Riksrevisionens rapport om statsbidraget till studieförbunden

Skrivelse 2022/23:50

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-01-24
Bordlagd
2023-01-24
Hänvisad
2023-01-25
Motionstid slutar
2023-02-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:50

Riksrevisionens rapport om statsbidraget till

Skr.

studieförbunden

2022/23:50
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 19 januari 2023
Ulf Kristersson
Mats Persson
(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statsbidraget till studieförbunden – kontroll och uppföljning (RiR 2022:20).
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se till att Folkbildningsrådets myndighetsroll i kontrollen och uppföljningen av statsbidraget klargörs och förstärks. Riksrevisionen rekommenderar också regeringen att säkerställa att Folkbildningsrådets återrapportering omfattar resultatet av rådets genomförda riskanalyser,

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.