritetskänslig verksamhet.

Insynsutredningens slutbetänkande och dess två delbetänkanden bereds för närvarande i Regeringskansliet.

257

Antidopningsorganisationen i samverkan med polis och tull

SOU 2011:10

Nationella antidopningsorganisationen

Som redovisats ovan finns i RF:s stadgar en sekretessbestämmelse. Denna sekretessbestämmelse hindrar i dag RF från att informera polisen om en misstänkt dopningsförseelse inom idrotten. De fall som avses är bl.a. information till polisen om analysresultat som visar på bruk av dopningsmedel. I de enstaka fall polisen har visat intresse har de lämnat in en begäran till åklagaren om husrannsakan respektive en formell begäran från förundersökningsledare till RF om att få ta del av analysresultatet. Efter beslut om husrannsakan har RF lämnat ut begärda uppgifter i enlighet med begäran

Utöver vad som framgår av sekretessbestämmelsen har inte upp- ställts några hinder mot att utlämna information i dopningsfrågor till polisen.

I flera länder, särskilt utvecklat i Australien, har den nationella antidopningsorganisationen fått behörighet och utrustats med utred- ningsresurser som används för att utreda misstänkta dopningsbrott även utanför idrottens område. En sådan möjlighet finns inte inom svenskt antidopningsarbete. Utredningen anser inte heller att sådan behörighet bör ges till den nya antidopningsorganisationen.

Sverige har en stark generell lagstiftning mot dopning vilket lett till att polisen och andra rättsvårdande instanser har god kompe- tens och arbetar aktivt med dopningsfrågorna i jämförelse med de flesta andra länder. Uppgiften att bedriva brottsutredningar inom antidopningsområdet bör även fortsatt ligga hos polisen som utöver sin kompetens har de samordningsfördelar som behövs för att bekämpa brottslighet.

Slutsatser

För RF-idrotten och en NADO som föreslås i kapitel 8 vore det en fördel att på ett tidigt stadium få kunskap om inledda förundersök- ningar avseende brott begångna av personer som skulle kunna bli bestraffade också inom idrotten för förseelse mot dopnings- reglerna. Ju tidigare information fås desto snabbare blir det möjligt att påbörja en prövning om en förseelse mot dopningsreglerna inom idrotten begåtts och därigenom påskynda en avstängning från idrottsverksamheten.

Enligt utredningen är det – mot bakgrund av vad som redovisats ovan om förundersökningssekretessen – inte möjligt för NADO:n att

258

SOU 2011:10

Antidopningsorganisationen i samverkan med polis och tull

få sådan information innan åtal väckts. Som redovisas i betänkandet, Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några frågor (SOU 2009:72) verkar det inte heller vara tänkbart att genom lagstiftning ge den nya NADO:n insyn i en förundersökning. Utredningen bedö- mer därför att reglerna för insyn i en förundersökning genom att bryta sekretessen inte bör ändras så att NADO:n ges insyn.

Däremot kan information i en förundersökning förmedlas av poli- sen till NADO:n innan dom meddelats genom att rutiner utarbetas för att förenkla proceduren kring inhämtning och utlämnande av information från förundersökningen efter att åtal har väckts och efter att dom avkunnats i domstol. Utredningen bedömer att det bör bli en naturlig följd av det föreslagna samarbetsavtal som före- slås tecknas mellan NADO:n och Rikspolisstyrelsen.

Från polisens sida efterfrågas i samband med brottsutredningar information från antidopningsverksamheten inom RF-idrotten. Viss information kan lämnas utan att uppgiftslämnandet strider mot sekretessregeln i RF:s stadgar. En ökad medvetenhet hos RF-idrotten om värdet av att på eget initiativ lämna information skulle kunna underlätta polisens arbete. Om sådan information om brott eller misstanke om brott som kan beivras straffrättsligt delges en polis- man av företrädare för idrotten eller NADO:n har polismannen skyldighet att anmäla detta. Som framgått medför dock sekretess- regeln att viss information inte kan lämnas till polisen utan en for- mell framställning. Utredningen föreslår att den sekretess som ska gälla i NADO:ns verksamhet ska utformas på sådant sätt att den inte onödigt försvårar möjligheterna till att lämna ut information till polisen i samband med brottsutredningar.

Utredningen föreslår att ett samarbetsavtal tecknas mellan den nya fristående nationella antidopningsorganisationen och Riks- polisstyrelsen med inriktning på ömsesidigt informationsutbyte som berör olika strategiska hotbilder såsom bruket och distribution av dopningsmedel. Ett sådant samarbete liknar det som nu finns i Norge, innan en ny lagstiftning där träder i kraft (se avsnitt 6.2.3). Förutom informationsutbyte bör berörda aktörer samarbeta även på annat sätt. Som exempel kan nämnas att ta fram informations- material och genomföra utbildningsverksamhet.

259

Antidopningsorganisationen i samverkan med polis och tull

SOU 2011:10

11.3.3Samarbete mellan tullen och den nationella antidopningsorganisationen

Förslag: Ett samarbetsavtal ska tecknas mellan den nya natio- nella antidopningsorganisationen och Tullverket med inriktning på ömsesidigt informationsutbyte.

Den sekretess som ska gälla i NADO:ns verksamhet ska utformas på sådant sätt att den inte onödigt försvårar möjlig- heterna till att lämna ut information till tullen i samband med brottsutredningar.

Bedömning: Rutiner bör utarbetas för att förenkla proceduren kring inhämtning och utlämnande av information från förunder- sökning efter att åtal har väckts och efter att dom avkunnats i dom- stol och att det bör bli en naturlig följd av samarbetsavtalet mellan den nationella antidopningsorganisationen och Tullverket.

Inledning

Erfarenhetsmässigt finns det inte så många beröringspunkter mellan idrottens antidopningsarbete och det antidopningsarbete som bedrivs av tullen. Bland beröringspunkterna kan dock nämnas införsel i landet av förbjudna dopningssubstanser. Företrädare för tullen del- tar också i flera av de regionala eller kommunala projekt som bedrivs mot dopning inom idrotten och vid gym- och träningsanlägg- ningar.

Tullverket

Tullverket (tullen)har till uppgift att kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gräns och ska bl.a. förhindra smuggling, Enligt sin webbsida (www.tullverket.se) ska verket förenkla det legala och förhindra det illegala. Tullen bedriver ett samarbetsprojekt med olika logistikföretag. Logistikföretag som certifierat sig enligt Authorised Economic Operator (AEO) erbjuds att teckna en SMT-överens- kommelse. SMT står för Samverkan mot tullbrottslighet. Överens- kommelsen innebär att företaget kontaktar tullen när det upptäcker eller misstänker avvikelser som kan tyda på brottslig verksamhet, exempelvis i samband med hämtning eller leverans av varor.

260

SOU 2011:10

Antidopningsorganisationen i samverkan med polis och tull

Tullen samarbetar även med polis och skattemyndigheten. Genom dessa samarbeten kan tullen i ökad utsträckning ingripa mot införsel av otillåtna medel.

Till skillnad från polisen får tullen ingripa utan att det föreligger skälig misstanke om brott.

Av sekretesshänsyn får dock tullen inte lämna ut material i en pågå- ende förundersökning (35 kap 1 § första stycket 4 offentlighets- och sekretesslagen) eller från Tullverkets särskilda underrättelseregister för behandling av uppgifter i verkets arbete med att förhindra och upptäcka brottslig verksamhet.

Nationella antidopningsorganisationen

Sekretessbestämmelsen i RF:s stadgar gäller även gentemot tullen. Den information som kan finnas inom RF eller en framtida NADO är sannolikt inte relevant för tullen eftersom den informationen till största delen rör inhemska förhållanden och inte in- och utförsel av varor över Sveriges gräns. Sannolikheten för att sekretessregeln skulle behöva utnyttjas är därmed mindre än gentemot polisen. I övrigt är det fritt även för dem som är involverade i antidopnings- arbete inom idrotten att underrätta tullen om misstänkta förseelser, som skulle kunna ligga inom tullens verksamhetsområde.

Slutsatser

Utredningen har gjort den bedömningen att förundersökningssekre- tessen gör att det inte är möjligt för NADO:n att få information förrän åtal väckts. Däremot kan ju information i en förunder- sökning förmedlas av polisen och tullen till NADO:n innan dom meddelats genom att rutiner utarbetas för att förenkla proceduren kring inhämtning och utlämnande av information från förunder- sökningen efter att åtal har väckts och efter att dom avkunnats i domstol.

Utredningen anser dock att ett samarbete mellan en ny NADO och tullen vore önskvärt och föreslår därför att ett samarbetsavtal om informationsutbyte mellan NADO:n och Tullverket tecknas. Ett sådant utbyte bör omfatta utbyte av information som kan vara användbar för antidopningsorganisationen och för tullen i deras

261

Antidopningsorganisationen i samverkan med polis och tull

SOU 2011:10

respektive arbete för att minska användningen av dopningsmedel inom idrotten och i samhället i övrigt.

Utredningen föreslår att den sekretess som ska gälla i NADO:ns verksamhet ska utformas på sådant sätt att den inte onödigt för- svårar möjligheterna till att lämna ut information till tullen i sam- band med brottsutredningar.

262

12Behov av ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium

12.1Laboratorieverksamheten internationellt

År 1981 analyserades de första 300 proverna i Sverige på ett labora- torium inom avdelningen för klinisk farmakologi vid Huddinge sjukhus. År 1985 ackrediterades Dopinglaboratoriet, som nummer 13 i världen av Internationella Olympiska Kommittén. Laboratoriet har därefter årligen utan anmärkning förnyat sin ackreditering efter att framgångsrikt klarat den granskning som genomförts. Sedan 2003 granskar och förnyar Världsantidopningsbyrån (World Anti- Doping Agency, WADA) ackrediteringar av dopningslaboratorier.

Dopinglaboratoriet i Huddinge är för närvarande ett av 34 av WADA ackrediterade dopningslaboratorier och lyder under Karolinska Universitetssjukhuset, avdelningen för klinisk farma- kologi, i Huddinge. Av de nu ackrediterade dopningslaboratorierna finns en geografisk obalans med 20 stycken i Europa, 5 i Asien, 6 i Amerika, 2 i Afrika och 1 i Oceanien. Ett laboratorium i Malaysia har därutöver i juli 2010 fått sin ackreditering indragen av WADA i enlighet med reglerna i den internationella standarden för laboratorier.

Nedan återges en tabell över de 35 laboratorierna och antalet analyser av dopningsprov som genomfördes för varje av WADA ackrediterat laboratorium 2009. (källa: WADA)

Nr

Land och kommun för laboratorium

Antal analyser

1

USA, Los Angeles

58 422

2

Tyskland, Köln

17 324

3

Kanada, Montreal

16 597

4

Ryssland, Moskva

16 176

5

Kina, Peking

15 634

263

Behov av ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium SOU 2011:10

6

Italien, Rom

15 041

7

USA, Salt Lake City

13 594

8

Frankrike, Paris

10 262

9

Tyskland, Dresden

8 560

10

Storbritannien, London

7 952

11

Japan, Tokyo

7 384

12

Spanien, Madrid

7 132

13

Australien, Sydney

6 834

14

Schweiz, Lausanne

6 549

15

Österrike, Seibersdorf

6 146

16

Belgien, Gent

6 052

17

Brasilien, Rio de Janeiro

4 873

18

Norge, Oslo

4 848

19

Grekland, Aten

4 761

20

Sverige, Huddinge

4 174

21

Sydkorea, Seoul

3 964

22

Spanien, Barcelona

3 705

23

Portugal, Lissabon

3 450

24

Polen, Warszawa

3 334

25

Sydafrika, Bloemfontein

3 261

26

Thailand, Bangkok

3 029

27

Colombia, Bogota

2 554

28

Tunisien, Tunis

2 491

29

Indien, New Delhi

2 451

30

Finland, Helsingfors

2 364

31

Turkiet, Ankara

2 298

32

Kuba, Havanna

1 939

33

Tjeckien, Prag

1 774

34

Rumänien, Bukarest

1 509

35

Malaysia, Penang

1 490

 

Totalt antal analyserade dopningsprover

277 928

Av tabellen ovan kan utläsas att det finns åtta laboratorier som analyserar mer än 10 000 dopningsprover per år. Det finns ytter- ligare åtta laboratorier som analyserar mer än 5 000 dopningsprover per år. De övriga laboratorierna är mindre i varierande utsträckning.

Antalet analyser av dopningsprover i världen har ökat under senare år. Det är en trend som visar på ett ökat engagemang i många idrotter och i många länder för att delta i kampen mot dopning inom idrotten.

264

SOU 2011:10

Behov av ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium

Av en nedbruten statistik framgår att ökningen är störst bland de olympiska idrotterna.

Mellan 2003 och 2009 ökade antalet dopningsanalyser med mer än 80 procent vid de av WADA ackrediterade dopningslaboratorierna, vilket kan ses nedan. (källa: WADA)

År

Antal analyser

2003

151 210

2004

169 187

2005

183 337

2006

198 143

2007

223 898

2008

274 615

2009

277 928

 

 

12.2Nuvarande verksamhet i Sverige

12.2.1Inledning

Dopinglaboratoriet i Huddinge finns som en del i verksamheten vid avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska Universitets- sjukhuset som bedriver verksamhet både i Huddinge och i Solna. Avdelningen är sedan en kort tid tillbaka omorganiserad och är numera indelad i fyra områden. Dessa är

1.Farmakologiska laboratoriet,

2.Läkemedels- och dopningsinformation,

3.Läkemedelssäkerhet och värdering, och

4.Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet .

Genom omorganisationen ingår Dopinglaboratoriet som en enhet i verksamheten inom det farmakologiska laboratoriet. Dopingjouren är integrerad i läkemedels- och dopningsinformationen som avdel- ningen bedriver.

Klinisk farmakologi är en medicinsk läkarspecialitet. Den huvud- sakliga uppgiften i avdelningens verksamhet är att medverka till att användningen av läkemedel i sjukvården är säker och effektiv. Dess- utom analyseras narkotiska medel i urin för diagnostik av missbruk. Missbruksanalyser utförs också i prover från arbetslivet, analyserna

265

Behov av ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium

SOU 2011:10

inkluderar även anabola androgena steroider (AAS). Det sammanslagna farmakologiska laboratoriet där dopningslaboratoriet ingår som en enhet har en omfattande verksamhet vilket innebär att resurser och vetenskaplig kompetens i hela laboratorieverksamheten kan komma Dopinglaboratoriet till del.

12.2.2Analyser

Dopinglaboratoriet analyserar för närvarande endast idrottsprover utifrån den av WADA upprättade dopningslistan över förbjudna substanser och metoder. För 2010 beräknas dessa uppgå till 3 750 prover från Sveriges Riksidrottsförbund (Riksidrottsförbundet, RF). Därtill kommer analyser av prover vid internationella tävlingar samt från andra provtagningsorganisationer. Tidigare analyserades prover på AAS för polis och kriminalvård. Dessa analyser sker numer på Sveriges rättskemiska laboratorium. Såväl Tullverket som Livsmedels- verkets har därtill egna laboratorier som bl.a. analyserar AAS. Det gäller även för hästsporten där laboratoriet vid Ulltuna i Uppsala genomför analyserna främst för travsporten i Sverige.

12.2.3Personal

Dopinglaboratoriet i Huddinge sysselsätter nio årsarbetare, med föl- jande arbetsuppgifter; del av en avdelningschef en laboratoriechef, tre biomedicinska analytiker, tre högskoleutbildade kemister, en laboratorieingenjör samt en assistent.

12.2.4Maskinutrustning

Den maskinutrustning, som finns i dag, räcker för de krav som hit- tills ställs i WADA:s internationella standard för laboratorier. En del av utrustningen är dock gammal och kommer att behöva ersät- tas, eftersom reservdelar till maskinerna inte längre finns att tillgå. Däremot behövs nyinvesteringar för att leva upp till av WADA redan beslutade nya krav på samtliga ackrediterade laboratorier. Detta gäller främst isotopratioanalyser, som mäter om det analyserade testosteronet är producerat av den egna kroppen eller inte. En inve- stering i sådan utrustning uppgår till cirka 1,5 miljoner kronor och analyserna av analysresultatet är krävande och förutsätter utbild-

266

SOU 2011:10

Behov av ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium

ning och erfarenhet hos berörd personal. För närvarande gör labo- ratoriet endast cirka 30 sådana analyser om året genom att köpa tjänsten från ett annat av WADA ackrediterat dopningslaboratorium.

