Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Årsredovisning för staten 2010

Skrivelse 2010/11:101

Bilaga 1

Specifikation av inkomster på statens budget

Skr. 2011/12:101 BILAGA 1

Bilaga 1 Specifikation av inkomster på statens budget för budgetåret 2011

Tusental kronor

      Beräknat utfall Skillnad mot Beräknat utfall  
Inkomsttitel Statens budget 2011 statens budget 2010 Utfall 2009
  Skatt på arbete 892 448 688 908 713 343 16 264 655 873 916 854 867 104 227
1100 Direkta skatter på arbete 481 310 913 490 522 960 9 212 047 474 699 216 475 659 623
1110 Inkomstskatter 570 277 212 586 373 059 16 095 847 565 325 170 551 237 046
1111 Statlig inkomstskatt 41 812 494 45 115 688 3 303 194 42 475 065 40 087 111
1115 Kommunal inkomstskatt 528 464 718 541 257 371 12 792 653 522 850 104 511 149 935
1120 Allmän pensionsavgift 93 445 550 93 714 513 268 963 89 174 917 86 844 918
1121 Allmän pensionsavgift 93 445 550 93 714 513 268 963 89 174 917 86 844 918
1130 Artistskatt 131 277 85 105 -46 172 89 492 127 277
1131 Artistskatt 131 277 85 105 -46 172 89 492 127 277
1140 Skattereduktioner -182 543 126 -189 649 717 -7 106 591 -179 890 363 -162 549 618
1141 Allmän pensionsavgift -92 650 601 -93 682 280 -1 031 679 -89 144 246 -86 815 386
1144 Fastighetsavgift -108 000 -128 706 -20 706 -128 706 -107 616
1149 Bredband 0 0 0 0 0
1151 Sjöinkomst -77 846 -72 398 5 448 -72 398 -76 951
1152 Stormskador 0 0 0 0 0
1153 Jobbskatteavdrag -79 312 179 -80 431 333 -1 119 154 -76 811 818 -65 195 113
1154 Husarbeten -10 394 500 -15 335 000 -4 940 500 -13 733 196 -10 354 553
1200 Indirekta skatter på arbete 411 137 775 418 190 383 7 052 608 399 217 637 391 444 605
1210 Arbetsgivaravgifter 417 081 880 428 092 077 11 010 197 403 863 161 392 446 069
1211 Sjukförsäkringsavgift 62 440 377 63 318 135 877 758 71 292 260 78 630 661
1212 Föräldraförsäkringsavgift 27 364 309 27 729 437 365 128 26 354 633 25 764 217
1213 Arbetsskadeavgift 8 458 059 8 570 999 112 940 8 146 042 7 963 507
1214 Ålderspensionsavgift 136 881 068 140 075 747 3 194 679 132 234 046 128 750 830
1215 Efterlevandepensionsavgift 14 552 837 14 771 411 218 574 20 362 331 19 904 902
1216 Arbetsmarknadsavgift 35 671 989 36 752 128 1 080 139 55 443 334 28 324 781
1217 Allmän löneavgift 114 805 713 115 399 810 594 097 71 830 721 87 177 619
1218 Ofördelade avgifter 0 1 042 363 1 042 363 471 777 -859 871
1219 Nedsatta avgifter 16 907 528 20 432 046 3 524 518 17 728 017 16 789 424
1240 Egenavgifter 12 494 479 13 494 416 999 937 12 207 425 11 573 041
1241 Sjukförsäkringsavgift 1 320 644 1 577 157 256 513 1 594 902 2 609 416
1242 Föräldraförsäkringsavgift 921 734 947 286 25 552 872 753 833 737
1243 Arbetsskadeavgift 284 602 292 690 8 088 269 658 257 554
1244 Ålderspensionsavgift, netto 4 612 998 4 944 947 331 949 4 555 888 4 195 628
1245 Efterlevandepensionsavgift 712 621 503 549 -209 072 674 148 643 169
1246 Arbetsmarknadsavgift 532 541 -131 433 -663 974 568 616 189 004
1247 Allmän löneavgift 2 455 504 3 974 585 1 519 081 2 392 266 2 761 804
1248 Ofördelade avgifter 0 0 0 0 0

