Sveriges genomförande av Agenda 2030

Skrivelse 2021/22:247

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-05-24
Bordlagd
2022-05-25
Hänvisad
2022-05-30
Motionstid slutar
2022-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2021/22:247

Sveriges genomförande av Agenda 2030

Skr.

2021/22:247
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 19 maj 2022
Morgan Johansson
Annika Strandhäll
(Miljödepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogörs för regeringens samlade arbete med att genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. En bedömning av måluppfyllelsen görs för agendans delmål. För ett antal utvalda områden inom vart och ett av de 17 målen görs också en fördjupad redogörelse.
Skrivelsen ger också en överblick över det arbete regeringen bedriver med bäring på samstämmighet mellan politikområden. Ett avsnitt ägnas åt att redogöra för de omfattande konsultationer

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.