Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling

Skrivelse 2022/23:81

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-21
Bordlagd
2023-03-21
Hänvisad
2023-03-22
Motionstid slutar
2023-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:81

Riksrevisionens rapport om miljömässig

Skr.

hållbarhet vid statlig upphandling

2022/23:81
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2023
Ulf Kristersson
Erik Slottner
(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Riksrevisionen har i rapporten Miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling – på rätt väg men långt kvar (RiR 2022:25) redovisat sin granskning av statens arbete för att uppnå en miljömässigt hållbar statlig upphandling. I denna skrivelse behandlar regeringen Riksrevisionens iakttagelser och de rekommendationer som myndigheten riktar till regeringen.
Riksrevisionen bedömer att det saknas tillräcklig uppföljning av vilken ambitionsnivå som myndigheterna har i sitt arbete med miljöhänsyn.

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.