Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Årsredovisning för staten 2010

Skrivelse 2010/11:101

Årsredovisning för staten 2010

Regeringens skrivelse 2011/12:101

Årsredovisning för staten 2011

Regeringens skrivelse 2011/12:101

Årsredovisning för staten 2011

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 april 2012

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska utfallet i staten 2011. Skrivelsen omfattar en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt övriga finansiella befogenheter, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, utveckl- ingen av statsskulden, redovisning och riskanalys av statliga garantier och krediter och nationellt inty- gande samt avgifter till och bidrag från EU. En redovisning av åtgärder som vidtagits eller avses att vidtas med anledning av Riksrevisionens granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen lämnas. Vidare lämnas information om myndigheter som fått revisionsberättelse med avvikande mening eller reservation.

Sammanfattning

Skr. 2011/12:101

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för 2011

Nyckeltal för det ekonomiska utfallet

Den svenska ekonomin uppvisade en stark återhämtning under 2010 och första halvåret 2011. Under slutet av 2011 bromsade dock den svenska ekonomin in kraftigt.

Utfallet för den offentliga sektorns finansiella sparande har efter två år med negativt sparande uppvisat ett litet positivt utfall för 2011.

Utgiftstaket för 2011 klarades med en margi- nal på 74 miljarder kronor. Utgifterna under ut- giftstaket uppgick till 28,3 procent som andel av bruttonationalprodukten (BNP). Överskottet i statens budget uppgick till 68 miljarder kronor, vilket är en förbättring med 69 miljarder kronor jämfört med 2010.

Resultaträkningen uppvisade ett överskott på 37 miljarder kronor. Jämfört med 2010 har resultatet försämrats med 17 miljarder kronor. Statsskulden har minskat med 38 miljarder kronor. Som andel av BNP har statsskulden minskat från 33,4 procent 2010 till 30,8 procent 2011.

I följande tabell redovisas några nyckeltal av- seende det ekonomiska utfallet 2011 jämfört med 2010.

Miljarder kronor

 

 

 

 

 

Utfall

Procent

Utfall

Procent

 

2011

av BNP1

2010

av BNP2

Den offentliga

 

 

 

 

sektorns

 

 

 

 

finansiella

 

 

 

 

sparande

4

0,1

-2

-0,1

 

 

 

 

 

Statens

 

 

 

 

budgetsaldo

68

1,9

-1

0,0

 

 

 

 

 

Utgiftstak

1 063

30,4

1 024

30,7

Takbegränsade

 

 

 

 

utgifter

989

28,3

986

29,6

Statens netto-

 

 

 

 

förmögenhet

-317

-9,1

-351

-10,5

Statsskuld

1 075

30,8

1 113

33,4

 

 

 

 

 

Årets överskott i

 

 

 

 

resultaträkningen

37

1,1

54

1,6

 

 

 

 

 

Garantiför-

 

 

 

 

bindelser3

1 595

45,6

1 471

44,2

EU-avgiften4

30,6

0,9

30,4

0,9

Nettoflöde till EU4

18,3

0,5

17,4

0,5

1Prel. BNP för 2011 uppgår till 3 495 miljarder kronor (löpande priser).

2Rev. BNP för 2010 uppgår till 3 331 miljarder kronor (löpande priser).

3Exkl. kapitaltäckningsgarantier och investerarskydd.

4Kassamässiga uppgifter.

7

Skr. 2011/12:101

Den offentliga sektorns finansiella sparande

Överskottsmålet innebär att den offentliga sektorns finansiella sparande ska uppgå till 1 procent av BNP i genomsnitt över en

konjunkturcykel.

Utfallet för

2011 blev

4 miljarder

kronor, motsvarande

0,1 procent

av BNP.

Det

genomsnittliga

sparandet

2002–2011 motsvarade 0,7 procent av BNP. Eftersom denna period kännetecknas av ett resursutnyttjande som var något svagare än normalt bedöms det finansiella sparandet vara i linje med överskottsmålet.

Utgiftstaket klarades

Utgiftstaket för staten har sedan det infördes budgetåret 1997 klarats samtliga år. Utgiftstaket omfattar utgiftsområdena 1–25 och 27 samt ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. ingår inte i de takbegränsade utgifterna eftersom riksdagen och regeringen i mycket begränsad utsträckning kan påverka dessa utgifter på kort sikt.

Det av riksdagen slutligt fastställda utgiftstaket för 2011 uppgick till 1 063 miljarder kronor. Enligt utfallet för statens budget uppgick de utgifter som omfattas av utgiftstaket till 989 miljarder kronor. Utgiftstaket klarades därmed med en marginal på 74 miljarder kronor.

Statens resultat- och balansräkningar

Resultaträkningen

Årets överskott, dvs. skillnaden mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen, uppgick till 37 miljarder kronor, vilket var en minskning med 17 miljarder kronor jämfört med 2010. Försämringen av resultatet beror bl.a. på att nettokostnaden för statsskulden ökade med 23 miljarder kronor.

Skatteintäkterna uppgick till 996 miljarder kronor och utgjorde 89 procent av de totala intäkterna. Direkta skatter på arbete ökade med 16 miljarder kronor jämfört med 2010. Förändringen förklaras framför allt av att lönesumman ökat med 5,7 procent. Skatte-

reduktionerna ökade med 9,8 miljarder kronor. Arbetsgivaravgifterna ökade med 24 miljarder kronor till följd av lönesummans utveckling.

Skatt på kapital minskade med 4,5 miljarder kronor jämfört med 2010. Skatt på kapital från hushåll minskade med 10,7 miljarder kronor och skatt på företagsvinster ökade med 4,8 miljarder kronor. Skatt på konsumtion och insatsvaror ökade med 6,7 miljarder kronor. Skatt på energi och miljö minskade med 2,7 miljarder kronor.

Kostnaderna för transfereringar, exklusive avsättningar till fonder, uppgick till 837 miljarder kronor, vilket är en ökning med 5,9 miljarder kronor jämfört med 2010. Transfereringar till hushåll har under 2011 netto minskat marginellt. Bland transfereringar till hushåll har kostnaderna

för arbetsmarknadsområdet

minskat

med

5 miljarder

kronor. Arbetslöshetsersättningen

minskade

med

4,6 miljarder

kronor

och

aktivitetsstödet

minskade med 0,8 miljarder

kronor. Kostnaderna för ålderspensioner vid

sidan av

statens

budget

minskade

med

0,5 miljarder

kronor,

vilket

beror på

den

automatiska balanseringen inom pensions- systemet. Kostnaden för sjukpenning ökade med 2,5 miljarder kronor medan aktivitets- och sjukersättningen minskade med 5,6 miljarder kronor. Transfereringarna till kommuner ökade totalt med 3,3 miljarder kronor jämfört med 2010, trots att kommunerna fick ett tillfälligt konjunkturstöd på 13 miljarder kronor 2010. Ökningen förklaras huvudsakligen av en ökning av den kommunalekonomiska utjämningen med 12,7 miljarder kronor och den s.k. kommunmomsen med 4,2 miljarder kronor. Den kommunalekonomiska utjämningen har ökat som kompensation för ytterligare sänkning av skatten för pensionärer genom förhöjt grundavdrag. Transfereringar till utlandet ökade med 2,7 miljarder kronor, varav kostnaden för bistånd och andra internationella bidrag ökade med 1,1 miljarder kronor och avgiften till EU ökade med 0,3 miljarder kronor.

Kostnaderna för statens egen verksamhet ökade med drygt 12 miljarder kronor jämfört med 2010. Kostnader för personal ökade med nära 16 miljarder kronor, främst till följd av att avsättningen för tjänstepensioner ökade. Lönekostnader inklusive lagstadgade arbetsgi- varavgifter ökade med 3,8 miljarder kronor, vil- ket motsvarar en ökning med 3,6 procent.

Resultat från andelar i hel- och delägda företag påverkade utfallet positivt med 36,3 miljarder

8

kronor, vilket är en minskning med 9,8 miljarder kronor jämfört med 2010. Luossavaara- Kiirunavaara AB förbättrade sitt resultat med 1,9 miljarder kronor. Resultatet för Apoteket AB försämrades med 4,1 miljarder kronor jämfört med föregående år, vilket förklaras av en försäljning av dotterbolag som medförde en realisationsvinst på 4,4 miljarder kronor 2010. Jämfört med 2010 försämrades resultatet för Vattenfall AB med 1,9 miljarder kronor, AB Svensk Exportkredit med 1,5 miljarder kronor och Sveaskog Holding AB med 1,2 miljarder kronor.

Nettokostnaden för statsskulden uppgick till 35,2 miljarder kronor. Det är en kostnadsökning med 23 miljarder kronor jämfört med 2010, bl.a. på grund av minskade orealiserade valutavinster.

Balansräkningen

Statens nettoförmögenhet, dvs. skillnaden mel- lan tillgångarnas och skuldernas bokförda värde (motsvarande eget kapital i ett företag), blev ne- gativ och uppgick till -317 miljarder kronor vid utgången av 2011, vilket motsvarar -9,1 procent av BNP. I förhållande till 2010 förbättrades nettoförmögenheten med 34 miljarder kronor. Den positiva förändringen i nettoförmög- enheten är hänförbar till årets överskott på 37 miljarder kronor. Därutöver påverkades nettoförmögenheten negativt med 3 miljarder kronor till följd av enstaka transaktioner som förändrar tillgångars och skulders värde utan att de redovisas över resultaträkningen.

Den konsoliderade statsskulden minskade med 38 miljarder kronor till 1 075 miljarder kro- nor vid utgången av 2011. Lån i svenska kronor minskade med 12 miljarder kronor medan lånen i utländsk valuta minskade med 26 miljarder kronor

Utfallet för statens budget

Inkomster

Inkomsterna på statens budget uppgick till 872,4 miljarder kronor 2011. Jämfört med beräkningen i statens budget för 2011 blev utfallet av inkomsterna 39,4 miljarder kronor högre.

Statens skatteintäkter beräknas uppgå till 798 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än budget.

Skr. 2011/12:101

De totala skatteintäkterna beräknas uppgå till 1 556 miljarder kronor, vilket är 17,4 miljarder kronor högre än budget. De största skillnaderna

finns under

skatt

på arbete

(16 miljarder

kronor), skatt på

kapital

från hushåll

(-9 miljarder

kronor),

skatt på

företagsvinster

(7 miljarder

kronor)

samt

mervärdesskatt

(4 miljarder kronor).

Utgifter

Utgifter m.m. på statens budget uppgick till 805 miljarder kronor, vilket är 22 miljarder kronor lägre än den beräkning som redovisades i statens budget för 2011. På ändringsbudget anvisades 12 miljarder kronor, varav 10 miljarder kronor avsåg anslaget 1:1 Räntor på statsskulden. I förhållande till totalt anvisat (statens budget och ändringsbudget) blev utgifterna 34 miljarder kronor lägre. Det beror framför allt på att posten Kassamässig korrigering blev 21 miljarder kronor lägre än budget.

Statliga garantier och krediter

Statliga garantiåtaganden ökade med ca 120 miljarder kronor jämfört med 2010 och uppgick till 1 595 miljarder kronor vid utgången av 2011. De statliga garantiåtagandena har som

andel

av BNP ökat

från 44 procent

2010

till

46 procent

2011.

Störst är insättningsgarantin

som

uppgick

till

1 139 miljarder

kronor,

kreditgarantier

inklusive

exportgarantier

summerade

till

335 miljarder

kronor

och

garantier om tillförsel av kapital uppgick till 112 miljarder kronor.

Statens externa utlåning med kreditrisk

uppgick till

221 miljarder

kronor,

varav

190 miljarder

kronor avser

studielån.

Drygt

29 miljarder kronor av utlåningen bedöms som osäkra fordringar varav 27 miljarder kronor är hänförliga till studielån.

Skr. 2011/12:101

Nationellt intygande samt avgifter till och bidrag från EU

Intygandet grundas på ansvariga myndigheters intyganden och bedömningar avseende hanter- ingen av EU-medel samt revisionens utlåtanden från granskningar varpå regeringen lämnar följande intygande:

Rättvisande räkenskaper

Sammanställningen av EU-räkenskaperna, om- fattande resultat- och balansräkning samt en kassamässig redovisning, har upprättats enligt god redovisningssed. Regeringen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Betryggande intern styrning och kontroll

Det finns ett ramverk för staten som syftar till att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll av EU-medlen.

Redovisning av EU-medel

Kassamässigt (enligt statens budget) uppgick Sveriges avgift till EU till 30,6 miljarder kronor. Bidragen från EU uppgick till 12,3 miljarder kronor. Det kassamässiga nettoflödet från statens budget till EU uppgick till 18,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med ca 0,9 miljarder kronor jämfört med 2010.

10

Skr. 2011/12:101

Innehållsförteckning

 

 

 

Sammanfattning ..........................................................................................................................

7

Årsredovisningen för staten 2011..................................................................................

21

 

1

Uppföljning av de budgetpolitiska målen...........................................................

27

 

 

1.1

Den offentliga sektorns finansiella sparande.......................................

27

 

 

1.2

Utgiftstak för staten .............................................................................

30

 

 

1.3

Budgeteringsmarginalens användning .................................................

32

 

2

Utfallet för statens budget...................................................................................

37

 

 

2.1

Statens budgetsaldo 2011......................................................................

37

 

 

2.1.1

Statens budget 2010 och 2011..............................................................

38

 

 

2.2

Inkomster på statens budget 2011 .......................................................

39

 

 

2.2.1

Prognosförutsättningar ........................................................................

39

 

 

2.2.2

Totala skatteintäkter.............................................................................

42

 

 

2.2.3

Övriga inkomster..................................................................................

48

 

 

2.3

Utgifter på statens budget 2011...........................................................

54

 

 

2.3.1

Makroekonomiska förutsättningar och beslut....................................

54

 

 

2.3.2

Sammanfattning ....................................................................................

57

 

 

2.3.3

Indragningar ..........................................................................................

59

 

 

2.3.4

Överskridanden.....................................................................................

59

 

 

2.4

Utfall per utgiftsområde.......................................................................

61

 

 

2.4.1

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse...........................................................

62

 

 

2.4.2

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.................

64

 

 

2.4.3

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution..........................................

69

 

 

2.4.4

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet............................................................

71

 

 

2.4.5

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan .........................................

75

 

 

2.4.6

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.....................

76

 

 

2.4.7

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd .............................................

80

 

 

2.4.8

Utgiftsområde 8 Migration ..................................................................

84

 

 

2.4.9

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ..................

85

 

2.4.10Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och

handikapp ..............................................................................................

 

88

2.4.11 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom........................

91

2.4.12 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn...........

93

2.4.13 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet..................................

95

2.4.14 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.................................

97

2.4.15 Utgiftsområde 15 Studiestöd .............................................................

101

2.4.16 Utgiftsområde 16

Utbildning och universitetsforskning.................

103

2.4.17 Utgiftsområde 17

Kultur, medier, trossamfund och fritid...............

108

2.4.18Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning,

 

byggande samt konsumentpolitik......................................................

110

2.4.19 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt....................................................

112

2.4.20 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ...............................

113

2.4.21

Utgiftsområde 21 Energi....................................................................

116

2.4.22

Utgiftsområde 22

Kommunikationer................................................

118

2.4.23

Utgiftsområde 23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel..........

123

2.4.24

Utgiftsområde 24

Näringsliv..............................................................

125

2.4.25

Utgiftsområde 25

Allmänna bidrag till kommuner ..........................

127

Skr. 2011/12:101

 

2.4.26

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m..........................................

128

 

2.4.27

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen.........................

131

 

2.4.28

Förändring av anslagsbehållningar......................................................

132

 

2.4.29

Myndigheters m.fl. in-och utlåning i Riksgäldskontoret, netto.......

134

 

2.4.30

Kassamässig korrigering......................................................................

136

 

2.4.31

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget ........................

138

 

2.5

Underliggande saldo och engångseffekter .........................................

140

 

2.6

Realekonomisk fördelning av anslagen på statens budget ................

141

 

2.7

Beställningsbemyndiganden................................................................

144

3

Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys ..................................

147

 

3.1

Resultaträkning....................................................................................

147

 

3.1.1

Intäkter.................................................................................................

148

 

3.1.2

Kostnader.............................................................................................

149

 

3.1.3

Transfereringar ....................................................................................

149

 

3.1.4

Kostnader för statens egen verksamhet .............................................

151

 

3.1.5

Resultat från andelar i hel- och delägda företag.................................

151

 

3.1.6

Nettokostnad för statsskulden och övriga finansiella intäkter

 

 

 

och kostnader.......................................................................................

151

 

3.2

Balansräkning.......................................................................................

151

 

3.2.1

Nettoförmögenheten ..........................................................................

153

 

3.2.2

Övriga förändringar i balansräkningen...............................................

153

 

3.3

Finansieringsanalys..............................................................................

155

 

3.3.1

Statens verksamhet ..............................................................................

155

 

3.3.2

Investeringar ........................................................................................

155

 

3.3.3

Utlåning ...............................................................................................

156

 

3.3.4

Finansiella aktiviteter ..........................................................................

156

 

3.3.5

Statens nettoupplåning........................................................................

156

 

3.3.6

Samband mellan resultaträkningen och utfallet på statens budget...

156

 

3.4

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar ...............................

157

 

3.4.1

Redovisningsprinciper samt resultat- och balansräkning..................

157

 

3.4.2

Utfallet för statens budget..................................................................

164

 

3.4.3

Skillnader mellan resultaträkningen och statens budget...................

164

 

3.5

Noter ....................................................................................................

166

 

3.5.1

Noter till resultaträkningen ................................................................

166

 

3.5.2

Noter till balansräkningen ..................................................................

187

 

3.5.3

Noter till finansieringsanalysen..........................................................

215

4

Utvecklingen av statsskulden.............................................................................

221

 

4.1

Statsskuldens fördelning och löptid...................................................

222

 

4.2

Statsskuldens kostnader ......................................................................

224

5

Redovisning och riskanalys av statliga krediter och garantier..........................

229

 

5.1

Statliga garantier ..................................................................................

229

 

5.1.1

Garantiportföljens sammansättning...................................................

230

 

5.1.2

De olika garantityperna.......................................................................

233

 

5.1.3

Förväntade kostnader i statens samlade garantiportfölj ...................

237

 

5.1.4

Tillgångar i garantiverksamheten........................................................

238

 

5.1.5

Jämförelse mellan avsättningar för förväntade kostnader och

 

 

 

tillgångar i garantiverksamheten.........................................................

239

 

5.1.6

Flöden i garantiverksamheten och dess påverkan på statens

 

 

 

finanser.................................................................................................

240

12

 

 

 

Skr. 2011/12:101

 

5.2

Statlig utlåning med kreditrisk...........................................................

242

 

5.2.1

Kreditportföljens sammansättning ....................................................

242

 

5.2.2

De olika lånen med kreditrisk ............................................................

243

 

5.3

Stabilitetsfonden .................................................................................

245

 

5.4

Samlad analys av statens risker...........................................................

246

 

5.4.1

Fortsatt utvecklingsbehov..................................................................

247

 

5.4.2

Kreditrisk – den ordinarie portföljen.................................................

247

 

5.4.3

Likviditetsrisk – den ordinarie portföljen .........................................

248

 

5.4.4

Risker i den finansiella sektorn ..........................................................

249

6

Nationellt intygande samt avgifter till och bidrag från EU.............................

253

6.1Redovisningsskyldighet för EU-medel i den svenska

 

statsförvaltningen................................................................................

253

6.1.1

Innehållet i regeringens intygande avseende EU-medel...................

253

6.2

Räkenskapssammanställning av EU-medel .......................................

254

6.2.1

Redovisningsprinciper för räkenskapssammanställningen...............

255

6.2.2

Resultaträkning ...................................................................................

256

6.2.3

Balansräkning ......................................................................................

257

6.2.4

Redovisning på statens budget – kassamässig redovisning ..............

257

6.3

Bedömning av ansvariga myndigheter ...............................................

258

6.3.1Myndighetsledningarnas intygande av räkenskaperna och

 

bedömning av den interna styrningen och kontrollen .....................

258

6.3.2

Ekonomistyrningsverkets iakttagelser ..............................................

259

6.3.3Riksrevisionens granskning av myndigheternas årsredovisningar

 

och ledningens förvaltning .................................................................

260

6.4

Regeringens intygande avseende EU-medel .....................................

261

6.5Europeiska revisionsrättens årsrapport om

 

budgetgenomförandet ........................................................................

261

6.5.1

Väsentliga iakttagelser budgetåret 2010 ............................................

262

6.5.2

Revisionsrättens iakttagelser gällande Sverige ..................................

262

6.5.3Utgångspunkter för Sveriges agerande avseende revisionsrättens

 

iakttagelser...........................................................................................

262

6.6

Redovisning av samtliga EU-medel ...................................................

262

6.6.1

Avgiften till EU:s budget ...................................................................

262

6.6.2

Redovisningen i statens budget..........................................................

263

6.6.3

Redovisning i resultaträkningen.........................................................

265

Bilagor:

Bilaga 1 Specifikation av inkomster på statens budget

Bilaga 2 Specifikation av utgifter på statens budget

Bilaga 3 Beställningsbemyndiganden

Bilaga 4 Sammanställning av slutbehandlade effektivitetsrapporter

Bilaga 5 Tabellsamling

Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 7 Ordlista

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 april 2012

Skr. 2011/12:101

Tabellförteckning

1.1

Den offentliga sektorns finansiella sparande...........................................................

28

1.2

Det finansiella sparandet i delsektorerna.................................................................

28

1.3

Finansiellt sparande i offentlig sektor samt indikatorer för avstämning mot

 

 

 

överskottsmålet.....................................................................................................

29

1.4

Utgiftstak för staten..................................................................................................

30

1.5

Tekniska justeringar av utgiftstaket för staten 2011 ...............................................

31

1.6

Takbegränsade utgifter..............................................................................................

32

1.7

Förändring av budgeteringsmarginalen från fastställandet av utgiftstaket för

 

 

 

2011 till utfallet för 2011 ......................................................................................

32

2.1

Utfallet för statens budget 2011...............................................................................

37

2.2

Utfallet för statens budget 2010 och 2011...............................................................

38

2.3

Skattereformer 2011..................................................................................................

39

2.4

Antaganden i 2012 års ekonomiska vårproposition jämfört med

 

 

 

budgetpropositionen för 2011..............................................................................

40

2.5

Totala skatteintäkter, skillnad mellan beräknat utfall i årsredovisningen för

 

 

 

staten och slutligt utfall ........................................................................................

41

2.6

Totala skatteintäkter och inkomster på statens budget, jämfört med statens

 

 

 

budget för 2010 och 2011.....................................................................................

43

2.7

Övriga inkomster, sammanfattning .........................................................................

48

2.8

Inkomster av statens verksamhet, översikt..............................................................

49

2.9

Rörelseöverskott .......................................................................................................

49

2.10

Ränteinkomster .......................................................................................................

49

2.11

Aktieutdelning 2010 och 2011................................................................................

50

2.12

Inkomster av försåld egendom...............................................................................

51

2.13

Återbetalning av lån ................................................................................................

51

2.14

Kalkylmässiga inkomster ........................................................................................

52

2.15

Statliga pensionsavgifter .........................................................................................

52

2.16

Bidrag m.m. från EU...............................................................................................

53

2.17

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet................................................

54

2.18

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto...................................

54

2.19

Skillnad mellan utfall och budget för 2011 ............................................................

55

2.20

Makroekonomiska förutsättningar ........................................................................

55

2.21

Utgifter på statens budget 2011 .............................................................................

57

2.22

Indragningar 2011 ...................................................................................................

59

2.23

Medgivna överskridanden 2011..............................................................................

60

2.24

Icke medgivna överskridanden 2011......................................................................

60

2.25.UO 1 Anslag............................................................................................................

62

2.26

UO 1 Beställningsbemyndiganden ........................................................................

62

2.27

UO 1 Garantier .......................................................................................................

63

2.28

UO 1 Inomstatliga lån ............................................................................................

63

2.29 UO 2 Anslag............................................................................................................

64

2.30

UO 2 Beställningsbemyndiganden ........................................................................

65

14

 

 

Skr. 2011/12:101

2.31 UO 2 Utlåning........................................................................................................

65

2.32

UO 2 Garantier.......................................................................................................

65

2.33

UO 2 Inomstatliga lån............................................................................................

66

2.34

UO 2 Övriga krediter.............................................................................................

66

2.35 UO 3 Anslag...........................................................................................................

69

2.36 UO 4 Anslag...........................................................................................................

71

2.37 UO 5 Anslag...........................................................................................................

75

2.38

UO 5 Beställningsbemyndiganden........................................................................

75

2.39 UO 6 Anslag...........................................................................................................

76

2.40

UO 6 Beställningsbemyndiganden........................................................................

77

2.41

UO 6 Garantier.......................................................................................................

77

2.42

UO 6 Inomstatliga lån............................................................................................

78

2.43

UO 6 Övriga krediter.............................................................................................

78

2.44 UO 7 Anslag...........................................................................................................

80

2.45

Utfall för bistånd 2002–2011 .................................................................................

81

2.46

UO 7 Beställningsbemyndiganden........................................................................

81

2.47

UO 7 Garantier.......................................................................................................

82

2.48

UO 7 Övriga krediter.............................................................................................

82

2.49 UO 8 Anslag...........................................................................................................

84

2.50

UO 8 Beställningsbemyndiganden........................................................................

84

2.51 UO 9 Anslag...........................................................................................................

85

2.52

UO 9 Beställningsbemyndiganden........................................................................

86

2.53 UO 10 Anslag .........................................................................................................

88

2.54

UO 10 Beställningsbemyndiganden......................................................................

89

2.55 UO 11 Anslag .........................................................................................................

91

2.56

UO 11 Övriga krediter...........................................................................................

92

2.57 UO 12 Anslag .........................................................................................................

93

2.58 UO 13 Anslag .........................................................................................................

95

2.59

UO 13 Beställningsbemyndiganden......................................................................

96

2.60 UO 13 Utlåning......................................................................................................

96

2.61 UO 14 Anslag .........................................................................................................

97

2.62

Arbetslöshet............................................................................................................

98

2.63

UO 14 Beställningsbemyndiganden......................................................................

99

2.64 UO 15 Anslag .......................................................................................................

101

2.65

UO 15 Beställningsbemyndiganden....................................................................

102

2.66 UO 15 Utlåning....................................................................................................

102

2.67 UO 16 Anslag .......................................................................................................

103

2.68

UO 16 Beställningsbemyndiganden....................................................................

105

2.69

UO 16 Garantier...................................................................................................

105

2.70 UO 17 Anslag .......................................................................................................

108

2.71

UO 17 Beställningsbemyndiganden....................................................................

109

2.72 UO 17 Utlåning....................................................................................................

109

2.73 UO 18 Anslag .......................................................................................................

110

2.74

UO 18 Beställningsbemyndiganden....................................................................

110

2.75

UO 18 Garantier...................................................................................................

111

2.76

UO 18 Övriga krediter.........................................................................................

111

2.77 UO 19 Anslag .......................................................................................................

112

2.78

UO 19 Beställningsbemyndiganden....................................................................

112

2.79 UO 20 Anslag .......................................................................................................

113

2.80

UO 20 Beställningsbemyndiganden....................................................................

114

2.81 UO 21 Anslag .......................................................................................................

116

Skr. 2011/12:101

2.82 UO 21 Beställningsbemyndiganden ....................................................................

117

2.83 UO 21 Utlåning ....................................................................................................

117

2.84 UO 21 Inomstatliga lån ........................................................................................

117

2.85 UO 22 Anslag........................................................................................................

118

2.86 UO 22 Beställningsbemyndiganden ....................................................................

119

2.87 UO 22 Utlåning ....................................................................................................

119

2.88 UO 22 Garantier ...................................................................................................

120

2.89 UO 22 Inomstatliga lån ........................................................................................

120

2.90 UO 23 Anslag........................................................................................................

123

2.91 UO 23 Beställningsbemyndiganden ....................................................................

124

2.92 UO 23 Garantier ...................................................................................................

124

2.93 UO 24 Anslag........................................................................................................

125

2.94 UO 24 Beställningsbemyndiganden ....................................................................

126

2.95 UO 24 Utlåning ....................................................................................................

126

2.96 UO 24 Garantier ...................................................................................................

126

2.97 UO 25 Anslag........................................................................................................

127

2.98 UO 26 Anslag........................................................................................................

128

2.99 Räntor på statsskulden 2007–2011, fördelning på anslagets komponenter.......

129

2.100

Räntor och valutakurser 2007–2011 årsgenomsnitt..........................................

129

2.101 UO 27 Anslag......................................................................................................

131

2.102

Förändringar av anslagsbehållningar exkl. UO 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

 

 

2007–2011............................................................................................................

132

2.103

Specifikation av anslagsbehållningar över 1 000 miljoner kronor under

 

 

 

något av åren 2007–2011.....................................................................................

133

2.104

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto......................

134

2.105

Myndigheters räntekonto ...................................................................................

134

2.106

Stabilitetsfondens konto i Riksgäldskontoret ...................................................

135

2.107

Kassamässig korrigering......................................................................................

137

2.108

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget........................................

139

2.109

Statens budgetsaldo justerat för större engångseffekter 2011..........................

140

2.110

Realekonomisk fördelning av statens budget....................................................

142

2.111

Beställningsbemyndiganden 2011 ......................................................................

144

3.1

Resultaträkning........................................................................................................

148

3.2

Balansräkning...........................................................................................................

151

3.3

Finansieringsanalys..................................................................................................

155

3.4

Samband mellan resultaträkningens överskott och utfallet för statens budget

 

 

 

2011......................................................................................................................

156

3.5

Jämförelse mellan resultaträkningen och statens budget......................................

165

4.1

Statliga myndigheters innehav av statspapper 2011 ..............................................

221

4.2

Regeringens riktlinjer för 2011...............................................................................

222

5.1

Statliga garantiåtaganden och utfästelser 2011-12-31 ...........................................

230

5.2

Garantiramar och utfärdade garantier 2011-12-31................................................

232

5.3

Avsättningar för förväntade garantikostnader 2011-12-31 (exklusive

 

 

 

insättningsgarantin, investerarskyddet, bankgarantier och garantikapital).....

237

5.4

Tillgång i garantiverksamheten 2011-12-31 (exklusive stabilitetsfonden) ..........

239

5.5

Jämförelse mellan avsättningar för förväntade kostnader och tillgångar i

 

 

 

garantiverksamheten 2011-12-31 (exklusive insättningsgarantin,

 

 

 

investerarskyddet, bankgarantier och garantikapital).......................................

240

5.6

Anslag vars ändamål omfattade garantiverksamhet 2011 .....................................

240

5.7

Flöden i garantiverksamheten under 2011.............................................................

241

5.8

Statens utlåning med kreditrisk 2011-12-31..........................................................

242

16

 

 

Skr. 2011/12:101

5.9

Statens utlåning med kreditrisk efter lånekategori 2011-12-31...........................

243

5.10

Den ordinarie garanti- och kreditportföljens nominella omfattning ................

248

5.11

Förväntade kostnader och osäkra fordringar i den ordinarie garanti- och

 

 

 

kreditportföljen ..................................................................................................

248

5.12

Förväntade infrianden och mest trolig mängd infrianden för garantierna i

 

 

 

den ordinarie portföljen per 2011–12–31..........................................................

248

6.1

Resultaträkning avseende fleråriga budgetramen 2007–2013 ..............................

256

6.2

Balansräkning avseende fleråriga budgetramen 2007–2013 .................................

257

6.3

Utfall på anslag och inkomsttitlar fleråriga budgetramen 2007–2013.................

257

6.4

Avgift till och återflöde från EU (kassamässigt) ..................................................

264

6.5

Anslag som motsvaras av återflöde från EU-budgeten (utfall)...........................

265

Skr. 2011/12:101

Diagramförteckning

2.1

Faktiskt och underliggande saldo på statens budget 1991-2011 ..........................

140

2.2

Procentuell fördelning av utgifter på statens budget 2011, realekonomiskt

 

 

fördelade ..............................................................................................................

141

2.3

Transfereringar på statens budget fördelade efter mottagarkategori 2011 ..........

143

3.1

Statens inkomster....................................................................................................

148

3.2

Statens kostnader ....................................................................................................

149

3.3

Transfereringar per sektor.......................................................................................

149

5.1

Garantiåtaganden 2007–2011..................................................................................

231

5.2

Omfattningen av bankgarantiprogrammet............................................................

234

5.3

Återvinningar, statliga subventioner, avgifter, infrianden och

 

 

administrationskostnader samt saldo för betalningsflödet 2007-2011............

241

5.4

Statens utlåning med kreditrisk efter nedskrivning för osäkra fordringar

 

 

2007-2011 ............................................................................................................

243

5.5

Stabilitetsfondens utveckling över tiden, inklusive Nordeaaktierna

 

 

värderade till marknadsvärde..............................................................................

246

18

Årsredovisningen för staten 2011

Skr. 2011/12:101

Årsredovisningen för staten 2011

Regeringen ska varje år senast den 15 april året efter budgetåret lämna en årsredovisning för staten till riksdagen.

Årsredovisningen för staten 2011 har upprättats i enlighet med bestämmelserna i budgetlagen (2011:203) och enligt god redovisningssed. Regeringen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet och ställningen samt förvaltningen av statens tillgångar.

Den konsoliderade redovisningen i årsredo- visningen omfattar myndigheterna, inklusive af- färsverken, under riksdagen och regeringen. Dessutom ingår Riksbankens grundfond som en tillgång hos staten.

Intäkter och kostnader, tillgångar och skulder samt betalningar som redovisas av Riksbanken och AP-fonderna ingår dock inte. Inte heller ingår premiepensionssystemets tillgångar och skulder med dess avkastning i konsolideringen.

Redovisningen omfattar all verksamhet i de ingående organisationerna oavsett finansiering och baseras på information som de statliga myn- digheterna och affärsverken lämnar till statsredovisningen och information som presenteras i myndigheternas årsredovisningar. I fall där informationen inte varit tillräcklig har kompletterande information inhämtats. Underlaget har kompletterats med ekonomiska händelser som inte har redovisats av myndigheterna, framför allt beräkningar av skatteintäkter som ännu inte har debiterats.

Redovisningen utgår från vedertagna redovis- nings- och värderingsprinciper som i så stor ut- sträckning som möjligt hålls oförändrade över tiden. En utveckling av den statliga redovis- ningen sker dock fortlöpande. Under de drygt

tio år som årsredovisning för staten tagits fram har redovisningsprinciperna i ökad grad tydlig- gjorts, bl.a. genom att tillgångar i ökad utsträck- ning invärderats och redovisats samt att redovis- ning enligt bokföringsmässiga principer vidare- utvecklats. Gällande principer och förutsätt- ningar beskrivs i avsnitt 3.4 Redovisningsprin- ciper och tilläggsupplysningar.

Resultaträkningen ger underlag för bedöm- ning av statens samlade inflöde och förbrukning av resurser. Värdet av statens tillgångar och skulder per den 31 december 2011 redovisas i balansräkningen. Finansieringsanalysen visar statens betalningsflöden. I skrivelsen jämförs utfallet för 2011 i resultat- och balansräkning- arna, finansieringsanalys och noter med utfallet för 2010.

Statens budget omfattar samtliga inkomster och utgifter som påverkar statens lånebehov. I skrivelsen jämförs och kommenteras budgetens utfall för 2011 dels med de budgeterade inkomsterna och utgifterna i budgetpropositio- nen för 2011, dels med utfallet för 2010.

Ekonomistyrningsverket och Riksgälds- kontoret har lämnat underlag till denna skrivelse (dnr Fi2012/388).

Olika avgränsningar av staten

Statens ekonomiska utfall redovisas utifrån olika utgångspunkter beroende på att informationen har olika syften. Avgränsningen av staten kan därmed variera. Ett annat skäl till skillnader mel- lan olika redovisningar är att olika principer til- lämpas i räkenskaperna och i statens budget. Be- roende på utgångspunkt kan en enskild ekono- misk händelse få delvis olika konsekvenser och

21

Skr. 2011/12:101

utfallet kan därmed skilja sig åt mellan redovis- ningarna.

Informationen om det ekonomiska utfallet i staten utgör även underlag för nationalräkenska- perna som är en statistisk sammanställning i kontoform över den samlade svenska ekonomin. Nationalräkenskapernas avgränsning av staten utgår från definitioner etc. som följer rekom- mendationer från FN samt EU:s förordning (EG nr 2223/96) om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen. Nationalräkenskapernas avgränsning skiljer sig från årsredovisningen bl.a. genom att affärsverken inte ingår i dess avgränsning av staten.

Förändringar i årets skrivelse

Innehållet i årets skrivelse har setts över med anledning av nya bestämmelser i budgetlagen och omfattar endast sådan redovisning som budgetlagen ställer krav på. Vidare har innehållet strukturerats så att det bättre och tydligare anknyter till riksdagens beslut och utskottens ansvars- och beredningsområden. Redovisningen av utfallet för statens budget per utgiftsområde omfattar därför, utöver utfallet för anslag, även utfallet för beställningsbemyndiganden, utlåning, garantier och övriga krediter. Redovisningen per utgiftsområde omfattar vidare Riksrevisionens iakttagelser med anledning av effektivitets- granskning som hör till utgiftsområdet samt en redogörelse för de myndigheter som fått revisionsberättelse med reservation eller avvikande mening.

En annan nyhet är att regeringen för första gången i årets skrivelse gör en bedömning av om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild.

Underlag för och kvalitetssäkring av årets skrivelse

Årsredovisningen för staten bygger huvudsakli- gen på underlag som har lämnats av Ekonomi- styrningsverket och Riksgäldskontoret. Ekono- mistyrningsverkets underlag omfattar utfallet för statens budget inklusive finansiella befogenheter i form av beställningsbemyndiganden, garantier etc. Vidare omfattar det resultaträkning, balans- räkning och finansieringsanalys, statsskuldens

utveckling samt redovisning av avgifter till och bidrag från EU. Riksgäldskontorets underlag omfattar redovisning och riskanalys av statliga garantier och krediter. Redovisningen har i öv- rigt kompletterats eller tagits fram internt inom Regeringskansliet. Det gäller t.ex. beräkningen av skatteintäkter och uppföljningen av över- skottsmålet. Stora delar av skatteintäkterna är beräkningar som fortfarande grundas på en pro- gnos (se avsnitt 3.4.1). Prognosmetoderna som används för att beräkna skatteintäkterna i årsre- dovisningen för staten är desamma som används för att ta fram prognoser i regeringens budget- propositioner. När det gäller uppföljningen av överskottsmålet utgår denna dels från officiell statistik från Statistiska centralbyrån, dels från de indikatorer som regeringen använder för att följa upp överskottsmålet i budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropositionen. Hur uppfölj- ningen sker beskrivs närmare i regeringens skri- velse 2010/11:79 Ramverk för finanspolitiken.

En granskning av kvaliteten i årsredovisningen för staten sker dels genom Riksrevisionens årliga revision av myndigheterna och deras årsredovis- ningar, vilka ligger till grund för resultat- och balansräkningarna, finansieringsanalysen samt utfallet för statens budget, dels myndighetsled- ningarnas intygande om att myndighetens årsre- dovisning ger en rättvisande bild.

En kvalitetskontroll sker även genom etable- rade kvalitetssäkringsrutiner i samband med Ekonomistyrningsverkets konsolideringsarbete och genom Finansdepartementets arbete med att producera skrivelsen. Kvalitetssäkringen inne- fattar bl.a. kontroller av att myndigheternas rap- porterade finansiella information överensstäm- mer med deras respektive årsredovisningar, for- mella kontroller, motpartsavstämning av mellanhavanden mellan myndigheter, rimlighets- kontroller och analys av poster samt dokumen- terade metoder för de beräkningar och förutsättningar som gäller för konsoliderings- arbetet.

Riksrevisionens årliga revision

Granskning av myndigheternas årsredovisningar 2011

Riksrevisionen har inom ramen för den årliga revisionen granskat drygt 240 myndigheters årsredovisningar för 2011.

22

Revisorn uttalar sig med avvikande mening när det finns väsentliga fel som är genomgri- pande och årsredovisningen som helhet därige- nom inte ger en rättvisande bild. Revisionsbe- rättelse med reservation lämnas när revisorn inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis, men drar slutsatsen att möjliga fel inte är genomgripande. I vissa fall lämnar Riks- revisionen ett uttalande utan reservation eller avvikande mening men vill ändå lyfta fram viktig information och lämnar därför en upplysning i revisionsberättelsen.

För 2011 har Riksrevisionen lämnat två revis- ionsberättelser med reservation och två med av- vikande mening. Fyra myndigheter har erhållit revisionsberättelser med upplysning. De myn- digheter som fått revisionsberättelse med avvi- kande mening, reservation eller upplysning åter- ges utgiftsområdesvis i kapitel 2.

I tabellen nedan redovisas utvecklingen av antalet revisionsberättelser med reservation eller avvikande mening för 2007–2011. Antalet revis- ionsberättelser med reservation eller avvikande mening har varierat något under perioden men är generellt sett lågt. Det låga antalet bör ses som en indikation på att kvaliteten i myndigheternas årsredovisningar överlag är god och att de ger en rättvisande bild av verksamheten.

Antal revisionsberättelser med reservation eller avvikande mening1 2007–2011

 

2007

2008

2009

2010

2011

Summa

10

5

12

2

4

1 Till och med 2009 användes begreppet invändning i revisionsberättelsen.

Granskning av årsredovisningen för staten 2010

Enligt 3 § lagen (2002:1022) om revision av stat- lig verksamhet m.m. ska Riksrevisionen granska årsredovisningen för staten. Riksrevisionens bedömning avseende Årsredovisningen för sta- ten 2010 var att ”årsredovisningen för staten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 38 § lagen om statsbudgeten och regeringsbeslut 16 december 2010 (Fi2010/5683) avseende normering av avgränsning och former för uppställning av resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys”.

I revisionsberättelsen (Fi2011/2494) har Riks- revisionen lämnat upplysningar av särskild bety- delse. Dels om att de normer och principer som tillämpats för upprättandet av årsredovisningen inte följer ett enhetligt fastställt regelverk för re- dovisning upprättat för att uppnå en rättvisande

Skr. 2011/12:101

bild, dels att regeringen inte intygar i årsredovis- ningen att redovisningen ger en rättvisande bild.

Finansutskottet har kommenterat upplysningen i revisionsberättelsen (bet. 2010/11:FiU33) och konstaterar att skälet till detta inte är att redovisningsprinciperna för årsredovisningen har förändrats utan att Riksre- visionen sedan 2010 tillämpar nya internationella standarder för sin granskning. Finansutskottet förutsätter att regeringen återkommer i Årsre- dovisning för staten 2011 med en bedömning av hur redovisningen kan utvecklas och anpassas till internationella redovisningsstandarder.

Anpassning till internationella redovisnings- standarder

Regeringen har med anledning av Riksrevisonens synpunkter och finansutskottets påpekanden gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att göra en jämförelse mellan redovisningsregler som till- lämpas i årsredovisningen för staten och inter- nationella redovisningsstandarder (IPSAS1 och IFRS2). Ekonomistyrningsverket ska redogöra för väsentliga avvikelser och där det bedöms lämpligt lämna förslag till kompletteringar i syfte att ytterligare utveckla och anpassa redovis- ningen i staten till internationella standarder. En lägesrapport lämnades till regeringen den 14 februari 2012 (Fi2012/698). Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 15 december 2012.

Regeringen avvaktar med sin bedömning tills Ekonomistyrningsverket har slutredovisat upp- draget. Ekonomistyrningsverkets viktigaste iakttagelser och bedömningar i lägesrapporten sammanfattas nedan.

Generellt kan sägas att det statliga regelverket inte är uppbyggt på samma sätt som de inter- nationella regelverken. De internationella stan- darderna är mycket mer detaljerade och reglerar många enskilda företeelser, medan de statliga reglerna är mer kortfattade och utformade som en sammanhållen enhet. Författningssamlings- förordningen begränsar möjligheterna att låta de

1 Redovisningsstandard som ges ut av International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

2 Redovisningsstandard som ges ut av International Accounting Standards Board (IASB)

23

Skr. 2011/12:101

statliga reglerna vara beskrivande och innehålla exempel.

Redovisningsreglerna i det statliga regelverket är på vissa punkter allmänt hållna och att i det fall det saknas redovisningsregler eller utfyllande tolkning av reglerna i staten, kan vägledning hämtas från relevanta rekommendationer från nationella och internationella normeringsorgan inom redovisningsområdet. De statliga redovis- ningsreglerna i främst förordningen om årsredo- visning och budgetunderlag och förordningen om myndigheters bokföring bygger till stor del på redovisningsreglerna för privata företag i Sve- rige, vilka i sin tur bygger på internationella re- dovisningsstandarder. Det finns således en indi- rekt koppling till de internationella regelverken, även om det statliga regelverket inte är uppbyggt på exakt samma sätt.

En stor skillnad mellan det statliga regelverket och de internationella regelverken är vilka tilläggsupplysningar som krävs. Kraven på upplysningar i IPSAS, som är starkt påverkade av IFRS, är mycket långtgående och detaljerade. Inriktningen i staten har hittills varit att inte ha med alla detaljerade krav på tilläggsupplysningar som finns i IPSAS-standarderna i det statliga regelverket. Bedömningen har varit att det skulle bli svåröverskådligt och att det är information som inte är efterfrågad.

Ekonomistyrningsverket har gjort följande preliminära slutsatser i lägesrapporten. Den genomgång som har gjorts av ett antal standarder pekar på att de definitioner och redovisningsprinciper som används i staten till stor del överensstämmer med definitioner och redovisningsprinciper enligt IPSAS. Ett eventuellt införande av IPSAS som en enhetlig norm för redovisningen i staten skulle dock innebära stora konsekvenser för regelgivningen i staten och påverka redovisningen inom flera områden.

Ekonomistyrningsverket kommer i det fortsatta arbetet att göra en djupare analys av skillnaderna mellan regelverken och utifrån detta bedöma om det är lämpligt att komplettera det statliga regelverket. Om en sådan komplettering skulle innebära att IPSAS ska tillämpas i sin helhet, är det sannolikt att tidigare principiella ståndpunkter för uppbyggnaden av det statliga regelverket måste omprövas. En sådan ändring bedöms av Ekonomistyrningsverket bli mycket tidskrävande och kostsam. En annan form av komplettering kan innebära att regelverket i vissa delar ytterligare utvecklas utifrån IPSAS medan det nuvarande principbaserade statliga regelverket behålls. Anpassningar kan behövas för att det svenska regelverket i så stor utsträckning som möjligt ska vara jämförbar med regelverket i främst andra EU-länder.

24

1

Uppföljning av de budgetpolitiska målen

Skr. 2011/12:101

1 Uppföljning av de budgetpolitiska målen

I detta avsnitt redovisas uppföljningen av de budgetpolitiska målen för 2011, den offentliga sektorns finansiella sparande och utgiftstaket för staten. Därutöver finns ett budgetpolitiskt mål för kommunsektorn i form av ett balanskrav som inte följs upp i denna skrivelse, utan i 2012 års ekonomiska vårproposition.

1.1Den offentliga sektorns finansiella sparande

Regeringen angav i 2007 års ekonomiska vår- proposition att ett överskottsmål för den offent- liga sektorn om i genomsnitt 1 procent av BNP över konjunkturcykeln bör upprätthållas. I rege- ringens skrivelse Ramverk för finanspolitiken (skr. 2010/11:79) ges en närmare beskrivning av det finanspolitiska ramverket och hur regeringen tillämpar detta.

Definitioner av finansiellt sparande och överskotts- målet

Det finansiella sparandet för den offentliga sek- torn är resultatet av samtliga transaktioner som påverkar den offentliga sektorns finansiella net- toförmögenhet. Finansiella transaktioner som köp och försäljning av aktier och andra finansi- ella tillgångar påverkar således inte det finansiella sparandet. Detsamma gäller värdeförändringar på tillgångar och skulder.

Överskottsmålet är preciserat som att den offentliga sektorns faktiska finansiella sparande ska motsvara 1 procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Att målet är formule- rat i termer av ett genomsnitt i stället för ett år- ligt krav på 1 procent av BNP är motiverat av

stabiliseringspolitiska skäl. Om målet om 1 procents sparande skulle gälla för varje enskilt år skulle finanspolitiken behöva stramas åt när konjunkturen försvagas, och därmed bli pro- cyklisk, för att säkerställa att det årliga målet uppnås. Det finns således goda skäl för att for- mulera ett överskottsmål för det finansiella spa- randet som ett genomsnitt över en konjunktur- cykel. Genomsnittsformuleringen gör det samtidigt svårare att löpande följa upp om målet uppnås. Eftersom sparandet kan tillåtas avvika från målsatt nivå ett enskilt år är det viktigt att konjunkturläget beaktas när överskottsmålet i efterhand utvärderas. Målet för det finansiella sparandet omfattar hela den offentliga sektorn, vilket inkluderar staten, ålderspensionssystemet och den kommunala sektorn. Affärsverken ingår enligt nationalräkenskapernas definition inte i den statliga sektorn utan räknas till företagssek- torn.

Det finansiella sparandet 2011

Den offentliga sektorns finansiella sparande 2011 visade ett överskott på 4 miljarder kronor, motsvarande 0,1 procent av BNP. I budgetpro- positionen för 2011 beräknades ett underskott på 14 miljarder kronor eller 0,4 procent av BNP. Det finansiella sparandet blev således 18 miljarder kronor högre än beräknat. Den ekonomiska utvecklingen blev bättre än väntat. En starkare tillväxt främst för 2010 medförde att BNP-nivån 2011 blev 1,5 procent högre än be- räknat. Både inkomster och utgifter blev högre än beräknat. Det gäller i synnerhet för den kommunala sektorn, medan statens utgifter blev lägre än beräknat. Den offentliga sektorns skatteintäkter och utgifter blev ungefär lika mycket högre än budgetpropositionen för 2011.

27

Skr. 2011/12:101

Det högre finansiella sparandet beror främst på att övriga inkomster och då främst kapitalinkomsterna blev högre än beräknat. Utfallet innebär att den offentliga sektorns finanser förstärktes mellan 2010 och 2011 (se tabell 1.1).

Tabell 1.1 Den offentliga sektorns finansiella sparande

Miljarder kronor

 

2011

2011

Utfall-

2010

 

BP2011

Utfall

BP2011

Utfall

Inkomster

1 704

1 735

31

1 684

 

 

 

 

 

Skatter och avgifter

1 531

1 5461

15

1 510

Övriga inkomster

173

190

17

174

Utgifter

1 718

1 731

13

1 686

Finansiellt sparande

-14

4

18

-2

 

 

 

 

 

Procent av BNP

-0,4

0,1

0,5

-0,1

Anm.: Nationalräkenskaperna för 2011 är preliminära och kan komma att ändras. 1 Drygt 40 procent av utfallet för skatter och avgifter för 2011 är fortfarande baserat på prognoser. Det rör t.ex. inkomstskatter för hushåll och företag, avkastningsskatt samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Regeringens bedömning är att skatteintäkterna för den offentliga sektorn beräk- nas uppgå till 1 549 miljarder kronor och är därmed ca 3 miljarder kronor högre än publicerade siffror i nationalräkenskaperna (se tabell 2.6).

Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Mer än hela den offentliga sektorns överskott 2011 är hänförligt till ålderspensionssystemet. Statens och den kommunala sektorns finansiella sparande visade underskott. Statens och ålderspensionssystemets finansiella sparande blev bättre än vad som beräknades i budgetpropositionen för 2011. Jämfört med 2010 förstärktes statens och ålderspensionssystemets finansiella sparande medan den kommunala sektorns finansiella sparande försämrades (se tabell 1.2).

Tabell 1.2 Det finansiella sparandet i delsektorerna

Miljarder kronor

 

2011

2011

Utfall-

2010

 

BP2011

Utfall

BP2011

Utfall

Staten

-19

-5

14

-14

 

 

 

 

 

Ålderspensionssystemet

13

19

6

6

 

 

 

 

 

Kommunala sektorn

-7

-10

-3

6

Anm.: Nationalräkenskaperna för 2011 är preliminära och kan komma att ändras. Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Principer för uppföljningen av överskottsmålet

För att i efterhand avgöra om det finansiella sparandet i den offentliga sektorn varit i linje med överskottsmålet används ett genomsnitt för det finansiella sparandet under de tio senaste åren för vilka det finns nationalräkenskapsutfall, för närvarande perioden 2002–2011. Syftet med denna redovisning är att bedöma i vilken

utsträckning målet nåtts, och om det funnits systematiska fel i styrningen av finanspolitiken som minskar sannolikheten för att överskottsmålet ska nås i framtiden. Vid bedömningen av detta tioårsgenomsnitt bör hänsyn även tas till det genomsnittliga konjunkturläget under den aktuella perioden.

Därutöver redovisas historiska värden för de två indikatorer regeringen använder i den framåtblickande utformningen av finans- politiken: ett sjuårigt centrerat glidande medel- värde för det finansiella sparandet och en bedömning av det strukturella sparandet. Syftet med den senare redovisningen är endast att visa dessa indikatorers värden under utfallsåren.

Det sjuåriga glidande medelvärdet för ett visst angivet år omfattar sparandet justerat för större engångseffekter det angivna året, samt tre år före och efter det angivna året. Det sjuåriga glidande medelvärdet för 2008 omfattar följaktligen perioden 2004–2011. En fördel med sjuårs- indikatorn är att den är enkel att beräkna och transparent. Den beaktar även konjunkturläget i viss utsträckning eftersom den är beräknad utifrån sparandet under flera år. Enkelheten gör dock att den inte beaktar konjunkturläget på ett mer exakt sätt. Det finns en risk att beräkningen kommer att omfatta fler högkonjunkturår än lågkonjunkturår eller vice versa. Detta gäller särskilt under en period som kännetecknas av en global kris och flera år av svagt resursutnyttjande som den nuvarande. För att värdera indikatorns värden på ett mer korrekt sätt bör därför hänsyn tas till det genomsnittliga resursutnyttjandet under den period för vilken den beräknas. Om det sjuåriga glidande medelvärdet för det finansiella sparandet ligger nära 1, samtidigt som det sjuåriga glidande medelvärdet för BNP-gapet ligger nära noll under samma tidsperiod, indikerar detta att det finansiella sparandet ligger i linje med överskottsmålet.

Regeringen gör också en beräkning av det så kallade strukturella sparandet vilket direkt justerar det faktiska finansiella sparandet för konjunkturläget. Det strukturella sparandet justerar även för större engångseffekter och extraordinära nivåer på hushållens kapitalvinster. Det strukturella sparandet syftar till att visa hur stort det finansiella sparandet skulle vara vid ett normalt konjunkturläge. Exempelvis visar ett positivt strukturellt sparande att det finns ett underliggande överskott i de offentliga

28

Skr. 2011/12:101

finanserna, även om underskott tillfälligt upp- stått till följd av ett svagt konjunkturläge.

Beräkningen av det strukturella sparandet är förknippad med stor osäkerhet. Beräkningen baseras på en bedömning av resursutnyttjandet i form av ett BNP-gap, dvs. skillnaden mellan faktisk BNP och potentiell BNP, och en bedömning av hur de offentliga finanserna påverkas av variationer i resursutnyttjandet. För potentiell BNP redovisas aldrig något utfall, utan varje bedömare gör sin egen uppskattning av dess nuvarande och historiska värden. Ofta revideras synen på BNP-gapet såväl framåt som bakåt i tiden, vilket inte bara beror på en förändrad syn på konjunkturläget utan också på revideringar av utfallsstatistik. Även bedömningen av det offentliga sparandets konjunkturkänslighet är osäker. Den bygger oftast på en empirisk skattning av ett genom- snittligt förhållande under en längre tidsperiod, medan varje enskild konjunkturförändring har egenheter som gör att den avviker från den genomsnittliga utvecklingen. I tabell 1.3 redovisas den bedömning av det strukturella sparandet som regeringen gör i 2012 års ekonomiska vårproposition.

Avstämning av överskottsmålet till och med 2011

År 2011 uppgick det faktiska finansiella sparandet till 0,1 procent av BNP (se tabell 1.3). Det genomsnittliga finansiella sparandet under 2002–2011 uppgick till 0,7 procent av BNP. Under samma period var det genomsnittliga resursutnyttjandet lägre än normalt enligt

regeringens

uppskattning

av

BNP-

gapet, -0,9 procent av potentiell

BNP.

Det konjunkturjusterade tioårssnittet för det finansiella sparandet 2002–2011 beräknas därför till 1,2 procent av BNP vid den bedömda nivån på det finansiella sparandets elasticitet med avseende på BNP-gapet på 0,55 (0,7 + 0,9 * 0,55 = 1,2). Det strukturella sparandet 2011 beräknas till 0,7 procent av BNP.

Ett problem vid bedömningen av hur konjunkturen påverkar sparandet i den offentliga sektorn är möjligheten att konjunkturcyklerna inte är symmetriska. Den nuvarande globala konjunkturavmattningen medförde exempelvis negativa BNP-gap 2009 och 2010 som är mycket stora i ett historiskt perspektiv. Resurs- utnyttjandet bedöms vara svagt även 2011 (se tabell 1.3). Det är osannolikt att dessa stora negativa gap kommer att motsvaras av lika stora positiva gap när konjunkturen åter vänder uppåt. Om BNP-gapen inte är noll i genomsnitt över en konjunkturcykel kan inte det bakåtblickande tioårssnittet justeras fullt ut för det genom- snittliga BNP-gapet om den ska vara en rätt- visande indikator för överskottsmålet. Vid bedömningen av om det finansiella sparandet varit förenligt med överskottsmålet måste därför vikt även läggas vid det ojusterade tioårssnittet. En samlad bedömning av det ojusterade och justerade tioårssnittet indikerar då att det finansiella sparandet i genomsnitt var i linje med överskottsmålet 2002–2011.

Tabell 1.3 Finansiellt sparande i offentlig sektor samt indikatorer för avstämning mot överskottsmålet

Procent av BNP respektive potentiell BNP

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Finansiellt sparande

3,6

1,6

-1,5

-1,3

0,4

1,9

2,2

3,6

2,2

-1,0

-0,1

0,1

Bakåtblickande tioårssnitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

0,8

0,7

Konjunkturjusterat1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

1,3

1,2

Sjuårsindikatorn

 

 

 

0,8

0,9

0,9

1,0

1,2

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konjunkturjusterat1

 

 

 

1,0

0,9

0,8

1,4

1,7

1,7

 

 

 

Strukturellt sparande

1,8

1,8

–0,8

-0,2

0,6

1,7

0,8

1,2

1,7

2,8

1,3

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNP-gap

0,7

-0,5

-0,8

-1,4

-0,7

-0,8

1,7

3,0

0,3

-6,5

-2,7

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuårssnitt

 

 

 

-0,3

0,1

0,2

-0,6

-0,8

-0,8

 

 

 

Bakåtblickande tioårssnitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,5

-0,8

-0,9

Anm.: Nationalräkenskaperna för 2011 är preliminära och kan komma att ändras.

1 Konjunkturjusteringen görs genom att indikatorvärdet adderas med BNP-gapet under motsvarande period multiplicerat med elasticiteten -0,55. Den konjunkturjusterade sjuårsindikatorn är inte identiskt lika med ett sjuårssnitt för det strukturella sparandet eftersom det strukturella sparandet även justeras för extraordinära kapitalvinster. Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

29

Skr. 2011/12:101

Tabell 1.3 visar även hur det finansiella sparandet och uppskattningen av BNP-gapet utvecklas mätta som sjuåriga centrerade glidande medelvärden. För 2003–2008 visar tabellen att det genomsnittliga finansiella sparandet under perioderna 2000–2006, 2001– 2007, 2002–2008, 2003–2009, 2004–2010 respektive 2005–2011, ligger nära 1 procent av BNP med en viss tendens att öka mot slutet av perioden. Samtidigt beräknas motsvarande sjuåriga medelvärden för BNP-gapet vara nära noll de första åren för att sjunka något mot slutet. Detta kan tolkas som att det finansiella sparandet var i linje med överskottsmålet under den första delen av perioden, och att det finns en viss tendens till att sparandet ligger något över målet mot slutet av perioden, värderat med denna indikator.

Sammantaget bedöms det finansiella sparandet i den offentliga sektorn 2000–2011 vara i linje med överskottsmålet, både mätt med sjuårsindikatorn och det bakåtblickande tioårssnittet.

1.2Utgiftstak för staten

Utgiftstaket för staten infördes budgetåret 1997. Fastställda utgiftstak har klarats samtliga år (se tabell 1.4).

Den statliga budgetprocessen kännetecknas av ett tydligt medelfristigt uppifrån och ned- perspektiv. Utgiftstaket är den tidiga, övergripande restriktionen som i termer av totala utgifter begränsar budgetprocessen från det att taket fastställs till dess att budgetåret är slut. Därmed understryks behovet av prioriteringar mellan olika utgifter. Det

Tabell 1.4 Utgiftstak för staten

Miljarder kronor

2001

2002

2003

2004

medelfristiga perspektivet skapar dessutom förutsättningar för att undvika att tillfälligt höga inkomster (t.ex. på grund av en god konjunktur) används för att finansiera permanent högre utgifter. I och med detta begränsas också möjligheterna att bedriva en destabiliserande (procyklisk) finanspolitik på budgetens utgiftssida.

Utgiftstaket för staten är därför ett viktigt budgetpolitiskt åtagande som främjar budget- disciplinen och stärker trovärdigheten i den ekonomiska politiken. En viktig uppgift för utgiftstaket är att ge förutsättningar för att uppnå överskottsmålet, dvs. att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara finanser. Nivån på utgiftstaket bör även främja en önskvärd långsiktig utveckling av de statliga utgifterna. Tillsammans med överskottsmålet är utgiftstaket styrande för det totala skatteuttagets nivå och bidrar till att förhindra en utveckling där skatteuttaget stegvis måste höjas till följd av bristfällig utgiftskontroll.

De utgifter som omfattas av utgiftstaket är utgifterna under utgiftsområdena 1–25 och utgiftsområde 27, samt utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. ingår inte i de takbegränsade utgifterna eftersom riksdagen och regeringen i begränsad omfattning på kort sikt kan påverka dessa utgifter. De takbegränsade utgifterna utgörs av faktiskt förbrukade anslagsmedel, vilket innebär att även myndigheternas utnyttjande av ingående anslagssparande och anslagskredit ingår i de takbegränsade utgifterna.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Utgiftstaket, ursprungligt fast-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ställd nivå

767

810

847

877

894

931

949

971

989

1 018

1 050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska justeringar

24

2

-25

-19

-24

-24

0

-14

0

6

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reella justeringar1

 

 

 

 

 

 

-11

 

 

 

 

Utgiftstak, slutligt fastställt

791

812

822

858

870

907

938

957

989

1 024

1 063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takbegränsade utgifter

786,3

811,6

819,1

855,6

864,3

895,2

910,1

943,4

964,6

985,9

989,0

Budgeteringsmarginal

4,7

0,4

2,9

2,4

5,7

11,8

27,9

13,6

24,4

38,1

74,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgeteringsmarginal, procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av takbegränsade utgifter

0,6

0,0

0,4

0,3

0,7

1,3

3,1

1,4

2,5

3,9

7,5

Anm: För åren 1997–2000 se Årsredovisning för staten 2009

1Utgiftstaket för 2007 sänktes med 11 miljarder kronor i BP07. Det är inte en teknisk justering, utan en faktisk sänkning av utgiftstaket.

30

I budgetpropositionen för 2009 föreslog re- geringen att utgiftstakets nivå för 2011 skulle uppgå till 1 050 miljarder kronor.3 Riksdagen be- slutade i enlighet med förslaget. Därefter har vissa budgetförändringar föranlett tekniska justeringar av utgiftstakets nivå. Tekniska justeringar syftar till att utgiftstaket ska utgöra en lika stram begränsning för de offentliga utgifterna efter justeringen som före de förändringar som föranleder justeringen. För att föranleda en teknisk justering av utgiftstaket ska den förändring som ger upphov till justeringen inte ha samma nettoeffekt på den konsoliderade offentliga sektorns utgifter eller det offentliga finansiella sparandet, som på de takbegränsade utgifterna. Sedan utgiftstaket infördes 1997 har nivåerna på beslutade utgiftstak justerats tekniskt vid flera tillfällen.

De tekniska justeringar som gjorts sedan ut- giftstaket för 2011 ursprungligen fastställdes redovisas i tabell 1.5. Tekniska justeringar görs i budgetpropositionen och det är praxis att de årsvisa justeringarna avrundas till hela miljarder kronor. Sammantaget har utgiftstakets nivå 2011 höjts med 13 miljarder kronor till följd av tekniska justeringar. Flertalet av dem hänför sig till budgetförändringar som föranlett justering av statsbidragen till kommuner och landsting. Till exempel leder en höjning av det särskilda grundavdraget till pensionärer till att kommunernas och landstingens skatteintäkter försämras. Som kompensation höjdes statsbidraget till kommunsektorn i motsvarande mån, en förändring som motiverade en teknisk justering av utgiftstaket.

Skr. 2011/12:101

Tabell 1.5 Tekniska justeringar av utgiftstaket för staten 2011

Miljarder kronor

 

2011

Ursprungligt fastställt utgiftstak (BP 2009)

1 050

Tekniska justeringar i BP 2010

 

 

 

Reglering kommunalekonomisk utjämning pga. höjt

 

särskilt grundavdrag till pensionärer

3,50

 

 

Reglering kommunal-ekonomisk utjämning pga. breddad

 

bas kommunal fastighetsavgift

-0,13

 

 

Reglering kommunalekonomisk utjämning pga. höjt

 

utjämningsbelopp Sverige-Danmark

0,28

 

 

Nivåhöjning statligt utjämningsbidrag till kommuner för

 

LSS-kostnader

0,55

 

 

Bruttobudgetering stöd till idrotten

0,76

 

 

Sänkning av takbegränsade utgifter till följd av

 

kostnadsmässig budgetering

-0,82

 

 

Ny nivå i BP 2010

1 054

Tekniska justeringar i BP 2011

 

 

 

Reglering kommunalekonomisk utjämning: höjt särskilt

 

grundavdrag till pensionärer

7,50

 

 

Bruttoredovisning av avgifter hos Transportstyrelsen

1,09

Reglering kommunalekonomisk utjämning: höjt

 

utjämningsbelopp Sverige-Danmark

0,19

Nivåhöjning statligt utjämningsbidrag till kommuner för

 

LSS-kostnader

0,21

Ny nivå i BP 2011

1 063

 

 

Inga tekniska justeringar av utgiftstaket för 2011 i BP 2012

 

 

 

Slutligt utgiftstak

1 063

Enligt utfallet för statens budget uppgick de utgifter som omfattas av utgiftstaket, de

takbegränsade

utgifterna,

2011

till

989 miljarder kronor.

Därmed

underskred

utgifterna utgiftstaket

med en

marginal

74 miljarder kronor (se tabell 1.6).

 

 

De takbegränsade utgifterna blev 16,2 miljar- der kronor lägre än den av riksdagen antagna budgeten för 2011. Detta förklaras främst av lägre utgifter inom följande utgiftsområden:

Utgiftsområde

Mdkr

14

Arbetsmarknad

-6,3

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

-3,5

15

Studiestöd

-1,7

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

-1,5

3 Regeringen lämnade en bedömning av utgiftstaket för 2011 i 2008 års ekonomiska vårproposition. Den nivå på utgiftstaket som regeringen senare föreslog i budgetpropositionen för 2009 var densamma som bedömningen i 2008 års ekonomiska vårproposition, med undantag för tekniska justeringar.

31

Skr. 2011/12:101

Inom några områden blev utgifterna högre än den av riksdagen antagna budgeten för 2011:

Utgiftsområde

Mdkr

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

2,0

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1,0

8

Migration

0,4

I avsnitt 2, Utfallet för statens budget, redovisas skillnader mellan utfall och budgeterade belopp för utgiftsområden och vissa anslag.

Tabell 1.6 Takbegränsade utgifter

Miljarder kronor

 

SB

Utfall

Utfall-

Utfall

 

20111

2011

SB 2011

2010

Utgifter exkl.

 

 

 

 

statsskuldsräntor

783,0

767,0

-16,0

763

Ålderspensionssystemet

 

 

 

 

vid sidan av statens

 

 

 

 

budget

222,2

222,0

-0,2

222,9

 

 

 

 

 

Takbegränsade utgifter

1 005,2

989,0

-16,2

985,9

Budgeteringsmarginal

57,8

74,0

16,2

38,1

 

 

 

 

 

Utgiftstak för staten

1 063

1 063

 

1 024

1 Den av riksdagen i december 2010 fastställda budgeten för 2011, dvs. exkl. riksdagens beslut om ändringsbudgetar 2011.

Utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgick till 222 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än den beräkning som redovisades i budgeten för 2011.

1.3Budgeteringsmarginalens användning

Riksdagen fastställde utgiftstaket för 2011 på den nivå som regeringen föreslog i budgetpropo- sitionen för 2009. Budgeteringsmarginalen upp-

gick

då till 48,7 miljarder kronor. I utfallet

för

2011

uppgick budgeteringsmarginalen

till

74,0 miljarder kronor.

Det

betyder

att

budgeteringsmarginalen har blivit 25,3 miljarder kronor större sedan utgiftstaket för 2011 fastställdes. I tabell 1.7 redovisas hur använd- ningen av budgeteringsmarginalen fördelar sig på effekter av nya förslag, reviderad pris- och löne- omräkning, reviderade makroekonomiska förut- sättningar, volymförändringar och övriga fakto- rer.

Tabell 1.7 Förändring av budgeteringsmarginalen från fast- ställandet av utgiftstaket för 2011 till utfallet för 2011

Miljarder kronor

 

2011

Budgeteringsmarginal i budgetproposi-

 

tionen för 2009

48,7

 

 

Reformer

-26,7

Reviderad pris- och löneomräkning

4,4

Övriga makroekonomiska förändringar

11,3

Volymförändringar

9,6

Övrigt1

26,7

Total förändring av budgeteringsmargi-

 

nalen

25,3

 

 

Budgeteringsmarginal i utfallet för

 

2011

74,0

Anm: Negativt förändringstal innebär ianspråktagande av budgeteringsmargina- len, alltså högre utgifter.

1 Inklusive förändring av anslagsbehållningar

Sedan utgiftstaket fastställdes har riksdagen, på förslag från regeringen, sammantaget anvisat 26,7 miljarder kronor för reformer. I 2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100) aviserade regeringen högre statsbidrag till kommunsektorn fr.o.m. 2011 samt högre bidrag till kommunsektorn för läkemedelsbidrag. Förslag i propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97) som bl.a. inriktade sig på arbetslösa, medförde högre anvisade medel om knappt en miljard kronor 2011. I budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.) föreslog regeringen bl.a. ökade resurser till rättsväsendet och utbildningsområdet samt förstärkta insatser till personer som lämnar sjukförsäkringen. I budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.) föreslog regeringen ett tillfälligt statsbidrag till kommunsektorn på 3 miljarder kronor 2011, samt åtgärder inom bl.a. arbetsmarknadspolitiken, utbildning och hälso- och sjukvård.

Makroekonomiska förändringar har medfört att budgeteringsmarginalen blivit 11,3 miljarder kronor större. De flesta utgiftsdrivande faktorer, så som nivån på priser, löner, marknadsräntor och bruttonationalinkomsten (BNI), har blivit lägre än bedömningen i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.). Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program, däremot, har blivit högre. I första hand förklaras dessa skillnader mot bedömningen i budget- propositionen för 2009 av den stora revidering

32

av de makroekonomiska förutsättningarna i samband med att finanskrisen slog till som pre- senterades i 2009 års ekonomiska vårproposit- ion.

Sammantaget har t.ex. utgifterna för internationellt bistånd bidragit till att budgete- ringsmarginalen blivit ca 2,1 miljarder kronor större, till följd av att nivån på bruttonationalinkomsten 2011 blev lägre än bedömningen i budgetpropositionen för 2009. På motsvarande sätt har utgifterna för sjuk- och aktivitetsersättning inom utgiftsområde 10 blivit lägre, och därmed bidragit till en större budgeteringsmarginal, till följd av att prisnivån och därmed prisbasbeloppet för 2011 blivit lägre. Vidare har utgifterna för studiemedelsräntor inom utgiftsområde 15 blivit lägre till följd av lägre marknadsräntor och utgifterna i pensions- systemet har blivit lägre till följd av att lönesumman och därmed inkomstindex blivit lägre.

Arbetsmarknadsrelaterade utgifter har dock bidragit till att budgeteringsmarginalen blivit mindre till följd av makroekonomiska föränd- ringar. I 2009 års ekonomiska vårproposition reviderades arbetsmarknadsrelaterade utgifter upp kraftigt till följd av högre arbetslöshet. Från och med budgetpropositionen för 2010 har dessa utgifter emellertid successivt reviderats ner när det gradvis blivit klart att de makroekonomiska effekterna av finanskrisen skulle bli förhållande- vis begränsade på ett par års sikt och den samlade effekten på budgeteringsmarginalen för 2011 har därmed blivit relativt liten i förhållande till de uppskattningar som gällde i 2009 års ekono- miska vårproposition.

Utgiftsförändringar till följd av ändrade voly- mer har medfört att budgeteringsmarginalen bli- vit 9,6 miljarder kronor större. Det är i första hand på två områden som volymerna blivit lägre. Antalet personer med sjukersättning var färre i utfallet för 2011 än bedömningen i budgetpro- positionen för 2011. Mätt som helårsekvivalenter

uppgick antalet

sjukersatta 2011

till

ca

354 000 vilket är

ca 7 procent

färre

än

bedömningen i budgetpropositionen för 2009. Antalet personer med tilläggspension och personer med inkomstpension uppgick i utfallet för 2011 till 1 807 600 respektive 942 100. Det är ca 1,6 respektive 3,2 procent färre än i budgetpropositionen för 2009.

Utgiftsförändringar till följd av övriga fakto- rer kan föranledas av nya prognosmetoder, ju-

Skr. 2011/12:101

steringar till följd av ny information, korriger- ingar av tidigare gjorda fel samt regeländringar utom regeringens direkta kontroll, t.ex. änd- ringar i EU:s regelverk. Sammantaget har bud- geteringsmarginalen blivit 26,7 miljarder kronor större till följd av övriga faktorer.4

En betydande del av utgiftsförändringarna till följd av övriga faktorer härrör från bedömningen av pensionssystemets utgifter. Både i 2009 års ekonomiska vårproposition och i budget- propositionen för 2010 redovisades pensions- systemets utgifter med olika beräkningstekniska antaganden i avvaktan på ett arbete inom Försäkringskassan och pensionsgruppen med att utreda beräkningsmetoden för balanstalet.

I 2009 års ekonomiska vårproposition redovisades utgifterna i pensionssystemet med ett antagande om ett balanstal på 1,0000.5 Mellan vårpropositionen och budgetpropositionen för 2010 hänfördes endast en mindre del av föränd- ringen av den bedömda utgiftsnivån till makroe- konomiska faktorer, motsvarande förändringen av inkomstindex. Den del av utgiftsförändringen som var hänförlig till att balanstalet reviderades ned, ca 7 miljarder kronor, redovisades som öv- riga faktorer.

Även i den följande budgetpropositionen för 2010 var den bedömda utgiftsnivån i pensions- systemet 2011 högre till följd av ett beräknings- tekniskt antagande i avvaktan på utredningen av beräkningsmetoden för balanstalet, än den skulle varit om utgifterna beräknats med balansering utan det beräkningstekniska antagandet. I den därpå följande vårpropositionen beräknades ut- gifterna i pensionssystemet utan beräkningstek- niskt antagande. Övergången till att beräkna pensionssystemets utgifter enligt den överens- kommelse som pensionsgruppen gjorde bedöm- des medföra att utgifterna till följd av övriga faktorer blev ca 6,5 miljarder kronor lägre i 2010 års ekonomiska vårproposition än i budget- propositionen för 2010.

Under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen bedömdes utgifterna bli 2,2 miljarder kronor lägre till följd av övriga faktorer. Det berodde dels på att tullavgiften bedömdes bli lägre till följd av lägre tullintäkter

4Inklusive förändring av anslagsbehållningar.

5Försäkringskassan hade fastställt balanstalet för 2010 till 0,9672.

33

Skr. 2011/12:101

från tredje land, dels på att Sveriges andel av EU:s samlade BNI minskade.

Vidare har utfallet för 2011 på flera områden blivit lägre, till följd av övriga faktorer, jämfört med ursprungligt anslagna medel för 2011. Sammantaget är det ca 10 miljarder kronor av anslagna medel som under budgetåret inte har utnyttjats, till följd av övriga faktorer. Orsakerna till att medel inte utnyttjats som planerat beskrivs för respektive utgiftsområde i avsnitt 2.