12.2.5Ekonomi

Dopinglaboratoriets intäkter för 2010 har beräknats till 10,1 miljoner kronor, kostnader till cirka 10,4 miljoner kronor samt overhead- kostnader 0,93 miljoner kronor vilket innebär ett minusresultat på mer än 1 miljon kronor.

Samlat uppskattar Dopinglaboratoriet att det behöver göra maskin- investeringar om cirka 5,5 miljoner kronor de närmsta åren med en avskrivning av investeringar på fem år. Laboratoriet uppskattar att det utifrån sin dimensionering i övrigt har kapacitet att göra ytter- ligare 2 000–3 000 analyser per år.

En hänvändelse har gjorts till Kulturdepartementet om ytter- ligare bidrag för att kunna upprätthålla analysverksamheten. Rege- ringen har i regleringsbrevet 2011 för anslaget Stöd till idrotten ökat det direkta bidraget till Dopinglaboratoriet från 1,5 miljoner kronor till 1,8 miljoner kronor.

Analyserna som görs för RF:s räkning debiteras inklusive mer- värdesskatt. Att mervärdesskatt ska debiteras innebär en nackdel ur konkurrenssynpunkt för Dopinglaboratoriet, då andra ackrediterade dopningslaboratorier inte debiterar mervärdesskatt eller debiterar en lägre sådan. Denna nackdel blir än mer uppenbar då RF inte är mervärdesskattepliktig och därför inte heller kan dra av den betalda mervärdesskatten i sin verksamhet.

För maskininköp dras mervärdesskatten centralt inom Karolinska Universitetssjukhuset och avskrivningsunderlaget blir därför fritt från mervärdesskatt.

12.2.6Verksamhet

Förutom analysverksamheten deltar laboratoriet i andra verksam- heter.

Det finns ett samarbete mellan Dopinglaboratoriet och Doping- jouren där två doktorander arbetar med avhandlingar inom testo- steronmetabolism dess genetik och biverkningar. Både erfarenheter

267

Behov av ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium

SOU 2011:10

från Dopinglaboratoriet och uppgifter som jouren har är av bety- delse för detta samarbete.

Sedan 2004 har Dopinglaboratoriet samarbetat med en forskar- grupp (nu MAIIA Diagnostics) från före detta Pharmacia Diagnostika och Uppsala Universitet på en ny metod för att avslöja blod- dopning med erytropoietin (EPO). Metoden tar enbart 40 minuter mot nuvarande metod som tar tre dagar.

Metodutvecklingen har fått stöd från Vinnova och WADA. Den slutgiltiga valideringen av metoden kommer att utföras under 2011. Metoden kommer i första hand att användas som en snabb- screening för att enkelt kunna ta bort negativa prover från fortsatt analys.

Dopningslaboratoriechefen deltar i de av Statens folkhälso- institut anordnade mötena med Centrala samverkansgruppen och ingår i den av Folkhälsoinstitutet administrerade expertgruppen, som har till uppgift att identifiera de substanser som kan omfattas av lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (dopnings- lagen). För att förmedla kunskap om olika dopningssubstanser del- tar chefen också i Dopingkommissionens sammanträden och i möten med kommissionens Medicinska råd.

Avdelningen för klinisk farmakolog leder en grupp med repre- sentanter från olika delar i landet som ska producera en medicinsk handledning för sjukvården när det gäller missbruk av AAS. Hand- ledningens delar innehåller identifikation, bemötande, diagnostise- ring och behandling.

12.3WADA:s krav för ackreditering

Den av WADA beslutade Internationella standarden för laboratorier (ISL) och tillhörande tekniska dokument specificerar de kriterier som måste uppfyllas för ackreditering och en årlig förnyad ackreditering av WADA, inbegripet främst även ISO/IEC 17025 standarden som måste följas för att produktionen av godkända analysresultat och bevisunderlag ska kvalitetssäkras.

I ISL kapitel fyra beskriver WADA vilka krav den ställer på laboratorier som önskar att bli ackrediterade av WADA. I det ingår att genomgå en process som börjar med intresseanmälan, redo- visning av laboratoriets struktur och verksamhet. Efter besök från WADA ges förslag och rekommendationer som kandidatlaboratoriet ska svara på. Följande punkter måste laboratoriet positivt klara av:

268

SOU 2011:10

Behov av ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium

•uppnå ackreditering av standarden för laboratorium ISO/IEC 17025,

•utarbeta en plan för och implementering av forskningsverksamhet och kunskapsutbyte, och

•delta i en revision av verksamheten och förhålla sig till de förslag och rekommendationer som följer av denna för att slutligen kunna få en ackreditering av WADA.

I samma kapitel i ISL framgår även vad som krävs av ett laboratorium för att klara att bli ackrediterat av WADA på nytt, vilket är mer intressant i det svenska perspektivet eftersom det rör Dopinglabora- toriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. En viktig utgångspunkt är att laboratoriet ska upprätthålla sin ISO/IEC 17025 ackreditering, delta i WADA:s externa kvalitetsbedömningsprojekt och dokumentera att laboratoriet alltjämt uppfyller de krav som ställs på nyackrediterade laboratorier. Vidare ställs krav på att labora- toriet genomför minst 3 000 analyser per år och deltar framgångs- rikt i WADA:s årliga utvärdering av laboratoriets efterlevnad av ISL och andra berörda bestämmelser. Av redovisningen ovan av antal analyser per laboratorium och år för 2009 framgår att av de nuva- rande ackrediterade laboratorierna analyserar åtta laboratorier mindre än 3 000 dopningsprover per år.

Av ISL framgår även att laboratorier som inte uppfyller kraven för en förnyad ackreditering kan stängas av och ytterst förlora sin ackreditering.

Bland de förändringar som WADA beslutat att ställa fr.o.m. den 1 januari 2011 är att varje ackrediterat laboratorium självt ska genom- föra alla typer av analyser i sitt eget laboratorium. En följd av det senare är att laboratorier inte längre kan köpa in analyser från andra ackrediterade laboratorier vilket sker i dag. I sig är det kostnads- drivande att varje laboratorium måste köpa in ofta dyrbar teknisk utrustning som ibland inte används särskilt ofta. Ovan har pekats på konsekvenser för Dopinglaboratoriet i Huddinge av att det krävs att det ska köpa in en teknisk utrustning och utbilda personal i ett kvalificerat analysarbete för att kunna göra för närvarande 30 analy- ser om året, till en investeringskostnad på cirka 1,5 miljoner kronor samt därtill kommande utbildningskostnader då analysmetoden kräver särskild kompetens som underhålls genom regelbunden analysverk- samhet. Hittills köps dessa analyser in vilket dels bidrar till att minska kapitalkostnaden vid andra ackrediterade dopningslaboratorier och

269

Behov av ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium

SOU 2011:10

minskar kostnaden vid laboratoriet i Huddinge, dels upprätthålls analyskompetensen i det säljande laboratoriet genom att fler analyser genomförs vilket är nödvändigt för hög validitet i analysresultaten.

WADA strävar efter att få en mer standardiserad och harmoni- serad verksamhet vid alla de 34 dopningslaboratorierna som är ackre- diterade och att denna åtgärd är ett led i detta kvalitetsarbete. Det beslutade kravet på ackrediterade dopningslaboratorier att de måste genomföra minst 3 000 analyser per år är ett led i samma riktning. Mycket talar för att den inslagna vägen kommer att fortsätta och att den geografiska spridningen av de ackrediterade laboratorierna kommer att förändras så att det blir färre dopningslaboratorier i Europa. Om det blir fler dopningslaboratorier i andra världsdelar blir både en politisk och ekonomisk fråga.

Enligt direktiven ska utredningen granska och analysera förut- sättningarna för och behoven av ett av WADA ackrediterat dop- ningslaboratorium i Sverige samt lämna förslag inom detta område. Utredningen anser att mycket talar för att WADA kommer att höja kraven på ackrediterade dopningslaboratorier ytterligare för att därigenom öka harmonisering och standardisering av analysmetoder och analysresultat. Denna utveckling ska dock ses mot att antalet dopningskontroller och medföljande antal analyser har ökat påtag- ligt under senare år och förmodligen kommer att fortsätta att öka totalt sett i världen. Av det som framhållits ovan kan förstås att det finns en potential att öka antalet analyser vid laboratorier genom att erbjuda analyskompetensen till olika antidopningsorganisationer. Det är ett sätt att möta utvecklingen som sannolikt kommer att bli än svårare finansiellt för mindre dopningslaboratorier som strävar efter att få eller bibehålla ackreditering av WADA i framtiden.

12.4Alternativ

I organiserad idrott inom Nordens riksidrottsförbund genomfördes 2009 sammanlagt drygt 10 000 dopningskontroller som analyserades vid de tre av WADA ackrediterade dopningslaboratorierna som finns i Helsingfors, Huddinge och Oslo. Om det inte funnits något ackre- diterat dopningslaboratorium i Norden så skulle ett nordiskt sam- arbete kunnat vara en möjlighet genom ett gemensamt dopnings- laboratorium med drygt 10 000 analyser per år. Men i det tidsmäs- siga perspektiv som utredningen kan bedöma förefaller ett gemensamt nordiskt dopningslaboratorium inte vara en möjlig väg framåt.

270

SOU 2011:10

Behov av ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium

Dessutom föreslår utredningen att möjligheten att genomföra dopningskontroller även utanför RF-idrotten ska öka. Danmark som har lagt ned sitt eget laboratorium och som under senare tid har ökat kontrollverksamheten vid gym- och träningsanläggningar har under- hand konstaterat att det i dag skulle varit intressant att ha kvar ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium.

Som framgår av kapitel 9 tydliggör utredningen rättsläget och vilka förutsättningarna är för att genomföra dopningskontroller på gym- och träningsanläggningar utanför den organiserade RF-idrotten. Det medför att den tjänst som Dopinglaboratoriet i Huddinge tillhanda- håller kan förväntas bli mer efterfrågad och att kundunderlaget där- igenom ökar och breddas under kommande år. I Danmark togs 2009 över 1 600 dopningskontroller på gym- och träningsanläggningar som analyserades på dopningslaboratoriet i Oslo.

Mot denna bakgrund kan antas att behovet av de tjänster som Dopinglaboratoriet i Huddinge tillhandahåller i Sverige kommer att öka.

12.5Finansiering av analystjänster

Dopinglaboratoriet i Huddinges kostnader har redovisats ovan. Den huvudsakliga köparen av analystjänsterna som Dopinglaboratoriet tillhandahåller är som tidigare angetts RF. Köpet regleras i ett avtal om antal analyser och kostnaden för detta. För 2010 betalade RF 9,6 miljoner kronor för analyserna. Dopningslaboratoriet fick där- utöver ett riktat bidrag från staten på 1,5 miljoner kronor om året, för 2011 har bidraget ökat till 1,8 miljoner kronor. Därutöver säljer Dopinglaboratoriet analystjänster till andra, däribland Islands riks- idrottsförbund. Finansieringen av Dopinglaboratoriet sker således i huvudsak genom statliga bidrag för antidopningsverksamhet genom RF.

Utredningen har varit i kontakt med flera antidopningsorganisa- tioner i andra länder som muntligt redovisat vilka kostnader de betalar för sina analyser vid olika dopningslaboratorier. Av affärs- mässiga skäl har uppgiftslämnare inte önskat att sådana uppgifter blir allmänt kända. Utredningen kan konstatera att utifrån de upp- gifter som inhämtats kostar analyser i genomsnitt mellan 1 000 kronor och 2 500 kronor, där laboratoriet i Huddinge ligger i den övre regionen. Analyskostnaden i enskilda fall varierar självklart med vilken typ av analys som ska göras.

271

Behov av ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium

SOU 2011:10

Utredningen kan även notera utifrån samma uppgiftslämnare att flera laboratorier får omfattande finansiellt stöd från det allmänna. Ett exempel är ett laboratorium som får ett grundstöd av staten på motsvarande sju miljoner kronor per år.

12.6Slutsatser

Bedömning: Det finns en potential att utveckla verksamheten vid Dopinglaboratoriet i Huddinge.

Vikten kommer att öka framöver av att ha ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium för att framgångsrikt kon- kurrera om värdskap av internationella idrottsevenemang.

Utredningen föreslår i kapitel 7 att den nya NADO:n bör ta över den verksamhet som RF bedriver i dag avseende bl.a. dopnings- kontroller inom idrotten och därigenom ansvaret att köpa analys- tjänster. Det faller sig naturligt att anta att det i vart fall inom den förutsägbara framtiden blir i ett fortsatt samarbete med Doping- laboratoriet i Huddinge.

På längre sikt kommer troligen olika alternativ att prövas, inte minst har utredningen pekat på Dopinglaboratoriets eget ansvar att pröva nya lösningar i samarbete med olika aktörer såväl nationellt som internationellt. Utredningen bedömer att det här finns en poten- tial att utveckla verksamheten. Värt att notera i det sammanhanget är det ökade behovet av analyser av dopningsprover internationellt som skett mellan 2003 och 2009.

Utifrån den utveckling som sker med de ökade krav som WADA ställer på de ackrediterade laboratorierna bedömer utredningen att det finns en potential för att utveckla de konkurrensfördelar som Sverige har genom ett eget av WADA ackrediterat dopningslabora- torium.

En förutsättning för Dopinglaboratoriet i Huddinges långsiktiga överlevnad är att laboratoriet anstränger sig att utöka sin verksam- het såväl genom att aktivt erbjuda sina tjänster till antidopnings- organisationer i länder som upphandlar dopningsanalystjänster och andra aktörer som har behov av sådana analyser som Dopinglabora- toriet har kompetens att utföra.

Dopinglaboratoriets integritet i den interna organisationen är viktig för att uppnå en förnyad ackreditering av WADA, men det

272

SOU 2011:10

Behov av ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium

är lika viktigt att de samlade resurser som finns i organisationens olika laboratorieverksamheter kommer Dopinglaboratoriet till del. Ett rationellt användande av Dopningslaboratoriets resurser gör också att den överkapacitet som uppges finnas kan vid behov användas för annan verksamhet vid avdelningen Klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ett alternativ för Dopinglaboratoriet är också att söka samarbete med privata aktörer som framgångsrikt verkar inom antidopning och utför omfattande kontrollverksamhet på uppdrag från såväl inter- nationella idrottsförbund som enskilda nationella antidopnings- organisationer. Ett sådant samarbete skulle kunna medföra en utö- kad verksamhet och ökad konkurrenskraft för Dopinglaboratoriet. Detta skulle kunna vara till nytta för såväl idrottens organisationer, laboratoriet, privata aktörer som staten.

Staten har engagerat sig för att få fler stora internationella idrotts- evenemang till vårt land och stödjer aktivt RF i att verka för detta. Utredningen bedömer att vikten kommer att öka framöver av att ha ett av WADA ackrediterat dopningslaboratorium för att fram- gångsrikt konkurrera om värdskap av internationella idrottsevene- mang. Likaledes kan det antas att behovet av ett dopningslabora- torium kommer att öka som konsekvens av utredningens förslag till dopningskontroller utanför idrotten.

273

13 Förslagens konsekvenser

13.1Kostnader för antidopningsverksamhet inom idrotten

Den antidopningsverksamhet som bedrivs inom Sveriges Riksidrotts- förbund (Riksidrottsförbund, RF) finansieras genom statsbudgetens utgiftsområde 17, anslag 13.1 Statens stöd till idrotten. För 2010 anslog regeringen ett bidrag till RF om 26 miljoner kronor för anti- dopningsverksamheten inom idrotten. Stödet anvisas årligen i en sär- skild anslagspost och fördelas dels som ett bidrag till antidopnings- verksamheten inom RF-idrotten om 23 miljoner kronor, dels ett bidrag till dopningslaboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge om 1,5 miljoner kronor, dels ett bidrag till Dopingjouren vid samma sjukhus om 1,5 miljoner kronor. För 2011 har det sam- lade bidraget till antidopningsverksamhet inom idrotten ökat med 0,3 miljoner kronor vilket ges som ett förhöjt bidrag till dopnings- laboratoriet.

RF har internt beräknat sin budget för antidopningsverksamhet 2010 med följande utgångspunkter. Antidopningverksamheten bud- geteras för RF:s direkta verksamhetskostnader och en schablon- beräknad kostnad för personal-, kansli- och teknikresurser. Denna schablonmetod som beräknas för varje anställd som arbetar med antidopningsverksamheten har RF använt sedan flera år tillbaka och bedöms ge en rättvis bild av faktiska kostnader. Gruppen som arbetar med antidopningsverksamhet inom RF uppgår till tio anställda.