3

Skr. 2011/12:101 BILAGA 1

Tusental kronor

      Beräknat utfall Skillnad mot Beräknat utfall  
Inkomsttitel Statens budget 2011 statens budget 2010 Utfall 2009
1249 Nedsatta avgifter 1 653 835 1 385 633 -268 202 1 279 195 82 728
1260 Avgifter till pensionssystemet -27 981 675 -28 876 935 -895 260 -26 423 866 -25 350 281
1261 Avgifter till pensionssystemet -27 981 675 -28 876 935 -895 260 -26 423 866 -25 350 281
1270 Särskild löneskatt 34 440 143 34 220 883 -219 260 33 089 814 32 462 116
1271 Pensionskostnader, företag 27 933 051 28 301 322 368 271 26 790 043 26 305 450
1272 Pensionskostnader, staten 3 318 715 3 139 597 -179 118 3 470 348 3 238 693
1273 Förvärvsinkomster 2 039 478 1 679 375 -360 103 1 835 085 1 917 093
1274 Egenföretagare 1 148 899 1 100 589 -48 310 994 338 1 000 880
1275 Övrigt 0 0 0 0 0
1280 Nedsättningar -25 711 363 -29 692 762 -3 981 399 -24 647 834 -20 556 157
1281 Sjöfartsstöd -1 854 000 -1 711 583 142 417 -1 818 797 -1 925 740
1282 Arbetsgivaravgifter -16 907 528 -20 432 046 -3 524 518 -17 728 017 -16 789 424
1283 Egenavgifter, generell nedsättning -1 571 456 -1 296 351 275 105 -1 194 353 0
1284 Egenavgifter, regional nedsättning -82 379 -89 283 -6 904 -84 841 -82 728
1285 Nystartjobb -5 296 000 -6 163 499 -867 499 -3 821 825 -1 758 266
1290 Tjänstegruppliv 814 311 952 703 138 392 1 128 937 869 818
1291 Tjänstegruppliv 814 311 952 703 138 392 1 128 937 869 818
1300 Skatt på kapital 189 705 659 187 003 837 -2 701 822 191 456 362 160 237 196
1310 Skatt på kapital, hushåll 32 935 496 23 834 712 -9 100 784 34 542 717 24 920 680
1311 Skatt på kapital 55 768 546 48 943 407 -6 825 139 51 736 610 44 543 686
1312 Skattereduktion kapital -22 839 918 -25 230 856 -2 390 938 -17 306 478 -19 368 768
1313 Expansionsmedelsskatt 6 868 122 160 115 292 112 586 -254 238
1314 Skattereduktion riskkapital 0 0 0 0 0
1320 Skatt på företagsvinster 104 765 282 111 401 049 6 635 767 106 631 008 86 518 651
1321 Skatt på företagsvinster 104 765 282 111 401 049 6 635 767 106 631 008 86 518 651
1322 Skattereduktioner 0 0 0 0 0
1330 Kupongskatt 3 575 746 4 580 061 1 004 315 3 064 469 3 088 619
1331 Kupongskatt 3 575 746 4 580 061 1 004 315 3 064 469 3 088 619
1340 Avkastningsskatt 11 268 634 11 537 484 268 850 11 856 403 12 316 658
1341 Avkastningsskatt, hushåll 232 683 291 858 59 175 291 858 220 460
1342 Avkastningsskatt, företag 10 761 131 10 941 381 180 250 11 260 299 11 821 378
1343 Avkastningsskatt på individuellt 274 820 304 245 29 425 304 245 274 820
  pensionssparande          
1350 Fastighetsskatt 26 828 141 27 657 818 829 677 26 384 048 25 327 195
1351 Fastighetsskatt, hushåll 483 292 721 389 238 097 717 342 963 190
1352 Fastighetsskatt, företag 11 532 992 12 075 566 542 574 11 176 297 10 289 278
1353 Kommunal fastighetsavgift, hushåll 11 608 400 11 599 016 -9 384 11 266 098 10 998 755
1354 Kommunal fastighetsavgift, företag 3 203 457 3 261 848 58 391 3 224 311 3 075 973

