Till innehåll på sidan

Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009

Skrivelse 2010/11:66

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Registrering
2010-12-21
Inlämning
2010-12-21
Bordläggning
2010-12-21
Hänvisning
2010-12-22
Inlämning
2011-01-10
Motionstid slutar
2011-01-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2010/11:66

Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Skr.

hemlig kameraövervakning vid förundersökning i

2010/11:66

brottmål under år 2009

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 16 december 2010
Fredrik Reinfeldt
Beatrice Ask
(Justitiedepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogörs för tillämpningen under år 2009 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål. Skrivelsen omfattar dock inte användningen av dessa tvångsmedel i förundersökningar som handläggs av Säkerhetspolisen.
1

Innehållsförteckning

Skr. 2010/11:66

1

Ärendet och dess beredning..............................................................

3

2

Reglerna

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.