Nedan följer en förklaring till beräkningarna i budgeten för 2010.

275

Förslagens konsekvenser

SOU 2011:10

Personalresurskostnad

Denna schablon uppgår till 580 000 kronor för varje anställd och inne- fattar lön med lönebikostnader samt kostnader för overhead, löne- administration, kontorsservice och redovisning.

Schablonen är den genomsnittliga nivån på löner med lönebi- kostnader (lön, sociala avgifter, semesterlön och pensionspremier). Personalutbildning ingår inte och budgeteras utanför schablonen.

Kansliresurskostnad

Schablonen uppgår till 125 000 kronor för varje anställd och är den genomsnittliga kostnaden för en arbetsplats inklusive gemensamma utrymmen. Den inbegriper kostnader för att ha en komplett arbets- plats förutom dator och skärm. Exempel på dessa kostnader är del av RF:s inhyrda pool av bilar, företagshälsovård, frukt, fika, motions- och fritidsaktiviteter, el, porto, telefon, kontorsmaterial, kopiering samt hyra, drift, service och förråd för verksamhetslokalerna.

Dessutom ingår kostnader för personalmatsal och pentryn. Lokalytan är framräknad till 21 kvm/anställd, inklusive gemensamma utrymmen.

Teknikresurskostnad

Denna schablon uppgår till 30 000 kronor för varje anställd. Kost- naden innefattar dator och skärm, licenskostnader för program- varor, uppdateringar, drift, support och underhåll av nätverket och varje persons IT-konto.

Summa schablonresurskostnader och verksamhetskostnader

Summa schablonresurskostnader för antidopningsverksamhet inom RF för 2010 uppgår till 735 000 kronor för varje anställd. Detta innebär en samlad schablonkostnad enligt ovan med 7 350 000 kronor för 2010.

De direkta verksamhetskostnaderna för 2010 uppgår till 19 611 000 kronor.

En företagsförsäkring är tecknad för verksamheten.

Nedan återges den budget som RF har upprättat för förbundets antidopningsverksamhet.

276

Tabell 13.1 Riksidrottsförbundets Antidopningsbudget 2010

Antidopningsbudget 2010

 

Intäkter

Kostnader

Fasta kostnader löner och kansli etc.

 

7 630 000

Forskning och utvecklingsbidrag till dopinglaboratoriet

 

1 500 000

Dopingkommissionen/Medicinskt råd

 

265 000

Analyser

 

9 226 000

Kontroller (funktionärer) provtagning

 

3 395 000

Kontroller (utrustning m.m.) material, utrustning,

 

1 375 000

frakter och eget datasystem

 

 

Kontroller (externa) beställda kontroller

961 000

915 000

Juridik, främst översättning

 

55 000

Kvalitetssystem

 

150 000

Information och utbildning

 

670 000

Samverkan (RS), Dopingjouren och konferenser

 

1 570 000

Internationellt

 

210 000

Statsbidrag

26 000 000

 

Summa

26 961 000

26 961 000

Resultat

0

 

 

 

 

Antidopningsverksamhet inom idrotten som den nya nationella anti- dopningsorganisationen (NADO) ska ansvara för har beskrivits i avsnitt 7.2.5. Att bryta ut antidopningsverksamheten från RF och förlägga den i en särskild organisation kommer att medföra ökade kostnader för att bedriva samma verksamhet som för närvarande. Erfarenheter från Danmark och Norge visar på att de fasta kostna- derna för personal, kansli och behov av inköpta tjänster kan komma att öka med cirka 20–25 procent när en NADO bildas genom att den bryts ut från ett riksidrottsförbund. Dessa uppgifter har inhäm- tats från respektive NADO:ns högsta chef vid de studiebesök som utredningen genomfört.

I de förväntat ökade kostnaderna ingår för en NADO i Sverige att tidigare nyttjande av gemensamma tjänster i RF upphör och att NADO:n får införskaffa dessa tjänster på egen hand. Att vara en självständig organisation i egna lokaler medför kostnader inom funktioner som administration, ekonomi, juridik och personal. Då NADO:n hanterar känsliga uppgifter om enskilda finns också ett behov av säkerhetsåtgärder, exempelvis bevakad entré till lokalerna.

277

Förslagens konsekvenser

SOU 2011:10

Vidare bör medel beräknas för att utöka arbetet med att bistå idrottsorganisationer utanför RF som är bundna av Världsantidop- ningskoden och som önskar och behöver stöd för att utveckla ett antidopningsprogram som följer kodens bestämmelser.

Utredningen har inte genomfört en exakt kalkyl för de merkost- nader som uppstår. Det bör göras separat förslagsvis i en särskild organisationskommitté som bör tillsättas av staten och RF efter det att överenskommelse nåtts om att gå vidare med de åtgärder som utredningen föreslår.

Utredningen anser dock att kostnaderna kommer att öka. Uti- från erfarenheterna från Danmark och Norge så behövs ett utökat bidrag för att möte de ökade kostnader som följer av att antidop- ningsverksamheten i RF bryts ut och etableras i en egen organisa- tion. I det ingår också att ersättning framöver behöver beräknas för det arbete som NADO:ns styrelse, anmälningsråd, medicinska råd och revisorer ska göra.

Världsantidopningskoden och kvalitén i antidopningsarbetet inom idrotten utvecklas fortlöpande vilket ställer ökade krav främst på NADO:n. Utredningen noterar att det redan i dag medfört behov av förstärkta resurser för antidopningsarbetet och förutser att behovet kommer att öka även framöver. Verksamhet för att bistå idrotts- organisationer utanför RF bör vara prioriterat, där initialt arbetet med att utveckla deras antidopningsprogram som följer Världsantidop- ningskodens bestämmelser är särskilt viktigt. Därtill kommer utveck- lingen av det internationella arbetet mot dopning som utredningen i avsnitt 8.7 föreslår ska prioriteras. Utredningen konstaterar att ett utökat bidrag behövs för att NADO:n ska kunna fullfölja verk- samheten inom dessa tre områden.

13.2Kostnader för antidopningsverksamhet utanför idrotten

NADO:n föreslås i avsnitt 7.3.3 få följande uppgifter utanför idrotten:

•Initiera forskning om antidopningsfrågor i samhället och ge råd inför sådan forskning,

•bygga upp och fortlöpande uppdatera en nationell kunskaps- bank inom antidopningsområdet,

278

•bedriva förebyggande antidopningsåtgärder riktade till gym- och träningsanläggningar,

•riktad utbildnings- och informationsverksamhet inom antidop- ningsområdet,

•övrig informations- och opinionsbildande verksamhet inom anti- dopningsområdet, och

•upprätta ett samarbeta med Statens folkhälsoinstitut i frågor av betydelse i det förebyggande arbetet mot dopning.

Ovanstående uppgifter ska komplettera de insatser som görs av Statens folkhälsoinstitut och utredningen förutsätter att institutet och NADO:n kommer att samarbeta med varandra för att bästa effekt av resurserna ska kunna nås.

För närvarande ges Dopingjouren ett samlat bidrag på tre miljoner kronor om året för att uppfylla ett nationellt antidopningsansvar. Det ansvaret föreslås nu flyttas över till den nya NADO:n. Där- igenom föreslås också att det samlade årliga statliga bidraget som getts för detta ändamål framöver ges som bidrag till antidopnings- verksamheten som NADO:n ska bedriva. Bidraget ska ges för att bygga upp och uppdatera en nationell kunskapsbank och för att genomföra riktad nationell utbildnings- och informationsverksamhet inom antidopningsområdet. I takt med att dopningsfrågorna i sam- hället har uppmärksammats genom statens aktiva folkhälsopolitik har också medvetenheten om dopningens skadeverkningar ökat regio- nalt och lokalt. Det har medfört ett ökat behov av samordning och kompetensutveckling. Därför behövs ett tydligt nationellt ansvar inom frivillighetssektorn som komplement till det arbete som Folkhälsoinstitutet gör inom myndighetssfären. Innehållsmässigt står begreppet kunskapsbank för att samla kunskap och att till- handahålla utbildning och information på nationell nivå. Det är ett utökat ansvar som NADO:n ges gentemot den verksamhet som Dopingjouren har bedrivit med statligt stöd. Det nuvarande samlade statliga bidraget till Dopingjouren som ska föras över till NADO:n har varit oförändrat under många år och behöver därför räknas upp för att möjliggöra att NADO:n kan fullgöra sitt uppdrag.

En del i uppbyggnaden av en kunskapsbank är även uppgiften att initiera forskning om antidopningsfrågor i samhället och ge råd inför sådan forskning. Det är en viktig uppgift och för det behövs en fortlöpande finansiering av verksamheten. Uppgiften att genom-

279

Förslagens konsekvenser

SOU 2011:10

föra förebyggande antidopningsåtgärder, inklusive dopningskon- troller, riktade till gym- och träningsanläggningar bör ske på affärs- mässiga villkor. Eftersom ägare av gym- och träningsanläggningar inte är tvingade att bedriva antidopningsverksamhet så är de kostnader som uppstår för dem ett frivilligt åtagande. Resurser behöver dock ställas till NADO:ns förfogande för att utveckla, upprätthålla och vidareutveckla en modell för arbetets bedrivande.

Som stöd till de uppgifter som NADO:n förslås få i arbetet mot dopning utanför idrotten föreslår utredningen att utöver bidraget som hittills getts till Dopingjouren ska ett årligt utökat bidrag beräknas. Det är nödvändigt för att genomföra de uppgifter som utredningen föreslår att NADO:n ska ha, vilka redovisas ovan.

Utredningen har beräknat behovet av ökade bidrag till den nya nationella antidopningsorganisationen till fem miljoner kronor utöver det som för närvarande anslås till den verksamhet som beskrivits ovan. Det ska då räcka till att utveckla verksamheten i enlighet med utred- ningens förslag. Beräkningen bygger på att NADO:n påbörjar sitt arbete snarast efter dess bildande. Inledningsvis kan det behövas något mindre bidrag innan verksamheten byggts ut men samtidigt behövs bidrag till omställningskostnader vid bildandet som kan förväntas vara av motsvarande nivå.

13.3Förslagens ekonomiska konsekvenser

Förslag: Den nybildade nationella antidopningsorganisationen ska anvisas ett årligt statligt bidrag på 32,8 miljoner kronor för anti- dopningsverksamhet i 2011 års penningvärde.

Bedömning: En organisationskommitté bör tillsättas av staten och Sveriges Riksidrottsförbund för att närmare planera bildan- det av en ny nationell antidopningsorganisation.

Utredningens förslag till finansiering kan sammanfattas så här. En ny NADO får ett samlat bidrag på 32,8 miljoner kronor för antidop- ningsverksamhet som föreslås ingå som en särskild anslagspost i anslaget 13:1 Stöd till idrotten. Förslaget till finansiering medför att följande anslag och anslagsposter beräknat på 2011 års stats- budget förs dit.

280

•Det befintliga bidraget som anvisas från utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, anslag 13:1 Stöd till idrotten, anslagsposten antidopning med 26,3 miljoner kronor, inklusive de av regeringen tilldelade 1,5 miljoner kronor för verksamhet vid Dopingjouren och 1,8 miljoner kronor för verksamhet vid Dopinglaboratoriet,

•det befintliga bidraget som anvisas från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 2:7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder med 1,5 miljoner kronor för verksamhet vid Dopingjouren,

•ytterligare bidrag anvisas inom anslaget 13:1 Statens stöd till idrotten så att 2,5 miljoner kronor förs från anslagsposten gemen- sam verksamhet, och

•ytterligare bidrag anvisas från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 2:7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder med 2,5 miljoner kronor.

Utredningen anser att det bidrag som för närvarande tilldelas Dopinglaboratoriet i Huddinge bör kvarstå i vart fall de närmsta åren och ges som ett bidrag inom den nya anslagsposten för antidop- ningsverksamheten.

Det är viktigt att garantera att NADO:n har en fri och själv- ständig ställning utan påverkan från andra intressenter. Utredningen anser att det talar för att en särskild anslagspost inrättas för bidraget till den antidopningsverksamheten som NADO:n ska bedriva. Där- till bör NADO:n återkommande föra en verksamhetsdialog med sina två ägare, RF och staten. Detta bör framgå av regleringsbrev eller förordning.

Utöver utredningens förslag till finansiering bedömer utred- ningen att en organisationskommitté bör tillsättas av staten och RF för att närmare planera bildandet av den ny NADO:n och då beräkna de faktiska kostnader som kommer att uppstå till följd av bildandet. I organisationskommitténs uppdrag bör även ingå att föra en dialog med företrädare för olika organisationer och myndigheter som påver- kas av utredningens förslag.

Utredningen har i avsnitt 8.4.2 föreslagit att den nya NADO:n ska ha sin verksamhetsstart den 1 juli 2012. Detta kan påverka statens budgetarbete redan inför det kommande budgetåret och utred- ningen konstaterar att detta bör uppmärksammas.

281

Förslagens konsekvenser

SOU 2011:10

Kostnaderna för antidopningsverksamheten bör även framöver vara föremål för sedvanlig statlig budgetprövning innan bidrag beslutas.

13.4Förslagens övriga konsekvenser

Av 14 och 15 §§ kommittéförordningen (1998:1474) framgår gene- rella krav på utredningar att de ska redovisa konsekvenser inom ett antal områden. I detta avsnitt görs en genomgång av några av dessa.

13.4.1Konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet

Utredningens förslag till ökat samarbete mellan NADO:n och polis respektive tull bidrar till att bekämpa brottsligheten. Likaledes bidrar NADO:ns kommande samarbete med företrädare för gym- och träningsanläggningar till att bruket och förekomsten av förbjudna dopningssubstanser motverkas genom brottsförebyggande insatser.

13.4.2Övriga konsekvenser

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Utredningens förslag har inga konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Då förslaget till förebyggande insatser mot dopning på gym- och träningsanläggningar inte är tvingande och även om- fattar kommunala gym- och träningsanläggningar är förslaget neu- tralt i förhållande till olika typer av ägare av sådana anläggningar.

Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män

Utredningens förslag har inga direkta konsekvenser för jämställd- heten mellan kvinnor och män. Dock kan noteras att av de dopnings- kontroller som genomförs inom RF-idrotten sker mer än 70 procent på män och mindre än 30 procent på kvinnor. Bland de positiva analyserna av dessa kontroller är 98 procent män och 2 procent kvinnor. Dessutom stängs 77 procent av dessa män av på 24 månader, den vanligaste avstängningstiden vid en första förseelse men mot-

282

svarande avstängningstid för kvinnor är endast 21 procent. Dessa siffror som ingår i RF:s statistik talar entydigt för att dopning inom idrotten till stor del är ett manligt fenomen.

Konsekvenser för de integrationspolitiska målen

Utredningens förslag har inga konsekvenser för de integrations- politiska målen. Dock kan noteras att en dopningskontroll kan upp- levas som påträngande för kvinnor och män oberoende av den enskil- des bakgrund. Givet det betydande antal innevånare med utländsk bakgrund som finns i Sverige så är det av särskild vikt att all informa- tion, skriftlig som muntlig i anslutning till dopningskontroller, är tydlig för mottagaren. Det är viktigt att den enskilde mottagaren för- står sina rättigheter och skyldigheter och konsekvensen av om en dopningskontroll genomförs eller inte. NADO:n bör därför ha sådan information tillgänglig på olika språk.

283

Bilaga 1

Kommittédirektiv

Ny organisation för antidopningsverksamheten Dir. 2009:116

Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2009

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska lämna förslag till utformning av den framtida nationella antidopningsverksamheten och undersöka möjligheterna att bilda en fristående nationell antidopnings- organisation, som staten och idrottens centrala organisation ska ha ett delat ansvar för. Utredaren ska även undersöka möjligheterna att involvera andra intressenter som kan samverka i antidopningsarbetet.

Utredaren ska bl.a.

•kartlägga det antidopningsarbete som bedrivs inom idrotten,

•lämna förslag till hur den nationella antidopningsverksamheten ska vara organiserad,

•utreda hur arbetet mot bruk av dopningsmedel utanför idrotten kan tas om hand i en ny organisation, samt

•lämna förslag till lagstiftning för att idrottens och samhällets antidopningsverksamhet ska kunna bedrivas effektivt, med beaktande av integritetsaspekter och internationella åtaganden.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 oktober 2010.