De utgiftsområden som uppvisar störst skillnad mellan anslagna medel och faktiskt utnyttjade medel, till följd av övriga faktorer, är utgiftsområde 6 Försvar och samhällets

krisberedskap,

utgiftsområde

9 Hälsovård,

sjukvård och

social

omsorg,

utgiftsområde

13

Integration

och jämställdhet,

utgiftsområde

22 Kommunikationer

samt

utgiftsområde

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

34

2

Utfallet för statens budget

Skr. 2011/12:101

2 Utfallet för statens budget

Enligt 10 kap. 6 § budgetlagen (2011:203) ska årsredovisningen för staten innehålla utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt av statens lånebehov. Statens lånebehov är det- samma som saldot på statens budget men med omvänt tecken. Ett positivt saldo innebär att staten amorterar på statsskulden. Ett negativt saldo innebär att staten behöver öka sin upp- låning.

Med statens budget avses i det följande den ursprungliga budgeten antagen av riksdagen i december 2010 (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU10, rskr. 2010/11:144).

När jämförelse görs mot totalt anvisade medel avses såväl statens ursprungliga budget som de ändringsbudgetar som beslutats under året. Indrag av anslagsbelopp framgår inte i detta avsnitt. En mer utförlig redovisning finns i bilaga 1 Specifikation av inkomsterna på statens budget och bilaga 2 Specifikation av utgifterna på statens budget.

2.1Statens budgetsaldo 2011

Budgetsaldot uppgick 2011 till 68 miljarder kronor (tabell 2.1). I budgeten beräknades saldot till 6 miljarder kronor. Utfallet blev därmed 62 miljarder kronor bättre än beräknat i statens budget.

Inkomsterna

beräknades

uppgå

till

833 miljarder kronor i statens

budget.

Det

slutliga utfallet blev drygt 872 miljarder kronor, således 39 miljarder kronor högre än beräknat. Avvikelsen förklaras främst av att statens skatteinkomster översteg beräkningen i budge- ten med 41,5 miljarder kronor. Statens skatte-

intäkter, dvs. periodiserade skatter som avser in- komståret 2011, beräknas bli 0,8 miljarder kronor högre än beräknat i budgeten. Skillnaden mellan statens skatteintäkter och statens skatte- inkomster utgörs av periodiseringar. Periodiser- ingarna beräknas bli 40,7 miljarder kronor högre än budget. De högre periodiseringarna beror på att både uppbördsförskjutningar och betalnings- förskjutningar ökar inkomsterna på statens budget. Övriga inkomster blev 2,1 miljarder kronor lägre än beräknat i budgeten. Skillnaden förklaras främst av att avräkningar m.m. i anslut- ning till skattesystemet blev högre än beräknat.

Tabell 2.1 Utfallet för statens budget 2011

Miljoner kronor

 

 

 

 

Skillnad

 

 

 

 

mot

 

Statens

Ändrings

 

statens

 

budget1

budget

Utfall 2011

budget

Totala inkomster

832 988

 

872 417

39 429

Statens

 

 

 

 

skatteinkomster

798 460

 

839 974

41 514

Övriga inkomster

34 528

 

32 443

-2 085

 

 

 

 

 

Totala utgifter

826 784

12 234

804 616

-22 168

 

 

 

 

 

Utgiftsområden

 

 

 

 

exkl. statsskulds-

 

 

 

 

räntor m.m.

784 476

1 734

766 987

-17 489

 

 

 

 

 

Statsskulds-

 

 

 

 

räntor m.m.

25 970

10 500

34 491

8 521

 

 

 

 

 

Förändring av

 

 

 

 

anslags-

 

 

 

 

behållningar

-1 508

 

 

1 508

Myndigheters

 

 

 

 

m.fl. in- och

 

 

 

 

utlåning i RGK,

 

 

 

 

netto

-4 473

 

1 600

6 073

 

 

 

 

 

Kassamässig

 

 

 

 

korrigering

22 319

 

1 537

-20 782

 

 

 

 

 

Budgetsaldo

6 204

 

67 801

61 597

 

 

 

 

 

37

Skr. 2011/12:101

Det slutliga utfallet för utgifter m.m. på statens budget blev 805 miljarder kronor, vilket är 22 miljarder kronor lägre än den ursprungligen fastställda budgeten. Det beror på olika faktorer, men framför allt att Kärnavfallsfondens inlåning i Riksgäldskontoret ökade med 9 miljarder kronor samtidigt som de lån som Riksbanken tog i Riksgäldskontoret 2009 för att stärka

valutareserven

har sjunkit

med

6 miljarder

kronor. Båda

dessa

lån

påverkar posten

Myndigheters

m.fl.

in-

och

utlåning i

Riksgäldskontoret, netto. Utgifterna för utgifts- område 14 Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 miljarder kronor lägre än i statens budget eftersom arbetslösheten blev lägre än vad som beräknades i budgeten. Utgifterna för utgiftsom- råde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev nästan 4 miljarder kronor lägre än i statens budget. För utgiftsområdet 26 Statsskuldsräntor m.m. blev utfallet i stället 8,5 miljarder kronor högre än beräknat i den ursprungliga budgeten. Till stor del förklaras detta av att räntor i svenska lån blev 6 miljarder kronor högre än beräknat och att valutakursförlusterna blev nästan 4 miljarder kronor högre än beräknat i den ursprungliga budgeten. På ändringsbudget anvisades ytterligare 10,5 miljarder kronor för att täcka valutakursförluster och en förändrad låne- plan. I samband med bildandet av stabilitetsfonden planerade regeringen att insättningsgarantifonden och stabilitetsfonden skulle slås samman. Vid en sådan sammanslagning förutsattes att insättnings- garantifondens innehav av statsobligationer skulle säljas och likvida medel sättas in på konto i Riksgäldskontoret, vilket skulle medföra en kassamässig korrigering i statens budget 2011. Beroende på överväganden om regelverket inom Europeiska unionen har sammanslagningen inte genomförts. Det medför en skillnad mellan utfall och statens budget på 21 miljarder kronor. Motsvarande skillnad med motsatt tecken har påverkat Riksgäldskontorets nettoutlåning, vilket innebär att detta inte påverkat budgetsaldot.

Saldot på statens budget påverkades positivt av engångseffekter som uppgick till 36 miljarder kronor under 2011. År 2010 var engångs- effekterna också positiva men något mindre och uppgick till 23 miljarder kronor. Den största positiva engångseffekten under 2011 avsåg försäljningen av aktier i Nordea Bank AB. Staten avyttrade i februari ca en tredjedel av sitt aktie-

innehav, vilket inbringade 19 miljarder kronor. Kärnavfallsfondens inlåning i Riksgäldskontoret ökade kraftigt, med 9 miljarder kronor, vilket tillfälligt minskade nettoutlåningen och därmed förbättrade saldot på statens budget. En annan positiv engångseffekt under nettoutlåningen avsåg valutavinster på Riksbankens lån i Riksgäldskontoret. Lånet som togs i dollar och euro 2009 för att förstärka valutareserven motsvarade ursprungligen 97 miljarder kronor. Under 2011 har lånet minskat med 6 miljarder kronor till följd av valutakursvinster vid omsätt- ning av underliggande lån. Vidare har Post- och Telestyrelsen vid två tillfällen under 2011 auktionerat ut 4G-tillstånd, vilket sammanlagt inbringade 3 miljarder kronor.

2.1.1Statens budget 2010 och 2011

I tabell 2.2 redovisas utfallet på statens budget för 2010 och 2011. Statens budget visar för 2011 ett överskott på 68 miljarder kronor jämfört med ett underskott på 1 miljard kronor 2010, en förbättring med 69 miljarder kronor.

Tabell 2.2 Utfallet för statens budget 2010 och 2011

Miljoner kronor

 

 

 

Skillnad

 

Utfall 2011

Utfall 2010

mot 2010

Totala inkomster

872 417

779 521

92 896

Statens skatteinkomster

839 974

779 473

60 502

 

 

 

 

Övriga inkomster

32 443

48

32 395

 

 

 

 

Totala utgifter m.m.

804 616

780 573

24 043

Utgiftsområden exkl.

 

 

 

statsskuldsräntor m.m.

766 987

763 028

3 959

Statsskuldsräntor m.m.

34 491

23 361

11 130

 

 

 

 

Myndigheters m.fl. in-

 

 

 

och utlåning i

 

 

 

Riksgäldskontoret, netto

1 600

-9 225

10 825

Kassamässig

 

 

 

korrigering

1 537

3 409

-1 871

 

 

 

 

Budgetsaldo

67 801

-1 052

68 853

 

 

 

 

De totala inkomsterna ökade med 92,9 miljarder kronor (11,9 procent) mellan 2010 och 2011.

Statens

skatteinkomster

ökade

med

60,5 miljarder kronor (7,8 procent).

 

Direkta skatter på arbete beräknas öka med

15,8 miljarder

kronor

(3,3 procent), indirekta

skatter

arbete

beräknas öka

med

19,0 miljarder kronor (4,8 procent) och skatt på konsumtion och insatsvaror beräknas öka med

38

6,7 miljarder kronor (1,5 procent). Statens skatteintäkter, dvs. periodiserade skatter som är hänförliga till 2011, beräknas sammantaget öka med 8,1 miljarder kronor.

Övriga inkomster ökade med 32,4 miljarder kronor jämfört med 2010 varav inkomster av försåld egendom ökade med 23,0 miljarder kronor.

De totala utgifterna ökade med 24 miljarder kronor (3,1 procent) mellan 2010 och 2011. Ut- gifterna för utgiftsområden exklusive utgiftsom-

råde 26 Statsskuldsräntor m.m.

ökade med

4 miljarder kronor (0,5 procent).

Den största

ökningen var inom utgiftsområde 25 Allmänna

bidrag till

kommuner, som ökade med

12 miljarder

kronor (16,3 procent). Utgifterna

inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

ökade

med

knappt

3 miljarder kronor

(9,5 procent).

 

Inom

utgiftsområde

14 Arbetsmarknad-

och arbetsliv minskade i

stället

utgifterna

med

5 miljarder kronor

(7,7 procent).

Utgifterna

inom utgiftsområde

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handi-

kapp minskade med

4 miljarder

kronor

(4,1 procent)

och

inom

utgiftsområde

24 Näringsliv

minskade

utgifterna

med

3 miljarder kronor (36,9 procent). Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riks-

gäldskontoret, netto ökade med 11 miljarder kronor samtidigt som utfallet för posten Kassa- mässig korrigering minskade med 2 miljarder kronor. Nettoutlåningen ökade framför allt till följd av att Apoteket AB:s försäljningsinkomster togs ut från konto i Riksgäldskontoret 2011. År 2010 sattes försäljningsinkomsterna in, vilket ger en skillnad mellan åren på 12 miljarder kronor. Myndigheternas räntekontobehållningar ökade långsammare än 2010, vilket medför en skillnad på 7 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren re- duceras framför allt av ökad inlåning från Kärn-

avfallsfonden

som påverkar

jämförelsen med

9 miljarder kronor åt motsatt håll.

Utgifterna

under

utgiftsområde 26 Stats-

skuldsräntor

m.m.

ökade

med 11 miljarder

kronor (47,6 procent). Ökningen beror på flera saker men en stor orsak är högre räntebetal- ningar på lån i svenska kronor, vilket bland annat förklaras av att de korta räntorna steg jämfört med 2010.

Skr. 2011/12:101

2.2Inkomster på statens budget 2011

Inkomsterna på statens budget 2011 blev drygt 872 miljarder kronor, vilket är 39 miljarder kro- nor högre än budget. Statens skatteinkomster uppgick 2011 till 840 miljarder kronor och öv- riga inkomster uppgick till drygt 32 miljarder kronor.

I tabell 2.6 redovisas totala skatteintäkter och inkomster för 2010 och 2011. I tabellen redovi- sas även skillnaden mellan utfall och statens budget. Statens budget för 2011 baserades på de prognoser som redovisades i budgetproposi- tionen för 2011.

2.2.1Prognosförutsättningar

Utfallet för inkomsterna baseras för ett flertal skatter på löpande debiteringar av skatter som avser flera inkomstår. En analys av hur inkoms- terna har utvecklats jämfört med budgeten bör beakta utvecklingen av makroekonomin och för- ändringar i regelverken.

Regeringen föreslog och aviserade i budget- propositionen för 2011 skattereformer som sammanlagt bedömdes minska skatteintäkterna med 7 miljarder kronor.

Tabell 2.3 Skattereformer 2011

Miljarder kronor

Beslut som bedömdes påverka de totala skatteintäkterna

Skatt på arbete

-8

 

 

Skatt på kapital

2

 

 

Skatt på konsumtion och insatsvaror

0

Övriga skatter

-1

 

 

Summa skattebeslut

-7

Källa: Egna beräkningar.

Intäkterna från skatt på arbete bedömdes minska med knappt 8 miljarder kronor till följd av för- höjt grundavdrag för pensionärer.

Reformerna inom skatt på kapital bedömdes öka intäkterna med drygt 2 miljarder kronor, varav höjningen av fastighetsskatten på vatten- kraftverk stod för 1,5 miljarder kronor och höj- ningen av stämpelskatt för 0,7 miljarder kronor. För skatt på konsumtion aviserades en rad för- ändringar. Nettoeffekten på intäkterna bedöm- des dock vara mycket liten.

39

Skr. 2011/12:101

Makroekonomiska förutsättningar

Utvecklingen av skatteintäkterna beror i stor ut- sträckning på hur ekonomin utvecklas. I tabell 2.4 redovisas några av de makro- ekonomiska förutsättningar som påverkar skatteintäkterna. De ekonomiska antaganden som redovisas är desamma som i 2012 års ekono- miska vårproposition. I tabellen jämförs dessa med antagandena i budgetpropositionen för 2011.

Tabell 2.4 Antaganden i 2012 års ekonomiska vårproposi- tion jämfört med budgetpropositionen för 2011

Procentuell utveckling om inget annat anges.

 

2010

2011

BNP, marknadspris1

7,2

4,9

Diff. BP11

1,4

0,0

 

 

 

Arbetade timmar

2,7

3,0

Diff. BP11

0,9

2,0

 

 

 

Timlön2

0,3

2,6

Diff. BP11

-0,6

0,2

 

 

 

Utbetald lönesumma, skatteunderlag

3,1

5,6

Diff. BP11

0,3

2,1

 

 

 

Arbetslöshet3

8,4

7,5

Diff. BP11

0,0

-0,5

Arbetsmarknadspolitiska program4

3,7

3,5

Diff. BP11

-0,1

0,2

 

 

 

Hushållens konsumtionsutgifter1

5,1

3,4

Diff. BP11

0,5

-0,5

 

 

 

Kommunal medelutdebitering5

31,56

31,55

Diff. BP11

0,0

0,0

 

 

 

Statslåneränta5

2,8

2,6

Diff. BP11

-0,1

-0,7

 

 

 

KPI juni-juni6

0,9

2,7

Diff. BP11

0,0

1,2

 

 

 

Inkomstbasbelopp7

51,1

52,1

Diff. BP11

0,0

0,0

Prisbasbelopp7

42,4

42,8

Diff. BP11

0,0

0,0

 

 

 

Inkomstindex

139,7

142,3

Diff. BP11

0,0

0,0

 

 

 

Skiktgräns7

372,1

383,0

Diff. BP11

0,0

0,0

 

 

 

Övre skiktgräns7

532,7

548,3

Diff. BP11

0,0

0,0

1Löpande priser, procentuell förändring.

2Enligt nationalräkenskapernas definition.

3Arbetslöshet 15–74 år.

4Procent av arbetskraften.

5Procent.

6Avser juni föregående år t.o.m. juni aktuellt år.

7Tusental kronor.

En viktig variabel för prognosen av skatt på ar- bete är utvecklingen av lönesumman i ekonomin. Intäkterna påverkas också av konsument- prisindex (KPI), som används för att justera skiktgränserna i skattesystemet.6 Om lönerna i samhället ökar mer än KPI, så hamnar en större andel av inkomsterna över skiktgränsen, vilket leder till högre skatteintäkter.

Skatt på energi påverkas av KPI eftersom skattesatserna omräknas med KPI.7 Hushållens konsumtionsutgifter påverkar intäkterna från såväl mervärdesskatt som punktskatter.

Lönesumman 2011 blev väsentligt högre än prognosen i budgetpropositionen för 2011. Upprevideringen av lönesumman beror främst på att arbetade timmar blev högre än förväntat. Utfallet för BNP-tillväxten 2011 var helt i linje med prognosen, 4,9 procent.

Bedömningar om utfallet för 2011

För ett antal inkomsttitlar under inkomsttypen 1000 Statens skatteinkomster är de redovisade beloppen bedömningar, eftersom utfallen inte är kända vid tidpunkten för publicering av denna årsredovisning. Däremot är det totala beloppet för inkomsttypen 1000 Statens skatteinkomster ett fastställt utfall 2011, eftersom det avser de belopp som har betalats in till staten.

Nedan redovisas berörda inkomsttitlar och tidpunkt för fastställt utfall. Om inte annat anges, avses alla inkomsttitlarna i inkomsttitel- gruppen:

1100 Direkta skatter på arbete

 

1110 Inkomstskatter

nov 2012

1120 Allmän pensionsavgift

nov 2012

1140 Skattereduktioner

nov 2012

1200 Indirekta skatter på arbete

 

1210 Arbetsgivaravgifter, 1218

aug 2012

1240 Egenavgifter

nov 2012

1270 Särskild löneskatt, 1274

nov 2012

1280 Nedsättningar, 1283-1284

nov 2012

1300 Skatt på kapital

 

1310 Skatt på kapital, hushåll

nov 2012

6För skatt på arbete avseende 2011 används förändringen av KPI under perioden juni 2009–juni 2010.

72011 års skattesatser ökade med förändringen av KPI under perioden juni 2009–juni 2010.

40

Skr. 2011/12:101

1320 Skatt på företagsvinster

nov 2012

1340 Avkastningsskatt, 1341-1342

nov 2012

1350 Fastighetsskatt

nov 2012

1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror

1410 Mervärdesskatt, 1411

aug 2012

1600 Restförda och övriga skatter

 

1620 Övriga skatter, hushåll

maj 2013

1630 Övriga skatter, företag

maj 2013

1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer

1810 Skatter till andra sektorer

nov 2012

1900 Periodiseringar

 

1910 Uppbördsförskjutningar

maj 2013

1920 Betalningsförskjutningar

nov 2012

För huvuddelen av ovanstående inkomsttitlar fastställs utfallet i samband med taxeringsutfallet för 2011, vilket blir känt i november 2012.

För arbetsgivaravgifter (inkomsttitel 1218) och mervärdesskatt (inkomsttitel 1411) fastställs utfallet i augusti 2012, när skattedeklarationerna för juli är kända.

För inkomsthuvudgruppen 1600 Restförda och övriga skatter fastställs utfallet inte förrän i maj 2013, beroende på omprövningar för hushåll (inkomsttitel 1621) och företag (inkomst- titel 1631). Detta innebär även att uppbördsför- skjutningarna (inkomsttitel 1911) fastställs lika sent. Beloppen för 2010 och 2011 på inkomst- titlarna 1621, 1631 samt 1911 är således fortfarande bedömningar vid tidpunkten för publicering av denna årsredovisning.

Skillnad mellan beräknat utfall i årsredovisning för staten och slutligt utfall

I tabell 2.5 redovisas skillnaden mellan beräknat utfall i årsredovisningen för staten och slutligt

utfall för åren 2005–2009. Skillnaden har uppgått till mellan 0,7 och 13,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 0,1 till 1,8 procent av utfallet för sta- tens skatteintäkter.

För 2005 innebär det att skillnaden mellan beräknat utfall i årsredovisningen för staten och slutligt utfall blev 13,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,8 procent av statens skatteintäkter. Det beror främst på att skatt på kapital blev högre än beräknat.

För 2006 blev skillnaden mellan beräknat utfall i årsredovisningen för staten och slutligt utfall 6,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 0,8 procent av statens skatteintäkter. Det förklaras till största delen av att skatt på kapital blev högre vilket till viss del motverkades av att skatt på arbete blev lägre än beräknat.

För 2007 blev skillnaden mellan beräknat utfall i årsredovisningen för staten och slutligt utfall 5,9 miljarder kronor, vilket motsvarar 0,7 procent av statens skatteintäkter. Det förklaras till största delen av att skatt på kapital blev högre än beräknat.

För 2008 blev skillnaden mellan beräknat utfall i årsredovisningen för staten och slutligt utfall 0,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 0,1 procent av statens skatteintäkter. Detta är i linje med prognos.

För 2009 blev skillnaden mellan beräknat utfall i årsredovisningen för staten och slutligt utfall 7,9 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,1 procent av statens skatteintäkter. Det förklaras främst av att skatt på kapital blev högre än beräknat.

Tabell 2.5 Totala skatteintäkter, skillnad mellan beräknat utfall i årsredovisningen för staten och slutligt utfall

Miljarder kronor

Inkomstår

2005

2006

2007

2008

2009

Skatt på arbete

3,2

-2,1

1,5

3,3

-0,5

Skatt på kapital

10,7

7,8

4,8

-2,3

11,4

Skatt på konsumtion och insatsvaror

-0,9

1,7

0,4

0,1

-0,8

Restförda och övriga skatter

1,9

0,1

0,6

0,5

-0,6

Totala skatteintäkter

14,9

7,4

7,2

1,7

9,5

Avgår: EU-skatter

0,0

0,3

0,1

0,1

0,3

Offentliga sektorns skatteintäkter

14,9

7,1

7,1

1,6

9,2

Avgår: Kommunal inkomstskatt

2,0

0,0

1,4

0,9

0,8

Avgår: Avgifter till ålderspensionssystemet

-0,4

0,5

-0,1

0,1

0,5

Statens skatteintäkter

13,4

6,7

5,9

0,7

7,9

Procent av utfall

1,8

0,8

0,7

0,1

1,1

41

Skr. 2011/12:101

2.2.2Totala skatteintäkter

De totala skatteintäkterna beräknas uppgå till 1 556,1 miljarder kronor, vilket är 17,4 miljarder kronor högre än budget. Statens skatteintäkter, dvs. de totala skatteintäkterna exklusive EU- skatter, kommunalskatt och avgifter till ålders- pensionssystemet, beräknas uppgå till 797,7 mil- jarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än i budgeten.

Det är främst högre intäkter från skatt på ar- bete som förklarar avvikelserna gentemot bud- get. I avsnitten som följer förklaras avvikelserna mer utförligt.

I tabell 2.6 nedan redovisas såväl skatteintäk- ter som inkomster samt avvikelser mot budget.

För de skatteintäkter som ännu inte är slutgiltiga utfall (se föregående avsnitt) redovisas progno- ser för 2011.

Skatteintäkter är periodiserade skatter och skatterna har en direkt koppling till den ekono- miska utveckling och de skatteregler som gäller för det aktuella året. Redovisningen är uppdelad på inkomsthuvudgrupperna skatt på arbete, skatt på kapital, skatt på konsumtion och insatsvaror samt restförda och övriga skatter. Summan av dessa skatter utgör de totala skatteintäkterna.

Från de totala skatteintäkterna görs avdrag för de skatter som tillhör EU. Det kvarstående be- loppet är den offentliga sektorns skatteintäkter, som i sin tur särredovisas på kommunsektorn, ålderspensionssystemet och staten.

42

Skr. 2011/12:101

Tabell 2.6 Totala skatteintäkter och inkomster på statens budget, jämfört med statens budget för 2010 och 2011

Miljarder kronor

 

Beräknat utfall

Beräknat utfall

Skillnad mot statens budget

Inkomstår

2011

2010

2011

2010

Skatt på arbete

908,7

873,9

16,3

9,3

Direkta skatter

490,5

474,7

9,2

-2,4

Kommunal inkomstskatt

541,3

522,9

12,8

9,0

Statlig inkomstskatt

45,1

42,5

3,3

0,4

Allmän pensionsavgift

93,7

89,2

0,3

2,0

Skattereduktioner m.m.

-189,6

-179,9

-7,1

-13,8

Artistskatt

0,1

0,1

0,0

0,0

Indirekta skatter

418,2

399,2

7,1

11,7

Arbetsgivaravgifter

428,1

403,9

11,0

11,8

Egenavgifter

13,5

12,2

1,0

0,7

Särskild löneskatt

34,2

33,1

-0,2

1,5

Nedsättningar

-29,7

-24,6

-4,0

-1,7

Skatt på tjänstegruppliv

1,0

1,1

0,1

0,0

Avgifter till premiepensionssystemet

-28,9

-26,4

-0,9

-0,7

Skatt på kapital

187,0

191,5

-2,7

34,4

Skatt på kapital, hushåll

23,8

34,5

-9,1

10,6

Skatt på företagsvinster

111,4

106,6

6,6

25,3

Avkastningsskatt

11,5

11,9

0,3

-2,0

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

27,7

26,4

0,8

0,4

Stämpelskatt

8,0

9,0

-2,3

0,8

Kupongskatt m.m.

4,6

3,1

1,0

-0,7

Skatt på konsumtion och insatsvaror

456,3

449,6

0,6

32,0

Mervärdesskatt

333,0

324,6

3,8

29,2

Skatt på tobak

11,9

10,6

1,1

-0,7

Skatt på alkohol

12,2

12,1

-0,5

0,0

Energiskatt

40,6

41,2

-1,4

1,0

Koldioxidskatt

25,4

27,3

-1,5

1,2

Övriga skatter på energi och miljö

4,5

4,7

-0,2

-0,3

Skatt på vägtrafik

15,7

16,4

-0,5

0,0

Skatt på import

5,7

5,7

-0,5

0,9

Övriga skatter

7,4

7,1

0,3

0,7

Restförda och övriga skatter

4,1

2,1

3,3

7,1

Restförda skatter

-6,3

-5,7

0,3

3,5

Övriga skatter

10,4

7,8

3,0

3,6

Totala skatteintäkter

1 556,1

1 517,1

17,4

82,8

Avgår, EU-skatter

-7,2

-7,1

0,5

-1,0

Offentliga sektorns skatteintäkter

1 548,8

1 510,0

17,9

81,8

Avgår, kommunala inkomstskatter

-555,7

-537,0

-12,8

-8,9

Avgår, avgifter till ålderspensionssystemet

-195,4

-183,5

-4,3

-5,0

Statens skatteintäkter

797,7

789,6

0,8

67,9

Periodiseringar

42,3

-10,1

40,7

-9,8

Statens skatteinkomster

840,0

779,5

41,5

58,1

Övriga inkomster

32,4

0,0

-2,1

-1,6

Inkomster på statens budget

872,4

779,5

39,4

56,5

43

Skr. 2011/12:101

Skatt på arbete

Skatt på arbete utgör ca 60 procent av de totala skatteintäkterna och kan delas in i direkta och indirekta skatter. Löner och andra ersättningar för arbete är underlag för både direkta och indi- rekta skatter, medan transfereringsinkomster, såsom sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshets- ersättning och pensioner, endast är underlag för direkt beskattning. Direkta skatter på arbete be- står till största delen av kommunal och statlig inkomstskatt. Under de direkta skatterna på ar- bete redovisas också skattereduktionerna.

Gemensamt för merparten av de skatter som ingår i skatt på arbete är att de följer utveckl- ingen av utbetalda löner och transfereringar.

Posterna under direkta skatter fastställs i taxe- ringen 2012 och uppgifterna för 2011 är därmed ett bedömt utfall, grundat på en prognos.

År 2011 beräknas skatt på arbete uppgå till 908,7 miljarder kronor. Jämfört med budgeten har intäkterna reviderats upp med 16,3 miljarder kronor.

Den högre lönesummeutvecklingen har medfört att skatteintäkterna från direkta och in- direkta skatter (inklusive skattereduktioner) blev 9,2 respektive 7,1 miljarder kronor högre än budgeten. Skattereduktionen för husarbeten blev ca 5 miljarder kronor högre än budgeten, vilket minskar intäkterna från skatt på arbete med samma belopp.

Direkta skatter

De direkta skatterna på arbete består av in- komstskatter till staten och kommuner, allmän pensionsavgift samt skattereduktioner. År 2010 blev utfallet för de direkta skatterna 474,7 miljar- der kronor. År 2011 beräknas intäkterna uppgå till 490,5 miljarder kronor. Att utvecklingstakten för de direkta skatterna inte fullt ut följer lönesummans ökningstakt beror på regeländringar i form av ökat grundavdrag för pensionärer samt högre skattereduktioner.

Sammantaget har de direkta skatterna 2011 reviderats upp med ca 9,2 miljarder kronor jäm- fört med budget, vilket främst beror på att den kommunala inkomstskatten blev 12,8 miljarder kronor högre än beräknat. Denna effekt motverkades dock av att skattereduktionen för husarbeten (ROT- och RUT-avdrag) blev högre än vad som beräknades i budgeten.

Kommunal inkomstskatt

År 2011 beräknas intäkterna från den kommu- nala inkomstskatten uppgå till 541,3 miljarder kronor. Jämfört med budget har intäkterna för 2011 reviderats upp med 12,8 miljarder kronor. Detta förklaras framförallt av det förbättrade konjunkturläget med fler arbetade timmar som konsekvens.

Statlig inkomstskatt

Intäkterna från statlig inkomstskatt beräknas uppgå till 45,1 miljarder kronor 2011. I jämfö- relse med 2010 ökar den statliga inkomstskatten med 2,6 miljarder kronor. Prognosen för 2011 är 3,3 miljarder kronor högre än budget, vilket för- klaras av att timlöneökningen 2011 blev högre än väntat.

Allmän pensionsavgift

Den allmänna pensionsavgiften tas ut på för- värvsinkomster. Underlaget för avgiften utgörs av pensionsgrundande ersättningar och intäk- terna följer därför utvecklingen av skatteun- derlaget för direkta skatter. Prognosen för 2011 beräknas bli desamma som i budgeten och be- räknas därmed uppgå till 94 miljarder kronor.

Skattereduktioner

År 2011 utgör den totala skattereduktionen 189,6 miljarder kronor, vilket är 7,1 miljarder kronor högre än budget. Avvikelsen beror på högre skattereduktion för husarbeten (ROT- och RUT-avdrag), vilket svarade för 5 miljarder kronor, högre jobbskatteavdrag, vilket svarade för 1 miljard kronor och högre avdrag för allmän pensionsavgift, som svarade för 1 miljard kronor.

I jämförelse med 2010 ökar de totala skattere- duktionerna med 9,7 miljarder kronor. Ök- ningen förklaras av den högre lönesumman som ger ökat avdrag för den allmänna pensionsavgif- ten, högre jobbskatteavdrag på grund av fler sysselsatta samt högre skattereduktion för husarbeten. Alla skattskyldiga som betalar all- män pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av pensionsavgiften, vilket innebär att skattereduktion för allmän pensionsavgift beräknas uppgå till 94 miljarder kronor.

44

Indirekta skatter

De indirekta skatterna på arbete utgör 46 pro- cent av skatt på arbete och beräknas 2011 uppgå till 418,2 miljarder kronor. Jämfört med föregå- ende inkomstår ökar intäkterna med 4,8 procent. Till skillnad från de direkta skatterna, där mer- parten av intäkterna överförs till kommunerna, tillfaller de indirekta skatterna huvudsakligen staten och ålderspensionssystemet.

Arbetsgivaravgifter

Av de indirekta skatterna utgörs huvuddelen av arbetsgivaravgifter. Prognosen för 2011 är 11 miljarder kronor högre än budget. Det huvudsakliga skälet till de högre intäkterna är en högre lönesumma än beräknat.

Jämfört med 2010 är utfallet 24,2 miljarder kronor högre, vilket motsvarar en ökning med 6,0 procent.

Särskild löneskatt

År 2011 beräknas den särskilda löneskatten bli 34,2 miljarder kronor. Jämfört med budgeten har intäkterna reviderats ned med 0,2 miljarder kro- nor.

Nedsättningar

Jämfört med budgeten för 2011 beräknas ned- sättningarna bli 4 miljarder kronor högre. I hu- vudsak är det nedsatta socialavgifter för unga som antogs vara lägre i budgeten för 2011.

Nedsättningarna beräknas bli 5 miljarder kro- nor högre jämfört med 2010.

Skatt på kapital

Skatt på kapital omfattar bland annat skatt på hushållens kapitalinkomster, skatt på företags- vinster samt kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. År 2011 beräknas skatt på kapital utgöra 12 procent av de totala skattein- täkterna. Skatt på företagsvinster utgör mer än hälften av skatt på kapital.

Skatt på hushållens kapitalinkomster och skatt på företagsvinster är de skatter som uppvisar störst variationer över åren. Det är också för dessa skatter som prognososäkerheten är störst.

De flesta skatter i undergruppen skatt på ka- pital fastställs i den årliga taxeringen i november året efter inkomståret. Undantagen är kupong- skatten och stämpelskatten, som fastställs må-

Skr. 2011/12:101

nadsvis. Detta innebär att intäkterna från skatt på kapital för 2011 fortfarande är en prognos.

Skatt på kapital, hushåll

Underlaget för hushållens skatt på kapital är nettot av kapitalinkomster och kapitalutgifter. Den största delen av kapitalskatten kommer från realiserade kapitalvinster. Kapitalvinsterna kan variera kraftigt mellan åren, vilket leder till att även hushållens kapitalskatt varierar. Kapital- vinsternas storlek beror på marknadsvärdet av olika tillgångar samt när de ackumulerade vins- terna realiseras.

Utfallet för hushållens skatt på kapital beräk- nas bli 23,8 miljarder kronor 2011. Det är 9,1 miljarder kronor lägre än budget. Revideringen beror framför allt på att hushållens ränteutgifter blev högre än väntat.

Skatt på företagsvinster

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, föreningsbanker, sparbanker m.fl. betalar in- komstskatt på sin beskattningsbara inkomst. Be- skattningen utgår från bolagens bokföringsmäs- siga resultat, men vissa skattemässiga justeringar görs för att få fram den beskattningsbara in- komsten.

Utfallet för skatt på företagsvinster bedöms bli drygt 111,4 miljarder kronor 2011. Jämfört med budgeten har prognosen reviderats upp med 6,6 miljarder kronor. Intäkterna från bolags- skatten har återhämtat sig betydligt snabbare efter lågkonjunkturen 2008–2009 än i beräk- ningen till statens budget för 2011. Intäkterna ökade kraftigt 2010 och bedöms fortsätta öka även 2011, om än i måttligare takt.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt tas ut på sparande i pensions- och kapitalförsäkringar. Förutom värdet på till- gångarna i pensions- eller kapitalförsäkringen be- ror avkastningsskatten på statslåneräntan året

före beskattningsåret. Skattesatsen 2011

var

15 procent

pensionsförsäkringar

och

27 procent på kapitalförsäkringar. Från och med

2012

är skattesatsen på

kapitalförsäkringar

30 procent.

 

 

 

Intäkterna från

avkastningsskatten

beräknas

bli

11,5 miljarder

kronor

2011,

vilket är

0,3 miljarder kronor högre än i budgeten.

45

Skr. 2011/12:101

Kommunal fastighetsavgift och statlig fastighets- skatt

År 2008 avskaffades den statliga fastighetsskat- ten på bostäder och ersattes av en kommunal fastighetsavgift. Avgiften för småhus uppgick 2011 till 6 512 kronor, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet, medan avgiften för bostads- delen i hyreshus uppgick till 1 302 kronor per lägenhet, dock högst 0,4 procent av taxerings- värdet. Avgiften indexeras genom att knytas till inkomstbasbeloppet.

Intäkterna från den kommunala fastighetsav- giften 2011 beräknas uppgå till 14,9 miljarder kronor, varav knappt 12 miljarder kronor för småhus och drygt 3 miljarder kronor från bo- stadsdelen i hyreshus. Jämfört med beräkningen till budgeten har prognosen reviderats upp med 0,1 miljarder kronor.

Statlig fastighetsskatt tas ut på den del av hy- reshus som avser lokaler samt på industrifastig- heter. Den statliga fastighetsskatten för 2011 be- räknas uppgå till 12,8 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än i budgeten.

Stämpelskatt

Stämpelskatt tas ut vid köp av fast egendom och tomträtter och vid beviljande av inteckningar. Utfallet för intäkterna från stämpelskatt för 2011 blev 8 miljarder kronor, vilket är 2,3 miljarder kronor lägre än i budgeten. Det lägre utfallet beror på en sämre utveckling på fastighetsmarknaden än väntat, både vad gäller priser och omsättning på fastigheter.

Kupongskatt

Kupongskatt utgår på utdelning på aktier i svenska aktiebolag och svenska aktiefonder. Skatten betalas av personer som är bosatta ut- omlands och som fått utdelning från svenskt ak- tiebolag.

Kupongskatten uppgick till 4,6 miljarder kro- nor 2011, vilket är 1 miljard kronor högre än i budgeten.

Skatt på konsumtion och insatsvaror

Mervärdesskatt, punktskatter samt skatt på im- port bildar tillsammans skatt på konsumtion och insatsvaror. År 2011 uppgick intäkterna från skatt på konsumtion och insatsvaror till 456,3 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor högre än i budgeten. Konjunkturin- bromsningen i slutet av 2011 medförde att punktskatterna sjönk men det kompenserades av att ökningen i hushållens konsumtion medförde högre skatteintäkter från mervärdesskatten.

Mervärdesskatt

Intäkterna från mervärdesskatten påverkas främst av hushållens konsumtion. Eftersom olika varu- och tjänstegrupper beskattas med olika mervärdesskattesatser beror intäkterna både på den totala konsumtionen och på sam- mansättningen i konsumtionen. Mervärdesskatt tas ut på varor och tjänsters marknadspris, vilket medför att intäkterna är starkt kopplade till pris- ökningstakten i ekonomin. Utöver hushållens konsumtion består skattebasen för mervär- desskatt även av offentlig konsumtion, samt för- brukning och investeringar i både privat och of- fentlig sektor.

Intäkterna från mervärdesskatt uppgick till 333 miljarder kronor 2011, vilket är nästan 4 miljarder kronor högre än budgeten. Det är en följd av att hushållens konsumtion ökade mer än väntat under 2011.

Punktskatter

Avsikten med flertalet punktskatter är att de ska kompensera för de negativa externa effekter för samhället som uppstår i samband med förbruk- ning av vissa varor och tjänster. Punktbeskatt- ning används för att påverka konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning, även om de också har en klar offentligfinansiell betydelse. Punktskatter tas ut på bl.a. tobak, alkohol och energi.

Punktskatterna skiljer sig från exempelvis mervärdesskatten i det avseende att de oftast är baserade på konsumerad kvantitet i stället för på marknadspris.

Intäkterna från punktskatterna uppgick 2011 till 123,4 miljarder kronor, vilket är drygt 3 miljarder kronor lägre än budgeten.

46

Skatt på tobak

Intäkterna från skatt på tobak uppgick 2011 till nästan 12 miljarder kronor. Det är drygt 1 miljard kronor högre än budgeten och kan för- klaras både av en viss bunkringseffekt och att tobaksbolagen skattade av mer tobak innan skattehöjningen som ägde rum efter årsskiftet.

Skatt på alkohol

Skatt på alkohol gav intäkter på 12,2 miljarder kronor 2011, vilket är ungefär 0,5 miljarder kro- nor lägre än budgeten och förklaras av en något lägre alkoholförsäljning.

Energi- och koldioxidskatt

Intäkterna från energiskatten uppgick till nästan 41 miljarder kronor och intäkterna från koldi- oxidskatten till drygt 25 miljarder kronor. In- täkterna för båda dessa var ungefär 1,5 miljarder kronor lägre än väntat och förklaras dels av det milda vädret i slutet på året, vilket medförde lägre elkonsumtion, dels av den inbromsade konjunkturen, vilket innebar lägre användning av drivmedel och oljeprodukter.

Skatt på import

Skatt på import blev 0,5 miljarder kronor lägre än väntat 2011 och uppgick till nästan 6 miljarder kronor. Det lägre utfallet för skatt på import be- ror på att varuimporten blev något lägre.

Övriga skatter

Intäkterna från övriga skatter uppgick 2011 till drygt 7 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än väntat.

Restförda och övriga skatter

Restförda skatter är nettot av restförda och av Kronofogdemyndigheten indrivna skatter. Bland övriga skatter redovisas omprövningar av Skatte- verkets tidigare fattade taxeringsbeslut samt di- verse inkomster som förs till exempelvis Insätt- ningsgaranti- och stabilitetsfondsavgifter, Av- gifter till Kärnavfallsfonden m.fl.

Restförda skatter är 0,3 miljarder kronor högre än budgeten och övriga skatter är 3,0 miljarder kronor högre än i budgeten.

Skr. 2011/12:101

Periodiseringar

År 2011 beräknas periodiseringarna uppgå till 42,3 miljarder kronor. Jämfört med budget har periodiseringarna för 2011 reviderats upp med 40,7 miljarder kronor. De högre periodisering- arna beror på att både uppbördsförskjutningar och betalningsförskjutningar ökar inkomsterna på statens budget. Uppbördsförskjutningarna beror på att lönesumman 2011 och därmed kommunalskatterna utvecklades betydligt bättre än i beräkningen till statens budget. Eftersom utbetalningen av kommunalskatterna avseende 2011 fastställdes i december 2010 bidrar de högre kommunalskatterna till att statens skatte- inkomster ökar 2011. Även betalnings- förskjutningarna blev högre än beräknat. Huvudförklaringen till detta är att kommunernas skatteunderlag 2009 utvecklades betydligt sämre än i de beräkningar som de preliminära utbetalningarna till kommunerna byggde på. Detta har medfört att kommuner och landsting har betalat tillbaka de för stora förskotten de fått under 2009.

Uppskjuten beskattning

Skattelagstiftningen ger skattebetalarna möjlig- heter att i vissa fall skjuta upp beskattningen av olika typer av inkomster. Fysiska personer har t.ex. möjligheter att skjuta upp beskattningen av en kapitalvinst som uppkommer vid avyttring av en privatbostad. De stora beloppen för upp- skjuten beskattning för fysiska personer avser emellertid pensionerna, eftersom de beskattas när pensionen faller ut och inte när pensionsrät- terna tjänas in. Det gäller både det egna privata pensionssparandet, men framför allt avtalspens- ionerna.

Även företag har möjligheter att skjuta upp beskattningen av inkomster. De kan t.ex. sätta av delar av sin vinst i periodiseringsfonder. Dess- utom kan företag göra skattemässiga avskriv- ningar som är större än den beräknade ekono- miska värdeminskningen (s.k. över- avskrivningar).

Enligt de skattepolitiska riktlinjer som antogs av riksdagen våren 2008 (prop. 2007/08:100 av- snitt 5.3, bet. 2007/08:FiU20, rskr. 2007/08:259) bör detta slag av uppskjuten beskattning undvi- kas.

47

Skr. 2011/12:101

De fordringar som är kopplade till olika for- mer av uppskjuten beskattning borde egentligen påverka redovisningen av den offentliga sektorns nettoförmögenhet. Anledningen till att detta inte görs är att det inte finns någon samlad redo- visning av den uppskjutna beskattningen. Det gäller framför allt avtalspensionerna. Ett ytterli- gare skäl att inte redovisa skattefordringar är att det är mycket svårt att beräkna den fordran som den offentliga sektorn har. Även om det för ett visst år t.ex. finns uppgift om företagens avsatta medel till periodiseringsfonder vet man inte i vil- ken utsträckning dessa återföringar kommer att påverka skatteintäkterna. Om återföringen sker under år som företagen har förluster bidrar inte återföringen till ytterligare skatteintäkter. Man måste dessutom nuvärdesberäkna skattefordran vilket gör skattningen än mer osäker.

2.2.3Övriga inkomster

Övriga inkomster omfattar inkomsttyperna Inkomster av statens verksamhet, Inkomster av försåld egendom, Återbetalning av lån, Kalkyl- mässiga inkomster och Bidrag m.m. från EU. Dessutom ingår inkomsttyperna Avräkningar i anslutning till skattesystemet och Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto.

Utfallet för 2011 uppgick till totalt 32 443 miljoner kronor och var därmed samman- taget 2 085 miljoner kronor lägre än vad som beräknades budgeten. Övriga inkomster blev 32 395 miljoner kronor högre 2010.

Tabell 2.7 Övriga inkomster, sammanfattning

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2011

2011

2011

2010

Inkomster av statens

 

 

 

 

verksamhet

50 457

55 333

4 876

41 783

Inkomster av försåld

 

 

 

 

egendom

25 000

23 124

-1 876

167

 

 

 

 

 

Återbetalning av lån

1 491

1 452

-39

1 687

 

 

 

 

 

Kalkylmässiga

 

 

 

 

inkomster

10 927

11 086

158

8 940

 

 

 

 

 

Bidrag m.m. från EU

13 092

12 328

-764

12 978

 

 

 

 

 

Avräkningar m.m. i

 

 

 

 

anslutning till

 

 

 

 

skattesystemet

-66 315

-70 768

-4 453

-65 528

 

 

 

 

 

Utgifter som

 

 

 

 

redovisas som

 

 

 

 

krediteringar på

 

 

 

 

skattekonto

-125

-112

13

21

 

 

 

 

 

Övriga inkomster

34 528

32 443

-2 085

48

Inkomster av statens verksamhet

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. rörelseöverskott från statliga affärsverk, Riks- banken och statens fastighetsförvaltning. Vidare redovisas ränteinkomster, aktieutdelningar från bolag med statligt ägande, offentligrättsliga av- gifter, försäljningsinkomster, böter samt övriga inkomster av statens verksamhet. Inkomsterna under denna inkomsttyp uppgick till 55 333 miljoner kronor för 2011 och var därmed 4 876 miljoner kronor (9,7 procent) högre än beräknat i statens budget.

För 2011 blev Inkomster av statens verksam- het 13 550 miljoner kronor (32,4 procent) högre än 2010. De högre inkomsterna beror främst på

att Inkomster

av statens aktier ökade med

10 050 miljoner

kronor (59,6 procent) mellan

åren. Övriga inkomster av statens verksamhet ökade med 3 225 miljoner kronor.

48

Tabell 2.8 Inkomster av statens verksamhet, översikt

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2011

2011

2011

2010

Rörelseöverskott

6 123

6 699

576

6 044

 

 

 

 

 

Överskott av statens

 

 

 

 

fastighetsförvaltning

343

313

-30

460

 

 

 

 

 

Ränteinkomster

6 134

5 891

-243

6 821

Inkomster av statens

 

 

 

 

aktier

24 000

26 926

2 926

16 876

 

 

 

 

 

Offentligrättsliga

 

 

 

 

avgifter

11 799

10 219

-1 580

9 894

Försäljningsinkomster

334

260

-74

65

 

 

 

 

 

Böter m.m.

1 214

1 304

90

1 127

 

 

 

 

 

Övriga inkomster av

 

 

 

 

statens verksamhet

510

3 722

3 212

497

 

 

 

 

 

Inkomster av statens

 

 

 

 

verksamhet

50 457

55 333

4 876

41 783

 

 

 

 

 

Rörelseöverskott

Inkomsterna under inkomsthuvudgruppen Rörelseöverskott uppgick till 6 699 miljoner kronor och var därmed 576 miljoner kronor (9,4 procent) högre än beräknat i statens budget. Riksbankens inlevererade överskott uppgick till 6 200 miljoner kronor, vilket är 500 miljoner kronor högre än beräknat i statens budget. Affärsverket Svenska Kraftnät inlevererade ut- delning uppgick till 499 miljoner kronor, vilket är 91 miljoner kronor högre än beräknat i statens budget.

Under 2011 blev inkomsterna av Rörelseöver- skott 655 miljoner kronor (10,8 procent) högre än 2010.

Tabell 2.9 Rörelseöverskott

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2011

2011

2011

2010

Luftfartsverkets

 

 

 

 

inlevererade överskott

10

 

-10

 

 

 

 

 

 

Affärsverket Svenska

 

 

 

 

Kraftnäts inlevererade

 

 

 

 

utdelning och

 

 

 

 

inleverans av

 

 

 

 

motsvarighet till

 

 

 

 

statlig skatt

408

499

91

244

Inlevererat överskott

 

 

 

 

av statsstödd

 

 

 

 

exportkredit

5

 

-5

 

 

 

 

 

 

Riksbankens

 

 

 

 

inlevererade överskott

5 700

6 200

500

5 800

 

 

 

 

 

Rörelseöverskott

6 123

6 699

576

6 044

Skr. 2011/12:101

Överskott av statens fastighetsförvaltning

Inkomsterna av Överskott av statens fastighetsförvaltning blev 313 miljoner kronor och var därmed 30 miljoner kronor (8,7 procent) lägre än beräknat i statens budget. Överskottet

från Statens

fastighetsverk

uppgick

till

168 miljoner

kronor och överskottet

från

Fortifikationsverket uppgick

till 145 miljoner

kronor. Vad gäller överskottet från Statens fastighetsverk består detta av dels en definitiv inleverans av avkastningskrav för 2010 om 89 miljoner kronor, dels en preliminär inleverans av avkastningskrav för 2011 om 78 miljoner kronor. Vad gäller överskottet från Fortifikationsverket består detta av dels en definitiv inleverans av avkastningskrav för 2010 om 79 miljoner kronor, dels en preliminär inleverans av avkastningskrav för 2011 om 66 miljoner kronor.

Under 2011 blev Överskott av statens fastighetsförvaltning 147 miljoner kronor lägre än 2010.

Ränteinkomster

Utfallet för inkomsthuvudgruppen Ränte- inkomster uppgick till 5 891 miljoner kronor för 2011 och var därmed 243 miljoner kronor (3,9 procent) lägre än beräknat i statens budget.

Räntor på skattekonto m.m., netto uppgick till 1 245 miljoner kronor, vilket är en ökning med 133 miljoner kronor jämfört med statens budget. Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 uppgick till 4 540 miljoner kronor, vilket är 274 miljoner kronor lägre än beräknat i statens budget.

Ränteinkomsterna blev 930 miljoner kronor lägre än 2010.

Tabell 2.10 Ränteinkomster

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2011

2011

2011

2010

Räntor på näringslån

0

-1

0

-1

 

 

 

 

 

Räntor på studielån

4 869

4 591

-278

5 004

 

 

 

 

 

Övriga ränteinkomster

1 265

1 300

35

1 818

Ränteinkomster

6 134

5 891

-243

6 821

 

 

 

 

 

Inkomster av statens aktier

Inkomster av statens aktier (utdelningar) uppgick till 26 926 miljoner kronor, vilket är 2 926 miljoner kronor (12,2 procent) högre än beräknat i statens budget. Utdelningar, som bolagen betalade ut under 2011, hänför sig till

49

Skr. 2011/12:101

räkenskapsåret

2010.

Utbetalda

utdelningar

under 2010 och 2011 redovisas i tabell 2.10.

Utdelningen

från

LKAB

uppgick till

5 000 miljoner

kronor,

vilket

är 4 500 miljoner

kronor högre

än

2010.

Enligt bolagets

årsredovisning för 2010 är det ekonomiska resultatet det bästa någonsin. Utdelning från Apoteket AB uppgick till 5 400 miljoner kronor, vilket var en extra utdelning till följd av försäljningen av apoteket under 2009. Utdelningen från Apoteksgruppen i Sverige Holding AB uppgick till 203 miljoner kronor. Utdelning från Svenska Exportkredit AB

uppgick till

301 miljoner kronor, vilket är

2 107 miljoner

kronor lägre jämfört med

föregående år. Enligt bolagets årsredovisning framgår att en extra utdelning gjordes i

december 2010

med

1 890 miljoner kronor.

Utdelningen

från TeliaSonera uppgick

till

4 604 miljoner kronor,

en

ökning

med

837 miljoner kronor jämfört med 2010. Enligt bolagets årsredovisning framgår beslut om att utdelningen per aktie ökade från 2,25 kr/aktie 2010 till 2,75 kr/aktie 2011. Utdelningen från Vattenfall AB uppgick till 6 500 miljoner kronor, vilket är 1 260 miljoner kronor högre än 2010.

Totalt

ökade

aktieutdelningarna

med

10 050 miljoner kronor (59,6 procent)

mellan

2010 och 2011.

 

 

 

 

 

Tabell 2.11 Aktieutdelning 2010 och 2011

 

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall 2011

Utfall 2010

Skillnad

Akademiska Hus

1 207

1 219

-12

 

 

 

 

 

Apoteket AB

 

5 400

0

5 400

 

 

 

 

Apotek Prod & Lab AB

2

0

2

Apoteksgruppen i Sv

 

 

 

Holding AB

 

203

177

26

 

 

 

 

Arbetslivsresurs AB

56

0

56

 

 

 

 

Bostadsgaranti AB

6

12

-6

 

 

 

 

 

Green Cargo

 

0

0

0

Infranord (f.d. Banverket)

0

195

-195

 

 

 

 

 

Kasernen

 

0

0

0

 

 

 

 

 

Lernia AB

 

25

0

25

 

 

 

 

 

LKAB

 

5 000

500

4 500

 

 

 

 

 

Metria

 

12

0

12

 

 

 

 

 

Nordea

 

678

1 248

-570

Nordiska

 

 

 

 

investeringsbanken

0

0

0

 

 

 

 

Posten Norden AB (Posten

 

 

 

AB)

 

607

874

-267

Preaktio AB

 

0

8

-8

 

 

 

 

 

Rymdbolaget

10

1

9

 

 

 

 

SBAB

0

0

0

 

 

 

 

SJ

90

153

-63

SKD-företagen AB

0

0

0

 

 

 

 

SOS Alarm

4

4

0

 

 

 

 

Specialfastigheter AB

263

310

-47

 

 

 

 

Statens väg och

 

 

 

baninvest AB

0

0

0

Sveaskog Holding AB

756

487

269

 

 

 

 

Svensk Bilprovning AB

134

3

131

 

 

 

 

Svensk Exportkredit AB

301

2 408

-2 107

 

 

 

 

Svenska Geologiska AB

0

0

0

 

 

 

 

Svevia AB

108

60

48

 

 

 

 

(Swedcarrier) Jernhusen

 

 

 

AB

100

100

0

 

 

 

 

Swedish Space Corp

0

0

0

 

 

 

 

TeliaSonera

4 604

3 767

837

 

 

 

 

Teracom

110

110

0

 

 

 

 

Vasallen

750

0

750

Vattenfall AB

6 500

5 240

1 260

 

 

 

 

Summa

26 926

16 876

10 050

 

 

 

 

Offentligrättsliga avgifter

 

 

 

 

Inkomsterna

under

inkomsthuvudgruppen

Offentligrättsliga

avgifter

uppgick

till

10 219 miljoner

 

kronor

och

var

därmed

1 580 miljoner

kronor (13,4 procent)

lägre

än

beräknat i statens budget. Den största avvikelsen avser Finansieringsavgift från arbetslöshetskas- sor. Utfallet blev 4 492 miljoner kronor, vilket är 1 745 miljoner kronor lägre än i statens budget. Arbetslöshetsavgiften, som är en del av finansie- ringsavgiften från arbetslöshetskassorna, baseras på utbetalda bidrag till arbetslöshetsersättning. Eftersom bidragen till arbetslöshetsersättning blev lägre än vad som ursprungligen beräknades i statens budget har även inbetalda arbetslöshets-

avgifter blivit lägre (se även

avsnitt 2.4.14

Arbetsmarknad och arbetsliv)

 

 

Offentligrättsliga avgifter blev

325 miljoner

kronor

(3,3 procent)

högre

än

2010.

Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor har

minskat

med

1 389 miljoner

kronor

(21,8 procent) jämfört med 2010

medan

Avgifter för körkort- och motorfordon ökade med 1 520 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det är framförallt inkomsterna från avgifter från luftfarts- och vägtrafikområdet som har ökat. Även inkomsterna från avgifter för järnvägs- och sjöfartsområdet har ökat sedan föregående år bland annat på grund av att

50

avgifter används för första gången som finansieringskälla. Ökningen beror på att Trans- portstyrelsen övergått till en ny finansieringsmodell som innebär att samtliga trafikslag finansieras på ett enhetligt sätt.

Försäljningsinkomster

Inkomsterna under inkomsthuvudgruppen Försäljningsinkomster uppgick till 260 miljoner kronor, vilket är 74 miljoner kronor (22,2 procent) lägre än vad som beräknades i statens budget. För inkomsttiteln Offentlig lag-

ring,

försäljningsintäkter

blev

utfallet

201 miljoner kronor, vilket

är

79 miljoner

kronor lägre än beräknat i statens budget. Om vissa förutsättningar är uppfyllda köper och lagrar Statens jordbruksverk bl.a. spannmål, skummjölksprodukter, nötkött och smör åt EU. Skillnaden mellan utfall och statens budget beror på en minskad försäljning av varor som lagrats.

Under 2011 blev Försäljningsinkomster 195 miljoner kronor högre än 2010. Utfallet för Offentlig lagring, försäljningsintäkter blev 194 miljoner kronor högre.

Böter m.m.

Utfallet för inkomsthuvudgruppen Böter m.m. uppgick till 1 304 miljoner kronor och var därmed 90 miljoner kronor (7,4 procent) högre än beräknat i statens budget. Utfallet för inkomsttiteln Bötesmedel blev 1 112 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor högre än vad som beräknades i statens budget. I statens budget beräknades Sanktionsavgifter m.m. uppgå till 50 miljoner kronor, medan utfallet uppgick till 61 miljoner kronor. I statens budget beräknades Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll uppgå till 13 miljoner kronor, medan utfallet uppgick till 32 miljoner kronor.

Inkomsterna av Böter m.m. blev 177 miljoner kronor (15,7 procent) högre än 2010.

Övriga inkomster av statens verksamhet

Övriga inkomster av statens verksamhet uppgick till 3 722 miljoner kronor under 2011 och blev därmed 3 212 miljoner kronor högre än vad som beräknades i statens budget. Det högre utfallet beror på inkomster från försäljning av frekvens- utrymme för användande av radiosändare (främst tillstånd för 4 G). Auktionsinkomsterna under 2011 uppgick till 3 100 miljoner kronor.

Övriga inkomster av statens verksamhet ökade med 3 225 miljoner kronor jämfört med 2010.

Skr. 2011/12:101

Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Inkomsterna under denna inkomsttyp uppgick till 23 124 miljoner kronor för 2011 och var därmed 1 876 miljoner kronor (7,5 procent) lägre än beräknat i statens budget.

För 2011 blev Inkomster av försåld egendom 22 957 miljoner kronor högre än 2010. De högre inkomsterna hänför sig främst till försäljningen av aktier i Nordea Bank AB med 18 982 miljoner kronor och TeliaSonera med 3 707 miljoner kronor. Staten äger 37,3 procent av aktier i TeliaSonera och deltog i bolagets återköpsprogram av aktier.

Tabell 2.12 Inkomster av försåld egendom

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2011

2011

2011

2010

Inkomster av försåld

 

 

 

 

egendom

25 000

23 124

-1 876

167

Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel avseende lån tagna före 1989. Under året uppgick återbetalningarna till 1 452 miljoner kronor och var därmed 39 miljoner kronor lägre än beräknat i statens budget.

Återbetalning av lån blev 235 miljoner kronor lägre än 2010.

Tabell 2.13 Återbetalning av lån

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2011

2011

2011

2010

Återbetalning av

 

 

 

 

näringslån

4

5

1

6

 

 

 

 

 

Återbetalning av

 

 

 

 

studielån

1 441

1 402

-40

1 602

 

 

 

 

 

Återbetalning av

 

 

 

 

övriga lån

46

46

0

79

 

 

 

 

 

Återbetalning av lån

1 491

1 452

-39

1 687

51

Skr. 2011/12:101

Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa amorteringar och statliga pensions-

avgifter.

Inkomsterna

uppgick

till

11 086 miljoner kronor, vilket

är 158 miljoner

kronor (1,4 procent) högre än i statens budget.

Utfallet för

Statliga

pensionsavgifter blev

10 534 miljoner

kronor,

vilket är 154 miljoner

kronor högre än budget.

 

Kalkylmässiga inkomster blev 2 146 miljoner kronor (24,0 procent) högre än 2010. Statliga

pensionsavgifter

ökade

med

2 144 miljoner

kronor.

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.14 Kalkylmässiga inkomster

 

 

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2011

2011

2011

2010

Avskrivningar och

 

 

 

 

amorteringar

547

552

4

550

 

 

 

 

 

varav avskrivningar på

 

 

 

 

fastigheter

543

552

9

550

 

 

 

 

 

varav uppdrags-

 

 

 

 

myndigheters

 

 

 

 

komplementkostnader

4

 

-4

 

Statliga

 

 

 

 

pensionsavgifter

10 380

10 534

154

8 390

 

 

 

 

 

Kalkylmässiga inkomster

10 927

11 086

158

8 940

 

 

 

 

 

Statliga pensionsavgifter

Avgifterna för den statliga tjänstepensioneringen uppgick till 8 675 miljoner kronor under 2011. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader uppgick till 1 962 miljoner kronor. Administ- rationskostnaderna för det statliga tjänstepens- ionssystemet blev 190 miljoner kronor under 2011.

Tabell 2.15 Statliga pensionsavgifter

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2011

2011

2011

2010

Statlig

 

 

 

 

tjänstepensionering

 

8 675

 

6 846

 

 

 

 

 

Särskild löneskatt på

 

 

 

 

pensionskostnader

 

1 962

 

1 547

 

 

 

 

 

Statlig

 

 

 

 

grupplivförsäkring

 

48

 

86

 

 

 

 

 

Premieskatt, gruppliv

 

37

 

67

 

 

 

 

 

Statlig

 

 

 

 

personskadeförsäkring

 

9

 

43

 

 

 

 

 

Avdrag för

 

 

 

 

administrations-

 

 

 

 

kostnader

 

-190

 

-186

 

 

 

 

 

Administration,

 

 

 

 

personskadeförsäkring

 

-8

 

-11

 

 

 

 

 

Statliga pensionsavgifter

10 380

10 534

154

8 390

 

 

 

 

 

Bidrag m.m. från EU

Inkomsterna under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU omfattar bidrag från EU:s jordbruks- fonder, bidrag från EU till landsbygds- utvecklingen och fiskenäringen, bidrag från

Europeiska

regionala utvecklingsfonden

och

europeiska

socialfonden,

bidrag

till

transeuropeiska nätverk samt övriga bidrag från EU.

Inkomsterna uppgick till 12 328 miljoner kronor och var därmed 764 miljoner kronor (5,8 procent) lägre än i statens budget. Bidragen från EU:s jordbruksfonder uppgick till 8 671 miljoner kronor, vilket var 1 334 miljoner kronor lägre än budget. Bidragen från EU till landsbygdsutvecklingen blev 598 miljoner kronor lägre än väntat och Gårdsstödet blev 331 miljoner kronor lägre än budget. Orsaken till de lägre utfallen är främst att utbetalningar på budgetens utgiftssida förskjutits till 2012 och därmed även bidragen från EU (Se utgifts- område 23 Areella näringar, landsbygd och livs- medel.)

Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket blev 237 miljoner kronor lägre än i statens budget. Det lägre utfallet beror på nega- tiva kursdifferenser till följd av kronans förstärk- ning gentemot euron. Ersättningar för bidrag som Statens jordbruksverk betalat ut i förskott i kronor till bidragsmottagarna, både rekvireras och betalas ut i euro från EU:s jordbruksfonder med viss eftersläpning.

52

Bidragen från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Europeiska socialfonden blev 404 miljoner kronor respektive 212 miljoner kronor högre än ursprungligen beräknat i statens budget.

Jämfört med 2010 blev bidragen från EU 650 miljoner kronor (5,0 procent) lägre. Bidragen från EU:s jordbruksfonder minskade totalt med 1 558 miljoner kronor. Det är fram- förallt gårdsstödet som blivit lägre i år (-798 miljoner kronor), Bidragen från EU till landsbygdsutvecklingen minskade med 362 miljoner kronor och bidragen för offentlig lagring minskade med 182 miljoner kronor. Däremot ökade inkomsterna från Europeiska regionala utvecklingsfonden med 909 miljoner kronor.

Tabell 2.16 Bidrag m.m. från EU

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2011

2011

2011

2010

Bidrag från EG:s

 

 

 

 

jordbruksfond

10 005

8 671

-1 334

10 230

 

 

 

 

 

varav Gårdsstöd

6 360

6 029

-331

6 827

 

 

 

 

 

varav Kompletterande

 

 

 

 

åtgärder perioden

 

 

 

 

1995-1999

 

0

0

 

 

 

 

 

 

varav Övriga

 

 

 

 

interventioner

157

135

-22

217

 

 

 

 

 

varav Exportbidrag

10

1

-9

56

 

 

 

 

 

varav Djurbidrag

335

307

-28

347

 

 

 

 

 

varav Offentlig

 

 

 

 

lagring

33

-75

-108

107

varav Miljö-, struktur-

 

 

 

 

och regionala

 

 

 

 

åtgärder perioden

 

 

 

 

2000-2006

 

 

 

-2

 

 

 

 

 

varav EU:s

 

 

 

 

landsbygdsfond 2007-

 

 

 

 

2013

 

 

 

2 884

varav övriga bidrag

 

 

 

 

från Europeiska

 

 

 

 

garantifonden för

 

 

 

 

jordbruket

12

-226

-237

-207

 

 

 

 

 

varav bidrag från EU

 

 

 

 

till landsbygds-

 

 

 

 

utvecklingen

3 099

2 501

-598

 

Bidrag från EU till

 

 

 

 

fiskenäringen

73

50

-23

102

 

 

 

 

 

Bidrag från

 

 

 

 

Europeiska regionala

 

 

 

 

utvecklingsfonden

1 440

1 844

404

872

 

 

 

 

 

Bidrag från

 

 

 

 

Europeiska

 

 

 

 

socialfonden

976

1 188

212

1 151

 

 

 

 

 

Skr. 2011/12:101

Bidrag till

 

 

 

 

transeuropeiska

 

 

 

 

nätverk

350

419

69

391

 

 

 

 

 

Övriga bidrag från EU

248

155

-93

232

 

 

 

 

 

Bidrag m.m. från EU

13 092

12 328

-764

12 978

 

 

 

 

 

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

Denna inkomsttyp omfattar tillkommande EU- skatter och utjämningsavgifter för LSS- kostnader (Lagen om stöd- och service för vissa funktionshindrade). Vidare ingår avräkningar, intäkter som förs till fonder och kompensation för mervärdesskatt till statliga myndigheter och kommuner.

I statens budget beräknades avräkningarna uppgå till -66 315 miljoner kronor. Utfallet blev

- 70 768 miljoner kronor.

Skillnaden

mot

beräkningen i

statens

budget blev

således

- 4 453 miljoner

kronor.

Orsaken är

främst

högre avräkning och kompensation för mervärdesskatt till statliga myndigheter och kommuner.

Jämfört med 2010 har Avräkningar m.m. i

anslutning till

skattesystemet

har

ökat med

5 240 miljoner

kronor, vilket

främst

beror på

högre kompensation för mervärdesskatt till kommuner.

53

Skr. 2011/12:101

Tabell 2.17 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2011

2011

2011

2010

Tillkommande skatter

10 437

10 285

-153

9 937

 

 

 

 

 

EU-skatter

7 629

7 270

-359

7 003

 

 

 

 

 

varav Momsbaserad

 

 

 

 

EU-avgift

1 478

1 564

86

1 444

 

 

 

 

 

varav Tullmedel

5 834

5 447

-387

5 300

 

 

 

 

 

varav Jordbrukstullar

 

 

 

 

och sockeravgifter

317

259

-58

259

varav Avgifter till

 

 

 

 

EU:s

 

 

 

 

omstruktureringsfond

 

 

 

 

för sockersektorn

 

0

0

0

 

 

 

 

 

Kommunala

 

 

 

 

utjämningsavgifter,

 

 

 

 

LSS-kostnader

2 808

3 015

207

2 933

Utjämningsavgift för

 

 

 

 

LSS-kostnader

2 808

3 015

207

2 933

 

 

 

 

 

Avräkningar

-76 752

-81 053

-4 301

-75 465

 

 

 

 

 

Intäkter som förs till

 

 

 

 

fonder

-3 812

-4 422

-610

-4 031

 

 

 

 

 

Kompensation för

 

 

 

 

mervärdesskatt

-72 940

-76 631

-3 691

-71 434

 

 

 

 

 

varav Avräknad

 

 

 

 

mervärdesskatt,

 

 

 

 

statliga myndigheter

-24 986

-26 944

-1 958

-25 965

 

 

 

 

 

varav Kompensation

 

 

 

 

för mervärdesskatt,

 

 

 

 

kommuner

-47 955

-49 687

-1 732

-45 469

 

 

 

 

 

Avräkningar m.m. i

 

 

 

 

anslutning till

 

 

 

 

skattesystemet

-66 315

-70 768

-4 453

-65 528

 

 

 

 

 

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

Denna inkomsttyp omfattar utgifter som redo- visas som krediteringar på skattekonto. Utfallet för Jämställdhetsbonus blev -113 miljoner kro- nor, vilket var 12 miljoner kronor lägre jämfört med statens budget. De skattekrediteringar som tidigare redovisades under denna inkomsttyp har upphört eller flyttats till utgiftssidan på statens budget.

Tabell 2.18 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2011

2011

2011

2010

Anställningsstöd

 

0

0

0

 

 

 

 

 

Stöd till

 

 

 

 

utbildningsvikariat

 

0

0

0

 

 

 

 

 

Stöd till utbildning av

 

 

 

 

personal i vård och

 

 

 

 

äldreomsorg

 

0

0

48

Jämställdhetsbonus

-125

-113

12

-27

 

 

 

 

 

Utgifter som redovisas

 

 

 

 

som krediteringar på

 

 

 

 

skattekonto

-125

-113

12

-27

2.3Utgifter på statens budget 2011

Utgifterna

på statens budget

är indelade i

27 utgiftsområden.

Därutöver

ingår även

posterna

förändring

av

anslagsbehållningar

(endast

vid

budgetering),

Riksgäldskontorets

nettoutlåning och kassamässig korrigering på budgetens utgiftssida.

En större förbrukning än totalt anvisade medel för ett visst år kan finansieras genom att myndigheterna utnyttjar ingående anslagsspa- rande eller anslagskredit eller, i undantagsfall, genom att regeringen beslutar om s.k. medgivet överskridande.

2.3.1Makroekonomiska förutsättningar och beslut

Skillnaden mellan utfallet och de beräknade ut- gifterna i den ursprungliga budgeten, som fast- ställdes av riksdagen den 21 december 2010, redovisas i tabell 2.19.

Utfallet för budgetens utgifter blev 22,2 miljarder kronor lägre än i den ursprungliga budgeten. Denna skillnad kan delas in i tre kate- gorier; skillnad till följd av förändrade makroekonomiska förutsättningar, skillnad till följd av beslut och skillnad till följd av övriga förklaringsfaktorer.

54

Tabell 2.19 Skillnad mellan utfall och budget för 2011

Miljarder kronor

 

 

Makro-

 

 

 

Totalt

förutsätt-

 

Övrigt2

 

ningar

Beslut

Utgiftsområden,

-16,0

-5,5

0,6

-11,1

exklusive räntor1

 

 

 

 

Statsskuldsräntor m.m.

8,6

9,8

0,0

-1,2

Myndigheters m.fl. in-

-14,7

-7,4

1,0

-8,3

och utlåning i RGK3

 

 

 

 

Summa utgifter.

-22,2

-3,1

1,6

-20,7

1Utgiftsområden som omfattas av det statliga utgiftstaket.

2Under Övrigt ingår förändring av anslagsbehållningar med -1,5 miljarder kronor.

3RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.

Skillnader till följd av den makroekonomiska utvecklingen

Skillnader till följd av makroekonomiska förut-

sättningar medförde

att utgifterna

blev

3,1 miljarder kronor lägre än i statens budget.

Utgifterna

för

statsskuldsräntor

blev

9,8 miljarder kronor högre bland annat till följd av högre valutakursförluster än beräknat, trots att kronan i genomsnitt blev något starkare än beräknat mot US-dollarn och euron. Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor blev också högre än beräknat, även om de genomsnittliga femårs- och sexmånadersräntorna blev lägre. Det utgiftsmässiga utfallet på ränteanslaget påverkas emellertid av många tekniska faktorer till följd av Riksgäldskontorets upplånings- och skuldför- valtningsteknik. Hela skillnaden för statsskulds- räntorna klassificeras som makroberoende utom den del som beror på annat lånebehov än beräk- nat, vilken redovisas under övrigt.

Utgifterna för Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 7,4 miljarder kronor lägre främst till följd av valutakursvinster vid omsätt- ning av Riksbankens lån i Riksgäldskontoret.

Skillnaden mellan utfall och budget för samt- liga utgiftsområden exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. blev - 5,5 miljarder kro- nor. För utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv blev utgifterna 6,1 miljarder kronor lägre än anvisat i statens budget till följd av den makroekonomiska utvecklingen. I huvudsak förklaras detta av att andelen öppet arbetslösa som fick arbetslöshetsersättning blev lägre än beräknat.

Skr. 2011/12:101

Tabell 2.20 Makroekonomiska förutsättningar

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2011

2011

2011

2010

Procentuell förändring

 

 

 

 

från föregående år:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNP (fp)

6,1

3,7

3,9

0,2

 

 

 

 

 

KPI (årsgenomsnitt)

1,2

1,5

3,0

1,5

Antal sysselsatta, 15-

 

 

 

 

74 år

1,1

1,1

2,1

1,0

 

 

 

 

 

Nivåer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppen arbetslöshet,

 

 

 

 

16-64 år, procent av

 

 

 

 

arbetskraften1

6,0

5,5

5,4

-0,1

Personer i åtgärder,

 

 

 

 

procent av

 

 

 

 

arbetskraften

3,8

3,5

3,6

0,1

 

 

 

 

 

SEK/euro

9,6

9,1

9,0

0,0

 

 

 

 

 

SEK/USD

7,2

7,1

6,5

-0,6

 

 

 

 

 

3-mån ränta,

 

 

 

 

årsgenomsnitt2

0,5

2,0

1,7

-0,4

5-årig statsobligation,

 

 

 

 

årsgenomsnitt

2,3

2,9

2,3

-0,6

 

 

 

 

 

Prisbasbelopp, tkr

42,4

42,8

42,8

0,0

fp=fasta priser, SB=Statens budget.

1Exklusive heltidsstuderande arbetssökande

2Regeringens prognos i budgeten avser 6-månaders ränta

Skillnader till följd av beslut

 

De totala utgifterna

på statens budget

blev

1,6 miljarder kronor högre till följd av beslut.

Riksgäldskontorets

nettoutlåning

blev

1,0 miljard kronor högre till följd av beslut. Det beror på att en planerad sammanslagning av insättningsgarantifonden och stabilitetsfonden inte genomförts. Därmed inbetalades inte heller några insättningsgarantiavgifter till stabilitets- fondens konto i Riksgäldskontoret.

Skillnader till följd av övriga orsaker

De totala utgifterna i statens budget minskade till följd av övriga orsaker med 20,7 miljarder kronor jämfört med den ursprungliga budgeten.

Utfallet för utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., blev 11,1 miljarder kronor lägre än beräknat i budgeten.

För utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap blev utgifterna 1,2 miljarder kronor lägre än anvisat i statens budget, för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev utgifterna 3,7 miljarder kronor lägre än anvisat, för utgiftsområde 22 Kommunikationer blev utfallet 2,2 miljarder kronor lägre än anvisat och för utgiftsområde 23

55

Skr. 2011/12:101

Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev utgifterna 1,5 miljarder kronor lägre än anvisat.

Utgifterna för Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret (inklusive kassamässig korrigering) blev 8,3 miljarder kronor lägre än i budgeten. Utgifterna för Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 8,5 miljarder kronor lägre än beräknat.

Huvudförklaringen är att Kärnavfallsfondens inlåning i Riksgäldskontoret ökade med 8,9 miljarder kronor.

I avsnitt 2.4 Utfall per utgiftsområde m.m. finns detaljerade kommentarer till skillnaden mellan utfall och anvisat belopp i den ursprungliga budgeten.

56

Skr. 2011/12:101

2.3.2Sammanfattning

Tabell 2.21 Utgifter på statens budget 2011

Miljoner kronor

 

 

Statens

Ändrings-

 

 

Utfall-Statens

Utfall-Totalt

 

 

budget

budget

Totalt anvisat

Utfall

budget

anvisat

UO 1

Rikets styrelse

11 333

45

11 378

11 188

-145

-190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsekonomi och

 

 

 

 

 

 

UO 2

finansförvaltning

12 998

2

13 000

12 894

-104

-106

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 3

Skatt, tull och exekution

10 009

42

10 051

9 910

-99

-140

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 4

Rättsväsendet

36 758

166

36 924

37 164

406

240

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 5

Internationell samverkan

2 002

5

2 006

1 892

-110

-114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försvar och samhällets

 

 

 

 

 

 

UO 6

krisberedskap

45 306

 

45 306

44 153

-1 153

-1 153

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 7

Internationellt bistånd

30 513

-650

29 863

29 199

-1 314

-664

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 8

Migration

7 157

875

8 032

7 572

415

-460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsovård, sjukvård och social

 

 

 

 

 

 

UO 9

omsorg

60 067

20

60 087

56 538

-3 528

-3 548

 

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och

 

 

 

 

 

 

UO 10

handikapp

93 841

 

93 841

95 800

1 959

1 959

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

40 624

119

40 743

41 590

966

847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk trygghet för familjer och

 

 

 

 

 

 

UO 12

barn

73 092

 

73 092

71 994

-1 098

-1 098

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 13

Integration och jämställdhet

6 028

531

6 558

4 968

-1 060

-1 590

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 14

Arbetsmarknad och arbetsliv

69 632

474

70 106

63 285

-6 346

-6 820

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 15

Studiestöd

23 472

0

23 472

21 813

-1 659

-1 659

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 16

Utbildning och universitetsforskning

54 532

 

54 532

53 685

-846

-846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur, medier, trossamfund och

 

 

 

 

 

 

UO 17

fritid

12 195

15

12 210

11 952

-243

-258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsplanering,

 

 

 

 

 

 

 

bostadsförsörjning, byggande samt

 

 

 

 

 

 

UO 18

konsumentpolitik

1 282

11

1 293

1 110

-172

-183

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 19

Regional tillväxt

3 510

 

3 510

3 222

-288

-288

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 20

Allmän miljö- och naturvård

5 129

16

5 144

5 069

-60

-76

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 21

Energi

2 870

14

2 884

2 918

48

34

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 22

Kommunikationer

40 125

 

40 125

38 710

-1 415

-1 415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areella näringar, landsbygd och

 

 

 

 

 

 

UO 23

livsmedel

17 867

25

17 891

16 372

-1 495

-1 520

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 24

Näringsliv

5 474

26

5 500

5 368

-105

-132

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 25

Allmänna bidrag till kommuner

88 025

 

88 025

88 023

-1

-1

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 26

Statsskuldsräntor m.m.

