Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning

Skrivelse 2011/12:36

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Registrering
2011-11-30
Inlämning
2011-11-30
Bordläggning
2011-11-30
Hänvisning
2011-12-01
Motionstid slutar
2011-12-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2011/12:36

Riksrevisionens rapport om användningen av

Skr.

basanslaget för forskning och forskarutbildning

2011/12:36
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 24 november 2011
Fredrik Reinfeldt
Jan Björklund
(Utbildningsdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning (RiR 2011:21).
Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelse att det inte finns något som tyder på att anslaget för forskning och forskarutbildning används felaktigt av universitet och högskolor. Regeringen kan inte utifrån granskningen dra slutsatsen att det krävs några större förändringar

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.