Årsredovisning för staten 2010

Skrivelse 2010/11:101

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF

Bilaga 6

Statliga myndigheter m.m.

Statliga myndigheter m.m.

I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen och regeringen med undantag för Riksbanken och AP-fonderna samt premiepensionssystemets tillgångar och skulder inklusive avkastningen på dessa medel.

Dessutom ingår Riksbankens grundfond och fonder och andelar som redovisas av myndigheter enligt ovan. Fonderna och andelarna tas inte upp separat i denna bilaga, utan de viktigaste fonderna framgår i not 42 medan andelar i statligt ägda bolag förtecknas i främst not 26.

De ingående myndigheterna förtecknas nedan. Eftersom förteckningen anger de myndigheter som de finansiella dokumenten omfattar, ingår inte nämndmyndigheter och liknande vars ekonomiska utfall redovisas av en annan myndighet. Inte heller ingår nedlagda myndigheter som saknar ekonomiskt utfall 2011.

A

Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Arkitekturmuseet

Avvecklingskommittén för näringsmyndigheter Avvecklingsmyndigheten för PPM och delar av FK (myndigheten startade 2010-01-01)

Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (upphörde 2010-12-31) Avvecklingsmyndigheten för Statens räddningsverk/Krisberedskapsmyndigheten/

Styrelsen för psykologiskt försvar (upphörde 2010-04-30)

Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling (upphörde 2010-03-31)

B

Banverket (upphörde 2010-03-31 och delar av verksamheten inordnades i Trafikverket)

Skr. 2011/12:101 BILAGA 6

Barnombudsmannen

Blekinge tekniska högskola

Bokföringsnämnden

Bolagsverket

Boverket

Brottsförebyggande rådet

Brottsoffermyndigheten

C

Centrala etikprövningsnämnden

Centrala studiestödsnämnden

D

Dans- och cirkushögskolan (myndigheten bytte namn 2010-01-01 från Danshögskolan) Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen Domstolsverket

Dramatiska institutet (upphörde 2010-12-31 och myndighetens verksamhet inordnades i sin helhet fr.o.m. 2011-01-01 i Stockholms dramatiska högskola)

E

Ekobrottsmyndigheten

Ekonomistyrningsverket

Elsäkerhetsverket

Energimarknadsinspektionen

Exportkreditnämnden

F

Fastighetsmäklarnämnden Finansinspektionen Finanspolitiska rådet Fiskeriverket

Folke Bernadotteakademin

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

3

Skr. 2011/12:101 BILAGA 6

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Fortifikationsverket Forum för levande historia Försvarets materielverk Försvarets radioanstalt Försvarsexportmyndigheten Försvarshögskolan Försvarsmakten

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försäkringskassan

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

J

Justitiekanslern

G

Gentekniknämnden

Gymnastik- och idrottshögskolan

Göteborgs universitet

H

Havs- och vattenmyndigheten (myndigheten startade 2011-07-01)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (myndigheten upphörde 2011-06-30 och verksamheten inordnades i Myndigheten för vårdanalys)

Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Skövde Högskolan Kristianstad Högskolan på Gotland Högskolan Väst Högskoleverket

I

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Inspektionen för socialförsäkringen Inspektionen för strategiska produkter Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Institutet för rymdfysik

Institutet för språk och folkminnen

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

K

Kammarkollegiet Karlstads universitet Karolinska institutet Kemikalieinspektionen Kommerskollegium

Kompetensrådet för utveckling i staten Konjunkturinstitutet Konkurrensverket

Konstfack Konstnärsnämnden Konsumentverket Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Kungliga Biblioteket Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kungl. Tekniska högskolan Kungliga hov- och slottsstaten Kustbevakningen Kärnavfallsfonden

L

Lantmäteriet Linköpings universitet Linnéuniversitetet

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Livsmedelsverket

Lotteriinspektionen Luftfartsverket, affärsverk Luleå tekniska universitet Lunds universitet Läkemedelsverket Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsstyrelsen i Gotlands län

4

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen i Värmlands län

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Östergötlands län

M

Malmö högskola Marknadsdomstolen Medlingsinstitutet Migrationsverket Mittuniversitetet Moderna Museet

Myndigheten för handikappolitisk samordning Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Myndigheten för kulturanalys (myndigheten startade 2011-04-01)

Myndigheten för radio och tv

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Myndigheten för vårdanalys (myndigheten startade 2011-01-01)

Myndigheten för yrkeshögskolan Mälardalens högskola

N

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Naturhistoriska riksmuseet Naturvårdsverket

Skr. 2011/12:101 BILAGA 6

Nordiska Afrikainstitutet

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

O

Operahögskolan i Stockholm

P

Patent- och registreringsverket

Patentbesvärsrätten

Patentombudsnämnden

Pensionsmyndigheten

Polarforskningssekretariatet

Post- och telestyrelsen

Presstödsnämnden

R

Regeringskansliet

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Regionala etikprövningsnämnden i Lund Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Regionala etikprövningsnämnden i Umeå Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Revisorsnämnden

Riksantikvarieämbetet Riksarkivet Riksbankens grundfond

Riksdagens ombudsmän, JO Riksdagsförvaltningen Riksgäldskontoret

Rikspolisstyrelsen (hela polisorganisationen ingår utom Säkerhetspolisen)

Riksrevisionen

Riksutställningar

Rymdstyrelsen

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Rättsmedicinalverket

5

Skr. 2011/12:101 BILAGA 6

S

Sameskolstyrelsen Sametinget Sjöfartsverket, affärsverk Skatteverket Skogsstyrelsen Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen

Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens beredning för medicinsk utvärdering Statens bostadskreditnämnd

Statens energimyndighet Statens fastighetsverk Statens folkhälsoinstitut

Statens försvarshistoriska museer Statens geotekniska institut Statens haverikommission Statens historiska museer

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet

Statens institutionsstyrelse Statens jordbruksverk Statens järnvägar, affärsverk Statens konstråd

Statens kulturråd Statens maritima museer

Statens medieråd (myndigheten startade 2011- 01-01)

Statens museer för världskultur

Statens Musikverk (myndigheten bytte namn 2011-05-01 från Statens musiksamlingar) Statens tjänstepensionsverk

Statens skolinspektion Statens skolverk Statens VA-nämnd

Statens veterinärmedicinska anstalt

Statens väg- och transportforskningsinstitut Statistiska centralbyrån

Statskontoret

Stockholms dramatiska högskola (myndigheten startade 2011-01-01)

Stockholms universitet Strålsäkerhetsmyndigheten

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Svenska institutet

Svenska institutet för europapolitiska studier Sveriges geologiska undersökning

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Säkerhetspolisen (redovisas i begränsad omfattning)

Södertörns högskola

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden Tillväxtverket

Totalförsvarets forskningsinstitut Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (myndigheten bytte namn 2011-01-01 från Totalförsvarets pliktverk)

Trafikanalys

Trafikverket Transportstyrelsen Tullverket

U

Umeå universitet Ungdomsstyrelsen Uppsala universitet

Utredningen för avvecklingen av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek (myndigheten upphörde 2011-06-30)

V

Valmyndigheten

Verket för högskoleservice

Verket för innovationssystem

Vetenskapsrådet

Å

Åklagarmyndigheten

6

Skr. 2011/12:101 BILAGA 6

Ö

Örebro universitet Överklagandenämnden för studiestöd

7

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.