25 970

10 500

36 470

34 491

8 521

-1 979

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 27

Avgiften till Europeiska unionen

30 637

 

30 637

30 596

-42

-42

 

Förändring av anslagsbehållningar

-1 508

 

-1 508

 

1 508

1 508

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

808 938

12 234

821 172

801 478

-7 460

-19 694

 

 

 

 

 

 

 

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i

 

 

 

 

 

 

Riksgäldskontoret, netto

-4 473

 

-4 473

1 600

6 073

6 073

 

 

 

 

 

 

 

Kassamässig korrigering

22 319

 

22 319

1 537

-20 782

-20 782

Summa utgifter på statens budget

826 784

12 234

839 018

804 616

-22 168

-34 402

Anm.: Med statens budget avses här den ursprungliga budgeten antagen av riksdagen i december 2010, exkl. ändringsbudget

57

Skr. 2011/12:101

Skillnaderna per utgiftsområde i förhållande till anvisade medel redovisas i tabell 2.21.

Utgifterna på statens budget uppgick till 804,6 miljarder kronor och blev därmed 22,2 miljarder kronor (2,7 procent) lägre än beräkningen i statens ursprungliga budget. I förhållande till totalt anvisat (statens budget och ändringbudget) blev utgifterna 34,4 miljarder kronor lägre.

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto (nettoutlåningen) blev 6,1 miljarder kronor högre än totalt beräknat, vilket kan förklaras av i huvudsak tre orsaker. I samband med bildandet av stabiliseringsfonden planerade regeringen att insättningsgaranti- fonden och stabilitetsfonden skulle slås samman. Beroende på överväganden om regelverket inom Europeiska unionen har sammanslagningen inte genomförts. Det medför en skillnad mellan utfall och statens budget på 21 miljarder kronor. En annan orsak var att Kärnavfallsfondens inlåning i Riksgäldskontoret ökade med 8,9 miljarder kronor. Under hösten 2011 ersattes inte inlösta eller sålda statsobligationer med nya obligationer, som en följd av det låga ränteläget. I stället placerades stora belopp tillfälligt på konto i Riksgäldskontoret. Kärnavfallsfondens inlåning var inte specificerad i statens budget. En tredje orsak rör det lån som Riksbanken tog i Riksgäldskontoret under 2009 för att förstärka valutareserven. Lånet har under 2011 sjunkit i värde med 5,9 miljarder kronor främst beroende på valutakursförändringar. Lånet var beräknat till noll kronor i statens budget. I avsnitt 2.4.29 Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto redovisas ytterligare orsaker.

Den kassamässiga korrigeringen beräknades till 22,3 miljarder kronor i statens budget. Utfallet blev endast 1,5 miljarder kronor, vilket beror på den uteblivna sammanslagningen av insättningsgarantifonden och stabilitetsfonden som påverkar både den kassamässiga korrigeringen och nettoutlåningen med olika tecken.

Utgifterna för de 27 utgiftsområdena blev 801,5 miljarder kronor, vilket är 7,5 miljarder kronor (0,9 procent) lägre än i beräkningen i statens budget. I förhållande till totalt anvisat (ursprunglig budget och ändringsbudget) blev utgifterna 19,7 miljarder kronor lägre. De största skillnaderna mot totalt anvisat räknas upp nedan.

Utfallet för utgiftsområdet 14 Arbetsmarknad och arbetsliv uppgick till 63,3 miljarder kronor, vilket är 6,3 miljarder kronor (9,1 procent) lägre jämfört med beräkningen i statens budget. Arbetslösheten och därmed utgifterna för arbetslöshetsersättningen blev lägre än vad som beräknades i budgeten. Utgifterna för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 56,5 miljarder kronor, vilket är 3,5 miljarder kronor (5,9 procent) lägre än anvisat. I budgeten beräknades stödet för tandvårdsförmåner öka, men utnyttjandet ligger kvar på samma nivå som 2010. Även bidrag till läkemedelsförmånerna blev lägre än beräknat i statens budget eftersom avtalet mellan staten och Sveriges kommuner och landsting inte var klart vid fastställandet av statens budget. Utgifterna för utgiftsområde 15 Studiestöd blev 21,8 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor lägre än anvisat på statens budget. Förklaringen till det låga utfallet är att antalet studerande med studiebidrag blev lägre än förväntat. Utfallet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick till 16,4 miljarder kronor, vilket är 1,5 miljarder kronor lägre än anvisat. Orsaken till det lägre utfallet är att utgifter för anslaget 1:24 Från EG- budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur som avser 2011 inte reglerades 2011 utan kommer att belasta budgeten 2012. Utfallet för utgiftsområde 22 Kommunikationer blev 38,7 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor lägre än anvisat på budgeten. Orsaken till det lägre utfallet är förseningar i såväl investeringar som drift och underhåll av vägar. Exempel på försenade projekt är Bana-väg i Väst, Motala-Mjölby och projektet E4 i Sundsvall.

Högre utgifter än anvisat på statens budget

blev

det

främst

inom

utgiftsområde

26 Statsskuldsräntor

m.m. som

uppgick till

34,5 miljarder

kronor, vilket är

8,5 miljarder

kronor högre än vad som beräknades i den ursprungliga budgeten. På ändringsbudget anvisades 10,5 miljarder kronor för att täcka ökade kostnader för valutakursförluster och en förändrad låneplan. Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor blev 6,0 miljarder kronor högre än beräknat, trots att årsgenomsnitten för räntenivåerna blev lägre än väntat. Valutakursförlusterna (netto) blev 3,8 miljarder kronor högre än beräknat, trots att kronan blev starkare än väntat. Utfallet för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och

58

handikapp blev 95,8 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor högre än anvisat på statens budget. Det är främst utgifterna för sjukpenning som blev högre än anvisat eftersom antalet sjukpenningdagar blev högre än vad som beräknades i budgeten.

2.3.3Indragningar

Enligt 3 kap. 12 § budgetlagen (2011:203) får regeringen besluta att medel på ett anvisat anslag inte ska användas, om detta är motiverat av särskilda omständigheter i en verksamhet eller av statsfinansiella eller andra samhällsekonomiska skäl.

Under 2011 har det gjorts indragningar av anslagsmedel uppgående till totalt 39,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 6,9 miljarder kronor jämfört med 2010. De 35 största indragningarna svarar för 94 procent av totalbeloppet under 2011. I tabell 2.22 redovisas

samtliga

indragningar

som

är

större

än

100 miljoner kronor.

 

 

 

 

 

Den

 

största indragningen

uppgick

till

16,1 miljarder

kronor

och

avser

bidrag till

arbetslöshetsersättning

och

aktivitetsstöd. Den

näst

största

indragningen

uppgick

till

2,1 miljarder

kronor

och

avser

bidrag

till

lönegarantiersättning. Båda

dessa

indragningar

avser indragning av anslagssparande.

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.22 Indragningar 2011

 

 

 

 

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

UO/Anslag

 

 

 

 

 

 

 

 

01 4:1

 

Regeringskansliet m.m.

 

 

519

 

 

 

 

06 1:1

 

Förbandsverksamhet och beredskap

219

 

 

 

 

 

 

 

 

Anskaffning av materiel och

 

 

 

06 1:3

 

anläggningar

 

 

 

 

205

 

 

Vidmakthållande, avveckling m.m. av

 

06 1:4

 

materiel och anläggningar

 

 

161

 

 

 

 

 

 

09 1:4

 

Tandvårdsförmåner m.m.

 

 

1 685

 

 

 

 

 

09 1:5

 

Bidrag för läkemedelsförmånerna

 

133

 

 

 

 

 

 

 

09 1:8

 

Bidrag till psykiatri

 

 

 

110

 

 

Kostnader för statlig

 

 

 

 

09 4:5

 

assistansersättning

 

 

 

418

 

 

 

 

 

 

Stimulansbidrag och åtgärder inom

 

09 5:1

 

äldrepolitiken

 

 

 

 

139

10 1:1

 

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

1 691

 

 

 

 

10 1:2

 

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

635

 

 

 

 

 

10 1:4

 

Arbetsskadeersättningar m.m.

 

142

 

 

 

 

 

11 1:3

 

Bostadstillägg till pensionärer

 

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skr. 2011/12:101

 

 

 

 

12

1:2

Föräldraförsäkring

289

 

 

 

 

 

 

Kommunersättningar vid

 

13

1:2

flyktingmottagande

175

 

 

 

 

 

 

Bidrag till arbetslöshetsersättning och

 

14

1:2

aktivitetsstöd

16 080

 

 

 

 

 

 

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska

 

14

1:3

program och insatser

969

 

 

 

 

14

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m.

716

 

 

 

 

 

 

Europeiska socialfonden m.m. för

 

14

1:6

perioden 2007-2013

1 311

 

 

 

 

14

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning

2 082

 

 

Europeiska socialfonden m.m. för

 

14

22:1 (2008)

perioden 2000-2006

213

 

 

 

 

15

1:2

Studiemedel m.m.

1 343

 

 

 

 

 

 

Utveckling av skolväsendet och annan

 

16

1:5

pedagogisk verksamhet

179

 

 

 

 

 

 

Fortbildning av lärare och

 

16

1:10

förskolepersonal

527

 

 

 

 

19

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

120

 

 

 

 

19

1:2

Transportbidrag

133

 

 

Sanering och återställning av

 

20

1:4

förorenade områden

177

 

 

 

 

20

34:10

Stöd till klimatinvesteringar

 

(2008)

 

213

 

 

Stöd för konvertering från

 

21

1:8 (2010)

direktverkande elvärme m.m.

203

 

 

 

 

22

1:1

Väghållning

378

 

 

 

 

22

1:12

Transportstyrelsen

144

 

 

 

 

23

1:11

Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

1 134

 

 

Intervention och exportbidrag för

 

23

1:12

jordbruksprodukter

536

 

 

 

 

 

 

Åtgärder för landsbygdens miljö och

 

23

1:23

struktur

1 679

 

 

Från EU-budgeten finansierade

 

 

 

åtgärder för landsbygdens miljö och

 

23

1:24

struktur

2 010

 

 

 

 

 

 

Övriga indragningar

2 494

Summa

 

39 375

 

 

 

 

2.3.4Överskridanden

Medgivna överskridanden

Enligt 3 kap. 8 § budgetlagen (2011:203) får ett anslag tillfälligt överskridas genom att en kredit motsvarande högst tio procent av det anvisade anslaget (anslagskredit) tas i anspråk. Följande år ska tillgängliga medel reduceras med ett belopp motsvarande den ianspråktagna anslagskrediten. Med riksdagens bemyndigande får regeringen även besluta att ett anslag som inte avser förvaltningsändamål får överskridas, om detta är

59

Skr. 2011/12:101

nödvändigt för att i en verksamhet täcka särskilda utgifter som inte var kända då anslaget anvisades eller för att ett av riksdagen beslutat ändamål med anslaget ska kunna uppfyllas. Regeringen fattade efter höständringsbudgeten beslut om ett medgivet överskridande för 2011.

Tabell 2.23 Medgivna överskridanden 2011

Miljoner kronor

 

 

Medgivet över- Utnyttjat medgivet

UO/Anslag

 

skridande

överskridande

 

 

 

 

 

Bidrag till

 

 

 

lönegaranti-

 

 

14 1:11

ersättning

300

235

Summa

 

300

235

 

 

 

 

I statens budget anvisades 976 miljoner kronor på det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv uppförda anslaget 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning. På ändringsbudget anvisades ytterligare 474 miljoner kronor. Regeringen medgav dessutom att anslaget fick överskridas med 300 miljoner kronor (regeringsbeslut den 1 december 2011). Hela anslagskrediten på 145 miljoner kronor utnyttjades och av det medgivna överskridandet utnyttjades 235 miljoner kronor.

Icke medgivna överskridanden

Utöver de medgivna överskridandena har ett icke medgivet överskridande av anslag gjorts, vilket redovisas i tabell 2.24.

Totalt anvisade medel på anslaget 1:13 Bokföringsnämnden inom utgiftsområde

2 Samhällsekonomi

och

finansförvaltning

uppgick till 11,3 miljoner

kronor för 2011.

Totalt anvisade medel inklusive anslagskredit på 1,1 miljoner kronor har använts. Utgifterna uppgick till 13,6 miljoner kronor, vilket innebär att anslaget överskreds med 1,2 miljoner kronor. Orsaken är att Bokföringsnämnden i december 2011 fakturerades för retroaktiva pensionspremier, något man inte kunnat förutse.

Tabell 2.24 Icke medgivna överskridanden 2011

Miljoner kronor

 

 

Ingående

Årets

 

 

 

Utgående

Icke medgivet

 

 

överförings-

anvisade

Totalt anvisade

 

Anslags-

överförings-

över-

UO/Anslag

 

belopp

medel

medel

Utgifter

kredit

belopp

skridande

02 1:13

Bokföringsnämnden

0,1

11,2

11,3

13,6

1,11)

-2,3

-1,2

Summa

 

0,1

11,2

11,3

13,6

1,1

-2,3

-1,2

1 Bokföringsnämndens överskridande i sin egen årsredovisning är -2,0 miljoner kronor eftersom den av regeringen beslutade anslagskrediten var 0,3 miljoner kronor.

60

Skr. 2011/12:101

2.4Utfall per utgiftsområde

I följande avsnitt presenteras utfallet per utgifts- område närmare. Tabellerna över anslagen visar i huvudsak utfallet på de största anslagen inom utgiftsområdet. De visar även anslag vars utfall avviker från statens budget mer än 10 procent. Anslag som anvisats mindre än 100 miljoner kronor visas dock endast om utfallet avviker mer än 50 procent. Inledningsvis kommenteras skillnader mellan budgeterade belopp och utfall. Avslutningsvis jämförs även utfallet för 2011 med utfallet 2010.

Redovisningen per utgiftsområde har utvecklats till att utöver anslagsutfallet även omfatta utfall för de övriga finansiella befogenheter som regeringen har inom respektive utgiftsområde. Dessutom lämnas redogörelser för Riksrevisionens iakttagelser avseende både årlig revision och effektivitets- revision fördelad på berörda utgiftsområden. På detta sätt erhålls en samlad bild per utgiftsområde över i princip samtliga finansiella befogenheter som lämnats inom området och vilka iakttagelser Riksrevisionen gjort inom detsamma.

Redovisningen av finansiella befogenheter omfattar utfall avseende anslag, beställnings- bemyndiganden, statlig utlåning, garantier, inomstatliga lån och övriga krediter. Även utfall för bemyndiganden om kapitaltillskott till bolag eller utvecklingsbanker redovisas. Flertalet av de finansiella befogenheterna lämnas i form av årliga bemyndiganden i samband med budgetpropositionen och ändringsbudgetar. I de fall bemyndigandet har lämnats i budgetpropositionen för 2011 eller i ändrings- budgetarna för detta år görs inte någon hänvisning till riksdagsbeslutet. Om däremot bemyndigandet har lämnats före 2011 görs en hänvisning.

Regeringen tillämpar följande ordning för hantering av Riksrevisionens iakttagelser i årsredovisningen för staten. När det gäller effektivitetsrevisionens rapporter lämnar regeringen en redovisning av de rapporter som lämnats av Riksrevisionen under räkenskapsåret och de rapporter som lämnats tidigare men som regeringen ännu inte slutbehandlat. I de fall regeringen lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av effektivitetsrapporten, vilket alltid

sker enligt den nya ordning som tillämpas fr.o.m. 2011, och regeringen därmed anser frågan slutbehandlad, anges detta. I de fall ytterligare åtgärder vidtagits eller avses vidtas redogörs för detta. När det gäller den årliga revisionens rapporter redovisas dessa i de fall revisionen lämnat en rapport med avvikande mening, reservation eller upplysning. En redogörelse för regeringens åtgärder med anledning av den årliga revisionen lämnas i budgetpropositionen. Redovisningen lämnas per utgiftsområde. I bilaga 4 finns en sammanställning över slutbehandlade slutrapporter.

Efter de 27 utgiftsområdesavsnitten redogörs för posterna Förändring av anslagsbehållningar, Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto och Kassamässig korrigering, vilka ingår på budgetens utgiftssida. Avslutningsvis redovisas även Ålderspensions- systemet vid sidan av statens budget.

En mer utförlig redovisning av samtliga anslag finns i bilaga 2 och av samtliga beställnings- bemyndiganden i bilaga 3.

61

Skr. 2011/12:101

2.4.1Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag

Tabell 2.25.UO 1 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

4:1

Regeringskansliet m.m.

6 251

0

6 106

-145

-2,3

6 305

5:1

Länsstyrelserna m.m.

2 349

0

2 346

-3

-0,1

2 321

 

 

 

 

 

 

 

 

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

832

0

834

2

0,3

800

 

 

 

 

 

 

 

 

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

683

0

662

-20

-3,0

657

 

 

 

 

 

 

 

 

8:2

Presstöd

567

0

565

-2

-0,4

570

 

 

 

 

 

 

 

 

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

122

0

121

-1

-1,2

141

 

 

 

 

 

 

 

 

6:1

Allmänna val och demokrati

30

45

57

27

89,8

272

 

Övriga anslag

499

1

497

-2

-0,3

591

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

11 333

45

11 188

-145

-1,3

11 657

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar utgifter för statschefen, riksdagen och Regeringskansliet. Även utgifter för länsstyrelserna, allmänna val och stöd till politiska partier ingår i utgiftsområdet.

Utfallet uppgick till 11 188 miljoner kronor, vilket var 145 miljoner kronor (1,3 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. blev 6 106 miljoner kronor, vilket är 145 miljo- ner kronor lägre än anvisat i budgeten. Anslaget används för Regeringskansliets förvaltnings- kostnader. Riksdagen beslutade om en neddragning av anslaget med 300 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen, vilket bland annat lett till att antalet anställda minskat vid Regeringskansliet.

Anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati tillfördes nästan 45 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2011 för att finansiera Valprövningsnämndens beslut om omval i Västra Götalands läns landsting och i valkretsen Örebro Nordöstra den 15 maj 2011. Av de tillförda medlen avsåg 40 miljoner kronor kostnader för genomförande av valet och 5 miljoner kronor partiernas informationsinsatser.

Under 2011 blev utfallet för utgiftsområdet 468 miljoner kronor (4,0 procent) lägre än 2010. Utgifterna på anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati blev 57 miljoner kronor. Det är 215 miljoner kronor lägre jämfört med 2010,

vilket kan förklaras med att det då hölls allmänna val till riksdagen, kommun- och landstings- fullmäktige. Utgifterna på anslaget 4:1 Regerings- kansliet m.m. blev 199 miljoner kronor (3,1 pro- cent) lägre än 2010, vilket beror på att antalet årsarbetskrafter vid Regeringskansliet har minskat med 191 personer till 4 229 årsarbets- krafter under 2011.

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.26 UO 1 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

Beställnings-

Utestående

 

 

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

Allmänna val och

 

 

6:1

demokrati

15

8

 

 

 

 

6:6

Stöd till politiska partier

170

128

 

 

 

 

Summa

 

185

136

 

 

 

 

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 185 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 136 miljoner kronor.

62

Garantier

Tabell 2.27 UO 1 Garantier

 

 

Utestående åtaganden

Garanti

Garantiram

2011-12-31

Kreditgarantier till

 

 

UD-anställda 1)

 

1

1 Regeringen har beslutat att Riksgäldskontoret får lämna statlig kreditgaranti för banklån till personal inom utrikesförvaltningen inom en ram för samtliga garantiengagemang om 50 miljoner kronor (UD2000/1146/P-AV).

Riksgäldskontoret får lämna statlig kreditgaranti för banklån till personal inom utrikesförvaltningen inom en ram för samtidiga garantiengagemang om 50 miljoner kronor. Till täckning för statens kostnader och för förluster på grund av infriade garantiåtaganden ska låntagaren betala en avgift på vid betalningstidpunkten utestående belopp (dnr UD2000/1146).

Inomstatliga lån

Tabell 2.28 UO 1 Inomstatliga lån

Miljoner kronor

Inomstatliga lån

Låneram

Lån 2011-12-31

Riksdagsförvaltningens

 

 

investeringar som används i

 

 

verksamheten

100

59

 

 

 

Riksdagsförvaltningens

 

 

investeringar i fastigheter och

 

 

tekniska anläggningar

200

116

 

 

 

Summa

300

175

 

 

 

Skr. 2011/12:101

Inom utgiftsområdet har låneramar beslutats om 300 miljoner kronor för Riksdagsförvaltningen. Utestående lån vid utgången av 2011 var 175 miljoner kronor.

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2009:31 Tillsynen av överförmyndarna – uppföljningsgranskning

Riksrevisionen har granskat länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna. Granskningen är en uppföljning av den tidigare granskningen Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare (RiR 2006:5).

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 1 avsnitt 8.5).

Regeringen har därefter lämnat ytterligare förslag till åtgärder i propositionen Ändring av viss länsstyrelseverksamhet (prop. 2011/12:31). I den föreslås att länsstyrelsernas tillsyn över överförmyndarna ska koncentreras till sju länsstyrelser.

Riksdagen har antagit regeringens lagförslag (bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135). Lag- ändringarna träder i kraft den 1 juli 2012.

Regeringen har även tillsatt en utredning med syfte att skapa bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2012.

Ärendet bereds inom Regeringskansliet.

63

Skr. 2011/12:101

2.4.2Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag

Tabell 2.29 UO 2 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

10 785

0

10 678

-107

-1,0

10 101

1:9

Statistiska centralbyrån

532

0

526

-6

-1,2

493

 

 

 

 

 

 

 

 

1:10

Bidragsfastigheter

340

0

341

1

0,2

283

 

 

 

 

 

 

 

 

1:12

Riksgäldskontoret

307

0

302

-5

-1,5

283

 

 

 

 

 

 

 

 

1:11

Finansinspektionen

286

0

299

13

4,6

263

 

 

 

 

 

 

 

 

1:15

Riksrevisionen

299

0

287

-12

-4,1

298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

449

2

461

12

2,7

423

Summa

 

12 998

2

12 894

-104

-0,8

12 144

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän of- fentlig förvaltning inklusive utgifter för de stat- liga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsför- valtning, finansiell tillsyn och finansförvaltning m.m.

Utfallet uppgick till 12 894 miljoner kronor och blev därmed 104 miljoner kronor (0,8 pro- cent) lägre än vad som anvisades i statens bud-

get.

 

 

 

Utfallet

för

anslaget

1:5 Statliga

tjänstepensioner

m.m.

blev

10 678 miljoner

kronor, vilket är 107 miljoner kronor lägre än vad som anvisats i budgeten. Det beror bl.a. på att utgifterna för premiebefrielser och person- skadeförsäkringar blev lägre än vad som beräk-

nades i budgeten.

 

 

Utfallet

för

anslaget

1:9 Statistiska

centralbyrån blev 526 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor lägre än vad som anvisades i statens budget. Anslaget ökades tillfälligt 2011 med 15 miljoner kronor för att säkerställa god kvalitet i Statistiska centralbyråns statistik- produkter.

På anslaget 1:11 Finansinspektionen uppgick utgifterna till 299 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre än anvisat i statens budget. I budgetpropositionen för 2011 anförde regeringen att arbetet med att stärka regelverket för och tillsynen över de finansiella företagen har intensifierats inom Finansinspektionen. Det gäller även på internationell nivå och inom EU. Syftet är att

minska risken för allvarliga finansiella kriser. Detta finansierades med anslagssparande.

För utgiftsområdet blev utfallet 750 miljoner kronor (6,2 procent) högre än 2010. Utgifterna på anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

ökade med 577 miljoner kronor (5,7 procent). Det beror främst på att förmånsutbetalningarna har ökat på grund av att pensionerna har räknats upp.

Utgifterna på anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ökade med 58 miljoner kronor till 341 miljoner kronor (20,4 procent), till följd av ökade under- hållsåtgärder. Utgiftsökningen var ett resultat av den anslagsökning med 60 miljoner kronor som gjordes 2011. Ökningen finansierades genom att Statens fastighetsverk betalade in en del av sitt balanserade resultat till staten.

Utfallet för anslaget 1:11 Finansinspektionen ökade med 36 miljoner kronor (13,7 procent) på grund av det intensifierade arbetet inom myndighetens område för att minska riskerna för finansiella kriser.

64

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.30 UO 2 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

Verksamhetsstöd för den

 

 

 

statliga

 

 

1:3

budgetprocessen

45

0

 

 

 

 

1:10

Bidragsfastigheter

30

0

 

 

 

 

Summa

 

75

0

 

 

 

 

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 75 miljoner kronor. Inga åtaganden har ingåtts.

Utlåning

Tabell 2.31 UO 2 Utlåning

Miljoner kronor

Utlåning

Låneram

Lån 2011-12-31

Kredit till Lettland 1)

EUR 720

0

Kredit till Island 2)

EUR 495

EUR 495

Riksbanken 3)

 

86 367

Premiepensionssystemet

 

1 042

Riksgäldskontorets övertagande

 

 

av Venantius statsgaranterade

 

 

obligationslån m.m. 4)

4 500

497

1prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163

2prop. 2008/09:106, bet. 2008/09:FiU34, rskr. 2008/09:177 och prop. 2010/11:132, bet: 2010/11:FiU36, rskr. 2010/11:310

3Lån till Riksbanken ges med stöd av dåvarande 1 § lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning, numera 5 kap. 1 § budgetlagen (2011:203).

4prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80

Sverige beslutade i samband med finanskrisen 2008 att stödja Island och Lettland med lån för att motverka finanskrisens effekter i dessa länder. Lånet till Lettland har inte betalats ut eftersom Lettlands ekonomiska läge har stabiliserats. Möjligheten för Lettland att utnyttja krediten upphörde den 22 december 2011. Lån till Island lämnades under 2009 och 2010 med 247,5 miljoner euro. I slutet av de- cember 2011 betalades återstående 247,5 mil- joner euro ut.

Av de statsgaranterade obligationslånen m.m. som Riksgäldskontoret övertog från Venantius AB 2007 återstår 497 miljoner kronor. Skulden uppgick ursprungligen till drygt 4 100 miljoner kronor och Venantius AB betalade in motsvarande belopp till Riksgäldskontoret, som redovisade mot inkomsttitel. När lånen förfaller

Skr. 2011/12:101

till betalning redovisas återbetalningen mot kassamässig korrigering.

Garantier

Tabell 2.32 UO 2 Garantier

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Utestående

åtaganden

 

 

åtaganden

utländsk

Garanti

Garantiram

2011-12-31

valuta

Insättningsgarantin 1)

Obegränsad

1 138 533

 

Garanti till insättare i

 

 

 

utländska instituts

 

 

 

filialer i Sverige 2)

Obegränsad

 

 

Investerarskyddet 3)

Obegränsad

-

 

Bankgarantier 4)

Obegränsad

90 735

 

Garantikapital,

 

 

 

Europeiska

 

 

 

investeringsbanken

 

 

 

(EIB) 5)

6 565 EUR

58 721

6 565 EUR

Garantikapital,

 

 

 

Nordiska

 

 

 

investeringsbanken

 

 

 

(NIB)

1 963 EUR

17 562

1 963 EUR

 

 

 

 

Nordiska

 

 

 

investeringsbanken,

 

 

 

projektinvesteringslån

 

 

 

6)

671 EUR

6 000

671 EUR

 

 

 

 

 

Garantikapital,

 

 

 

Europeiska

 

 

 

utvecklingsbanken

 

 

 

(EBRD)

542 EUR

4 845

542 EUR

 

 

 

 

Garantikapital,

 

 

 

Europarådets

 

 

 

utvecklingsbank (CEB)

 

 

 

7)

124 EUR

1 107

124 EUR

 

 

 

 

 

Pensionsgaranti (inkl

 

 

 

efterborgen)

 

 

 

Akademiska Hus 8

Obegränsad

56

 

A/O Dom Shvetsii 9)

100

36

 

Summa

 

1 317 595

 

1Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Åtagandet för insättningsgarantin avser den 31 december 2010.

2Garantin innebär endast en möjlighet att skydda dessa insättare.

3Lagen (1999:158) om investerarskydd. För investerarskyddet saknas uppgifter om storleken på de skyddade tillgångarna.

4Lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.

5prop. 2008/09:116, bet. 2008/09:FiU36, rskr. 2008/09:200

6prop. 2003/04:162, bet. 2004/05:FiU15, rskr. 2004/05:16

7prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2011/12:104. Riksdagens godkännande till kapitalhöjning i CEB avser 2012. Kapitalhöjningen trädde dock formellt sett i kraft redan den 31 december 2011.

8I samband med bolagisering av statliga affärsverk beslutade riksdagen om statliga borgen för överlåtna pensionsåtaganden (prop. 1991/92:150, bet. 1991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350. Utfallet avser pensionsskulden per den 31/12 2010.

9prop. 1994/95:78, bet. 1994/95:FiU4, rskr. 1994/95:75

En samlad redovisning av statens garanti- åtaganden lämnas i avsnitt 5.1.

65

Skr. 2011/12:101

Inomstatliga lån

Tabell 2.33 UO 2 Inomstatliga lån

Miljoner kronor

Inomstatliga lån

Låneram

Lån 2011-12-31

Statens fastighetsverks

 

 

investeringar i fastigheter

12 300

11 268

 

 

 

Fortifikationsverkets investeringar i

 

 

mark, anläggningar och lokaler

9 700

8 981

 

 

 

Riksrevisionen -

 

 

anläggningstillgångar som används

 

 

i verksamheten

17

7

7 AP-fondens investeringar i

 

 

anläggningstillgångar som används

 

 

i verksamheten

5

0

 

 

 

Summa

22 022

20 257

Inom utgiftsområdet har låneramar beslutats om 22 022 miljoner kronor. Utestående lån vid utgången av 2011 var 20 257 miljoner kronor.

Övriga krediter

Tabell 2.34 UO 2 Övriga krediter

Miljoner kronor

 

 

Utnyttjad kredit

Övriga krediter i Riksgäldskontoret

Kredit

2011-12-31

Insättningsgarantin

Obegränsad

0

 

 

 

Investerarskyddet

Obegränsad

0

 

 

 

Garantier till banker m.m. för

 

 

skuldförbindelser

Obegränsad

0

 

 

 

Kredit för infriande av

 

 

kapitalgarantier till

 

 

internationella finansiella

 

 

institutioner 1)

Obegränsad

0

Kredit för infriande av

 

 

Riksgäldskontorets garantier

 

 

(ordinarie garantireserv) 2)

Obegränsad

0

För Riksgäldskontorets

 

 

utlåningsverksamhet 2)

Obegränsad

0

7 AP-fondens kredit på räntekonto

185

110

 

 

 

Kammarkollegiets behov av

 

 

likviditet för inrättande av nya

 

 

myndigheter

355

0

 

 

 

Statens tjänstepensionsverk -

 

 

behov av likviditet i

 

 

pensionshanteringen

100

2

 

 

 

Kammarkollegiets kredit för

 

 

statliga försäkringssystemet 3)

100

0

Summa

 

112

1prop. 2001/02:1 Förslag till finansplan m.m. avsnitt 7.2.3, bet. 2001/02:FiU1 s. 290-292, rskr. 2001/02:34

2Regeringen har beslutat om en obegränsad kredit med stöd av dåvarande 1 § lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning, numera 5 kap. 1 § budgetlagen (2011:203).

3prop. 1995/96:105, bet. 1995:96:FiU11, rskr. 1995/96:191

Inom utgiftsområdet har krediter beviljats för bl.a. insättningsgarantin och investerarskyddet. Ingen av dessa krediter har behövt utnyttjas. Totalt för utgiftsområdet har krediter utnyttjats om totalt 112 miljoner kronor vid utgången av 2011.

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2010:3 Från många till en – sammanslagningar av myndigheter

Riksrevisionen har granskat effekterna av sammanslagningarna av Skatteverket, Försäk- ringskassan och Åklagarmyndigheten under 2004–2005 till s.k. enmyndigheter. Enligt Riks- revisionen har enmyndighetsreformerna skapat bättre förutsättningar för rättslig styrning och fördelning av resurser samt lett till minskade variationer i handläggningstider vid Skatteverket.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i bud- getpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 2 avsnitt 3.5.1, utg.omr. 3 avsnitt 2.5, utg.omr. 4 avsnitt 3.6 samt utg.omr. 10 avsnitt 3.7.5).

Riksdagen har därefter genom ett tillkännagivande begärt att regeringen ska åter- komma till riksdagen med en redovisning som visar i vilken utsträckning sammanslagningarna av Skatteverket, Åklagarmyndigheten och Försäkringskassan har lett till att rättstillämp- ningen blivit mer enhetlig (framst. 2009/10:RRS30, bet. 2010/11:KU8, rskr. 2010/11:154).

I regeringens skrivelse Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till rege- ringen (skr. 2011/12:75) uttalar regeringen att den anser att rapporten, i de delar den berör Skatteverket, är slutbehandlad. Regeringen avser därför att lägga de delar av skrivelsen som berör Skatteverket till handlingarna.

RiR 2010:13 Säkerheten i statens betalningar

Riksrevisionen har granskat säkerheten i statens betalningar som en fördjupad granskning och uppföljning av Riksrevisionens rapport Krisberedskap i betalningssystemet (RiR 2007:28).

Regeringens överväganden med anledning av denna rapport redovisades i budget- propositionerna för 2011 respektive 2012 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 2 avsnitt 10.2 och 10.3 samt

66

prop. 2011/12:1 utg.omr. 2 avsnitt 10.2 och 10.3).

Riksdagen har med anledning av Riksrevisionens framställan givit tillkänna att regeringen bör återkomma till riksdagen under första kvartalet 2012 med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra säkerheten i statens betalningar (framst. 2010/11:RRS5, bet. 2010/11:FiU22, rskr. 2010/11:167).

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i rege- ringens skrivelse Stärkt säkerhet i statens betal- ningar (skr. 2011/12:91). Regeringen avser att i kommande budgetpropositioner lämna en över- gripande redovisning av ytterligare åtgärder som vidtagits för att förbättra säkerheten i statens betalningar. Av skrivelsen framgår även att en proposition om stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet planeras. Gransk- ningsrapporten är därmed slutbehandlad.

RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Riksrevisionen har granskat om regeringen och myndigheterna har använt de möjligheter för utökat elektroniskt informationsutbyte som lag och teknik erbjuder.

Riksrevisionens rapport kommer att beredas tillsammans med den slutrapport Ekonomi- styrningsverket lämnade den 22 februari 2012 från det s.k. Samverkansuppdraget avseende felaktiga utbetalningar som myndigheten har haft det samordnade ansvaret för.

Regeringen avser att återkomma i budgetpro- positionen för 2013 med redogörelse för de åtgärder som övervägs med anledning av rapporten.

RiR 2011:4 IT inom statsförvaltningen – Har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing bidrar till en ökad effektivitet?

Riksrevisionen har granskat om myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing av IT-verksamhet bidrar till en ökad effektivitet.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i rege- ringens skrivelse Riksrevisionens granskning av IT inom statsförvaltningen och statliga IT- projekt (skr. 2010/11:138).

Ärendet bereds inom Regeringskansliet.

Skr. 2011/12:101

RiR 2011:5 Statliga IT-projekt som överskrider budget

Riksrevisionen har granskat om det är vanligt att statliga IT-utvecklingsprojekt överskrider sin budget.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i rege- ringens skrivelse Riksrevisionens granskning av IT inom statsförvaltningen och statliga IT- projekt (skr. 2010/11:138). Gransknings- rapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2010/11:106).

RiR 2011:9 Myndigheternas insatser för finansiell stabilitet – Lärdomar i ljuset av utvecklingen i Baltikum 2005–2007

Riksrevisionen har granskat Riksbankens och Finansinspektionens arbete med finansiell stabilitet under 2005–2007 i ljuset av den risk som bankernas expansion i Baltikum innebar.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i rege- ringens skrivelse Riksrevisionens granskning av myndigheternas insatser för finansiell stabilitet (skr. 2010/11:161). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:FiU15, rskr. 2011/12:117).

RiR 2011:11 Tydlighet och transparens i budgetpropositionen för 2011 – redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk

Riksrevisionen har granskat regeringens redovis- ning av de finans- och sysselsättningspolitiska ramverken i budgetpropositionen för 2011.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i rege- ringens skrivelse Riksrevisionens rapport om redovisningen av finans- och sysselsättningspo- litiska ramverk i budgetpropositionen för 2011 (skr. 2010/11:148). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32).

67

Skr. 2011/12:101

RiR 2011:20 Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Riksrevisionen har granskat om statens arbete med att motverka bidragsbrott är effektivt och om det blivit effektivare sedan bidragsbrotts- lagen (2007:612) infördes 2007.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i rege- ringens skrivelse Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott (skr. 2011/12:30). Granskningsrap- porten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:SfU7, rskr. 2011/12:173).

RiR 2011:24 Statliga myndigheters tjänsteexport

Riksrevisionen har granskat hur myndigheter bedriver sin tjänsteexport och huruvida rege- ringens styrning av myndigheternas tjänste- export ger ett tillräckligt underlag för att kunna förse riksdagen med rättvisande information.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i rege- ringens skrivelse Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters tjänsteexport (skr. 2011/12:52). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

RiR 2011:26 Stabilitetsfonden – Gör den skäl för namnet?

Riksrevisionen har granskat om stabilitets- fondens utformning är effektiv för att uppnå de mål som riksdagen upprättat och om den använts i enlighet med riksdagens intentioner.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i rege- ringens skrivelse Riksrevisionens rapport om stabilitetsfonden (skr. 2011/12:71). Gransk- ningsrapporten är därmed slutbehandlad.

RiR 2011:29 Miljökrav i offentlig upphandling

– är styrningen mot klimatmålet effektiv?

Riksrevisionen har granskat om regeringen och berörda myndigheter använder styrmedlet miljö- krav i offentlig upphandling på ett effektivt sätt så att det bidrar till etappmålet för 2020 för det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimat- påverkan.

Ärendet bereds inom Regeringskansliet. Regeringen kommer att återkomma till riksda- gen senast den 20 april 2012 med en särskild skrivelse om de eventuella åtgärder som rege- ringen avser att vidta med anledning av Riks- revisionens iakttagelser.

2011:30 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2012

Riksrevisionen har granskat om inriktningen av finanspolitiken i budgetpropositionen för 2012 stämmer överens med det finanspolitiska ram- verket.

Ärendet bereds inom Regeringskansliet. Regeringen kommer att återkomma till riks- dagen under 2012 med en särskild skrivelse om de åtgärder som regeringen avser att vidta med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.

68

Skr. 2011/12:101

2.4.3Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslagsutfall

Tabell 2.35 UO 3 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:1

Skatteverket

6 689

40

6 667

-22

-0,3

6 230

1:2

Kronofogdemyndigheten

1 731

2

1 671

-60

-3,5

1 621

 

 

 

 

 

 

 

 

1:3

Tullverket

1 589

0

1 573

-16

-1,0

1 534

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

10 009

42

9 910

-99

-1,0

9 385

Utgiftsområdet utgörs av beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter.

Utfallet uppgick till 9 910 miljoner kronor och blev därmed 99 miljoner kronor (1,0 procent) lägre än vad som anvisades i statens

budget.

 

 

Utfallet för

anslaget

1:1 Skatteverket blev

6 667 miljoner

kronor,

vilket är 22 miljoner

kronor lägre än anvisat i den ursprungliga budgeten. I höständringsbudgeten tilldelades anslaget ytterligare 40 miljoner kronor med anledning av en ny skatteförfarandelag.

Utgifterna på anslaget 1:2 Kronofogde- myndigheten uppgick till 1 671 miljoner kronor, vilket är 60 miljoner kronor lägre än anvisat i budgeten. Anslaget anvisades ytterligare 2 miljoner kronor i höständringsbudgeten för att Kronofogdemyndigheten skulle kunna anpassa IT-stödet till den nya skatteförfarandelagen.

För utgiftsområdet blev utgifterna 525 miljo- ner kronor (5,6 procent) högre än 2010. Utgifterna på anslaget 1:1 Skatteverket ökade med 436 miljoner kronor (7,0 procent). Det beror på att myndigheten nyrekryterat personal, gjort stora it-satsningar samt minskat semesterlöneskulden.

Utgifterna för anslaget 1:2 Kronofogde- myndigheten ökade med 51 miljoner kronor (3,1 procent) jämfört med föregående år. Det beror på en organisationsförändring och på stora kostnader för avskrivningar och nedskrivningar avseende immateriella anläggningstillgångar.

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2010:3 Från många till en – sammanslagningar av myndigheter

Riksrevisionen har granskat effekterna av sammanslagningarna av Skatteverket, Försäk- ringskassan och Åklagarmyndigheten under 2004–2005 till s.k. enmyndigheter. Enligt Riks- revisionen har enmyndighetsreformerna skapat bättre förutsättningar för rättslig styrning och fördelning av resurser samt lett till minskade variationer i handläggningstider vid Skatteverket.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 2 avsnitt 3.5.1, utg.omr. 3 avsnitt 2.5, utg.omr. 4 avsnitt 3.6 samt utg.omr. 10 avsnitt 3.7.5).

Riksdagen har därefter genom ett tillkännagivande begärt att regeringen ska återkomma till riksdagen med en redovisning som visar i vilken utsträckning samman- slagningarna av Skatteverket, Åklagar- myndigheten och Försäkringskassan har lett till att rättstillämpningen blivit mer enhetlig (framst. 2009/10:RRS30, bet. 2010/11:KU8, rskr. 2010/11:154).

I regeringens skrivelse Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2011/12:75) uttalar regeringen att den anser att rapporten, i de delar den berör Skatteverket, är slutbehandlad. Regeringen avser därför att lägga de delar av skrivelsen som berör Skatteverket till hand- lingarna.

69

Skr. 2011/12:101

RiR 2011:10 Biodrivmedel för bättre klimat – Hur används skattebefrielsen?

Riksrevisionen har granskat i vilken utsträckning och till vilka kostnader skattebefrielsen av biodrivmedel bidrar till att uppnå klimatmålen.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport

om skattebefrielse för biodrivmedel (skr. 2010/11:162). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:SkU5, rskr. 2011/12:138).

70

Skr. 2011/12:101

2.4.4Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag

Tabell 2.36 UO 4 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:1

Polisorganisationen

19 688

0

19 704

17

0,1

18 883

1:6

Kriminalvården

7 450

0

7 503

54

0,7

7 164

 

 

 

 

 

 

 

 

1:5

Sveriges Domstolar

4 742

0

4 816

75

1,6

4 572

 

 

 

 

 

 

 

 

1:12

Rättsliga biträden m.m.

1 726

180

2 002

277

16,0

1 804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

3 153

-14

3 138

-15

-0,5

3 063

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

36 758

166

37 164

406

1,1

35 486

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar bl.a. myndigheter inom polisväsendet, domstolsväsendet, åklagarväsendet, kriminalvården och anslaget för rättsliga biträden.

Utfallet uppgick till 37 164 miljoner kronor och blev därmed 406 miljoner kronor (1,1 pro- cent) högre än vad som anvisades i statens

budget.

 

 

 

Anslaget

1:12 Rättsliga biträden

anvisades

ytterligare

180 miljoner kronor på

ändrings-

budget.

Det är utgifterna för

offentliga

försvarare,

offentliga

biträden,

målsägandebiträden, rättshjälp samt utgifter för bevisning, tolkar och parter m.m. som har ökat. Det beror dels på ökat antal omfattande brott- mål med många åtalade i respektive mål, dels på att utgifterna för offentliga biträden, rättshjälp och företrädare för barn har ökat.

För

utgiftsområdet

blev

utgifterna

1 678 miljoner kronor (4,7 procent)

högre än

2010. Höjningen är en följd av de satsningar som gjorts inom rättsväsendet de senaste åren. Bland annat uppnåddes målet om 20 000 poliser under 2010. Utgifterna på anslaget 1:1 Polisorganisationen ökade med 821 miljoner kronor (4,5 procent). Både lönekostnader och driftskostnader ökade vid Polisen under 2011. Utgifterna för anslaget 1:6 Kriminalvården ökade med 339 miljoner kronor (4,7 procent), vilket till största delen beror på ökade lokal- kostnader. Under året har nya häkten och avdelningar tagits i drift som bl.a. häktena i Sollentuna, Göteborg och Helsingborg. Dessutom ökade utgifterna på anslagen 1:5 Sveriges Domstolar med 245 miljoner kronor

(5,3 procent) och 1:12 Rättsliga biträden med

198 miljoner kronor (11,0 procent) under 2011.

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2009:12 Hanteringen av unga lagöverträdare – en utdragen process

Riksrevisionen har granskat rättsväsendets hantering av unga lagöverträdare.

Regeringen har vidtagit åtgärder med anledning av rapporten. I regleringsbreven för 2011 och 2012 har Rikspolisstyrelsen fått i upp- drag att stödja polismyndigheterna att hålla de lagstadgade tidsfristerna avseende ungdoms- ärenden. Vilka åtgärder som vidtagits för att korta handläggningstiderna i dessa ärenden ska också redovisas. Åklagarmyndigheten ska enligt regleringsbreven för 2011 och 2012 redovisa i vilken utsträckning de lagstadgade besluts- fristerna avseende unga lagöverträdare har hållits. Även vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att korta genomströmningstiderna i dessa ärenden ska redovisas. Myndigheternas redovisningar från föregående år framgår av årsredovisningarna för 2011.

Vidare har Brottsförebyggande rådet enligt regleringsbrevet för 2011 fått i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om stra- tegiska brott bland unga och lämna förslag på hur denna kunskap kan användas i det före- byggande arbetet med att förhindra att unga hamnar i kriminalitet. Uppdraget redovisades i december 2011. Brottsförebyggande rådet ska enligt regleringsbrevet för 2011 och 2012

71

Skr. 2011/12:101

redovisa handläggningstiderna hos polis- myndigheterna, Åklagarmyndigheten och domstolarna för mål och ärenden som avser unga gärningsmän. Myndighetens redovisning från föregående år framgår av årsredovisningen för 2011.

Regeringen beslutade den 3 mars 2011 (dnr Ju2011/1906) att inrätta en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper. Insatsgrupperna ska fokusera på att stödja ungdomar som riskerar att bli vanekriminella så att de kan bryta sin kriminella bana. Insatsgrupperna ska dessutom arbeta för att stötta ungdomar som tillhör kriminella gäng att lämna desamma. Uppdraget ska redovisas den 31 oktober 2012.

Riksdagen har genom ett tillkännagivande begärt att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om en snabbare rättslig prövning av ungdomsbrott (bet. 2010/11:JuU12, rskr. 2010/11:175). Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2013.

RiR 2009:27 Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott

Riksrevisionen har granskat Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 4 avsnitt 3.6). Regeringen har därefter i Kriminalvårdens regleringsbrev för 2011 och 2012 angett att det återfallsförebyggande arbetet är ett prioriterat område. Av regleringsbrevet för 2011 framgår vidare att Kriminalvården bl.a. ska utgå från Riksrevisionens granskning i sitt förbättringsarbete.

Kriminalvårdens åtgärder redovisas i samband med årsredovisningen för 2011 och en bedömning av resultatet av de åtgärder som vidtagits med anledning av de identifierade bristerna kommer att redovisas i års- redovisningen för 2012.

Regeringen bedömer mot bakgrund av detta att granskningen inte föranleder några ytterligare åtgärder från regeringens sida. Rapporten anses därmed vara slutbehandlad.

RiR 2010:3 Från många till en – sammanslagningar av myndigheter

Riksrevisionen har granskat enmyndighets- reformerna av Försäkringskassan, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 2 avsnitt 3.5.1, utg.omr. 3 avsnitt 2.5, utg.omr. 4 avsnitt 3.6 samt utg.omr. 10 avsnitt 3.7.5).

Riksdagen har därefter genom ett tillkännagivande begärt att regeringen ska återkomma till riksdagen med en redovisning som visar i vilken utsträckning samman- slagningarna av Skatteverket, Åklagar- myndigheten och Försäkringskassan har lett till att rättstillämpningen blivit mer enhetlig (framst. 2009/10:RRS30, bet. 2010/11:KU8, rskr. 2010/11:155).

Regeringen har i likhet med tidigare år i regleringsbreven för 2011 och 2012 ställt krav på Åklagarmyndigheten att analysera skillnader i verksamhetsresultat mellan åklagarkamrar. Regeringen har i regleringsbreven även ålagt Åklagarmyndigheten att redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att minska skillnaderna mellan åklagarkamrarna både när det gäller verksamhetsresultat och rättstillämpning. Av regleringsbrevet för 2011 framgår också att Åklagarmyndigheten inom ramen för utvecklingen av myndighetens interna styrning och kontroll ska redovisa hur myndigheten fortsatt arbetar för att implementera enmyndighetsreformen fullt ut. Myndighetens redovisning av arbetet under föregående år framgår av årsredovisningen för 2011.

Regeringen har vidare gett Åklagarmyndigheten i uppdrag att inrätta en mer sammanhållen och ändamålsenlig struktur för myndighetens rättsliga tillsyn för att möjliggöra en ökad enhetliget i rättstillämpningen (dnr Ju2011/4130). Uppdraget redovisades i december 2011.

Regeringen avser, i enlighet med riksdagens beslut, att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2013.

RiR 2010:10 Hanteringen av mängdbrott – en kärnuppgift för polis och åklagare

Riksrevisionen har granskat polisens och Åklagarmyndighetens hantering av mängdbrott.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 4 avsnitt 3.6). Därutöver har regeringen i regleringsbreven för 2011 gett Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skr. 2011/12:101

Domstolverket i uppdrag att fortsätta förbättra

mot vinning av brottslighet utgör, bedömer

hanteringen

av

mängdbrott.

Uppdraget

Riksrevisionen

att

ytterligare

förbättringar

redovisades i oktober 2011. I regleringsbreven

behöver vidtas för att åstadkomma en

för

2012

ställs

fortsatt

krav

helhetssyn. Myndigheterna bör också utnyttja

Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen att

möjligheterna i den befintliga lagstiftningen fullt

redovisa hur bekämpningen av mängdsbrott har

ut, vilket inte sker i dag.

 

 

 

utvecklats samt att göra en bedömning av

I granskningen pekar Riksrevisionen bl.a. på

behovet av vilka åtgärder som krävs för att

att insatserna mot vinning av brottslighet

bekämpningen av mängdbrott ska förbättras

genomgående bör tidigareläggas av samtliga

ytterligare.

 

 

 

 

 

 

granskade myndigheter. Vidare påpekas att det

Regeringen avser att återkomma till riksdagen

finns en risk för att insatser mot vinning av

i denna fråga i budgetpropositionen för 2013.

brottslighet som saknar anknytning till

 

 

 

 

 

 

 

 

organiserad

brottslighet

inte

prioriteras

RiR

2010:23

Polisens brottsförebyggande

tillräckligt

av

myndigheterna. Riksrevisionen

arbete – har ambitionerna uppnåtts?

 

 

anser också att de granskade myndigheterna

Riksrevisionen

 

har

granskat

polisens

saknar uppföljning av utfallet av såväl egna som

brottsförebyggande arbete.

 

 

 

gemensamma insatser mot vinning av

Regeringen har vidtagit åtgärder med

brottslighet och att det saknas tillräckligt med

anledning av granskningsrapporten. Rikspolis-

kompetens och kunskaper inom myndigheterna

styrelsen och Brottsförebyggande rådet har fått

om centrala verktyg som myndigheterna kan

ett

gemensamt

återrapporteringskrav

som

använda i arbetet mot vinning av brottslighet.

framgår av respektive myndighets regleringsbrev

Riksrevisionens

rekommendationer

till

för 2011. Myndigheterna ska tillsammans

regeringen är bl.a. att utveckla styrningen och

redogöra för hur polisens strategiska

uppföljningen av insatser mot vinning av

brottsförebyggande arbete kan utvecklas.

 

brottslighet och att se över reglerna om sekretess

Brottsförebyggande rådet och Rikspolis-

och utbyte av information även på andra

styrelsen har i samband med årsredovisningen

områden än samverkan mot grov organiserad

för 2011 återrapporterat hur polisens strategiska

brottslighet.

 

 

 

 

 

brottsförebyggande

arbete

kan

utvecklas.

Regeringen har vidtagit vissa åtgärder för att

Regeringen har i regleringsbreven för 2011 och

komma tillrätta med problemen. Berörda

2012 gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att

myndigheter har bl.a. ett återrapporteringskrav i

redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom ramen

regleringsbrevet för 2011 och 2012 som innebär

för det brottsförebyggande arbetet.

 

 

att myndigheterna ska redovisa och analysera de

Ärendet bereds inom Regeringskansliet.

 

åtgärder som myndigheten har vidtagit för att

 

 

 

 

 

 

 

 

vidareutveckla arbetet

med

brottsutbytesfrågor

RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt

på såväl strategisk som operativ nivå.

vinster från brottslig verksamhet – ett bättre

Myndigheterna ska också redovisa och

samarbete ger högre utbyte

 

 

 

kommentera det kvantitativa resultatet av

Riksrevisionen har granskat statens insatser mot

myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka

vinning av brottslighet. Bakgrunden är att

och återföra vinster av brott. Myndigheternas

ekonomisk vinning är en av de främsta

redovisning av arbetet under föregående år

drivkrafterna bakom en stor del av

framgår av årsredovisningarna för 2011. Som

brottsligheten. Genom att öka rättsväsendets

Riksrevisionen också uppmärksammar i sin

möjligheter att ta ifrån gärningsmannen utbytet

granskning, gav regeringen 2009 berörda

av brottet i samband med lagföringen, kan

myndigheter i uppdrag att bilda en

drivkrafterna att begå brott minskas.

 

 

myndighetsgemensam

nationell

specialist-

Riksrevisionens övergripande slutsats är att

funktion

för

brottsutbytesfrågor

(dnr

det finns brister i delar av de statliga insatserna

Ju2008/8737). En utvärdering av brottsutbytes-

mot vinning av brottslighet. Därmed blir de

funktionens verksamhet ska redovisas till

samlade insatserna inte effektiva och utfallet

regeringen i maj 2012.

 

 

 

 

relativt blygsamt. Även om regeringen och

Ärendet bereds inom Regeringskansliet.

 

myndigheterna

fortlöpande

har

genomfört

 

 

 

 

 

 

 

förbättringar i det system som statens insatser

73

Skr. 2011/12:101

RiR 2011:18 Brottsutsatt – myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott

Riksrevisionen har granskat hur Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, Kronofogdemyndigheten och Brottsoffer- myndigheten hanterar brottsskadestånd. Polisens och målsägandebiträdenas insatser berörs till viss del av granskningen. Riksrevisionen har även granskat hur regeringen styr detta område.

Regeringen har redovisat sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott (skr. 2011/12:32). Gransknings- rapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:JuU7, rskr. 2011/12:129).

RiR 2011:25 IT-stödet i rättskedjan

Riksrevisionen har granskat hur Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården har skapat förutsättningar för utveckling av ett effektivt IT- stöd i rättskedjan och hur regeringen styr detta område.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i

regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om IT-stödet i rättskedjan (skr. 2011/12:72). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

RiR 2011:27 Att hantera brottmål effektivt – En utmaning för regeringen och rättsväsendet

Riksrevisionen har utifrån de samlade iakttagelserna från granskningarna av effektiviteten i rättsväsendet och brottmålsprocessen analyserat orsakerna till effektivitetsbristerna. Riksrevisionen har särskilt analyserat regeringens och myndigheternas styrning 2000–2011. Analyserna omfattar styrningen utifrån de mest centrala målen för rättsväsendet; minskad brottslighet och minskat antal återfall i brott, kortare genom- strömningstider och ökad uppklaring. Dessutom har Riksrevisionen granskat styrningen av samverkan samt kompetensförsörjningen, kunskapsstödet och organisationskulturen inom rättsväsendet.

Regeringen har redovisat sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet (skr. 2011/12:135). Gransknings- rapporten är därmed slutbehandlad.

74

Skr. 2011/12:101

2.4.5Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag

Tabell 2.37 UO 5 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 449

0

1 347

-102

-7,0

0

 

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt

 

 

 

 

 

 

1:4

diverse kostnader för rättsväsendet

4

5

8

4

108,4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1:1 2010

Bidrag till vissa internationella organisationer

0

0

0

0

0,0

1 475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

549

0

537

-12

-2,2

520

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

2 002

5

1 892

-110

-5,5

1 998

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser

med

andra

stater

och

internationella

organisationer.

 

 

 

Utfallet uppgick till

1 892 miljoner

kronor

och

var

därmed

110 miljoner

kronor

(5,5 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

För 2011 uppfördes det nya anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer på statens budget på grund av ny hantering av

valutakursförändringar. På

anslaget anvisades

1 449 miljoner. Utgifterna

som redovisas på

anslaget är avgifter som Sverige är folkrättsligt bundet att betala via sitt medlemskap i bland annat Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Nordiska ministerrådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Belastningen på anslaget påverkas av såväl valutakursförändringar som antalet freds- och säkerhetsfrämjande insatser.

På anslaget 1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet redovisas bl.a. ekonomiskt bistånd till nödställda svenska medborgare i samband med hemresa vid exempelvis allvarlig sjukdom eller dödsfall. I

höständringsbudgeten anvisades ytterligare nästan 5 miljoner kronor för ökade utgifter beroende på att ett stort antal personer befunnit sig i de krisdrabbade områdena i Nordafrika och Japan.

De totala utgifterna för Internationell samverkan blev 106 miljoner kronor (5,3 pro- cent) lägre än 2010. Utfallet för anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer blev 128 miljoner kronor lägre än 2010.

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.38 UO 5 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

Beställnings-

Utestående

 

 

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

1:9

Svenska institutet

8

2

 

 

 

 

 

Samarbete inom

 

 

1:11

Östersjöregionen

147

89

Summa

 

155

91

 

 

 

 

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 155 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 91 miljoner kronor.

75

Skr. 2011/12:101

2.4.6Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag

Tabell 2.39 UO 6 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

21 175

0

20 583

-592

-2,8

20 581

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

9 126

0

8 799

-327

-3,6

10 324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel

 

 

 

 

 

 

1:4

och anläggningar

6 639

0

6 678

38

0,6

6 399

 

 

 

 

 

 

 

 

1:2

Fredsfrämjande förbandsinsatser

2 311

0

2 014

-297

-12,9

2 219

2:4

Krisberedskap

1 154

0

1 126

-28

-2,5

1 214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensam radiokommunikation för skydd och

 

 

 

 

 

 

2:5

säkerhet

122

0

291

169

138,5

255

 

 

 

 

 

 

 

 

1:7

Officersutbildning m.m.

255

0

214

-41

-16,1

245

 

 

 

 

 

 

 

 

2:8

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF

45

0

2

-43

-96,1

89

 

Övriga anslag

4 479

0

4 448

-31

-0,7

4 339

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

45 306

0

44 153

-1 153

-2,5

45 665

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfallet uppgick till 44 153 miljoner kronor och var därmed 1 153 miljoner kronor (2,5 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet på anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap blev 20 583 miljoner kronor, vilket är 592 miljoner kronor lägre än anvisat i budgeten. Orsaken är främst att Försvarsmakten under 2011 beslutade att minska övningsverksamheten till en lägre nivå än ursprungligen planerat. Beslutet föranleddes av tidiga signaler om risk för överskridande av anslaget till följd av högre ledighetsskuld, högre pensionsavgifter samt att kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän anställts tidigare under året än planerat. Av de anvisade medlen drogs 219 miljoner kronor in eftersom de avsåg statlig ålderspensionsavgift baserad på dagersättning för värnpliktiga. Försvarsmakten betalar inte längre denna avgift eftersom värnplikten är vilande.

Utfallet för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar blev 8 799 miljoner kronor, 327 miljoner kronor lägre än anvisat på statens budget. Orsaken är delvis att anslaget var belagt med en utgiftsbegränsning på

300 miljoner kronor, som fick disponeras av Försvarsmakten först efter beslut av regeringen.

Utfallet för anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser blev 2 014 miljoner kronor, 297 miljoner kronor lägre än anvisat på statens budget. Utgifterna för insatserna i Afghanistan har blivit lägre bl.a. på grund av lägre utgifter för drift och utveckling av baser samt lägre utgifter för transporter. Utgifterna för insatsen i Libyen blev lägre än beräknat, vilket bl.a. beror på att budgeten för ammunition inte utnyttjades, lägre flygtidsuttag och lägre kostnader i basområdet än planerat.

Utfallet

för

anslaget

2:5 Gemensam

kommunikation för

skydd och

säkerhet blev

291 miljoner kronor, 169 miljoner kronor högre än anvisat på statens budget. Det innebär att anslagssparande från 2010 har utnyttjats. Ingående överföringsbelopp uppgick till 308 miljoner kronor. Anslaget har under 2011 i huvudsak finansierat underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten Rakel. Anslutningsgraden till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel är lägre än förväntat, vilket medför ett underskott i verksamheten. Underskottet uppgick 2011 till 216 miljoner kronor.

Under 2011 blev utgifterna för utgiftsområdet 1 512 miljoner kronor (3,3 procent) lägre än

76

föregående år. Utfallet på anslaget 1:3 Anskaff- ning av materiel och anläggningar minskade med 1 526 miljoner kronor (14,8 procent), vilket är ca 300 miljoner kronor mer än planerat. Även här

är orsaken

delvis

utgiftsbegränsningen på

300 miljoner

kronor.

Utfallet för anslaget

1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser blev 205 mil- joner kronor lägre (9,2 procent) jämfört med föregående år. Anslaget minskades 2011 med 250 miljoner kronor med anledning av den nya personalförsörjningen med färre kontrakts- anställda i internationella tjänster. Utfallet på anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar ökade med 279 miljo- ner kronor (4,3 procent) i enlighet med fastställd investeringsplan.

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.40 UO 6 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

Anskaffning av materiel

 

 

1:3

och anläggningar

44 800

33 515

 

Vidmakthållande,

 

 

 

avveckling m.m. av

 

 

 

materiel och

 

 

1:4

anläggningar

15 100

13 581

 

 

 

 

 

Förebyggande åtgärder

 

 

 

mot jordskred och andra

 

 

2:2

naturolyckor

40

35

2:4

Krisberedskap

560

548

 

 

 

 

 

Strålsäkerhets-

 

 

3:1

myndigheten

90

68

 

 

 

 

Summa

 

60 590

47 748

 

 

 

 

Inom utgiftsområdet har beställningsbemyndi- ganden beslutats om 60 590 miljoner kronor. De

utestående

åtagandena uppgår

till

47 748 mil-

joner kronor.

 

 

 

Beställningsbemyndigandet

för

anslaget

1:3 Anskaffning

av materiel och anläggningar

fastställdes

i

budgeten till

44 800 miljoner

kronor. Utestående åtaganden vid årets slut

uppgick till 33 515 miljoner kronor,

vilket är

11 285 miljoner kronor lägre än

beslutat

bemyndigande och en minskning med 3 803 mil- joner kronor jämfört med 2010. Orsaken till skillnaden är främst att vissa åtaganden krävde regeringens särskilda medgivande. Dessa åtagande var fortfarande under beredning vid utgången av året, vilket innebar att

Skr. 2011/12:101

Försvarsmakten fick skjuta på ett antal större beställningar under 2011.

Bemyndiganderamen för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar fastställdes i budgeten till 15 100 miljoner kronor. Utestående åtaganden vid årets slut uppgick till 13 581 miljoner kronor, vilket är 1 519 miljoner kronor lägre än beslutat bemyndigande och en minskning med 1 369 mil- joner kronor jämfört med föregående år. Orsaken till skillnaden är att Försvarsmakten tidigt under 2011 bedömde att bemyndigandet inte var tillräcklig varför man avvaktade med att göra en större beställning. Försvarsmakten beslutade även i november att generellt avvakta med alla nya åtaganden som inte var nödvändiga, vilket innebar att mycket få beställningar genomfördes i december.

Garantier

Tabell 2.41 UO 6 Garantier

Miljoner kronor

 

 

Utestående åtaganden

Garanti

Garantiram

2011-12-31

Stiftelsen Gällöfsta

 

 

kurscentrum 1

6,5

12

1 prop. 1983/84:100 bilaga 6 s.9, bet. 1983/84:FöU15, och bet. 1984/85:FöU4

Hösten 2004 beslutade riksdagen om en statlig garanti på 6,5 miljoner kronor jämte ränta som säkerhet för ett banklån till Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum. Lånet avsåg finansiering av en utbyggnad för att få balans mellan service- och lärarkapacitet samt förläggnings- och arbetsutrymmen. Garantins värde vid utgången av 2011 var 12 miljoner kronor.

77

Skr. 2011/12:101

Inomstatliga lån

Tabell 2.42 UO 6 Inomstatliga lån

Miljoner kronor

Inomstatliga lån

Låneram

Lån 2011-12-31

Beredskapsinvesteringar inom

 

 

ramen för Myndigheten för

 

 

samhällsskydd och beredskaps-

 

 

verksamhet

500

229

 

 

 

Beredskapsinvesteringar inom

 

 

ramen för Socialstyrelsens

 

 

verksamhet

350

185

 

 

 

Summa

850

414

 

 

 

Krig, krigsfara eller andra

 

 

utomordentliga förhållanden

40 000

 

 

 

 

Inom utgiftsområdet har låneramar beslutats om 850 miljoner kronor, exklusive den särskilda krediten för krig och krigsfara på 40 000 mil- joner kronor. Utestående lån var 414 miljoner kronor vid utgången av 2011.

Övriga krediter

Tabell 2.43 UO 6 Övriga krediter

Miljoner kronor

 

 

Utnyttjad kredit

Övriga krediter i Riksgäldskontoret

Kredit

2011-12-31

Försvarets materielverks behov

 

 

av rörelsekapital

15 500

2 494

 

 

 

Försvarsexportmyndighetens

 

 

behov av rörelsekapital

3 000

1 145

 

 

 

Summa

18 500

3 639

Inom utgiftsområdet har räntekontokrediter beviljats om 18 500 miljoner kronor. Utnyttjade krediter uppgick vid utgången av 2011 till 3 639 miljoner kronor.

Riksrevisionens iakttagelser – årlig revision

Försvarsmakten

Försvarsmakten har, avseende dess årsredo- visning för 2011, fått en revisionsberättelse med upplysning. Revisorn lämnar en upplysning när denne vill fästa uppmärksamheten på viktig information i årsredovisningen. Riksrevisionen lämnar följande upplysningar av särskild betydelse.

Riksrevisionen vill fästa uppmärksamheten på sidan 39 i årsredovisningen, som beskriver att Försvarsmakten och Försvarets materielverk

under 2011 genomfört omförhandlingar av leve- rans och fakturering i ett antal materielprojekt. Leveranser för planerade belopp har erhållits genom att förseningar i vissa projekt kompen- serats med tidigareläggning av leveranser och fakturering i andra projekt.

Försvarets materielverk

Försvarets materielverk har, avseende dess årsredovisning för 2011, fått en revisions- berättelse med upplysning. Revisorn lämnar en upplysning när denne vill fästa uppmärk- samheten på viktig information i årsredo- visningen. Riksrevisionen lämnar följande upplysningar av särskild betydelse.

Riksrevisionen vill fästa uppmärksamheten på sidorna 17–19 i årsredovisningen, som beskriver att Försvarets materielverk och Försvarsmakten under 2011 genomfört omförhandlingar av leve- rans och fakturering i ett antal materielprojekt. Detta till följd av ändring av verksamhetsmässiga eller finansiella förutsättningar hos Försvarets materielverk, Försvarsmakten eller extern leve- rantör.

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2008:29 Skyddet för farligt gods

Riksrevisionen har granskat om regeringen och ansvariga myndigheter har skapat tillräckliga förutsättningar för att farligt gods ska skyddas mot antagonistiska hot, t.ex. terrorism.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i skrivelsen Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet (skr. 2009/10:124) och i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 utg.omr. 22 avsnitt 3.6).

Ärendet bereds inom Regeringskansliet.

RiR 2011:13 Leverans på utsatt tid? En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten

Riksrevisionen har granskat försvarets inter- nationella materielsamarbeten.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten (skr. 2011/12:14). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

78

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:FöU3, rskr. 2011/12:157).

RiR 2011:14 Svenska bidrag till internationella insatser

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av svenska bidrag till internationella insatser.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatser (skr. 2011/12:18). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:UU13, rskr. 2011/12:144).

Skr. 2011/12:101

RiR 2011:15 Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser

Riksrevisionen har granskat hur Försvarsmakten kan bistå samhället i händelse av kris.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser (skr. 2011/12:19). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har med anledning av regeringens skrivelse givit regeringen tillkänna att styrning och uppföljning av Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser bör förbättras och att regeringen bör säkerställa att samverkan mellan Försvarsmakten och det övriga samhället sker (bet. 2011/12:FöU2, rskr. 2011/12:131).

Frågan bereds inom Regeringskansliet och regeringen avser att återkomma om det fortsatta arbetet i kommande budgetpropositioner.

79

Skr. 2011/12:101

2.4.7Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag

Tabell 2.44 UO 7 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:1

Biståndsverksamhet

28 101

-666

26 834

-1 267

-4,5

24 304

 

 

 

 

 

 

 

 

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa

1 332

0

1 309

-23

-1,7

1 308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

1 079

15

1 056

-24

-2,2

1 057

Summa

 

30 513

-650

29 199

-1 314

-4,3

26 669

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete och reformsamarbete i Östeuropa.

Utfallet uppgick till 29 199 miljoner kronor och var därmed 1 314 miljoner kronor (4,3 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utgifterna för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet uppgick till 26 834 miljoner kronor, vilket är 1 267 miljoner kronor lägre än vad som anvisats i statens budget. Anslaget minskades med 666 miljoner kronor i ändringsbudget för att finansiera ökade utgifter för ersättningar och bostadskostnader under utgiftsområde 8 samt ökade utgifter för Sidas förvaltning. Utgifterna för anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa uppgick till 1 309 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor lägre än vad som anvisades i statens budget.

För 2011 godkände riksdagen Sveriges medverkan i kapitalhöjningarna i Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utveck- lingsbanken (AfDB) och Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB). Godkännandet för AsDB gavs redan i samband med budget- propositionen för 2010. Kapitalhöjningarna innebar dels ett bemyndigande att öka de statliga garantiåtagandena, vilka redovisas i tabell 2.47, dels att Sverige skulle inbetala 112 miljoner kronor till AsDB under 2011–2015, 437 miljoner kronor till AfDB under 2011–2018 och 39 miljoner kronor till IDB under 2011–2015.

Inbetalningarna

belastar

anslaget

1:1 Biståndsverksamhet.

Under

2011 har

15 miljoner

kronor

inbetalats

till AsDB,

51 miljoner

kronor till AfDB och 8 miljoner

kronor till IDB.

Vidare har riksdagen för 2011 bemyndigat regeringen att besluta om ett kapitaltillskott på 250 miljoner kronor till Swedfund International AB. Under 2011 har hela beloppet betalats till

bolaget.

Medlen

har

belastat

anslaget

1:1 Biståndsverksamhet.

 

 

 

År 2011

blev utgifterna

för utgiftsområdet

2 530 miljoner

kronor (9,5 procent)

högre

än

2010. Jämfört

med

2010

har utgifterna

för

1:1 Biståndsverksamhet ökat med 2 530 miljoner kronor (10,4 procent). Bland annat har biståndet till Afrika samt utbetalningar till internationella finansieringsinstitut ökat. Utgifterna till globala utvecklingsinsatser har minskat medan organisations- och temastöd tillkommit.

Anslagstilldelningen för utgiftsområdet är huvudsakligen baserad på Bruttonational- inkomstens (BNI) utveckling. Biståndsramens storlek bestäms utifrån den procentsats som riksdagen beslutat om för varje enskilt år och är en procent av BNI. Vid beräkningen av biståndsramen i budgetpropositionen används den senaste tillgängliga BNI-prognosen.

Det totala svenska biståndet under ett år rapporteras årligen till OECD:s bistånds- kommitté DAC, som ansvarar för att biståndsstatistik. Rapporteringen till DAC görs under senvåren efter avslutat budgetår. I den ingår samtliga kostnader, inklusive kostnader under andra utgiftsområden än utgiftsområde 7, som kan klassificeras som bistånd enligt DAC:s definition. Från biståndsramen görs avräkningar dels för biståndsklassificerade kostnader inom andra utgiftsområden, dels med belopp motsvarande de bilaterala skuldavskrivningarna som Sverige gör. Utgifterna inom andra utgiftsområden avser huvudsakligen kostnader för flyktingar från biståndsländer, administration

80

Skr. 2011/12:101

Tabell 2.45 Utfall för bistånd 2002–2011

Miljoner kronor

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totalt utbetalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bistånd 1

19 554

19 388

19 996

25 120

29 161

29 320

31 607

34 713

32 651

36 380

Totalt bistånd i pro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cent av BNI 2

0,83

0,79

0,78

0,94

1,02

0.93

0,98

1,12

0,97

1,02

1Utfallet innehåller samtliga kostnader, inklusive avräkningarna såsom de budgeterats i budgetpropositionen förutom när det gäller avräkningen för Sveriges bidrag till EU:s gemensamma bistånd som finansieras över EU:s reguljära budget där faktiskt utfall som kan klassificeras som bistånd enligt DAC används fr.o.m. 2007.

2Den senast tillgängliga BNI-prognosen vid rapporteringstillfället till DAC används

av bistånd inom Utrikesdepartementet samt den del av Sveriges bidrag till EU:s gemensamma bi- stånd som finansieras över EU:s reguljära bud¬get. Biståndsramen för 2011 uppgår till 35 160 miljoner kronor, vilket motsvarar en procent av vid budgeteringstillfället beräknad BNI. I tabell 2.45 redovisas DAC- rapporteringen för 2002–2011. Det preliminära utfallet för 2011 är 1,02 procent av BNI enligt DAC:s redovisningsprinciper. Procentandelen för det preliminära utfallet har beräknats med den senaste BNI-prognosen

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.46 UO 7 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

Beställnings-

Utestående

 

 

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

1:1

Biståndsverksamhet

51 630

45 402

 

 

 

 

 

Riksrevisionen:

 

 

 

Internationellt

 

 

1:5

utvecklingssamarbete

28

14

 

 

 

 

 

Reformsamarbete i

 

 

2:1

Östeuropa

2 974

1 448

 

 

 

 

Summa

 

54 632

46 864

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 54 632 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 46 864 miljoner kronor, vilket är lägre än beslutat bemyndiganden för 2011 och utfallet för 2010. Förklaringarna till lägre åtaganden är flera. Utfallet påverkas av att avtal sluts senare än beräknat, avtalslängd och avtalsbelopp har inte ökat i den omfattning som var planerat samt att det i mottagarländerna inträffar oförutsedda händelser som inverkar på planerade beslut om projekt och program. Det fleråriga åtagandet för påfyllnaden av Globala fonden mot hiv, aids, tuberkulos och malaria uppgick till ett lägre belopp än beräknat.

För anslaget 1:1 Biståndsverksamhet har åtaganden i utländsk valuta inte värderats till balansdagens kurs. En sådan värdering hade minskat utestående åtaganden med 1 201 miljoner kronor. Huvuddelen av dessa åtaganden förfaller till betalning under senare år än det närmaste följande budgetåret varför en värdering enligt balansdagens kurs inte bedöms ge en mer rättvisande bild.