Bakgrund

Riksidrottsförbundets begäran

Riksidrottsförbundets (RF) stämma beslutade i maj 2009 att ge Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att verka för att företrädare för staten och idrotten inleder ett arbete för att skapa en fristående nationell antidopningsorganisation, som leds med ett delat ansvar

285

Bilaga 1

SOU 2011:10

mellan staten och idrottens centrala organisation. I september 2009 kom RF in med en begäran om att staten skulle ta initiativ enligt RF-stämmans beslut.

Handlingsplan mot dopning inom idrotten

En arbetsgrupp inom Regeringskansliet, i vilken representanter för idrottsrörelsen ingick, har utarbetat förslag till en handlingsplan mot dopning inom idrotten (Ds 2002:4). Ett övergripande mål i handlingsplanen var att all idrottsverksamhet, såväl den verksamhet som organiseras av Riksidrottsförbundet som övrig verksamhet, ska vara dopningsfri. De insatser som arbetsgruppen föreslog för att uppnå det övergripande målet innefattade

•en ökning av antalet dopningskontroller inom RF-idrotten,

•förstärkt utbildning och information,

•ökade insatser för att skapa samverkan, och

•dopningsfritt på gym.

Arbetet mot dopning

Samhällets antidopningsarbete

Regeringens insatser syftar till att aktivt motverka dopning inom idrotten med det övergripande målet om ett samhälle fritt från dopning. Bruket och viss annan angiven hantering är kriminaliserat i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Dopning ingår som en del i den gällande handlingsplanen för narkotikapolitiken 2006–2010. Dopningsfrågor ingår också i den funktion för samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik som inrättats i Regeringskansliet. Statens folkhälsoinstitut har i sitt uppdrag ett särskilt ansvar för bl.a. kunskapsbildning inom dopningsområdet.

Regeringskansliet och företrädare för idrotten bedriver antidopningsarbetet i nära samråd, bl.a. inom ramen för den särskilt inrättade Arbetsgruppen för frågor rörande dopning inom idrotten m.m. (Ju 2003:E). Bidrag ges över statsbudgeten till antidopningsarbetet inom Riksidrottsförbundet samt även till Dopingjouren, Dopinglaboratoriet och Världsantidopningsbyrån

286

SOU 2011:10

Bilaga 1

(WADA). Det bedrivs även ett aktivt arbete mot dopning bland kommuner och landsting.

Världsantidopningsbyrån

Den viktigaste plattformen för samordning och harmonisering av antidopningsarbetet inom idrotten är WADA, där representanter för internationell idrott och världens regeringar sedan bildandet 1999 arbetar tillsammans i kampen mot dopning. Inom ramen för sitt världsantidopningsprogram har WADA antagit en världsantidopningskod som sedan 2004 är det regelverk som stora delar av den organiserade idrotten har att rätta sig efter. Sedan den 1 januari 2009 gäller en förnyad kod.

Idrottens antidopningsarbete

Riksidrottsförbundet (RF) är ansvarigt för antidopningsarbetet inom idrottsområdet i Sverige och alla dess specialidrottsförbund har egna antidopningsprogram. RF har genomfört världsantidopningskoden i sitt regelverk bl.a. genom att anta Idrottens antidopningsreglemente. Antidopningsarbetet bedrivs genom kontrollverksamhet, juridisk verksamhet, information och utbildning, forskning och utveckling, nationell och internationell samverkan samt kvalitetssäkring.

Även utanför RF finns det svenska organisationer som är underkastade världsantidopningsprogrammets regelverk och som bedriver ett antidopningsarbete.

Dopinglaboratoriet

Sverige har genom Dopinglaboratoriet vid Karolinska Uni- versitetssjukhuset i Huddinge, ett forskningsanknutet och av WADA ackrediterat dopningslaboratorium som utför analyser av svenska och internationella prov. Laboratoriet bistår därutöver RF med specialistkompetens. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom försäljning av analyser och av bidrag som utbetalas från statsbudgeten.

287

Bilaga 1

SOU 2011:10

Dopingjouren

Vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge finns Dopingjouren vars arbete syftar till att motverka dopning i samhället och dess följdverkningar. Verksamheten finansieras genom bidrag som utbetalas från statsbudgeten och består främst av kunskapsbildning, utbildning och information, bl.a. genom telefonrådgivning.

Internationella åtaganden

Europarådets Antidopningskonvention från 1989 som ratificerats av 50 stater inklusive Sverige kan beskrivas som det första rättsliga referensdokumentet för det internationella arbetet mot dopning. Konventionen är öppen för alla stater och innehåller riktlinjer för t.ex. lagstiftning, finansiering och utbildning. Sverige har även undertecknat konventionens tillläggsprotokoll som bl.a. lägger fast riktlinjer för utvärdering av konventionens efterlevnad.

En utvärdering åren 2003–2004 utförd av konventionens övervakningsgrupp gav till resultat att Sverige ansågs uppfylla sina åtaganden. Det förhållandet att antidopningsverksamheten i stor utsträckning är delegerad till idrotten beskrevs som särskilt intressant och väl fungerande i Sverige.

Sverige har även ratificerat Unescos internationella konvention mot dopning inom idrotten från 2005 som syftar till att främja förebyggande insatser och bekämpning av dopning inom idrotten. En av konventionens viktigare beståndsdelar är att konventionsstaterna i sitt nationella antidopningsarbete åtar sig att följa världsantidopningskodens principer.

Integritetsfrågor och personuppgiftsskydd

Ett effektivt arbete mot dopning inom idrotten inbegriper ett flertal moment som kan innebära risk för att den enskildes personliga integritet kränks. En särskild integritetsskyddsfråga gäller behandling av personuppgifter vilket regleras bl.a. i personuppgiftslagen (1998:204), som grundar sig på Europa- parlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av

288

SOU 2011:10

Bilaga 1

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet).

Världsantidopningsbyrån (WADA) har i enlighet med världsantidopningskoden utfärdat en Internationell standard för skydd av privatlivet och personuppgifter (ISPP) avseende behandling av de personuppgifter som behövs för genomförandet av skyldigheterna enligt koden. ISPP trädde i kraft den 1 januari 2009. För att säkerställa ISPP:s förenlighet med dataskyddsdirektivet har EU-kommissionens oberoende råd- givande instans för uppgiftsskydd och skydd av privatlivet, Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd, yttrat sig. Arbetsgruppen ger i sitt yttrande uttryck för att det finns frågor vid genomförandet av ISPP som är problematiska när det gäller kraven på skydd av privatlivet och personuppgifter. Arbetsgruppen begränsar inte heller sina synpunkter till endast ISPP utan granskar hela världsantidopningsprogrammet. De problemområden som arbetsgruppen identifierar innefattar

•vistelserapportering,

•grunderna för behandling av personuppgifter,

•överföring av uppgifter till WADA:s databas i Kanada och till länder utanför EU,

•lagringstider av prover, och

•sanktioner.

Dopning utanför idrotten

Olika studier visar på ett omfattande bruk av dopningspreparat, främst anabola androgena steroider (AAS), utanför idrottsområdet. Det är även vanligt att AAS används i ett blandmissbruk av olika droger som alkohol och narkotika.

En särskild miljö där ett ökat bruk av AAS påvisats är styrketräningsmiljöer, s.k. gym. Ägaren till ett gym kan inte tvinga en person att lämna ett dopningsprov utan är i stället hänvisad till att kontakta polismyndigheten som kan ta dopningsprov om det bedöms finnas skälig misstanke om ett sådant brott. Det finns däremot inget som hindrar ett avtal med den enskilde om att denne på uppmaning måste lämna ett dopningsprov för att ha rätt att vistas i gymmets lokaler.

289

Bilaga 1

SOU 2011:10

Uppdraget att föreslå utformning av den framtida nationella antidopningsverksamheten

Utgångspunkter

En generell utgångspunkt för utredningsarbetet ska vara att idrotten är en fri och självständig folkrörelse. Ett effektivt arbete mot dopning förutsätter dock samverkan mellan idrotten och det allmänna. En annan utgångspunkt är att idrotten ska ges bästa möjliga förutsättningar att förhindra fusk eller annat som skadar de idrottsliga kärnvärdena.

Utredaren ska särskilt analysera idrottens och samhällets behov av antidopningsverksamhet för elitidrott respektive motionsidrott och i sina förslag beakta skillnaderna mellan dessa kategorier.

En utgångspunkt för arbetet ska vara att idrottens orga- nisationer och den nationella antidopningsorganisationen ska bedriva ett aktivt antidopningsarbete och uppfylla de krav som världsantidopningsprogrammet ställer.

Utredaren ska i sina överväganden beakta de svenska åtaganden som följer främst av Europarådskonventionen och Unescokonventionen. Därutöver ska även andra konventioner och EU-rätten granskas i de delar som kan vara tillämpliga för antidopningsverksamhetens bedrivande och organisering. De nationella rapporter och utvärderingsrapporter som upprättats i enlighet med tilläggsprotokollet till Europarådskonventionen ska särskilt granskas. Utredaren ska analysera hur antidopningsverksamheten är organiserad och utformad i de nordiska länderna.

Ytterligare en utgångspunkt för arbetet är att den nationella antidopningsorganisationen ska organiseras med ett delat ansvar mellan staten och idrottens centrala organisation. Staten och idrotten har utifrån sina respektive roller ett kompletterande ansvar för antidopningsverksamheten. Utredaren ska även undersöka möjligheterna att involvera andra intressenter som kan samverka i antidopningsarbetet.

Den nationella antidopningsorganisationen

Utredaren ska kartlägga det antidopningsarbete som i dag bedrivs inom idrottsområdet och redovisa vilka delar av detta arbete som

290

SOU 2011:10

Bilaga 1

bör ingå i en fristående nationell antidopningsorganisation. Det framtida samarbetet och förhållandet mellan antidopningsorganisationen och idrottsrörelsen ska särskilt beaktas i denna del av uppdraget. Utredaren ska granska och analysera idrottens arbete med kunskapsbildning, utbildning och information kring dopningsfrågor och lämna förslag till om och i så fall hur detta ska tas om hand av en fristående nationell antidopningsorganisation.

Utredaren ska bedöma i vilken mån en ny nationell anti- dopningorganisation kan bidra till samhällets insatser mot dopning utanför idrotten. I första hand avses behovet av kunskapsuppbyggnad och informationsspridning. Utredaren ska lämna förslag till hur dessa områden ska hanteras, i eller utanför en fristående nationell antidopningsorganisation.

Utredaren ska med utgångspunkt i gjorda analyser lämna förslag till hur en fristående nationell antidopningsorganisation ska vara organiserad i fråga om ägande, förvaltning, styrning, kontroll och finansiering. Utredaren är fri att pröva och föreslå olika organisationsformer, exempelvis ideell förening, aktiebolag, stiftelse eller myndighet.

Behovet av lagstiftning och annan reglering

Utredaren ska granska och analysera behovet av rättslig reglering av antidopningsverksamheten. Behovet av lagstiftning eller andra insatser som möjliggör dopningskontroller och sanktionsförfarande för personer som tränar eller på annat sätt är verksamma på gym och liknande träningsmiljöer ska särskilt utredas. Om utredaren bedömer att det behövs ska lagförslag lämnas i dessa delar.

I uppdraget ingår även att identifiera behovet av kompletterande reglering inom idrotten till följd av utredningens förslag.

Utredaren ska analysera förutsättningarna för samverkan och informationsutbyte mellan den nationella antidopnings- organisationen, Tullverket och Polisen samt lämna förslag på lagstiftning eller insatser som behövs för ett effektivt och rättssäkert antidopningsarbete.

291

Bilaga 1

SOU 2011:10

Integritetsaspekter och behandling av personuppgifter

Utredaren ska granska och rättsligt analysera den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att framgångsrikt bedriva antidopningsverksamhet. Utredaren ska lämna förslag till reglering för att möjliggöra en framtida behandling av personuppgifter i denna verksamhet. Rättssäkerhetsaspekter och enskildas behov av skydd för sin personliga integritet ska särskilt beaktas och vägas mot idrottens och samhällets intressen av en effektiv antidopningsverksamhet.

Övriga frågor

Det ska särskilt övervägas om idrottens antidopningsarbete bör övervakas eller på annat sätt kontrolleras av den nationella antidopningsorganisationen för att säkerställa ett effektivt och väl fungerande arbete.

Utredaren ska granska och analysera Sveriges roll i det internationella antidopningsarbetet och lämna förslag till den framtida ansvarsfördelningen inom Sverige för detta arbete.

Utredaren ska granska och analysera förutsättningarna för och behoven av ett av Världsantidopningsbyrån ackrediterat dopningslaboratorium i Sverige och lämna förslag inom detta område.

Arbetsformer och redovisning av uppdraget

Utredaren ska samråda med organisationer, forskare, kommuner och myndigheter verksamma inom antidopningsområdet, exempelvis Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Statens folkhälsoinstitut, Tullverket, Polisen och Sveriges Kommuner och Landsting. Särskilt samråd ska hållas med Riksidrottsförbundet för att säkerställa att ett förslag om bildandet av en fristående nationell antidopningsorganisation sker i samförstånd och att ett eventuellt beslut kan fattas i behörig ordning för alla parter. När det gäller frågor om behandling av personuppgifter ska samråd ske med Datainspektionen.

Utredaren ska beräkna och redovisa de kostnader som de lämnade förslagen leder till samt lämna förslag på finansiering. I det fall finansiering berör statsbudgeten ska finansiering föreslås inom

292

SOU 2011:10

Bilaga 1

berörda utgiftsområden. Utredaren ska i denna del bedöma idrottens och samhällets intresse och behov av antidopningsverksamhet. Kostnadsredovisningen ska vara nedbruten till de delar som utredaren bedömer ska ingå i en effektiv antidopningsverksamhet, exempelvis internationell samverkan, kunskapsbildning, information, utbildning, kontrollplanering, kontrollverksamhet och sanktionsförfarande.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 oktober 2010. Om utredaren bedömer det lämpligt får delbetänkanden lämnas under arbetets gång.

(Kulturdepartementet)

293

Bilaga 2

Europarådskonventionen mot dopning inom idrotten

Europarådskonventionen mot dopning inom idrotten ETS 135 i svensk översättning publicerad i proposition Om godkännande av Europarådets konvention mot dopning (prop. 1989/90:142).

Inledning

Medlemsstaterna i Europarådet, övriga stater som är parter i den europeiska kulturkonventionen samt övriga stater som har under- tecknat denna konvention,

som beaktar att Europarådets syfte är att skapa en fastare enhet mellan medlemsstaterna för att skydda och främja de ideal och principer som utgör deras gemensamma arv och för att underlätta deras ekonomiska och sociala framåtskridande;

som är medvetna om att idrotten bör spela en viktig roll för skyddet av hälsan, i etisk och fysisk fostran och för främjandet av internationell förståelse;

som är oroade över den växande användningen av dopnings- medel och dopningsmetoder bland idrottsmän och idrottskvinnor inom all idrott och över följderna härav för deltagarnas hälsa och idrottens framtid;

som är medvetna om att detta problem äventyrar de etiska prin- ciper och pedagogiska värden som är inskrivna i internationella olym- piska kommitténs stadga, Unescos internationella stadga för idrott och fysisk fostran och i resolution (76) 41 av Europarådets minister- kommitté, känd som "den europeiska stadgan om idrott för alla";

som erinrar sig bestämmelser, program och deklarationer mot dopning antagna av de internationella idrottsorganisationerna;

295

Bilaga 2

SOU 2011:10

som är medvetna om att offentliga myndigheter och frivilliga idrottsorganisationer har kompletterande ansvar för bekämpandet av dopning inom idrott, i synnerhet för att säkerställa att idrotts- evenemang genomförs korrekt i enlighet med principen om rent spel och för att skydda deltagarnas hälsa,

som erkänner att dessa myndigheter och organisationer måste samverka på alla lämpliga nivåer för att nå dessa mål;

som erinrar om de resolutioner om dopning som antagits av konferensen mellan europeiska idrottsansvariga ministrar och särskilt resolution nr 1 antagen vid den sjätte konferensen i Reykjavik år 1989; som erinrar om att Europarådets ministerkommitté redan har antagit resolution (67) 12 om dopning av idrottsmän, rekommen- dation nr R(79)8 om dopning inom idrotten, rekommendation nr R(84)19 om den europeiska stadgan mot dopning inom idrotten och rekommendation nr R(88) 12 om anordnande av oanmälda

dopningskontroller vid sidan av tävlingarna;

som erinrar om rekommendation nr 5 om dopning, antagen av Unescos andra internationella konferens för idrottsansvariga ministrar och högre tjänstemän i Moskva (1988);

som dock är beslutna att vidta ytterligare och kraftigare gemen- samma åtgärder i syfte att minska och slutligen avskaffa dopning inom idrotten med utgångspunkt i de etiska värden och praktiska åtgärder som inskrivits i dessa handlingar,

har kommit överens om följande.

