Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Årsredovisning för staten 2010

Skrivelse 2010/11:101

Bilaga 2

Specifikation av utgifter på statens budget

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Bilaga 2 Specifikation av utgifter på statens budget för budgetåret 2011

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
UO 01 Rikets styrelse   1 038 708 11 332 895 45 000 -634 271 0 11 782 333 11 188 206 -144 689 -189 689 -594 127 -1 002 546 408 419 594 127
1 Statschefen   -403 122 183 0 0 0 121 780 120 725 -1 458 -1 458 -1 055 -4 723 3 668 1 055
01 01 001 Kungliga hov- och slottsstaten -403 122 183       121 780 120 725 -1 458 -1 458 -1 055 -4 723 3 668 1 055
2 Riksdagen samt JO m.m.   138 091 1 589 496 0 -71 647 0 1 655 940 1 570 626 -18 870 -18 870 -85 315 -163 294 77 979 85 315
01 02 001 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 86 647 831 969   -71 647   846 969 834 161 2 192 2 192 -12 808 -54 406 41 598 12 808
01 02 002 Riksdagens förvaltningsanslag 41 495 682 787       724 282 662 470 -20 317 -20 317 -61 811 -95 950 34 139 61 811
01 02 003 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 9 950 74 740       84 690 73 995 -745 -745 -10 695 -12 937 2 242 10 695
3 Sametinget   6 092 34 329 -500 -180 0 39 741 35 774 1 445 1 945 -3 967 -4 997 1 030 3 967
01 03 001 Sametinget 6 092 34 329 -500 -180   39 741 35 774 1 445 1 945 -3 967 -4 997 1 030 3 967
4 Regeringskansliet m.m.   834 724 6 250 980 0 -519 324 0 6 566 380 6 106 040 -144 940 -144 940 -460 340 -656 862 196 522 460 340
01 04 001 Regeringskansliet m.m. 834 724 6 250 980   -519 324   6 566 380 6 106 040 -144 940 -144 940 -460 340 -656 862 196 522 460 340
5 Regional samhällsorganisation   16 839 2 349 116 0 -167 0 2 365 788 2 345 629 -3 487 -3 487 -20 159 -113 324 93 165 20 159
01 05 001 Länsstyrelserna m.m. 16 839 2 349 116   -167   2 365 788 2 345 629 -3 487 -3 487 -20 159 -113 324 93 165 20 159
6 Demokratipolitik   34 514 284 050 45 500 -34 123 0 329 941 310 179 26 129 -19 371 -19 762 -28 224 8 462 19 762
01 06 001 Allmänna val och demokrati 30 991 30 090 44 500 -29 675 0 75 906 57 123 27 033 -17 467 -18 783 -19 626 843 18 783
01 06 002 Justitiekanslern -1 499 30 191       28 692 28 788 -1 403 -1 403 96 -810 906 -96
01 06 003 Datainspektionen 157 37 028       37 185 36 750 -278 -278 -434 -1 545 1 111 434
01 06 004 Svensk författningssamling -29 1 200       1 171 1 154 -46 -46 -17 -53 36 17
01 06 005 Valmyndigheten 1 249 15 341   -802   15 788 15 261 -80 -80 -527 -987 460 527
01 06 006 Stöd till politiska partier 3 646 170 200 1 000 -3 646   171 200 171 103 903 -97 -97 -5 203 5 106 97
7 Nationella minoriteter   10 225 85 417 0 -7 925 0 87 717 85 129 -288 -288 -2 588 -2 588 0 2 588

3

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
01 07 001 Åtgärder för nationella minoriteter 10 225 85 417   -7 925   87 717 85 129 -288 -288 -2 588 -2 588 0 2 588
8 Mediefrågor   -1 941 598 425 0 -284 0 596 200 595 212 -3 213 -3 213 -988 -28 014 27 026 988
01 08 001 Presstödsnämnden 478 6 128   -284   6 322 5 846 -282 -282 -475 -659 184 475
01 08 002 Presstöd -2 419 567 119       564 700 565 125 -1 994 -1 994 425 -25 662 26 087 -425
01 08 003 Myndigheten för radio och tv   25 178       25 178 24 241 -937 -937 -937 -1 692 755 937
9 Sieps samt EU-information   426 18 899 0 -300 0 19 025 19 071 172 172 46 -521 567 -46
  Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-                        
01 09 001 information 426 18 899   -300   19 025 19 071 172 172 46 -521 567 -46
Äldre anslag   141 0 0 -321 0 -180 -180 -180 -180 0 0 0 0
01 08 003 2010 Stöd till radio- och kassettidningar 321 0   -321   0   0 0 0 0 0 0
01 08 004 2010 Radio- och TV-verket -140 0   0   -140 -140 -140 -140 0 0 0 0
01 08 005 2010 Granskningsnämnden för radio och TV -39 0   0   -39 -39 -39 -39 0 0 0 0
UO 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning 138 234 12 998 129 2 000 -89 130 0 13 049 233 12 894 052 -104 077 -106 077 -155 181 -764 875 609 694 155 181
02 01 001 Statskontoret 4 981 84 975   -2 514   87 442 84 674 -301 -301 -2 768 -5 318 2 550 2 768
02 01 002 Kammarkollegiet 6 151 79 406   -4 337   81 220 72 055 -7 351 -7 351 -9 165 -11 559 2 394 9 165
02 01 003 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen   44 485       44 485 38 921 -5 564 -5 564 -5 564 -5 694 130 5 564
02 01 004 Arbetsgivarpolitiska frågor 1 844 2 443   -1 361   2 926 2 699 256 256 -227 -238 11 227
02 01 005 Statliga tjänstepensioner m.m. -15 038 10 785 000   -26 124   10 743 838 10 678 486 -106 514 -106 514 -65 352 -604 602 539 250 65 352
02 01 006 Finanspolitiska rådet 298 7 357   -79   7 576 7 428 71 71 -148 -369 221 148
02 01 007 Konjunkturinstitutet 1 807 52 850   -228   54 429 52 196 -654 -654 -2 233 -3 819 1 586 2 233
02 01 008 Ekonomistyrningsverket 8 763 108 614       117 377 99 704 -8 910 -8 910 -17 673 -20 931 3 258 17 673
02 01 009 Statistiska centralbyrån 24 540 532 268   -8 919   547 889 525 962 -6 306 -6 306 -21 927 -37 895 15 968 21 927
02 01 010 Bidragsfastigheter 3 068 340 000   -3 068   340 000 340 568 568 568 568 -13 432 14 000 -568
02 01 011 Finansinspektionen 28 891 286 154   -20 353   294 692 299 313 13 159 13 159 4 620 -6 781 11 401 -4 620
02 01 012 Riksgäldskontoret 30 972 306 973   -21 844   316 101 302 227 -4 746 -4 746 -13 874 -23 395 9 521 13 874
02 01 013 Bokföringsnämnden 92 11 203       11 295 13 595 2 392 2 392 2 299 1 963 336 -2 299
02 01 014 Vissa garanti- och medlemsavgifter 303 2 370   -303   2 370 2 283 -87 -87 -87 -184 97 87
02 01 015 Riksrevisionen 2 341 299 031       301 372 286 845 -12 186 -12 186 -14 526 -23 497 8 971 14 526

4

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
02 01 016 Finansmarknadsforskning 366 30 000       30 366 29 950 -50 -50 -416 -416 0 416
02 01 017 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse   25 000 2 000     27 000 23 689 -1 311 -3 311 -3 311 -3 311 0 3 311
Äldre anslag   38 855 0 0 0 0 38 855 33 458 33 458 33 458 -5 397 -5 397 0 5 397
02 01 003 2010 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling 805 0   0   804 339 339 339 -465 -465 0 465
02 01 06 2003 Folk- och bostadsstatistik 38 050 0       38 050 33 119 33 119 33 119 -4 931 -4 931 0 4 931
UO 03 Skatt, tull och exekution   273 850 10 008 981 41 700 -28 713 0 10 295 818 9 910 251 -98 730 -140 430 -385 567 -945 650 560 083 385 567
03 01 001 Skatteverket 222 117 6 688 837 40 000 -12 706   6 938 248 6 666 550 -22 287 -62 287 -271 698 -732 177 460 479 271 698
03 01 002 Kronofogdemyndigheten -10 846 1 731 497 1 700     1 722 351 1 671 198 -60 299 -61 999 -51 153 -103 098 51 945 51 153
03 01 003 Tullverket 62 580 1 588 647   -16 007   1 635 220 1 572 504 -16 143 -16 143 -62 716 -110 375 47 659 62 716
UO 04 Rättsväsendet   513 103 36 757 653 166 000 -20 543 0 37 416 213 37 164 038 406 385 240 385 -252 175 -1 512 220 1 260 045 252 175
04 01 001 Polisorganisationen 454 628 19 687 663   -9 729   20 132 563 19 704 370 16 707 16 707 -428 193 -1 018 641 590 448 428 193
04 01 002 Säkerhetspolisen 3 551 951 795       955 346 984 849 33 054 33 054 29 503 -8 569 38 072 -29 503
04 01 003 Åklagarmyndigheten 2 249 1 184 292       1 186 541 1 167 684 -16 608 -16 608 -18 857 -54 386 35 529 18 857
04 01 004 Ekobrottsmyndigheten 5 846 427 707       433 553 423 381 -4 326 -4 326 -10 172 -23 003 12 831 10 172
04 01 005 Sveriges Domstolar 49 157 4 741 718   -27   4 790 848 4 816 312 74 594 74 594 25 464 -116 788 142 252 -25 464
04 01 006 Kriminalvården 15 905 7 449 802       7 465 707 7 503 382 53 580 53 580 37 675 -185 819 223 494 -37 675
04 01 007 Brottsförebyggande rådet 315 68 931       69 246 67 276 -1 655 -1 655 -1 970 -4 038 2 068 1 970
04 01 008 Rättsmedicinalverket 4 253 312 013       316 266 311 611 -402 -402 -4 655 -14 015 9 360 4 655
04 01 009 Gentekniknämnden 50 4 288   0   4 338 4 165 -123 -123 -173 -302 129 173
04 01 010 Brottsoffermyndigheten 1 846 33 700   -899   34 647 32 510 -1 190 -1 190 -2 137 -3 148 1 011 2 137
04 01 011 Ersättning för skador på grund av brott 10 930 89 474 -20 000 -8 265   72 139 64 696 -24 778 -4 778 -7 443 -16 390 8 947 7 443
04 01 012 Rättsliga biträden m.m. -35 020 1 725 657 180 000     1 870 637 2 002 187 276 530 96 530 131 550 -59 015 190 565 -131 550
04 01 013 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. -2 576 33 163 6 000     36 587 39 887 6 724 724 3 300 -616 3 916 -3 300
04 01 014 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 194 20 674 -1 000 -194   19 674 14 534 -6 140 -5 140 -5 140 -5 759 619 5 140
04 01 015 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 2 7 157   -2   7 157 7 009 -148 -148 -148 -363 215 148
04 01 016 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 773 12 619 1 000 -1 426   13 965 12 987 368 -632 -979 -1 358 379 979
04 01 017 Domarnämnden   7 000       7 000 7 199 199 199 199 -11 210 -199

