Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter

Skrivelse 2019/20:171

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-06-17
Bordlagd
2020-06-22
Hänvisad
2020-06-23
Motionstid slutar
2020-09-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2019/20:171

Riksrevisionens rapport om konsumentskydd

Skr.

vid köp av nyproducerade bostadsrätter

2019/20:171
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 17 juni 2020
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisas regeringens bedömning av Riksrevisionens rapport Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter (RiR 2020:3).
Riksrevisionen har granskat om regeringen och berörda myndigheter har gjort tillräckligt för att köparnas intressen ska tillvaratas vid köp av nyproducerade bostadsrätter. Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen inte har gjort tillräckligt i detta avseende. I sin rapport rekommenderar Riksrevisionen därför regeringen

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.