Artikel 1 Konventionens ändamål

Parterna åtar sig i syfte att minska och slutligen avskaffa dopning inom idrotten att, inom ramarna för sina respektive konstitutionella befogenheter, vidta nödvändiga åtgärder för att tillämpa bestäm- melserna i denna konvention.

Artikel 2 Definitioner samt konventionens räckvidd

1.I denna konvention avses med

a."dopning inom idrott" förmedling till idrottsmän eller idrottskvinnor, eller dessa personers bruk av, farmako- logiska grupper av dopningsmedel eller dopningsmetoder;

b."farmakologiska grupper av dopningsmedel eller dop- ningsmetoder", med förbehåll för punkt 2 nedan, de grupper av dopningsmedel eller dopningsmetoder som förbjudits av vederbörande internationella idrottsorga-

296

SOU 2011:10

Bilaga 2

nisationer och som finns upptagna i listor som godkänts av Övervakningsgruppen enligt villkoren i artikel 11:1b;

c."idrottsmän och idrottskvinnor" sådana personer som regelbundet deltar i organiserade idrottsaktiviteter.

2.Till dess att en lista över förbjudna farmakologiska grupper av dopningsmedel och dopningsmetoder godkänns av Övervaknings- gruppen enligt villkoren i artikel 11:1b., ska den referenslista som finns upptagen i bilagan till denna konvention vara tillämplig.

Artikel 3 Samordning inom länderna

1.Parterna ska samordna politik och åtgärder inom de ministerier och myndigheter som ansvarar för frågor om bekämpning av dop- ning inom idrotten.

2.De ska säkerställa en praktisk tillämpning av denna konvention och särskilt att kraven i artikel 7 uppfylls genom att, då så är lämp- ligt, anförtro genomförandet och tillämpningen av vissa av bestäm- melserna i denna konvention åt en utsedd statlig eller icke-statlig idrottsmyndighet eller åt en idrottsorganisation.

Artikel 4 Åtgärder för att begränsa tillgången till och bruket av förbjudna dopningsmedel och dopningsmetoder

Parterna skall, när så är lämpligt, anta lagar eller föreskrifter eller vidta administrativa åtgärder för att begränsa tillgången till (inklusive bestämmelser för att kontrollera omsättning, innehav, införsel, distri- bution och försäljning) samt bruket inom idrotten av förbjudna dop- ningsmedel och dopningsmetoder och i synnerhet anabola steroider.

I detta syfte ska parterna eller, i förekommande fall, vederbörande icke-statliga organisationer, ställa upp som kriterium för beviljande av offentliga bidrag till idrottsorganisationer att de effektivt till- lämpar föreskrifter mot dopning.

Dessutom ska parterna

a.bistå sina idrottsorganisationer med finansiering av dop- ningskontroller och analyser, antingen genom direkta anslag eller bidrag eller genom att beakta kostnaderna för sådana kontroller och analyser vid fastställandet av de totala anslag eller bidrag som dessa organisationer ska tilldelas;

b.vidta lämpliga åtgärder för att under en avstängnings- period vägra tilldelning av bidrag från allmänna medel

297

Bilaga 2

SOU 2011:10

för träningsändamål till enskilda idrottsmän och idrotts- kvinnor, som har avstängts till följd av ett dopningsbrott;

c.främja, och i förekommande fall för sina idrottsorganisa- tioner underlätta, genomförandet av de dopningskontroller som krävs av vederbörande internationella idrottsorganisa- tioner, antingen under eller vid sidan av tävlingarna; och

d.främja och underlätta idrottsorganisationernas förhand- lingar om avtal som gör det möjligt för deras medlemmar att bli testade av vederbörligen auktoriserade dopnings- kontrollgrupper i andra länder.

4.Parterna förbehåller sig rätten att anta föreskrifter mot dopning och att organisera dopningskontroller på eget initiativ och på eget ansvar, förutsatt att dessa överensstämmer med de rele- vanta principerna i denna konvention.

Artikel 5 Laboratorier

1.Varje part åtar sig att

a.antingen upprätta eller underlätta upprättandet på sitt territorium av ett eller flera laboratorier för dopnings- kontroll, vilka kan komma ifråga för godkännande enligt de kriterier som antagits av vederbörande internationella idrottsorganisationer och godkänts av Övervaknings- gruppen enligt bestämmelserna i artikel 11:1b; eller

b.bistå sina idrottsorganisationer, så att de får tillträde till ett sådant laboratorium på en annan parts territorium.

2.Dessa laboratorier ska uppmuntras att

a.vidta lämpliga åtgärder för att anställa och anlita, utbilda och omskola kvalificerad personal;

b.lägga upp lämpliga program för forskning och utveckling rörande dopningsmedel och metoder som används eller avses användas i dopningssyfte inom idrotten och rörande analytisk biokemi och farmakologi för att nå en bättre förståelse av olika ämnens effekter på människokroppen samt deras inverkan på idrottsliga prestationer;

c.omedelbart publicera och cirkulera nya rön från sin forsk- ning.

Artikel 6 Utbildning

1.Parterna åtar sig att, när så är lämpligt i samarbete med berörda idrottsorganisationer och med massmedier, utarbeta och genom- föra utbildningsprogram och informationskampanjer som betonar

298

SOU 2011:10

Bilaga 2

de hälsorisker som dopning innebär samt den skada som den innebär för idrottens etiska värden. Dessa program och kam- panjer ska rikta sig till både ungdomar i skolor och idrottsföre- ningar och deras föräldrar samt till vuxna idrottsmän och idrottskvinnor, idrottsfunktionärer, instruktörer och tränare. För dem som arbetar inom det medicinska området ska sådana utbildningsprogram betona respekten för medicinsk etik.

2.Parterna åtar sig att i samarbete med berörda regionala, natio- nella och internationella idrottsorganisationer uppmuntra och främja forskning om olika sätt att utarbeta vetenskapligt gällande fysiologiska och psykologiska träningsprogram som respekterar människans integritet.

Artikel 7 Samarbete med idrottsorganisationerna om åtgärder som ska vidtas av dem

1.Parterna åtar sig att uppmuntra sina idrottsorganisationer och genom dem de internationella idrottsorganisationerna att utforma och tillämpa alla lämpliga åtgärder inom deras kompetensom- råde mot dopning inom idrotten.

2.För detta ändamål ska de uppmuntra sina idrottsorganisationer att klarlägga och harmonisera sina respektive rättigheter, skyl- digheter och åligganden, särskilt genom att harmonisera sina

a.bestämmelser mot dopning på grundval av de bestäm- melser som vederbörande internationella idrottsorga- nisationer kommit överens om;

b.listor över förbjudna farmakologiska grupper av dop- ningsmedel och förbjudna dopningsmetoder på grundval av de listor som vederbörande internationella idrotts- organisationer kommit överens om;

c.förfaranden för dopningskontroll;

d.disciplinära förfaranden med tillämpning av överenskomna internationella naturrättsliga principer och säkerställande av respekten för misstänkta idrottsmäns och idrotts- kvinnors grundläggande rättigheter; dessa principer kommer att omfatta

i.att de rapporterande och de disciplinära organen ska vara åtskilda från varandra;

ii.sådana personers rätt till en opartisk rättslig pröv- ning och till biträde eller ombud;

iii.klara och praktiskt tillämpbara bestämmelser om rätt att föra talan mot varje avgörande;

299

Bilaga 2

SOU 2011:10

e.förfaranden för genomdrivande av effektiva sanktioner mot befattningshavare, läkare, veterinärer, instruktörer, sjukgymnaster och andra ansvariga eller medhjälpare som är inblandade i idrottsmäns och idrottskvinnors över- trädelser av föreskrifter mot dopning.

f.förfaranden för ömsesidigt erkännande av avstängningar och andra sanktioner som åläggs av andra idrottsorga- nisationer i samma land eller i andra länder.

3.Dessutom ska parterna uppmuntra sina idrottsorganisationer att

a.i verkningsfull omfattning införa dopningskontroller, inte enbart vid utan även utan förvarning vid lämplig tid- punkt vid sidan av tävlingar; kontrollerna ska genomföras på ett sätt som är rättvist för alla idrottsmän och idrotts- kvinnor och även omfatta testning och omtestning av personer som, när så är lämpligt, valts ut slumpvis;

b.förhandla fram avtal med idrottsorganisationer i andra länder, varigenom en idrottsman eller idrottskvinna som tränar i ett annat land kan testas av en vederbörligen auktoriserad dopningskontrollgrupp i det landet;

c.klarlägga och harmonisera bestämmelser om rätt att delta i idrottsevenemang, vilka ska omfatta bestämmelser mot dopning;

d.främja idrottsmäns och idrottskvinnors aktiva egna del- tagande i internationella idrottsorganisationers arbete mot dopning;

e.fullt och effektivt utnyttja de möjligheter som finns att tillgå för dopningsanalys vid de laboratorier som före- skrivs i artikel 5, såväl under som utom idrottstävlingar;

f.studera vetenskapliga träningsmetoder och dra upp rikt- linjer, avpassade för varje idrottsgren, for att skydda idrottsmän och idrottskvinnor i alla åldrar.

Artikel 8 Internationellt samarbete

1.Parterna ska nära samarbeta i frågor som täcks av denna kon- vention och ska främja ett liknande samarbete mellan sina idrottsorganisationer.

2.Parterna åtar sig att

a.uppmuntra sina idrottsorganisationer att agera på ett sätt som främjar tillämpningen av bestämmelserna i denna konvention inom alla berörda internationella idrotts- organisationer som de är knutna till, vari inbegrips väg-

300

SOU 2011:10

Bilaga 2

ran att godkänna anspråk på världsrekord eller regionala rekord, om dessa inte åtföljs av en bestyrkt rapport om negativt dopningsprov;

b.främja samarbete mellan personalen i sina laboratorier för dopningskontroll, upprättade eller verksamma i enlig- het med artikel 5; och

c.inleda bilateralt och multilateralt samarbete mellan sina

behöriga organ, myndigheter och organisationer för att även på internationell nivåuppnå de syften som anges i artikel 4:1.

De parter som har laboratorier som upprättats eller är verksamma i enlighet med artikel 5 åtar sig att bistå andra parter så att dessa kan förvärva den erfarenhet, kompetens och teknik som behövs för att de ska kunna upprätta sina egna laboratorier.

Artikel 9 Förmedling av information

Varje part ska till Europarådets generalsekreterare på ett av Europa- rådets officiella språk lämna all relevant information om de lagstift- ningsåtgärder och andra åtgärder som har vidtagits för att efter- komma bestämmelserna i denna konvention.

Artikel 10 Övervakningsgrupp

1.För denna konventions ändamål upprättas härmed en Övervak- ningsgrupp.

2.Varje part kan i Övervakningsgruppen företrädas av en eller flera delegater. Varje part ska ha en röst.

3.Varje stat som omnämns i artikel 14:1 och som inte är part i denna konvention får i Övervakningsgruppen representeras av en observatör.

4.Övervakningsgruppen kan genom enhälligt beslut inbjuda en stat utanför Europarådet, vilken inte är part i denna konvention, samt berörda idrottsorganisationer eller yrkesorganisationer att företrädas genom en ob­servatör vid ett eller flera av dess möten.

5.Övervakningsgruppen ska sammankallas av Europarådets general- sekreterare. Dess första möte ska hållas så snart det är praktiskt möjligt och i varje händelse inom ett år från dagen för denna konventions ikraftträdande. Därefter ska den sammanträda när- helst det behövs på initiativ av generalsekreteraren eller en part.

6.Deltagande av en majoritet av parterna krävs för beslutförhet vid möte med Övervakningsgruppen.

7.Övervakningsgruppen ska sammanträda bakom stängda dörrar.

301

Bilaga 2

SOU 2011:10

8.Övervakningsgruppen skall, med förbehåll för bestämmelserna i denna konvention, utarbeta och enhälligt anta sin arbetsordning.

Artikel 11

1.Övervakningsgruppen ska vaka över tillämpningen av denna konvention. Den kan i synnerhet

a.kontinuerligt se över bestämmelserna i denna konvention och undersöka vilka ändringar som kan bli nödvändiga,

b.godkänna den i artiklarna 2:1 och 2:2 angivna förteck- ningen över farmakologiska grupper av dopningsmedel och dopningsmetoder som har förbjudits av veder- börande internationella idrottsorganisationer liksom varje ändring i denna lista, samt kriterierna för godkännande av de i artikel 5:1a angivna laboratorierna och varje ändring avseende dessa kriterier som har antagits av nämnda organisationer, samt fastställa datum för ikraftträdandet av besluten i fråga,

c.samråda med berörda idrottsorganisationer,

d.avge rekommendationer till parterna rörande de åtgärder som bör vidtas för denna konventions ändamål,

e.rekommendera lämpliga åtgärder för att hålla berörda internationella organisationer och allmänheten under- rättad om den verksamhet som bedrivs inom ramen för denna konvention,

f.avge rekommendationer till ministerkommittén rörande inbjudan till stater utanför Europarådet att ansluta sig till denna konvention,

g.lämna förslag till åtgärder som kan förbättra effekten av denna konvention,

2.För att fullgöra sina åligganden får Övervakningsgruppen på eget initiativ föranstalta om möten med expertgrupper.

Artikel 12

Övervakningsgruppen ska efter varje möte avge en rapport till Europarådets ministerkommitté om sitt arbete och om hur kon- ventionen fungerar.

Artikel 13 Ändringar i konventionens artiklar

1.Ändringar i denna konventions artiklar kan föreslås av en part, av Europarådets ministerkommitté eller av Övervaknings- gruppen.

302

SOU 2011:10

Bilaga 2

2.Europarådets generalsekreterare ska vidarebefordra varje ändrings- förslag till de stater som anges i artikel 14 och till varje stat som har anslutit sig eller inbjudits att ansluta sig till denna konven- tion i enlighet med bestämmelserna i artikel 16.

3.Övervakningsgruppen ska underrättas om varje ändring som föreslås av en part eller av ministerkommittén senast två måna- der före det sam­manträde vid vilket ändringen ska behandlas. Övervakningsgruppen ska till ministerkommittén avge sitt ytt- rande över den föreslagna ändringen, i förekommande fall efter samråd med berörda idrottsorganisationer.

4.Ministerkommittén ska överväga den föreslagna ändringen samt yttranden avgivna av Övervakningsgruppen och får därefter anta ändringen.

5.Texten till varje ändring som antas av ministerkommittén i enlighet med punkt 4 i denna artikel ska översändas till par- terna för godtagande.

6.Varje ändring som antas i enlighet med punkt 4 i denna artikel träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter ut- gången av en period om en månad efter det att samtliga parter har underrättat generalsekreteraren om sitt godtagande av ändringen.

Slutbestämmelser

Artikel 14

1.Denna konvention ska stå öppen för undertecknande av Europarådets medlemsstater, andra stater som är parter i euro- peiska kulturkonventionen samt icke-medlemsstater som har deltagit i utarbetandet av denna konvention, vilka kan uttrycka sitt samtycke till att vara bundna av konventionen genom

a.undertecknande utan förbehåll för ratifikation, godta- gande eller godkännande eller

b.undertecknande med förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, följt av ratifikation, godtagande eller godkännande.

2.Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumenten ska deponeras hos Europarådets generalsekreterare.

Artikel 15

1.Konventionen träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om en månad från den dag då fem stater, inbegripet minst fyra medlemsstater i Europarådet,

303

Bilaga 2

SOU 2011:10

har uttryckt sitt sam­tycke till att vara bundna av konventionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 14.

2.I förhållande till varje undertecknande stat som senare uttrycker sitt samtycke till att vara bunden av konventionen, träder denna i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om en månad från dagen för undertecknandet eller den dag då ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstru- mentet deponerades.

Artikel 16

1.Efter denna konventions ikraftträdande får Europarådets mini- sterkommitté, efter samråd med parterna, inbjuda en icke- medlemsstat att ansluta sig till konventionen genom ett majori- tetsbeslut i enlighet med artikel 20 d i Europarådets stadga och genom enhälligt beslut av företrä­darna för de fördragsslutande stater som har säte i ministerkommittén.