4

Skr. 2011/12:101 BILAGA 1

Tusental kronor

      Beräknat utfall Skillnad mot Beräknat utfall  
Inkomsttitel Statens budget 2011 statens budget 2010 Utfall 2009
1360 Stämpelskatt 10 332 360 7 988 907 -2 343 453 8 968 322 8 063 793
1361 Stämpelskatt 10 332 360 7 988 907 -2 343 453 8 968 322 8 063 793
1380 Arvsskatt 0 3 805 3 805 9 395 1 600
1381 Arvsskatt 0 3 805 3 805 9 395 1 606
1382 Gåvoskatt   0 0 0 -5
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 449 487 733 450 622 871 1 135 138 443 947 777 417 717 128
1410 Mervärdesskatt 329 275 534 333 033 287 3 757 753 324 612 359 301 549 939
1411 Mervärdesskatt 329 275 534 333 034 987 3 759 453 324 729 500 302 312 613
1412 Skattelättnad för vissa byggtjänster 0 -1 700 -1 700 -117 140 -762 674
1420 Skatt på alkohol och tobak 23 419 255 24 073 158 653 903 22 720 297 22 760 507
1421 Skatt på tobak 10 754 724 11 860 997 1 106 273 10 588 464 10 604 344
1422 Skatt på etylalkohol 4 539 900 4 347 549 -192 351 4 323 588 4 436 306
1423 Skatt på vin 4 572 799 4 505 119 -67 680 4 411 225 4 254 963
1424 Skatt på mellanklassprodukter 197 639 172 678 -24 961 177 374 193 583
1425 Skatt på öl 3 353 543 3 185 594 -167 949 3 219 398 3 270 661
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 650 1 222 572 247 650
1430 Energiskatt 41 963 547 40 582 800 -1 380 747 41 152 005 40 063 873
1431 Skatt på elektrisk kraft 20 572 430 20 227 788 -344 642 21 060 708 19 874 978
1432 Energiskatt bensin 13 428 660 12 348 240 -1 080 420 13 479 129 14 175 422
1433 Energiskatt oljeprodukter 7 734 670 7 620 525 -114 145 6 524 007 5 928 760
1434 Energiskatt övrigt 227 787 386 248 158 461 88 160 84 712
1440 Koldioxidskatt 26 852 306 25 368 314 -1 483 992 27 334 262 26 084 708
1441 Koldioxidskatt bensin 10 663 964 9 867 878 -796 086 10 671 009 11 250 379
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 15 098 129 14 674 170 -423 959 15 303 740 13 537 867
1443 Koldioxidskatt övrigt 1 090 213 826 266 -263 947 1 359 513 1 296 463
1450 Övriga skatter på energi och miljö 4 700 300 4 464 676 -235 624 4 664 616 4 142 805
1451 Svavelskatt 38 792 27 220 -11 572 47 803 38 792
1452 Skatt på råtallolja 0 0 0 0 -4 577
1453 Särskild skatt mot försurning 45 195 58 557 13 362 57 242 40 102
1454 Skatt på bekämpningsmedel och gödsel 71 160 86 985 15 825 85 113 248 690
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 4 129 447 3 851 576 -277 871 3 997 336 3 394 328
1456 Avfallsskatt 189 332 204 600 15 268 289 151 189 332
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 69 000 44 816 -24 184 34 663 68 739
1458 Övriga skatter 157 374 190 922 33 548 153 308 167 399
1470 Skatt på vägtrafik 16 214 832 15 723 707 -491 125 16 399 566 16 376 120
1471 Fordonsskatt 11 403 558 11 236 524 -167 034 11 875 002 11 682 117
1472 Vägavgifter 926 654 778 414 -148 240 777 561 890 671
1473 Trängselskatt 784 868 802 180 17 312 799 058 784 868
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 3 099 752 2 906 589 -193 163 2 947 944 3 018 463

