Strategi för Levande städer - politik för en hållbar stadsutveckling

Skrivelse 2017/18:230

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljö- och energidepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-12
Bordlagd
2018-04-12
Hänvisad
2018-04-13
Motionstid slutar
2018-04-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2017/18:230

Strategi för Levande städer – politik för

Skr.

en hållbar stadsutveckling

2017/18:230
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 12 april 2018
Stefan Löfven
Karolina Skog
(Miljö- och energidepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I denna strategi presenteras regeringens nya politik för en hållbar stadsutveckling. Strategin innehåller övergripande mål för hållbara städer och nya etappmål i miljömålssystemet tillsammans med prioriteringar och nya insatser med tyngdpunkt på miljömässigt hållbar stadsutveckling. Strategin bidrar till att nå de nationella miljömålen liksom nationella mål inom andra politikområden. Den bidrar även till att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, särskilt till mål 11 om hållbara

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.