2.I förhållande till en stat som ansluter sig till konventionen, träder denna i kraft den första dagen i den månad som följer efter ut- gången av en period om en månad från den dag då anslutnings- instrumentet deponerades hos Europarådets generalsekreterare.

Artikel 17

1.En stat kan vid tidpunkten för undertecknandet eller när den depo­nerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument ange på vilket territorium eller vilka territorier denna konvention ska tillämpas.

2.Varje stat kan vid vilken senare tidpunkt som helst, genom en förklaring ställd till Europarådets generalsekreterare, utsträcka tillämpningen av denna konvention till varje annat territorium som anges i förklaringen. I förhållande till ett sådant territo- rium träder konventionen i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om en månad från den dag då generalsekreteraren mottog förklaringen.

3.En förklaring som har avgivits i enlighet med de båda före- gående punkterna kan, beträffande varje territorium som anges i en sådan förklaring, återtas genom en notifikation ställd till generalsekreteraren. Ett sådant återtagande ska bli gällande från och med den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om sex månader från den dag då generalsekre- teraren mottog notifikationen.

304

SOU 2011:10

Bilaga 2

Artikel 18

1.Varje part kan när som helst säga upp denna konvention genom ett meddelande ställt till Europarådets generalsekreterare.

2.En sådan uppsägning blir gällande från och med den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om sex månader från den dag då generalsekreteraren mottog noti- fikationen.

Artikel 19

Europarådets generalsekreterare ska notifiera parterna. Europarådets övriga medlemsstater, övriga stater som är parter i den europeiska kulturkonventionen, de icke-medlemsstater som har deltagit i utarbetandet av denna konvention och varje annan stat som har anslutit sig eller inbjudits att ansluta sig till denna konvention om:

a.undertecknande i enlighet med artikel 14,

b.deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument i enlighet med artiklarna 14 eller 16,

c.dag för konventionens ikraftträdande i enlighet med artiklarna 15 och 16,

d.information som lämnats enligt artikel 9,

e.varje rapport som utarbetats enligt artikel 12,

f.varje ändringsförslag eller ändring som antagits enligt artikel 13 samt om dagen för ändringens ikraftträdande,

g.varje förklaring som avgivits enligt artikel 17,

h.varje notifikation som lämnats enligt artikel 18 samt om den dag då uppsägningen träder i kraft,

i.varje annan åtgärd, notifikation eller underrättelse som

rör denna konvention.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat denna konvention.

Upprättad i Strasbourg den 16 november 1989, på engelska och franska, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som ska deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekreterare ska översända bestyrkta kopior till varje medlemsstat i Europarådet, övriga stater som är parter i den europeiska kulturkonventionen, de icke-medlemsstater som har deltagit i utarbetandet av denna konvention och till varje stat som inbjuds att ansluta sig till den.

305

Bilaga 3

Internationell konvention mot dopning inom idrotten i Unesco

Internationell konvention mot dopning inom idrotten i Unesco

Ingress

Generalkonferensen för Förenta nationernas organisation för utbild- ning, vetenskap och kultur (nedan kallad Unesco), som möttes i Paris från och med den 3 oktober 2005 till och med den 21 oktober 2005 vid sin 33:e session,

som beaktar att Unescos syfte är att bidra till fred och säkerhet genom att främja samarbete mellan nationerna genom utbildning, vetenskap och kultur,

som åberopar gällande internationella instrument rörande mänsk- liga rättigheter,

som är medveten om resolution 58/5, som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 3 november 2003 om idrotten som ett medel för att främja utbildning, hälsa, utveckling och fred, särskilt punkt 7 i resolutionen,

som är medveten om att idrotten bör spela en viktig roll vid skyddet av hälsa, i moralisk, kulturell och fysisk fostran samt i att befrämja internationell förståelse och fred,

som beaktar behovet av att uppmuntra och samordna interna- tionellt samarbete i syfte att utrota dopning inom idrotten,

som är bekymrad över idrottsutövarnas användning av dopning inom idrotten och över dess följder för deras hälsa samt angelägen om principen om rent spel, om utrotning av fusk och om idrottens framtid,

som är medveten om att dopning äventyrar de etiska principerna och de utbildningsvärden som ligger i Unescos internationella stadga om fysisk fostran och idrott och i den olympiska stadgan,

307

Bilaga 3

SOU 2011:10

som erinrar om att Europarådets konvention mot dopning med tilläggsprotokoll är de officiella internationella rättsliga instrument som ligger till grund för nationell antidopningspolitik och interna- tionellt samarbete på regeringsnivå,

som åberopar de rekommendationer om dopning som antogs vid den andra, den tredje och den fjärde internationella konferen- sen av ministrar och ämbetsmän som är ansvariga för fysisk fostran och idrott som organiserades av Unesco i Moskva 1988, Punta del Este 1999 och Aten 2004 och 32-C-resolution nr 9, som antogs av Unescos generalkonferens vid dess 32 möte 2003,

som beaktar Världsantidopningskoden, som antogs av Världs- antidopningsbyrån (Wada) vid världskonferensen om dopning inom idrotten i Köpenhamn den 5 mars 2003 och Köpenhamnsdeklara- tionen om dopning inom idrotten,

som vidare är medveten om den inverkan som elitidrottsutövare har på ungdomen,

som är medveten om det löpande behovet av att bedriva och främja forskning i syfte att förbättra uppdagande av dopning och en bättre förståelse av de faktorer som påverkar dopningen för att dopnings- förebyggande strategier skall vara så effektiva som möjligt,

som vidare är medveten om vikten av att idrottsutövare, deras stödpersonal och samhället i stort löpande ges utbildning i att före- bygga dopning,

som är medveten om behovet av att förbättra konventions- staternas förmåga att genomföra program för dopningsbekämpning, som är medveten om att de offentliga myndigheter och orga- nisationer som ansvarar för idrott har ett komplementärt ansvar i att förebygga och bekämpa dopning inom idrotten, särskilt att, under tillämpning av principen om rent spel, trygga att idrotts- evenemang genomförs på ett riktigt sätt samt att skydda hälsan för

de personer som deltar i dem,

som anser att dessa myndigheter och organisationer måste sam- arbeta i dessa syften och säkerställa högsta möjliga oberoende och tydlighet på alla vederbörliga plan,

som är besluten att vidga och förstärka sitt samarbete med sikte på att utrota dopning inom idrotten,

som erkänner att utrotning av dopning inom idrotten delvis är beroende av en fortlöpande harmonisering av antidopningsstandarder och antidopningspraxis inom idrotten och av samarbete både natio- nellt och globalt,

antar denna konvention den 19 oktober 2005.

308

SOU 2011:10

Bilaga 3

Del I Räckvidd

Artikel 1 Konventionens syfte

Denna konventions syfte är att, inom ramen för Unescos strategi och programverksamhet inom området för fysisk fostran och idrott, främja förebyggande och bekämpning av dopning inom idrotten med sikte på att utrota den.

Artikel 2 Definitioner

Dessa definitioner skall förstås i samma sammanhang som Världs- antidopningskoden. I fall av oförenlighet skall konventionens bestäm- melser ha företräde.

För de syften som avses i denna konvention används följande definitioner.

1.auktoriserade laboratorier för dopningskontroll: Laboratorier auktoriserade av Världsantidopningsbyrån.

2.antidopningsorganisation: En enhet som är ansvarig för att anta regler för att initiera, tillämpa eller införa vilken del som helst av dopningskontrollen. Häri ingår Internationella olympiska kommittén (IOK), Internationella paralympiska kommittén (IPK), arrangörer av andra större evenemang som genomför kontroll vid sina evenemang, Världsantidopningsbyrån (Wada), internationella förbund och nationella antidopningsorganisa- tioner.

3.dopningsförseelse inom idrotten betyder en eller flera av föl- jande förseelser:

a)Förekomst av en förbjuden substans eller dess metaboliter eller markörer i en idrottsutövares prov.

b)Användning eller försök till användning av en förbjuden substans eller metod.

c)Vägran eller underlåtenhet att underkasta sig dopnings- kontroll utan giltiga skäl efter kallelse som gjorts enligt tillämpliga regler för dopningskontroll eller att på annat sätt undvika provtagning.

d)Brott mot gällande bestämmelser om en idrottsutövares till- gänglighet för kontroll utanför tävling innefattande under- låtenhet att lämna begärda upplysningar om vistelseort och icke-utförd provtagning som anges vara grundad på skäliga regler.

e)Manipulation eller försök till manipulation av vilken del som helst av en dopningskontroll.

309

Bilaga 3

SOU 2011:10

f)Innehav av förbjudna substanser eller metoder.

g)Olovlig handel med förbjudna substanser eller metoder.

h)Tillhandahållande av eller försök till tillhandahållande av en förbjuden substans eller metod till en idrottsutövare eller medverkan till, uppmuntran, bidrag till, döljande av eller annan medverkan till dopningsförseelse eller försök till dopningsförseelse.

4.idrottsutövare: Med avseende på dopningskontroll, en person som deltar i en idrott på internationell eller nationell nivå som detta begrepp definieras av respektive nationella antidopnings- organisation som godtagits av konventionsstaterna samt varje annan person som deltar i en idrott eller ett evenemang på lägre nivå som godtagits av konventionsstaterna. Med avseende på utbildnings- och träningsprogram betyder idrottsutövare en person som deltar i en idrott under en idrottsorganisations ansvar.

5.stödpersonal för idrottsutövare: Instruktörer, tränare, ledare, ombud, lagfunktionärer, funktionärer, medicinsk och para- medicinsk personal som arbetar med eller behandlar utövare som deltar i eller förbereder sig för idrottstävlingar.

6.koden: Världsantidopningskoden antagen av Wada den 5 mars 2003 i Köpenhamn (bihang 1 till denna konvention).

7.tävling: Enstaka lopp, match, parti eller enstaka idrottstävling.

8.dopningskontroll: Ett förfarande som innefattar planering av provtagning, själva provtagningen, provhantering, laboratorie- analys, resultathantering, förhör samt överklagande.

9.dopning inom idrotten: Förekomst av dopningsförseelse.

10.auktoriserade dopningskontrollgrupper: Dopningskontroll- grupper som verkar under auktorisation av internationella eller nationella antidopningsorganisationer.

11.kontroll i samband med tävling: Med avseende på skillnaden mellan begreppen kontroll i samband med tävling och kontroll utanför tävling, betyder kontroll i samband med tävling en kontroll där idrottsutövaren tas ut för provtagning i samband med en viss tävling, såvida inte annat anges i ett internationellt förbunds eller en annan berörd antidopningsorganisations regler.

12.internationell standard för laboratorier: den standard som finns som bihang 2 till denna konvention.

13.internationell standard för testning: den standard som finns som bihang 3 till denna konvention.

310

SOU 2011:10

Bilaga 3

14.utan förvarning: Dopningskontroll som utförs utan att idrotts- utövaren förvarnas och där han eller hon oavbrutet övervakas från tiden för varningen till och med provavgivningen.

15.olympiska rörelsen: Alla de som är med på att vägledas av den olympiska stadgan och som erkänner Internationella olympiska kommitténs auktoritet, nämligen de internationella idrottsför- bunden för idrottsgrenar som förekommer i de olympiska spe- lens program, de nationella olympiska kommittéerna, organisa- tionskommittéerna för olympiska spel, idrottsutövare, domare och linjedomare, sammanslutningar och klubbar samt organisa- tioner och institutioner erkända av Internationella olympiska kommittén.

16.utanför tävling: Dopningskontroll som inte görs i samband med tävling.

17.förbudslista: Lista som upptar förbjudna substanser och meto- der (bilaga 1 till denna konvention).

18.förbjuden metod: Metod med sådan beteckning i förbudslistan (bilaga 1 till denna konvention).

19.förbjuden substans: Substans med sådan beteckning i förbuds- listan (bilaga 1 till denna konvention).

20.idrottsorganisation: Organisation som tjänar som regelformu- lerande organ för ett evenemang för en eller flera idrottsgrenar.

21.standard för beviljande av undantag för terapeutiskt bruk: Den standard som finns i bilaga 2 till denna konvention.

22.test: De delar av dopningskontrollen som innefattar planering av kontroll, provtagning, provhantering samt transport av prov till laboratorium.

23.undantag för terapeutiskt bruk: Undantag som beviljas i enlig- het med standarden för beviljande av undantag för terapeutiskt bruk.

24.användning: Applicering, intagande, injicering eller förtäring på vilket sätt som helst av en förbjuden substans eller metod.

25.Världsantidopningsbyrån (Wada): Den stiftelse med detta namn som stiftades enligt schweizisk lag den 10 november 1999.

Artikel 3 Åtgärder för att uppfylla konventionens syfte

För att uppfylla denna konventions syfte åtar sig konventions- staterna följande:

1.Att vidta lämpliga åtgärder på det nationella och det inter- nationella planet som är förenliga med kodens principer.

311

Bilaga 3

SOU 2011:10

2.Att uppmuntra alla former av internationellt samarbete som syftar till att beskydda idrottsutövare, idrottens etik och med- delande av forskningsresultat.

3.Att främja internationellt samarbete mellan konventionsstater och ledande organisationer i bekämpningen av dopning inom idrotten, särskilt med Wada.

Artikel 4 Konventionens förhållande till koden

1.För att samordna genomförandet på det nationella och det internationella planet av bekämpningen av dopning inom idrotten åtar sig konventionsstaterna att följa kodens principer som grundval för de åtgärder som avses i artikel 5 i denna konvention. Ingenting i denna konvention skall hindra konventionsstaterna från att vidta ytterligare åtgärder för att komplettera koden.

2.Koden och de senaste versionerna av bihang 2 och 3 bifogas för information och utgör inte en integrerande del av konven- tionen. Bihangen som sådana utgör inte bindande åtaganden enligt för konventionsstaterna gällande folkrätt.

3.Bilagorna utgör en integrerande del av konventionen.

Artikel 5 Åtgärder för att uppfylla konventionens mål

Med respekterande av de skyldigheter som ingår i denna konvention, åtar sig varje konventionsstat att vidta lämpliga åtgärder. Dessa åtgärder kan innefatta lagstiftning, reglering, politik eller förvalt- ningspraxis.

Artikel 6 Konventionens förhållande till andra internationella instrument

Denna konvention skall inte ändra konventionsstaternas rättigheter och skyldigheter som följer av andra avtal som de tidigare ingått och som är förenliga med denna konventions mål och syfte. Detta skall inte påverka andra konventionsstaters åtnjutande av sina rättig- heter eller uppfyllande av sina skyldigheter enligt denna konvention.

Del II Antidopningsverksamhet på det nationella planet

Artikel 7 Samordning inom länderna

Konventionsstaterna skall se till att denna konvention tillämpas, särskilt genom nationell samordning. För att uppfylla sina skyldig- heter enligt denna konvention, får konventionsstaterna stödja sig

312

SOU 2011:10

Bilaga 3

på antidopningsorganisationer, idrottsmyndigheter och/eller idrotts- organisationer.

Artikel 8 Åtgärder för att begränsa tillgång till och användning av förbjudna substanser och metoder inom idrotten

1.Konventionsstaterna skall, när så är lämpligt, vidta åtgärder för att begränsa tillgången till förbjudna substanser och metoder med sikte på att begränsa deras användning inom idrotten av idrottsutövare, om användningen inte grundas på undantag för terapeutiskt bruk. Häri ingår åtgärder mot langning till idrottsutövare och i detta syfte åtgärder för att kontrollera produktion, förflyttning, import, distribution och försäljning.

2.Konventionsstaterna skall vidta, eller där så är lämpligt upp- muntra de behöriga enheterna inom sin jurisdiktion att vidta, åtgärder för att förebygga och begränsa användning och inne- hav av förbjudna substanser och metoder av idrottsutövare, om användningen inte grundas på undantag för terapeutiskt bruk.

3.Inga åtgärder vidtagna med stöd av denna konvention skall hindra tillgång i legitima syften till substanser och metoder som annars är förbjudna eller kontrollerade inom idrotten.

Artikel 9 Ekonomiska sanktioner mot stödpersonal för idrotts- utövare

Konventionsstaterna skall själva vidta eller uppmuntra idrottsorga- nisationer och antidopningsorganisationer att vidta åtgärder inne- fattande påföljder eller straff, inriktade på stödpersonal som gör sig skyldiga till dopningsförseelser eller andra förseelser som samman- hänger med dopning inom idrotten.