5

Skr. 2011/12:101 BILAGA 1

Tusental kronor

      Beräknat utfall Skillnad mot Beräknat utfall  
Inkomsttitel Statens budget 2011 statens budget 2010 Utfall 2009
1480 Övriga skatter 7 061 959 7 376 928 314 969 7 064 672 6 739 176
1481 Systembolaget AB:s överskott 210 000 219 000 9 000 302 040 344 880
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 867 000 5 007 000 140 000 4 766 409 4 476 642
1483 Skatt på spel 20 893 16 667 -4 226 18 298 19 219
1484 Lotteriskatt 1 366 504 1 417 488 50 984 1 389 059 1 351 059
1485 Lotteriavgifter 32 083 25 022 -7 061 25 169 28 046
1486 Skatt på annonser och reklam 317 845 390 178 72 333 335 110 292 376
1487 Koncessionsavgifter på televisionens område 0 0 0 0 0
1488 Lokalradioavgifter 138 000 199 050 61 050 126 176 121 729
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 7 634 7 575 -59 7 570 7 320
1491 Avgifter för telekommunikation 102 000 94 946 -7 054 94 836 97 893
1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0 2 2 4 12
1500 Skatt på import 6 202 043 5 660 070 -541 973 5 673 624 5 151 225
1511 Tullmedel 5 882 471 5 398 503 -483 968 5 412 444 4 764 215
1512 Sockeravgifter 319 572 261 568 -58 004 261 180 251 056
1513 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för 0 0 0 0 135 955
  sockersektorn          
1600 Restförda och övriga skatter 803 512 4 071 244 3 267 732 2 132 501 -4 181 566
1610 Restförda skatter -6 648 036 -6 347 943 300 093 -5 694 160 -7 775 481
1611 Restförda skatter, hushåll -2 397 282 -2 199 562 197 720 -1 922 348 -2 803 839
1612 Restförda skatter, företag -4 250 754 -4 148 381 102 373 -3 771 812 -4 971 643
        0    
1620 Övriga skatter, hushåll 3 636 184 3 672 815 36 631 3 154 211 3 626 056
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår -24 941 -24 858 83 -24 858 76 784
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 500 000 832 825 332 825 832 825 534 186
1623 Anstånd 553 755 681 464 127 709 140 841 553 756
1624 Övriga skatter 2 319 945 1 875 247 -444 698 1 897 266 2 177 312
1625 Skattetillägg 194 091 207 346 13 255 207 346 195 436
1626 Förseningsavgifter 93 334 100 793 7 459 100 793 88 582
1630 Övriga skatter, företag 3 145 2 324 128 2 320 983 641 242 -2 444 359
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår -1 000 000 -500 000 500 000 -500 000 -1 618 686
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400 000 -2 748 170 -3 148 170 2 563 626 -1 735 403
1633 Anstånd -1 000 000 3 121 623 4 121 623 -3 249 425 -1 421 315
1634 Övriga skatter 521 570 1 005 053 483 483 714 162 625 073
1635 Skattetillägg 912 709 1 214 118 301 409 966 984 1 513 670
1636 Förseningsavgifter 168 866 231 504 62 638 145 895 192 303
1640 Intäkter som förs till fonder 3 812 219 4 422 244 610 025 4 031 208 2 412 219
1641 Insättningsgarantiavgifter 2 279 231 2 580 368 301 137 2 259 226 879 231
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 845 856 1 040 699 194 843 1 032 706 845 856
1643 Bilskrotningsavgifter 0 0 0 0 0
1644 Batteriavgifter 14 202 7 321 -6 881 25 131 14 202