5

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

          Ingående                       Utgående
          ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
          belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
                    medel     medel medel medel    
          (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
                    MÖ)              
UO 05 Internationell samverkan         105 370 2 001 841 4 500 -99 344 0 2 012 367 1 892 152 -109 689 -114 189 -120 214 -173 976 53 762 120 214
05 01 001 Avgifter till internationella organisationer     1 448 554       1 448 554 1 346 761 -101 793 -101 793 -101 793 -145 132 43 339 101 793
05 01 002 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet   19 391 137 844 -850 -15 275   141 110 132 626 -5 218 -4 368 -8 484 -12 619 4 135 8 484
05 01 003 Nordiskt samarbete     1 096 13 995   -1 096   13 995 13 286 -709 -709 -709 -1 129 420 709
  Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse                        
05 01 004 kostnader för rättsväsendet   998 3 826 4 500 -998 0 8 326 7 973 4 147 -353 -353 -468 115 353
05 01 005 Inspektionen för strategiska produkter   -788 27 312 1 700     28 224 27 227 -85 -1 785 -998 -1 868 870 998
  Forskning, utredningar och andra insatser rörande                        
05 01 006 säkerhetspolitik och nedrustning   1 141 55 757 -850 -1 141   54 907 55 146 -611 239 239 -1 433 1 672 -239
  Bidrag till Stockholms internationella                        
05 01 007 fredsforskningsinstitut (SIPRI)     23 787       23 787 23 787 0 0 0 0 0 0
05 01 008 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)     13 325       13 325 13 325 0 0 0 0 0 0
05 01 009 Svenska institutet     2 697 92 551   0   95 248 92 733 182 182 -2 516 -5 293 2 777 2 516
05 01 010 Information om Sverige i utlandet   104 14 475   -104   14 475 14 523 48 48 48 -386 434 -48
05 01 011 Samarbete inom Östersjöregionen   6 527 170 415   -6 527   170 415 164 767 -5 648 -5 648 -5 648 -5 648 0 5 648
Äldre anslag         74 203 0 0 -74 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 01 001 2010 Bidrag till vissa internationella organisationer 74 203 0   -74 203   0 0 0 0 0 0 0 0
UO 06 Försvar och samhällets krisberedskap       1 656 990 45 306 118 0 -671 529 0 46 291 579 44 153 482 -1 152 636 -1 152 636 -2 138 097 -3 659 957 1 521 860 2 138 097
1 Försvar         987 959 41 339 528 0 -645 768 0 41 681 719 40 087 219 -1 252 309 -1 252 309 -1 594 500 -2 989 863 1 395 363 1 594 500
06 01 001 Förbandsverksamhet och beredskap   52 655 21 175 190   -219 376   21 008 469 20 582 701 -592 489 -592 489 -425 769 -1 054 444 628 675 425 769
06 01 002 Fredsfrämjande förbandsinsatser   392 849 2 310 834       2 703 683 2 013 644 -297 190 -297 190 -690 039 -921 122 231 083 690 039
06 01 003 Anskaffning av materiel och anläggningar   272 755 9 125 855   -205 092   9 193 518 8 798 831 -327 024 -327 024 -394 687 -668 463 273 776 394 687
  Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och                        
06 01 004 anläggningar       160 852 6 639 196   -160 852   6 639 196 6 677 645 38 449 38 449 38 449 -160 727 199 176 -38 449
06 01 005 Forskning och teknikutveckling   17 241 737 031       754 272 722 699 -14 332 -14 332 -31 573 -53 684 22 111 31 573
06 01 006 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet   11 310 24 900   -6 693   29 517 20 148 -4 752 -4 752 -9 369 -10 116 747 9 369
06 01 007 Officersutbildning m.m.     36 802 254 548   -28 539   262 812 213 688 -40 860 -40 860 -49 124 -56 760 7 636 49 124
06 01 008 Försvarets radioanstalt     13 949 723 343       737 292 731 086 7 743 7 743 -6 206 -27 906 21 700 6 206

6

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
06 01 009 Totalförsvarets forskningsinstitut 312 162 005       162 317 164 458 2 453 2 453 2 141 -2 719 4 860 -2 141
06 01 010 Nämnder m.m. 7 891 5 801   -7 891   5 801 5 456 -345 -345 -345 -519 174 345
06 01 011 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 7 297 78 925   -4 419   81 803 74 453 -4 472 -4 472 -7 350 -9 718 2 368 7 350
06 01 012 Försvarsexportmyndigheten 14 047 80 000   -12 907   81 140 67 712 -12 288 -12 288 -13 428 -15 828 2 400 13 428
06 01 013 Försvarsunderrättelsedomstolen   8 860       8 860 6 435 -2 425 -2 425 -2 425 -2 691 266 2 425
06 01 014 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten   13 040       13 040 8 262 -4 778 -4 778 -4 778 -5 169 391 4 778
2 Samhällets krisberedskap   657 959 3 607 514 0 -17 289 0 4 248 184 3 712 121 104 607 104 607 -536 063 -651 787 115 724 536 063
06 02 001 Kustbevakningen 305 191 999 336       1 304 527 1 009 961 10 625 10 625 -294 566 -324 546 29 980 294 566
  Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra                          
06 02 002 naturolyckor 1 484 59 850   -1 484   59 850 59 842 -8 -8 -8 -1 804 1 796 8
06 02 003 Ersättning för räddningstjänst m.m. 15 027 21 080   -15 027   21 080 21 107 27 27 27 -2 081 2 108 -27
06 02 004 Krisberedskap 18 426 1 154 178       1 172 604 1 125 849 -28 329 -28 329 -46 754 -81 402 34 648 46 754
06 02 005 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet 308 423 122 000       430 423 291 028 169 028 169 028 -139 395 -151 595 12 200 139 395
  Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst                          
06 02 006 enligt avtal   178 000       178 000 178 000 0 0 0 0 0 0
06 02 007 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 6 720 988 046       994 766 989 508 1 462 1 462 -5 258 -34 899 29 641 5 258
06 02 008 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF 2 689 45 024   -778   46 934 1 770 -43 254 -43 254 -45 164 -46 515 1 351 45 164
06 02 009 Statens haverikommission   40 000       40 000 35 056 -4 944 -4 944 -4 944 -8 944 4 000 4 944
3 Strålsäkerhet   13 842 309 452 0 -7 802 0 315 492 309 952 500 500 -5 540 -14 824 9 284 5 540
06 03 001 Strålsäkerhetsmyndigheten 13 842 309 452   -7 802   315 492 309 952 500 500 -5 540 -14 824 9 284 5 540
4 Elsäkerhet   -2 469 49 624 0 0 0 47 155 45 161 -4 463 -4 463 -1 994 -3 483 1 489 1 994
06 04 001 Elsäkerhetsverket -2 469 49 624       47 155 45 161 -4 463 -4 463 -1 994 -3 483 1 489 1 994
Äldre anslag   -301 0 0 -670 0 -971 -971 -971 -971 0 0 0 0
06 03 002 2009 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI 670 0   -670   0   0 0 0 0 0 0
06 34 01 2008 Statens strålskyddsinstitut -324 0       -324 -324 -324 -324 0 0 0 0
06 34 02 2008 Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader -647 0       -647 -647 -647 -647 0 0 0 0
UO 07 Internationellt bistånd   587 001 30 512 985 -650 465 -85 893 0 30 363 628 29 198 610 -1 314 375 -663 910 -1 165 019 -1 217 001 51 982 1 165 019

7

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

            Ingående                       Utgående
            ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
            belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
                      medel     medel medel medel    
            (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
                      MÖ)              
1 Internationellt                                    
utvecklingssamarbete           575 001 29 180 822 -650 465 -81 807 0 29 023 551 27 889 592 -1 291 230 -640 765 -1 133 958 -1 184 440 50 482 1 133 958
07 01 001 Biståndsverksamhet       593 784 28 101 418 -665 865 -78 250   27 951 086 26 834 086 -1 267 332 -601 467 -1 117 000 -1 117 000 0 1 117 000
07 01 002 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) -24 377 946 110 15 400     937 133 923 754 -22 356 -37 756 -13 379 -59 862 46 483 13 379
07 01 003 Nordiska Afrikainstitutet     206 14 963       15 169 15 522 559 559 353 -96 449 -353
07 01 004 Folke Bernadotteakademin     1 55 675   0   55 676 53 282 -2 393 -2 393 -2 393 -4 063 1 670 2 393
07 01 005 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 919 40 000   -2 719   41 200 40 317 317 317 -883 -2 083 1 200 883
  Institutet för utvärdering av internationellt                          
07 01 006 utvecklingssamarbete       1 468 22 656   -838   23 286 22 631 -25 -25 -655 -1 335 680 655
2 Reformsamarbete i Östeuropa           12 001 1 332 163 0 -4 086 0 1 340 078 1 309 018 -23 145 -23 145 -31 060 -32 560 1 500 31 060
07 02 001 Reformsamarbete i Östeuropa     12 001 1 332 163   -4 086   1 340 078 1 309 018 -23 145 -23 145 -31 060 -32 560 1 500 31 060
UO 08 Migration           -154 876 7 157 361 875 000 -147 033 0 7 730 453 7 572 117 414 756 -460 244 -158 336 -617 053 458 717 158 336
08 01 001 Migrationsverket       -133 297 2 416 981       2 283 684 2 301 155 -115 826 -115 826 17 470 -140 039 157 509 -17 470
08 01 002 Ersättningar och bostadskostnader     -319 290 3 026 387 875 000     3 582 097 3 727 490 701 103 -173 897 145 393 -104 396 249 789 -145 393
08 01 003 Migrationspolitiska åtgärder     13 246 405 437   -14 613   404 070 394 721 -10 716 -10 716 -9 349 -21 512 12 163 9 349
08 01 004 Domstolsprövning i utlänningsärenden     37 087 503 419       540 506 460 355 -43 064 -43 064 -80 151 -95 254 15 103 80 151
08 01 005 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden 47 740 158 800   -47 740   158 800 130 424 -28 376 -28 376 -28 376 -33 140 4 764 28 376
08 01 006 Offentligt biträde i utlänningsärenden     106 074 230 255   -87   336 242 213 263 -16 992 -16 992 -122 979 -129 886 6 907 122 979
08 01 007 Utresor för avvisade och utvisade     992 279 202   -5 043   275 151 239 090 -40 112 -40 112 -36 061 -44 437 8 376 36 061
  Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och                          
08 01 008 flyktingar         92 572 136 880   -79 550   149 902 105 618 -31 262 -31 262 -44 284 -48 390 4 106 44 284
UO 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg         2 775 553 60 066 950 20 000 -2 682 775 0 60 179 728 56 538 473 -3 528 477 -3 548 477 -3 641 255 -4 818 625 1 177 370 3 641 255
1 Hälso- och sjukvårdspolitik           1 948 720 33 722 014 20 000 -1 964 533 0 33 726 201 31 194 675 -2 527 339 -2 547 339 -2 531 526 -2 954 133 422 607 2 531 526
09 01 001 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd   1 813 18 696   -888   19 621 9 588 -9 108 -9 108 -10 033 -10 033 0 10 033
09 01 002 Statens beredning för medicinsk utvärdering   141 56 168   0   56 309 56 140 -28 -28 -169 -1 704 1 535 169
09 01 003 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket   7 247 111 348   -4 352   114 243 102 929 -8 419 -8 419 -11 314 -14 654 3 340 11 314
09 01 004 Tandvårdsförmåner m.m.     1 684 629 6 694 480   -1 684 629   6 694 480 4 965 673 -1 728 807 -1 728 807 -1 728 807 -2 063 361 334 554 1 728 807