81

Skr. 2011/12:101

Garantier

Tabell 2.47 UO 7 Garantier

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Utestående

åtaganden

 

 

åtaganden

utländsk

Garanti

Garantiram

2011-12-31

valuta

Garantikapital,

 

 

 

Internationella

 

 

 

återuppbyggnads- och

 

 

 

utvecklingsbanken

 

 

 

(IBRD) 1)

2 247 USD

11 743

1 696 USD

Garantikapital,

 

 

 

Afrikanska

 

 

 

utvecklingsbanken

 

 

 

(AfDB) 2)

937 UoA

9 956

937 SDR

Garantikapital,

 

 

 

Interamerikanska

 

 

 

utvecklingsbanken (IDB)

538 USD

3 727

538 USD

 

 

 

 

Garantikapital, Asiatiska

 

 

 

utvecklingsbanken

 

 

 

(AsDB) 3)

343 SDR

3 647

343 SDR

Garantier inom

 

 

 

biståndsverksamheten 4)

10 220

1 200

 

Nordiska

 

 

 

investeringsbanken,

 

 

 

miljöinvesteringslån

104 EUR

251

28 EUR

 

 

 

 

Garantikapital,

 

 

 

Multilaterala

 

 

 

investeringsorganet

 

 

 

MIGA 5)

16 USD

112

16 USD

Summa

 

30 636

 

1. Regeringen avser att under 2012 besluta om kapitalhöjningen.

2Bemyndigandet gavs i Units of Accounts (UoA), vilket är den valutaenhet afDB räknar i. Eftersom det är en intern valuta i banken och motsvarar i valör Special drawing rights (SDR), anges utfallet i SDR.

3.prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:UU2, rskr. 2009/10:88

4Av garantiramen för biståndsverksamhet avser 10 miljarder kronor Sidas

garantigivning och 220 miljoner kronor garantier för de lån som Europeiska investeringsbanken lämnar inom ramen för Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet.

5 prop. 1987/88:9, bet. 1987/88:UU9. Den svenska andelen av MIGA:s kapital är 1,049 % eller 10,49 miljoner SDR. SEK-kursen för SDR var 10,6293 den 30/12 2011.

En samlad redovisning av statens garanti- åtaganden lämnas i avsnitt 5.1.

Övriga krediter

Tabell 2.48 UO 7 Övriga krediter

Miljoner kronor

 

 

Utnyttjad kredit

Övriga krediter i Riksgäldskontoret

Kredit

2011-12-31

Kredit för infriande av

 

 

kapitalgarantier till

 

 

internationella finansiella

 

 

institutioner 1)

Obegränsad

0

Kredit för infriande av

 

 

Riksgäldskontorets garantier

 

 

(ordinarie garantireserv) 2)

Obegränsad

0

Kredit för infriande av Sidas

 

 

garantier 2)

Obegränsad

0

Summa

 

0

1prop. 2001/02:1 Förslag till finansplan m.m. avsnitt 7.2.3, bet. 2001/02:FiU1 s. 290-292, rskr. 2001/02:34

2Regeringen har beslutat om en obegränsad kredit med stöd av dåvarande

1 § lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning, numera 5 kap. 1 § budgetlagen (2011:203).

Riksrevisionens iakttagelser – årlig revision

Styrelsen för internationellt utvecklings- samarbete

Styrelsen för internationellt utvecklings- samarbete har, avseende dess årsredovisning för 2011, fått en revisionsberättelse med upplysning. Revisorn lämnar en upplysning när denne vill fästa uppmärksamheten på viktig information i årsredovisningen. Riksrevisionen lämnar följande upplysningar av särskild betydelse.

Riksrevisionen vill fästa uppmärksamheten på

-sidorna 160 samt 85–88 i årsredovisningen som beskriver brister i Sidas interna styrning och kontroll i hanteringen av biståndsinsatser, och

-sidan 160 i årsredovisningen där det framgår att Sidas styrelse inte har gjort en bedömning av den rättvisande bilden för de ekonomiska åtaganden som ingåtts av Regeringskansliet inom de anslagsposter som Regeringskansliet beslutar om men som Sida administrerar utbetalningar för.

82

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2011:14 Svenska bidrag till internationella insatser

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av svenska bidrag till internationella insatser.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten regeringens skrivelse i Riksrevisionens rapport

Skr. 2011/12:101

om svenska bidrag till internationella insatser (skr. 2011/12:18). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:UU13, rskr. 2011/12:144).

83

Skr. 2011/12:101

2.4.8Utgiftsområde 8 Migration

Anslagsutfall

Tabell 2.49 UO 8 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

3 026

875

3 727

701

23,2

3 480

 

 

 

 

 

 

 

 

1:1

Migrationsverket

2 417

 

2 301

-116

-4,8

2 166

 

 

 

 

 

 

 

 

1:7

Utresor för avvisande och utvisade

279

 

239

-40

-14,4

238

 

Kostnader vid domstolsprövning i

 

 

 

 

 

 

1:5

utlänningsärenden

159

 

130

-28

-17,9

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från EU-budgeten finansierade insatser för

 

 

 

 

 

 

1:8

asylsökande och flyktingar

137

 

106

-31

-22,8

114

 

Övriga anslag

1 139

 

1 068

-71

-6,2

962

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

7 157

875

7 572

415

5,8

7 092

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör mi- gration till och från Sverige, flyktingpolitik in- klusive mottagande av asylsökande samt utlän- ningars rätt att vistas i Sverige.

Utfallet uppgick till 7 572 miljoner kronor och var därmed 415 miljoner kronor (5,8 pro- cent) högre än vad som anvisades i statens bud- get.

Utgifterna på anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader blev 3 727 miljoner kronor. Det är 701 miljoner kronor (23,2 procent) högre än anvisat i statens budget. Orsaken är dels att fler väljer det dyrare alternativet anläggningsboende i stället för eget boende, dels den ökande bostads- bristen i vissa områden som gör att fler blir kvar längre i mottagandet efter beviljat uppehållstill- stånd. Även utgifterna för ensamkommande barn och ungdomars boende ökade mer än vän- tat. För att finansiera de ökade utgifterna anvisa- des ytterligare 875 miljoner kronor i ändrings- budget. Utgifterna för anslaget 1:1 Migrations- verket uppgick till 2 301 miljoner kronor, vilket är 116 miljoner kronor (4,8 procent) lägre än vad som anvisades i budgeten. Orsaken är främst att rekryteringen av personal för att utöka kapa- citeten för asyl- och tillståndsärenden skett i långsammare takt än planerat.

Under 2011 blev utgifterna för utgiftsområdet 480 miljoner kronor (6,8 procent) högre än 2010. Utfallet för anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader blev 247 miljoner kronor (7,1 procent) högre än 2010. Orsaken är främst

högre utgifter för ensamkommande barn och

asylsökandes boende. Utfallet för

anslaget

1:1 Migrationsverket blev 135 miljoner

kronor

högre jämfört med föregående år. Anslagsnivån höjdes 2011 med 357 miljoner kronor för att stärka myndighetens kapacitet.

Under året har 29 648 personer ansökt om asyl, vilket är 2 171 färre än 2010. Antalet en- samkommande barn och ungdomar uppgick till 2 657, vilket var 264 (9,9 procent) fler än föregå- ende år. Under 2011 avgjordes 30 404 asylären- den i första instans (Migrationsverket) varav 9 088 personer (30 procent) beviljades asyl. Un- der samma period 2010 avgjordes 31 267 ärenden varav 8 732 personer beviljades asyl (28 procent). Det genomsnittliga antalet asylsökande inskrivna per dygn i mottagningssystemet har ökat från 34 631 till 35 019 personer (1,0 procent) jämfört med 2010.

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.50 UO 8 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

Beställnings-

 

Utestående

 

 

 

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

 

2011-12-31

 

Från EU-budgeten finan-

 

 

 

 

sierade insatser för asyl-

 

 

 

1:8

sökande och flyktingar

 

440

244

Inom utgiftsområdet har beställningsbemyndi- ganden beslutats om 440 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 244 miljoner kronor.

84

Skr. 2011/12:101

2.4.9Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag

Tabell 2.51 UO 9 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

23 200

 

22 557

-643

-2,58

23 067

 

 

 

 

 

 

 

 

4:5

Kostnader för statlig assistansersättning

20 160

 

19 860

-300

-1,5

18 879

 

 

 

 

 

 

 

 

1:4

Tandvårdsförmåner m.m.

6 694

 

4 966

-1 729

-25,8

4 909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldre-

 

 

 

 

 

 

5:1

politiken

1 907

 

1 480

-426

-22,4

1 810

 

 

 

 

 

 

 

 

1:9

Prestationsbunden vårdgaranti

1 000

 

1 000

0

0,0

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

1:6

Bidrag till hälso-och sjukvård

945

 

908

-37

-3,9

490

 

 

 

 

 

 

 

 

9:1

Socialstyrelsen

900

 

881

-19

-2,1

829

 

 

 

 

 

 

 

 

1:8

Bidrag till psykiatri

888

 

748

-140

-15,8

803

 

 

 

 

 

 

 

 

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden

603

20

650

46

7,6

579

2:7

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-

 

 

 

 

 

 

 

politiska åtgärder

257

 

190

-67

-25,9

246

 

 

 

 

 

 

 

 

4:1

Personligt ombud

104

 

92

-13

-12,2

99

 

 

 

 

 

 

 

 

2:9

Insatser för vaccinberedskap

85

 

0

-85

-99,9

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2:3

Alkoholssortimentsnämnde

0

 

0

0

-81,0

0

 

Övriga anslag

3 323

 

3 207

-116

-3,5

3 303

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

60 067

20

56 538

-3 528

-5,9

56 015

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar Barnrättspolitik, Folk- hälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Hälso- och sjukvårdspolitik, Socialtjänstpolitik, Stöd till personer med funktionsnedsättning samt Äldre- politik.

Utfallet uppgick till 56 538 miljoner kronor och var därmed 3 528 miljoner kronor (5,9 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

I budgetpropositionen för 2011 beräknades anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgå till 23 200 miljoner kronor. Överens- kommelsen mellan staten och Sveriges Kommu- ner och Landsting om statens ersättning till landstingen för kostnaderna för läkemedelsför- månerna tecknades dock först i juni 2011 och uppgick då till 22 900 miljoner kronor. Ersätt- ningen för 2011 avräknades med 440 miljoner kronor, i enlighet med vinst- och förlustdel- ningsmodellen i överenskommelsen för 2009 och 2010. Anslagsbelastningen påverkades även av att det är två månaders fördröjning av utbe- talningarna. Statens bidrag till landstingen för läkemedelskostnader avseende november 2010 utbetalades således i januari 2011 och bidraget

avseende kostnaderna för december 2010 utbetalades i februari 2011. Utbetalningen från anslag under 2011 uppgick därför till 22 557 miljoner kronor.

Utfallet för anslaget 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. uppgick till 4 966 miljoner kronor, vilket är 1 729 miljoner kronor lägre än anvisat i statens budget. Orsaken till detta är en lägre efterfrågan än vad som förväntades i budgeten. Utfallet för anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken blev 1 480 miljoner kronor, vilket är 426 miljoner kronor lägre än anvisat i budgeten. Avvikelsen hänför sig i huvudsak till anslagsposten Investeringsstöd som redovisas av Boverket. Utfallet för anslaget 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden blev 650 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner kronor mer än vad som anvisades på statens budget. På ändringsbudget anvisades ytterligare 20 miljoner kronor. Utgifterna ökade mer än vad som beräknades i budgeten eftersom flera länder valt att under 2011 debitera Sverige för tidigare års kostnader för pensionärsvård, turistvård och konventionsvård.

85

Skr. 2011/12:101

Jämfört med 2010 ökade utgifterna för utgiftsområdet med 523 miljoner kronor (0,9 procent).

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.52 UO 9 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

Bidrag till hälso- och

 

 

1:6

sjukvård

8

4

1:8

Bidrag till psykiatri

21

17

 

Stimulansbidrag och

 

 

 

åtgärder inom äldre-

 

 

5:1

politiken

470

433

 

Forskningsrådet för

 

 

 

arbetsliv och socialveten-

 

 

8:2

skap: Forskning

897

827

 

 

 

 

Summa

 

1 396

1 281

 

 

 

 

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 1 396 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 1 281 miljoner kronor.

Riksrevisionens iakttagelser – årlig revision

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Forskningsrådet för arbetsliv och social- vetenskap har, avseende dess årsredovisning för 2011, fått en revisionsberättelse med reservation. Revisorn uttalar sig med reservation när det finns väsentliga fel, men som inte är genomgripande för årsredovisningen. Som grund

för

uttalande

med

reservation

anger

Riksrevisionen följande.

 

 

Myndigheten har felaktigt avräknat anslaget

8:2 Forskningsrådet

för

Arbetsliv

och

Socialvetenskap: Forskning med ett för högt belopp om 6 950 000 kronor som borde ha finansierats med bidrag. Om kostnaderna inte hade avräknats forskningsanslaget hade det utgående överföringsbeloppet, anslagssparandet,

varit

25 881 000 kronor,

vilket

är

13 928 000 kronor

över

det

enligt

regleringsbrevet

tillåtna anslagssparandet på

3 procent.

Detta påverkar därmed även poster i resultat- och balansräkningen. I resultaträkningen borde posten Medel som erhållits från statsbudgeten

för finansiering av bidrag redovisats med ett lägre belopp om 6 950 000 kronor och posten Medel från myndigheter för finansiering av bidrag med motsvarande högre belopp. I balansräkningen borde posten Oförbrukade bidrag redovisas till lägre belopp om 6 950 000 kronor och posten Avräkning med statsverket med motsvarande lägre belopp.

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet

Riksrevisionen har granskat vissa statliga insatser som påverkat landstingens resurser för vården av psykiskt sjuka.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i budgetpropositionen för 2010 och budgetpropositionen för 2011 (prop. 2009/10:1 utg.omr. 9 avsnitt 3.10 respektive prop. 2010/11:1 utg.omr. 9 avsnitt 3.9).

Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

RiR 2010:19 Förberedelsearbetet i apoteksreformen

Riksrevisionen har granskat om regeringens, myndigheters och bolags förberedelsearbete i apoteksreformen har skapat goda förutsättningar för att uppfylla målen med reformen om ökad tillgänglighet, bättre service, större tjänsteutbud och låga läkemedelskostnader.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i Årsredovisning för staten 2010 (skr. 2010/11:101, s. 265). Regeringen har därefter beslutat att tillsätta en utredning, Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet (dir. 2011:55). Utredningen har i uppdrag att göra en översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Frågorna om Apoteket Farmaci och ApoDos kommer att behandlas inom ramen för utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2012 i de delar som gäller maskinell dosdispensering.

Övriga frågor bereds inom Regeringskansliet.

86

RiR 2010:21 Statliga stöd i alkoholpolitiken – Påverkas ungas alkoholkonsumtion?

Riksrevisionen har granskat vilket genomslag de båda nationella alkoholhandlingsplaner som funnits sedan 2001 har fått i kommunernas arbete.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens proposition En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobaks- politiken (prop. 2010/11:47). Gransknings- rapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt Riksrevisionens styrelses redogörelse till handlingarna (2010/11:RRS10, bet. 2010/11:SoU8, rskr. 2010/11:203).

RiR 2011:17 Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Riksrevisionen har granskat om offentliga aktörers samordning av stöden till barn och unga med funktionsnedsättning kan göras mer effektiv.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport

Skr. 2011/12:101

om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning (skr. 2011/12:23). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:SoU6, rskr. 2011/12:123).

RiR 2011:19 Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg – samverkan utan verkan?

Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för att vårdpersonal ska ha tillgång till all relevant patientinformation vid rätt tillfälle.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg (skr. 2011/12:34). Gransknings- rapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:SoU7, rskr. 2011/12:130).

87

Skr. 2011/12:101

2.4.10 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag

Tabell 2.53 UO 10 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

57 971

 

58 231

260

0,4

65 295

 

 

 

 

 

 

 

 

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

21 965

 

23 981

2 016

9,2

20 574

 

 

 

 

 

 

 

 

2:1

Försäkringskassan

7 364

 

7 376

12

0,2

7 256

 

 

 

 

 

 

 

 

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

4 181

 

4 155

-26

-0,6

4 496

 

 

 

 

 

 

 

 

1:3

Handikappersättningar

1 250

 

1 244

-6

-0,5

1 226

 

Bidrag för arbetet med sjukskrivningar

 

 

 

 

 

 

1:6

inom hälso- och sjukvård

1 000

 

715

-285

-28,5

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

64

 

52

-12

-18,8

39

 

 

 

 

 

 

 

 

1:5

Ersättning för kroppsskador

46

 

46

0

0,0

48

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

93 841

 

95 800

1 959

2,1

99 933

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid sjukdom och handikapp, främst sjukpenning och

sjukersättningar.

Det

innefattar

även

myndigheterna

Försäkringskassan

 

och

Inspektionen för socialförsäkringen.

 

 

Utfallet för

utgiftsområdet

uppgick

till

95 800 miljoner

kronor

och

blev

därmed

1 959 miljoner kronor (2,1 procent) högre

än

vad som anvisades i statens budget. Det är främst utgifterna för sjukpenning som blev högre än anvisat.

Utgifterna på anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgick till 58 231 miljoner kronor, vilket är 260 miljoner kronor (0,4 procent) högre än anvisat i budgeten. I utfallet ingår 412 miljoner kronor avseende retroaktiva rättelser av avräkning för återkravsfordringar.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. blev 23 981 miljoner kronor, vilket är 2 016 miljoner kronor (9,2 procent) högre än vad som anvisades i budgeten. Av den beviljade krediten på 2 124 miljoner kronor för anslagsposten Sjukpenning utnyttjades 2 099 miljoner kronor. Antalet sjukpenningdagar uppgick till 36,0 miljoner nettodagar, vilket är 3,7 miljoner dagar (11,5 procent) högre än vad som beräknades i budgeten. En viktig förklaring till ökningen är de personer som återvänder till sjukförsäkringen efter att ha uppnått maximal tid i antingen förlängd sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning. I utfallet för 2011 ingår 318 miljoner kronor avseende retroaktiva

rättelser

av

avräkning

avseende

återkravsfordringar.

 

 

 

I budgeten anvisades 1 000 miljoner kronor på

anslaget

1:6 Bidrag

för

arbetet

med

sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård. Utfallet blev 285 miljoner kronor (28,5 procent) lägre än det anvisade beloppet.

Förutsättningarna regleras genom en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Denna omfattar två delar där en del av utbetalningen är direkt kopplad till förändringar i sjukfrånvarons utveckling och den andra delen består av vissa villkor som landstingen måste uppfylla för att få del av de avsatta medlen. Det är inom den senare delen som utbetalningarna av bidrag varit lägre. Det beror främst på att kraven på de medicinska underlagen inte varit uppfyllda.

Utgifterna på anslaget 2:1 Försäkringskassan blev 7 376 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor (0,2 procent) högre än anvisat i budgeten. Utfallet på anslaget 2:2 Inspektionen för socialförsäkringen blev 52 miljoner kronor. Det är 12 miljoner kronor (18,8 procent) lägre än i budgeten.

Utfallet för utgiftsområdet blev 4 133 mil- joner kronor (4,1 procent) lägre än 2010. Det

beror

främst

att

utfallet

anslaget

1:2 Aktivitets-

och

sjukersättningar

m.m. blev

7 064

miljoner

kronor

(10,8 procent)

lägre än

2010. I december 2011 fick ca 400 700 personer aktivitets- eller sjukersättning. Det är en minskning med ca 42 100 personer (9,5 procent)

88

jämfört med ett år tidigare. Det finns flera skäl till att antalet personer med sjukersättning minskar. Ett skäl är att antalet nybeviljade sjukersättningar minskar. Ett annat är att utflödet från sjukersättningen ökat. Det beror dels på att personer övergår i ålderspension, dels på att den tidsbegränsade sjukersättningen håller på att fasas ut.

Utfallet på anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. blev däremot 3 407 miljoner kronor (16,6 procent) högre än 2010. I december 2011 fick ca 138 000 personer sjukpenning, vilket är en ökning med ca 12 800 personer eller 10,2 procent jämfört med 2010.

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.54 UO 10 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

Sjukpenning och

 

 

1:1

rehabilitering m.m.

1 020

1 000

 

Bidrag för arbetet med

 

 

 

sjukskrivningar inom

 

 

1:6

hälso- och sjukvård

3 000

2 000

2:1

Försäkringskassan

9

6

 

 

 

 

Summa

 

4 029

3 006

 

 

 

 

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 4 029 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 3 006 miljoner kronor.

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2010:3 Från många till en – sammanslagningar av myndigheter

Riksrevisionen har granskat enmyndighets- reformerna av Försäkringskassan, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Regeringen redovisade vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i budget- propositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 10 avsnitt 3.7.5).

Riksdagen har därefter genom ett tillkänna- givande begärt att regeringen ska återkomma till riksdagen med en redovisning som visar i vilken utsträckning sammanslagningarna av bl.a. Försäkringskassan har lett till att rätts-

Skr. 2011/12:101

tillämpningen har blivit mer enhetlig (framst. 2009/10:RRS30, bet. 2010/11:KU8, rskr. 2010/11:156).

Regeringen har därefter lämnat ytterligare redovisning i Årsredovisning för staten 2010 (skr. 2010/11:101, s. 262).

En rättssäker socialförsäkring är av högsta betydelse för allmänhetens förtroende för social- försäkringen. Sammanslagningen av de regionala försäkringskassorna till en myndighet skapade också förbättrade förutsättningar för enhetlig styrning och uppföljning av handläggningen. Under den tid som har följt sedan samman- slagningen har Försäkringskassan strukturerat om organisationen och utvecklat styrningen för ökad likformighet.

Riksrevisionen rekommenderade i sin granskning regeringen att ställa krav på åter- rapportering. Regeringen gav Försäkringskassan i uppdrag i regleringsbrevet för 2011 att redovisa hur myndigheten arbetar med att säkerställa en likformig tillämpning och att utfallet av handläggningen hos Försäkringskassan inte är beroende av var den försäkrade bor eller var ärendet har handlagts. I uppdraget ingick att redovisa hur myndigheten arbetar med att säker- ställa att handläggningens utfall inte påverkas av någon form av diskriminering.

Försäkringskassan anger i sitt svar (dnr S2011/5760) att myndigheten har en policy för likabehandling. Ett av målen är att myndigheten ska bemöta de försäkrade professionellt och på lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trostillhörighet, funktionsned- sättning, sexuell läggning och ålder. Försäk- ringskassan strävar efter en likformig tillämpning, men varje individ ska också mötas utifrån sina särskilda behov. Försäkrings- styrningen får inte inskränka bedömningen så att man inte tar sådana individuella hänsyn som lagen syftar till. Samtidigt måste handläggarna ges stöd i bedömningarna för att säkerställa lik- formig tillämpning. Försäkringskassans utgångs- punkt är inte att likformighet primärt uppnås genom styr- och stöddokumentens innehåll, utan genom handläggarnas förutsättning att ta till sig dem, och genom arbetsplatslärande och utbildning. Försäkringskassan arrangerar nätverksträffar där handläggarna diskuterar hur lagen ska tillämpas. På så kallade LIKA- seminarier bedömer specialister och handläggare tillsammans specifika ärenden. Framöver avser

89

Skr. 2011/12:101

Försäkringskassan bl.a. att se över kompetenskraven och vägledningarna för förmåner med stort bedömningsutrymme. I internutbildningarna kommer ökad tonvikt att läggas vid statstjänstemannarollen och vid förhållningssätt och principer i försäkringen. Sedan några år tillbaka finns dessutom ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd för hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Regeringen har även i regleringsbrevet för 2011 gett Försäkringskassan i uppdrag att redovisa eventuella variationer i tillämpningen av lagstiftningen. Försäkringskassan har inkommit med svar på detta uppdrag (dnr S2012/1366). Försäkringskassan anger i sitt svar att myndig- heten arbetar kontinuerligt med att öka enhet- ligheten och likformigheten i handläggning och beslut. Även med en likformig tillämpning kan det dock finnas regionala variationer i utfall, beroende på t.ex. befolkningens sammansättning och ohälsan i en region, men även hur andra aktörer, såsom olika myndigheter, agerar. Försäkringskassan fokuserar på funktionshinder och ohälsa i sin redovisning av variationer i tillämpningen eftersom de är bedömnings- intensiva ärendeslag. Inom assistansersättningen verkar beviljandefrekvensen ha blivit mer enhetlig mellan länen på senare år. En under- sökning med fiktiva fall visade däremot på att bedömningen inte varierade mellan regioner, men inom och mellan olika lokala försäkringscentra. Här kan det bedömnings- instrument för assistansersättningen som regeringen uppdragit åt Socialstyrelsen att utveckla komma att spela en viktig roll. Inom bilstödet märks en minskad spridning i beviljandefrekvens efter 2006 när handlägg- ningen koncentrerades till en ort. Försäkrings- kassan sammanfattar att det inom funktionshinderområdet finns variationer i utfall, men att det behövs fördjupade studier för att förklara skillnaderna. Försäkringskassan planerar att utveckla en modell som kan svara på om regionala skillnader beror på olikheter i

handläggning eller olika behov. Försäkrings- kassan har även initierat ett arbete med att ta fram ett enhetligt medicinskt intyg för funktionshinderförmånerna. Genom rättsfalls- analys av ett antal domar om assistansersättning har nya prejudikat arbetats in i Försäkrings- kassans vägledning för handläggarna.

Inom ohälsoområdet har likformigheten ökat för de flesta förmåner, dock inte för aktivitets- ersättningen där variationen mellan länen har ökat. Inom arbetsskadeförsäkringen finns skillnader i beviljande mellan kvinnor och män. Detta grundar sig dock i att yrkesvalen är köns- segregerade, och att den för beviljandet viktiga vetenskapliga evidensen framför allt finns inom manligt dominerade yrken. Försäkringskassan fortsätter utvecklingsarbetet för att säkerställa likformigheten inom ohälsoområdet.

Regeringen bedömer mot bakgrund av detta att granskningen inte föranleder några ytterligare åtgärder gentemot Försäkringskassan från regeringens sida. Rapporten anses därmed vara slutbehandlad i den del som avser Social- departementets områden.

RiR 2011:20 Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Riksrevisionen har granskat om statens arbete med att motverka bidragsbrott är effektivt och om det blivit effektivare sedan bidrags- brottslagen (2007:612) infördes 2007.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott (skr. 2011/12:30). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:SfU7, rskr. 2011/12:173).

90

Skr. 2011/12:101

2.4.11 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag

Tabell 2.55 UO 11 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:1

Garantipension till ålderspension

18 103

 

18 485

382

2,1

18 234

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

14 444

 

14 439

-5

0,0

15 091

 

 

 

 

 

 

 

 

21:3

Bostadstillägg till pensionärer

6 986

119

7 594

608

8,7

7 091

 

 

 

 

 

 

 

 

2:1

Pensionsmyndigheten

568

 

538

-31

-5,4

545

 

 

 

 

 

 

 

 

1:4

Äldreförsörjningsstöd

523

 

535

12

2,3

511

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

40 624

119

41 590

966

2,4

41 473

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension). Sedan 2010 omfattar utgiftsområdet även

Pensionsmyndigheten som

inrättades

den

1 januari 2010.

Inkomstrelaterad

ålderspension

redovisas

under

 

 

avsnittet

2.4.31 Ålderspensionssystemet

vid

sidan

av

statens budget.

 

 

 

 

 

Utfallet för

utgiftsområdet

uppgick

till

41 590 miljoner

kronor och

 

blev

därmed

966 miljoner kronor (2,4 procent) högre än vad som anvisades i statens budget. I ändringsbudget anvisades 119 miljoner kronor.

Utgifterna för anslaget 1:1 Garantipension till ålderspension uppgick till 18 485 miljoner kronor vilket är 382 miljoner kronor högre än vad som anvisats. Vid utgången av 2011 var antalet garantipensionärer 29 000 fler än vad som beräknades i budgeten. Utgifterna för anslaget

1:3 Bostadstillägg till pensionärer

uppgick till

7 594 miljoner kronor, vilket är

608 miljoner

kronor (8,7 procent) högre än vad som anvisats.

ändringsbudget

anvisades

ytterligare

119 miljoner kronor

till följd av

att det

utbetalade medelbeloppet för bostadstillägg till pensionärer blivit högre än beräknat och ändrade redovisningsprinciper för utestående fordringar.

Utfallet för utgiftsområdet blev 117 miljoner kronor (0,3 procent) högre än 2010.

Utgifterna för anslaget 1:1 Garantipension till ålderspension blev 251 miljoner kronor högre än föregående år. Ökningen beror på att inkomst-

och tilläggspensionen minskade 2011 som en följd av att den s.k. bromsen i systemet var aktiverad. Garantipensionen avräknas mot inkomst- och tilläggspensionen och den ökar om dessa pensioner minskar i förhållande till prisbasbeloppets förändring. (se även avsnitt 2.4.31 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget). Sänkningen av den inkomstgrundade pensionen 2010 och 2011 har höjt garantipensionen för dem som har både inkomstgrundad pension och garantipension. När inkomstpensionen sänks tillkommer det även en del nya garantipensionärer som innan sänkningen låg över brytpunkten för ga- rantipension. De får dock låga belopp i garanti- pension. Balanseringen i ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget har därför en höjande effekt på utgifterna för garantipension. Ungefär 819 000 ålderspensionärer hade garantipension vid utgången av 2011, vilket är 48 000 fler än 2010. Utfallet för anslaget 1:3 Bostadstillägg till pensionärer uppgick till 7 594 miljoner kronor vilket är 502 miljoner kronor högre än föregående år. Ökningen beror på att det ge- nomsnittliga årsbeloppet för bostadstillägg ökade med 700 kronor per år till 27 300 kronor till följd av att den inkomstgrundade pensionen sänktes. Även antalet ökade, med 9 000 personer till 264 000 pensionärer som uppbar bostadstill- lägg 2011. Utfallet för anslaget 1:2 Efterlevande- pensioner till vuxna uppgick till 14 439 miljoner kronor, vilket är 652 miljoner kronor lägre än föregående år. Änkepension svarar för drygt 90 procent av utgifterna under anslaget. Eftersom änkepensionssystemet är under

91

Skr. 2011/12:101

avveckling minskar antalet änkepensioner successivt. Antalet änkepensioner minskade mellan 2010 och 2011 med ca 10 000 till 324 000.

I utfallen på anslagen 1:1 Garantipension till ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna och 1:3 Bostadstillägg till pensionärer ingår retroaktiva rättelser av avräkning avseende återkravsfordringar med totalt 114 miljoner kronor.

Övriga krediter

Tabell 2.56 UO 11 Övriga krediter

Miljoner kronor

 

 

Utnyttjad kredit

Övriga krediter i Riksgäldskontoret

Kredit

2011-12-31

Pensionsmyndighetens behov av

 

 

likviditet i handeln med fondandelar

9 000

0

 

 

 

Inom utgiftsområdet har en räntekontokredit beslutats om 9 000 miljoner kronor för Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar. Krediten var inte utnyttjad vid årsskiftet. Maximalt utnyttjad kredit under 2011 var 7 225 miljoner kronor.

Riksrevisionens iakttagelser – årlig revision

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har, avseende dess års- redovisning för 2011, fått en revisionsberättelse med upplysning. Revisorn lämnar en upplysning när denne vill fästa uppmärksamheten på viktig information i årsredovisningen. Riksrevisionen lämnar följande upplysningar av särskild betydelse.

Riksrevisionen vill fästa uppmärksamheten på redovisning av premiepension respektive redo- visning av inkomstpension i årsredovisningen.

-Redovisning av premiepension

Av Pensionsmyndighetens regleringsbrev fram- går att värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ska ske enligt bestäm- melserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Det framgår vidare att premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen som ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen enligt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

-Redovisning av inkomstpension

Av Pensionsmyndighetens regleringsbrev fram- går att inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultatredovisningen. Redovisningen regleras i Socialförsäkringsbalken (2010:110) samt förord- ningen (2002:780) om beräkning av balanstal. Detta redovisas i årsredovisningen i avsnitt 8 Resultatredovisning inkomstpensionssystemet. Som framgår av årsredovisningen är redovis- ningen i detta avsnitt en sammanställning som delvis baseras på uppgifter från andra aktörer än Pensionsmyndigheten, den baseras också delvis på preliminära uppgifter. Revisionen har omfattat uppgifter från och beräkningar utförda av Pensionsmyndigheten. Uppgifter från andra aktörer har inte reviderats av Riksrevisionen.

I avsnitt 8 redovisar Pensionsmyndigheten jämförelsetal från tidigare års Orange rapport. Dessa jämförelsetal har inte reviderats av Riks- revisionen.

I avsnitt 8.3 Prognos balanstalet redovisar Pensionsmyndigheten ett antal prognoser för balanstalets utveckling över ett antal år. Detta avsnitt har inte reviderats av Riksrevisionen.

92

Skr. 2011/12:101

2.4.12 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag

Tabell 2.57 UO 12 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:2

Föräldraförsäkring

33 992

 

33 343

-649

-1,9

31 865

1:1

Allmänna barnbidrag

24 398

 

24 140

-258

-1,1

23 731

 

 

 

 

 

 

 

 

1:7

Pensionsrätt för barnår

5 345

 

5 345

0

0,0

5 279

 

 

 

 

 

 

 

 

1:8

Bostadsbidrag

3 540

 

3 342

-198

-5,6

3 493

 

 

 

 

 

 

 

 

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn

2 801

 

2 849

48

1,7

2 766

 

 

 

 

 

 

 

 

1:3

Underhållsstöd

259

 

2 031

-28

-1,3

2 051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

957

 

943

-14

-1,4

992

Summa

 

73 092

 

71 994

-1 098

-1,5

70 177

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar bl.a. Allmänna barn- bidrag, Föräldraförsäkring och Bostadsbidrag.

Utfallet för

utgiftsområdet

uppgick till

71 994 miljoner

kronor och

var därmed

1 098 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Jämfört med 2010 ökade utgifterna för

utgiftsområdet

med

1 817 miljoner kronor

(2,6 procent).

Det är

främst utgifterna på

anslaget 1:2 Föräldraförsäkring som ökade med 1 478 miljoner kronor (4,6 procent) jämfört med 2010. Det beror på att medelersättningen per dag har ökat och dessutom har antalet uttagna föräldrapenningdagar ökat, trots något färre födda barn 2011. Framför allt ökade uttaget av

tillfällig

föräldrapenning

kraftigt

(12 procent).

Antalet

uttagna dagar

har totalt ökat med

1,1 procent jämfört med 2010

och andelen

föräldrapenningdagar uttagna av män har ökat från 23,1 procent till 23,7 procent 2011.

Utgifterna på anslaget 1:1 Allmänna barnbidrag har ökat med 409 miljoner kronor (1,7 procent) jämfört med föregående år. De högre utgifterna beror på att antalet barn från

0 – 12 år ökat, och att nivån för flerbarnstillägg ökade från den 1 juli 2010. Ökningen är 150 kronor fr.o.m. barn nummer 2, därefter ökar det successivt fram till barn nummer fem och fr.o.m. barn nummer sex och uppåt är tillägget

1 250 kronor

extra per barn.

Utgifterna

anslaget 1:8 Bostadsbidrag

minskade med

151 miljoner

kronor

(4,3 procent)

till

3 342 miljoner

kronor jämfört

med 2010.

En

orsak till minskningen är att färre hushåll är berättigade till bostadsbidrag på grund av att inkomstgränserna för bostadsbidrag har hållits oförändrade samtidigt som hushållens inkomster ökat.

I utfallen på anslagen 1:2 Föräldraförsäkring och 1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn ingår retroaktiva rättelser avseende återkravsfordringar med 93 respektive 13 miljoner kronor under 2011.

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2010:22 Underhållsstödet – för barnets bästa?

Riksrevisionen har granskat om underhållsstödet är ett ändamålsenligt verktyg inom den ekonomiska familjepolitiken och om systemet hanteras effektivt.

Regeringen har lämnat en redovisning med anledning av granskningsrapporten i Årsredovisning för staten 2010 (skr. 2010/11:101, s. 267).

Regeringen har därefter gjort en ändring i förordningen (2011:704) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning. Ändringen innebär att Kronofogdemyndigheten på begäran ska bestyrka ett avtal om underhållsbidrag. Syftet med förändringen är att svenska avtal om underhållsbidrag ska kunna verkställas enligt EU:s underhållsförordning (Rådets förordning nr 4/2009 av den

93

Skr. 2011/12:101

18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet) i en högre utsträckning än vad som sker i dag. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2012.

Sedan redovisningen i Årsredovisning för staten 2010 har utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad, lämnat sitt betänkande Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull (SOU 2011:51). Utredningen har gjort bedömningen att det bör inrättas en instans som kan bistå föräldrar med råd och stöd för att i större utsträckning komma överens om avtal om underhållsbidrag, i stället för att reglera underhåll via underhållsstödet. Utredningen har också ansett att den nuvarande utformningen av

underhållsstödssystemet bör förändras och i stället ersättas med ett förskottsbidrag som baseras på föräldrarnas civilrättsliga avtal om underhållsbidrag, samt att regeringen bör utreda utformningen av ett sådant system i särskild ordning. Vidare har utredningen lämnat förslag om att en ny bidragsform, växelvisbidrag, för barn som bor växelvis i ett hushåll ska införas inom bostadsbidraget. Samtidigt har utredningen föreslagit att underhållsstöd vid växelvis boende ska avskaffas.

Betänkandet har remissbehandlats och ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen om de åtgärder som regeringen avser att vidta med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.

94

Skr. 2011/12:101

2.4.13 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag

Tabell 2.58 UO 13 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:2

Kommunersättningar vid flykting-

4 510

530

4 199

-311

-6,9

4 516

 

mottagande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända

 

 

 

 

 

 

 

invandrare

522

 

263

-259

-49,6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

240

 

208

-32

-13,3

513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättning till etableringslotsar och

 

 

 

 

 

 

1:4

insatser för vissa nyanlända invandrare

475

 

121

-354

-74,6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1:1

Integrationsåtgärder

128

1

52

-76

-59,7

32

1:5

Hemutrustningslån

9

 

-9

-18

-207,2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

144

 

134

-10

-7,2

128

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

6 028

531

4 968

-1 060

-17,6

5 192

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering samt jämställdhets- politik.

Utgifterna uppgick till 4 968 miljoner kronor och var därmed 1 060 miljoner kronor (17,6 procent) lägre än vad som anvisades i sta- tens budget. Det lägre utfallet förklaras av att utgifterna för kommunersättningarna vid flyktingmottagande och utgifterna för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare tillsammans blev 924 miljoner kronor lägre än anvisat.

Utfallet för anslaget 1:2 Kommunersättningar

vid flyktingmottagande

blev 4 199 miljoner

kronor, vilket är

311 miljoner kronor

(6,9 procent) lägre än anvisat. Anslaget anvisades ytterligare 530 miljoner kronor i ändringsbudget p.g.a. att kostnaderna för mottagandet av ensam- kommande barn bedömdes bli högre än beräk- nat. Samtidigt bedömdes antalet kommun- mottagna flyktingar bli något lägre än väntat. Utfallet för antalet kommunmottagna flyktingar blev lägre än vad som beräknades i budgeten, vilket förklarar det lägre utfallet mot anvisade medel på statens budget. Kommunerna tog emot 12 938 personer under 2011 enligt preliminär statistik, en minskning med 2 274 personer jämfört med 2010. Antalet kommunmottagna ensamkommande barn var 2 198, vilket däremot är en ökning med 706 barn jämfört med 2010.

Utfallet på anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare blev 49,6 procent lägre än anvisat. Utgifterna på anslaget

1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare var 74,6 procent lägre än i statens budget. Anledningen till det låga utfallet är att antalet personer i reformen har varit lägre än förväntat, främst under första halv- året och att alla personer med möjlighet att välja en etableringslots inte har gjort det. Även utnyttjandet av övriga programinsatser inom det senare anslaget har varit lågt.

Utfallet på anslaget 1:1 Integrationsåtgärder blev 76 miljoner kronor lägre än anvisat. Det låga utfallet beror främst på den s.k. sfi-bonusen, dvs. det prestationsbaserade bonussystemet för dem som genomgår vissa kurser inom svensk- undervisning för invandrare med godkänt betyg inom viss tidsram. Detta bonussystem blev rikstäckande under hösten 2010 efter att ha pågått i försöksverksamhet under 2009 och 2010. På statens budget anvisades 100 miljoner kronor för detta ändamål, utgifterna blev 25 miljoner kronor.

Utfallet på anslaget 1:5 Hemutrustningslån blev - 9 miljoner kronor vilket är 18 miljoner kronor lägre än anvisat på statens budget. Anled- ningen är införandet av skärpt kravhantering, vilket inneburit ökade återbetalningar från lån- tagarna. Under 2011 översteg återbetalningarna utgifterna för nyutlåning. Antalet kommun- mottagna flyktingar, vilka är målgruppen för hemutrustningslån, blev dessutom färre än vad som beräknades i budgeten.

Jämfört med 2010 har utgifterna för utgifts- området minskat med 224 miljoner kronor

95

Skr. 2011/12:101

(4,3 procent) under 2011. Utfallet på anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder minskade med 305 miljoner kronor (59,4 procent) mellan åren. Minskningarna är i linje med minskade anvisade medel.

Under 2011 har reformen om etableringsinsatser för nyanlända invandrare på integrationsområdet, som trädde i kraft under december 2010, fortsatt att genomföras. Bland annat har ny verksamhet tillkommit inriktad på etablering för vissa nyanlända invandrare. En ny ersättningsförordning för det statliga stödet till kommuner vid flyktingmottagande har också trätt i kraft. Detta innebär bl.a. att anslagen 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare är nya på utgiftsområdet från 2010. Anvisade medel till dessa anslag har främst tagits från anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande. Ytterligare medel har också flyttats från detta anslag till anslag på andra utgiftsområden med anledning av reformen. Sammantaget innebär detta att jämförelser med föregående år ska göras med försiktighet.

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 1 468 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 798 miljoner kronor. Utestående åtagande för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare uppgår till 220 miljoner kronor, vilket är 480 miljoner kronor lägre än beställningsbemyndigandet. Anledningen är att antal personer som blivit hänvisade till en etableringslots har varit lägre än förväntat.

Utlåning

Tabell 2.60 UO 13 Utlåning

Miljoner kronor

Utlåning

Låneram

Lån 2011-12-31

Hemutrustningslån

1 200

1 037

 

 

 

Inom utgiftsområdet har en låneram för hemutrustningslån beslutats om 1 200 miljoner kronor. Utestående lån vid utgången av 2011 var 1 037 miljoner kronor.

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.59 UO 13 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

Ersättning till

 

 

 

etableringslotsar och

 

 

 

insatser för vissa

 

 

1:4

nyanlända invandrare

700

220

 

Från EU-budgeten

 

 

 

finansierade insatser för

 

 

 

integration av

 

 

1:6

tredjelandsmedborgare

48

42

 

Särskilda jämställdhets-

 

 

3:1

åtgärder

720

536

 

 

 

 

Summa

 

1 468

798

96

Skr. 2011/12:101

2.4.14 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag

Tabell 2.61 UO 14 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

 

Bidrag till arbetslöshetsersättning och

 

 

 

 

 

 

1:2

aktivitetsstöd

36 936

 

31 002

-5 934

-16,1

37 626

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m.

16 089

 

15 537

-552

-3,4

14 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program

 

 

 

 

 

 

1:3

och insatser

7 396

 

6 914

-483

-6,5

7 170

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

5 931

 

5 775

-156

-2,6

5 852

 

 

 

 

 

 

 

 

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning

976

474

1 830

854

87,5

1 338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-

 

 

 

 

 

 

1:6

2013

1 346

 

1 291

-55

-4,1

1 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

957

 

936

-20

-2,1

930

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

69 632

474

63 285

-6 346

-9,1

68 556

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar Arbetsmarknad och Arbetsliv. Området består i huvudsak av arbetsförmedling, bidrag till arbetslöshetser- sättning och utgifter för arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt arbetsmiljö och arbetsrätt. Vidare ingår bland annat Europeiska socialfonden och bidrag till Samhall AB.

Utfallet uppgick till 63 285 miljoner kronor vilket är 6 346 miljoner kronor (9,1 procent) lägre än vad som anvisats i statens budget. Utgifterna för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslös- hetsersättning och aktivitetsstöd blev 31 002 miljoner kronor, vilket är 5 934 miljoner kronor (16,1 procent) lägre än vad som anvisats i budgeten. Utgifterna för arbetslöshetser- sättningen blev 5 585 miljoner kronor lägre än beräknat. Både arbetslösheten och antalet arbetslösa med arbetslöshetsersättning blev lägre än beräknat i budgeten. Den utbetalda arbetslöshetsersättningen per dag var också lägre än beräknat. Utgifterna för aktivitetsstöd och för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknads- politiska program och insatser blev 349 respektive 483 miljoner kronor lägre än anvisat på budgeten, trots att antalet deltagare blev fler än väntat. Utfallet för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. blev 552 miljoner kronor lägre än anvisat i statens budget då antalet personer med lönebidrag blev lägre än beräknat.

Utfallet för anslaget 1:11 Bidrag till löne- garantiersättning uppgick till 1 830 miljoner kronor, vilket är 854 miljoner kronor

(87,5 procent)

högre

än

anvisat i

den

ursprungliga

budgeten.

I

ändringsbudget

anvisades

474 miljoner

kronor. Regeringen

medgav

att

anslaget fick överskridas

med

300 miljoner

kronor

enligt

regleringsbrev

2011-12-01. Av det medgivna överskridandet utnyttjades 235 miljoner kronor för utbetalning av lönegarantiersättning. Hela anslagskrediten på 145 miljoner kronor har utnyttjats (se även avsnitt 2.3.4 om medgivet överskridande). I budgeten bedömdes antalet företagskonkurser och företagsrekonstruktioner minska under 2011. Detta har också skett men antalet personer som fått utbetald lönegarantiersättning har varit fler än tidigare. Dessutom har den genomsnittliga ersättningen per person och antal dagar som ersättning betalats ut ökat vilket har medfört ökade kostnader.

Utfallet

för

utgiftsområdet

blev

5 271 miljoner

kronor

(7,7 procent)

lägre än

2010.

 

 

 

Anslaget 1:2 Bidrag

till arbetslöshetsersättning

och aktivitetsstöd minskade med 6 623 miljoner kronor. Det är främst utgifterna för arbetslöshetsersättning som minskat. Anledningen är att både arbetslösheten och andelen arbetslösa med arbetslöshetsersättning har minskat mellan åren. De som fått arbetslöshetsersättning har dessutom både haft en lägre inkomst och i lägre utsträckning kvalificerat sig till den högre nivån på ersättningen vilket resulterat i att den

97

Skr. 2011/12:101

genomsnittliga dagersättningen har minskat jämfört med 2010.

Tabell 2.62 Arbetslöshet

 

År 2011

 

År 2010

 

Antal

 

Antal

 

 

personer

Procent

personer

Procent

Antal arbetslösa,

 

 

 

 

15-74 år

377 500

 

415 600

 

- därav heltids-

 

 

 

 

studerande

115 900

30,7

126 700

30,5

 

 

 

 

 

- därav personer

 

 

 

 

med utomnordiskt

 

 

 

 

ursprung

122 100

32,3

116 400

28,0

 

 

 

 

 

- därav långtids-

 

 

 

 

arbetslösa

113 300

30,0

132 000

31,8

 

 

 

 

 

- därav långtids-

 

 

 

 

arbetslösa personer

 

 

 

 

med utomnordiskt

 

 

 

 

ursprung

47 200

12,5

45 800

11,0

- därav ungdomar,

 

 

 

 

15-24 år

149 300

39,5

161 700

38,9

 

 

 

 

 

Arbetslösheten, 15-

 

 

 

 

74 år (arbetslösa

 

 

 

 

som andel av

 

 

 

 

arbetskraften)

 

7,5

 

8,4

 

 

 

 

 

Ungdomsarbetslösh

 

 

 

 

eten, 15-24 år

 

 

 

 

(arbetslösa ung-

 

 

 

 

domar som andel av

 

 

 

 

samtliga ungdomar

 

 

 

 

i arbetskraften)

 

22,9

 

25,2

Anm. Statistiken i tabellen avser genomsnitt för helåren 2010 respektive. 2011 Källa: SCB

Tabellen visar att det genomsnittliga antalet arbetslösa har minskat med 38 100 personer mellan 2010 och 2011. Även antalet långtids- arbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa i mer än 6 månader, har minskat. Antalet personer med utomnordiskt ursprung i både arbetslöshet och långtidsarbetslöshet har ökat. Ungdomar, som utgör nära 40 procent av samtliga arbetslösa, har minskat något till antalet men är i det närmaste oförändrad som andel av de arbetslösa mellan åren. Som andel av arbetskraften har ungdomsarbetslösheten däremot minskat och uppgick till 22,9 procent under 2011.

Av de arbetslösa var andelen heltidsarbetslösa som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen och fick arbetslöshetsersättning 36 procent i slutet av 2011. Det är en minskning med 4 procent- enheter jämfört med föregående år. Den genomsnittliga arbetslöshetsersättningen per dag minskade från 578 till 571 kronor per dag. Anledningen till minskningen är att arbetslösa under 2011 i högre utsträckning var personer

med svagare ställning på arbetsmarknaden, främst unga och personer med utländskt ursprung. De som fått arbetslöshetsersättning har haft en lägre inkomst och i lägre utsträckning kvalificerat sig till den högre nivån på ersättningen, den s.k. inkomstrelaterade ersättningen. Av de arbetslösa med ersättning fick 12,4 procent den lägre nivån på ersättningen, det s.k. grundbeloppet. Det är en ökning jämfört med 2010 då samma andel var 10,3 procent.

Av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen deltog i genomsnitt 170 951 personer per månad i ett arbetsmarknadspolitiskt program som kvalificerar för aktivitetsstöd. Det är en minskning med 8 806 personer jämfört med 2010. Främst är det antalet deltagare i de två arbetsmarknadspolitiska programmen arbetspraktik och jobbgaranti för ungdomar som

minskat. Antalet deltagare i jobb-

och

utvecklingsgarantin

har

däremot

ökat

med

16,9 procent.

 

 

 

 

 

 

 

Utgifterna

anslaget

1:4 Lönebidrag

och

Samhall m.m.

ökade

mellan

åren

med

1 038 miljoner

kronor. Antalet personer

med

lönebidrag

eller

andra

subventionerade

anställningar8 ökade med 3 707 personer, i stort sett hela ökningen var inom Trygghets- anställning. Utgifterna för 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning ökade med 492 miljoner kronor mellan åren. Antalet personer som fick lönegarantiersättning ökade med 7,4 procent trots att antalet företagskonkurser och

företagsrekonstruktioner

minskade

med

6,8 respektive 9,8 procent.

Även antalet

dagar

som ersättning betalades ut och den genom- snittliga ersättningen per person ökade. Den enskilt största förändringen mellan 2010 och 2011 är utgifterna för företagsrekonstruktion av Saab Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB. Under 2011 har 405 miljoner kronor betalats ut till anställda på dessa företag.

I utfallet för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ingår retroaktiva rättelser av avräkning avseende återkravsfordringar med totalt 94 miljoner kronor under 2011.

8 Med andra subventionerade anställningar avses offentligt skyddat arbete (OSA), utvecklingsanställning och trygghetsanställning.

98

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.63 UO 14 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

Kostnader för

 

 

 

arbetsmarknadspolitisk

 

 

1:3

a program och insatser

3 700

3 274

 

 

 

 

 

Lönebidrag och Samhall

 

 

1:4

m.m.

11 000

10 084

 

 

 

 

 

Europeiska socialfonden

 

 

 

m.m. för perioden

 

 

1:6

2007–2013

3 750

3 664

 

 

 

 

 

Institutet för

 

 

 

arbetsmarknadspolitisk

 

 

1:7

utvärdering

11

7

 

 

 

 

2:1

Arbetsmiljöverket

18

18

 

 

 

 

Summa

 

18 479

17 048

 

 

 

 

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 18 479 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 17 048 miljoner kronor. Beställnings- bemyndigandet på anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. avser åtaganden mot arbetsgivare som anställer en person med funktionshinder inom ramen för lönebidrag m.m. Åtagandet baseras på beslut om lönebidrag per deltagare och sträcker sig vanligtvis ett år framöver varför majoriteten av de utestående åtagandena infrias kommande år. År 2011 uppgick de utestående åtagandena till 10 084 miljoner kronor. Av dessa avser 7 921 miljoner kronor 2012, 1 734 miljoner kronor 2013 och 430 miljoner kronor 2014.

Riksrevisionens iakttagelser – årlig revision

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har, avseende dess årsredovisning för 2011, fått en revisionsberättelse med reservation. Revisorn uttalar sig med reservation när det finns väsentliga fel, men som inte är genomgripande för årsredovisningen. Som grund för uttalande med reservation anger Riksrevisionen följande.

Årsredovisningen för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har lämnats till regeringen för sent. Årsredovisningen kom in till regeringen den 6 mars 2012. Enligt 2 kap. 1 § förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten senast den

Skr. 2011/12:101

22 februari lämna en årsredovisning till regeringen.

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2010:1 Styrningen inom arbetsmarknadspolitiken – mål, styrkort och modeller för resursfördelning

Riksrevisionen har granskat styrningen inom arbetsmarknadspolitiken. Utifrån granskningen föreslog Riksrevisionens styrelse i framställan (2009/10:RRS28) om styrningen inom ar- betsmarknadspolitiken att riksdagen skulle begära att regeringen tar ytterligare initiativ för att utveckla styrningen, uppföljningen och återrapporteringen av Arbetsförmedlingens verksamhet.

Regeringen angav i Årsredovisning för staten 2010 (skr. 2010/11:101, s. 262) att regeringen, i enlighet med riksdagens tillkännagivande (bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126), skulle återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra styrningen.

Regeringen har under de senaste åren utvecklat styrningen, uppföljningen och återrapporteringen av Arbetsförmedlingens verksamhet, vilket bl.a. redovisats i budget- propositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 14 avsnitt 4.4).

Den 30 juni 2011 gav regeringen Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i uppdrag att genomföra en uppföljningsstudie av jobbcoachning utanför jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar med ett särskilt fokus på privata jobbcoacher som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen (dnr A2011/2842). Syftet med uppdraget är att öka kunskapen kring jobbcoacher och studera hur flödena till arbete ser ut.

Den 10 november 2011 gavs Statskontoret i uppdrag att analysera Arbetsförmedlingens användning av sitt förvaltningsanslag (dnr A2011/3920). Syftet med uppdraget är att få bättre information om hur förvaltningsanslaget används och att därigenom möjliggöra en förbättrad uppföljning av hur verksamhetens prestationer utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 11 maj 2012.

I regleringsbrevet för 2012 har Arbets- förmedlingen fått i uppdrag att senast den

99

Skr. 2011/12:101

15 juni 2012 redovisa vilka åtgärder myndigheten planerar att vidta för att bl.a. utveckla redovisningen av hur förvaltningsanslaget används och kostnadseffektiviteten (dnr A2011/3992).

Detta är exempel på hur regeringen kontinuerligt arbetar med att utveckla styr- ningen. Regeringen anser mot bakgrund av detta att rapporten är slutbehandlad.

RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssy- stemen – har möjligheter till effektivisering utnyttjats?

Riksrevisionen har granskat om regeringen och myndigheterna har använt de möjligheter för utökat elektroniskt informationsutbyte som lag och teknik erbjuder.

Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att yttra sig kring Riksrevisionens rapport. Arbetsförmedlingen har svarat regeringen att de, redan då Riksrevisionens arbete med att genomföra den aktuella granskningen pågick, deltog aktivt med att försöka överbrygga problem och öka utbytet av information mellan olika myndigheter (dnr A2009/2076). Arbetsförmedlingen menar därför att rapporten fick funktionen av att förstärka, underlätta och ge legitimitet till myndigheten. Vidare meddelar Arbetsförmedlingen att de arbetar i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer och har till regeringen lyft fram flera exempel på ut- vecklingsområden som myndigheten arbetar aktivt med.

I mars 2011 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om personuppgiftsbehandling inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i tillsynsverksamheten över denna (dir. 2011:23 och tilläggsdirektiv 2011:117). Utredningen redovisade sitt slutbetänkande (SOU 2012:4) i februari 2012 och det bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Vidare beslutade regeringen i oktober 2011 att tillsätta en utredning som ska se över den s.k. registerlagstiftningen och vissa därmed

sammanhängande frågor i syfte att skapa rättsliga förutsättningar för en mer effektiv e- förvaltning (dir. 2011:86). Ett delbetänkande ska redovisas senast den 1 december 2012 och uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2014.

Riksdagen har efter regeringens förslag under 2011 beslutat om ändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (prop. 2010/11:42, bet. 2010/11:AU4, rskr. 2010/11:163). Dessa ändringar har inneburit utökade möjligheter för Arbetsförmedlingen att både behandla och föra över uppgifter elektroniskt till andra myndigheter. Förändringarna initierades dels genom önskemål från Arbetsförmedlingen, dels med anledning av regeringens reformer som ställde nya krav på elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter.

Regeringen bedömer mot bakgrund av detta att granskningen som avser Arbetsförmedlingen inte föranleder några ytterligare åtgärder från regeringens sida. De delar av rapporten som berör Arbetsförmedlingen anses därmed vara slutbehandlad.

RiR 2011:1 Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen

Riksrevisionen har granskat om regeringen, Ar- betsförmedlingen och Inspektionen för arbets- löshetsförsäkringen har arbetat för att de sä- songsarbetslösas tid i arbetslöshet inte ska bli onödigt lång.

Regeringen har i regeringens skrivelse Riksre- visionens rapport 2011:1 Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen (skr. 2010/11:134) redovisat att den inte har för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av gransknings- rapporten. Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88).

100

Skr. 2011/12:101

2.4.15 Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag

Tabell 2.64 UO 15 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:2

Studiemedel m.m.

14 012

5

12 414

-1 598

-11,4

12 347

 

 

 

 

 

 

 

 

1:3

Studiemedelsräntor m.m.

5 143

-5

5 126

-16

-0,3

5 822

 

 

 

 

 

 

 

 

1:1

Studiehjälp m.m.

3 889

 

3 868

-21

-0,5

4 004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

428

 

404

-24

-5,6

407

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

23 472

0

21 813

-1 659

-7,1

22 580

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier, utgifter för vissa studiesociala insatser och utgifter för hanteringen av studiestöden. Förvaltningen av studiestöden sköts huvud- sakligen av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Utfallet uppgick till 21 813 miljoner kronor och var därmed 1 659 miljoner kronor (7,1 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget. I ändringsbudget flyttades 5 miljoner kronor från anslag 1:3 Studiemedelsräntor m.m. till anslaget 1:2 Studiemedel m.m. Skillnaden mellan utfall och anvisade medel beror främst på anslaget 1:2 Studiemedel m.m. Utfallet på anslaget var 1 598 miljoner kronor lägre än anvisat i den ursprungliga budgeten. Anslaget används för utgifter för studiebidrag, tilläggsbidrag och pensionsavgifter. Det finns två olika nivåer för studiebidraget, en generell nivå där bidragsdelen är 31,4 procent av totalt studiemedel (studiebidrag och studielån) och en högre nivå där bidragsdelen är 73 procent. Av samtliga med studiebidrag får 92 procent den generella och 8 procent den högre nivån. Förklaringen till det låga utfallet är att både antalet studerande med studiemedel med den generella och den högre bidragsnivån blev lägre än förväntat. Inom gruppen studerande med rätt till den högre bidragsnivån är det främst utgifterna för personer över 25 år och som saknar slutbetyg från grundskola eller gymnasieskola som är lägre än anvisade medel. Dessa kan studera med studiemedel med den högre bidragsnivån vid slutförandet av sina studier. Totalt har 56 procent av anvisade medel i budgeten till detta ändamål använts. En liknande avvikelse finns sedan flera år. Antalet personer

som utnyttjar denna möjlighet ökar dock något varje år.

Även utgifterna för utbetalning av studiebidrag med den generella nivån var något lägre än anvisat i statens budget. Antalet personer med studiemedel antogs öka under 2011, i stället minskade antalet. En anledning till minskningen kan vara de skärpta bestämmelserna för prövning av tidigare studieresultat som infördes sommaren 2010 vilket har lett till en ökad andel avslag på studiemedelsansökningar. Av de studerande som har studiemedel har andelen som tar ut både bidrag och lån minskat sedan studiestödsreformen 2001. Fortfarande tar två av tre studerande ut både bidrag och lån medan en av tre tar ut enbart bidragsdelen.

De totala utgifterna på utgiftsområdet för 2011 blev 767 miljoner kronor (3,4 procent) lägre jämfört med 2010. Anledningen är framförallt utfallet på anslaget 1:3 Studie- medelsräntor m.m. som var 696 miljoner kronor lägre under 2011 jämfört med 2010. Detta påverkas dels av att antalet studerande minskade mellan åren, dels av att ränteläget var lägre under 2011 jämfört med 2010. Antalet studerande med studiemedel var 465 136 personer, en minskning med 1 176 personer jämfört med året innan. En anledning till minskningen kan vara att arbets- marknaden har förbättrats mellan åren, men också skärpta regler för prövning av studieresultat.

101

Skr. 2011/12:101

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.65 UO 15 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

Bidrag till vissa

 

 

1:5

studiesociala ändamål

7

2

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 7 miljoner kronor. De utestående åtagandena är 2 miljoner kronor.

Utlåning

Tabell 2.66 UO 15 Utlåning

Miljoner kronor

Utlåning

 

 

Låneram

Lån 2011-12-31

Studielån

 

 

172 300

170 153

 

 

 

 

 

Låneramen

för

studielån

uppgick

till

172 300 miljoner kronor

2011.

Utestående

lån

vid utgången

av

2011

var

170 153 miljoner

kronor.

 

 

 

 

 

 

102

Skr. 2011/12:101

2.4.16 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag

Tabell 2.67 UO 16 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

 

Vetenskapsrådet: Forskning och

 

 

 

 

 

 

3:1

forskningsinformation

4 348

 

4 369

20

0,5

4 455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan

 

 

 

 

 

 

1:7

pedagogisk verksamhet, m.m.

3 660

 

3 656

-4

-0,1

3 658

 

 

 

 

 

 

 

 

1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning

3 350

 

3 030

-320

-9,5

3 195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enskilda utbildningsanordnare på

 

 

 

 

 

 

2:52

högskoleområdet m.m.

2 693

 

2 680

-12

-0,4

2 579

 

 

 

 

 

 

 

 

2:55

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

2 193

 

2 194

0

0,0

2 172

 

 

 

 

 

 

 

 

2:7

Göteborgs universitet: Grundutbildning

1 770

 

1 770

0

0,0

1 765

2:5

Lunds universitet: Grundutbildning

1 757

 

1 757

0

0,0

1 844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunds universitet: Forskning och

 

 

 

 

 

 

2:6

forskarutbildning

1 754

 

1 754

0

0,0

1 733

 

Uppsala universitet: Forskning och

 

 

 

 

 

 

2:4

forskarutbildning

1 717

 

1 717

0

0,0

1 650

 

 

 

 

 

 

 

 

2:9

Stockholms universitet: Grundutbildning

1 601

 

1 517

-85

-5,3

1 537

2:3

Uppsala universitet: Grundutbildning

1 393

 

1 401

8

0,5

1 358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet: Forskning och

 

 

 

 

 

 

2:10

forskarutbildning

1 374

 

1 374

0

0,0

1 336

2:13

Linköpings universitet: Grundutbildning

1 296

 

1 346

50

3,9

1 340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs universitet: Forskning och

 

 

 

 

 

 

2:8

forskarutbildning

1 320

 

1 320

0

0,0

1 285

2:11

Umeå universitet: Grundutbildning

1 207

 

1 250

43

3,5

1 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolinska institutet: Forskning och

 

 

 

 

 

 

2:16

forskarutbildning

1 202

 

1 202

0

0,0

1 132

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning

1 064

 

1 064

0

0,0

1 121

 

 

 

 

 

 

 

 

2:23

Linnéuniversitetet: Grundutbildning

959

 

1 002

44

4,6

916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk

 

 

 

 

 

 

1:5

verksamhet

917

 

805

-112

-12,2

757

 

 

 

 

 

 

 

 

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

1 046

 

739

-307

-29,4

841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

 

 

 

 

 

 

2:53

m.m.

480

 

383

-97

-20,2

429

 

 

 

 

 

 

 

 

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet

420

 

382

-38

-9,0

493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom

 

 

 

 

 

 

1:16

utbildningsområdet m.m.

146

 

137

-8

-5,6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet,

 

 

 

 

 

 

1:8

m.m.

152

 

117

-35

-23,0

119

 

Övriga anslag

17 916

 

17 923

7

0,0

17 403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

54 532

 

53 685

-846

-1,6

53 234

Utgiftsområdet omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola, vuxenutbildning och annan yrkesutbildning samt högre utbildning och forskning. Området omfattar också myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfallet uppgick till 53 685 miljoner kronor och var därmed 846 miljoner kronor (1,6 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Avvikelsen

beror

främst

på anslagen

1:15 Statligt

stöd

till

vuxenutbildning,

103

Skr. 2011/12:101

1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal, 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet och 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. som tillsammans har utfall som är 836 miljoner kronor lägre än anvisat.

Utgifterna på anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning blev 3 030 miljoner kronor. Det är 320 miljoner kronor (9,5 procent) lägre än anvisat på statens budget. Detta anslag har ökat kraftigt de senaste åren till följd av ett flertal riktade satsningar, främst på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, s.k. yrkesvux, och på utbildning inom yrkeshögskola. Förklaringen till att utgifterna blev lägre än vad som anvisats i statens budget är bl.a. att antalet deltagare i yrkesvux var lägre än beräknat.

Utgifterna på anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal blev 739 miljoner kronor, vilket är 307 miljoner kronor (29,4 procent) lägre än anvisats på statens budget. Anledningen är att antalet deltagare i lärarfortbildningen, en satsning inom det s.k. Lärarlyftet, har varit lägre än väntat. Under 2011 deltog 6 700 lärare i lärarfortbildningen, vilket var 2 100 personer färre jämfört med 2010. Lärarlyftet var en satsning som pågick t.o.m. 2011.

Utgifterna för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet blev 805 miljoner kronor vilket är 112 miljoner kronor (12,2 procent) lägre än anvisat. Det beror framför allt på lägre utfall när det gäller försöksverksamheten, den reguljära gymnasiala lärlingsutbildningen och rektorsprogrammet. Regeringen har också beslutat om medel för specifika projekt i lägre utsträckning än det avsatts medel för i budgeten. Försöksverksam- heten med den gymnasiala lärlingsutbildningen bedrevs fr.o.m. 2008 t.o.m. 2011. Den reguljära gymnasiala lärlingsutbildningen startades hösten 2011 som en del av utbildningsreformen inom gymnasieskolan, Gy 2011. Anledningen till att utfallet blev lägre än anvisade medel är att antalet deltagare blev lägre än väntat. En förklaring kan också vara att det inom den reguljära gymnasiala lärlingsutbildningen inte betalas ut något statsbidrag förrän utbildningskontrakt har upprättats mellan lärling, arbetsplats och skola. När det gäller rektorsprogrammet beror det lägre utfallet på färre deltagare i programmet än beräknat.

Utgifterna på anslaget 2:53 Särskilda utgifter

inom universitet och

högskolor

m.m. var

383 miljoner kronor,

vilket var

97 miljoner

kronor (20,2 procent) lägre än anvisat i statens budget. Anledningen är att regeringen beslutat om medel för specifika projekt i lägre utsträckning än vad som har anvisats i statens budget.

Riksdagen

beslutade i vårändringsbudgeten

för 2011 om ett

kapitaltillskott

om högst

200 miljoner

kronor till European

Spallation

Source ESS

AB

(ESS AB). Av anslaget

3:1 Vetenskapsrådet:

forskning och

forsknings-

information har 150 miljoner kronor använts för

detta ändamål.

 

 

 

Utgifterna

för

utgiftsområdet

blev

451 miljoner

kronor

(0,8 procent) högre

än

2010.

 

 

 

104

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.68 UO 16 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

Specialpedagogiska

 

 

 

1:3

skolmyndigheten

 

12

11

 

Utveckling av

 

 

 

 

skolväsendet och annan

 

 

 

1:5

pedagogisk verksamhet

 

130

94

 

 

 

 

 

 

Särskilda insatser inom

 

 

 

1:6

skolområdet

 

37

34

 

 

 

 

 

 

Fortbildning av lärare

 

 

 

1:10

och förskolepersonal

 

200

83

 

 

 

 

 

 

Statligt stöd till

 

 

 

1:15

vuxenutbildning

 

2 600

2 128

 

 

 

 

 

 

Bidrag till vissa handi-

 

 

 

 

kappåtgärder inom ut-

 

 

 

1:16

bildningsområdet m.m.

 

77

0

 

 

 

 

 

 

Uppsala universitet:

 

 

 

 

Forskning och

 

 

 

2:4

forskarutbildning

 

5

5

 

Kungl. Tekniska hög-

 

 

 

 

skolan: Forskning och

 

 

 

2:18

forskarutbildning

 

5

5

 

 

 

 

 

 

Särskilda utgifter inom

 

 

 

 

universitet och

 

 

 

2:53

högskolor m.m.

 

153

151

 

 

 

 

 

 

Vetenskapsrådet:

 

 

 

 

Forskning och

 

 

 

3:1

forskningsinformation

 

9 000

8 985

 

 

 

 

 

 

Vetenskapsrådet: Av-

 

 

 

 

gifter till internationella

 

 

 

3:2

organisationer

 

873

873

 

 

 

 

 

3:4

Rymdforskning

 

150

150

 

 

 

 

 

 

Rymdstyrelsen: Avgifter

 

 

 

 

till internationella

 

 

 

3:5

organisationer

 

1 100

232

 

 

 

 

 

 

Internationella

 

 

 

 

programkontoret för

 

 

 

4:1

utbildningsområdet

 

2

0

 

 

 

 

 

Summa

 

 

14 343

12 750

 

 

 

 

Inom

utgiftsområdet

har

beställnings-

bemyndiganden beslutats

om

14 343 miljoner

kronor. De utestående åtagandena uppgår till 12 750 miljoner kronor.

För anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenut- bildning har det beslutats om ett beställningsbe- myndigande på 2 600 miljoner kronor som avser utbetalningar av statsbidrag för vissa yrkesin- riktade utbildningar som sträcker sig över ett

budgetår.

Utestående

åtaganden

är

2 128 miljoner

kronor

varav 1 295 miljoner

kronor avser 2012. Övriga 833 miljoner kronor

Skr. 2011/12:101

avser åtaganden för 2013–2015. Detta är ett överskridande av bemyndigandet. Bemyndigandets beloppsgräns har totalt sett inte överskridits, men förläggningen i tiden går utöver bemyndigandet, dels genom att de belopp som beräknas infrias under 2013 och 2014 är 220 miljoner kronor högre än bemyndigandets beloppsgräns, dels genom att 7 miljoner kronor beräknas infrias under 2015 trots att bemyndigandet endast sträcker sig t.o.m. 2014.

För anslaget 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer finns det ett beställningsbemyndigande på 1 100 miljoner kronor som främst avser avgifter till vetenskaps- programmet inom den europeiska rymd- organisationen, ESA. Åtaganden fastställs för flera år i taget. Utestående åtaganden är 232 miljoner kronor varav 115 miljoner kronor avser 2012 och 117 miljoner kronor avser 2013. Avvikelsen beror på att ett ministerråd som skulle resultera i åtaganden över tid blev uppskjutet till 2012. Bemyndigandet för anslaget 3:4 Rymdforskning har överskridits med 4 000 kronor till följd av valutakursförändringar.

Garantier

Tabell 2.69 UO 16 Garantier

Miljoner kronor

 

Utestående åtaganden

 

 

Garanti

Garantiram

2011-12-31

Pensionsgaranti (inkl

 

 

efterborgen), Chalmers

 

 

Tekniska Högskola AB1

Obegränsad

389

1 I samband med ombildningen av statlig verksamhet till annan associationsform beslutade riksdagen om statliga borgen för överlåtna pensionsåtaganden (prop. 1991/92:150, bet. 1991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350). Utfallet avser pensionsskulden per den 31/12 2010.

Riksrevisionens iakttagelser – årlig revision

Sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen har, avseende dess årsredovisning för 2011, fått en revisionsberättelse med avvikande mening. Revisorn uttalar sig med avvikande mening när det finns väsentliga fel som är genomgripande och årsredovisningen som helhet därigenom inte ger en rättvisande bild. Som grund för uttalande med avvikande mening anger Riksrevisionen följande.

Riksrevisionen bedömer att Sameskol- styrelsen skulle ha redovisat en avsättning med ett väsentligt belopp för lokal-kostnader i

105

Skr. 2011/12:101

årsredovisningen 2011. Om avsättning hade redovisats skulle flera delar i årsredovisningen påverkats väsentligt såsom resultaträkning, balansräkning, anslags-redovisning, noter och väsentliga uppgifter samt tabeller och annan information i resultatredovisningen.

Sameskolstyrelsen hyr fem skolfastigheter. I hyresavtalet finns ett avtalsvillkor, vilket innebär att Sameskolstyrelsen ska betala en ersättning till hyresvärden när hyresperioden för någon av dessa lokaler inte längre förlängs. Enligt en sammanställning per den 31 december 2011 som myndigheten erhållit från hyresvärden under 2012, uppgår det sammanlagda beloppet för samtliga fem skolfastigheter till 101 895 000 kronor.

Avtalet och de effekter avtalet får för Sameskolstyrelsen framgår inte av årsredo- visningen. Sameskolstyrelsen har ännu inte kvalitetssäkrat hyresvärdens sammanställning per den 31 december 2011. Det föreligger därmed en viss osäkerhet om det totala beloppet. Trots osäkerheten finns det enligt Riksre- visionens uppfattning ett väsentligt belopp som inte är redovisat i Sameskolstyrelsens årsredo- visning, som borde ha redovisats som en avsätt- ning i Sameskolstyrelsens balansräkning.

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet

Riksrevisionen har granskat vissa statliga insatser som påverkat landstingens resurser för vården av psykiskt sjuka.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 16 avsnitt 2.7). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har bifallit regeringens proposition (bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

RiR 2009:28 Studenternas anställningsbarhet – regeringens och högskolans insatser

Riksrevisionen har granskat regeringens, Högskoleverkets samt universitets och hög- skolors insatser för att främja studenternas anställningsbarhet.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1

utg.omr. 16 avsnitt 2.7). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har bifallit regeringens proposition (bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

RiR 2010:4 Klassificering av kurser vid universitet och högskolor – regeringens styrning och Högskoleverkets uppföljning

Riksrevisionen har granskat konsekvenserna av regeringens styrning och Högskoleverkets uppföljning av klassificering av kurser vid universitet och högskolor.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 16 avsnitt 2.7). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har bifallit regeringens proposition (bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

RiR 2011:2 Använder lärosätena resurserna effektivt? Effektivitet och produktivitet för universitet och högskolor

Riksrevisionen har granskat hur effektivt univer- sitet och högskolor utnyttjar sina resurser och hur lärosätenas produktivitet har utvecklats.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i rege- ringens skrivelse Riksrevisionens granskning av effektiviteten i lärosätenas användning av resur- ser (skr. 2010/11:136). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:UbU4, rskr. 2011/12:20).

RiR 2011:3 Oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor

Riksrevisionen har granskat ökningen av oför- brukade forskningsbidrag hos universitet och högskolor 2004–2009.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i rege- ringens skrivelse Riksrevisionens granskning av oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor (skr. 2010/11:137). Gransknings- rapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:UbU5, rskr. 2010/11:26).

106

RiR 2011:16 Statliga insatser för akademiker med utländsk bakgrund – förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva?

Riksrevisionen har granskat statliga insatser inom utbildningsområdet som syftar till att tillvarata kompetensen hos akademiker med utländsk utbildning.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning (skr. 2011/12:9).

Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad. Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:UbU6, rskr.

2011/12:50).

RiR 2011:21 Användningen av basanslagen för forskning och forskarutbildning

Riksrevisionen har granskat hur basanslaget för forskning och forskarutbildning används vid universitet och högskolor.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning (skr. 2011/12:36). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:UbU8, rskr. 2011/12:152).

Skr. 2011/12:101

Riksdagen har med anledning av regeringens skrivelse tillkännagivit att regeringen bör överväga om systemet för fördelning av basanslag är väl avvägt i relation till målet att varje universitet och högskola ska ha förutsättningar att fatta långsiktiga beslut om sin forskning och att värna om lärosätes integritet gentemot sina samarbetspartner.

Regeringen avser att återkomma i frågan.

RiR 2011:23 Lika betyg, lika kunskap? – En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan

Riksrevisionen har granskat statens insatser för en likvärdig betygssättning i grundskolan.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan (skr. 2011/12:57). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:UbU12, rskr. 2011/12:174).

Riksdagen har med anledning av regeringens skrivelse givit regeringen tillkänna att regeringen bör se till att bedömningsstöd för den nya betygsskalan skyndsamt tas fram och görs tillgänglig där sådant material ännu inte finns.