6

Skr. 2011/12:101 BILAGA 1

Tusental kronor

      Beräknat utfall Skillnad mot Beräknat utfall  
Inkomsttitel Statens budget 2011 statens budget 2010 Utfall 2009
1645 Kväveoxidavgifter 672 930 793 856 120 926 714 145 672 930
  Totala skatteintäkter 1 538 647 635 1 556 071 366 17 423 731 1 517 127 117 1 446 028 212
1700 Avgående poster, skatter till EU -7 680 195 -7 223 849 456 346 -7 117 685 -6 790 570
1710 EU-skatter -7 680 195 -7 223 849 456 346 -7 117 685 -6 790 570
1711 EU-skatter -7 680 195 -7 223 849 456 346 -7 117 685 -6 790 570
  Offentliga sektorns skatteintäkter 1 530 967 440 1 548 847 517 17 880 077 1 510 009 432 1 439 237 642
  (periodiserat)          
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -734 056 605 -751 150 615 -17 094 010 -720 447 368 -703 626 708
1810 Skatter till andra sektorer -734 056 605 -751 150 615 -17 094 010 -720 447 368 -703 626 708
1811 Kommunala inkomstskatter -542 886 111 -555 727 772 -12 841 661 -536 950 050 -524 834 200
1812 Avgifter till AP-fonder -191 170 494 -195 422 843 -4 252 349 -183 497 317 -178 792 508
  Statens skatteintäkter (periodiserat) 796 910 835 797 696 902 786 067 789 562 064 735 610 933
1900 Periodiseringar 1 549 355 42 277 429 40 728 074 -10 089 271 -29 827 741
1910 Uppbördförskjutningar -1 827 554 23 936 744 25 764 298 -10 561 531 -2 575 224
1911 Uppbördsförskjutningar -1 827 554 23 936 744 25 764 298 -10 561 531 -2 575 224
1920 Betalningsförskjutningar 2 850 754 14 930 794 12 080 040 -1 129 666 -22 698 313
1921 Kommuner och landsting 16 118 959 31 157 040 15 038 081 13 320 138 -22 111 607
1922 Ålderpensionssystemet -3 046 079 888 129 3 934 208 2 870 002 -1 270 944
1923 Företag och hushåll -9 745 332 -16 852 105 -7 106 773 -16 345 081 -4 713 215
1924 Kyrkosamfund -527 510 -215 938 311 572 -1 089 038 -339 281
1925 EU 50 716 -46 332 -97 048 114 313 5 736 734
1930 Anstånd 526 155 3 409 891 2 883 736 1 601 926 -4 554 204
1931 Anstånd 526 155 3 409 891 2 883 736 1 601 926 -4 554 204
1000 Statens skatteinkomster (kassamässigt) 798 460 190 839 974 331 41 514 141 779 472 793 705 783 192
2100 Rörelseöverskott 6 123 000 6 699 000 576 000 6 044 000 7 143 452
2110 Affärsverkens inlevererade överskott 418 000 499 000 81 000 244 000 1 218 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 10 000 0 -10 000 0 30 000
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade 408 000 499 000 91 000 244 000 1 172 000
  utdelning och inleverans av motsvarighet till          
  statlig skatt          
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0 0 0 0 16 575
2120 Övriga myndigheters inlevererade överskott 5 000 0 -5 000 0 24 877
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets 0 0 0 0 0
  garantiverksamhet          

7

Skr. 2011/12:101 BILAGA 1

Tusental kronor

      Beräknat utfall Skillnad mot Beräknat utfall  
Inkomsttitel Statens budget 2011 statens budget 2010 Utfall 2009
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 5 000 0 -5 000 0 24 877
2130 Riksbankens inlevererade överskott 5 700 000 6 200 000 500 000 5 800 000 5 900 000
2131 Riksbankens inlevererade överskott 5 700 000 6 200 000 500 000 5 800 000 5 900 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 343 000 312 989 -30 011 460 028 935 270
2210 Överskott av fastighetsförvaltning 343 000 312 989 -30 011 460 028 935 270
2215 Inlevererat överskott av statens 343 000 312 989 -30 011 460 028 935 270
  fastighetsförvaltning          
2300 Ränteinkomster 6 134 100 5 890 810 -243 290 6 821 117 7 728 277
2320 Räntor på näringslån -200 -577 -377 -594 -170
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 300 136 -164 91 267
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0 0 0 0 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet -1 000 -990 10 -980 -953
2323 Räntor på övriga näringslån 0 4 4 5 12
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 500 273 -227 289 505
2340 Räntor på studielån 4 869 000 4 591 347 -277 653 5 003 920 5 051 812
2341 Ränteinkomster på statens lån för 0 0 0 0 0
  universitetsstudier och garantilån för          
  studerande          
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 55 000 51 568 -3 432 59 287 60 480
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 4 814 000 4 539 779 -274 221 4 944 633 4 991 331
  1988          
2390 Övriga ränteinkomster 1 265 300 1 300 040 34 740 1 817 791 2 676 635
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets 0 2 2 2 6
  rationalisering          
2392 Räntor på intressemedel 0 0 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 153 300 55 532 -97 768 803 288 148 708
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 1 112 000 1 244 507 132 507 1 014 501 2 527 921
2400 Inkomster av statens aktier 24 000 000 26 926 008 2 926 008 16 875 676 19 139 677
2410 Inkomster av statens aktier 24 000 000 26 926 008 2 926 008 16 875 676 19 139 677
2411 Inkomster av statens aktier 24 000 000 26 926 008 2 926 008 16 875 676 19 139 677
2500 Offentligrättsliga avgifter 11 799 300 10 219 044 -1 580 256 9 893 512 10 762 489
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 803 300 749 779 -53 521 759 332 695 893
2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram 8 000 8 798 798 9 191 9 893
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 6 736 900 4 991 577 -1 745 323 6 381 389 7 381 360
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0 0 0 0 0
2527 Avgifter för statskontroll av 26 200 25 901 -299 24 198 30 526
  krigsmaterieltillverkning          
2528 Avgifter vid bergsstaten 12 000 34 279 22 279 14 909 11 731