8

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
09 01 005 Bidrag för läkemedelsförmånerna 133 333 23 200 000   -133 333   23 200 000 22 557 320 -642 680 -642 680 -642 680 -642 680 0 642 680
09 01 006 Bidrag till hälso- och sjukvård 39 808 944 765   -31 681   952 892 907 947 -36 818 -36 818 -44 945 -44 945 0 44 945
09 01 007 Sjukvård i internationella förhållanden -27 901 603 425 20 000     595 524 649 524 46 099 26 099 54 000 -1 000 55 000 -54 000
09 01 008 Bidrag till psykiatri 109 650 887 942   -109 650   887 942 747 611 -140 331 -140 331 -140 331 -167 969 27 638 140 331
09 01 009 Prestationsbunden vårdgaranti   1 000 000       1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0
09 01 010 Bidrag för mänskliga vävnader och celler   74 000       74 000 74 000 0 0 0 0 0 0
09 01 011 Läkemedelsverket   113 190       113 190 113 190 0 0 0 0 0 0
09 01 012 Myndigheten för vårdanalys   18 000       18 000 10 753 -7 247 -7 247 -7 247 -7 787 540 7 247
2 Folkhälsopolitik   117 955 962 375 0 -118 063 0 962 267 785 850 -176 525 -176 525 -176 417 -215 527 39 110 176 417
09 02 001 Statens folkhälsoinstitut 14 761 133 973   -12 304   136 429 124 226 -9 747 -9 747 -12 203 -16 222 4 019 12 203
09 02 002 Smittskyddsinstitutet -562 196 923       196 361 191 269 -5 654 -5 654 -5 091 -20 845 15 754 5 091
09 02 003 Alkoholsortimentsnämnden 112 222   -105   229 42 -180 -180 -186 -193 7 186
09 02 004 Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap 5 086 19 579   -5 086   19 579 15 418 -4 161 -4 161 -4 161 -4 748 587 4 161
09 02 005 Bidrag till WHO -2 002 34 665   -6   32 657 33 911 -754 -754 1 254 -479 1 733 -1 254
09 02 006 Folkhälsopolitiska åtgärder 4 197 89 754   -4 197   89 754 85 570 -4 184 -4 184 -4 184 -6 576 2 392 4 184
09 02 007 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder 13 213 256 757   -13 213   256 757 190 181 -66 576 -66 576 -66 576 -74 279 7 703 66 576
09 02 008 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 528 145 502   -528   145 502 145 118 -384 -384 -384 -4 749 4 365 384
09 02 009 Insatser för vaccinberedskap 82 622 85 000   -82 622   85 000 114 -84 886 -84 886 -84 886 -87 436 2 550 84 886
3 Handikappolitik   327 203 100 0 0 0 203 427 203 449 349 349 22 -589 611 -22
09 03 001 Myndigheten för handikappolitisk samordning 327 20 358       20 685 20 707 349 349 22 -589 611 -22
09 03 002 Bidrag till handikapporganisationer   182 742       182 742 182 742 0 0 0 0 0 0
4 Stöd till personer med                            
funktionsnedsättning   426 458 20 875 050 0 -429 149 0 20 872 358 20 563 788 -311 262 -311 262 -308 571 -922 013 613 442 308 571
09 04 001 Personligt ombud 10 888 104 460   -10 888   104 460 91 691 -12 769 -12 769 -12 769 -12 769 0 12 769
09 04 002 Vissa statsbidrag inom handikappområdet 53 323 012   -53   323 012 322 404 -608 -608 -608 -608 0 608
09 04 003 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation 491 31 578       32 069 28 911 -2 667 -2 667 -3 158 -4 105 947 3 158
09 04 004 Bilstöd till personer med funktionshinder -3 183 256 000       252 817 260 502 4 502 4 502 7 685 -10 7 695 -7 685
09 04 005 Kostnader för statlig assistansersättning 418 208 20 160 000   -418 208   20 160 000 19 860 280 -299 720 -299 720 -299 720 -904 520 604 800 299 720

9

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
5 Äldrepolitik   239 019 1 906 730 0 -139 019 0 2 006 730 1 480 238 -426 492 -426 492 -526 492 -526 492 0 526 492
09 05 001 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 239 019 1 906 730   -139 019   2 006 730 1 480 238 -426 492 -426 492 -526 492 -526 492 0 526 492
6 Socialtjänstpolitik   -44 429 1 027 235 0 -3 107 0 979 699 964 043 -63 192 -63 192 -15 656 -76 144 60 488 15 656
09 06 001 Statens institutionsstyrelse -47 786 835 543       787 757 775 295 -60 248 -60 248 -12 462 -70 950 58 488 12 462
09 06 002 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 3 357 191 692   -3 107   191 942 188 748 -2 944 -2 944 -3 194 -5 194 2 000 3 194
7 Barnrättspolitik   440 46 927 0 -85 0 47 282 45 569 -1 358 -1 358 -1 713 -3 120 1 407 1 713
09 07 001 Barnombudsmannen 114 18 342       18 456 18 551 209 209 95 -455 550 -95
09 07 002 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 523 14 624   -85   15 062 14 578 -46 -46 -484 -923 439 484
  Insatser för att förverkliga konventionen om barnets                        
09 07 003 rättigheter i Sverige -196 13 961       13 765 12 440 -1 521 -1 521 -1 324 -1 742 418 1 324
8 Forskningspolitik   12 932 423 753 0 -390 0 436 295 416 460 -7 293 -7 293 -19 835 -32 547 12 712 19 835
  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap:                        
09 08 001 Förvaltning 1 128 25 313   -373   26 068 25 164 -149 -149 -904 -1 663 759 904
  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap:                        
09 08 002 Forskning 11 804 398 440   -17   410 227 391 296 -7 144 -7 144 -18 931 -30 884 11 953 18 931
9 Socialstyrelsen   53 306 899 766 0 -27 361 0 925 711 880 768 -18 998 -18 998 -44 943 -71 936 26 993 44 943
09 09 001 Socialstyrelsen 53 306 899 766   -27 361   925 711 880 768 -18 998 -18 998 -44 943 -71 936 26 993 44 943
Äldre anslag   20 825 0 0 -1 066 0 19 759 3 634 3 634 3 634 -16 125 -16 125 0 16 125
  Bidrag till viss verksamhet för personer med                        
09 03 002 2010 funktionsnedsättning 308 0   -308   0   0 0 0 0 0 0
09 18 03 2008 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa 758 0   -758   0   0 0 0 0 0 0
09 13 09 2006 Bidrag till psykiatri och social psykiatri 7 782 0       7 782 3 634 3 634 3 634 -4 148 -4 148 0 4 148
09 13 09 2005 Ersättning till talidomidskadade i vissa fall m.m. 3 902 0       3 902   0 0 -3 902 -3 902 0 3 902
09 13 06 2001 Ersättning till steriliserade i vissa fall 8 075 0       8 075   0 0 -8 075 -8 075 0 8 075
UO 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 2 630 709 93 840 789 0 -2 486 205 0 93 985 293 95 800 135 1 959 346 1 959 346 1 814 842 -3 469 864 5 284 706 -1 814 842

10

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
1 Ersättning vid sjukdom och                            
handikapp   2 479 042 86 412 545 0 -2 472 191 0 86 419 396 88 371 544 1 958 999 1 958 999 1 952 148 -3 109 711 5 061 859 -1 952 148
10 01 001 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 1 749 205 21 964 816   -1 691 116   22 022 906 23 980 506 2 015 690 2 015 690 1 957 600 -238 882 2 196 482 -1 957 600
10 01 002 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 583 534 57 971 029   -634 773   57 919 790 58 230 916 259 887 259 887 311 126 -2 293 101 2 604 227 -311 126
10 01 003 Handikappersättningar 2 715 1 250 000   -2 715   1 250 000 1 244 122 -5 878 -5 878 -5 878 -68 378 62 500 5 878
10 01 004 Arbetsskadeersättningar m.m. 142 418 4 181 000   -142 418   4 181 000 4 155 331 -25 669 -25 669 -25 669 -222 069 196 400 25 669
10 01 005 Ersättning för kroppsskador 1 170 45 700   -1 170   45 700 45 684 -16 -16 -16 -2 266 2 250 16
  Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och                          
10 01 006 sjukvård   1 000 000       1 000 000 714 985 -285 015 -285 015 -285 015 -285 015 0 285 015
2 Myndigheter   151 668 7 428 244 0 -14 014 0 7 565 897 7 428 591 347 347 -137 306 -360 153 222 847 137 306
10 02 001 Försäkringskassan 136 097 7 363 930       7 500 027 7 376 347 12 417 12 417 -123 680 -344 598 220 918 123 680
10 02 002 Inspektionen för socialförsäkringen 15 571 64 314   -14 014   65 871 52 244 -12 070 -12 070 -13 626 -15 555 1 929 13 626
UO 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom   -49 889 40 624 493 119 000 -249 096 0 40 444 508 41 590 095 965 602 846 602 1 145 587 -1 108 658 2 254 245 -1 145 587
1 Ersättning vid ålderdom   -103 962 40 056 000 119 000 -212 873 0 39 858 165 41 052 366 996 366 877 366 1 194 201 -1 042 989 2 237 190 -1 194 201
11 01 001 Garantipension till ålderspension -117 796 18 103 000       17 985 204 18 485 044 382 044 382 044 499 840 -405 310 905 150 -499 840
11 01 002 Efterlevandepensioner till vuxna -174 543 14 444 000       14 269 457 14 438 942 -5 058 -5 058 169 485 -552 715 722 200 -169 485
11 01 003 Bostadstillägg till pensionärer 212 873 6 986 000 119 000 -212 873   7 105 000 7 593 535 607 535 488 535 488 535 -79 465 568 000 -488 535
11 01 004 Äldreförsörjningsstöd -24 495 523 000       498 505 534 846 11 846 11 846 36 341 -5 499 41 840 -36 341
2 Myndigheter   54 074 568 493 0 -36 224 0 586 343 537 729 -30 764 -30 764 -48 614 -65 669 17 055 48 614
11 02 001 Pensionsmyndigheten 54 074 568 493   -36 224   586 343 537 729 -30 764 -30 764 -48 614 -65 669 17 055 48 614
UO 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 33 249 73 092 355 0 -341 284 0 72 784 320 71 994 203 -1 098 152 -1 098 152 -790 118 -4 057 322 3 267 204 790 118
12 01 001 Allmänna barnbidrag -83 376 24 398 000       24 314 624 24 140 056 -257 944 -257 944 -174 568 -1 394 468 1 219 900 174 568
12 01 002 Föräldraförsäkring 278 460 33 992 171   -288 685   33 981 946 33 343 118 -649 053 -649 053 -638 828 -2 192 598 1 553 770 638 828
12 01 003 Underhållsstöd -143 171 2 059 000       1 915 829 2 031 222 -27 778 -27 778 115 393 -8 147 123 540 -115 393
12 01 004 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner 8 104 35 784   -8 104   35 784 21 720 -14 064 -14 064 -14 064 -15 138 1 074 14 064

