Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn

Skrivelse 2022/23:68

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-14
Bordlagd
2023-03-14
Hänvisad
2023-03-15
Motionstid slutar
2023-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:68

Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens

Skr.

tillsyn

2022/23:68
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2023
Ulf Kristersson
Andreas Carlson
(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Transportstyrelsens tillsyn – styrning och prioritering (RiR 2022:24). Regeringen redovisar vidare vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten. Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns brister i regeringens och Transportstyrelsens styrning som har påverkat tillsynen negativt. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.