Artikel 10 Kosttillskott

När så är lämpligt skall konventionsstaterna uppmuntra produ- center och distributörer av kosttillskott att upprätta bästa praxis i fråga om marknadsföring och distribution av kosttillskott, däri- bland information om deras analytiska sammansättning och kvali- tetssäkring.

Artikel 11 Ekonomiska åtgärder

När så är lämpligt skall konventionsstaterna

a)tillgodose finansiering inom sin budget för att stödja ett nationellt kontrollprogram för alla idrottsgrenar eller bistå idrottsorganisationer och antidopningsorganisationer med

313

Bilaga 3

SOU 2011:10

att finansiera dopningskontroll, antingen genom direkt eko- nomiskt stöd eller genom att inräkna kostnaderna för dop- ningskontroll när de fastställer det totala ekonomiska stödet till dessa organisationer,

b)vidta åtgärder för att dra in idrottsrelaterat ekonomiskt stöd till enskilda idrottsutövare eller stödpersonal för idrottsut- övare som har blivit tillfälligt avstängda på grund av en dop- ningsförseelse under den tid den tillfälliga avstängningen varar,

c)dra in en del av eller hela det ekonomiska stödet eller annat idrottsrelaterat stöd till idrottsorganisationer eller antidop- ningsorganisationer som inte följer koden eller de tillämp- liga antidopningsregler som antagits enligt den.

Artikel 12 Åtgärder för att underlätta dopningskontroll

När så är lämpligt skall konventionsstaterna

a)uppmuntra och underlätta för idrottsorganisationer och anti- dopningsorganisationer inom sin jurisdiktion att utföra dop- ningskontroller på ett sätt som är förenligt med koden, inne- fattande kontroll utan förvarning, kontroll utanför tävling och kontroll i samband med tävling,

b)uppmuntra och underlätta att idrottsorganisationer och antidopningsorganisationer träffar avtal som tillåter deras medlemmar att bli testade av auktoriserade dopningskon- trollgrupper från andra länder,

c)förbinda sig att stödja idrottsorganisationer och antidop- ningsorganisationer inom sin jurisdiktion att få tillträde till auktoriserade laboratorier för dopningskontroll för att utföra dopningskontrollanalys.

Del III Internationellt samarbete

Artikel 13 Samarbete mellan antidopningsorganisationer och idrottsorganisationer

Konventionsstaterna skall uppmuntra samarbete mellan antidop- ningsorganisationer, offentliga myndigheter och idrottsorganisa- tioner inom sin jurisdiktion med motsvarande enheter inom andra staters jurisdiktion för att uppfylla denna konventions syfte på det internationella planet.

314

SOU 2011:10

Bilaga 3

Artikel 14 Stöd för Wadas uppgift

Konventionsstaterna åtar sig att stödja Wadas viktiga uppgift i den internationella kampen mot dopning.

Artikel 15 Lika finansiering av Wada

Konventionsstaterna stödjer principen om finansiering av Wadas godkända årliga grundbudget med hälften var av de offentliga myn- digheterna och den olympiska rörelsen.

Artikel 16 Internationellt samarbete vid dopningskontroll

Under erkännande av att kampen mot dopningen inom idrotten endast kan vara effektiv när idrottsutövarna kan testas utan förvar- ning och prover snabbt kan transporteras till laboratorier för analys, skall konventionsstaterna när så är lämpligt och i enlighet med sin nationella lag och praxis göra följande:

a)Underlätta Wadas och de antidopningsorganisationers upp- gifter som verkar i överensstämmelse med koden med beak- tande av vederbörande värdländers bestämmelser att genom- föra dopningskontroll i samband med tävling och utanför tävling på sina idrottsutövare, oberoende av om de befinner sig inom deras territorium.

b)Underlätta snabb gränsöverskridande förflyttning av auk- toriserade dopningskontrollgrupper när de utför dopnings- kontroll.

c)Samarbeta för att påskynda gränsöverskridande transport eller sändning av prov för att bevara deras säkerhet och integritet.

d)Assistera vid internationell samordning av dopningskon- troll av olika antidopningsorganisationer och i detta syfte samarbeta med Wada.

e)Främja samarbete mellan laboratorier för dopningskontroll inom sin jurisdiktion med motsvarande laboratorier inom andra konventionsstaters jurisdiktion. Särskilt bör konven- tionsstater med auktoriserade laboratorier för dopnings- kontroll uppmuntra laboratorier under sin jurisdiktion att assistera andra konventionsstater med att ge dem förutsätt- ningar för att skaffa sig den erfarenhet, den kompetens och de metoder som behövs för att upprätta egna laboratorier, om de så önskar.

f)Uppmuntra och stödja ömsesidiga testningsarrangemang mellan de berörda antidopningsorganisationerna i överens- stämmelse med koden.

315

Bilaga 3

SOU 2011:10

g)Ömsesidigt erkänna alla antidopningsorganisationers dop- ningskontrollförfaranden och resultathantering som är för- enliga med koden, däribland de idrottsliga påföljder de för- anleder.

Artikel 17 Den frivilliga fonden

1.Härmed inrättas en fond för utrotning av dopning inom idrotten, nedan kallad den frivilliga fonden. Det skall vara en fond inrättad i enlighet med Unescos finansiella bestämmelser. Alla bidrag från konventionsstater och andra aktörer skall vara fri- villiga.

2.I fonden skall ingå följande slags medel:

a)Bidrag från konventionsstater.

b)Bidrag, gåvor och arvsmedel som får skänkas av

i.andra stater,

ii.organisationer och program i FN-systemet, särskilt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och andra inter- nationella organisationer, eller

iii.offentliga eller enskilda enheter eller personer,

c)avkastning av fondens medel,

d)medel som erhållits genom insamlingar och intäkter från evenemang som anordnas till förmån för fonden, samt

e)andra medel som är tillåtna enligt fondens bestämmelser, som skall utformas av partskonferensen.

3.Bidrag till fonden av konventionsstater skall inte betraktas som en ersättning för konventionsstaternas skyldighet att betala sin andel av Wadas årsbudget.

Artikel 18 Användning och ledning av den frivilliga fonden

Den frivilliga fondens medel skall av partskonferensen användas till att finansiera verksamhet som partskonferensen har godkänt för att biträda konventionsstaterna i att göra upp och genomföra antidop- ningsprogram enligt bestämmelserna i denna konvention med beak- tande av Wadas syften. Medlen får användas till att täcka kostna- derna för konventionens tillämpning. Inga politiska, ekonomiska eller andra villkor får gälla för bidrag till fonden.

316

SOU 2011:10

Bilaga 3

Del IV Utbildning och träning

Artikel 19 Allmänna principer för utbildning och träning

1.Konventionsstaterna åtar sig att inom ramen för sina möjlig- heter stödja, utforma och genomföra utbildnings- och tränings- program om dopningsbekämpning. För idrottsvärlden i stort bör dessa program syfta till att tillhandahålla aktuell och kor- rekt information om följande:

a)Dopningens skadeverkningar för idrottens etiska värden.

b)Dopningens risker för hälsan.

2.För idrottsutövare och stödpersonal för idrottsutövare, särskilt

ideras inledande träning, bör utbildnings- och träningsprogram utöver vad som nämns ovan syfta till att tillhandahålla aktuell och riktig information om följande:

a)Dopningskontrollförfaranden.

b)Idrottsutövarnas rättigheter och skyldigheter med avseende på dopningsbekämpning, innefattande information om koden och om berörda idrottsorganisationers och anti- dopningsorganisationers antidopningspolitik. Denna infor- mation skall innefatta upplysning om följderna av att begå en dopningsförseelse.

c)Förbudslistan vari anges förbjudna substanser och meto- der samt undantag för terapeutiskt bruk.

d)Näringstillskott.

Artikel 20 Uppförandekod för branschen

Konventionsstaterna skall uppmuntra berörda behöriga bransch- organisationer och institutioner att utforma och följa lämpliga upp- förandekoder, god praxis och etiska regler för bekämpning av dopning inom idrotten, som är förenliga med koden.

Artikel 21 Medverkan av idrottsutövare och stödpersonal för idrottsutövare

Konventionsstaterna skall främja och inom ramen för sina möjlig- heter stödja aktiv medverkan av idrottsutövare och stödpersonal för idrottsutövare i alla aspekter av antidopningsverksamhet inom idrotten och i andra relevanta organisationer samt uppmuntra idrottsorganisationerna inom sin jurisdiktion att göra detsamma.

317

Bilaga 3

SOU 2011:10

Artikel 22 Idrottsorganisationer och löpande utbildning och träning om dopningsbekämpning

Konventionsstaterna skall uppmuntra idrottsorganisationer och anti- dopningsorganisationer att genomföra löpande utbildnings- och träningsprogram för alla idrottsutövare och all stödpersonal för idrottsutövare om de saker som anges i artikel 19 i denna konvention.

Artikel 23 Samarbete om utbildning och träning

Konventionsstaterna skall samarbeta med varandra och med berörda organisationer för att där så är lämpligt meddela varandra infor- mation, sakkunskap och erfarenheter om effektiva program för dopningsbekämpning.

Del V Forskning

Artikel 24 Främjande av forskning om dopningsbekämpning

Konventionsstaterna åtar sig att, inom ramen för sina möjligheter, uppmuntra och främja forskning om dopningsbekämpning i sam- arbete med berörda idrottsorganisationer och andra berörda orga- nisationer om följande:

a)Förebyggande av dopning, metoder för att upptäcka dop- ning, beteendemässiga och sociala aspekter av samt hälso- risker förenade med dopning.

b)Metoder för att utforma vetenskapligt grundade fysiolo- giska och psykologiska träningsprogram som respekterar den personliga integriteten.

c)Användning av alla nytillkommande substanser och meto- der som framkommer genom vetenskaplig utveckling.

Artikel 25 Antidopningsforskningens natur

Vid främjande av sådan forskning om dopningsbekämpning som avses i artikel 24, skall konventionsstaterna se till att forskningen

a)uppfyller internationellt erkänd etisk praxis,

b)undviker tilldelning till idrottsutövare av förbjudna sub- stanser och metoder, samt

c)bedrivs endast under tillräckliga försiktighetsåtgärder för att förhindra att forskningsresultat missbrukas och används för dopning.

318

SOU 2011:10

Bilaga 3

Artikel 26 Delgivning av resultat av forskning om dopnings- bekämpning

Med förbehåll för gällande nationell och internationell rätt, skall konventionsstaterna när så är lämpligt meddela varandra och Wada tillgängliga forskningsrön i fråga om dopningsbekämpning.

Artikel 27 Forskning om idrottsvetenskap

Parterna skall uppmuntra

a)medlemmarna av vetenskapliga och medicinska samfund att bedriva forskning om idrottsvetenskap i enlighet med kodens principer, och

b)idrottsorganisationer och stödpersonal för idrottsutövare inom sin jurisdiktion att tillämpa forskningsrön om idrotts- vetenskap som är förenliga med kodens principer.

Del VI Övervakning av konventionen

Artikel 28 Partskonferensen

1.Härmed inrättas en partskonferens, som skall vara denna kon- ventions suveräna organ.

2.Partskonferensen skall mötas i ordinarie session i princip vart- annat år. Partskonferensen får mötas i extraordinarie session om den beslutar det eller på begäran av minst en tredjedel av konventionsstaterna.

3.Konventionsstaterna skall ha varsin röst vid partskonferensen.

4.Partskonferensen skall anta sin arbetsordning.

Artikel 29 Rådgivande organisation och observatörer vid parts- konferensen

Wada skall inbjudas som en rådgivande organisation till partskon- ferensen. Internationella olympiska kommittén och Internationella paralympiska kommittén, Europarådet och Mellanstatliga kommittén för fysisk fostran och idrott (CIGEPS) skall inbjudas som observa- törer. Partskonferensen får besluta att inbjuda andra berörda orga- nisationer som observatörer.

Artikel 30 Partskonferensens uppgifter

1.Utöver de uppgifter som anges i andra bestämmelser i denna konvention är det partskonferensens uppgift

a)att främja denna konventions syfte,

319

Bilaga 3

SOU 2011:10

b)att behandla förhållandet till Wada och studera mekanis- merna för finansiering av Wadas årliga grundbudget; utan- förstående stater får inbjudas till behandlingen;

c)att anta en plan för användning av medlen i den frivilliga fonden i enlighet med artikel 18,

d)att granska rapporter avgivna av konventionsstaterna enligt artikel 31,

e)att löpande granska övervakningen av efterlevnaden av denna konvention med hänsyn till utvecklingen av systemen för dopningsbekämpning i enlighet med artikel 31. Över- vakningsmekanismen eller sådana åtgärder som sträcker sig längre än artikel 31 skall finansieras genom den frivilliga fond som inrättas enligt artikel 17.

f)att granska förslag till ändringar av denna konvention för antagande,

g)att för antagande i enlighet med artikel 34 i denna kon- vention granska ändringar i förbudslistan och i den av Wada antagna standarden för att bevilja undantag för tera- peutiskt bruk,

h)att definiera och genomföra samarbete mellan konven- tionsstaterna och Wada inom ramen för denna konven- tion, samt

i)att begära en rapport från Wada om genomförandet av koden vid alla sina sessioner för granskning.

2.Partskonferensen får utföra sina uppgifter i samarbete med andra internationella organ.

Artikel 31 Nationella rapporter till partskonferensen

Konventionsstaterna skall vartannat år via sekretariatet till parts- konferensen, på ett av Unescos officiella språk, meddela all relevant information om de åtgärder de har vidtagit för att uppfylla bestäm- melserna i denna konvention.

Artikel 32 Partskonferensens sekretariat

1.Unescos generaldirektör skall stå för partskonferensens sekre- tariat.

2.På partskonferensens begäran skall Unescos generaldirektör i största möjliga mån ta i anspråk Wadas tjänster på villkor som skall överenskommas av partskonferensen.

3.Driftskostnader som hänger samman med denna konvention skall finansieras genom Unescos reguljära budget inom ramen för

320

SOU 2011:10

Bilaga 3

befintliga resurser och på en lämplig nivå, den frivilliga fond som inrättas enligt artikel 17 eller en lämplig kombination av dem på ett sätt som bestäms vartannat år. Finansieringen av sekretariatet genom den reguljära budgeten skall göras på en strikt minimal basis, varvid det är överenskommet att frivillig finansiering också skall lämnas till stöd för denna konvention.

4.Sekretariatet skall förbereda partskonferensens dokumentation och göra upp förslag till dagordning för partskonferensens möten och se till att dess beslut verkställs.

Artikel 33 Ändring i konventionen

1.Varje konventionsstat får genom ett skriftligt meddelande ställt till Unescos generaldirektör föreslå ändringar i denna konven- tion. Generaldirektören skall delge alla konventionsstaterna detta meddelande. Om, inom sex månader från dagen för del- givningen av meddelandet, minst hälften av konventionsstaterna ger sitt samtycke, skall generaldirektören framlägga förslagen till partskonferensens nästkommande möte.

2.Ändringar skall antas av partskonferensen med två tredjedels majoritet av närvarande och röstande konventionsstater.

3.När en ändring i konventionen har antagits, skall den över- lämnas för ratifikation, godtagande, godkännande eller anslut- ning av konventionsstaterna.

4.Med avseende på konventionsstater som har ratificerat, god- tagit, godkänt eller anslutit sig till dem skall ändringar i kon- ventionen träda i kraft tre månader efter deponeringen av de instrument som avses i punkt 3 i denna artikel av två tredje- delar av konventionsstaterna. Därefter skall, för varje konven- tionsstat som ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till en ändring, denna ändring träda i kraft tre månader efter veder- börande stats deponering av sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument.

5.En stat som blir konventionsstat efter ikraftträdandet av en ändring i enlighet med punkt 4 i denna artikel skall, såvida den inte uttrycker annan avsikt, betraktas som

a)part i konventionen med ändringar,

b)part i den oförändrade konventionen i förhållande till varje konventionsstat som inte är bunden av ändringarna.

321

Bilaga 3

SOU 2011:10

Artikel 34 Särskilt ändringsförfarande för konventionens bilagor

1.Om Wada ändrar förbudslistan eller standarden för att bevilja undantag för terapeutiskt bruk, kan Wada skriftligen under- rätta Unescos generaldirektör om dessa ändringar. General- direktören skall omedelbart underrätta alla konventions- staterna om sådana ändringar såsom föreslagna ändringar i respektive bilagor till denna konvention. Ändringar i bilagorna skall godkännas av partskonferensen antingen vid en av dess sessioner eller genom skriftligt samråd.

