Riksrevisionens rapport om beslutsunderlag inför stora reformer

Skrivelse 2022/23:25

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-01
Bordlagd
2022-12-01
Hänvisad
2022-12-02
Motionstid slutar
2022-12-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:25

Riksrevisionens rapport om beslutsunderlag

Skr.

inför stora reformer

2022/23:25
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 24 november 2022
Ulf Kristersson
Elisabeth Svantesson
(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen behandlas Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten På skakig grund – beslutsunderlag inför stora reformer (RiR 2022:15).
Riksrevisionen har i rapporten granskat propositioner med förslag kopplade till 25 beloppsmässigt stora reformer som genomfördes 2000– 2017. Riksrevisionens övergripande slutsats är att reformförslagen alltför sällan uppfyller de krav man kan ställa för att underlaget ska anses vara välgrundat och väl analyserat. Myndigheten

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.