Till innehåll på sidan

Årsredovisning för staten 2010

Skrivelse 2010/11:101

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF

Bilaga 3

Beställningsbemyndiganden

Skr. 2011/12:101 BILAGA 3

Bilaga 3 Beställningsbemyndiganden 2011

Tusental kronor

        Utestående
Utgiftsområde Anslag   Bemyndiganden åtaganden
01 Rikets styrelse 6:1 Allmänna val och demokrati 15 000 8 000
  6:6 Stöd till politiska partier 170 200 128 139
Totalt UO 01     185 200 136 139
02 Samhällsekonomi och        
finansförvaltning 1:10 Bidragsfastigheter 30 000 0
  1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 45 000 0
Totalt UO 02     75 000 0
05 Internationell samverkan 1:9 Svenska institutet 8 000 2 442
  1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 147 000 88 823
Totalt UO 05     155 000 91 265
06 Försvar och samhällets        
krisberedaksp 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 44 800 000 33 515 227
  1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och    
    anläggningar 15 100 000 13 580 917
  2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 40 000 35 360
  2:4 Krisberedskap 560 000 547 690
  3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 90 000 68 321
Totalt UO 06     60 590 000 47 747 515
07 Internationellt bistånd 1:1 Biståndsverksamhet 51 630 000 45 402 336
  1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 28 000 13 757
  2:1 Reformsamarbete i Östeuropa 2 974 000 1 447 768
Totalt UO 07     54 632 000 46 863 861
08 Migration        
  1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och    
    flyktingar 440 000 243 926
Totalt UO 08     440 000 243 926
09 Hälsovård, sjukvård och social        
omsorg 1:8 Bidrag till psykiatri 21 000 16 932
  5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 470 000 432 815
  1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård 8 000 3 990
  8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning 897 000 827 359
Totalt UO 09     1 396 000 1 281 096
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom        
och handikapp 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 1 020 000 1 000 000
  1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och    
    sjukvård 3 000 000 2 000 000
  2:1 Försäkringskassan 8 900 5 625
Totalt UO 10     4 028 900 3 005 625

3

Skr. 2011/12:101 BILAGA 3        
        Utestående
Utgiftsområde Anslag   Bemyndiganden åtaganden
13 Integration och jämställdhet 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa    
    nyanlända invandrare 700 000 219 595
  1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av    
    tredjelandsmedborgare 47 500 42 269
  3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 720 000 535 780
Totalt UO 13     1 467 500 797 644
14 Arbetsmarkand och arbetsliv 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 3 700 000 3 274 117
  1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 11 000 000 10 084 283
  1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 3 750 000 3 664 485
  1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 10 800 7 234
  2:1 Arbetsmiljöverket 18 400 18 335
Totalt UO 14     18 479 200 17 048 454
15 Studiestöd 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 7 000 2 188
Totalt UO 15     7 000 2 188
16 Utbildning och        
universitetsforskning 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 12 000 10 561
  1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 130 000 93 797
  1:6 Särskilda insatser inom skolområdet 37 000 34 468
  1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 200 000 83 200
  1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning 2 600 000 2 127 955
    Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet    
  1:16 m.m. 77 000 0
  2:4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning 4 500 4 500
  2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning 4 500 4 500
  2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 153 000 151 030
  3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 9 000 000 8 984 775
  3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 873 000 873 000
  3:4 Rymdforskning 150 000 150 004
  3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 1 100 000 232 041
  4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet 2 000 0
Totalt UO 16     14 343 000 12 749 831
17 Kultur, medier, trossamfund och        
fritid 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 9 000 8 225
  2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 100 000 93 520
  3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 5 000 1 264
  4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 10 000 5 309
  5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 120 000 88 043
  7:2 Bidrag till kulturmiljövård 100 000 81 696
  13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 32 000 29 806
  13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 000 15 000
  13:6 Insatser för den ideella sektorn 65 000 45 622
Totalt UO 17     456 000 368 485

4

      Skr. 2011/12:101 BILAGA 3
        Utestående
Utgiftsområde Anslag   Bemyndiganden åtaganden
18 Samhällsplanering,        
bostadsförsörjning, byggande samt        
konsumentpolitik 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 70 000 7 690
  2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 15 000 14 004
Totalt UO 18     85 000 21 694
19 Regional tillväxt 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 2 400 000 2 083 713
  1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 4 150 000 3 966 591
Totalt UO 19     6 550 000 6 050 304
20 Allmän miljö- och naturvård 1:2 Miljöövervakning m.m. 82 000 37 169
  1:3 Åtgärder för värdefull natur 260 000 204 427
  1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 1 067 000 623 114
  1:5 Miljöforskning 102 000 55 661
  1:10 Klimatanpassning 40 000 23 752
  1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 130 000 149 268
  1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar 549 000 449 562
  1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med    
    Ryssland 24 800 9 755
  2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och    
    samhällsbyggande: Forskning 1 350 000 865 926
  1:16 Skydd av värdefull natur 100 000 9 131
Totalt UO 20     3 704 800 2 427 765
21 Energi 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. 140 000 106 256
  1:3 Insatser för uthållig energianvändning 100 000 54 015
  1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 140 000 52 543
  1:5 Energiforskning 4 278 000 2 171 488
  1:10 Energiteknik. 135 000 131 922
  1:11 Elberedskap 330 000 327 233
  1:12 Energieffektiviseringsprogram 500 000 456 481
Totalt UO 21     5 623 000 3 299 938
22 Kommunikationer 1:1 Väghållning 41 200 000 33 626 758
  1:2 Banhållning 80 000 000 68 530 992
  1:7 Trafikavtal 3 500 000 2 289 200
  2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade 220 000 132 756
  2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 95 000 90 091
Totalt UO 22     125 015 000 104 669 797

5

Skr. 2011/12:101 BILAGA 3        
        Utestående
Utgiftsområde Anslag   Bemyndiganden åtaganden
23 Areella näringar, landsbygd och        
livsmedel 1:2 Insatser för skogsbruket 85 000 26 679
  1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 2 500 1 392
  1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 230 000 94 211
  1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter 150 000 80 005
  1:15 Strukturstöd till fisket m.m. 32 000 25 882
  1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 98 200 97 510
  1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 4 000 2 259
  1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 4 604 500 4 150 904
  1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens    
    miljö och struktur 4 902 500 4 350 093
  1:28 Främjande av rennäringen m.m. 8 300 1 466
  1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och    
    samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 1 200 000 586 053
Totalt UO 23     11 317 000 9 416 454
24 Näringsliv 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 2 000 000 1 553 830
  1:5 Näringslivsutveckling m.m. 600 000 378 727
  1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk    
    undersökningsverksamhet m.m. 6 000 1 218
  1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning 9 300 4 290
  1:15 Rymdverksamhet 340 000 262 108
  1:25 Avgifter till internationella organisationer 1 600 000 1 477 010
Totalt UO 24     4 555 300 3 677 183
Totalt     313 104 900 259 899 164
         

6

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.