11

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
12 01 005 Barnpension och efterlevandestöd till barn -56 851 921 000       864 149 921 237 237 237 57 087 -7 383 64 470 -57 087
12 01 006 Vårdbidrag för funktionshindrade barn -14 412 2 801 400       2 786 988 2 849 422 48 022 48 022 62 434 -65 016 127 450 -62 434
12 01 007 Pensionsrätt för barnår   5 345 000       5 345 000 5 345 000 0 0 0 0 0 0
12 01 008 Bostadsbidrag 44 495 3 540 000   -44 495   3 540 000 3 342 428 -197 572 -197 572 -197 572 -374 572 177 000 197 572
UO 13 Integration och jämställdhet   301 411 6 027 600 530 500 -277 422 0 6 582 089 4 967 698 -1 059 902 -1 590 402 -1 614 391 -2 121 434 507 043 1 614 391
1 Integration   227 756 5 666 943 530 500 -222 071 0 6 203 128 4 641 612 -1 025 331 -1 555 831 -1 561 516 -2 065 772 504 256 1 561 516
13 01 001 Integrationsåtgärder 21 627 127 905 500 -19 027   131 005 51 532 -76 373 -76 873 -79 473 -79 473 0 79 473
13 01 002 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 144 177 4 510 283 530 000 -174 957   5 009 503 4 199 498 -310 785 -840 785 -810 006 -1 261 794 451 788 810 006
13 01 003 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 6 898 521 536   -6 898   521 536 262 804 -258 732 -258 732 -258 732 -284 809 26 077 258 732
  Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa                          
13 01 004 nyanlända invandrare 10 000 474 700   -10 000   474 700 120 544 -354 156 -354 156 -354 156 -377 891 23 735 354 156
13 01 005 Hemutrustningslån 10 864 8 519       19 383 -9 132 -17 651 -17 651 -28 516 -28 772 256 28 516
  Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av                          
13 01 006 tredjelandsmedborgare 34 189 24 000   -11 189   47 000 16 365 -7 635 -7 635 -30 635 -33 035 2 400 30 635
2 Diskriminering   2 139 120 418 0 -436 0 122 121 117 689 -2 729 -2 729 -4 432 -7 219 2 787 4 432
13 02 001 Diskrimineringsombudsmannen 2 138 93 500   -435   95 203 90 821 -2 679 -2 679 -4 382 -7 169 2 787 4 382
13 02 002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 26 918   -1   26 918 26 868 -50 -50 -50 -50 0 50
3 Jämställdhet   71 511 240 239 0 -54 910 0 256 840 208 397 -31 842 -31 842 -48 443 -48 443 0 48 443
13 03 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder 71 511 240 239   -54 910   256 840 208 397 -31 842 -31 842 -48 443 -48 443 0 48 443
Äldre anslag   5 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 11 01 2004 Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna 5 0   -5   0   0 0 0 0 0 0
UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv   21 796 651 69 631 844 474 000 -21 387 933 235 171 70 749 733 63 285 482 -6 346 362 -6 820 362 -7 464 251 -10 616 384 3 152 133 7 464 251
1 Arbetsmarknad   21 500 344 68 921 830 474 000 -21 157 191 235 171 69 974 153 62 595 280 -6 326 550 -6 800 550 -7 378 873 -10 512 778 3 133 905 7 378 873
14 01 001 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 36 269 5 931 062       5 967 331 5 774 939 -156 123 -156 123 -192 391 -370 323 177 932 192 391
14 01 002 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 16 080 000 36 936 325   -16 080 000   36 936 325 31 002 379 -5 933 946 -5 933 946 -5 933 946 -7 651 731 1 717 785 5 933 946

12

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
  Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och                          
14 01 003 insatser 1 108 640 7 396 479   -968 595   7 536 525 6 913 657 -482 822 -482 822 -622 867 -991 656 368 789 622 867
14 01 004 Lönebidrag och Samhall m.m. 715 777 16 089 355   -715 777   16 089 355 15 537 414 -551 941 -551 941 -551 941 -1 136 164 584 223 551 941
14 01 005 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 428 102 893   0   103 321 105 092 2 199 2 199 1 771 -1 316 3 087 -1 771
14 01 006 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 1 474 997 1 346 000   -1 310 997   1 510 000 1 290 721 -55 279 -55 279 -219 279 -353 879 134 600 219 279
14 01 007 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 816 27 408   -59   28 165 27 666 258 258 -499 -1 321 822 499
14 01 008 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 1 915 55 561   -262   57 214 52 494 -3 067 -3 067 -4 720 -6 387 1 667 4 720
14 01 009 Bidrag till administration av grundbeloppet   52 444       52 444 52 444 0 0 0 0 0 0
14 01 010 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten   8 303       8 303 8 303 0 0 0 0 0 0
14 01 011 Bidrag till lönegarantiersättning 2 081 502 976 000 474 000 -2 081 502 235 171 1 685 171 1 830 171 854 171 380 171 145 000 0 145 000 -145 000
2 Arbetsliv   26 617 710 014 0 -17 719 0 718 912 690 587 -19 427 -19 427 -28 325 -46 553 18 228 28 325
14 02 001 Arbetsmiljöverket 12 554 591 037   -4 797   598 794 591 438 401 401 -7 356 -22 014 14 658 7 356
14 02 002 Arbetsdomstolen -568 30 239       29 671 27 464 -2 775 -2 775 -2 207 -3 114 907 2 207
14 02 003 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 22 92   -19   95 82 -10 -10 -13 -16 3 13
14 02 004 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 3 628 32 622   -3 583   32 667 27 564 -5 058 -5 058 -5 103 -6 082 979 5 103
14 02 005 Medlingsinstitutet 10 982 56 024   -9 321   57 685 44 039 -11 985 -11 985 -13 646 -15 327 1 681 13 646
Äldre anslag   269 691 0 0 -213 023 0 56 668 -385 -385 -385 -57 053 -57 053 0 57 053
14 22 01 2008 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 263 023 0   -213 023   50 000 -385 -385 -385 -50 385 -50 385 0 50 385
14 23 06 2008 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet 6 668 0       6 668   0 0 -6 668 -6 668 0 6 668
UO 15 Studiestöd   1 259 120 23 472 135 0 -1 360 424 0 23 370 831 21 813 311 -1 658 824 -1 658 824 -1 557 519 -2 604 721 1 047 202 1 557 519
15 01 001 Studiehjälp m.m. -15 628 3 889 203       3 873 575 3 868 393 -20 810 -20 810 -5 183 -199 643 194 460 5 183
15 01 002 Studiemedel m.m. 1 274 551 14 011 979 5 400 -1 342 877   13 949 053 12 413 964 -1 598 015 -1 603 415 -1 535 089 -2 107 029 571 940 1 535 089
15 01 003 Studiemedelsräntor m.m. -24 072 5 142 637 -5 400     5 113 165 5 126 475 -16 162 -10 762 13 310 -246 322 259 632 -13 310
  Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid                          
15 01 004 viss föräldrautbildning i teckenspråk 3 386 61 150   -3 386   61 150 58 826 -2 324 -2 324 -2 324 -5 377 3 053 2 324
15 01 005 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 4 974 31 000   -4 974   31 000 19 939 -11 061 -11 061 -11 061 -12 611 1 550 11 061
15 01 006 Centrala studiestödsnämnden m.m. 14 331 324 106   -8 000   330 437 314 220 -9 886 -9 886 -16 218 -32 423 16 205 16 218
15 01 007 Överklagandenämnden för studiestöd 1 576 12 060   -1 187   12 450 11 495 -565 -565 -955 -1 317 362 955

13

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

Ingående                       Utgående
ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
          medel     medel medel medel    
(IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
          MÖ)              
UO 16 Utbildning och universitetsforskning       2 387 138 54 531 516 0 -1 201 390 0 55 717 265 53 685 366 -846 150 -846 150 -2 031 899 -2 579 444 547 545 2 031 899
1 Barn-, ungdoms- och                                  
vuxenutbildning         884 400 11 706 075 0 -826 312 0 11 764 163 10 867 024 -839 051 -839 051 -897 139 -1 162 782 265 643 897 139
16 01 001 Statens skolverk     11 084 315 768   -1 655   325 197 315 676 -92 -92 -9 522 -18 995 9 473 9 522
16 01 002 Statens skolinspektion   2 146 338 543       340 689 340 658 2 115 2 115 -32 -10 188 10 156 32
16 01 003 Specialpedagogiska skolmyndigheten 19 505 704 200       723 705 710 998 6 798 6 798 -12 706 -33 832 21 126 12 706
16 01 004 Sameskolstyrelsen     203 26 659       26 862 28 193 1 534 1 534 1 332 -1 1 333 -1 332
  Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk                        
16 01 005 verksamhet       273 196 917 040   -179 196   1 011 040 804 982 -112 058 -112 058 -206 058 -233 697 27 639 206 058
16 01 006 Särskilda insatser inom skolområdet 765 419 761   -3 739   416 787 381 899 -37 862 -37 862 -34 889 -47 482 12 593 34 889
  Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk                        
16 01 007 verksamhet, m.m.     2 029 3 660 000       3 662 029 3 656 371 -3 629 -3 629 -5 658 -5 658 0 5 658
16 01 008 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 37 519 151 603   -34 400   154 721 116 743 -34 860 -34 860 -37 978 -42 526 4 548 37 978
16 01 009 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 630 101 565   -1 654   103 541 93 028 -8 537 -8 537 -10 513 -13 555 3 042 10 513
16 01 010 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 564 873 1 046 100   -526 968   1 084 005 738 970 -307 130 -307 130 -345 035 -376 418 31 383 345 035
16 01 011 Förstärkning av basfärdigheter 10 476 400 000   -10 476   400 000 383 009 -16 991 -16 991 -16 991 -16 991 0 16 991
16 01 012 Bidrag till vissa studier   357 15 525   -357   15 525 13 570 -1 955 -1 955 -1 955 -2 421 466 1 955
16 01 013 Myndigheten för yrkeshögskolan 13 001 104 830   -10 516   107 316 106 121 1 291 1 291 -1 194 -4 339 3 145 1 194
16 01 014 Utveckling av vuxenutbildning m.m. 740 8 721   -79   9 382 9 191 470 470 -191 -452 261 191
16 01 015 Statligt stöd till vuxenutbildning -55 123 3 350 142   -56 335   3 238 684 3 030 219 -319 923 -319 923 -208 465 -345 847 137 382 208 465
  Bidrag till vissa handikappåtgärder inom                        
16 01 016 utbildningsområdet m.m.     145 618   -938   144 680 137 396 -8 222 -8 222 -7 284 -10 380 3 096 7 284
2 Universitet och högskolor         1 385 154 37 174 248 0 -317 182 0 38 242 220 37 185 925 11 677 11 677 -1 056 295 -1 157 358 101 063 1 056 295
16 02 001 Högskoleverket     5 015 177 031       182 046 177 010 -21 -21 -5 037 -10 348 5 311 5 037
16 02 002 Verket för högskoleservice   -183 19 957       19 774 19 932 -25 -25 158 -441 599 -158
16 02 003 Uppsala universitet: Grundutbildning 165 176 1 393 036   -26 655   1 531 557 1 400 645 7 609 7 609 -130 912 -130 912 0 130 912
16 02 004 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning   1 717 156       1 717 156 1 717 156 0 0 0 0 0 0

