Till innehåll på sidan

Årsredovisning för staten 2010

Skrivelse 2010/11:101

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF

Bilaga 4

Sammanställning av slutbehandlade effektivitetsrapporter

Skr. 2011/12:101 BILAGA 4

Slutbehandlade granskningsrapporter  
Rapport nr Namn Beslut
2008:16 Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket pris? Prop. 2010/11:1
     
2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet Prop. 2011/12:1
     
2009:16 Underhåll av belagda vägar Skr. 2011/12:101
2009:27 Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott Skr. 2011/12:101
     
2009:28 Studenternas anställningsbarhet – regeringens och högskolans insatser Prop. 2011/12:1
     
2010:1 Styrningen inom arbetsmarknadspolitiken – mål, styrkort och modeller för resursfördelning Skr. 2011/12:101
     
2010:4 Klassificering av kurser vid universitet och högskolor – regeringens styrning och  
  Högskoleverkets uppföljning Prop. 2011/12:1
2010:13 Säkerheten i statens betalningar Skr. 2011/12:91
     
2010:16 Underhåll av järnväg Skr. 2011/12:101
     
2010:21 Statliga stöd i alkoholpolitiken – påverkas ungas alkoholkonsumtion? Prop. 2010/11:47
     
2010:25 Kostnadskontroll i stora väginvesteringar Skr. 2011/12:101
     
2011:1 Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen – omställningsförsäkring eller  
  yrkesförsäkring? Skr. 2010/11:134
     
2011:2 Använder lärosätena resurserna effektivt? Effektivitet och produktivitet för universitet och  
  högskolor Skr. 2010/11:136
     
2011:3 Oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor Skr. 2010/11:137
     
2011:5 Statliga IT-projekt som överskrider budget Skr. 2010/11:138
2011:6 Kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar? Skr. 2011/12:101
     
2011:8 Klimatinsatser utomlands – statens köp av utsläppskrediter Skr. 2010/11:157
     
2011:9 Myndigheternas insatser för finansiell stabilitet – lärdomar i ljuset av utvecklingen i Baltikum  
  2005–2007 Skr. 2010/11:161
     
2011:10 Biodrivmedel för bättre klimat – hur används skattebefrielsen? Skr. 2010/11:162
2011:11 Tydlighet och transparens i budgetpropositionen för 2011 – redovisningen av finans- och  
  sysselsättningspolitiska ramverk Skr. 2010/11:148
     
2011:12 Statens stöd till studieförbunden Skr. 2011/12:6
     
2011:13 Leverans på utsatt tid? – En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten Skr. 2011/12:14
     
2011:14 Svenska bidrag till internationella insatser Skr. 2011/12:18
2011:15 Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser Skr. 2011/12:19
     
2011:16 Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning – förutsägbara, ändamålsenliga och  
  effektiva? Skr. 2011/12:9
     
2011:17 Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – ett (o)lösligt problem? Skr. 2011/12:23
     
2011:18 Brottsutsatt – myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott Skr. 2011/12:32
2011:19 Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg – samverkan utan verkan? Skr. 2011/12:34
     
2011:20 Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Skr. 2011/12:30
     
2011:21 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning Skr. 2011/12:36
     
2011:22 Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten – hur har det blivit och vad har det kostat? Skr. 2011/12:20
     
2011:23 Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i  
  grundskolan Skr. 2011/12:57
     
2011:24 Statliga myndigheters tjänsteexport Skr. 2011/12:52
     
2011:25 IT-stödet i rättskedjan Skr. 2011/12:72
     
2011:26 Stabilitetsfonden – gör den skäl för namnet? Skr. 2011/12:71
     
2011:27 Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet Skr. 2011/12:135
     
2011:28 Medfinansiering av statlig infrastruktur Skr. 2011/12:139

3

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.