8

Skr. 2011/12:101 BILAGA 1

Tusental kronor

      Beräknat utfall Skillnad mot Beräknat utfall  
Inkomsttitel Statens budget 2011 statens budget 2010 Utfall 2009
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 114 900 124 935 10 035 114 986 115 091
2531 Avgifter för registrering i föreningsm.fl. 2 300 2 110 -190 2 081 2 127
  register          
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 1 209 000 1 385 579 176 579 1 388 888 1 290 880
2534 Avgifter för körkort och motorfordon 1 609 100 1 545 270 -63 830 25 060 17 331
2535 Avgifter för statliga garantier 0 0 0 0 0
2537 Miljöskyddsavgift 100 600 127 793 27 193 97 500 95 024
2539 Täktavgift 18 600 0 -18 600 19 640 17 490
2541 Avgifter vid Tullverket 20 000 26 892 6 892 24 980 20 820
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 3 200 1 870 -1 330 1 881 2 969
2544 Avgifter vid Folkhälsoinstitutet 0 0 0 0 0
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 281 000 293 880 12 880 245 637 235 610
2551 Avgifter från kärnkraftverken 254 000 324 335 70 335 215 944 270 365
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 410 000 394 517 -15 483 383 053 385 384
2553 Registreringsavgift till 16 000 17 330 1 330 16 799 16 245
  Fastighetsmäklarnämnden          
2557 Avgifter vid statens internbank i 5 000 4 781 -219 4 490 4 711
  Riksgäldskontoret          
2558 Avgifter för årlig revision 125 900 112 692 -13 208 121 984 118 375
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 26 000 24 777 -1 223 22 968 24 420
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 17 300 21 947 4 647 18 602 16 243
2600 Försäljningsinkomster 334 000 259 808 -74 192 64 849 84 171
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 54 000 58 635 4 635 58 112 53 021
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0 0 0 0 414
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 280 000 201 173 -78 827 6 736 30 736
2700 Böter m.m. 1 214 000 1 303 827 89 827 1 127 328 1 404 841
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 93 000 98 017 5 017 93 169 101 064
2712 Bötesmedel 1 054 000 1 112 198 58 198 995 089 978 407
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 4 000 419 -3 581 2 588 1 715
2714 Sanktionsavgifter m.m. 50 000 61 679 11 679 25 216 311 729
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 13 000 31 514 18 514 11 266 11 926
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 510 000 3 721 810 3 211 810 496 912 916 885
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 510 000 3 721 810 3 211 810 496 912 916 885
2000 Inkomster av statens verksamhet 50 457 400 55 333 297 4 875 897 41 783 421 48 115 062
3100 Inkomster av försålda byggnader och 0 33 845 33 845 26 146 23 278
  maskiner          
3120 Statliga myndigheters inkomster av försålda 0 33 845 33 845 26 146 23 278
  byggnader och maskiner          
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 33 845 33 845 26 146 23 278