14

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
16 02 005 Lunds universitet: Grundutbildning   1 756 694       1 756 694 1 756 694 0 0 0 0 0 0
16 02 006 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning 82 000 1 754 167       1 836 167 1 754 167 0 0 -82 000 -82 000 0 82 000
16 02 007 Göteborgs universitet: Grundutbildning   1 770 474       1 770 474 1 770 474 0 0 0 0 0 0
16 02 008 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning   1 319 593       1 319 593 1 319 593 0 0 0 0 0 0
16 02 009 Stockholms universitet: Grundutbildning 252 666 1 601 402   -93 177   1 760 891 1 516 538 -84 864 -84 864 -244 353 -244 353 0 244 353
16 02 010 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning   1 373 807       1 373 807 1 373 807 0 0 0 0 0 0
16 02 011 Umeå universitet: Grundutbildning 64 779 1 206 975       1 271 754 1 249 804 42 829 42 829 -21 950 -21 950 0 21 950
16 02 012 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning   935 352       935 352 935 352 0 0 0 0 0 0
16 02 013 Linköpings universitet: Grundutbildning 79 009 1 295 829       1 374 838 1 345 785 49 956 49 956 -29 053 -29 053 0 29 053
16 02 014 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning   695 834       695 834 695 834 0 0 0 0 0 0
16 02 015 Karolinska institutet: Grundutbildning 71 160 704 019   -10 263   764 916 675 539 -28 480 -28 480 -89 377 -89 377 0 89 377
16 02 016 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning   1 201 613       1 201 613 1 201 613 0 0 0 0 0 0
16 02 017 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning 0 1 063 687       1 063 687 1 063 687 0 0 0 0 0 0
16 02 018 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning   999 582       999 582 999 582 0 0 0 0 0 0
16 02 019 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning 102 149 628 702   -41 934   688 917 601 031 -27 671 -27 671 -87 886 -87 886 0 87 886
16 02 020 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning   322 059       322 059 322 059 0 0 0 0 0 0
16 02 021 Karlstads universitet: Grundutbildning 17 057 591 229       608 286 608 286 17 057 17 057 0 0 0 0
16 02 022 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning   189 142       189 142 189 142 0 0 0 0 0 0
16 02 023 Linnéuniversitetet: Grundutbildning 43 766 958 670       1 002 436 1 002 436 43 766 43 766 0 0 0 0
16 02 024 Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning   266 652       266 652 266 652 0 0 0 0 0 0
16 02 025 Örebro universitet: Grundutbildning 41 449 664 018       705 467 687 935 23 917 23 917 -17 532 -17 532 0 17 532
16 02 026 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning   207 485       207 485 207 485 0 0 0 0 0 0
16 02 027 Mittuniversitetet: Grundutbildning   515 111       515 111 515 111 0 0 0 0 0 0
16 02 028 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning   190 623       190 623 190 623 0 0 0 0 0 0
16 02 029 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning   297 326       297 326 297 326 0 0 0 0 0 0
16 02 030 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning   80 617       80 617 80 617 0 0 0 0 0 0
16 02 031 Malmö högskola: Grundutbildning 77 255 874 647       951 902 890 451 15 804 15 804 -61 451 -61 451 0 61 451
16 02 032 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning   101 332       101 332 101 332 0 0 0 0 0 0
16 02 033 Mälardalens högskola: Grundutbildning 82 991 589 894   -23 925   648 960 588 250 -1 644 -1 644 -60 709 -60 709 0 60 709
16 02 034 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning   75 382       75 382 75 382 0 0 0 0 0 0
16 02 035 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning   49 438       49 438 49 438 0 0 0 0 0 0
16 02 036 Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning   113 295       113 295 113 535 240 240 240 240 0 -240

15

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
16 02 037 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning   86 840       86 840 86 840 0 0 0 0 0 0
16 02 038 Högskolan i Borås: Grundutbildning   441 487       441 487 441 487 0 0 0 0 0 0
16 02 039 Högskolan Dalarna: Grundutbildning   430 234       430 234 430 234 0 0 0 0 0 0
16 02 040 Högskolan på Gotland: Grundutbildning   136 410       136 410 136 410 0 0 0 0 0 0
16 02 041 Högskolan i Gävle: Grundutbildning 22 944 410 470       433 414 433 414 22 944 22 944 0 0 0 0
16 02 042 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning   365 602       365 602 365 602 0 0 0 0 0 0
16 02 043 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning 23 425 344 199       367 624 363 778 19 579 19 579 -3 846 -3 846 0 3 846
16 02 044 Högskolan i Skövde: Grundutbildning 46 744 321 473   -14 829   353 389 306 523 -14 950 -14 950 -46 866 -46 866 0 46 866
16 02 045 Högskolan Väst: Grundutbildning 11 316 343 014       354 330 350 391 7 377 7 377 -3 939 -3 939 0 3 939
16 02 046 Konstfack: Grundutbildning   130 543       130 543 130 543 0 0 0 0 0 0
16 02 047 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning   59 694       59 694 59 694 0 0 0 0 0 0
16 02 048 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning   136 440       136 440 136 440 0 0 0 0 0 0
16 02 049 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning   18 358       18 358 18 358 0 0 0 0 0 0
16 02 050 Södertörns högskola: Grundutbildning 26 938 371 806       398 744 398 744 26 938 26 938 0 0 0 0
16 02 051 Försvarshögskolan: Grundutbildning   22 675       22 675 22 675 0 0 0 0 0 0
16 02 052 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. 51 399 2 692 546   -42 018   2 701 927 2 680 482 -12 064 -12 064 -21 444 -102 220 80 776 21 444
16 02 053 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 117 463 479 520   -64 382   532 601 382 591 -96 929 -96 929 -150 011 -164 388 14 377 150 011
  Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa                          
16 02 054 högskolor   487 804       487 804 487 804 0 0 0 0 0 0
16 02 055 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 636 2 193 303       2 193 939 2 193 612 309 309 -327 -327 0 327
3 Forskning   68 418 5 546 201 0 -11 596 0 5 603 023 5 537 499 -8 702 -8 702 -65 524 -242 595 177 071 65 524
16 03 001 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 46 473 4 348 279       4 394 752 4 368 539 20 260 20 260 -26 212 -156 660 130 448 26 212
16 03 002 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer   260 061       260 061 250 690 -9 371 -9 371 -9 371 -22 374 13 003 9 371
16 03 003 Vetenskapsrådet: Förvaltning 2 226 115 730       117 956 116 971 1 241 1 241 -985 -4 457 3 472 985
16 03 004 Rymdforskning 4 778 94 759       99 537 100 057 5 298 5 298 520 -4 218 4 738 -520
16 03 005 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer   108 791       108 791 110 447 1 656 1 656 1 656 -3 784 5 440 -1 656
16 03 006 Institutet för rymdfysik -1 389 47 793       46 404 47 510 -283 -283 1 106 -328 1 434 -1 106
16 03 007 Kungl. biblioteket -5 348 328 330       322 982 326 660 -1 670 -1 670 3 678 -6 172 9 850 -3 678
16 03 008 Polarforskningssekretariatet 7 493 36 861       44 354 25 632 -11 229 -11 229 -18 721 -20 564 1 843 18 721
16 03 009 Sunet   42 740       42 740 42 740 0 0 0 -2 137 2 137 0
16 03 010 Centrala etikprövningsnämnden 3 509 9 018   -3 242   9 285 6 007 -3 011 -3 011 -3 279 -3 550 271 3 279

16

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
16 03 011 Regionala etikprövningsnämnder 8 561 39 380   -7 391   40 550 31 646 -7 734 -7 734 -8 904 -9 905 1 001 8 904
16 03 012 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 115 114 459   -963   115 611 110 600 -3 859 -3 859 -5 011 -8 445 3 434 5 011
4 Vissa gemensamma ändamål   8 819 104 992 0 -6 290 0 107 521 94 820 -10 172 -10 172 -12 701 -16 469 3 768 12 701
16 04 001 Internationella programkontoret för utbildningsområdet 2 770 57 559   -1 596   58 732 57 310 -249 -249 -1 422 -3 149 1 727 1 422
16 04 002 Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer   30 886       30 886 23 750 -7 136 -7 136 -7 136 -8 680 1 544 7 136
16 04 003 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 399 4 493   -1 384   5 508 4 745 252 252 -763 -898 135 763
  Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och                          
16 04 004 forskning 3 650 12 054   -3 309   12 395 9 015 -3 039 -3 039 -3 380 -3 742 362 3 380
Äldre anslag   40 346 0 0 -40 009 0 337 97 97 97 -240 -240 0 240
16 02 051 2010 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning 240 0       240   0 0 -240 -240 0 240
16 01 016 2009 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning 5 406 0   -5 406   0   0 0 0 0 0 0
16 25 02 2008 Myndigheten för skolutveckling 397     -397   0   0 0 0 0   0
  Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre                          
16 25 78 2008 utbildning 18 488 0   -18 488   0   0 0 0 0 0 0
16 25 84 2008 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. 15 815 0   -15 718   97 97 97 97 0 0 0 0
UO 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 111 019 12 194 817 15 000 -18 424 0 12 302 412 11 951 737 -243 080 -258 080 -350 675 -496 273 145 598 350 675
1 Kulturområdesövergripande                            
verksamhet   31 908 1 705 768 0 -1 562 0 1 736 114 1 711 006 5 238 5 238 -25 107 -77 051 51 944 25 107
17 01 001 Statens kulturråd 961 45 906       46 867 45 582 -324 -324 -1 285 -3 580 2 295 1 285
  Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt                          
17 01 002 internationellt kulturutbyte och samarbete 1 815 213 478       215 293 212 346 -1 132 -1 132 -2 947 -9 204 6 257 2 947
17 01 003 Skapande skola 4 921 150 079   -1 562   153 438 153 438 3 359 3 359 0 -4 502 4 502 0
17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 557 35 983   0   36 540 35 642 -341 -341 -898 -1 978 1 080 898
17 01 005 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 23 654 9 898       33 552 15 215 5 317 5 317 -18 336 -18 633 297 18 336
17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet   1 241 077       1 241 077 1 239 491 -1 586 -1 586 -1 586 -38 819 37 233 1 586
17 01 007 Myndigheten för kulturanalys   9 347       9 347 9 292 -55 -55 -55 -335 280 55
2 Teater, dans och musik   5 486 1 231 062 0 0 0 1 236 548 1 229 313 -1 749 -1 749 -7 235 -15 822 8 587 7 235

17

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
  Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus,                          
17 02 001 Drottningholms slottsteater och Voksenåsen   944 815       944 815 944 815 0 0 0 0 0 0
17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 5 486 166 503       171 989 165 560 -943 -943 -6 429 -11 424 4 995 6 429
17 02 003 Statens musikverk   119 744       119 744 118 937 -807 -807 -807 -4 399 3 592 807
3 Litteraturen, läsandet och språket   4 800 278 357 0 0 0 283 157 278 695 338 338 -4 462 -8 606 4 144 4 462
17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 3 638 123 682       127 320 126 552 2 870 2 870 -767 -767 0 767
17 03 002 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 430 85 272       85 702 83 109 -2 163 -2 163 -2 593 -5 151 2 558 2 593
  Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och                          
17 03 003 litteratur   16 548       16 548 16 548 0 0 0 0 0 0
17 03 004 Institutet för språk- och folkminnen 733 52 855       53 588 52 487 -368 -368 -1 101 -2 687 1 586 1 101
4 Bildkonst, arkitektur, form och                            
design   1 036 79 339 0 -1 003 0 79 372 79 005 -334 -334 -367 -2 748 2 381 367
17 04 001 Statens konstråd -193 7 788       7 595 7 610 -178 -178 16 -218 234 -16
17 04 002 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 1 003 33 100   -1 003   33 100 32 731 -369 -369 -369 -1 362 993 369
17 04 003 Nämnden för hemslöjdsfrågor 3 11 252       11 255 11 255 3 3 0 -338 338 0
17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet 224 27 199       27 423 27 409 210 210 -14 -830 816 14
5 Kulturskaparnas villkor   1 378 343 772 0 -2 0 345 148 343 056 -716 -716 -2 092 -12 284 10 192 2 092
17 05 001 Konstnärsnämnden 527 18 015   -2   18 540 17 908 -107 -107 -632 -1 172 540 632
17 05 002 Ersättningar och bidrag till konstnärer 851 325 757       326 608 325 148 -609 -609 -1 460 -11 112 9 652 1 460
6 Arkiv   8 724 343 653 0 0 0 352 377 343 884 231 231 -8 494 -22 294 13 800 8 494
17 06 001 Riksarkivet 8 724 343 653   0   352 377 343 884 231 231 -8 494 -22 294 13 800 8 494
7 Kulturmiljö   1 305 922 228 0 0 0 923 533 921 258 -970 -970 -2 275 -16 142 13 867 2 275
17 07 001 Riksantikvarieämbetet 1 764 210 510       212 274 207 633 -2 877 -2 877 -4 641 -10 956 6 315 4 641
17 07 002 Bidrag till kulturmiljövård -459 251 718       251 259 253 625 1 907 1 907 2 366 -5 186 7 552 -2 366
17 07 003 Kyrkoantikvarisk ersättning   460 000       460 000 460 000 0 0 0 0 0 0
8 Museer och utställningar   19 174 1 296 722 0 -8 681 0 1 307 215 1 286 475 -10 247 -10 247 -20 740 -53 194 32 454 20 740
17 08 001 Centrala museer: Myndigheter 16 205 932 932   -6 821   942 316 926 455 -6 477 -6 477 -15 861 -45 723 29 862 15 861

