Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel

Skrivelse 2017/18:181

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljö- och energidepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-29
Bordlagd
2018-04-10
Hänvisad
2018-04-11
Motionstid slutar
2018-04-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2017/18:181

Riksrevisionens rapport om det samlade stödet

Skr.

till solel

2017/18:181
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 29 mars 2018
Stefan Löfven
Mikael Damberg
(Miljö- och energidepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Riksrevisionen har granskat det samlade stödet till solel. Syftet med granskningen var att bedöma om det samlade stödet bidrar till EU:s och riksdagens mål inom energi- och klimatpolitiken på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Granskningen har redovisats i rapporten Det samlade stödet till solel (RiR 2017:29).
Riksrevisionens övergripande slutsats är att underlagen till stor del saknar samhällsekonomiska analyser och att stödens kostnadseffektivitet i förhållande till målet om en ökad

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.