9

Skr. 2011/12:101 BILAGA 1

Tusental kronor

      Beräknat utfall Skillnad mot Beräknat utfall  
Inkomsttitel Statens budget 2011 statens budget 2010 Utfall 2009
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0 0 0 0 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0 0 0 0 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 25 000 000 23 090 051 -1 909 949 140 701 78 541
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0 0 0 0 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 25 000 000 23 090 051 -1 909 949 140 701 78 541
3000 Inkomster av försåld egendom 25 000 000 23 123 896 -1 876 104 166 847 101 819
4100 Återbetalning av näringslån 3 500 4 707 1 207 6 350 8 291
4120 Återbetalning av jordbrukslån 2 000 2 920 920 2 599 4 062
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 2 000 2 920 920 2 599 4 062
4130 Återbetalning av övriga näringslån 1 500 1 787 287 3 752 4 230
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0 0 0 0 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0 0 0 0 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, 200 197 -3 410 630
  Kammarkollegiet          
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens 100 675 575 2 157 1 390
  jordbruksverk          
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga 0 0 0 0 0
  garantier          
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 1 200 915 -285 1 185 2 210
4300 Återbetalning av studielån 1 441 400 1 401 809 -39 591 1 602 300 1 674 339
4311 Återbetalning av statens lån för 0 0 0 2 9
  universitetsstudier          
4312 Återbetalning av allmänna studielån 400 203 -197 266 435
4313 Återbetalning av studiemedel 1 441 000 1 401 606 -39 394 1 602 032 1 673 894
4500 Återbetalning av övriga lån 46 000 45 828 -172 78 541 53 696
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0 0 0 3 6
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 20 000 269 -19 731 1 134 25 348
4526 Återbetalning av övriga lån 26 000 45 559 19 559 77 404 28 341
4000 Återbetalning av lån 1 490 900 1 452 345 -38 555 1 687 192 1 736 326
5100 Avskrivningar och amorteringar 547 400 551 745 4 345 550 179 537 277
5120 Avskrivningar på fastigheter 543 000 551 745 8 745 550 179 537 277
5121 Amortering på statskapital 543 000 551 745 8 745 550 179 537 277
5130 Uppdragsmyndigheters komplementkostnader 4 400 0 -4 400 0 0

10

Skr. 2011/12:101 BILAGA 1

Tusental kronor

      Beräknat utfall Skillnad mot Beräknat utfall  
Inkomsttitel Statens budget 2011 statens budget 2010 Utfall 2009
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. 4 400 0 -4 400 0 0
  komplementkostnader          
5200 Statliga pensionsavgifter 10 380 000 10 534 019 154 019 8 390 132 8 374 792
5211 Statliga pensionsavgifter 10 380 000 10 534 019 154 019 8 390 132 8 374 792
5000 Kalkylmässiga inkomster 10 927 400 11 085 765 158 365 8 940 311 8 912 070
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 10 005 400 8 671 221 -1 334 179 10 229 531 9 191 212
6110 Bidrag från Europeiska garantifonden för 6 906 400 6 170 099 -736 301 10 229 531 9 181 755
  jordbruket          
6111 Gårdsstöd 6 360 000 6 028 524 -331 476 6 826 536 6 663 307
6112 Kompletterande åtgärder perioden 1995-1999 0 0 0 0 0
6113 Övriga interventioner 157 000 134 797 -22 203 217 160 166 608
6114 Exportbidrag 10 000 919 -9 081 55 866 210 090
6115 Djurbidrag 334 900 306 600 -28 300 347 000 308 992
6116 Offentlig lagring 33 000 -75 205 -108 205 107 244 6 744
6117 Miljö-, struktur- och regionala åtgärder   0 0 -1 673 -2 975
  perioden 2000-2006          
6118 EU:s landsbygdsfond 2007-2013   0 0 2 884 191 1 106 389
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för 11 500 -225 536 -237 036 -206 792 722 601
  jordbruket          
6120 Bidrag från EU till landsbygdsutvecklingen 3 099 000 2 501 122 -597 878 0 9 456
6121 Europeiska utvecklings- och garantifonden - 0 0 0 0 0
  utvecklingssektionen 1995-1999          
6122 Europeiska utvecklings- och garantifonden - 0 -19 505 -19 505 0 9 456
  utvecklingssektionen 2000-2006          
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - -1 000 -1 178 -178 0 0
  garantisektionen 2000-2006          
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för 3 100 000 2 521 805 -578 195 0 0
  landsbygdsutveckling 2007-2013          
6200 Bidrag från EU till fiskerinäringen 73 000 49 648 -23 352 101 789 69 959
6211 Bidrag från Fonden för fiskets utveckling 1995- 0 0 0 0 0
  1999          
6212 Bidrag från Fonden för fiskets utveckling 2000- 0 0 0 0 24 623
  2006          
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 73 000 49 648 -23 352 101 789 45 336
6300 Bidrag från europeiska regionala 1 440 000 1 844 420 404 420 872 208 1 314 731
  utvecklingsfonden          
6311 Bidrag från Europeiska regionala 0 0 0 0 0
  utvecklingfonden 1995-1999          
6312 Bidrag från Europeiska regionala 0 65 277 65 277 3 007 57 946
  utvecklingfonden 2000-2006          
6313 Bidrag från Europeiska regionala 1 440 000 1 779 143 339 143 869 200 1 256 785
  utvecklingfonden 2007-2013          