107

Skr. 2011/12:101

2.4.17 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag

Tabell 2.70 UO 17 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

4:1

Bidrag till folkbildningen

3 275

0

3 275

0

0,0

3 260

 

 

 

 

 

 

 

 

3:1

Stöd till idrotten

1 705

0

1 455

-250

-14,7

1 204

 

 

 

 

 

 

 

 

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

1 241

0

1 239

-2

-0,1

0

 

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern,

 

 

 

 

 

 

 

Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och

 

 

 

 

 

 

2:1

Voksenåsen

945

0

945

0

0,0

1 018

8:1

Centrala museer: Myndigheter

933

0

926

-6

-0,7

974

 

 

 

 

 

 

 

 

10:1

Filmstöd

287

15

302

15

5,2

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till nationell och internationell

 

 

 

 

 

 

12:2

ungdomsverksamhet

250

0

253

3

1,1

98

 

 

 

 

 

 

 

 

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

10

0

15

5

53,7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till regional musikverksamhet samt

 

 

 

 

 

 

 

regionala och lokala teater-, dans- och

 

 

 

 

 

 

2:2 2010

musikinstitutioner

0

0

2

2

0,0

811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

3 549

0

3 539

-9

-0,3

3 661

Summa

 

12 195

15

11 952

-243

-2,0

11 338

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, teater, dans och musik, museer, utställningar samt trossamfund.

Utfallet uppgick till 11 952 miljoner kronor och blev därmed 243 miljoner kronor (2,0 pro- cent) lägre än vad som anvisades i statens

budget. I ändringsbudget anvisades

anslag

10:1 Filmstöd

för

tidigareläggning

av

digitalisering

av landets biografer ytterligare

15 miljoner

kronor.

Utgifterna för utgifts-

området blev 614 miljoner kronor (5,4 procent) högre än 2010.

Utgifterna för anslaget 13:1 Stöd till idrotten ökade med 20,8 procent jämfört med föregående år och det beror på att det s.k. idrottslyftet som tidigare finansierades via Svenska Spel AB från och med 2011 finansieras med anslag. Av de avsatta medlen 500 miljoner kronor har endast

250 miljoner kronor utbetalats.

 

 

Anslaget

1:6 Bidrag

till

regional

kulturverksamhet är fr.o.m. 2011 ett nytt anslag som används för fördelning av statliga bidrag till regionala kulturverksamheter. Bland annat omfattar anslaget bidrag inom ramen för den s.k. kultursamverkansmodellen som trädde i kraft 2011. Modellen innebär att ett landsting får fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet

om en regional kulturplan har upprättats i landstinget i samverkan med länets kommuner och i dialog med det civila samhället och det professionella kulturlivet samt om den överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelat. Anslaget har tillkommit genom att man överfört medel från ett flertal andra kulturanslag, framför allt från det under 2010 uppförda anslaget 2:2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner.

Utfallet på anslag 1:5 Stöd till icke statliga kulturlokaler blev 15 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor mer än vad som anvisades i budgeten och 14 miljoner kronor högre än föregående år. Ovanligt lite stöd betalades ut under 2010, vilket resulterade i ett anslags- sparande som nu delvis utnyttjats.

Anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet ökades fr.o.m. 2011 med 165 miljoner kronor. Ökningen berodde på att det bidrag för det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet som beräknats som en andel av det totala överskottet från AB Svenska Spel ersattes med ett stabilt och förutsägbart bidrag inom ramen för ett förhöjt anslag. Genom riksdagens beslut våren 2009 om propositionen Statens stöd till

108

idrotten infördes denna nya modell för bidraget för det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet (prop. 2008/09:126, bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243).

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.71 UO 17 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

 

Stöd till icke-statliga

 

 

 

1:5

kulturlokaler

9

8

 

 

Bidrag till vissa teater-,

 

 

 

 

dans- och

 

 

 

2:2

musikändamål

100

94

 

 

 

 

 

 

 

Talboks- och

 

 

 

3:2

punktskriftsbiblioteket

5

1

 

 

 

 

 

 

 

Konstnärlig gestaltning

 

 

 

 

av den gemensamma

 

 

 

4:2

miljön

10

5

 

 

 

 

 

 

 

Ersättningar och bidrag

 

 

 

5:2

till konstnärer

120

88

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till

 

 

 

7:2

kulturmiljövård

100

82

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till allmänna

 

 

 

13:2

samlingslokaler

32

30

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till

 

 

 

 

riksdagspartiers

 

 

 

13:5

kvinnoorganisationer

15

15

 

 

 

 

 

 

 

Insatser för den ideella

 

 

 

13:6

sektorn

65

46

 

Summa

 

456

368

 

 

 

 

 

 

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 456 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 368 miljoner kronor.

Utlåning

Tabell 2.72 UO 17 Utlåning

Miljoner kronor

Utlåning

Låneram

Lån 2011-12-31

RIKAB, täcka underskott på

 

 

distributionskontot för tv-

 

 

distribution

700

326

Nordiska museet1

15

6

Summa

715

332

1 prop.2004/05:1, bet. 2004/05:FiU11, rskr. 2004/05:54

Skr. 2011/12:101

Inom utgiftsområdet har en låneram för att täcka underskott på distributionskontot för tv- distribution beslutats om 700 miljoner kronor. Därtill beslutade riksdagen en låneram på högst 15 miljoner kronor för lån till viss ombyggnation av Nordiska muséet i samband med införandet av fri entré på muséer. Utestående lån vid utgången av 2011 var 332 miljoner kronor.

Övriga finansiella befogenheter

Riksdagen beslutade för 2011 att 3 953 miljoner kronor skulle tilldelas Sveriges Television AB (SVT), 2 569 miljoner kronor skulle tilldelas Sveriges Radio AB (SR) och 325 miljoner kronor skulle tilldelas Sveriges Utbildningsradio AB (UR). SR skulle därutöver få ytterligare 5 miljoner kronor. Medlen anvisas från rundradiokontot i Riksgäldskontoret. Riksdagen beslutade även att 530 miljoner kronor skulle överföras från rundradiokontot till det särskilda distributionskontot för finansiering av kostnader för tv-distribution. Vidare beslutades att SVT skulle anvisas 254,4 miljoner kronor och UR 10,9 miljoner kronor från distributionskontot. Samtliga medel har betalats ut till bolagen.

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2011:12 Statens stöd till studieförbunden

Riksrevisionen har granskat regeringens rapport- ering och styrning samt Folkbildningsrådets fördelning, uppföljning, utvärdering och kon- troll av statsbidraget till studieförbunden.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i rege- ringens skrivelse Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden (skr. 2011/12:6). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:KrU2, rskr. 2011/12:132).

109

Skr. 2011/12:101

2.4.18Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag

Tabell 2.73 UO 18 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2:4

Lantmäteriet

489

17

506

17

3,5

477

 

 

 

 

 

 

 

 

1:4

Räntebidrag m.m.

191

 

177

-14

-7,1

441

2:1

Boverket

175

 

170

-6

-3,4

198

 

 

 

 

 

 

 

 

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna

 

 

 

 

 

 

bostad

49

-6

1

-48

-97,4

1

 

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

100

 

-1

-100

-100,7

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

279

 

257

-22

-7,9

431

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

1 282

11

1 110

-172

-13,4

1 559

 

 

 

 

 

 

 

 

I utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplane- ring, bostadsmarknad, byggande och lantmäteri- verksamhet samt konsumentpolitik.

Utfallet uppgick till 1 110 miljoner kronor och var därmed 172 miljoner kronor (13,4 pro- cent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 1:3 Stöd för att underlätta

för enskilda

att

ordna bostad blev

endast

1,3 miljoner

kronor

beroende

att

endast

14 kommuner

beviljades

bidrag

 

för

260 hyresgarantier

 

under 2011.

Anslaget

minskade

med

 

6 miljoner

 

kronor

i

vårändringsbudgeten

eftersom

stödet

inte

efterfrågats i den utsträckning som beräknats.

 

Utfallet på anslaget 1:2 Omstrukturering

av

kommunala bostadsföretag blev minus 1 miljon kronor. Under året redovisades en återbetalning om totalt 2 miljoner kronor under anslaget samtidigt som det endast betalades ut 1 miljon kronor från anslaget.

Under 2011 blev utgifterna för utgiftsområdet

449 miljoner

kronor (28,8 procent) lägre

än

2010.

 

 

 

Utfallet på anlaget

2:4 Lantmäteriet

blev

506 miljoner

kronor,

vilket är 29 miljoner

kronor (6,1 procent) högre än 2010. Anslaget

anvisades

17 miljoner

kronor

i

vårändringsbudgeten

för

att

täcka

omställningskostnaderna

som

uppstod

Lantmäteriets division Metria bolagiserades den 1 maj 2011. Utgifterna för anslaget 1:4 Räntebidrag m.m. blev 177 miljoner kronor, vilket är 264 miljoner kronor (60,0 procent)

lägre än 2010. Stödet i form av räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder och investeringsbidrag för anordnande av hyres- bostäder har gradvis avvecklats och inga utbetalningar beräknas ske efter 2012.

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.74 UO 18 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

Omstrukturering av

 

 

 

kommunala bostads-

 

 

1:2

företag

70

8

 

 

 

 

 

Bidrag till åtgärder mot

 

 

2:2

radon i bostäder

15

14

 

 

 

 

Summa

 

85

22

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 85 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 22 miljoner kronor.

110

Garantier

Tabell 2.75 UO 18 Garantier

Miljoner kronor

Garanti

 

Utestående åtaganden

Garantiram

2011-12-31

 

Kreditgaranti för ny- och

 

 

ombyggnad av bostäder

 

 

inklusive avlösen av

 

 

kommunala borgens-

 

 

åtaganden

10 000

2 208

 

 

 

Kreditgaranti för förvärv av

 

 

bostad

5 000

0,1

Summa

15 000

2 208

 

 

 

En samlad redovisning av statens garanti- åtaganden lämnas i avsnitt 5.1.

Skr. 2011/12:101

Övriga krediter

Tabell 2.76 UO 18 Övriga krediter

Miljoner kronor

 

 

Utnyttjad kredit

Övriga krediter i Riksgäldskontoret

Kredit

2011-12-31

Kredit för infriande av BKNs

 

 

garantier 1)

Obegränsad

0

1 Regeringen har beslutat om en obegränsad kredit med stöd av dåvarande 1 § lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning, numera 5 kap. 1 § budgetlagen (2011:203).

111

Skr. 2011/12:101

2.4.19 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag

Tabell 2.77 UO 19 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

1 516

 

1 452

-63

-4,2

1 386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden

 

 

 

 

 

 

1:3

2007-2013

1 545

 

1 392

-153

-9,9

1 410

1:2

Transportbidrag

449

 

377

-72

-16,1

366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

0

 

1

1

0,0

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

3 510

 

3 222

-288

-8,2

3 179

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av central och regional projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetal- ningar från Europeiska regionala utvecklings- fonden.

Utfallet uppgick till 3 222 miljoner kronor och var därmed 288 miljoner kronor (8,2 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 1:2 Transportbidrag upp- gick till 377 miljoner kronor, vilket är 72 miljoner kronor lägre än anvisat. Transport- bidrag utgör en kompensation till företag i de fyra nordligaste länen för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd för varor m.m. Det lägre utfallet beror delvis på ett fortsatt sämre ekonomiskt läge som påverkar företagens försäljning negativt och som i sin tur bl.a. leder till färre transporter.

År 2011 blev utgifterna för utgiftsområdet 43 miljoner kronor (1 procent) högre än 2010.

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.78 UO 19 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

Regionala tillväxt-

 

 

1:1

åtgärder

2 400

2 083

 

Europeiska regionala

 

 

 

utvecklingsfonden

 

 

1:3

perioden 2007–2013

4 150

3 967

 

 

 

 

Summa

 

6 550

6 050

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 6 550 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 6 050 miljoner kronor.

112

Skr. 2011/12:101

2.4.20 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag

Tabell 2.79 UO 20 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:3

Åtgärder för värdefull natur

830

 

826

-4

-0,4

1 748

1:16

Skydd av värdefull natur

742

 

742

0

0,0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

532

 

656

125

23,5

414

 

 

 

 

 

 

 

 

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

579

 

562

-16

-2,8

359

 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och

 

 

 

 

 

 

2:2

samhällsbyggande: Forskning

502

 

487

-15

-3,0

495

 

 

 

 

 

 

 

 

1:1

Naturvårdsverket

375

 

375

0

-0,1

348

1:2

Miljöövervakning m.m.

295

 

287

-8

-2,8

303

 

 

 

 

 

 

 

 

1:7

Internationellt miljösamarbete

141

16

153

12

8,6

73

 

 

 

 

 

 

 

 

1:15

Hållbara städer

30

 

138

108

360,6

97

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar

228

 

82

-146

-63,8

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

875

 

759

-116

-13,3

1 052

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

5 129

16

5 069

-60

-1,2

5 161

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik, som bl.a. består av natur-, vatten och miljövård, och Miljöforskning vilket främst består av forskning om miljö- och samhällsbyggande vid Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfallet uppgick till 5 069 miljoner kronor och var därmed 60 miljoner kronor (1,2 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden blev 656 miljoner kronor, vilket är 125 miljoner kronor högre än anvisat i statens budget. Det innebär att en del av anslagssparandet från 2010, som uppgick till 334 miljoner kronor, har tagits i anspråk. Anledningen till det höga utfallet är att behovet av saneringsåtgärder är stort och avser projekt som sträcker sig över flera år.

Utfallet för anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete uppgick till 153 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor högre än den ursprungliga budgeten. På ändringsbudget tillfördes anslaget ytterligare 16 miljoner kronor för att betala Sveriges bidrag till det Europeiska vädersatellitsamarbetet, EUMETSAT, där Sverige deltar sedan många år. EUMETSAT går för närvarande in i ett mer operativt skede vad gäller vädersatellitprogrammet i och med att en

ny generation satelliter ska tas i drift. Det innebär att kostnaderna kommer att öka de närmaste åren för att därefter minska.

Utfallet för anslaget 1:15 Hållbara städer blev 138 miljoner kronor, vilket är 108 miljoner kronor högre än anvisat. Det innebär att en del av anslagssparandet från 2010, som uppgick till 235 miljoner kronor, har tagits i anspråk. Anslaget används främst till projekt som syftar till en ökad stadsutveckling.

Utgifterna på anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar blev 82 miljoner kronor, vilket är 146 miljoner kronor lägre än anvisat i budgeten. Statens energimyndighet har sedan 2004 avtal med Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) om utbetalning av medel till bilaterala projekt och multilaterala fonder. 144 miljoner kronor fick användas först efter särskilt beslut av regeringen. Inget särskilt beslut har fattats.

Utfallet för utgiftsområdet blev 93 miljoner kronor (1,8 procent) lägre än 2010.

Det tidigare anslaget 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald omfördelades fr.o.m. budgetåret 2011 till anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur, till det nya anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur, till anslaget 1:12 Åtgärder för Havs- och vattenmiljö och till det nya anslaget 1:17 Havs-

113

Skr. 2011/12:101

och vattenmyndigheten. Satsningen på åtgärder för biologisk mångfald fortsatte på oförändrad nivå under 2011.

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.80 UO 20 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

1:2

Miljöövervakning m.m.

82

37

 

 

 

 

 

Åtgärder för värdefull

 

 

1:3

natur

260

204

 

 

 

 

 

Sanering och

 

 

 

återställning av

 

 

1:4

förorenade områden

1 067

623

 

 

 

 

1:5

Miljöforskning

102

56

 

 

 

 

1:10

Klimatanpassning

40

24

 

Åtgärder för havs- och

 

 

1:12

vattenmiljö

130

149

 

 

 

 

 

Insatser för

 

 

 

internationella

 

 

1:13

klimatinvesteringar

549

450

 

 

 

 

 

Internationellt miljö-

 

 

 

och kärnsäkerhets-

 

 

 

samarbete med

 

 

1:14

Ryssland

25

10

 

 

 

 

1:16

Skydd av värdefull natur

100

9

 

 

 

 

 

Forskningsrådet för

 

 

 

miljö, areella näringar

 

 

 

och samhällsbyggande:

 

 

2:2

Forskning

1 350

866

 

 

 

 

Summa

 

3 705

2 428

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 3 705 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 2 428 miljoner kronor. Beställnings- bemyndigandet för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö fastställdes till 130 miljoner kronor. Redovisade utestående åtaganden uppgår till 149 miljoner kronor, vilket innebär ett överskridande med 19 miljoner kronor.

Riksrevisionens iakttagelser – årlig revision

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten har, avseende dess årsredovisning för 2011, fått en revisions- berättelse med avvikande mening. Revisorn uttalar sig med avvikande mening när det finns väsentliga fel som är genomgripande och års-

redovisningen som helhet därigenom inte ger en rättvisande bild. Som grund för uttalande med avvikande mening anger Riksrevisionen följande.

Havs- och vattenmyndighetens års- redovisning innehåller flera väsentliga felaktig- heter som sammantaget är både väsentliga och av avgörande betydelse för årsredovisningen.

Väsentliga brister:

-Det framgår inte hur de i årsredovisningen redovisade bristerna avseende intern styr- ning och kontroll påverkat års- redovisningen.

-Underlag saknas för ledningens uttalande i årsredovisningen om den interna styr- ningen och kontrollen.

-Havs- och vattenmyndigheten redovisar immateriella tillgångar om 30,3 miljoner kronor, men dokumentation saknas som styrker att dessa tillgångar uppfyller kriterierna för att redovisas som imma- teriell tillgång i balansräkningen.

-Balansposten oförbrukade bidrag i års- redovisningen, angiven till 27,1 miljoner

kronor, är för högt redovisad med 17,6 miljoner kronor. Delar av posten ska avräknas mot upplupna bidragsintäkter och delar av posten utgör skuld till annan myndighet.

-Som framgår av årsredovisningen, på sidan 59, har tilldelad bemyndiganderam över- skridits med 19,3 miljoner kronor.

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2009:21 Vad är Sveriges utsläppsrätter värda? Hanteringen och rapporteringen av Sveriges Kyotoenheter

Riksrevisionen har granskat regeringens förvaltning av Sveriges tilldelade utsläppsutrymme enligt Kyotoprotokollet.

Regeringen har redovisat Sveriges innehav av tilldelat utrymme och uppskattning av ett kommande överskott med anledning av granskningsrapporten i Årsredovisning för staten 2010 (skr. 2010/11:101, s. 261).

Ärendet bereds inom Regeringskansliet.

114

RiR 2011:8 Klimatinsatser utomlands – statens köp av utsläppskrediter

Riksrevisionen har granskat statens klimatinsatser utomlands.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens granskning av klimatinsatser utomlands - statens inköp av utsläppskrediter (skr. 2010/11:157) och i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 20 avsnitt 3.8). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:MJU1, rskr. 2011/12:99).

RiR 2011:10 Biodrivmedel för bättre klimat – Hur används skattebefrielsen?

Riksrevisionen har granskat i vilken utsträckning och till vilka kostnader skattebefrielsen av biodrivmedel bidrar till att uppnå klimatmålen.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport

Skr. 2011/12:101

om skattebefrielse för biodrivmedel (skr. 2010/11:162). Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:SkU5, rskr. 2011/12:138).

RiR 2011:29 Miljökrav i offentlig upphandling

– är styrningen mot klimatmålet effektiv?

Riksrevisionen har granskat om regeringen och berörda myndigheter använder styrmedlet miljökrav i offentlig upphandling på ett effektivt sätt så att det bidrar till etappmålet för år 2020 för det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Ärendet bereds inom Regeringskansliet. Regeringen kommer att återkomma till riksdagen senast den 20 april 2012 med en särskild skrivelse om de eventuella åtgärder som regeringen avser att vidta med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.

115

Skr. 2011/12:101

2.4.21 Utgiftsområde 21 Energi

Anslagsutfall

Tabell 2.81 UO 21 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:5

Energiforskning

1 316

 

1 174

-142

-10,8

1 062

 

 

 

 

 

 

 

 

1:12

Energieffektiviseringsprogram

270

 

276

6

2,2

210

 

 

 

 

 

 

 

 

1:1

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

238

 

240

2

0,8

231

1:11

Elberedskap

250

 

236

-14

-5,6

235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöd för konvertering från direktverkande elvärme

 

 

 

 

 

 

1:8 2010

m.m.

 

 

210

210

0,0

128

1:3

Insatser för uthållig energianvändning

120

 

134

14

11,5

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energimarknadsinspektionen:

 

 

 

 

 

 

1:9

Förvaltningskostnader

90

14

93

2

2,6

87

1:10

Energiteknik

122

 

72

-50

-40,9

108

 

 

 

 

 

 

 

 

1:7

Planeringsstöd för vindkraft m.m.

20

 

41

21

105,4

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

444

 

443

-2

-0,4

506

Summa

 

2 870

14

2 918

48

1,7

2 704

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrens- kraft och försörjningstrygghet, vilket hanteras av Statens energimyndighet, Energimarknads- inspektionen och affärsverket Svenska kraftnät.

Utfallet uppgick till 2 918 miljoner kronor och var därmed 48 miljoner kronor (1,7 procent) högre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 1:5 Energiforskning blev 1 174 miljoner kronor, vilket är 142 miljoner kronor lägre än anvisat. Det beror främst på att flera av projekten inom satsningen på stora anläggningar dragit ut på tiden på grund av statsstöds- och miljöprövningar. Dessa projekt är långsiktiga och tar tid att starta. Satsningen på stora anläggningar handlar exempelvis om framställning av biodrivmedel och biogas samt stöd till elbilar och vågkraft.

Utgifterna på det under 2010 uppförda anslaget 1:8 Stöd för konvertering från direkt- verkande elvärme m.m. uppgick till 210 miljoner kronor. Anslagssparandet från 2010 uppgick till totalt 603 miljoner kronor.

För anslaget 1:3 Insatser för uthållig energi- användning blev utfallet 14 miljoner kronor högre än anvisat. Anslaget hade ett ingående anslagssparande på 64 miljoner kronor som har använts till exempelvis insatser för

energieffektivisering i industri och byggnader samt för stöd till kommuner.

På anslaget 1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m. blev utfallet 41 miljoner kronor, vilket var mer än dubbelt så högt som anvisade medel. An-

slaget hade

ett ingående

anslagssparande på

52 miljoner

kronor.

Utfallet

för

anslaget

1:9 Energimarknadsinspektionen:

 

 

Förvaltningskostnader

blev

2 miljoner

kronor

högre än anvisat. I vårändringsbudgeten an- visades ytterligare 14 miljoner kronor till Energimarknadsinspektionen med anledning av att myndigheten ansökt om tvångsförvaltning och tvångsinlösen av elnätsverksamheten i Ekfors kraft AB.

Utgifterna på anslaget 1:10 Energiteknik blev 72 miljoner kronor mot anvisade 122 miljoner kronor. Det lägre utfallet beror på förskjutning av utbetalningar inom stödet till biogas och andra förnybara gaser. Denna form av investe- ringsstöd ska främja en effektiv och utökad pro- duktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser. Det tar tid för den här typen av projekt att komma igång och utbe- talningar kan inte ske förrän projekten har slut-

förts. Utgifterna för utgiftsområdet

blev

214 miljoner kronor (7,9 procent) högre

än

2010.

Utfallet för anslaget 1:5 Energiforskning ökade med 112 miljoner kronor. Det beror främst på

116

en större utbetalning till biogasprojektet GoBi- Gas vid Göteborg energi vilket ryms inom sats- ningen på stora anläggningar. Anslaget avser stöd till forskning, utveckling och innovation inom energiområdet.

Utgifterna på det under 2010 uppförda ansla- get 1:8 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. blev 83 miljoner kronor högre än 2010. Det beror bl.a. på att utbetalningar till några större projekt gjordes under 2011. Stödet har upphört och de stödberättigade arbetena ska ha slutförts senast den 31 december 2010. De sista utbetalningarna kommer att ske under 2012.

Utfallet för anslaget 1:12 Energieffektivise- ringsprogram ökade med 66 miljoner kronor. Anslaget är ett femårigt program för energief- fektivisering under åren 2010–2014. Det används för förstärkt regionalt och lokalt energi- och klimatarbete och energieffektivisering i kommu- ner och landsting. Ökningen av anslagsutfallet 2011 medför att utbetalningarna nu är i nivå med anvisade medel.

Skr. 2011/12:101

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 5 623 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 3 300 miljoner kronor. Avvikelsen mellan utfall och beslutat bemyndigande avseende energiforskning förklaras av att avtalslängder och avtalsbelopp inte ökade i den omfattning som var planerat. Avvikelsen förklaras även av att infriade åtaganden blev större än beräknat under 2011.

Utlåning

Tabell 2.83 UO 21 Utlåning

Miljoner kronor

Utlåning

Låneram

Lån 2011-12-31

Delägarlån till bolag i vilka

 

 

Svenska Kraftnät förvaltar statens

 

 

aktier

300

0

Låneramen inom utgiftsområdet uppgår till 300 miljoner kronor. Den har inte behövt utnyttjas.

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.82 UO 21 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

Regionala och lokala

 

 

 

insatser för energi-

 

 

1:2

effektivisering m.m.

140

106

 

 

 

 

 

Insatser för uthållig

 

 

1:3

energianvändning

100

54

 

 

 

 

 

Stöd för marknads-

 

 

 

introduktion av vind-

 

 

1:4

kraft

140

53

1:5

Energiforskning

4 278

2 171

 

 

 

 

1:10

Energiteknik

135

132

 

 

 

 

1:11

Elberedskap

330

327

 

 

 

 

 

Energieffektiviserings-

 

 

1:12

program

500

456

Summa

 

5 623

3 300

 

 

 

 

Inomstatliga lån

Tabell 2.84 UO 21 Inomstatliga lån

Miljoner kronor

Inomstatliga lån

Låneram

Lån 2011-12-31

Svenska kraftnäts lån i och utanför

 

 

Riksgäldskontoret

5 000

2 131

 

 

 

Inom utgiftsområdet har en låneram beslutats om 5 000 miljoner kronor för Svenska Kraftnät. Utestående lån vid utgången av 2011 var 2 131 miljoner kronor.

117

Skr. 2011/12:101

2.4.22 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag

Tabell 2.85 UO 22 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:1

Väghållning

20 702

 

19 361

-1 342

-6,5

20 250

 

 

 

 

 

 

 

 

1:2

Banhållning

12 825

 

13 475

650

5,1

15 041

 

 

 

 

 

 

 

 

1:12

Transportstyrelsen

2 258

 

1 889

-369

-16,3

533

1:3

Trafikverket

1 532

 

1 416

-116

-7,5

1 124

 

 

 

 

 

 

 

 

1:7

Trafikavtal

831

 

771

-60

-7,2

819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från EU-budgeten finansierade stöd till

 

 

 

 

 

 

1:10

Transeuropeiska nätverk

349

 

490

141

40,5

536

 

 

 

 

 

 

 

 

1:11

Trängselskatt i Stockholm

833

 

425

-407

-48,9

262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsäker och tillgänglig elektronisk

 

 

 

 

 

 

2:5

kommunikation

120

 

185

65

54,2

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål

 

 

 

 

 

 

1:4

m.m.

143

 

143

0

0,0

143

 

Övriga anslag

532

 

554

21

4,0

963

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

40 125

 

38 710

-1 415

-3,5

39 784

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfallet uppgick till 38 710 miljoner kronor och var därmed 1 415 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 1:1 Väghållning uppgick till 19 361 miljoner kronor, vilket är 1 342 miljoner kronor lägre än anvisat i statens budget. Det lägre utfallet beror på förseningar i såväl investeringar som drift och underhåll. Detta beror på tidsförskjutningar i ett antal investeringsprojekt, t.ex. BanaVäg i Väst, Motala-Mjölby och projektet E4 i Sundsvall.

Utfallet för anslaget 1:2 Banhållning uppgick till 13 475 miljoner kronor, vilket är 650 miljoner kronor högre än anvisat. Det högre utfallet beror på att utgifterna för drift, underhåll och trafikledning blev högre än vad som beräknades i statens budget, vilket var i enlighet med den inriktning som regering redovisade i 2011 års ekonomiska vårproposition om att ett utrymme skulle skapas om 800 miljoner kronor för att säkerställa järnvägsnätets funktionssätt (prop. 2010/11:100 avsnitt 2.8).

Utfallet för anslaget 1:12 Transportstyrelsen uppgick till 1 889 miljoner kronor, vilket är 369 miljoner kronor lägre än anvisat. Det lägre utfallet beror främst på att det ackumulerade

underskottet vid övergången till brutto- redovisning 2011 endast uppgick till 29 miljoner kronor, vilket var 128 miljoner kronor lägre än beräknat. Vidare beräknades felaktigt anslagsmedel för verksamhet hänförlig till den s.k. undervägsavgiften om 144 miljoner kronor. Denna verksamhet ska dock alltjämt finansieras med avgifter och således inte redovisas mot budgetens anslag och inkomsttitlar.

Utfallet för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm uppgick till 425 miljoner kronor, vilket är 407 miljoner kronor lägre än anvisat. Detta med anledning av att beräkningen av anslagsmedel bestäms av hur stort överskott som genereras från trängselskatten och inte av storleken på de årliga investeringarna. Medel för väginvesteringar som inte har utnyttjats överförs som anslagssparande till kommande år.

På anslaget 1:10 Från EU-budgeten finan- sierade stöd till Transeuropeiska nätverk blev utfallet 490 miljoner kronor, vilket var 141 miljoner kronor mer än anvisade medel. Anslaget hade ett ingående anslagssparande på

314 miljoner kronor.

 

 

På anslaget 2:5 Driftsäker

och

tillgänglig

elektronisk

kommunikation

blev

utfallet

185 miljoner

kronor, vilket

var 65 miljoner

kronor mer än anvisade medel. Anslaget hade ett ingående anslagssparande på 82 miljoner kronor.

118

Skr. 2011/12:101

År 2011 blev utgifterna för utgiftsområdet 1 074 miljoner kronor (2,7 procent) lägre än 2010. Utgifterna för anslaget 1:2 Banhållning minskade med 1 566 miljoner kronor. Minskningen beror bl.a. på att det under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende villkorat aktieägartillskott till SVEDAB

eller kapitaltäckningsgaranti

till

Arlandabanan

Infrastructure

AB.

Utgifterna

för anslaget

1:1 Väghållning

har

minskat

med

889 miljoner

kronor jämfört med föregående år. Det beror på lägre utgifter för drift och underhåll. Utgifterna för anslaget 1:12 Transportstyrelsen har i stället ökat med 1 356 miljoner kronor, vilket beror på att avgiftsintäkter från offentligrättslig verksamhet i huvudsak bruttoredovisas på budgeten från 2011.

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.86 UO 22 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

1:1

Väghållning

41 200

33 627

1:2

Banhållning

80 000

68 531

 

 

 

 

1:7

Trafikavtal

3 500

2 289

 

 

 

 

 

Ersättning för särskilda

 

 

 

tjänster till

 

 

2:2

funktionshindrade

220

133

 

 

 

 

 

Driftsäker och tillgänglig

 

 

2:5

elektronisk kommunikation

95

90

 

 

 

 

Summa

 

125 015

104 670

 

 

 

 

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 125 015 miljoner kronor. De utestående åtagandena uppgår till 104 670 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen mellan bemyndigande och utestående åtagande avseende väghållning och banhållning är tidsförskjutningar i investeringsprojekt, lägre räntenivå än beräknat och att framtida räntekostnader för kommande upplåning inte längre räknas in i bemyndiganderamen.

Utlåning

Tabell 2.87 UO 22 Utlåning

Miljoner kronor

Utlåning

Låneram

Lån 2011-12-31

A-train AB1

1 000

1 000

Botniabanan AB för fortsatt

18 000

16 237

utbyggnad av Botniabanan

 

 

SVEDAB AB2

5 200

4 961

Swedavia AB3

3 240

1 608

Summa

26 674

23 806

1prop. 1993/94:213, bet. 1993/94:TU36, rskr. 1993/94:436

2prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117. Låneramen för Svedab AB är 3 361 miljoner kronor exklusive kapitaltjänstkostnader och mervärdesskatt.

3prop 2009/10:16, bet 2009/10:TU7, rskr. 2009/10:114.

Inom utgiftsområdet har låneramar för utlåning

beslutats

om

24 674 miljoner

kronor.

Utestående

lån

vid utgången av

2011 var

23 806 miljoner kronor.

 

Lånet till

Svensk-Danska Broförbindelsen

SVEDAB AB, får enligt riksdagens beslut uppgå till 3 361 miljoner kronor i 2009 års priser och därutöver mervärdesskatt och s.k. kapitaltjänst- kostnader (ränta). Låneskulden uppgår per den 31 december 2011 till 4 961 miljoner kronor. Enligt de beräkningar som SVEDAB AB lämnat uppgår mervärdesskatten till 231 miljoner kronor och räntan till 1 513 miljoner kronor i löpande priser fram till den 31 december 2011. Utnyttjad ram exklusive dessa poster är därmed 3 230 miljoner kronor i löpande priser, vilket således ligger inom låneramen.

När Swedavia AB bildades 2010 tog bolaget över Luftfartsverkets infrastrukturlån om 3 240 miljoner kronor. Under 2010 amorterades 927 miljoner kronor och under 2011 har 705 miljoner kronor amorterats. Återstående del förväntas återbetalas under de kommande två åren.

119

Skr. 2011/12:101

Garantier

Tabell 2.88 UO 22 Garantier

Miljoner kronor

 

Utestående

 

 

åtaganden

Garanti

Garantiram

2011-12-31

Kreditgaranti, Öresunds-

 

 

brokonsortiets upplåning1

Obegränsad

22 282

Statens Bostadslåne-

 

 

aktiebolag (SBAB)2

10 000

0

Kapitaltäckningsgaranti

 

 

Arlandabanan

 

 

Infrastructure AB3

Kapitaltäckningsgaranti

 

 

Svensk-Danska

 

 

Broförbindelsen, SVEDAB AB4

Pensionsgaranti (inkl.

 

 

efterborgen), Posten AB (inkl.

 

 

Posten Logistik AB, Posten

 

 

Meddelande AB)5

Obegränsad

6 327

Summa

 

28 609

1prop. 1990/91:158, bet. 1990/91:TU31, rskr. 1990/91:379

2prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU2, rskr. 2001/02:129. Garantins löptid var 10 år och den upphörde under 2011.

3prop. 1995/96:65, bet. 1995/96:TU5, rskr. 1995/96:97

4prop. 1992/93:100 bil.7, bet. 1994/95:TU2, rskr. 1994/95:50

5I samband med bolagisering av statliga affärsverk beslutade riksdagen om

statliga borgen för överlåtna pensionsåtaganden (prop. 1991/92:150, bet. 1991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350). Utfallet avser pensionsskulden per den 31/12 2010.

En samlad redovisning av statens garantiåtaganden lämnas i avsnitt 5.1.

Inomstatliga lån

Tabell 2.89 UO 22 Inomstatliga lån

Miljoner kronor

Inomstatliga lån

Låneram

Lån 2011-12-31

Prioriterade vägprojekt m.m.

7 600

6 486

 

 

 

Prioriterade järnvägsprojekt m.m.

12 948

12 400

 

 

 

Sjöfartsverkets lång- och kortfristiga

 

 

lån i eller utanför Riksgäldskontoret

335

0

 

 

 

Luftfartsverkets lån i och utanför

 

 

Riksgäldskontoret

1 500

0

 

 

 

Statens järnvägars långfristiga lån

 

 

inkl. finansiell leasing

6 500

4 634

 

 

 

Summa

28 883

23 520

Inom utgiftsområdet har låneramar för beslutats om 28 883 miljoner kronor. Utestående lån vid utgången av 2011 var 23 520 miljoner kronor.

Riksrevisionens iakttagelser – effektivitetsrevision

RiR 2009:16 Underhåll av belagda vägar

Riksrevisionen har granskat Vägverkets underlag för bedömning av underhållsbehov.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i Årsredovisning för staten 2010 (skr. 2010/11:101, s. 260).

Regeringen har därefter genomfört en större samlad genomlysning av underhållet av vägar och järnvägar. Med utgångspunkt i denna genomlysning beslutade regeringen den 9 februari 2012 om ett uppdrag till Trafikverket att införa ett gemensamt styrramverk för drift och underhåll av väg och järnväg (dnr N2012/699).

Regeringen bedömer att granskningen inte föranleder några ytterligare åtgärder från regeringens sida. Rapporten anses därmed vara slutbehandlad.

RiR 2010:16 Underhåll av järnväg

Riksrevisionen har genomfört en granskning av Banverkets underlag för underhållsåtgärder på medellång och lång sikt.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i Årsredovisning för staten 2010 (skr. 2010/11:101, s. 264).

Regeringen har därefter genomfört en större samlad genomlysning av underhållet av vägar och järnvägar. Med utgångspunkt i denna genomlysning beslutade regeringen den 9 februari 2012 om ett uppdrag till Trafikverket att införa ett gemensamt styrramverk för drift och underhåll av väg och järnväg (dnr N2012/699).

Regeringen bedömer att granskningen inte föranleder några ytterligare åtgärder från regeringens sida. Rapporten anses därmed vara slutbehandlad.

RiR 2010:25 Kostnadskontroll i stora väginvesteringar

Riksrevisionen har granskat kostnadskontrollen i Trafikverkets stora väginvesteringar.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i Årsredovisning för staten 2010 (skr. 2010/11:101, s. 268).

Regeringen beslutade under hösten 2008 att ge dåvarande Banverket och Vägverket i uppdrag att införa en ny modell för styrning och uppföljning av stora infrastrukturinvesteringar (dnr N2007/2696, N2008/5663). Regeringen konstaterade i mars 2010 i beslutet om att fast- ställa den nationella planen för utveckling av

120

transportsystemet 2010–2021 (dnr N2009/6374 m.fl.) att åtgärdsförslagen i regeringsuppdraget har implementerats i dåvarande Vägverket och nuvarande Trafikverket. Regeringen har därefter följt frågan noga och bedömer att den dialog som förs och de underlag som levereras angå- ende stora väginvesteringar är ändamålsenliga.

Regeringen har vidare utvecklat åter- rapporteringen till riksdagen inom det aktuella området i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 22 avsnitt 3.5.4).

Regeringen bedömer att granskningen inte föranleder några ytterligare åtgärder från regeringens sida. Rapporten anses därmed vara slutbehandlad.

2010:27 Förvaltningen av samhällsekonomiska metoder inom infrastrukturområdet

Riksrevisionen har granskat förvaltning av samhällsekonomiska metoder inom infrastrukturområdet.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i Års- redovisningen för staten 2010 (skr. 2010/11:101, s. 269) och i budgetpropositionen för 2012 (prop 2011/12:1 utg.omr. 22 avsnitt 3.6).

Regeringen har den 12 maj 2011 beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att redovisa arbetet med utveckling och förvaltning av metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser (dnr N2011/3170). Trafikverket rapporterade upp- draget den 1 oktober 2011. Regeringen har vidare den 12 maj 2011 gett Trafikanalys i upp- drag genom att årligen följa och analysera arbetet och rapportera till regeringen (dnr N2011/3224).

Ärendet bereds inom Regeringskansliet.

RiR 2011:4 IT inom statsförvaltningen – har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing bidrar till en ökad effektivitet?

Riksrevisionen har granskat om myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing av IT-verksamhet bidrar till en ökad effektivitet.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten regeringens skrivelse i Riksrevisionens gransk- ning av IT inom statsförvaltningen och statliga IT-projekt (skr. 2010/11:138).

Ärendet bereds inom Regeringskansliet.

Skr. 2011/12:101

RiR 2011:5 Statliga IT-projekt som överskrider budget

Riksrevisionen har granskat om det är vanligt att statliga IT-utvecklingsprojekt överskrider sin budget.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens granskning av IT inom statsförvaltningen och statliga IT- projekt (skr. 2010/11:138).

Granskningsrapporten är därmed slutbe- handlad.

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna (bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2010/11:106).

2011:6 Kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar?

Riksrevisionen har granskat kostnadskontrollen i Trafikverkets stora järnvägsinvesteringar.

Regeringen beslutade 2008 att ge dåvarande Banverket och Vägverket i uppdrag att införa en ny modell för styrning och uppföljning av stora infrastrukturinvesteringar (dnr N2007/2696, N2008/5663). Regeringen konstaterade i mars 2010 i beslutet om att fastställa den nationella planen för utveckling av transportsystemet 2010–2021 (dnr N2009/6374 m.fl.) att åtgärds- förslagen i regeringsuppdraget har implemen- terats i dåvarande Banverket och nuvarande Trafikverket. Regeringen bedömer att den nya styrmodellen har utvecklats vidare inom Trafik- verket. Regeringen bedömer också att den dialog som förs och de underlag som levereras angående stora järnvägsinvesteringar är ändamålsenliga.

Regeringen följer noggrant Trafikverkets utveckling för att åtgärda de historiska bristerna i dokumentation, analys och verifiering av kost- nadsökningar. Trafikverket påtalar att utvecklingsarbete har påbörjats.

Regeringen välkomnar att Trafikverket, i enlighet med Riksrevisionens iakttagelser, avser utveckla användningen av branschindex (ban- index) så att dess sammansättning uppdateras regelbundet och att det speglar den sanna pris- utvecklingen. Kritiken består i att den verkliga kostnadsutvecklingen inte syns i Trafikverkets redovisningar.

Regeringen har vidare utvecklat åter- rapporteringen till riksdagen inom det aktuella området i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 22 avsnitt 3.5.4).

121

Skr. 2011/12:101

Regeringen bedömer att granskningen inte föranleder några ytterligare åtgärder från regeringens sida. Rapporten anses därmed vara slutbehandlad.

2011:7 Trafikverkens produktivitet – hur mycket infrastruktur får man för pengarna?

Riksrevisionen har granskat om Vägverkets och Banverkets redovisning av produktiviteten 1991– 2009 för verksamheter inom väg- och banhållning har skett i enlighet med rimliga krav och förväntningar. Även regeringens rapportering till riksdagen och krav gentemot verken har granskats.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens granskning av trafikverkens produktivitet (skr. 2010/11:141).

Ärendet bereds inom Regeringskansliet.

2011:22 Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten – hur har det blivit och vad har det kostat?

Riksrevisionen har granskat om Botniabanans ändamål nåtts och kostnaderna för detta.

Regeringen har redovisat vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i Riksrevisionens granskning av Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten (skr. 2011/12:20).

Ett utvecklingsarbete har vidare lett till en ny styrmodell för bättre styrning och uppföljning

av Trafikverkets stora infrastrukturinvesteringar och regeringen avser att utveckla återrapporteringen till riksdagen. Regeringen har tillsatt Produktivitetskommittén (dnr N2009:10) och gett Statskontoret i uppdrag att föreslå mått och mätmetoder för att bl.a. följa produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen (dnr N2009/7452). Vidare har regeringen under våren 2012 lämnat en proposition om nya planeringsformer för transportinfrastruktur (prop. 2011/12:188). Riksdagen kommer att behandla propositionen under 2012.

Granskningsrapporten är därmed slutbehandlad.

2011:28 Medfinansiering av statlig infrastruktur

Riksrevisionen har granskat den medfinansieringssatsning som genomfördes i samband med den senaste åtgärdsplaneringen för transportinfrastrukturen och de senaste årens förskotteringsärenden.

Regeringen har redovisat sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i granskningsrapporten i regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om medfinansiering av statlig infrastruktur (skr. 2011/12:139). Med de åtgärder som redovisas i skrivelsen anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.

122

Skr. 2011/12:101

2.4.23 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag

Tabell 2.90 UO 23 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:11

Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

6 599

0

6 348

-251

-3,8

7 119

 

 

 

 

 

 

 

 

1:23

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 381

-6

2 991

-390

-11,5

3 018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för

 

 

 

 

 

 

1:24

landsbygdens miljö och struktur

3 243

0

2 535

-708

-21,8

2 377

 

 

 

 

 

 

 

 

1:2

Insatser för skogsbruket

223

0

261

38

17,2

372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention och exportbidrag för

342

0

195

-147

-43,0

471

1:12

jordbruksprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:7

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

124

48

162

38

30,2

217

 

 

 

 

 

 

 

 

1:21

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

103

-3

87

-17

-16,3

52

 

Övriga anslag

3 851

-15

3 793

-58

-1,5

3 821

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

17 867

25

16 372

-1 495

-8,4

17 447

Utgiftsområdet omfattar bl.a. verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och rennäring samt samefrågor.

Utfallet uppgick till 16 372 miljoner kronor och var därmed 1 495 miljoner kronor (8,4 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. blev 6 348 miljoner kronor, vilket är 251 miljoner kronor (3,8 procent) lägre än anvisat i statens budget. Orsaken är i huvudsak att delar av gårdsstödet betalats ut först 2012.

Utgifterna under anslagen 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur blev 390 miljoner kronor (11,5 procent) lägre än vad som anvisats i statens budget. Skillnaden mellan budget och utfall avser Landsbygdsprogrammet 2007–2013.

Utfallet för anslaget 1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och

struktur blev

2 535 miljoner

kronor. Det

är

708 miljoner

kronor lägre

(21,8 procent)

än

anvisat i statens budget. Orsaken är att alla kostnader som avser 2011 ännu inte har reglerats. Det avser främst kostnader som rör Landsbygdsnätverket och kommer att belasta anslaget 2012.

Utfallet

för

anslaget

1:2 Insatser

för

skogsbruket

blev

261 miljoner

kronor, vilket

är

38 miljoner kronor (17,2 procent) högre än vad som anvisades i statens budget. Det är kostnader

för biotopskydd och naturvårdsavtal som blev högre än beräknat. Anslaget hade ett ingående

anslagssparande på 60 miljoner kronor.

 

Utgifterna

under

anslaget 1:12 Intervention

och exportbidrag för

jordbruksprodukter

blev

147 miljoner

kronor

(43 procent) lägre

än

anvisat i statens budget. Orsaken är att mängden exportbidrag och volymen varor i offentlig lagring minskade.

Utfallet för anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar blev 30,2 procent högre än de anvisade medlen i statens budget. På grund av flera utbrott av zoonoser (sjukdom eller smitta som naturligt kan spridas mellan djur och människa) och epizootier (allvarlig djursjukdom som har eller kan misstänkas få stor utbredning) har anslaget anvisats 48 miljoner kronor på ändringsbudget.

Jämfört med 2010 minskade utgifterna inom utgiftsområdet med 1 076 miljoner kronor (6,2 procent).

123

Skr. 2011/12:101

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.91 UO 23 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

1:2

Insatser för skogsbruket

85

27

 

 

 

 

 

Bekämpande av smitt-

 

 

 

samma husdjurssjuk-

 

 

1:7

domar

3

1

 

 

 

 

 

Gårdsstöd och djur-

 

 

1:11

bidrag m.m.

230

94

 

Intervention och export-

 

 

 

bidrag för jordbruks-

 

 

1:12

produkter

150

80

 

 

 

 

 

Strukturstöd till fisket

 

 

1:15

m.m.

32

26

 

 

 

 

 

Från EG-budgeten

 

 

 

finansierat strukturstöd

 

 

1:16

till fisket m.m.

98

98

 

 

 

 

 

Konkurrenskraftig

 

 

1:21

livsmedelssektor

4

2

 

 

 

 

 

Åtgärder för

 

 

 

landsbygdens miljö och

 

 

1:23

struktur

4 605

4 151

 

 

 

 

 

Från EG-budgeten

 

 

 

finansierade åtgärder

 

 

 

för landsbygdens miljö

 

 

1:24

och struktur

4 903

4 350

 

 

 

 

 

Främjande av

 

 

1:28

rennäringen m.m.

8

1

 

 

 

 

 

Forskningsrådet för

 

 

 

miljö, areella näringar

 

 

 

och samhällsbyggande:

 

 

 

Forskning och sam-

 

 

1:30

finansierad forskning

1 200

586

 

 

 

 

Summa

 

11 317

9 416

 

 

 

 

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 11 317 miljoner kronor. De utestående åtagandena är 9 416 miljoner kronor.

Garantier

Tabell 2.92 UO 23 Garantier

Miljoner kronor

 

 

Utestående

 

 

Åtaganden

Garanti

Garantiram

2011-12-31

Programgarantier

 

10

 

 

 

Utestående programgarantier är utfärdade mellan 1974 och 2001 och avser främst garantier inom jordbruk, men även glesbygd, rennäring och trädgård.

124

Skr. 2011/12:101

2.4.24 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag

Tabell 2.93 UO 24 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

 

Verket för innovationssystem: Forskning och

 

 

 

 

 

 

1:2

utveckling

1 938

 

1 932

-6

-0,3

1 877

 

 

 

 

 

 

 

 

1:5

Näringslivsutveckling m.m.

641

-3

513

-128

-20,0

567

 

 

 

 

 

 

 

 

1:25

Avgifter till internationella organisationer

443

 

443

-19

0,0

0

1.4

Tillväxtverket

359

 

367

8

2,23

367

 

 

 

 

 

 

 

 

1:15

Rymdverksamhet

258

1

274

16

6,1

668

 

 

 

 

 

 

 

 

2:3

Exportfrämjande verksamhet

194

22

224

30

15,6

204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verket för innovationssystem: Förvaltnings-

 

 

 

 

 

 

1:1

kostnader

143

 

147

4

2,6

138

1:7

Turistfrämjande

140

 

140

0

0,0

150

 

 

 

 

 

 

 

 

1:17

Konkurrensverket

128

 

130

2

1,4

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till kommersialisering av kunskap och

 

 

 

 

 

 

1:24

innovation m m.

110

 

110

0

0,0

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader för omstrukturering och genomlysning

 

 

 

 

 

 

1:20

av statligt ägda företag m.m.

43

 

18

-25

-58,6

34

 

 

 

 

 

 

 

 

1:23

Finansiering av rättegångskostnader

10

 

0

-10

-98,2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1:21

Kapitalinsatser i statliga bolag

1

 

0

-1

0,0

3 063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

1 066

7

1 071

5

0,5

1 259

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

5 474

26

5 368

-105

-1,9

8 501

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik samt utrikeshandel, handels- och investerings- främjande.

Utfallet uppgick till 5 368 miljoner kronor och var därmed 105 miljoner kronor (1,9 pro- cent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utgifterna för anslaget 1:5 Näringslivsut- veckling uppgick till 513 miljoner kronor, vilket är 128 miljoner kronor lägre än anvisat i statens budget. Anslaget används för näringslivs- främjande åtgärder och till tjänsten Nystarts- kontoret.

År 2011 blev utgifterna för utgiftsområdet 3 133 miljoner kronor (36,9 procent) lägre än 2010. Jämfört med 2010 har utgifterna för anslaget 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag minskat med 3 063 miljoner kronor. Minsk- ningen beror på att några kapitalinsatser inte har gjorts under 2011 medan två sådana genomfördes under 2010 (SAS AB och Inlandsinnovation AB). Utgifterna för det under 2011 nya anslaget 1:25 Avgifter till internationella organisationer blev 443 miljoner kronor. År 2010 ingick motsvarande utgifter under anslaget 1:15 Rymdverksamhet.

125

Skr. 2011/12:101

Beställningsbemyndiganden

Tabell 2.94 UO 24 Beställningsbemyndiganden

Miljoner kronor

 

 

 

Utestående

 

 

Beställnings-

åtaganden

Anslag

Anslagsnamn

bemyndigande

2011-12-31

 

Verket för

 

 

 

innovationssystem:

 

 

1:2

Forskning och utveckling

2 000

1 554

 

 

 

 

 

Näringslivsutveckling

 

 

1:5

m.m.

600

379

 

 

 

 

 

Sveriges geologiska

 

 

 

undersökning: Geologisk

 

 

 

undersökningsverksam-

 

 

1:8

het m.m.

6

1

 

Sveriges geologiska

 

 

 

undersökning: Geo-

 

 

1:9

vetenskaplig forskning

9

4

 

 

 

 

1:15

Rymdverksamhet

340

262

 

Avgifter till

 

 

 

internationella

 

 

1:25

organisationer

1 600

1 477

 

 

 

 

Summa

 

4 555

3 677

Inom utgiftsområdet har beställnings- bemyndiganden beslutats om 4 555 miljoner kronor. De utestående åtagandena är 3 677 miljoner kronor.

Utlåning

Tabell 2.95 UO 24 Utlåning

Miljoner kronor

Utlåning

Låneram

Lån 2011-12-31

AB Svensk Exportkredit

100 000

0

 

 

 

Civila flygutvecklingsprojekt 1

1 110

456

Summa

101 110

456

1 prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU11.

Inom utgiftsområdet har låneramar för utlåning

beslutats

om

101 110 miljoner

kronor.

Utestående lån vid utgången av

2011 var

456 miljoner kronor.

 

Garantier

Tabell 2.96 UO 24 Garantier

Miljoner kronor

 

 

Utestående

 

 

åtaganden

Garanti

Garantiram

2011-12-31

Exportkreditgarantier

500 000

208 302

 

 

 

Investeringsgarantier

10 000

2 096

 

 

 

Kreditgaranti, till företag i

 

 

fordonsklustret för lån i

 

 

Europeiska investeringsbanken

20 000

1 700

 

 

 

Grundfondsförbindelse Svenska

 

 

skeppshypotekskassan1

350

350

Grundfondsförbindelse Fonden för

 

 

den mindre skeppsfarten2

55

55

Pensionsgaranti (endast

 

 

efterborgen), Sveaskog AB

Obegränsad

620

 

 

 

Pensionsgaranti (endast efter-

 

 

borgen), Vattenfall AB

Obegränsad

471

 

 

 

Pensionsgaranti (inkl efter-

 

 

borgen), Nordea AB (f.d Postgirot)

Obegränsad

332

 

 

 

Pensionsgaranti (endast efter-

 

 

borgen), Svenska Skogsplantor

Obegränsad

25

 

 

 

Pensionsgaranti, SP Sveriges

 

 

Tekniska Forskningsinstitut

Obegränsad

20

 

 

 

Pensionsgaranti (endast efter-

 

 

borgen), Teracom

Obegränsad

8

 

 

 

Pensionsgaranti, Svensk Maskin-

 

 

provning AB

Obegränsad

5

 

 

 

Summa

 

213 579

1Lagen (1980:1097) om svenska skeppshypotekskassan

2prop. 2003/04:128, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273

Anm.: I samband med bolagisering av statliga affärsverk beslutade riksdagen om statliga borgen för överlåtna pensionsåtaganden (prop. 1991/92:150, bet. 1991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350). Utfallet avser pensionsskulden per den 31/12 2010.

En samlad redovisning av statens garanti- åtaganden lämnas i avsnitt 5.1.

Riksdagen har för 2011 bemyndigat regeringen att besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgälds- kontoret för skadeutbetalningar. Vidare har regeringen beslutat om en obegränsad kredit för Riksgäldskontorets garantiverksamhet (ordinarie garantireserv) med stöd av dåvarande 1 § lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuld- förvaltning, numera femte kapitlet 1 § budgetlagen (2011:203).

126

Skr. 2011/12:101

2.4.25 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag

Tabell 2.97 UO 25 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

85 003

 

85 003

0

0,0

72 749

1:2

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

3 017

 

3 015

-3

-0,1

2 933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till organisationer inom det kommunal-

 

 

 

 

 

 

1.3

ekonomiska området

4

 

4

0

0,0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner

 

 

 

 

 

 

48:2 (2006)

och landsting

0

 

1

1

0,0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

88 025

 

88 023

-1

0,0

75 691

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar merparten av statens bidrag till kommuner och landsting.

Utfallet uppgick till 88 023 miljoner kronor och var därmed 1,3 miljoner kronor lägre än vad som anvisades i statens budget.

Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning syftar till att ge kommuner och landsting goda och likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Av de anvisade medlen avsåg ungefär 61 339 miljoner kronor bidrag till kommunerna och 23 664 miljoner kronor bidrag till landstingen.

Anslaget 1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS- kostnader används för kostnadsutjämning mellan kommuner för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Det statliga utjämningsbidraget för LSS-kostnader finansieras med en utjämningsavgift för kommuner, som redovisas på budgetens inkomstsida (inkomsttitel 7121, Utjämnings- avgift för LSS-kostnader).

Under 2011 blev utgifterna för utgiftsområdet 12 332 miljoner kronor (16,3 procent) högre än

2010.

Anslaget

1:1 Kommunalekonomisk

utjämning

ökades tillfälligt

under 2011 med

3 000 miljoner kronor

som

en stabiliserings-

politisk åtgärd på grund av en relativt svag inkomstutveckling i kommunerna och landstingen. Under 2010 sänktes inkomstskatten för personer som är 65 år och äldre, vilket gjorde

att

kommunernas

och

landstingens

skatteintäkter

beräknas

minska

med

7 500 miljoner

kronor. För att reformen

inte

skulle påverka kommunerna och landstingen ökades anslaget med motsvarande 7 500 miljoner kronor 2011.

För 2010 fick kommunerna och landstingen ett tillfälligt konjunkturstöd med 13 000 mil- joner kronor som belastade statens budget redan 2009 (anslaget 1:4 Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting). Beloppet och det tillfälliga anslaget syns därför inte i tabellen ovan. Till landstingen utbetalades 2009 dessutom

1 000 miljoner

kronor för

influensapandemin.

Därutöver

ökades

anslaget

för

kommunalekonomisk utjämning tillfälligt med 4 000 miljoner kronor 2010.

127

Skr. 2011/12:101

2.4.26 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag

Tabell 2.98 UO 26 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:1

Räntor på statsskulden

25 800

10 500

34 374

8 574

33,2

23 252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksgäldskontorets provisionskostnader i

 

 

 

 

 

 

1:3

samband med upplåning och skuldförvaltning

160

 

118

-42

-26,5

109

 

 

 

 

 

 

 

 

1:2

Oförutsedda utgifter

10

 

0

-10

-99,7

1

Summa

 

25 970

10 500

34 491

8 521

32,8

23 361

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar räntor på statsskulden, Riksgäldskontorets provisionskostnader i sam- band med upplåning och skuldförvaltning samt oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgifts- området ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203) besluta att anslag för räntor på stats- skulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nöd- vändigt för att fullgöra statens betalnings- åtaganden. Med det senare avses Riksgälds-

kontorets provisionskostnader.

 

Utfallet för

utgiftsområdet

uppgick till

34 491 miljoner

kronor och

var därmed

8 521 miljoner kronor (32,8 procent) högre än vad som anvisades i statens budget. I höständringsbudget tillfördes anslaget ytterligare 10 500 miljoner kronor. Tillskottet föranleddes i huvudsak av valutakursförluster och en förändrad låneplan. Dessutom utnyttjades

anslagskrediten under 2010, vilket reglerades under 2011.

Utgifterna för statsskuldsräntor påverkas främst av statsskuldens storlek, räntenivåer och växelkurser. Tekniska faktorer till följd av Riksgäldskontorets upplånings- och skuldför- valtningsteknik påverkar också ränteutgifterna.

Anslagsavräkningen görs enligt utgiftsmässiga principer och är ett netto av inkomster och utgifter i upplåningsverksamheten. Därmed påverkas anslaget av realiserade valutakurs- differenser, men inte orealiserade. Anslaget påverkas inte av Riksgäldskontorets netto- utlåning eftersom anslaget nettoredovisas, dvs. högre ränteutgifter som beror på att statsskulden ökar till följd av större nettoutlåning motsvaras av en lika stor ökning av ränteinkomsterna, som också redovisas under ränteanslaget. Inkomsterna redovisas under posten Räntor på in- och utlåning. Se tabell 2.99.

128

Skr. 2011/12:101

Tabell 2.99 Räntor på statsskulden 2007–2011, fördelning på anslagets komponenter

Miljarder kronor

 

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Utfall 2010

SB 2011

Utfall 2011

2011

Räntor på lån i svenska kronor

38,6

39,1

25,0

22,8

23,3

29,3

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntor på lån i utländsk valuta1

10,9

9,6

7,7

3,4

2,0

3,2

1,25

Över- (-)/underkurser (+) vid emission

-3,5

-8,0

-10,8

-11,2

-3,5

-6,0

-2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa räntor

46,0

40,7

21,9

15,0

21,8

26,6

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntor på in- och utlåning1

-5,4

-4,8

-6,5

-7,8

-5,0

-5,7

-0,7

Valutakursförluster (+)/vinster (-)

2,5

-6,5

13,9

7,8

0,0

3,8

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursförluster (+)/vinster (-)

4,2

3,9

1,6

8,1

9,0

9,8

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt

-0,1

-0,2

0,2

0,2

0,0

-0,1

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa ränteutgifter

47,2

33,1

31,1

23,3

25,8

34,4

8,6

1 Räntor på lån till Riksbanken och på lån till andra länder (1,1 miljarder kronor 2011) är bruttoredovisade, till skillnad från i Riksgäldskontorets årsredovisning.

Utfallet på anslaget 1:1 Räntor på statsskulden blev 34 374 miljoner kronor, vilket är 8 574 miljoner kronor högre än anvisat i statens budget.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor blev 6 042 miljoner kronor högre än beräknat, trots att årsgenomsnitten för räntenivåerna blev lägre än väntat. Räntorna på lån i utländsk valuta blev 1 230 miljoner kronor högre än väntat. Inkomsterna av överkurser vid emission blev däremot 2 464 miljoner kronor högre än beräknat.

Tabell 2.100 Räntor och valutakurser 2007–2011 årsgenomsnitt

 

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

SB

Utfall

 

2007

2008

2009

2010

2011

2011

Ränta 5 år

 

 

 

 

 

 

%

4,2

3,8

2,5

2,3

2,9

2,3

 

 

 

 

 

 

 

Ränta 6

 

 

 

 

 

 

mån %

3,6

3,9

0,4

0,6

2,0

1,7

 

 

 

 

 

 

 

TCW-

 

 

 

 

 

 

index 1

125,2

127,1

140,2

129,2

124,3

122,3

SEK/EUR

9,25

9,61

10,62

9,54

9,05

9,03

 

 

 

 

 

 

 

SEK/USD

6,76

6,59

7,66

7,20

7,07

6,50

1Total Competitiveness Weights, ett mått på kronans värde mot en korg av andra valutor.

Valutakursförlusterna (netto) blev 3 789 miljoner kronor högre än beräknat, trots att kronan blev starkare än väntat. Hur stora valutakursförluster respektive -vinster det blir beror på när lån i utländsk valuta förfaller och hur valutakurserna rört sig jämfört med när lånen togs upp. Dessutom kan denna post påverkas av eventuella placeringar i utländska valutor.

Även kursförlusterna blev högre än budgeterat, 797 miljoner kronor. Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället, medan kursvinster uppstår vid motsatt förhållande.

Utfallet på anslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning blev 42 miljoner kronor lägre än anvisat i statens budget.

Utgifterna på anslaget 1:2 Oförutsedda utgifter uppgick till 27 127 kronor. I budgeten för 2011 anvisades 10 miljoner kronor. Anslaget finns upptaget på statens budget för att vid behov kunna användas för oförutsedda utgifter efter beslut av regeringen i varje enskilt fall. Utgifterna för 2011 avsåg en förlikning. För att finansiera denna förlikning ska indrag göras från utgiftsområde 4 Rättsväsendet, anslaget 1:5 Sveriges Domstolar.

Utgifterna för utgiftsområde 26 Stats- skuldsräntor m.m. blev 11 130 miljoner kronor (47,6 procent) högre än 2010. Det högre utfallet kan främst förklaras av att utgifterna på anslaget 1:1 Räntor på statsskulden blev 11 122 miljoner kronor (47,8 procent) högre än 2010. Ökningen beror i huvudsak på högre räntebetalningar på lån i svenska kronor, vilket bl.a. förklaras av att de korta räntorna steg jämfört med 2010. Dessutom bidrog lägre inkomster av överkurser vid emissioner till att räntebetalningarna blev högre. Det hänger främst samman med introduktionen av ett nytt tioårigt referenslån under 2011. Kupongräntan på detta lån låg närmare de aktuella marknadsräntorna än motsvarande referenslån 2010. Åt motsatt håll verkade de realiserade valutakursförlusterna som

129

Skr. 2011/12:101

blev 4 028 miljoner kronor lägre än 2010. Dessutom minskade statsskulden under året, vilket bidrog till lägre ränteutgifter.

Den okonsoliderade statsskulden minskade under 2011 med 43 793 miljoner kronor till 1 107 675 miljoner kronor medan budgetöver- skottet uppgick till 67 801 miljoner kronor.

Överskottet var således betydligt större än minskningen av skulden. Detta var främst en följd av stor efterfrågan på svenska statspapper i slutet av året, vilket tillfälligt höjde skulden och resulterade i en ökning av de kortfristiga placeringarna, som Riksgäldskontoret gör av överskottslikviditet, med 27 737 miljoner kronor.

130

Skr. 2011/12:101

2.4.27 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Anslag

Tabell 2.101 UO 27 Anslag

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Utfall-SB

 

 

 

SB

ÄB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2011

2011

2011

2011

2011

2010

1:1

Avgiften till Europeiska unionen

30 637

10 500

30 596

-42

-0,1

30 407

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

30 637

 

30 596

-42

-0,1

30 407

Utgiftsområdet omfattar avgiften till Europeiska unionen.

EU-budgeten beslutas årligen inom ramen för ett fastställt flerårigt budgettak, den fleråriga budgetramen. Avgiften kan förändras under året och avvika från beräkningen i statens budget beroende på ett flertal faktorer såsom faktisk uppbörd av tullar och importavgifter, revideringar av medlemsstaternas bruttonationalinkomst (BNI), revideringar av baser för mervärdesskatt, förändringar i valutakurser, utfallet av EU-budgeten för tidigare år och ändringsbudgetar på unionsnivå.

Utfallet uppgick till 30 596 miljoner kronor och var därmed 42 miljoner kronor

(0,1 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget. Utfallet för avgiften blev därmed nästan lika stor som anvisade medel i budgeten.

Jämfört med 2010 ökade avgiften till EU med 189 miljoner kronor (0,6 procent). Den del av avgiften som baseras på tullavgiften ökade med 296 miljoner kronor och den mervärdesskattebaserade avgiften ökade med 120 miljoner kronor. Eftersom avgiften till en tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor upphörde 2010 minskade den delen av avgiften med 136 miljoner kronor.

131

Skr. 2011/12:101

2.4.28 Förändring av anslagsbehållningar

Tabell 2.102 Förändringar av anslagsbehållningar exkl. UO 26 Statsskuldsräntor m.m. 2007–2011

Miljoner kronor

 

2007

2008

2009

2010

2011

Ingående ramöverföringsbelopp 2011-01-01

34 593

40 731

37 003

45 320

47 4211

Anvisat i statens budget (UO 1-27 exkl. UO 26)

733 129

725 519

734 948

787 451

784 476

 

 

 

 

 

 

Ändringsbudget

12 961

38 174

39143

7 487

1 734

 

 

 

 

 

 

Utnyttjade medgivna överskridanden

65

73

108

171

235

 

 

 

 

 

 

Indragningar

-18 112

-25 435

-21 075

-29 959

-39 330

Utfall

721 917

742 057

744 807

763 028

766 987

 

 

 

 

 

 

Utgående ramöverföringsbelopp 2011-12-31

40 719

37 003

45 320

47 4431

27 550

Förändring av anslagsbehållningar

6 126

-3 727

8 316

2 123

-19 871

1 Skillnaden mellan utgående överföringsbelopp 2010 och ingående överföringsbelopp 2011 beror på att äldreanslaget 2:33 (2009) Högskolan i Kalmar: Grundutbildning inte har överförts mellan åren i budgetsystemet.

Budgeteringen av förbrukning av anslags- behållningar är i statens budget inte fördelad per anslag utan tas upp under posten Minskning av anslagsbehållningar. Denna beräknades till 1 508 miljoner kronor i budgeten för 2011. Det innebar en budgeterad ökning av anslagsbehållningarna. Posten utgör ett netto mellan å ena sidan anslagsbehållningar från föregående budgetår och å andra sidan sparade medel från aktuellt budgetår samt utnyttjande av anslagskredit. I redovisningen av det slutliga utfallet ingår förbrukning av anslagsbehållningar och utnyttjande av anslagskredit i utgifterna för respektive anslag och utgiftsområde.

Nettosumman av förändring av anslags-

behållningar 2011,

exklusive utgiftsområde

26 Statsskuldsräntor

m.m., framgår av

tabell

2.102. Anslagsbehållningarna minskade

under

2011 från 47 421 miljoner kronor vid ingången av året till 27 550 miljoner kronor vid utgången av året. De minskade således kraftigt med 19 871 miljoner kronor under året, i stället för en

beräknad ökning i budgeten.

 

Indragningar

av anslagsmedel uppgick till

39 330 miljoner

kronor under året. Det är en

ökning

med

9 371 miljoner

kronor

(31,2 procent) jämfört med 2010.

I tabell 2.103 redovisas de anslag som upp- visade utgående anslagsbehållningar överstigande 1 000 miljoner kronor under något av åren 2007– 2011.

Den största anslagsbehållningen i slutet av 2011 hade anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshets- ersättning och aktivitetsstöd (5 934 miljoner kronor). Behållningen på detta anslag minskade med 10 146 miljoner kronor under 2011. Hela

den

ingående

anslagsbehållningen

16 080 miljoner kronor drogs in.

 

 

Anslagsbehållningen

för

anslaget

1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. minskade från 1 749 miljoner kronor 2010 till - 1 958 miljoner kronor 2011. Det är den lägsta anslagsbehållningen, dvs. det största utnytt- jandet av anslagets kredit på budgeten.

Den största ökningen av anslagsbehållning

mellan 2010

och

2011

har anslaget

1:2 Väghållning.

Behållningen

ökade från

1 077 miljoner kronor

2010 till

2 041 miljoner

kronor 2011.

 

 

 

Anslagsbehållningen

anslaget

1:5 Energiforskning har ökat successivt och upp- gick till 1 071 miljoner kronor i slutet av 2011.

Under respektive utgiftsområde finns förkla- ringar till större förändringar av anslags-behåll- ningarna.

132

Skr. 2011/12:101

Tabell 2.103 Specifikation av anslagsbehållningar över 1 000 miljoner kronor under något av åren 2007–2011

Miljoner kronor

Anslag

 

2007

2008

2009

2010

2011

06

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

320

697

1 211

53

426

 

 

 

 

 

 

 

 

07

1:1

Biståndsverksamhet

1 268

936

970

594

1 117

 

 

 

 

 

 

 

 

09

1:4

Tandvårdsförmåner m.m.

-38

1 364

1 778

1 685

1 729

10

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

2 611

3 121

3 649

1 749

-1 958

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1:2

Aktivitets- och sjukersättning m.m.

-136

1 404

1 137

584

-311

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1:2

Föräldraförsäkring

737

70

741

278

639

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

130

1 061

226

144

810

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

8 176

6 546

7 175

16 080

5 934

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

504

1 951

2 633

1 109

623

14

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013

290

1 182

1 520

1 475

219

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning

361

320

672

2 082

-145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1:2

Studiemedel m.m.

1 358

1 112

755

1 275

1 535

 

 

 

 

 

 

 

 

19

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013

300

1 063

1 214

146

295

 

 

 

 

 

 

 

 

21

1:5

Energiforskning

529

702

704

942

1 071

 

 

 

 

 

 

 

 

22

1:1

Väghållning

-100

-352

871

1 077

2 041

23

1:11

Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

544

112

79

1 134

251

 

 

 

 

 

 

 

 

23

1:23

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

1 491

1 634

2 129

2 045

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens

 

 

 

 

 

23

1:24

miljö och struktur

990

1 512

2 135

2 409

1 106

 

 

 

 

 

 

 

 

27

1:1

Avgiften till Europeiska unionen

2 020

-1 404

3 215

-727

-685

133

Skr. 2011/12:101

2.4.29Myndigheters m.fl. in-och utlåning i Riksgäldskontoret, netto

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov (med omvänt tecken) redovisas posten Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto, dvs. Riksgäldskontorets nettoutlåning, samt en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. För 2011 blev utfallet för Riks- gäldskontorets nettoutlåning 1 600 miljoner kronor. Beräkningen i statens budget uppgick till - 4 473 miljoner kronor. Skillnaden mellan utfall och budgeten blev således 6 073 miljoner kronor. I tabell 2.104 specificeras de största posterna.

Tabell 2.104 Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto

Miljoner kronor

 

Utfall

SB1

Utfall-

Utfall

 

2011

2011

SB 2011

2010

Premiepensionsmedel,

 

 

 

 

inbetalning

-31 932

-31 000

-932

-30 203

 

 

 

 

 

Premiepensionsmedel,

 

 

 

 

utbetalning

31 533

32 000

-467

30 104

 

 

 

 

 

Myndigheters

 

 

 

 

räntekonton, se

 

 

 

 

separat tabell

-1 255

0

 

-7 815

 

 

 

 

 

CSN, studielån m.m.

5 951

6 000

-49

5 895

 

 

 

 

 

Investeringslån

 

 

 

 

myndigheter

1 495

 

 

1 193

 

 

 

 

 

Insättningsgaranti

-8

-22 000

21 992

-109

 

 

 

 

 

Kärnavfallsfonden

-8 945

 

 

-300

 

 

 

 

 

Stabilitetsfonden, se

 

 

 

 

separat tabell

-4 000

-3 000

-1 000

-4 733

 

 

 

 

 

Trafikverket

6 980

7 000

-20

5 777

 

 

 

 

 

Statliga bolag

 

 

 

 

Tillfällig placering

 

 

 

 

Apoteket AB

5 923

6 000

-77

-5 923

Lån till Botniabanan

-429

 

 

562

 

 

 

 

 

Lån till Svensk-

 

 

 

 

Danska

 

 

 

 

Broförbindelsen AB

-305

 

 

160

Lån till Swedavia

-705

 

 

2 313

 

 

 

 

 

Övriga statliga bolag

176

 

 

-223

 

 

 

 

 

Affärsverk

 

 

 

 

Affärsverket Statens

 

 

 

 

Järnvägar

487

 

 

-804

Affärsverket Svenska

 

 

 

 

kraftnät

879

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftfartsverket

0

 

 

-3 240

 

 

 

 

 

Sjöfartsverket

63

 

 

142

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

Lån till Riksbanken

-5 929

0

-5 929

-4 259

 

 

 

 

 

Lån till Island

2 214

3 000

-786

1 552

 

 

 

 

 

Övrigt, netto

-594

 

 

686

Summa

1 600

-4 473

6 073

-9 225

1 Endast vissa delposter är specificerade. De budgeterade beloppet för Trafikverket inkluderar lån till Botniabanan.

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av Riksgäldskontorets in- och utlåning till myndig- heter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder. De största delposterna utgörs normalt av utlåning till Centrala studiestödsnämnden (CSN) för finansiering av studielån samt utlåning för infrastrukturinvesteringar.

Pensionsmyndighetens inbetalningar av premiepensionsmedel beräknades i statens budget uppgå till 31 000 miljoner kronor. Utfallet för inbetalningarna blev 31 932 miljoner kronor, dvs. 932 miljoner kronor högre än i budgeten. Utbetalningarna av premiepensions- medel inklusive ränta blev 31 533 miljoner kronor, dvs. 467 miljoner kronor lägre än budgetens beräkning på 32 000 miljoner kronor.

Totalt ökade behållningarna på myndig- heternas räntekonton och vissa särskilda

räntebelagda

konton

under 2011

med

1 255 miljoner

kronor,

vilket minskade

netto-

utlåningen. Ökningen är sammantaget betydligt

lägre än föregående år, vilket

framgår av

tabell 2.105.

 

 

 

 

Tabell 2.105 Myndigheters räntekonto

 

Miljoner kronor

 

 

 

Utfall 2011

Utfall 2010

Försvarsmakten

-984

1 862

Trafikverket

-760

379

 

 

 

Transportstyrelsen

-532

34

 

 

 

Försvarets materielverk

-492

-2 552

 

 

 

Uppsala universitet

-395

-343

 

 

 

Kriminalvården

-273

-337

 

 

 

Arbetsförmedlingen

-256

-194

Fortifikationsverket

-253

-104

 

 

 

Karolinska universitetet

-250

-497

 

 

 

Rikspolisstyrelsen

-222

-416

 

 

 

Kronofogdemyndigheten

-106

-409

 

 

 

Lunds universitet

-109

-725

 

 

 

Kungliga Tekniska högskolan

-74

-329

Göteborgs universitet

-62

-396

 

 

 

Skatteverket

-1

-541

 

 

 

Regeringskansliet

516

-392

 

 

 

Försvarsexportmyndigheten

1 583

-20

 

 

 

134

Garantireserver

1 798

-40

 

 

 

Övriga räntekonton

-383

-2 795

 

 

 

Ökning av behållningar, netto

-1 255

-7 815

De myndigheter som ökat sina behållningar

mest

är Försvarsmakten

med

984 miljoner

kronor

och

Trafikverket

med

760 miljoner

kronor

samt

Transportstyrelsen,

Försvarets

Materielverk och Uppsala universitet som ökade

sina behållningar med mellan 400

och

500 miljoner kronor.

 

Försvarsexportmyndigheten minskade

däre-

mot sin behållning med 1 583 miljoner kronor, vilket främst avser utnyttjande av kredit för finansiering av rörelsekapital. Räntekonton för garantiverksamhet hos främst Riksgäldskontoret minskade med 1 798 miljoner kronor, i huvudsak beroende på infriandet av en lånegaranti till Europeiska Investeringsbanken avseende Saab AB med 2 115 miljoner kronor. Regerings- kansliet minskade sin behållning på räntekonto med 516 miljoner kronor.

Centrala studiestödsnämndens lån i Riks- gäldskontoret för studielån och hemutrustnings-

lån beräknades i

statens

budget öka

med

6 000 miljoner

kronor.

