Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag

Skrivelse 2022/23:76

Skrivelsen bereds i utskott

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-15
Bordlagd
2023-03-15
Hänvisad
2023-03-16
Motionstid slutar
2023-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:76

Riksrevisionens rapport om Skolverkets

Skr.

statistikuppdrag

2022/23:76
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2023
Ulf Kristersson
Lotta Edholm
(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Skolverkets statistikuppdrag – information, uppföljning och utvärdering (RiR 2022:23). Riksrevisionen rekommenderar regeringen dels att på en övergripande nivå regelbundet följa upp att Statens skolverk uppfyller sitt ansvar som statistikansvarig myndighet, dels att regelbundet följa upp att Skolverket fullföljer sina uppdrag som har tydlig koppling till användning av skolstatistik.
Riksrevisionen

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.