Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

Skrivelse 2022/23:27

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-28
Bordlagd
2022-11-29
Hänvisad
2022-11-30
Motionstid slutar
2022-12-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:27
Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet Skr. 2022/23:27
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 24 november 2022
Ulf Kristersson
Acko Ankarberg Johansson
(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om vårdfrågor (bet. 2021/22:SoU36, rskr. 2021/22:200). Enligt tillkännagivandet ska regeringen skyndsamt vidta åtgärder inom ett antal områden. Av tillkännagivandet framgår vidare att regeringen ska återkomma till riksdagen med skrivelser som innehåller återrapporter om hur arbetet bedrivs med att genomföra dessa åtgärder. Det framgår även att skrivelserna ska lämnas till riksdagen senast den 31 maj 2022, den 31 augusti 2022 och den 30 november

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.