18

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
17 08 002 Centrala museer: Stiftelser   235 081       235 081 235 081 0 0 0 0 0 0
17 08 003 Bidrag till vissa museer 1 000 42 213   -1 000   42 213 41 213 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 1 000
17 08 004 Riksutställningar 2 194 43 071   -780   44 485 40 992 -2 079 -2 079 -3 493 -4 785 1 292 3 493
17 08 005 Forum för levande historia -305 43 345       43 040 42 734 -611 -611 -305 -1 605 1 300 305
  Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa                          
17 08 006 kulturföremål 80 80   -80   80   -80 -80 -80 -80 0 80
9 Trossamfund   851 55 131 0 0 0 55 982 55 284 153 153 -698 -2 450 1 752 698
17 09 001 Nämnden för statligt stöd till trossamfund -164 4 899       4 735 4 947 48 48 212 -33 245 -212
17 09 002 Stöd till trossamfund 1 016 50 232       51 248 50 337 105 105 -911 -2 418 1 507 911
10 Film   10 287 324 15 000 0 0 302 334 302 334 15 010 10 0 0 0 0
17 10 001 Filmstöd 10 287 324 15 000     302 334 302 334 15 010 10 0 0 0 0
11 Medier   590 166 252 0 -590 0 166 252 165 713 -539 -539 -539 -4 806 4 267 539
17 11 001 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland 590 21 261   -590   21 261 21 261 0 0 0 0 0 0
17 11 002 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen   2 173       2 173 2 173 0 0 0 0 0 0
17 11 003 Avgift till europeiska audiovisuella observatoriet   583       583 316 -267 -267 -267 -267 0 267
17 11 004 Statens medieråd   16 779       16 779 16 710 -69 -69 -69 -572 503 69
17 11 005 Stöd till taltidningar   125 456       125 456 125 253 -203 -203 -203 -3 967 3 764 203
12 Ungdomspolitik   3 900 277 551 0 -139 0 281 313 280 220 2 669 2 669 -1 093 -1 906 813 1 093
17 12 001 Ungdomsstyrelsen 662 27 111       27 773 27 126 15 15 -647 -1 460 813 647
17 12 002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 3 239 250 440   -139   253 540 253 094 2 654 2 654 -446 -446 0 446
13 Folkrörelsepolitik   22 671 1 832 921 0 -1 994 0 1 853 598 1 582 374 -250 547 -250 547 -271 224 -271 224 0 271 224
17 13 001 Stöd till idrotten 574 1 704 851   -574   1 704 851 1 454 728 -250 123 -250 123 -250 123 -250 123 0 250 123
17 13 002 Bidrag till allmänna samlingslokaler 20 290 32 164       52 454 31 603 -561 -561 -20 851 -20 851 0 20 851
17 13 003 Bidrag för kvinnors organisering 129 28 163   -129   28 163 28 086 -77 -77 -77 -77 0 77
17 13 004 Stöd till friluftsorganisationer 440 27 785   -440   27 785 27 785 0 0 0 0 0 0
17 13 005 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 387 15 000       15 387 15 386 386 386 0 0 0 0
17 13 006 Insatser för den ideella sektorn 851 24 958   -851   24 958 24 785 -173 -173 -173 -173 0 173

19

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
14 Folkbildning   4 348 3 328 154 0 -4 348 0 3 328 154 3 325 369 -2 785 -2 785 -2 785 -2 785 0 2 785
17 14 001 Bidrag till folkbildningen   3 274 817       3 274 817 3 274 817 0 0 0 0 0 0
17 14 002 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning 4 348 37 555 -1 000 -4 348   36 555 33 770 -3 785 -2 785 -2 785 -2 785 0 2 785
17 14 003 Bidrag till kontakttolkutbildning   15 782 1 000     16 782 16 782 1 000 0 0 0 0 0
15 Tillsyn av spelmarknaden   1 243 46 583 0 0 0 47 826 44 027 -2 556 -2 556 -3 798 -5 195 1 397 3 798
17 15 001 Lotteriinspektionen 1 243 46 583       47 826 44 027 -2 556 -2 556 -3 798 -5 195 1 397 3 798
Äldre anslag   3 594 0 0 -105 0 3 489 3 723 3 723 3 723 234 234 0 -234
  Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och                          
17 02 002 2010 lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 1 616 0       1 616 1 616 1 616 1 616 0 0 0 0
17 03 001 2010 Bidrag till biblioteksverksamhet 400 0       400 400 400 400 0 0 0 0
17 04 004 2010 Främjande av hemslöjden 208 0   -1   207 207 207 207 0 0 0 0
17 08 003 2010 Bidrag till regionala museer 1 548 0       1 548 1 500 1 500 1 500 -48 -48 0 48
17 11 001 2010 Statens biografbyrå -282 0       -282   0 0 282 282 0 -282
  Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska                          
17 11 003 2010 utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete 104 0   -104   0   0 0 0 0 0 0
UO 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik 184 869 1 282 195 11 200 -120 724 0 1 357 539 1 109 988 -172 207 -183 407 -247 552 -296 778 49 226 247 552
1 Bostadsmarknad   139 727 356 803 -6 000 -115 196 0 375 335 190 890 -165 913 -159 913 -184 445 -204 039 19 594 184 445
18 01 001 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader 4 912 17 702   -4 380   18 234 13 235 -4 467 -4 467 -4 999 -5 530 531 4 999
18 01 002 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 64 050 99 500   -64 050   99 500 -718 -100 218 -100 218 -100 218 -100 218 0 100 218
18 01 003 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 21 185 48 970 -6 000 -21 185   42 970 1 265 -47 705 -41 705 -41 705 -41 705 0 41 705
18 01 004 Räntebidrag m.m. 49 580 190 631   -25 580   214 631 177 109 -13 522 -13 522 -37 522 -56 585 19 063 37 522
2 Hållbart samhällsbyggande   17 590 738 007 17 200 -3 885 0 768 912 747 782 9 775 -7 425 -21 130 -43 059 21 929 21 130
18 02 001 Boverket 7 870 175 449   -2 244   181 075 169 543 -5 906 -5 906 -11 532 -16 795 5 263 11 532
18 02 002 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder -709 32 802       32 093 31 765 -1 037 -1 037 -328 -1 312 984 328
18 02 003 Statens geotekniska institut 652 32 102       32 754 32 466 364 364 -289 -1 252 963 289
18 02 004 Lantmäteriet 8 970 489 135 17 200 -1 090   514 216 506 194 17 059 -141 -8 022 -22 485 14 463 8 022

20

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

          Ingående                       Utgående
          ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
          belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
                    medel     medel medel medel    
          (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
                    MÖ)              
18 02 005 Statens va-nämnd     806 8 519   -551   8 774 7 814 -705 -705 -960 -1 216 256 960
3 Konsumentpolitik         4 852 187 385 0 -725 0 191 513 187 475 90 90 -4 038 -11 741 7 703 4 038
18 03 001 Marknadsdomstolen     275 10 265   0   10 540 9 758 -507 -507 -782 -1 090 308 782
18 03 002 Konsumentverket     2 652 110 669   -200   113 121 111 285 616 616 -1 835 -7 368 5 533 1 835
18 03 003 Allmänna reklamationsnämnden   1 515 29 607       31 122 30 601 994 994 -521 -1 409 888 521
18 03 004 Fastighetsmäklarnämnden   -114 15 011       14 897 14 307 -704 -704 -589 -1 039 450 589
18 03 005 Åtgärder på konsumentområdet   525 17 459   -525   17 459 17 149 -310 -310 -310 -834 524 310
18 03 006 Bidrag till miljömärkning av produkter     4 374       4 374 4 374 0 0 0 0 0 0
Äldre anslag         22 700 0 0 -919 0 21 780 -16 159 -16 159 -16 159 -37 940 -37 940 0 37 940
18 31 10 2008 Fonden för fukt- och mögelskador   6 419 0   -919   5 500 352 352 352 -5 148 -5 148 0 5 148
18 31 11 2006 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder 16 280 0       16 280 -16 512 -16 512 -16 512 -32 792 -32 792 0 32 792
UO 19 Regional tillväxt         721 433 3 509 701 0 -338 978 0 3 892 156 3 222 148 -287 553 -287 553 -670 008 -996 878 326 870 670 008
19 01 001 Regionala tillväxtåtgärder   98 672 1 515 837   -120 308   1 494 202 1 452 358 -63 479 -63 479 -41 844 -191 771 149 927 41 844
19 01 002 Transportbidrag     133 013 448 864   -133 013   448 864 376 737 -72 127 -72 127 -72 127 -94 570 22 443 72 127
  Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-                        
19 01 003 2013       146 102 1 545 000   -4 079   1 687 024 1 391 597 -153 403 -153 403 -295 427 -449 927 154 500 295 427
Äldre anslag         343 645 0 0 -81 579 0 262 066 1 456 1 456 1 456 -260 610 -260 610 0 260 610
  Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-                        
19 33 05 2008 2006       162 066 0       162 066   0 0 -162 066 -162 066 0 162 066
19 33 06 2006 Insatser med anledning av försvarsomställningen 181 579 0   -81 579   100 000 1 456 1 456 1 456 -98 544 -98 544 0 98 544
UO 20 Allmän miljö- och naturvård         1 074 472 5 128 861 15 500 -473 782 0 5 745 051 5 068 625 -60 236 -75 736 -676 426 -754 422 77 996 676 426
1 Miljöpolitik         656 235 4 580 460 15 500 -251 268 0 5 000 927 4 629 786 49 326 33 826 -371 141 -432 685 61 544 371 141
20 01 001 Naturvårdsverket     11 069 375 332   -595   385 806 375 038 -294 -294 -10 769 -29 536 18 767 10 769
20 01 002 Miljöövervakning m.m.     1 581 294 993   -1 581   294 993 286 833 -8 160 -8 160 -8 160 -17 010 8 850 8 160
20 01 003 Åtgärder för värdefull natur   29 003 829 952   -29 003   829 952 826 334 -3 618 -3 618 -3 618 -3 618 0 3 618
20 01 004 Sanering och återställning av förorenade områden 333 869 531 518   -176 869   688 518 656 211 124 693 124 693 -32 307 -32 307 0 32 307