Utfallet

blev

5 951 miljoner kronor, dvs. 49 miljoner kronor lägre än beräknat.

Kärnavfallsfondens inlåning i Riksgälds- kontoret ökade kraftigt, med hela 8 945 miljoner kronor. Under hösten 2011 ersattes inte inlösta eller sålda statsobligationer med nya obligationer, som en följd av det låga ränteläget. I stället placerades stora belopp tillfälligt på konto i Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontoret lånar ut medel till myndigheter för investeringar i anläggnings- tillgångar som används i statens verksamhet. Sådana investeringslån till myndigheter ökade med 1 495 miljoner kronor.

I statens budget för 2011 fanns en post upptagen för sammanslagning av insättnings- garantifonden och stabilitetsfonden. Den skulle ha inneburit att insättningsgarantifondens statsobligationer såldes och medlen sattes in på konto i Riksgäldskontoret, vilket beräknings- tekniskt antogs ske under 2011. Eftersom någon sammanläggning av de båda fonderna inte skett, finns en skillnad mellan budgeten och utfallet på denna punkt med 22 000 miljoner kronor. En del av skillnaden, 1 000 miljoner kronor, avser förväntade inkomster från insättningsgaranti- avgifter under året, vilken skulle ha påverkat

Skr. 2011/12:101

nettoutlåningen om den förväntade samman- slagningen hade genomförts. Den del av insättningen som motsvarade sålda stats- obligationer skulle inte ha påverkat statens lånebehov och därför skulle en kassamässig korrigering med 21 000 miljoner kronor ha uppstått.

Stabilitetsfonden, som inrättades 2008 för finansiering av stödåtgärder till banker och andra kreditinstitut, ökade behållningen på sitt konto med 4 000 miljoner kronor under 2011. Detta är 1 000 miljoner kronor mer än vad som beräknats i statens budget. I beloppet ingår aktieutdelning från Nordea om 737 miljoner kronor. Avtal om vinstdelning samt en uppgörelse som avslutat rättstvisten runt Carnegie har sammantaget

medfört

nettoinbetalningar

om

168 miljoner

kronor.

Bankgarantiavgifterna,

som också

betalas

in till stabilitetsfonden,

uppgick

till

1 488 miljoner

kronor

och

inbetalningar

av

stabilitetsavgifter uppgick

till

1 328 miljoner

kronor.

De

administrativa

kostnaderna

för

verksamheten

kopplad

till

fonden

blev

13 miljoner kronor. Ränteinkomster och andra finansiella inkomster uppgick till 292 miljoner kronor. I tabell 2.106 redovisas förändringen av stabilitetsfondens konto under de två senaste budgetåren.

Tabell 2.106 Stabilitetsfondens konto i Riksgäldskontoret

Miljoner kronor

Typ av transaktion

 

 

Utfall 2011 Utfall 2010

 

Nordea, aktieutdelning

 

 

 

-737

-686

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnegie

 

 

 

-168

-689

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankgarantiavgifter

 

 

 

-1 488

-1 979

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilitetsavgifter

 

 

 

-1 328

-1 314

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa

 

 

 

 

 

 

kostnader m.m.

 

 

 

13

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Ränteinkomster m.m.

 

 

 

-292

-80

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall nettoutlåningen

 

 

 

 

 

 

(kontoförändring)

 

 

 

-4 000

-4 733

 

Trafikverket

ökade

 

under

2011

sina

infrastrukturlån

i

Riksgäldskontoret

med

6 980 miljoner

kronor.

Investeringen

i

Botniabanan finansieras också med lån i Riksgäldskontoret, av det statliga bolaget Botniabanan AB som under 2011 minskade sitt lån med 429 miljoner kronor. Projektet färdigställdes under 2010 och bolaget har sedan andra hälften av 2010 börjat amortera på lånet som i slutet av 2011 uppgick till 16 237 miljoner kronor. I statens budget beräknades en ökning

135

Skr. 2011/12:101

av lån till

infrastrukturinvesteringar på

7 000 miljoner

kronor,

som

innefattade

Trafikverkets lån och lån till Botniabanan. Nettoförändringen blev 6 511 miljoner kronor, vilket således är 489 miljoner kronor lägre än beräknat. Botniabanan överlämnades till Trafikverket under 2010, men bolaget finns fortfarande kvar. Under 2012 kommer bolaget att överföras till Trafikverket för att därefter avvecklas.

Luftfartsverket bolagiserade sina flygplatser under 2010 och bildade Swedavia AB som även tog över Luftfartsverkets infrastrukturlån om 3 240 miljoner kronor. Under 2010 amorterades 927 miljoner och under 2011 amorterades 705 miljoner kronor. Återstående del förväntas återbetalas under de kommande två åren.

I juni 2010 placerades Apoteket AB:s försäljningsinkomster om 5 900 miljoner kronor tillfälligt i Riksgäldskontoret, i avvaktan på beslut om utdelning till staten, i enlighet med beslut av regeringen, och beloppet tillfördes därefter ränta med 23 miljoner kronor. Under

våren 2011

gjordes en

extrautdelning om

5 400 miljoner

kronor

som

tillfördes

inkomsttitel och resterande belopp återbetalades till bolaget.

Sverige beslutade i samband med finanskrisen att stödja Island och Lettland med lån för att motverka finanskrisens effekter i dessa länder. Lånet till Lettland har inte betalats ut, eftersom Lettlands ekonomiska läge har stabiliserats. Möjligheten för Lettland att utnyttja krediten upphörde den 22 december 2011. Lån till Island lämnades under 2009 och 2010 med motsvarande 874 respektive 1 552 miljoner kronor. I slutet av december 2011 utnyttjade Island den återstående delen av ramen och motsvarande 2 214 miljoner kronor betalades ut. Totalt har därmed motsvarande 4 641 miljoner kronor lånats ut till Island.

Det lån som Riksbanken tog i Riksgälds- kontoret under 2009 för att förstärka valuta-

reserven har

under

2011

sjunkit

med

5 929 miljoner

främst

 

beroende

valutakursförändringar.

Riksbanken

lånade

ursprungligen

motsvarande

97 000 miljoner

kronor i dollar och euro. När Riksgäldskontoret omsätter lån för Riksbankens räkning realiseras valutakursdifferenser, vilket påverkar nettoutlåningen. Det totala lånebeloppet har, i huvudsak till följd av valutakursförändringar,

sjunkit till 85 066 miljoner kronor vid utgången av 2011.

Posten övrigt inkluderar ökad utlåning till

Försvarets

materielverk

med

262 miljoner

kronor.

 

 

 

Under 2011 blev utfallet för Riksgälds-

kontorets

nettoutlåning

sammantaget

10 825 miljoner kronor

högre

än 2010. De

största skillnaderna avser Apoteket AB:s försäljningsinkomster som togs ut från konto i Riksgäldskontoret 2011 medan samma belopp

sattes in 2010,

vilket innebär en skillnad på

11 846 miljoner

kronor.

Därtill

ökade

myndigheternas

räntekontobehållningar

långsammare än 2010, vilket medför en skillnad på 6 560 miljoner kronor. Skillnaden mellan åren reduceras framför allt av den ökade inlåningen från Kärnavfallsfonden som påverkar jäm- förelsen med 8 645 miljoner kronor.

2.4.30 Kassamässig korrigering

Posten Kassamässig korrigering ingår i statens budget för att saldot på statens budget ska motsvara statens lånebehov med omvänt tecken. Posten Kassamässig korrigering utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

För 2011 blev utfallet för Kassamässig korrigering 1 537 miljoner kronor. Beräkningen i statens budget var 22 319 miljoner kronor. Skillnaden mellan utfall och budgeten blev således 20 782 miljoner kronor, vilket i allt väsentligt motsvarar effekten av den planerade sammanslagning av insättningsgarantifonden och stabilitetsfonden som i budgeten antogs ske under 2011.

136

Tabell 2.107 Kassamässig korrigering

Miljoner kronor

 

Utfall

 

Utfall-

Utfall

 

2011

SB 2011

SB 2011

2010

EU-betalningar avgift

-805

 

-805

2 065

 

 

 

 

 

Effekter av övergången

 

 

 

 

till kostnadsmässiga

 

 

 

 

anslag

509

509

0

657

 

 

 

 

 

Förskjutningar av

 

 

 

 

betalningar och

 

 

 

 

redovisning mot anslag

 

 

 

 

vid Försvarsmakten och

 

 

 

 

Trafikverket

1 924

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättelse,

 

 

 

 

redovisningsprincip för

 

 

 

 

återkravsfordringar

-1 060

 

 

 

 

 

 

 

 

Venantius-lån

810

810

0

604

 

 

 

 

 

Ränteperiodisering

-239

 

-239

-14

 

 

 

 

 

Insättningsgarantifonden

 

 

 

 

/stabilitetsfonden

0

21 000

-21 000

 

 

 

 

 

 

Övrigt

398

 

398

97

 

 

 

 

 

Summa

1 537

22 319

-20 782

3 409

 

 

 

 

 

Betalningen av Sveriges avgift till EU medför alltid en viss kassamässig korrigering. Sverige betalar inte avgiften direkt till EU. Avgiften överförs till ett räntefritt konto hos Riksgälds- kontoret inom statens centralkonto. Samtidigt sker redovisning mot anslaget för EU-avgiften. EU rekvirerar sedan via Riksbanken medel från kontot hos Riksgäldskontoret. Eftersom tid- punkten för redovisning mot anslag och rekvi- sition från EU skiljer sig åt, uppstår kassamässiga korrigeringar vid såväl redovisningen mot anslag som vid rekvisitionen. Anslagsbelastning och rekvisition kan ske under olika budgetår. Betal- ningen av Sveriges avgift till EU medförde 2011 en kassamässig korrigering på - 805 miljoner kronor till följd av att kommissionen rekvirerade ett lägre belopp än de avgifter som redovisades mot anslaget under året.

Övergången till kostnadsmässig redovisning mot anslag för myndigheternas förvaltningsut- gifter har medfört en kassamässig korrigering på 509 miljoner kronor under 2012. Korrigeringen uppstod beroende på att Försvarsmakten under 2009 inte fick hela det belopp som redovisades mot det tillfälliga anslaget 1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning, under utgiftsom- råde 26 Statsskuldsräntor m.m., insatt på sitt räntekonto i Riksgäldskontoret. Delar av belop- pet har betalats ut till Försvarsmakten under 2010 och 2011 och resterande belopp kommer att betalas ut under 2012 och 2013, varför detta ger upphov till kassamässiga korrigeringar åt

Skr. 2011/12:101

motsatt håll jämfört med 2009. Denna post var medräknad i statens budget.

År 2007 övertog Riksgäldskontoret gäldenärs- ansvaret för Venantius AB:s lån på drygt 4 100 miljoner kronor. Återbetalningarna av dessa lån medför kassamässiga korrigeringar t.o.m. 2013. Även denna post, som för 2011 uppgick till 810 miljoner, var medräknad i sta- tens budget.

Trafikverket och Försvarsmakten är myndig- heter med mycket stora anslag i räntebärande betalningsflöde. Samtidigt har de stor investe- ringsverksamhet och annan anskaffning där be- talningarna kortsiktigt avviker från redovis- ningen mot anslag. En kassamässig korrigering uppstår när redovisningen mot anslag inte över- ensstämmer med insättningen på räntekonto under samma period eller när betalningar i icke räntebärande betalningsflöde inte överensstäm- mer med tidpunkten för redovisning mot anslag eller inkomsttitel. För dessa båda myndigheter har påverkan på den kassamässiga korrigerings- posten beräknats till 1 924 miljoner kronor un- der 2011, utöver den effekt som angavs ovan som följd av reformen med kostnadsmässiga förvaltningsanslag, varav 1 239 miljoner kronor vid Trafikverket och 685 miljoner kronor vid Försvarsmakten.

Försäkringskassan och tidigare Riksförsäk- ringsverket har under lång tid tillämpat en redo- visningsprincip som avviker från den som följer av budgetlagens regler, för vissa återkravsford- ringar inom socialförsäkringsområdet. När en återkravsfordran bokförts, har anslagets utgifter reducerats, trots att redovisning mot anslag för transfereringar enligt reglerna ska göras det år betalning sker. Bakgrunden till den avvikande tillämpningen var en systemteknisk lösning som valdes i mitten av 1990-talet innan den tidigare budgetlagen trätt i kraft och innan regelverket för detta var helt tydligt, samtidigt som de be- loppsmässiga konsekvenserna bedömdes små. Under 2010 uppmärksammades problemet och en utredning gjordes, som visade att beloppen över tid blev betydande. Förutom Försäkrings- kassan berördes även Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen, men med mindre belopp. Under 2011 har felet därför korrigerats, genom att ett antal anslag för transfereringar belastats engångsvis med det ackumulerade beloppet som uppgick till 1 060 miljoner kronor. Det avsåg till största delen anslag under utgiftsområde 10 men även utgiftsområdena 9, 11, 12 och 14 berördes.

137

Skr. 2011/12:101

Eftersom ingen utbetalning gjordes i samband med rättelserna, gav de upphov till en negativ påverkan på posten Kassamässig korrigering med samma belopp.

I samband med bildandet av stabilitetsfonden planerade regeringen att insättningsgarantifon- den och stabilitetsfonden skulle slås samman. Vid en sådan sammanslagning förutsattes att insättningsgarantifondens innehav av statsobli- gationer skulle säljas och likviden sättas in på konto i Riksgäldskontoret, vilket skulle medföra en kassamässig korrigering som beräkningstek- niskt togs med i statens budget för 2011. Bero- ende på pågående överväganden om regelverket inom Europeiska unionen har sammanslag- ningen inte genomförts. Det medför en skillnad

mellan utfall

och

statens budget på

21 000 miljoner

kronor.

Motsvarande skillnad

med motsatt tecken uppstår under posten Riks- gäldskontorets nettoutlåning.

Redovisningen på anslaget för statsskulds- räntor är inte helt kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför, främst som följd av att inkomsträntor på vissa delar av Riksgälds- kontorets utlåning periodiseras till det kvartal de avser. Denna effekt blev -239 miljoner kronor under 2011.

Posten Övrigt, som uppgick till 398 miljoner kronor, är en restpost som till stor del är hänför- lig till nettoskillnader mellan tidpunkten för re- dovisning mot anslag och tidpunkten för betal- ning hos andra myndigheter än de som angivits ovan.

Den kassamässiga korrigeringen för 2011 blev 1 872 miljoner kronor lägre än 2010. Korrige- ringen för betalningen av EU-avgiften blev 2 870 miljoner lägre än 2010 och är den största skillnadsposten, medan effekterna av förskjutningar mellan anslag och utbetalningar netto samt rättelser avseende återkravsfordringar förklarar den största delen av den övriga skillnaden.

2.4.31Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget

Utgifterna för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget ingår i de utgifter som omfattas av utgiftstaket för staten.

Ålderspensionssystemet består av förmånerna inkomstpension, garantipension, tilläggspension och premiepension. Garantipension beviljas till

ålderspensionärer som är 65 år eller äldre och saknar inkomstgrundad pension eller har låg in- komstgrundad pension. Utgifterna för garanti- pension belastar statens budget och redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom. Enligt beslut av EU:s statistikorgan Eurostat får fonderade pensionssystem inte räk- nas till den offentliga sektorn i nationalräken- skaperna. Det innebär att premiereservdelen av ålderspensionssystemet och utbetalningar av premiepension inte ingår i utgifterna under ut- giftstaket för staten. Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget omfattar därför in- komstpension och tilläggspension.

Inkomstpensionen är ett autonomt system, dvs. det ligger helt utanför statens budget. Balans i systemet upprätthålls genom en automatisk balanseringsmekanism som aktiveras om till- gångarna i systemet blir mindre än skulderna. Tillgångarna består av avgiftstillgångar (dvs. be- räknade framtida avgiftsinbetalningar) och buffertfonder i form av AP-fonderna. Skulderna består av intjänade pensionsrättigheter. Fördel- ningssystemets finansiella ställning mäts med balanstalet, vilket förenklat uttryckt är den kvot man får när man delar systemets tillgångar med dess skulder. Balanstalet mäter pensionssyste- mets finansiella hållbarhet. Om balanstalet är större än 1,0000 är tillgångarna större än skul- derna och systemet i balans och klarar långsiktigt sina åtaganden. Om balanstalet är mindre än 1,0000 är skulderna större än tillgångarna och balanseringen aktiveras. En balansering innebär att både pensionsbehållningar och pensioner räknas upp i en lägre takt än normalt och det kan även innebära att de sänks. Vid en balansering indexeras pensionsbehållningarna och pension- erna med förändringen av ett balansindex i stället för med förändringen i inkomstindex. Till skill- nad från många andra fördelningssystem (inklu- sive ATP-systemet) kan systemet genom denna mekanism inte gå med underskott, vilket innebär att skulder inte kan skjutas över på kommande generationer. Balanstalet som användes för om- räkning av pensionerna var 0,9549 för 2011 och 0,9826 för 2010.

Inkomstgrundad ålderspension finansieras genom en allmän pensionsavgift och en ålders- pensionsavgift (arbetsgivar- och egenavgift) som redovisas som skatt på arbete på inkomsttitlar på statens budget samt med en statlig ålderspens- ionsavgift. Den allmänna pensionsavgiften förs i sin helhet till AP-fonderna. Ålderspensionsav-

138

giften fördelas mellan AP-fonderna, premie- pensionssystemet och statens budget medan de statliga ålderspensionsavgifterna fördelas mellan AP-fonderna och premiepensionssystemet. Inkomstpension och tilläggspension betalas från AP-fonderna.

Inkomstpensionssystemet består av inkomst- pension och tilläggspension och belastar fördel- ningssystemet (AP-fonderna). Inkomstpension betalas till en ålderspensionär med intjänad pensionsrätt som är född 1938 eller senare. En ålderspensionär som är född 1937 eller tidigare får i stället tilläggspension som bland annat base- ras på intjänade pensionspoäng i det tidigare ATP-systemet. Även en ålderspensionär som är född under åren 1938–1953 får delar av sin in- komstgrundade pension som tilläggspension.

Vid sidan av AP-fonderna sker en förmögen- hetsuppbyggnad inom premiepensionssystemet. Sedan den 1 januari 2010 administreras premie- pensionssystemet av Pensionsmyndigheten som ansvarar för hela den allmänna ålderspensionen.

AP-fondernas administrationskostnader ingår i utgifterna för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. I rörelsens kostnader för Första–Fjärde AP-fonderna ingår samtliga förvaltningskostnader, exklusive courtage, ar- voden till externa förvaltare och depåbanks- arvoden. Provisionskostnader redovisas som en avdragspost under rörelsens intäkter. Prestationsbaserade avgifter reducerar netto- resultatet för den tillgång som förvaltats.

Förvaltararvoden för onoterade aktier och andelar för vilka återbetalning medges före vinstdelning och där återbetalning bedöms som sannolik, redovisas som en del av tillgångarnas anskaffningsvärde. De ingår inte i de administrationskostnader som redovisas i tabell 2.108. I övriga fall redovisas de som provisions- kostnader.

Sjätte AP-fondens gemensamma kostnader och förvaltningskostnader redovisas under posten rörelsens kostnader i tabellen.

Skr. 2011/12:101

Tabell 2.108 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget

Miljoner kronor

 

 

 

 

Utfall- SB

 

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Procent

Utfall

 

2011

2011

2011

2011

2010

AP-fonderna,

 

 

 

 

 

pensionsutgifter

219 754

219 682

-72

0,0

220 204

 

 

 

 

 

 

Administrations-

 

 

 

 

 

utgifter

2 469

2 322

-147

-6,0

2 694

 

 

 

 

 

 

varav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionsmyndig-

 

 

 

 

 

heten m.fl.

 

 

 

 

 

myndigheter

 

853

 

 

1 029

 

 

 

 

 

 

AP-fonderna,

 

 

 

 

 

rörelsens kostnader

 

791

 

 

820

 

 

 

 

 

 

AP-fonderna,

 

 

 

 

 

provisions-

 

 

 

 

 

kostnader

 

437

 

 

477

 

 

 

 

 

 

AP-fonderna,

 

 

 

 

 

prestations-

 

 

 

 

 

baserade avgifter

 

241

 

 

368

 

 

 

 

 

 

Summa

222 223

222 003

-220

-0,1

222 897

I budgetpropositionen för 2011 beräknades utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgå till 222 223 miljoner kronor. Utfallet uppgick till 222 003 miljoner kronor och var därmed 220 miljoner kronor lägre än beräknat. Pensionsutbetalningarna från AP-fonderna uppgick till 219 682 miljoner kro- nor, varav 6 miljoner kronor överfördes från AP- fonderna till EU:s tjänstepensionssystem för de tjänstemän inom EU som har begärt detta. Pensionsutbetalningarna var 72 miljoner kronor (0,0 procent) lägre än beräknat. Administ- rationskostnaderna för inkomstpensionen upp- gick totalt till 2 322 miljoner kronor, vilket är 147 miljoner kronor lägre än beräknat. Därav uppgick ersättningen från AP-fonderna till Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofog-

demyndigheten

och

Konjunkturinstitutet för

administration

till

853 miljoner

kronor

(regeringsbeslut 2010-12-16).

 

Jämfört med 2010 blev utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 894 miljoner kronor (0,4 procent) lägre. Pensionsutbetalningarna från AP-fonderna

minskade

med

522 miljoner

kronor

(0,2 procent).

Minskningen beror

på att

pensionerna på grund av indexeringsreglerna räknades ned med 4,3 procent mellan 2010 och 2011. I december 2011 var antalet pensionärer

med

inkomstgrundad

ålderspension

1 837 000 personer.

 

139

Skr. 2011/12:101

2.5Underliggande saldo och engångseffekter

Statens budgetsaldo för 2011 påverkades av betydande engångseffekter.

Tabell 2.109 Statens budgetsaldo justerat för större engångseffekter 2011

Miljarder kronor

 

2011

 

 

Statens budgetsaldo

67,8

Justering för större engångseffekter

-36,3

 

 

varav

 

Försäljning av aktier

-22,8

 

 

Extra aktieutdelningar

-5,9

 

 

Tillfällig placering Apoteket AB

5,9

 

 

Återbetalning Swedavia AB

-0,7

 

 

Kärnavfallsfonden

-8,9

 

 

Lån till Riksbanken

-5,9

 

 

Lån till andra länder

2,2

 

 

Venantius AB, förfalloprofil övertagna lån

0,8

 

 

Infriande lönegaranti, SAAB

2,1

 

 

Carnegie

-0,2

 

 

Försäljning 4G tillstånd

-3,1

 

 

Övrigt, netto

0,2

Statens budgetsaldo justerat för större

 

engångseffekter

31,5

Engångseffekterna beräknas totalt påverka saldot positivt med 36,3 miljarder kronor. Den största positiva engångseffekten under 2011 avsåg försäljningen av aktier i Nordea. Staten avyttrade i februari cirka en tredjedel av sitt aktieinnehav, vilket inbringade 19,0 miljarder kronor. Vidare deltog staten i TeliaSoneras återköpsprogram genom sin ägarandel om 37,3 procent, vilket gav en engångsinkomst på 3,7 miljarder kronor.

Extra utdelningar från statliga aktier betraktas också som engångsvisa inkomster på budgeten. Apoteket AB gjorde 2011 en extrautdelning på 5,4 miljarder kronor till följd av försäljningen av apotek 2009. I avvaktan på beslut om denna utdelning placerades i juni 2010 ett belopp om 5,9 miljarder kronor tillfälligt på konto i Riksgäldskontoret. Beloppet utbetalades från kontot 2011 i samband med redovisningen av utdelningen till inkomsttiteln, vilket påverkade nettoutlåningen med 5,9 miljarder kronor inklusive ränta.

Post- och Telestyrelsen har vid två tillfällen under 2011 auktionerat ut 4G-tillstånd, vilket sammanlagt inbringade 3,1 miljarder kronor.

Under Riksgäldskontorets nettoutlåning uppstod såväl positiva som negativa engångseffekter. Kärnavfallsfondens inlåning ökade kraftigt, med 8,9 miljarder kronor, vilket tillfälligt minskade nettoutlåningen. Myndig- heten placerar normalt fondmedlen i stats- obligationer men under hösten 2011 och över årsskiftet placerades i stället stora belopp tillfälligt på konto i Riksgäldskontoret. En annan positiv engångseffekt under nettoutlåningen avsåg valutakursvinster på Riksbankens lån i Riksgäldskontoret. Lånet som togs i dollar och euro 2009 för att förstärka valutareserven motsvarade ursprungligen 97,0 miljarder kronor. Under 2011 har lånet minskat med 5,9 miljarder kronor till följd av valutakursvinster vid omsättning av underliggande lån.

Negativa engångseffekter på nettoutlåningen uppstod dels som en följd av den sista utbetalningen, om 2,2 miljarder kronor, av det beviljade lånet till Island, dels infriandet av en lånegaranti till Europeiska Investeringsbanken om 2,1 miljarder kronor avseende Saab Automobile AB till följd av bolagets konkurs i slutet av 2011.

Justerat för engångseffekter uppgick budgetsaldot för 2011 till 31,5 miljarder kronor. När engångseffekterna exkluderats erhålls ett mått på den underliggande saldoutvecklingen (statens budgets underliggande saldo).

Diagram 2.1 Faktiskt och underliggande saldo på statens budget 1991-2011

200,000

150,000

100,000

50,000

0,000 -50,000

-100,000 -150,000 -200,000 -250,000

-300,000

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

 

Faktiskt saldo

 

Underliggande saldo

 

 

 

 

Under 1990-talets inledande år var staten tvungen att låna stora belopp. Under dessa år var engångseffekterna negativa som en följd av stora utbetalningar av bankstöd. Lånebehovet var som

140

störst 1993 med 250 miljarder kronor. Därefter förbättrades saldot snabbt och vände till över- skott 1998. Två år senare uppgick överskottet till 102 miljarder kronor. Nästan hela överskottet bestod emellertid av engångsvisa försäljnings- inkomster och överföringar från AP-fonden. I början av 2000-talet försämrades saldona åter- igen, men underskotten dämpades av positiva engångseffekter även dessa år. Från 2005 visade det faktiska saldot åter överskott och ökade successivt till 2008. För 2009 visade det faktiska såväl som det underliggande budgetsaldot ett underskott. Det faktiska saldot vände från ett rekordstort överskott 2008 på 135 miljarder kronor till ett underskott på 176 miljarder kronor. Detta omslag berodde emellertid till stor del på olika engångseffekter. År 2008 tillfördes statens budget stora inkomster av aktieför- säljningar medan den 2009 belastades med tillfälliga utgifter till följd av insatser mot finans- krisen, främst Riksgäldskontorets upplåning för Riksbankens räkning. Även rensat för engångs- effekter försvagades dock saldot, framför allt som en följd av den kraftiga konjunktur- nedgången. För 2010 var det faktiska under- skottet marginellt negativt, medan det under- liggande underskottet var 11,5 miljarder kronor större till följd av positiva engångseffekter även detta år. Från 2010 till 2011 slog det under-

liggande saldot om

från

underskott

11,5 miljarder kronor

till ett

överskott

31,5 miljarder kronor, vilket var en följd av den fortsatta konjunkturåterhämtningen.

Skr. 2011/12:101

2.6Realekonomisk fördelning av anslagen på statens budget

Vid analys av och information om statens budget avseende storlek och påverkan på samhälls- ekonomin fördelas utgifterna även på ett annat sätt än efter utgiftsområden eller anslag. En sådan fördelning är den realekonomiska fördel- ningen, som baseras på nationalräkenskapernas definitioner. För att skapa jämförbarhet med andra länder upprättas nationalräkenskaperna enligt internationella principer och riktlinjer. Dessa har utarbetats av bl.a. EU.

Den realekonomiska fördelning av utgif- terna som redovisas är: transfereringar, kon- sumtion, investeringar samt räntor och finansiella transaktioner.

Diagram 2.2 Procentuell fördelning av utgifter på statens budget 2011, realekonomiskt fördelade

Räntor 5%

Övrigt finansiellt

 

Investeringar 2%

1%

 

Konsumtion 25%

Transfereringar

67%

141

Skr. 2011/12:101

Tabell 2.110 Realekonomisk fördelning av statens budget

Miljoner kronor

Realekonomisk art

Utfall 2011

Utfall 2010

Förändring 2010-2011

Procentuell förändring 2010-2011

Transfereringar

536 216

530 025

6 191

1,2

varav till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hushållssektorn

283 868

288 037

-4 169

-1,4

 

 

 

 

 

Kommunala sektorn

136 695

126 412

10 283

8,1

 

 

 

 

 

Företagssektorn

33 579

33 611

-32

-0,1

 

 

 

 

 

Ålderspensionssystemet

20 771

23 116

-2 345

-10,1

 

 

 

 

 

Statliga ideella organisationer

3 745

3 730

15

0,4

Internationell verksamhet

57 558

55 119

2 439

4,4

 

 

 

 

 

varav till EU-institutioner

30 596

30 407

189

0,6

 

 

 

 

 

Konsumtionsutgifter

198 776

196 332

2 444

1,2

varav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löner inklusive sociala avgifter

108 422

105 282

3 140

3,0

 

 

 

 

 

Omkostnader för konsumtion

58 859

58 254

605

1,0

Lokaler

16 326

16 260

66

0,4

 

 

 

 

 

Utgifter för försvarsändamål

5 327

6 634

-1 307

-19,7

 

 

 

 

 

Sociala naturaförmåner

9 842

9 902

-60

-0,6

 

 

 

 

 

Investeringsverksamhet

18 751

20 445

-1 694

-8,3

 

 

 

 

 

Räntor

39 391

29 087

10 304

35,4

 

 

 

 

 

varav

 

 

 

 

Räntor på statsskulden

34 374

23 252

11 122

47,8

 

 

 

 

 

Finansiella transaktioner

8 344

10 500

-2 156

-20,5

 

 

 

 

 

Summa utgiftsområden

801 478

786 389

15 089

1,9

Transfereringar

Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. till stor del utbetalningar av bidrag från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation. Som transfereringar räknas t.ex. sjukpenning och barnbidrag men även internationellt bistånd och Sveriges bidrag till EU-budgeten. Syftet med transfereringar är att omfördela inkomster mellan olika grupper i samhället, mellan olika regioner i landet eller till internationell verksamhet.

År

2011

utgjorde

transfereringarna

67 procent

av

utgifterna

inom

budgetens

utgiftsområden.

Hushållen

erhöll

53 procent

av de

totala

transfereringarna.

Transfe-

reringarna

till

hushåll har minskat med

4 169 miljoner kronor (1,4 procent). Det beror

framförallt att

utgifterna

på anslaget

10:2 Aktivitets-

och sjukersättningar

m.m.

minskat med

5 435 miljoner

kronor

till

50 893 miljoner kronor. Anslaget omfattar de

största transfereringarna till hushållen och de minskade för fjärde året i rad. Minskningen beror dels på att antalet nybeviljade sjuker- sättningar minskat och dels att ett ökat antal personer lämnat sjukersättning för ålders- pension. Utgifterna på anslaget 14:1 Bidrag till

arbetslöshetsersättning

och

aktivitetsstöd

minskade

med

5 559 miljoner

kronor

(16,2 procent) Förklaringen är att utgifterna för arbetslöshetsersättningen blev lägre. Anledningen är att både arbetslösheten och andelen arbetslösa med rätt till arbetslöshets- ersättning var lägre än föregående år.

Den kommunala sektorn var den näst största mottagaren av transfereringar 2011. Den kommunala sektorn omfattar kommuner, landsting och kommunalförbund. Under 2011 erhöll kommunsektorn 25 procent av de totala transfereringarna. Transfereringarna till kommunsektorn ökade med 10 283 miljoner kronor (8,1 procent). Ökningen är hänförlig till utgifterna mot anslaget

142

25:1 Kommunalekonomisk utjämning som ökade med 12 254 miljoner kronor (16,8 procent). Anslaget ökades tillfälligt under 2011 med 3 000 miljoner kronor som stabiliseringspolitiska åtgärder på grund av en relativt svag inkomstutveckling i kommu- nerna. Under 2011 kompenserades kommu- nerna med motsvarande 7 500 miljoner kronor på grund av sänkt inkomstskatt för personer som är 65 år och äldre.

Diagram 2.3 Transfereringar på statens budget fördelade efter mottagarkategori 2011

Internationell verksamhet 11%

Ålderspensions- systemet 4%

Organisationer

1%

Hushåll 53%

Kommuner 25%

Företag 6%

Konsumtion

Statlig konsumtion avser förbrukning av resurser som de statliga myndigheterna använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror, inköp av varor och tjänster, underhåll och reparationer samt försvarets inköp av krigsmateriel som inte kan användas för civilt bruk. I konsumtionsbegreppet ingår även myndigheters köp av varor och tjänster som produceras utanför staten och som levereras direkt till hushållen (sociala naturaförmåner). Detta gäller t.ex. statens utgifter för köp av arbetsmarknadsutbildning och privat tandläkar- vård. Utgifterna för konsumtion uppgick under 2011 till 25 procent av utgifterna inom budge- tens utgiftsområden. Utgiftsområdena 6 Försvar och samhällets krisberedskap, 16 Utbildning och universitetsforskning samt 4 Rättsväsendet hade de största utgifterna för konsumtion.

Drygt hälften av utgifterna för konsumtion utgjordes av löner inklusive sociala avgifter. Sociala avgifter avser främst arbetsgivaravgifter och premier för avtals- försäkringar för statsanställda. Ökningen av

Skr. 2011/12:101

löner inklusive sociala avgifter var 3,0 procent 2011.

Den näst största posten avseende konsum- tion är omkostnader för konsumtion, till dessa räknas myndigheternas köp av varor och tjänster. Omkostnaderna för konsumtion ökade med 1,0 procent 2011. Det enskilt största anslaget med omkostnader för konsumtion är 1:1 Väghållning inom utgifts- område 22 Kommunikationer. Dessa omkost- nader uppgick till 7 814 miljoner kronor 2011, en minskning med 11,3 procent. Det lägre ut- fallet beror på förseningar i såväl investeringar som drift och underhåll.

Investeringar

Med investeringar avses utgifter för anskaffning av infrastruktur, varaktiga materiella tillgångar såsom byggnader och maskiner, immateriella tillgångar som dataprogram, värdeföremål, finansiella tillgångar och lagerinvesteringar som är ämnade att användas i produktion. Av utgift- erna inom budgetens utgiftsområden uppgick investeringarna till 2 procent. Utgiftsområde 22 Kommunikationer var det utgiftsområde som hade den största delen (89 procent) av de totala investeringarna inom budgetens utgiftsområden.

Statliga investeringar finansieras även med lån i Riksgäldskontoret och med finansiell leasing. Utgifterna för dessa investeringar ingår inte under utgiftsområdena utan ingår i Riksgälds- kontorets nettoutlåning. Myndigheternas amorteringar och räntor på dessa lån redovisas som finansiella transaktioner.

Räntor och finansiella transaktioner

Den realekonomiska gruppen räntor avser räntor på statsskulden och övriga räntor, t.ex. räntor för studielån. Räntorna uppgick till 5 procent av utgifterna på budgetens utgiftsområden 2011. De två största anslagen var 1:1 Räntor på stats- skulden och 1:3 Studiemedelsräntor m.m. Dessa svarade tillsammans för 99 procent av de totala ränteutgifterna.

143

Skr. 2011/12:101

2.7Beställningsbemyndiganden

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för det ändamål och med högst det belopp som riksdagen beslutar, beställa varor eller tjänster samt besluta om bidrag, ersättning, lån eller liknande som medför utgifter under senare budgetår än det år budgeten avser. De åtaganden som gjorts räknas inte som ekonomiska händelser som ska bokföras mot anslag. När ett bemyndigande utnyttjas ska detta redovisas mot det av riksdagen beslutade bemyndigandebeloppet.

Det totala bemyndigandebeloppet för 2011 var 313 miljarder kronor. Utestående åtaganden

den 31 december

2011 uppgick till

knappt

260 miljarder kronor.

 

 

Utgiftsområdena

22 Kommunikationer,

6 Försvar och samhällets

krisberedskap och

7 Internationellt

bistånd

har

störst

bemyndiganden. De största beloppen avser

anslaget

1:2

Banhållning,

anslaget

1:1 Biståndsverksamhet, anslaget

1:3 Anskaffning

av materiel

och

anläggningar

samt anslaget

1:1 Väghållning.

 

 

 

 

Störst

avvikelse

mellan

totalt

beställningsbemyndigande

och

utestående

åtagande

finns

inom

utgiftsområdena

22 Kommunikationer med 20 miljarder kronor och 6 Försvars och samhällets krisberedskap med 13 miljarder kronor.

En specifikation med utestående åtaganden den 31 december 2011 per anslag redovisas i bi- laga 3 Beställningsbemyndigande och utnyttjan- det uppdelat på varje utgiftsområde finns under respektive avsnitt. Stora avvikelser mellan beslu- tade bemyndiganden och utfall kommenteras i anslutning till bemyndigandetabellen i respektive avsnitt.

Tabell 2.111 Beställningsbemyndiganden 2011

Miljoner kronor

 

 

Utestående

 

Beställnings-

åtaganden

Utgiftsområde

bemyndiganden

2011-12-31

UO 01 Rikets styrelse

185

136

 

 

 

UO 02 Samhällsekonomi och

 

 

finansförvaltning

75

0

 

 

 

UO 05 Internationell samverkan

155

91

UO 06 Försvar och samhällets

 

 

krisberedskap

60 590

47 748

 

 

 

UO 07 Internationellt bistånd

54 632

46 864

 

 

 

UO 08 Migration

440

244

 

 

 

UO 09 Hälsovård, sjukvård och

 

 

social omsorg

1 396

1 281

 

 

 

UO 10 Ekonomisk trygghet vid

 

 

sjukdom och handikapp

4 029

3 006

 

 

 

UO 13 Integration och jämställdhet

1 468

798

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

18 479

17 048

 

 

 

UO 15 Studiestöd

7

2

 

 

 

UO 16 Utbildning och

 

 

universitetsforskning

14 343

12 750

 

 

 

UO 17 Kultur, medier, trossamfund

 

 

och fritid

456

368

 

 

 

UO 18 Samhällsplanering,

 

 

bostadsförsörjning, byggande samt

 

 

konsumentpolitik

85

22

 

 

 

UO 19 Regional tillväxt

6 550

6 050

 

 

 

UO 20 Allmän miljö- och naturvård

3 705

2 428

 

 

 

UO 21 Energi

5 623

3 300

 

 

 

UO 22 Kommunikationer

125 015

104 670

 

 

 

UO 23 Areella näringar, landsbygd

 

 

och livsmedel

11 317

9 417

 

 

 

UO 24 Näringsliv

4 555

3 677

 

 

 

Summa utgiftsområden

313 105

259 900

 

 

 

144

3

Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys

Skr. 2011/12:101

3 Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys

I resultaträkningen redovisas de totala konsoliderade intäkterna och kostnaderna för de myndigheter som ingår i årsredovisningen.

Konsolideringen innebär att transaktioner mellan myndigheter, t.ex. arbetsgivaravgifter för statligt anställda och bidrag mellan myndigheter, tas bort (elimineras) i resultaträkningen och att fordringar och skulder mellan myndigheter elimineras i balansräkningen. På så vis erhålls en konsoliderad redovisning för staten.

Gällande principer och förutsättningar beskrivs i avsnittet Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar.

3.1Resultaträkning

Resultaträkningen för 2011 visar ett överskott på knappt 37 miljarder kronor, vilket är en minskning med 17 miljarder kronor jämfört med föregående år.

147

Skr. 2011/12:101

Tabell 3.1 Resultaträkning

Miljoner kronor

 

Not

2011

2010

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

Skatteintäkter

1

996 362

964 899

Intäkter av avgifter och andra

 

 

 

ersättningar

2

56 659

58 351

Intäkter av bidrag

3

31 586

43 073

Summa intäkter

 

1 084 607

1 066 323

Kostnader

 

 

 

Transfereringar m.m.

 

 

 

Transfereringar till hushåll

4

-536 305

-536 593

Transfereringar till företag

4

-39 152

-38 977

Transfereringar till kommuner

4

-204 492

-201 174

Transfereringar till utlandet

4

-57 377

-54 710

Avsättningar till/upplösning av

 

 

 

fonder

5

-8 705

-7 802

Summa transfereringar m.m.

 

-846 031

-839 256

Statens egen verksamhet

 

 

 

Kostnader för personal

6

-111 294

-95 565

Kostnader för lokaler

7

-17 506

-16 778

Vissa garanti- och

 

 

 

kreditkostnader

8

96

-2 466

Övriga driftkostnader

9

-81 856

-84 313

Avskrivningar och

 

 

 

nedskrivningar

10

-23 185

-22 339

Summa statens egen

 

 

 

verksamhet

 

-233 745

-221 461

Summa kostnader

 

-1 079 776

-1 060 717

Saldo före resultat från andelar

 

 

 

och finansiella poster

 

4 831

5 606

Resultat från andelar i hel-

 

 

 

och delägda företag

11

36 336

46 106

Finansiella intäkter och

 

 

 

kostnader

 

 

 

Nettokostnad för statsskulden

12

-35 242

-12 141

Övriga finansiella intäkter

13

32 712

16 496

Övriga finansiella kostnader

14

-1 464

-2 072

Summa finansiella poster

 

-3 994

2 283

 

 

 

 

ÅRETS ÖVERSKOTT

 

37 173

53 995

Försämringen av resultatet beror bland annat på att nettokostnaden för statsskulden ökade med 23 miljarder kronor och uppgick till 35 miljarder.

Samtidigt gav försäljningen av aktier i Nordea en vinst på 17 miljarder kronor. Skatteintäkterna ökade med 31 miljarder medan bidragsintäkterna minskade med 11 miljarder kronor. Kostnaden för personal ökade med 16 miljarder kronor mest till följd av ökade kostnader för statens tjänstepensioner. Resultatet från andelar i hel- och delägda företag försämrades med 10 miljarder kronor.

3.1.1Intäkter

Diagram 3.1 Statens inkomster

 

Finansiella

Intäkter av

Intäkter av

intäkter

bidrag

3%

avgifter och

3%

 

andra

 

 

ersättningar

 

 

5%

 

 

Skatteintäkter

89%

Skatteintäkterna uppgick till 996 miljarder kronor och utgör 89 procent av statens totala intäkter (se diagram). Statens skatteintäkter ökade med 31 miljarder kronor (3,3 procent) jämfört med 2010.

Direkta skatter på arbete ökade med 16 miljarder kronor jämfört med 2010. Föränd- ringen förklaras framför allt av att lönesumman ökade med 5,7 procent. Skattereduktionerna ökade med 9,8 miljarder kronor varav hälften förklaras av skattereduktion för högre allmän pensionsavgift som är direkt kopplad till löne- summan. Resterande del beror på högre jobb- skatteavdrag, vilket främst förklaras av fler sysselsatta och reduktioner för hustjänster. ROT-avdraget (reparation, underhåll, om- och tillbyggnad) förklarar den största delen av ökningen i reduktioner för hustjänster och beräknas uppgå till 13 miljarder kronor. Men även RUT-avdraget (rengöring, underhåll, tvätt) fortsätter att öka och beräknas 2011 ha uppgått till knappt 1,8 miljarder kronor jämfört med 400 miljoner kronor 2008.

Arbetsgivaravgifterna ökade med 24 miljarder kronor (6,0 procent) jämfört med 2010 till följd av lönesummans utveckling. Arbetsgivar-

148

avgifterna utgörs i princip av avgiftssatsen gånger lönesumman.

Jämfört med 2010 minskade skatt på kapital med 4,5 miljarder kronor. Skatt på kapital från hushåll minskade med 10,7 miljarder kronor (31 procent) framför allt till följd av högre ränte- utgifter, vilket ökar skattereduktionerna. Skatt på företagsvinster ökade med 4,8 miljarder kronor (4,5 procent) och förklaras av ökade vinster. Flertalet bolag visade starka resultat 2011 trots att det fjärde kvartalets resultat innebär en svag avslutning på året.

Skatt på konsumtion och insatsvaror ökade med 6,7 miljarder kronor (1,5 procent). Intäkter av mervärdesskatt ökade med 8,4 miljarder kronor. Hushållens konsumtionsutgifter i löp- ande priser ökade med 3,4 procent. Investering- arna i näringslivet ökade starkt, bland annat ökade bostads-investeringarna, vilket också bidrar till ökade momsintäkter.

Skatt på energi och miljö minskade med 2,7 miljarder kronor jämfört med 2010. Skatt på alkohol och tobak ökade med 1,4 miljarder kronor medan skatt på vägtrafik minskade med 0,7 miljarder kronor.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har minskat med 1,7 miljarder kronor. Det beror bland annat på att Exportkreditnämndens och Svenska kraftnäts uppdragsintäkter minskat. Arbetslöshetsavgifter för arbetslöshets- försäkringen minskade också. Däremot tillkom intäkter från spektrumauktioner hos Post- och telestyrelsen med 3,1 miljarder kronor.

Bidragsintäkter har minskat med nästan 12 miljarder kronor. Minskningen förklaras till största delen av minskade intäkter av AP- fondsmedel, som avser AP-fondernas netto- bidrag för utbetalningarna av pensioner under året. AP-fondens nettobidrag till staten blev lägre för 2011 eftersom ökningen av social- avgifter och allmänna pensionsavgifter varit betydligt högre än ökningen av utbetalda pens- ioner.

Skr. 2011/12:101

3.1.2Kostnader

Diagram 3.2 Statens kostnader

Finansiella kostnader 3%

Kostnader för statens egen verksamhet 21%

Transfereringar

76%

Av statens kostnader utgjordes 76 procent av transfereringar, varav transfereringar till hushåll var den största delen. Kostnaderna för statens egen verksamhet utgjorde 21 procent och netto- kostnaden för statsskulden och övriga finansiella kostnader 3 procent.

3.1.3Transfereringar

Diagram 3.3 Transfereringar per sektor

Transfereringar till utlandet 7%

Transfereringar till kommuner 24%

Transfereringar

Transfereringar

till hushåll

till företag

64%

5%

 

Diagram 3.3 visar transfereringar i form av lämnade bidrag och andra överföringar fördelade på mottagarsektorer enligt national- räkenskapernas indelning. Den realekonomiska indelningen redovisas även utifrån anslagen på budgeten. Av diagram 3.3 ovan framgår att hushållssektorn är den dominerande mottagaren av statliga transfereringar. Transfereringarna till hushåll innefattar bl.a. ålderspensioner, sjuk-

149

Skr. 2011/12:101

penning, föräldrapenning, barnbidrag och arbetslöshetsersättning, men även bidrag till organisationer inom t.ex. utbildningsområdet eller biståndsområdet. Kommunerna tar emot 24 procent av transfereringarna i olika former av statsbidrag, företagssektorn 5 procent och utlandet, i form av bistånd och EU-avgifter, tar emot 7 procent av de statliga transfereringarna.

Kostnaderna för transfereringar, exklusive avsättningar till fonder, uppgick till 837 miljarder kronor. De ökade därmed med 5,9 miljarder kronor mellan 2010 och 2011.

Transfereringar till hushåll har under 2011 netto minskat marginellt. Bland trans- fereringarna till hushåll har kostnaderna för arbetsmarknadsområdet minskat med 5 miljarder kronor. Arbetslöshetsersättningen har minskat med 4,6 miljarder kronor och aktivitetsstöd har minskat med 0,8 miljarder kronor. Lönegarantiersättningen har ökat med 0,6 miljarder kronor främst på grund av SAAB:s rekonstruktion och konkurs.

Transfereringar till hushåll avseende social- försäkringen minskade med 0,9 miljarder kronor netto. Kostnaderna för ålderspensioner vid sidan av statens budget minskade med 0,5 miljarder kronor vilket beror på den automatiska balans- eringen inom pensionssystemet. Premie- pensioner har däremot ökat med 0,6 miljarder kronor. Den ökningen beror på att antalet pensionärer ökar på grund av stora årskullar födda i mitten av 1940-talet och på att varje ny årskull som går i pension har större andel i det nya pensionssystemet. Ersättning vid ålderdom, som avser anslagsfinansierade pensioner och stöd som garantipension och bostadstillägg, har endast ökat marginellt jämfört med 2010.

Kostnaden för sjukpenning ökade med 2,5 miljarder kronor (15 procent). Under 2011 har antalet sjukfall ökat något. Orsaken till ök- ningen av antalet sjukfall är att många av de som tidigare uppnått maximal tid i sjukförsäkringen, och därför en tid varit utan ersättning från sjukförsäkringen, nu på nytt kan söka ersättning. Aktivitets­ och sjukersättningen minskade med 5,6 miljarder kronor (10,1 procent). Minsk- ningen förklaras främst av ett fortsatt netto- utflöde till ålderspensionssystemet.

Stöd till personer med funktionsnedsättning inkluderar även kommunernas andel av kost- nader för assistansersättning vilken ökade med 1 miljard kronor (4,3 procent). Huvud- mannaskapet för personlig assistans innehas av

staten men finansieringsansvaret är delat. De ökade kostnaderna för assistansersättning beror på ökade timkostnader men även på att antalet personer som får assistansersättning ökade. Dessutom ökade antalet timmar per person och vecka.

Inom området ekonomisk trygghet för familjer och barn ökade föräldraförsäkringen med 1,2 miljarder kronor och kostnaderna för barnbidragen med 0,4 miljarder kronor. Utgif- terna för socialförsäkringsförmånerna inom familjepolitiken påverkas av flera faktorer såsom antal födda barn, barnkullarnas storlek, föräldrarnas löneutveckling och konjunkturen. Under året har antalet födda barn minskat något. Trots denna minskning har utgifterna för föräldrapenning, barnbidrag och tillfällig föräldrapenning ökat. Det beror bland annat på att det finns fler barn i åldrarna 0–12 år samt på höjda löner vilket påverkar ersättningsnivån. De högre kostnaderna för barnbidrag förklaras också av att nivån för flerbarnstillägg höjdes 2011.

Transfereringar till den kommunala sektorn har fortsatt att öka under 2011 trots att det tillfälliga konjunkturstödet 2010 nu är borta. Det förklaras dels med en ökning av den kommunal- ekonomiska utjämningen 2011 och stabiliseringspolitiska åtgärder på grund av den relativt svaga inkomstutvecklingen. Den kommunalekonomiska utjämningen har även ökats som kompensation för ytterligare sänkning av skatten för pensionärer genom förhöjt grundavdrag.

Transfereringarna till kommuner ökade totalt med 3,3 miljarder kronor jämfört med 2010. De allmänna bidragen till kommuner ökade med 4 miljarder kronor. Den kommunalekonomiska utjämningen till kommuner och landsting har ökat med 8,8 respektive 3,9 miljarder kronor. Bidrag för läkemedelsförmånerna har minskat med 0,5 miljarder kronor.

Bland transfereringar till utlandet har kost- naden för bistånd och andra internationella bidrag genom Sida och 2010 även Regerings- kansliet ökat med 1,1 miljarder kronor. Avgiften till EU ökade med 0,3 miljarder kronor. Avgif- ten redovisas här periodiserad till skillnad mot redovisningen på statens budget. Avsättningen till fonder ökade med 0,9 miljarder kronor. Avsättningen till Kärnavfallsfonden har ökat med 0,7 miljarder kronor då räntan på reala placeringar och realisationsvinsterna ökat.

150

3.1.4Kostnader för statens egen verksamhet

Kostnaderna för statens egen verksamhet (exklusive arbetsgivaravgifter för statsanställda) uppgick till 234 miljarder kronor 2011, vilket är en ökning med drygt 12 miljarder kronor jämfört med 2010.

Statens personalkostnader ökade med nära 16 miljarder kronor. Ökningen avser framför allt pensionskostnaderna och beror på att dessa var särskilt låga föregående år då avsättningen för pensioner minskade, medan avsättningen ökade under 2011 efter bl.a. förändrade beräkningsgrunder. Lönekostnader inklusive

lagstadgade arbetsgivaravgifter

ökade

med

3,8 miljarder

kronor (3,6 procent).

Övriga

driftkostnader

minskade med

2,5 miljarder

kronor. Mest minskade Försvarsmyndigheternas materielinköp.

3.1.5Resultat från andelar i hel- och delägda företag

Resultatet från andelar i hel- och delägda företag minskade med 9,8 miljarder kronor. Det resultat som redovisas baseras främst på bolagens redovisade nettoresultat enligt respektive årsbokslut.

Resultatet för Apoteket AB har försämrats med 4,1 miljarder kronor jämfört med 2010 under vilket försäljning av dotterbolag medförde en realisationsvinst på 4,4 miljarder kronor.

Vattenfalls resultat har minskat med 1,9 miljarder kronor bland annat på grund av minskade volymer och priser. AB Svensk Exportkredit redovisade ett försämrat resultat med 1,5 miljarder och Sveaskog Holding AB

redovisade

ett försämrat

resultat med

1,2 miljarder

kronor. LKAB

har däremot

förbättrat sitt resultat med 1,9 miljarder kronor tack vare högre priser på järnmalm.

3.1.6Nettokostnad för statsskulden och övriga finansiella intäkter och kostnader

Nettokostnaden för statsskulden ökade med 23 miljarder kronor jämfört med 2010. De orealiserade valutavinsterna har minskat med 20 miljarder kronor samtidigt som

Skr. 2011/12:101

räntekostnaderna för upplåning i svenska kronor

har ökat

med 7 miljarder

kronor och

de

realiserade

valutaförlusterna

har

minskat

med

4 miljarder kronor.

 

 

 

Övriga

finansiella intäkter

ökade

med

16 miljarder till största del beroende på att statens försäljning av aktier i Nordea gav en vinst på 17 miljarder kronor.

3.2Balansräkning

I balansräkningen redovisas värdet av statens samtliga tillgångar, skulder och kapital per den 31 december 2011.

Tabell 3.2 Balansräkning

Miljoner kronor

TILLGÅNGAR

 

Not

2011-12-31

2010-12-31

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella

 

 

 

anläggningstillgångar

 

 

 

Balanserade utgifter för

 

 

 

utveckling

15

6 770

6 153

Rättigheter och andra

 

 

 

immateriella

 

 

 

anläggningstillgångar

16

820

991

Förskott avseende

 

 

 

immateriella

 

 

 

anläggningstillgångar

17

-

2

Summa immateriella

 

 

 

anläggningstillgångar

 

7 590

7 146

Materiella

 

 

 

anläggningstillgångar

 

 

 

Statliga väganläggningar

18

108 180

102 667

Statliga

 

 

 

järnvägsanläggningar

19

97 773

95 053

Byggnader, mark och annan

 

 

 

fast egendom

20

33 992

33 433

Förbättringsutgifter på

 

 

 

annans fastighet

21

3 804

3 636

Maskiner, inventarier,

 

 

 

installationer m.m.

22

25 316

23 203

Pågående nyanläggningar

23

93 372

85 439

Beredskapstillgångar

24

93 375

95 908

Förskott avseende materiella

 

 

 

anläggningstillgångar

25

4 323

2 782

Summa materiella

 

 

 

anläggningstillgångar

 

460 135

442 121

Finansiella

 

 

 

anläggningstillgångar

 

 

 

Andelar i hel- och delägda

26

349 766

346 525

151

Skr. 2011/12:101

företag

 

 

 

Andra långfristiga

 

 

 

värdepappersinnehav

27

46 627

45 233

Långfristiga fordringar

28

4 244

3 886

Summa finansiella

 

 

 

anläggningstillgångar

 

400 637

395 644

Summa

 

 

 

anläggningstillgångar

 

868 362

844 911

Utlåning

29

279 483

275 931

Varulager m.m.

 

 

 

Varulager och förråd

30

1 674

1 569

Pågående arbeten

31

617

1 345

Fastigheter

32

176

168

Förskott till leverantörer

33

53

33

Summa varulager m.m.

 

2 520

3 115

Fordringar

 

 

 

Kundfordringar

34

8 490

10 220

Övriga fordringar

35

64 158

77 985

Summa fordringar

 

72 648

88 205

Periodavgränsningsposter

 

 

 

Förutbetalda kostnader

36

10 100

10 551

Upplupna bidragsintäkter

37

1 844

1 377

Övriga upplupna intäkter

38

11 999

13 267

Summa

 

 

 

periodavgränsningsposter

 

23 943

25 195

Kortfristiga placeringar

 

 

 

Värdepapper och andelar

39

29 711

1 942

Summa kortfristiga

 

 

 

placeringar

 

29 711

1 942

Kassa och bank

40

6 287

6 438

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

1 282 954

1 245 737

KAPITAL OCH SKULDER

Not

Nettoförmögenhet

41

-317 042

-351 415

Fonder

42

97 925

89 220

Avsättningar

 

 

 

Avsättningar för pensioner

 

 

 

och liknande förpliktelser

43

195 757

185 088

Övriga avsättningar

44

13 194

13 636

Summa avsättningar

 

208 951

198 724

Statsskulden

 

 

 

Lån i Sverige

 

831 322

843 223

Lån utomlands

 

244 148

270 083

Summa statsskulden

45

1 075 470

1 113 306

Skulder m.m.

 

 

 

Leverantörsskulder

46

19 225

19 302

Övriga skulder

47

111 474

93 057

Depositioner

48

1 210

1 362

Förskott från uppdragsgivare

 

 

 

och kunder

49

271

327

Summa skulder m.m.

 

132 180

114 048

Periodavgränsningsposter

 

 

 

Upplupna kostnader

50

30 214

31 643

Oförbrukade bidrag

51

9 626

8 999

Övriga förutbetalda intäkter

52

45 630

41 212

Summa

 

 

 

periodavgränsningsposter

 

85 470

81 854

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

 

1 282 954

1 245 737

 

 

 

 

Garantiförbindelser

53

1 342 312

1 221 219

Övriga ansvarsförbindelser

54

28 398

16 292

 

 

 

 

152

3.2.1Nettoförmögenheten

Statens nettoförmögenhet är lika med skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas bokförda värde. Statsskulden, som i huvudsak motsvarar statsbudgetens ackumulerade underskott över åren, svarar för den övervägande delen av skuld- erna och därmed den negativa netto- förmögenheten. Vid utgången av 2011 var netto- förmögenheten -317 miljarder kronor, dvs. staten hade en nettoskuld på motsvarande belopp. Det är en förbättring med 34 miljarder kronor jämfört med 2010 då netto- förmögenheten var -351 miljarder kronor.

Nettoförmögenhetens förändring fördelad på balansräkningens olika delar kan sammanfattas enligt nedan:

 

Mdkr

Ökning av tillgångar

37

Minskning av skulder

16

Ökningar av avsättningar

-10

Ökning av fonder

-9

 

 

Summa

34

Förändringen av nettoförmögenheten kan även beskrivas på följande sätt:

 

Mdkr

Årets överskott enligt resultat-

 

räkningen

37

Värdeförändringar av aktier och andelar

-3

 

 

Summa

34

Förändringen av nettoförmögenheten är i första hand hänförbar till årets överskott i resultat- räkningen på 37 miljarder kronor. Därutöver påverkas nettoförmögenheten av enstaka transaktioner som förändrar tillgångars eller skulders värde utan att de redovisas över resultaträkningen. En återkommande förklaringspost är förändringar av aktier och an- delar som redovisas direkt i balansräkningen, t.ex. förändringar av statligt ägda bolags egna kapital som inte är hänförbart till periodens resultat. Under 2011 uppgick dessa effekter till - 3 miljarder kronor.

Jämförelse med nettoförmögenheten enligt definitionen i nationalräkenskaperna

För att belysa sambandet mellan olika sätt att redovisa statens finansiella ställning görs en jämförelse mellan nettoförmögenheten i balans- räkningen och nationalräkenskaperna (NR). NR:s beräkningar finns inte färdigställda för 2011 och jämförelsen görs därför för 2010. NR:s

Skr. 2011/12:101

uppgifter har dessutom kompletterats på några punkter för att öka jämförbarheten. Skillnaden mellan balansräkningens nettoförmögenhet vid utgången av 2010 på - 351 miljarder kronor och den beräkning i anslutning till NR som gjorts i 2012 års ekonomiska vårproposition på 240 miljarder kronor innebär att NR- beräkningen visar en positiv nettoförmögenhet som är 591 miljarder kronor högre än vad som redovisas i balansräkningen.

Skillnaderna beror dels på olika värderings- principer, dels på olika avgränsning av staten. Den enskilt största skillnaden beror på att fasta realtillgångar i NR värderas till återanskaffnings- värdet, dvs. restvärdet efter avskrivningar räknas upp med prisindex samt med moms medan fasta realtillgångar i balansräkningen värderas till ursprungligt anskaffningsvärde. Detta står för 53 procent av skillnaden i förmögenheten. En annan stor del beror på att NR använder marknadsprisvärdering där sådan finns tillgänglig, t.ex. för vissa aktieinnehav och för skulder i form av bl.a. statsobligationer. Beredskapstillgångar ingår endast till den del det inte avser krigsmateriel och kringutrustning till krigsmateriel. I fråga om avgränsning ingår Riksbanken som kapitalandel i NR och inte endast med grundfonden. Dessutom finns andra mindre skillnader. För tillgångar och skulder i övrigt tas främst vissa stora myndigheter med omfattande finansiell verksamhet med i NR. Fordringar och skulder av löpande karaktär är till största delen inte med i NR. I anslutning till not 41 visas de viktigaste skillnaderna för 2010 och 2009.

3.2.2Övriga förändringar i balansräkningen

Under räkenskapsåret 2011 ökade de totala tillgångarna med 37 miljarder kronor till 1 283 miljarder kronor.

De materiella anläggningstillgångarna ökade med 18 miljarder kronor. Väganläggningar har under året invärderats som färdigställda till ett värde av drygt 9 miljarder kronor. Större objekt som öppnats för trafik under året är Partihalls- förbindelsen vid Tingstadstunneln i Göteborg, E4 Enånger-Hudiksvall, Tvärleden Osby- Markaryd, Väg 31 förbi Tenhult, Riksväg 25 Eriksmåla-Boda samt väg 68 Norberg-Avesta.

153

Skr. 2011/12:101

Värdet av järnvägsanläggningar som färdigställts under året uppgår till 5,6 miljarder kronor. Större projekt som färdigställts under året är Uppsala bangård inklusive resecentrum, Malmö bangård samt ökad kapacitet på Malmbanan.

Pågående nyanläggningar har ökat med nära 8 miljarder kronor. Ökningen avser till största delen järnvägsprojekt vid Trafikverket vilket bl.a. omfattar Citybanan i Stockholm, Västkustbanan inklusive tunnel genom Hallandsåsen, Norge/Vänernbanan och Ådalsbanan.

De finansiella anläggningstillgångarna ökade med 5 miljarder kronor. Andelar i hel- och delägda företag ökade med 3 miljarder kronor. Ökningen av andelsvärdet för Vattenfall AB uppgick till 5,3 miljarder kronor. Förändringen utgörs främst av årets resultat som uppgår till 11,1 miljarder kronor samt kassaflödessäkring

med en

positiv påverkan med 1,6 miljarder

kronor.

Kassaflödessäkringen

avser

huvudsakligen orealiserade värdeförändringar av el-derivat som används för prissäkring av

framtida

försäljning.

Kapitalandelen

har

påverkats negativt främst

av

utdelning

av

6,5 miljarder kronor till staten.

 

 

LKAB:s

resultat

för

året

uppgick

till

11 miljarder

kronor,

vilket

bidragit

till

andelsvärdets ökning med 4,5 miljarder kronor. Utdelning av 5,0 miljarder kronor har reducerat värdet. Apoteket AB har minskat andelsvärdet med 5,0 miljarder kronor främst förklarat av utdelning till staten av 5,4 miljarder kronor. Årets resultat uppgick till 0,4 miljarder kronor. Övriga fordringar har minskat med 14 miljarder kronor jämfört med föregående år. Vid utgången av 2010 redovisade Skatteverket en fordran på 17 miljarder kronor på kommuner och landsting avseende slutreglering av kommunalskatt för inkomståret 2009. För 2011 redovisar Skattever- ket en skuld på 8,8 miljarder kronor. Slutavräk- ningen av kommunalskatt kan variera starkt mellan åren. Slutavräkningen görs i januari må- nad andra året efter inkomståret. Då justeras de totala slutliga kommunalskattemedlen mot de preliminära medel som betalades ut till kommuner och landsting under inkomståret. Skatteverkets fordringar på skattekontot har

ökat med 3 miljarder kronor.

 

 

 

Värdepapper och

andelar

har

ökat

med

28 miljarder kronor

och

ökningen

avser

Riksgäldskontorets

kortfristiga

placeringar.

Dessa placeringar utgörs i huvudsak av

andra

låneinstituts obligationer (25 miljarder kronor)

och placerade

dagslån

i svenska kronor

(2,5 miljarder

kronor).

Riksgäldskontoret

redovisade inga kortfristiga placeringar för 2010. Fonder ökade med 8,7 miljarder kronor jämfört med 2010 och mest ökade Stabilitetsfondens behållning (4 miljarder kronor). Avsättningar för pensioner ökade med

11 miljarder

kronor

hos

Statens

tjänstepensionsverk. De

viktigaste

faktorerna

som påverkade avsättningen var ändrade beräkningsgrunder med 6,4 miljarder kronor,

basbeloppsindexering

(värdesäkring)

med

1,6 miljarder

kronor,

nyintjänad

pension

med

5,5 miljarder

kronor

samt

grundränta

(uppräkning

enligt

de

försäkringstekniska

riktlinjerna), netto, med 2,9 miljarder kronor medan avsättningen minskade med 8,3 miljarder kronor på grund av utbetalade förmåner.

Statsskulden

minskade

med

38 miljarder

kronor och uppgick vid 2011 års

utgång till

1 075 miljarder

kronor. Lån

i svenska kronor

minskade med 12 miljarder kronor och lån i ut- ländsk valuta minskade med 26 miljarder kronor. Den andel av statsskulden som upptas i utländsk valuta minskade något, från 24 till 23 procent. För en närmare beskrivning av statsskuldens ut- veckling, se kapitel 4 Statsskuldens utveckling.

Övriga skulder ökade med 18 miljarder kro- nor främst vid Riksgäldskontoret. Riksgälds- kontoret tar upp lån i svenska kronor och genom skuldbytesavtal (kron/valutaswappar) omvandlas lånen till skuld i utländsk valuta. Genom dessa swapptransaktioner uppstår en kreditrisk och för att hantera denna ingår man s.k. CSA-avtal. Storleken på säkerheterna beror på marknads- värderingen på de underliggande derivaten den aktuella dagen och varierar kraftigt över tid. Vid utgången av 2011 var de 13 miljarder kronor högre än 2010. Skatteverkets skulder till kommuner och landsting avseende slutreglering av kommunalskatt står för 8,8 miljarder kronor av ökningen.

154

3.3Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen visar statens betalningar fördelade på avsnitten statens verksamhet, investeringar, utlåning och finansiella aktiviteter. Finansieringsanalysen visar även förändringen av respektive avsnitts påverkan på statens nettoupplåning under redovisningsperioden. Statens nettoupplåning definieras som förändringen av statsskulden justerad för orealiserade valutakursförändringar.

Uppgifterna avseende finansieringsanalysen har hämtats från resultat- och balansräkningarna samt från den information som myndigheterna rapporterat in till statsredovisningssystemet eller från myndigheternas årsredovisningar med eventuella kompletteringar.

Tabell 3.3 Finansieringsanalys

Miljoner kronor

 

Not

2011

2010

 

 

 

 

Statens verksamhet

 

 

 

Skatter

55

1 030 893

955 670

Avgifter och andra

 

 

 

ersättningar

56

83 505

74 939

Intäkter av bidrag

 

31 586

43 073

Summa justerade intäkter

 

1 145 984

1 073 682

Transfereringar

57

-833 542

-830 610

Statens egen verksamhet

58

-200 227

-201 861

Summa justerade kostnader

 

-1 033 769

-1 032 471

Justeringar till betalningar

59

-22 304

39 053

Saldo statens verksamhet

 

89 911

80 264

Investeringar

60

 

 

Finansiella investeringar

 

-4 187

-11 910

Materiella investeringar

 

-38 061

-47 504

Immateriella investeringar

 

-2 425

-2 281

Summa investeringsutgifter

 

-44 673

-61 695

Försäljning av

 

 

 

anläggningstillgångar

 

23 695

11 365

Summa

 

 

 

investeringsverksamhet

 

-20 978

-50 330

Utlåning

61

 

 

Nyutlåning

 

-18 528

-14 904

Amorteringar

 

12 180

15 395

Summa nettoutlåning

 

-6 348

491

Finansiella aktiviteter

 

 

 

Finansiellt netto för statens

 

 

 

upplåning

62

-36 740

-33 694

Övrigt finansiellt netto

63

13 070

12 947

Skr. 2011/12:101

Justeringar till betalningar

64

-2 577

4 802

Summa finansiella

 

 

 

aktiviteter

 

-26 247

-15 945

 

 

 

 

Totalt

 

36 338

14 480

 

 

 

 

Statens nettoupplåning

 

 

 

Förändring av statsskulden

 

-37 836

-36 033

Orealiserade

 

 

 

valutakursförändringar

 

1 498

21 553

 

 

 

 

Totalt

 

-36 338

-14 480

 

 

 

 

3.3.1Statens verksamhet

Kassaflödet i den del som avser statens verksam- het, dvs. intäkter, transfereringar och statens egen verksamhet enligt resultaträkningen, upp- gick under 2011 till 90 miljarder kronor, vilket netto är 10 miljarder kronor högre än föregående år. Inbetalningarna avseende skatter m.m. har ökat med 75 miljarder kronor. Kassaflödet påverkas negativt av att förändringar av ford- ringar och skulder som redovisas under posten Justeringar till betalningar är 61 miljarder kronor lägre jämfört med 2010. Det beror på ökningar av Riksgäldskontorets kortfristiga placeringar men också att skulderna ökade kraftigt 2010.

3.3.2Investeringar

Summa investeringsutgifter under 2011 uppgick till knappt 45 miljarder kronor, vilket är en stor minskning med 17 miljarder kronor jämfört med 2010. De finansiella investeringarna har minskat vilket främst beror på aktieförvärvet i Swedavia AB samt kapitaltillskott till SAS AB och Inlandsinnovation AB under 2010.

De materiella investeringarna har sjunkit med drygt 9 miljarder kronor, där den största skillna- den avser sista etappen av Botniabanan som redovisades bland investeringar med 6,4 miljarder kronor under 2010. Investeringarna i försvarssektorn har också fortsatt att minska.

Det negativa kassaflödet från investerings- verksamheten har begränsats av inkomster från försäljning av finansiella anläggningstillgångar. Det avser främst aktier i Nordea Bank AB men även TeliaSonera AB.

155

Skr. 2011/12:101

3.3.3Utlåning

Statens nettoutlåning har ökat, från att ha varit särskilt låg under 2010. Årets nyutlåning, föru- tom studielån, avser främst lån till Island samt en tillfällig utökning av lånet till Riksbanken.

3.3.4Finansiella aktiviteter

Nettobetalningar för finansiella aktiviteter under 2011 uppgick till -26 miljarder kronor, vilket innebär att det negativa kassaflödet från finansi- ella aktiviteter ökade med 10 miljarder kronor. Det negativa kassaflödet från statens upplånings- verksamhet har ökat och skulderna har minskat framför allt som följd av att förutbetalda över- kurser vid upplåning har minskat jämfört med 2010.

3.3.5Statens nettoupplåning

Statens nettoupplåning visar förändringen av statens upplåning justerad för valutakurs- förändringar i utländsk valuta. Statens netto- upplåning under 2011 var åter negativ, dvs. staten har minskat sina lån som följd av det positiva budgetsaldot. Statsskulden minskade med 38 miljarder kronor och orealiserade valutakursförändringar påverkade upplåningen endast i begränsad omfattning.

3.3.6Samband mellan resultaträkningen och utfallet på statens budget

I nedanstående tabell visas sambandet mellan resultaträkningens överskott och saldot i statens budget 2011. Tabellen visar de huvuddelar som skiljer resultaträkningen från statens budget, nämligen poster som finns med i resultaträkningen men inte medför betalningar, förändringar av fordringar och skulder samt övriga transaktioner som medfört betalningar. Posterna finns med i finansieringsanalysen, men i en annan struktur. Genom dessa tre delar är det möjligt att gå från resultaträkningens saldo till finansieringsanalysens saldo. Därefter visas justeringsposter hänförbara till statsskulden som utgör skillnaden mellan finansieringsanalysens saldo och saldot i statens budget.

Tabell 3.4 Samband mellan resultaträkningens överskott och utfallet för statens budget 2011

Miljoner kronor

Resultaträkningens överskott

37 173

 

 

Justeringar för poster som ej medför

 

betalningar

8 160

Justeringar för förändringar av ford-

 

ringar och skulder

-8 515

Övriga transaktioner som påverkar

 

betalningar

-480

 

 

Finansieringsanalysens saldo

36 338

Justeringar hänförbara till statsskul-

 

den

31 463

Förändring av Riksgäldskontorets

 

kortfristiga placeringar

27 737

Förändring av inomstatliga innehav av

 

värdepapper, skuldkorrigeringar samt

 

övriga poster

3 726

 

 

Statens budgetsaldo

67 801

Transaktioner som ingår i resultaträkningen men inte medför betalningar omfattar resultatandelar i hel- och delägda företag som är intäkter som

inte betalats

och som

för 2011

uppgår till

36 miljarder

kronor

samt

orealiserade

valutavinster med knappt 2 miljarder kronor. Kostnader som inte medför betalningar omfattar avskrivningar, nedskrivningar med 27 miljarder kronor och avsättningar och fondering med 19 miljarder kronor åt motsatt håll.

Förändringar av fordringar och skulder har medfört betalningar, men inte påverkat resultaträkningen. Skulderna avseende främst skatter har ökat vilket ger en positiv påverkan på likvida medel. Fordringarna har ökat avseende främst kortfristiga placeringar hos Riksgäldskontoret, vilket ger en negativ påverkan. Nettoförändringen av fordringar och skulder ger en negativ påverkan på likvida medel med nära 9 miljarder kronor.

Övriga transaktioner som påverkar betalningar är investeringar som gav ett utflöde av likvida medel netto, med hänsyn till sålda tillgångar, med 21 miljarder kronor. Statens utlåning, netto, påverkade kassaflödet negativt med nära 9 miljarder kronor, medan utdelningar

från statliga

bolag gav ett inflöde på knappt

27 miljarder

kronor. Nettoeffekten av dessa

transaktioner

är därför endast - 0,5 miljarder

kronor.

 

156

Justeringar som är hänförliga till statsskulden

Finansieringsanalysens saldo var positivt med 36 miljarder kronor, vilket dock är 31 miljarder kronor lägre än överskottet i statens budget på 67 miljarder kronor. Att nettoupplåningen där- med är negativ innebär att staten amorterat på sina lån. Skillnaden mellan statens nettoupplå- ning och saldot på statens budget beror på att det finns transaktioner som påverkar statsskul- den men som inte påverkar budgetens saldo. Å andra sidan finns transaktioner som påverkar budgetens saldo men som påverkar statsskulden först i efterföljande perioder, t.ex. kortfristiga placeringar.

Ökning av Riksgäldskontorets kortfristiga placeringar medfört att statsskulden har ökat nära 28 miljarder kronor utan att saldot på statens budget har påverkats. Andra poster har påverkat lånebehovet men inte statsskulden, det avser förändring av myndigheters innehav av statspapper och skuldskötselåtgärder vilket sammantaget påverkat statsskulden med 4 miljarder kronor.

3.4Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar

Årsredovisningen för staten upprättas enligt be- stämmelserna i 10 kap. budgetlagen (2011:203). Den grundas på de statliga myndigheternas års- redovisningar, vilka upprättas enligt förord- ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

3.4.1Redovisningsprinciper samt resultat- och balansräkning

Räkenskapsåret utgörs av kalenderår.

Kostnader och intäkter redovisas enligt bok- föringsmässiga grunder, dvs. oberoende av när betalning sker.

De konsoliderade resultat- och balansräkning- arna och finansieringsanalysen är uppställda en- ligt reglerna i 10 kap. 9 och 10 §§ budgetlagen och de mer detaljerade regler som regeringen be- slutat i 13-15 §§ förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten.

Budgetlagen och förordningen om årsredo- visning och budgetunderlag reglerar grundläg-

Skr. 2011/12:101

gande principer. Dessa utgör, tillsammans med den praxis som utvecklats i årsredovisningen för staten och de praktiska ställningstagandena som varit nödvändiga vid upprättandet, de tillämpade redovisningsprinciperna. Denna praxis består av de lösningar för olika områden som, när de inte bedömts oväsentliga, anges nedan under rubrikerna Omklassificeringar av poster och Kommentarer till särskilda poster. När nya områden redovisas i årsredovisningen för staten, för vilka inomstatlig reglering eller praxis ännu inte utvecklats, hämtas i förekommande fall vägledning från principer som framgår av internationella redovisningsstandarder för offentlig sektor respektive principer som tillämpas i den privata eller kommunala sektorn. Flera företeelser är dock specifika för statlig verksamhet i Sverige och ställningstaganden måste därför göras i enskilda fall.

