Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om åtgärder med anledning av trakasserier, hot och våld vid statliga myndigheter

Skrivelse 2022/23:86

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-23
Bordlagd
2023-03-23
Hänvisad
2023-03-24
Motionstid slutar
2023-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:86

Riksrevisionens rapport om åtgärder med

Skr.

anledning av trakasserier, hot och våld vid

2022/23:86

statliga myndigheter

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2023
Ulf Kristersson
Erik Slottner
(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen behandlar regeringen Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Trakasserier, hot och våld – förebyggande insatser och hantering vid statliga myndigheter (RiR 2022:26). Rapporten innehåller en redovisning av Riksrevisionens granskning av de statliga myndigheternas och regeringens arbete med att förebygga och hantera trakasserier, hot och våld mot statligt anställda. Riksrevisionens övergripande slutsats är att arbetet

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.