21

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
20 01 005 Miljöforskning 430 91 878       92 308 90 964 -914 -914 -1 343 -1 343 0 1 343
20 01 006 Kemikalieinspektionen 5 082 189 448   -166   194 364 185 950 -3 498 -3 498 -8 413 -14 096 5 683 8 413
20 01 007 Internationellt miljösamarbete 1 603 141 031 15 500 -1 654   156 480 153 192 12 161 -3 339 -3 288 -7 519 4 231 3 288
20 01 008 Stockholms internationella miljöinstitut   11 928       11 928 11 928 0 0 0 -358 358 0
20 01 009 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 8 582 206 666   -5 668   209 580 207 805 1 139 1 139 -1 775 -7 975 6 200 1 775
20 01 010 Klimatanpassning 5 758 117 000   -6 914   115 844 115 362 -1 638 -1 638 -482 -3 482 3 000 482
20 01 011 Inspire 2 022 50 000       52 022 51 688 1 688 1 688 -334 -1 834 1 500 334
20 01 012 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 10 379 578 749   -10 379   578 749 562 366 -16 383 -16 383 -16 383 -16 383 0 16 383
20 01 013 Insatser för internationella klimatinvesteringar 8 135 228 100   -8 135   228 100 82 496 -145 604 -145 604 -145 604 -152 447 6 843 145 604
  Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med                          
20 01 014 Ryssland 3 472 60 000   -3 472   60 000 46 485 -13 515 -13 515 -13 515 -13 515 0 13 515
20 01 015 Hållbara städer 235 250 30 000   -6 832   258 418 138 193 108 193 108 193 -120 226 -120 226 0 120 226
20 01 016 Skydd av värdefull natur   742 000       742 000 741 744 -256 -256 -256 -256 0 256
20 01 017 Havs- och vattenmyndigheten   101 865       101 865 97 198 -4 667 -4 667 -4 667 -10 779 6 112 4 667
2 Miljöforskning   6 014 548 401 0 -592 0 553 824 531 375 -17 026 -17 026 -22 449 -38 901 16 452 22 449
  Forskningsrådet för miljö, areella näringar och                          
20 02 001 samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 1 964 46 135   -592   47 508 43 979 -2 156 -2 156 -3 529 -4 913 1 384 3 529
  Forskningsrådet för miljö, areella näringar och                          
20 02 002 samhällsbyggande: Forskning 4 050 502 266       506 316 487 396 -14 870 -14 870 -18 920 -33 988 15 068 18 920
Äldre anslag   412 223 0 0 -221 923 0 190 300 -92 536 -92 536 -92 536 -282 836 -282 836 0 282 836
20 01 011 2009 Miljöbilspremie 9 030     -9 030   0   0 0 0 0   0
20 34 10 2008 Stöd till klimatinvesteringar 403 193 0   -212 893   190 300 -92 536 -92 536 -92 536 -282 836 -282 836 0 282 836
UO 21 Energi   2 032 878 2 870 194 14 000 -363 450 0 4 553 623 2 917 967 47 773 33 773 -1 635 656 -1 671 401 35 745 1 635 656
21 01 001 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader 6 971 237 936       244 907 239 881 1 945 1 945 -5 025 -12 163 7 138 5 025
21 01 002 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. 24 765 140 000   -24 765   140 000 126 336 -13 664 -13 664 -13 664 -13 664 0 13 664
21 01 003 Insatser för uthållig energianvändning 64 245 119 909   -18 245   165 909 133 723 13 814 13 814 -32 186 -32 186 0 32 186
21 01 004 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 28 498 70 000       98 498 87 358 17 358 17 358 -11 140 -11 140 0 11 140

22

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
21 01 005 Energiforskning 942 208 1 315 804   -13 432   2 244 580 1 173 914 -141 890 -141 890 -1 070 667 -1 070 667 0 1 070 667
  Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av                        
21 01 006 Barsebäcksverket 10 809 184 000   -10 809   184 000 188 990 4 990 4 990 4 990 -13 410 18 400 -4 990
21 01 007 Planeringsstöd för vindkraft m.m. 52 460 20 000   -15 544   56 916 41 082 21 082 21 082 -15 834 -15 834 0 15 834
21 01 008 Stöd för installation av solvärme 42 840 25 000   -7 840   60 000 20 321 -4 679 -4 679 -39 679 -39 679 0 39 679
21 01 009 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader 7 776 90 217 14 000 -5 077   106 916 92 599 2 382 -11 618 -14 317 -17 024 2 707 14 317
21 01 010 Energiteknik 115 389 122 000   -5 605   231 784 72 071 -49 929 -49 929 -159 713 -159 713 0 159 713
21 01 011 Elberedskap 14 776 250 000       264 776 235 884 -14 116 -14 116 -28 892 -36 392 7 500 28 892
21 01 012 Energieffektiviseringsprogram 60 010 270 000       330 010 275 968 5 968 5 968 -54 042 -54 042 0 54 042
21 01 013 Avgifter till internationella organisationer   25 328       25 328 19 587 -5 741 -5 741 -5 741 -5 741 0 5 741
Äldre anslag   662 132 0 0 -262 132 0 400 000 210 253 210 253 210 253 -189 747 -189 747 0 189 747
21 01 008 2010 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. 602 751 0   -202 751   400 000 210 253 210 253 210 253 -189 747 -189 747 0 189 747
21 01 008 2009 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler 38 296     -38 296   0   0 0 0 0   0
  Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i                        
21 01 011 2009 småhus 20 926     -20 926   0   0 0 0 0   0
21 35 07 2004 Introduktion av ny energiteknik 159     -159   0   0 0 0 0   0
UO 22 Kommunikationer   1 970 997 40 124 753 0 -647 275 0 41 448 476 38 709 856 -1 414 897 -1 414 897 -2 738 620 -6 315 775 3 577 155 2 738 620
1 Transportpolitik   1 807 210 39 763 622 0 -609 747 0 40 961 085 38 258 477 -1 505 145 -1 505 145 -2 702 608 -6 270 205 3 567 597 2 702 608
22 01 001 Väghållning 1 076 626 20 702 367   -377 641   21 401 353 19 360 841 -1 341 526 -1 341 526 -2 040 511 -4 079 248 2 038 737 2 040 511
22 01 002 Banhållning 318 550 12 824 814   -34 118   13 109 247 13 474 822 650 008 650 008 365 575 -909 486 1 275 061 -365 575
22 01 003 Trafikverket 31 131 1 532 046   -5 080   1 558 097 1 416 446 -115 600 -115 600 -141 651 -187 612 45 961 141 651
22 01 004 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. 800 143 308   -800   143 308 143 308 0 0 0 0 0 0
22 01 005 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.   62 284       62 284 62 284 0 0 0 0 0 0
22 01 006 Driftbidrag till icke statliga flygplatser   103 013       103 013 102 976 -37 -37 -37 -37 0 37
22 01 007 Trafikavtal 31 077 831 000   -31 077   831 000 771 384 -59 616 -59 616 -59 616 -142 716 83 100 59 616
22 01 008 Viss internationell verksamhet -2 25 085       25 083 25 000 -85 -85 -83 -835 752 83
22 01 009 Statens väg- och transportforskningsinstitut   40 509       40 509 39 013 -1 496 -1 496 -1 496 -2 711 1 215 1 496
  Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska                        
22 01 010 nätverk 313 559 348 500       662 059 489 719 141 219 141 219 -172 340 -207 190 34 850 172 340

23

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
22 01 011 Trängselskatt i Stockholm 25 767 832 523   -9 121   849 169 425 374 -407 149 -407 149 -423 795 -451 195 27 400 423 795
22 01 012 Transportstyrelsen 686 2 257 705   -144 245   2 114 146 1 889 011 -368 694 -368 694 -225 135 -283 840 58 705 225 135
22 01 013 Trafikanalys 9 016 60 468   -7 666   61 818 58 300 -2 168 -2 168 -3 518 -5 334 1 816 3 518
2 Politiken för                            
informationssamhället   118 775 361 131 0 -31 606 0 448 300 423 877 62 746 62 746 -24 423 -33 981 9 558 24 423
  Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa                        
22 02 001 myndighetsuppgifter 997 25 372       26 369 25 826 454 454 -543 -1 304 761 543
22 02 002 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade 23 049 148 749   -18 587   153 211 146 986 -1 763 -1 763 -6 225 -10 687 4 462 6 225
22 02 003 Grundläggande betaltjänster 304 49 000   -304   49 000 48 620 -380 -380 -380 -1 715 1 335 380
22 02 004 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. 12 715 18 010   -12 715   18 010 17 444 -566 -566 -566 -566 0 566
22 02 005 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 81 710 120 000       201 710 185 001 65 001 65 001 -16 709 -19 709 3 000 16 709
Äldre anslag   45 012 0 0 -5 922 0 39 090 27 502 27 502 27 502 -11 588 -11 588 0 11 588
22 01 001 2010 Vägverket: Administration 23 097 0       23 097 20 359 20 359 20 359 -2 738 -2 738 0 2 738
22 01 003 2010 Banverket: Administration 6 718 0       6 718 3 973 3 973 3 973 -2 745 -2 745 0 2 745
22 01 008 2010 Sjöfartsregistret 1 0   -1   0   0 0 0 0 0 0
22 01 009 2010 Rederinämnden: Administration 959 0   -959   0   0 0 0 0 0 0
22 01 011 2010 Rikstrafiken: Administration 5 640 0   -4 801   839 839 839 839 0 0 0 0
22 01 015 2010 Statens institut för kommunikationsanalys 162 0   -162   0   0 0 0 0 0 0
  Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband                        
22 36 05 2003 med utdelning från AB Swedcarrier m.m. 8 435 0       8 435 2 330 2 330 2 330 -6 105 -6 105 0 6 105
UO 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 6 406 479 17 866 635 24 500 -5 443 157 0 18 854 457 16 371 599 -1 495 036 -1 519 536 -2 482 858 -3 881 891 1 399 033 2 482 858
23 01 001 Skogsstyrelsen 7 805 362 563 -500     369 868 372 244 9 681 10 181 2 377 -8 500 10 877 -2 377
23 01 002 Insatser för skogsbruket 59 957 223 070   -12 033   270 994 261 382 38 312 38 312 -9 612 -9 612 0 9 612
23 01 003 Internationellt skogssamarbete 150 1 397   -150   1 397 1 208 -189 -189 -189 -231 42 189
23 01 004 Statens veterinärmedicinska anstalt 2 512 118 047 -500     120 059 117 276 -771 -271 -2 783 -6 324 3 541 2 783
23 01 005 Bidrag till veterinär fältverksamhet   104 617 -5 000     99 617 99 617 -5 000 0 0 0 0 0
23 01 006 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder -6 12 933   -80   12 847 12 466 -467 -467 -382 -770 388 382
23 01 007 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 26 484 124 349 48 000 -26 490 0 172 342 161 955 37 606 -10 394 -10 387 -16 117 5 730 10 387