11

Skr. 2011/12:101 BILAGA 1

Tusental kronor

      Beräknat utfall Skillnad mot Beräknat utfall  
Inkomsttitel Statens budget 2011 statens budget 2010 Utfall 2009
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 976 100 1 188 309 212 209 1 151 112 357 934
6411 Bidrag från Europeiska socialfonden 1995-1999 0 0 0 0 0
6412 Bidrag från Europeiska socialfonden 2000-2006 0 23 236 23 236 0 102 073
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007-2013 976 100 1 165 073 188 973 1 151 112 255 861
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 350 000 419 375 69 375 391 360 469 633
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 350 000 419 375 69 375 391 360 469 633
6900 Övriga bidrag från EU 247 900 155 154 -92 746 231 700 278 852
6911 Övriga bidrag från EU 195 000 98 793 -96 207 205 925 30 458
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för 52 900 56 360 3 460 25 775 248 394
  sockersektorn          
6000 Bidrag m.m. från EU 13 092 400 12 328 127 -764 273 12 977 700 11 682 320
7100 Tillkommande skatter 10 437 368 10 284 782 -152 586 9 936 758 3 846 739
7110 EU-skatter 7 629 480 7 270 181 -359 299 7 003 373 1 053 836
7111 Momsbaserad EU-avgift 1 478 153 1 563 779 85 626 1 444 061 -4 304 706
7112 Tullmedel 5 833 889 5 447 328 -386 561 5 300 059 4 814 687
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 317 438 259 075 -58 363 259 253 196 456
7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för 0 0 0 0 347 400
  sockersektorn          
7120 Kommunala utjämningsavgifter 2 807 888 3 014 600 206 712 2 933 385 2 792 903
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 2 807 888 3 014 600 206 712 2 933 385 2 792 903
7200 Avräkningar -76 752 496 -81 053 163 -4 300 667 -75 465 125 -70 654 671
7210 Intäkter som förs till fonder -3 812 219 -4 422 244 -610 025 -4 031 208 -2 412 219
7211 Intäkter som förs till fonder -3 812 219 -4 422 244 -610 025 -4 031 208 -2 412 219
7220 Kompensation för mervärdesskatt -72 940 277 -76 630 919 -3 690 642 -71 433 917 -68 242 452
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter -24 985 692 -26 944 021 -1 958 329 -25 965 099 -24 234 843
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner -47 954 585 -49 686 899 -1 732 314 -45 468 819 -44 007 609
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till -66 315 128 -70 768 382 -4 453 254 -65 528 368 -66 807 931
  skattesystemet          
8100 Utgifter som redovisas som krediteringar på -125 000 -112 456 12 544 20 779 13 371
  skattekonto          
8111 Anställningsstöd 0 144 144 -12 -5 643
8112 Stöd till utbildningsvikariat 0 0 0 0 -318
8114 Stöd till bredbandsinstallation 0 0 0 0 0

12

Skr. 2011/12:101 BILAGA 1

Tusental kronor

      Beräknat utfall Skillnad mot Beräknat utfall  
Inkomsttitel Statens budget 2011 statens budget 2010 Utfall 2009
8118 Stöd till skyddat arbete hos offentlig 0 0 0 0 0
  arbetsgivare          
8119 Stöd till utbildning av personal i vård och 0 0 0 47 763 19 335
  äldreomsorg          
8123 Jämställdhetsbonus -125 000 -112 600 12 400 -26 972 -3
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar -125 000 -112 456 12 544 20 779 13 371
  på skattekonto          
  Summa inkomster på statens budget 832 988 162 872 416 922 39 428 760 779 520 674 709 536 228
  (kassamässigt)          

13

Till toppen