Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning

Skrivelse 2022/23:63

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-02-21
Bordlagd
2023-02-21
Hänvisad
2023-02-22
Motionstid slutar
2023-03-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:63

Riksrevisionens rapport om spårbyte i

Skr.

migrationsprocessen – kontroller och

2022/23:63

uppföljning

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2023
Ebba Busch
Maria Malmer Stenergard
(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och

rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Spårbyte i

migrationsprocessen – kontroller och uppföljning (RiR 2022:21).

Riksrevisionen har granskat om systemet med spårbyte från asyl- och

arbetskraftsinvandring fungerar effektivt. Riksrevisionens övergripande

slutsats är att systemet med spårbyte över lag förefaller nå rätt målgrupp.

Riksrevisionen

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.