Årsredovisningen för staten upprättas med de statliga myndigheternas årsredovisningar som grund och med information som rapporterats särskilt till statsredovisningen. Principerna för värdering och klassificering av intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder utgår därigenom från bestämmelserna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Undantag kan finnas om en myndighet har medgetts undantag från dessa regler och sådana fall där särskilda principer tillämpas på den konsoliderade nivån.

Transfereringar

Transfereringar redovisas enligt bokförings- mässiga grunder, dvs. det år kostnaden hänför sig till. I de flesta fall anses kostnaden samman- falla med utbetalningen. Periodisering görs end- ast när kostnaden är tydligt hänförlig till ett visst år.

Skatter

Skatteinkomsterna redovisas fullt periodiserade, dvs. det år intäkterna hänför sig till. Eftersom många skatter taxeras i efterhand per kalenderår, är det slutliga utfallet från taxeringen inte känt förrän drygt ett år efter det aktuella årets utgång. Redovisningen av skatter i årsredovisningen för staten grundas därför till viss del på

157

Skr. 2011/12:101

bedömningar av förväntat taxeringsutfall och inbetalningar.

Metoden för beräkning av periodiserade skatter bygger på modeller för olika skatteslag och för totalsammanställningar som under lång tid byggts upp inom Finansdepartementet och Ekonomistyrningsverket och har utvecklats och anpassats successivt. Denna struktur ger bättre information om skatterna för året än löpande skatteinbetalningar, eftersom metoden beaktar den makroekonomiska utvecklingen och förändringar i skattereglerna redan det år dessa avser och inte först när betalning sker.

Skatteverket och andra berörda myndigheter redovisar löpande debiterade och betalda skatter. Skatterna kan delas in i två huvudkategorier. Den första är skatter som hänförs till period (månad) i nära anslutning till inbetalningen eller deklarationen, vilket gäller för mervärdesskatt, socialavgifter och de flesta punktskatter. Den andra är skatter som beslutas vid den årliga inkomsttaxeringen och där den löpande inbetalningen endast är preliminär. Det gäller hushållens och företagens inkomstskatter, fastighetsskatt, skattereduktioner m.m. När uppgifterna för årsredovisningen för staten för ett visst år tas fram, finns ett i det närmaste korrekt slutligt utfall för många av de nämnda skatterna som redovisas månadsvis.

Metoden innebär däremot att framför allt för hushållens och företagens inkomstskatter grundas det redovisade utfallet på en bedömning grundad på kontrolluppgifter, redovisade preliminärskatter, den ekonomiska utvecklingen, utvecklingen på aktie- och fastighetsmarknaden och annan information. Utifrån den informationen görs en prognos på de intäkter som slutligt kommer att betalas in för året och den ligger till grund för beräkning av den redovisade intäkten. Även för övriga skatter tas dock hänsyn till förväntade tilläggsdebiteringar, omprövningar m.m. som avser skatter för den aktuella redovisningsperioden.

Resultaträkningens skatteintäkter skiljer sig från de periodiserade skatterna i statens budget för det aktuella året på några punkter. Skillnaden mellan fjolårets beräknade periodiserade skatt och det utfall som nu finns tillgängligt hänförs i resultaträkningen till det senaste året, medan det periodiserade utfallet per år revideras i budgetens utfall. För varje skatteslag redovisas dock den senaste beräkningen i not till resultaträkningen. En annan skillnad är att avgifterna till ålders-

pensionssystemet och premiepensionssystemet läggs till, eftersom dessa avgifter ingår i skatterna så som de avgränsas i resultaträkningen. Kom- munala utjämningsavgifter och inkomstutjäm- ningsavgifter tillförs som följd av principen att bruttoredovisa dessa i årsredovisningen för sta- ten. Slutligen avgår de elimineringar som görs i årsredovisningen för staten.

Avgränsning av redovisningsenheten

Balans- och resultaträkningen samt finansie- ringsanalysen omfattar statens samtliga intäkter och kostnader, tillgångar och skulder samt be- talningar som påverkar statens nettoupplåning. Riksbankens grundfond anses i detta samman- hang utgöra en tillgång hos staten.

Intäkter och kostnader, tillgångar och skulder samt betalningar som redovisas av Riksbanken samt Första, Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fon- den omfattas inte. Inte heller ingår premiepens- ionssystemets tillgångar och skulder eller dess avkastning i resultat- och balansräkningen. Bud- getlagens bestämmelser på denna punkt har pre- ciserats i förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten, i enlighet med den bedömning som redovisades för riksdagen i prop. 2010/11:40 En reformerad budgetlag. För premiepensionsmedlen gäller det särskilda egen- domsskyddet enligt 2 kap. 15 § regeringsformen. De är därför inte statens medel och att ta in dem i statens balansräkning skulle medföra att redovisningen inte gav en rättvisande bild. Riksbanken anses vara ett eget rättssubjekt med egna tillgångar och skulder och ska därför inte omfattas. AP-fonderna, utöver den del som tillhör premiepensionssystemet, undantas dels eftersom ålderspensionssystemet bör hanteras på ett enhetligt sätt, dels av praktiska skäl, eftersom de följer ett annat regelverk för redovisningen än övriga myndigheter, vilket skulle göra det alltför omständligt att konsolidera dem.

Konsolidering

Redovisningen utgör med angivna undantag en konsolidering av årsredovisningarna hos myn- digheterna under riksdagen och regeringen. Det innebär att balans- och resultaträkningarna slås samman efter det att interna mellanhavanden i form av fordringar, skulder, intäkter och kostna-

158

der mellan myndigheterna eliminerats. Finansie- ringsanalysen upprättas därefter med den kon- soliderade resultat- och balansräkningen som underlag.

En förteckning över vilka organisationer som omfattas av staten med denna avgränsning, och som ingår i den konsoliderade resultat- och ba- lansräkningen och finansieringsanalysen, åter- finns i bilagan Statliga myndigheter m.m.

Värderingsprinciper

Myndigheter tillämpar normalt generella värde- ringsprinciper i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetun- derlag. Det finns dock myndigheter som på grund av verksamhetens särart, genom dispens, särskilt regeringsbeslut eller av annat särskilt skäl avviker från dessa. Sådana avvikelser förekommer dock i mycket liten omfattning och bedöms därför inte ha någon väsentlig påverkan på årsredovisningen för staten.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas enligt lägsta vär- dets princip. Detta innebär att de tas upp till an- skaffningsvärdet eller till det verkliga värdet om detta är lägre.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar värderas till anskaffnings- värde med avdrag för ackumulerade avskriv- ningar. Avskrivningstider anpassas till respektive tillgångs förväntade ekonomiska livslängd.

Infrastrukturella anläggningstillgångar

Samtliga investeringar i väg- och järnvägsanlägg- ningar redovisas som tillgång i balansräkningen. Anläggningarna värderas till full produktions- kostnad oberoende av finansieringsform. An- skaffningskostnad för mark avseende järnvägs- anläggningar ingår i det redovisade värdet för järnvägsanläggningar. Kostnader för vägrätter och servitut aktiveras som en del av produkt- ionskostnaden för anläggningstillgången och skrivs av i samma takt som tillgången i övrigt.

Trafikverket har träffat avtal om finansiell lea- sing gällande Botniabanan och vissa eldriftsan- läggningar. Dessa anläggningar tas upp som till- gångar i balansräkningen. Leasade tillgångar skrivs av enligt de principer som gäller för Tra- fikverkets egna anläggningstillgångar.

Avskrivningstid för väganläggningar är 40 år och för järnvägsanläggningar tillämpas differen- tierade avskrivningstider på 25 – 110 år.

Skr. 2011/12:101

Produktionskostnad i pågående investerings- projekt tas upp som pågående nyanläggningar. Överföring från pågående nyanläggning görs normalt i samband med att anläggningen tas i bruk.

Aktier och andelar

Aktier och andelar i hel- och delägda företag värderas enligt kapitalandelsmetoden. Metoden innebär att statens andel av företagens egna ka- pital tas upp som en tillgång i balansräkningen. Årets andel av företagens resultat redovisas i re- sultaträkningen. Även affärsverkens hel- och delägda företag redovisas enligt kapitalandels- metoden.

Omklassificeringar av poster

Vissa typer av transaktioner omklassificeras i års- redovisningen för staten i förhållande till myn- digheternas redovisning. Anledningen till detta är att de ur statens perspektiv har en annan inne- börd än för den enskilda myndigheten. De fall som bedömts påverka årsredovisningen för sta- ten i väsentlig mening är följande:

-Kostnaderna för tjänstepensioner till stat- ligt anställda redovisas i statens resultaträk- ning bland personalkostnader, medan de i Statens tjänstepensionsverks årsredovisning redovisas i ett eget avsnitt för tjänstepens- ionsrörelsen i resultaträkningen.

-Pågående arbeten i försvarssektorn (fram- för allt i Försvarets materielverk) och mot- svarande förutbetalda intäkter läggs sam- man med militära beredskapstillgångar, eftersom de till övervägande del avser ar- beten för Försvarsmaktens räkning.

-För myndigheter med en uppställnings- form för balans- och resultaträkning som avviker från den generellt föreskrivna, främst Exportkreditnämnden, de affärsdri- vande verken, Riksgäldskontoret, Statens tjänstepensionsverk och Statens fastighets- verk, hänförs respektive post i resultat- och balansräkningen i årsredovisningen för sta- ten så som de hade gjorts om myndigheten i fråga hade följt de generella uppställnings- formerna. Vanligen görs det direkt genom de inrapporteringskoder som används vid rapportering till statsredovisningen.

-Ett antal intäktsposter klassificeras om utifrån utgångspunkten att Skatteintäkter avgränsas i enlighet med den definition av

159

Skr. 2011/12:101

skatter som gäller i statens budget och i nationalräkenskaperna. I flera fall redovisar berörd myndighet intäkterna som avgifter eller andra ersättningar (exempel vissa socker- och jordbruksavgifter vid Statens jordbruksverk eller lokalradioavgift vid Myndigheten för radio och TV), som medel för finansiering av bidrag (exempel insättningsgarantiavgifter vid Riksgäldskontoret och Kärnavfallsfondens avgifter), som resultatandelar från hel- och delägda företag (exempel Systembolagets inlevererade överskott som redovisas av Kammarkollegiet) eller enbart i balansräkningen (inleverans av överskott från Svenska Spel AB som redovisas av Kammarkollegiet). Dessa redovisas i stället som Skatteintäkter i den konsoliderade resultaträkningen.

-Finansiella korrigeringar avseende EU- medel redovisas vanligen som kostnad i myndighetens resultaträkning (främst Statens jordbruksverk) eftersom de redovisas som utgifter på anslag enligt beslut om statens budget. I den konsoliderade resultaträkningen omklassificeras de till intäktsreduktioner, eftersom de avser återbetalningar av eller avdrag på erhållna bidrag från EU.

Ändrade redovisningsprinciper m.m.

Den gemensamma brytdagen för statliga myndigheter har ändrats från den 10 till den 5 januari avseende 2011. Brytdagen är i första hand en teknik för att kunna stämma av mellanhavanden mellan myndigheter, men förändringen påverkar även externa kundfordringar, leverantörsskulder och periodavgränsningsposter. Kundfordringar och leverantörsskulder bedöms ha minskat något, medan upplupna kostnader och intäkter i motsvarande grad har ökat. Jämförelsetalen har inte ändrats eftersom effekterna bedöms begränsade samtidigt som det vore administrativt krävande och inte bedöms påverka årets överskott i resultaträkningen.

För att ge en mer rättvisande bild av tillgångar och investeringar i försvarssektorn, har pågående arbeten i Försvarets materielverk (FMV), omklassificerats och redovisas nu under (militära) Bredskapstillgångar. Pågående arbeten

består både av upparbetade kostnader hos FMV och förutbetalda intäkter som Försvarsmakten betalat till FMV och de senare måste beaktas för att få en rättvisande tillgångsredovisning. Tidigare hänfördes de till Pågående nyanläggningar i årsredovisningen för staten, och förändring av posten påverkade redovisade investeringar i finansieringsanalysen, samtidigt som viss nettoredovisning gjordes. Den nya metoden är mer konsekvent och visar bättre de faktiska tillgångarna i försvaret, eftersom många tillgångar byggs upp under lång tid inom FMV och därefter överförs till Försvarsmakten. Jämförelsetalen för föregående år har ändrats, vilket även innefattar viss korrigering, så att Pågående nyanläggningar ökat med 1,3 miljarder kronor, Beredskapstillgångar minskat med 2,3 miljarder kronor och Pågående arbeten ökat med 1,0 miljarder kronor.

Ändrade redovisningsprinciper hos vissa myndigheter

Utöver ändringar i principerna för årsredovisningen för staten som sådan, förekommer att ändrade principer hos vissa myndigheter påverkar årsredovisningen för staten i mindre omfattning. I de fall berörd myndighet ändrat jämförelsetal, ändras jämförelsetalen även i årsredovisningen för staten såvida inte beloppet är oväsentligt. Har myndigheten inte ansett detta möjligt har inte heller jämförelsetalen i årsredovisningen för staten ändrats.

Exportkreditnämnden (EKN) och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har ändrat redovisningsprincip för avsättning för förluster i garantiverksamhet. Avsättning görs för förväntade förluster. Tidigare gjordes även avsättning för s.k. oförväntade förluster (koncentrationsrisker). Ändringen är en anpassning till den princip som gäller för statens garantiverksamhet i övrigt och har inneburit att avsättningen minskat. Föregående års jämförelsetal för posten Övriga avsättningar har sänkts med sammanlagt 7,4 miljarder kronor (jfr not 43), för posten Andra långfristiga fordringar med 0,3 miljarder kronor och för posten Övriga fordringar med 0,1 miljarder kronor. I resultaträkningen har garantikostnaderna sänkts med 1,3 miljarder kronor och posten Transfereringar till utlandet i resultaträkningen har justerats marginellt (0,03 miljarder kronor).

160

Nettoförmögenheten har därmed förbättrats för föregående år med 7,0 miljarder kronor.

Affärsverket Svenska kraftnät har ändrat redovisningsprincip för erhållna bidrag till markinvesteringar. Dessa redovisades tidigare bland Övriga skulder, men redovisas nu som Oförbrukade bidrag. Jämförelsetalen har ändrats (0,5 miljarder kronor).

Korrigeringar av jämförelsetal avseende föregående år har även gjorts mellan Upplupna bidragsintäkter och Övriga upplupna intäkter avseende Tillväxtverket samt mellan Balanserade utgifter för utveckling och Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Andra ändringar av jämförelsetal har förekommit hos myndigheter, men inte bedömts väsentliga i årsredovisningen för staten.

Ändringar av jämförelsetal för årets överskott

De förändringar av jämförelsetal som påverkar 2010 års överskott avser omräkningar kopplade till de ändrade principerna i garantiverksamhet vid Exportkreditnämnden och Sida.

Miljoner kronor

 

 

Resultaträkningens saldo enligt

 

Årsredovisningen för staten 2010

52 706

Justering

 

 

Minskning

av garantikostnader

vid

exportkreditnämnden

1 317

Ökning av

transfereringskostnader

vid Sida

 

- 28

Resultaträkningens saldo enligt

 

Jämförelsekolumnen i

 

Årsredovisningen för staten 2011

53 995

För specifikationer i noter förekommer förändringar mellan delbelopp inom noterna. De kan bero på omorganisationer av verksamhet, att ny information tillkommit eller korrigeringar.

Undantag från generella principer m.m.

Vissa väsentliga undantag från generella princi- per som tillämpas för enskilda myndigheter be- skrivs nedan.

Pensionsmyndigheten redovisar marknads- värden för sina tillgångar i premiepensionssy- stemet (s.k. placerings-tillgångar) enligt de regler som gäller för försäkringsföretag. Premiepens- ionssystemets tillgångar ingår inte i årsredovis-

Skr. 2011/12:101

ningen för staten, men marknadsvärden används även för främst obligationer som förvaltas för bl.a. den frivilliga pensionsförsäkringen, vilka finns med i årsredovisningen för staten. Dessu- tom räknas upplupna ränteintäkter in i värde- papperets bokförda värde. I årsredovisningen för staten har dessa tillgångar värderats till upplupet anskaffningsvärde samtidigt som upplupna rän- tor särredovisas, i enlighet med den princip som gäller i staten i övrigt. Årsredovisningen för sta- ten skiljer sig således från myndighetens årsre- dovisning på denna punkt.

Skatteverket har enligt regeringsbeslut den 10 december 1998 dispens från kravet på att re- dovisa fordringar och skulder avseende uppbörd som redovisas på annat sätt än via skattekontot. Den utnyttjas för närvarande för ej restförda uppbördsfordringar redovisade genom de gamla uppbördssystemen, för arvs- och gåvoskatt samt för systemet för punktskatter m.m.

Statens fastighetsverk har för bidragsfastig- heter undantag från regler vilka innebär att ka- pitalutgifter för bidragsfastigheterna inte be- traktas som anläggningstillgång.

Undantag från regler på finansieringsområdet, exempelvis rätten eller formerna för att ta ut av- gifter eller för att ta emot bidrag och donationer, förekommer, men eftersom dessa inte påverkar årsredovisningen för staten annat än indirekt re- dovisas de inte här.

Viss verksamhet eller vissa balansposter hos myndigheter med koppling till det försvars- och säkerhetspolitiska området är hemlig, och redo- visas därför på ett förenklat sätt i årsredovis- ningen för staten. Så långt det är möjligt görs dock redovisningen i dessa fall på ett sätt som är jämförbart med redovisningen i övrigt, och på samma sätt mellan åren, varför de inte bedöms påverka årsredovisningen för staten i någon vä- sentlig grad.

Kommentarer till särskilda poster

Nedan kommenteras vissa poster i de konsolide- rade resultat- och balansräkningarna. Det rör poster som i de flesta fall är unika för statens verksamhet och där kännedom om metoden för att ta fram uppgifterna kan ge ökad förståelse för postens innebörd. Samtidigt har beskrivningen bedömts vara alltför omfattande för att passa di- rekt i kommentarer till utfallet.

161

Skr. 2011/12:101

Statsskulden

Statsskulden värderas till det belopp som kom- mer att betalas ut på förfallodagen (nominellt slutvärde) och inte till det belopp som erhållits. Dessutom värderas den inklusive derivatinstrument, som skuldbytesavtal och valutaterminer. Måttet överensstämmer med hur skulden mäts i EU-sammanhang, bl.a. inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott. I balansräkningen redovisas den konsoliderade statsskulden, dvs. efter avdrag för statliga myndigheters innehav av statspapper, till skillnad från Riksgäldskontorets redovisning av den okonsoliderade statsskulden (se även kap. 4 Utvecklingen av statsskulden).

Transfereringar m.m. med koppling till skattesystemet

Kommunernas mervärdesskatt nettoredovisas på statens budget. Kommunernas kompensation för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet redovisas på särskild inkomsttitel vilket minskar inkomsterna i statens budget. I den konsoliderade resultaträkningen bruttore- dovisas dessa medel som lämnade bidrag och skatteintäkter, vilket bedömts ge den mest rätt- visande informationen (se not 1).

Den kommunalekonomiska utjämningen nettoredovisas under anslag på statens budget. I den konsoliderade resultaträkningen i årsredo- visningen för staten har det bedömts mest rättvi- sande att bruttoredovisa den kommunalekono- miska utjämningen som skatteintäkter och transfereringar till kommuner (se not 1).

I några fall görs transfereringar i stället för att göras i form av utbetalda bidrag, genom kredite- ring av en skattskyldigs (t.ex. ett företag) skatte- konto hos Skatteverket. Den skattskyldige får således en skattereduktion. Denna subvention redovisas bland transfereringarna i resultaträk- ningen, för att på ett transparent sätt visa statens stöd till olika verksamheter i samhället och sam- tidigt redovisas även skatteintäkterna brutto, dvs. opåverkade av subventionen. Omfattningen av detta har minskat och för 2011 avser det en- bart jämställdhetsbonus med 113 miljoner kro- nor.

Momskompensation till statliga myndigheter

Statliga myndigheter ges kompensation för ingå- ende mervärdesskatt i sin verksamhet enligt be- stämmelserna i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingå- ende mervärdesskatt. I statens budget och i nat-

ionalräkenskaperna bruttoredovisas skatten som en del av statens skatteintäkter. I den konsolide- rade resultaträkningen däremot, nettoredovisas skatteintäkten liksom motsvarande kostnad, ef- tersom det inte är en extern kostnad att staten ger kompensation till sig själv.

Bruttoredovisning av utbetalningarna av allmän pension

I nationalräkenskaperna redovisas premiepens- ionssystemet i hushållssektorn, i enlighet med de principer för denna typ av systemet som fast- ställts inom EU. Inkomstpensionssystemet (de pensioner som finansieras via AP-fonderna, med undantag för sjätte AP-fonden) redovisas i den s.k. socialförsäkringssektorn.

I statens budget dras de arbetsgivaravgifter och egenavgifter som förs till premiepensionssy- stemet av från intäkterna, så att skatterna redovi- sas exklusive dessa avgifter. De avgiftsintäkter som ska föras till inkomstpensionssystemet re- dovisas brutto på inkomsttitlar och ingår i den offentliga sektorns skatteintäkter, men dras av vid framräkningen av statens skatteintäkter. Bland utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, redovisas utbetalda pensioner exklusive premiepensioner.

I den konsoliderade resultaträkningen redovi- sas däremot ålderspensionerna, liksom i Pens- ionsmyndighetens redovisning, i sin helhet, som en del av statens transfereringar (se not 4). Av- gifterna till både inkomstpensionssystemet och premiepensionssystemet redovisas som skat- teintäkter (se not 1). Det har bedömts ha ett värde att ge en bild av de totala pensionsutbetal- ningarna från staten och motsvarande avgifter på både kostnads- och intäktssidan. I not 1 Skat- teintäkter, har sambandet med motsvarande be- lopp i statens budget tydliggjorts.

Överföringar till och från pensionssystemet

Eftersom AP-fonderna och premiepensionssy- stemets medel i övrigt inte konsolideras i årsre- dovisningen för staten, utgör de överföringar som görs mellan dessa fonder och staten i övrigt externa transaktioner.

Socialavgifter och allmänna pensionsavgifter som inbetalas till staten redovisas brutto som Skatteintäkter i resultaträkningen. Dessa utbeta- las löpande till AP-fonderna och premiepens- ionssystemet tillsammans med statliga ålders- pensionsavgifter från vissa anslag för bl.a. transfereringar, enligt särskilda regler för fördel- ningen. Löpande rekvirerar därefter Pensions-

162

myndigheten medel för utbetalningarna av pension. Pensionsutbetalningarna redovisas i sin helhet som transfereringar i resultaträkningen.

I den konsoliderade resultaträkningen för staten elimineras de löpande överföringarna till och från pensionsfonderna. För inkomstpens- ionssystemet är avgifterna lägre än utbetalda pensioner. Mellanskillnaden mellan avgifter till AP-fonderna och rekvirerade medel från fondsy- stemet redovisas som en transferering från ål- derspensionssystemet (se not 3) för inkomst- pensionssystemets del. För premiepensions- systemet är avgifterna betydligt högre än utbetalda pensioner. För premiepens- ionssystemet redovisas därför mellanskillnaden som en transferering till hushåll, eftersom premiepensionssystemet ses som en del av hushållssektorn.

Stabilitetsfonden

Stabilitetsfonden som bildades efter beslut av riksdagen 2008 (prop. 2008/09:61, bet. 2008/09:FiU16, rskr. 2008/09:17) ska finansiera det stödsystem som införts i lagen om statligt stöd till kreditinstitut. Fonden tillförs en särskild stabilitetsavgift där samtliga kreditinstitut deltar i finansieringen. När fonden bildades tillfördes den 15 miljarder kronor från anslag på statens budget. Överföringen gjordes direkt i balansräkningen, eftersom fonden är avsedd att i betydande grad finansiera inte kostnader utan olika slag av finansiella tillgångar i samband med kapitaltillskott och köp av bolag. De kostnader som uppkommer avses i första hand avräknas mot de avgifter som kommit in, samt mot fondens avkastning, och då med upplösning av fond som motsvarande tillförsel av medel. Först om fondens kapital går under 15 miljarder kronor är avsikten att resultaträkningens saldo ska påverkas. Regeringen kommer att bevaka utvecklingen så att redovisningsmetoderna långsiktigt ger en rättvisande bild av händelserna. Under 2011 har fonden fortsatt öka med bankgarantiavgifter, stabilitetsavgifter samt fondens avkastning och det är således för närvarande ingen oklarhet i denna fråga.

Fordran/skuld på Rundradiorörelsen hos Riksgäldskontoret

Riksgäldskontoret redovisar i sin årsredovisning en fordran för TV-licensmedel uppgående till 838 miljoner kronor och en skuld avseende s.k. distributionsmedel på 1 346 miljoner kronor, netto en skuld på 508 miljoner kronor, till den

Skr. 2011/12:101

s.k. Rundradiorörelsen. Riksgäldskontorets fordran och skuld har tagits bort i årsredovisningen för staten eftersom posterna är interna i staten samtidigt som Rundradiorörelsens redovisning inte ingår i någon statlig redovisningsenhet som redovisas som motpart till Riksgäldskontoret.

Sveriges förväntade överskott av utsläppsrätter

Parter med kvantitativa åtaganden i klimatkonventionens Kyotoprotokoll har tillgodoskrivits en tilldelad mängd utsläppsutrymme (assigned amount) för perioden 2008–2012. Parterna ska se till att de sammanlagda antropogena utsläppen av de växthusgaser som är angivna i protokollets bilaga A inte överstiger deras tilldelade mängder. Sverige har för den första åtagandeperioden

2008 – 2012

tilldelats

375 864 317 enheter

tilldelad mängd (AAU)

dvs motsvarande

104 procent av 1990 års utsläpp för vart och ett av åren 2008–2012. För att Sverige ska uppfylla sitt åtagande enligt Kyotoprotokollet för år 2008–2012 ska de faktiska svenska utsläppen inte överstiga den tilldelade mängden, där denna justerats i enlighet med protokollets artikel 3.

Aktuella beräkningar tyder på att Sverige kommer att få ett överskott i innehav av tilldelad mängd jämfört med de faktiska utsläppen. Det är dock inte möjligt att exakt uppge hur stort överskottet kommer att bli. Orsaken är att utsläppen för åren 2011 och 2012 ännu inte är kända.

Även i jämförelse med det av riksdagen beslutade och mer ambitiösa nationella målet om en utsläppsminskning på 4 procent under perioden 2008–2012 jämfört med nivån år 1990 förväntas det uppstå ett överskott. En del av det svenska AAU-innehavet är kopplat till innehav av utsläppsrätter (EUA) hos de företag som är anslutna till EU:s utsläppshandelssystem. Denna del förfogar inte staten över. En mindre del AAU:er ska också avräknas mot projekt för gemensamt genomförande. Det förväntade överskottet för staten att hantera uppskattas nu uppgå till ca 43 miljoner AAU i förhållande till Kyotoåtagandet och ca 16 miljoner AAU i förhållande till det nationella delmålet.

Det uppskattade svenska överskottet utgör en liten del av det förväntade sammanlagda

163

Skr. 2011/12:101

internationella överskottet som har kalkylerats till omkring 10 miljarder AAU, främst i Ryssland och Ukraina. Sedan 2008 har det skett en viss handel med AAU: er mellan parter med åtaganden under Kyotoprotokollet. Handeln har dock än så länge varit begränsad och överlåtelsepriserna vid transaktionerna är inte offentliga. Dessa förhållanden gör att en värdering av ett förväntat överskott av AAU:er är högst osäker. En tendens till fallande priser förväntas allmänt mot bakgrund av det stora potentiella utbudsöverskottet.

Någon värdering av överskottet har således inte kunnat göras och därmed har inte någon tillgång redovisats i balansräkningen.

3.4.2Utfallet för statens budget

Statens budget redovisas enligt de principer som följer av budgetlagen (2011:203) och riksdagens beslut om budget.

Avgränsningen är den som följer av riksdagens budgetbeslut. Enligt budgetlagen omfattar statens budget alla inkomster och utgifter samt andra betalningar som påverkar statens lånebehov. Statens inkomster och utgifter ska budgeteras och redovisas brutto på inkomsttitlar och anslag med undantag för inkomster som riksdagen har beslutat ska specialdestineras till en viss verksamhet.

Utgifter på statens budget redovisas mot anslag. Inkomsterna redovisas mot inkomsttitlar. Utgifter för transfereringar redovisas det år då betalning sker medan förvaltningsutgifter redovisas det år som kostnaderna hänför sig till. Övriga utgifter redovisas det budgetår som utgifterna hänför sig till. Enligt budgetlagen redovisas inkomster av skatter och avgifter det år intäkterna hänför sig till. Budgetåret 2011 redovisas dock enligt övergångsbestämmelse till budgetlagen inkomster av avgifter mot inkomsttitel det år inkomsten hänför sig till. Övriga inkomster redovisas det budgetår som inkomsterna hänför sig till.

Universitet och högskolor tillämpar en sär- skild modell för redovisning mot anslag. Andra avvikelser från generella principer kan före- komma enligt riksdagens beslut. Till skillnad mot vad som gäller för resultat- och balans- räkningen, där olika redovisningsmetoder och principer för specifika poster förklaras i bilaga, finns för budgetens anslag och inkomsttitlar

riksdagsbeslut och motiveringar har redovisats för riksdagen i budgetpropositionen eller andra propositioner. Därför redovisas inte den typen av specifik information här.

Utöver anslagen och inkomsttitlarna inne- håller statens budget en post för Riksgälds- kontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av Riksgäldskontorets in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder respektive andra stater. Den kassamässiga korrigeringsposten på utgifts- sidan är nödvändig för att budgetens saldo ska visa statens lånebehov. Ett negativt budgetsaldo ger ett positivt lånebehov, dvs. en ökning av statsskulden medan ett positivt budgetsaldo ger ett negativt lånebehov, dvs. i de flesta fall en minskning av statsskulden.

3.4.3Skillnader mellan resultaträkningen och statens budget

Statens budget och resultaträkningen skiljer sig åt avseende såväl avgränsning och struktur som redovisningsprinciper.

Ett exempel på skillnader i avgränsningen är affärsverken som ingår i resultaträkningen men till helt övervägande del ligger utanför statens budget. Ett annat exempel är att avgifter och bidrag som får disponeras i verksamheten redo- visas i resultaträkningen medan de endast påver- kar budgeten till den del dessa verksamheter har en inverkan på statens lånebehov. Detsamma gäller affärsverkens verksamheter.

Redovisningsprinciperna i statens budget är blandade. Den innehåller redovisning av in- och utbetalningar (kassamässigt) och för vissa anslag eller inkomsttitlar kostnader och intäkter eller utgifter och inkomster. Redovisningen i resultat- räkningen sker i sin helhet enligt bokförings- mässiga grunder, dvs. den består av intäkter och kostnader.

I nedanstående tabell sammanfattas några av skillnaderna mellan resultaträkningen och statens budget.

164

Tabell 3.5 Jämförelse mellan resultaträkningen och statens budget

 

Resultaträkningen

Statens budget

Skatt

Intäkt

Intäkt och be-

 

 

talning

Offentligrättsliga av-

Intäkt

Inkomst (fr.o.m.

gifter på inkomsttitel

 

2012 intäkt)

 

 

 

Avgift av tillfällig natur

Intäkt

Kostnadsreduk-

eller mindre omfatt-

 

tion på anslag

ning

 

 

Övriga avgifter

Intäkt

Ingen påverkan

 

 

på anslag eller

 

 

inkomsttitlar

 

 

 

Erhållna bidrag som

Intäkt

Ingen påverkan

används i verksamhe-

 

på anslag eller

ten

 

inkomsttitlar

 

 

 

Transfereringar (läm-

Kostnad

Utbetalning

nade bidrag m.m.)

 

 

 

 

 

Avsättningar för fram-

Kostnad (intäkt)

Kostnad

tida åtaganden

 

 

Löner, varor och

Kostnad

Kostnad

tjänster

 

 

 

 

 

Andel av företags-

Intäkt/kostnad en-

Inkomst vid

vinst/förlust

ligt kapitalandels-

utdelning

 

metoden

 

Orealiserad valuta-

Intäkt/kostnad

Ingen påverkan

vinst/förlust och upp-

 

på anslag eller

lupen ränta

 

inkomsttitlar

 

 

 

Statens budget har en ändamålsstruktur där anslagen är grupperade i utgiftsområden och inkomsttitlarna i inkomsttyper. Resultat

Skr. 2011/12:101

räkningen är däremot indelad i intäkts- och kostnadsslag. Jämförelser av poster i resultat- räkningen och statens budget låter sig därmed ofta inte göras, utan dokumenten kompletterar varandra.

Resultaträkningen visar verksamhetens totala kostnader och intäkter under året. Balans- räkningen visar den ekonomiska ställningen, dvs. tillgångar och skulder per den 31 december. För vissa kapitaltransaktioner som anslag för investeringar och utlåning, eller inkomsttitlar för återbetalning av lån, påverkas endast balans- räkningen av händelser i statens budget medan resultaträkningen är oförändrad.

En stor principiell skillnad är att i resultat- räkningen elimineras alla ekonomiska mellan- havanden mellan myndigheter. I statens budget bruttoredovisas sådana transaktioner i de flesta fall som utgifter på anslag och inkomster på inkomsttitel. En annan stor skillnad är att ålders- pensionsavgifterna från andra än statliga myndigheter bruttoredovisas som intäkt i resultaträkningen samtidigt som de faktiska utbetalningarna av pensioner i ålderspens- ionssystemet redovisas som kostnader. I statens budget nettoredovisas däremot ålderspens- ionsavgifterna efter avdrag för utbetalningarna till pensionssystemet inklusive premiepens- ionssystemet, medan utbetalningarna av pensioner inte framgår av budgeten.

165

Skr. 2011/12:101

3.5Noter

3.5.1Noter till resultaträkningen

Not 1

Skatteintäkter

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Direkta skatter på arbete

 

 

Inkomstskatter

586 373

565 325

Skattereduktioner m.m.

-189 650

-179 890

Övriga direkta skatter på arbete

93 800

89 264

Summa Direkta skatter på arbete

490 523

474 699

Indirekta skatter på arbete

 

 

Arbetsgivaravgifter

428 092

403 863

Övriga indirekta skatter på arbete

18 975

21 778

Avgifter till premiepensionssystemet

-28 877

-26 423

Summa Indirekta skatter på arbete

418 190

399 218

Skatt på kapital

 

 

Skatt på kapital, hushåll

23 835

34 543

Skatt på företagsvinster

111 401

106 631

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

27 658

26 384

Övriga skatter på kapital

24 110

23 898

Summa Skatt på kapital

187 004

191 456

Skatt på konsumtion och insatsvaror

 

 

Mervärdesskatt

333 033

324 612

varav kommunmoms

49 687

45 469

Skatt på alkohol och tobak

24 073

22 720

Skatt på energi och miljö

70 416

73 151

Skatt på vägtrafik

15 724

16 400

Inlevererat överskott från AB Svenska

 

 

Spel

5 007

4 766

Skatt på import

5 660

5 674

Övriga skatter på konsumtion och

 

 

insatsvaror

2 370

2 298

Summa Skatt på konsumtion och

 

 

insatsvaror

456 283

449 621

Restförda och övriga skatter

 

 

Restförda skatter m.m.

-351

-1 898

Intäkter som förs till fonder

4 422

4 031

Summa Restförda och övriga skatter

4 071

2 133

summa Totala skatteintäkter före

 

 

justering

1 556 071

1 517 127

Justering till belopp enligt ÅRS 2010

 

-9 718

Totala skatteintäkter

1 556 071

1 507 409

Avgår: Kommunala inkomstskatter

-555 727

-536 950

Avgår: Avgifter till

 

 

ålderspensionssystemet

 

 

(inkomstpension)

-195 423

-183 497

Avgår: EU-skatter

-7 224

-7 118

summa Statens skatteintäkter före

 

 

justering

797 697

779 844

Justering till belopp enligt ÅRS 2010

 

-2 857

 

 

 

Statens skatteintäkter enligt

 

 

avgränsning i statens budget

797 697

776 987

Tillkommer, avgränsningsskillnader

 

 

m.m.

 

 

Skatter hänförliga till tidigare år

 

 

varav 2010

7 122

8 975

varav 2009

-897

-281

Avgifter till ålderspensionssystemet

195 423

183 497

Avgifter till premiepensionssystemet

28 877

26 424

EU-skatter

7 224

7 118

Kommunala utjämningsavgifter LSS

3 015

2 933

Inkomstutjämningsavgift,

 

 

kostnadsutjämningsavgift

13 680

13 282

Elimineringar

 

 

Eliminering av statliga myndigheters

 

 

avräknade moms

-26 944

-25 965

Eliminering av statens

 

 

arbetsgivaravgifter

-25 568

-24 822

Eliminering av särskild löneskatt på

 

 

pensionskostnader

-3 235

-3 462

Eliminering av myndigheters skatter och

 

 

nystartstöd

-32

-48

Summa total före justering

996 362

964 638

Justering till belopp enligt ÅRS 2010

 

261

 

 

 

Total summa

996 362

964 899

 

 

 

Skatteintäkterna ökade med 31 miljarder kronor (3,3 procent) jämfört med 2010. Eftersom många skatter fastställs per kalenderår är det slutliga utfallet för taxeringen inte känt förrän i december året efter det aktuella årets utgång. Redovisningen av skatteintäkter grundas därför till viss del på bedömningar. Även om det vid tidpunkten för årsredovisningen går att göra en någorlunda säker bedömning av intäkterna från skatt på arbete och skatt på konsumtion är osäkerheten fortfarande stor vad gäller skatt på kapital. Historiskt ligger avvikelsen mellan den bedömning som redovisas i årsredovisningen och de slutliga utfallen på i storleksordningen 0,5 till 1 procent av de totala skatteintäkterna.

166

Direkta

skatter

på arbete

ökade

med

16 miljarder

kronor

jämfört

med

2010.

Förändringen förklaras framför allt av att lönesumman ökat med 5,7 procent. Timlönen ökade med 3,3 procent medan antalet arbetade timmar ökade med 2,3 procent mellan åren. Ökningen av timmarna kan jämföras med sysselsättningen, vilken ökade med 2,1 procent. Skattereduktionerna ökade med 9,8 miljarder kronor varav hälften förklaras av skattereduktion för högre allmän pensionsavgift som är direkt kopplad till lönesumman. Resterande del beror på högre jobbskatteavdrag, vilket främst förklaras av fler sysselsatta och högre reduktioner för hemtjänster. ROT-avdraget (reparation, underhåll, om- och tillbyggnad) förklarar den största delen av ökningen och beräknas uppgå till 13 miljarder kronor. Men RUT-avdraget (renhållning, underhåll, tvätt) fortsätter att öka och beräknas 2011 ha uppgått till knappt 1,8 miljarder kronor jämfört med 400 miljoner kronor 2008.

Arbetsgivaravgifterna ökade med 24 miljarder kronor (6,0 procent) till följd av lönesummans utveckling. Arbetsgivaravgifterna utgörs i princip av avgiftssatsen gånger lönesumman. De statliga myndigheternas arbetsgivaravgifter är inomstatliga och har eliminerats vid beräkning av skatteintäkterna. Elimineringen bruttoredovisas i tabellen ovan.

Jämfört med 2010 minskade skatt på kapital med 4,5 miljarder kronor. Skatt på kapital från hushåll minskade med 10,7 miljarder kronor (31 procent) framför allt till följd av högre ränteutgifter, vilket ökar skattereduktionerna. Skatt på företagsvinster ökade med 4,8 miljarder kronor (4,5 procent) och förklaras av ökade vinster. Flertalet bolag visar på ett starkt resultat 2011 trots att det fjärde kvartalets resultat innebär en svag avslutning på året.

Skatt på konsumtion och insatsvaror ökade med 6,7 miljarder kronor (1,5 procent). Av detta ökade intäkter av mervärdesskatt med 8,4 miljarder kronor. Hushållens konsumtions- utgifter i löpande priser ökade med 3,4 procent. Investeringarna i näringslivet ökade starkt, bl.a. ökade bostadsinvesteringarna, vilket också bidrar till ökade momsintäkter. Mervärdesskatt redo- visas av Skatteverket och Tullverket. I beloppet mervärdesskatt, 332 miljarder kronor, ingår åter- betald mervärdesskatt till statliga myndigheter med 27 miljarder kronor. Det beloppet utgör en

Skr. 2011/12:101

inomstatlig transaktion som elimineras för att inte påverka det konsoliderade utfallet.

Skatt på energi och miljö minskade med 2,7 miljarder kronor. Det beror på att bensin- försäljningen minskade med cirka 7 procent vilket medförde lägre intäkter från både energi- och koldioxidskatt. Skatt på alkohol och tobak ökade 1,4 miljarder kronor medan skatt på vägtrafik minskade 0,7 miljarder kronor.

Den del av skatteintäkterna som avser kom- munala inkomstskatter och går till kommunerna ökade med 19 miljarder kronor. Även de avgifter som går till ålderspensionssystemet ökade. Ök- ningen uppgick till 12 miljarder kronor.

Den offentliga sektorns samtliga skatter tas in till staten främst genom Skatteverket och redovi- sas både i statens resultaträkning och i statens budget. De skatter och avgifter som avser kom- munsektorn och ålderspensionssystemet utbe- talas av staten löpande för att sedan regleras när slutlig taxering är fastställd. Den redovisning av skatteintäkter som görs i resultaträkningen avvi- ker på några punkter från den som görs på in- komstsidan i statens budget. I budgeten görs omföringar och en finare indelning av vissa pos- ter för att tydligare redovisa fördelningen mellan olika skatteslag etc. Den del av ålderspensions- avgiften som går till premiepensionssystemet läggs i resultaträkningen till skatteintäkterna trots att systemet ses som en del av hushålls- sektorn i nationalräkenskaperna (se avsnitt Re- dovisningsprinciper och tilläggsupplysningar). En annan väsentlig skillnad jämfört med statens budget är att skatter och arbetsgivaravgifter som staten betalat till sig själv elimineras i resultat- räkningen.

I resultaträkningens skatteintäkter ingår den kommunalekonomiska utjämningen som netto- redovisas på utgiftssidan i statens budget. In- komstutjämningsavgift och kostnadsutjäm- ningsavgift från kommuner och landsting på sammanlagt 14 miljarder kronor redovisas under anslaget för kommunalekonomisk utjämning vilket innebär att utgifterna för statsbidrag till kommunerna minskats med motsvarande belopp på statens budget. I resultaträkningens skattein- täkter ingår också mervärdesskatt med 50 mil- jarder kronor för kommuner och landsting som nettoredovisas på inkomstsidan i statens budget (nettoredovisningen går mot en inkomsttitel som inte ingår i statens skatteintäk- ter/skatteinkomster). I resultaträkningen har den kommunalekonomiska utjämningen och

167

Skr. 2011/12:101

kommunmomsen bruttoredovisats, vilket innebär att både inkomster och transfereringar till kommuner är 63 miljarder kronor högre än i statens budget för 2011.

I kolumnen för jämförelsetalen från 2010 redovisas för varje skatteslag de utfall för 2010 som beräknats under våren 2012 efter det att taxeringen avseende 2010 års inkomster slutförts och som överensstämmer med motsvarande uppgifter i redovisningen av utfallet på statens budget. Dessa avviker något för varje enskilt skatteslag från de belopp som beräknades när resultaträkningen för 2010 togs fram eftersom de baseras på ett senare taxeringsutfall. Tre justeringsbelopp har lagts till i ovanstående tabell så att överensstämmelse även uppnås med de periodiserade skatter som redovisades i årsredovisningen för staten 2010.

Skatteintäkterna 2010 är 7,1 miljarder kronor högre jämfört med den beräkning av 2010 års skatt som gjordes våren 2011. Skatt på kapital för hushåll och skatt på företagsvinster blev 4,8 respektive 4,4 miljarder kronor högre än beräkningen våren 2011. De kommunala inkomstskatterna som går till kommunerna blev 2,6 miljarder lägre

Not 2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Offentligrättslig verksamhet

 

 

Transportstyrelsen

2 512

2 313

Kronofogdemyndigheten

1 633

1 403

Trafikverket

1 134

907

Lantmäteriet

832

842

Rikspolisstyrelsen

687

567

Centrala studiestödsnämnden

553

567

Läkemedelsverket

508

507

Bolagsverket

474

421

Finansinspektionen

347

278

Elsäkerhetsverket

316

313

Patent- och registreringsverket

293

278

Strålsäkerhetsmyndigheten

284

313

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

1 867

2 165

Sjöfartsverket

1 432

1 452

Svenska kraftnät

10

7

Statens järnvägar

2

2

Övriga

1 544

1 410

Summa offentligrättslig verksamhet

14 428

13 745

Uppdragsverksamhet

 

 

Trafikverket

6 156

4 880

Riksgäldskontoret

1 718

2 110

Statens institutionsstyrelse

1 295

1 280

Exportkreditnämnden

1 251

3 448

Pensionsmyndigheten

763

915

Statens fastighetsverk

603

556

Karolinska institutet

463

463

Skatteverket

442

454

Statens jordbruksverk

432

424

Lantmäteriet

421

561

Lunds universitet

420

402

Göteborgs universitet

340

342

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

8 671

9 973

Luftfartsverket

386

810

Sjöfartsverket

141

173

Statens järnvägar

72

116

Övriga

7 362

7 291

Summa uppdragsverksamhet

30 936

34 198

Andra ersättningar

 

 

Inspektionen för

 

 

arbetslöshetsförsäkringen

4 957

6 242

Post- och telestyrelsen

3 107

1

Rikspolisstyrelsen

946

914

Skatteverket

280

123

Centrala studiestödsnämnden

237

268

Trafikverket

209

194

Karolinska institutet

197

217

Kronofogdemyndigheten

152

146

Fortifikationsverket

132

169

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

29

1 018

Sjöfartsverket

20

3

Statens järnvägar

12

36

Svenska kraftnät

12

33

Övriga

1 005

1 044

Summa andra ersättningar

11 295

10 408

 

 

 

Total summa

56 659

58 351

 

 

 

168

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har minskat med 1,7 miljarder kronor eller 2,9 procent. Det beror i huvudsak på att Exportkreditnämndens och Svenska kraftnäts uppdragsintäkter samt arbetslöshetsavgiften för arbetslöshetsförsäkringen, som redovisas under rubriken Andra ersättningar, minskade. Andra ersättningar, redovisade av Post- och telestyrelsen, ökade däremot på grund intäkter från spektrumauktioner.

Intäkter av avgifter utgör ersättning som betalas till staten för en motprestation. Avgifterna utgör ersättning för kostnader som staten via myndigheterna har för att tillhandahålla varor och tjänster. Andra ersättningar som redovisas i noten utgör ersättningar som inte betraktas som avgifter.

I noten delas intäkterna upp beroende på om de genererats i offentligrättslig verksamhet, uppdragsverksamhet eller är att betrakta som annan ersättning.

Offentligrättsliga avgifter

De offentligrättsliga avgifterna är så kallade tvingande avgifter där riksdagen beslutar att verksamhet ska bedrivas och att den ska vara avgiftsbelagd. En avgift betraktas som offentligrättslig om den innebär ett ingrepp i enskildas ekonomiska förhållanden.

Under 2011 uppgick dessa intäkter till 14,4 miljarder kronor vilket är en ökning med 0,7 miljarder kronor jämfört med föregående år. Totalt redovisar omkring 130 myndigheter offentligrättsliga avgifter vilka tas ut i en mängd verksamheter.

Transportstyrelsens offentligrättsliga avgifter omfattar avgifter inom normerings- /regelgivnings-, tillstånds- och tillsynsverksam- heten inom sjöfarts-, luftfarts-, järnvägs- och vägtrafikområdet. Avgifter tas också ut för re- gisterhållningsverksamhet inom vägtrafikområ- det och avgifter för undervägsverksamhet från Eurocontrol, flygtrafiktjänstverksamhet (ANS) och gemensam avgift för säkerhetskontroll (GAS) inom luftfartsområdet. Därtill kommer uppbörd av trängselskatt, felparkeringsavgifter m.m. inom vägtrafikområdet. Även registerhåll- ningsavgifter, körkortsavgifter och avgifter för registreringsskyltar redovisas av Transportstyrel- sen. Intäkterna har under året ökat med 199 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på nya avgiftsintäkter inom trafikslag järnväg och vägtrafik.

Skr. 2011/12:101

Kronofogdemyndighetens offentligrättsliga avgifter omfattar huvudsakligen grundavgifter i allmänna och enskilda mål och avgifter i mål om betalningsföreläggande m.m. De ökade intäk- terna med 230 miljoner kronor beror på en utö- kad bokföring av upplupna intäkter avseende grundavgifter i enskilda mål samt värdereglering av dessa. Bokföringen är en anpassning till nya regler för hur avgifter och andra liknande ersätt- ningar ska redovisas.

Trafikverkets offentligrättsliga avgifter om- fattar huvudsakligen banavgifter för trafik på statens järnvägsanläggningar, förarprovsavgifter och ansökningsavgifter. Ökningen på 227 miljoner kronor beror i huvudsak på att in- täkter från bantillträdestjänster, dvs. avgifter som tågoperatören betalar för att nyttja järnvä- gen, har ökat.

Lantmäteriet redovisar offentligrättsliga av- gifter inom fastighetsbildningsområdet och ex- peditionsavgifter som ska finansiera inskriv- ningsverksamheten, t.ex. ansökan om lagfart vid köp av fastighet.

Rikspolisstyrelsen tar ut offentligrättsliga av- gifter för stämningsmannadelgivning, passhante- ring, nationella ID-kort och ansökan om pröv- ning av olika ärenden.

Centrala studiestödsnämnden tar ut avgift bl.a. för att bevilja studiestöd och för att admini- strera återbetalningen av studielånen.

Läkemedelsverket tar ut avgifter för kontroll och tillsyn av läkemedel, medicintekniska pro- dukter och vissa andra produkter som med hän- syn till egenskaper eller användning står läkeme- del nära.

Bolagsverket tar ut avgifter för bolagsregistre- ringar.

Finansinspektionens (FI:s) offentligrättsliga avgifter omfattar avgifter för tillstånd och an- mälningar, exempelvis auktorisationer, ägar- prövningar, bolagsordningsändringar, lednings- prövningar, prospektgranskning och gränsöver- skridande verksamhet. Finansinspektionen tar även ut årliga avgifter från alla som står under FI:s tillsyn eller är registrerade hos FI.

Elsäkerhetsverkets offentligrättsliga avgifter omfattar elsäkerhetsavgifter, elberedskapsavgif- ter och nätövervakningsavgifter. Dessutom tar myndigheten emot avgifter på elområdet t.ex. behörighetsavgifter och ersättning för provade produkter s.k. provningsavgifter.

Patent- och registreringsverket tar ut avgifter för patent- och varumärkesregistreringar.

169

Skr. 2011/12:101

Strålsäkerhetsmyndighetens offentligrättsliga avgifter omfattar dels avgifter från anläggningar som har tillstånd att bedriva kärnteknisk verk- samhet och dels avgifter från de som i sin yrkes- verksamhet använder utrustning med icke-joni- serande strålning bl.a. för lasrar och röntgenutrustning.

Luftfartsverkets offentligrättsliga avgifter omfattar i huvudsak undervägsavgifter. Sjöfartsverkets intäkter omfattar främst farleds- och lotsavgifter Svenska kraftnät redovisar avgift för elcertifikat som offentligrättslig avgift. Statens järnvägars intäkter omfattar intäkter av leasingadministration.

Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet omfattar samtliga avgifter som inte klassificerats som offentligrättsliga, i regel försäljning av sådana varor och tjänster som är frivilligt efterfrågade. Till uppdragsverksamhet räknas också den verksamhet som avses i det ge- nerella bemyndigandet i 4 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt paragrafen får myndigheten själv besluta om att ta ut en avgift för till exem- pel publikationer, uthyrning av lokaler, utbild- ning eller konsultuppdrag när verksamheten be- drivs i mindre omfattning eller är av tillfällig natur. Under 2011 minskade intäkterna av upp- dragsverksamhet med 3,3 miljarder kronor och det är cirka 200 myndigheter som redovisar så- dan avgiftsbelagd verksamhet.

Trafikverkets uppdragsverksamhet består hu- vudsakligen av försäljning av järnvägsmaterial till de entreprenörer som bygger och underhåller de statliga järnvägarna. Trafikverket säljer också el till de olika bolag som bedriver tågtrafik. I sam- band med de stora järnvägs- och vägprojekten händer det att Trafikverket bygger stationer och andra anläggningar som säljs till bl.a. kommuner. Exempel på några större projekt är Citybanan och Hagastaden i Stockholm samt E18 Hjulsta- Kista. De ökade avgiftsintäkterna beror främst på ökad försäljning av järnvägsmateriel samt en högre upparbetningstakt jämfört med 2010 i ovan nämnda projekt.

Riksgäldskontorets uppdragsverksamhet avser i huvudsak bankgarantiavgifter, som har minskat jämfört med 2010.

Statens institutionsstyrelse ansvarar för vård och behandling på landets LVM-hem (lagen om vård av missbrukare) och särskilda ungdoms- hem. Den del av verksamhetens kostnader som

inte täcks av myndighetens anslag ska finansieras med avgifter från kommuner.

Exportkreditnämnden har till uppgift att stödja svensk export och utveckla svenskt nä- ringsliv genom att erbjuda konkurrenskraftiga exportkreditgarantier och investeringsgarantier. Premieintäkterna (avgifterna) ska täcka garanti- tagarnas eventuella framtida kundförluster. Ga- rantin är frivillig för företagen och premiens storlek sätts på marknadsmässiga grunder. In- täkterna minskade med 2,2 miljarder kronor på grund av att tidigare års förväntade premiein- täkter inte infriats och därmed bokats av under 2011. De faktiska inbetalda premierna steg dock från 1,9 miljarder kronor 2010 till 2,6 miljarder kronor 2011.

Pensionsmyndighetens intäkter från upp- dragsverksamhet omfattar ersättning från AP- fonden för administration av inkomstpensions- systemet samt ersättning från premiepensionssy- stemet. Intäkter av avgifter från AP-fonderna för administration av inkomst- och tilläggspension har minskat med 151 miljoner kronor till 476 miljoner kronor.

Statens fastighetsverk tar huvudsakligen ut hyror och arrenden (avgifter) från hyresgäster men bedriver även annan uppdragsverksamhet, såsom konsultverksamhet inom byggenheten.

Karolinska institutet bedriver huvudsakligen uppdragsverksamhet inom medicinsk utbildning och forskning.

Skatteverkets uppdragsintäkter avser ersätt- ning från AP-fonderna och premiepensionssy- stemet för arbete med uppbörd av ålderspens- ionsavgifter m.m.

Statens jordbruksverks uppdragsverksamhet avser huvudsakligen distriktsveterinärorganisat- ionen. Lantmäteriets avgiftsbelagda verksamhet omfattar bl.a. grundläggande geografisk inform- ation och fastighetsinformation.

Lunds universitet redovisar intäkter avseende uppdragsverksamhet i samband med uppdrags- utbildning och forskning, tidskrifter och publi- kationer samt rådgivning och annan liknande service.

Göteborgs universitet redovisar främst upp- dragsforskning, uppdragsutbildning och övrig försäljning enligt 4 § avgiftsförordningen.

I Svenska Kraftnäts nätverksamhet säljs överföringskapacitet för transport av elektricitet via stamnätet och utlandsförbindelserna. Svenska Kraftnät har dessutom ansvaret för att balansera den nationella produktionen och förbrukningen

170

av el. Detta sker genom att ett antal företag (ba- lansansvariga) åtagit sig att planera sin tillförsel av el (produktion och inköp) och sitt uttag (för- brukning) så att dessa balanserar varandra. Svenska Kraftnät gör i efterhand en ekonomisk reglering av obalanserna vilka redovisas som köpt respektive såld balanskraft i Svenska kraft- näts resultaträkning. Balanskraft redovisas under verksamhetsgrenen Systemansvar för el hos Svenska kraftnät. Uppdragsintäkterna minskade totalt med 1,3 miljarder kronor, vilket främst förklaras av lägre elpriser på systemansvarssidan.

Intäkter i Luftfartsverkets uppdragsverksam- het består i huvudsak av hyror och arrenden samt konsulttjänster. Minskningen med 0,4 mil- jarder kronor beror på att Luftfartsverket dela- des den 1 april 2010 och att flygplatsverksam- heten bolagiserades.

Sjöfartsverkets intäkter från uppdragsverk- samhet härrör bl.a. från försäljning av sjökort, sjömätning och från konsultuppdrag inom af- färsverkets kompetensområde.

Affärsverket Statens järnvägars intäkter består i huvudsak av leasingavgifter för uthyrning av tåg.

Andra ersättningar

Andra ersättningar är oftast intäkter utan mot- prestation. Dessa intäkter har under året ökat med 0,9 miljarder kronor.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen redovisar finansieringsavgifter och arbetslöshets- avgifter från arbetslöshetskassorna. Minskningen med 1,3 miljarder kronor kan förklaras av att den utbetalda arbetslöshetsersättningen minskade, vilket i sin tur gav en lägre arbetslöshetsavgift.

Den största ökningen av intäkter från andra ersättningar avser intäkter från spektrumaukt- ioner, dvs. försäljning av tillstånd för radiosän- dare, som endast förekommit med små belopp 2010. Under 2011 redovisade Post- och telesty- relsen sådana intäkter med 3,1 miljarder kronor.

Rikspolisstyrelsen redovisar i huvudsak böter som andra ersättningar. Skatteverket redovisar skadeståndsersättningar som andra ersättningar.

Centrala studiestödsnämnden redovisar åter- kravsintäkter. Om en studerande avbrutit studi- erna utan att meddela CSN eller har en högre inkomst än vad som meddelats i ansökan, skapas ett återkrav.

Trafikverket redovisar i huvudsak intäkter från försäkringsbolag avseende skadeersättningar på väganläggningar som andra ersättningar.

Skr. 2011/12:101

Karolinska institutet redovisar intäkter för fakturerade pensionskostnader och lönekostna- der mellan Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset som andra ersättningar.

Kronofogdemyndigheten redovisar till största delen bötesmedel som andra ersättningar.

Fortifikationsverket redovisar huvudsakligen intäkter för försäljningar av fastigheter som andra ersättningar.

Under Luftfartsverket redovisas främst EU- bidrag till utvecklingsprojekt som andra ersätt- ningar. Minskningen med 989 miljoner kronor beror på att år 2010 erhöll staten realisationsvinst vid försäljning av materiella tillgångar i samband med bildandet av Swedavia AB.

Sjöfartsverket redovisar till största delen er- hållna realisationsvinster vid försäljning av an- läggningstillgångar och erhållna skadestånd som andra ersättningar.

Statens järnvägar redovisar leasinglösen hos företaget State street som andra ersättningar. Svenska kraftnät redovisar investeringsbidrag bland andra ersättningar.

Not 3

Intäkter av bidrag

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

AP-fondsmedel

4 151

16 190

EU-bidrag

 

 

Statens jordbruksverk

 

 

- gårdsstöd och djurbidrag

6 140

7 104

- miljöstöd m.m.

2 402

2 378

- övriga stöd

-278

183

- finansiella korrigeringar

-68

-867

Summa Statens jordbruksverk

8 196

8 798

Tillväxtverket och Länsstyrelsen i

 

 

Jämtlands län

 

 

- bidrag från Europeiska regionala

 

 

utvecklingsfonden perioden 2007-2013

1 403

1 222

Rådet för Europeiska Socialfonden i

 

 

Sverige

 

 

- bidrag från Europeiska socialfonden

 

 

period 2007-2013 m.m.

988

857

Trafikverket

171

Skr. 2011/12:101

- bidrag till transeuropeiska nätverk

419

386

Övriga EU-bidrag

1 723

1 706

Summa EU-bidrag

12 729

12 969

Erhållna bidrag vid universitet och

 

 

högskolor

5 771

5 409

(exklusive EU-bidrag)

 

 

Försäkringskassan

 

 

- assistansersättning

4 425

4 309

- underhållsstöd

1 384

1 499

Erhållna bidrag vid övriga myndigheter

3 126

2 697

 

 

 

Total summa

31 586

43 073

 

 

 

Intäkter av bidrag är intäkter som inte är relaterade till utförda prestationer. Bidragsintäkterna har totalt sett minskat med 11,5 miljarder kronor.

Posten AP-fondsmedel avser det nettobidrag till staten från Allmänna pensionsfonden som uppkommer som skillnaden mellan å ena sidan de medel som löpande erhålls från AP-fonden för utbetalning av ålderspensioner och å andra sidan de inbetalda ålderspensionsavgifter (socialavgifter från arbetsgivare och egenföretagare), allmänna pensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter som överförs till AP-fonden för förvaltning. För 2011 har ökningen av socialavgifter och allmänna pensionsavgifter (jfr not 1) varit betydligt högre än ökningen av utbetalda pensioner, vilket leder till att AP-fondens nettobidrag till staten blir lägre.

Intäkter av bidrag från EU har totalt minskat med 0,2 miljarder koronor. Statens jordbruksverk redovisar en stor del av bidragen från EU och dessa intäkter minskade totalt med 0,6 miljarder kronor. Bland annat har gårdsstödet och djurbidragen minskat med 1,0 miljard kronor jämfört med föregående år. Posten finansiella korrigeringar för 2011 visar de återbetalningskrav som kommissionen har eller förväntas besluta om efter anmärkningar mot den svenska tillämpningen av de olika stödformer som finansieras av EU-medel och som administreras av Statens jordbruksverk.

Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden redovisas främst av Tillväxtverket och har ökat med 0,2 miljarder kronor jämfört med 2010.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) administrerar bidrag från EU:s socialfond period 2007–2013, och redovisar en intäkt med 1,0 miljarder kronor.

Försäkringskassan redovisar intäkter från kommuner för kommunernas andel av kostnaden för statlig assistansersättning samt intäkter avseende underhållsstöd från bidragsskyldiga.

Bidragen till universitet och högskolor avser huvudsakligen forskning och lämnas från t.ex. företag inom och utom Sverige samt från olika forskningsstiftelser. Statliga bidrag från t.ex. forskningsråd är eliminerade. Utöver angivna belopp för universitet och högskolor utgör nästan 0,9 miljarder kronor av övriga EU-bidrag i sammanställningen bidrag till universitet och högskolor.

Not 4

Transfereringar

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Socialförsäkring

452 272

453 656

Allmänna bidrag till kommuner

151 385

147 434

Arbetsmarknad

51 952

55 610

Överföring till premiepensionssystemet

29 893

28 524

Avgiften till Europeiska gemenskapen

30 389

30 108

Bistånd och andra internationella

 

 

bidrag, migration

35 043

33 412

Utbildning, studiestöd

29 430

26 643

Övrigt

56 962

56 067

 

 

 

Summa

837 326

831 454

Transfereringar

2011

2010

 

 

 

Transfereringar till hushåll

 

 

inkl. hushållens övriga organisationer

 

 

Socialförsäkring

 

 

Pensioner

 

 

Ålderspensioner vid sidan av statens

 

 

budget

219 673

220 224

Premiepensioner

2 022

1 412

Ersättning vid ålderdom

41 052

40 928

Övrig Socialförsäkring

 

 

(Försäkringskassan och

 

 

Pensionsmyndigheten)

 

 

Ersättning vid sjukdom och handikapp

 

 

m.m.

77 761

81 123

varav sjukpenning och rehabilitering

19 890

17 369

172

m.m.

 

 

varav aktivitets- och sjukersättning

49 271

54 834

Stöd till personer med

 

 

funktionsnedsättning

24 450

23 447

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

 

(FK, PM)

64 757

63 457

Summa socialförsäkring till hushåll

429 715

430 591

Arbetsmarknadspolitik

 

 

Arbetslöshetsersättning och

 

 

aktivitetsstöd

28 422

33 803

varav Arbetsförmedlingen

13 058

17 645

varav Försäkringskassan

15 364

16 157

Arbetsmarknadspolitiska program och

 

 

insatser, Arbetsförmedlingen

4 231

4 482

Övrigt arbetsmarknad,

 

 

Arbetsförmedlingen

2 225

2 120

Lönegarantiersättning, Kammarkollegiet

1 909

1 358

Summa arbetsmarknad till hushåll

36 787

41 763

Utbildningspolitik

 

 

Studiestöd, Centrala

 

 

studiestödsnämnden

14 426

14 626

Kostnad resp. återföring av reservation

 

 

för förluster i utlåningsverksamheten,

 

 

Centrala studiestödsnämnden

3 098

-107

Bidrag till folkbildningsorganisationer,

 

 

Kammarkollegiet

3 275

3 260

Bistånd m.m., migration och integration

 

 

Bistånd och andra internationella bidrag

 

 

(bidrag till organisationer), Styrelsen för

 

 

internationellt utvecklingssamarbete

3 292

2 746

Migrationsverket

1 044

1 105

Nettoöverföring till

 

 

premiepensionssystemet

29 893

28 524

Övriga transfereringar till hushåll

14 775

14 085

 

 

 

Summa transfereringar till hushåll

536 305

536 593

Transfereringar till företag

 

 

Arbetsmarknad

 

 

Lönebidrag och Samhall m.m.,

 

 

Arbetsförmedlingen

6 210

5 364

Lönebidrag och Samhall m.m.,

 

 

Kammarkollegiet

4 405

4 405

Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m.,

 

 

Arbetsförmedlingen

1 414

1 043

Anställningsstöd, Skatteverket

128

42

Summa arbetsmarknad till företag

12 157

10 854

Gårdsstöd, landsbygdsåtgärder m.m.,

 

 

Statens jordbruksverk

11 636

12 463

Skr. 2011/12:101

Utbildningspolitik, Bidrag till enskilda

 

 

utbildningssamordnare,

 

 

Kammarkollegiet

2 413

2 393

Tillväxtverket

1 367

1 457

Forskning och utveckling m.m., Verket

 

 

för innovationssystem

1 043

1 135

Miljöpolitik, Naturvårdsverket

914

761

Energiforskning m.m., Statens

 

 

Energimyndighet

822

768

Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning,

 

 

Mynd för yrkeshögskolan

772

696

Trafikupphandling, Trafikverket,

 

 

Rikstrafiken 2010

771

802

Transportstyrelesen

710

607

Mediefrågor, Presstödsnämnden

565

659

Räntebidrag m.m., Boverket

536

834

Regionala tillväxtåtgärder m.m.,

 

 

länsstyrelserna

520

518

Kultur, Statens kulturråd

381

604

Övriga transfereringar till företag

4 545

4 426

 

 

 

Summa transfereringar till företag

39 152

38 977

Transfereringar till kommuner

 

 

Allmänna bidrag till kommuner

 

 

Kommun-och landstingsmoms,

 

 

Skatteverket

49 687

45 469

Utjämningsbidrag LSS, kommuner,

 

 

Skatteverket

3 015

2 933

Kommunalekonomisk utjämning till

 

 

kommuner, Skatteverket

71 323

62 553

Kommunalekonomisk utjämning till

 

 

landsting, Skatteverket

27 360

23 479

Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner

-

9 100

Tillfälligt konjunkturstöd till landsting

-

3 900

Summa allmänna bidrag till kommuner

151 385

147 434

Socialförsäkring (Hälso- och

 

 

sjukvårdspolitik), Bidrag till

 

 

läkemedelsförmånerna m.m.,

 

 

Kammarkollegiet, 2010 Socialstyrelsen

22 557

23 067

Tandvårdsförmåner m.m. (Hälso- och

 

 

sjukvårdpolitik), Försäkringskassan

1 534

1 519

Arbetsmarknadspolitik

 

 

Arbetsmarknad, Arbetsförmedlingen

3 008

2 993

varav: Lönebidrag och Samhall m.m.

2 332

2 226

Summa arbetsmarknadspolitik till

 

 

kommuner

3 008

2 993

Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning,

 

 

skolverket

 

 

Maxtaxa i barnomsorgen,

3 655

3 657

Statligt stöd till vuxenutbildning

1 179

1 205

Fortbildning av lärare och

 

 

förskolepersonal

497

512

173

Skr. 2011/12:101

Övrigt, Skolverket

888

1 097

Summa Skolverket till kommuner

6 219

6 471

Migration, Migrationsverket

7 309

7 310

Ersättning vid sjukdom och handikapp,

 

 

Försäkringskassan

2 051

1 997

Övrigt

10 429

10 383

 

 

 

Summa transfereringar till kommuner

204 492

201 174

Transfereringar till utlandet

 

 

BNI-baserad avgift, Kammarkollegiet

24 312

24 323

Mervärdesskattebaserad avgift,

 

 

Skatteverket

1 564

1 444

Storbritanniens budgetreduktion,

 

 

Kammarkollegiet

297

349

Tullavgift, Tullverket

4 192

4 103

Sockeravgifter m.m., Jordbruksverket

24

-111

Avgiften till Europeiska gemenskapen

30 389

30 108

Bistånd och andra internationella

 

 

bidrag, Styrelsen för internationellt

 

 

utvecklingssamarbete

23 373

11 545

Bistånd och andra internationella

 

 

bidrag, Regeringskansliet

25

10 706

Övrigt

3 590

2 351

 

 

 

Summa transfereringar till utlandet

57 377

54 710

Total summa transfereringar

837 326

831 454

 

 

 

Transfereringar utgörs av medel som staten via myndigheterna förmedlar till olika mottagare. I huvudsak sker transfereringar från anslag på statens budget. Transfereringar kännetecknas av att staten inte erhåller någon motprestation.

Många transfereringar är dock förknippade med någon form av villkor. Ett exempel är aktivitetsstöd inom arbetsmarknadspolitiken där kravet är att mottagaren deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Noten inleds med en sammanfattande tabell med transfereringar uppdelade i delområden. Därefter specificeras transfereringarna utifrån mottagarkategori, syfte och utbetalande myndighet. Mottagarkategorierna visar de sektorer som erhållit transfereringen och är hushåll, företag, kommuner och utlandet. Hushåll innefattar enskilda personer, ideella organisationer och föreningar tillhörande hushållssektorn samt premiepensionssystemet.

Till socialförsäkring har hänförts transfereringar som hanteras av Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.

Här ingår ålderspensioner, ekonomisk trygghet för familjer och barn, ersättning vid sjukdom och handikapp som sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning, arbetsskadeersättning samt vissa stöd till personer med funktionsnedsättning. Dessutom ingår bidrag till landsting för läkemedelsförmånerna som utbetalas av Kammarkollegiet.

De totala kostnaderna för transfereringar i form av lämnade bidrag m.m. ökade med 5,9 miljarder kronor mellan 2010 och 2011.

Transfereringar till hushåll

Transfereringar till hushåll har under 2011 mins- kat marginellt.

De transfereringar som redovisas avser utbetalningar exklusive statlig ålderspensions- avgift. Statlig ålderspensionsavgift ingår i budgetens utgifter för t.ex. sjukpenning och är en betalning från anslag till pensionssystemet för att finansiera pensionsrätterna för bl.a. de personer som uppbär sjukpenning och andra sociala förmåner. Den del av den statliga ålderspensionsavgiften som går till premiepensionssystemet (14,0 procent 2011) finns med bland transfereringar till hushålls- sektorn men redovisas separat. Nettoöver-

föringen

till

premiepensionssystemet

är

30 miljarder

kronor 2011, 1,4 miljarder kronor

mer än 2010. Överföringarna till och från AP- fonderna ingår inte i transfereringar till hushåll, utan nettoöverföringen som är negativ redovisas som bidrag från AP-fonden (socialförsäkrings- sektorn), se not 3.

Bland transfereringarna till hushåll har kost-

naderna

för

arbetsmarknadsområdet minskat

med

5 miljarder

kronor.

Arbetslöshets-

ersättningen

har

minskat

med 4,6 miljarder

kronor

och

aktivitetsstöd

har

minskat med

0,8 miljarder kronor. I genomsnitt under året var

8,3 procent av den registerbaserade arbetskraften arbetslösa att jämföra med 9,0 procent 2010. År 2011 var 4,5 procent öppet arbetslösa och 3,7 procent i program med aktivitetsstöd. År 2010 var det 5,1 respektive 4,0 procent. Lönegarantiersättningen har ökat 0,6 miljarder kronor främst på grund av SAAB:s rekonstruktion och konkurs.

Transfereringar till hushåll avseende socialför- säkringen minskade med 0,9 miljarder kronor netto. Kostnaderna för ålderspensioner vid sidan av statens budget minskade 0,5 miljarder kronor vilket beror på den automatiska balanseringen

174

inom pensionssystemet. Premiepensioner har däremot ökat 0,6 miljarder kronor. Den ökningen beror på att antalet pensionärer ökar på grund av stora årskullar födda i mitten av 1940-talet och att varje ny årskull som går i pension har större andel i det nya pensionssystemet. Ersättning vid ålderdom, som avser anslags­finansierade pensioner och stöd som garantipension och bostadstillägg, har

endast ökat marginellt.

Kostnaden för

sjukpenning

ökade

med 2,5 miljarder

kronor

(15 procent).

Under

2011

har antalet

sjukfall

ökat något. Orsaken till ökningen av antalet sjukfall är att många av de som tidigare uppnått maximal tid i sjukförsäkringen, och därför en tid varit utan ersättning från sjukförsäkringen, nu på nytt kan söka ersättning. Aktivitets­ och sjukersättningen minskade med 5,6 miljarder kronor (10,1 procent). Minskningen förklaras främst av ett fortsatt nettoutflöde till ålderspensionssystemet.

Stöd till personer med funktionsnedsättning inkluderar även kommunernas andel av kostnad för assistansersättning och ökade med 1 miljard kronor (4,3 procent), se vidare avsnitt 5.6 Realekonomisk fördelning av statens budget. De ökade kostnaderna för assistansersättning beror på ökade timkostnader men även på att antalet personer som får assistansersättning ökar. Dessutom ökar antalet timmar per person och vecka.

Inom området ekonomisk trygghet för familjer och barn ökade föräldraförsäkringen med 1,2 miljarder kronor och kostnaderna för barnbidragen med 0,4 miljarder kronor. Utgifterna för socialförsäkringsförmånerna inom familjepolitiken påverkas av flera faktorer såsom antal födda barn, barnkullarnas storlek, föräldrarnas löneutveckling och konjunkturen. Under året har antalet födda barn minskat något. Trots denna minskning har utgifterna föräldrapenning, barnbidrag och tillfällig föräldrapenning ökat. Det beror bland annat på att det finns fler barn i åldrarna 0–12 år och höjda löner vilket påverkar ersättningsnivån.

Nettoöverföring till premiepensionssystemet redovisas som en transferering till hushåll mot bakgrund av att systemet ses som en del av

hushållssektorn

i nationalräkenskaperna

(se

avsnitt

3.4 Redovisningsprinciper

och

tilläggsupplysningar).

Beloppet

avser

de

socialavgifter,

allmänna

pensionsavgifter

och

statliga ålderspensionsavgifter som överförts till

Skr. 2011/12:101

premiepensionssystemet, med avdrag för utbetalda premiepensioner (2 miljarder kronor), vilka ingår i utbetalda ålderspensioner.

Centrala studiestödsnämndens (CSN) kostnad för förlust i utlåningsverksamheten ökade och uppgick till 3 miljarder. Ökningen beror på att CSN nu beräknat förlust även för personer med pågående studier.

Transfereringar till företag

Transfereringar till företag har ökat något. Inom området arbetsmarknad ökade kostnaderna för lönebidrag och Samhall med 0,8 miljarder kronor

och köp av

arbetsmarknadsutbildning med

0,4 miljarder

kronor.

Transfereringar

finansierade med EU-medel avseende gårdsstöd,

landsbygdsåtgärder m.m.

minskade

med

0,8 miljarder

kronor.

Kostnaderna

för

räntebidrag minskade 0,3 miljarder kronor.

 

Transfereringar till kommuner

Transfereringar till den kommunala sektorn har fortsatt att öka under 2011 trots att det tillfälliga konjunkturstödet 2010 nu är borta. Det förklaras dels med en ökning av den kommunalekonomiska utjämningen 2011 och stabiliseringspolitiska åtgärder på grund av den relativt svaga inkomstutvecklingen. Den kommunalekonomiska utjämningen har ökats som kompensation för ytterligare sänkning av skatten för pensionärer genom förhöjt grundavdrag.

Transfereringarna till kommuner ökade totalt med 3,3 miljarder kronor. De allmänna bidragen till kommuner ökade med 4 miljarder kronor. De innefattar den kommunalekonomiska utjäm- ningen som nettoredovisas på statens budget varvid det generella statsbidraget sammanförts med utjämningssystemet. Inkomstutjämnings- avgift och kostnadsutjämningsavgift från kom- muner och landsting på sammanlagt 14 miljarder kronor redovisas under anslaget för kommuna- lekonomisk utjämning varför statsbidragen till kommunerna minskat med motsvarande belopp i statens budget. I de allmänna bidragen till kommuner ingår också mervärdesskatt för kommuner och landsting som nettoredovisas på statens budgets inkomstsida. Samtidigt justeras statsbidragen till kommuner ned med motsva- rande belopp. Kommunernas kompensation för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet redovisas på inkomsttitel, vilket minskar kommunbidragen och skatteintäkterna på statens budget med 50 miljarder kronor. I re-

175

Skr. 2011/12:101

sultaträkningen har den kommunalekonomiska utjämningen och kommunmomsen bruttoredo- visats, vilket innebär att både transfereringar till kommuner och skatteintäkter är 63 miljarder kronor högre än i utfallet på statens budget.