24

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
23 01 008 Ersättningar för viltskador m.m. 5 050 47 778   -5 050   47 778 44 705 -3 073 -3 073 -3 073 -4 506 1 433 3 073
23 01 009 Statens jordbruksverk 9 285 441 387 -1 000     449 672 446 125 4 738 5 738 -3 547 -17 230 13 683 3 547
23 01 010 Bekämpande av växtsjukdomar 22 8 000   -22   8 000 7 992 -8 -8 -8 -248 240 8
23 01 011 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 1 134 107 6 599 000   -1 134 107   6 599 000 6 347 512 -251 488 -251 488 -251 488 -911 388 659 900 251 488
23 01 012 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter 536 337 342 374   -536 337   342 374 195 227 -147 147 -147 147 -147 147 -181 484 34 337 147 147
23 01 013 Finansiella korrigeringar m.m. 10 183 75 472   -10 183   75 472 48 373 -27 099 -27 099 -27 099 -29 363 2 264 27 099
23 01 014 Fiskeriverket 3 829 84 715       88 544 93 871 9 156 9 156 5 328 -3 144 8 472 -5 328
23 01 015 Strukturstöd till fisket m.m. 20 345 28 000   -438   47 907 22 425 -5 575 -5 575 -25 481 -28 281 2 800 25 481
23 01 016 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 101 470 70 000   -2 232   169 238 47 861 -22 139 -22 139 -121 377 -128 377 7 000 121 377
23 01 017 Fiskevård 99 12 416   -99   12 416 12 413 -3 -3 -3 -375 372 3
23 01 018 Livsmedelsverket 13 446 205 017 -500 -7 437   210 526 207 460 2 443 2 943 -3 066 -9 217 6 151 3 066
23 01 019 Livsmedelsstatistik 320 23 287       23 607 22 604 -683 -683 -1 004 -1 703 699 1 004
  Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-                          
23 01 020 budgeten   7 356       7 356 6 500 -856 -856 -856 -1 077 221 856
23 01 021 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 17 785 103 410 -3 000 -17 797   100 398 86 596 -16 814 -13 814 -13 802 -16 814 3 012 13 802
23 01 022 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 208 42 866   -221   42 853 39 439 -3 427 -3 427 -3 414 -4 699 1 285 3 414
23 01 023 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 2 045 445 3 380 698 -6 000 -1 679 230   3 740 913 2 990 953 -389 745 -383 745 -749 960 -1 045 752 295 792 749 960
  Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens                          
23 01 024 miljö och struktur 2 408 523 3 242 895   -2 010 341   3 641 077 2 534 714 -708 181 -708 181 -1 106 363 -1 430 653 324 290 1 106 363
23 01 025 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 903 26 830 -2 500 -903   24 330 23 406 -3 424 -924 -924 -1 729 805 924
23 01 026 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.   2 616 1 500     4 116 4 116 1 500 0 0 -78 78 0
23 01 027 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. -152 1 029 500     1 377 1 377 348 -152 0 -31 31 0
23 01 028 Främjande av rennäringen m.m. -1 155 117 915 -2 000 -5   114 756 114 684 -3 231 -1 231 -71 -3 608 3 537 71
23 01 029 Sveriges lantbruksuniversitet   1 653 413 -4 500     1 648 913 1 648 913 -4 500 0 0 0 0 0
  Forskningsrådet för miljö, areella näringar och                          
23 01 030 samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 3 526 401 758       405 284 396 757 -5 001 -5 001 -8 527 -20 580 12 053 8 527
23 01 031 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien   1 427       1 427 1 427 0 0 0 0 0 0
UO 24 Näringsliv   351 510 5 473 580 26 350 -160 752 0 5 690 688 5 368 310 -105 270 -131 620 -322 379 -503 587 181 208 322 379
1 Näringspolitik   313 261 5 071 220 0 -148 805 0 5 235 675 4 929 472 -141 748 -141 748 -306 204 -461 511 155 307 306 204
24 01 001 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader 4 163 143 009       147 172 146 706 3 697 3 697 -466 -4 756 4 290 466

25

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

            Ingående                       Utgående
            ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
            belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
                      medel     medel medel medel    
            (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
                      MÖ)              
24 01 002 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling -5 712 1 938 133       1 932 421 1 932 487 -5 646 -5 646 66 -58 078 58 144 -66
24 01 003 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.     468 231       468 231 468 231 0 0 0 0 0 0
24 01 004 Tillväxtverket       357 358 942       359 299 366 723 7 781 7 781 7 424 -3 344 10 768 -7 424
24 01 005 Näringslivsutveckling m.m.     137 426 641 009 -3 000 -46 211   729 224 512 948 -128 061 -125 061 -216 276 -248 326 32 050 216 276
24 01 006 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 208 78 748       78 956 78 085 -663 -663 -870 -3 232 2 362 870
24 01 007 Turistfrämjande         140 035       140 035 140 035 0 0 0 -4 306 4 306 0
  Sveriges geologiska undersökning: Geologisk                          
24 01 008 undersökningsverksamhet m.m.     6 149 180 334   -780   185 704 181 234 900 900 -4 469 -14 879 10 410 4 469
  Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig                          
24 01 009 forskning           5 673       5 673 5 673 0 0 0 0 0 0
  Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av                          
24 01 010 oljelagringsanläggningar, m.m.     150 8 501       8 651 7 841 -660 -660 -810 -1 660 850 810
24 01 011 Patentbesvärsrätten       -537 18 250       17 713 18 186 -64 -64 473 -75 548 -473
24 01 012 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer     -795 7 952 3 000     10 157 9 778 1 826 -1 174 -379 -777 398 379
24 01 013 Bidrag till terminologisk verksamhet       4 190       4 190 4 190 0 0 0 0 0 0
24 01 014 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader     923 24 481   -192   25 212 24 018 -463 -463 -1 194 -1 928 734 1 194
24 01 015 Rymdverksamhet       15 328 257 977       273 305 273 763 15 786 15 786 458 -7 281 7 739 -458
24 01 016 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien       8 327       8 327 8 327 0 0 0 0 0 0
24 01 017 Konkurrensverket       3 769 127 826       131 595 129 569 1 743 1 743 -2 025 -5 860 3 835 2 025
24 01 018 Konkurrensforskning       210 14 344       14 554 14 193 -151 -151 -361 -791 430 361
  Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av                          
24 01 019 kanalen           19 910       19 910 19 910 0 0 0 0 0 0
  Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt                          
24 01 020 ägda företag m.m.       84 705 42 950   -44 705   82 950 17 763 -25 187 -25 187 -65 187 -66 476 1 289 65 187
24 01 021 Kapitalinsatser i statliga bolag     38 213 1 000   -38 213   1 000   -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 1 000
24 01 022 Avgifter till vissa internationella organisationer   80 17 780   -80   17 780 16 017 -1 763 -1 763 -1 763 -3 541 1 778 1 763
24 01 023 Finansiering av rättegångskostnader     28 626 10 000   -18 626   20 000 177 -9 823 -9 823 -19 823 -20 823 1 000 19 823
  Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m                          
24 01 024 m.           110 000       110 000 110 000 0 0 0 -1 100 1 100 0
24 01 025 Avgifter till internationella organisationer       442 518       442 518 442 518 0 0 0 -13 276 13 276 0
24 01 026 Bolagsverket         1 100       1 100 1 100 0 0 0 0 0 0

26

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
2 Utrikeshandel, handels- och                            
investeringsfrämjande   32 630 402 360 26 350 -11 925 0 449 416 435 587 33 227 6 877 -13 828 -39 729 25 901 13 828
  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll:                          
24 02 001 Myndighetsverksamhet 335 22 759       23 094 22 120 -639 -639 -974 -1 657 683 974
24 02 002 Kommerskollegium 4 966 79 920   -2 585   82 301 79 179 -741 -741 -3 122 -5 520 2 398 3 122
24 02 003 Exportfrämjande verksamhet 25 149 193 889 22 300 -8 892   232 446 224 168 30 279 7 979 -8 278 -27 385 19 107 8 278
24 02 004 Investeringsfrämjande 1 733 58 863   0   60 596 58 833 -30 -30 -1 763 -3 529 1 766 1 763
24 02 005 Avgifter till internationella handelsorganisationer 447 15 417 4 050 -447   19 467 19 776 4 359 309 309 -1 638 1 947 -309
24 02 006 Bidrag till standardiseringen   31 512       31 512 31 512 0 0 0 0 0 0
Äldre anslag   5 619 0 0 -22 0 5 598 3 251 3 251 3 251 -2 347 -2 347 0 2 347
24 01 024 2010 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft 22 0   -22   0   0 0 0 0 0 0
24 01 026 2010 Avvecklingsanslag för Nutek, ITPS och Glesbygdsverket 5 598 0       5 598 3 251 3 251 3 251 -2 347 -2 347 0 2 347
UO 25 Allmänna bidrag till kommuner   1 414 88 024 654 0 0 0 88 026 068 88 023 356 -1 298 -1 298 -2 711 -118 729 116 018 2 711
25 01 001 Kommunalekonomisk utjämning -1 85 003 373       85 003 372 85 003 373 0 0 1 -25 500 25 501 -1
25 01 002 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader 0 3 017 231       3 017 231 3 014 600 -2 631 -2 631 -2 631 -93 148 90 517 2 631
  Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska                          
25 01 003 området   4 050       4 050 4 050 0 0 0 0 0 0
Äldre anslag   1 415 0 0 0 0 1 415 1 333 1 333 1 333 -82 -82 0 82
  Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och                          
25 48 02 2006 landsting 1 415 0       1 415 1 333 1 333 1 333 -82 -82 0 82
UO 26 Statsskuldsräntor m.m.   -206 309 25 970 000 10 500 000 -45 302 0 36 218 389 34 491 259 8 521 259 -1 978 741 -1 727 130 -4 323 430 2 596 300 1 727 130
26 01 001 Räntor på statsskulden -251 611 25 800 000 10 500 000     36 048 389 34 373 704 8 573 704 -1 926 296 -1 674 684 -4 254 684 2 580 000 1 674 684
26 01 002 Oförutsedda utgifter 9 064 10 000   -9 064   10 000 27 -9 973 -9 973 -9 973 -10 273 300 9 973
  Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med                          
26 01 003 upplåning och skuldförvaltning 35 238 160 000   -35 238   160 000 117 528 -42 472 -42 472 -42 472 -58 472 16 000 42 472
Äldre anslag   1 000 0 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 01 004 2009 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning 1 000     -1 000   0   0 0 0 0   0

27

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Tusental kronor

    Ingående                       Utgående
    ramöverförings       Medgivna Totalt   Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings
    belopp Statens budget Ändringsbudget Indragning överskridanden tilldelade Utfall Statens budget anvisade tilldelade tillgängliga kredit belopp
              medel     medel medel medel    
    (IB) (SB) (ÄB) (ID) (MÖ) (IB+SB+ÄB+ID+     (SB+ÄB)   1)    
              MÖ)              
UO 27 Avgiften till Europeiska unionen   -726 655 30 637 317 0 0 0 29 910 662 30 595 642 -41 675 -41 675 684 980 -2 378 751 3 063 731 -684 980
27 01 001 Avgiften till Europeiska unionen -726 655 30 637 317       29 910 662 30 595 642 -41 675 -41 675 684 980 -2 378 751 3 063 731 -684 980
(A) Summa Utgiftsområden (UO                            
1-27)   47 214 430 810 446 352 12 233 785 -39 374 827 235 171 830 754 911 801 478 156 -8 968 196 -21 201 981 -29 276 755 -63 007 645 33 730 890 29 276 755
(B) Förändring av                            
anslagsbehållningar exkl. UO 26     -1 475 121       -1 475 121 0 1 475 121 1 475 121 1 475 121 1 475 121   -1 475 121
(C) Förändring av                            
anslagsbehållningar UO 26     -33 300       -33 300 0 33 300 33 300 33 300 33 300   -33 300
(D) Summa utgifter (A+B+C)   47 214 430 808 937 931 12 233 785 -39 374 827 235 171 829 246 490 801 478 156 -7 459 775 -19 693 560 -27 768 334 -61 499 224 33 730 890 27 768 334
(E) Utgiftsområden exkl.                            
statsskuldsräntor m.m. (A+B-UO                            
26)   47 420 740 783 001 231 1 733 785 -39 329 525 235 171 793 061 401 766 986 897 -16 014 334 -17 748 119 -26 074 504 -57 209 094 31 134 590 26 074 504
(F) Myndigheters m.fl. in- och                            
utlåning i Riksgäldskontoret,                            
netto     -4 473 000       -4 473 000 1 600 422 6 073 422 6 073 422 6 073 422 6 073 422    
(G) Kassamässig korrigering     22 319 000       22 319 000 1 537 200 -20 781 800 -20 781 800 -20 781 800 -20 781 800    
(H) Budgetens utgifter m.m.                            
(D+F+G)   47 214 430 826 783 931 12 233 785 -39 374 827 235 171 847 092 490 804 615 778 -22 168 153 -34 401 938 -42 476 712 -76 207 602 33 730 890 42 476 712
(I) Ålderspensionssystemet vid                            
sidan av budgeten     222 223 000         222 003 446 -219 554          
(J) Takbegränsade utgifter (E+I)     1 005 224 231         988 990 343 -16 233 888          
(K) Marginal till utgiftstaket     57 775 769         74 009 657 16 233 888          
(L) Utgiftstak (J+K)     1 063 000 000         1 063 000 000 0          

28

Till toppen