2.Konventionsstaterna har 45 dagar till sitt förfogande från generaldirektörens meddelande för att framföra sina invänd- ningar mot en föreslagen ändring, antingen skriftligen, i fall av skriftligt samråd, till generaldirektören eller vid en session med partskonferensen. Om inte två tredjedelar av konventions- staterna framför invändningar, skall den föreslagna ändringen anses vara godkänd av partskonferensen.

3.Ändringar som antagits av partskonferensen skall meddelas konventionsstaterna av generaldirektören. De skall börja gälla 45 dagar efter meddelandet, utom med avseende på en konven- tionsstat som tidigare har meddelat generaldirektören att den inte godtar ändringarna.

4.En konventionsstat som har meddelat generaldirektören att den inte godtar en ändring som godkänts enligt punkt 3 i denna artikel förblir bunden av bilagorna i oförändrad form.

Del VII Slutbestämmelser

Artikel 35 Federala eller icke enhetliga konstitutionella system

Följande bestämmelser skall tillämpas för konventionsstater som har ett federalt eller icke enhetligt konstitutionellt system:

a)Med avseende på bestämmelser i denna konvention vilkas tillämpning faller under den federala eller centrala lagstif- tande maktens jurisdiktion skall den federala eller centrala regeringens skyldigheter vara desamma som för de konven- tionsstater som inte är förbundsstater.

b)Med avseende på bestämmelser i denna konvention vilkas tillämpning faller under enskilda delstaters, länders, läns eller kantoners jurisdiktion som inte enligt federationens konstitutionella system är skyldiga att vidta lagstiftnings- åtgärder, skall den federala regeringen underrätta sådana

322

SOU 2011:10

Bilaga 3

staters, länders, läns eller kantoners behöriga myndigheter om dessa bestämmelser med rekommendation om deras antagande.

Artikel 36 Ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning

Denna konvention skall göras till föremål för ratifikation, god- tagande, godkännande eller anslutning av Unescos medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella förfaranden. Rati- fikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument skall deponeras hos Unescos generaldirektör.

Artikel 37 Ikraftträdande

1.Denna konvention träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en tid om en månad efter depo- neringen av det trettionde ratifikations-, godtagande-, god- kännande- eller anslutningsinstrumentet.

2.För en stat som därefter uttrycker sitt samtycke till att vara bunden av denna konvention, träder den i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en tid om en månad efter deponeringen av dess ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument.

Artikel 38 Konventionens territoriella omfattning

1.Varje stat får när den deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument ange för vilket eller vilka territorier, för vilkas internationella förbindelser den är ansvarig, denna konvention skall tillämpas.

2.Varje konventionsstat får vid en senare tidpunkt genom en förklaring ställd till Unesco utsträcka tillämpningen av denna konvention till annat territorium som anges i förklaringen. Beträffande ett sådant territorium träder konventionen i kraft den första dagen efter utgången av en tid om en månad från dagen för depositariens mottagande av en sådan förklaring.

3.En förklaring som avgivits enligt de två föregående punkterna i denna artikel kan, med avseende på ett territorium som anges i förklaringen, återkallas genom en förklaring ställd till Unesco. Återkallandet skall börja gälla den första dagen som följer efter utgången av en tid om en månad efter dagen för depositariens mottagande av en sådan förklaring.

323

Bilaga 3

SOU 2011:10

Artikel 39 Uppsägning

En konventionsstat får säga upp denna konvention. Uppsägningen skall meddelas genom ett skriftligt instrument som deponeras hos Unescos generaldirektör. En sådan uppsägning skall börja gälla den första dagen i den månad som följer efter utgången av en sexmåna- dersperiod efter dagen för mottagandet av meddelandet. Uppsäg- ningen skall inte på något sätt påverka vederbörande konventions- stats ekonomiska skyldigheter förrän den dag då uppsägningen börjar gälla.

Artikel 40 Depositarie

Unescos generaldirektör skall vara depositarie för denna konvention och ändringar i den. Som depositarie skall Unescos generaldirektör underrätta konventionsstaterna och andra medlemsstater i orga- nisationen om följande:

a)deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument,

b)dag för denna konventions ikraftträdande i enlighet med dess artikel 37,

c)rapporter som uppställts i enlighet med artikel 31,

d)ändringar i konventionen eller i dess bilagor som antagits i enlighet med artiklarna 33 och 34 och dag då ändringen börjar gälla,

e)förklaringar eller meddelanden i enlighet med artikel 38,

f)andra meddelanden som avgivits i enlighet med artikel 39 och dag då en uppsägning börjar gälla, samt

g)andra rättsakter, notifikationer eller meddelanden rörande denna konvention.

Artikel 41 Registrering

I enlighet med artikel 102 i Förenta nationernas stadga skall denna konvention registreras hos Förenta nationernas sekretariat på begäran av Unescos generaldirektör.

Artikel 42 Giltiga texter

1.Denna konvention med bilagor har upprättats på arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska språken, vilka alla sex texter är lika giltiga.

2.Bihangen till denna konvention har upprättats på arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska språken.

324

SOU 2011:10

Bilaga 3

Artikel 43 Reservationer

Inga reservationer som är oförenliga med denna konventions ändamål och syfte skall vara tillåtna.

Upprättad i Paris den 19 oktober 2005 i två vidimerade kopior försedda med underskrift av ordföranden i Unescos generalkon- ferens vid dess 33:e session och av Unescos generaldirektör. Tex- terna skall deponeras i Unescos arkiv.

Bilagor

1.Förbudslistan - internationell standard

2.Standarder för beviljande av undantag för terapeutiskt bruk

Bihang

1.Världsantidopningskoden

2.Internationell standard för laboratorier

3.Internationell standard för testning

325

Bilaga 4

Avtal mellan Sveriges

Riksidrottsförbund och staten

1 § Detta avtal gäller mellan Sveriges Riksidrottsförbund, nedan kallat RF, och staten.

2 § Parterna har överenskommit att bilda ett aktiebolag, Anti- dopning Sverige AB med säte i Stockholm.

Bolagsordningsföreskrifter

3 § Aktiebolagets föremål ska vara att bedriva antidopnings- verksamhet, innebärande dopningskontrollverksamhet, informations- och utbildningsverksamhet samt annan före- byggande verksamhet och därmed jämförlig verksamhet.

4 § Aktiebolagets syfte är att vara icke vinstgivande, varför ingen utdelning ska ske till aktieägarna.

5 § Styrelsen ska bestå av en ordförande och lägst fyra och högst sex övriga ledamöter samt två suppleanter. Av dessa ska staten utse ordföranden. Därutöver ska staten och RF utse lika många övriga ledamöter samt en suppleant vardera.

Inom styrelsen ska finnas juridisk och medicinsk kompetens.

Mandattiden för styrelseledamöterna ska vara fyra år och för suppleanterna två år.

6 § Aktiekapitalet ska, vid bildandet, utgöra en miljon (1 000 000) kronor, varav staten betalar femhundratusen (500 000) kronor och RF femhundratusen (500 000) kronor.

7 §+ Antalet aktier ska vid bildandet vara tio.

327

Bilaga 4

SOU 2011:10

8 § Aktier får efter bildandet försäljas antingen av endera av parterna eller efter beslut på bolagsstämma om utgivning av nya aktier och höjning av aktiekapitalet.

För försäljning av aktierna ska i bolagsordningen anges samtyckesförbehåll.

Parterna ska vara överens om till vem försäljning kan ske.

9 § I övrigt gäller upprättat förslag till bolagsordning.

Verksamhet

10 § Den nationella antidopningsorganisationens arbetsuppgifter för idrottsverksamhet omfattar att

1)upprätta plan för antidopningsarbetet inom idrotten,

2)i samråd med RF utarbeta regelverk för antidopningsarbetet inom idrotten,

3)utarbeta och anta föreskrifter för verksamheten,

4)bedriva dopningskontrollverksamhet, inklusive utredning av förseelser mot dopningsreglerna,

5)publicera den av WADA beslutade listan över förbjudna substanser och metoder,

6)handlägga ansökningar om dispenser och bevilja dispenser för idrottsutövare som av medicinska skäl behöver använda preparat som innehåller dopningsklassad substans,

7)anmäla misstänkta förseelser mot dopningsreglerna för bestraffning till RF och fatta beslut om avstängning under utredning där så föreskrivs i regelverket,

8)bedriva informations- och utbildningsverksamhet och annan förebyggande verksamhet mot dopning,

9)delta i internationellt samarbete inom antidopningsområdet inom idrotten,

10)initiera forskning inom antidopningsområdet inom idrotten, och

328

SOU 2011:10

Bilaga 4

lämna förslag och synpunkter till RF beträffande RF:s värdegrundande verksamhet inom antidopningsområdet. Med sådan idrottsverksamhet, utanför RF, som bedrivs inom organisation som undertecknat Världsantidopnings- koden ska avtal träffas om omfattningen av antidopnings- organisationens uppgifter.

11 § Den nationella antidopningsorganisationens arbetsuppgifter i övrigt omfattar att

1)initiera forskning om antidopningsfrågor i samhället och ge råd inför sådan forskning,

2)bygga upp och fortlöpande uppdatera en nationell kun- skapsbank inom antidopningsområdet,

3)förebyggande antidopningsåtgärder riktade till gym- och träningsanläggningar,

4)riktade utbildnings- och informationsverksamhet inom antidopningsområdet,

5)övrig informations- och opinionsbildande verksamhet inom antidopningsområdet, och

6)upprätta ett samarbeta med Statens folkhälsoinstitut i frågor av betydelse i det förebyggande arbetet mot dop- ning.

12 § För att kunna genomföra sådana åtgärder som avses i 11 § 3) ska den nationella antidopningsorganisationen teckna avtal med

1)Organisationer som bedriver verksamhet på gym- och träningsanläggningar.

2)Anordnare av andra idrottsaktiviteter och därmed jäm- förlig verksamhet.

Avtal ska innehålla bestämmelser om att vardera parten ska följa regelverket avsett för medlemmar i RF när det gäller dopningskontroller och bestraffningar.

329

Bilaga 4

SOU 2011:10

Parternas förpliktelser

13 § Staten ska årligen, efter ansökan av RF, tillföra RF medel ägnade till finansiering av den del av verksamheten som ligger inom ramen för statens åtagande enligt Unescokonven- tionen mot dopning inom idrotten.

Aktiebolaget ska ges möjlighet att föra en återkommande verksamhetsdialog såväl med RF som med staten i budgetprövningen.

14 § RF ska som villkor för att få del av statens bidrag till idrotten förplikta sina medlemsorganisationer och dess föreningar att de ska samarbeta med NADO:n.

15 § Vid överföringen av verksamheten från idrotten ska RF överlåta inventarier och maskinell utrustning m.m.

16 § arterna ska minst en gång årligen, tillsammans med bolaget, gemensamt diskutera verksamheten och om möjligheterna till utveckling inom bolaget.

17 § Parterna ska vidareutveckla sitt samarbete på internationell nivå, med en principiell uppdelning av ansvaret så att staten ansvarar för det idrottspolitiska arbete som följer av statliga åtaganden till konventioner och annat internationellt mellan- statligt arbete medan RF/bolaget agerar i de idrottsorga- nisationer den tillhör.

18 § Aktiebolaget ska inom sig tillsätta en självständig anmäl- ningsnämnd, bestående av minst tre personer, med kom- petens inom juridik och medicin med uppgift att utreda misstänkta förseelser och till bestraffning anmäla sådana förseelser mot dopningsreglerna. Gäller förseelse inom RF- idrotten ska anmälan göras till behörigt bestraffningsorgan, i annat fall till den organisation med vilken avtal träffats om förebyggande antidopningsarbete.

I övrigt får styrelsen besluta om aktiebolagets inre orga- nisation.

330

SOU 2011:10

Bilaga 4

19 § Vid bolagsbildningen och överföringen av verksamhet ska Riktlinjer för Regeringskansliets arbete med organisations- och strukturförändringar inom staten beaktas.

Ändringar av avtalet och giltighetstid

20 § Samarbetet enligt detta avtal ska utvärderas tre år efter det aktiebolaget börjat sin verksamhet.

21 § Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att bli gällande vara skriftliga och undertecknade av båda parter.

22 § Det nu träffade avtalet gäller tills vidare, med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Om staten avstår från att bidra till finansieringen enligt 8 § upphör avtalet att gälla efter uppsägning av RF den 31 december året före bidragsgiv- ningen uteblir.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm den

För Sveriges Riksidrottsförbund

För staten

331

Bilaga 5

Bolagsordning för

Antidopning Sverige AB

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Antidopning Sverige AB med bifirma Anti-Doping Sweden AB för internationellt bruk.

§ 2 Säte

Aktiebolaget ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva antidopningsverksamhet, innebärande dop- ningskontrollverksamhet, informations- och utbildningsverksamhet samt annan förebyggande verksamhet och därmed jämförlig verk- samhet.

§ 4 Syfte

Aktiebolagets syfte är att vara icke vinstgivande, varför utdelning inte ska ske till aktieägarna.

Vid likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla organisation som bedriver antidopningsverksamhet.

333

Bilaga 5

SOU 2011:10

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst en million (1 000 000) kronor och högst fyra millioner (4 000 000) kronor.

§ 6 Antal aktier

Lägst 10 aktier och högst 40 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande och lägst fyra och högst sex övriga ledamöter samt två suppleanter. Av dessa ska staten utse ord- förande. Därutöver ska staten och Sveriges Riksidrottsförbund utse lika många övriga ledamöter samt en suppleant vardera.

Styrelseledamöternas mandattid ska vara fyra år och supplean- ternas två år.

§ 8 Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räken- skaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses en revisor och en revisorssuppleant. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde räkenskaps- året efter det då revisorn utsågs.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman.

§ 10 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1.Val av ordförande.

2.Upprättande och godkännande av röstlängd.

334

SOU 2011:10

Bilaga 5

3.Val av en eller två justeringsmän.

4.Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.Godkännande av dagordning.

6.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7.Beslut om följande.

a.Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b.Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c.Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8.Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.

9.Bekräftande av utsedda styrelseledamöter och suppleanter.

10.Val av en revisor och en revisorssuppleant.

11.Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolags- lagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.

§ 12 Samtyckesförbehåll

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till över- låtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av bolagsstämman. Sådant samtycke kan inte lämnas om inte RF och staten är därom ense.

Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om sam- tycket avser.

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för över- låtelsen i sin ansökan.

335

Bilaga 5

SOU 2011:10

Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan. Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får hänskjuta frågan till skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (1999:116) inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

§ 13 Medgivande till ändring av bolagsordningen

Bestämmelsen om syftet enligt 4 §, samtyckesförbehållet enligt § 12 och vad som sägs i denna paragraf får inte ändras utan regeringens och Sveriges Riksidrottsförbunds medgivande.

336

Statens offentliga utredningar 2011

Kronologisk förteckning

1.Svart på vitt – om jämställdhet i akademin. U.

2.Välfärdsstaten i arbete. Inkomsttrygghet och omfördelning med incitament till arbete. Fi.

3.Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. S.

4.Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt. N.

5.Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige. A.

6.Missbruket, Kunskapen, Vården. Missbruksutredningens forskningsbilaga. S.

7.Transporter av frihetsberövade. Ju.

8.Den framtida gymnasiesärskolan

– en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning. U.

9.Barnen som samhället svek.

Åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården. S.

10.Antidopning Sverige.

En ny väg för arbetet mot dopning. Ku.

Statens offentliga utredningar 2011

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

Transporter av frihetsberövade [7]

Socialdepartementet

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. [3]

Missbruket, Kunskapen, Vården. Missbruksutredningens forskningsbilaga. [6]

Barnen som samhället svek.

Åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården. [9]

Finansdepartementet

Välfärdsstaten i arbete.

Inkomsttrygghet och omfördelning med incitament till arbete. [2]

Utbildningsdepartementet

Svart på vitt – om jämställdhet i akademin. [1]

Den framtida gymnasiesärskolan

– en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning. [8]

Näringsdepartementet

Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt. [4]

Kulturdepartementet

Antidopning Sverige.

En ny väg för arbetet mot dopning. [10]

Arbetsmarknadsdepartementet

Bemanningsdirektivets genomförande i

Sverige. [5]

Tillbaka till dokumentetTill toppen