Den kommunalekonomiska utjämningen till kommuner och landsting har ökat med 8,8 respektive 3,9 miljarder kronor.

Bidrag för läkemedelsförmånerna har minskat med 0,5 miljarder kronor.

Transfereringar till utlandet

Bland transfereringar till utlandet har kostnaden för bistånd och andra internationella bidrag ge- nom Sida och 2010 även Regeringskansliet ökat med 1,1 miljard kronor. Avgiften till EU ökade med 0,3 miljarder kronor. Avgiften redovisas här periodiserad till skillnad mot redovisningen på statens budget.

Not 5

Avsättning till/upplösning av fonder

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Insättningsgarantifonden

2 009

1 852

Stabilitetsfonden

4 204

4 044

Kärnavfallsfonden

2 483

1 820

Försäkringskassans fonder

24

24

Batterifonden

-22

11

Övriga fonder

7

51

 

 

 

Summa

8 705

7 802

Avsättning till fonder i staten avser främst Stabilitetsfonden, Insättningsgarantifonden och Kärnavfallsfonden.

Stabilitetsfonden bildades 2008 och tillfördes då 15 miljarder kronor från anslag på statens budget. Avsättningen till fonden under 2010 uppgick till 4 204 miljoner kronor, vilket är nära hälften av den totala avsättningen till fonder under året. Under 2011 har bankgarantiavgifter tillförts fonden med 1 488 miljoner kronor och

stabilitetsavgifter med

1 328 miljoner kronor.

Finansiella

intäkter,

netto,

uppgår

till

1 400 miljoner kronor,

varav

utdelning

fondens innehav av aktier i Nordea 737 miljoner kronor. Inga bidrag har betalats ut från fonden under året. Fonden redovisas av Riksgäldskontoret.

Avsättningen till Insättningsgarantifonden, även den hos Riksgäldskontoret, är direkt kopplad till det ekonomiska resultatet i

garantiverksamheten.

Intäkterna

från

insättningsgarantiavgifter

uppgick

till

1 133 miljoner kronor, vilket är en ökning med

187 miljoner kronor. Det finansiella nettot uppgick till 911 miljoner kronor.

Avsättningen till Kärnavfallsfonden har ökat med 663 miljoner kronor. Avgifterna från reaktorinnehavarna som bestäms årligen av regeringen, uppgick till 1 040 miljoner kronor, vilket var en marginell ökning jämfört med föregående år. Nettot av de finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick till 2 844 miljoner kronor vilket är en ökning med 746 miljoner kronor. Främst har räntan på reala placeringar och realisationsvinsterna ökat. Ersättningar till reaktorinnehavarna ökade med 67 miljoner kronor till 1 321 miljoner kronor.

Övriga fonder i staten har under de två senaste åren förändrats helt marginellt. Fondernas ändamål och vilka myndigheter som redovisar olika fonder, framgår i övrigt av not 42.

Not 6

Kostnader för personal

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Lönekostnader inklusive

 

 

arbetsgivaravgifter

 

 

Rikspolisstyrelsen

12 785

12 436

Försvarsmakten

10 238

9 839

Försäkringskassan

5 013

5 021

Arbetsförmedlingen

4 689

4 808

Skatteverket

4 646

4 461

Kriminalvården

4 031

4 012

Trafikverket

3 864

3 613

Lunds universitet

3 467

3 059

Domstolsverket

3 254

3 112

Regeringskansliet

3 238

3 371

Uppsala universitet

2 773

2 503

Göteborgs universitet

2 722

2 508

Karolinska institutet

2 291

2 141

Stockholms universitet

2 277

2 133

Umeå universitet

1 958

1 854

Kungl. Tekniska högskolan

1 860

1 688

Linköpings universitet

1 720

1 617

Sveriges lantbruksuniversitet

1 607

1 498

Migrationsverket

1 418

1 318

176

Statens institutionsstyrelse

1 371

1 370

Riksdagsförvaltningen

1 344

1 034

Tullverket

1 016

991

Lantmäteriet

1 009

1 097

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

1 026

1 285

Sjöfartsverket

649

633

Svenska kraftnät

183

185

Statens järnvägar

4

4

Övriga myndigheter

29 764

28 807

Summa lönekostnader inklusive

 

 

arbetsgivaravgifter

110 217

106 398

Eliminering av arbetsgivaravgifter

-25 568

-24 822

Summa lönekostnader efter eliminering

 

 

av arbetsgivaravgifter

84 649

81 576

Pensionskostnader

 

 

Rikspolisstyrelsen

1 853

1 784

Försvarsmakten

1 602

1 512

Försäkringskassan

599

597

Regeringskansliet

555

590

Skatteverket

544

612

Trafikverket

538

529

Arbetsförmedlingen

530

544

Lunds universitet

456

418

Domstolsverket

440

418

Göteborgs universitet

368

323

Kriminalvården

354

377

Uppsala universitet

351

325

Karolinska institutet

349

330

Stockholms universitet

308

256

Umeå universitet

272

253

Linköpings universitet

224

216

Kungl. Tekniska högskolan

222

206

Sveriges lantbruksuniversitet

202

182

Försvarets materielverk

191

158

Migrationsverket

144

142

Lantmäteriet

133

150

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

295

394

Sjöfartsverket

218

220

Svenska kraftnät

48

35

Statens järnvägar

27

4

Övriga myndigheter

4 009

4 021

Statens tjänstepensioner:

 

 

Skr. 2011/12:101

Utbetalda pensioner

8 767

8 199

Förändring av försäkringstekniska

 

 

avsättningar

11 431

-3 104

Eliminering av premieintäkt för statliga

 

 

ålderspensioner m.m.

-12 576

-9 635

Summa pensionskostnader

22 454

10 056

Övriga personalkostnader

 

 

Försvarsmakten

435

380

Regeringskansliet

302

320

Rikspolisstyrelsen

254

219

Trafikverket

160

177

Kriminalvården

145

151

Karolinska institutet

142

131

Domstolsverket

137

118

Stockholms universitet

127

120

Arbetsförmedlingen

126

136

Uppsala universitet

121

121

Försäkringskassan

120

111

Lunds universitet

113

108

Kungl. Tekniska högskolan

111

97

Skatteverket

102

81

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

94

64

Sjöfartsverket

20

20

Svenska kraftnät

19

18

Statens järnvägar

0

0

Övriga myndigheter

1663

1 561

Summa övriga personalkostnader

4 191

3 933

 

 

 

Total summa kostnader för personal

111 294

95 565

Statens kostnader för personal ökade med nära 16 miljarder kronor. Ökningen avser framför allt pensionskostnaderna och beror på att dessa var särskilt låga föregående år då avsättningen för pensioner minskade, medan avsättningen ökade under 2011 efter bl.a. förändrade grunder.

Löner

Lönekostnader inklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter ökade med 3,8 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,6 procent. Lagstadgade arbetsgivaravgifter uppgick under 2011 till 31,42 procent av lönesumman, vilket är samma procentsats som för 2010. Myndigheternas inbetalda arbetsgivaravgifter, löneskatter m.m. är statsinterna transaktioner och således inga kostnader för staten och har därför eliminerats.

177

Skr. 2011/12:101

Rikspolisstyrelsens lönekostnad ökade med 2,8 procent. Medelantalet anställda har ökat med 800 mellan 2010 och 2011 och vid utgången av

2011 uppgår antalet till 28 382,

varav

20 398 poliser.

 

 

Försvarsmaktens

lönekostnader

ökade

0,4 miljarder kronor

eller drygt 4 procent.

Antalet årsarbetskrafter under 2011 har varit drygt 2000 fler än under 2010. Merparten av dessa avser personalkategorin gruppbefäl, soldater och sjömän, vilket är en följd av det nya personalförsörjningssystemet. Försvarsmakten har i sin årsredovisning angett att det finns osäkerhet i beräkningen av semesterlöneskuld. Eftersom myndighetens skuld för semester och annan upplupen lön uppgår till 1 miljard kronor skulle denna osäkerhet kunnat påverka personalkostnaderna med flera hundra miljoner kronor om beräkningen visade sig felaktig.

Försäkringskassans lönekostnad är i princip oförändrad. Antalet anställda och årsarbetskraf- ter har minskat marginellt under året, efter att ha minskat markant de senaste åren i samband med bildandet av Pensionsmyndigheten och olika rationaliserings- och besparingsåtgärder.

Antalet årsarbetskrafter vid Arbetsför- medlingen har minskat med cirka 600 eller knappt 6 procent, vilket gjort att lönekostna- derna minskat. Här bör noteras att antalet an- ställda ökade relativt kraftigt 2010 i samband med regeringsuppdrag och den höga arbetslös- heten.

Vid Trafikverket har lönekostnaderna ökat med cirka 7 procent efter att ha minskat kraftigt 2010 i samband med bolagiseringen av de tidi- gare produktionsenheterna i Banverket och dessförinnan Vägverket. Medelantalet anställda (oavsett tjänstgöringsgrad) har varit i princip oförändrat, men antalet årsarbetskrafter har ökat.

Antalet anställda vid Lunds universitet har ökat med cirka 500 personer eller 8 procent, vilket tillsammans med löneutvecklingen lett till ökade lönekostnader med 13 procent. Det är antalet lärare och forskare som ökar och störst procentuell ökning har antalet postdoktorer och doktorander.

Lönekostnaderna vid Regeringskansliet har minskat med cirka 4 procent, som följd av att antalet anställda minskat med cirka 200 eller drygt 4 procent.

Pensionskostnader

För statens tjänstepensionsåtagande beslutade Statens tjänstepensionsverk (SPV) under 2011 att öka skulden inom äldre förmåner med 1,5 miljarder kronor för att kompensera för att personer lever längre än vad som antagits vid skuldberäkningen. Under året har även en avsättning gjorts för icke aktuella särskilda pensionsersättningar. Dessa två avsättningar, tillsammans med effekten av att räntan sänkts till 1,7 procent (1,9 procent föregående år) per den

1 januari

2011, har

ökat

skulden

med

6,5 miljarder kronor

för 2011.

Under 2010

sänktes

omkostnadsbelastningen på

räntan,

vilket då minskade skulden med 2,5 miljarder

kronor. Skillnaden mellan

åren

blir därmed

9 miljarder kronor. En

mer

detaljerad

beskrivning av de faktorer som ingår i

förändringen av

pensionsavsättning

finns i

not 43.

 

 

Myndigheternas

pensionskostnader

utgörs

främst av premier för statens avtalsenliga tjänstepensioner, vilket utöver premien till SPV innefattar avgifter till kompletterande ålderspension (Kåpan) och den individuella ålderspensionen (Iåp). Pensionspremierna påverkas av åldersfördelningen och löneläget hos personalen vid respektive myndighet. Premier för avtalsförsäkringar betalas till och hanteras till största delen av SPV och har därför eliminerats i resultaträkningen. Däremot hanteras den kompletterande och individuella ålderspensionen av särskilda organ som inte är myndigheter och dessa avgifter elimineras därför inte. Detsamma gäller också för några myndigheter som gör egna pensionsavsättningar. Kostnaderna för dessa ingår ovan och elimineras inte.

På myndighetsnivån har både Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsens pensionskostnader ökat med 6 respektive 3,9 procent vilket hänger samman med ökningen av antalet anställda.

Övriga personalkostnader

Övriga personalkostnader utgörs av kostnader för personalutbildning, traktamenten m.m. De har sammantaget ökat med 6,5 procent.

178

Årsarbetskrafter

I nedanstående tabell visas antalet årsarbetskrafter vid de myndigheter som ingår i den konsoliderade resultaträkningen och därmed i de redovisade personalkostnaderna.

 

2011

2010

 

 

 

Rikspolisstyrelsen

25 342

25 044

Försvarsmakten

19 557

17 297

Försäkringskassan

11 461

11 653

Arbetsförmedlingen

10 208

10 826

Skatteverket

9 584

9 149

Kriminalvården

9 056

9 020

Lunds universitet

6 289

5 814

Trafikverket

6 197

5 795

Domstolsverket

5 515

5 262

Göteborgs universitet

5 128

4 978

Uppsala universitet

4 996

4 661

Regeringskansliet

4 229

4 420

Karolinska institutet

4 109

3 944

Stockholms universitet

3 986

4 395

Umeå universitet

3 885

3 714

Linköpings universitet

3 579

3 469

Kungl. Tekniska högskolan

3 157

3 157

Statens institutionsstyrelse

3 066

2 719

Sveriges lantbruksuniversitet

2 992

2 863

Migrationsverket

2 814

2 699

Lantmäteriet

1 966

2 176

Kronofogdemyndigheten

1 976

2 013

Tullverket

1 918

1 887

Luftfartsverket

1 134

3 285

Övriga myndigheter

49 922

51 279

 

 

 

Totalt

202 066

201 519

 

 

 

Skr. 2011/12:101

Måttet årsarbetskrafter ska visa de anställdas arbetsvolym under ett räkenskapsår räknat i antalet heltidstjänster. Som anställd räknas inte den som bara är uppdragstagare (konsult) även om denna arbetar med samma uppgifter som anställda. Anställda i utlandet, vars löner betalas med myndighetens medel, ska ingå när antalet årsarbetskrafter räknas fram.

Den arbetstid som inräknas ska vara den tid som myndigheten utbetalt lön eller annan ersättning för i utbyte mot arbete. Omräkning till heltidstjänster innebär att deltidsanställd personal ingår i summa antal personer med den procentandel av en heltidstjänst som deras tjänstgöring utgör. Uppgifterna i tabellen bygger på myndigheternas rapportering i statens informationssystem Hermes. Under 2011 har antalet årsarbetskrafter totalt ökat marginellt med 0,3 procent. Det är främst Försvarsmakten som ökat i samband med omläggningen av personalförsörjningssystemet. Den viktigaste minskningen avser Luftfartsverket, vilket hänger samman med bolagiseringen av flygplats- verksamheten under 2010 som syns i tabellen eftersom uppgiften avser antal årsarbetskrafter under hela året.

179

Skr. 2011/12:101

Not 7

Kostnader för lokaler

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Försvarsmakten

2 465

2 395

Rikspolisstyrelsen

1 927

1 893

Kriminalvården

1 475

1 282

Regeringskansliet

1 291

1 306

Lunds universitet

862

826

Domstolsverket

763

699

Stockholms universitet

720

658

Försäkringskassan

643

665

Göteborgs universitet

630

606

Uppsala universitet

623

611

Kungl. Tekniska högskolan

622

541

Karolinska institutet

586

565

Skatteverket

577

562

Arbetsförmedlingen

568

558

Migrationsverket

556

487

Linköpings universitet

432

433

Trafikverket

367

284

Umeå universitet

348

338

Sveriges lantbruksuniversitet

344

280

Statens institutionsstyrelse

276

312

Linnéuniversitetet

198

182

Försvarets materielverk

183

193

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

174

171

Luleå tekniska universitet

167

165

Örebro universitet

162

162

Malmö Högskola

158

160

Tullverket

147

146

Affärsverk

 

 

Sjöfartsverket

53

27

Luftfartsverket

41

40

Svenska kraftnät

37

34

Statens järnvägar

2

2

Övriga myndigheter

4 562

4 601

Eliminering av inomstatliga

 

 

lokalkostnader

-4 453

-4 406

Summa

17 506

16 778

 

 

 

Som kostnader för lokaler redovisas myndigheters kostnader för hyrda lokaler. Redovisning görs brutto och inkluderar hyra till andra statliga myndigheter. Elimineringarna utgörs av myndigheternas lokalkostnader som

betalas till Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk.

Kriminalvårdens lokalkostnader har ökat med 193 miljoner kronor. Ökningen beror främst på nya häkten och avdelningar som har tagits i drift t.ex. häktena Sollentuna, Göteborg, Helsingborg och anstalten Kumla. Dessutom belastas resultatet av en retroaktiv hyra för anstalten Västervik.

Not 8

Vissa garanti- och kreditkostnader

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Exportkreditnämnden

 

 

Skadekostnader

374

400

Förändring av försäkringstekniskt

 

 

beräknat nettovärde på skadefordringar

33

164

Förändring i avsättningar för

 

 

försäkringstekniskt beräknad risk i

 

 

engagemang

-27

1 382

Summa Exportkreditnämndens kostnader

 

 

i garantiverksamheten

380

1 946

Riksgäldskontoret

 

 

Kostnad för infriade garantiåtaganden

2 116

-

Intäkter, regressfordringar

-2 114

-

Reservering/återföring av reservation för

 

 

framtida förlustrisker

-519

542

Övrigt

92

-

summa Riksgäldskontoret

-425

542

Statens Bostadskreditnämnd

-51

-22

 

 

 

Summa

-96

2 466

 

 

 

Under posten vissa garanti- och kreditkostnader redovisas kostnader för statlig garanti- och utlåningsverksamhet som inte redovisas bland transfereringar. Kostnaderna skiljs från övriga driftskostnader eftersom de kan variera kraftigt mellan åren och därför stör jämförelser mellan åren, samtidigt som de har en annan karaktär än de flesta myndigheters driftskostnader i övrigt.

Exportkreditnämndens kostnader i garanti- verksamheten minskar med 1 566 miljoner kro- nor och merparten avser förändring i avsätt- ningar för försäkringstekniskt beräknad risk i engagemanget som minskar med 1 409 miljoner kronor. Förändring av försäkringstekniskt net- tovärde på skadefordringar har minskat med 131 miljoner kronor sedan föregående år och

180

skadekostnaderna har minskat med 26 miljoner kronor.

Riksgäldskontoret redovisar kostnader för infriade garantiåtaganden till i allt väsentligt Saab AB på 2 116 miljoner kronor, samtidigt som in- täkterna för regressfordringar i samband med dessa uppgår till 2 114 miljoner kronor. Reserve- ringen för framtida förlustrisker är negativ ef- tersom reserveringarna minskat efter infriandet av garantier och att andra garantier förfallit un- der året.

Statens bostadskreditnämnd

redovisar

en

kostnadsreduktion avseende

förändring

av

avsättningar för garantier.

 

 

 

Not 9

 

 

 

Övriga driftkostnader

 

 

 

Miljoner kronor

 

 

 

 

2011

 

2010

 

 

 

 

Övriga driftskostnader - tjänster

 

 

 

Trafikverket

37 421

37 394

Försvarsmakten

13 912

13 233

Försvarets materielverk

5 936

4 820

Rikspolisstyrelsen

2 016

1 733

Kärnavfallsfonden

1 340

1 273

Fortifikationsverket

1 340

1 248

Statens fastighetsverk

1 332

1 256

Försäkringskassan

1 204

1 165

Karolinska institutet

1 177

1 157

Skatteverket

1 174

 

995

Transportstyrelsen

1 155

1 124

Göteborgs universitet

1 018

 

991

Naturvårdsverket

995

 

860

Lunds universitet

980

 

937

Kriminalvården

793

 

795

Regeringskansliet

782

 

796

Umeå universitet

747

 

695

Uppsala universitet

729

 

647

Pensionsmyndigheten

699

 

822

Arbetsförmedlingen

667

 

777

Statens skolverk

604

 

482

Domstolsverket

566

 

536

Styrelsen för internationellt

 

 

 

utvecklingssamarbete

551

 

605

Kronofogdemyndigheten

478

 

512

Övriga myndigheter

16 998

13 033

Summa tjänster

94 614

87 886

Övriga driftkostnader - varor

Skr. 2011/12:101

Försvarets materielverk

7 680

11 056

Trafikverket

4 536

4 831

Försvarsmakten

3 285

4 399

Rikspolisstyrelsen

922

734

Fortifikationsverket

496

552

Kriminalvården

419

409

Karolinska institutet

375

359

Uppsala universitet

303

345

Lunds universitet

296

289

Skatteverket

262

169

Statens fastighetsverk

247

259

Stockholms universitet

216

185

Göteborgs universitet

212

202

Kungl. Tekniska högskolan

187

193

Transportstyrelsen

186

166

Sveriges lantbruksuniversitet

184

183

Migrationsverket

155

117

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

140

106

Umeå universitet

137

127

Arbetsförmedlingen

134

127

Regeringskansliet

113

134

Statens jordbruksverk

107

114

Statens institutionsstyrelse

102

98

Kustbevakningen

100

87

Övriga myndigheter

1 862

1 942

Summa varor

22 656

27 183

Affärsverk, övrig drift – varor och

 

 

tjänster

 

 

Svenska kraftnät

7 088

8 315

Sjöfartsverket

1 147

1 139

Luftfartsverket

466

822

Statens järnvägar

13

54

Summa affärsverk, övrig drift – varor

 

 

och tjänster

8 714

10 330

Övriga driftkostnader - reparationer,

 

 

diverse m.m.

 

 

Försvarsmakten

2 011

2 471

Trafikverket

652

726

Kriminalvården

272

272

Rikspolisstyrelsen

228

242

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

221

194

Regeringskansliet

195

216

Försvarets materielverk

151

144

Lunds universitet

136

127

Arbetsförmedlingen

134

117

Stockholms universitet

108

100

Försäkringskassan

107

92

181

Skr. 2011/12:101

Riksdagsförvaltningen

98

99

Migrationsverket

97

85

Sveriges lantbruksuniversitet

95

111

Karolinska institutet

93

98

Kustbevakningen

92

104

Domstolsverket

92

74

Umeå universitet

92

88

Uppsala universitet

91

88

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

260

231

Luftfartsverket

116

157

Sjöfartsverket

65

66

Statens järnvägar

6

10

Övriga myndigheter

1 638

1 654

Summa övriga driftskostnader-

 

 

reparationer, diverse m.m -

7 050

7 566

.

 

 

Aktivering utveckling av

 

 

anläggningstillgångar i egen regi

 

 

Trafikverket

-23 812

-24 874

Myndigheter i försvarssektorn

-3 319

-3 216

Försäkringskassan

-350

-288

Transportstyrelsen

-241

-130

Skatteverket

-83

-57

Rikspolisstyrelsen

-74

-12

Naturvårdsverket

-69

-53

Kronofogdemyndigheten

-47

-95

Affärsverk

 

 

Sjöfartsverket

-249

-298

Övriga myndigheter

-336

-302

Summa Aktivering utveckling av

 

 

anläggnings tillgångar i egen regi

-28 580

-29 325

Eliminering av inomstatliga

 

 

transaktioner

-22 598

-19 327

 

 

 

Total summa övriga driftkostnader

81 856

84 313

 

 

 

Övriga driftkostnader utgörs av myndigheternas köp av tjänster, varor, reparationer och diverse andra driftkostnader. Elimineringarna avser köp av varor och tjänster mellan myndigheterna.

Trafikverket upphandlar entreprenader och konsulter för byggande och underhåll av vägar och järnvägar samt för planering och projekt- ering. Trafikverkets övriga driftskostnader har minskat avseende köp av varor. Trafikverket har aktiverat 1,1 miljarder kronor mindre än före-

gående år för investeringar i anläggnings- tillgångar i egen regi. Aktiveringarna avser järnvägsanläggningar, produktionsanläggningar samt väganläggningar. Aktiveringarna för Trafik- verket innebär att kostnader för köp av varor och tjänster avseende produktion av väg- och bananläggningar förs bort från resultaträkningen och tas upp som investering i balansräkningen.

Försvarsmaktens ökade kostnader för tjänster förklaras till största delen av ökade konsult- kostnader och övriga externa tjänster. Försvars- maktens minskade kostnader för varor beror i huvudsak på lägre kostnader för ammunition.

Försvarets materielverks ökade kostnader för tjänsteprodukter avser framför allt flyg- och sjöområdena. Inom flygområdet är det huvud- sakligen JAS-Gripen som har ökade kostnader och inom sjöområdet avser kostnadsökningen framför allt Korvettfartyg. Försvarets materielverks kostnader för varor har minskat. Aktiveringarna hos myndigheter i försvars- sektorn har ökat något jämfört med föregående år.

Polisens övriga driftskostnader avseende köp av tjänster har ökat. Den största ökningen avser köp av datatjänster till följd av en ökad satsning inom polisens verksamhet för IT-utveckling. Även kostnaderna för köp av varor har ökat. Det beror på att fler tillgångar kostnadsförts då beloppsgränsen för aktivering av anläggnings- tillgångar har höjts. Ökningen avser främst datorer och kommunikationsutrustning.

Svenska kraftnät har minskade övriga driftkostnader vilket främst förklaras av lägre kostnader för köpt balanskraft.

Luftfartsverket har också minskade övriga driftkostnader vilket beror på att en del av verksamheten bolagiserades 1 april 2010.

182

Not 10

Avskrivningar och nedskrivningar

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Trafikverket

7 258

6 871

Försvarsmakten

7 133

7 026

Fortifikationsverket

805

640

Rikspolisstyrelsen

762

779

Försäkringskassan

722

701

Statens fastighetsverk

388

380

Skatteverket

334

366

Kriminalvården

322

174

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

317

181

Domstolsverket

264

265

Lunds universitet

237

219

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

522

512

Luftfartsverket

210

461

Sjöfartsverket

259

140

Övriga myndigheter

3 652

3 624

 

 

 

Summa

23 185

22 339

Trafikverkets avskrivningar har under 2011 ökat med nästan 0,4 miljarder kronor och består till största delen (94,6 procent) av avskrivningar på väg- och järnvägsanläggningar. Försvarsmaktens avskrivningar avser främst beredskapsinventarier som stridsfordon, självgående pjäser, fartyg och båtar.

Not 11

Resultat från andelar i hel- och delägda företag

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Resultat från andelar i företag med

 

 

bestämmande statligt inflytande

 

 

Vattenfall AB

11 083

12 997

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB)

10 960

9 083

Akademiska Hus AB

2 394

2 124

AB Svensk Exportkredit

1 400

2 891

Sveaskog Holding AB (Sveaskog AB)

899

2 055

PostNord AB (Posten Norden AB)

742

625

Specialfastigheter Sverige AB

686

804

Apoteket AB

390

4 516

Swedavia AB

375

15

Skr. 2011/12:101

SBAB Bank AB (Sveriges

 

 

Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB)

341

577

Jernhusen AB

176

492

Teracom Holding AB (Teracom AB)

168

201

Samhall AB

126

156

Apoteksgruppen i Sverige Holding AB

82

285

AB Svensk Bilprovning

56

50

RISE Holding AB

40

57

SJ AB

36

294

Vectura Consulting AB

33

-6

Almi Företagspartner AB

27

-75

Inlandsinnovation AB

13

-

Apotek Produktion & Laboratorier AB

9

19

Green Cargo AB

9

-140

Arbetslivsresurs AR AB

7

65

Kungliga Operan AB

7

9

Statens Bostadsomvandling AB

4

-3

Voksenåsen A/S

2

1

Preaktio AB

0

8

AB Göta Kanalbolag

0

0

AB Svenska miljöstyrningsrådet

0

0

Svenska Spel AB

-

-

Svensk-Danska Broförbindelsen AB

 

 

(SVEDAB)

-

-

Apotekens Service AB

-2

2

Ersättningsmark i Sverige AB

-3

-

Swedesurvey AB

-4

-5

Metria AB

-5

-

Kungliga Dramatiska Teatern AB

-5

-3

Lernia AB

-28

96

Swedfund International AB

-45

-64

Infranord AB

-62

19

Fouriertransform AB

-77

5

Systembolaget AB

-83

-43

Innovationsbron AB

-87

-136

Vasallen AB

-88

472

Svevia AB

-101

169

Svenska Rymdaktiebolaget

-122

62

European Spallation Source ESS AB

-131

-48

Övriga företag som redovisas av

 

 

Kammarkollegiet

-1

-1

Summa Kammarkollegiet

29 221

37 625

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät - SwePol Link AB m.fl.

30

24

Luftfartsverket - LFV Holding AB

4

152

Sjöfartsverket - Sjöfartsverket Holding

 

 

AB

-121

-

Övriga myndigheter

-1

-19

Summa resultat från andelar i företag

29 133

37 782

183

Skr. 2011/12:101

med bestämmande statligt inflytande

 

 

Resultat från andelar i företag med

 

 

väsentligt statligt inflytande

 

 

TeliaSonera AB

6 840

7 927

Nordiska Investeringsbanken NIB

710

798

AB Bostadsgaranti

4

44

SOS Alarm Sverige AB (SOSAB)

5

1

VisitSweden AB

-4

9

Norrland Center AB

0

0

SAS AB

-361

-475

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät - Nord Pool ASA m.fl.

9

20

Summa resultat från andelar i företag

 

 

med väsentligt statligt inflytande

7 203

8 324

Resultat från andelar i hel- och

 

 

delägda företag - totalt

 

 

Resultat från andelar i företag med

 

 

bestämmande statligt inflytande

29 133

37 782

Resultat från andelar i företag med

 

 

väsentligt statligt inflytande

7 203

8 324

 

 

 

Total summa

36 336

46106

 

 

 

Med bestämmande statligt inflytande avses när statens ägarandel överstiger 50 procent. Med väsentligt statligt inflytande avses när statens ägarandel uppgår till högst 50 och lägst 20 procent.

Det resultat som redovisas ovan baseras på det redovisade nettoresultatet hos bolagen enligt årsbokslut för respektive år, utom i några fall då ett tidigare delårsbokslut använts. Resultatandelarna har minskat med 9,8 miljarder kronor jämfört med 2010.

Vattenfalls resultat har minskat med 1,9 miljarder kronor. Bl.a. ingår kostnader för nedskrivning och avveckling av kärnkraftverk i Tyskland med 10,4 miljarder kronor. Även föregående år belastades dock med nedskrivningar i samma storleksordning. Realisationsvinster på 4,8 miljarder kronor har förbättrat resultatet och avser försäljning av verksamhet främst i Belgien, Tyskland och Polen. Resultatet från rörelsen har minskat med 6,7 miljarder kronor främst på grund av minskade volymer och priser.

Resultatet för LKAB har förbättrats med 1,9 miljarder kronor, vilket främst förklaras av ökade intäkter på grund av högre priser för järnmalm. Resultatet inkluderar avsättning för kostnader på 1,2 miljarder kronor relaterade till

påverkan av gruvbrytning på samhällena Kiruna och Malmberget, vilket är en minskning med 2,7 miljarder kronor.

Akademiska hus AB visar 0,3 miljarder kronor högre resultat än föregående år. Värdeförändringarna på fastigheter är fortsatt positiva, vilket förbättrat resultatet med 0,4 miljarder kronor. Ett förbättrat resultat från fastighetsförvaltningen har kompenserat för ökade finansierings- och skattekostnader.

AB Svensk Exportkredit redovisar försämrat resultat med 1,5 miljarder kronor. Föregående

års resultat inkluderar en realiserad vinst

2,6 miljarder kronor från försäljning

av

aktieinnehav i Swedbank AB. Ökade intäkter från realiserade vinster vid försäljning av fordringar samt från försäljning av ett dotterföretag har påverkat resultatet positivt.

Sveaskog AB har minskat resultatet med 1,2 miljarder kronor främst hänförligt till en minskad positiv värdeförändring på skog.

Resultatet för Apoteket AB har försämrats med 4,1 miljarder kronor. Föregående års försäljning av dotterbolag medförde en realisationsvinst på 4,4 miljarder kronor.

Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB har försämrat resultatet med 0,2 miljarder kronor, vilket främst beror på försämrat räntenetto.

Specialfastigheter Sverige AB har minskat resultatet med 0,1 miljarder kronor främst beroende på negativ värdeförändring av derivatinstrument.

Resultatet från PostNord AB har förbättrats med 0,1 miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras främst av minskade avskrivningar samt förbättrat finansnetto. Minskade intäkter har till största delen kompenserats av minskade kostnader.

Jernhusen AB har försämrat resultatet med 0,3 miljarder kronor, främst avseende negativa värdeförändringar på finansiella instrument.

Vasallen AB har minskat resultatet med 0,6 miljarder kronor. Försämringen avser främst värdeförändringar på fastigheter.

SVEDAB redovisar en förlust på 0,6 miljarder kronor, vilket är en försämring med 0,5 miljarder kronor avseende främst värdeförändringar på den finansiella nettoskulden. Resultatet redovisas dock inte som resultatandel så länge det egna kapitalet är negativt.

Resultatet i Svenska Spel AB uppgår till 5,0 miljarder kronor, vilket är en förbättring med

184

0,2 miljarder kronor. Resultatet behandlas inte som resultat från andelar i årsredovisningen för staten utan redovisas som skatteintäkt i samband med utdelning till staten.

Resultatandelen från Systembolaget har ökat något. Andelen har reducerats med respektive års betalda utdelning på 0,3 miljarder, som istället betraktas som skatteintäkt. Resultatet före denna omföring har försämrats med 0,1 miljarder kronor.

Sjöfartsverket Holdings resultatandel inkluderar en nedskrivning med 0,1 miljarder kronor avseende negativt eget kapital i ett förvärvat företag.

Resultatet från TeliaSonera har minskat med 1,1 miljarder till 6,8 miljarder kronor. Den främsta förklaringen utgörs av minskat resultat från intresseföretag och joint ventures i bl.a. den turkiska verksamheten.

Nordiska Investeringsbanken NIB har försämrat sitt resultat med 0,1 miljarder kronor. Det är främst resultatet från finansiella instrument som försämrats, vilket delvis uppvägts av en minskad kostnad avseende reservering för kundförluster.

SAS har minskat sin förlust med 0,1 miljarder kronor, vilket främst härrör från ett förbättrat rörelseresultat. Nedskrivning avseende ett spanskt flygbolag har påverkat resultatandelen negativt med 0,3 miljarder kronor.

Skr. 2011/12:101

Not 12

Nettokostnad för statsskulden

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Finansiella intäkter för förvaltning av

 

 

statsskulden

 

 

Ränteintäkter avseende upplåning i

 

 

svenska kronor

15 252

14 920

Överkurs vid emission (netto)

9 163

7 010

Ränteintäkter avseende upplåning i

 

 

utländsk valuta

4 142

5 193

Orealiserade valutavinster (netto)

1 498

21 553

Intäktsförda, preskriberade obligationer

 

 

m.m.

43

63

Summa finansiella intäkter för

 

 

förvaltning av statsskulden

30 098

48 739

Finansiella kostnader för förvaltning

 

 

av statsskulden

 

 

Räntekostnader avseende upplåning i

 

 

svenska kronor

45 020

37 556

Realiserade kursförluster (netto)

9 798

8 136

Räntekostnader avseende upplåning i

 

 

utländsk valuta

6 484

6 847

Realiserade valutaförluster (netto)

3 964

8 199

Provisioner till banker m.fl.

74

142

Summa finansiella kostnader för

 

 

förvaltning av statsskulden

65 340

60 880

 

 

 

Nettokostnad för förvaltning av

 

 

statsskulden

35 242

12 141

 

 

 

Finansiella intäkter och kostnader för förvaltning av statsskulden redovisas av Riksgäldskontoret. De innefattar även intäkter respektive kostnader för skuldskötselåtgärder.

Under 2011 uppgick nettokostnaden för statsskulden (räntor, över- och underkurser och valutakursförändringar m.m.) till 35 miljarder kronor, vilket innebär att nettokostnaden ökat med 23 miljarder kronor.

Intäkterna minskade med 19 miljarder kronor vilket i huvudsak beror på att de orealiserade valutavinsterna minskat med 20 miljarder kronor samt att ränteintäkterna avseende upplåning i utländsk valuta minskat med 1 miljard kronor. Samtidigt har dock överkurserna vid emission ökat med 2 miljarder kronor.

Kostnaderna ökade med drygt 4 miljarder kronor. Räntekostnaderna för upplåning i svenska kronor har ökat med 7 miljarder kronor och de realiserade kursförlusterna ökade med 1 miljard kronor. Detta uppvägs dock till en del

185

Skr. 2011/12:101

av att de realiserade valutaförlusterna minskade med 4 miljarder kronor.

Not 13

Övriga finansiella intäkter

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Reavinster vid försäljning av aktier

16 881

-

Riksbankens inlevererade överskott

6 200

5 800

Kammarkollegiet, övrigt

694

1 262

Centrala studiestödsnämnden

3 690

4 483

Riksgäldskontoret

1 747

712

Skatteverket

1 232

1 005

Kärnavfallsfonden

1 123

1 502

Exportkreditnämnden

479

221

Försäkringskassan

130

89

Styrelsen för internationellt utvecklings-

 

 

samarbete

66

704

Regeringskansliet

47

64

Trafikverket

29

57

Affärsverk

 

 

Statens järnvägar

172

298

Luftfartsverket

42

85

Svenska kraftnät

8

9

Sjöfartsverket

3

1

Övriga myndigheter

169

204

Summa

32 712

16 496

 

 

 

De finansiella intäkterna och kostnaderna för förvaltning av statsskulden redovisas i not 12 Nettokostnader för statsskulden.

Staten sålde i februari 255 miljoner aktier i Nordea Bank AB för 18 981 miljoner kronor. Försäljningen gav en vinst på 16 796 miljoner kronor. Vidare ingår vinster vid försäljning av aktier i Arbetslivsresurs AB samt Zenit Shipping AB. Vinsterna har redovisats av Kammar- kollegiet.

Riksbankens inlevererade överskott uppgick till 6 200 miljoner kronor. Även detta redovisas av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiets övriga finansiella intäkter består främst av utdelning på återstående aktier i Nordea Bank AB, till den del dessa redovisas av Kammarkollegiet, med 678 miljoner kronor.

Finansiella intäkter vid Centrala studiestöds- nämnden avser bl.a. räntor på studielån.

Riksgäldskontoret redovisar bl.a. utdelning från de aktier i Nordea Bank AB som ingår i stabilitetsfonden med 737 miljoner kronor. Vidare redovisar Riksgäldskontoret intäkter på 527 miljoner kronor kopplade till repotransaktioner i förvaltningen av insättnings- garantifonden.

Skatteverket redovisar främst räntor i skatte- kontosystemet.

Kärnavfallsfondens intäkter omfattar huvud- sakligen ränteintäkter för nominella placeringar.

Sida redovisar främst ränteintäkter för U- krediter, Fristående garantier och garantier för U-krediter. Föregående år redovisade Sida ett överskott på 687 miljoner kronor från det äldre systemet för U-krediter.

De finansiella intäkterna hos Statens järnvägar utgörs bl.a. av ränteintäkter på långfristiga värde- pappersinnehav samt på leasingtillgångar (lok, färjor och fordon i egen förvaltning)

Not 14

Övriga finansiella kostnader

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Trafikverket

506

553

Riksgäldskontoret

293

9

Tullverket

208

0

Statens jordbruksverk

68

0

Regeringskansliet

52

55

Kärnavfallsfonden

23

194

Exportkreditnämnden

10

613

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

188

245

Statens järnvägar

50

162

Sjöfartsverket

33

15

Svenska kraftnät

2

158

Övriga myndigheter

120

98

Aktivering av finansiella kostnader

-89

-30

 

 

 

Summa

1 464

2 072

 

 

 

Trafikverkets kostnader avser huvudsakligen finansiella avgifter för Botniabanan med 440 miljoner kronor.

Riksgälden redovisar realiserade räntekostnader för repotransaktioner med

186

182 miljoner kronor och räntekostnader för stabilitetsfonden om 111 miljoner kronor.

I Tullverkets finansiella kostnader ingår 205 miljoner kronor som betalats till EU mot

bakgrund av

en dom i EU-domstolen

den

15 december

2009. Sverige tvingades

med

anledning av domen att kompensera EU- budgeten retroaktivt med 161 miljoner kronor före avdrag för uppbördskostnader, motsvarande netto 131 miljoner kronor. Vidare redovisar Tullverket finansiella kostnader avseende dröjsmålsränta som tillkommit därutöver genom att EU-kommissionen tillämpat artikel 11 i rådets förordning (EG, Euratom) 1150/2000.

Exportkreditnämndens finansiella kostnader avser huvudsakligen kursdifferenser och beräknade kursförluster för premier.

Luftfartsverkets finansiella kostnader avser ränteandel av pensionskostnader.

I noten redovisas finansiella kostnader per myndighet brutto. Några myndigheter har aktiverat räntekostnader i samband med anläggningsprojekt, eftersom räntan är en del av de utgifter för att bygga anläggningen som tas upp som tillgång.

Skr. 2011/12:101

3.5.2Noter till balansräkningen

Not 15

Balanserade utgifter för utveckling

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Försvarsmakten

1 409

1 213

Försäkringskassan

1 394

1 439

Skatteverket

545

603

Transportstyrelsen

400

103

Rikspolisstyrelsen

342

313

Kronofogdemyndigheten

202

222

Migrationsverket

200

150

Trafikverket

183

168

Verket för högskoleservice

136

157

Lantmäteriet

113

113

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

215

190

Sjöfartsverket

28

19

Övriga myndigheter

1 603

1 463

 

 

 

Summa

6 770

6 153

Under posten Balanserade utgifter för utveckling redovisas främst egenutvecklade IT- system och program.

Försvarsmaktens post avser i huvudsak ut- veckling av system PRIO. Med system PRIO kommer ett samlat och integrerat resurs- och ekonomiledningssystem realiseras för hela För- svarsmakten. Målet är att på ett effektivt sätt kunna svara upp mot såväl statsmakternas krav på redovisning som Försvarsmaktens interna krav på intern styrning och uppföljning.

Försäkringskassans balanserade utgifter avser utveckling av it-system. De största posterna av- ser it-stöd för pensionssystem samt följdrefor- mer till dessa, it-stöd för ärendehantering inom andra försäkringsområden samt ny infrastruktur för it. Försäkringskassan har kvar it-stöden för pensionshantering även efter Pensionsmyndig- hetens bildande och vidareutvecklar dessa samt hanterar nyutveckling enligt uppdrag från Pens- ionsmyndigheten. Kostnader för avskrivningar avseende dessa tillgångar faktureras Pensions- myndigheten.

Skatteverkets post avser utgifter för utveckl- ing av it-system.

Skatteverket har under 2011 fortsatt det in- terna arbetet med att realisera framtagen målar-

187

Skr. 2011/12:101

kitektur genom att utveckla gemensamma it- komponenter för att bland annat minska utvecklings- och förvaltningskostnader och skapa gemensamt arbetssätt för användare i olika verksamhetsprocesser.

Myndigheterna inom rättsväsendet deltar i ett Regeringsuppdrag att förbättra informations- utbytet i brottmålsprocessen. För Skatteverkets del innebär det förenklat att gå från pappers- hantering till ett elektroniskt flöde gällande verkets brottsanmälningar och brottsut- redningar.

Not 16

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

184

179

Rikspolisstyrelsen

65

38

Försäkringskassan

52

62

Bolagsverket

34

33

Pensionsmyndigheten

23

15

Skatteverket

22

22

Fortifikationsverket

17

24

Domstolsverket

15

19

Transportstyrelsen

7

151

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

92

92

Sjöfartsverket

13

13

Luftfartsverket

2

2

Övriga myndigheter

294

341

Summa

820

991

 

 

 

Under posten Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar redovisas i första hand köpta it-system och program.

Tillgångarna hos Myndigheten för samhälls- skydd och beredskap avser främst investeringar i växlar och licenser för det nationella radiokommunikationssystemet Rakel.

Affärsverket Svenska kraftnäts post består av markrättigheter i form av servitut och ledningsrätter samt nyttjanderättigheter för optoförbindelser

Not 17

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Övriga myndigheter

-

2

Summa

-

2

 

 

 

Förskott i samband med investeringar i immateriella anläggningstillgångar förekommer endast i liten omfattning i staten. Tidigare års förskott har reglerats och inga förskott fanns kvar vid räkenskapsårets slut.

Not 18

Statliga väganläggningar

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Trafikverket

108 180

102 667

Summa

108 180

102 667

 

 

 

Trafikverket redovisar investeringar i statliga väganläggningar. Redovisade belopp är nettovärden efter avskrivning och avskrivningstiden är normalt 40 år.

Väganläggningar har under året invärderats som färdigställda till ett värde drygt 9 400 miljoner kronor. Större objekt med en investeringskostnad över 100 miljoner kronor som öppnats för trafik under året är Partihallsförbindelsen vid Tingstadstunneln i Göteborg, E4 Enånger-Hudiksvall, Tvärleden Osby-Markaryd, Väg 31 förbi Tenhult, Riksväg 25 Eriksmåla-Boda samt väg 68 Norberg-Avesta.

Not 19

Statliga järnvägsanläggningar

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

Trafikverket

97 773

95 053

 

 

 

Summa

97 773

95 053

 

 

 

Trafikverket redovisar investeringar i järnvägsanläggningar. Anskaffningskostnad för mark för järnvägsändamål ingår också i redovisat värde för järnvägsanläggningen. Trafikverket

188

tillämpar differentierade avskrivningstider på samtliga järnvägsanläggningar, dvs. mellan 25– 110 år.

Värdet av järnvägsanläggningar som färdigställts under året uppgår till 5 567 miljoner kronor.

Större projekt med en investeringskostnad överstigande 100 miljoner kronor som färdigställts under året Uppsala bangård inklusive resecentrum, Malmö bangård samt ökad kapacitet på Malmbanan

Not 20

Byggnader, mark och annan fast egendom

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Statens fastighetsverk

13 273

13 320

Fortifikationsverket

9 417

9 064

Naturvårdsverket

6 703

6 497

Riksdagsförvaltningen

967

1 005

Affärsverk

 

 

Sjöfartsverket

1 090

994

Luftfartsverket

890

1 053

Svenska Kraftnät

232

196

Övriga myndigheter

1 420

1 304

 

 

 

Summa

33 992

33 433

 

 

 

Statens fastighetsverk förvaltar den del av statens fasta egendom som regeringen bestämmer. Större delen av fastigheterna tillhör det nation- ella kulturarvet. Exempel på fastigheter är de kungliga slotten, ett trettiotal fästningar, nation- alteatrarna, museerna, regeringens byggnader, landshövdingarnas residens och ambassadbygg- nader i utlandet. De markegendomar som redo- visas av Statens fastighetsverk består till stora delar av markområden väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län samt ren- betesfjällen i Jämtlands län. I mellersta och södra Sverige förvaltas ett antal kungsgårdar som av kulturhistoriska skäl ägs av staten. Årets investe- ringar uppgår till 630 miljoner kronor och består i huvudsak av om- och tillbyggnader av hyres- fastigheter. De största projekten avser om- och tillbyggnad av Loen (del av regeringskvarteren) och ombyggnad av gamla Riksarkivet i Stock- holm.

Skr. 2011/12:101

Fortifikationsverket förvaltar fastigheter av- sedda för försvarsändamål. Utgifter för investe- ringar avseende ny- och ombyggnader samt markinköp uppgick till 1 017 miljoner kronor. Nybyggnadernas andel av utgifterna har ökat jämfört med 2010. Under året har några större nybyggnationer pågått, t.ex. motorskola i Skövde, elevförläggning och SIB (strid i bebyg- gelse) på övnings- och skjutfältet på Kvarn och beredskapsbyggnad i Ronneby.

Naturvårdsverket redovisar främst national- parker och naturreservat. Dessa är dock i många fall upptagna till ett lågt värde. Under 2011 har värdet av marken ökat med 206 miljoner kronor, vilket främst avser investeringar i markinköp för bildande av naturreservat och nationalparker.

Riksdagsförvaltningen förvaltar riksdags- byggnaderna och ombyggnader och förbätt- ringar under året är förhållandevis små.

Luftfartsverket delades den 1 april 2010 och de flygplatser som staten äger övergick då till det nya bolaget Swedavia AB. Luftfartsverkets verk- samhet är nu helt inriktad på flygtrafiktjänst. Det som återstår är i huvudsak teleutrustning. Minskningen på 163 miljoner kronor beror på att det har skett stora avskrivningar på teleanläggningar under 2011.

Not 21

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Rikspolisstyrelsen

728

768

Regeringskansliet

432

278

Försvarsmakten

234

279

Kungl. Tekniska högskolan

163

159

Umeå universitet

146

92

Göteborgs universitet

144

140

Stockholms universitet

121

128

Lunds universitet

113

107

Domstolsverket

110

96

Övriga myndigheter

1 613

1 589

Summa

3 804

3 636

 

 

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet avser sådana utgifter som myndigheten har haft för att anpassa hyrda lokaler till den egna verksamheten, exempelvis om- och tillbyggnationer, kabeldrag- ningar för nätverk, larmanordningar samt repa-

189

Skr. 2011/12:101

rationer och underhåll i fall där utgifterna upp- gått till väsentliga belopp.

Rikspolisstyrelsens förbättringsutgifter avser diverse om- och tillbyggnationer av polislokaler runt om i landet.

Regeringskansliets förbättringsutgifter har ökat med 154 miljoner kronor beroende på inve- steringar i kontorslokaler i Klarakvarteren i Stockholm och investeringar avseende nya kans- lier för vissa utlandsmyndigheter.

Umeå universitets förbättringsutgifter har ökat med 54 miljoner kronor. Det avser främst nybyggnationer och utveckling av universitetets konstnärliga campus samt speciallaboratorium.

Not 22

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Kustbevakningen

2 067

2 160

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

1 348

1 364

Rikspolisstyrelsen

1 210

1 236

Kriminalvården

1 146

432

Försvarsmakten

1 486

1 137

Trafikverket

761

871

Domstolsverket

744

687

Lunds universitet

642

600

Karolinska institutet

606

593

Uppsala universitet

606

588

Regeringskansliet

499

515

Moderna Museet

419

409

Göteborgs universitet

399

366

Kungl. Tekniska Högskolan

363

278

Sveriges lantbruksuniversitet

327

193

Umeå universitet

278

228

Skatteverket

274

309

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

7 320

6 221

Sjöfartsverket

599

599

Statens järnvägar

156

175

Luftfartsverket

33

39

Övriga myndigheter

4 033

4 203

 

 

 

Summa

25 316

23 203

Datorer och kringutrustning, möbler, maskiner, installationer, bilar, fartyg, flyg och andra trans-

portmedel är exempel på tillgångar som redovisas under denna post. Även tillgångar som innehas genom finansiell leasing ingår.

Ökningen för Kriminalvården, 714 miljoner kronor, beror på driftsättning av säkerhetsinstallationer avseende anstalterna Saltvik, Kumla och Hall samt häktena Huddinge, Sollentuna, Göteborg och Helsingborg.

Försvarsmaktens ökade tillgångar beror på årets anskaffning av ett nytt statsflygplan (Gulfstream G550), vilket har aktiverats under 2011 med 389 miljoner kronor.

Svenska kraftnäts tillgångar består främst av kraftledningar, stationer, byggnader och mark, sjökablar, kontrollanläggningsdelar, optoförbin- delser och tele- och informationssystem. Under 2011 slutfördes projektet med den nya lik- strömslänken Fenno-Skan 2 över Södra Kvarken på 1 300 miljoner kronor.

Not 23

Pågående nyanläggningar

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Trafikverket

86 091

77 532

Fortifikationsverket

796

1 012

Statens fastighetsverk

853

568

Sveriges lantbruksuniversitet

360

276

Lunds universitet

155

80

Försvarsmakten

135

64

Kustbevakningen

123

72

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

3 556

2 516

Luftfartsverket

550

504

Sjöfartsverket

180

203

Övriga myndigheter

573

2 612

 

 

 

Summa

93 372

85 439

Trafikverkets pågående större investeringspro- jekt omfattar bl.a. Citybanan i Stockholm, Väst- kustbanan inklusive tunnel genom Hallandsåsen, Norge/Vänernbanan, Ådalsbanan, E20 Norra länken och E45 Göteborg-Trollhättan.

190

Bland de största investeringarna hos Svenska Kraftnät kan nämnas:

-SydVästlänken som syftar till att förstärka och öka kapaciteten i stamnätet till södra Sverige och till Norge; hittills investerat 636 miljoner kronor

-Stockholm Ström som syftar till att bygga ut och förbättra elförsörjningen inom stor-

stockholmsområdet; hittills investerat 536 miljoner kronor

-NordBalt som är en utlandsförbindelse som byggs mellan Sverige och Litauen för att

koppla samman den nordiska elmarknaden med den baltiska; hittills investerat 252 miljoner kronor

-Linorme-Stenkullen som byggs som ett led i att förbättra elförsörjningen inom Göte-

borgsområdet;

hittills

investerat

239 miljoner kronor.

 

 

Not 24

 

 

Beredskapstillgångar

 

 

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Militära beredskapstillgångar (För-

 

 

svarsmakten)

92 905

95 224

Räddningstjänst- och varningsmateriel

 

m.m. (Myndigheten för samhällsskydd

 

och beredskap)

249

424

Läkemedel och sjukvårdsförnödenheter

 

(Socialstyrelsen)

184

231

Övriga myndigheter

37

29

 

 

 

Summa

93 375

95 908

Beredskapstillgångar avser tillgångar för både civil och militär beredskap.

Posten omfattar främst Försvarsmaktens till- gångar för militär beredskap. Tillgångar för civil beredskap omfattar t.ex. läkemedel, fordon samt medicinsk utrustning.

Försvarsmakten delar in sina beredskapstill- gångar i dels beredskapsinventarier, dels bered- skapsvaror, vilka redovisas som anläggningstillgångar. Beredskapsinventarierna uppgår till 80,3 miljarder kronor och utgörs av t.ex. flygplan, fartyg och stridsvagnar. Beredskapsvaror som t.ex. ammunition, reservmateriel och beklädnadsmateriel uppgår till 16,1 miljarder kronor. I posten ingår även

Skr. 2011/12:101

tillgångar under uppbyggnad i Försvarets materielverk.

Nyanskaffning av militära beredskapsinventarier uppgår till 4,1 miljarder kronor och av- och nedskrivningar uppgår till 6,5 miljarder kronor under 2011. Anskaffningen innefattar bl.a. modifiering av JAS 39 Gripen och mottagande av ett antal helikoptrar. Under året har försäljningar och utrangeringar genomförts för 0,3 miljarder kronor. Beredskapslagrets värde har ökat med 0,3 miljarder kronor under året.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap har beredskapstillgångar bestående av materiel för räddningstjänst, andningsskydd och anläggningar för varningssignaler.

Socialstyrelsen har beredskapstillgångar avseende läkemedel och sjukvårdsförnödenheter.

Not 25

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Försvarets materielverk

2 208

1 073

Trafikverket

1 505

1 533

Kustbevakningen

609

157

Övriga myndigheter

1

19

Summa

4 323

2 782

 

 

 

Under denna post redovisas förskott som myndigheten lämnat vid anskaffning av materiella anläggningstillgångar.

Försvarets materielverks post avser till övervägande del förskott till utländska

leverantörer

för

försvarsmateriel

varav

1 704 miljoner

kronor avser FMS

(Foreign

Military Sales). Den stora ökningen av posten förskott till leverantörer i förhållande till förra året beror huvudsakligen på ett nytt FMS- uppdrag.

Trafikverkets förskott avser byggandet av järnvägsanläggningar och väganläggningar, bland annat bro över Sundsvallsfjärden, projekt Hallandsåsen, Myre-Skönsmon, Mjölby-Motala, Norra Länken, Norra station samt E18 Hjulsta- Kista.

Kustbevakningens post avser förskott för fartygsprojekt, dels kombinationsfartyg KBV 031 och dels övervakningsfartyg KBV312.

191

Skr. 2011/12:101

Förskott betalas i samband med kontraktstecknandet och vid uppnådda milstolpar under byggnationen.

Not 26

Andelar i hel- och delägda företag

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Summa andelar i företag med

 

 

bestämmande statligt inflytande

294 129

287 644

Summa andelar i företag med väsentligt

 

 

statligt inflytande

54 637

57 881

Riksbankens grundfond

1 000

1 000

 

 

 

Summa

349 766

346 525

Andelar i hel och delägda företag är uppdelad på de företag där staten har ett bestämmande statligt inflytande (när statens ägarandel överstiger 50 procent) och på väsentligt statligt inflytande (när statens ägarandel uppgår till högst 50 och lägst 20 procent).

Förutom de förändringar vilka specificeras nedan är postens totala förändring en följd av förändringar i företagens justerade egna kapital, utbetalda utdelningar samt förvärv och avyttringar.

Andelar i företag med bestämmande statligt inflytande

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Statens

 

2011

2010

ägarandel

 

 

 

 

Vattenfall AB

131 988

126 704

100%

Luossavaara-Kiirunavaara

 

 

 

AB (LKAB)

37 893

33 419

100%

Akademiska Hus AB

26 521

25 406

100%

Sveaskog Holding AB

 

 

 

(Sveaskog AB)

18 674

19 516

100%

AB Svensk Exportkredit

13 968

12 497

100%

SBAB Bank AB (Sveriges

 

 

 

Bostadsfinansierings-

 

 

 

aktiebolag SBAB)

8 384

8 014

100%

PostNord AB (Posten

 

 

 

Norden AB)

7 238

7 128

60,7%

Almi Företagspartner AB

6 122

6 095

100%

Specialfastigheter Sverige

 

 

 

AB

5 612

5 266

100%

SJ AB

4 419

4 486

100%

Jernhusen AB

4 080

4 004

100%

Swedavia AB

3 992

3 618

100%

Swedfund International AB

2 965

2 710

100%

Fouriertransform AB

2 936

3 013

100%

Apoteket AB

2 656

7 665

100%

Systembolaget AB

2 087

2 170

100%

Inlandsinnovation AB

2 013

2 000

100%

Teracom Holding AB

 

 

 

(Teracom AB)

1 773

1 743

100%

Samhall AB

1 513

1 387

100%

Svevia AB

1 236

1 425

100%

Green Cargo AB

1 220

1 253

100%

Vasallen AB

835

1 673

100%

RISE Research Institutes of

 

 

 

Sweden Holding AB (IRECO

 

 

 

Holding AB)

740

699

100%

Infranord AB

631

693

100%

Statens

 

 

 

Bostadsomvandlings AB

556

552

100%

Apoteksgruppen i Sverige

 

 

 

Holding AB

525

640

100%

Lernia AB

498

551

100%

Svenska Rymdaktiebolaget

436

575

100%

Vectura Consulting AB

425

378

100%

Innovationsbron AB

411

451

83,7%

AB Svensk Bilprovning

367

466

52%

Apotek Produktion &

 

 

 

Laboratorier AB

204

198

100%

Ersättningsmark i Sverige

 

 

 

AB

156

-

100%

Metria AB

99

-

100%

Apotekens Service AB

99

101

100%

AB Göta Kanalbolag

42

42

100%

European Spallation Source

 

 

 

ESS AB

38

58

73,7%

Swedesurvey AB

21

25

100%

Kungliga Operan AB

19

12

100%

SweRoad (Swedish

 

 

 

National Road Consulting

 

 

 

AB)

18

23

100%

Kungliga Dramatiska

 

 

 

Teatern AB

14

19

100%

Arlandabanan

 

 

 

Infrastructure AB

10

10

100%

Voksenåsen A/S

9

8

100%

Svenska

 

 

 

Miljöstyrningsrådet AB

3

3

85%

Botniabanan AB

1

1

91%

Preaktio AB

1

1

100%

Arbetslivsresurs AR AB

-

109

100%

Svenska Spel AB

0

0

100%

Svensk-Danska

 

 

 

Broförbindelsen AB

 

 

 

(SVEDAB)

0

0

100%

192

Affärsverk

 

 

 

Luftfartsverket - LFV

 

 

 

Holding AB

170

367

100%

Svenska kraftnät - SwePol

 

 

 

Link AB m.fl.

192

162

-

Sjöfartsverket Holding AB

5

-

100%

Övriga andelar

313

308

 

 

 

 

Summa

294 129

287 644

 

 

 

 

 

Andelsvärdet ovan är baserat på det justerade egna kapitalet hos företagen enligt bokslut per 31 december, utom i några fall då senaste delårsbokslut använts.

Andelar i företag med bestämmande statligt inflytande har ökat med 6,5 miljarder kronor.

Ökningen av andelsvärdet för Vattenfall AB uppgår till 5,3 miljarder kronor. Förändringen utgörs främst av årets resultat som uppgår till

11,1 miljarder kronor samt

kassaflödessäkring

med en

positiv påverkan

med 1,6 miljarder

kronor.

Kassaflödessäkringen

avser

huvudsakligen orealiserade värdeförändringar av el-derivat som används för prissäkring av framtida försäljning. Kapitalandelen har minskats främst av utdelning av 6,5 miljarder kronor till staten och av negativa omräkningsdifferenser för verksamhet i utlandet på 1,4 miljarder kronor, som dock delvis har utjämnats av positiv påverkan från valutasäkring av utländskt eget kapital på 0,7 miljarder kronor. Omräkningsdifferenserna har uppstått när balansräkningar i utländska dotterbolag räknats

om till svenska kronor.

 

 

 

LKAB:s resultat för

året

uppgår

till

11,0 miljarder kronor,

vilket

bidragit

till

andelsvärdets ökning med 4,5 miljarder kronor. Kassaflödessäkringar och marknadsvärdering av finansiella instrument har minskat värdet med 0,9 miljarder kronor. Utdelning av 5,0 miljarder kronor har reducerat värdet.

Andelsvärdet för Akademiska Hus AB har ökat med 1,1 miljarder kronor mellan åren. Årets resultat på 2,4 miljarder kronor har utjämnats av betald utdelning av 1,2 miljarder kronor.

Andelsvärdet för Sveaskog AB har minskat med 0,8 miljarder kronor. Förändringen förklaras av årets resultat på 0,9 miljarder kronor minskat med utdelning till staten dels av 0,8 miljarder kronor i likvida medel och dels aktier i företaget Ersättningsmark i Sverige AB för 1,0 miljarder kronor.

Skr. 2011/12:101

Svensk Exportkredit AB har ökat med 1,5 miljarder kronor, vilket främst förklaras av årets resultat på 1,4 miljarder kronor, positiv påverkan från omvärdering av finansiella tillgångar med 0,3 miljarder kronor samt utdelning till staten av 0,3 miljarder kronor.

SBAB Bank AB har ökat i värde med 0,4 miljarder kronor, främst som en följd av årets

resultat.

 

 

 

Andelen i

PostNords

resultat uppgår

till

0,7 miljarder,

vilket

tillsammans

med

utdelningen till staten av 0,6 miljarder kronor

förklarar ökningen

av

kapitalandelen

med

0,1 miljarder kronor.

 

 

 

SJ AB har minskat med 0,1 miljarder kronor,

vilket väsentligen

avser

årets utdelning av

0,1 miljarder kronor.

 

 

 

Swedavia har

ökat

andelsvärdet

med

0,4 miljarder kronor, vilket är helt hänförligt till årets resultat.

Apoteket AB har minskat andelsvärdet med 5,0 miljarder kronor främst förklarat av utdelning till staten av 5,4 miljarder kronor samt årets resultat på 0,4 miljarder kronor.

Vasallen AB har minskat med 0,8 miljarder kronor, vilket främst avser utdelning till staten av 0,8 miljarder kronor.

Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har minskat med 0,1 miljarder kronor. Förändringen förklaras av utdelning till staten av 0,2 miljarder kronor samt årets resultat som påverkat andelsvärdet positivt med 0,1 miljarder kronor.

Jernhusen AB har ökat med 0,1 miljarder

kronor, vilket

beror

på årets resultat

0,2 miljarder

kronor

samt utdelning

av

0,1 miljarder kronor.

 

 

Swedfund International AB har erhållit ett aktieägartillskott på 0,3 miljarder kronor, vilket förklarar andelsvärdets ökning på 0,3 miljarder kronor.

Ersättningsmark i Sverige AB har delats ut till

staten av

Sveaskog

AB

och andelsvärdet

0,2 miljarder

kronor

är en

minskning med

0,8 miljarder

kronor

jämfört med företagets

koncernmässiga värde hos Sveaskog.

Metria har bildats under året genom bolagisering av verksamhet som tidigare bedrivits inom Lantmäteriet.

Arbetslivsresurs AR AB har sålts under året för 0,1 miljarder kronor.

Innehavet i SVEDAB har skrivits ned till noll i enlighet med kapitalandelsmetoden eftersom SVEDAB-koncernens egna kapital uppgår till

193

Skr. 2011/12:101

minus 1,8 miljarder kronor. Efter övergång till redovisning enligt IFRS täcks moderbolaget SVEDAB:s förlust av balanserade vinstmedel och bolaget behöver därför inte något aktieägartillskott.

Svenska Spel AB bokförs till värdet av aktiekapital och reservfond (värdet uppgår till 260 000 kronor som i tabellen avrundats till noll miljoner kronor). Resultatet tillförs som skatteintäkt när utdelning betalas till staten. Företagets egna kapital uppgick till

5,0 miljarder kronor vid årsskiftet och till staten betald utdelning uppgår till 4,8 miljarder kronor

Andelar i företag med väsentligt statligt inflytande

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

Statens

 

2011

2010

ägarandel

 

 

 

 

TeliaSonera AB

43 510

46 951

37,3%

Nordiska

 

 

 

Investeringsbanken (NIB)

8 132

7 506

34,6%

SAS AB

2 661

3 090

21,4%

AB Bostadsgaranti

140

144

50%

SOS Alarm Sverige AB

 

 

 

(SOSAB)

82

81

50%

VisitSweden AB

16

20

50%

Norrland Center AB

5

5

33,3%

Dom Shvetsii

0

0

36%

Affärsverk

 

 

 

Svenska kraftnät – Nord-

 

 

 

Pool Spot As m.fl.

91

84

Summa

54 637

57 881

 

 

 

 

 

Andelar i företag med väsentligt statligt inflytande är 3,2 miljarder kronor lägre än föregående år främst på grund av att andelen i TeliaSonera minskat i värde med 3,4 miljarder kronor. Utdelning av 4,6 miljarder kronor till staten och inlösen av statens aktier för 3,7 miljarder kronor har minskat värdet med motsvarande belopp. Andelsvärdet i TeliaSonera har påverkats positivt med 6,8 miljarder kronor

av andelen i

årets resultat och negativt av

2,0 miljarder

kronor i valutakursdifferenser.

Marknadsvärdet på statens aktier i TeliaSonera uppgick vid årsskiftet till 89,2 miljarder kronor.

Nordiska Investeringsbanken har ökat med 0,6 miljarder kronor, främst med periodens

resultatandel som uppgår till 0,7 miljarder kronor. Uppgifterna avser värdet enligt delårsbokslut per 31 augusti för respektive år.

SAS har minskat i värde med 0,4 miljarder kronor till 2,7 miljarder kronor, vilket till största delen beror på 0,4 miljarder kronor avseende andel i periodens förlust. Marknadsvärdet på statens aktier i SAS AB uppgick vid årsskiftet till 0,6 miljarder kronor

Not 27

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Kärnavfallsfonden, bostadsobligationer

24 265

23 222

Statens aktier i Nordea Bank AB

7 844

10 029

Exportkreditnämnden, obligationer

6 866

4 347

Kammarkollegiet, Europeiska

 

 

investeringsbanken EIB

1 677

1 677

Kammarkollegiet, Europeiska

 

 

utvecklingsbanken EBRD

1 040

1 040

Kammarkollegiet, Världsbanken IBRD

593

593

Karolinska institutet, aktier,

 

 

andelar och obligationer

245

259

Kammarkollegiet, Europarådets

 

 

utvecklingsbank CEB

34

34

Affärsverk

 

 

Statens järnvägar

3 726

3 775

Övriga myndigheter

337

257

Summa

46 627

45 233

 

 

 

Det största innehavet av värdepapper avser Kärnavfallsfonden, som ytterligare ökat fondmedel placerade i bostadsobligationer med 1,0 miljarder kronor.

Statens aktier i Nordea redovisas dels av Kammarkollegiet som en del av statens aktieförvaltning med 2,2 miljarder kronor, dels av Riksgäldskontoret som deltog i Nordeas nyemission 2009 genom stabilitetsfonden med 5,6 miljarder kronor. Staten sålde under året 255 miljoner av de aktier som redovisades av Kammarkollegiet för 18,9 miljarder kronor, vilket medförde en reavinst på 16,8 miljarder kronor. Statens ägarandel i Nordea minskade därmed från 19,9 procent till 13,5 procent.

194

Marknadsvärdet för resterande aktieinnehav uppgick vid årsskiftet till 29,0 miljarder kronor.

Exportkreditnämndens innehav av obligationer har ökat med 2,5 miljarder kronor. Som ett led i garantiverksamheten placerar Exportkreditnämnden erhållna premier i olika finansiella tillgångar och har under året ökat innehavet av obligationer i utländska valutor. Innehavet utgör en del av likvid buffert för riskexponering och balanserande innehav för åtaganden i respektive valuta.

Statens Järnvägars innehav avser till största delen nollkupongobligationer i syfte att återbetala lån avseende finansiering av anläggningstillgångar uthyrda till SJ AB och Green Cargo AB.

Not 28

Långfristiga fordringar

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Exportkreditnämnden

 

 

- Skadefordringar

1 198

1 232

- Återförsäkrares andel av

 

 

försäkringstekniska avsättningar

395

435

Summa Exportkreditnämnden

1 593

1 667

Riksgäldskontoret

519

 

Styrelsen för internationellt

 

 

utvecklingssamarbete

240

261

Göteborgs universitet

120

125

Havs- och vattenmyndigheten

83

-

Statens bostadskreditnämnd

52

43

Fiskeriverket

-

89

Affärsverk

 

 

Statens järnvägar

987

1 021

Luftfartsverket

464

468

Svenska kraftnät

121

133

Sjöfartsverket

41

54

Övriga myndigheter

24

25

 

 

 

Summa

4 244

3 886

 

 

 

Exportkreditnämnden (EKN) redovisar försäkringstekniskt beräknat nettovärde på skadefordringar. Fordringarna utgår från de skadebelopp som betalats ut. Avdrag görs för återvunna eller avskrivna belopp. Till detta läggs kapitaliserade räntor samt förfallna, obetalda och

Skr. 2011/12:101

upplupna, ej förfallna avtalsräntor. Värderingen av EKN:s fordringar görs utifrån olika kriterier. En utgångspunkt vid bedömning av fordringar på andra länder är det aktuella landets skuldsättning och inkomstnivå samt hur landet skött sina skuldbetalningar. Detta kompletteras med det allmänna riskläget på landet vad gäller krediter och på den återstående löptiden av EKN:s utestående fordran.

Försäkringstekniskt beräknat nettovärde på skadefordringar 2011 uppgår till 1 198 miljoner kronor. Värdet före reservering av förväntade förlustrisker på EKN:s fordringar uppgår till 5 638 miljoner kronor (se not 44). Reserveringen uppgår till 4 440 miljoner kronor.

Under 2011 har ökade avsättningar för förväntade förluster i nya affärer i stort sett motsvarats av minskade avsättningar för garantier som löpt ut under året. Nettoförändringen uppgår till 13 miljoner kronor. Reserveringarna för förväntade förluster uppgick vid utgången av året till 7 616 miljoner kronor. De oväntade förlusterna beräknas till 6 566 miljoner kronor, men reservering görs inte längre för dessa.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) garanterar och subventionerar U-landskrediter i projekt som Sida bedömer kan få betydande utvecklingseffekter i landet. Posten består främst av det försäkringstekniskt beräknade nettovärdet på skadefordringar inom säkerhetsreserven som är knutet till U-kreditsystemet, 147 miljoner kronor, premiefordringar på garantitagare inom U-kreditsystemet, 58 miljoner kronor och fristående garantier, 22 miljoner kronor.

Göteborgs universitets fordringar avser utlåning av donationsmedel till Akademiska Hus.

Havs- och Vattenmyndigheten har tillgångar som förvaltas av Kammarkollegiet. Dessa tillgångar avser fiskeavgifter beslutade enligt vattenlagen. Medlen består av 25 fonder med olika placering. De redovisades tidigare av Fiskeriverket

Affärsverket Statens järnvägar redovisar fordringar avseende leasingavtal på SJ AB med 924 miljoner kronor och en långfristig fordran på Överskottsfonden i Skandia Liv uppgående till 63 miljoner kronor. Leasingavtalen förfaller i sin helhet inom ett år.

195

Skr. 2011/12:101

Luftfartsverket redovisade långfristiga fordringar utgörs av en fordran på Eurocontrol avseende terminal- och undervägsavgifter.

Not 29

Utlåning

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Centrala studiestödsnämnden

 

 

Annuitetslån (beviljade efter den 30 juni

 

 

2001)

101 105

94 680

Studielån (lån med villkorad

 

 

återbetalning, beviljade mellan 1989

 

 

och 2001)

57 415

62 287

Studiemedel och äldre lån (beviljade

 

 

före 1989)

4 236

5 308

Hemutrustningslån

960

1 029

Summa Centrala studiestödsnämnden

163 716

163 304

Riksgäldskontoret

 

 

Riksbanken

86 367

83 758

Botniabanan AB

16 237

16 665

Svensk-Danska Broförbindelsen AB

4 261

4 566

Swedavia AB

1 608

2 313

Island

4 410

2 229

Premiepensionssystemet

1 042

1 215

A-train AB

800

800

7:e AP-fonden

111

158

Övrigt

461

492

Summa Riksgäldskontoret

115 297

112 196

Styrelsen för internationellt

 

 

utvecklingssamarbete

248

278

Statens energimyndighet

158

101

Övriga myndigheter

64

52

 

 

 

Summa

279 483

275 931

 

 

 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) administrerar ett flertal lånetyper som kan delas in i två huvudkategorier. Den ena typen är lån finansierade med lån hos Riksgäldskontoret vilket är de lån som går under benämningen studielån. Den andra kategorin är lån som ursprungligen finansierades via anslag på statsbudgeten och benämns som studiemedel i sammanställningen. CSN:s fordringar har ökat med 0,4 miljarder kronor och uppgår till nästan 164 miljarder kronor, efter att hänsyn tagits till reservationerna för osäkra fordringar.

CSN:s modell för att beräkna de osäkra fordringarna och nedskrivningarna utgår ifrån tre värderingsprinciper. Dessa principer är betalningsbenägenhet, reservation enligt de trygghetsregler som finns vid återbetalning och framtida förluster på grund av dödsfall. Med bristande betalningsbenägenhet menas att inga eller få inbetalningar gjorts under de senaste åren trots påminnelser och kravåtgärder. Vid reservation enligt trygghetsreglerna görs en bedömning av möjligheterna att betala tillbaka lån utifrån individens ekonomiska förutsättningar i förhållande till skuldens storlek. Den tredje värderingsprincipen beräknas slumpmässigt utifrån kön- och åldersspecifika dödsfallsrisker från Statistiska centralbyrån.

Den totala lånefordran uppgår till 191 miljarder kronor och vid utgången av 2011 är den totala reserveringen 27,7 miljarder kronor. Både lånefordran och reserveringen av osäkra fordringar har ökat under året. Dels ökade nyutlåningen vilket beror på att studiemedelsbeloppet höjdes. När det gäller reserveringen ökade den med 3,1 miljarder kronor och av dessa beror 2,5 miljarder kronor på ändringar i beräkningsmodellen. Ändringen innebär att låntagare redan under studietiden ingår i beräkningen av osäkra fordringar.

Riksgäldskontorets utlåning ökade totalt sett med 3,6 miljarder kronor. Det beror på att

utlåningen

till Riksbanken

ökade med

2,6 miljarder

kronor. Lånet är

upptaget i

utländsk valuta för att förstärka valutareserven i samband med lågkonjunkturen och finanskrisen. Sverige undertecknade 2009 ett låneavtal med Island tillsammans med de övriga nordiska länderna på totalt 17,2 miljarder kronor. Under

året ökade Sveriges utlåning till

Island

med

2,2 miljarder kronor och är

nu

totalt

4,4 miljarder kronor. Med de utbetalningar som gjorts under året så är hela lånet utbetalat till Island.

I Riksgäldskontorets utlåning ingår också ut- låning till premiepensionssystemet och AP-fon- derna, eftersom pensionssystemets tillgångar och skulder inte konsolideras i årsredovisningen för staten.

Styrelsen för internationellt utvecklingssam- arbetes (Sida) utlåning avser biståndskrediter och villkorslån.

196

Not 30

Varulager och förråd

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Trafikverket

646

574

Försvarsmakten

357

320

Myndigheten för samhällsskydd

 

 

och beredskap

139

136

Rikspolisstyrelsen

117

116

Försvarets materielverk

89

95

Kriminalvården

68

74

Affärsverk

 

 

Sjöfartsverket

80

63

Svenska kraftnät

2

5

Luftfartsverket

1

1

Övriga myndigheter

175

185

 

 

 

Summa

1 674

1 569

Med varulager och förråd avses råmaterial, råva- ror, halvfabrikat och färdiga produkter samt för- nödenheter som förbruknings- och tillsatsmaterial.

Trafikverkets post avser järnvägsspecifikt material, såsom räls, elmaterial etc.

Försvarsmaktens varulager och förråd avser i huvudsak Försvarsmaktens drivmedelslager.

Not 31

Pågående arbeten

Miljoner kronor

 

 

 

2011

2010

 

 

 

Försvarets materielverk

305

1 032

Lantmäteriet

228

220

Försvarsmakten

21

29

Trafikverket

17

11

Fortifikationsverket

15

18

Statens väg- och

 

 

transportforskningsinstitut

11

13

Skogsstyrelsen

11

7

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket