Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Årsredovisning för staten 2010

Skrivelse 2010/11:101

Årsredovisning för staten 2010

Regeringens skrivelse 2010/11:101

Årsredovisning för staten 2010

Regeringens skrivelse 2010/11:101

Årsredovisning för staten 2010

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2011

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska utfallet i staten 2010. Skrivelsen omfattar resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt det slutliga utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag under året. Vidare lämnas en uppföljning av de budgetpolitiska målen, uppgifter om utvecklingen av statens ekonomi de senaste fem åren, en redogörelse för statliga garantier och krediter, ett intygande avseende EU-medel inklusive redovisning av avgifter till och bidrag från EU, samt tillgångar och skulder i verksamheter där staten har ett väsentligt inflytande. Myndigheter som fått revisionsberättelse med reservation från Riksrevisionen och skälen för detta anges. En redovisning av åtgärder som vidtagits eller avses att vidtas med anledning av Riksrevisionens granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen lämnas. Vidare lämnas en redogörelse för den Europeiska revisionsrättens granskning av EU-medel för budgetåret 2009.

Sammanfattning

Skr. 2010/11:101

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för 2010

Den svenska ekonomin uppvisar en stark återhämtning vilket har haft en positiv inverkan på statens finansiella resultat och ekonomiska ställning.

Utfallet för den offentliga sektorns finansiella sparande är negativt även 2010 men det har förbättrats med 18 miljarder kronor jämfört med 2009.

Utgiftstaket för 2010 klarades med en margi- nal på 38 miljarder kronor. Utgifterna under ut- giftstaket uppgick till 29,9 procent som andel av bruttonationalprodukten (BNP). Underskottet i statens budget uppgick till 1 miljard kronor, vilket är en förbättring med 175 miljarder kronor jämfört med 2009.

Resultaträkningen uppvisade ett överskott på 53 miljarder kronor. Jämfört med 2009 har resultatet förbättrats med 26 miljarder kronor. Statsskulden har minskat med 36 miljarder kronor. Som andel av BNP har statsskulden minskat från 37,0 procent 2009 till 33,7 procent 2010.

I följande tabell redovisas några nyckeltal av- seende det ekonomiska utfallet 2010 jämfört med 2009.

Nyckeltal för det ekonomiska utfallet

Miljarder kronor

 

Utfall

Procent

Utfall

Procent

 

2010

av BNP1

2009

av BNP2

Den offentliga

 

 

 

 

sektorns

 

 

 

 

finansiella

 

 

 

 

sparande

-11

-0,3

-29

-0,9

Statens

 

 

 

 

budgetsaldo

-1

0,0

-176

-5,7

Utgiftstak

1 024

31,0

989

31,8

Takbegränsade

 

 

 

 

utgifter

986

29,9

965

31,0

 

 

 

 

 

Statens netto-

 

 

 

 

förmögenhet

-358

-10,8

-384

-12,4

 

 

 

 

 

Statsskuld

1 113

33,7

1 149

37,0

 

 

 

 

 

Årets överskott i

 

 

 

 

resultaträkningen

53

1,6

27

0,9

 

 

 

 

 

Garantiför-

 

 

 

 

bindelser3

1 471

44,6

1 461

47,0

EU-avgiften4

30,4

0,9

19,2

0,6

Nettoflöde till EU4

17,4

0,5

7,5

0,2

1Prel. BNP för 2010 uppgår till 3 301 miljarder kronor (löpande priser).

2Rev. BNP för 2009 uppgår till 3 108 miljarder kronor (löpande priser).

3Exkl. kapitaltäckningsgarantier och investerarskydd.

4Kassamässiga uppgifter.

7

Skr. 2010/11:101

Den offentliga sektorns finansiella sparande

Överskottsmålet innebär att den offentliga sektorns finansiella sparande ska uppgå till 1 procent av BNP i genomsnitt över en

konjunkturcykel.

Utfallet

för

2010 blev

-11 miljarder

kronor,

motsvarande

-0,3 procent av

BNP. Det

genomsnittliga

sparandet 2001–2010 motsvarade

0,8 procent

av BNP. Eftersom denna period kännetecknas av ett resursutnyttjande som var något svagare än normalt bedöms det finansiella sparandet vara i linje med överskottsmålet.

Utgiftstaket klarades

Utgiftstaket för staten har sedan det infördes budgetåret 1997 klarats samtliga år. Utgiftstaket omfattar utgiftsområdena 1–25 och 27 samt ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. ingår inte i de takbegränsade utgifterna eftersom riksdagen och regeringen i mycket begränsad utsträckning kan påverka dessa utgifter på kort sikt.

Det av riksdagen slutligt fastställda utgifts- taket för 2010 uppgick till 1 024 miljarder kronor. Enligt utfallet för statens budget uppgick de utgifter som omfattas av utgiftstaket till 986 miljarder kronor. Utgiftstaket klarades därmed med en marginal på 38 miljarder kronor.

Statens resultat- och balansräkningar

Resultaträkningen

Årets överskott, dvs. skillnaden mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen, uppgick till 53 miljarder kronor, vilket var en ökning med 26 miljarder kronor jämfört med 2009.

Förbättringen av resultatet beror framför allt på att skatteintäkterna ökade med 61 miljarder kronor. Skatteintäkterna uppgår därmed till 965 miljarder kronor och utgör 89 procent av de totala intäkterna.

Direkta skatter på arbete är nästan oförändrade jämfört med 2009. Den marginella förändringen förklaras av att skattereduk- tionerna som minskar intäkterna från direkta

skatter ökat i högre omfattning än inkomstskatterna. Skattereduktionerna ökade med 19 miljarder kronor och inkomstskatterna med 16 miljarder kronor. Arbetsgivaravgifterna ökade med 11 miljarder kronor till följd av lönesummans utveckling.

Skatt på kapital ökade med 21 miljarder kronor. Skatt på kapital från hushåll ökade med 4,8 miljarder kronor och skatt på företagsvinster ökade med 16 miljarder kronor. Skatt på konsumtion och insatsvaror ökade med 27 miljarder kronor, varav mervärdesskatt med 23 miljarder kronor.

Kostnaderna för transfereringar ökade med

42 miljarder

kronor

jämfört

med

2009.

Transfereringar

till

hushåll

ökade

med

4 miljarder

kronor netto. Transfereringar till

hushåll avseende

socialförsäkringen minskade

med 5 miljarder kronor medan kostnaderna för arbetsmarknadsrelaterade transfereringar ökade med 4,7 miljarder kronor. Arbetslöshets- ersättningen minskade med 1,7 miljarder kronor och aktivitetsstödet ökade med 5,9 miljarder kronor. Kostnaderna för ålderspensioner vid sidan av statens budget ökade med 2,8 miljarder kronor. Kostnaden för sjukpenning minskade med 2,4 miljarder kronor medan aktivitets- och sjukersättningen minskade med 5,8 miljarder kronor. Transfereringarna till kommuner ökade totalt med 26 miljarder kronor. De allmänna bidragen till kommuner ökade med 23 miljarder kronor. Transfereringar till utlandet ökade med 10 miljarder kronor. Avgiften till EU ökade med 11 miljarder kronor. Ökningen beror främst på att Sverige 2009 hade en lägre avgift på grund av en stor återbetalning.

Kostnaderna för statens egen verksamhet ökade med 5,4 miljarder kronor jämfört med 2009. Kostnader för personal minskade med 8,8 miljarder kronor, främst till följd av att av- sättningen för tjänstepensioner minskade. Lönekostnader inklusive lagstadgade arbetsgi- varavgifter ökade med 4,4 miljarder kronor, vil- ket motsvarar en ökning med 4,3 procent.

Resultat från andelar i dotter- och intressefö- retag påverkade utfallet positivt med 46 miljarder kronor, vilket är en ökning med 17 miljarder kronor jämfört med 2009. Luossavaara- Kiirunavaara AB förbättrade sitt resultat med 8,4 miljarder kronor. Resultatet för Apoteket AB uppgick till 4,5 miljarder kronor, vilket inkluderar realisationsvinst avseende försäljning av dotterbolag på 4,4 miljarder kronor.

8

Nettokostnaden för statsskulden uppgick till 12 miljarder kronor. Det är en kostnadsökning med 7 miljarder kronor jämfört med 2009, bl.a. på grund av minskade orealiserade valutavinster.

Balansräkningen

Statens nettoförmögenhet, dvs. skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas bokförda värde (motsvarande eget kapital i ett företag), blev negativ och uppgick till -358 miljarder kronor vid utgången av 2010, vilket motsvarar -10,8 procent av BNP. I förhållande till 2009 ökade nettoförmögenheten med 26 miljarder kronor. Den positiva förändringen i netto- förmögenheten är hänförbar till årets överskott på 53 miljarder kronor. Därutöver påverkades nettoförmögenheten negativt med 28 miljarder kronor till följd av enstaka transaktioner som förändrar tillgångars och skulders värde utan att de redovisas över resultaträkningen.

Den konsoliderade statsskulden minskade med 36 miljarder kronor till 1 113 miljarder kro- nor vid utgången av 2010. Lån i svenska kronor ökade med 22 miljarder kronor medan lånen i utländsk valuta minskade med 58 miljarder kronor. Som andel av den konsoliderade statsskulden minskade skulden i utländsk valuta från 29 till 24 procent.

Utfallet för statens budget

Inkomster

Inkomsterna på statens budget uppgick till 780 miljarder kronor 2010. Jämfört med budget blev utfallet av inkomsterna 56,5 miljarder kronor högre.

Statens skatteintäkter beräknas uppgå till 777 miljarder kronor, vilket är 55,3 miljarder kronor högre än budget.

De totala skatteintäkterna blev 1 507 miljarder kronor, vilket är 73 miljarder kronor högre än budget. De största skillnaderna finns under skatt på arbete (10,2 miljarder kronor), skatt på kapital från hushåll (5,8 miljarder kronor), skatt på företagsvinster (20,9 miljarder kronor) samt skatt på konsumtion och insatsvaror (31,8 miljarder kronor).

Utgifter

Utgifter m.m. på statens budget uppgick till 780,6 miljarder kronor, vilket är 48,6 miljarder kronor lägre än den beräkning som redovisades i

Skr. 2010/11:101

statens budget för 2010. På tilläggsbudget anvisades 7,5 miljarder kronor, varav 3,1 miljarder kronor avsåg kapitalinsatser i statliga bolag och 1,2 miljarder kronor tillskott inom migrationsområdet. I förhållande till statens budget och tilläggsbudget blev totala utgifter m.m. 56 miljarder kronor lägre. Det beror framför allt på att posten Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto blev 30,8 miljarder kronor lägre än budget.

Statliga garantier och krediter

Statliga garantiåtaganden

ökade

med

ca

10 miljarder kronor jämfört

med

2009

och

uppgick till 1 471 miljarder kronor vid utgången av 2010. De statliga garantiåtagandena har som andel av BNP minskat från 47 procent 2009 till 44,6 procent 2010. Störst är insättningsgarantin med 948 miljarder kronor. Därefter kommer kreditgarantier inklusive exportgarantier med 415 miljarder kronor och garantier om tillförsel av kapital med 99 miljarder kronor.

Statens externa utlåning med kreditrisk

uppgick till

217 miljarder

kronor,

varav

186 miljarder

kronor avser

studielån.

Drygt

26 miljarder kronor av utlåningen bedöms som osäkra fordringar varav 24 miljarder kronor är hänförliga till studielån.

Nationellt intygande samt avgifter till och bidrag från EU

Intygandet grundas på ansvariga myndigheters intyganden och bedömningar avseende hanter- ingen av EU-medel, Ekonomistyrningsverkets revisionsutlåtanden och Riksrevisionens uttalanden från granskningen om myndig- heternas räkenskaper och deras interna styrning och kontroll. Regeringen lämnar följande intygande:

Rättvisande räkenskaper

Sammanställningen av EU-räkenskaperna, omfattande resultat- och balansräkning samt en kassamässig redovisning, har upprättats enligt god redovisningssed. Regeringen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

9

Skr. 2010/11:101

Betryggande intern styrning och kontroll

Det finns ett ramverk för staten som syftar till att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll av EU-medlen.

Redovisning av EU-medel

Kassamässigt (enligt statens budget) uppgick Sveriges avgift till EU till 30,4 miljarder kronor. Bidragen från EU uppgick till 13 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,3 miljarder kronor. Det kassamässiga nettoflödet från statens budget till EU ökade med ca 10 miljarder kronor jämfört med 2009.

Statliga sektorns tillgångar och skulder

Utöver de myndigheter som konsolideras i statens resultat- och balansräkningar innefattar sammanställningen över den statliga sektorn även AP-fonderna och Riksbanken. Vidare ingår statliga bolag, banker och finansinstitut där statens ägarandel uppgår till minst 20 procent.

Vid utgången av 2010 var den statliga sektorns samlade tillgångar 3 728 miljarder kronor, vilket innebär en minskning med 325 miljarder kronor

jämfört med 2009.

 

 

 

 

De

samlade

skulderna

uppgick

till

3 115 miljarder

kronor, vilket

motsvarar

en

minskning

med

415 miljarder

kronor.

Sammantaget uppgick den statliga sektorns egna kapital, dvs. skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas bokförda värde, efter elimineringar,

till 613 miljarder kronor, en

ökning

med

90 miljarder kronor jämfört med 2009.

 

AP-fondernas

tillgångar

ökade

med

89 miljarder

kronor till

930 miljarder kronor.

AP-fondernas

egna

kapital

ökade

med

68 miljarder

kronor

och

uppgick

till

895 miljarder kronor i slutet av 2010.

Statens ägande avseende andelar i de statliga bolagens tillgångar uppgick till 1 694 miljarder kronor, en minskning med 46 miljarder kronor jämfört med 2009. Statens andel av bolagens skulder minskade med 57 miljarder kronor till sammanlagt 1 345 miljarder kronor. Det egna kapitalet ökade med 11 miljarder kronor och uppgick till 349 miljarder kronor 2010.

Riksbankens tillgångar och skulder minskade med 382 respektive 377 miljarder kronor. Riksbankens eget kapital minskade därmed med 5 miljarder kronor.

Premiepensionssystemets tillgångar, som redovisas i anslutning till sammanställningen

över den

statliga sektorn, har

ökat

med

73 miljarder

kronor jämfört

med

2009.

Skulderna har ökat med motsvarande belopp, vilket innebär att det egna kapitalet är oförändrat och uppgår till -1 miljard kronor.

10

Skr. 2010/11:101

Innehållsförteckning

Sammanfattning……………………………………………………………………..7

1

Årsredovisningen för staten 2010 – avgränsningar m.m....................................

21

2

Uppföljning av de budgetpolitiska målen...........................................................

25

 

2.1

Den offentliga sektorns finansiella sparande.......................................

25

 

2.2

Utgiftstak för staten .............................................................................

28

 

2.3

Budgeteringsmarginalens användning .................................................

30

3

Utveckling av statens ekonomi ...........................................................................

35

 

3.1

Utvecklingen av statens budget ...........................................................

35

 

3.1.1

Statens budgetsaldo ..............................................................................

35

 

3.1.2

Inkomster på statens budget ................................................................

36

 

3.1.3

Utgifter på statens budget....................................................................

41

 

3.2

Nyckeluppgifter i balans- och resultaträkningarna.............................

44

4

Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys....................................

59

 

4.1

Resultaträkning .....................................................................................

59

 

4.1.1

Intäkter ..................................................................................................

60

 

4.1.2

Kostnader ..............................................................................................

61

 

4.1.3

Transfereringar......................................................................................

61

 

4.1.4

Kostnader för statens egen verksamhet...............................................

62

 

4.1.5

Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag .............................

63

4.1.6Nettokostnad för statsskulden och övriga finansiella intäkter

 

och kostnader........................................................................................

63

4.2

Balansräkning ........................................................................................

63

4.2.1

Nettoförmögenheten............................................................................

64

4.2.2

Övriga förändringar i balansräkningen................................................

65

4.3

Finansieringsanalys ...............................................................................

66

4.3.1

Statens verksamhet................................................................................

67

4.3.2

Investeringar..........................................................................................

67

4.3.3

Utlåning.................................................................................................

67

4.3.4

Finansiella aktiviteter............................................................................

68

4.3.5

Statens nettoupplåning .........................................................................

68

4.3.6Samband mellan resultaträkningen och utfallet för statens

 

budget ....................................................................................................

68

4.4

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar ................................

69

4.4.1

Redovisningsprinciper, resultat- och balansräkning...........................

69

4.4.2

Redovisningsprinciper, utfallet på statens budget ..............................

79

4.4.3

Skillnader mellan resultaträkningen och statens budget ....................

79

4.5

Noter .....................................................................................................

82

11

Skr. 2010/11:101

 

4.5.1

Noter till resultaträkningen ..................................................................

82

 

4.5.2

Noter till balansräkningen ..................................................................

101

 

4.5.3

Noter till finansieringsanalysen..........................................................

126

5

Utfallet för statens budget .................................................................................

133

 

5.1

Statens budgetsaldo 2010 ....................................................................

133

 

5.1.1

Statens budget 2009 och 2010.............................................................

134

 

5.2

Inkomster på statens budget 2010......................................................

135

 

5.2.1

Prognosförutsättningar.......................................................................

135

 

5.2.2

Totala skatteintäkter............................................................................

137

 

5.2.3

Övriga inkomster.................................................................................

142

 

5.3

Utgifter på statens budget 2010 .........................................................

147

 

5.3.1

Makroekonomiska förutsättningar och beslut ..................................

148

 

5.3.2

Sammanfattning...................................................................................

149

 

5.3.3

Indragningar.........................................................................................

151

 

5.3.4

Överskridanden ...................................................................................

152

 

5.3.5

Begränsningsbelopp.............................................................................

152

 

5.4

Utfall per utgiftsområde .....................................................................

152

 

5.4.1

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse .........................................................

153

 

5.4.2

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ...............

154

 

5.4.3

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution ........................................

155

 

5.4.4

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet ..........................................................

156

 

5.4.5

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan........................................

157

 

5.4.6

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap ...................

158

 

5.4.7

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd............................................

160

 

5.4.8

Utgiftsområde 8 Migration.................................................................

161

 

5.4.9

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.................

162

 

5.4.10

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och

 

 

 

handikapp.............................................................................................

163

 

5.4.11

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom ......................

164

 

5.4.12

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn .........

165

 

5.4.13

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet ................................

166

 

5.4.14

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ...............................

167

 

5.4.15

Utgiftsområde 15 Studiestöd..............................................................

168

 

5.4.16

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning .................

169

 

5.4.17

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ...............

171

 

5.4.18

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning,

 

 

 

byggande samt konsumentpolitik ......................................................

172

 

5.4.19

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt ....................................................

173

 

5.4.20

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård................................

174

 

5.4.21

Utgiftsområde 21 Energi.....................................................................

175

 

5.4.22

Utgiftsområde 22 Kommunikationer.................................................

176

 

5.4.23

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel ..........

177

 

5.4.24

Utgiftsområde 24 Näringsliv ..............................................................

178

 

5.4.25

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner...........................

179

 

5.4.26

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m..........................................

180

 

5.4.27

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen.........................

183

 

5.4.28

Förändring av anslagsbehållningar......................................................

184

 

5.4.29

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto......

186

 

5.4.30

Kassamässig korrigering......................................................................

188

 

5.4.31

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget ........................

189

12

 

 

 

Skr. 2010/11:101

 

5.5

Underliggande saldo och engångseffekter.........................................

190

 

5.6

Realekonomisk fördelning av anslagen på statens budget................

192

 

5.7

Bemyndiganden...................................................................................

205

6

Statliga garantier och krediter............................................................................

209

 

6.1

Statliga garantier..................................................................................

209

 

6.1.1

Garantiportföljens sammansättning ..................................................

210

 

6.1.2

De olika garantityperna ......................................................................

212

 

6.1.3

Förväntade kostnader i statens samlade garantiportfölj...................

216

 

6.1.4

Tillgångar i garantiverksamheten .......................................................

217

6.1.5Jämförelse mellan avsättningar för förväntade kostnader och

 

tillgångar i garantiverksamheten ........................................................

218

6.1.6

Stabilitetsfonden .................................................................................

219

6.1.7Betalningsflöden och garantiverksamhetens påverkan på statens

 

 

finanser ................................................................................................

219

 

6.2

Statlig utlåning med kreditrisk...........................................................

221

 

6.2.1

Kreditportföljens sammansättning ....................................................

221

 

6.2.2

De olika lånen med kreditrisk ............................................................

223

 

6.3

Samlad analys av statens risker...........................................................

225

 

6.3.1

Åtaganden som ska ingå i en analys...................................................

225

 

6.3.2

Kreditrisk respektive likviditetsrisk...................................................

226

 

6.3.3

En kvalitativ och en kvantitativ analys...............................................

226

7

Nationellt intygande samt avgifter till och bidrag från EU.............................

231

 

7.1

Intygande avseende EU-medel...........................................................

231

 

7.2

Ansvarsfördelningen inom den svenska statsförvaltningen.............

232

 

7.3

Räkenskapssammanställning av EU-medel .......................................

232

 

7.3.1

Resultaträkning ...................................................................................

233

 

7.3.2

Balansräkning ......................................................................................

234

 

7.3.3

Redovisning på statens budget – kassamässig redovisning ..............

235

 

7.4

Bedömning av ansvariga myndigheter ...............................................

236

7.4.1Myndighetsledningarnas intygande av räkenskaperna och

 

bedömning av den interna styrningen och kontrollen .....................

236

7.4.2

Ekonomistyrningsverkets iakttagelser ..............................................

237

7.4.3Riksrevisionens granskning av myndigheternas årsredovisningar

 

och ledningens förvaltning .................................................................

238

7.5

Regeringens intygande avseende EU-medel .....................................

238

7.6Europeiska revisionsrättens årsrapport om

 

budgetgenomförandet ........................................................................

238

7.6.1

Väsentliga iakttagelser budgetåret 2009 ............................................

239

7.6.2

Revisionsrättens iakttagelser gällande Sverige ..................................

239

7.6.3Utgångspunkter för Sveriges agerande avseende revisionsrättens

 

 

iakttagelser...........................................................................................

240

 

7.7

Redovisning av samtliga EU-medel ...................................................

240

 

7.7.1

Avgiften till EU:s budget ...................................................................

240

 

7.7.2

Redovisning på statens budget...........................................................

240

 

7.7.3

Redovisning i resultaträkningen.........................................................

243

8

Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande

 

 

över......................................................................................................................

 

247

 

8.1

Den statliga sektorns förmögenhet ...................................................

247

 

8.2

AP-fonderna och Premiepensionssystemet ......................................

250

13

Skr. 2010/11:101

 

8.3

Statliga bolag, banker och finansinstitut ............................................

250

 

8.4

Riksbanken...........................................................................................

252

 

8.5

Pensionssystemets årsredovisning 2010.............................................

252

9

Riksrevisionens iakttagelser ...............................................................................

257

 

9.1

En ändrad ordning för hantering av revisionens iakttagelser............

257

 

9.2

Årlig revision .......................................................................................

257

 

9.3

Effektivitetsrevision ............................................................................

260

 

9.4

Granskning av årsredovisningen för staten 2009...............................

271

Bilagor:

Bilaga 1 Ordlista

Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 3 Statliga bolag

Bilaga 4 Bemyndiganden

Bilaga 5 Specifikation av inkomster på statens budget

Bilaga 6 Specifikation av utgifter på statens budget

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 april 2011

14

Skr. 2010/11:101

Tabellförteckning

Nyckeltal för det ekonomiska utfallet ............................................................................

7

2.1

Den offentliga sektorns finansiella sparande ..........................................................

26

2.2

Det finansiella sparandet i delsektorerna ................................................................

26

2.3

Finansiellt sparande i offentlig sektor samt indikatorer för avstämning mot

 

 

 

överskottsmålet ....................................................................................................

27

2.4

Utgiftstak för staten.................................................................................................

28

2.5

Tekniska justeringar av utgiftstaket för staten 2010...............................................

29

2.6

Takbegränsade utgifter .............................................................................................

30

2.7

Förändring av budgeteringsmarginalen från fastställandet av utgiftstaket för

 

 

 

2010 till utfallet för 2010......................................................................................

30

3.1

Utfall för statens budget 2006–2010 .......................................................................

35

3.2

Inkomster på statens budget 2006–2010.................................................................

36

3.3

Den offentliga sektorns skatteintäkter 2006–2010.................................................

40

3.4

Exempel på uppskjuten beskattning (skattepliktiga belopp) avseende 2009

 

 

 

och tidigare år .......................................................................................................

41

3.5

Utgifter på statens budget 2006–2010.....................................................................

43

3.6

Nyckeluppgifter ur resultat- och balansräkningarna 2006–2010...........................

44

3.7

Statliga myndigheters innehav av statspapper 2010................................................

45

3.8

Statsskuldens utveckling och sammansättning 2006–2010....................................

46

3.9

Nominella lån i svenska kronor 2006–2010 ............................................................

47

3.10

Statsskuldens kostnader 2006–2010 ......................................................................

48

3.11

Transfereringar 2006–2010 .....................................................................................

49

3.12

Socialförsäkringar 2006–2010 ................................................................................

50

3.13

Pensionstagare med ålderspension 2006–2010......................................................

50

3.14

Utbetald ålderspension 2006–2010........................................................................

50

3.15

Ersatta nettodagar med föräldrapenning 2006–2010...........................................

51

3.16

Arbetslösa personer i årsgenomsnitt, 2006–2010 .................................................

51

3.17

Studerande med studiemedel 2006–2010 ..............................................................

52

3.18

Studerande med studielån 2006–2010....................................................................

52

3.19

Antal statligt anställda 2006–2010, kvinnor respektive män................................

53

3.20

Antal statligt anställda 2006–2010 fördelade på åldersgrupper............................

54

3.21

Antal anställda 2006–2010 fördelade på sektorer .................................................

54

3.22

Oförbrukade bidrag 2006–2010.............................................................................

55

4.1

Resultaträkning.........................................................................................................

60

4.2

Balansräkning............................................................................................................

64

4.3

Finansieringsanalys...................................................................................................

67

4.4

Samband mellan resultaträkningens överskott och utfallet för statens budget

 

 

 

2010 .......................................................................................................................

68

4.5

Jämförelse mellan resultaträkningen och statens budget.......................................

80

5.1

Utfallet för statens budget 2010 ............................................................................

133

5.2

Utfallet för statens budget 2009 och 2010............................................................

134

5.3

Skattereformer 2010 ...............................................................................................

135

5.4

Antaganden i 2011 års ekonomiska vårproposition jämfört med

 

 

 

budgetpropositionen för 2010...........................................................................

136

15

Skr. 2010/11:101

5.5 Totala skatteintäkter och inkomster, jämfört med statens budget för 2009

 

 

och 2010...............................................................................................................

138

5.6 Övriga inkomster, sammanfattning .......................................................................

142

5.7 Inkomster av statens verksamhet, översikt............................................................

143

5.8 Rörelseöverskott .....................................................................................................

143

5.9 Ränteinkomster .......................................................................................................

143

5.10

Aktieutdelning 2009 och 2010..............................................................................

144

5.11

Inkomster av försåld egendom.............................................................................

145

5.12

Återbetalning av lån ..............................................................................................

145

5.13

Kalkylmässiga inkomster ......................................................................................

145

5.14

Statliga pensionsavgifter .......................................................................................

145

5.15

Bidrag m.m. från EU.............................................................................................

146

5.16

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet..............................................

147

5.17

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto .................................

147

5.18

Skillnad mellan utfall och budget för 2010 ..........................................................

148

5.19

Makroekonomiska förutsättningar ......................................................................

148

5.20

Utgifter m.m. på statens budget 2010..................................................................

150

5.21

Indragningar 2010 .................................................................................................

151

5.22

Medgivna överskridanden 2010............................................................................

152

5.23

Utgiftsbegränsande åtgärder 2010........................................................................

152

5.24.UO

01

Rikets styrelse...........................................................................................

153

5.25

UO

02

Samhällsekonomi och finansförvaltning.................................................

154

5.26

UO

03

Skatt, tull och exekution ..........................................................................

155

5.27

UO

04 Rättsväsendet............................................................................................

156

5.28

UO

05

Internationell samverkan .........................................................................

157

5.29

UO

06

Försvar och samhällets krisberedskap.....................................................

158

5.30

UO

07

Internationellt bistånd..............................................................................

160

5.31

Utfall för bistånd 2001–2010................................................................................

160

5.32 UO

08 Migration ..................................................................................................

161

5.33

UO

09

Hålsovård, sjukvård och social omsorg...................................................

162

5.34 UO

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp .................................

163

5.35

UO

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom..........................................................

164

5.36

UO

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn.............................................

165

5.37

UO

13

Integration och jämställdhet....................................................................

166

5.38

UO

14

Arbetsmarknad och arbetsliv...................................................................

167

5.39

UO

15 Studiestöd .................................................................................................

168

5.40

UO

16

Utbildning och universitetsforskning.....................................................

169

5.41

UO

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid ...................................................

171

5.42

UO

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande ...........................

172

5.43

UO

19

Regional tillväxt........................................................................................

173

5.44

UO

20

Allmän miljö- och naturvård ...................................................................

174

5.45 UO

21 Energi ........................................................................................................

175

5.46 UO

22 Kommunikationer ....................................................................................

176

5.47

UO

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel..............................................

177

5.48

UO

24 Näringsliv..................................................................................................

178

5.49

UO

25 Allmänna bidrag till kommuner ..............................................................

179

5.50

UO

26

Statsskuldsräntor m.m .............................................................................

180

5.51

Räntor på statsskulden 2006–2010.......................................................................

180

5.52

Räntor och valutakurser 2006–2010 årsgenomsnitt............................................

181

5.53

Anslaget 92:2 Oförutsedda utgifter, utbetalningar 2009 och 2010 ....................

182

5.54

UO

27

Avgiften till Europeiska unionen.............................................................

183

16

 

 

Skr. 2010/11:101

5.55

Förändringar av anslagsbehållningar exkl. UO 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

 

 

2006–2010 ...........................................................................................................

184

5. 56 Specifikation av anslagsbehållningar över 1 miljard kronor under något av

 

 

 

åren 2006–2010 ...................................................................................................

185

5.57

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto.......................

186

5.58

Myndigheters räntekonto ....................................................................................

187

5.59

Stabilitetsfondens konto i Riksgäldskontoret 2008–2010..................................

187

5.60

Kassamässig korrigering.......................................................................................

188

5.61

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget .........................................

189

5.62

Statens budgetsaldo justerat för större engångseffekter 2010 ...........................

190

5.63

Realekonomisk fördelning av anslagen 2006–2010 ............................................

193

5.64

Transfereringar per utgiftsområde 2006–2010 ....................................................

196

5.65

Transfereringar till hushåll....................................................................................

197

5.66

Transfereringar till kommuner och landsting 2006–2010...................................

198

5.67

Transfereringar till företag 2006–2010.................................................................

198

5.68

Konsumtion per utgiftsområde 2006–2010.........................................................

200

5.69

Lön inkl. sociala avgifter 2006–2010....................................................................

201

5.70

Investeringar per utgiftsområde 2006–2010........................................................

202

5.71

Räntor och finansiella transaktioner per utgiftsområde 2006–2010..................

204

5.72 Bemyndiganden 2010 ...........................................................................................

205

6.1

Statliga garantiåtaganden och utfästelser 2010-12-31..........................................

210

6.2

Garantiramar och utfärdade garantier 2010-12-31 ...............................................

211

6.3

Avsättningar för förväntade garantikostnader 2010-12-31 (exklusive

 

 

 

insättningsgarantin, investerarskyddet, bankgarantier och garantikapital)....

216

6.4

Tillgångar i garantiverksamheten 2010-12-31 (exklusive stabilitetsfonden).......

218

6.5

Jämförelse mellan avsättningar för förväntade kostnader och tillgångar i

 

 

 

garantiverksamheten 2010-12-31 (exklusive insättningsgarantin,

 

 

 

investerarskyddet, bankgarantier och garantikapital) ......................................

219

6.6

Anslag vars ändamål omfattade garantiverksamhet 2010.....................................

220

6.7

Betalningsflöden under 2010..................................................................................

220

6.8

Statens utlåning med kreditrisk 2010-12-31 .........................................................

222

6.9

Statens utlåning med kreditrisk efter lånekategori 2010-12-31...........................

222

7.1

Resultaträkning avseende fleråriga budgetramen 2007–2013 ..............................

234

7.2

Balansräkning avseende fleråriga budgetramen 2007–2013 .................................

234

7.3

Utfall på anslag och inkomsttitlar avseende fleråriga budgetramen

 

 

 

2007–2013 ...........................................................................................................

235

7.4

Avgiften till och återflöde från EU (kassamässigt) ..............................................

241

7.5

Anslag som motsvaras av återflöde från EU-budgeten (utfall)...........................

242

8.1

Den statliga sektorns samlade tillgångar, skulder och kapital..............................

248

8.2

Eliminering avseende myndigheternas aktieinnehav (andelar i dotter- och

 

 

 

intresseföretag), AP fondernas innehav av statspapper och Riksbankens

 

 

 

valutalån ..............................................................................................................

249

8.3

Pensionsmyndighetens samlade tillgångar, skulder och kapital...........................

250

8.4

AP-fonderna 2010...................................................................................................

250

8.5

Inkomst- och premiepension, resultaträkning......................................................

253

8.6

Inkomst- och premiepension, balansräkning........................................................

253

8.7

Flerårsöversikt ........................................................................................................

254

9.1

Antal revisionsberättelser med invändning/reservation 2006–2010....................

258

9.2

Slutbehandlade granskningsrapporter ...................................................................

270

17

Skr. 2010/11:101

Diagramförteckning

3.1

Statens nettoförmögenhet och statsskuld 2006–2010 ............................................

44

3.2

Transfereringar 2006–2010........................................................................................

49

3.3

Socialförsäkringar 2006–2010...................................................................................

49

3.4

Arbetsmarknad 2006–2010 .......................................................................................

51

3.5

Bistånd m.m., migration och integration 2006–2010..............................................

51

3.6

Utbildning och studiestöd 2006–2010.....................................................................

52

3.7

Statens egen verksamhet 2006–2010 ........................................................................

53

3.8

Statens intäkter 2006–2010.......................................................................................

55

3.9

Skatteintäkter 2006–2010..........................................................................................

55

3.10 Statens över-/underskott 2006–2010 .....................................................................

55

4.1

Statens intäkter..........................................................................................................

60

4.2

Statens kostnader ......................................................................................................

61

4.3

Transfereringar per sektor.........................................................................................

61

5.1

Faktiskt och underliggande saldo på statens budget 1990–2010..........................

191

5.2

Procentuell fördelning av budgetens utgifter 2010, realekonomiskt

 

 

fördelade. .............................................................................................................

192

5.3

Transfereringar på statens budget fördelade efter mottagarkategori 2010 ..........

193

6.1

Garantiåtaganden 2004–2010..................................................................................

210

6.2

Prognos för bankgarantiprogrammet över tiden (Under antagandet att inga

 

 

nya garantier ställs ut).........................................................................................

213

6.3

Återvinningar, statliga subventioner, avgifter, infrianden och

 

 

administrationskostnader samt saldo för betalningsflödet 2006–2010 ...........

221

6.4

Statens utlåning med kreditrisk efter nedskrivning för osäkra fordringar

 

 

2006–2010............................................................................................................

222

18

1

Årsredovisningen för staten 2010

– avgränsningar m.m.

Skr. 2010/11:101

1Årsredovisningen för staten 2010

–avgränsningar m.m.

Regeringen ska varje år senast den 15 april året efter budgetåret lämna en årsredovisning för staten till riksdagen. Årsredovisningen ska innehålla resultaträkning, balansräkning och fi- nansieringsanalys samt det slutliga utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag.

Regeringen är vidare redovisningsskyldig inför riksdagen för de tillgångar regeringen förvaltar och förfogar över. Redovisningsskyldigheten omfattar även den verksamhet som bedrivs av staten samt statens skulder och övriga ekono- miska åtaganden.

Regeringen beslutar årligen om avgränsningen av staten och former för uppställning av resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen. Detta skedde senast den 16 december 2010 (dnr Fi2010/5683).

Den konsoliderade redovisningen i årsredo- visningen omfattar myndigheterna, inklusive af- färsverken, under riksdagen och regeringen med undantag för Riksbanken och AP-fonderna samt premiepensionssystemets tillgångar och skulder inklusive avkastningen på dessa medel. Dessutom ingår Riksbankens grundfond och de fonder och andelar i bolag som redovisas av myndigheterna.

Redovisningen omfattar all verksamhet i de ingående organisationerna oavsett finansiering och baseras på information som de statliga myn- digheterna och affärsverken lämnar till statsre- dovisningen och information som presenteras i myndigheternas årsredovisningar. I fall där in- formationen inte varit tillräcklig har komplette- rande information inhämtats.

Redovisningen utgår från vedertagna redovis- nings- och värderingsprinciper som i så stor ut-

sträckning som möjligt hålls oförändrade över tiden. En utveckling av den statliga redovis- ningen sker dock fortlöpande. Under de drygt tio år som årsredovisning för staten tagits fram har redovisningsprinciperna i ökad grad tydlig- gjorts, bl.a. genom att tillgångar i ökad utsträck- ning invärderats och redovisats samt att redovis- ning enligt bokföringsmässiga principer vidare- utvecklats. Gällande principer och förutsätt- ningar beskrivs i avsnitt 4.4 Redovisningsprin- ciper och tilläggsupplysningar.

Resultaträkningen ger underlag för bedöm- ning av statens samlade inflöde och förbrukning av resurser. Värdet av statens tillgångar och skulder per den 31 december 2010 redovisas i balansräkningen. Finansieringsanalysen visar statens betalningsflöden. I skrivelsen jämförs utfallet för 2010 i resultat- och balansräkning- arna samt finansieringsanalysen med utfallet för 2009.

Statens budget omfattar samtliga inkomster och utgifter som påverkar statens lånebehov. I skrivelsen jämförs och kommenteras budgetens utfall för 2010 dels med de budgeterade inkomsterna och utgifterna i budgetpropositio- nen för 2010, dels med utfallet för 2009.

Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och Pensionsmyndigheten har lämnat underlag till denna skrivelse (dnr Fi2011/1367).

En samlad bild av statens ekonomi

Den årliga skrivelsen Årsredovisning för staten syftar till att ge en samlad bild av hur statens finansiella resultat och ekonomiska ställning

21

Skr. 2010/11:101

utvecklats. Utöver den redovisning som krävs enligt lag redovisar regeringen därför fler aspekter av det ekonomiska utfallet.

De budgetpolitiska målen följs upp och en översiktlig redovisning av utvecklingen av sta- tens ekonomi lämnas för den senaste femårs- perioden. Vidare lämnas en redovisning av stat- liga garantier och krediter, nationellt intygande och avgifter till EU och bidrag från EU-medel samt en redovisning av samlade tillgångar och skulder i verksamheter där staten har ett väsentligt inflytande.

I årsredovisningen lämnas en redogörelse av Riksrevisionens granskningsrapporter med anledning av effektivitetsrevisionen som har inkommit till regeringen t.o.m. den 31 december 2010 samt iakttagelser i revisionsberättelser över myndigheternas årsredovisningar. I skrivelsen lämnas även en redogörelse för Europeiska revisionsrättens granskning av EU-medel för budgetåret 2009.

Olika avgränsningar av staten

Statens ekonomiska utfall redovisas utifrån olika utgångspunkter beroende på att informationen har olika syften. Avgränsningen av staten kan därmed variera. Ett annat skäl till skillnader mel- lan olika redovisningar är att olika principer till- lämpas i räkenskaperna och i statens budget. Be- roende på utgångspunkt kan en enskild ekono- misk händelse få delvis olika konsekvenser och utfallet kan därmed skilja sig åt mellan redovis- ningarna.

Den särskilda sammanställningen av verksam- heter som staten har ett väsentligt inflytande över omfattar en vidare definition av staten än de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och statens budget. Syftet med den redovis- ningen är att ge en samlad och översiktlig bild av samtliga verksamheter där staten har ett väsent- ligt inflytande och samtidigt en bild av statens samlade tillgångar och skulder. I fråga om bolag, banker och finansinstitut har väsentligt infly- tande definierats som att staten har en ägarandel på minst 20 procent i de aktuella organisatio- nerna.

Informationen om det ekonomiska utfallet i staten utgör även underlag för nationalräkenska- perna som är en statistisk sammanställning i kontoform över den samlade svenska ekonomin. Nationalräkenskapernas avgränsning av staten

utgår från definitioner etc. som följer rekom- mendationer från Förenta Nationerna samt EU:s förordning (EG nr 2223/96) om det euro- peiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen. Nationalräkenskapernas av- gränsning skiljer sig från årsredovisningen bland annat genom att affärsverken inte ingår i dess av- gränsning av staten.

Förändringar i årets skrivelse

I årets skrivelse lämnas en redogörelse för de åtgärder regeringen vidtagit eller avser att vidta med anledning av granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen som har kommit in till regeringen från det att budgetpropositionen för 2011 lämnades till riksdagen fram t.o.m. den 31 december 2010. I skrivelsen lämnas också en sammanfattning och uppföljning av alla granskningsrapporter överlämnade t.o.m. den 31 december 2010 som inte är slutbehandlade.

Kvalitetsgranskning

En granskning av kvaliteten i årsredovisningen för staten sker främst genom Riksrevisionens årliga revision av myndigheterna och deras årsredovisningar, vilka ligger till grund för bl.a. de delar av skrivelsen som regleras i budgetlagen, dvs. resultat- och balansräkningarna, finansie- ringsanalysen samt utfallet för statens budget.

En kvalitetskontroll sker även genom etable- rade kvalitetssäkringsrutiner i samband med Ekonomistyrningsverkets konsolideringsarbete och genom Finansdepartementets arbete med att producera skrivelsen. Kvalitetssäkringen inne- fattar bl.a. kontroller av att myndigheternas rapporterade finansiella information överens- stämmer med deras respektive årsredovisningar, formella kontroller, rimlighetskontroller samt analys av poster.

Granskning av årsredovisningen för staten 2009

Enligt 3 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska Riksrevisionen granska årsredovisningen för staten. Riksrevi- sionens bedömning avseende Årsredovisningen för staten 2009 var att redovisningen i allt väsentligt var rättvisande.

22

2

Uppföljning av de budgetpolitiska målen

Skr. 2010/11:101

2 Uppföljning av de budgetpolitiska målen

I detta avsnitt redovisas uppföljningen av de budgetpolitiska målen för 2010, den offentliga sektorns finansiella sparande och utgiftstaket för staten. Därutöver finns ett budgetpolitiskt mål för kommunsektorn i form av ett balanskrav som inte följs upp i denna skrivelse, utan i 2011 års ekonomiska vårproposition.

2.1Den offentliga sektorns finansiella sparande

Regeringen angav i 2007 års ekonomiska vår- proposition att ett överskottsmål för den offent- liga sektorn om i genomsnitt 1 procent av BNP över konjunkturcykeln bör upprätthållas. I regeringens skrivelse Ramverk för finans- politiken (skr. 2010/11:79) ges en närmare beskrivning av det finanspolitiska ramverket och hur regeringen tillämpar detta.

Definitioner av finansiellt sparande och överskottsmålet

Det finansiella sparandet för den offentliga sektorn är resultatet av samtliga transaktioner som påverkar den offentliga sektorns finansiella förmögenhet. Finansiella transaktioner som köp och försäljning av aktier och andra finansiella tillgångar påverkar således inte det finansiella sparandet. Detsamma gäller värdeförändringar på tillgångar och skulder.

Överskottsmålet är preciserat som att den offentliga sektorns faktiska finansiella sparande ska motsvara 1 procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Att målet är formulerat i termer av ett genomsnitt i stället för ett årligt krav på 1 procent av BNP är motiverat

av stabiliseringspolitiska skäl. Om målet om 1 procents sparande skulle gälla för varje enskilt år skulle finanspolitiken behöva stramas åt när konjunkturen försvagas, och därmed bli procyklisk, för att säkerställa att det årliga målet uppnås. Det finns således goda skäl för att formulera ett överskottsmål för det finansiella sparandet som ett genomsnitt över en konjunkturcykel. Genomsnittsformuleringen gör det samtidigt svårare att löpande följa upp om målet uppnås. Eftersom sparandet kan tillåtas avvika från målsatt nivå ett enskilt år är det viktigt att konjunkturläget beaktas när över- skottsmålet i efterhand utvärderas. Målet för det finansiella sparandet omfattar hela den offentliga sektorn, vilket inkluderar staten, ålderspensions- systemet samt den kommunala sektorn. Affärsverken ingår enligt nationalräkenskapernas definition inte i den statliga sektorn utan räknas till företagssektorn.

Det finansiella sparandet 2010

Det offentliga finansiella sparande 2010 visade ett underskott på 11 miljarder kronor, mot- svarande 0,3 procent av BNP. I prognosen i budgetpropositionen för 2010 beräknades ett

underskott

på 107 miljarder kronor

eller

3,4 procent av BNP. Det finansiella

sparandet

blev således

96 miljarder kronor

högre

än

beräknat. Den ekonomiska utvecklingen blev avsevärt bättre än väntat med en ökning av BNP med 5,5 procent i stället för en förväntad ökning med 0,6 procent. Arbetsmarknaden utvecklades också bättre än väntat med högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Detta medförde att den

offentliga

sektorns

skatteintäkter

blev

75 miljarder

kronor

högre och utgifterna

25 miljarder kronor lägre än beräknat. Utfallet

25

Skr. 2010/11:101

för 2010 innebär att den offentliga sektorns finanser förstärktes mellan 2009 och 2010, se tabell 2.1.

Tabell 2.1 Den offentliga sektorns finansiella sparande

Miljarder kronor

 

 

Utfall

Utfall-

Utfall

 

BP2010

2010

BP2010

2009

Inkomster

1 604

1 675

70

1 610

 

 

 

 

 

varav skatter

 

 

 

 

och avgifter

1 428

1 5031

75

1 440

Utgifter

1 711

1 686

-25

1 640

 

 

 

 

 

Finansiellt sparande

-107

-11

95

-29

Procent av BNP

-3,4

-0,3

3,1

-0,9

Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

1 Drygt 40 procent av utfaller för skatter och avgifter för 2010 är baserat på prognoser. Det rör t.ex. inkomstskatter för hushåll och företag, avkastningsskatt samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift, Regeringens bedömning är att skatteintäkterna för den offentliga sektorn beräknas uppgå till

1 500 miljarder kronor och är därmed drygt 2 miljarder kronor lägre än publicerade siffror i nationalräkenskaperna. Skillnaden beror på att direkta skatter för hushåll och företag är 0,8 resp. 1,5 miljarder kronor högre i national- räkenskapernas utfall.

Mer än hela den offentliga sektorns underskott 2010 låg i statens finansiella sparande, som uppgick till -18 miljarder kronor. Det är dock 92 miljarder kronor bättre än vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2010. Inkomsterna blev högre och utgifterna lägre än beräknat. Även ålderspensionssystemets och den kommunala sektorns sparande blev högre än beräknat. Jämfört med 2009 förstärktes statens och den kommunala sektorns finansiella sparande, medan ålderspensionssystemets sparande var oförändrat, se tabell 2.2.

Tabell 2.2 Det finansiella sparandet i delsektorerna

Miljarder kronor

 

 

Utfall

Utfall-

Utfall

 

BP2010

2010

BP2010

2009

Staten

-110

-18

92

-26

Ålderspensionssystemet

3

5

2

5

 

 

 

 

 

Kommunala sektorn

0

2

2

-9

Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Principer för uppföljningen av överskottsmålet

För att i efterhand avgöra om det finansiella sparandet i den offentliga sektorn varit i linje med överskottsmålet används ett genomsnitt för det finansiella sparandet under de tio senaste åren för vilka det finns nationalräkenskapsutfall, för närvarande perioden 2001–2010. Syftet med denna redovisning är att bedöma i vilken utsträckning målet nåtts, och om det funnits systematiska fel i den framåtblickande styrningen av finanspolitiken som minskar

sannolikheten för att överskottsmålet ska nås i framtiden. Vid tolkningen av detta tioårs- genomsnitt bör hänsyn även tas till det genom- snittliga konjunkturläget under den aktuella perioden. Därutöver redovisas även historiska värden för de två indikatorer regeringen använder i den framåtblickande utformningen av finanspolitiken: ett sjuårigt centrerat glidande medelvärde för det finansiella sparandet och en bedömning av det strukturella sparandet. Syftet med den senare redovisningen är endast att visa dessa indikatorers värden under utfallsåren.

Det sjuåriga glidande medelvärdet för ett visst angivet år omfattar sparandet justerat för större engångseffekter det angivna året, samt tre år före och efter det angivna året. Det sjuåriga glidande medelvärdet för 2007 omfattar följaktligen perioden 2003–2010. En fördel med sjuårs- indikatorn är att den är enkel att beräkna och transparent. Den beaktar även konjunkturläget i viss utsträckning eftersom den är beräknad utifrån sparandet under flera år. Enkelheten gör dock att den inte beaktar konjunkturläget på ett mer exakt sätt. Det finns en risk att beräkningen kommer att omfatta fler högkonjunkturår än lågkonjunkturår eller vice versa. För att värdera indikatorns värden på ett mer korrekt sätt bör därför hänsyn tas till konjunkturläget under den period för vilken den beräknas. Om det sjuåriga glidande medelvärdet för det finansiella sparandet ligger nära 1, samtidigt som det sjuåriga glidande medelvärdet för BNP-gapet ligger nära noll under samma tidsperiod, indikerar detta att det finansiella sparandet ligger i linje med överskottsmålet.

Regeringen gör också en beräkning av det så kallade strukturella sparandet, vilket direkt justerar det faktiska finansiella sparandet för konjunkturläget. Det strukturella sparandet justerar även för större engångseffekter och extraordinära nivåer på hushållens kapitalvinster. Det strukturella sparandet syftar till att visa hur stort det finansiella sparandet skulle vara vid ett normalt konjunkturläge. Exempelvis visar ett positivt strukturellt sparande att det finns ett underliggande överskott i de offentliga finanserna, även om underskott tillfälligt upp- stått till följd av ett svagt konjunkturläge.

26

Skr. 2010/11:101

Tabell 2.3 Finansiellt sparande i offentlig sektor samt indikatorer för avstämning mot överskottsmålet

Procent av BNP respektive potentiell BNP

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Finansiellt sparande

3,6

1,6

-1,5

-1,3

0,4

1,9

2,2

3,6

2,2

-0,9

-0,3

Bakåtblickande tioårssnitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

0,8

Konjunkturjusterat1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

1,3

Sjuårsindikatorn

 

 

 

0,8

0,9

0,9

1,0

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konjunkturjusterat1

 

 

 

0,9

0,8

0,8

1,4

1,7

 

 

 

Strukturellt sparande

1,8

1,8

–0,8

-0,2

0,5

1,8

0,8

1,1

1,8

3,0

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNP-gap

0,8

-0,5

-0,8

-1,4

-0,6

-0,8

1,8

3,2

0,5

-6,7

-3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuårssnitt

 

 

 

-0,2

0,1

0,3

-0,6

-0,9

 

 

 

Bakåtblickande tioårssnitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,5

-0,9

1 Konjunkturjusteringen görs genom att indikatorvärdet adderas med BNP-gapet under motsvarande period multiplicerat med elasticiteten -0,55. Den konjunkturjusterade sjuårsindikatorn är inte identiskt lika med ett sjuårssnitt för det strukturella sparandet eftersom det strukturella sparandet även justeras för extraordinära kapitalvinster. Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Beräkningen av det strukturella sparandet är förknippad med stor osäkerhet. Beräkningen baseras på en bedömning av resursutnyttjandet i form av ett BNP-gap, dvs. skillnaden mellan faktisk BNP och potentiell BNP, och en bedömning av hur de offentliga finanserna påverkas av variationer i resursutnyttjandet. För potentiell BNP redovisas aldrig något utfall, utan varje bedömare gör sin egen uppskattning av dess nuvarande och historiska värden. Ofta revideras synen på BNP-gapet såväl framåt som bakåt i tiden, vilket inte bara beror på en förändrad syn på konjunkturläget utan också på revideringar av utfallsstatistik. Även bedömningen av det offentliga sparandets konjunkturkänslighet är osäker. Den bygger oftast på en empirisk skattning av ett genomsnittligt förhållande under en längre tidsperiod, medan varje enskild konjunktur- förändring har egenheter som gör att den avviker från den genomsnittliga utvecklingen. I tabell 2.3 redovisas den bedömning av det strukturella sparandet som regeringen gör i 2011 års ekonomiska vårproposition.

Avstämning av överskottsmålet t.o.m. 2010

År 2010 uppgick det faktiska finansiella sparandet till -0,3 procent av BNP (se tabell 2.3). Det genomsnittliga finansiella sparandet under 2001–2010 uppgick till 0,8 procent av BNP. Under samma period var det genomsnittliga resursutnyttjandet något lägre än normalt mätt med BNP-gapet, -0,9 procent av potentiell BNP. Det konjunkturjusterade tioårssnittet för det finansiella sparandet 2001–2010 är därför

1,3 procent av BNP. Det strukturella sparandet

2010 beräknas till 1,9 procent av BNP.

Ett problem vid bedömningen av hur konjunkturen påverkar sparandet i den offentliga sektorn är möjligheten att konjunkturcyklerna inte är symmetriska. Den nuvarande globala konjunkturavmattningen medförde exempelvis negativa BNP-gap 2009 och 2010 som är mycket stora i ett historiskt perspektiv (se tabell 2.3). Det är osannolikt att dessa stora negativa gap kommer att motsvaras av lika stora positiva gap när konjunkturen åter vänder uppåt. Om BNP- gapen inte är noll i genomsnitt över en konjunkturcykel kan inte det bakåtblickande tioårssnittet justeras fullt ut för det genom- snittliga BNP-gapet om den ska vara en god indikator för överskottsmålet. Vid bedömningen av om det finansiella sparandet varit förenligt med överskottsmålet bör därför vikt även läggas vid det ojusterade tioårssnittet. En samlad bedömning av det ojusterade och justerade tioårssnittet visar då att det finansiella sparandet i genomsnitt var i linje med överskottsmålet 2001–2010.

Tabell 2.3 visar även hur det finansiella sparandet och BNP-gapet utvecklas mätta som sjuåriga centrerade glidande medelvärden. För 2003–2007 visar tabellen att det genomsnittliga finansiella sparandet under perioderna 2000– 2006, 2001–2007, 2002–2008, 2003–2009 respektive 2004–2010, ligger nära 1 procent av BNP. Eftersom motsvarande sjuåriga medel- värden för BNP-gapet samtidigt ligger nära noll är slutsatsen att det finansiella sparandet låg i linje med överskottsmålet under dessa perioder också värderat med denna indikator.

27

Skr. 2010/11:101

Det finns dock en viss tendens till gradvis växande negativa BNP-gap mot slutet av perioden, vilket bidrar till att den konjunkturjusterade sjuårsindikatorn ökar.

Sammanfattningsvis pekar således både det genomsnittliga sparandet under den senaste tioårsperioden och sjuårsindikatorn på ett sparande som ligger i linje med överskottsmålet 2000–2010.

2.2Utgiftstak för staten

Utgiftstaket för staten infördes budgetåret 1997. Fastställda utgiftstak har klarats samtliga år (se tabell 2.4).

Den statliga budgetprocessen kännetecknas av ett tydligt medelfristigt uppifrån och ned- perspektiv. Utgiftstaket är den tidiga, över- gripande restriktionen som begränsar budget- processen i termer av totala utgifter. Under hela perioden – från det att nivån på taket fastställs till dess att budgetåret är slut – understryks därmed behovet av prioriteringar mellan olika utgifter. Det medelfristiga perspektivet skapar dessutom förutsättningar för att undvika att tillfälligt höga inkomster (t.ex. på grund av en god konjunktur) används för att finansiera permanent högre utgifter. I och med detta

Tabell 2.4 Utgiftstak för staten

Miljarder kronor

2000

2001

2002

2003

begränsas också möjligheterna att bedriva en destabiliserande (procyklisk) finanspolitik på budgetens utgiftssida.

Utgiftstaket för staten är därför ett viktigt budgetpolitiskt åtagande som främjar budget- disciplinen och stärker trovärdigheten i den eko- nomiska politiken. En viktig uppgift för utgifts- taket är att ge förutsättningar för att uppnå överskottsmålet, dvs. att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara finanser. Nivån på ut- giftstaket bör även främja en önskvärd långsiktig utveckling av de statliga utgifterna. Tillsammans med överskottsmålet är utgiftstaket styrande för det totala skatteuttagets nivå och bidrar till att förhindra en utveckling där skatteuttaget stegvis måste höjas till följd av bristfällig utgiftskontroll.

De takbegränsade utgifterna omfattar 26 ut- giftsområden (1–25 samt 27) samt utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. omfattas inte av de takbegränsade utgifterna eftersom riksdagen och regeringen i begränsad omfattning på kort sikt kan påverka dessa utgif- ter. De takbegränsade utgifterna utgörs av fak- tiskt förbrukade anslagsmedel, vilket innebär att även myndigheternas utnyttjande av ingående anslagssparande och anslagskredit ingår i de takbegränsade utgifterna.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Utgiftstaket, ursprungligt fast-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ställd nivå

744

767

810

847

877

894

931

949

971

989

1 018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska justeringar

23

24

2

-25

-19

-24

-24

0

-14

0

6

Reella justeringar1

-2

 

 

 

 

 

 

-11

 

 

 

Utgiftstak, slutligt fastställt

765

791

812

822

858

870

907

938

957

989

1 024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takbegränsade utgifter

760,0

786,3

811,6

819,1

855,6

864,3

895,2

910,1

943,4

964,6

985,9

Budgeteringsmarginal

5,0

4,7

0,4

2,9

2,4

5,7

11,8

27,9

13,6

24,4

38,1

Not: För åren 1997–1999 se Årsredovisning för staten 2009

1Utgiftstaket för 2000 sänktes med 2 miljarder kronor på grund av en fastighetsskattereform. Utgiftstaket för 2007 sänktes med 11 miljarder kronor i BP07. Dessa två förändringar av utgiftstakets nivå är inte tekniska justeringar, utan faktiska sänkningar av utgiftstaket.

28

I budgetpropositionen för 2008 föreslog re- geringen att utgiftstakets nivå för 2010 skulle uppgå till 1 018 miljarder kronor.1 Riksdagen be- slutade i enlighet med förslaget.

Därefter har vissa budgetförändringar föranlett tekniska justeringar av utgiftstakets nivå. Tekniska justeringar syftar till att utgiftstaket ska utgöra en lika stram begränsning för de offentliga utgifterna efter justeringen som före de förändringar som föranleder justeringen. För att föranleda en teknisk justering av utgiftstaket ska den förändring som ger upphov till justeringen inte ha samma nettoeffekt på den konsoliderade offentliga sektorns utgifter eller det offentliga finansiella sparandet, som på de takbegränsade utgifterna. Sedan utgiftstaket infördes 1997 har beslutade utgiftstak justerats tekniskt vid flera tillfällen.

De tekniska justeringar som gjorts av utgiftstaket för 2010, sedan det fastställdes, redovisas i tabell 2.5. Tekniska justeringar görs i budgetpropositionen och det är praxis att de årsvisa justeringarna avrundas till hela miljarder kronor. Sammantaget har utgiftstakets nivå 2010 höjts med 6 miljarder kronor till följd av tekniska justeringar.

Skr. 2010/11:101

Tabell 2.5 Tekniska justeringar av utgiftstaket för staten 2010

Miljarder kronor

 

2010

Ursprungligt fastställt utgiftstak (BP 2008)

1 018

Tekniska justeringar i BP 2009

 

 

 

Reglering kommunalekonomisk utjämning p.g.a. höjt

 

grundavdrag till pensionärer

1,95

 

 

Nivåhöjning statligt utjämningsbidrag till kommuner för

 

LSS kostnader

0,25

 

 

Reglering kommunalekonomisk utjämning p.g.a. höjd

 

gräns för reseavdrag

-0,29

 

 

Ny nivå i BP 2009

1 020

 

 

Tekniska justeringar i BP 2010

 

 

 

Reglering kommunalekonomisk utjämning pga. höjt

 

särskilt grundavdrag till pensionärer

3,50

 

 

Reglering kommunalekonomisk utjämning pga. breddad

 

bas kommunal fastighetsavgift

-0,13

 

 

Reglering kommunalekonomisk utjämning pga. höjt

 

utjämningsbelopp Sverige-Danmark

0,28

 

 

Nivåhöjning statligt utjämningsbidrag till kommuner för

 

LSS kostnader

0,53

 

 

Bruttobudgetering av stöd till idrotten

0,76

 

 

Sänkning av takbegränsade utgifter till följd av

 

kostnadsmässig budgetering

-1,23

 

 

Ny nivå i BP 2010

1 024

Tekniska justeringar i BP 2011

 

 

 

Nivåhöjning statligt utjämningsbidrag till kommuner för

 

LSS kostnader

0,13

 

 

Slutligt utgiftstak

1 024

 

 

1 Regeringen lämnade en bedömning av utgiftstaket för 2010 i 2007 års ekonomiska vårproposition. Den nivå på utgiftstaket som regeringen senare föreslog i budgetpropositionen för 2008 var densamma som bedömningen i 2007 års ekonomiska vårproposition, med undantag för tekniska justeringar.

Enligt utfallet för statens budget uppgick de utgifter som omfattas av utgiftstaket, de

takbegränsade

utgifterna,

2010

till

985,9 miljarder kronor.

Därmed

underskred

utgifterna utgiftstaket

med en

marginal

38,1 miljarder kronor (tabell 2.6).

De takbegränsade utgifterna blev 20,8 miljar- der kronor lägre än den av riksdagen antagna budgeten för 2010. Detta förklaras främst av lägre utgifter inom följande utgiftsområden:

Utgiftsområde

Mdkr

14

Arbetsmarknad

-19,8

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

-2,7

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

-1,8

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

-1,6

29

Skr. 2010/11:101

Inom några områden blev utgifterna högre än den av riksdagen antagna budgeten för 2010:

Utgiftsområde

Mdkr

24

Näringsliv

3,0

6

Migration

1,3

9

Avgiften till Europeiska unionen

0,7

I kapitel 5, Utfallet för statens budget, redovisas skillnader mellan utfall och budgeterade belopp för utgiftsområden och vissa anslag.

Tabell 2.6 Takbegränsade utgifter

Miljarder kronor

 

SB

Utfall

Utfall-

Utfall

 

20101

2010

SB 2010

2009

Utgifter exkl.

 

 

 

 

statsskuldsräntor

783,2

763,0

-20,2

744,8

Ålderspensionssystemet

 

 

 

 

vid sidan av budgeten

223,5

222,9

-0,6

219,8

Takbegränsade utgifter

1 006,7

985,9

-20,8

964,6

 

 

 

 

 

Budgeteringsmarginal

17,3

38,1

20,8

24,4

 

 

 

 

 

Utgiftstak för staten

1 024

 

 

989

1 Den av riksdagen i december 2009 fastställda budgeten för 2010, dvs. exkl. riksdagens beslut med anledning av tilläggsbudgetar 2010.

Utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgick till 222,9 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än den beräkning som redovisades i budgeten för 2010.

2.3Budgeteringsmarginalens användning

Riksdagen fastställde utgiftstaket för 2010 på den nivå som regeringen föreslog i budgetpropo- sitionen för 2008. Budgeteringsmarginalen upp-

gick

då till 33,9 miljarder kronor. I utfallet

för

2010

uppgick budgeteringsmarginalen

till

38,1 miljarder kronor.

Det

betyder

att

budgeteringsmarginalen har blivit 4,2 miljarder kronor större sedan utgiftstaket för 2010 fastställdes. I tabell 2.7 redovisas hur använd- ningen av budgeteringsmarginalen fördelar sig på effekter av nya förslag, reviderad pris- och löne- omräkning, reviderade makroekonomiska förut- sättningar, volymförändringar och övriga fakto- rer.

Tabell 2.7 Förändring av budgeteringsmarginalen från fast- ställandet av utgiftstaket för 2010 till utfallet för 2010

Miljarder kronor

 

2010

Budgeteringsmarginal i budgetproposi-

 

tionen för 2008

33,9

 

 

Reformer

-38,5

Reviderad pris- och löneomräkning

-0,4

Övriga makroekonomiska förändringar

2,8

Volymförändringar

24,2

Övrigt1

16,0

Total förändring av budgeteringsmargi-

 

nalen

4,2

 

 

Budgeteringsmarginal i utfallet för

 

2010

38,1

Anm: Negativt förändringstal innebär ianspråktagande av budgeteringsmargina- len, alltså högre utgifter.

1 Inklusive minskning av anslagsbehållningar

Sammantaget har 38,5 miljarder kronor av bud- geteringsmarginalen använts för reformer som regeringen genomfört sedan utgiftstaket fastställdes. Majoriteten av dessa reformer syftade till att mildra effekterna av finanskrisen. Redan i budgetpropositionen för 2009 presenterade regeringen åtgärder som omfattade satsningar på infrastruktur, forskning och utbildning samt åtgärder för miljö och klimat. Med anledning av den försämrade konjunkturen under senhösten 2008 presenterade regeringen ytterligare åtgärder i propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183) samt i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget. Åtgärderna bestod främst av ett tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting samt arbetsmarknadspolitiska insatser. I 2009 års proposition om hösttilläggsbudget föreslog regeringen bl.a. ytterligare konjunkturstöd till kommuner och landsting som betalades ut i december 2009.2 I budgetpropositionen för 2010 föreslog regeringen åtgärder i syfte att bromsa en neddragning av offentligt finansierade jobb, så som ökade resurser till kommuner och landsting samt satsningar på infrastrukturen, hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, rättsväsendet och utbildningsområdet.

Makroekonomiska förändringar har medfört att budgeteringsmarginalen blivit 2,8 miljarder

2 Det tillfälliga konjunkturstödet belastar statens budget 2009. I nationalräkenskaperna samt i resultat- och balansräkningarna i denna skrivelse periodiseras stödet till 2010 eftersom det avsågs att användas då.

30

kronor större. I 2009 års ekonomiska vårproposition reviderades utgifterna upp kraftigt till följd av högre arbetslöshet. Från och med budgetpropositionen för 2010 har utgifterna emellertid reviderats ner när det gradvis blivit klart att de makroekonomiska effekterna av finanskrisen skulle bli begränsade.

Utgiftsförändringar till följd av ändrade voly- mer har medfört att budgeteringsmarginalen bli- vit 24,2 miljarder kronor större. Det är främst inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp som volymerna successivt har blivit lägre sedan bedömningen i budgetpropositionen för 2008 då utgiftstaket för 2010 föreslogs. Antalet sjukpenningdagar upp- gick till 31,7 miljoner 2010, vilket är 36 procent lägre än bedömningen i budgetpropositionen för 2008. Antalet personer med sjukersättning uppgick 2010 till ca 442 000, vilket är ca 13 procent lägre än bedömningen i budgetpropositionen för 2008.

Utgiftsförändringar till följd av övriga fakto- rer kan föranledas av nya prognosmetoder, ju- steringar till följd av ny information, korriger- ingar av tidigare gjorda fel samt regeländringar utom regeringens direkta kontroll, t.ex. änd- ringar i EU:s regelverk. Sammantaget har bud- geteringsmarginalen blivit 16,0 miljarder kronor större till följd av övriga faktorer.3

Skr. 2010/11:101

En stor del av förändringen till följd av övriga faktorer härrör från budgetpropositionen för 2010 (prop. 2010/09:1).4 Bland annat bedömdes utgifterna för ålderspensionssystemet bli 3,2 miljarder kronor lägre i budgetpropositionen för 2010, då de beräknades med balansering samt treårs glidande medelvärde av AP-fondernas värdetillgångar, än i 2009 års ekonomiska vårproposition där utgiftsprognosen baserades på ett beräkningstekniskt antagande om ett balanstal på 1,0000. Vidare bedömdes utgifterna under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen bli 3,6 miljarder kronor lägre i budgetpropositionen för 2010 än i 2009 års ekonomiska vårproposition till följd av övriga faktorer. Det berodde dels på att tullavgiften bedömdes bli lägre till följd av lägre tullintäkter från tredje land, dels på att Sveriges andel av EU:s samlade BNI minskade kraftigt, främst på grund av kronförsvagningen.

Utöver detta har utfallet 2010 på vissa områden till följd av övriga faktorer blivit lägre än i den ursprungliga beräkningen av statens budget för 2010. Till exempel har utgifterna blivit lägre p.g.a. att satsningar inom bl.a. yrkeshögskolan och yrkesutbildning inte genomförts som planerat, att färre lärare och förskolepersonal deltog i fortbildning än beräknat samt att det uppstått förseningar i väginvesteringsprojekt.

3 Inklusive minskning av anslagsbehållningar.

4 I tabell 8.8 i budgetpropositionen för 2010 beskrivs förändringen jämfört med 2009 års ekonomiska vårproposition utifrån samma kategorier som i tabell 2.7 i detta avsnitt.

31

3

Utveckling av statens ekonomi

Skr. 2010/11:101

3 Utveckling av statens ekonomi

I detta kapitel redovisas inledningsvis en femårsöversikt över utvecklingen av statens budget. Därefter redovisas utvecklingen av vissa nyckeluppgifter hämtade ur statens resultat- och balansräkning. Vidare lämnas en redovisning av oförbrukade bidrag.

3.1Utvecklingen av statens budget

3.1.1Statens budgetsaldo

Statens budgetsaldo överensstämmer sedan 1997 med statens lånebehov (med omvänt tecken). Ett budgetöverskott innebär följaktli- gen ett lika stort negativt lånebehov, vilket medför att staten har möjlighet att amortera på statsskulden.

Tabell 3.1 Utfall för statens budget 2006–2010

Miljarder kronor

 

2006

2007

2008

2009

2010

Inkomster

810,3

863,7

901,3

709,5

779,5

Statens skattein-

806,3

815,5

808,7

705,8

779,5

komster

 

 

 

 

 

Övriga inkomster

4,0

48,2

92,5

3,8

0,0

 

 

 

 

 

 

Utgifter m.m.

791,9

760,5

766,1

885,7

780,6

 

 

 

 

 

 

UO 1–25 och 27

716,1

721,9

742,1

744,8

763,0

Statsskuldsräntor

 

 

 

 

 

m.m. UO 26

49,5

47,3

48,2

36,5

23,4

Kassamässig korri-

 

 

 

 

 

gering

-1,1

-4,3

-27,9

-0,3

3,4

Riksgäldskontorets

 

 

 

 

 

nettoutlåning

27,5

-4,3

3,7

104,7

-9,2

Budgetsaldo

18,4

103,2

135,2

-176,1

-1,1

Statens inkomster och utgifter är mycket konjunkturkänsliga. I konjunkturuppgångar bidrar de automatiska stabilisatorerna till ökade skatteinkomster till följd av bl.a. hög hushållskonsumtion. Samtidigt minskar de arbetsmarknadsrelaterade utgifterna. I konjunkturnedgångar bidrar de automatiska stabilisatorerna till att statens finanser försämras.

Åren 2006–2008 stärktes budgetsaldot snabbt från 18 miljarder kronor 2006 till ett rekordhögt överskott på 135 miljarder kronor 2008. Det goda ekonomiska läget förklarar en stor del av budgetöverskottet 2008. En betydande del av överskottet förklaras även av försäljningar av statliga aktieinnehav, främst från Vin & Sprit AB och Vasakronan AB. På samma sätt förklarar den kraftiga och snabba konjunkturnedgången en stor del av budgetunderskottet 2009. På bara ett år försämrades budgetsaldot med 311 miljarder kronor till ett underskott på 176 miljarder kronor. Drygt hälften av underskottet 2009 förklaras av att Riksgäldskontoret lånade upp 95 miljarder kronor för Riksbankens räkning för att förstärka valutareserven.

Statens finanser har hämtat sig snabbt från den finansiella och ekonomiska kris som inleddes under hösten 2008. Statens budget visade i stort sett balans 2010 då underskottet uppgick till 1 miljard kronor. Konjunktur- återhämtningen innebar bl.a. högre skatt på arbete och ökade inkomster från mervärdesskatt. Samtidigt minskade utgifterna med ca 100 miljarder kronor i förhållande till 2009. I stort sett hela minskningen berodde dock på den tillfälliga utgiftsökningen 2009 till följd av upplåningen till Riksbanken. Att

35

Skr. 2010/11:101

utgifterna exklusive lånet till Riksbanken var i stort sett oförändrade i förhållande till 2009 förklaras huvudsakligen av de låga statsskulds- räntorna 2010. Räntenivåerna var mycket låga och statsskuldsräntorna de lägsta sedan 1980.

3.1.2Inkomster på statens budget

Mellan 2006 och 2008 ökade inkomsterna på statens budget med knappt 91 miljarder kronor. Den kraftiga konjunkturnedgången bidrog däremot till ett dramatiskt fall av inkomsterna med nästan 192 miljarder kronor 2009. År 2010 ökade inkomsterna med ca 70 miljarder kronor. Variationerna mellan åren är i första hand en återspegling av makroekonomiska förändringar, men de beror också på regeländringar, händelser av engångskaraktär samt periodiseringar.

I tabell 3.2 redovisas inkomsterna på statens budget för 2006–2010 enligt den struktur som gällde för den beslutade budgeten avseende 2010. I tabell 3.2 visas även skillnaden mellan statens skatteintäkter och statens skatteinkomster. Skillnaden beror på att statens skatteintäkter redovisas periodiserat, dvs. under det år den skattepliktiga händelsen ägde rum. Skatteintäkterna har en direkt koppling till det aktuella årets skatteregler och makroekonomiska förutsättningar, medan statens skatteinkomster redovisas kassamässigt och i stället avser de skatter som debiteras eller betalas ett visst inkomstår.

Statens övriga inkomster, dvs. inkomster på statens budget exklusive statens skatte- inkomster, varierar kraftigt under perioden. I huvudsak förklaras variationen av tre inkomsttyper; 2000, 3000 och 7000. Under inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet redovisas aktieutdelningar från statens aktier. Förutom bolagens ordinarie utdelningar påverkas inkomsterna av extrautdelningar av engångskaraktär, främst beroende på försäljningar av aktieinnehav i andra bolag.

Under inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom redovisades 18 miljarder kronor 2007 från försäljning av aktier i Telia Sonera AB. Under 2008 sålde staten sitt innehav i OMX AB, V&S Vin & Sprit AB samt Civitas Holding AB, där Vasakronan AB ingick, för 76,5 miljarder kronor.

Inkomsttypen 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet består av två delar: tillkommande skatter och avräkningar. Under tillkommande skatter redovisas bl.a. skatter som tillfaller EU såsom den momsbaserade EU- avgiften och tullmedel. Sverige har från och med 2007 rabatt på avgiften och betalar endast en tredjedel av ordinarie avgift, vilket innebär att avgiften blir ca 3 miljarder kronor lägre än annars. Beslutet ratificerades 2009 och då gjordes en retoraktiv återbetalning för 2007 och 2008, vilket medförde att avgiften blev ca 9 miljarder kronor lägre 2009.

Tabell 3.2 Inkomster på statens budget 2006–2010

Miljarder kronor

Inkomstår

2006

2007

2008

2009

2010

 

Statens skatteintäkter

799,7

825,2

787,0

736,5

777,0

 

Periodiseringar

6,6

-9,7

21,8

-30,7

2,5

1000

Statens skatteinkomster

806,3

815,5

808,7

705,8

779,5

2000

Inkomster av statens verksamhet

43,4

66,5

53,0

48,1

41,8

3000

Inkomster av försåld egendom

0,1

18,0

76,5

0,1

0,2

4000

Återbetalning av lån

2,1

2,0

1,9

1,7

1,7

5000

Kalkylmässiga inkomster

7,8

8,2

8,7

8,9

8,9

6000

Bidrag från EU

12,4

13,0

11,0

11,7

13,0

7000

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

-48,2

-51,9

-56,2

-66,8

-65,5

8000

Utgifter som ges som krediteringar på skattekontot

-13,7

-7,7

-2,4

0,0

0,0

Statens övriga inkomster (2000–8000)

4,0

48,2

92,6

3,8

0,0

Inkomster på statens budget

810,3

863,7

901,3

709,5

779,5

36

Inom inkomsttypen 8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonto redovisas stöd som ges som krediteringar på skattekonto och som enligt nationalräkenskaperna är att likställa med utgifter. Krediteringen för jämställdhetsbonus redovisas under denna inkomsttyp. Jämställdhetsbonusen för 2010 uppgick till 27 miljoner kronor. Det stora flertalet skatte- kontokrediteringar som har funnits tidigare under denna inkomsttyp har upphört eller flyttats till utgiftssidan på statens budget.

Den offentliga sektorns skatteintäkter

I tabell 3.3 redovisas den offentliga sektorns skatteintäkter mellan 2006 och 2010. Den offentliga sektorns skatteintäkter beräknas uppgå till 1 500 miljarder kronor 2010, vilket är 87 miljarder kronor högre än 2006. Det motsva- rar en genomsnittlig utvecklingstakt på 1,5 procent per år. Under 2006–2010 har regeländringarna på skatteområdet bidragit till att sänka skatteintäkterna med ca 108 miljarder kronor. Justerat för detta har skatteintäkterna ökat med i genomsnitt 3,2 procent per år.

Förändringar under skatt på arbete

Utvecklingen av intäkterna från skatt på arbete påverkas i huvudsak av skattebasens storlek, skatteregler för de direkta och indirekta skat- terna samt de skattereduktioner som dras från den slutliga skatten. Lönesumman utgör ca 70 procent av skattebasens storlek, vilket innebär att förändringen av antalet arbetade timmar och timlön har störst betydelse för utvecklingen av skatt på arbete. Den relativt snabba konjunktur- återhämtningen mellan 2009 och 2010 medför att lönesumman bedöms öka med 3,0 procent. Det kan jämföras med en utvecklingstakt på 0,3 procent som låg till grund för prognosen till statens budget för 2010.

Sedan 2007 har regeringen genomfört ett flertal förändringar som påverkar intäkterna från skatt på arbete. Till de mest betydelsefulla hör införandet av jobbskatteavdraget, skattere- duktionen för hushållstjänster och sänkta ar- betsgivar- och egenavgifter. År 2009 höjdes dessutom skiktgränsen för statlig inkomstskatt och en höjning av det särskilda grundavdraget för pensionärer.

Arbetsgivar- och egenavgifter för äldre och ungdomar har under de senaste åren sänkts i

Skr. 2010/11:101

flera steg. År 2008 slopades den särskilda löne- skatten för personer över 65 år. Arbetsgivar- och egenavgifterna har, med undantag för ålderspen- sionsavgiften, halverats för personer i intervallet 18–24 år. År 2009 utökades nedsättningen av arbetsgivar- och egenavgifterna för unga och omfattar alla personer som vid årets början inte har fyllt 26 år. Det sammanlagda uttaget av ar- betsgivar- och egenavgifter generellt sänktes med 1 procentenhet fr.o.m. 2009.

År 2010 förstärktes jobbskatteavdraget med ett fjärde steg, vilket bedömdes minska intäk- terna från skatt på arbete med 10 miljarder kro- nor. Grundavdraget för pensionärer höjdes yt- terligare, vilket förväntas minska intäkterna från skatt på arbete med ytterligare 3,5 miljarder kro- nor. För kommunernas del kompenserades höj- ningen genom en motsvarande höjning av stats- bidragen. År 2010 genomfördes även ytterligare minskning av egenavgifterna för enskilda när- ingsidkare, vilket förväntas resultera i skatte- minskning motsvarande 1,6 miljarder kronor.

Sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgifterna sänktes 2010 till 5,95 procent av avgiftsunderla- get. Arbetsmarknadsavgiften i arbetsgivaravgif- terna höjdes samtidigt till 4,65 procent av avgiftsunderlaget. Eftersom justeringen av de båda avgifterna skulle ske inom ramen för ett i princip oförändrat avgiftsuttag sänktes den all- männa löneavgiften till 6,03 procent.

Den 1 juli 2007 infördes skattereduktion för hushållstjänster, s.k. RUT-avdrag (prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15, rskr. 2006/07:181). Skattereduktionen utvidgades i slutet av 2008 till att även omfatta reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder, ROT-avdrag (prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246). Den ekonomiska återhämtningen har lett till att intresset för hushållstjänster har ökat successivt. År 2010 beräknas skattereduktionen för husarbete (ROT- och RUT-avdrag) uppgå till drygt 14 miljarder kronor, vilket är 10 miljarder kronor högre än beräknat i statens budget för 2010.

Förändringar under skatt på kapital

Utvecklingen av intäkterna från hushållens skatt på kapital beror främst på utvecklingen av skatt på de taxerade kapitalvinsterna. År 2007 var de taxerade kapitalvinsterna som högst och uppgick till 172 miljarder kronor. Den kraftiga ned- gången på börsen 2008, i kombination med den

37

Skr. 2010/11:101

finansiella oron under året, medförde att kapital- vinsterna föll till 102 miljarder kronor 2008. Kapitalvinsterna föll ytterligare under 2009, men förväntas öka något 2010. År 2010 beräknas intäkterna från skatt på kapital, hushåll uppgå till knappt 30 miljarder kronor.

Som en följd av konjunkturnedgången och den finansiell oron föll intäkterna från skatt på företagsvinster kraftigt 2008. Intäkterna uppgick till 83 miljarder kronor, vilket är ca 22 miljarder kronor lägre än året innan. Men redan 2009 ökade intäkterna igen och uppgick till ca 87 miljarder kronor. Vinsterna i verkstadssek- torn föll även 2009, men flera andra branscher återhämtade sig redan under 2009 och ökade sina vinster. Under 2010 beräknas företagens intäkter öka ytterligare vilket leder till högre vinster. In- täkterna från skatt på företagsvinster beräknas uppgå till 102 miljarder kronor.

Förändringen av intäkterna från fastighetsskatten förklaras huvudsakligen av de regeländringar som gjorts mellan 2006–2008. År 2006 infördes en begränsning av skatteuttaget på markvärdet, vilket medförde att intäkterna från fastighetsskatten minskade trots den allmänna fastighetstaxeringen och ett högre skatteuttag på vattenkraft. År 2008 avskaffades den statliga fastighetsskatten på bostäder och ersattes med en kommunal fastighetsavgift. Övergången medförde att intäkterna från fastighetsskatten och fastighetsavgiften blev lägre 2008 än 2007. År 2009 ökade intäkterna till följd av fastighetstaxeringen och 2010 beräknas intäkterna uppgå till drygt 25 miljarder kronor.

Förändringar under skatt på konsumtion och in- satsvaror

Den största delen av intäkterna från skatt på konsumtion och insatsvaror kommer från mer- värdesskatt. Intäkternas utveckling påverkas framförallt av utvecklingen av hushållens kon- sumtion.

Åren 2006 och 2007 ökade de underliggande skatteintäkterna från mervärdesskatt i en snab- bare takt än hushållens konsumtionsutgifter. En förklaring till detta var en relativt snabb ökning av hushållens konsumtion av bilar och andra säl- lanköpsvaror. Dessa varor beläggs med den högsta skattesatsen. En annan förklaring till den snabba ökningen i mervärdesskatteintäkterna under perioden var att investeringarna ökade re- lativt mycket.

Från och med den 1 januari 2008 började nya regler att gälla för redovisning av mervärdesskatt vid omsättning av bygg- och anläggningstjänster. De nya reglerna innebär att skatten debiteras lö- pande i stället för vid tidpunkten för färdigstäl- landet. Övergången till de nya reglerna innebar att det under 2008 gjordes debiteringar både en- ligt det gamla och nya systemet. Den bedömdes medföra en engångseffekt på 8 miljarder kronor i högre intäkter 2008 och 2 miljarder kronor 2009.

Konsumtionen av bilar dämpades kraftigt un- der andra halvåret 2008, till följd av den globala konjunkturnedgången. Som en följd av detta dämpades även utvecklingen av intäkterna från mervärdesskatten. En svag konsumtionsutveck- ling under 2009 i kombination med minskade investeringar och låg försäljning av bilar med- förde att mervärdesskatteintäkterna i princip var oförändrade mellan 2008 och 2009.

År 2010 tog hushållens konsumtion åter fart. Bland annat ökade konsumtionen av bilar starkt. Samtidigt ökade investeringarna, särskilt byggin- vesteringarna, igen. Sammantaget har detta medfört att intäkterna från mervärdesskatten be- räknas uppgå till 324 miljarder kronor, vilket är 23 miljarder kronor högre än 2009.

Punktskatterna skiljer sig från mervärdesskatten i det avseende att de oftast är baserade på konsumerad kvantitet i stället för på marknadspris. Dessutom justeras skattesatserna för skatt på tobak samt energi- och koldioxidskatten med konsumentprisindex.

Intäkterna från punktskatterna uppgick 2006 till drygt 110 miljarder kronor och har sedan dess ökat successivt till 125 miljarder kronor 2010. Åren 2007 och 2008 ökade punktskatterna relativt mycket, med 3,7 procent respektive år.

Den svaga utvecklingen i ekonomin påverkade intäkterna från punktskatterna, men i mindre grad än många andra skatter. År 2009 ökade intäkterna från punktskatterna med 2,4 procent. Utvecklingen av intäkter från punktskatter förklaras även i hög grad av skattesatsjusteringar. Exempelvis beror den positiva utvecklingen av intäkterna från skatt på tobak till stor del på regeländringar och då i huvudsak de skattesatshöjningar som infördes den 1 januari 2007. År 2008 höjdes koldioxidskatten, vilket ledde till högre skatteintäkter. Införandet och återinförandet av trängselskatt i Stockholms innerstad samt införandet av skatt på trafikförsäkringspremier har ökat intäkterna från

38

skatt på vägtrafik med knappt 4 miljarder kronor 2006–2010.

Intäkterna från energi- och koldioxidskatten utgör ca 55 procent av intäkterna från punktskatter. År 2006 uppgick intäkterna från

energi-

och

koldioxidskatten

till drygt

38 respektive knappt

25 miljarder

kronor och

uppgick

2010

till

41 respektive

27 miljarder

kronor.

 

 

 

 

Energi- och koldioxidskatterna påverkas i relativt hög grad av konjunkturen. År 2009 ökade energi- och koldioxidskatten med 3,3 procent respektive 1,3 procent. Till följd av

Skr. 2010/11:101

den starka konjunkturåterhämtningen och det ovanligt kalla vädret ökade skatteintäkterna 2010 relativt mycket och intäkterna från energiskatten ökade med 2,7 procent, medan intäkterna från koldioxidskatten ökade med så mycket som 4,8 procent.

Intäkterna från skatt på alkohol och tobak uppgick 2006 till 8,6 respektive 10,7 miljarder kronor och har fram till och med 2009 ökat stadigt till 10,6 respektive 12,1 miljarder kronor.

År 2010 blev intäkterna från skatt på såväl alkohol som tobak marginellt lägre än 2009.

39

Skr. 2010/11:101

Tabell 3.3 Den offentliga sektorns skatteintäkter 2006–2010

Miljarder kronor

Inkomstår

2006

2007

2008

2009

2010

Skatt på arbete

857,2

873,6

909,0

867,1

874,9

Direkta skatter

490,1

483,0

497,5

475,7

475,5

Kommunal skatt

454,1

479,1

503,4

511,1

525,6

Statlig skatt

41,0

44,8

48,0

40,1

41,7

Allmän pensionsavgift

77,3

81,1

85,2

86,8

89,4

Skattereduktioner m.m.

-82,4

-122,0

-139,2

-162,5

-181,3

Artistskatt

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Indirekta skatter

367,0

390,6

411,5

391,4

399,3

Arbetsgivaravgifter

357,0

382,1

404,1

392,4

403,7

Egenavgifter

10,9

11,8

12,1

11,5

12,4

Särskild löneskatt

28,9

30,2

32,6

32,5

33,5

Nedsättningar

-8,8

-10,5

-13,3

-20,5

-24,9

Tjänstegruppliv

1,2

0,9

1,2

0,9

1,1

Avgifter till premiepensionssystemet

-22,3

-23,9

-25,1

-25,4

-26,4

Skatt på kapital

192,2

208,7

163,5

160,2

180,9

Skatt på kapital, hushåll

37,4

49,7

26,3

24,9

29,8

Skatt på företagsvinster

99,2

104,6

83,0

86,5

102,2

Avkastningsskatt

11,1

12,8

15,2

12,3

11,5

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

25,0

25,9

24,0

25,3

25,3

Stämpelskatt

9,5

9,4

9,4

8,1

9,0

Förmögenhetsskatt

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Kupongskatt m.m.

3,7

6,3

5,5

3,1

3,1

Arvs- och gåvoskatt

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Skatt på konsumtion och insatsvaror

375,3

399,0

418,7

422,9

449,4

Mervärdesskatt

265,2

284,8

300,3

301,5

324,4

Tobaksskatt

8,6

9,7

9,9

10,6

10,6

Skatt på etylalkohol

4,2

4,2

4,2

4,4

4,3

Skatt på vin m.m.

3,8

4,0

4,1

4,4

4,6

Skatt på öl

2,7

2,8

3,1

3,3

3,2

Energiskatt

38,2

38,2

38,8

40,1

41,2

Koldioxidskatt

24,7

25,1

25,7

26,1

27,3

Övriga skatter på energi och miljö

4,7

4,7

5,1

4,1

4,7

Skatt på vägtrafik

11,8

13,1

16,0

16,4

16,4

Skatt på import

5,2

5,9

5,9

5,2

5,7

Övriga skatter

6,3

6,5

5,6

6,7

7,1

Restförda och övriga skatter

-1,8

-0,8

-3,3

-3,3

2,2

Restförda skatter

-5,4

-7,6

-8,2

-7,8

-5,7

Övriga skatter

3,5

6,8

4,9

4,5

7,9

Totala skatteintäkter

1 422,8

1 480,5

1 487,9

1 446,9

1 507,4

Avgår: EU-skatter

-9,4

-7,3

-7,3

-6,8

-7,1

Offentliga sektorns skatteintäkter

1 413,5

1 473,2

1 480,6

1 440,1

1 500,3

Avgår: Kommunal inkomstskatt

-454,1

-479,1

-515,5

-524,8

-539,5

Avgår: Avgifter till ålderspensionssystemet

-159,6

-168,9

-178,1

-178,8

-183,8

Statens skatteintäkter

799,7

825,2

787,0

736,5

777,0

40

Uppskjuten beskattning

Skattelagstiftningen ger skattebetalarna möjligheter att i vissa fall skjuta upp beskattningen av olika typer av inkomster. Fysiska personer har t.ex. möjligheter att skjuta upp beskattningen av en kapitalvinst som uppkommer vid avyttring av en privatbostad. De stora beloppen för uppskjuten beskattning för fysiska personer avser emellertid pensionerna, eftersom de beskattas när pensionen faller ut och inte när pensionsrätterna tjänas in. Det gäller både det egna privata pensionssparandet, men framför allt avtalspensionerna.

Även företag har möjligheter att skjuta upp beskattningen av inkomster. De kan t.ex. sätta av delar av sin vinst i periodiseringsfonder. Dessutom kan företag göra skattemässiga avskrivningar som är större än den beräknade ekonomiska värdeminskningen (s.k. över- avskrivningar).

Enligt de skattepolitiska riktlinjer som antogs av riksdagen våren 2008 (prop. 2007/08:100 av- snitt 5.3, bet. 2007/08:FiU20, rskr. 2007/08:259) bör detta slag av uppskjuten beskattning undvikas.

De fordringar som är kopplade till olika for- mer av uppskjuten beskattning borde egentligen påverka redovisningen av den offentliga sektorns nettoförmögenhet. Anledningen till att detta inte görs är att det inte finns någon samlad redovisning av den uppskjutna beskattningen. Det gäller framför allt avtalspensionerna. För att ändå få en uppfattning om avtalspensionernas betydelse redovisas i tabell 3.4 det belopp som arbetsgivarna tryggat i försäkringsbolag. Till detta belopp ska läggas kreditförsäkrade pensioner, dvs. sådana som företagen avsatt i balansräkning, pensionsstiftelser och pensions- kassor samt förmånsbaserade pensioner i staten.

Ett ytterligare skäl att inte redovisa skattefordringar är att det är mycket svårt att beräkna den fordran som den offentliga sektorn har. Även om det för ett visst år t.ex. finns uppgift om företagens avsatta medel till periodiseringsfonder vet man inte i vilken utsträckning dessa återföringar kommer att påverka skatteintäkterna. Om återföringen sker under år som företagen har förluster bidrar inte återföringen till ytterligare skatteintäkter. Man måste dessutom nuvärdesberäkna skattefordran vilket gör skattningen än mer osäker.

Skr. 2010/11:101

För att ändå ge en grov uppskattning av storleken på de skattekrav som den offentliga sektorn har redovisas i tabell 3.4 exempel på uppskjutna skattepliktiga belopp

Tabell 3.4 Exempel på uppskjuten beskattning (skattepliktiga belopp) avseende 2009 och tidigare år

Miljarder kronor

Uppskjuten beskattning för

 

avtalspensioner1

1 295

Uppskjuten beskattning för

 

individuellt pensionssparande1

336

Uppskjuten beskattning vid

 

försäljning av privatbostad2

242

Periodiseringsfonder3

204

Källor: 1Försäkringsförbundet, 2Skatteverket, 3egna beräkningar utifrån databasen FRIDA.

3.1.3Utgifter på statens budget

För att möjliggöra jämförelser av utgifterna på statens budget över tid redovisas i detta avsnitt utgifterna per utgiftsområde i miljarder kronor och som andel av de totala utgifterna under utgiftstaket (de takbegränsade utgifterna) 2006– 2010. Tidsserierna är angivna i 2010 års an- slagsstruktur. Genom att utgiftsområdena redo- visas i en och samma struktur 2006–2010 elimineras de skillnader som beror på att anslag före 2010 kan ha tillhört ett annat utgiftsområde.

Av tabell 3.5 framgår utgifternas utfall per ut- giftsområde 2006–2010. Skillnader i fördel- ningen mellan åren kan bero på utgiftsreformer och besparingar, förändrade makroekonomiska förutsättningar, förändrade volymer inom regel- styrda transfereringssystem, engångshändelser och tekniska förändringar.

Ett exempel på en teknisk justering är den förändring av avdragsrätten för den allmänna pensionsavgiften som genomfördes 2005. För- ändringen beräknades öka de kommunala skat- teintäkterna med 3,1 miljarder kronor 2006, vilket medförde att statsbidragen till kommunerna minskade med motsvarande belopp. Effekten på statens budget är därför saldoneutral på kort sikt. Förändringen innebar således att utgifterna på statens budget minskade av tekniska skäl med 3,1 miljarder kronor 2006 (och med 2,9 miljarder kronor 2005). Sådana förändringar ger upphov till brott i tidsserien. För att underlätta jämförelser över tiden redovisas därför även ett utfall som rensats för

41

Skr. 2010/11:101

större tekniska förändringar5. De är kursiverade i tabell 3.5.

Utgifternas fördelning mellan olika utgifts- områden kan ses som ett uttryck för politiska prioriteringar 2006–2010. Flera utgiftsområden uppvisar en betydande förändring under perioden såvitt avser utgiftsområdets andel av de takbegränsade utgifterna.

Under 2006–2010 varierade de makro- ekonomiska förutsättningarna. Till exempel har bruttonationalinkomsten (BNI) ökat under perioden, vilket har bidragit till att utgifterna inom bland annat utgiftsområde 7 Internatio- nellt bistånd har ökat mellan 2006–2010.

Utgifterna kan också förändras mellan åren till följd av förändrade volymer inom regelstyrda system. Några av de största volymförändring- arna 2006–2010 återfinns inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp. Exempelvis har ett minskat antal sjukpenningdagar inneburit minskade utgifter inom utgiftsområdet.

Ett exempel på en engångshändelse som på- verkar de takbegränsade utgifterna återfinns un- der utgiftsområde 22 Kommunikationer i och med att en extra amortering på infrastrukturlån gjordes under 2007 och 2008.

Nedan kommenteras några av de utgifts- områden som uppvisar de största förändringarna som andel av takbegränsade utgifter mellan 2006 och 2010.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Som andel av de takbegränsade utgifterna ökade utgifterna med 1 procentenhet under perioden. Ökningen förklaras främst av ökade utgifter för statlig assistansersättning, men även bidrag till läkemedelsförmåner, stimulansbidrag och tandvårdsförmåner m.m. bidrar till utgiftsök- ningen.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Justerat för tekniska förändringar minskade ut- giftsområdets andel av de takbegränsade utgif- terna med 3,9 procentenheter mellan 2006 och

2010. De minskade utgifterna beror främst på ett kontinuerligt minskat antal sjukpenningdagar.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Justerat för tekniska förändringar minskade ut- giftsområdets andel av de takbegränsade utgif- terna med 1 procentenhet under perioden 2006– 2010. Utgifterna under anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd m.m. minskade från knappt 44 miljarder kronor 2006 till ca 23 miljarder kronor 2008, vilket främst förklaras av en minskning av antalet arbetslösa, reformer som genomförts inom arbetslös- hetsförsäkringen och färre antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program. År 2010 är utgifterna ca 37,5 miljarder kronor, vilket beror på att antalet arbetslösa ökat. Arbetslösheten vände dock nedåt under loppet av 2010.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Som andel av de takbegränsade utgifterna ökade utgifterna med 0,5 procentenheter under perio- den 2006–2010. Ökningen mellan 2006 och 2010 är inte anmärkningsvärt stor men variationen mellan åren inom perioden är det. Variationerna beror i huvudsak på de extra amorteringarna på infrastrukturlån om 10 respektive 25 miljarder kronor som genomfördes 2007 och 2008.

5 Då en teknisk förändring skett har tidsserien justerats för åren före ändringens ikraftträdande. Justeringen har gjorts med en lika stor relativ andel av de takbegränsade utgifterna som den som gällde året då ändringen trädde ikraft. Vissa av de justerade beloppen är ungefärliga.

42

Skr. 2010/11:101

Tabell 3.5 Utgifter på statens budget 2006–2010

Anslagen har fördelats till de utgiftsområden de tillhörde i statens budget för 2010. Utfall som justerats för tekniska förändringar är i kursiv stil.

 

 

 

Andel i procent av de takbegränsade utgifterna

 

Miljarder kronor

 

 

 

Utgiftsområden

 

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

1

Rikets styrelse

1,2

1,2

1,2

1,3

1,2

10,6

10,6

11,0

12,2

11,7

 

 

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

11,8

11,2

11,4

12,0

12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Skatt, tull och exekution

1,0

1,1

1,0

1,0

1,0

9,0

9,7

9,4

9,4

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Rättsväsendet

3,2

3,4

3,5

3,5

3,6

28,5

30,6

32,7

33,6

35,5

 

 

5

Internationell samverkan

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1,4

1,6

1,8

1,8

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Försvar och samhällets krisberedskap

4,9

5,1

4,6

4,4

4,6

44,3

46,5

43,0

42,1

45,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Internationellt bistånd

2,9

2,8

2,9

3,1

2,7

25,9

25,4

27,5

29,6

26,7

 

 

8

Migration

0,5

0,6

0,7

0,7

0,7

4,5

5,3

6,1

6,5

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4,7

5,1

5,2

5,5

5,7

42,2

46,7

49,1

53,1

56,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ek. trygghet vid sjukdom och handikapp

14,0

13,1

12,3

11,4

10,1

125,7

119,5

115,9

110,0

99,9

 

 

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

5,0

4,8

4,5

4,4

4,2

45,0

43,7

42,6

42,3

41,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

7,1

7,1

7,0

7,1

7,1

63,7

64,9

66,4

68,1

70,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Integration och jämställdhet

0,4

0,5

0,5

0,6

0,5

3,4

4,3

5,0

5,3

5,2

 

 

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

7,8

6,0

5,1

6,3

7,0

69,5

54,9

47,8

60,6

68,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Justerat för teknisk förändring1

8,0

6,3

5,1

6,3

7,0

71,6

57,1

47,8

60,6

68,6

 

 

15

Studiestöd

2,3

2,2

2,1

2,2

2,3

20,6

19,7

19,5

21,4

22,6

 

 

16

Utbildning och universitetsforskning

5,1

4,6

4,7

5,1

5,4

46,1

41,8

44,1

48,9

53,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Justerat för teknisk förändring1

4,6

4,6

4,7

5,1

5,4

41,3

41,7

44,1

48,9

53,2

 

 

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

9,6

10,1

10,1

10,3

11,3

 

 

17

Justerat för teknisk förändring1

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

10,3

10,8

10,8

11,0

11,3

 

 

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

2,9

2,4

2,1

1,9

1,6

 

 

 

samt konsumentpolitik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Regional tillväxt

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

3,3

2,9

2,8

3,2

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Allmän miljö- och naturvård

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4,5

4,3

4,7

5,2

5,2

 

 

21

Energi

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

1,6

2,2

2,1

3,0

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Kommunikationer

3,5

4,9

6,5

4,2

4,0

31,0

44,3

61,5

40,6

39,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

2,3

1,7

1,7

1,7

1,8

21,0

15,5

16,5

16,4

17,4

 

 

24

Näringsliv

0,4

0,5

1,4

0,7

0,9

3,9

4,3

12,8

6,6

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Allmänna bidrag till kommuner

6,7

8,0

6,9

8,5

7,7

60,2

73,0

64,8

81,6

75,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Justerat för teknisk förändring1

7,2

7,2

7,5

8,9

7,7

64,8

65,5

70,3

85,7

75,7

 

 

26

Statsskuldsräntor m.m.2

 

 

 

 

 

 

49,5

47,3

48,2

36,5

23,4

 

 

27

Avgiften till Europeiska unionen

2,9

2,9

3,3

2,0

3,1

25,9

26,6

31,5

19,2

30,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa utgiftsområden

 

 

 

 

 

 

765,5

769,2

790,3

781,3

786,4

 

 

 

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens

20,0

20,7

21,3

22,8

22,6

179,1

188,2

201,4

219,8

222,9

 

 

 

budget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takbegränsade utgifter

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

895,2

910,1

943,4

964,6

985,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgeteringsmarginal

1,3

3,1

1,4

2,5

3,9

11,8

27,9

13,6

24,4

38,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftstak för staten

 

 

 

 

 

 

907,0

938,0

957,0

989,0

1024,0

 

 

1De tekniska justeringarna av utgiftstaket för staten redovisas i budgetpropositionen, se bl.a. prop. 2009/10:1, Budgetpropositionen för 2010 Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 4.6.

2Ingår inte i takbegränsade utgifter.

Källa: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

43

Skr. 2010/11:101

3.2Nyckeluppgifter i balans- och resultaträkningarna

I tabell 3.6 visas utvecklingen av ett antal nyckeluppgifter hämtade ur statens resultat- och balansräkningar.

Tabell 3.6 Nyckeluppgifter ur resultat- och

balansräkningarna 2006–2010

Miljarder kronor

 

2006

2007

2008

2009

2010

Statens netto-

 

 

 

 

 

förmögenhet

-635

-499

-410

-384

-358

 

 

 

 

 

 

Statsskulden

1 220

1 115

1 062

1 149

1 113

 

 

 

 

 

 

Transfere-

 

 

 

 

 

ringar exkl.

 

 

 

 

 

avsättningar

759

762

768

789

831

 

 

 

 

 

 

Kostnader för

 

 

 

 

 

statens egen

 

 

 

 

 

verksamhet

202

195

210

217

223

Skatteintäkter

964

990

968

903

965

 

 

 

 

 

 

Årets överskott

 

 

 

 

 

enl. resultat-

 

 

 

 

 

räkningen

104

127

92

27

53

Inga väsentliga förändringar av redovisnings- principer som påverkar denna tabell har skett under perioden.

Statens nettoförmögenhet

I diagram 3.1 redovisas utvecklingen av statens totala nettoförmögenhet och statsskulden under den senaste femårsperioden. Nettoförmögenheten är negativ, men har förbättrats med 277 miljarder kronor mellan 2006 och 2010. Resultaträkningens överskott, som ackumulerat uppgår till 403 miljarder kronor åren 2006–2010, är den huvudsakliga förklaringen till nettoförmögenhetens förbättring. Nettoförmögenheten har även påverkats av omvärderingar och förändrade värden av resultatandelar i dotter och intresseföretag vid sidan av resultaträkningen. Under motsvarande period har statsskulden minskat med 107 miljarder kronor.

Diagram 3.1 Statens nettoförmögenhet och statsskuld 2006–2010

Miljarder kronor

2006

2007

2008

2009

2010

0

 

 

 

 

-200

 

 

 

 

-400

 

 

 

 

-600

 

 

 

 

-800

 

 

 

 

-1000

 

 

 

 

-1200

 

 

 

 

-1400

 

 

 

 

Nettoförmögenhet

 

Statsskuld

 

Statsskulden

Lånebehovet och statsskuldens utveckling

Statens budgetsaldo visade ett underskott på 1,1 miljarder kronor 2010. Statens lånebehov är definitionsmässigt lika med saldot på statens budget fast med omvänt tecken.

Den konsoliderade statsskulden minskade med 36 miljarder kronor till 1 113 miljarder kronor 2010. Detta trots att budgeten i princip var i balans.

Att statskulden minskade beror på skuldkorrigeringar, vilka minskade statsskulden med 35 miljarder kronor. Den viktigaste korrigeringen var omvärderingar av valutaskulden, inte minst beroende på att kronan stärktes markant under 2010. Statsskulden minskade med 25 miljarder kronor beroende på omvärdering av valutaskulden. Även Riksgäldskontorets kortfristiga placeringar spelar roll. De var nära noll vid slutet av 2010, en minskning med 4 miljarder kronor sedan årets början.

Den statsskuld som redovisas i Årsredovisningen för staten (konsoliderad) skiljer sig från den som Riksgäldskontoret redovisar (okonsoliderad) på grund av elimineringar för myndigheters innehav av statsobligationer. Vissa myndigheter som bedriver en omfattande tillgångshantering av medel avsatta för ändamål vid sidan av statens budget har rätt att placera på den svenska statspappersmarknaden och de räknas bort vid beräkningen av den konsoliderade statsskulden. Därigenom påverkar även förändringar i

44

myndigheters innehav av statspapper statsskulden enligt årsredovisningen.

Tabell 3.7 Statliga myndigheters innehav av statspapper 2010

Miljarder kronor

 

RGK

 

RGK,

Övriga

Elimineras i

 

 

myndig-

balansräk-

 

(IG)

KAF

övrig

heter

ningen

Premieobliga-

 

 

 

 

 

tioner

 

 

0,4

 

0,4

 

 

 

 

 

 

Nominella

 

 

 

 

 

Stats-

 

 

 

 

 

obligationer

20,7

8,6

 

0,2

29,5

Reala

 

 

 

 

 

statsobliga-

 

 

 

 

 

tioner

 

8,2

 

 

8,2

 

 

 

 

 

 

Totalt

20,7

16,8

0,4

0,2

38,1

Elimineringen av statliga myndigheters innehav av statspapper uppgick till 38,1 miljarder kronor 2010. Nästan hela beloppet avser Kärnavfalls- fondens och Insättningsgarantifondens innehav. Övriga myndigheters innehav har varit mindre än 1 miljard kronor de senaste åren. Pensionsmyndighetens innehav av statspapper för premiepensionssystemet elimineras inte eftersom dessa tillgångar inte ingår i den konsoliderade årsredovisningen för staten. Sammantaget innebär detta att den okonsoliderade statsskulden som Riksgälds- kontoret redovisar är 38,1 miljarder kronor högre än vad som redovisas i balansräkningen i årsredovisning för staten.

Definition av statsskulden

Statsskulden redovisas till nominellt belopp inklusive upplupen inflationskompensation för realobligationer till och med bokslutsdagen. Att statsskulden redovisas till nominellt belopp betyder att nollkuponglån och statsskuldväxlar tas upp till det belopp som kommer att betalas ut på förfallodagen och inte till det belopp som betalats in.

Även derivatinstrument inkluderas, t.ex. de skuldbytesavtal (swappar) som Riksgälds- kontoret ingår för att påverka sammansättningen och löptiden i statsskulden. Instrumenten i utländska valutor är värderade till de valutakurser som gällde på bokslutsdagen. Nuvarande mått överensstämmer med hur skulden mäts i EU- sammanhang, bl.a. inom ramen för proceduren mot för stora underskott (EDP).

Skr. 2010/11:101

Statsskuldens sammansättning och löptid

Det lagfästa målet för statsskuldsförvaltningen är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden utan att ta för stora risker. Därutöver ska förvaltningen ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.

Det övergripande målet med statsskuldsförvaltningen konkretiseras genom de riktlinjer som regeringen årligen lägger fast efter förslag från Riksgäldskontoret. Riktlinjerna anger i huvuddrag hur skulden ska fördelas mellan skuldslag och löptiden i respektive skuldslag.

Följande riktlinjer gällde för statsskuldens förvaltning 2010 enligt regeringsbeslut den 12 november 2009.

Löptiden för de tre skuldslagen skulle styras mot:

-Valutaskulden: räntebindningstid 0,125 år

-Realskulden: räntebindningstid 9,4 år

-Nominell kronskuld:

instrument med löptid upp till 12 år: räntebindningstid 3,2 år

instrument med löptid över 12 år: max volym 60 mdkr

Statsskuldens sammansättning skulle styras mot:

-Valutaskulden: 15 procent

-Realskulden: 25 procent

-Nominell kronskuld: 60 procent

Andelen valutaskuld uppgick till 14 procent i genomsnitt under 2010.6 Den viktigaste orsaken till att andelen låg under riktvärdet var den kraftiga kronförstärkningen under året. Realskuldens andel var däremot större än riktvärdet, i genomsnitt 26 procent under 2010. Riksgäldskontoret har möjlighet att avvika från riktvärdena i riktlinjerna inom angivna ramar.

Riksgäldskontorets vidareutlåning i utländsk valuta, som uppgick till 86 miljarder kronor, ingår i den redovisade konsoliderade statsskulden men inte i valutaskulden som den mäts i riktlinjerna från regeringen. En anledning är att det vore orimligt kostsamt att snabbt

6 Enligt regeringens riktlinjer mäts valutaskulden bl.a. exklusive lånet till Riksbanken i utländsk valuta, vilket förklarar skillnaden mot tabell 3.8.

45

Skr. 2010/11:101

minska den övriga valutaskulden för att hantera extra valutalån som de till Riksbanken. Dessutom påverkar vidareutlåning i utländsk valuta inte statsskuldens kostnader och valutarisker, eftersom de räntor låntagarna betalar (minst) täcker statens lånekostnader och fordringarna är i samma valuta som skulderna. Vidareutlåningen till Riksbanken och till Island uppgick till 84 miljarder kronor respektive 2 miljarder kronor. Utlåningen till Riksbanken gjordes under 2009 för att förstärka valutareserven. Lånet till Island ska bidra till att landet tar sig ur sin kris.

Den nominella kronskuldens löptid varierar kring riktvärdet under året, bl.a. beroende på att statsskuldens storlek följer ett visst säsongsmönster. Under 2010 var löptiden i genomsnitt 3,2 år för lån med löptid under 12 år.

Den reala kronskuldens löptid minskade från 10,1 år i början av 2010 till 9,1 år vid årets slut. Emissionerna var små i förhållande till den utestående skulden och inget reallån löpte ut. Förkortningen av löptiden avspeglar därför främst att utestående lån kom ett år närmare förfall. Under hela året låg valutaskuldens räntebindningstid på riktvärdet 0,125 år (motsvarande ett halvt kvartal). Eftersom valutaskulden kan styras med hjälp av derivat, varierar löptiden inte nämnvärt över året.

Tabell 3.8 Statsskuldens utveckling och sammansättning 2006–2010

Miljarder kronor

 

2006

2007

2008

2009

2010

Nominella lån i

 

 

 

 

 

svenska kronor

754

683

651

631

632

 

 

 

 

 

 

Reala lån i

 

 

 

 

 

svenska kronor

200

199

186

190

211

 

 

 

 

 

 

Nominella lån i

 

 

 

 

 

utländsk valuta

266

233

225

328

270

 

 

 

 

 

 

Summa konsoli-

 

 

 

 

 

derad statsskuld

1 220

1 115

1 062

1 149

1 113

 

 

 

 

 

 

Den reala lånestocken uppgick till 211 miljarder kronor i slutet av 2010, vilket är en ökning med 21 miljarder kronor jämfört med 2009. Huvudsyftet med reala lån är att minska risken. Genom att komplettera statsskulden med ett ytterligare skuldslag är staten mindre utsatt för vad som händer med de nominella räntorna.

Genom att Riksgäldskontoret gett ut reallån i stället för nominell kronskuld med motsvarande löptider har också en besparing gjorts med uppskattningsvis 3 miljarder kronor under 2010.

Nyckeltalet för jämförelser av detta slag är skillnaden mellan den reala räntan vid emissionstidpunkten och räntan vid samma tidpunkt på en nominell obligation med motsvarande löptid. Sammanlagt sedan reallån infördes 1994 är besparingen 31 miljarder kronor, varav 26 miljarder kronor är ännu inte realiserad vinst. En stor del av det ackumulerade orealiserade resultatet kommer från låga inflationstal under tidigare år.

Upplåningen i utländsk valuta minskade markant under 2010. Riksgäldskontoret gav ut obligationer i utländsk valuta för motsvarande 31 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 130 miljarder kronor under 2009. Riksgälds- kontoret kan även skapa valutaskuld med hjälp av valutaswappar. Det innebär att Riksgälds- kontoret ingår avtal om att byta åtaganden i kronor mot åtaganden i utländsk valuta. Omkring hälften av valutaskulden är exempelvis finansierad i kronor som sedan omvandlats till åtaganden i valuta med valutaswappar.

Valutaskuldens bokförda värde minskade med 58 miljarder kronor under 2010, varav orealiserade valutakursvinster svarade för 26 miljarder kronor. Den viktigaste förklaringen var att kronans värde ökade markant under året. Det minskar värdet av valutaskulden uttryckt i kronor.

Orealiserade valutakursförändringar ingår i valutaskulden och kan variera kraftigt mellan åren. År 2010 uppgick de orealiserade valutavinsterna till 26 miljarder kronor. År 2009 ingick orealiserade valutavinster som minskade statsskuldens värde med 0,9 miljarder kronor. Dessa kan jämföras med 2008 då de orealiserade valutaförlusterna uppgick till 30 miljarder kronor.

Valutaskulden bidrar på samma sätt som realobligationer till att diversifiera statsskulden, eftersom den minskar exponeringen mot svenska räntor. Genom att sprida skulden över flera valutor kan Riksgäldskontoret dessutom ha en kortare löptid vilket ger lägre förväntade lånekostnader.

I nominella lån i svenska kronor ingår privatmarknadslån. Privatmarknadslån består dels av premieobligationer, dels av Riksgäldsspar. Under 2010 minskade privatmarknads- upplåningen med 8 miljarder kronor och var vid årets slut 62 miljarder kronor eller 5,6 procent av statsskulden.

46

Tabell 3.9 Nominella lån i svenska kronor 2006–2010

Miljarder kronor

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

Nominella

 

 

 

 

 

 

statsobligationer

525

478

473

475

518

Ränte- och valuta-

 

 

 

 

 

swappar

 

-239

-226

-228

-249

-256

Statsskuldväxlar

252

170

139

115

85

 

 

 

 

 

 

Ränteswappar

94

112

134

121

126

 

 

 

 

 

 

Privatmarknadslån

63

63

81

70

62

Likviditetsförvalt-

 

 

 

 

 

ningsinstrument

45

69

50

108

45

Valutaterminer i

 

 

 

 

 

svenska kronor

14

17

2

-9

52

Nominella lån i

 

 

 

 

 

svenska kronor

754

683

651

631

632

Den

totala

volymen

premieobligationer

minskade under året med knappt 3 miljarder kronor och var vid årets slut 34 miljarder kronor. Riksgäldsspar minskade med ca 6 miljarder kronor till totalt 28 miljarder kronor 2010. Förklaring till minskningen är de låga räntorna. Under hösten 2008 gjordes dessutom väldigt stora insättningar på grund av den senaste finanskrisen. Volymen är nu tillbaka till de nivåer som rådde före den perioden.

Upplåningen på privatmarknaden minskade kostnaderna för statsskulden med drygt 0,2 miljarder kronor i förhållande till alternativ upplåning på kapitalmarknaden under 2010. För femårsperioden 2006–2010 var den sammanlagda kostnadsbesparingen 0,9 miljarder kronor, varav resultatet för premieobligationer uppgick till nästan 0,8 miljarder kronor.

Upplåningen i statsskuldväxlar fortsatte att

minska.

Statsskuldväxlar

emitteras varannan

vecka

och

utgör

huvuddelen

av

Riksgäldskontorets kortfristiga upplåning. Den utestående stocken statsskuldväxlar minskade från 115 miljarder kronor i början av 2010 till 85 miljarder kronor i december. Det avspeglar dels det låga lånebehovet, dels att Riksgäldskontoret prioriterar obligations- marknaden som den viktigaste marknaden på längre sikt. Växelstocken var i genomsnitt 99 miljarder kronor under 2010. Växelstockens storlek varierar över året.

Aktiv förvaltning

För att kunna minska kostnaderna för statsskul- den har Riksgäldskontoret möjlighet att ta posi-

Skr. 2010/11:101

tioner via aktiv förvaltning. En position innebär att exponeringen ökas eller minskas i ett till- gångsslag utifrån hur Riksgäldskontoret bedö- mer att värdet kommer att utvecklas. Ränte- och valutapositioner tas på de internationella mark- naderna. En vinst i den aktiva förvaltningen minskar statens räntekostnader med samma be- lopp. Utrymmet för risktagande styrs av reger- ingens årliga riktlinjer.

I september 2010 började Riksgäldskontoret en gradvis och förannonserad avveckling av en långsiktig position för en starkare krona. Posi- tionen byggdes upp under 2009 då den svenska kronan bedömdes som allt för svag. Bedöm- ningen var att kronan skulle stärkas när den fi- nansiella oron ebbat ut. Vid årsskiftet hade posi- tionen minskats från motsvarande 50 till 27 miljarder kronor. Den totala vinsten på posi- tionen, inklusive den orealiserade delen, uppgick då till 7,8 miljarder kronor. Hur stor den slutliga vinsten blir kan redovisas först när hela positio- nen är stängd. Avvecklingen kan komma att ta uppemot ett år i anspråk.

Vid sidan av strategiska positioner bedriver Riksgäldskontoret löpande aktiv förvaltning i utländsk valuta. Under 2010 gav den verksam- heten en förlust på 0,3 miljarder kronor. Under åren 2006–2010 var resultatet i genomsnitt knappt 0,2 miljarder kronor per år. Riksgälds- kontoret anlitar även externa förvaltare med uppdrag att ta löpande aktiva positioner. Under 2010 gav den externa förvaltningen en vinst på 0,3 miljarder kronor och bidrog således till att minska den samlade förlusten.

Statsskuldens kostnader

Utgifterna för statsskulden uppgick till ca 23 miljarder kronor 2010. Det är en minskning med 8 miljarder kronor jämfört med 2009.

Belastningen i statens budget redovisas enligt utgiftsmässiga principer och utgör ett netto av inkomster och utgifter i upplåningsverksam- heten. Den utgiftsmässiga redovisningen inne- håller dock svagheter när det gäller att beskriva statsskuldsräntornas utveckling över tiden. Ex- empelvis har valet av upplåningsteknik stor på- verkan på anslagsbelastningen ett visst år. En kostnadsmässig redovisning ger därför en bättre beskrivning av hur räntekostnaderna under en viss period påverkas av underliggande skuld-, ränte- och valutautveckling.

47

Skr. 2010/11:101

I resultaträkningen för staten redovisas räntor enligt kostnadsmässiga principer efter elimine- ring av räntor till/från statliga myndigheter. I kostnaderna ingår även en omvärdering av skul- den i utländsk valuta. Av tabell 3.10 framgår statsskuldens kostnader, vilket utgör en sam- manfattning och specificering av uppgifterna i resultaträkningen (se not 12 till resultaträk- ningen, Nettokostnad för statsskulden).

Enligt resultaträkningen för 2010 uppgick nettokostnaden för statsskulden (räntor, över- och underkurser, valutakursförändringar m.m.) till 12 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7 miljarder kronor jämfört med 2009. Ökningen beror delvis på att redovisade orealiserade valu- takursdifferenser och att realiserade kursdiffe- renser samt ränteintäkter i upplåningsverksam- heten sammantaget ökade nettokostnaderna med 18 miljarder kronor jämfört med 2009. Räntekostnader på lån i utländsk valuta och rea- liserade kursdifferenser gick dock åt motsatt håll och minskade i stället kostnaderna med 11 mil- jarder kronor jämfört med 2009.

Tabell 3.10 Statsskuldens kostnader 2006–2010

Miljarder kronor

 

2006

2007

2008

2009

2010

Räntekostnader på lån i

 

 

 

 

 

svenska kronor

52

55

55

37

38

Räntekostnader på lån i

 

 

 

 

 

utländsk valuta

23

26

21

12

7

Realiserade valutakurs-

 

 

 

 

 

differenser

6

2

-6

14

8

Realiserade kursdifferenser

6

4

5

2

8

 

 

 

 

 

 

Orealiserade valutakurs-

 

 

 

 

 

differenser

-15

0

17

-16

-8

 

 

 

 

 

 

Över- /underkurs vid emis-

 

 

 

 

 

sion m.m.

-7

-6

-7

-6

-7

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader

65

81

85

43

46

 

 

 

 

 

 

Ränteintäkter i upplå-

 

 

 

 

 

ningsverksamheten

-28

-31

-28

-24

-20

 

 

 

 

 

 

Nettokostnader efter in-

 

 

 

 

 

täkter, exklusive skuld-

 

 

 

 

 

skötselåtgärder

37

50

57

19

26

 

 

 

 

 

 

Orealiserade valutavinster

 

 

 

 

 

(-) / förluster (+) exklusive

 

 

 

 

 

skuldskötselåtgärder

-9

4

19

-14

-14

Nettokostnader inklusive

 

 

 

 

 

skuldskötselåtgärder

28

54

76

5

12

Räntekostnaderna på lån i svenska kronor uppgick till 38 miljarder kronor, vilket är i nivå med 2009. Räntekostnaderna för lån i utländsk valuta minskade med 5 miljarder kronor till

7 miljarder kronor. Minskningen av räntekostnaderna förklaras av de låga marknadsräntorna under 2010.

Realiserade valutakursdifferenser påverkas framför allt av kronans växelkurs mot andra valutor när ett lån förfaller, men också av inbördes förändringar mellan andra valutors växelkurser genom olika derivatinstrument som används i förvaltningen av valutaskulden. Utfallet för de realiserade valutakurs- differenserna uppgick till 8 miljarder kronor 2010 och minskade därmed kostnaderna med 6 miljarder kronor jämfört med utfallet 2009 som uppgick till 14 miljarder kronor. Minskningen av valutakursförlusterna beror på den starkare kronan.

Under 2010 ökade kostnaderna för de realiserade kursdifferenserna med 6 miljarder kronor, från 2 till 8 miljarder kronor.

De totala orealiserade valutakursdifferenserna, inklusive de orealiserade valutadifferenserna för skuldskötselinstrument, uppgick 2010 till totalt 22 miljarder kronor, vilket är en minskning med 8 miljarder kronor jämfört med 2009 då motsvarande siffra var 30 miljarder kronor i orealiserad valutakursvinst. Att de orealiserade valutakursvinsterna fortsatt att öka beror på att kronan stärkts ytterligare under 2010.

Över- och underkurser vid emission av statspapper m.m. är på ungefär samma nivå som tidigare år, och medförde att kostnaderna minskade med 7 miljarder kronor 2010.

Tillsammans med ränteintäkter i upplåningsverksamheten på 20 miljarder kronor uppgick årets nettokostnad för statsskulden, exklusive skuldskötselåtgärder, till 26 miljarder kronor 2010.

Skillnaden mellan statsskuldens utgiftsmässiga räntekostnader på 23 miljarder kronor och nettokostnader inklusive skuldskötselåtgärder på 12 miljarder kronor förklaras av olika principer för redovisning mot anslag respektive den kostnadsmässiga redovisningen i resultat- räkningen. Exempelvis att nollkupongräntor och andra upplupna räntor och orealiserade valutakursförändringar redovisas på olika sätt i statens budget och i resultaträkningen.

48

Transfereringar

I diagram 3.2 visas transfereringarna per sektor 2006–2010. De totala kostnaderna för transfereringar har ökat med 72 miljarder kronor eller 10 procent under perioden. Den största delen, 65 procent, av de statliga transfereringarna går till hushållen, inklusive hushållens övriga organisationer. Transfereringarna till hushålls- sektorn har ökat med 37 miljarder kronor eller 7 procent mellan 2006 och 2010. Från 2007 räknas inte nettoöverföringen till premiepensions- systemet med i transfereringar till ålders- pensionssystemet utan redovisas som transferering till hushållen. Tabellen är justerad med dessa värden för 2006.

Diagram 3.2 Transfereringar 2006–2010

Miljoner kronor

800 000

 

 

 

 

700 000

 

 

 

 

600 000

 

 

 

 

500 000

 

 

 

 

400 000

 

 

 

 

300 000

 

 

 

 

200 000

 

 

 

 

100 000

 

 

 

 

0

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

Nettoöverföring till ålderspensionssystemet, AP-fonderna

Transfereringar till utlandet

Transfereringar till kommuner

Transfereringar till företag

Transfereringar till hushåll

I tabell 3.11 visas utvecklingen av olika transfereringar under den senaste femårsperioden. Som en följd av att utbetalda ålderspensioner överstiger de socialavgifter m.m. som inbetalas till pensionssystemet, är nettoöverföringen till ålderspensionssystemet (AP-fonderna) negativ fr.o.m. 2009, vilket redovisas som att AP-fonderna lämnar ett bidrag till staten (se Intäkter av bidrag). Nedan lämnas en närmare redovisning av delområdena socialförsäkring, arbetsmarknad, bistånd m.m. samt utbildning och studiestöd.

Skr. 2010/11:101

Tabell 3.11 Transfereringar 2006–2010

Miljoner kronor

 

2006

2007

2008

2009

2010

Socialförsäkring

419 618

427 972

438 751

457 535

453 656

 

 

 

 

 

 

Allmänna bidrag

 

 

 

 

 

till kommuner

109 359

123 709

120 734

124 824

147 434

 

 

 

 

 

 

Arbetsmarknad

68 169

48 786

40 106

49 993

55 610

 

 

 

 

 

 

Nettoöverföring

 

 

 

 

 

till premiepen-

 

 

 

 

 

sionssystemet

25 920

26 387

27 546

27 138

28 524

 

 

 

 

 

 

Avgiften till

 

 

 

 

 

Europeiska ge-

 

 

 

 

 

menskapen

26 066

26 498

31 080

18 820

30 108

Bistånd m.m.,

 

 

 

 

 

migration och

 

 

 

 

 

integration

29 262

29 880

33 769

35 214

33 384

 

 

 

 

 

 

Utbildning, stu-

 

 

 

 

 

diestöd

26 838

22 581

22 130

22 388

26 643

 

 

 

 

 

 

Nettoöverföring

 

 

 

 

 

till ålderspen-

 

 

 

 

 

sionssystemet,

 

 

 

 

 

AP-fonderna

7 334

5 916

3 542

-

-

Övrigt

46 589

50 017

49 881

53 224

56 067

 

 

 

 

 

 

Summa

759 155

761 746

767 539

789 136

831 426

 

 

 

 

 

 

Socialförsäkring

Diagram 3.3 Socialförsäkringar 2006–2010

Miljoner kronor

500 000

 

 

 

 

450 000

 

 

 

 

400 000

 

 

 

 

350 000

 

 

 

 

300 000

 

 

 

 

250 000

 

 

 

 

200 000

 

 

 

 

150 000

 

 

 

 

100 000

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

0

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

Läkemedelsförmånerna

Ersättning vid sjukdom och handikapp m.m.

Handikappolitik

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Ålderspensioner m.m.

Kostnaderna för socialförsäkringar minskade 2010, för första gången under femårsperioden, med 3,9 miljarder kronor eller 1 procent jämfört med 2009. Under hela femårsperioden var ökningen totalt 34 miljarder kronor eller 8 procent.

49

Skr. 2010/11:101

Tabell 3.12 Socialförsäkringar 2006–2010

Miljoner kronor

 

2006

2007

2008

2009

2010

Ålderspensioner

 

 

 

 

 

m.m.

221 232

229 915

242 665

261 428

262 562

Ekonomisk trygghet

 

 

 

 

 

för familjer och barn

58 415

59 335

60 409

61 597

63 457

Handikappolitik

16 338

18 416

20 058

21 975

23 447

 

 

 

 

 

 

Ersättning vid

 

 

 

 

 

sjukdom och

 

 

 

 

 

handikapp m.m.

102 841

98 939

94 035

90 268

81 123

Läkemedelsförmå-

 

 

 

 

 

nerna

20 792

21 367

21 584

22 267

23 067

Summa transfere-

 

 

 

 

 

ringar

419 618

427 972

438 751

457 535

453 656

Kostnaderna för ersättning vid sjukdom och handikapp m.m. minskade med sammanlagt 22 miljarder kronor eller 21,1 procent under perioden 2006–2010. Området omfattar aktivitets- och sjukersättningar, sjukpenning och rehabilitering m.m. Från 2005 bröts den tidigare uppgången av kostnaderna inom ohälsoområdet och de sammanlagda kostnaderna för sjukpenning, aktivitets- och sjukersättningar har därefter minskat för varje år. År 2010 minskade kostnaden med 9,1 miljarder kronor eller 10,1 procent. Det förklaras av att antalet ersatta dagar fortsatt sjunka.

På övriga områden inom socialförsäkringen har kostnaderna ökat. Nominellt sett är den största ökningen på Ålderspensioner m.m. Detta område omfattar ålderspensioner vid sidan av statens budget, premiepensioner samt övrig ersättning vid ålderdom i form av garantipension, efterlevandepension till vuxna, bostadstillägg till pensionärer och äldre- försörjningsstöd (jfr. utg.omr. 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom). Ökningen av pensionskostnaderna har varit tämligen jämnt fördelad mellan åren. De ökade pensions- kostnaderna beror på ett ökat antal pensionärer, att en allt större andel av dessa har inkomstpension och att nya ålderspensionärer har en högre genomsnittlig inkomstgrundad pension, men även på indexomräkning av pensionsbelopp. För 2010 var ökningen relativt liten, på grund av en negativ indexuppräkning, svag inkomstutveckling och balanseringen inom pensionssystemet. Procentuellt har kostnaderna för handikappolitiken, med framför allt kostnader för statlig assistansersättning, ökat mest med 43,5 procent under perioden 2006– 2010 (se även not 4 till resultaträkningen).

I tabellerna visas antalet pensionstagare med ålderspension och utbetald ålderspension under perioden.

Tabell 3.13 Pensionstagare med ålderspension 2006–2010

 

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

 

 

Antal

Procent

Antal

Procent

Summa

2006

955 994

56

764 622

44

1 720 616

2007

971 518

55

788 215

45

1 759 733

2008

975 687

55

802 128

45

1 777 815

2009

1 014 629

55

843 501

45

1 858 130

2010

1 038 037

54

873 172

46

1 911 209

Källa: Försäkringskassan t.o.m. 2008, därefter Pensionsmyndigheten.

År 2010 var drygt 1,9 miljoner personer pensionstagare med ålderspension, av dessa var 54 procent kvinnor och 46 procent män. Antalet pensionstagare har ökat med 11 procent sedan 2006.

Tabell 3.14 Utbetald ålderspension 2006–2010

Miljoner kronor

 

 

Medel

 

Medel

 

 

 

ersätt-

 

ersätt-

 

 

Kvinnor

ning per

Män

ning per

Summa1

 

kronor

månad

kronor

månad

2006

92 053

8 024

107 609

11 728

199 662

2007

96 405

8 269

112 424

11 886

208 829

 

 

 

 

 

 

2008

102 011

8 713

119 672

12 433

221 683

 

 

 

 

 

 

2009

111 032

9 119

130 318

12 875

241 350

2010

112 497

9 031

131 279

12 529

243 776

1 December månads utbetalningar omräknade till årsbelopp.

Källa: Försäkringskassan t.o.m. 2008, därefter Pensionsmyndigheten.

Utbetalningarna av ålderspension uppgår för

2010 (i december månads nivå)

till nästan

244 miljarder kronor. Pensionerna

omfattar

inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension. Kvinnornas medelersättning per månad var 9 031 kronor och männens var 12 529 kronor, vilket är en sänkning av medelersättningen per månad för såväl kvinnor som män för första gången under perioden.

Kvinnornas

medelersättning

per

månad var

72 procent

av männens medelersättning 2010.

Det

innebär

dock

att

kvinnornas

medelersättning som andel av männens har ökat med 4 procentenheter från 2006 till 2010.

50

Tabell 3.15 Ersatta nettodagar med föräldrapenning 2006–2010

Skr. 2010/11:101

Tabell 3.16 Arbetslösa personer i årsgenomsnitt, 2006–2010

 

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

 

 

Antal

Procent

Antal

Procent

Summa

2006

34 524 796

79

8 957 898

21

43 482 694

2007

35 856 090

79

9 434 538

21

45 290 628

2008

37 117 288

79

10 143 062

21

47 260 350

2009

37 169 343

78

10 669 822

22

47 839 165

2010

38 228 681

77

11 489 945

23

49 718 626

Källa: Försäkringskassan

Antal ersatta dagar med föräldrapenning var 49,7 miljoner 2010, varav 77 procent uttagna av kvinnor och 23 procent uttagna av män. Andelen dagar uttagna av kvinnor har sjunkit med 1 procentenhet medan andelen som tas ut av män har ökat med 1 procentenhet mellan 2008 och 2009, och ytterligare 1 procentenhet mellan 2009 och 2010, efter att ha legat på en konstant nivå tre år i rad.

Arbetsmarknad

Diagram 3.4 Arbetsmarknad 2006–2010

Miljoner kronor

80 000

 

 

 

 

70 000

 

 

 

 

60 000

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

40 000

 

 

 

 

30 000

 

 

 

 

20 000

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

0

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

Arbetslöshetsersättning

Aktivitetsstöd, arbetsmarknadsutbildning m.m.

Övrigt

Kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken minskade 2006–2010 med 12,6 miljarder kronor. Kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken gick ned fram till 2008, men under 2009 och 2010 har de åter ökat. Minskningen 2006–2008 förklarades av minskad arbetslöshet. På grund av lågkonjunkturen som inleddes hösten 2008 och som förstärktes 2009, har arbetslösheten åter ökat. Under 2010 minskade kostnaderna för arbetslöshetsersättning med nästan 1,7 miljarder kronor, men samtidigt ökade utgifterna för aktivitetsstöd, arbetsmarknadsutbildning m.m. med 8,3 miljarder kronor.

 

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

 

 

Antal

Procent

Antal

Procent

Summa

2006

114 300

47

131 300

53

245 600

2007

104 400

48

111 400

52

215 800

20071

148 400

50

149 200

50

297 600

2008

152 400

50

152 300

50

304 700

2009

185 800

46

222 400

54

408 200

2010

192 775

46

222 850

54

415 625

Källa: AKU, SCB

1 Omräknad statistik för 2007, avser personer i åldersintervallet 15-74 år

Tabell 3.16 visar antalet kvinnor och män som var arbetslösa i genomsnitt under 2006 till 2010. I oktober 2007 gjordes statistiken om enligt internationella rekommendationer och den omfattar nu personer i åldern 15–74 år. Tidigare var åldersintervallet 16–64 år. På grund av detta är statistiken jämförbar från och med den justerade raden för 2007. (Den markerade raden för 2007 visar jämförbar statistik med 2008 och framåt.)

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 415 625 under 2010. Arbetslösheten fortsatte att öka under de två första kvartalen 2010 men vände därefter och var vid årsskiftet 2010/2011 nere på nivåer som motsvarar det första kvartalet 2009. Andelen arbetslösa män ligger kvar på knappt 54 procent av andelen arbetslösa personer.

Bistånd m.m., migration och integration

Diagram 3.5 Bistånd m.m., migration och integration 2006–2010

Miljoner kronor

40000

 

 

 

 

35000

 

 

 

 

30000

 

 

 

 

25000

 

 

 

 

20000

 

 

 

 

15000

 

 

 

 

10000

 

 

 

 

5000

 

 

 

 

0

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Bidrag via Sida

 

Bidrag via RK

Bidrag till migration och integration

 

 

 

 

Kostnaderna för bistånd, internationella bidrag, migration och integration ökade med 4,1 miljarder kronor eller 14 procent 2006–2010.

51

Skr. 2010/11:101

I kostnaderna ingår utöver bistånd även samarbete med Central- och Östeuropa och bidrag till utlandet. Den största procentuella ökningen under femårsperioden har skett för bidrag till migration och integration som ökat med 60,5 procent mellan 2006 och 2010. Under 2009 inträffade dock ett trendbrott och bidrag till migration och integration minskade med 4,4 procent, för att 2010 åter öka till samma nivå som 2008. De övriga biståndsposterna har minskat något 2010.

Utbildning och studiestöd

Diagram 3.6 Utbildning och studiestöd 2006–2010

Miljoner kronor

30 000

 

 

 

 

25 000

 

 

 

 

20 000

 

 

 

 

15 000

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

5 000

 

 

 

 

0

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

Utbildningspolitik, Bidrag till enskilda utbildningssamordnare, Kammarkollegiet

Utbildningspolitik Kammarkollegiet (bidrag till folkbildningsorganisationer)

Utbildningspolitik vid Skolverket

Studiestöd inkl. av- och nedskrivningar, CSN

Kostnaden för utbildning och studiestöd har minskat något under perioden. Kostnaden för studiestöd, inklusive av- och nedskrivningar, har ökat med närmare 1 miljard kronor eller 7,3 procent under femårsperioden. Kostnaden för utbetalda studiestöd ökade med 2,7 miljarder kronor mellan 2009 och 2010.

De studiestöd som når flest personer är studiehjälp och studiemedel. Dessa stöd är generella och rättighetsstyrda. Studiemedel kan dock lämnas med en högre bidragsdel, men i detta avseende är studiemedlet inte rättighetsstyrt.

Studiemedel består av studiebidrag och studielån och utgår till studerande i studiestödsberättigande utbildning.

Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. Studiebidraget är generellt och lämnas normalt med 1 050 kronor per studiemånad för den som är mellan 16 och 20 år och studerar i en gymnasial utbildning inom gymnasieskola,

folkhögskola, kommunal vuxenutbildning eller vissa andra utbildningar.

Tabell 3.17 Studerande med studiemedel 2006–2010

 

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

Summa

 

Antal

Procent

Antal

Procnt

2006

250 952

61

163 743

39

414 695

2007

252 363

61

159 923

39

412 286

2008

250 302

61

157 514

39

407 816

2009

266 810

60

177 132

40

443 942

2010

277 610

60

188 702

40

466 312

Källa: Centrala studiestödsnämnden

 

 

 

 

 

Tabell 3.18 Studerande med studielån 2006–2010

 

 

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

Summa

 

Antal

Procent

Antal

Procent

2006

178 842

60

117 216

40

296 058

2007

173 311

61

111 339

39

284 650

2008

169 776

61

108 648

39

278 424

2009

179 016

60

120 725

40

299 741

2010

185 386

59

128 304

41

313 690

Källa: Centrala studiestödsnämnden

Tabell 3.17 visar studerande med studiemedel 2006 till 2010. Studiemedel lämnas till studerande vid universitet och högskolor, vid godkända utbildningar utomlands och till studerande äldre än 20 år i gymnasiala utbildningar. Studiemedel består av studiebidrag och lån. Totalt fick 466 312 studerande studiemedel under 2010, vilket är en ökning med 22 370 studerande jämfört med 2009. Av dessa hade 313 690 studielån medan 152 622 studerande endast utnyttjade studiebidrag. Lånebenägenheten hos de studerande med studiemedel har minskat stadigt under den senaste femårsperioden. År 2010 fick fortfarande 60 procent eller 277 610 kvinnor och 40 procent eller 188 702 män studiemedel. Det är andra året i rad som andelen studerande med studiemedel ökar. Andelen har ökat kraftigt och är den allra högsta under hela perioden.

Statens egen verksamhet

Statens egen verksamhet avser främst kostnaderna för de statliga myndigheternas drift, dvs. personalkostnader, lokalkostnader, avskrivningar och nedskrivningar samt övriga driftkostnader. Kostnaderna för statens egen

52

verksamhet den senaste femårsperioden framgår av diagram 3.7.

Diagram 3.7 Statens egen verksamhet 2006–2010

Miljoner kronor

250 000

 

 

 

 

200 000

 

 

 

 

150 000

 

 

 

 

100 000

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

0

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

Avskrivningar och nedskrivningar Övriga driftkostnader

Kostnader för lokaler

Kostnader för personal

Kostnaderna

har ökat

totalt

med

knappt

30 miljarder

kronor eller

16

procent

under

perioden.

För att öka jämförbarheten mellan åren har personalkostnaderna rensats för förändring av statens tjänstepensionsskuld (försäkringsteknisk avsättning hos Statens tjänstepensionsverk).

De högsta personalkostnaderna (se även not 6, Kostnader för personal) finns hos Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten och Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen Under femårsperioden har lönekostnaderna ökat med 21,6 procent vid Rikspolisstyrelsen och lönekostnaderna för Försvarsmakten har ökat med 8,6 procent, Försäkringskassans lönekostnader har minskat med 12,3 procent i samband med bildandet av Pensions- myndigheten medan Arbetsförmedlingen lönekostnader har ökat med 24,6 procent.

Lokalkostnaderna avser hyror för de statliga myndigheternas lokaler. De högsta lokalkostnaderna finns hos Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen och Regeringskansliet (se även not 7, Kostnader för lokaler).

Övriga driftkostnader avser omkostnader för de statliga myndigheternas verksamhet. Köpta varor och tjänster är av stor omfattning vid bl.a. Trafikverket som har omfattande köp av entreprenader, men också vid Försvarsmakten (se även not 9 Övriga driftkostnader).

Statens personal

I det följande redovisas en beskrivning av statens personal avseende antal anställda fördelat på kön,

Skr. 2010/11:101

åldersgrupper och sektorer. 7 Avgränsningen av staten är densamma som i resultaträkningen. I bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. redovisas vilka myndigheter som omfattas av redovisningen nedan samt vilka myndigheter som hör till respektive sektor.

Till riksdagen lämnas varje år, senast i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 2, bilaga 1), en utförlig redovisning av statsförvaltningens utveckling, bl.a. bedömningen av framtida personalkonsekvenser som följer av regeringens förslag till riksdagen.

Tabell 3.19 Antal statligt anställda 2006–2010, kvinnor respektive män

Antal1

2006

2007

2008

2009

20102

Kvinnor

109 678

109 357

107 601

108 545

110 032

 

 

 

 

 

 

Män

110 727

109 460

106 336

106 336

102 744

Summa

220 405

218 817

213 937

213 107

212 776

1Anställda med en omfattning av tjänst understigande 40 procent ingår inte. År 2010 utgjorde de knappt 5 400 personer. Betings-, dag- eller timanställda m.fl. ingår inte heller. De utgjorde knappt 16 800 personer 2010.

2I redovisningarna t.o.m. 2009 var Premiepensionsmyndigheten (med ca 200 anställda) undantagen. Dessa ingår nu i Pensionsmyndigheten, som i sin helhet ingår i underlaget.

Källa: Arbetsgivarverket

Statligt anställda utgör ungefär 5,6 procent av det totala antalet sysselsatta på arbetsmarknaden. Under 1990-talets första hälft minskade antalet statsanställda. Därefter var det totala antalet statligt anställda relativt stabilt. Sedan 2007 har antalet anställda åter börjat att minska. Denna utveckling har fortsatt fram till och med 2010.

Antalet anställda (med månadslön) har minskat med drygt 300 under 2010. Detta beror främst på att f.d. Banverket Produktion med ca 3 000 anställda, brutits ut ur Banverket och inte längre ingår i underlaget (ingår numera i Infranord AB). Övriga delar av f.d. Banverket ingår i Trafikverket. Bolaget InfraNord AB ingår som frivillig medlem i Arbetsgivarverket. I övrigt har Försäkringskassan minskat antalet anställda med omkring 1 000 personer.

Några myndigheter uppvisar i gengäld stora ökningar av antalet anställda; Arbetsförmed- lingen med ca 1 800 och polisväsendet med ca 1 200. Försvaret har ökat med nästan 900 anställda.

7 Antalet anställda skiljer sig från antalet årsarbetskrafter. Antalet årsarbetskrafter redovisas i not 6 till resultaträkningen.

53

Skr. 2010/11:101

Staten är den sektor som har jämnast köns- fördelning på arbetsmarknaden. Den gradvisa utvecklingen mot fler kvinnor än män i staten har fortsatt. Kvinnornas andel närmar sig nu 52 procent. De könsmässiga skillnaderna mellan olika åldersgrupper är fortfarande marginell (se tabell 3.20), men varierar mellan olika sektorer.

Tabell 3.20 Antal statligt anställda 2006–2010 fördelade på åldersgrupper

Antal och procentuell fördelning

Ålder och

 

 

 

 

 

kön

2006

2007

2008

2009

2010

–34

45 704

44 788

43 499

43 804

45 622

Kvinnor

51

51

52

52

51

Män

49

49

48

48

49

–35–44

55 673

56 280

55 913

56 142

56 662

Kvinnor

50

50

51

52

53

Män

50

50

49

48

47

 

 

 

 

 

 

45–54

57 113

56 052

54 311

53 376

52 917

Kvinnor

49

49

49

50

52

Män

51

51

51

50

48

 

 

 

 

 

 

55–

61 915

61 697

60 214

59 425

57 574

Kvinnor

50

50

50

50

51

Män

50

50

50

50

49

Källa: Arbetsgivarverket

Utmärkande för staten är att andelen äldre är högre samtidigt som andelen i de yngsta åldersgrupperna är lägre i jämförelse med arbetsmarknaden i sin helhet.

Åldersfördelningen i staten 2010 var ungefär densamma som 2009. Genomsnittsåldern har sjunkit marginellt och uppgår till 45,4 år (45,7 år 2009). År 2010 var ca 27 procent av de statanställda 55 år eller äldre, medan 22 procent var 34 år eller yngre. Det bör observeras att åldersstrukturen skiljer sig avsevärt mellan olika myndigheter.

Antalet anställda redovisas på sektorerna Affärsverk, Försvar, Universitet och högskolor samt Övrig verksamhet.

Tabell 3.21 Antal anställda 2006–2010 fördelade på sektorer

Sektor

Kön

2006

2007

2008

2009

2010

Affärsverk1

18 943

19 124

18 892

14 501

9 288

Kvinnor

25

26

27

29

35

Män

75

74

73

71

65

 

 

 

 

 

 

Universitet2

52 366

52 266

51 456

52 135

54 056

Kvinnor

53

53

54

54

53

Män

47

47

46

46

47

 

 

 

 

 

 

Försvar3

16 599

16 138

15 181

15 509

16 410

Kvinnor

21

21

19

19

19

Män

79

79

81

81

81

 

 

 

 

 

 

Övrig verk-

 

 

 

 

 

samhet4

132 497

131 289

128 408

130 962

133 022

Kvinnor

56

56

56

56

56

Män

44

44

44

44

44

1Affärsverk och infrastruktur.

2Universitet och högskolor.

3Försvarsmakten.

4 Omfattar bl.a. Miljö, teknik och jordbruk, men även arbetsliv, omsorg och utbildning samt länsstyrelser, Regeringskansliet och stabsmyndigheter. Källa: Arbetsgivarverket

De flesta statsanställda arbetar vid en stor myndighet. Drygt tre fjärdedelar av de statsanställda arbetar vid någon av de 40-talet myndigheter som har minst 1 000 anställda. Mindre än 1 procent av de statsanställda arbetar vid någon av de 60 myndigheter som har färre än 50 anställda.

Statens intäkter

Statens totala intäkter i resultaträkningen har ökat med 30 miljarder kronor (2,8 procent) sedan 2006. Efter nedgången mellan 2008 och 2009 ökade intäkterna med 84 miljarder kronor mellan 2009 och 2010 (8,2 procent). I absoluta tal har skatteintäkterna ökat mest. Procentuellt har intäkter av bidrag ökat mest som följd av att AP-fonderna sedan 2009 lämnar ett nettobidrag till staten för ålderspensionerna. De finansiella intäkterna som inkluderar resultatandelar och realisationsvinster vid försäljning av statligt ägda aktier har minskat med drygt 2 procent.

Intäkter av bidrag innefattar framför allt bidrag från EU, med en stor andel för finansiering av olika utbetalningar av bidrag på jordbruksområdet, samt bidrag till universitet och högskolor.

54

Diagram 3.8 Statens intäkter 2006–2010

Miljoner kronor

1 400 000

 

 

 

 

1 200 000

 

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

800 000

 

 

 

 

600 000

 

 

 

 

400 000

 

 

 

 

200 000

 

 

 

 

0

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

Finansiella intäkter inkl. resultatandelar

Intäkter av bidrag

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Skatteintäkter

Skr. 2010/11:101

överskottet med 70 procent, eller med 65 miljarder kronor, till 27 miljarder kronor.

Diagram 3.10 Statens över- /underskott 2006–2010

 

Miljoner kronor

 

 

 

 

140 000

 

 

 

 

120 000

 

 

 

 

100 000

 

 

 

 

80 000

 

 

 

 

60 000

 

 

 

 

40 000

 

 

 

 

20 000

 

 

 

 

0

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

Över/-underskott

 

 

Skatteintäkter

Skatteintäkterna i resultaträkningen ligger på ungefär samma nivå i början och slutet av femårsperioden. Skatteintäkterna visade en stark ökning mellan 2005 och 2007 med 88 miljarder kronor eller 10 procent. Därefter minskade skatteintäkterna och mellan 2008 och 2009 var minskningen 64 miljarder kronor. Mellan 2009 och 2010 ökade skatteintäkterna återigen med 61 miljarder kronor.

Diagram 3.9 Skatteintäkter 2006–2010

 

 

Miljoner kronor

 

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

980 000

 

 

 

 

960 000

 

 

 

 

940 000

 

 

 

 

920 000

 

 

 

 

900 000

 

 

 

 

880 000

 

 

 

 

860 000

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

Skatteintäkter 2006-2010

 

 

Resultaträkningens över-/underskott

Av diagrammet framgår att den konsoliderade resultaträkningen har genererat överskott under hela perioden, med som mest drygt 127 miljarder kronor 2007. Mellan 2008 och 2009 minskade

Oförbrukade bidrag

Oförbrukade bidrag är en balanspost som visar mottagna bidragsintäkter som ska täcka framtida kostnader. I tabell 3.22 redovisas både utom- och inomstatliga oförbrukade bidrag 2006–2010.

Tabell 3.22 Oförbrukade bidrag 2006–2010

Miljoner kronor

 

2006

2007

2008

2009

2010

Universitet och

 

 

 

 

 

högskolor

7 925

8 858

10 069

11 871

13 312

- inomstatliga

3 200

3 848

4 812

5 942

6 795

- utomstatliga

4 725

5 010

5 257

5 929

6 517

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelser

2 216

2 553

2 253

2 186

2 107

- inomstatliga

2 128

2 496

2 190

2 085

2 010

- utomstatliga

88

57

63

101

97

 

 

 

 

 

 

Övriga

3 740

3 629

3 548

3 984

4 011

- inomstatliga

1 155

1 267

1 133

1 633

2 116

- utomstatliga

2 585

2 362

2 415

2 351

1 895

 

 

 

 

 

 

Summa

13 881

15 040

15 870

18 041

19 430

- inomstatliga

6 483

7 611

8 135

9 660

10 921

- utomstatliga

7 398

7 429

7 735

8 381

8 509

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.22 visar att de oförbrukade bidragen totalt ökade med 5,5 miljarder kronor eller med 40 procent 2006–2010.

De inomstatliga bidragen är medel som betalats från en annan statlig myndighet och i många fall redovisats mot anslag hos den betalande myndigheten, trots att de ännu inte förbrukats hos den mottagande myndigheten eller utbetalats till slutanvändare. Denna post ökade med 4,4 miljarder kronor eller 68 procent

55

Skr. 2010/11:101

under perioden och uppgår vid utgången av 2010 till 10,9 miljarder kronor. Under 2010 har posten ökat med 1,3 miljarder kronor eller 13 procent. Huvuddelen, 62 procent, av de inomstatliga bidragen tas emot av universitet och högskolor. För universitet och högskolor är bidragen en del av finansieringen av forskning och utbildning. De lärosäten som redovisar störst belopp är Lunds universitet, Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.

De största ökningarna av inomstatliga oförbrukade bidrag under 2010 finns hos Lunds universitet (286 miljoner kronor), Vetenskaps- rådet (148 miljoner kronor), Karolinska institutet (99 miljoner kronor) och Uppsala universitet (87 miljoner kronor). Universiteten får ofta sina bidrag från Vetenskapsrådet eller andra forskningsråd.

Vetenskapsrådet har framför allt mottagit bidrag från Kammarkollegiet för olika projekt inom internationellt samarbete. Skäl som nämns för ökningen hos universitet och högskolor, som kan avse både bidrag från andra myndigheter och från externa finansiärer, är bl.a. att bidrag erhålls för verksamheter som pågår under flera år och att det tar tid att bygga upp nya forskningsmiljöer med rekrytering och upphandling av utrustning när projekt startas. Ökningen av de oförbrukade bidragen måste också ses i ljuset av att de totala bidragen till forskning ökat.

Länsstyrelserna står för drygt 18 procent av de inomstatliga oförbrukade bidragen. Hos länsstyrelserna är det ofta fråga om medel som ska förmedlas som bidrag till olika regionala

projekt.

Övriga

myndigheter

redovisar

2,1 miljarder kronor

av de

inomstatliga

oförbrukade bidragen, vilket motsvarar drygt 19 procent av de totala inomstatliga bidragen för 2010. Regeringen har beslutat om en ny bestämmelse i 11 § anslagsförordningen (2011:223) som anger att utbetalning av bidrag från anslag ska göras i nära anslutning till att bidraget ska användas av mottagaren. Bestämmelsen trädde ikraft den 1 april 2011 och syftar bl.a. till att minska omfattningen av oförbrukade inomstatliga bidrag.

I årsredovisningen för staten elimineras de inomstatliga bidragen när balansräkningen konsolideras, eftersom de inte motsvaras av någon förpliktelse i relation till någon utomstående motpart.

Oförbrukade bidrag från utomstatliga givare har ökat med 1,1 miljarder kronor eller 15 procent mellan 2006 och 2010 och uppgår till 8,5 miljarder kronor. Universitet och högskolor står för en större andel av mottagna utomstatliga medel, 77 procent. Det är exempelvis fråga om medel från forskningsstiftelser. Länsstyrelsernas oförbrukade bidrag från utomstatliga givare är förhållandevis obetydliga, medan övriga myndigheter redovisar 22 procent av de under året mottagna medlen. Bland dessa kan nämnas Statens jordbruksverk och Ungdomsstyrelsen.8

8 I not 51 till balansräkningen specificeras de utomstatliga oförbrukade bidragen uppdelat per myndighet med kommentarer om ändamål.

56

4

Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys

Skr. 2010/11:101

4 Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys

Resultat- och balansräkningarna samt finansieringsanalysen omfattar myndigheterna, inklusive affärsverken, under riksdagen och regeringen. Riksbankens grundfond omfattas också eftersom den utgörs av kapital som ursprungligen tillskjutits av staten. Däremot omfattas inte Riksbanken, AP-fonderna och premiepensionssystemet. En fullständig förteck- ning över samtliga ingående organisationer framgår av bilaga 2 Statliga myndigheter m.m.

I resultaträkningen redovisas de totala konsoliderade intäkterna och kostnaderna för de myndigheter som ingår i årsredovisningen.

Konsolideringen innebär att transaktioner mellan myndigheter, t.ex. arbetsgivaravgifter för statligt anställda och bidrag mellan myndigheter,

tas bort (elimineras) i resultaträkningen och att fordringar och skulder mellan myndigheter elimineras i balansräkningen. På så vis erhålls en konsoliderad redovisning för staten.

Gällande principer och förutsättningar beskrivs i avsnitt 4.4 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar.

4.1Resultaträkning

Resultaträkningen för 2010 visar ett överskott på 53 miljarder kronor, vilket är en ökning med 26 miljarder kronor jämfört med föregående år (se tabell 4.1).

59

Skr. 2010/11:101

Tabell 4.1 Resultaträkning

Miljoner kronor

 

Not

2010

2009

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

Skatteintäkter

1

964 899

903 454

Intäkter av avgifter och andra

 

 

 

ersättningar

2

58 351

55 716

Intäkter av bidrag

3

43 073

39 365

Summa intäkter

 

1 066 323

998 535

Kostnader

 

 

 

Transfereringar m.m.

 

 

 

Transfereringar till hushåll

4

-536 593

-532 450

Transfereringar till företag

4

-38 977

-36 803

Transfereringar till kommuner

4

-201 174

-175 183

Transfereringar till utlandet

4

-54 682

-44 700

Avsättningar till/upplösning av

 

 

 

fonder

4

-7 802

-4 091

Summa transfereringar m.m.

5

-839 228

-793 227

Statens egen verksamhet

 

 

 

Kostnader för personal

6

-95 565

-104 410

Kostnader för lokaler

7

-16 778

-16 334

Vissa garanti- och

 

 

 

kreditkostnader

8

-3 490

-1 433

Övriga driftkostnader

9

-84 606

-72 737

Avskrivningar och

 

 

 

nedskrivningar

10

-22 339

-22 464

Summa statens egen

 

 

 

verksamhet

 

-222 778

-217 378

Summa kostnader

 

-1 062 006

-1 010 605

Saldo före resultat från andelar

 

 

 

och finansiella poster

 

4 317

-12 070

Resultat från andelar i dotter-

 

 

 

och intresseföretag

11

46 106

29 009

Finansiella intäkter och

 

 

 

kostnader

 

 

 

Nettokostnad för statsskulden

12

-12 141

-5 495

Övriga finansiella intäkter

13

16 496

17 152

Övriga finansiella kostnader

14

-2 072

-1 906

Summa finansiella poster

 

2 283

9 751

ÅRETS ÖVERSKOTT

 

52 706

26 690

 

 

 

 

Förbättringen av resultatet beror framför allt på att skatteintäkterna ökade med 61 miljarder kronor. Samtidigt ökade kostnaden för transfereringar (exklusive avsättningar till fonder) med 42 miljarder kronor. Resultatet från andelar i dotter- och intresseföretag förbättrades med 17 miljarder kronor. Nettokostnaden för

statsskulden ökade med 7 miljarder kronor och uppgick till 12 miljarder kronor. Kostnaden för personal minskade med nästan 9 miljarder kronor till följd av minskade kostnader för statens tjänstepensioner. Övriga driftkostnader ökade med 12 miljarder kronor.

4.1.1Intäkter

Diagram 4.1 Statens intäkter

 

Finansiella

Intäkter av

Intäkter av

intäkter

bidrag

2%

avgifter och

4%

 

andra

 

 

ersättningar

 

 

5%

 

 

Skatteintäkter

89%

Skatteintäkterna uppgick till 965 miljarder kronor och utgör 89 procent av statens totala intäkter (se diagram 4.1). Statens skatteintäkter ökade med 61 miljarder kronor (6,8 procent) jämfört med 2009.

Skatt på kapital ökade med 21 miljarder kronor (13 procent) jämfört med 2009. Skatt på kapital från hushåll ökade med 4,8 miljarder kronor (19 procent). Ökningen förklaras framför allt av ökade vinster från aktie- och bostadsförsäljningar. Skatt på företagsvinster ökade med 16 miljarder kronor (18 procent) på grund av företagens högre vinster.

Skatt på konsumtion och insatsvaror ökade med 27 miljarder kronor (6 procent). Av detta ökade intäkter av mervärdesskatt med 23 miljarder kronor. Hushållens konsumtions- utgifter i löpande priser ökade med 5 procent. Även ökade investeringar, framför allt bostadsinvesteringar, bidrog till ökade moms- intäkter.

Jämfört med 2009 är direkta skatter på arbete nästan oförändrade. Den marginella förändringen förklaras av att skatte- reduktionerna som minskar intäkterna från direkta skatter ökat i ungefär samma omfattning än inkomstskatterna ökat. Skattereduktionerna ökade med 19 miljarder kronor och inkomstskatterna med 16 miljarder kronor. Bland annat har avdragen för husarbete (ROT-

60

och RUT-avdrag) och jobbskatteavdragen ökat.

Indirekta skatter på

arbete ökade

med

7,9 miljarder

kronor

mellan

åren.

Arbetsgivaravgifterna ökade med 11 miljarder kronor till följd av lönesummans utveckling. Arbetsgivaravgifterna utgörs i princip av avgiftssatsen i procent av lönesumman. Enligt preliminära beräkningar ökade lönesumman med knappt 3 procent.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 2,6 miljarder kronor. Mest ökade Svenska Kraftnäts uppdragsintäkter till följd av höjda tariffer och ökad överföringsvolym på nätsidan. Bidragsintäkter har ökat med 3,7 miljarder kronor. Den största ökningen avser ökade intäkter av AP-fondsmedel, som avser AP-fondernas nettobidrag för utbetalningarna av pensioner under året.

4.1.2Kostnader

Diagram 4.2 Statens kostnader

Finansiella kostnader 1%

Kostnader för statens egen verksamhet 21%

Transfereringar

78%

Av statens kostnader utgjorde 78 procent transfereringar, varav transfereringar till hushåll var den största delen (se diagram 4.2). Kostnaderna för statens egen verksamhet utgjorde 21 procent och nettokostnaden för statsskulden och övriga finansiella kostnader 1 procent.

4.1.3Transfereringar

Diagram 4.3 visar transfereringar i form av lämnade bidrag och andra överföringar fördelade på mottagarsektorer enligt nationalräkenskapernas indelning. Den realekonomiska indelningen redovisas även utifrån anslagen på budgeten (se avsnitt 5.6

Skr. 2010/11:101

Realekonomisk fördelning av anslagen på statens budget).

Diagram 4.3 Transfereringar per sektor

Transfereringar till utlandet

7%

Transfereringar till kommuner

24%

Transfereringar till

Transfereringar till

företag

hushåll

5%

64%

Av diagram 4.3 framgår att hushållssektorn är den dominerande mottagaren av statliga transfereringar. Transfereringarna till hushåll innefattar bl.a. ålderspensioner, sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag och arbetslös- hetsersättning, men även bidrag till organisationer inom t.ex. utbildningsområdet eller biståndsområdet. Kommunerna tar emot 24 procent av transfereringarna i olika former av statsbidrag, företagssektorn 5 procent och utlandet, i form av bistånd och EU-avgifter, tar emot 7 procent av de statliga transfereringarna.

Kostnaderna för transfereringar, exklusive avsättningar till fonder, uppgick till 831 miljarder

kronor. De ökade därmed med

42 miljarder

kronor mellan 2009 och 2010.

 

 

 

Transfereringar till hushåll

har

ökat

med

4 miljarder

kronor. Transfereringar

till hushåll

avseende

socialförsäkringen

minskade

med

5 miljarder kronor. Inom ohälsoområdet har de sammanlagda kostnaderna för sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning fortsatt att minska.

Kostnaden

för sjukpenning minskade

med

2,4 miljarder

kronor (12 procent),

vilket

förklaras av att sjukpenning betalades ut till färre personer och för färre dagar per person. Antalet sjukpenningdagar fortsätter att minska, vilket beror på att fler ärenden med sjukersättning avslutas samtidigt som färre personer nybeviljas sjukersättning. Sjukfallen har också blivit kortare än tidigare. Däremot har sjukskrivningsdagarna för sjukfall kortare än två år börjat öka eftersom många som utförsäkrats kommer tillbaka till sjukförsäkringen igen. Jämfört med 2009 minskade aktivitets- och sjukersättningen med 5,8 miljarder kronor (9,6 procent). Minskningen förklaras främst av låga inflöden av nybeviljade

61

Skr. 2010/11:101

sjukpensionärer samtidigt som många lämnar sjukersättningen för att bli ålderspensionärer. Inflödet till sjukförsäkringen har minskat kraftigt, huvudsakligen till följd av striktare regler. Ålderspensionerna vid sidan av statens budget har ökat med 3 miljarder kronor.

Stöd till personer med funktionsnedsättning inkluderar även kommunernas andel av kostnader för assistansersättning och ökade med 1,5 miljarder kronor (6,7 procent). De ökade kostnaderna för assistansersättning beror på ökade timkostnader, att fler personer får assistansersättning samt att fler timmar per person och vecka beviljas.

Inom arbetsmarknadspolitiken har kostnaderna för arbetslöshetsersättningen minskat med 1,7 miljarder kronor och aktivitets- stödet ökat med 5,9 miljarder kronor. Arbetslösheten under 2010 var i genomsnitt 8,4 procent, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 20099. Inom området ekonomisk trygghet för familjer och barn ökade

kostnaderna

för

föräldraförsäkringen

med

1,5 miljarder

kronor och kostnaderna

för

barnbidragen

med

0,4 miljarder kronor. Antal

uttagna dagar i föräldraförsäkringen har ökat med 3,9 procent jämfört med 2009. Andelen föräldradagar uttagna av män har ökat från 22 till 23 procent 2010 och detta har bidragit till att medelersättningen per dag är högre än 2009.

Kostnader för transfereringar till kommuner ökade totalt med 26 miljarder kronor. De allmänna bidragen till kommuner ökade med

23 miljarder

kronor.

Kommunerna fick

9,1 miljarder

kronor

och

landstingen

3,9 miljarder kronor i tillfälligt konjunkturstöd

2010 för att upprätthålla de grundläggande välfärdstjänsterna som kommunsektorn tillhandahåller och för att dämpa nedgången i sysselsättningen i kommunsektorn. Den kommunalekonomiska utjämningen till kommuner och landsting har därutöver ökat med 5,5 respektive 2,6 miljarder kronor. Även de ökade statsbidragen för kommunalekonomisk utjämning avsåg en tillfällig generell höjning med 4 miljarder kronor av de angivna skälen. Ökningen avsåg också kompensation för inkomstbortfall till följd av det förhöjda grund- avdraget för pensionärer som beräknas minska

kommun- och landstingsskatteintäkterna med 3,5 miljarder kronor.

Bland transfereringar till utlandet har avgiften till Europeiska unionen ökat med 11 miljarder kronor. Det beror på att den del av avgiften som baseras på bruttonationalinkomst (BNI) och den mervärdesskattebaserade avgiften reducerades 2009 till följd av återbetalningar av för mycket inbetalda avgifter under 2007 och 2008.

Kostnaden för bistånd och andra internationella bidrag genom Sida och Regeringskansliet minskade med 1,0 respektive 0,9 miljarder kronor.

Avsättning till fonder

Avsättningen till fonder ökade med 3,7 miljarder kronor. Stabilitetsfonden har tillförts bank- garantiavgifter med 2,0 miljarder kronor och stabilitetsavgifter med 1,3 miljarder kronor.

4.1.4Kostnader för statens egen verksamhet

Kostnaderna för statens egen verksamhet (exklusive arbetsgivaravgifter för statsanställda) uppgick till 223 miljarder kronor10 2010, vilket är en ökning med 5,4 miljarder kronor jämfört med 2009.

Statens personalkostnader minskade med 8,8 miljarder kronor. Löner och pensions- utbetalningar ökade, men kostnaderna för statliga tjänstepensionsförmåner m.m. minskade

till

följd

av

lägre

kostnader

för

försäkringstekniska avsättningar

hos

Statens

tjänstepensionsverk.

Lönekostnader inklusive

lagstadgade

arbetsgivaravgifter

ökade

med

4,4 miljarder

kronor

(4,3

procent).

Övriga

driftkostnader ökade med 12 miljarder kronor. Mest ökade Trafikverkets driftkostnader för köp av entreprenadtjänster efter bolagisering av tidigare produktionsenheter.

9 Arbetslöshet i procent, årsgenomsnitt, av arbetskraften i åldersgruppen

10 Kostnaderna för statens verksamhet inklusive arbetsgivaravgifter

15-75 år.

uppgår till 248 miljarder kronor.

62

Skr. 2010/11:101

4.1.5Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag

Resultatet från andelar i dotter- och intresseföretag ökade med 17 miljarder kronor. Det resultat som redovisas baseras främst på bolagens redovisade nettoresultat enligt respektive årsbokslut.

LKAB förbättrade sitt resultat med 8,4 miljarder kronor, vilket främst förklaras av ökade intäkter på grund av högre priser och volymer för järnmalm. Resultatet för Apoteket AB uppgick till 4,5 miljarder kronor, vilket inkluderar realisationsvinst avseende försäljning av dotterbolag på 4,4 miljarder kronor.

4.1.6Nettokostnad för statsskulden och övriga finansiella intäkter och kostnader

Nettokostnaden för statsskulden ökade med 6,6 miljarder kronor, bl.a. på grund av minskade orealiserade valutavinster.

4.2Balansräkning

I balansräkningen redovisas värdet av statens samtliga tillgångar, skulder och kapital per den 31 december 2010. I de fall marknadsvärden finns att tillgå för aktier och andelar i statliga bolag redovisas dessa i bilaga 3 Statliga bolag.

63

Skr. 2010/11:101

Tabell 4.2 Balansräkning

Miljoner kronor

TILLGÅNGAR

 

Not

2010-12-31

2009-12-31

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggnings-

 

 

 

tillgångar

 

 

 

Balanserade utgifter för ut-

 

6 136

5 980

veckling

15

 

 

Rättigheter och andra im-

 

 

 

materiella anläggnings-

 

 

 

tillgångar

16

1 007

938

Förskott avseende immateri-

 

 

 

ella anläggningstillgångar

17

2

0

Summa immateriella an-

 

 

 

läggningstillgångar

 

7 145

6 918

Materiella anläggningstill-

 

 

 

gångar

 

 

 

Statliga väganläggningar

18

102 667

102 994

Statliga järnvägsanlägg-

 

 

 

ningar

19

95 053

79 051

Byggnader, mark och annan

 

 

 

fast egendom

20

33 433

41 969

Förbättringsutgifter på an-

 

 

 

nans fastighet

21

3 637

3 552

Maskiner, inventarier, in-

 

 

 

stallationer m.m.

22

23 203

22 716

Pågående nyanläggningar

23

84 173

76 642

Beredskapstillgångar

24

98 205

98 352

Förskott avseende materiella

 

 

 

anläggningstillgångar

25

2 782

2 898

Summa materiella anlägg-

 

 

 

ningstillgångar

 

443 153

428 174

Finansiella anläggningstill-

 

 

 

gångar

 

 

 

Andelar i dotter- och intres-

 

 

 

seföretag

26

346 526

336 268

Andra långfristiga värdepap-

 

 

 

persinnehav

27

45 233

39 219

Långfristiga fordringar

28

4 168

5 765

Summa finansiella anlägg-

 

 

 

ningstillgångar

 

395 927

381 252

Summa anläggningstill-

 

 

 

gångar

 

846 225

816 344

Utlåning

29

275 931

276 893

Varulager m.m.

 

 

 

Periodavgränsningsposter

 

 

 

Förutbetalda kostnader

36

10 551

24 069

Upplupna bidragsintäkter

37

1 517

1 318

Övriga upplupna intäkter

38

13 127

23 574

Summa periodavgränsnings-

 

 

 

poster

 

25 195

48 961

Kortfristiga placeringar

 

 

 

Värdepapper och andelar

39

1 942

6 732

Summa kortfristiga placer-

 

 

 

ingar

 

1 942

6 732

Kassa och bank

40

6 438

3 990

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

1 246 092

1 218 998

 

 

 

 

KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

Not

 

 

 

 

 

 

Nettoförmögenhet

41

-358 432

-383 709

Fonder

42

89 220

81 418

Avsättningar

 

 

 

Avsättningar för pensioner

 

 

 

och liknande förpliktelser

43

185 088

188 710

Övriga avsättningar

44

21 008

18 195

Summa avsättningar

 

206 096

206 905

Statsskulden

 

 

 

Lån i Sverige

 

843 223

820 915

Lån utomlands

 

270 083

328 464

Summa statsskulden

45

1 113 306

1 149 379

Skulder m.m.

 

 

 

Leverantörsskulder

46

19 302

16 999

Övriga skulder

47

93 546

76 091

Depositioner

48

1 362

1 073

Förskott från uppdragsgivare

 

 

 

och kunder

49

327

355

Summa skulder m.m.

 

114 537

94 518

Periodavgränsningsposter

 

 

 

Upplupna kostnader

50

31 643

30 890

Oförbrukade bidrag

51

8 510

8 381

Övriga förutbetalda intäkter

52

41 212

31 216

Summa periodavgränsnings-

 

 

 

poster

 

81 365

70 487

 

 

 

 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

 

1 246 092

1 218 998

Garantiförbindelser

53

1 221 219

1 264 341

Övriga ansvarsförbindelser

54

16 272

16 275

Varulager och förråd

30

1 569

Pågående arbeten

31

313

Fastigheter

32

168

Förskott till leverantörer

33

33

Summa varulager m.m.

 

2 083

Fordringar

 

 

Kundfordringar

34

10 220

Övriga fordringar

35

78 058

Summa fordringar

 

88 278

1 574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

4.2.1 Nettoförmögenheten

 

 

172

 

 

 

 

 

 

 

95

Statens nettoförmögenhet är lika med skillnaden

 

2 246

mellan tillgångarnas och skuldernas bokförda

 

värde. Statsskulden, som i huvudsak motsvarar

8 155

det ackumulerade underskottet i statens budget

55 677

över åren, svarar för den övervägande delen av

63 832

skulderna

och

därmed

den

negativa

64

nettoförmögenheten. Vid utgången av 2010 var nettoförmögenheten -358 miljarder kronor, dvs. staten hade en nettoskuld på motsvarande belopp. Det är en förbättring med drygt 25 miljarder kronor jämfört med 2009 då nettoförmögenheten var -384 miljarder kronor.

Nettoförmögenhetens förändring fördelad på balansräkningens olika delar kan sammanfattas enligt nedan:

 

Mdkr

Ökning av tillgångar

27

Minskning av skulder

5

Minskning av avsättningar

1

Ökning av fonder

-8

 

 

Summa

25

Förändringen av nettoförmögenheten kan även beskrivas på följande sätt:

 

Mdkr

Årets överskott enligt

 

resultaträkningen

53

Värdeförändringar av aktier och andelar

-28

Övriga direkta förändringar av

 

nettoförmögenheten

0

Summa

25

Förändringen av nettoförmögenheten är i första hand hänförbar till årets överskott i resultaträkningen på 53 miljarder kronor. Därutöver påverkas nettoförmögenheten av enstaka transaktioner som förändrar tillgångars eller skulders värde utan att de redovisas över resultaträkningen. En återkommande förklaringspost är förändringar av aktier och andelar som redovisas direkt i balansräkningen, t.ex. förändringar av statligt ägda bolags egna kapital som inte är hänförbart till periodens resultat. Under 2010 uppgick dessa effekter till -28 miljarder kronor. Andra direkta förändringar var netto betydligt under 1 miljard kronor.

Jämförelse med nettoförmögenheten enligt definitionen i nationalräkenskaperna

För att belysa sambandet mellan olika sätt att re- dovisa statens finansiella ställning görs en jämfö- relse mellan nettoförmögenheten i balans- räkningen och nationalräkenskaperna (NR). NR:s beräkningar finns inte färdigställda för 2010 och jämförelsen görs därför för 2009. NR:s uppgifter har dessutom kompletterats på några punkter för att öka jämförbarheten. Skillnaden mellan balansräkningens nettoförmögenhet vid

Skr. 2010/11:101

utgången av 2009 på -384 miljarder kronor och den beräkning i anslutning till NR som gjorts i 2011 års ekonomiska vårproposition på 183 miljarder kronor innebär att NR-beräk- ningen visar en positiv nettoförmögenhet som är 567 miljarder kronor högre än vad som redovisas i balansräkningen.

Skillnaderna beror dels på olika värderings- principer, dels på olika avgränsning av staten. Den enskilt största skillnaden beror på att fasta realtillgångar i NR värderas till åter- anskaffningsvärdet, dvs. restvärdet efter av- skrivningar räknas upp med prisindex samt med moms medan fasta realtillgångar i balansräkningen värderas till ursprungligt anskaffningsvärde. Detta står för 55 procent av skillnaden i förmögenheten. En annan stor del beror på att NR använder marknadsprisvär- dering där sådan finns tillgänglig, t.ex. för vissa aktieinnehav och för skulder i form av bl.a. statsobligationer. Beredskapstillgångar ingår en- dast till den del det inte avser s.k. förstörelse- materiel11. I fråga om avgränsning ingår Riksban- ken som kapitalandel i NR och inte endast med grundfonden. Dessutom finns andra mindre skillnader. För tillgångar och skulder i övrigt tas främst vissa stora myndigheter med omfattande finansiell verksamhet med i NR. Fordringar och skulder av löpande karaktär är till största delen inte med i NR. I anslutning till not 41 visas de viktigaste skillnaderna för 2009 och 2008.

4.2.2Övriga förändringar i balansräkningen

Under räkenskapsåret 2010 ökade de totala

tillgångarna med 27

miljarder kronor till

1 246 miljarder kronor.

 

De materiella anläggningstillgångarna ökade med 15 miljarder kronor. Statliga järnvägsan- läggningar ökade med 16 miljarder kronor. An- skaffningsvärdet för Botniabanan uppgår till 17 miljarder kronor, varav 6 miljarder kronor har tagits upp bland tillgångarna under året. Pågående nyanläggningar har ökat med 7,5 miljarder kronor, varav Trafikverket står för den största delen. Trafikverkets pågående större

11 Försvarets inköp av förstörelsevapen och kringutrustning för att använda dessa, såsom jaktplan och stridsvagnar, behandlas i NR som insatsförbrukning och inte som bruttoinvestering.

65

Skr. 2010/11:101

investeringsprojekt avser citytunneln och ombyggnad av Malmö bangård, Citybanan i Stockholm, Ådalsbanan, Götalandsbanan, Haparandabanan och Pajalaprojektet. Byggnader, mark och annan fast egendom har minskat med 8,5 miljarder kronor. Minskningen avser huvudsakligen Luftfartsverket som delades den 1 april 2010. De flygplatser som staten ägde med byggnader, fältanläggningar, elanläggningar och teleanläggningar övergick då till det nya statligt ägda bolaget Swedavia AB.

De finansiella anläggningstillgångarna ökade med 15 miljarder kronor. Andelar i dotter- och intresseföretag ökade med 10 miljarder kronor. Bland dotterföretagen har LKAB:s andelsvärde ökat med 8,0 miljarder kronor, vilket förklaras av årets vinst. Vattenfall AB:s andelsvärde har minskat med 8,9 miljarder kronor. Förändringen utgörs främst av negativa omräkningsdifferenser för verksamhet i utlandet på 30 miljarder kronor, som delvis har utjämnats av positiv påverkan från valutasäkring av utländskt eget kapital. Apoteket AB har delats ut till staten från Apoteksgruppen i Sverige Holding AB och andelsvärdet uppgår till 7,7 miljarder kronor. Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har däremot minskat med 3,4 miljarder kronor främst till följd av utdel- ningen till staten. Andelar i intresseföretaget TeliaSonera har minskat i värde med 3,5 miljar- der kronor efter utdelning av 3,8 miljarder kronor till staten.

Andra långfristiga värdepappersinnehav har ökat med 6 miljarder kronor. Den största för- ändringen avser Kärnavfallsfonden som ytterli- gare ökat andelen fondmedel placerade i bostadsobligationer.

Övriga fordringar har ökat med 22 miljarder kronor jämfört med föregående år. Skatteverkets fordringar på skattekontot har ökat med 9 miljarder kronor. Skatteverket redovisar också en fordran på 17 miljarder kronor på kommuner och landsting avseende slutreglering av kommu- nalskatt för inkomståret 2009. Slutavräkningen av kommunalskatt kan variera starkt mellan åren.

Periodavgränsningsposterna minskade med 22 miljarder kronor. Förutbetalda kostnader har minskat med 14 miljarder kronor, vilket förklaras av att Skatteverkets utbetalning i december 2009 redovisas som en transfererings- kostnad i årsredovisningen för 2010. Övriga upplupna intäkter har minskat med 10 miljarder kronor, vilket avser periodisering av skatter till

följd av att de betalda skatterna översteg de beräknade intäkterna 2010.

Värdepapper och andelar har minskat med 4,8 miljarder kronor eftersom Riksgäldskontoret inte hade några kortfristiga placeringar detta år.

Fonder ökade med 7,8 miljarder kronor under året och mest ökade Stabilitetsfondens behållning, 4 miljarder kronor. Avsättningar för pensioner minskade med 3,6 miljarder kronor främst hos Statens tjänstepensionsverk. Avsättningen för statens tjänstepensions- åtagande minskade beroende på att basbelopps- indexeringen var negativ och att den s.k. omkostnadsbelastningen på räntan sänktes. Även pensionsavsättningen hos Luftfartsverket sjönk som en följd av överföring av verksamhet till Swedavia AB. Övriga avsättningar ökade med 3 miljarder kronor. Det avser Exportkredit- nämndens avsättningar för risker i garanti- engagemang som ökade som en följd av större volymer.

Statsskulden minskade med 36 miljarder kro- nor och uppgick vid 2010 års utgång till 1 113 miljarder kronor. Lån i svenska kronor ökade med 22 miljarder kronor och lån i utländsk valuta minskade med 58 miljarder kro- nor. Den andel av statsskulden som upptas i utländsk valuta minskade från 29 till 24 procent. För en närmare beskrivning av statsskuldens utveckling, se avsnitt 3.2 Lånebehovet och stats- skuldens utveckling.

Övriga skulder ökade med 17 miljarder kronor främst vid Riksgäldskontoret, där skuldposter knutna till statsskuldförvaltningen ökade. Dessutom sattes försäljningslikviden för Apoteket AB in på konto i Riksgäldskontoret och redovisas i balansräkningen under övriga skulder.

4.3Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen visar statens betalningar fördelade på avsnitten statens verksamhet, inve- steringar, utlåning och finansiella aktiviteter. Finansieringsanalysen visar även statens nettoupplåning under redovisningsperioden. Statens nettoupplåning definieras som föränd- ringen av statsskulden justerad för orealiserade valutakursförändringar.

Uppgifterna avseende finansieringsanalysen har hämtats från resultat- och balansräkningarna

66

samt från den information som myndigheterna rapporterat in till statsredovisningssystemet eller från myndigheternas årsredovisningar med eventuella kompletteringar.

Tabell 4.3 Finansieringsanalys

Miljoner kronor

 

Not

2010

2009

 

 

 

 

Statens verksamhet

 

 

 

Skatter

55

955 670

876 003

Avgifter och andra ersättningar

56

74 939

76 144

Intäkter av bidrag

 

43 073

39 365

Summa justerade intäkter

 

1 073 682

991 512

Transfereringar

57

-830 582

-790 664

Statens egen verksamhet

58

-201 861

-186 423

Summa justerade kostnader

 

-1 032 443

-977 087

Justeringar till betalningar

59

39 058

61 678

Saldo statens verksamhet

 

80 297

76 103

Investeringar

60

 

 

Finansiella investeringar

 

-11 910

-30 197

Materiella investeringar

 

-47 504

-46 959

Immateriella investeringar

 

-2 281

-2 579

Summa investeringsutgifter

 

-61 695

-79 735

Försäljning av anläggnings-

 

 

 

tillgångar

 

11 365

1 512

Summa investeringsverk-

 

 

 

samhet

 

-50 330

-78 223

Utlåning

61

 

 

Nyutlåning

 

-14 904

-119 072

Amorteringar

 

15 395

21 152

Summa nettoutlåning

 

491

-97 920

Finansiella aktiviteter

 

 

 

Finansiellt netto för statens

 

 

 

upplåning

62

-33 694

-35 583

Övrigt finansiellt netto

63

12 914

13 088

Justeringar till betalningar

64

4 802

4 827

Summa finansiella aktiviteter

 

-15 978

-17 668

Totalt

 

14 480

-117 708

 

 

 

 

Statens nettoupplåning

 

 

 

Förändring av statsskulden

 

-36 033

87 620

Orealiserade valutakursför-

 

21 553

30 088

ändringar

 

 

 

Totalt

 

-14 480

117 708

 

 

 

 

Skr. 2010/11:101

4.3.1Statens verksamhet

Kassaflödet i den del som avser statens verksamhet, dvs. intäkter, transfereringar och statens egen verksamhet enligt resultat- räkningen, uppgick 2010 till 80 miljarder kronor, vilket netto är marginellt högre än föregående år. Inbetalningarna avseende skatter m.m. har ökat med 80 miljarder kronor medan transfereringar och statens egen verksamhet är 55 miljarder kronor högre än föregående år. Sammantaget ökar kassaflödet efter att hänsyn tagits till förändringar av tillgångar och skulder med 4 miljarder kronor.

4.3.2Investeringar

Summa investeringar under 2010 uppgick till 62 miljarder kronor, vilket är en minskning med 18 miljarder kronor. Det beror främst på en minskning av finansiella investeringar, eftersom Kärnavfallsfonden under 2009 placerade 18 miljarder kronor i bostadsobligationer och

staten deltog

i Nordeas nyemission

med

5,6 miljarder

kronor. Under 2010

har

Kärnavfallsfonden fortsatt placera i bostads- obligationer, men ökningen är inte så stor. Övriga finansiella investeringar 2010 avser främst aktier i Swedavia AB med 3,6 miljarder kronor i samband med bolagiseringen av delar av Luftfartsverket samt kapitalinsatser i SAS AB och Inlandsinnovation AB med sammanlagt 3,1 miljarder kronor.

De materiella investeringarna ligger kvar på en jämförelsevis hög nivå. Framför allt är investeringarna i bananläggningar jämförelsevis höga, nära 21 miljarder kronor, med bl.a. den sista etappen av Botniabanan om 6,4 miljarder kronor. Däremot har investeringarna i försvarssektorn minskat.

Det negativa kassaflödet från investerings- verksamheten har begränsats av inkomster från

försäljning

av anläggningstillgångar, där

nära

10 miljarder

kronor avser inkomster

vid

bolagiseringen av delar av Luftfartsverket.

 

4.3.3Utlåning

Statens nettoutlåning visar en mycket kraftig minskning, och är i det närmaste noll. Även här beror skillnaden mellan åren på engångs-

67

Skr. 2010/11:101

händelser 2009. Framför allt var det ett lån till Riksbanken med 92,5 miljarder kronor för att förstärka valutareserven som gjorde netto- utlåningen exceptionellt stor. Under 2010 är både nyutlåning och amorteringar på en mer normal nivå.

4.3.4Finansiella aktiviteter

Nettobetalningar för finansiella aktiviteter under 2010 uppgick till -16 miljarder kronor, vilket innebär att de negativa nettobetalningarna minskade med 2 miljarder kronor jämfört med 2009. Ingen av delposterna visar stora förändringar.

4.3.5Statens nettoupplåning

Statens nettoupplåning visar förändringen av statens upplåning justerad för valutakurs- förändringar i utländsk valuta. Statens netto- upplåning under 2010 var åter negativ, dvs. staten har minskat sina lån trots det negativa budgetsaldot. Statsskulden minskade med 36 miljarder kronor men orealiserade valutakurs- förändringar påverkade nettoupplåningen åt motsatt håll.

4.3.6Samband mellan resultaträkningen och utfallet för statens budget

I nedanstående tabell visas sambandet mellan resultaträkningens överskott och saldot i statens budget 2010. Tabellen visar de delar som skiljer resultaträkningen från statens budget, dvs. poster som finns med i resultaträkningen men inte medför betalningar, förändringar av fordringar och skulder samt övriga transaktioner som medfört betalningar. Posterna finns med i finansieringsanalysen, men i en annan struktur. Genom dessa tre delar är det möjligt att gå från resultaträkningens saldo till finansierings- analysens saldo. Därefter visas justeringsposter hänförbara till statsskulden som utgör skillnaden mellan finansieringsanalysens saldo och saldot i statens budget.

Tabell 4.4 Samband mellan resultaträkningens överskott och utfallet för statens budget 2010

Miljoner kronor

Resultaträkningens överskott

52 706

 

 

Justeringar för poster som ej medför

 

betalningar

-38 331

Justeringar för förändringar av ford-

 

ringar och skulder

33 356

Övriga transaktioner som påverkar

 

betalningar

-33 251

 

 

Finansieringsanalysens saldo

14 480

Justeringar hänförbara till statsskul-

 

den

-15 532

Förändring av Riksgäldskontorets

 

kortfristiga placeringar

-4 179

Förändring av inomstatliga innehav av

 

värdepapper, skuldkorrigeringar samt

 

övriga poster

-11 353

 

 

Statens budgetsaldo

-1 052

Transaktioner som ingår i resultaträkningen men inte medför betalningar kan delas upp i tre delar. Den första är resultatandelar i dotter- och intresseföretag som är intäkter som inte betalats, och som för 2010 uppgår till 46 miljarder kronor. Den andra delen är kostnader som inte medför betalningar. Den omfattar avskrivningar, nedskrivningar, avsättningar och fondering (28 miljarder kronor åt motsatt håll). Den tredje delen är orealiserade valutavinster på 21 miljarder kronor.

Förändringar av fordringar och skulder har medfört betalningar, men inte påverkat resultaträkningen. Skulderna har ökat, främst hos Skatteverket, vilket ger en positiv påverkan på likvida medel. Nettoförändringen av fordringar och skulder ger därför en positiv påverkan på likvida medel med 33 miljarder kronor.

Övriga transaktioner som påverkar betalningar är investeringar som gav ett utflöde av likvida medel netto, med hänsyn till sålda tillgångar, med 50 miljarder kronor. Nettoutlåningen påverkade inte kassaflödet mer än marginellt detta år, medan utdelningar från statliga bolag gav ett inflöde på 17 miljarder kronor.

Justeringar som är hänförliga till statsskulden

Finansieringsanalysens saldo var positivt och drygt 15 miljarder kronor högre än det negativa

68

saldot i statens budget på 1 miljard kronor. Att nettoupplåningen därmed är negativ innebär att staten amorterat på sina lån. Skillnaden mellan statens nettoupplåning och saldot på statens budget beror på att det finns transaktioner som påverkar statsskulden men som inte påverkar budgetens saldo. Å andra sidan finns transaktioner som påverkar budgetens saldo men som påverkar statsskulden först i efterföljande perioder, t.ex. kortfristiga placeringar.

Minskningar av Riksgäldskontorets kort- fristiga placeringar medför att statsskulden har minskat med 4 miljarder kronor utan att saldot på statens budget har påverkats. Förändringar av myndigheters innehav av statspapper har påverkat lånebehovet men inte statsskulden. Innehavet har minskat med 2 miljarder kronor 2010 eftersom Kärnavfallsfonden har fortsatt att placera om medel till bostadsobligationer. Den största förändringen är Riksgäldskontorets ökade skulder för CSA-avtal som påverkat statens nettoupplåning, men inte statens budget, med 9 miljarder kronor.

4.4Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar

Årsredovisningen för staten grundas på de statliga myndigheternas årsredovisningar, vilka upprättas enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

I detta avsnitt beskrivs i en första del redovisningsprinciperna för resultat- och balans- räkning, i några fall med koppling även till statens budget. Den första delen innehåller även kommentarer till vissa särskilda poster och förändrade principer för resultat- och balans- räkning. Därefter görs en kort beskrivning av principerna för redovisningen av utfallet på statens budget. Slutligen belyses några viktiga skillnader och samband mellan de olika redovisningsmetoderna.

4.4.1Redovisningsprinciper, resultat- och balansräkning

Räkenskapsåret utgörs av kalenderår. Redo- visning av kostnader och intäkter sker enligt bokföringsmässiga grunder.

Skr. 2010/11:101

De konsoliderade resultat- och balans- räkningarna och finansieringsanalysen är uppställda enligt regeringens beslut den 16 december 2010 (dnr Fi2010/5683) om normering av avgränsning och uppställnings- former som grund för Ekonomistyrningsverkets underlag till årsredovisningen för staten 2010. De uppställningsformer som föreskrivs där, bygger på de uppställningsformer som före- skrivits för myndigheterna med vissa anpass- ningar för årsredovisningen för staten.

Grundläggande principer

Genom att redovisningen grundas på myndigheternas årsredovisningar, kommer även årsredovisningen för staten att följa de principer som följer av förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Riksdagen har beslutat om en utvidgad reglering i budgetlag av de principer som ska gälla för årsredovisningen för staten (prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177). De nya bestämmelserna innebär att regleringen i större utsträckning blir lagfäst. Redovisningsprinciperna blir dock i huvudsak oförändrade och ska tillämpas från och med årsredovisningen för staten för 2011.

De principer som lagts fast i den nya budgetlagen (2011:203) överensstämmer med de som finns i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag och därmed med den praxis som finns för årsredovisningen för staten sedan tidigare. De tillämpas därmed till sitt innehåll redan detta år. De viktigaste grundläggande principerna är:

-Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna i årsredovisningen ska tillämpas från ett budgetår till ett annat.

-Värderingen av de olika posterna ska göras med rimlig försiktighet.

-Intäkter och kostnader som är hänförliga till budgetåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.

-De olika beståndsdelar som balans- räkningen består av ska värderas var för sig.

-Tillgångar och skulder eller intäkter och kostnader ska inte kvittas mot varandra.

69

Skr. 2010/11:101

-Den ingående balansen för ett budgetår ska överensstämma med den utgående balansen för det närmast föregående budgetåret.

Om det finns skäl till det och det är förenligt med god redovisningssed får avvikelse göras från de ovan angivna punkterna. Om detta sker ska upplysningar lämnas om skälen för avvikelsen och en bedömning av dess effekt på den ekonomiska ställningen och resultatet redovisas.

Genom tillämpning av god redovisningssed och genom den praxis som utvecklats i årsredovisningen för staten och genom riksdagens beslut om statens budget har utöver dessa grundläggande principer bildats en helhet utifrån vilken de praktiska ställningstaganden som blir nödvändiga när årsredovisningen upprättas kan lösas. Många frågor är specifika för statlig verksamhet och man måste därför ta ställning i enskilda fall och lösa frågan mot bakgrund av denna helhet. Många frågor och system i staten är dessutom komplexa och det finns anledning att därför beskriva de metoder och lösningar som tillämpas. I det följande lämnas mot den bakgrunden upplysningar om vilka principer som tillämpas för specifika poster eller områden, vissa lösningar förklaras och andra särskilda upplysningar lämnas.

Transfereringar

Principen för redovisning av transfereringar är att de redovisas enligt bokföringsmässiga grunder. Det innebär att de redovisas det år till vilket kostnaden hänför sig. Innebörden av denna princip för transfereringar är inte klarlagd i alla detaljer och Sverige deltar i ett internationellt utvecklingsarbete i syfte att klargöra principerna.

Transfereringar periodiseras endast när kostnaden tydligt är hänförlig till ett visst år. Exempel på detta är Sveriges avgift till EU och vissa EU-finansierade stöd på jordbruksområdet som uttryckligen avser ett visst år. I fall där något annat inte är tydligt bedöms kostnaden sammanfalla med betalningen.

Skatter

Sedan 2006 redovisas statens inkomster från skatter enligt nya principer, i enlighet med

riksdagens beslut om principer för redovisning av skatter (prop. 2005/06:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 6.2.2, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34). I samband med detta beslutade regeringen att samma principer ska gälla även för resultaträkningen i årsredovisningen för staten. Principerna innebär främst att skatteinkomsterna redovisas enligt fullt periodiserade principer, dvs. det år som intäkterna hänför sig till. Eftersom många skatter taxeras per kalenderår, är det slutliga utfallet för taxering och betalningsgrad inte känt förrän drygt ett år efter det aktuella årets utgång. Redovisningen av skatter i årsredovisningen för staten grundas därför till viss del på bedömningar av förväntat taxeringsutfall och inbetalningar.

En relativt utförlig beskrivning av metoderna gjordes i årsredovisningen för staten för 2006.

Skatteverket och andra berörda myndigheter redovisar löpande debiterade och betalda skatter. Skatterna kan delas in i två huvudkategorier. Den första är skatter som hänförs till period (månad) i nära anslutning till inbetalningen eller deklarationen, vilket gäller för mervärdesskatt, socialavgifter och de flesta punktskatter. Den andra är skatter som beslutas vid taxeringen som sker årsvis och där den löpande inbetalningen endast är preliminär. Det gäller hushållens och företagens inkomstskatter samt fastighetsskatt m.m. När uppgifterna för årsredovisningen för staten för ett visst år tas fram, finns ett i det närmaste korrekt slutligt utfall för många skatter, medan det redovisade utfallet för inkomstskatterna m.m. utgör en beräkning grundad på redovisade preliminärskatter, den ekonomiska utvecklingen och annan information. Här är osäkerheten större än för de skatter som debiteras månadsvis.

Metoden för beräkning av periodiserade skatter på detta sätt bygger på modeller för olika skatteslag och för totalsammanställningar som är uppbyggda inom Finansdepartementet och Ekonomistyrningsverket under lång tid och har utvecklats och anpassats successivt. Denna struktur ger bättre information om skatterna för året än årets skatteinbetalningar, eftersom informationen beaktar den makroekonomiska utvecklingen och förändringar i skattereglerna redan det år dessa avser och inte först när betalning sker. Metoden får därför anses väl etablerad och prövad.

70

Resultaträkningens skatteintäkter skiljer sig från de periodiserade skatterna i statens budget för det aktuella året på några punkter. En avser skillnaden mellan fjolårets beräknade periodiserade skatt och det helt eller nästan helt slutliga utfall som nu finns tillgängligt. I resultaträkningen hänförs den till det senaste året, eftersom principen innebär att intäkten i resultaträkningen inte revideras så som sker i budgetens utfall för de periodiserade skatterna. För varje skatteslag redovisas dock den senaste beräkningen. En annan skillnad är att avgifterna till ålderspensionssystemet och premiepensions- systemet läggs till, eftersom dessa avgifter ingår i skatterna så som de avgränsas i resultaträkningen. Kommunala utjämnings- avgifter och inkomstutjämningsavgifter tillförs som en följd av principen att bruttoredovisa dessa i årsredovisningen för staten. Slutligen avgår de elimineringar som görs i årsredovisningen för staten. Dessa avser myndigheternas erhållna kompensation för ingående moms, särskild löneskatt och vissa punktskatter som myndigheterna betalar samt myndigheternas betalda arbetsgivaravgifter m.m. som till en del avser skatt som staten betalar till sig själv.

Avgränsning av redovisningsenheten

Balans- och resultaträkningarna samt finansieringsanalysen omfattar staten, avgränsad i enlighet med regeringens normeringsbeslut för Årsredovisningen för staten 2010 (dnr Fi2010/5683). Detta innebär att dessa dokument omfattar myndigheter under riksdag och regering, med undantag för Riksbanken som med hänsyn till dess speciella ställning inte ingår. AP-fonderna och premiepensionssystemets tillgångar och skulder inklusive avkastningen på dessa medel ingår inte heller på grund av att ålderspensionssystemet bör hanteras och redovisas för riksdagen på ett enhetligt sätt och att fondernas tillgångar har en annan karaktär än statens övriga tillgångar. Riksbankens grundfond ingår dock, då detta kapital ursprungligen tillskjutits av staten och därför kan ses som statens ägarandel i Riksbanken. En förteckning över vilka organisationer som omfattas av staten med denna avgränsning, och som ingår i de konsoliderade resultat- och balansräkningarna

Skr. 2010/11:101

och finansieringsanalysen, återfinns i bilaga 2 Statliga myndigheter m.m.

Metoder för konsolidering

Gemensam brytdag

Den 10 januari gäller som gemensam s.k. brytdag för samtliga myndigheters räkenskaper. Med begreppet brytdag avses den dag då den löpande bokföringen av händelser som berör den avslutade räkenskapsperioden avslutas. Fram till och med brytdagen bokförs leverantörsskulder och kundfordringar, efter brytdagen redovisas händelser som härrör från den avslutade perioden som upplupna kostnader respektive intäkter (dvs. som periodavgränsningsposter). Den gemensamma brytdagen är en förutsättning för att fordringar och skulder mellan myndigheterna ska kunna stämma överens.

Principer för konsolidering

Konsolidering sker genom en sammanläggning av myndigheternas balansräkningar och resultaträkningar efter det att interna mellanhavanden i form av t.ex. fordringar, skulder, intäkter och kostnader mellan myndigheterna eliminerats. Informationen från myndigheterna har hämtats både från statsredovisningen och ur myndigheternas årsredovisningar. Utöver elimineringar av transaktioner mellan myndigheter har även transaktioner som varken är intäkter eller kostnader respektive fordringar eller skulder för staten som helhet eliminerats. Exempel är statens arbetsgivaravgifter för egen personal som före eliminering redovisas som personalkostnad hos myndigheterna och som intäkt av uppbörd hos Skatteverket.

Omklassificeringar av poster

Vissa typer av transaktioner omklassificeras i årsredovisningen för staten i förhållande till myndigheternas redovisning. Anledningen till detta är att de ur statens perspektiv utgör t.ex. kostnader för verksamheten och inte transfereringar. Ett exempel är omklassificering av statens tjänstepensioner som redovisas som personalkostnad i statens årsredovisning men skilt från verksamhetens kostnader i Statens tjänstepensionsverks årsredovisning. I några fall följer inte myndigheterna de scheman för resultat- och balansräkning som är generellt föreskrivna. För affärsverken gäller dessutom

71

Skr. 2010/11:101

särskilda uppställningsformer. Detta medför att vissa resultat- och/eller balansposter måste omklassificeras innan konsolidering görs.

Motpartsavstämning

För att det ska vara möjligt att eliminera s.k. inomstatliga poster, dvs. kostnader, intäkter, fordringar och skulder mellan myndigheter, används rutiner för s.k. motpartsavstämning mellan myndigheter. Kvaliteten i motparts- avstämningen, som infördes 2000, förbättrades successivt under åren därefter och antalet differenser över angivna beloppsgränser är sedan några år relativt lågt. Liksom de senaste åren är differenserna också beloppsmässigt nu så begränsade i relation till helheten att de inte kan anses påverka resultat- eller balansräkningen i någon utsträckning som har materiell betydelse.

Ändrade redovisningsprinciper

Pensionsmyndigheten

Fram till 2009 ingick Premiepensions- myndigheten (PPM) och dess verksamhet inte i årsredovisningen för staten. Detsamma gällde och gäller fortfarande AP-fonderna. Premie- pensionssystemet låg utanför årsredovisningen som en följd av regeringens bedömning att de förvaltade medlen för ålderspensionssystemet hade en annan karaktär än statens tillgångar i övrigt. Dessutom innebar ställningstagandet i nationalräkenskaperna att premiepensions- systemet skulle höra till hushållssektorn ett ytterligare argument för detta. Administrationen i myndigheten PPM sågs som en begränsad del som därför inte heller redovisades i staten. Den 1 januari 2010 bildades Pensionsmyndigheten som övertog både PPM:s uppgifter och uppgifter som rör både inkomstgrundad pension och garantipension m.fl. anslagsfinansierade pensionsförmåner vilka tidigare administrerades av Försäkringskassan. En stor del av Pensions- myndighetens verksamhet ska därmed ingå i årsredovisningen för staten, eftersom det utgör statens ansvar och verksamhet. I andra sammanhang tillämpas principen att alla statliga myndigheter ingår i årsredovisningen för staten även om de sysslar med verksamheter som är helt avgiftsfinansierade, om inte särskilda skäl finns. Därför ingår nu Pensionsmyndighetens verksamhetskostnader – personalkostnader, lokalkostnader och övriga driftkostnader – i sin

helhet i årsredovisningen för staten. De förvaltade pensionsmedlen, inklusive de preliminärt redovisade medlen för vilka pensionsrätter ännu inte fastställts, ingår däremot inte. Det gäller även motsvarande avsättning på skuldsidan samt vissa fordrings- och skuldposter med direkt koppling till dessa medel. I resultaträkningen undantas avkastningen på dessa medel och den kostnad för administrativ ersättning som lämnas till staten och olika förvaltare. Liksom tidigare ingår kostnaderna för utbetald pension från premiepensionssystemet bland transfereringarna till hushåll.

Genom denna metod har regeringen bedömt att man dels får den lösning som mot bakgrund av informationsbehovet och den organisatoriska lösningen ger det mest jämförbara resultatet i förhållande till tidigare år, dels följer de principer som gäller för andra verksamheter i statliga myndigheter där det skulle kunna ifrågasättas om verksamheten är en del av staten. Samtidigt behandlas premiepensionssystemets förvaltade tillgångar som en utanför staten stående enhet. Det ligger nära sättet att hantera AP-fondernas tillgångar och möjliggör den enhetliga hanteringen av skillnaden mellan årets inbetalda avgifter och utbetalda pensioner som en transferering till eller från staten.

Övriga generella förändringar

I övrigt har inga förändringar av generella redovisningsprinciper gjorts i årsredovisningen för staten som helhet för 2010.

Ändrade redovisningsprinciper hos vissa myndigheter

Utöver ändringar i principerna för årsredovisningen för staten som sådan, förekommer att ändrade principer hos vissa myndigheter påverkar årsredovisningen för staten i mindre omfattning. I de fall berörd myndighet ändrat jämförelsetal, ändras jämförelsetalen även i årsredovisningen för staten såvida inte beloppet är oväsentligt. Har myndigheten inte ansett detta möjligt har inte heller jämförelsetalen i årsredovisningen för staten ändrats.

Ändrade principer för kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsmedel

Under 2010 har Ekonomistyrningsverket rekommenderat myndigheterna att redovisa medel som reserverats för kompetens-

72

utvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder för personal enligt avtal, som en avsättning. Förändringen gäller de situationer där osäkerhet föreligger om belopp och tidpunkt för utbetalning. Tidigare har medlen i de flesta fall redovisats som upplupen kostnad. Det har inte bedömts möjligt att räkna om jämförelsetalen för 2009 generellt, men förändringen uppskattas ha ökat posten Övriga avsättningar och i motsvarande grad minskat posten Upplupna kostnader med mellan 500 och 1 000 miljoner kronor.

Ändringar av jämförelsetal

Resultaträkningens saldo i jämförelsekolumnen för 2009 har förbättrats med 437 miljoner kronor med anledning av en rättelse av lämnade bidrag hos Statens energimyndighet.

Resultaträkningens saldo enligt

 

Årsredovisningen för staten 2009

26 253

Justering

437

Resultaträkningens saldo enligt

 

jämförelsekolumnen i Årsredovisningen

 

för staten 2010

26 690

I balansräkningens jämförelsekolumn har Kassa, bank med anledning av samma rättelse hos Statens energimyndighet ökat med 437 miljoner kronor och nettoförmögenheten ökat med samma belopp.

Jämförelsetal för Trafikverket

Den 1 april 2010 bildades Trafikverket och sam- tidigt lades Vägverket och Banverket ned. För- utom verksamheten från de båda nedlagda myn- digheterna har viss verksamhet även från Sjö- fartsverket och Statens institut för kommunika- tionsanalys förts till Trafikverket. För att uppnå bästa möjliga information i noterna har jämförel- setalen för poster i balansräkningen gjorts mellan Trafikverkets poster den 31 december 2010 och Vägverkets och Banverkets sammanlagda poster den 31 december 2009. För resultaträkningens poster jämförs summan av posterna för Trafik- verkets verksamhet för perioden 1 april – 31 december och Vägverkets och Banverkets verksamhet för perioden 1 januari – 31 mars 2010 med summan av posterna för Vägverkets och Banverkets verksamhet under 2009. Med denna metod för jämförelse bortses från den verksamhet som inte ingick i Vägverket eller Banverket och som har förts till Trafikverket,

Skr. 2010/11:101

men den bedöms vara av så begränsad omfattning att jämförelsen ändå är rättvisande.

Jämförelsetal för Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten övertog den 1 januari 2010 ansvaret för dels den tidigare Premiepen- sionsmyndighetens verksamhet, dels den del av Försäkringskassans verksamhet som avsåg pen- sion. Det har inte bedömts möjligt att ta fram uppgifter om balansposter eller resultatposter för den del av Försäkringskassans verksamhet som förts över eftersom de inte fanns specifice- rade på det sättet och det dessutom skett föränd- ringar i organisation och arbetssätt. För Premie- pensionsmyndighetens verksamhet, som tidigare inte ingick i årsredovisningen för staten, finns dessutom problemet att redovisningsprinciperna enligt reglerna för försäkringsföretag inte i alla delar överensstämmer med statens. Därför anges i noterna jämförelsetal för Försäkringskassans poster så som de fanns angivna föregående år och för Pensionsmyndigheten anges inga jämfö- relsetal. Undantag från denna princip har gjorts i not 5, 42 och 44 som innehåller fonder hos de båda myndigheterna och den särskilda avsätt- ningen för frivillig pensionsförsäkring. Dessa medel förvaltas avskilt från myndigheternas till- gångar och skulder i övrigt och därför har fon- dernas och avsättningens behållning och föränd- ring jämförts per fond i noterna.

Undantag från generella principer

För att på ett mer fullständigt sätt belysa tilläm- pade principer i årsredovisningen för staten, be- skrivs här undantag som förekommer från de generella ekonomiadministrativa reglerna och principerna eller från den praxis som vanligen gäller i staten. Det kan vara fråga om undantag både för en enskild myndighet och för statens redovisning eller statens budget som helhet.

Engångseffekter

Engångseffekterna på statens budget (se särskild sammanställning i Utfallet för statens budget) påverkar oftast inte resultaträkningen i årsredo- visningen för staten, eftersom redovisningen där görs på bokföringsmässiga grunder med periodi- sering av intäkter och kostnader. Balansräk- ningen påverkas för belopp som redovisas som periodavgränsningsposter och när likviditeten påverkas. I fall där engångseffekterna avser stora

73

Skr. 2010/11:101

engångshändelser, exempelvis intäkter från för- säljning av statliga bolag, kommer även resultat- räkningen att påverkas av t.ex. realisationsvins- ter.

Undantag hos vissa myndigheter

Den nybildade Pensionsmyndigheten redovisar marknadsvärden för sina tillgångar i premiepen- sionssystemet (s.k. placeringstillgångar) enligt de regler som gäller för försäkringsföretag. Dessa tillgångar finns inte med i årsredovisningen för staten. För att kunna tillämpa enhetliga redovis- ningsprinciper i hela myndighetens verksamhet, redovisas marknadsvärden även för de medel som finns med i årsredovisningen för staten (främst obligationer som tillhör den frivilliga pensionsförsäkringen och sjömanspensionsfon- den), i enlighet med undantag i myndighetens regleringsbrev. Dessutom räknas upplupna rän- teintäkter in i värdepapperets bokförda värde. I årsredovisningen för staten har dessa tillgångar värderats till upplupet anskaffningsvärde samti- digt som upplupna räntor särredovisas, i enlighet med den princip som gäller för tillgångar av detta slag som redovisas av andra myndigheter. Årsre- dovisningen för staten skiljer sig således från myndighetens årsredovisning på denna punkt.

Skatteverket har enligt regeringsbeslut den 10 december 1998 dispens från kravet att redo- visa fordringar och skulder avseende uppbörd som redovisas på annat sätt än via skattekontot. Den utnyttjas för närvarande för ej restförda uppbördsfordringar redovisade genom de gamla uppbördssystemen, för arvs- och gåvoskatt samt för systemet för punktskatter m.m.

Statens fastighetsverk har för bidragsfastig- heter undantag från regler vilka innebär att ka- pitalutgifter för bidragsfastigheterna inte be- traktas som anläggningstillgång.

Undantag från regler på finansieringsområdet förekommer för ett relativt stort antal myndig- heter. Undantagen kan exempelvis avse regler som rör rätten eller formerna för att ta ut avgif- ter eller ta emot bidrag och donationer, finansie- ring av anläggningstillgångar, hur lån ska tas upp eller amorteras, hur anslag får utnyttjas eller hur redovisning mot anslag ska göras. Dessa påver- kar i de flesta fall inte årsredovisningen och re- dovisas därför inte här.

De olika typerna av beslut är i första hand inte att se som undantag, utan som finansiella villkor för den enskilda myndigheten. Regeringen fattar inom detta område årligen ett stort antal beslut

inom ramen för sin styrning av de statliga myn- digheterna. Det förekommer även mer omfat- tande undantag som har direkt koppling till en myndighets uppgift och som därför följer av myndighetens instruktion samt i vissa fall av lag. I fall där regeringen bedömt att den aktuella omständigheten är betydelsefull har riksdagen informerats tidigare i samband med beslut om anslag eller låne- och bemyndiganderamar.

Undantag i fråga om utformning av myndighetens årsredovisning eller finansiella rapportering

Viss verksamhet eller vissa balansposter hos myndigheter med koppling till det försvars- och säkerhetspolitiska området är hemlig, och redo- visas därför på ett förenklat sätt i årsredovis- ningen för staten. Så långt det är möjligt görs dock redovisningen i dessa fall på ett sätt som är jämförbart med redovisningen i övrigt, och på samma sätt mellan åren, varför de inte bedöms påverka årsredovisningen för staten i någon vä- sentlig grad.

Värderingsprinciper

Myndigheter följer normalt generella värde- ringsprinciper för statlig redovisning i enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Det finns dock myndigheter som på grund av verksamhetens särart, genom dispens, särskilt regeringsbeslut eller av annat särskilt skäl avviker ifrån dessa. Sådana avvikelser förekommer dock i mycket liten omfattning (jfr Undantag hos vissa myndigheter ovan).

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar värderas enligt lägsta vär- dets princip. Detta innebär att de tas upp till an- skaffningsvärdet eller till det verkliga värdet om detta är lägre. Med verkligt värde avses försälj- ningsvärde med avdrag för beräknad försälj- ningskostnad. Om tillgångens särskilda beskaf- fenhet eller andra omständigheter ger anledning till detta får det verkliga värdet bestämmas till återanskaffningsvärdet eller annat värde som är förenligt med god redovisningssed. Vidare får omsättningstillgångar tas upp över anskaffnings- värdet om det föreligger särskilda omständighe- ter och det samtidigt är förenligt med god redo- visningssed. Osäkra fordringar redovisas med det belopp varmed de beräknas inflyta. Ford- ringar och skulder i främmande valuta värderas till balansdagens kurs.

74

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar värderas till anskaffnings- värde med avdrag för ackumulerade avskriv- ningar. Avskrivningstider anpassas till respektive tillgångs förväntade ekonomiska livslängd.

Aktier och andelar

Aktier och andelar i dotter- och intresseföretag har värderats enligt kapitalandelsmetoden. Metoden innebär att statens andel av företagens egna kapital tas upp som en tillgång i balansräk- ningen. Årets andel av företagens resultat redo- visas i resultaträkningen. Även affärsverkens dotter- och intresseföretag redovisas enligt ka- pitalandelsmetoden. I bilaga 3 Statliga bolag, re- dovisas kapitalandelsvärdet för varje bolag. I de fall staten innehar aktier i börsnoterade företag presenteras även marknadsvärdet för dessa aktier i bilagan.

Kommentarer till särskilda poster

Fordran/skuld på Rundradiorörelsen hos Riksgäldskontoret

De TV-avgifter som riksdagen beslutar om sätts in på ett konto i Riksgäldskontoret varifrån de betalas till de tre public service-företagen Sveri- ges Television AB, Sveriges Radio AB och Ut- bildningsradion AB. Medlen förvaltas för statens räkning av Radiotjänst i Kiruna AB. Övergångs- vis tillförs extrapengar till Radiotjänst genom ett särskilt lån i Riksgäldskontoret, det s.k. distribu- tionskontot. Härigenom finansieras de tillfälligt ökade kostnaderna för samtidig distribution av TV-utsändningar i analog och digital form som krävs för att det ska vara möjligt att gradvis övergå till digitala TV-utsändningar. Avsikten är att distributionskostnaderna efter omläggningen ska vara lägre än kostnaderna skulle vara för analoga utsändningar.

Riksgäldskontoret redovisar i sin årsredovis- ning en fordran för TV-licensmedel uppgående till 582 miljoner kronor och en skuld avseende s.k. distributionsmedel på 1 455 miljoner kronor, netto en skuld på 872 miljoner kronor, till den s.k. Rundradiorörelsen. Radiotjänst har inte tagit upp tillgången och skulden i sina räkenskaper, eftersom det är fråga om förvaltade medel, inte tillgång och skuld för egen räkning. Medlen kommer att tas i anspråk respektive återbetalas i den ordning som riksdagen beslutar särskilt. Riksgäldskontorets fordran och skuld har tagits

Skr. 2010/11:101

bort i årsredovisningen för staten eftersom de är interna i staten samtidigt som Rundradiorörel- sens redovisning inte ingår i någon statlig redo- visningsenhet som redovisas som motpart till Riksgäldskontoret.

Statsskulden

Statsskulden värderas i den statliga redovis- ningen till det belopp som kommer att betalas ut på förfallodagen och inte till det belopp som be- talats in (nominellt slutvärde). Dessutom värde- ras den inklusive derivatinstrument, som skuld- bytesavtal och valutaterminer. Måttet överensstämmer med hur skulden mäts i EU- sammanhang, bl.a. inom ramen för proceduren mot för stora underskott. I balansräkningen re- dovisas den konsoliderade statsskulden, dvs. ef- ter avdrag för statliga myndigheters innehav av statspapper, till skillnad från Riksgäldskontorets redovisning av den okonsoliderade statsskulden (se även avsnitt 3.2 Statsskulden). Den konsoli- derade statsskulden uppgick den 31 december 2010 till 1 113 miljarder kronor, medan den okonsoliderade statsskulden uppgick till 1 151 miljarder kronor.

Transfereringar via skattekonto

I ett antal fall görs transfereringar genom kredi- tering av en skattskyldigs (t.ex. ett företag) skattekonto hos Skatteverket i stället för att gö- ras i form av utbetalda bidrag. Den skattskyldige får således en skattereduktion. Denna subven- tion redovisas bland transfereringarna i resultat- räkningen, för att på ett transparent sätt visa statens stöd till olika verksamheter i samhället. Dessa transfereringar redovisas således brutto i resultaträkningen och samtidigt redovisas även skatteintäkterna brutto, dvs. opåverkade av sub- ventionen. Det bakomliggande synsättet är att om tekniken med skattekonto inte använts, skulle bidrag ha betalats ut och skatter betalats in med motsvarande belopp. Metoden är endast en teknisk lösning. Den generella redovisningsprin- cipen Innehåll före form (Substance over form) leder till slutsatsen att transfereringen och skat- ten ska redovisas brutto.

De transfereringar som omfattas är de som redovisas under inkomsttitelgrupp 8100 på sta- tens budget, Utgifter som redovisas som kredi- teringar på skattekonto. I statens budget har av- gränsningen gjorts utifrån kopplingen till skattelagstiftningen, så att nedsätt- ningar/subventioner som saknar koppling till skattelagstiftningen redovisas som transfere-

75

Skr. 2010/11:101

ringar. Nedsättningar med koppling till skatte- lagstiftningen men där det av administrativa skäl är enklare med nedsättning jämfört med ändrad skattelagstiftning, räknas av mot skatterna och redovisas inte som transfereringar. De redovisas också i anslutning till respektive skatt i den nya budgetstrukturen i stället för som tidigare i en särskild inkomsttitelgrupp eller inkomsthuvud- grupp. Den avgränsning av transfereringar som tillämpas överensstämmer med nationalräken- skaperna. Enligt ESA-95, European System of Accounts, ska endast skatterabatter som är ett led i den ekonomiska politiken nettoredovisas.

Transfereringar till kommuner och landsting i form av momskompensation

Kommunernas mervärdesskatt nettoredovisas på statens budget samtidigt som det generella stats- bidraget till kommuner som tidigare redovisades över anslag justerats ned med motsvarande be- lopp. Kommunernas kompensation för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet redovisas på inkomsttitel 7222, Kompensation för mervärdesskatt, kommuner, vilket minskar inkomsterna i statens budget. För årsredovis- ningen för staten har det dock bedömts mest rättvisande att bruttoredovisa som lämnade bi- drag och skatteintäkter i den konsoliderade re- sultaträkningen. Det innebär att både skattein- täkter och lämnade bidrag är drygt 45 miljarder kronor högre än nettobeloppen på inkomsttitlar respektive anslag i statens budget.

Transfereringar i det kommunala utjämningssy- stemet

Den kommunalekonomiska utjämningen netto- redovisas på statens budget varvid det generella statsbidraget sammanförts med utjämningssy- stemet. Inkomstutjämningsavgift och kostnads- utjämningsavgift från kommuner och landsting på sammanlagt 13 miljarder kronor tas in under anslaget i stället för på inkomsttitel. I resultat- räkningen i årsredovisningen för staten har det bedömts mest rättvisande att bruttoredovisa den kommunalekonomiska utjämningen. Det inne- bär att både transfereringar och skatteintäkter är 13 miljarder kronor högre än i statens budget för 2010.

Momskompensation till statliga myndigheter

Statliga myndigheter har rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt i sin verksamhet enligt bestämmelserna i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för in-

gående mervärdesskatt. Myndigheterna rekvire- rar medlen från Skatteverket och i statens budget redovisas kompensationen som debitering (ne- gativ inkomst) på inkomsttitel 7221, Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter. I skattebe- greppet som ansluter till nationalräkenskaperna ingår denna skatt brutto som en del av den of- fentliga sektorns och statens skatteintäkter. Det är naturligt eftersom mervärdesskatten ingår i myndigheternas konsumtionsutgifter i national- räkenskaperna – där får man således en bruttore- dovisning. I resultaträkningen i årsredovisningen för staten, liksom i myndigheternas redovisning, nettoredovisas däremot kostnaderna. Därför re- dovisas skatteintäkterna efter avdrag för denna kompensation.

Resultatandelar i dotter- och intresseföretag

De av Kammarkollegiet (tidigare Regerings- kansliet) redovisade resultatandelarna i dotter- och intresseföretag redovisas till stor del endast för tid fram till tredje kvartalet 2010, beroende på att bolagens rapporteringstidpunkter inte möjliggör för Kammarkollegiet att ta med upp- gifter för fjärde kvartalet. I årsredovisningen för staten justeras detta, så att hela 2010 års resultat och värdet vid utgången av 2010 enligt kapital- andelsmetoden redovisas. I enstaka fall används i stället den senaste delårsrapporten. Det innebär att årsredovisningen för staten på denna punkt avviker från Kammarkollegiets årsredovisning.

Överföringar till och från pensionssystemet

Eftersom AP-fonderna och premiepensions- systemet i övrigt inte konsolideras i årsredovis- ningen för staten, kommer de överföringar som görs mellan dessa fonder och staten i övrigt att behandlas som externa transaktioner.

Under året inbetalas socialavgifter och all- männa pensionsavgifter från arbetsgivare, egen- företagare och hushåll. Dessa redovisas brutto som intäkter under posten Skatteintäkter. Dess- utom tillförs Statliga ålderspensionsavgifter från vissa anslag för bl.a. transfereringar. Därefter görs löpande överföringar av den andel som är hänförlig till ålderspensionssystemet till AP- fonderna och premiepensionssystemet. Löpande rekvirerar Pensionsmyndigheten, som betalar ut pensionerna, medel från AP-fonderna och pre- miepensionssystemet för de månatliga utbetal- ningarna av pension. Efter utgången av ett taxe- ringsår görs slutjusteringar av de medel som löpande överförts till AP-fonderna och premie-

76

pensionssystemet, i samband med att pensions- rätter fastställs.

För 2010 har de socialavgifter m.m. som in- betalats och överförts till AP-fonderna understi- git de pensionsmedel som rekvirerats från AP- fonderna för utbetalning av pension. De löpande överföringarna till och från AP-fonderna elimi- neras i årsredovisningen för staten och endast nettoöverföringen från AP-fonderna kvarstår därför. Den blir därmed en transferering från ål- derspensionssystemet, den s.k. socialförsäk- ringssektorn (Intäkt av bidrag, se not 3). För premiepensionssystemet gäller att inbetalda av- gifter överstiger utbetalda pensioner med bety- dande belopp och detta redovisas som en trans- ferering till hushåll eftersom premiepensionssystemet hänförs till hushålls- sektorn (se nedan).

Särskilt om premiepensionssystemet

Sedan 2007 redovisar nationalräkenskaperna premiepensionssystemet i hushållssektorn i stäl- let för som tidigare socialförsäkringssektorn, i enlighet med principer för denna typ av system som fastställts inom EU. I årsredovisningen för staten har viss anpassning gjorts till detta.

I redovisningen av utfallet för statens budget dras den del av arbetsgivaravgifter och egenav- gifter som förs till premiepensionssystemet av från intäkterna, så att skatterna redovisas exklu- sive de avgifter som avser premiepensionssyste- met. Bland utgifterna för ålderspensionssystemet som redovisas utanför men i anslutning till bud- geten och under utgiftstaket, redovisas utbetalda pensioner exklusive premiepensioner.

I resultaträkning, balansräkning och finansie- ringsanalys redovisas däremot ålderspensionerna i sin helhet, liksom i berörd myndighets redovis- ning, som en del av statens transfereringar och avgifterna redovisas som en del av intäkterna av skatter. Det har bedömts ha ett värde att ha kvar denna redovisning av totala pensionsutbetal- ningar från staten och motsvarande avgifter både på kostnads- och intäktssidan. Det har även ett värde att se överföringen till premiepensionssy- stemet brutto, samtidigt som det kan finnas de- finitionsmässiga problem med att bestämma vil- ken del av avgifterna och medel tillförda från anslag som egentligen ska ses som transferering till premiepensionssystemet. Flödena av avgifter och rekvisition av pensionsmedel delas upp på transfereringar till/från ålderspensionssystemet som nu omfattar endast AP-fonderna å ena si-

Skr. 2010/11:101

dan, och hushållssektorn å den andra. I not 1 Skatteintäkter har sambandet med motsvarande belopp i statens budget tydliggjorts.

Systembolagets inlevererade överskott

Systembolagets inlevererade överskott ingår bland skatteintäkterna i den konsoliderade redo- visningen enligt den avgränsning som gäller (se ovan). Hos den myndighet som redovisar akti- erna (Kammarkollegiet) ingår beloppet i Resul- tatandelar i dotter- och intresseföretag. Omklas- sificering i årsredovisningen för staten görs genom att posten Resultatandelar minskas och posten Skatteintäkter ökas med faktiskt erhållen utdelning under året (345 miljoner kronor under 2010).

Stabilitetsfonden

Under hösten 2008 beslutade riksdagen om in- rättande av Stabilitetsfonden (prop. 2008/09:61, bet. 2008/09:FiU16, rskr. 2008/09:17). Från fonden ska det stödsystem finansieras som in- förts i lagen om statligt stöd till kreditinstitut. Fonden är avsedd att tillföras en särskild stabili- tetsavgift där samtliga kreditinstitut deltar i fi- nansieringen. Avsikten är att fonden ska använ- das för olika åtgärder som kapitaltillskott och köp av bolag, men även direkta kostnader. In- ledningsvis tillfördes 15 miljarder kronor från anslag på statens budget. Då fonden tillförs även andra medel och mot bakgrund av att medlen i betydande grad kan bedömas komma att använ- das inte för kostnader utan för olika slag av fi- nansiella tillgångar bedömdes det lämpligt att inte redovisa överföringen från anslag som en kostnad i statens resultaträkning. I stället fördes medlen direkt från nettoförmögenheten i balans- räkningen till balansposten Fonder. De avgifter som tas in redovisas som intäkter i resultaträk- ningen och som avsättningar till fonder. De kostnader som uppkommer avses i första hand avräknas mot de avgifter som kommit in, och då med upplösning av fond som motsvarande till- försel av medel. Om däremot fondens kapital går under 15 miljarder kronor är avsikten att resul- taträkningens saldo ska påverkas. Metoderna kan kompliceras om fonden slås ihop med insätt- ningsgarantifonden. Regeringen kommer att be- vaka utvecklingen, så att redovisningsmetoderna långsiktigt ger en rättvisande bild av händelserna på detta område. Under 2010 har fonden ökat med bankgarantiavgifter och den nya stabilitets- avgiften samt med finansiella intäkter och det är

77

Skr. 2010/11:101

således för närvarande ingen oklarhet i denna fråga.

Kapitalinsatser i SAS AB och Inlandsinnovation AB

Staten har gjort kapitalinsatser i SAS AB och Inlandsinnovation AB, finansierade med anslag, på sammanlagt 3,1 miljarder kronor. Hos Kam- markollegiet som redovisar aktierna är detta re- dovisat som Lämnat bidrag. I årsredovisningen för staten redovisas beloppet i stället som inve- stering. Årsredovisningen för staten avviker så- ledes från myndighetens redovisning på denna punkt.

Händelser efter räkenskapsårets utgång – statens aktier i Nordea Bank AB

Riksdagen har bemyndigat regeringen att sälja bl.a. statens aktier i Nordea Bank AB. Statens aktier i Nordea består dels av aktier förvaltade av Regeringskansliet som redovisas av Kammar- kollegiet, dels av aktier i Stabilitetsfonden som redovisas av Riksgäldskontoret. Med anledning av riksdagens bemyndigande har Kammarkolle- giet klassificerat sin del av statens innehav som omsättningstillgångar, under posten Värdepap- per och andelar, med 4,4 miljarder kronor. I års- redovisningen för staten redovisas dock statens hela innehav den 31 december 2010, i likhet med föregående år, som anläggningstillgångar under posten Övriga långfristiga värdepappersinnehav med 10,0 miljarder kronor (se not 27). Enligt praxis omklassificeras inte en kortfristig del av en långfristig tillgång eller skuld. Årsredovis- ningen för staten avviker således från myndig- hetens redovisning på denna punkt. Det kan även noteras att det per bokslutsdagen inte fanns något beslut om verkställande av försäljnings- bemyndigandet och att det fortfarande inte finns någon beslutad tidpunkt för en eventuell försälj- ning av övriga aktier som omfattas av bemyndi- gandet.

I början av februari 2011 såldes efter regering- ens beslut 255 miljoner aktier till ett marknads- värde av 18,9 miljarder kronor. De sålda aktierna utgjorde en del av det innehav som redovisades av Kammarkollegiet och hade ett bokfört värde på 2,2 miljarder kronor. Statens totala innehav efter försäljningen motsvarar 13,52 procent av aktierna i bolaget. Tidigare utgjorde statens in- nehav 19,86 procent av aktierna.

Sveriges förväntade överskott av utsläppsrätter

Parter med kvantitativa åtaganden i klimatkon- ventionens Kyotoprotokoll har tillgodoskrivits en tilldelad mängd utsläppsutrymme s.k. Assig- ned Amount Units (AAU). Sverige har för den första åtagandeperioden 2008–2012 tilldelats 375 864 317 AAU. För att Sverige ska uppfylla sitt åtagande enligt Kyotoprotokollet för 2008– 2012 ska de faktiska svenska utsläppen inte överstiga den tilldelade mängden, när denna justerats i enlighet med protokollets artikel 3.

Aktuella beräkningar tyder på att Sverige kommer att få ett överskott i innehav av tilldelad mängd jämfört med de faktiska utsläppen. Det är dock inte möjligt att exakt uppge hur stort över- skottet kommer att bli. Orsaken är att utsläppen för 2010, 2011 och 2012 ännu inte är kända.

Även i jämförelse med målnivån för det av riksdagen beslutade och mer ambitiösa nationella målet om en utsläppsminskning på 4 procent under perioden 2008–2012 jämfört med nivån 1990, förväntas det uppstå ett överskott. Det samlade svenska överskottet eller reserven av AAU bedöms nu kunna komma att uppgå till ca 60 miljoner i förhållande till åtagandet enligt Kyotoprotokollet och ca 30 miljoner i förhål- lande till det nationella svenska delmålet. Av dessa uppskattade överskott är en del kopplad till innehavet av utsläppsrätter hos de företag som är anslutna till EU:s utsläppshandelssystem. Denna del förfogar inte staten över. Det för- väntade överskottet för staten att hantera upp- skattas nu uppgå till ca 45 miljoner AAU i för- hållande till Kyotoåtagandet och ca 15 miljoner AAU i förhållande till det nationella delmålet.

Det uppskattade svenska överskottet utgör en liten del av det förväntade sammanlagda interna- tionella överskottet som har kalkylerats till upp- emot 10 miljarder AAU, främst i Ryssland och Ukraina. Sedan 2008 har det skett en viss handel med AAU mellan parter med åtaganden under Kyotoprotokollet. Handeln har dock än så länge varit begränsad och överlåtelsepriserna vid trans- aktionerna är inte offentliga. Dessa förhållanden gör att en värdering av ett förväntat överskott av AAU är högst osäker. En tendens till fallande priser förväntas allmänt mot bakgrund av det stora potentiella utbudsöverskottet. En aktuell prisnotering är euro 5 per AAU.

Någon värdering av överskottet har således inte kunnat göras och därmed har inte någon tillgång redovisats i balansräkningen.

78

Skr. 2010/11:101

4.4.2Redovisningsprinciper, utfallet på årets slut en slutlig anslagsavräkning görs som är

statens budget

Redovisningen mot statens budget sker enligt de principer som följer av lagen (1996:1059) om statsbudgeten och riksdagens beslut om budget.

Avgränsningen är den som följer av riksda- gens budgetbeslut. Alla inkomster och utgifter samt andra betalningar som påverkar statens lå- nebehov, med undantag för vissa verksamheter där inkomster endast ska bidra till att täcka verk- samhetens kostnader och verksamheter där kostnaderna helt ska täckas med verksamhetens intäkter omfattas. I praktiken innebär detta i allt väsentligt samma avgränsning som den som gäller för resultat- och balansräkningen. Om en myndighet eller en del av en myndighets verk- samhet varken har anslag på budgeten, redovisar inkomster mot inkomsttitel eller gör betalningar via de statliga betalningssystem som har kopp- ling till statens centralkonto i Riksbanken, kommer dock myndigheten inte att påverka ut- fallet på statens budget.

Utgifterna på statens budget redovisas mot anslag. Inkomsterna redovisas mot inkomsttitlar. Avräkning mot anslag för transfereringar ska gö- ras det år då betalning sker medan avräkning mot inkomsttitlar för skatt görs det år då betalning sker respektive erhålls. Övriga utgifter och in- komster avräknas det år till vilket utgiften re- spektive inkomsten hänför sig. Riksdagen be- slutade hösten 2008 om ändrad grund för avräk- ning av myndigheternas förvaltningskostnader mot anslag (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU15, rskr. 2008/09:30). Förändringen innebär att för de flesta myndigheter avräknas poster som förändring av semesterlöneskuld, upplupna kostnader i övrigt, förändring av av- sättningar samt andra periodiseringar mot anslag redan när kostnaden identifieras, i stället för att som tidigare avräknas när faktura kom in till myndigheten eller i vissa fall när betalningen gjordes. För Vägverket och Banverket (nu i hu- vudsak Trafikverket) som redan tidigare tilläm- pade kostnadsmässig anslagsavräkning, liksom för universitet och högskolor som har en egen modell för anslagsavräkning, skedde i princip ingen förändring.

Universitet och högskolor tillämpar för en stor mängd anslag inom grundutbildningsområ- det en anslagsavräkningsmodell som innebär att löpande under året avräknas en tolftedel av års- beloppet oavsett verklig förbrukning, medan vid

beroende av volymen studieprestationer upp till ett visst belopp. Sveriges lantbruksuniversitet är ett undantag från denna modell och i stället är där den löpande avräkningen densamma som den slutliga.

En viktig punkt i redovisningen mot statens budget är preciseringen av skattebegreppet som ges uttryck i budgetens indelning och som även utgår från nationalräkenskapernas klassificering av olika typer av transaktioner, där socialavgifter och allmän pensionsavgift ingår bland skatterna.

Till skillnad från vad som gäller för resultat- och balansräkningen, där olika redovisningsme- toder och principer för ett antal specifika poster förklaras ovan, finns för anslag och inkomsttitlar på statens budget riksdagsbeslut och motiver- ingar vilka har redovisats för riksdagen i budget- propositionen eller andra propositioner. Därför redovisas inte den typen av specifik information här. Även förändringar av struktur och innehåll för anslag och inkomsttitlar har redovisats i bud- getpropositionen m.m., och beskrivs därför inte.

Utöver anslagen och inkomsttitlarna innehål- ler statens budget en post för Riksgäldskonto- rets nettoutlåning och en kassamässig korriger- ingspost. Dessa kassamässiga korrigeringsposter på utgiftssidan är nödvändiga för att budgetens saldo ska visa statens lånebehov med omvänt tecken, dvs. ett positivt budgetsaldo ger ett ne- gativt lånebehov.

4.4.3Skillnader mellan resultaträkningen och statens budget

Statens budget och resultaträkningen skiljer sig som nämnts åt avseende såväl avgränsning och struktur som redovisningsprinciper.

Ett exempel på skillnader i avgränsningen är affärsverken som ingår i resultaträkningen men som till helt övervägande del ligger utanför sta- tens budget. Ett annat exempel är att avgifter och bidrag som myndigheterna får disponera re- dovisas i resultaträkningen medan de endast på- verkar budgeten i den mån dessa verksamheter har en inverkan på statens lånebehov. Detsamma gäller affärsverkens verksamheter.

När det gäller redovisningsprinciper innefattar statens budget redovisning av in- och utbetal- ningar (kassamässigt) och för vissa anslag eller inkomsttitlar kostnader och intäkter eller utgif- ter och inkomster. I resultaträkningen görs re-

79

Skr. 2010/11:101

dovisningen i sin helhet enligt bokföringsmäs- siga grunder, dvs. av intäkter och kostnader.

Statens budget har en ändamålsstruktur där anslagen är grupperade i utgiftsområden och in- komsttitlarna i inkomsttyper. Resultaträkningen är däremot indelad i intäkts- och kostnadsslag. Jämförelser av poster i resultaträkningen och statens budget låter sig därmed ofta inte göras, utan dokumenten kompletterar i stället varandra.

Resultaträkningen visar verksamhetens totala kostnader och intäkter under året. Balansräk- ningen visar den ekonomiska ställningen, dvs. tillgångar och skulder per den 31 december. Ibland påverkas endast balansräkningen av vissa händelser i statens budget medan resultaträk- ningen är oförändrad.

En stor principiell skillnad är att i resultaträk- ningen elimineras alla poster som avser transak- tioner mellan myndigheter. Det gäller köp och försäljning av tjänster eller varor mellan myndig- heter liksom bidrag mellan myndigheter. Viktiga elimineringsposter är arbetsgivaravgifter och skatter som statliga myndigheter betalat och premier för det statliga tjänstepensionssystemet som statliga myndigheter betalat till Statens tjänstepensionsverk. I statens budget bruttore- dovisas dessa transaktioner i de flesta fall som utgifter på anslag och inkomster på inkomsttitel.

En annan stor skillnad är att ålderspensions- avgifterna från andra än statliga myndigheter bruttoredovisas som intäkt i resultaträkningen samtidigt som de faktiska utbetalningarna av pensioner i ålderspensionssystemet redovisas som kostnader. I statens budget däremot netto- redovisas ålderspensionsavgifterna efter avdrag för utbetalningarna till pensionssystemet inklu- sive premiepensionssystemet, medan utbetal- ningarna av pensioner inte framgår av budgeten, utan redovisas i anslutning till budgeten som ål- derspensionssystemet utanför statens budget.

I nedanstående tabell sammanfattas några skillnader mellan resultaträkningen och statens budget.

Tabell 4.5 Jämförelse mellan resultaträkningen och statens budget

 

Resultaträkningen

Statens budget

Skatt

Intäkt

Intäkt och be-

 

 

talning

Offentligrättsliga av-

Intäkt

Inkomst

gifter på inkomsttitel

 

 

 

 

 

Avgift av tillfällig natur

Intäkt

Kostnadsreduk-

eller mindre omfatt-

 

tion på anslag

ning

 

 

Övriga avgifter

Intäkt

Ingen påverkan

 

 

på anslag eller

 

 

inkomsttitlar

 

 

 

Erhållna bidrag som

Intäkt

Ingen påverkan

används i verksamhe-

 

på anslag eller

ten

 

inkomsttitlar

 

 

 

Transfereringar (läm-

Kostnad

Utbetalning

nade bidrag m.m.)

 

 

 

 

 

Avsättningar för fram-

Kostnad (intäkt)

Kostnad

tida åtaganden

 

 

Löner, varor och

Kostnad

Kostnad

tjänster

 

 

 

 

 

Andel av företags-

Intäkt/kostnad en-

Inkomst vid

vinst/förlust

ligt kapitalandels-

utdelning

 

metoden

 

Orealiserad valuta-

Intäkt/kostnad

Ingen påverkan

vinst/förlust och upp-

 

på anslag eller

lupen ränta

 

inkomsttitlar

 

 

 

Skatter redovisas som intäkter i resultaträk- ningen, medan i statens budget redovisas intäk- ter som är hänförliga till det aktuella året med korrigeringsposter för betalda skatter så att slut- summan blir kassamässig. Även intäktsdefinitio- nen skiljer sig åt. Intäkter eller reduktioner som inte tagits upp tidigare år påverkar skatteintäk- terna i resultaträkningen, medan de i budgeten för det aktuella året hänförs till korrigerings- posterna för uppbörds- och betalningsförskjut- ningar. Skatterna är den viktigaste inkomstpos- ten både i resultaträkningen och statens budget och principerna och redovisningssättet sam- manfattas närmare ovan.

För olika typer av avgifter och bidrag redovi- sas intäkter i resultaträkningen, medan inkoms- ter redovisas för avgifter som förs till inkomst- titel. Med inkomster avses här vanligen de in- komster där faktura utfärdats under året eller i omedelbar anslutning till året före den s.k. bryt- dagen. Avgifter som disponeras av en myndighet påverkar statens budget endast som betalningar, medan de normalt inte berör anslag eller in- komsttitlar. Bidrag redovisas i några fall kas- samässigt på statens budget, främst bidrag från EU, medan de i de flesta fall inte redovisas mot

80

inkomsttitel eller anslag utan endast påverkar budgeten som betalningar. Nettobetalningar från avgifts- och bidragsfinansierad verksamhet påverkar dock vanligen saldot på myndigheter- nas räntekonton i Riksgäldskontoret och där- med Riksgäldskontorets nettoutlåning, vilket i sin tur påverkar statens budget och statens låne- behov.

Transfereringar i form av lämnade bidrag och andra omfördelningstransaktioner redovisas som kostnader i resultaträkningen, medan de redovi- sas vid utbetalningen i statens budget. Till största delen sammanfaller dock dessa begrepp, beroende på hur kostnaderna för transfereringar fångas i olika fall. Transfereringar periodiseras i resultaträkningen endast i de fall de är tydligt hänförliga till ett visst år, såsom exempelvis jordbruksstöd eller EU-avgiften för ett visst år.

Skr. 2010/11:101

Löner, lokalhyror och köp av varor och tjänster i övrigt, redovisas med kostnader i re- sultaträkningen, och i de allra flesta fall även med kostnader i statens budget. Däremot redovisas vissa stora investeringar i infrastruktur och för försvarets räkning fortfarande på statens budget i sin helhet i samband med att anskaffningen görs.

Skillnader gäller även för ett antal andra trans- aktioner av särskild art. Orealiserade vinster, upplupna ränteintäkter, avsättningar för framtida åtaganden eller andel av vinst/förlust i bolag som staten äger, redovisas som intäkter eller kostna- der i resultaträkningen, medan de inte påverkar statens budget förrän i samband med eventuell betalning.

81

Skr. 2010/11:101

4.5Noter

4.5.1Noter till resultaträkningen

Not 1

Skatteintäkter

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Direkta skatter på arbete

 

 

Inkomstskatter

567 267

551 237

Skattereduktioner m.m.

-181 269

-162 550

Övriga direkta skatter på arbete

89 527

86 972

Summa Direkta skatter på arbete

475 525

475 659

Indirekta skatter på arbete

 

 

Arbetsgivaravgifter

403 662

392 444

Övriga indirekta skatter på arbete

22 101

24 324

Avgifter till premiepensionssystemet

-26 424

-25 350

Summa Indirekta skatter på arbete

399 339

391 418

Skatt på kapital

 

 

Skatt på kapital, hushåll

29 756

24 921

Skatt på företagsvinster

102 249

86 519

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

25 326

25 327

Övriga skatter på kapital

23 575

23 470

Summa Skatt på kapital

180 906

160 237

Skatt på konsumtion och insatsvaror

 

 

Mervärdesskatt

324 409

301 550

varav kommunmoms

45 469

44 008

Skatt på alkohol och tobak

22 720

22 761

Skatt på energi och miljö

73 151

70 291

Skatt på vägtrafik

16 400

16 376

Inlevererat överskott från AB Svenska

 

 

Spel

4 775

4 477

Skatt på import

5 674

5 151

Övriga skatter på konsumtion och in-

 

 

satsvaror

2 297

2 262

Summa Skatt på konsumtion och insats-

 

 

varor

449 426

422 868

Restförda och övriga skatter

 

 

Restförda skatter m.m.

-1 818

-5 672

Intäkter som förs till fonder

4 031

2 412

Summa Restförda och övriga skatter

2 213

-3 260

summa Totala skatteintäkter före

 

 

justering

1 507 409

1 446 922

Justering till belopp enligt ÅRS 2009

 

-10 348

Totala skatteintäkter

1 507 409

1 436 574

Avgår: Kommunala inkomstskatter

-539 546

-524 834

Avgår: Avgifter till

 

 

ålderspensionssystemet

-183 759

-178 793

Avgår: EU-skatter

-7 118

-6 791

summa Statens skatteintäkter före

 

 

justering

776 986

726 156

Justering till belopp enligt ÅRS 2009

 

1 579

 

 

 

Statens skatteintäkter enligt

 

 

avgränsningen av statens budget

776 986

727 735

Tillkommer, avgränsningsskillnader

 

 

m.m.

 

 

Skatter hänförliga till tidigare år

 

 

varav 2009

8 975

 

varav 2008

-281

 

Avgifter till ålderspensionssystemet

183 759

178 793

Avgifter till premiepensionssystemet

26 424

25 350

EU-skatter

7 118

6 791

Kommunala utjämningsavgifter LSS

2 933

2 793

Inkomstutjämningsavgift,

 

 

kostnadsutjämningsavgift

13 282

13 236

Elimineringar

 

 

Eliminering av statliga myndigheters

 

 

avräknade moms

-25 965

-24 235

Eliminering av statens

 

 

arbetsgivaravgifter

-24 822

-23 874

Eliminering av särskild löneskatt på

 

 

pensionskostnader

-3 462

-3 236

Eliminering av myndigheters skatter och

 

 

nystartstöd

-48

-103

summa Total före justering

964 899

903 250

Justering till belopp enligt ÅRS 2008

 

204

 

 

 

Total summa

964 899

903 454

Skatteintäkterna ökade med 61 miljarder kronor (6,8 procent) jämfört med 2009. Eftersom många skatter fastställs per kalenderår är det slutliga utfallet för taxeringen inte känt förrän i december året efter det aktuella årets utgång. Redovisningen av skatteintäkter grundas därför till viss del på bedömningar. Även om man vid tidpunkten för årsredovisningen kan göra en någorlunda säker bedömning av intäkterna från skatt på arbete och skatt på konsumtion är osä- kerheten fortfarande stor vad gäller skatt på ka- pital. Historiskt ligger avvikelsen mellan den be- dömning som redovisas i årsredovisningen och de slutliga utfallen på i storleksordningen 0,5 till 1 procent av de totala skatteintäkterna.

Direkta skatter på arbete är nästan oföränd- rade jämfört med 2009. Den marginella föränd-

82

ringen förklaras av att skattereduktionerna som minskar intäkterna från direkta skatter ökat i högre omfattning än inkomstskatterna ökat. Skattereduktionerna ökade med 19 och in- komstskatterna med 16 miljarder kronor. Bland annat har avdragen för husarbete (ROT- och RUT-avdrag) och jobbskatteavdragen ökat. In- direkta skatter på arbete ökade med 7,9 miljarder kronor mellan åren. Arbetsgivaravgifterna ökade med 11 miljarder kronor till följd av lönesum- mans utveckling. Arbetsgivaravgifterna utgörs i princip av avgiftssatsen i procent av lönesum- man. Preliminärt ökade lönesumman med nästan 3 procent. Myndigheternas arbetsgivaravgifter är inomstatliga och har eliminerats vid beräkning av skatteintäkterna. Elimineringen bruttoredovisas i tabellen ovan.

Jämfört med 2009 ökade skatt på kapital med 21 miljarder kronor (13 procent). Skatt på kapi- tal från hushåll ökade med 4,8 miljarder kronor (19 procent) framför allt till följd av ökade vins- ter från aktie- och bostadsförsäljningar. Skatt på företagsvinster ökade med 16 miljarder kronor (18 procent) på grund av företagens högre vins- ter.

Skatt på konsumtion och insatsvaror ökade med 27 miljarder kronor (6 procent). Av detta ökade intäkter av mervärdesskatt med 23 miljarder kronor. Hushållens konsumtions- utgifter i löpande priser ökade med 5 procent. Även ökade investeringar, framför allt bostads- investeringar, bidrar till ökade momsintäkter. Mervärdesskatt redovisas av Skatteverket och Tullverket. I beloppet mervärdesskatt, 324 mil- jarder kronor, ingår återbetald mervärdesskatt till statliga myndigheter med 26 miljarder kro- nor. Det beloppet utgör en inomstatlig transak- tion som elimineras för att inte påverka det kon- soliderade utfallet.

Skatt på alkohol och tobak minskade margi- nellt. Skatt på energi och miljö ökade med 2,9 miljarder kronor. Intäkterna av skatt på elektrisk kraft ökade på grund av ökad försälj- ning i samband med den kalla vintern i början och slutet av 2010. Intäkter till fonder ökade på grund av stabilitetsavgiften.

Den del av skatteintäkterna som avser kom- munala inkomstskatter och går till kommunerna ökade med 15 miljarder kronor. Även de avgifter som går till ålderspensionssystemet ökade, med 4,9 miljarder kronor.

Den offentliga sektorns samtliga skatter tas in till staten främst genom Skatteverket och redovi-

Skr. 2010/11:101

sas både i statens resultaträkning och i statens budget. De skatter och avgifter som avser kom- munsektorn och ålderspensionssystemet utbe- talas av staten löpande för att sedan regleras när slutlig taxering är fastställd. Den redovisning av skatteintäkter som görs i resultaträkningen avvi- ker på några punkter från den som görs på in- komstsidan i statens budget. I budgeten görs omföringar och en finare indelning av vissa pos- ter för att tydligare redovisa fördelningen mellan olika skatteslag etc. Den del av ålderspensions- avgiften som går till premiepensionssystemet läggs i resultaträkningen till skatteintäkterna trots att systemet numera ses som en del av hus- hållssektorn i nationalräkenskaperna (se avsnitt 4.4 Redovisningsprinciper och tilläggsupplys- ningar). En annan väsentlig skillnad jämfört med statens budget är att arbetsgivaravgifter avseende statligt anställda elimineras i resultaträkningen.

I resultaträkningens skatteintäkter ingår den kommunalekonomiska utjämningen som netto- redovisas på utgiftssidan i statens budget. In- komstutjämningsavgift och kostnadsutjämnings- avgift från kommuner och landsting på sam- manlagt 13 miljarder kronor redovisas under an- slaget för kommunalekonomisk utjämning var- för statsbidragen till kommunerna minskats med motsvarande belopp på statens budget. I resul- taträkningens skatteintäkter ingår också mervär- desskatt med 45 miljarder kronor för kommuner och landsting som nettoredovisas på inkomstsi- dan i statens budget (nettoredovisningen går mot en inkomsttitel som inte ingår i statens skatteintäkter/skatteinkomster). I resultaträk- ningen har den kommunalekonomiska utjäm- ningen och kommunmomsen bruttoredovisats, vilket innebär att både inkomster och transfere- ringar till kommuner är 59 miljarder kronor högre än i statens budget för 2010.

I kolumnen för jämförelsetalen från 2009 re- dovisas för varje skatteslag de utfall för 2009 som beräknats under våren 2011 efter 2009 års taxe- ring och som överensstämmer med motsvarande uppgifter i redovisningen av utfallet på statens budget. Dessa avviker något för varje enskilt skatteslag från de belopp som beräknades när re- sultaträkningen för 2009 togs fram eftersom de baseras på ett senare taxeringsutfall. Tre juster- ingsbelopp har lagts till i ovanstående tabell så att överensstämmelse även uppnås med de peri- odiserade skatter som redovisades i årsredovis- ningen för staten 2009.

83

Skr. 2010/11:101

Skatteintäkterna 2009 är 9,0 miljarder kronor högre jämfört med den beräkning av 2009 års skatt som gjordes våren 2010. Skatt på företags- vinster och skatt på kapital för hushåll blev 11 respektive 1,8 miljarder kronor högre än beräkningen våren 2010. Skattereduktionerna blev 3,4 miljarder kronor högre.

Not 2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Offentligrättslig verksamhet

 

 

Transportstyrelsen

2 313

1 821

Kronofogdemyndigheten

1 403

1 304

Trafikverket

907

821

Lantmäteriet

842

849

Rikspolisstyrelsen

567

481

Centrala studiestödsnämnden

567

404

Läkemedelsverket

507

329

Bolagsverket

421

389

Elsäkerhetsverket

313

311

Strålsäkerhetsmyndigheten

313

282

Patent- och registreringsverket

278

264

Finansinspektionen

278

266

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

2 165

3 145

Sjöfartsverket

1 452

1 320

Svenska kraftnät

7

6

Övriga

1 412

1 469

Summa offentligrättslig verksamhet

13 745

13 461

Uppdragsverksamhet

 

 

Trafikverket

4 880

4 697

Exportkreditnämnden

3 448

3 106

Försvarets materielverk

2 428

3 272

Riksgäldskontoret

2 110

1 481

Statens institutionsstyrelse

1 280

1 198

Pensionsmyndigheten

915

-

Lantmäteriet

561

545

Statens fastighetsverk

556

536

Karolinska institutet

463

570

Skatteverket

454

426

Statens jordbruksverk

424

405

Lunds universitet

402

433

Försäkringskassan

66

619

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

9 973

6 402

Luftfartsverket

810

2 187

Sjöfartsverket

173

62

Statens järnvägar

116

125

Övriga

5 139

4 955

Summa uppdragsverksamhet

34 198

31 019

Andra ersättningar

 

 

Inspektionen för

 

 

arbetslöshetsförsäkringen

6 242

7 466

Rikspolisstyrelsen

914

889

Centrala studiestödsnämnden

268

226

Karolinska institutet

217

172

Exportkreditnämnden

199

298

Trafikverket

194

218

Fortifikationsverket

169

110

Konkurrensverket

0

279

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

989

-

Övriga

1 216

1 578

Summa andra ersättningar

10 408

11 236

 

 

 

Total summa

58 351

55 716

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 2,6 miljarder kronor eller 4,7 procent. Det beror i huvudsak på att Svenska Kraftnäts uppdragsintäkter ökade. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens intäkter minskade däremot på grund av att arbetslöshetsavgiften reducerades och att utbetalningarna av arbets- löshetsersättning var lägre jämfört med föregående år.

Intäkter av avgifter utgör ersättning som betalas till staten för en motprestation. Avgifterna utgör ersättning för kostnader som staten via myndigheterna har för att tillhanda- hålla varor och tjänster. Andra ersättningar som redovisas i noten utgör ersättningar som inte betraktas som avgifter.

I noten delas intäkterna upp beroende på om de genererats i offentligrättslig verksamhet, uppdragsverksamhet eller är att betrakta som annan ersättning.

Offentligrättsliga avgifter

Med offentligrättsliga avgifterna avses dels s.k. belastande avgifter där den enskilde rättsligt eller

84

faktiskt kan anses tvingad att betala avgiften, dels sådana avgifter som är frivilliga för den enskilde i den mening att de avser t.ex. betalning för en efterfrågad vara eller tjänst.

En avgift anses betungande om den innebär ett ingrepp i enskildas ekonomiska förhållanden. Sådana avgifter tas ut i en verksamhet som riks- dagen beslutar ska bedrivas och som ska vara av- giftsbelagd. Frivilliga avgifter tas ut med stöd av föreskrifter som meddelats med stöd av reger- ingens s.k. restkompetens.

I det följande används dock uttrycket offent- ligrättsliga avgifter för att beteckna endast be- tungande avgifter.

Under 2010 uppgick dessa intäkter till 13,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,3 miljarder kronor jämfört med föregående år. Totalt redovisar omkring 130 myndigheter of- fentligrättsliga avgifter vilka tas ut i en mängd verksamheter.

Transportstyrelsens offentligrättsliga avgifter omfattar avgifter inom normerings- /regelgivnings-, tillstånds- och tillsynsverksam- heten inom sjöfarts- och luftfartsområdet. Av- gifter tas också ut för registerhållningsverksam- het inom vägtrafikområdet och avgifter för undervägsverksamhet från Eurocontrol, flygtra- fiktjänstverksamhet (ANS) och gemensam av- gift för säkerhetskontroll (GAS) inom luftfarts- området. Därtill kommer uppbörd av trängselskatt, felparkeringsavgifter m.m. inom vägtrafikområdet. Även registerhållningsavgifter, körkortsavgifter och avgifter för registrerings- skyltar redovisas av Transportstyrelsen. Ök- ningen med 0,5 miljarder kronor beror huvud- sakligen på att Transportstyrelsen övertagit kör-

kortsverksamheten

från

länsstyrelserna

den

1 januari 2010 och

ökad

försäljning

av

uppgifter ur vägtrafikregister.

 

 

Kronofogdemyndighetens

offentligrättsliga

avgifter omfattar huvudsakligen grundavgifter i allmänna och enskilda mål och avgifter i mål om betalningsföreläggande m.m.

Trafikverkets offentligrättsliga avgifter om- fattar huvudsakligen banavgifter för trafik på statens järnvägsanläggningar, förarprovsavgifter och ansökningsavgifter.

Lantmäteriet redovisar offentligrättsliga av- gifter inom fastighetsbildningsområdet och ex- peditionsavgifter som ska finansiera inskriv- ningsverksamheten, t.ex. ansökan om lagfart vid köp av fastighet.

Skr. 2010/11:101

Polisen tar ut offentligrättsliga avgifter för stämningsmannadelgivning, passhantering, na- tionella ID-kort och ansökan om prövning av olika ärenden.

Centrala studiestödsnämnden tar ut avgift bl.a. för att bevilja studiestöd och för att admini- strera återbetalningen av studielånen.

Läkemedelsverket tar ut avgifter för kontroll och tillsyn av läkemedel, medicintekniska pro- dukter och vissa andra produkter som med hän- syn till egenskaper eller användning står läkeme- del nära.

Bolagsverket tar ut avgifter för bolagsregistre- ringar.

Elsäkerhetsverkets offentligrättsliga avgifter omfattar elsäkerhetsavgifter, elberedskapsavgif- ter och nätövervakningsavgifter. Dessutom tar myndigheten emot avgifter på elområdet, t.ex. behörighetsavgifter och ersättning för provade produkter s.k. provningsavgifter.

Strålsäkerhetsmyndighetens offentligrättsliga avgifter omfattar dels avgifter från anläggningar som har tillstånd att bedriva kärnteknisk verk- samhet och dels avgifter från de som i sin yrkes- verksamhet använder utrustning med icke-joni- serande strålning bl.a. för lasrar och röntgenutrustning.

Patent- och registreringsverket tar ut avgifter för patent- och varumärkesregistreringar.

Finansinspektionens (FI:s) offentligrättsliga avgifter omfattar avgifter för tillstånd och an- mälningar, exempelvis auktorisationer, ägar- prövningar, bolagsordningsändringar, lednings- prövningar, prospektgranskning och gränsöverskridande verksamhet. Finansinspek- tionen tar även ut årliga avgifter från alla som står under FI:s tillsyn eller är registrerade hos FI.

Luftfartsverkets offentligrättsliga avgifter omfattar i huvudsak undervägsavgifter. Minsk- ningen med 1,0 miljard kronor beror på att Luftfartsverket delades den 1 april 2010 och att flygplatsverksamheten bolagiserades.

Sjöfartsverkets intäkter omfattar främst far- leds- och lotsavgifter.

Svenska kraftnät redovisar avgift för elcertifi- kat som offentligrättslig avgift.

Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet omfattar samtliga avgifter som inte är tvingande, i regel försäljning av så- dana varor och tjänster som är frivilligt efterfrå- gade. Till uppdragsverksamhet räknas också den verksamhet som avses i det generella bemyndi-

85

Skr. 2010/11:101

gandet i 4 § avgiftsförordningen (1992:191). En- ligt paragrafen får myndigheten själv besluta om att ta ut en avgift för t.ex. publikationer, uthyr- ning av lokaler, utbildning eller konsultuppdrag. Under 2010 ökade intäkterna av uppdragsverk- samhet med 3,2 miljarder kronor och det är ca 200 myndigheter som redovisar sådan avgiftsbelagd verksamhet.

Trafikverkets uppdragsverksamhet består hu- vudsakligen av försäljning av järnvägsmaterial till de entreprenörer som bygger och underhåller de statliga järnvägarna. Trafikverket säljer också el till de olika bolag som bedriver tågtrafik.

Vid de stora järnvägs- och vägprojekten, så- som t.ex. Citytunneln i Malmö och Citybanan samt Norra länken i Stockholm bygger Trafik- verket stationer och tunnlar som säljs till Malmö stad och Stockholms stad. De ökade avgiftsin- täkterna beror i huvudsak på försäljning av järn- vägsmaterial.

Exportkreditnämnden har till uppgift att stödja svensk export och utveckla svenskt när- ingsliv genom att erbjuda konkurrenskraftiga exportkreditgarantier och investeringsgarantier. Premieintäkterna (avgifterna) ska täcka garanti- tagarnas eventuella framtida kundförluster. Ga- rantin är frivillig för företagen och premiens storlek sätts på marknadsmässiga grunder. In- täkterna ökade med 0,3 miljarder kronor på grund av ökad garantigivning i spåren av finans- krisen.

Försvarets materielverks (FMV) uppdrags- verksamhet omfattar försäljning av materiel, ut- bildning, sålda tjänster samt försäljning av prov- verksamhet. FMV:s externa uppdragsintäkter har minskat med 0,8 miljarder kronor, beroende bl.a. på att Försvarsmaktens andel av leveran- serna har ökat medan övriga kunder har minskat. Bland större uppdrag till andra kunder domine- rar export av Jas Gripen till Ungern och Tjeck- ien.

Riksgäldskontorets uppdragsverksamhet avser i huvudsak bankgarantiavgifter. Ökningen med 0,6 miljarder kronor beror på längre löptider på åtagandena under 2010 jämfört med 2009. Detta ger en högre avgift för instituten.

Statens institutionsstyrelse ansvarar för vård och behandling på landets LVM-hem (lagen (1988:870) om vård av missbrukare) och sär- skilda ungdomshem. Den del av verksamhetens kostnader som inte täcks av myndighetens an- slag ska finansieras med avgifter från kommuner.

Pensionsmyndighetens intäkter från upp- dragsverksamhet omfattar till största delen er- sättning från AP-fonderna för administration av inkomstpensionssystemet. Dessa inkomster re- dovisades tidigare av Försäkringskassan. 0,3 miljarder kronor avser ersättning från pre- miepensionssystemet som tidigare redovisades av Premiepensionsmyndigheten som inte ingick i avgränsningen av staten i årsredovisningen för staten 2009.

Lantmäteriets avgiftsbelagda verksamhet om- fattar bl.a. grundläggande geografisk information och fastighetsinformation.

Statens fastighetsverk tar huvudsakligen ut hyror och arrenden (avgifter) från hyresgäster men bedriver även annan uppdragsverksamhet, såsom konsultverksamhet inom byggenheten.

Karolinska institutet bedriver huvudsakligen uppdragsverksamhet inom medicinsk utbildning och forskning.

Skatteverkets uppdragsintäkter avser ersätt- ning från AP-fonderna och premiepensions- systemet för arbete med uppbörd av ålderspen- sionsavgifter m.m.

Statens jordbruksverks uppdragsverksamhet avser huvudsakligen distriktsveterinärorganisa- tionen.

Lunds universitet redovisar intäkter avseende uppdragsverksamhet i samband med uppdrags- utbildning och forskning, tidskrifter och publi- kationer samt rådgivning och annan liknande service.

I Svenska Kraftnäts nätverksamhet säljs överföringskapacitet för transport av elektricitet via stamnätet och utlandsförbindelserna. Svenska Kraftnät har dessutom ansvaret för att balansera den nationella produktionen och förbrukningen av el. Detta sker genom att ett antal företag (ba- lansansvariga) åtagit sig att planera sin tillförsel av el (produktion och inköp) och sitt uttag (för- brukning) så att dessa balanserar varandra. Svenska Kraftnät gör i efterhand en ekonomisk reglering av obalanserna vilka redovisas som köpt respektive såld balanskraft i Svenska kraft- näts resultaträkning. Balanskraft redovisas under verksamhetsgrenen Systemansvar för el hos Svenska kraftnät. Uppdragsintäkterna ökade totalt med 3,6 miljarder kronor vilket främst förklaras av höjda tariffer och ökad överförings- volym på nätsidan samt på ökade elpriser på sy- stemansvarssidan.

Intäkter i Luftfartsverkets uppdragsverksam- het består i huvudsak av hyror och arrenden

86

samt konsulttjänster. Minskningen med 1,4 mil- jarder kronor beror på att Luftfartsverket dela- des den 1 april 2010 och att flygplatsverksamhe- ten bolagiserades.

Affärsverket Statens järnvägars intäkter består i huvudsak av leasingavgifter för uthyrning av tåg och fartyg.

Sjöfartsverkets intäkter från uppdragsverk- samhet härrör bl.a. från försäljning av sjökort, sjömätning och från konsultuppdrag inom af- färsverkets kompetensområde.

Andra ersättningar

Andra ersättningar är oftast intäkter utan mot- prestation. Dessa intäkter har under året minskat med 0,8 miljarder kronor.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens andra ersättningar består av finansieringsavgifter och arbetslöshetsavgifter från arbetslöshetskas- sorna. Minskningen med 1,2 miljarder kronor kan förklaras, dels av att arbetslöshetsavgiften reducerades med 50 kronor per icke arbetslös medlem fr.o.m. 1 juli 2009, dels av att utbetal- ningar av arbetslöshetsersättningar var lägre 2010 än 2009.

Polisens andra ersättningar avser i huvudsak böter.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) redovi- sar återkravsintäkter. Om en studerande avbrutit studierna utan att meddela CSN eller har en högre inkomst än vad som meddelats i ansökan, skapas ett återkrav.

Karolinska institutets andra ersättningar avser intäkter för fakturerade pensionskostnader och lönekostnader mellan Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset.

Exportkreditnämndens andra ersättningar av- ser återvunna skadebelopp i form av kapital och räntor.

Trafikverkets andra ersättningar avser i hu- vudsak fordran gentemot försäkringsbolag avse- ende skadeersättningar på väganläggningar.

Fortifikationsverkets andra ersättningar består huvudsakligen av intäkter för försäljningar av fastigheter.

Konkurrensverkets andra ersättningar består av konkurrensskadeavgifter. Minskningen med 0,3 miljarder kronor beror på att böterna 2009 var höga på grund av en dom i ett stort kartell- mål.

Under Luftfartsverket redovisas statens reali- sationsvinst vid försäljning av materiella till-

Skr. 2010/11:101

gångar i samband med bildandet av Swedavia AB.

Not 3

Intäkter av bidrag

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

AP-fondsmedel

16 190

13 466

EU-bidrag

 

 

Statens jordbruksverk

 

 

- gårdsstöd och djurbidrag

7 104

7 256

- miljöstöd m.m.

2 378

1 721

- övriga stöd

183

452

- finansiella korrigeringar

-867

-

Summa Statens jordbruksverk

8 798

9 429

Tillväxtverket

 

 

- bidrag från Europeiska regionala

 

 

utvecklingsfonden perioden 2007-2013

1 197

1 340

Rådet för Europeiska Socialfonden i

 

 

Sverige

 

 

- bidrag från Europeiska socialfonden

 

 

period 2007-2013 m.m.

857

270

Trafikverket

 

 

- bidrag till transeuropeiska nätverk

386

332

Övriga EU-bidrag

1 731

1 442

Summa EU-bidrag

12 969

12 813

Erhållna bidrag vid universitet och

 

 

högskolor

 

 

(exklusive EU-bidrag)

5 409

5 084

Försäkringskassan

 

 

- assistansersättning

4 309

4 186

- underhållsstöd

1 499

1 599

Erhållna bidrag vid övriga myndigheter

2 697

2 217

Total summa

43 073

39 365

 

 

 

Intäkter av bidrag är intäkter som inte är relaterade till utförda prestationer. Bidrags- intäkterna har totalt sett ökat med 3,7 miljarder kronor.

Den största ökningen återfinns under posten AP-fondsmedel där intäkten ökat med

87

Skr. 2010/11:101

2,7 miljarder kronor sedan föregående år. Posten AP-fondsmedel är en nettopost som utgörs av skillnaden mellan de medel som löpande erhålls från Allmänna pensionsfonden vid utbetalning av ålderspensioner och inbetalda ålderspensions- avgifter som överförts till AP-fonden (se avsnitt 4.4 Redovisningsprinciper och tilläggs- upplysningar). Ålderspensionssystemet finansieras med ålderspensionsavgifter från arbetsgivare och egna företagare, allmänna pensionsavgifter samt statlig ålderspensions- avgift. Utbetalda pensioner är för närvarande högre än inbetalda ålderspensionsavgifter m.m. och därför är nettot positivt. Det innebär att staten får ett nettobidrag från AP-fonderna för att betala ut pensioner.

Intäkter av bidrag från EU har totalt ökat med nästan 0,2 miljarder koronor. Statens jordbruks- verk redovisar en stor del av bidragen från EU och dessa intäkter minskade totalt med 0,6 miljarder kronor. Minskningen beror på att kommissionen har beslutat om finansiella korrigeringar avseende tillämpningen av de olika systemen för bidrag och stöd som administreras av Statens jordbruksverk. Den del av intäkten

som avser

miljöstöd

m.m.

har

ökat med

0,7 miljarder

kronor.

Rådet

för

Europeiska

socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) administrerar bidrag från den Europeiska socialfonden period 2007–2013, vilka i år redovisar en intäkt på nära 0,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,6 miljarder kronor jämfört med 2009. Posten finansiell korrigering (återbetalningar av EU-bidrag) gäller olika stödår och bidrag.

Av bidragsintäkterna från EU är 11,1 miljarder kronor sådana medel som i allt väsentligt bruttoredovisas på statens budget och är hänförliga till den fleråriga budgetramen 2007–2013. En mer utförlig beskrivning lämnas i räkenskapssammanställningen i avsnitt 7 Nationellt intygande samt avgifter till och bidrag från EU.

Försäkringskassan redovisar intäkter från kommuner för kommunernas andel av kostnaden för statlig assistansersättning samt intäkter avseende underhållsstöd från bidragsskyldiga.

Bidragen till universitet och högskolor avser huvudsakligen forskning och lämnas från t.ex. företag inom och utom Sverige samt från olika forskningsstiftelser. Statliga bidrag från t.ex. forskningsråd är eliminerade. Utöver angivna

belopp för universitet och högskolor utgör nästan 0,9 miljarder kronor av övriga EU-bidrag i sammanställningen bidrag till universitet och högskolor.

Not 4

Transfereringar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Socialförsäkring

453 656

457 535

Allmänna bidrag till kommuner

147 434

124 824

Arbetsmarknad

55 610

49 993

Överföring till premiepensionssystemet

28 524

27 138

Avgiften till Europeiska gemenskapen

30 108

18 820

Bistånd och andra internationella

33 384

35 214

bidrag, migration

 

 

Utbildning, studiestöd

26 643

22 388

Övrigt

56 067

53 224

 

 

 

Summa

831 426

789 136

Transfereringar

2010

2009

 

 

 

Transfereringar till hushåll

 

 

inkl. hushållens övriga organisationer

 

 

Socialförsäkring

 

 

Pensioner (Pensionsmyndigheten från

 

 

2010)

 

 

Ålderspensioner vid sidan av statens

220 224

217 441

budget

 

 

Premiepensioner

1 412

1 682

Ersättning vid ålderdom

40 928

42 304

Övrig Socialförsäkring

 

 

(Försäkringskassan)

 

 

Ersättning vid sjukdom och handikapp

81 123

90 268

m.m.

 

 

varav sjukpenning och rehabilitering

17 369

19 790

m.m.

 

 

varav aktivitets- och sjukersättning

54 834

60 634

Stöd till personer med

23 447

21 975

funktionsnedsättning

 

 

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

62 491

61 598

Summa socialförsäkring till hushåll

430 591

435 268

Arbetsmarknadspolitik

 

 

Arbetslöshetsersättning och

 

 

aktivitetsstöd

33 803

29 597

varav arbetslöshetsersättning,

 

 

Arbetsförmedlingen

17 645

19 304

varav aktivitetsstöd,

 

 

Försäkringskassan

16 157

10 293

Arbetsmarknadspolitiska program och

 

 

insatser, Arbetsförmedlingen

4 482

2 521

88

Övrigt arbetsmarknad,

 

 

Arbetsförmedlingen

2 120

2 139

Lönegarantiersättning, Kammarkollegiet

1 358

2 850

Summa arbetsmarknad till hushåll

41 763

37 107

Utbildningspolitik

 

 

Studiestöd, Centrala

 

 

studiestödsnämnden

14 626

14 298

Återföring av reservation för förluster i

 

 

utlåningsverksamheten, Centrala

 

 

studiestödsnämnden

-107

-2 441

Bidrag till folkbildningsorganisationer,

 

 

Kammarkollegiet

3 260

3 166

Bistånd m.m., migration och integration

 

 

Bistånd och andra internationella bidrag

 

 

(bidrag till organisationer), Styrelsen för

 

 

internationellt utvecklingssamarbete

2 746

2 996

Migrationsverket

1 105

1 148

Nettoöverföring till

 

 

premiepensionssystemet

28 524

27 138

Övrigt

14 085

13 770

 

 

 

Summa transfereringar till hushåll

536 593

532 450

Transfereringar till företag

 

 

Arbetsmarknad

 

 

Lönebidrag och Samhall m.m.,

5 364

4 968

Arbetsförmedlingen

 

 

Lönebidrag och Samhall m.m.,

4 405

4 405

Kammarkollegiet

 

 

Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m.,

1 043

908

Arbetsförmedlingen

 

 

Anställningsstöd, Skatteverket

42

14

Summa arbetsmarknad till företag

10 854

10 295

Gårdsstöd, landsbygdsåtgärder m.m.,

12 463

11 610

Statens jordbruksverk

 

 

Utbildningspolitik, Bidrag till enskilda

2 393

2 093

utbildningssamordnare,

 

 

Kammarkollegiet

 

 

Räntebidrag m.m., Boverket

834

1 154

Forskning och utveckling m.m., Verket

1 135

1 007

för innovationssystem

 

 

Regionala tillväxtåtgärder,

1 457

1 441

transportbidrag m.m., Tillväxtverket

 

 

Regionala tillväxtåtgärder m.m.,

518

534

Länsstyrelserna

 

 

Trafikupphandling, Rikstrafiken

802

857

Miljöpolitik, Naturvårdsverket

761

807

Kultur, Statens kulturråd

604

552

Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning,

696

604

Myndigheten för yrkeshögskolan

 

 

(/kvalificerad yrkesutbildning)

 

 

Skr. 2010/11:101

Mediefrågor, Presstödsnämnden

659

678

Transportpolitik, Trafikverket

92

197

Övrigt

5 709

4 974

 

 

 

Summa transfereringar till företag

38 977

36 803

Transfereringar till kommuner

 

 

Allmänna bidrag till kommuner

 

 

Kommun- och landstingsmoms,

 

 

Skatteverket

45 469

44 008

Utjämningsbidrag LSS, kommuner,

 

 

Skatteverket

2 933

2 808

Kommunalekonomisk utjämning till

 

 

kommuner, Skatteverket

62 553

57 101

Kommunalekonomisk utjämning till

 

 

landsting, Skatteverket

23 479

20 907

Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner

9 100

-

Tillfälligt konjunkturstöd till landsting

3 900

-

Summa allmänna bidrag till kommuner

147 434

124 824

Bidrag till landsting för

 

 

influensapandemin, Skatteverket

-

1 000

Socialförsäkring (Hälso- och

 

 

sjukvårdspolitik), Bidrag till

 

 

läkemedelsförmånerna m.m.,

 

 

Socialstyrelsen

23 067

22 267

Tandvårdsförmåner m.m. (Hälso- och

 

 

sjukvårdspolitik), Försäkringskassan

1 519

1 506

Arbetsmarknadspolitik

 

 

Arbetsmarknad, Arbetsförmedlingen

2 993

2 591

varav: Lönebidrag och Samhall m.m.

2 226

2 148

Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning,

 

 

Skolverket

 

 

Maxtaxa i barnomsorgen

3 657

3 657

Statligt stöd till vuxenutbildning

1 205

341

Fortbildning av lärare och

 

 

förskolepersonal

512

530

Övrigt, Skolverket

1 097

744

Summa Skolverket till kommuner

6 471

5 272

Migration, Migrationsverket

7 310

6 953

Ersättning vid sjukdom och handikapp,

 

 

Försäkringskassan

1 997

1 808

Övrigt

10 383

8 962

Summa transfereringar till kommuner

201 174

175 183

Transfereringar till utlandet

 

 

BNI-baserad avgift, Kammarkollegiet

24 323

18 741

Mervärdesskattebaserad avgift,

 

 

Skatteverket

1 444

-4 305

Storbritanniens budgetreduktion,

 

 

Kammarkollegiet

349

481

89

Skr. 2010/11:101

Tullavgift, Tullverket

4 103

3 791

Sockeravgifter m.m., Jordbruksverket

 

 

(2009 även Tullverket) (2010

 

 

periodiserad sockeravgift)

-111

112

Summa Avgiften till Europeiska

 

 

gemenskapen

30 108

18 820

Bistånd och andra internationella

 

 

bidrag, Styrelsen för internationellt

 

 

utvecklingssamarbete

11 517

12 502

Bistånd och andra internationella

 

 

bidrag, Regeringskansliet

10 706

11 615

Övrigt

2 351

1 763

 

 

 

Summa transfereringar till utlandet

54 682

44 700

Total summa transfereringar

831 426

789 136

 

 

 

Transfereringar utgörs av medel som staten via myndigheterna förmedlar till olika mottagare. I huvudsak sker transfereringar från anslag på statens budget. Transfereringar kännetecknas av att staten inte erhåller någon motprestation.

Många transfereringar är dock förknippade med någon form av villkor. Ett exempel är akti- vitetsstöd inom arbetsmarknadspolitiken där kravet är att mottagaren deltar i ett arbetsmark- nadspolitiskt program.

Noten inleds med en sammanfattande tabell med transfereringar uppdelade i delområden. Därefter specificeras transfereringarna utifrån mottagarkategori, syfte och utbetalande myn- dighet. Mottagarkategorierna visar de sektorer som erhållit transfereringen och är hushåll, fö- retag, kommuner och utlandet. Hushåll innefat- tar enskilda personer, ideella organisationer och föreningar tillhörande hushållssektorn samt premiepensionssystemet.

Till socialförsäkring har hänförts transfere- ringar som under 2010 hanterades av Pensions- myndigheten och Försäkringskassan. Utöver ål- derspensioner ingår bl.a. ekonomisk trygghet för familjer och barn, ersättning vid sjukdom och handikapp som sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning, arbetsskadeersättning samt vissa stöd till personer med funktionsnedsättning. Dessutom ingår bidrag till landsting för läkeme- delsförmånerna som utbetalas av Socialstyrelsen.

De totala kostnaderna för transfereringar i form av lämnade bidrag m.m. ökade med 42 miljarder kronor mellan 2009 och 2010.

Transfereringar till hushåll

Transfereringar till hushåll har under 2010 ökat med 4,1 miljarder kronor netto.

De transfereringar som redovisas avser utbe- talningar exklusive statlig ålderspensionsavgift. Den del av den statliga ålderspensionsavgiften som går till premiepensionssystemet (14,1 pro- cent 2010) finns med bland transfereringar till hushållssektorn men redovisas separat. Statlig ålderspensionsavgift ingår i budgetens utgifter för t.ex. sjukpenning och är en betalning från an- slag till pensionssystemet för att finansiera pen- sionsrätterna för bl.a. de personer som uppbär sjukpenning och andra sociala förmåner. Netto- överföringen till premiepensionssystemet är 29 miljarder kronor 2010, 1,4 miljarder kronor mer än 2009. Överföringarna till och från AP- fonderna ingår inte i transfereringar till hushåll.

Transfereringar till hushåll avseende socialför- säkringen minskade med 5 miljarder kronor netto. Inom ohälsoområdet har de sammanlagda kostnaderna för sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning fortsatt att minska. Kostnaden för sjukpenning minskade med 2,4 miljarder kronor (12 procent), vilket förklaras av att sjukpenning betalades ut till färre personer. Antalet sjukpen- ningdagar fortsätter att minska vilket beror på att fler ärenden med sjukersättning avslutas samtidigt som färre personer nybeviljas sjuker- sättning. Sjukfallen har också blivit kortare än tidigare. Däremot har sjukskrivningsdagarna för sjukfall kortare än två år nu börjat öka då många som utförsäkrats kommer tillbaka till sjukför- säkringen igen. Aktivitets­ och sjukersättningen minskade med 5,8 miljarder kronor (9,6 pro- cent). Minskningen förklaras främst av låga in- flöden samtidigt som många nu lämnar sjuker- sättningen för att bli ålderspensionärer. Inflödet till sjukförsäkringen har minskat kraftigt huvud- sakligen till följd av striktare regler.

Kostnaderna för ålderspensioner vid sidan av statens budget ökade med 2,8 miljarder kronor, vilket beror på att antalet ålderspensionärer ökar. Däremot minskar utgifterna för pensioner till följd av negativ inflation, svag inkomstutveckling och balanseringen inom pensionssystemet. Er- sättning vid ålderdom, som avser anslagsfinansie- rade pensioner och stöd, har minskat med 1,4 miljarder kronor främst till följd av att antalet personer med garantipension minskar och att antalet personer med inkomstgrundad ålders- pension ökar.

Stöd till personer med funktionsnedsättning inkluderar även kommunernas andel av kostnad för assistansersättning och ökade med 1,5 miljarder kronor (6,7 procent), se vidare av-

90

snitt 5.6 Realekonomisk fördelning av statens budget. De ökade kostnaderna för assistanser- sättning beror på ökade timkostnader men även på att antalet personer som får assistansersätt- ning ökar. Dessutom ökar antalet timmar per person och vecka.

Bland transfereringarna till hushåll har kost- naderna för arbetsmarknad ökat med 4,7 miljarder kronor. Arbetslöshetsersättningen har minskat med 1,7 miljarder kronor och akti- vitetsstöd har ökat med 5,9 miljarder kronor. Arbetslösheten i december 2010 var 8,5 procent, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med december 2009. Inom området ekonomisk trygghet för familjer och barn ökade föräldraför- säkringen med 1,5 miljarder kronor och kostna- derna för barnbidragen med 0,4 miljarder kro- nor. Antal uttagna dagar i föräldraförsäkringen har ökat med 3,9 procent jämfört med 2009. Andelen föräldradagar uttagna av män har ökat från 22 till 23 procent 2010 och detta har bidragit till att medelersättningen per dag är högre än 2009.

Nettoöverföring till premiepensionssystemet redovisas som en transferering till hushåll mot bakgrund av att systemet numera i nationalrä- kenskaperna ses som en del av hushållssektorn (se avsnitt 4.4 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar). Beloppet avser de social- avgifter, allmänna pensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter som överförts till premie- pensionssystemet, med avdrag för utbetalda premiepensioner (1,4 miljarder kronor), vilka ingår i utbetalda ålderspensioner.

Transfereringar till företag

Transfereringar till företag har ökat med 2,2 miljarder kronor. Transfereringar finansie- rade med EU-medel som avser programperioden 2007–2013 uppgick till 12 miljarder kronor 2010. Dessa avser till allra största delen transfereringar till företag men även till hushåll och kommuner. Av beloppet avser 10 miljarder kronor gårdsstöd, landsbygdsåtgärder m.m. där medlen betalas ut av Statens jordbruksverk, och 1,4 miljarder kro- nor regional utveckling som betalas ut av Till- växtverket.

Transfereringar till kommuner

Transfereringarna till kommuner ökade totalt med 26 miljarder kronor. De allmänna bidragen till kommuner ökade med 23 miljarder kronor. De innefattar den kommunalekonomiska utjäm- ningen som nettoredovisas på statens budget

Skr. 2010/11:101

varvid det generella statsbidraget sammanförts med utjämningssystemet. Inkomstutjämnings- avgift och kostnadsutjämningsavgift från kom- muner och landsting på sammanlagt 13 miljarder kronor redovisas under anslaget för kommunal- ekonomisk utjämning varför statsbidragen till kommunerna minskat med motsvarande belopp i statens budget. I de allmänna bidragen till kommuner ingår också mervärdesskatt för kommuner och landsting som nettoredovisas på statens budgets inkomstsida. Samtidigt justeras statsbidragen till kommuner ned med motsva- rande belopp. Kommunernas kompensation för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet redovisas på inkomsttitel, vilket minskar kommunbidragen och skatteintäkterna på statens budget med drygt 45 miljarder kro- nor. I resultaträkningen har den kommunaleko- nomiska utjämningen och kommunmomsen bruttoredovisats, vilket innebär att både trans- fereringar till kommuner och skatteintäkter är 59 miljarder kronor högre än i utfallet på statens budget.

Primärkommunerna fick 9,1 miljarder kronor och landstingskommunerna 3,9 miljarder kronor i tillfälligt konjunkturstöd 2010 för att upprätt- hålla de grundläggande välfärdstjänster som kommunsektorn tillhandahåller och till att dämpa nedgången i sysselsättningen i kommun- sektorn. Utbetalningen gjordes däremot i de- cember 2009 och redovisades då på statens bud- get. Den kommunalekonomiska utjämningen till kommuner och landsting har därutöver ökat med 5,5 respektive 2,6 miljarder kronor. Även de ökade statsbidragen för kommunalekonomisk utjämning avsåg en tillfällig generell höjning med 4 miljarder kronor av de angivna skälen. Ök- ningen avsåg också kompensation för inkomst- bortfall till följd av det förhöjda grundavdraget för pensionärer som beräknas medföra minsk- ning av kommun- och landstingsskatt med 3,5 miljarder kronor.

Bidrag för läkemedelsförmånerna har ökat med 0,8 miljarder kronor.

Bidrag till kommunerna inom Skolverkets område ökade med 1,2 miljarder kronor bl.a. av- seende stöd till vuxenutbildningen.

Transfereringar till utlandet

Bland transfereringar till utlandet har avgiften till EU ökat med 11 miljarder kronor. Avgiften re- dovisas här periodiserad till skillnad mot redo- visningen på statens budget. Den mervärdes-

91

Skr. 2010/11:101

skattebaserade avgiften är 5,7 miljarder kronor högre och den BNI-baserade avgiften är 5,6 mil- jarder kronor högre än 2009. Den låga avgiften 2009 förklaras främst med att Sverige fick till- baka för mycket inbetalda medel för 2007 och 2008 när ett nytt system för beräkning av med- lemsländernas avgifter började gälla med retro- aktiv verkan från 2007.

Kostnaden för bistånd och andra internatio- nella bidrag genom Sida och Regeringskansliet minskade med 1,0 respektive 0,9 miljarder kro- nor.

Not 5

Avsättning till/upplösning av fonder

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Insättningsgarantifonden

1 852

1 643

Stabilitetsfonden

4 044

1 378

Kärnavfallsfonden

1 820

1 087

Försäkringskassans fonder

24

32

Batterifonden

11

29

Övriga fonder

51

-78

Summa

7 802

4 091

 

 

 

Avsättning till fonder avser främst Stabilitets- fonden, Insättningsgarantifonden och Kärnav- fallsfonden.

Stabilitetsfonden bildades 2008 och tillfördes då 15 miljarder kronor från anslag på statens budget. Avsättningen till fonden under 2010 uppgick till 4 044 miljoner kronor, vilket är mer än hälften av avsättningen till fonder under året. Under 2010 har garantiavgifter tillförts fonden med 1 979 miljoner kronor. Den nya stabilitets- avgiften har tillförts fonden med 1 314 miljoner kronor. Fondens finansiella intäkter under året uppgår till 766 miljoner kronor. Utbetalda bi- drag är marginella. Fonden förvaltas av Riks- gäldskontoret.

Avsättningen till Insättningsgarantifonden är direkt kopplad till det ekonomiska resultatet i garantiverksamheten och har ökat med nära 200 miljoner kronor under året. Intäkterna från bankernas avgifter uppgick till 946 miljoner kro- nor, vilket är en ökning med 46 miljoner kronor. Det finansiella nettot ökade med drygt 170 mil- joner kronor till något över 900 miljoner kronor. Fonden förvaltas av Riksgäldskontoret.

Avsättningen till Kärnavfallsfonden har ökat med drygt 700 miljoner kronor. Avgifterna från

reaktorinnehavarna, som bestäms årligen av re- geringen, ökade med ca 200 miljoner kronor jämfört med föregående år. Nettot av de finansi- ella intäkterna och kostnaderna uppgick till 2 100 miljoner kronor, vilket är en ökning med ca 500 miljoner kronor. Den viktigaste förklar- ingen är att ränteintäkterna på nominella placer- ingar ökat kraftigt.

Fondernas ändamål och vilka myndigheter som redovisar olika fonder, framgår i övrigt av not 42.

Not 6

Kostnader för personal

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Lönekostnader inklusive arbetsgivar-

 

 

avgifter

 

 

Rikspolisstyrelsen

12 436

11 725

Försvarsmakten

9 839

8 835

Försäkringskassan

5 021

5 055

Arbetsförmedlingen

4 808

3 950

Skatteverket

4 461

4 422

Kriminalvården

4 012

3 818

Trafikverket

3 613

4 862

Regeringskansliet

3 371

3 445

Domstolsverket

3 112

2 976

Lunds universitet

3 059

2 894

Göteborgs universitet

2 508

2 414

Uppsala universitet

2 503

2 350

Karolinska institutet

2 141

1 991

Stockholms universitet

2 133

2 009

Umeå universitet

1 854

1 694

Kungl. Tekniska högskolan

1 688

1 560

Linköpings universitet

1 617

1 462

Sveriges lantbruksuniversitet

1 498

1 414

Statens institutionsstyrelse

1 370

1 332

Migrationsverket

1 318

1 236

Lantmäteriet

1 097

1 073

Riksdagsförvaltningen

1 034

712

Tullverket

991

941

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

1 285

1 947

Sjöfartsverket

633

630

Svenska kraftnät

185

178

Statens järnvägar

4

4

Övriga myndigheter

28 807

27 110

Summa lönekostnader inklusive

 

 

92

arbetsgivaravgifter

106 398

102 039

Eliminering av arbetsgivaravgifter

-24 822

-23 874

Summa lönekostnader efter eliminering

 

 

av arbetsgivaravgifter

81 576

78 165

Pensionskostnader

 

 

Rikspolisstyrelsen

1 784

1 718

Försvarsmakten

1 512

1 359

Skatteverket

612

660

Försäkringskassan

597

690

Regeringskansliet

590

562

Arbetsförmedlingen

544

504

Trafikverket

529

617

Lunds universitet

418

452

Domstolsverket

418

422

Kriminalvården

377

349

Karolinska institutet

330

371

Uppsala universitet

325

300

Göteborgs universitet

323

394

Stockholms universitet

256

264

Umeå universitet

253

275

Linköpings universitet

216

234

Kungl. Tekniska högskolan

206

179

Statens institutionsstyrelse

189

139

Sveriges lantbruksuniversitet

182

172

Försvarets materielverk

158

123

Lantmäteriet

150

144

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

394

308

Sjöfartsverket

220

120

Svenska kraftnät

35

40

Statens järnvägar

4

4

Övriga myndigheter

3 974

3 826

Statliga tjänstepensionsförmåner m.m.:

 

 

Utbetalda pensioner m.m.

8 199

8 093

Förändring av försäkringstekniska

 

 

avsättningar

-3 104

10 222

Eliminering av premieintäkt för statliga

 

 

ålderspensioner m.m.

-9 635

-10 168

Summa pensionskostnader

10 056

22 373

Övriga personalkostnader

 

 

Försvarsmakten

380

338

Regeringskansliet

320

362

Rikspolisstyrelsen

219

192

Trafikverket

177

231

Kriminalvården

151

150

Skr. 2010/11:101

Arbetsförmedlingen

136

117

Karolinska institutet

131

131

Uppsala universitet

121

120

Stockholms universitet

120

117

Domstolsverket

118

116

Försäkringskassan

111

103

Lunds universitet

108

98

Kungl. Tekniska högskolan

97

86

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

64

85

Sjöfartsverket

20

22

Svenska kraftnät

18

16

Statens järnvägar

0

0

Övriga myndigheter

1 642

1 588

Summa övriga personalkostnader

3 933

3 872

 

 

 

Total summa kostnader för personal

95 565

104 410

 

 

 

Statens kostnader för personal minskade med 8,8 miljarder kronor. Lönekostnaderna har ökat, men däremot har pensionskostnaderna minskat beroende på att avsättningen för statens tjänste- pensionsåtagande sjunkit. I jämförelse med kostnaden för föregående års kraftiga höjning av avsättningen har därför pensionskostnaderna minskat med 12,3 miljarder kronor.

Löner

Lönekostnader inklusive lagstadgade arbetsgivar- avgifter ökade med 4,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 4,3 procent. Lagstadgade arbetsgivar- avgifter uppgick under 2010 till 31,42 procent av lönesumman, vilket är samma procentsats som för 2009. Myndigheternas inbetalda arbetsgivar- avgifter, löneskatter m.m. är statsinterna trans- aktioner och således inga kostnader för staten och har därför eliminerats.

Försvarsmaktens lönekostnader ökade med ca 11 procent jämfört med 2009. Under 2010 har Försvarsmakten infört ett nytt personalförsörj- ningssystem som innebär ett anställt försvar som i första hand bygger på frivillighet i stället för totalförsvarsplikt. Detta har medfört att För- svarsmakten redovisar cirka 2 000 fler årsarbets- krafter än under 2009. Myndigheten har även infört internationell arbetsskyldighet under 2010, vilket har ökat personalkostnaderna ytter- ligare.

Trafikverkets lönekostnad minskade med ca 26 procent i förhållande till Vägverkets och Ban- verkets lönekostnad 2009. Minskningen mellan

93

Skr. 2010/11:101

åren beror på att enheten Banverket Produktion ombildades den 1 januari 2010 till det statliga bolaget Infranord AB som även tog över an- ställda. När Trafikverket bildades den 1 april 2010 erbjöds samtliga anställda i Banverket och Vägverket att gå med in i den nya myndigheten. Myndigheten inledde ett omfattande omställ- ningsarbete med anledning av effektiviseringsar- betet för att bl.a. möjliggöra matchningar mellan de resurser som finns inom verket. Antalet ny- anställningar sedan myndigheten bildades är 241 stycken. Den största avgångsorsaken har varit pension. På Trafikverket har det genomsnittliga

antalet

tillsvidareanställda

för

året

varit

6 272 personer.

 

 

 

Polisens lönekostnad ökade med ca 6 procent. Under 2010 uppfylldes satsningen för att öka antalet poliser till minst 20 000 och i december var 20 292 poliser anställda, vilket är 1 148 fler än motsvarande tidpunkt 2009. Antalet civilan- ställda minskade med 22 personer. Nettoök- ningen av anställda är därmed 1 126.

Vid Försäkringskassan minskade lönekostna- den, vilket till största delen beror på att vissa an- ställda gick över till den nybildade Pensions- myndigheten.

Hos Arbetsförmedlingen har antalet anställda fortsatt att ökat till följd av fortsatt hög arbets- löshet och de nya uppdragen från regeringen, främst Arbetslivsintroduktion och Integration och etablering, som har gjort att kompetensför- sörjningen även under 2010 fokuserats på att stärka förmedlingsverksamheten med personal- resurser och kompetens. Antalet årsarbetskrafter har ökat med ca 1 000 jämfört med 2009.

Skatteverkets lönekostnader har ökat något. Vid utgången av 2010 hade Skatteverket ca 9 900 anställda.

Pensionskostnader

Kostnaderna för pensioner har minskat med 12,3 miljarder kronor, varav pensionsrörelsen hos Statens tjänstepensionsverk (SPV) står för minskningen medan de pensionskostnader som redovisas av myndigheterna ökat något. I SPV:s pensionsrörelse är förändringen av försäkrings- tekniska avsättningar -3,1 miljarder kronor, vil- ket är 13,3 miljarder kronor lägre än 2009. Minskningen beror på att beräkningsgrunderna för avsättningar i de försäkringstekniska riktlin- jerna ändrades den 1 januari 2010 enligt beslut av SPV:s styrelse. Det innebar att omkostnadsbe- lastningen sänktes vilket i sin tur ledde höjd

nettoränta och medförde en lägre avsättning. En mer detaljerad beskrivning av de faktorer som ingår i förändringen av pensionsavsättning finns i not 43.

Myndigheternas pensionskostnader utgörs främst av premier för statens avtalsenliga tjäns- tepensioner vilka utöver premien till SPV inne- fattar avgifter till kompletterande ålderspension (Kåpan) och den individuella ålderspensionen. Pensionspremierna påverkas av åldersfördel- ningen och löneläget hos personalen vid respek- tive myndighet. Premier för avtalsförsäkringar betalas till och hanteras till största delen av SPV och har därför eliminerats i resultaträkningen. Däremot hanteras den kompletterande och indi- viduella ålderspensionen av särskilda organ som inte är myndigheter och dessa avgifter elimineras därför inte. Detsamma gäller också för några myndigheter som gör egna pensionsavsättningar. Kostnaderna för dessa ingår ovan och elimineras inte.

På myndighetsnivån är det främst Försvars- maktens pensionskostnader som har ökat. Un- der året gick 44 yrkesofficerare och 143 civila i ålderspension. Det är betydligt färre yrkesoffice- rare än vad myndigheten prognostiserat, medan antalet civila som valde att gå i ålderspension var något högre.

Även affärsverket Sjöfartsverket ökade sina pensionskostnader främst på grund av ändrade beräkningsgrunder för pensionsskulden.

Övriga personalkostnader

Övriga personalkostnader utgörs av kostnader för personalutbildning, traktamenten m.m. De har sammantaget ökat marginellt.

I nedanstående tabell visas antalet årsarbets- krafter vid de statliga myndigheterna under 2010 och 2009.

Årsarbetskrafter

 

2010

2009

 

 

 

Rikspolisstyrelsen

25 044

23 839

Försvarsmakten

17 297

15 240

Försäkringskassan

11 653

12 322

Arbetsförmedlingen

10 826

9 745

Skatteverket

9 149

9 527

Kriminalvården

9 020

8 980

Lunds universitet

5 814

5 444

Trafikverket

5 795

8 811

Domstolsverket

5 262

5 209

94

Göteborgs universitet

4 978

4 763

Uppsala universitet

4 661

4 451

Regeringskansliet

4 420

4 693

Stockholms universitet

4 395

4 263

Karolinska institutet

3 944

3 875

Umeå universitet

3 714

3 560

Linköpings universitet

3 469

3 284

Luftfartsverket

3 285

3 374

Kungl. Tekniska högskolan

3 157

2 935

Sveriges lantbruksuniversitet

2 863

2 824

Statens institutionsstyrelse

2 719

2 852

Migrationsverket

2 699

2 681

Lantmäteriet

2 176

2 166

Kronofogdemyndigheten

2 013

2 094

Tullverket

1 887

1 897

Övriga myndigheter

51 279

50 502

 

 

 

Totalt

201 519

199 331

 

 

 

Måttet årsarbetskrafter ska visa de anställdas ar- betsvolym under ett räkenskapsår räknat i anta- let heltidstjänster. Som anställd räknas inte den som bara är uppdragstagare (konsult) även om denna arbetar med samma uppgifter som an- ställda. Anställda i utlandet, vars löner betalas med myndighetens medel, ska ingå när antalet årsarbetskrafter räknas fram.

Den arbetstid som inräknas ska vara den tid som myndigheten utbetalt lön eller annan er- sättning för i utbyte mot arbete. Omräkning till heltidstjänster innebär att deltidsanställd perso- nal ingår i summa antal personer med den pro- centandel av en heltidstjänst som deras tjänstgö- ring utgör.

Under 2010 har antalet årsarbetskrafter ökat med drygt 2 000. Det är främst på Försvars- makten, Polisen och Arbetsförmedlingen som antalet anställda har ökat. Bolagiseringen av den tidigare enheten Banverket Produktion, inom dåvarande Banverket, innebar däremot en minskning mellan åren med ca 3 000 personer som syns för Trafikverket i tabellen.

Not 7

Kostnader för lokaler

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Försvarsmakten

2 395

2 330

Rikspolisstyrelsen

1 893

1 841

Regeringskansliet

1 306

1 350

Kriminalvården

1 282

1 050

Skr. 2010/11:101

Lunds universitet

826

827

Domstolsverket

699

696

Försäkringskassan

665

736

Stockholms universitet

658

667

Uppsala universitet

611

597

Göteborgs universitet

606

616

Karolinska institutet

565

553

Skatteverket

562

544

Arbetsförmedlingen

558

499

Kungl. Tekniska högskolan

541

544

Migrationsverket

487

439

Linköpings universitet

433

370

Umeå universitet

338

333

Statens institutionsstyrelse

312

273

Trafikverket

284

388

Sveriges lantbruksuniversitet

280

280

Försvarets materielverk

193

190

Linnéuniversitetet

182

193

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

171

140

Luleå tekniska universitet

165

164

Örebro universitet

162

164

Malmö Högskola

160

174

Tullverket

146

149

Affärsverk

 

 

Sjöfartsverket

40

40

Luftfartsverket

34

46

Svenska kraftnät

27

31

Statens järnvägar

2

2

Övriga myndigheter

4 601

4 493

Eliminering av inomstatliga

 

 

lokalkostnader

- 4 406

- 4 385

 

 

 

Summa

16 778

16 334

Som kostnader för lokaler redovisas myndighe- ters kostnader för hyrda lokaler. Redovisning görs brutto och inkluderar hyra till andra statliga myndigheter. Elimineringarna utgörs av myn- digheternas lokalkostnader som betalas till For- tifikationsverket och Statens fastighetsverk.

Regeringskansliets lokalkostnader har minskat med 44 miljoner kronor medan Kriminalvårdens lokalkostnader har ökat med 232 miljoner kro- nor. Ökningen beror delvis på nya anstalter, häkten och avdelningar t.ex. Saltvik och Kumla, delvis på kostnader för uppsagda lokaler på grund av nedläggning, t.ex. Härnösand.

95

Skr. 2010/11:101

Not 8

Vissa garanti- och kreditkostnader

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Exportkreditnämnden

 

 

Förändring i avsättningar för

 

 

försäkringstekniskt beräknad risk i

 

 

engagemang

2 419

1 529

Skadekostnader

400

275

Förändring av försäkringstekniskt

 

 

beräknat nettovärde på skadefordringar

151

208

Summa Exportkreditnämndens kostnader

 

 

i garantiverksamheten

2 970

2 012

Riksgäldskontoret

542

-8

Statens Bostadskreditnämnd

-22

-571

 

 

 

Summa

3 490

1 433

 

 

 

Under posten vissa garanti- och kreditkostnader redovisas kostnader för statlig garanti- och utlå- ningsverksamhet som inte redovisas bland transfereringar. Kostnaderna skiljs från övriga driftskostnader eftersom de kan variera kraftigt mellan åren och därför stör jämförelser mellan åren samtidigt som de har en annan karaktär än de flesta myndigheters driftskostnader i övrigt.

Exportkreditnämndens kostnader för Föränd- ring i avsättningar för försäkringstekniskt beräk- nad risk i engagemanget har ökat med 890 miljoner kronor medan förändring av för- säkringstekniskt nettovärde på skadefordringar har minskat med 57 miljoner kronor sedan före- gående år. Skadekostnaderna har ökat med 125 miljoner kronor.

Riksgäldskontoret redovisar kostnader för re- servering för förväntade garantiförluster inklu- sive omvärdering av garantifordringar med 542 miljoner kronor. Kostnaderna avser främst ökade garantiåtaganden för Saab och Volvo.

Statens bostadskreditnämnd redovisar en liten kostnadsreduktion avseende förändring av av- sättningar för garantier. Skillnaden mot år 2009 beror i huvudsak på att bedömningen av mark- nadsvärdena fluktuerade mer 2008–2009 än 2009–2010.

Not 9

Övriga driftkostnader

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Övriga driftkostnader - tjänster

 

 

Trafikverket

37 394

31 011

Försvarsmakten

13 233

11 694

Försvarets materielverk

4 820

4 306

Rikspolisstyrelsen

1 733

1 632

Kärnavfallsfonden

1 273

1 354

Statens fastighetsverk

1 256

1 171

Fortifikationsverket

1 248

1 232

Försäkringskassan

1 165

1 297

Karolinska institutet

1 157

1 097

Transportstyrelsen

1 124

1 037

Skatteverket

995

1 224

Göteborgs universitet

991

883

Lunds universitet

937

894

Naturvårdsverket

860

842

Pensionsmyndigheten

822

-

Regeringskansliet

796

1 437

Kriminalvården

795

786

Arbetsförmedlingen

777

609

Umeå universitet

695

694

Uppsala universitet

647

595

Styrelsen för internationellt

 

 

utvecklingssamarbete

605

663

Domstolsverket

536

483

Kronofogdemyndigheten

512

457

Exportkreditnämnden

506

404

Övriga myndigheter

13 302

12 966

Summa tjänster

88 179

78 768

Övriga driftkostnader - varor

 

 

Försvarsmakten

11 482

8 060

Försvarets materielverk

11 056

10 952

Trafikverket

4 831

5 041

Rikspolisstyrelsen

734

649

Fortifikationsverket

552

546

Kriminalvården

409

405

Karolinska institutet

359

328

Uppsala universitet

345

297

Lunds universitet

289

261

Statens fastighetsverk

259

265

Stockholms universitet

185

171

Göteborgs universitet

202

186

Sveriges lantbruksuniversitet

183

173

Kungl. Tekniska högskolan

193

145

Arbetsförmedlingen

127

85

96

Regeringskansliet

134

141

Umeå universitet

127

142

Skatteverket

169

144

Statens jordbruksverk

114

116

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

106

107

Övriga myndigheter

2 410

2 182

Summa varor

34 266

30 396

Affärsverk, övrig drift – varor och

 

 

tjänster

 

 

Svenska kraftnät

8 315

5 117

Sjöfartsverket

1 139

914

Luftfartsverket

822

1 965

Statens järnvägar

54

13

Summa affärsverk, övrig drift – varor

 

 

och tjänster

10 330

8 009

Övriga driftkostnader - reparationer,

 

 

diverse m.m.

 

 

Försvarsmakten

2 471

2 472

Trafikverket

726

4 517

Kriminalvården

272

309

Rikspolisstyrelsen

242

232

Regeringskansliet

216

301

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

194

165

Försvarets materielverk

144

144

Lunds universitet

127

121

Arbetsförmedlingen

117

105

Sveriges lantbruksuniversitet

111

112

Kustbevakningen

104

93

Stockholms universitet

100

92

Riksdagsförvaltningen

99

98

Karolinska institutet

98

94

Försäkringskassan

92

94

Uppsala universitet

88

83

Umeå universitet

88

88

Migrationsverket

85

82

Linköpings universitet

80

77

Kungl. Tekniska högskolan

78

64

Göteborgs universitet

75

95

Domstolsverket

74

64

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

231

280

Luftfartsverket

157

250

Sjöfartsverket

66

56

Statens järnvägar

10

11

Övriga myndigheter

1 421

1 507

Skr. 2010/11:101

Summa övriga driftkostnader -

 

 

reparationer, diverse m.m.

7 566

11 606

Aktivering utveckling av anläggnings-

 

 

tillgångar i egen regi

 

 

Trafikverket

-24 874

-24 101

Myndigheter i försvarssektorn

-3 216

-5 302

Sjöfartsverket

-298

-122

Försäkringskassan

-288

-372

Transportstyrelsen

-130

-97

Kronofogdemyndigheten

-95

-72

Skatteverket

-57

-276

Övriga myndigheter

-367

-481

Aktivering utveckling av anläggnings-

 

 

tillgångar i egen regi

-29 325

-30 823

Eliminering av inomstatliga

 

 

transaktioner

-26 410

-25 219

 

 

 

Total summa övriga driftkostnader

84 606

72 737

Övriga driftkostnader utgörs av myndigheternas köp av tjänster, varor, reparationer och diverse andra driftkostnader. Elimineringarna avser köp av varor och tjänster mellan myndigheterna.

Trafikverkets ökade driftkostnader beror till största del på en ökning av entreprenadtjänster i och med bolagisering av tidigare produktions- enheter. Däremot har övriga driftkostnader i form av reparationer m.m. minskat sedan föregå- ende år.

Försvarsmaktens ökade kostnader för tjänster avser främst ökade kostnader för materielkon- sulter och övriga externa tjänster. Försvarsmak- tens ökade kostnader för varor beror i huvudsak på en korrigering av värderingspriset för en viss typ av ammunition mellan åren med 2 882 mil- joner kronor.

Försvarets materielverks ökade kostnader för varor består till stor del av ökade kostnader för krigsmateriel inom flygområdet. Försvarets ma- terielverks kostnader för materielförsörjnings- tjänster har ökat.

Polisens driftskostnader har ökat främst på grund av fler anställda poliser, vilket medfört ökade kostnader för bl.a. drivmedel för motor- fordon. Även kostnader för tjänster i form av datatjänster har ökat jämfört med föregående år.

Trafikverket har aktiverat något mer än före- gående år för investeringar i anläggningstill- gångar i egen regi. De ökade aktiveringarna avser järnvägsanläggningar, produktionsanläggningar samt väganläggningar. Aktiveringarna för Tra- fikverket innebär att kostnader för köp av varor

97

Skr. 2010/11:101

och tjänster avseende produktion av väg- och bananläggningar förs bort från resultaträkningen och tas upp som investering i balansräkningen. Aktiveringarna hos myndigheter i försvarssek- torn har minskat något jämfört med föregående år.

Not 10

Avskrivningar och nedskrivningar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Försvarsmakten

7 026

6 828

Trafikverket

6 871

6 782

Rikspolisstyrelsen

779

797

Försäkringskassan

701

651

Fortifikationsverket

640

662

Statens fastighetsverk

380

337

Skatteverket

366

284

Domstolsverket

265

243

Lunds universitet

219

227

Regeringskansliet

208

208

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

512

470

Luftfartsverket

461

1 174

Sjöfartsverket

140

142

Övriga myndigheter

3 771

3 659

 

 

 

Summa

22 339

22 464

 

 

 

Försvarsmaktens avskrivningar avser främst be- redskapsinventarier som stridsfordon, självgå- ende pjäser, fartyg och båtar. Avskrivningarna har ökat med nära 0,2 miljarder kronor under året.

Luftfartsverkets avskrivningar har minskat med 0,7 miljarder kronor, vilket beror på att Swedavia AB tagit över flygplatsverksamheten och därmed vissa byggnader samt fält- och elan- läggningar.

Not 11

Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Resultat från andelar i dotterföretag

 

 

Vattenfall Aktiebolag

12 997

12 896

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

 

 

(LKAB)

9 083

719

Apoteket Aktiebolag

4 516

-

AB Svensk Exportkredit

2 818

1 727

Akademiska Hus Aktiebolag

2 124

972

Sveaskog AB

2 055

1 924

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

804

300

Posten Norden AB

625

1 039

SBAB Bank AB

577

951

Jernhusen AB (AB Swedcarrier)

492

45

Vasallen AB

472

-26

SJ AB

294

460

Apoteksgruppen i Sverige Holding AB

 

 

(Apoteket Omstrukturering AB)

285

532

Teracom AB

201

191

Svevia AB

169

118

Samhall Aktiebolag

156

-25

Lernia AB

96

-27

Arbetslivsresurs AR AB

65

34

Svenska rymdaktiebolaget

62

-6

RISE Reasarch Institutes of Sweden

 

 

Holding AB (IRECO Holding AB)

57

7

Aktiebolaget Svensk Bilprovning

50

9

Apotek Produktion & Laboratorier AB

19

-

Infranord AB

19

-

Swedavia AB

15

-

Kungliga Operan Aktiebolag

9

-16

Preaktio AB

8

-

Fouriertransform Aktiebolag

5

8

Apotekens Service Aktiebolag

2

-

Voksenåsen A/S

1

1

Aktiebolaget Svenska

 

 

miljöstyrningsrådet

0

0

AB Svenska spel

-

-

Svensk-Danska Broförbindelsen AB

 

 

(SVEDAB AB)

-

-

Posten Norden AB

-

344

Kasernen Fastighets AB (Vasallen AB)

-

8

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

 

 

(RISE)

-

8

Exstattum AB

-

2

Statens Bostadsomvandling AB

-3

5

Kungliga Dramatiska Teatern Aktiebolag

-3

3

Swedesurvey Aktiebolag

-5

-7

AB Göta Kanalbolag

0

-3

Vectura Consulting AB

-6

-4

European Spallation Source ESS AB

-48

-

Systembolaget Aktiebolag

-43

144

Swedfund International AB

-64

-92

AlLMI Företagspartner AB

-75

-81

Innovationsbron AB

-136

-413

Green Cargo AB

-140

-174

98

Övriga dotterföretag inom Kammarkolle-

 

 

giet

-1

-1

Summa Kammarkollegiet

37 552

21 572

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät - SwePol Link AB m.fl.

24

17

Luftfartsverket - LFV Holding AB

152

21

Övriga myndigheter

-22

-6

Summa resultat från andelar i

 

 

dotterföretag

37 706

21 604

Resultat från andelar i intresseföretag

 

 

TeliaSonera AB

7 927

7 030

Nordiska Investeringsbanken NIB

798

937

AB Bostadsgaranti

44

30

SOS Alarm Sverige AB (SOSAB)

1

7

VisitSweden AB

9

1

Norrland Center AB

0

0

SAS AB

-399

-631

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät - Nord Pool ASA m.fl.

20

31

Summa resultat från andelar i

 

 

intresseföretag

8 400

7 405

Resultat från andelar i dotter- och

 

 

intresseföretag - totalt

 

 

Resultat från andelar i dotterföretag

37 706

21 604

Resultat från andelar i intresseföretag

8 400

7 405

 

 

 

Total summa

46 106

29 009

Med dotterföretag avses företag där statens ägarandel överstiger 50 procent. Med intresseföretag avses företag där statens ägarandel uppgår till högst 50 och lägst 20 procent.

Det resultat som redovisas ovan baseras på det redovisade nettoresultatet hos bolagen enligt årsbokslut för respektive år, utom i några fall då ett tidigare delårsbokslut använts. Resultatande- larna har ökat med 17,1 miljarder kronor.

Vattenfalls resultat har minskat med 0,1 miljarder kronor. Positiva effekter av ökade produktionsvolymer och kostnadsbesparingar utjämnas av ökade nedskrivningar av goodwill relaterad till verksamhet i utlandet på 11,2 miljarder kronor.

Resultatet för LKAB har förbättrats med 8,4 miljarder kronor, vilket främst förklaras av ökade intäkter på grund av högre priser och vo- lymer för järnmalm. Resultatet inkluderar kost- nader på 3,0 miljarder kronor relaterade till på- verkan av gruvbrytning på samhällena Kiruna och Malmberget.

 

Skr. 2010/11:101

Resultatet

för Apoteket AB uppgick till

4,5 miljarder

kronor, vilket inkluderar realisa-

tionsvinst avseende försäljning av dotterbolag på 4,4 miljarder kronor. Apoteket AB ingick under föregående år i koncernen Apoteket Omstruk- turering.

AB Svensk Exportkredit har förbättrat resul- tatet med 1,1 miljarder kronor. Bland annat ingår realiserad vinst på 2,6 miljarder kronor från för- säljning av aktieinnehav i Swedbank AB. De ore- aliserade värdeförändringarna på finansiella till- gångar har försämrats med 0,9 miljarder kronor.

Akademiska hus AB visar 1,2 miljarder kronor högre resultat än föregående år. Värdeföränd- ringarna på fastigheter är åter positiva, vilket förbättrat resultatet med 1,3 miljarder kronor.

Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB) har försämrat resultatet med 0,4 miljar- der kronor, vilket främst beror på försämrat re- sultat av finansiella poster, främst värdering av värdepapper till verkligt värde och värdeföränd- ring i säkrade poster i säkringsredovisning.

Specialfastigheter Sverige AB har ökat resul- tatet med 0,5 miljarder kronor främst hänförligt till att värdeförändring på förvaltningsfastigheter åter är positivt.

Resultatet från Posten Norden AB har för- sämrats med 0,4 miljarder kronor. Föregående års resultat inkluderar vinstandelar och realisa- tionsresultat vid försäljning av andelar i ett bel- giskt bolag på 1,2 miljarder kronor.

Jernhusen AB har förbättrat resultatet med 0,4 miljarder kronor, främst avseende positiva värdeförändringar på fastigheter.

Vasallen AB har ökat resultatet med 0,5 miljarder kronor. Förbättringen avser främst värdeförändringar på fastigheter.

SVEDAB redovisar en förlust på 0,1 miljarder kronor, vilket dock inte redovisas som resultat- andel så länge det egna kapitalet är negativt.

Resultatet i Svenska Spel AB behandlas inte som resultat från andelar utan redovisas som skatteintäkt i samband med utdelning till staten.

Resultatandelen från Systembolaget har mins- kat med 0,2 miljarder kronor. Andelen har redu- cerats med respektive års betalda utdelning på 0,3 miljarder kronor respektive 0,2 miljarder kronor, som istället betraktas som skatteintäkt. Resultatet före denna omföring har oförändrat varit 0,3 miljarder kronor.

Resultatet från TeliaSonera AB har ökat med 0,9 miljarder till 7,9 miljarder kronor. Den främsta förklaringen utgörs av förbättrat resultat

99

Skr. 2010/11:101

från engångsposter, som bl.a. innefattar realise- rade vinster vid avyttring av bolag och nedskriv- ning av goodwill.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har för- sämrat sitt resultat med 0,1 miljarder kronor. Det är främst resultatet från finansiella instru- ment som försämrats. Årets resultat avser sep- tember t.o.m. augusti och jämförelseårets resul- tat avser endast januari t.o.m. augusti.

SAS har minskat sitt förlustresultat med 0,2 miljarder kronor. Förändringen förklaras främst av ett förbättrat rörelseresultat genom kostnadsbesparingar, men även bättre finans- netto och resultat från avvecklade verksamheter har bidragit.

Not 12

Nettokostnad för statsskulden

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Finansiella intäkter för förvaltning av

 

 

statsskulden

 

 

Ränteintäkter avseende upplåning i

 

 

svenska kronor

14 920

15 351

Ränteintäkter avseende upplåning i

 

 

utländsk valuta

5 193

8 071

Intäktsförda, preskriberade obligationer

 

 

m.m.

63

50

Överkurs vid emission (netto)

7 010

5 826

Orealiserade valutavinster (netto)

21 553

30 088

Summa finansiella intäkter för förvalt-

 

 

ning av statsskulden

48 739

59 386

Finansiella kostnader för förvaltning

 

 

av statsskulden

 

 

Räntekostnader avseende upplåning i

 

 

svenska kronor

37 556

36 986

Räntekostnader avseende upplåning i

 

 

utländsk valuta

6 847

12 253

Realiserade kursförluster (netto)

8 136

1 573

Realiserade valutaförluster (netto)

8 199

13 905

Provisioner till banker m.fl.

142

164

Summa finansiella kostnader för

 

 

förvaltning av statsskulden

60 880

64 881

Nettokostnad för förvaltning av

 

 

statsskulden

12 141

5 495

Finansiella intäkter och kostnader för förvalt- ning av statsskulden redovisas av Riksgäldskon- toret. De innefattar även intäkter respektive kostnader för skuldskötselåtgärder.

Under 2010 uppgick nettokostnaden för statsskulden (räntor, över- och underkurser och valutakursförändringar m.m.) till 12 miljarder kronor, vilket innebär att nettokostnaden ökat med 7 miljarder kronor.

Intäkterna minskade med 11 miljarder kronor vilket i huvudsak beror på att de orealiserade va- lutavinsterna minskat med 8 miljarder kronor och att ränteintäkterna i utländsk valuta minskat med 3 miljarder kronor.

Kostnaderna minskade med 4 miljarder kro- nor. De realiserade kursförlusterna ökade med 7 miljarder kronor. Detta uppvägs dock nästen helt av att de realiserade valutaförlusterna mins- kade med 6 miljarder kronor. Samtidigt har rän- tekostnader avseende upplåning i utländsk valuta minskat med 5 miljarder kronor.

Riksbankens lån i Riksgäldskontoret i euro och dollar har medfört ökade ränteintäkter i ut- ländsk valuta med drygt 1 miljard kronor och motsvarande högre räntekostnader.

Not 13

Övriga finansiella intäkter

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Kammarkollegiet

7 062

7 084

Centrala studiestödsnämnden

4 483

4 414

Kärnavfallsfonden

1 502

1 179

Skatteverket

1 005

2 513

Riksgäldskontoret

712

-

Styrelsen för internationellt

 

 

utvecklingssamarbete

704

37

Exportkreditnämnden

221

127

Försäkringskassan

89

135

Regeringskansliet

64

422

Trafikverket

57

709

Affärsverk

 

 

Statens järnvägar

298

334

Luftfartsverket

85

44

Svenska kraftnät

9

25

Sjöfartsverket

1

0

Övriga myndigheter

204

129

 

 

 

Summa

16 496

17 152

 

 

 

De finansiella intäkterna och kostnaderna för förvaltning av statsskulden redovisas i not 12 Nettokostnader för statsskulden.

100

Finansiella intäkter redovisade av Kammar- kollegiet avser Riksbankens inlevererade över- skott på 5,8 miljarder kronor samt 1,2 miljarder kronor avseende utdelning från Nordea Bank.

Centrala studiestödsnämndens finansiella in- täkter avser bl.a. räntor på studielån.

Kärnavfallsfondens intäkter omfattar huvud- sakligen ränteintäkter för nominella placeringar.

Skatteverket redovisar räntor i skattekontosy- stemet. Minskningen beror på lägre räntesats på skattekontot.

Riksgäldskontoret redovisar utdelning från Nordeaaktierna som ingår i stabilitetsfonden med 0,7 miljarder kronor. Vidare redovisar Riks- gäldskontoret intäkter kopplade till repor i in- sättningsgarantin.

Sida redovisar bl.a. överskott från det äldre sy- stemet för U-krediter som levererats mot in- komsttitel (0,7 miljarder kronor).

Trafikverket (Vägverket) redovisade föregå- ende år en realisationsvinst i samband med bola- gisering av Vägverket produktion och Vägverket konsult.

De finansiella intäkterna hos Statens järnvägar utgörs bl.a. av ränteintäkter på långfristiga vär- depappersinnehav samt på leasingtillgångar (lok, färjor och fordon i egen förvaltning).

Not 14

Övriga finansiella kostnader

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Exportkreditnämnden

613

517

Trafikverket

553

219

Kärnavfallsfonden

194

271

Regeringskansliet

55

51

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

245

261

Statens järnvägar

162

197

Svenska kraftnät

158

17

Sjöfartsverket

15

83

Övriga myndigheter

107

331

Aktivering av finansiella kostnader

-30

-41

 

 

 

Summa

2 072

1 906

 

 

 

Exportkreditnämndens finansiella kostnader av- ser huvudsakligen kursdifferenser och beräknade kursförluster för premier.

Skr. 2010/11:101

Trafikverkets kostnader avser huvudsakligen finansiella avgifter för Botniabanan.

Kärnavfallsfonden redovisar realisationsför- luster vid avyttring av bostadsobligationer.

Luftfartsverkets finansiella kostnader avser ränteandel av pensionskostnader.

I noten redovisas finansiella kostnader brutto. Några myndigheter har aktiverat räntekostnader i samband med anläggningsprojekt, eftersom räntan är en del av de utgifter för att bygga an- läggningen som tas upp som tillgång.

4.5.2Noter till balansräkningen

Not 15

Balanserade utgifter för utveckling

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Försäkringskassan

1 439

1 564

Försvarsmakten

1 213

992

Skatteverket

603

676

Rikspolisstyrelsen

313

327

Kronofogdemyndigheten

222

155

Trafikverket

168

128

Verket för högskoleservice

157

157

Migrationsverket

150

100

Lantmäteriet

113

108

Transportstyrelsen

103

78

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

190

186

Sjöfartsverket

19

11

Övriga myndigheter

1 446

1 498

 

 

 

Summa

6 136

5 980

 

 

 

Under posten Balanserade utgifter för utveck- ling redovisas främst egenutvecklade IT-system och program.

Försäkringskassans balanserade utgifter avser utveckling av IT-system. De största posterna ut- görs av IT-stöd för pensionssystem och följd- reformer till dessa, IT-stöd för ärendehantering inom andra försäkringsområden samt ny infra- struktur för IT. Försäkringskassan har kvar IT- systemen för pensionshantering i sin balansräk- ning även efter Pensionsmyndighetens bildande och vidareutvecklar dessa samt hanterar nyut- veckling enligt uppdrag från Pensionsmyndig- heten. Försäkringskassan fakturerar Pensions-

101

Skr. 2010/11:101

myndigheten för de avskrivningar som avser dessa investeringar.

Försvarsmaktens post avser i huvudsak ut- veckling av ett integrerat resurs- och ekonomi- ledningssystem (PRIO), där införande 1-2 avser personaladministration och strategisk personal- planering. I april 2010 infördes delar av systemet innefattande bland annat tidsredovisning och re- seadministration. Vidare startade förberedelserna för av införande av stöd till materiel- och förnö- denhetsförsörjning. Parallellt pågår ett arbete med att utveckla en IT-infrastruktur som kan hantera information klassad upp t.o.m. H/R (Hemlig/Restricted).

Skatteverkets post avser utgifter för utveck- ling av IT-system. Under 2009 färdigställdes och sattes flera stora utvecklingsprojekt i drift för bl.a. taxeringsförnyelse och folkbokföring. Un- der 2010 har utvecklingsinsatserna dragits ned och Skatteverket har satsat på att vidareutveckla sitt interna taxeringssystem, TINA.

Not 16

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

195

146

Transportstyrelsen

151

98

Försäkringskassan

62

74

Rikspolisstyrelsen

38

59

Bolagsverket

33

7

Fortifikationsverket

24

28

Skatteverket

22

22

Domstolsverket

19

22

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

92

98

Sjöfartsverket

13

13

Luftfartsverket

2

12

Statens järnvägar

 

 

Övriga myndigheter

356

359

 

 

 

Summa

1 007

938

 

 

 

Under posten Rättigheter och andra immateri- ella anläggningstillgångar redovisas i första hand köpta IT-system och program.

Tillgångarna hos Myndigheten för samhälls- skydd och beredskap avser främst investeringar i

växlar och licenser för det nationella radiokom- munikationssystemet Rakel. Ökningen mellan åren beror på att myndigheten har investerat i en ny växelplats för etapp 1 under året, samt att tilläggsinvesteringar har gjorts i övriga etappers växelplatser.

Posterna för Transportstyrelsen, Försäkrings- kassan och Polisen består till största delen av li- censer inom IT-verksamheten.

Bolagsverkets ökning mellan åren beror på att myndigheten tecknat ett nytt avtal gällande ka- pacitetsutnyttjande av stordatorn som medfört en investering på 29 miljoner kronor. Avtalet sträcker sig över fyra år.

Affärsverket Svenska kraftnäts post består av markrättigheter i form av servitut och lednings- rätter samt nyttjanderättigheter för optoförbin- delser.

Not 17

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Övriga myndigheter

2

0

 

 

 

Summa

2

0

För 2010 förekommer förskott i samband med investeringar i immateriella anläggnings- tillgångar endast redovisade hos Svenska insti- tutet och avser arbete med ett nytt ärendehan- teringssystem.

Not 18

Statliga väganläggningar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Trafikverket

102 667

102 994

 

 

 

Summa

102 667

102 994

 

 

 

Trafikverket redovisar investeringar i statliga väganläggningar. Redovisade belopp är nettovär- den efter avskrivning och avskrivningstiden är normalt 40 år.

Väganläggningar har under året invärderats som färdigställda till ett värde drygt 3 500 miljoner kronor. Under året har fem ob- jekt med en kostnad på över 100 miljoner kronor vardera öppnats för trafik, bl.a. riksväg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn samt motorväg E18

102

mellan Sagån och Enköping. Dessa objekt repre- senterar en investeringsvolym på sammanlagt 4 693 miljoner kronor.

Not 19

Statliga järnvägsanläggningar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Banverket

95 053

79 051

Summa

95 053

79 051

 

 

 

Trafikverket redovisar investeringar i järnvägs- anläggningar. Anskaffningskostnad för mark för järnvägsändamål ingår också i redovisat värde för järnvägsanläggningen. Trafikverket tillämpar differentierade avskrivningstider på samtliga järnvägsanläggningar, dvs. mellan 25 och 110 år.

Värdet av järnvägsanläggningar som färdig- ställts under året uppgår till 17 612 miljoner kro- nor. Anskaffningsvärdet för Botniabanan uppgår till 16 826 miljoner kronor.

Pågående större investeringsprojekt avser bl.a. citybanan, citytunneln, Kirunaprojektet och Ådalsbanan.

Not 20

Byggnader, mark och annan fast egendom

Miljoner kronor

 

 

 

2009

2008

 

 

 

Statens fastighetsverk

13 320

13 521

Fortifikationsverket

9 064

9 243

Naturvårdsverket

6 497

6 023

Riksdagsförvaltningen

1 005

1 036

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

1 053

9 867

Sjöfartsverket

994

1 025

Svenska Kraftnät

196

201

Övriga myndigheter

1 304

1 053

 

 

 

Summa

33 433

41 969

 

 

 

Statens fastighetsverk förvaltar den del av statens fasta egendom som regeringen bestämmer. Större delen av fastigheterna tillhör det natio- nella kulturarvet. Exempel på fastigheter är de kungliga slotten, ett trettiotal fästningar, natio- nalteatrarna, museerna, regeringens byggnader, landshövdingarnas residens och ambassadbygg- nader i utlandet. De markegendomar som redo-

Skr. 2010/11:101

visas av Statens fastighetsverk består till stora delar av markområden väster om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län samt ren- betesfjällen i Jämtlands län. I mellersta och södra Sverige förvaltas ett antal kungsgårdar som av kulturhistoriska skäl ägs av staten. Årets inve- steringar uppgår till 434 miljoner kronor. Om- och tillbyggnader har genomförts till ett värde av 427 miljoner kronor, där de största projekten av- ser om- och tillbyggnad av Loen (del av reger- ingskvarteren) och ombyggnad av gamla Riksar- kivet i Stockholm.

Fortifikationsverket förvaltar fastigheter av- sedda för försvarsändamål. Utgifter för inve- steringar avseende ny- och ombyggnader samt markinköp uppgick till 896 miljoner kronor. Jämfört med 2009 har nybyggnadernas andel av utgifterna ökat. Detta beror bl.a. på start av större byggprojekt, t.ex. motorskola i Skövde och beredskapsbyggnad i Ronneby.

Naturvårdsverket redovisar främst national- parker och naturreservat. Dessa är dock i många fall upptagna till ett lågt värde. Under 2010 har värdet av marken ökat med 448 miljoner kronor, vilket främst avser investeringar i markinköp för bildande av naturreservat och nationalparker.

Riksdagsförvaltningen förvaltar riksdags- byggnaderna och ombyggnader och förbätt- ringar under året är förhållandevis små.

Luftfartsverket delades den 1 april 2010 och de flygplatser som staten äger med byggnader, fältanläggningar, elanläggningar och teleanlägg- ningar, som var de viktigaste delarna som Luft- fartsverket redovisade, övergick då till det nya bolaget Swedavia AB. Luftfartsverkets verksam- het är nu helt inriktad på flygtrafiktjänst. Det som återstår är i huvudsak teleutrustning.

Not 21

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Rikspolisstyrelsen

768

773

Försvarsmakten

279

304

Regeringskansliet

278

232

Kungl. Tekniska högskolan

159

173

Göteborgs universitet

140

144

Stockholms universitet

128

141

Lunds universitet

107

91

Kriminalvården

97

103

Domstolsverket

96

84

103

Skr. 2010/11:101

Övriga myndigheter

1 585

1 507

 

 

 

Summa

3 637

3 552

 

 

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet avser sådana utgifter som myndigheten har haft för att anpassa hyrda lokaler till den egna verksamheten, exempelvis om- och tillbyggnationer, kabeldrag- ningar för nätverk, larmanordningar samt repa- rationer och underhåll om utgifterna uppgått till väsentliga belopp.

Polisens förbättringsutgifter avser diverse om- och tillbyggnationer av polislokaler runt om i landet.

Not 22

Maskiner, inventarier, installationer m. m.

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Kustbevakningen

2 160

1 415

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

1 364

848

Rikspolisstyrelsen

1 236

1 282

Försvarsmakten

1 137

1 107

Trafikverket

871

1 545

Domstolsverket

687

695

Lunds universitet

600

567

Karolinska institutet

593

507

Uppsala universitet

588

530

Regeringskansliet

515

580

Kriminalvården

432

427

Moderna Museet

409

391

Göteborgs universitet

366

332

Skatteverket

309

309

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

6 221

5 644

Sjöfartsverket

599

635

Statens järnvägar

175

241

Luftfartsverket

39

1 009

Övriga myndigheter

4 902

4 652

 

 

 

Summa

23 203

22 716

Datorer och kringutrustning, möbler, maskiner, installationer, bilar, fartyg, flyg och andra trans- portmedel är exempel på tillgångar som redovi- sas under denna post. Även tillgångar som inne- has genom finansiell leasing ingår.

Kustbevakningens tillgångar har ökat med 746 miljoner kronor. Årets anskaffningar om-

fattar i huvudsak två större kombinationsfartyg som togs i produktion under 2010. Fartygen är byggda särskilt för storskalig oljeupptagning, brandbekämpning och nödbogsering till sjöss och det ena av fartygen är dessutom byggt för kemikaliehantering.

Myndigheten för samhällsskydd och bered- skap (MSB) bildades 2009 och övertog då till- gångar från bl.a. Statens räddningsverk och Kris- beredskapsmyndigheten. Under året har det skett en ökning av tillgångarna med 516 miljoner kronor som beror på att investeringar i bassta- tioner och övrig materiell radiokommunika- tionsutrustning avseende Rakel inneburit att etapp 6 och 7 driftsatts. Rakel är Sveriges natio- nella kommunikationssystem för samverkan och ledning vars syfte är att bl.a. stärka samhällets krishanteringsförmåga.

Minskningen för Trafikverket beror på att en enhet inom dåvarande Banverket, Banverket Produktion, ombildades den 1 januari 2010 och bildade det statliga bolaget Infranord AB som även tog över anläggningstillgångar.

Svenska kraftnäts tillgångar består till största delen av ställverksutrustningar, kraftledningar, sjökablar, kontrollanläggningsdelar, optoverk- samhet och tele- och informationssystem.

Luftfartsverkets anläggningstillgångar har till viss del tagits över av Swedavia AB i och med att Luftfartsverket bolagiserade sina flygplatser un- der 2010. Det förklarar att posten minskat med 970 miljoner kronor jämfört med 2009.

Not 23

Pågående nyanläggningar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Trafikverket

77 532

68 943

Fortifikationsverket

1 012

632

Kriminalvården

706

380

Statens fastighetsverk

568

565

Sveriges lantbruksuniversitet

276

95

Domstolsverket

123

105

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

81

116

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

2 516

2 341

Luftfartsverket

504

738

Sjöfartsverket

203

53

104

Övriga myndigheter

652

2 674

 

 

 

Summa

84 173

76 642

 

 

 

Trafikverkets pågående större investeringspro- jekt omfattar bl.a. utbyggnad av Malmö central och Uppsala station, citybanan i Stockholm, för- bifart Stockholm, E20 Norra Länken, ny järnväg förbi Kiruna, projekten BanaVäg avseende Mo- tala - Mjölby samt Väst, Ådalsbanan och Parti- hallsförbindelsen.

Kriminalvårdens pågående större investerings- projekt avser säkerhetsinstallationer.

Not 24

Beredskapstillgångar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Försvarsmakten

97 521

97 552

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap, räddningstjänst- och var-

 

 

ningsmateriel m.m.

424

492

Socialstyrelsen, läkemedel och

 

 

sjukvårdsförnödenheter

231

277

Övriga myndigheter

29

31

 

 

 

Summa

98 205

98 352

Beredskapstillgångar avser tillgångar både för ci- vil och militär beredskap.

Posten omfattar främst Försvarsmaktens till- gångar för militär beredskap. Tillgångar för civil beredskap omfattar t.ex. läkemedel, fordon samt medicinsk utrustning.

FM delar in sina beredskapstillgångar i dels beredskapsinventarier, dels beredskapsvaror, vilka redovisas som anläggningstillgångar. Bered- skapsinventarierna uppgår till 81,8 miljarder kronor och utgörs av t.ex. flygplan, fartyg och stridsvagnar. Beredskapsvaror som t.ex. ammu- nition, reservmateriel och beklädnadsmateriel uppgår till 15,7 miljarder kronor.

Nyanskaffning av militära beredskapsinventa- rier uppgår till 6,6 miljarder kronor och av- och nedskrivningar uppgår till 6,5 miljarder kronor under 2010. Anskaffningen innefattar bl.a. mo- difiering av och kringutrustning till JAS 39 Gri- pen. Under året har försäljningar och utrange- ringar genomförts för 0,2 miljarder kronor. Be- redskapslagrets värde har varit i stort sett oför- ändrat under året.

Myndigheten för samhällsskydd och bered- skap har beredskapstillgångar bestående av mate-

Skr. 2010/11:101

riel för räddningstjänst, andningsskydd och an- läggningar för varningssignaler.

Socialstyrelsens beredskapstillgångar avser lä- kemedel och sjukvårdsförnödenheter.

Not 25

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Trafikverket

1 533

1 577

Försvarets materielverk

1 073

877

Kustbevakningen

157

424

Övriga myndigheter

19

20

 

 

 

Summa

2 782

2 898

Under denna post redovisas förskott som myn- digheten lämnat vid anskaffning av materiella anläggningstillgångar.

Trafikverkets post avser förskott vid byggan- det av järnvägsanläggningar och väganläggningar.

Försvarets materielverks post avser förskott för försvarsmateriel till bl.a. FMS (Foreign Mili- tary Sales) och till BEA Systems Bofors AB. Det senare förskottet är också anledningen till ök- ningen mellan åren.

Kustbevakningens post avser förskott för fartygsprojekt. Minskningen mellan åren beror på att två större kombinationsfartyg har tagits i bruk under 2010 och därmed aktiverats som an- läggningstillgång.

Not 26

Andelar i dotter- och intresseföretag

Andelar i dotterföretag

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Vattenfall AB

126 704

135 620

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB)

33 419

25 375

Akademiska Hus AB

25 406

24 477

Sveaskog AB

19 516

17 898

AB Svensk Exportkredit

12 497

13 455

Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag

 

 

SBAB

8 014

7 377

Apoteket AB

7 665

-

Posten Norden AB

7 128

8 052

Almi Företagspartner AB

6 095

6 170

Specialfastigheter Sverige AB

5 266

4 772

105

Skr. 2010/11:101

SJ AB

4 486

4 306

Jernhusen AB (AB Swedcarrier)

4 004

3 611

Swedavia AB

3 618

-

Fouriertransform AB

3 013

3 008

Swedfund International AB

2 710

2 674

Systembolaget AB

2 170

2 213

Inlandsinnovation AB

2 000

-

Teracom AB

1 743

1 685

Vasallen AB

1 673

1 201

Svevia AB

1 425

1 316

Samhall AB

1 387

1 231

Green Cargo AB

1 253

1 393

RISE Research Institutes of Sweden

 

 

Holding AB (IRECO Holding AB)

699

641

Infranord AB

693

0

Apoteksgruppen i Sverige Holding AB

 

 

(Apoteket omstrukturering AB)

640

4 026

Svenska Rymdaktiebolaget

575

528

Statens Bostadsomvandlings AB

552

555

Lernia AB

551

455

AB Svensk Bilprovning

466

386

Innovationsbron AB

451

505

Vectura Consulting AB

378

383

Apotek Produktion & Laboratorier AB

198

-

Arbetslivsresurs AR AB

109

45

Apotekens Service AB

101

-

European Spallation Source ESS AB

58

-

AB Göta Kanalbolag

42

42

Swedesurvey AB

25

29

SweRoad (Swedish National Road Con-

 

 

sulting AB)

23

31

Kungliga Dramatiska Teatern AB

19

22

Kungliga Operan AB

12

3

Arlandabanan infrastructure AB

10

10

Voksenåsen A/S

8

11

Svenska Miljöstyrningsrådet AB

3

3

Botniabanan AB

1

1

Preaktio AB

1

0

Svenska Spel AB

0

0

Svensk-Danska Broförbindelsen AB

 

 

(SVEDAB)

0

0

IMEGO AB

 

-

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket - LFV Holding AB

357

187

Svenska kraftnät - SwePol Link AB m.fl.

162

138

Övriga andelar

309

293

 

 

 

Summa

287 635

274 128

Med dotterföretag avses företag där statens ägarandel överstiger 50 procent.

Andelsvärdet ovan är baserat på det justerade egna kapitalet hos företagen enligt bokslut per 31 december, utom i några fall då senaste delårs-

bokslut använts.

 

Andelar

i

dotterföretag

har ökat med

13,5 miljarder kronor.

 

Minskningen av andelsvärdet för Vattenfall

AB uppgår

till

8,9 miljarder

kronor. Föränd-

ringen utgörs främst av negativa omräknings- differenser för verksamhet i utlandet på 30,3 miljarder kronor, som delvis har utjämnats av positiv påverkan från valutasäkring av utländskt eget kapital på 14,6 miljarder kronor. Omräkningsdifferenserna har uppstått när balansräkningar i utländska dotterbolag räknats om till svenska kronor. Dessutom har utdelning av 5,2 miljarder kronor och kassaflödessäkring på 1,1 miljarder kronor minskat värdet. Kassaflö- dessäkringen avser huvudsakligen orealiserade värdeförändringar av el-derivat som används för prissäkring av framtida försäljning. Årets resultat har medfört en positiv påverkan med 13,0 mil- jarder kronor.

LKAB:s resultat för året uppgår till 9,1 miljarder kronor, vilket bidragit till andels- värdets ökning med 8,0 miljarder kronor. Kassa- flödessäkringar och marknadsvärdering av finan- siella instrument har minskat värdet med 0,5 miljarder kronor. Utdelning av 0,5 miljarder kronor har reducerat värdet.

Andelsvärdet för Akademiska Hus AB har ökat med 0,9 miljarder kronor mellan åren. Årets resultat på 2,1 miljarder kronor har utjämnats av betald utdelning av 1,2 miljarder kronor.

Andelsvärdet för Sveaskog AB har ökat med 1,6 miljarder kronor. Förändringen förklaras av årets resultat på 2,1 miljarder minskat med ut- delning till staten av 0,5 miljarder kronor.

Svensk Exportkredit AB har minskat med 1,0 miljarder kronor, vilket främst förklaras av årets resultat på 2,8 miljarder kronor delvis ut- jämnat av negativ påverkan från omvärdering av finansiella tillgångar med 1,4 miljarder kronor samt utdelning till staten av 2,4 miljarder kronor.

Posten Norden har delat ut 0,9 miljarder kro- nor till staten vilket förklarar minskningen av kapitalandelen med samma belopp. Andelen i årets resultat uppgår till 0,6 miljarder kronor vil- ket utjämnats av negativa omräkningsdifferenser på 0,7 miljarder kronor.

SBAB har ökat i värde med 0,6 miljarder kro- nor, främst som en följd av årets resultat.

106

SJ AB har ökat med 0,2 miljarder kronor, vil-

ket väsentligen

avser

årets

resultat

0,3 miljarder

kronor

samt

utdelning

av

0,2 miljarder kronor.

 

 

 

Swedavia

har

tillförts

flygplatsverksamheten

från Luftfartsverket och i samband därmed er- hållit ett andelsvärde på 3,6 miljarder kronor.

Inlandsinnovation AB är under bildande och har fått ett aktiekapital på 2,0 miljarder kronor och motsvarande andelsvärde. Verksamheten i bolaget har ännu inte inletts i linje med riksda- gens ställningstagande i Hösttilläggsbudgeten för 2010 (bet. 2010/11:FiU11).

Apoteket AB har delats ut till staten från Apoteksgruppen i Sverige Holding AB och an- delsvärdet uppgår till 7,7 miljarder kronor. Årets resultat har påverkat andelsvärdet positivt med 4,5 miljarder kronor.

Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har minskat med 3,4 miljarder kronor. Främsta för- klaring är utdelningen till staten dels av 0,2 miljarder kronor och dels aktierna i Apoteket AB som medfört en minskning av kapitalet med 3,6 miljarder kronor. Årets resultat har påverkat andelsvärdet positivt med 0,3 miljarder kronor.

Jernhusen AB har ökat med 0,4 miljarder kro- nor, vilket beror på årets resultat på 0,5 miljarder kronor samt utdelning av 0,1 miljarder kronor.

Swedfund International AB har erhållit ett aktieägartillskott på 0,1 miljarder kronor, vilket utjämnats av årets resultat på -0,1 miljarder kro- nor.

Innehavet i SVEDAB har skrivits ned till noll i enlighet med kapitalandelsmetoden eftersom SVEDAB-koncernens egna kapital uppgår till minus 1,3 miljarder kronor. Efter övergång till redovisning enligt IFRS täcks moderbolaget SVEDAB:s förlust av balanserade vinstmedel och bolaget behöver därför inte något aktieägar- tillskott.

Svenska Spel AB bokförs till värdet av aktie- kapital och reservfond (värdet uppgår till 260 000 kronor som i tabellen avrundats till noll miljoner kronor). Resultatet tillförs som skatte- intäkt när utdelning betalas till staten.

Andelar i intresseföretag

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

TeliaSonera AB

46 951

50 480

Nordiska Investeringsbanken (NIB)

7 506

7 700

SAS AB

3 090

2 437

Skr. 2010/11:101

AB Bostadsgaranti

144

116

SOS Alarm Sverige AB (SOSAB)

81

84

VisitSweden AB

20

12

Norrland Center AB

5

5

Dom Shvetsii

0

0

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät - Nord Pool Spot As

 

 

m.fl.

84

276

Luftfartsverket - Entry Point North AB

 

 

m.fl.

10

30

 

 

 

Summa

57 891

61 140

Med intresseföretag avses företag där statens ägarandel uppgår till högst 50 och lägst 20 procent.

Andelar i intresseföretag är 3,2 miljarder kronor lägre än föregående år främst på grund av att an- delen i TeliaSonera minskat i värde med 3,5 miljarder kronor. Utdelning av 3,8 miljarder kronor till staten har minskat värdet med mot- svarande belopp. Andelsvärdet i TeliaSonera har påverkats positivt med 7,9 miljarder kronor av

andelen i

årets resultat och negativt av

7,7 miljarder

kronor i valutakursdifferenser.

Marknadsvärdet på statens aktier i TeliaSonera uppgick vid årsskiftet till 89,2 miljarder kronor.

Nordiska Investeringsbanken har minskat med 0,2 miljarder kronor främst av en negativ påverkan på 1,0 miljarder kronor hänförligt till lägre valutakurs för redovisningsvalutan mot svenska kronor. Periodens resultat uppgår till 0,8 miljarder kronor.

SAS har ökat i värde med 0,7 miljarder kronor till 3,1 miljarder kronor, vilket till största delen beror på 1,1 miljarder kronor i nyemission samt minskning med 0,4 miljarder kronor avseende periodens resultatandel. Marknadsvärdet på sta- tens aktier i SAS AB uppgick vid årsskiftet till 1,6 miljarder kronor.

Svenska kraftnäts intressebolag har minskat med 0,2 miljarder kronor, främst avseende för- säljning av aktier i Nord Pool ASA.

Andelar i dotter- och intresseföretag – totalt

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

Summa andelar i dotterföretag

287 635

274 128

Summa andelar i intresseföretag

57 891

61 140

Riksbankens grundfond

1 000

1 000

 

 

 

Summa

346 526

336 268

 

 

 

107

Skr. 2010/11:101

Förutom de ovan nämnda förändringarna är postens totala förändring en följd av föränd- ringar i företagens justerade egna kapital, utbe- talda utdelningar samt förvärv och avyttringar.

Not 27

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Kärnavfallsfonden, bostadsobligationer

23 222

18 103

Statens aktier i Nordea Bank AB

10 029

10 029

Exportkreditnämnden, obligationer

4 347

3 212

Kammarkollegiet, Europeiska

 

 

investeringsbanken EIB

1 677

1 677

Kammarkollegiet, Europeiska

 

 

utvecklingsbanken EBRD

1 040

1 040

Kammarkollegiet, Världsbanken IBRD

593

593

Karolinska institutet, aktier,

 

 

andelar och obligationer

259

277

Kammarkollegiet, Europarådets

 

 

utvecklingsbank CEB

34

34

Affärsverk

 

 

Statens järnvägar

3 775

4 001

Övriga myndigheter

257

253

Summa

45 233

39 219

 

 

 

Den största förändringen av värdepappersinne- haven avser Kärnavfallsfonden, som ytterligare ökat andelen fondmedel placerade i bostadsobli- gationer.

Statens aktier i Nordea redovisas dels av Kammarkollegiet som en del av statens aktieför- valtning med 4,4 miljarder kronor, dels av Riks- gäldskontoret som deltog i Nordeas nyemission under föregående år genom stabilitetsfonden med 5,6 miljarder kronor. Staten sålde 255 miljoner av de aktier som redovisades av Kammarkollegiet i början av februari 2011 för 18,9 miljarder kronor, vilket medförde en rea- vinst på 16,8 miljarder kronor. Statens ägarandel i Nordea minskade därmed från 19,9 procent till 13,5 procent.

Exportkreditnämndens innehav av obligatio- ner har ökat med 1,1 miljarder kronor. Som ett led i garantiverksamheten placerar Exportkredit- nämnden erhållna premier i olika finansiella till- gångar och har under året ökat innehavet av ob- ligationer i utländska valutor. Innehavet utgör en del av likvid buffert för riskexponering och ba-

lanserande innehav för åtaganden i respektive valuta.

Statens Järnvägars innehav avser till största delen nollkupongobligationer i syfte att möta betalningsströmmar vid förfall av leasing- och leaseholdkontrakt för anläggningstillgångar uthyrda till SJ AB och Green Cargo AB.

Not 28

Långfristiga fordringar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Exportkreditnämnden

 

 

- Skadefordringar

1 199

1 350

- Återförsäkrares andel av

 

 

försäkringstekniska avsättningar

878

1 341

Summa Exportkreditnämnden

2 077

2 691

Styrelsen för internationellt

 

 

utvecklingssamarbete

134

191

Göteborgs universitet

125

130

Fiskeriverket

89

92

Statens bostadskreditnämnd

43

55

Regeringskansliet

19

21

Affärsverk

 

 

Statens järnvägar

1 021

2 045

Luftfartsverket

468

256

Svenska kraftnät

133

207

Sjöfartsverket

54

67

Övriga myndigheter

5

10

 

 

 

Summa

4 168

5 765

 

 

 

Exportkreditnämnden (EKN) redovisar försäk- ringstekniskt beräknat nettovärde på skadeford- ringar. Fordringarna utgår från de skadebelopp som betalats ut. Avdrag görs för återvunna eller avskrivna belopp. Till detta läggs kapitaliserade räntor samt förfallna, obetalda och upplupna, ej förfallna avtalsräntor. Värderingen av EKN:s fordringar görs utifrån olika kriterier. En ut- gångspunkt vid bedömning av fordringar på andra länder är det aktuella landets skuldsättning och inkomstnivå samt hur landet skött sina skuldbetalningar. Detta kompletteras med det allmänna riskläget på landet vad gäller krediter och på den återstående löptiden av EKN:s ute- stående fordran.

Riskexponeringen på företag i Sverige har mer än fördubblats under året och uppgick vid års-

108

skiftet till totalt drygt 78 532 miljoner kronor. Den mycket stora ökningen beror på de rörelse- kreditgarantier till stora svenska företag som EKN ställt ut under året. Rörelsekreditgaranti- erna innebär att EKN delar risk med utlånande bank på stora svenska exportföretag med hög kreditvärdighet. Nytt för året är att företag i Ryssland svarar för den näst största riskexpone- ringen. I likhet med tidigare år är Pakistan och Sydafrika bland de allra största länderna med anledning av en mycket stor affär i respektive land.

Värdet före reservering av förlustrisker m.m. på EKN:s fordringar uppgår till 6 526 miljoner kronor. Reserveringen uppgår till 5 327 miljoner kronor. De största fordringarna finns på Nord- korea, Demokratiska Republiken Kongo, Pakistan, Kuba och Irak. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar har ökat i motsvarande grad som den försäkringstekniska avsättningen (se not 44).

Styrelsen för internationellt utvecklingssam- arbete (Sida) garanterar och subventionerar u- landskrediter i projekt som Sida bedömer kan få betydande utvecklingseffekter i landet. Posten utgörs till största delen (93 miljoner kronor) av nettovärdet på skadefordringar som förvaltas av EKN knutet till U-kreditsystemet. Resterande del av posten är en fordran på Swedfund avse- ende villkorslån.

Göteborgs universitets fordringar avser utlå- ning av donationsmedel till Akademiska Hus.

Fiskeriverket har tillgångar som förvaltas av Kammarkollegiet. Dessa tillgångar avser fiskeav- gifter beslutade enligt vattenlagen. Medlen består av 25 fonder.

Affärsverket Statens järnvägar redovisar ford- ringar avseende leasing- och leaseholdavtal på SJ AB och Green Cargo AB. Dessa uppgick till

954 miljoner

kronor

2010

av

totalt

1 021 miljoner

kronor

avseende långfristiga

fordringar.

 

 

 

 

Luftfartsverket fordringar

uppgick

till

468 miljoner kronor. Luftfartsverket redovisar fordringar avseende bl.a. Eurocontrol som upp- gick till 197 miljoner kronor.

Skr. 2010/11:101

Not 29

Utlåning

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Centrala studiestödsnämnden

 

 

Annuitetslån (beviljade efter den 30 juni

 

 

2001)

94 680

85 334

Studielån (lån med villkorad

 

 

återbetalning, beviljade mellan den 1

 

 

januari 1989 och den 30 juni 2001

62 287

66 764

Studiemedel (beviljade före 1989 och

 

 

äldre lån)

5 308

6 436

Hemutrustningslån

1 029

1 115

Summa Centrala studiestödsnämnden

163 304

159 649

Riksgäldskontoret

 

 

Riksbanken

83 758

92 530

Botniabanan AB

16 665

16 103

Svensk-Danska Broförbindelsen AB

4 566

4 406

Swedavia AB

2 313

-

Island

2 229

861

Premiepensionssystemet

1 215

1 450

A-train AB

800

800

Övrigt

492

539

7:e AP-fonden

158

157

Summa Riksgäldskontoret

112 196

116 846

Styrelsen för internationellt

 

 

utvecklingssamarbete

278

263

Statens energimyndighet

101

75

Övriga myndigheter

52

60

Summa

275 931

276 893

 

 

 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) admini- strerar ett flertal lånetyper som kan delas in i två huvudkategorier. Den ena typen är lån finansie- rade med lån hos Riksgäldskontoret vilket är de lån som går under benämningen studielån. Den andra kategorin är lån som ursprungligen finan- sierades via anslag på statens budget och be- nämns som studiemedel i sammanställningen. CSN:s fordringar har ökat med 3,7 miljarder kronor och uppgår till 163 miljarder kronor, ef- ter att hänsyn tagits till reservationerna för osäkra fordringar.

CSN:s modell för att beräkna de osäkra ford- ringarna och nedskrivningarna utgår ifrån tre värderingsprinciper. Dessa principer är betal- ningsbenägenhet, reservation enligt de trygg- hetsregler som finns vid återbetalning och fram-

109

Skr. 2010/11:101

tida förluster på grund av dödsfall. Med bristande betalningsbenägenhet menas att inga eller få inbetalningar gjorts under de senaste åren trots påminnelser och kravåtgärder. Vid reserva- tion enligt trygghetsreglerna görs en bedömning av möjligheterna att betala tillbaka lån utifrån in- dividens ekonomiska förutsättningar i förhål- lande till skuldens storlek. Den tredje värde- ringsprincipen beräknas slumpmässigt utifrån kön- och åldersspecifika dödsfallsrisker från Sta- tistiska centralbyrån.

Den totala lånefordran uppgår till nästan 188 miljarder kronor och vid utgången av 2010 var den totala reserveringen 24,6 miljarder kro- nor. Det är en minskning netto med 0,1 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Riksgäldskontorets utlåning minskade totalt sett med 4,6 miljarder kronor. Det beror på att utlåningen till Riksbanken minskade med 8,8 miljarder kronor. Lånet är upptaget i ut- ländsk valuta för att förstärka valutareserven i samband med lågkonjunkturen och finanskrisen. Ett nytt lån ingår i Riksgäldskontorets utlåning, det är utlåningen till Swedavia AB med 2,3 miljarder kronor. Swedavia AB är ett statligt bolag som tagit över flygplatsverksamheten efter Luftfartsverket. Till följd av den ekonomiska krisen beviljade de nordiska länderna lån till Is-

land

2009.

Ytterligare

utbetalning

1,4 miljarder

kronor och

är

nu

totalt

2,2 miljarder

kronor. Utlåningen

till Botniaba-

nan AB ökade med nästan 0,6 miljarder kronor. I Riksgäldskontorets utlåning ingår också ut-

låning till premiepensionssystemet och AP-fon- derna, eftersom pensionssystemets tillgångar och skulder inte konsolideras i årsredovisningen för staten.

Styrelsen för internationellt utvecklingssam- arbetes (Sida) utlåning avser biståndskrediter och villkorslån.

Not 30

Varulager och förråd

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Trafikverket

574

586

Försvarsmakten

320

271

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

136

132

Rikspolisstyrelsen

116

123

Försvarets materielverk

95

86

Kriminalvården

74

71

Affärsverk

 

 

Sjöfartsverket

63

62

Svenska kraftnät

5

4

Luftfartsverket

1

46

Övriga myndigheter

185

193

 

 

 

Summa

1 569

1 574

 

 

 

Med varulager och förråd avses råmaterial, råva- ror, halvfabrikat och färdiga produkter samt för- nödenheter som förbruknings- och tillsatsmate- rial.

I samband med bolagisering av flygplatsverk- samheten har Luftfartsverket överfört omsätt- ningstillgångar till det statliga helägda bolaget Swedavia AB. Därför har varulagret minskat jämfört med föregående år.

Försvarsmaktens varulager och förråd avser i huvudsak Försvarsmaktens drivmedelslager.

Not 31

Pågående arbeten

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Lantmäteriet

220

244

Försvarsmakten

29

50

Fortifikationsverket

18

11

Statens väg- och

 

 

transportforskningsinstitut

13

15

Trafikverket

11

65

Övriga myndigheter

22

20

 

 

 

Summa

313

405

Pågående arbeten hos Lantmäteriet avser i hu- vudsak fastighetsbildning, vilket innebär t.ex. av- styckning och reglering med gränsdragning mellan fastigheter. Minskningen jämfört med föregående år beror främst på en ökad delfaktu- rering inom förrättningsverksamheten.

Försvarsmaktens pågående arbeten består främst av verksamheten hos Försvarsmakten lo- gistik (FMLOG) som är redovisade som pågå- ende arbeten.

110

Not 32

Fastigheter

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län

138

133

Länsstyrelsen i Värmlands län

20

19

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

7

8

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

2

2

Länsstyrelsen i Västerbottens län

0

8

Övriga länsstyrelser

1

2

 

 

 

Summa

168

172

 

 

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län innehar ett stort antal fastigheter i den s.k. Jordfonden, där by- tesprojekt pågår eller är planerade.

Not 33

Förskott till leverantörer

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Trafikverket

33

36

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

0

56

Övriga myndigheter

0

3

 

 

 

Summa

33

95

 

 

 

Myndigheternas förskott avser bl.a. varuleveran- ser. Luftfartsverket har minskat sina förskott till leverantörer bl.a. som en följd av bolagiseringen av flygplatsverksamheten.

Not 34

Kundfordringar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Exportkreditnämnden

4 528

3 069

Trafikverket

1 423

1 139

Försvarets materielverk

1 078

1 086

Transportstyrelsen

276

142

Lantmäteriet

175

159

Statens institutionsstyrelse

162

158

Försvarsmakten

139

97

Karolinska institutet

137

132

Lunds universitet

104

98

Skr. 2010/11:101

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

686

344

Sjöfartsverket

189

134

Luftfartsverket

42

374

Övriga myndigheter

1 281

1 223

 

 

 

Summa

10 220

8 155

 

 

 

Myndigheternas redovisning av kundfordringar avser främst försäljning av tjänster.

Exportkreditnämndens fordringar utgörs av fordringar på garantitagare avseende förskotts- och efterskottspremier. Ökningen mellan åren avser i huvudsak fordringar avseende efter- skottspremie, nominellt värde.

Not 35

Övriga fordringar

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Skatteverket

 

 

- Fordringar på skattekonto, inkl.

 

 

restförda samt värdereglering

45 068

36 157

- Fordran kommuner och landsting

 

 

avseende slutreglering av

 

 

kommunalskatt för inkomståret 2009

16 502

2 623

- Övriga fordringar

13

13

Summa Skatteverket

61 583

38 793

Riksgäldskontoret

 

 

- Depositioner för handel med futures

396

331

- Fordran finansiella institut

313

1 044

- Terminskontrakt statens internbank

-

155

- Övriga fordringar

164

13

Summa Riksgäldskontoret

873

1 543

Statens jordbruksverk

7 051

7 493

Försäkringskassan

2 519

2 275

Tullverket

2 375

1 925

Centrala studiestödsnämnden

847

757

Kronofogdemyndigheten

760

714

Lantmäteriet

380

217

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

195

224

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

149

138

Svenska kraftnät

42

37

Sjöfartsverket

6

1

Statens järnvägar

 

253

111

Skr. 2010/11:101

Övriga myndigheter

1 278

1 307

 

 

 

Summa

78 058

55 677

 

 

 

Övriga fordringar har ökat med 22 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Skatteverkets fordringar på skattekontot har ökat med 9 miljarder kronor. Skatteverket redo- visar också en fordran på 16,5 miljarder kronor på kommuner och landsting avseende slutre- glering av kommunalskatt för inkomståret 2009. Slutavräkning av kommunalskatt kan variera starkt mellan åren. Slutavräkningen görs i januari månad andra året efter inkomståret. Då justeras de totala slutliga kommunalskattemedlen mot de preliminära medel som betalades ut till kommu- ner och landsting under inkomståret.

Riksgäldskontorets fordringar utgörs till största delen av en fordran avseende depositio- ner för handel med futures samt av en fordran på finansiella institut. I posten fordran finansiella institut ingår en säker fordran för den del av för- säljningen av Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen som ännu inte är reglerad.

Statens jordbruksverk redovisar huvudsakli- gen fordringar på EU för gjorda utbetalningar av bidrag inom jordbruksfonderna samt bundet ka- pital i offentliga lager till följd av inköp- och för- säljningsverksamhet för EU:s räkning. Fordran på EU uppgår till totalt 6 944 miljoner kronor (7 397 miljoner kronor föregående år). Övriga fordringar på knappt 107 miljoner kronor utgörs av bl.a. av en produktionsavgift för socker på 75 miljoner kronor.

Försäkringskassans fordringar utgörs till största delen av fordringar på bidragsskyldiga av- seende underhållsstöd, 870 (1 015 miljoner kro- nor föregående år) miljoner kronor, återkravs- fordringar 1 298 (918) miljoner kronor, fordringar för EU-vård 229 (184) miljoner kro- nor och fordringar hos kommuner för assistans- ersättning 98 (141) miljoner kronor. Samtliga fordringar äldre än fyra år bedöms som osäkra och har skrivits ned till noll.

Tullverkets övriga fordringar består till största delen av obetalda tullräkningar avseende upp- börd.

Not 36

Periodavgränsningsposter – förutbetalda kostnader

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Riksgäldskontoret

 

 

- underkurser, upplåning i svenska

 

 

kronor

4 628

5 240

- underkurser, upplåning i utländsk

 

 

valuta

115

198

- underkurser, statsskulden till

 

 

nominellt belopp i svenska kronor

486

680

- underkurser, statsskulden till

 

 

nominellt belopp i utländsk valuta

41

31

- förutbetalda kostnader

13

8

- fordran ränta, Riksgäldsspar

155

0

Summa Riksgäldskontoret

5 438

6 157

Rikspolisstyrelsen

463

429

Trafikverket

361

308

Kriminalvården

324

278

Lunds universitet

247

239

Skatteverket

186

13 146

Försäkringskassan

185

209

Transportstyrelsen

149

172

Domstolsverket

172

168

Arbetsförmedlingen

154

137

Göteborgs universitet

153

130

Uppsala universitet

137

133

Stockholms universitet

128

141

Karolinska institutet

114

121

Kungl. Tekniska högskolan

112

111

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

104

93

Affärsverk

 

 

Sjöfartsverket

71

76

Luftfartsverket

62

48

Svenska kraftnät

24

2

Statens Järnvägar

1

1

Övriga myndigheter

1 966

1 970

 

 

 

Summa

10 551

24 069

 

 

 

En förutbetald kostnad avser en utgift som har betalats ut under året och som avser ej förbru- kade resurser eller ej utnyttjade tjänster som normalt kommer att omvandlas till en kostnad kommande år. Syftet med att periodisera förut-

112

betalda kostnader är att resultaträkningen enbart ska visa årets kostnader för förbrukade resurser och utnyttjade tjänster. En förutbetald kostnad kostnadsförs när resurser har förbrukats eller tjänster har utnyttjats och då reduceras posten förutbetalda kostnaden.

Posten har minskat väsentligt jämfört med fö- regående år. Den främsta förklaringen till att posten förutbetalda kostnader minskat är att Skatteverkets utbetalningar av tillfälligt kon- junkturstöd till kommuner och landsting i de- cember 2009, redovisats som en kostnad för transfereringar i årsredovisningen för 2010. Den utgjorde därför en förutbetald kostnad vid års- skiftet 2009–2010. Stödet var avsett att användas för verksamhet under 2010.

Underkurser uppstår när Riksgäldskontoret emitterar obligationer och marknadsvärdet är lägre än det nominella värdet. Mellanskillnaden utgör underkurser och bokförs som en förutbe- tald kostnad som periodiseras över lånets löptid.

Förutbetalda kostnader i övrigt avser exem- pelvis hyror eller licensavgifter för kommande kvartal eller år.

Not 37

Periodavgränsningsposter – upplupna bidragsintäkter

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Karolinska institutet

179

145

Tillväxtverket

149

110

Kungl. Tekniska högskolan

136

163

Lunds universitet

125

115

Stockholms universitet

119

95

Försäkringskassan

107

81

Göteborgs universitet

98

100

Uppsala universitet

61

70

Sveriges lantbruksuniversitet

56

44

Luleå tekniska universitet

44

34

Linköpings universitet

36

32

Umeå universitet

36

21

Linnéuniversitetet

34

-

Övriga myndigheter

337

308

Summa

1 517

1 318

 

 

 

Som upplupna bidragsintäkter redovisas över- enskommen ersättning för genomförd verksam- het som ännu inte utbetalats till myndigheten.

Skr. 2010/11:101

Det är främst universitet och högskolor som re- dovisar upplupna bidragsintäkter i t.ex. pågående forskningsprojekt.

Not 38

Periodavgränsningsposter – övriga upplupna intäkter

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Riksgäldskontoret

 

 

Upplupna ränteintäkter, svenska kronor

5 719

5 753

Upplupna ränteintäkter, utländsk valuta

2 482

3 295

Övriga upplupna intäkter

735

799

Summa Riksgäldskontoret

8 936

9 847

Kärnavfallsfonden

769

548

Inspektionen för

 

 

arbetslöshetsförsäkringen

482

622

Trafikverket

319

325

Exportkreditnämnden

290

85

Tillväxtverket

190

0

Försäkringskassan

159

169

Periodisering av skatter

10 447

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

1 128

597

Luftfartsverket

192

215

Sjöfartsverket

38

86

Statens järnvägar

3

5

Övriga myndigheter

621

629

 

 

 

Summa

13 127

23 574

Som upplupna intäkter redovisas räntor och andra intäkter som upparbetats, men där faktu- rering eller betalning inte skett till och med brytdagen.

Riksgäldskontorets upplupna ränteintäkter avseende skuldskötselinstrument avser räntein- täkter förknippade med statsskulden som är in- tjänade under året men som ännu inte är inbe- talda till Riksgäldskontoret.

Kärnavfallsfondens upplupna intäkter avser främst avgifter för producerad el som kärn- kraftsbolagen i efterhand betalar till Kärnav- fallsfonden. Av beloppet avser 227 miljoner kro- nor upplupna avgifter från kraftbolagen och 542 miljoner kronor upplupna ränteintäkter på placeringar.

113

Skr. 2010/11:101

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens upplupna intäkter består av finansieringsavgifter från arbetslöshetskassor och arbetslöshetsavgif- ter. Minskningen på cirka 140 miljoner kronor beror på att utbetalningarna av arbetslöshetser- sättning varit lägre vilket också innebär att ar- betslöshetsavgiften blev lägre.

Periodisering av skatter avser mellanskillnaden mellan de skatteintäkter som tas upp av främst Skatteverket och de skatteintäkter som beräknas i samband med upprättandet av årsredovisningen för staten. Beloppet redovisas inte av någon myndighet utan endast i årsredovisningen för staten. För 2010 understiger de beräknade in- täkterna de betalda skatterna och därför redovi- sas för 2010 i stället en förutbetald intäkt (se not 52 Övriga förutbetalda intäkter, se även not 1, Skatteintäkter).

Not 39

Värdepapper och andelar

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Försäkringskassan, hypoteksobligationer

 

 

m.m.

912

1 391

Pensionsmyndigheten

505

-

Exportkreditnämnden,

 

 

valutadepositioner i svenska banker

455

1 113

Riksgäldskontoret

47

4 226

Stockholms universitet

22

-

Affärsverk

-

-

Övriga myndigheter

1

2

 

 

 

Summa

1 942

6 732

Försäkringskassans värdepapper och andelar av- ser huvudsakligen hypoteksobligationer i fonder för socialförsäkringsändamål.

Pensionsmyndigheten redovisar hypoteksob- ligationer som hör till den frivilliga pensionsför- säkringen och Fonden för sjömanspension.

Exportkreditnämnden redovisar fasträntepla- ceringar i utländsk valuta i form av valutadeposi- tioner i svenska banker.

Riksgäldskontorets innehav avser köpta köp- optioner, premier. Riksgäldskontoret redovisar inga kortfristiga placeringar detta år, varför pos- ten har minskat med 4 miljarder kronor sedan föregående år

Stockholms universitets innehav avser ränte- fonder, aktier och aktiefonder.

Not 40

Kassa, bank m.m.

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Exportkreditnämnden

605

165

Kronofogdemyndigheten

441

657

Statens energimyndighet

372

436

Styrelsen för internationellt

 

 

utvecklingssamarbete

307

58

Länsstyrelsen i Norrbottens län

146

161

Kungl. Tekniska högskolan

139

91

Internationella programkontoret för

 

 

utbildningsområdet

132

95

Regeringskansliet

131

184

Lunds universitet

125

149

Karolinska institutet

123

106

Kustbevakningen

118

132

Länsstyrelsen i Västerbottens län

111

114

Riksgäldskontoret

14

437

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

2 721

152

Svenska kraftnät

313

76

Sjöfartsverket

96

79

Statens järnvägar

34

203

Övriga myndigheter

510

695

Summa

6 438

3 990

 

 

 

Kassa, bank hos Exportkreditnämnden avser banktillgodohavanden i valuta till motvärdet av 545 miljoner kronor samt placeringar i svenska affärsbanker om 60 miljoner kronor.

Kassa, bank hos Kronofogdemyndigheten av- ser till största delen klienters bankmedel (depo- nerade medel samt ansökningsavgifter som in- betalats men ännu ej redovisats mot inkomstti- tel).

Bankmedel hos Statens energimyndighet avser belopp för miljöåtgärder på konto hos en fi- nansinstitution i Finland.

Sida redovisar likvida medel avseende säker- hetsreserven samt tillgodohavanden vid ut- landsmyndigheterna. Ökningen avseende säker- hetsreserven uppgår till 232 miljoner kronor och förklaras av att värdepapper har förfallit och att nuvarande ränteläge gör att Exportkreditnämn-

114

den som administrerar denna verksamhet för Si- das räkning avvaktar med nya placeringar.

Riksgäldskontoret redovisar medel på valuta- konton i Nordea, Euroclear och Clearstream.

Luftfartsverkets likvida medel har ökat som ett resultat av bolagiseringen av flygplatsverk- samheten. Luftfartsverket erhöll i samband med detta 3 miljarder kronor kontant.

Not 41

Nettoförmögenhet

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

Uppskrivningskapital

106

107

Donationskapital

462

442

Resultatandelar i dotterföretag

218 742

233 364

Balanserad kapitalförändring

-630 448

-644 312

Årets över-/underskott enligt

 

 

resultaträkningen

52 706

26 690

Summa

-358 432

-383 709

 

 

 

Nettoförmögenheten är skillnaden mellan till- gångar och skulder. Eftersom statens skulder är större än tillgångarna är statens nettoförmögen- het negativ. Förändringen av nettoförmögenhe- ten mellan två år samvarierar i huvudsak med statsskuldens förändring. Nettoförmögenheten påverkas i första hand av resultaträkningens överskott. Därutöver påverkas nettoförmögen- heten av andra transaktioner som förändrar till- gångarnas eller skuldernas värde utan att de re- dovisas i resultaträkningen. Under 2010 ökade nettoförmögenheten med 25 miljarder kronor främst som en följd av årets överskott reducerat med transaktioner redovisade direkt mot resul- tatandelar i dotterföretag. Nedan redogörs för förändringar av poster som ingår i nettoförmö- genheten. Vissa händelser som i sig inte innebär att nettoförmögenheten påverkas utgör ändå förklaringar till förändringar av ingående del- poster.

Uppskrivningskapital

Uppskrivningskapitalet har varit i stort sett oförändrat under året. Kapitalet minskar med avskrivningsbeloppen på uppvärderade anlägg- ningar.

Donationskapital

Donationskapitalet har ökat med 20 miljoner kronor under året. Ökningen beror till största

Skr. 2010/11:101

delen på att Moderna museet har erhållit dona- tioner i form av konstverk och likvida medel samt att gåvor av kulturtillgångar mottagits av Nationalmuseet.

Resultatandelar i dotterbolag

Kammarkollegiet svarar för merparten av posten. Andelsvärdet är vid årets beräkning till största delen baserat på bolagens egna kapital enligt års- bokslut. Minskningen på 14,6 miljarder kronor under året består av föregående års resultatande- lar (29,0 miljarder kronor), utdelningar betalda under 2010 (-16,1 miljarder kronor) samt övriga förändringar av eget kapital i dotterbolagen (-27,7 miljarder kronor). Den del av Systembola- get AB:s resultat, motsvarande årets utdelning, och som redovisas som skatteintäkt omförs från balanserad kapitalförändring till resultatandel påföljande år (0,2 miljarder kronor).

Vattenfall AB redovisar en minskning av det egna kapitalet vid sidan av resultatet. Föränd- ringen uppgår till -16,7 miljarder kronor och be- står till största delen av omräkningsdifferenser vid konsolidering av verksamhet i utlandet (-30,3 miljarder kronor), valutasäkring av utländskt eget kapital (14,6 miljarder kronor), kassaflödessäkring (-1,1 miljarder kronor).

TeliaSonera AB har en direkt minskning av eget kapital med 7,7 miljarder kronor avseende främst valutakursdifferenser.

Svensk Exportkredit AB har en negativ vär- deförändring av reserver och upplösning av re- server för resultatförda poster på 1,4 miljarder kronor, vilket direkt påverkat eget kapital.

LKAB redovisar en direkt minskning av eget kapital med 0,5 miljarder kronor avseende kas- saflödessäkringar och marknadsvärdering av fi- nansiella instrument i säkringsreserv och reserv för verkligt värde.

Balanserad kapitalförändring

Den balanserade kapitalförändringen har ökat med 16,5 miljarder kronor under året. Den del av föregående års överskott som ej är hänförligt till resultatandelar har minskat kapitalförändringen med 2,8 miljarder kronor.

Utdelningar från dotterbolag enligt föregå- ende stycke ökar denna delpost med motsva- rande belopp dvs. 17,9 miljarder kronor.

Systembolaget AB:s resultat förs till en del som skatteintäkt, vilket påföljande år omförs till resultatandel från kapitalförändring (-0,2 miljarder kronor).

115

Skr. 2010/11:101

Sida har intäktsfört överskott från äldre sy- stem för U-krediter i samband med inleverans på inkomsttitel, vilket har medfört en minskning av balanserat kapital med 0,7 miljarder kronor.

Eliminering av inomstatliga ensidiga periodi- seringar samt diverse fordringar och skulder medför ett saldo på 0,5 miljarder kronor som ökar nettoförmögenheten.

Skilda principer vid värdering av inomstatliga värdepapper har medfört en utjämningspost på 0,5 miljarder kronor som redovisas som balanse- rad kapitalökning.

Riksgäldskontorets konton för hantering av TV-avgiften, rundradiokontot m.fl., rapporteras som en del av statsverket, vilket har inneburit en ökning av nettoförmögenheten med 0,2 miljarder kronor.

Lantmäteriet redovisar fakturerad men obe- tald stämpelskatt som kostnad för inleverans till statens budget, men utan att någon inleverans skett, vilket medför en minskning av balanserat kapital med 0,2 miljarder kronor.

Saldot vid avräkning av inomstatliga betal- ningar avseende anslag och inkomsttitlar upp- gick vid årsskiftet till 0,1 miljarder kronor och redovisas som en minskning av nettoförmögen- heten. Summan av statens interna fordringar och skulder avseende moms har minskat nettoför- mögenheten med 0,1 miljarder kronor.

Nedanstående tabell visar de poster som lett fram till nettoförmögenhetens förändring. Se även avsnitt 4.2.1.

116

Skr. 2010/11:101

Nettoförmögenhetens förändring

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

 

Uppskriv-

Donations-

Resultatandelar i

Balanserad

Årets över-

 

 

ningskapital

kapital

dotterföretag

kapitalförändring

/underskott

Summa

Utgående balans 2009

107

442

233 364

-644 311

26 253

-384 145

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av nettoförmögenheten

-

-

-

-1

437

436

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 2010

107

442

233 364

-644 312

26 690

-383 709

Föreg. års kapitalförändring

-1

 

29 009

-2 318

-26 690

0

 

 

 

 

 

 

 

Utdelning från dotter- och

 

 

 

 

 

 

intresseföretag

 

 

-16 146

16 146

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital hos

 

 

 

 

 

 

dotter-

 

 

 

 

 

 

och intresseföretag

 

 

-27 656

 

 

-27 656

 

 

 

 

 

 

 

Omföring av resultatandel från

 

 

 

 

 

 

Systembolaget redovisad som

 

 

 

 

 

 

skatteintäkt

 

 

201

-201

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Inleverans av tidigare överskott i

 

 

 

 

 

 

kreditsystem, Sida

 

 

 

-687

 

-687

 

 

 

 

 

 

 

Saldo vid eliminering av ensidiga

 

 

 

 

 

 

inomstatliga

 

 

 

 

 

 

periodavgränsningsposter samt

 

 

 

 

 

 

diverse fordringar och skulder

 

 

 

513

 

513

 

 

 

 

 

 

 

Utjämningspost avseende

 

 

 

 

 

 

eliminering av statspapper

 

 

 

503

 

503

 

 

 

 

 

 

 

Rundradiokonto m.m.,

 

 

 

 

 

 

Riksgäldskontoret

 

 

 

219

 

219

 

 

 

 

 

 

 

Fakturerad ej inbetald

 

 

 

 

 

 

stämpelskatt, Lantmäteriet

 

 

 

-160

 

-160

 

 

 

 

 

 

 

Saldo inomstatlig

 

 

 

 

 

 

betalningsavräkning

 

 

 

-137

 

-137

 

 

 

 

 

 

 

Eliminering av inomstatliga

 

 

 

 

 

 

balansposter avseende moms

 

 

 

-108

 

-108

 

 

 

 

 

 

 

Övriga förändringar

 

20

-30

94

 

84

Årets över-/underskott

 

 

 

 

52 706

52 706

 

 

 

 

 

 

 

Summa årets förändring

-1

20

-14 622

13 864

26 016

25 277

 

 

 

 

 

 

 

Utgående balans

106

462

218 742

-630 448

52 706

-358 432

117

Skr. 2010/11:101

I tabellen nedan redovisas en beräkning av skill- naderna mellan balansräkningens nettoförmö- genhet för 2009 och 2008 jämfört med statens förmögenhet beräknad i anslutning till national- räkenskapernas principer.

Miljarder kronor

 

2009

2008

Statens nettoförmögenhet enligt

 

 

 

årsredovisningen för staten

 

-384

-410

Avgående poster ur Nettoförmögenheten

 

 

 

Beredskapstillgångar

 

-97

-95

Affärsverkens anläggningstillgångar

 

-22

-22

Fordringar och skulder hos andra myndigheter än

 

 

Riksgäldskontoret, Centrala studiestödsnämnden

 

 

m.fl.

 

90

120

Värdejusteringar, Centrala studiestödsnämnden

 

 

 

och Exportkreditnämnden

 

22

32

Tillkommande poster i Statens förmögenhet en-

 

 

 

ligt NR-principer

 

 

 

Uppvärdering av börsnoterade aktier till mark-

 

 

 

nadsvärde

 

84

40

Pålägg av moms och indexuppräkning till aktuell

 

 

prisnivå av anläggningstillgångar/förbruknings-

 

 

inventarier samt utökad aktivering av mjukvaru-

 

 

utveckling

 

316

346

Omvärdering av statsskuld och övriga finansiella

 

 

poster till marknadsvärde

 

-20

-34

Riksbankens egna kapital utöver grundfond

 

77

69

Värdepapper hos Norrlandsfonden, Riksbankens

 

 

 

jubileumsfond, Allmänna arvsfonden m.fl.

 

30

26

Löneskatt på kommunsektorns pensionsskuld

 

81

76

Övrigt

 

6

-16

 

 

 

 

Statens förmögenhet enligt NR-principer

 

183

132

Not 42

 

 

 

Fonder

 

 

 

Miljoner kronor

 

 

 

 

2010

 

2009

 

 

 

 

Kärnavfallsfonden

43 213

 

41 393

Insättningsgarantifonden

 

 

 

(Riksgäldskontoret)

22 599

 

20 747

Stabilitetsfonden (Riksgäldskontoret)

20 531

 

16 487

Trafiklivräntefonden

 

 

 

(Försäkringskassan)

807

 

778

Batterifonden (Naturvårdsverket)

801

 

790

Kammarkollegiets

 

 

 

försäkringsverksamhet m.m.

401

 

369

Bygdemedel m.m. (länsstyrelser)

310

 

296

Försäkringskassans övriga fonder

293

 

298

Medel från vattendomar m.m.

99

 

100

(Fiskeriverket)

 

 

Övriga

166

160

 

 

 

Total summa

89 220

81 418

 

 

 

Som fonder i staten redovisas medel som reser- verats för särskilda ändamål, men där det reser- verade beloppet inte bestäms av en fastställd skuld eller en försäkringstekniskt beräknad risk. De viktigaste förändringarna i fondkapitalet be- skrivs i not 5, Avsättning till/upplösning av fon- der.

Kärnavfallsfonden redovisas av myndigheten Kärnavfallsfonden och förvaltas av Kammarkol- legiet. Fonden består av avgifter från kärn- kraftsföretagen, baserade på produktionen av elektrisk kraft. Avgifterna skall täcka alla kost- nader nu och i framtiden för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och annat avfall. Kärnavfallsfonden har ökat kraftigt under ett antal år. Fondmedlen är sedan 2009 till stor del placerade i s.k. säkerställda obligationer ut- givna av bostadsfinansieringsinstitut och i övrigt liksom tidigare i statspapper och till en mindre del på konto i Riksgäldskontoret. Vid utgången av 2010 är ca 45 procent av tillgångarna placerade i säkerställda obligationer.

Insättningsgarantifonden förvaltas av Riks- gäldskontoret och utgörs av avgifter från institut som omfattas av garantin. Avgiftens storlek, som baseras på institutens kapitaltäckningsgrad, an- vänds till att bygga upp en fond varifrån ersätt- ning betalas ut till institut som försatts i konkurs och som omfattas av garantin. Insättningsgaran- tin gäller för såväl privatpersoner som företag och andra juridiska personer. Även insättnings- garantimedlen är placerade i statspapper och på konto i Riksgäldskontoret. Insättningsgaranti- fonden har ökat med 1,9 miljarder kronor under året.

Stabilitetsfonden inrättades enligt riksdagens beslut I samband med finanskrisen under hösten 2008 för att finansiera framtida stödåtgärder. Inledningsvis tillfördes 15 miljarder kronor ge- nom särskilt anslag på statens budget. Avsikten är att banker och andra institut framöver ska betala en årlig stabilitetsavgift, så att fonden inom 15 år uppgår till motsvarande 2,5 procent av BNP. Under året har fondens behållning ökat med 4 miljarder kronor till 20,5 miljarder kro- nor. Fondens tillgångar innefattar aktier i Nor- dea AB som är värderade till anskaffningsvärde. Om dessa värderas till marknadsvärde blir stabi-

118

litetsfondens totala behållning 35,7 miljarder kronor.

Försäkringskassan redovisar ett antal fonder som förvaltas av Kammarkollegiet och från vilka bl.a. vissa livräntor enligt äldre bestämmelser betalas ut. Den största är Trafiklivräntefonden och utöver den finns bl.a. Frivilliga yrkesskade- fonden och Affärsverksfonden.

Batterifonden redovisas av Naturvårdsverket och används för bl.a. omhändertagande av mil- jöfarliga batterier.

Kammarkollegiets fonder avser kollegiets för- säkringsverksamhet, men även bl.a. Viltvårds- fonden, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Författarfonden.

Länsstyrelserna redovisar s.k. bygdemedel (vattenregleringsmedel) och älgvårdsfonder. Cirka 45 procent av beloppet redovisas av Läns- styrelsen i Norrbottens län.

Not 43

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Statens tjänstepensionsverk

175 294

178 399

Riksdagsförvaltningen

2 190

1 836

Försvarsmakten

324

511

Rikspolisstyrelsen

208

293

Skatteverket

136

150

Försäkringskassan

92

108

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

3 791

4 349

Sjöfartsverket

1 727

1 639

Svenska kraftnät

385

342

Statens järnvägar

92

103

Övriga myndigheter

849

980

 

 

 

Summa

185 088

188 710

 

 

 

Det stora flertalet myndigheter betalar pen- sionspremier till Statens tjänstepensionsverk (SPV). SPV ansvarar och gör avsättningar för merparten av statens tjänstepensionsåtagande inom ramen för en statlig försäkringsmodell. Undantag från denna försäkringslösning är de myndigheter som gör egna avsättningar för pen- sioner, främst affärsverken utom Statens järnvä- gar.

Skr. 2010/11:101

Den av SPV redovisade pensionsskulden har minskat med drygt 3 miljarder kronor (föregå- ende år en ökning med 10,2). De viktigaste fak- torerna som påverkade avsättningen var basbe- loppsindexering (värdesäkring) -1,5 miljarder kronor, nyintjänad pension 4,8 miljarder kronor samt grundränta (uppräkning enligt de försäk- ringstekniska riktlinjerna), netto, 3,1 miljarder kronor medan avsättningen minskade på grund av utbetalade förmåner med 7,7 miljarder kro- nor. Det som gjort att avsättningen minskat är dels att basbeloppsindexeringen var negativ ef- tersom prisbasbeloppet sänktes 2010, dels för- ändring av de försäkringstekniska beräknings- grunderna som innebar att den s.k. omkostnadsbelastningen på räntan sänktes från 0,2 till 0,1 procent vilket förändrade skulden så att avsättningen minskade med 2,5 miljarder kronor.

Riksdagsförvaltningen tar upp avsättning för pensioner och inkomstgarantier till förutvarande och nuvarande ledamöter. Drygt 75 procent av avsättningen avser avgångna ledamöter samt be- lopp som upparbetats i Europaparlamentet, me- dan återstoden avser ledamöter som tjänstgör i riksdagen. Årets ökning avser avgångna leda- möter.

Försvarsmaktens avsättningar har fortsatt minska eftersom utbetalningarna varit betydligt högre än årets kostnader.

Luftfartsverkets pensionsavsättningar har minskat med anledning av delning av verksam- heten, då flygplatsverksamheten fördes över till det av staten helägda bolaget Swedavia AB.

Not 44

Övriga avsättningar

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Exportkreditnämnden

15 151

12 732

Försvarsmakten

1 105

1 382

Riksgäldskontoret

1 625

1 083

Trafikverket

694

649

Pensionsmyndigheten, frivillig

 

 

pensionsförsäkring

502

522

Styrelsen för internationellt

 

 

utvecklingssamarbete

435

483

Bostadskreditnämnden

279

356

Affärsverk

 

 

Luftfartsverket

43

265

119

Skr. 2010/11:101

Statens järnvägar

260

242

Sjöfartsverket

7

9

Svenska kraftnät

-

8

Övriga myndigheter

907

464

 

 

 

Summa

21 008

18 195

Balansposten Övriga avsättningar består till största delen av Exportkreditnämndens (EKN) avsättningar för risker i garantiengagemang. Re- serveringar har gjorts för förväntad förlustrisk i affärerna och för riskkoncentration i portföljen (s.k. oförväntade förluster). Den totala reserve- ringen vid utgången av 2010 uppgår till 15 151 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 2 419 miljoner kronor under året. Både av- sättningen för förväntade och oförväntade för- luster har ökat. Samtidigt har återförsäkrares an- del av risken, som redovisas bland Långfristiga fordringar på balansräkningens tillgångssida, minskat med 463 miljoner kronor. Nettoök- ningen av avsättning för risk är 2 882 miljoner kronor. Reserveringen netto för förväntade för- luster ökade med 1 285 miljoner kronor. Reser- veringen för oförväntade förluster, som görs med hänsyn till koncentrationsrisken i portföl- jen, ökade med 1 330 miljoner kronor. Eftersom samtidigt engagemangsvolymerna ökat kraftigt, minskade ändå avsättningen efter avdrag för återförsäkrares andel som andel av engage- manget, till 6,4 procent av engagemanget vid slutet av 2010, jämfört med 7,2 procent vid ut- gången av 2009. Den minskade reserveringen i förhållande till engagemanget är en följd av lägre genomsnittlig risknivå och en något mer diversi- fierad portfölj.

Riksgäldskontoret reserverar medel för fram- tida garantiförluster i garantiverksamhet enligt den s.k. nya garantimodellen. Reserveringen av- ser till största delen garantin avseende Öre- sundsbron. Ökningen av avsättningen med drygt 500 miljoner kronor avser i huvudsak nya garan- tier för Saab och Volvo.

Försvarsmaktens avsättning för framtida ut- gifter för omstrukturering enligt främst För- svarsbeslut 2004 har fortsatt minska under 2010. Minskningen avser framför allt avveckling av materiel. De kvarstående avsättningarna avser till nära 75 procent avsättningar för avveckling av materiel, medan de återstående delarna bl.a. avser avsättningar för sanering, uppsagd personal, hyra och rivning

Avsättningar hos Trafikverket avser i huvudsak avsättningar för miljöåtgärder.

Statens Bostadskreditnämnd avsättning för förluster i garantiverksamheten har minskat kraftigt under året beroende på lägre marknads- värden och att garantistocken minskat.

Pensionsmyndighetens avsättning för frivillig pensionsförsäkring avser verksamhet enligt äldre lagstiftning som tidigare redovisades av Försäk- ringskassan. Nyteckning till försäkringen upp- hörde i början av 1980-talet och avsättningen minskar successivt, eftersom inga premier inbe- talas, med skillnaden mellan kapitalavkastning och pensionsutbetalningar.

Styrelsens för internationellt utvecklingssam- arbete (Sida) avsättningar för risker i engage- mang avser garantier som Exportkreditnämnden administrerar för Sidas räkning avseende U-kre- diter. U-krediterna avser för närvarande 14 län- der för export som av Sida bedöms få betydande utvecklingseffekter i länder som inte själva kan bära kostnaden för normal finansiering på kom- mersiella villkor. Till följd av nya regler har inga nya utfästelser utfärdats under 2010. Engage- manget har minskat under året från drygt 1 500 till ca 1 300 miljoner kronor. Av avsättningen för U-krediter på 399 miljoner kronor avser nära 65 procent reservation för s.k. oförväntade för- luster (riskkoncentration) på grund av den kraf- tiga koncentrationen av engagemanget på Sri Lanka, som berörs av 63 procent av engage- manget. Under året har avsättningen totalt sett minskat beroende på amorteringar samtidigt som inga nya stora engagemang tillkommit. Dessutom bidrar dollarutvecklingen till den lägre avsättningen. Förutom U-krediter ingår i avsätt- ningen även en mindre del som avser s.k. fristå- ende garantier samt en del som avser uppsagd personal.

Luftfartsverkets avsättningar för omstruktu- reringskostnader har i huvudsak reglerats under året. Affärsverket Statens järnvägars avsättningar avser främst riskreserv för leasing.

120

Not 45

Statsskulden

Lån i Sverige

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Nominella statsobligationer

556 918

504 768

Ränte- och valutaswappar

-256 350

-248 950

Statsskuldväxlar

84 744

114 816

Ränteswappar

126 008

120 892

Privatmarknadslån

61 885

70 399

Likviditetsförvaltningsinstrument

45 023

107 856

Valutaterminer i svenska kronor

51 606

-8 785

Real i skuld svenska kronor

211 551

199 711

Summa

881 385

860 707

Eliminering, myndigheters innehav

-38 162

-39 792

 

 

 

Summa

843 223

820 915

I Riksgäldskontorets definition av den svenska statsskulden ingår de låneinstrument som kon- toret använder, och har använt sig av, i sin finan- siering av statens lånebehov (se Redovisnings- principer). Lån i Sverige redovisas till nominellt slutvärde, dvs. de marknadsvärderas inte med av- seende på förändringar i marknadsräntorna.

I årsredovisningen för staten används Riks- gäldskontorets definition av statsskulden mins- kat med elimineringar av de statliga myndighe- ternas innehav av statliga obligationer.

Det är endast ett fåtal myndigheter som innehar statsobligationer. Kärnavfallsfondens innehav var vid årsskiftet 16,9 miljarder kronor och Riks- gäldskontoret innehav för insättningsgaranti- fonden var 20,7 miljarder kronor. Övriga myn- digheters innehav avser främst Riksgäldskontorets eget innehav av premieobli- gationer.

Lån utomlands

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Obligationer m.m. i utländsk valuta

197 985

185 160

Valutaswappar

119 809

134 475

Terminskontrakt m.m.

-47 711

8 829

 

 

 

Summa

270 083

328 464

 

 

 

Skr. 2010/11:101

Lån i utländsk valuta upptas i balansräkningen till sitt aktuella värde, dvs. den räknas om till de valutakurser som gällde på bokslutsdagen (till skillnad från lån i Sverige, se ovan). De redovi- sade lånen i utländsk valuta minskade med 58 miljarder kronor.

Statsskulden totalt

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Lån i Sverige

843 223

820 915

Lån utomlands

270 083

328 464

 

 

 

Summa

1 113 306

1 149 379

 

 

 

Not 46

Leverantörsskulder

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Trafikverket

6 759

5 493

Försvarets materielverk

3 098

2 240

Försvarsmakten

1 025

1 189

Arbetsförmedlingen

572

485

Rikspolisstyrelsen

495

439

Försäkringskassan

400

496

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

368

305

Fortifikationsverket

345

302

Domstolsverket

340

132

Kriminalvården

331

291

Statens fastighetsverk

318

290

Skatteverket

207

156

Karolinska institutet

193

175

Regeringskansliet

189

364

Sveriges lantbruksuniversitet

175

108

Transportstyrelsen

170

290

Göteborgs universitet

142

101

Lunds universitet

140

111

Uppsala universitet

132

125

Migrationsverket

127

104

Umeå universitet

107

95

Kungl. Tekniska högskolan

107

80

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

459

347

Luftfartsverket

112

342

Sjöfartsverket

95

80

121

Skr. 2010/11:101

Statens järnvägar

7

22

Övriga myndigheter

2 889

2 837

 

 

 

Summa

19 302

16 999

 

 

 

Leverantörsskulder avser skulder som uppkom- mer vid köp av varor och tjänster. Posten kan visa stora variationer på grund av skuldernas kortfristiga karaktär.

Not 47 Övriga skulder

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Riksgäldskontoret

 

 

Skuld CSA-avtal

18 502

9 393

Skuld till premiepensionssystemet

9 125

8 417

Avistamedel

5 945

22

EU-avgifter

2 374

4 439

Obligationer som förfallit, vinster, räntor

93

177

Övrigt, Riksgäldskontoret

32

578

Summa Riksgäldskontoret

36 071

23 026

Trafikverket

22 369

15 591

Skatteverket

 

 

Kontoöverskott, skattekonto

20 009

20 541

Övrigt, Skatteverket

512

93

Summa Skatteverket

20 521

20 634

Försäkringskassan

8 502

10 106

Statens tjänstepensionsverk

350

344

Rikspolisstyrelsen

298

307

Exportkreditnämnden

283

344

Försvarsmakten

246

234

Affärsverk

 

 

Statens järnvägar

1 728

2 647

Svenska kraftnät

549

111

Sjöfartsverket

13

13

Luftfartsverket

8

112

Övriga myndigheter

2 608

2 622

 

 

 

Summa

93 546

76 091

 

 

 

Riksgäldskontoret tar upp lån i svenska kronor och genom skuldbytesavtal (kron/valuta- swappar) omvandlas lånen till skuld i utländsk

valuta. Genom dessa swapptransaktioner uppstår en kreditrisk och för att hantera denna ingår man s.k. CSA-avtal. Storleken på säkerheterna beror på marknadsvärderingen på de underliggande derivaten den aktuella dagen och varierar kraftigt över tid. Vid utgången av 2010 var de betydligt högre än föregående år.

Riksgäldskontorets skuld till premiepensions- systemet avser huvudsakligen inbetalda ålders- pensionsavgifter som övergångsvis placerats på konto i Riksgäldskontoret för finansiering av framtida pensioner.

Avistamedel avser inlåning i Statens intern- bank. Den del som avses här gäller inlåning från statliga bolag och andra organ som inte ingår i den konsoliderade balansräkningen och därför inte elimineras. Ökningen med 5 923 miljoner kronor beror på att försäljningslikviden för Apoteket har satts in på avistakonto hos Riks- gälden. Resterande belopp avser främst Europe- iska utvecklingsbanken.

Medel för EU-avgiften avser medel som har skuldförts på Europeiska kommissionens konto i Riksgäldskontoret, men ännu inte betalats från statens centralkonto i Riksbanken. Beloppet va- rierar över tid beroende på kommissionens aktu- ella likviditetsbehov.

I Trafikverkets övriga skulder ingår leasing- skulder med 16 941 miljoner kronor. Leasing- skulderna har ökat kraftigt och avser finansiering av Botniabanans etapp 3 som tagits upp som till- gång under 2010.

Skatteverkets skuld avseende kontoöverskott på skattekonto utgörs huvudsakligen av skatt- skyldigas kompletteringsinbetalningar för att täcka den slutliga skatten, vilken avräknas först 2011. Till viss del utgörs överskotten också av oreglerade skulder avseende överskjutande ingå- ende mervärdesskatt eller andra återbetalningar som inte hunnit effektueras på balansdagen. Det belopp som benämns Övrigt, Skatteverket avser i huvudsak skulder för ännu inte behandlade och utbetalda ansökningar i ett nytt system för ut- betalning av moms till utländska företag inom EU, vilket har tagits i drift första halvåret 2010. Tidigare hade Skatteverket dispens från att skuldredovisa dessa utbetalningar.

Försäkringskassans övriga skulder avser främst innehållen skatt på sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, föräldrapenning m.fl. skattepliktiga socialförsäkringsförmåner. Minsk- ningen jämfört med 2009 beror till största delen på att en skuld föregående år till Första till

122

Fjärde AP-fonden avseende socialavgifter mot- svaras av en fordran vid detta årsskifte.

Affärsverket Statens järnvägar har minskat sina övriga skulder med 919 miljoner kronor, vilket till övervägande del avser lösen av lån i en schweizisk järnvägsbank.

Not 48

Depositioner

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Kronofogdemyndigheten

702

608

Länsstyrelsen i Stockholms län

300

255

Länsstyrelser, övriga

158

139

Övriga myndigheter

202

71

Summa

1 362

1 073

 

 

 

Depositioner utgörs bl.a. av indrivna medel hos Kronofogdemyndigheten och av hyror som de- ponerats av privatpersoner hos länsstyrelserna i samband med tvist med fastighetsägare.

Not 49

Förskott från uppdragsgivare och kunder

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Trafikverket

176

184

Patent- och registreringsverket

21

18

Kemikalieinspektionen

18

12

Försvarets materielverk

-

24

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

86

96

Övriga myndigheter

26

21

 

 

 

Summa

327

355

 

 

 

Förskott från uppdragsgivare och kunder består av medel som erhålls för finansiering av större projekt, t.ex. byggnader och forsknings- och ut- vecklingsprojekt, som pågår under en längre tid och där arbetet ej har avslutats eller slutavräk- nats.

Svenska kraftnäts förskott består av avtal med kunder inom optoverksamheten, dvs. infra- struktur för tele- och datakommunikation. Av-

Skr. 2010/11:101

talstiden varierar mellan 15 och 25 år och för- skotten intäktsförs under denna tid.

Not 50

Periodavgränsningsposter – upplupna kostnader

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Riksgäldskontoret

16 665

16 943

Trafikverket

2 444

2 397

Migrationsverket

1 431

1 290

Försäkringskassan

1 106

1 120

Försvarsmakten

1 062

991

Rikspolisstyrelsen

931

854

Statens jordbruksverk

921

89

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

400

292

Arbetsförmedlingen

334

374

Skatteverket

324

364

Kriminalvården

306

262

Göteborgs universitet

256

209

Regeringskansliet

234

319

Lunds universitet

206

190

Domstolsverket

197

226

Statens fastighetsverk

163

75

Kammarkollegiet

139

219

Uppsala universitet

136

126

Statens institutionsstyrelse

132

95

Sveriges lantbruksuniversitet

118

104

Stockholms universitet

113

110

Fortifikationsverket

113

83

Umeå universitet

111

126

Försvarets materielverk

97

536

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

1 032

698

Sjöfartsverket

119

124

Luftfartsverket

96

333

Statens järnvägar

6

5

Övriga myndigheter

2 451

2 336

Summa:

31 643

30 890

 

 

 

Upplupna kostnader redovisas för under redo- visningsperioden utförda tjänster och levererade varor som faktureras eller betalas först under nästkommande räkenskapsår.

123

Skr. 2010/11:101

Riksgäldskontorets upplupna kostnader avser räntekostnader för upplåning i svenska kronor och utländsk valuta samt skuldskötselåtgärder.

Trafikverket redovisar upparbetade kostnader uppgående till 800 miljoner kronor avseende in- vesteringsprojekt såsom Citybanan, Ådalsbanan, Haparandabanan och Norra länken. Därutöver redovisar verket upplupna kostnader uppgående till 667 miljoner kronor för bidrag till enskilda vägar och ytterligare 448 miljoner kronor avse- ende markinlösen.

Migrationsverket redovisar bl.a. upplupna kostnader för placering av barn med 653 miljoner kronor, sjuk- och hälsovård med 243 miljoner kronor samt schablonersättningar vid flyktingmottagande med 280 miljoner kro- nor.

Försäkringskassan redovisas bl.a. upplupna kostnader för EU-vård, tandvård och andra för- säkringskostnader uppgående till 708 miljoner kronor.

Svenska kraftnät redovisar bl.a. upplupna kostnader för balanskraft, överföringsförluster, beredskapskostnader, transitkompensation och underhåll.

I övrigt består upplupna kostnader även av semester och löneskulder, och konsult- och revi- sionsarvoden m.m.

Not 51

Periodavgränsningsposter – oförbrukade bidrag

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Karolinska institutet

1 468

1 372

Statens jordbruksverk

1 233

1 326

Lunds universitet

1 102

961

Göteborgs universitet

929

870

Uppsala universitet

701

615

Kungl. Tekniska högskolan

383

325

Stockholms universitet

343

333

Umeå universitet

336

316

Sveriges lantbruksuniversitet

260

246

Linköpings universitet

227

205

Södertörns högskola

187

211

Örebro universitet

132

63

Övriga myndigheter

1 209

1 538

 

 

 

Summa

8 510

8 381

 

 

 

Som oförbrukade bidrag redovisas bidragsmedel som erhållits, men som ännu inte förbrukats för sitt ändamål. De oförbrukade bidragsmedlen som redovisas hos universitet och högskolor av- ser finansiering av olika forskningsprojekt. De 1,2 miljarder kronor som redovisas hos Statens jordbruksverk avser förskott från Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling.

Not 52

Periodiseringsposter – övriga förutbetalda intäkter

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Riksgäldskontoret,

 

 

förutbetalda överkurser vid upplåning

 

 

m.m.

30 706

27 256

Försvarets materielverk

4 447

1 579

Periodisering av skatter

3 642

Trafikverket

484

578

Rådet för Europeiska socialfonden i

 

 

Sverige

400

0

Karolinska institutet

310

298

Lunds universitet

209

194

Göteborgs universitet

126

134

Statens fastighetsverk

121

115

Affärsverk

 

 

Svenska kraftnät

28

23

Sjöfartsverket

11

21

Luftfartsverket

2

140

Övriga myndigheter

726

878

Summa

41 212

31 216

 

 

 

Övriga förutbetalda intäkter är inkomster för varor och tjänster som ännu inte har levererats eller utförts. Förutbetalda intäkter uppstår i en redovisningsenhet på grund av att varor och tjänster faktureras i förskott eller förskottsbeta- las innan prestationer har utförts.

Överkurser uppstår när Riksgäldskontoret emitterar obligationer och marknadsvärdet är högre än det nominella värdet. Mellanskillnaden utgör överkurs och bokförs som förutbetald in- täkt som periodiseras över lånets löptid.

I posten förutbetalda intäkter redovisar Tra- fikverket ett förskott på 426 miljoner kronor från Stockholms stad avseende byggande av sta- tion vid Odenplan.

124

Försvarets materielverk redovisade förutbe- talda intäkter avser exportverksamheten.

Periodisering av skatter avser mellanskillnaden mellan de skatter som inbetalats och de skatte- intäkter som beräknas i samband med upprät- tandet av årsredovisningen för staten. Att en fö- rutbetald intäkt redovisas innebär att de periodiserade intäkterna är lägre än de betalda skatterna som Skatteverket m.fl. myndigheter redovisat. Föregående år redovisades periodise- ringsskillnaden under not 38 Övriga upplupna intäkter.

Bland de förutbetalda intäkterna ingår 446 miljoner kronor medel från EU som avser den aktuella fleråriga budgetramen 2007–2013.

Som Övriga förutbetalda intäkter hos andra myndigheter redovisas främst avgiftsintäkter som betalats före årsskiftet, men som är hänför- liga till kommande år.

Not 53

Garantiförbindelser

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Garantier för vilka avsättning ej görs

 

 

Insättningsgarantin och

 

 

investerarskyddet

947 646

886 371

Kreditgarantier

 

 

Bankgarantier

176 347

270 716

Garantier om tillförsel av kapital

 

 

Garantikapital, RGK

95 604

105 615

Övriga garantier

 

 

Affärsverk m.fl., RGK

1 622

1 639

Summa

1 221 219

1 264 341

Garantier för vilka avsättning görs

 

 

Garantier om tillförsel av kapital

 

 

Grundfondsförbindelser

1 005

1 005

Övrigt

2 000

3 000

Exportgarantier m.m.

 

 

Exportgarantier, EKN

201 448

147 151

U-kreditgarantier (Sida)

1 048

1 143

Fristående krediter (Sida)

173

212

Skr. 2010/11:101

Kreditgarantier

 

 

Infrastruktur, RGK

25 265

27 011

Bostadskrediter, Statens

 

 

bostadskreditnämnd

2 366

2 380

Internationella åtaganden, RGK

6 372

7 373

Fordonsindustri

1 953

-

Övrigt, RGK

28

36

Övriga garantier

 

 

Pensionsgarantier, RGK

8 440

7 788

Summa

250 098

197 099

 

 

 

Total summa

1 471 317

1 461 440

De statliga garantiåtagandena hanteras av fyra myndigheter: Riksgäldskontoret (RGK), Ex- portkreditnämnden (EKN), Sida och Statens bo- stadskreditnämnd (BKN). Garantiverksamheten beskrivs närmare av Riksgäldskontoret i särskilt underlag.

I noten har garantiåtagandena delats upp i ga- rantier för vilka ingen avsättning för förluster görs och garantier för vilka avsättning görs. Inom linjen tas de åtaganden upp för vilka ingen avsättning görs (se även Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar samt avsnitt 6 Statliga garantier och krediter).

Under 2010 har åtagandet i insättningsgaran- tin ökat, men samtidigt har bankgarantierna minskat. Exportkreditnämndens garantiåtagan- den har fortsatt öka.

Garantiförbindelser avseende insättningsga- rantin avser förhållandet den 31 december 2009. Beloppet avser insättningsgarantin. För investe- rarskyddet saknas uppgift om storleken på de skyddade tillgångarna.

Not 54

Övriga ansvarsförbindelser

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Riksgäldskontoret

7 600

7 050

Statens kulturråd

3 073

3 445

Statens tjänstepensionsverk

2 622

2 881

Kriminalvården

1 288

1 177

Trafikverket

1 108

1 111

Rikspolisstyrelsen

195

206

Totalförsvarets forskningsintitut

179

179

Försäkringskassan

35

35

Myndigheten för samhällsskydd och

 

 

beredskap

17

32

125

Skr. 2010/11:101

Affärsverk

 

 

Sjöfartsverket

92

96

Luftfartsverket

25

17

Svenska kraftnät

-

4

Övriga myndigheter

38

42

 

 

 

Summa

16 272

16 275

 

 

 

Ansvarsförbindelser är förpliktelser som inte re- dovisas som skuld eller avsättning i balansräk- ningen på grund av att det inte är troligt att de kommer att regleras eller på grund av att deras storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillför- litlighet. Det kan också vara möjliga förpliktel- ser, dvs. det är osäkert om det förekommer en förpliktelse eller ej. Som Övriga ansvarsförbin- delser redovisas de ansvarsförbindelser som ej är garantiförbindelser.

Riksgäldskontoret redovisar åtaganden gent- emot internationella finansieringsinstitutioner. Statens kulturråd redovisar ansvarsförbindelser avseende statliga utställningsgarantier. Statens tjänstepensionsverk redovisar antastbara förmå- ner. Trafikverket redovisar den uppskattade kostnaden för avhjälpande av miljöskada på 495 stycken f.d. Vägverket Produktions fastigheter i Sverige. Trafikverket genomför årligen ett antal miljösaneringar på sina fastigheter. Den genom- snittliga kostnaden för miljösanering de senaste fem åren uppgår till ca 17 miljoner kronor per år. Trafikverket redovisar även ansvarsförbindelser avseende hyrda lokaler. För trafikverkets del finns utöver angivet belopp ett ansvar för vissa miljöskador i vissa fall till följd av dels flygplats- verksamheten som bedrivits av Luftfartsverket, dels verksamheter som bedrivits av Vägverket och Banverket. Trafikverket ska även i vissa fall svara för kostnader för åtgärder förknippade med miljögaranti i avtalet om bolagisering av Statens järnvägar och tillägg till detta. Till viss del kan ansvarsfördelningen mellan Trafikverket, Luftfartsverket och Statens järnvägar behöva klarläggas i dessa frågor. De kostnader som kan bli följden av angivna åtaganden finns för närva- rande inte beräknade med belopp.

Polisen redovisar vitesbelopp i hyreskontrakt vid förtida avflyttning. Totalförsvarets forsk- ningsinstitut, Kriminalvården och Försäkrings- kassan samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisar ansvarsförbindelser gällande hyrda lokaler. I Kriminalvårdens belopp ingår även projekteringsgarantier.

Försvarsmakten har tagit upp avsättningar för bl.a. sanering av förorenade områden (se not 44 Övriga avsättningar, där denna del uppgår till 145 miljoner kronor). Utöver detta kommer Försvarsmakten efter 2018 att ha ytterligare utgifter för sådan sanering. Dessa utgifter är dock osäkra både till tidpunkt och belopp och har därför inte angivits med något belopp här.

Sjöfartsverkets post utgörs av antastbara pen- sionsförpliktelser. Svenska kraftnät har tecknat borgen för lån avseende förvärv av fastighet och Luftfartsverkets belopp avser borgensåtagande till dotterföretag och pensionsåtaganden till dotter- och intresseföretag.

4.5.3Noter till finansieringsanalysen

Not 55

Skatter

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Enligt resultaträkningen

964 899

903 454

Tillkommer/avgår:

 

 

Förändring av fordringar och skulder

-9 229

-27 451

Summa

955 670

876 003

 

 

 

Vid periodisering av skatteintäkter tas upplupna eller förutbetalda intäkter upp i årsredovisningen för staten avseende de skatter som är hänförliga till året, men ännu ej betalats eller omvänt. Skat- teintäkterna enligt resultaträkningen justeras för dessa. Detsamma gäller fordringar och skulder avseende skatter som tas upp av Skatteverket. För 2010 överstiger de beräknade intäkterna de betalda skatterna och därför redovisas en minsk- ning av kassaflödet. I detta justeringsbelopp in- går även fordran på kommuner avseende re- glering av kommunalskattemedel.

Not 56

Avgifter och andra ersättningar

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Enligt resultaträkningen

58 351

55 716

Tillkommer: Utdelningar

17 577

20 428

126

Avgår: realisationsvinster

-989

 

 

 

 

Summa

74 939

76 144

 

 

 

Dotter- och intresseföretag värderas enligt den s.k. kapitalandelsmetoden vilket innebär att ut- delningar inte redovisas i resultaträkningen. Det innebär att utdelningar från dotter- och intres- seföretag måste läggas till för att komma fram till statens nettoupplåning. Statens utdelningar re- dovisas i huvudsak av Kammarkollegiet. Under året har bl.a. Vattenfall AB delat ut 5,2 miljarder kronor, TeliaSonera AB 3,8 miljarder kronor och Svensk Exportkredit 2,4 miljarder kronor. Av de 2,4 miljarder kronor som Svensk Exportkredit delar ut är 1,9 miljarder kronor reavinst från för- säljningen av bolagets aktier i Swedbank AB.

Not 57

Transfereringar

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Enligt resultaträkningen

839 228

793 227

Avgår:

 

 

Avsättningar till fonder

-7 802

-4 091

Nedskrivning och avskrivning av lån,

 

 

CSN m.fl.

-609

1 594

Förändring av fordringar,

 

 

socialförsäkring

-235

-66

 

 

 

Summa

830 582

790 664

Avsättningar till fonder och nedskrivningar av lån medför inte några betalningar och dessa kostnader tas därför bort.

Avsättning till fonder i staten för 2010 avser främst Insättningsgarantifonden, Stabilitetsfon- den och Kärnavfallsfonden (se not 5).

Nedskrivningar och avskrivningar av lån hos CSN är ett netto av avskrivningar på grund av ålder och andra orsaker och återföring av tidigare reservering för osäkra fordringar. Nettoföränd- ringen under året är en återföring av tidigare re- servationer, vilket innebär att transfererings- kostnaderna har minskat utan påverkan på kas- saflödena.

Till transfereringar hänförs även förändringar i återkravsfordringar m.m. hos Försäkringskassan.

Skr. 2010/11:101

Not 58

Statens egen verksamhet

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Enligt resultaträkningen

222 778

217 378

Avgår:

 

 

Avskrivningar

-22 339

-22 464

Avsättningar (se not 43 och 44)

789

-11 217

Justering av kostnader

 

 

Sida/Försvarsmakten

687

2 882

Realisationsförluster

-54

-156

 

 

 

Summa

201 861

186 423

Kostnader för avskrivningar, avsättningar och nedskrivning av lån medför inte några betal- ningar och tas därför bort.

Avsättningarna för statens tjänstepensioner har minskat under 2010 och det totala avsätt- ningsbeloppet är därför negativt. Förändringar av avsättningar beskrivs i not 43 och 44.

Kostnaderna för statens verksamhet justeras även för realisationsförluster vid försäljning av egendom som redovisats som kostnad utan att medföra någon betalning.

Not 59

Justeringar till betalningar

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Förändring av långfristiga fordringar

1 711

1 179

Förändring av omsättningstillgångar

15 217

52 876

Förändring av kassa och bank

-2 448

-470

Förändring av skulder

24 578

8 093

Summa

39 058

61 678

 

 

 

Förändringar av långfristiga fordringar avser främst Exportkreditnämndens skadefordringar och återförsäkrares försäkringstekniska avsätt- ningar minskar med drygt 600 miljoner kronor. (Se not 28)

Minskningen av omsättningstillgångar beror till stor del på att den upplupna intäkten vid pe- riodisering av skatter minskat (se not 38). Fö- rutbetalda kostnader minskar också vilket för- klaras av statens transfereringar till kommuner och landsting som utbetalades 2009 men avsåg verksamhet under 2010 (se not 36).

127

Skr. 2010/11:101

Skulderna har ökat med nästan 25 miljarder kronor under året, vilket medför att statens nettoupplåning minskat. Ökningen avser främst skulder avseende CSA-avtal som används av Riksgäldskontoret för att minska risken i skuld- bytesavtal, s.k. swapptransaktioner (se not 47).

Not 60

Investeringar

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Finansiella investeringar

 

 

Aktier och andra värdepapper

11 910

30 197

Materiella investeringar

 

 

Beredskapstillgångar

4 969

6 413

Väganläggningar

11 288

11 054

Järnvägsanläggningar

20 575

19 794

Maskiner och inventarier

5 426

4 579

Fastigheter och markanläggningar

1 032

1 827

Övriga investeringar

4 214

3 292

Summa materiella investeringar

47 504

46 959

Immateriella investeringar

 

 

Datasystem, rättigheter m.m.

2 281

2 579

Total summa

61 695

79 735

 

 

 

De finansiella investeringarna uppgick till 11,9 miljarder kronor under 2010.

Kärnavfallsfonden har ökat sitt innehav av bo- stadsobligationer med drygt 5 miljarder kronor. Det nya bolaget Swedavia AB, som tidigare var en del av Luftfartsverket, redovisas som inve- stering med 3,6 miljarder kronor. Statens kapi- talinsatser i SAS AB och Inlandsinnovation AB redovisas som investeringar med 3,1 miljarder kronor.

Materiella investeringar uppgick till 47 miljarder kronor vilket är en liten ökning jämfört med föregående år.

Investeringar i beredskapstillgångar uppgick till 5,0 miljarder kronor, vilket är en minskning med 1,4 miljarder kronor från föregående år (se not 24).

Investeringar i väganläggningar uppgick till 11,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,2 miljarder kronor jämfört med föregående år. Vägprojekt för 3,3 miljarder har färdigställts un- der året.

Investeringar i järnvägsanläggningar uppgick till 20,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,7 miljarder kronor från föregående år. Järnvägsanläggningar har färdigställts med näs- tan 11 miljarder kronor under året. Botniabanans etapp 3 har tagits upp som investering med 6,4 miljarder kronor.

Investeringar i maskiner och inventarier upp- gick till 5,4 miljarder kronor vilket är en ökning med drygt 0,8 miljarder kronor mot föregående år.

Investeringar i fastigheter och markanlägg- ningar uppgick till strax över 1 miljard kronor, och minskar jämfört med föregående år med nästan 2 miljard kronor. Fortifikationsverket och Naturvårdsverket står för nästan hela belop- pet av nyinvesteringarna i fastigheter och mark. Statens Fastighetsverk har minskat sina inve- steringar under året med drygt 0,6 miljarder.

Övriga investeringar ökar med 1,0 miljard kronor. Här ingår investeringar vid större myn- digheter och affärsverk såsom Statens Fastig- hetsverk, Fortifikationsverket, Svenska Kraftnät, Domstolsverket, Polisen osv.

Investeringar i immateriella tillgångar som i huvudsak avser IT-system uppgick till nästan 2,3 miljarder kronor 2010, vilket är en minskning med nästan 0,3 miljard kronor jämfört med fö- regående år. De största investeringarna i immate- riella tillgångar finns hos Försäkringskassan med 0,4 miljarder kronor och Försvarsmakten med 0,4 miljarder kronor. Försvarsmaktens invester- ingar avser till största delen verksamhetsstödet Prio. Även Skatteverket och Kronofogdemyn- digheten har en del immateriella investeringar.

Not 61

Utlåning

Nyutlåning

Miljoner kronor

 

2010

2009

 

 

 

Centrala studiestödsnämnden,

 

 

studielån och hemutrustningslån

12 706

11 745

Riksgäldskontoret

2 115

107 175

Övriga myndigheter

83

152

 

 

 

Summa nyutlåning

14 904

119 072

128

Amorteringar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Centrala studiestödsnämnden

9 841

9 250

Riksgäldskontoret

5 467

11 870

Övriga myndigheter

87

32

 

 

 

Summa amorteringar

15 395

21 152

 

 

 

Centrala studiestödsnämndens nyutlåning, som till största delen består av studielån, uppgick till 12,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt 1 miljard kronor. Amorteringarna ökade med 0,6 miljarder kronor.

Riksgäldskontorets nyutlåning minskade kraftigt, beroende på utlåningen till Riksbanken föregående år med 92,5 miljarder kronor. Under 2010 avser nyutlåningen främst lån till Island med 1,5 miljarder kronor. Amorteringarna avser framför allt valutaförändringar vid omsättning av lånet till Riksbanken i utländsk valuta.

Not 62

Finansiellt netto för statens upplåning

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Finansiella intäkter enligt

 

 

resultaträkningen

48 739

59 386

Finansiella kostnader enligt

 

 

resultaträkningen

-60 880

-64 881

Avgår:

 

 

Orealiserade valutadifferenser

-21 553

-30 088

Summa

-33 694

-35 583

 

 

 

Det finansiella nettot som är hänförbart till sta- tens upplåning har förbättrats med nästan 2 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Intäkter som hänförs till orealiserade valuta- kursdifferenser (skulder och fordringar i ut- ländsk valuta värderade till bokslutsdagens kur- ser) uppgick till 21,6 miljarder kronor, vilket ökat upplåningsbehovet. Orealiserade poster på- verkar inte statens nettoupplåning. De orealise- rade valutakursvinsterna ökar därför det negativa beloppet.

Skr. 2010/11:101

Not 63

Övrigt finansiellt netto

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Finansiella intäkter enligt

 

 

resultaträkningen

16 496

17 152

Finansiella kostnader enligt

 

 

resultaträkningen

-2 072

-1 906

Avgår:

 

 

Kapitaliserade räntor på utlåning

-1 591

-1 501

Finansiella intäkter vid Vägverket

-

-597

Avgår reavinster vid försäljning av

 

 

aktier m.m.

81

-60

Summa

12 914

13 088

 

 

 

Under Övrigt finansiellt netto redovisas räntor och andra finansiella transaktioner som inte är hänförliga till statsskuldförvaltningen (se not 13 och 14).

Centrala studiestödsnämnden tar upp ränte- intäkter för sin utlåning i resultaträkningen. En stor del av denna ränteintäkt betalas inte in till staten utan bokförs i balansräkningen som en ökning av fordran avseende utlåning. Denna s.k. kapitaliserade ränta har inte betalats in till staten och den påverkar således inte statens nettoupp- låning.

Realisationsvinster vid försäljning av aktier in- går i finansieringsanalysens post Försäljning av anläggningstillgångar och dras därför av från de finansiella intäkterna.

Not 64

Justeringar till betalningar

Miljoner kronor

 

 

 

2010

2009

 

 

 

Förändring av tillgångar hänförbara till

 

 

statens upplåning

1 630

2 025

Förändring av skulder hänförbara till

 

 

statens upplåning

3 172

2 802

 

 

 

Summa

4 802

4 827

 

 

 

Upplupna och förutbetalda räntor som är hän- förbara till statens upplåning redovisas i balans- räkningen under periodavgränsningsposter och påverkar således inte statsskulden. Förändringar av tillgångar och skulder som är hänförbara till statens upplåning har påverkat statens netto- upplåning med 1,6 respektive 3,2 miljarder kro- nor under året.

129

5

Utfallet för statens budget

Skr. 2010/11:101

5 Utfallet för statens budget

I 2011 års ekonomiska vårproposition redovisar regeringen en kort sammanfattning av utfallet för statens budget 2010. I detta kapitel lämnar regeringen en utförligare beskrivning av utfallet för statens budget 2010, som också jämförs med de beräknade inkomsterna och budgeterade ut- gifterna i statens budget. Med statens budget av- ses i det följande den ursprungliga budgeten an- tagen av riksdagen i december 2009 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU10, rskr. 2009/10:42). När jämförelse görs mot totalt an- visade medel avses såväl statens ursprungliga budget som de tilläggsbudgetar som beslutats under året. Indrag av anslagsbelopp framgår inte i detta avsnitt. En mer utförlig redovisning finns i bilaga 5 Specifikation av inkomster på statens budget och bilaga 6 Specifikation av utgifter på statens budget.

5.1Statens budgetsaldo 2010

Statens budget ska omfatta alla inkomster och utgifter, med vissa undantag, samt andra betalningar som påverkar statens lånebehov. Statens budgetsaldo är därmed detsamma som statens lånebehov (med omvänt tecken). Ett positivt saldo innebär att staten har möjlighet att amortera på statsskulden. Ett negativt saldo innebär att staten behöver låna.

Budgetsaldot uppgick 2010 till -1 miljard kronor (tabell 5.1). I budgeten beräknades saldot till -106 miljarder kronor. Utfallet blev därmed 105 miljarder kronor bättre än beräknat.

Inkomsterna beräknades uppgå till 723 miljarder kronor i statens budget. Det slut- liga utfallet blev knappt 780 miljarder kronor, således 56 miljarder kronor högre än beräknat.

Avvikelsen förklaras främst av att statens skat- teinkomster översteg beräkningen i budgeten med 58 miljarder kronor. Skatt på konsumtion och insatsvaror blev 31 miljarder kronor högre än beräknat. Skatt på kapital blev 24 miljarder kronor högre än beräknat. Övriga inkomster blev 1,6 miljarder kronor lägre än beräknat i budgeten.

Tabell 5.1 Utfallet för statens budget 2010

Miljoner kronor

 

Statens

Tilläggs

Utfall

Skillnad mot

 

statens

 

budget1

budget

2010

budget

Totala

 

 

 

 

inkomster

723 029

 

779 521

56 492

Statens

 

 

 

 

skatteinkomster

721 367

 

779 473

58 106

Övriga inkomster

1 662

 

48

-1 614

 

 

 

 

 

Totala utgifter

 

 

 

 

m.m.

829 143

7 487

780 573

-48 570

Utgiftsområden

 

 

 

 

exkl.

 

 

 

 

statsskulds-

 

 

 

 

räntor m.m.

787 451

7 487

763 028

-24 424

 

 

 

 

 

Statsskulds-

 

 

 

 

räntor m.m.

23 170

 

23 361

191

 

 

 

 

 

Minskning av

 

 

 

 

anslags-

 

 

 

 

behållningar

-4 305

 

 

4 305

 

 

 

 

 

Myndigheters

 

 

 

 

m.fl. in- och

 

 

 

 

utlåning i

 

 

 

 

Riksgälds-

 

 

 

 

kontoret, netto

21 565

 

-9 225

-30 790

 

 

 

 

 

Kassamässig

 

 

 

 

korrigering

1 261

 

3 409

2 148

 

 

 

 

 

Budgetsaldo

-106 114

 

-1 052

105 062

 

 

 

 

 

133

Skr. 2010/11:101

Statens skatteintäkter, dvs. periodiserade skatter

som är hänförliga

till 2010,

beräknas

bli

55 miljarder kronor

högre än

beräknat

i

budgeten.

 

 

 

Det slutliga utfallet för utgifter m.m. blev 781 miljarder kronor, vilket är 49 miljarder kronor lägre än den ursprungligen fastställda budgeten. Det beror främst på att posten Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto blev 31 miljarder kronor lägre än beräknat. Utgifterna för utgifts- område 14 Arbetsmarknad och arbetsliv blev 20 miljarder kronor lägre än i statens budget eftersom arbetslösheten blev lägre än beräknat.

På tilläggsbudget anvisades 7 miljarder kronor. Anslaget 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag inom utgiftsområde 24 Näringsliv tillfördes 3 miljarder kronor, dels för att delta i nyemission i SAS AB med 1 miljard kronor, dels för att tillföra det nybildade riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB 2 miljarder kronor. Utgiftsområde 8 Migration tillfördes 1 miljard kronor med anledning av att antalet asylsökande var högre än beräknat i den ursprungliga budgeten.

Utgifterna för samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., blev 24 miljarder kronor lägre än beräkningen i statens budget. Det beror, som beskrivs ovan, framför allt på att utfallet på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv blev 20 miljarder kronor lägre än anvisat på

budgeten. Även utfallet

utgiftsområde

9 Hälsovård, sjukvård och

social

omsorg blev

3 miljarder kronor lägre än anvisat då utgifterna för anslaget 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. blev 2 miljarder kronor lägre än beräknat i budgeten. Högre utgifter än ursprungligen anvisat blev det

främst på

utgiftsområde

24

Näringsliv

med

3 miljarder

kronor

och

utgiftsområde

8 Migration

med 1 miljard

kronor.

Dessa

utgiftsområden fick medel på tilläggsbudget.

De totala utgifterna m.m. blev 49 miljarder kronor lägre än beräknat i statens budget. I förhållande till totalt anvisat (statens budget och tilläggsbudget) blev de totala utgifterna m.m. 56 miljarder kronor lägre.

Utfallet för statens budget 2010 påverkades av engångseffekter som totalt beräknas påverka saldot positivt med 11,4 miljarder kronor. Apoteket AB väntas göra en extrautdelning till följd av försäljningen av 465 apotek 2009. I avvaktan på beslut om denna utdelning under

2011 har ett belopp om 5,9 miljarder kronor tillfälligt placerats på konto i Riksgäldskontoret och blir därmed en positiv engångseffekt 2010. Riksbanken tog under 2009 ett lån i Riksgäldskontoret för att återställa valuta- reserven efter olika insatser under den finansiella krisen. Lånet togs i euro och dollar motsvarande ursprungligen 97,0 miljarder kronor. Under 2010 minskade det totala lånet med 4,3 miljarder kronor till följd av valutavinster vid omsättning av lån, då den svenska kronan stärkts. Det innebär en positiv engångseffekt på 4,3 miljarder kronor 2010. I avsnitt 5.5 beskrivs underliggande saldo och engångseffekter detaljerat.

5.1.1Statens budget 2009 och 2010

I tabell 5.2 redovisas utfallet för statens budget för 2009 och 2010. Utfallet blev 2010 ett underskott på 1 miljard kronor jämfört med ett underskott på 176 miljarder kronor 2009, en förbättring med 175 miljarder kronor.

Tabell 5.2 Utfallet för statens budget 2009 och 2010

Miljoner kronor

 

Utfall 2010

Utfall 2009

Skillnad

 

mot 2009

Totala inkomster

779 521

709 536

69 984

 

 

 

 

Statens skatteinkomster

779 473

705 783

73 690

Övriga inkomster

48

3 753

-3 705

 

 

 

 

Totala utgifter m.m.

780 573

885 673

-105 100

 

 

 

 

Utgiftsområden exkl.

 

 

 

statsskuldsräntor m.m.

763 028

744 807

18 220

 

 

 

 

Statsskuldsräntor m.m.

23 361

36 463

-13 101

Myndigheters m.fl. in-

 

 

 

och utlåning i

 

 

 

Riksgäldskontoret, netto

-9 225

104 674

-113 898

 

 

 

 

Kassamässig

 

 

 

korrigering

3 409

-270

3 679

 

 

 

 

Budgetsaldo

-1 052

-176 137

175 085

De totala inkomsterna ökade med 70 miljarder kronor (9,9 procent) mellan 2009 och 2010.

Statens skatteinkomster ökade med 74 miljarder kronor (10,4 procent). Indirekta skatter på arbete väntas öka med 8 miljarder kronor (2,0 procent), inkomster av skatt på kapital beräknas öka med 21 miljarder kronor (12,9 procent) samt skatt på konsumtion och insatsvaror beräknas öka med drygt 26 miljarder kronor (6,3 procent).

134

Övriga inkomster minskade med knappt 4 miljarder kronor jämfört med 2009.

De totala utgifterna m.m. minskade med 105 miljarder kronor (11,8 procent) mellan 2009 och 2010.

Utgifterna för utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., ökade med drygt 18 miljarder kronor (2,4 procent). Den största ökningen var inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen som ökade med 11 miljarder kronor (58,4 procent). Inom utgiftsområde Arbetsmarknad och arbetsliv ökade utgifterna med knappt 8 miljarder kronor (13,1 procent). Utgifterna under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap ökade med nästan 4 miljarder kronor (8,5 procent). Utgifterna under utgiftsområde 25 Allmänna

bidrag till kommuner minskade

med

knappt

6 miljarder kronor (7,2 procent).

 

 

Myndigheters m.fl. in- och

utlåning i

Riksgäldskontoret, netto minskade

med

114 miljarder kronor samtidigt som utfallet för posten Kassamässig korrigering ökade med nästan 4 miljarder kronor. Nettoutlåningen minskade framför allt till följd av att Riksbanken tog lån i Riksgäldskontoret med 95 miljarder kronor 2009. Utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. minskade med 13 miljarder kronor (35,9 procent). Minskningen förklaras främst av att räntorna på statsskulden blev nästan 8 miljarder kronor lägre än 2009. Dessutom redovisades under utgiftsområdet föregående år, det tillfälliga anslaget Övergångs- effekter av kostnadsmässig avräkning under utgiftsområdet med 5 miljarder kronor.

5.2Inkomster på statens budget 2010

Inkomsterna på statens budget 2010 blev knappt 780 miljarder kronor, vilket är 56 miljarder kronor högre än budget. Statens skatte- inkomster uppgick 2010 till drygt 779 miljarder kronor och övriga inkomster var försumbara.

I tabell 5.5 redovisas totala skatteintäkter och inkomster för 2009 och 2010. I tabellen redovisas även skillnaden mellan utfall och statens budget. Statens budget för 2010 baserades på de prognoser som redovisades i budgetpropositionen för 2010.

Skr. 2010/11:101

5.2.1Prognosförutsättningar

Utfallet för inkomsterna baseras för ett flertal skatter på löpande debiteringar av skatter som avser flera inkomstår. En analys av hur inkomsterna har utvecklats jämfört med budgeten bör beakta utvecklingen av makroekonomin och förändringar i regelverken.

Regeringen föreslog och aviserade i budget- propositionen för 2010 skattereformer som sammanlagt bedömdes minska skatteintäkterna med ca 14 miljarder kronor.

Tabell 5.3 Skattereformer 2010

Miljarder kronor

Beslut som bedömdes påverka de totala skatteintäkterna

Skatt på arbete

-15

Skatt på kapital

1

 

 

Skatt på konsumtion och insatsvaror

0

 

 

Summa skattebeslut

-14

Intäkterna från skatt på arbete bedömdes minska med 15 miljarder kronor till följd av skattereformer, varav det fjärde steget i jobbskatteavdraget stod för 10 miljarder kronor, sänkningen av det förhöjda grundavdraget för pensionärer för 3,5 miljarder kronor och nedsatta egenavgifter för enskilda näringsidkare för 1,6 miljarder kronor.

Reformer inom skatt på kapital bedömdes öka intäkterna med 1 miljard kronor till följd av de aviserade förslagen att förebygga otillbörlig skatteplanering. För skatt på konsumtion aviserades en rad förändringar. Nettoeffekten på intäkterna bedömdes dock vara mycket liten.

Makroekonomiska förutsättningar

Utvecklingen av skatteintäkterna beror i stor utsträckning på hur ekonomin utvecklas. I tabell 5.4 redovisas några av de makroekonomiska förutsättningar som påverkar skatteintäkterna. De ekonomiska antaganden som redovisas är desamma som i 2011 års ekonomiska vårproposition. I tabellen jämförs dessa med antagandena i budgetpropositionen för 2010.

135

Skr. 2010/11:101

Tabell 5.4 Antaganden i 2011 års ekonomiska vårproposi- tion jämfört med budgetpropositionen för 2010

Procentuell utveckling om inget annat anges.

 

2009

2010

BNP, marknadspris1

-3,6

6,9

Diff. BP10

-0,7

5,7

 

 

 

Arbetade timmar

-2,8

2,1

Diff. BP10

0,9

4,2

Timlön2

3,0

0,9

Diff. BP10

-0,2

-1,3

 

 

 

Utbetald lönesumma, skatteunderlag

0,1

3,0

Diff. BP10

0,4

2,7

 

 

 

Arbetslöshet3

6,5

6,0

Diff. BP10

-0,6

-2,4

Arbetsmarknadspolitiska program4

2,7

3,9

Diff. BP10

-0,1

-1,4

 

 

 

Hushållens konsumtionsutgifter1

1,5

4,9

Diff. BP10

1,0

3,1

 

 

 

Kommunal medelutdebitering5

31,52

31,56

Diff. BP10

0,0

0,0

 

 

 

Statslåneränta5

3,1

2,8

Diff. BP10

-0,1

-0,9

 

 

 

KPI juni-juni6

-0,8

0,9

Diff. BP10

0,0

0,8

 

 

 

Inkomstbasbelopp7

50,9

51,1

Diff. BP10

0,0

0,0

Prisbasbelopp7

42,8

42,4

Diff. BP10

0,0

0,0

 

 

 

Inkomstindex

139,26

139,74

Diff. BP10

0,00

0,00

 

 

 

Skiktgräns7

367,6

372,1

Diff. BP10

0,0

0,0

 

 

 

Övre skiktgräns7

526,2

532,7

Diff. BP10

0,0

0,0

1Löpande priser, procentuell förändring

2Enligt nationalräkenskapernas definition

3Arbetslöshet 16–64 år enligt tidigare definition, s.k. öppen arbetslöshet.

4Procent av arbetskraften enligt tidigare definition (exkl. heltidsstuderande arbetssökande)

5Procent

6Avser juni föregående år t.o.m. juni aktuellt år

7Tusentals kronor

En viktig variabel för prognosen av skatt på ar- bete är utvecklingen av lönesumman i ekonomin. Intäkterna påverkas också av KPI, som används för att justera skiktgränserna i skattesystemet .12 Om lönerna i samhället ökar mer än KPI, så

hamnar en större andel av inkomsterna över skiktgränsen, vilket leder till högre skatteintäkter.

Skatt på energi påverkas av KPI eftersom skattesatserna omräknas med KPI.13 Hushållens konsumtionsutgifter påverkar intäkterna från såväl mervärdesskatt som punktskatter.

Såväl BNP som hushållens konsumtions- utgifter blev 2010 väsentligt högre än prognosen i budgetpropositionen för 2010. Även löne- summan har reviderats upp, eftersom antalet arbetade timmar blev högre än förväntat.

Bedömningar om utfallet för 2010

För ett antal inkomsttitlar under inkomsttypen 1000 Statens skatteinkomster är de redovisade beloppen bedömningar, eftersom utfallen inte är kända vid tidpunkten för publicering av denna årsredovisning. Däremot är det totala beloppet för inkomsttypen 1000 Statens skatteinkomster ett fastställt utfall 2010, eftersom det avser de belopp som har betalats in till staten.

Nedan redovisas berörda inkomsttitlar och tidpunkt för fastställt utfall. Om inte annat an- ges, avses alla inkomsttitlarna i inkomsttitel- gruppen:

1100 Direkta skatter på arbete

 

1110 Inkomstskatter

nov 2011

1120 Allmän pensionsavgift

nov 2011

1140 Skattereduktioner

nov 2011

1200 Indirekta skatter på arbete

 

1210 Arbetsgivaravgifter, 1218

aug 2011

1240 Egenavgifter

nov 2011

1270 Särskild löneskatt, 1274

nov 2011

1280 Nedsättningar, 1283-1284

nov 2011

1300 Skatt på kapital

 

1310 Skatt på kapital, hushåll

nov 2011

1320 Skatt på företagsvinster

nov 2011

1340 Avkastningsskatt, 1341-1342

nov 2011

1350 Fastighetsskatt

nov 2011

1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror

1410 Mervärdesskatt, 1411

aug 2011

1600 Restförda och övriga skatter

 

1620 Övriga skatter, hushåll

maj 2012

1630 Övriga skatter, företag

maj 2012

1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer

12 För skatt på arbete avseende 2010 används förändringen av KPI under perioden juni 2008–juni 2009.

13 2010 års skattesatser ökade med förändringen av KPI under perioden juni 2008–juni 2009.

136

1810 Skatter till andra sektorer

nov 2011

1900 Periodiseringar

 

1910 Uppbördsförskjutningar

maj 2012

1920 Betalningsförskjutningar

nov 2011

För huvuddelen av ovanstående inkomsttitlar fastställs utfallet i samband med taxeringsutfallet för 2010, vilket blir känt i november 2011.

För arbetsgivaravgifter (inkomsttitel 1218) och mervärdesskatt (inkomsttitel 1411) fastställs utfallet i augusti 2011, när skattedeklarationerna för juli är kända.

För inkomsthuvudgruppen 1600 Restförda och övriga skatter fastställs utfallet inte förrän i maj 2012, beroende på omprövningar för hushåll (inkomsttitel 1621) och företag (inkomsttitel 1631). Detta innebär även att uppbördsförskjut- ningarna (inkomsttitel 1911) fastställs lika sent. Beloppen för 2009 och 2010 på inkomsttitlarna 1621, 1631 samt 1911 är således fortfarande be- dömningar vid tidpunkten för publicering av denna årsredovisning.

5.2.2Totala skatteintäkter

De totala skatteintäkterna beräknas uppgå till 1 507 miljarder kronor, vilket är 73 miljarder kronor högre än budget. Statens skatteintäkter,

Skr. 2010/11:101

dvs. de totala skatteintäkterna exklusive EU- skatter, kommunalskatt och avgifter till ålderspensionssystemet, beräknas uppgå till 777 miljarder kronor, vilket är 55 miljarder kronor högre än i budgeten.

Främst är det högre intäkter från skatt på arbete, skatt på företagsvinster och mervärdes- skatt som förklarar de stora avvikelserna gentemot budget. I avsnitten som följer förklaras avvikelserna mer utförligt.

I tabell 5.5 nedan redovisas såväl skatteintäkter som inkomster samt avvikelser mot budget. För de skatteintäkter som ännu inte är slutgiltiga utfall (se föregående avsnitt) redovisas prognoser för 2010.

Skatteintäkter är periodiserade skatter och skatterna har en direkt koppling till den ekonomiska utveckling och de skatteregler som gäller för det aktuella året. Redovisningen är uppdelad på inkomsthuvudgrupperna skatt på arbete, skatt på kapital, skatt på konsumtion och insatsvaror samt restförda och övriga skatter. Summan av dessa skatter utgör de totala skatteintäkterna.

Från de totala skatteintäkterna görs avdrag för de skatter som tillhör EU. Det kvarstående beloppet är den offentliga sektorns skatte- intäkter, som i sin tur särredovisas på kommun- sektorn, ålderspensionssystemet och staten.

137

Skr. 2010/11:101

Tabell 5.5 Totala skatteintäkter och inkomster, jämfört med statens budget för 2009 och 2010

Miljarder kronor

 

Beräknat utfall

Beräknat utfall

Skillnad mot statens budget

Inkomstår

2010

2009

2010

2009

Skatt på arbete

874,9

867,1

10,2

-40,4

Direkta skatter

475,5

475,7

-1,6

-26,8

Kommunal inkomstskatt

525,6

511,1

11,7

-14,8

Statlig inkomstskatt

41,7

40,1

-0,4

-3,7

Allmän pensionsavgift

89,4

86,8

2,3

-2,5

Skattereduktioner m.m.

-181,3

-162,5

-15,2

-5,9

Artistskatt

0,1

0,1

0,0

0,0

Indirekta skatter

399,3

391,4

11,8

-13,6

Arbetsgivaravgifter

403,7

392,4

11,6

-17,5

Egenavgifter

12,4

11,5

0,9

-0,9

Särskild löneskatt

33,5

32,5

1,9

0,2

Nedsättningar

-24,9

-20,5

-2,0

3,5

Skatt på tjänstegruppliv

1,1

0,9

0,0

-0,1

Avgifter till premiepensionssystemet

-26,4

-25,4

-0,7

1,2

Skatt på kapital

180,9

160,2

23,9

-27,5

Skatt på kapital, hushåll

29,8

24,9

5,8

-1,8

Skatt på företagsvinster

102,2

86,5

20,9

-19,5

Avkastningsskatt

11,5

12,3

-2,3

-2,5

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

25,3

25,3

-0,6

1,2

Stämpelskatt

9,0

8,1

0,8

-1,8

Kupongskatt m.m.

3,1

3,1

-0,7

-3,1

Arvs- och gåvoskatt

0,0

0,0

0,0

0,0

Skatt på konsumtion och insatsvaror

449,4

422,9

31,8

-15,3

Mervärdesskatt

324,4

301,5

29,0

-12,2

Skatt på tobak

10,6

10,6

-0,7

0,1

Skatt på alkohol

12,1

12,2

0,0

0,9

Energiskatt

41,2

40,1

1,0

-0,4

Koldioxidskatt

27,3

26,1

1,2

-2,2

Övriga skatter på energi och miljö

4,7

4,1

-0,3

-1,3

Skatt på vägtrafik

16,4

16,4

0,0

0,0

Skatt på import

5,7

5,2

0,9

-1,2

Övriga skatter

7,1

6,7

0,7

1,1

Restförda och övriga skatter

2,2

-3,3

7,2

0,8

Restförda skatter

-5,7

-7,8

3,5

0,7

Övriga skatter

7,9

4,5

3,7

0,1

Totala skatteintäkter

1 507,4

1 446,9

73,1

-82,5

Avgår, EU-skatter

-7,1

-6,8

-1,0

1,0

Offentliga sektorns skatteintäkter

1 500,3

1 440,1

72,1

-81,5

Avgår, kommunala inkomstskatter

-539,5

-524,8

-11,5

14,8

Avgår, avgifter till ålderspensionssystemet

-183,8

-178,8

-5,3

6,4

Statens skatteintäkter

777,0

736,5

55,3

-60,2

Periodiseringar

2,5

-30,7

2,8

-20,2

Statens skatteinkomster

779,5

705,8

58,1

-80,4

Övriga inkomster

0,0

3,8

-1,6

-46,8

Inkomster på statens budget

779,5

709,5

56,5

-127,3

138

Skatt på arbete

Skatt på arbete utgör ca 60 procent av de totala skatteintäkterna och kan delas in i direkta och indirekta skatter. Löner och andra ersättningar för arbete är underlag för både direkta och indi- rekta skatter, medan transfereringsinkomster, såsom sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshets- ersättning och pensioner, endast är underlag för direkt beskattning. Direkta skatter på arbete be- står till största delen av kommunal och statlig inkomstskatt. Under de direkta skatterna på ar- bete redovisas också skattereduktionerna.

Gemensamt för merparten av de skatter som ingår i skatt på arbete är att de följer utveck- lingen av utbetalda löner och transfereringar.

Posterna under direkta skatter fastställs i taxe- ringen 2011 och uppgifterna för 2010 är därmed ett bedömt utfall, grundat på en prognos.

År 2010 beräknas skatt på arbete uppgå till 875 miljarder kronor. Jämfört med budgeten har intäkterna reviderats upp med 10 miljarder kronor.

Den relativt snabba återhämtningen i svensk ekonomi har medfört att skatteintäkterna från direkta och indirekta skatter (exklusive skattereduktioner) blev 11 respektive 12 miljarder kronor högre än budget. Samtidigt blev skattereduktionen för jobbskatteavdrag 3 miljarder kronor högre och skattereduktionen för husarbeten ca 10 miljarder högre än budget, vilket drar ner intäkterna från skatt på arbete med samma belopp.

Direkta skatter

De direkta skatterna på arbete består av inkomstskatter till staten och kommuner, allmän pensionsavgift samt skattereduktioner. År 2009 blev utfallet för de direkta skatterna 476 miljarder kronor. År 2010 beräknas intäkterna vara oförändrade. Att utvecklings- takten för de direkta skatterna inte följer lönesummans ökningstakt beror på regel- ändringar i form av fjärde steget av jobbskatte- avdraget samt ökat grundavdrag för pensionärer.

Sammantaget har de direkta skatterna 2010 reviderats ned med ca 1,6 miljarder kronor jämfört med budget, vilket beror på att skattereduktionen för husarbeten (ROT- och RUT-avdrag) blev högre än vad som beräknades i budgeten.

Skr. 2010/11:101

Kommunal inkomstskatt

År 2010 beräknas intäkterna från den kommu- nala inkomstskatten uppgå till 526 miljarder kronor. Jämfört med budget har intäkterna för 2010 reviderats upp med 12 miljarder kronor. Detta förklaras framförallt av det förbättrade konjunkturläget med fler arbetade timmar som konsekvens.

Statlig inkomstskatt

Intäkterna från statlig inkomstskatt beräknas uppgå till 42 miljarder kronor 2010. I jämförelse med 2009 ökar den statliga inkomstskatten med 1,6 miljarder kronor. Prognosen för 2010 är 0,4 miljarder kronor lägre än budget, vilket förklaras av att timlöneökningen 2010 blev lägre än väntat.

Allmän pensionsavgift

Den allmänna pensionsavgiften tas ut på för- värvsinkomster. Underlaget för avgiften utgörs av pensionsgrundande ersättningar och intäk- terna följer därför utvecklingen av skatteunder- laget för direkta skatter. På grund av en starkare ökningstakt av skatteunderlaget är prognosen för 2010 uppreviderad med ca 2 miljarder kronor jämfört med budgeten och beräknas därmed uppgå till 89 miljarder kronor.

Skattereduktioner

År 2010 utgör den totala skattereduktionen 181 miljarder kronor, vilket är 15 miljarder kronor högre än budget. Avvikelsen beror dels på högre skattereduktion för husarbeten (ROT- och RUT-avdrag), dels på högre jobbskatteavdrag än vad som beräknades i budgeten.

I jämförelse med 2009 ökar de totala skattere- duktionerna med 19 miljarder kronor. Ökningen förklaras framförallt av det fjärde steget i jobb- skatteavdraget samt högre skattereduktion för husarbeten. Skattereduktionen för jobbskatte- avdrag uppgår 2010 till 77 miljarder kronor, vilket är 12 miljarder kronor högre än 2009. Skattereduktionen för husarbeten uppgår till 14 miljarder kronor, vilket är 4 miljarder kronor högre än 2009.

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av pensionsavgiften, vilket innebär att skattereduktion för allmän pensionsavgift beräknas uppgå till 89 miljarder kronor.

139

Skr. 2010/11:101

Indirekta skatter

De indirekta skatterna på arbete utgör drygt 45 procent av skatt på arbete och beräknas 2010 uppgå till 399 miljarder kronor. Jämfört med föregående inkomstår ökar intäkterna med 2,0 procent. Till skillnad från de direkta skatterna, där merparten av intäkterna överförs till kommunerna, tillfaller de indirekta skatterna huvudsakligen staten och ålderspensions- systemet.

Arbetsgivaravgifter

Av de indirekta skatterna utgörs huvuddelen av arbetsgivaravgifter. Prognosen för 2010 är 12 miljarder kronor högre än budget. Det huvudsakliga skälet till de högre intäkterna är en högre lönesumma till följd av att återhämtningen i konjunkturen kom snabbare och kraftfullare än väntat.

Jämfört med 2009 är utfallet 11 miljarder kronor högre, vilket motsvarar en ökning med 2,9 procent.

Särskild löneskatt

År 2010 beräknas den särskilda löneskatten bli 34 miljarder kronor. Jämfört med budgeten har intäkterna reviderats upp med 1,9 miljarder kronor.

Nedsättningar

Jämfört med budgeten för 2010 beräknas nedsättningarna bli 2 miljarder kronor högre. I huvudsak är det nedsatta socialavgifter för unga som antogs vara lägre i budgeten för 2010.

Nedsättningarna beräknas bli 4,5 miljarder kronor högre jämfört med 2009.

Skatt på kapital

Skatt på kapital omfattar bland annat skatt på hushållens kapitalinkomster, skatt på företags- vinster samt kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. År 2010 beräknas skatt på kapital utgöra ca 12 procent av de totala skattein- täkterna. Skatt på företagsvinster utgör drygt hälften av skatt på kapital.

Skatt på hushållens kapitalinkomster och skatt på företagsvinster är de skatter som uppvisar störst variationer över åren. Det är också för dessa skatter som prognososäkerheten är störst.

Skatt på kapital, hushåll

Underlaget för hushållens skatt på kapital är nettot av kapitalinkomster och kapitalutgifter. Den största delen av kapitalskatten kommer från realiserade kapitalvinster. Kapitalvinsterna kan variera kraftigt mellan åren, vilket leder till att även hushållens kapitalskatt varierar. Kapital- vinsternas storlek beror på marknadsvärdet av olika tillgångar samt när de ackumulerade vins- terna realiseras.

Utfallet för hushållens skatt på kapital beräk- nas bli 30 miljarder kronor 2010. Det är 5,8 miljarder kronor högre än budget. Revideringen beror dels på att hushållens kapitalvinster har reviderats upp, dels på att hushållens ränteinkomster blev högre än väntat.

Skatt på företagsvinster

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, föreningsbanker, sparbanker m.fl. betalar in- komstskatt på sin beskattningsbara inkomst. Be- skattningen utgår från bolagens bokföringsmäs- siga resultat, men vissa skattemässiga justeringar görs för att få fram den beskattningsmässiga inkomsten.

Utfallet för skatt på företagsvinster bedöms bli drygt 102 miljarder kronor 2010. Jämfört med budget har prognosen reviderats ned med knappt 21 miljarder kronor. Intäkterna från bolagsskatt har återhämtat sig betydligt snabbare än i beräknat i statens budget för 2010. Intäkterna föll 2008, men ökade igen redan 2009. Flera indikatorer, t.ex. företagens boksluts- rapporter och kompletteringsbetalningar, tyder på att intäktsökningen fortsätter 2010.

Kupongskatt

Kupongskatt utgår på utdelning på aktier i svenska aktiebolag och svenska aktiefonder. Skatten betalas av personer som är bosatta utomlands och som fått utdelning från svenskt aktiebolag.

Kupongskatten uppgick till 3,1 miljarder kro- nor 2010, vilket är 0,7 miljarder kronor lägre än i budget.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt tas ut på sparande i pensions- och kapitalförsäkringar. Förutom värdet på till- gångarna i pensions- eller kapitalförsäkringen be- ror avkastningsskatten på statslåneräntan året före beskattningsåret. Skattesatsen är 15 procent på pensionsförsäkringar och 27 procent på kapi- talförsäkringar.

140

Intäkterna från avkastningsskatten beräknas bli knappt 11,5 miljarder kronor 2010, vilket är 2,3 miljarder kronor lägre än i budgeten. De lägre intäkterna är en följd av att statslåneräntan och avkastningen på börsen 2009 blev lägre än prognos.

Kommunal fastighetsavgift och statlig fastighets- skatt

År 2008 avskaffades den statliga fastighetsskat- ten på bostäder och ersattes av en kommunal fastighetsavgift. Avgiften för småhus uppgick 2010 till 6 387 kronor, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet, medan avgiften för

bostadsdelen

i

hyreshus

uppgick

till

1 277 kronor

per

lägenhet,

dock

 

högst

0,4 procent

av

taxeringsvärdet.

Avgiften

indexeras genom att knytas till inkomstbas- beloppet.

Intäkterna från den kommunala fastighetsav- giften 2010 beräknas uppgå till 14 miljarder kronor, varav knappt 12 miljarder kronor för småhus och knappt 3 miljarder kronor från bostadsdelen i hyreshus. Jämfört med budget har prognosen reviderats ned med 0,1 miljarder kronor.

Statlig fastighetsskatt tas ut på den del av hy- reshus som avser lokaler samt på industrifastig- heter. Det statliga fastighetsskatten för 2010 be- räknas uppgå till 11 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än budget.

Stämpelskatt

Stämpelskatt tas ut vid köp av fast egendom och tomrätter och vid beviljande av inteckningar. Utfallet för intäkterna från stämpelskatt för 2010 blev 9,0 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än budget.

Skatt på konsumtion och insatsvaror

Mervärdesskatt, punktskatter samt skatt på import bildar tillsammans skatt på konsumtion och insatsvaror. År 2010 uppgick skatte- intäkterna från skatt på konsumtion och insats- varor till 449 miljarder kronor, vilket är 32 miljarder kronor högre än budget. Den främsta anledningen till att intäkterna blev högre var den snabba konjunkturåterhämtningen under 2010, vilket främst ledde till betydligt högre skatteintäkter från mervärdesskatten.

Skr. 2010/11:101

Mervärdesskatt

Intäkterna från mervärdesskatten påverkas främst av hushållens konsumtion. Eftersom olika varu- och tjänstegrupper beskattas med olika mervärdesskattesatser beror intäkterna både på den totala konsumtionen och på sammansättningen i konsumtionen. Mervärdes- skatt tas ut på varor och tjänsters marknadspris, vilket medför att intäkterna är starkt kopplade till prisökningstakten i ekonomin. Utöver hushållens konsumtion består skattebasen för mervärdesskatt även av offentlig konsumtion, samt förbrukning och investeringar i både privat och offentlig sektor.

Intäkterna från mervärdesskatt uppgick till drygt 324 miljarder kronor 2010, vilket är 29 miljarder kronor högre än budget. Prognos- revideringen är framförallt en följd av att hushållens konsumtion och bostads- investeringarna utvecklades starkare än förväntat under 2010.

Punktskatter

Avsikten med flertalet punktskatter är att de ska kompensera för de negativa externa effekter för samhället som uppstår i samband med förbrukning av vissa varor och tjänster. Punkt- beskattning används för att påverka konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning, även om de också har en klar offentligfinansiell betydelse. Punktskatter tas ut på bl.a. tobak, alkohol och energi.

Punktskatterna skiljer sig från exempelvis mervärdesskatten i det avseende att de oftast är baserade på konsumerad kvantitet i stället för på marknadspris. Dessutom justeras skattesatserna för skatt på tobak, energi- och koldioxid- skatterna med KPI.

Intäkterna från punktskatterna uppgick 2010 till 125 miljarder kronor och blev 2,8 miljarder kronor högre än budget.

Skatt på tobak

Intäkterna från skatt på tobak uppgick 2010 till 10,6 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor lägre än budget. Förklaringen är en lägre försäljning av cigaretter och snus än beräknat.

Skatt på alkohol

Intäkterna från skatt på alkohol uppgick 2010 till drygt 12 miljarder kronor, vilket överens- stämmer med budgeten för 2010.

141

Skr. 2010/11:101

Energi- och koldioxidsskatt

Intäkterna från energiskatten uppgick 2010 till drygt 41 miljarder kronor och intäkterna från koldioxidsskatten till drygt 27 miljarder kronor.

Jämfört med budgeten för 2010 blev intäkterna från energi- och koldioxidskatten 1,0 miljard kronor respektive 1,2 miljarder kronor högre än budget. Skillnaden berodde främst på den snabba återhämtningen av ekonomin och på en högre energianvändning i bostadssektorn, eftersom det var ovanligt kallt under vintern 2010.

Skatt på import

Skatt på import blev 0,9 miljarder kronor högre än budgeten för 2010.

Övriga skatter

År 2009 uppgick utfallet för övriga skatter till 6,7 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor högre än budget. Övriga skatter beräknas år 2010 bli 0,7 miljarder kronor högre än budget, främst eftersom det inlevererade överskottet från Svenska Spel AB bedöms bli högre än väntat.

Restförda och övriga skatter

Restförda skatter är nettot av restförda och av Kronofogdemyndigheten indrivna skatter. Bland övriga skatter redovisas omprövningar av Skatte- verkets tidigare fattade taxeringsbeslut samt di- verse inkomster som förs till exempelvis Insätt- ningsgaranti- och stabilitetsfondsavgifter, Av- gifter till Kärnavfallsfonden m.fl.

Restförda skatter, som är en negativ post, är 3,5 miljarder kronor lägre än budgeten. Övriga skatter är 3,7 miljarder kronor högre än i budgeten. Skillnaden förklaras framför allt av stabilitetsavgiften som infördes först 2010.

5.2.3Övriga inkomster

Övriga inkomster omfattar inkomsttyperna Inkomster av statens verksamhet, Inkomster av försåld egendom, Återbetalning av lån, Kalkyl- mässiga inkomster och Bidrag m.m. från EU. Dessutom ingår inkomsttyperna Avräkningar i anslutning till skattesystemet och Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto.

Utfallet för 2010 uppgick till totalt 48 miljoner kronor och var därmed

1 614 miljoner kronor lägre än vad som beräknades i den ursprungliga budgeten som beslutades av riksdagen i december 2009. Skillnaden förklaras främst av att Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet blev 2 052 miljoner kronor högre än beräknat.

Tabell 5.6 Övriga inkomster, sammanfattning

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2010

2010

2010

2009

Inkomster av statens

 

 

 

 

verksamhet

40 825

41 783

958

48 115

Inkomster av försåld

 

 

 

 

egendom

0

167

167

102

Återbetalning av lån

1 674

1 687

14

1 736

 

 

 

 

 

Kalkylmässiga

 

 

 

 

inkomster

8 883

8 940

57

8 912

 

 

 

 

 

Bidrag m.m. från EU

13 881

12 978

-904

11 682

 

 

 

 

 

Avräkningar m.m. i

 

 

 

 

anslutning till

 

 

 

 

skattesystemet

-63 477

-65 528

-2 052

-66 808

 

 

 

 

 

Utgifter som

 

 

 

 

redovisas som

 

 

 

 

krediteringar på

 

 

 

 

skattekonto

-125

21

146

13

 

 

 

 

 

Övriga inkomster

1 662

48

-1 614

3 753

Inkomster av statens verksamhet

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. rörelseöverskott från statliga affärsverk, Riksbanken och statens fastighetsförvaltning. Vidare redovisas ränteinkomster, aktie- utdelningar från bolag med statligt ägande, offentligrättsliga avgifter, försäljningsinkomster, böter samt övriga inkomster av statens verksamhet. Inkomsterna under denna inkomst- typ uppgick till 41 783 miljoner kronor för 2010 och var därmed 958 miljoner kronor (2,3 procent) högre budget.

För 2010 blev Inkomster av statens

verksamhet

6 332 miljoner

kronor

(13,2 procent)

lägre än 2009. De

lägre

inkomsterna hänför sig till flertalet inkomster bl.a. Inkomster av statens aktier som minskade

med

2 264 miljoner

kronor

(11,8 procent)

mellan

åren. Rörelseöverskott minskade med

1 099 miljoner kronor

(15,4 procent)

medan

Ränteinkomster minskade

med

907 miljoner

kronor

(11,7 procent)

och

Offentligrättsliga

avgifter minskade med 868 miljoner

kronor

(8,1 procent) jämfört med föregående år.

 

142

Tabell 5.7 Inkomster av statens verksamhet, översikt

Miljoner kronor

 

 

 

SB

 

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

 

 

2010

 

2010

 

2010

2009

Rörelseöverskott

 

 

6 060

 

6 044

 

-16

7 143

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskott av statens

 

 

 

 

 

 

 

fastighetsförvaltning

 

268

 

460

 

192

935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ränteinkomster

 

 

5 866

 

6 821

 

955

7 728

Inkomster av statens

 

 

 

 

 

 

 

aktier

 

 

14 727

 

16 876

 

2 149

19 140

Offentligrättsliga

 

 

 

 

 

 

 

 

avgifter

 

 

12 157

 

9 894

 

-2 263

10 762

Försäljningsinkomster

 

125

 

65

 

-60

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böter m.m.

 

 

1 162

 

1 127

 

-35

1 405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga inkomster av

 

 

 

 

 

 

 

 

statens verksamhet

 

 

460

 

497

 

37

917

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomster av statens

 

 

 

 

 

 

 

verksamhet

 

 

40 825

 

41 783

 

958

48 115

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseöverskott

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsterna

 

under

inkomsthuvudgruppen

Rörelseöverskott

uppgick

till

6 044 miljoner

kronor och

var

därmed

16 miljoner

kronor

(0,2 procent)

lägre än

budget.

Riksbankens

inlevererade

 

 

överskott

 

uppgick

till

5 800 miljoner

kronor,

vilket

är

200 miljoner

kronor högre än budget. Affärsverket Svenska

kraftnät inlevererade

utdelning

uppgick till

244 miljoner kronor,

vilket är

163 miljoner

kronor lägre än budget. Under 2010 blev inkomsterna av Rörelseöverskott 1 099 miljoner kronor (15,4 procent) lägre än 2009.

Tabell 5.8 Rörelseöverskott

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2010

2010

2010

2009

Luftfartsverkets

 

 

 

 

inlevererade överskott

25

0

-25

30

 

 

 

 

 

Affärsverket Svenska

 

 

 

 

Kraftnäts inlevererade

 

 

 

 

utdelning och

 

 

 

 

inleverans av

 

 

 

 

motsvari

407

244

-163

1 172

 

 

 

 

 

Sjöfartsverkets

 

 

 

 

inlevererade överskott

8

0

-8

17

 

 

 

 

 

Inlevererat överskott

 

 

 

 

av Riksgäldskontorets

 

 

 

 

garantiverksamhet

0

0

0

0

Inlevererat överskott

 

 

 

 

av statsstödd

 

 

 

 

exportkredit

20

0

-20

25

 

 

 

 

 

Riksbankens

 

 

 

 

inlevererade överskott

5 600

5 800

200

5 900

 

 

 

 

 

Rörelseöverskott

6 060

6 044

-16

7 143

Skr. 2010/11:101

Överskott av statens fastighetsförvaltning

Inkomsterna av Överskott av statens

fastighetsförvaltning

blev 460 miljoner

kronor

och

var

därmed

192 miljoner

kronor

(71,6 procent)

högre

än budget. Överskottet

från

Statens

fastighetsverk uppgick till

373 miljoner kronor och består i stort av ett inlevererat överskott från försäljningen av Vasakronan föregående år. Överskottet från Fortifikationsverket uppgick till 87 miljoner kronor.

Under 2010 blev Överskott av statens fastighetsförvaltning 475 miljoner kronor lägre än 2009.

Ränteinkomster

Utfallet för inkomsthuvudgruppen Ränte- inkomster uppgick till 6 821 miljoner kronor för 2010 och var därmed 955 miljoner kronor (16,3 procent) högre än budget.

Räntor på skattekonto m.m., netto uppgick till 1 015 miljoner kronor, vilket är 500 miljoner kronor högre än budget. Övriga ränteinkomster uppgick till 803 miljoner kronor, vilket är 763 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 uppgick till 4 945 miljoner kronor, vilket är 306 miljoner kronor lägre än beräknat i statens

budget.

 

 

 

 

Ränteinkomsterna blev

907 miljoner

kronor

lägre än 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.9 Ränteinkomster

 

 

 

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2010

2010

2010

2009

Räntor på näringslån

0

-1

-1

0

 

 

 

 

 

Räntor på studielån

5 311

5 004

-307

5 052

 

 

 

 

 

Övriga ränteinkomster

555

1 818

1 263

2 677

Ränteinkomster

5 866

6 821

955

7 728

 

 

 

 

 

Inkomster av statens aktier

Inkomster av statens aktier (utdelningar) uppgick till 16 876 miljoner kronor, vilket är 2 149 miljoner kronor (14,6 procent) högre än beräknat i statens budget. Utdelningar, som bolagen betalade ut under 2010, hänför sig till räkenskapsåret 2009. Utbetalda utdelningar under 2009 och 2010 redovisas i tabell 5.10.

Jämfört med 2009 har Inkomster av statens

aktier minskat

med

2 264 miljoner kronor

(11,8 procent).

Utdelning från Preaktio

AB

minskade med

2 893

miljoner kronor.

I

143

Skr. 2010/11:101

föregående års utdelning ingick försäljning av ett aktieinnehav i det amerikanska spritföretaget Beam Global spirits & and wine. Utdelningarna från LKAB har minskat med 2 300 miljoner kronor, vilket främst beror på en vikande marknad till följd av lågkonjunkturen. Utdelning från Svenska Exportkredit AB ökade med 2 408 miljoner kronor. I årets utdelning ingår en realisationsvinst från försäljningen av bolagets aktier i Swedbank.

Tabell 5.10 Aktieutdelning 2009 och 2010

Miljoner kronor

 

Utfall 2010

Utfall 2009

Skillnad

Akademiska Hus AB

1 219

978

241

 

 

 

 

Apoteket AB

177

237

-60

Bostadsgaranti AB

12

 

12

 

 

 

 

Infranord (f.d. Banverket)

195

 

195

 

 

 

 

Kasernen

 

4

-4

LKAB

500

2 800

-2 300

 

 

 

 

Nordea Bank AB

1 248

1 120

128

 

 

 

 

(Posten AB) Posten

 

 

 

Norden AB

874

1400

-526

 

 

 

 

Preaktio AB

8

2901

-2 893

Rymdbolaget

1

 

1

 

 

 

 

SJ AB

153

181

-28

 

 

 

 

SOS Alarm

4

4

0

Specialfastigheter AB

310

310

0

 

 

 

 

Sveaskog Holding AB

487

89

398

 

 

 

 

Svensk Bilprovning AB

3

3

0

Svensk Exportkredit AB

2 408

 

2 408

 

 

 

 

Svevia AB

60

 

60

 

 

 

 

(Swedcarrier) Jernhusen

 

 

 

AB

100

100

0

 

 

 

 

TeliaSonera AB

3 767

3 014

753

Teracom AB

110

150

-40

 

 

 

 

Vattenfall AB

5 240

5 849

-609

 

 

 

 

Summa

16 876

19 140

-2 264

Offentligrättsliga avgifter

 

 

 

 

Inkomsterna

under

inkomsthuvudgruppen

Offentligrättsliga

avgifter

uppgick

till

9 894 miljoner

kronor

och var

därmed

2 263 miljoner

kronor (18,6

procent)

lägre

än

budget.

Den

 

största

avvikelsen

avser

Finansieringsavgift

från

arbetslöshetskassor.

Utfallet

blev 6 381 miljoner

kronor, vilket

är

2 425 miljoner kronor lägre än budget. Arbets- löshetsavgiften, som är en del av finansierings- avgiften från arbetslöshetskassorna, baseras på utbetalda bidrag till arbetslöshetsersättning.

Eftersom bidragen till arbetslöshetsersättning blev lägre än vad som ursprungligen beräknades i statens budget har även inbetalda arbetslöshets- avgifter blivit lägre (se även avsnitt 5.4.14 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv).

Offentligrättsliga avgifter blev 868 miljoner kronor (8,1 procent) lägre än 2009. Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor minskade med 1 000 miljoner kronor (14,0 procent) jämfört med 2009. Minskningen beror dels på att arbetslöshetsavgiften reducerades med 50 kronor per icke arbetslös medlem fr.o.m. den 1 juli 2009, dels att bidragen till arbetslöshetsersättningar var lägre 2010 än 2009.

Försäljningsinkomster

 

 

Inkomsterna under

inkomsthuvudgruppen

Försäljningsinkomster

uppgick till 65 miljoner

kronor,

vilket

är

60 miljoner

kronor

(48,0 procent) lägre än budget.

 

Under

2010

blev

Försäljningsinkomster

19 miljoner kronor lägre än 2009.

 

Böter m.m.

Utfallet för inkomsthuvudgruppen Böter m.m. uppgick till 1 127 miljoner kronor och var därmed 35 miljoner kronor (3,0 procent) lägre än beräknat i statens budget. Utfallet för inkomsttiteln Bötesmedel blev 995 miljoner kronor, vilket överensstämmer med budgeten.

Inkomsterna av Böter m.m. blev 278 miljoner kronor (20,0 procent) lägre än 2009.

Övriga inkomster av statens verksamhet

Övriga inkomster av statens verksamhet uppgick till 497 miljoner kronor under 2010 och blev därmed 37 miljoner kronor högre än budget.

Övriga inkomster minskade med 420 miljoner kronor jämfört med 2009.

Inkomster av försåld egendom

Under inkomsttypen Inkomster av försåld egendom redovisas inkomster från försäljning av aktier, byggnader, maskiner och mark. I budgeten togs inga sådana inkomster av försåld egendom upp. Utfallet uppgick till 167 miljoner kronor.

Inkomster av försåld egendom blev 65 miljoner kronor högre än föregående år.

144

Tabell 5.11 Inkomster av försåld egendom

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2010

2010

2010

2009

Inkomster av försåld

 

 

 

 

egendom

0

167

167

102

 

 

 

 

 

Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån. Dessa uppgick under året till 1 687 miljoner kronor och var därmed 14 miljoner kronor högre än budget.

Återbetalning av lån blev 49 miljoner kronor lägre än 2009.

Tabell 5.12 Återbetalning av lån

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2010

2010

2010

2009

Återbetalning av

 

 

 

 

näringslån

12

6

-6

8

 

 

 

 

 

Återbetalning av

 

 

 

 

studielån

1 606

1 602

-3

1 674

 

 

 

 

 

Återbetalning av

 

 

 

 

övriga lån

56

79

23

54

 

 

 

 

 

Återbetalning av lån

1 674

1 687

14

1 736

Kalkylmässiga inkomster

Inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster består av vissa avskrivningar och amorteringar samt statliga pensionsavgifter, vilka utgör merparten av inkomsterna. Inkomsterna uppgick till 8 940 miljoner kronor, vilket är 57 miljoner kronor högre än budget. Utfallet för Statliga pensionsavgifter blev 8 390 miljoner kronor, vilket är 11 miljoner kronor lägre än budget.

Kalkylmässiga inkomster blev 28 miljoner kronor högre än 2009.

Skr. 2010/11:101

Tabell 5.13 Kalkylmässiga inkomster

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2010

2010

2010

2009

Avskrivningar och

 

 

 

 

amorteringar

482

550

68

537

 

 

 

 

 

Avskrivningar på

 

 

 

 

fastigheter

478

550

72

537

 

 

 

 

 

Uppdragsmyndigheters

 

 

 

 

komplementkostnader

4

0

-4

0

 

 

 

 

 

Statliga

 

 

 

 

pensionsavgifter

8 401

8 390

-11

8 375

 

 

 

 

 

Kalkylmässiga inkomster

8 883

8 940

57

8 912

 

 

 

 

 

Statliga pensionsavgifter

De totala statliga pensionsavgifterna uppgick till 8 390 miljoner kronor under 2010. Avgifterna för statlig tjänstepensionering m.m uppgick till totalt 8 587 miljoner kronor. Från dessa avgifter avräknas administrationskostnader som uppgick till totalt 197 miljoner kronor.

Tabell 5.14 Statliga pensionsavgifter

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2010

2010

2010

2009

Statlig

 

 

 

 

tjänstepensionering

 

6 846

 

6 819

 

 

 

 

 

Särskild löneskatt på

 

 

 

 

pensionskostnader

 

1 547

 

1 566

 

 

 

 

 

Statlig

 

 

 

 

grupplivförsäkring

 

85

 

77

 

 

 

 

 

Premieskatt, gruppliv

 

66

 

60

 

 

 

 

 

Statlig

 

 

 

 

personskadeförsäkring

 

43

 

42

 

 

 

 

 

Avdrag för

 

 

 

 

administrations-

 

 

 

 

kostnader

 

-186

 

-180

 

 

 

 

 

Administration,

 

 

 

 

personskadeförsäkring

 

-11

 

-9

 

 

 

 

 

Statliga pensionsavgifter

8 401

8 390

-11

8 375

 

 

 

 

 

145

Skr. 2010/11:101

Bidrag m.m. från EU

Inkomsterna under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU omfattar bidrag från EG:s jordbruksfond, fiskefond, regionalfond, socialfond, bidrag till transeuropeiska nätverk samt övriga bidrag från EU.

Inkomsterna

uppgick

till 12 978

miljoner

kronor och var

därmed

904 miljoner

kronor

(6,8 procent) lägre än budget.

 

Bidragen från EG:s jordbruksfond uppgick till 10 230 miljoner kronor, vilket var 697 miljoner kronor lägre än budget. Övriga bidrag från EU:s jordbruksfonder blev 213 miljoner kronor lägre än budget. Det lägre utfallet beror till stor del på negativa kursdifferenser till följd av kronans förstärkning gentemot euron. Ersättningar för bidrag som Statens jordbruksverk betalar ut i förskott i kronor till bönderna, både rekvireras och betalas ut i euro från EG:s jordbruksfonder med viss eftersläpning. Skillnaden mellan vad som betalas ut till bönderna och ersättningen från EU redovisas som kursdifferens under Övriga bidrag från EU:s jordbruksfonder.

Bidragen från EU:s landsbygdsfond blev 234 miljoner kronor högre än budget. Det högre utfallet beror på att långsiktiga projekt inom landsbygdsprogrammet 2007–2013, efter fördröjningar i uppstartsfasen, har kommit

igång.

 

 

Bidragen

från EG:s

regionalfond blev

888 miljoner

kronor

lägre än budget.

Anledningen är att attesterande myndigheter har skickat underlag för utbetalningar till bl.a. Tillväxtverket i slutet av 2010 och inbetalningar från EU beräknas inkomma första kvartalet 2011. Tillväxtverket har således en fordran på

EU.

 

Jämfört med

2009 blev bidragen från EU

1 296 miljoner

kronor (11 procent) högre.

Bidragen från EU:s landsbygdsfond 2007–2013 ökade med 1 778 miljoner kronor (161 procent) och Bidragen från EG:s socialfond ökade med 793 miljoner kronor (222 procent) på grund av att utbetalningarna till projekt i den nya programperioden 2007–2013 ökade väsentligt. Bidragen från EG:s regionalfond minskade med 443 miljoner kronor (34 procent) beroende på att utbetalningar har gjorts i slutet av 2010 medan inbetalningar beräknas inkomma första kvartalet 2011.

Tabell 5.15 Bidrag m.m. från EU

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2010

2010

2010

2009

Bidrag från EG:s

 

 

 

 

jordbruksfond

10 926

10 230

-697

9 191

varav Gårdsstöd

7 700

6 827

-873

6 663

 

 

 

 

 

varav Kompletterande

 

 

 

 

åtgärder perioden

 

 

 

 

1995-1999

 

 

 

 

varav Övriga

 

 

 

 

interventioner

134

217

83

167

varav Exportbidrag

100

56

-44

210

 

 

 

 

 

varav Djurbidrag

345

347

2

309

 

 

 

 

 

varav Offentlig

 

 

 

 

lagring

12

107

95

7

 

 

 

 

 

varav Miljö-, struktur-

 

 

 

 

och regionala

 

 

 

 

åtgärder perioden

 

 

 

 

2000-2006

-2

-2

0

-3

varav EU:s

 

 

 

 

landsbygdsfond 2007-

 

 

 

 

2013

2 650

2 884

234

1 106

 

 

 

 

 

varav Övriga bidrag

 

 

 

 

från EG:s

 

 

 

 

jordbruksfonds

 

 

 

 

garantisektion

6

-207

-213

723

Bidrag från EG:s

 

 

 

 

jordbruksfonds

 

 

 

 

utvecklingssektion

-19

 

19

9

 

 

 

 

 

Bidrag från EG:s

 

 

 

 

fiskefond

100

102

2

70

 

 

 

 

 

Bidrag från EG:s

 

 

 

 

regionalfond

1 760

872

-888

1 315

 

 

 

 

 

Bidrag från EG:s

 

 

 

 

socialfond

800

1 151

351

358

 

 

 

 

 

Bidrag till

 

 

 

 

transeuropeiska

 

 

 

 

nätverk

235

391

156

470

 

 

 

 

 

Övriga bidrag från EG

60

232

172

279

 

 

 

 

 

Bidrag m.m. från EU

13 881

12 978

-904

11 682

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

Denna inkomsttyp omfattar tillkommande EU- skatter och utjämningsavgifter för kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare ingår av- räkningar, dels intäkter som förs till fonder, dels kompensation för mervärdesskatt till statliga myndigheter och kommuner.

146

Tabell 5.16 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

Miljoner kronor

 

 

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

 

 

2010

2010

2010

2009

Tillkommande skatter

 

9 151

9 937

786

3 847

 

 

 

 

 

 

 

EU-skatter

 

 

6 343

7 003

660

1 054

 

 

 

 

 

 

varav Momsbaserad

 

 

 

 

 

EU-avgift

 

 

1 511

1 444

-67

-4 305

 

 

 

 

 

 

varav Tullmedel

 

4 266

5 300

1 034

4 815

varav Jordbrukstullar

 

 

 

 

 

och sockeravgifter

 

222

259

37

196

varav Avgifter till

 

 

 

 

 

EU:s

 

 

 

 

 

 

omstruktureringsfond

 

 

 

 

 

för sockersektorn

 

344

0

-344

347

 

 

 

 

 

 

 

Kommunala

 

 

 

 

 

 

utjämningsavgifter,

 

 

 

 

 

LSS-kostnader

 

 

2 808

2 933

125

2 793

Avräkningar

 

-72 627

-75 465

-2 838

-70 655

 

 

 

 

 

 

Intäkter som förs till

 

 

 

 

 

fonder

 

 

-1 901

-4 031

-2 130

-2 412

 

 

 

 

 

 

Kompensation för

 

 

 

 

 

mervärdesskatt

-70 726

-71 434

-708

-68 242

 

 

 

 

 

 

varav Avräknad

 

 

 

 

 

mervärdesskatt,

 

 

 

 

 

statliga myndigheter

-25 430

-25 965

-535

-24 235

varav Kompensation

 

 

 

 

 

för mervärdesskatt,

 

 

 

 

 

kommuner

 

-45 297

-45 469

-172

-44 008

 

 

 

 

 

 

Avräkningar m.m. i

 

 

 

 

 

anslutning till

 

 

 

 

 

 

skattesystemet

-63 477

-65 528

-2 052

-66 808

 

 

 

 

I statens

budget

 

uppgick avräkningarna till

-63 477

miljoner

kronor.

Utfallet

blev

-65 528 miljoner kronor. Skillnaden mot budget blev således -2 052 miljoner kronor. Orsaken är

främst att intäkter som

förs

till

fonder

blev

2 130 miljoner kronor

högre

än

vad

som

beräknades. Skillnaden förklaras framför allt av stabilitetsavgiften som infördes först 2010 (se även Restförda och övriga skatter).

Tillkommande skatter har ökat med 6 090 miljoner kronor jämfört med 2009 och då framför allt EU-skatter. Detta beror främst på att EU-skatterna under 2009 påverkades av en återbetalning av tidigare inbetalda avgifter 2007 - 2009. Orsaken var att ett nytt system för medlemsländernas avgifter till EU började tillämpas, vilket gav Sverige en lägre avgift jämfört med tidigare system.

Även Avräkningar, som anges med negativt tecken, har ökat med 4 810 miljoner kronor, jämfört med 2009, vilket främst beror på högre intäkter som förs till fonder. Orsaken är främst

Skr. 2010/11:101

stabilitetsavgiften som infördes 2010. Sammantaget har Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet minskat med 1 280 miljoner kronor jämfört med 2009.

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

Denna inkomsttyp omfattar utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto. Beloppet i statens budget var -125 miljoner kronor. Utfallet blev 21 miljoner kronor. Utfallet för Jämställdhetsbonus blev - 27 miljoner kronor. I statens budget var beloppet -150 miljoner kronor. De flesta av de krediteringar som tidigare krediterades skatte- konto har numera upphört eller flyttats till utgiftssidan på statens budget.

Tabell 5.17 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2010

2010

2010

2009

Anställningsstöd

 

0

0

-6

 

 

 

 

 

Stöd till utbildning av

 

 

 

 

personal i vård och

 

 

 

 

äldreomsorg

25

48

23

19

 

 

 

 

 

Jämställdhetsbonus

-150

-27

123

0

 

 

 

 

 

Utgifter som redovisas

 

 

 

 

som krediteringar på

 

 

 

 

skattekonto

-125

21

146

13

 

 

 

 

 

5.3Utgifter på statens budget 2010

Utgifterna på statens budget är indelade i 27 utgiftsområden. Därutöver ingår även posterna Minskning av anslagsbehållningar (endast vid budgetering), Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto och Kassamässig korrigering på utgiftssidan av statens budget.

En större förbrukning än totalt anvisade medel kan finansieras genom att myndigheterna utnyttjar ingående ramöverförings- belopp/anslagssparande eller anslagskredit genom att regeringen beslutar om s.k. medgivet överskridande.

147

Skr. 2010/11:101

5.3.1Makroekonomiska förutsättningar och beslut

Skillnaden mellan utfallet och de beräknade utgifterna på den ursprungliga budgeten, som beslutades av riksdagen i december 2009, redovisas i tabell 5.18.

Tabell 5.18 Skillnad mellan utfall och budget för 2010

Miljarder kronor

 

 

Makro-

 

 

 

Totalt

förutsätt-

 

Övrigt2

 

ningar

Beslut

Utgiftsområden,

 

 

 

 

exklusive räntor1

-20,1

-21,9

5,4

-3,6

Statsskuldsräntor m.m.

0,2

0,8

0,0

-0,6

 

 

 

 

 

Myndigheters m.fl. in-

 

 

 

 

och utlåning i RGK3

-28,6

-4,5

-6,1

-18,0

Summa utgifter m.m.

-48,5

-25,6

-0,7

-22,2

 

 

 

1Utgiftsområden som omfattas av det statliga utgiftstaket.

 

 

2Under Övrigt för Utgiftsområden, exkl räntor ingår förändring av

 

anslagsbehållningar enligt ursprunglig budget.

 

 

3RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.

 

 

Utfallet för budgetens

utgifter

m.m.

blev

48,5 miljarder kronor lägre än i den ursprungliga budgeten. Denna skillnad delas i detta avsnitt upp i tre kategorier; skillnad till följd av förändrade makroekonomiska förutsättningar, skillnad till följd av beslut och skillnad till följd av övriga förklaringsfaktorer.

Skillnader till följd av den makroekonomiska utvecklingen

Förändrade makroekonomiska förutsättningar medförde att utgifterna blev 25,6 miljarder kronor lägre än budget.

Större delen av dessa, 21,9 miljarder kronor härrör från utgiftsområdena exklusive utgifts- område 26 Statsskuldsräntor m.m.. Orsaken är främst lägre öppen arbetslöshet, färre personer i arbetsmarknadspolitiska program samt lägre andel arbetslösa som fick ersättning än beräknat.

Utgifterna för Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret blev 4,5 miljarder kronor lägre främst till följd av valutakursvinster vid omsättning av Riksbankens lån i Riksgälds- kontoret.

Skillnader till följd av beslut

Utgifter m.m. blev 0,7 miljarder kronor lägre till följd av beslut.

Utfallet för utgiftsområdena, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., blev 5,4 miljarder kronor högre budget. Det beror

Tabell 5.19 Makroekonomiska förutsättningar

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall

 

2010

2010

2010

2009

Procentuell förändring

 

 

 

 

från föregående år:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNP (fp)

0,6

5,5

4,9

-5,3

 

 

 

 

 

KPI (årsgenomsnitt)

0,4

1,2

0,8

-0,5

Antal sysselsatta, 16-

 

 

 

 

64 år

-3,4

1,1

4,5

-2,3

Nivåer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppen arbetslöshet,

 

 

 

 

16-64 år, procent1

8,4

6,0

-2,4

6,5

Personer i åtgärder,

 

 

 

 

procent av

 

 

 

 

arbetskraften

5,0

3,8

-1,2

2,7

SEK/EUR

10,20

9,55

-0,65

10,63

 

 

 

 

 

SEK/USD

7,56

7,21

-0,35

7,66

 

 

 

 

 

3-mån ränta, procent2

0,4

0,5

0,1

0,4

5-års ränta, procent

3,1

2,3

-0,8

2,5

 

 

 

 

 

Prisbasbelopp, tkr

42,4

42,4

0

42,8

fp=fasta priser, SB=Statens budget.

1Exklusive heltidsstuderande arbetssökande

2Regeringens prognos i budgeten avser 6-månaders ränta

främst på att det på tilläggsbudget beslutades om kapitaltillskott till två bolag, vilket medför att utgifterna för utgiftsområde 24 Näringsliv blev 3,1 miljarder kronor högre än budget. I april 2010 betalades 1,1 miljarder kronor ut till SAS AB vid bolagets andra nyemission inom ett år och i december 2010 betalades 2,0 miljarder kronor ut till ett nytt statligt bolag Inlandsinnovation AB, som ska främja företagande i norra Sveriges inland. Utgifterna för utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen ökade med 3,0 miljarder kronor främst till följd av en extra utbetalning beroende på revidering av BNI-baserna för tidigare år.

Skillnaden under Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret (-6,1 miljarder kronor) beror i huvudsak på att regeringen under året beslutade att inkomsterna av försäljningen av Apoteksbolaget (5,9 miljarder kronor) tillfälligt skulle placeras på konto i Riksgälden i avvaktan på beslut om utdelning till staten.

Skillnader till följd av övriga orsaker

Utgifter m.m. minskade till följd av övriga orsaker med 22,2 miljarder kronor jämfört med budget. Utgifterna för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 2,7 miljarder kronor lägre. Det beror främst på att utgifterna för tandvård blev lägre än beräknat.

148

Utgifterna för Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret (Riksgälds- kontorets nettoutlåning) och kassamässig korrigering blev 18,0 miljarder kronor lägre än beräknat. Utfallet för Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 20,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Huvudförklaringarna är dels att behållningarna på räntekontona ökade med 7,8 miljarder kronor mer än beräknat, dels att utlåningen till andra länder endast uppgick till 1,6 miljarder kronor (till Island), vilket är 5,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Andra bidragande förklaringar till skillnaden är högre inkomster för stabilitetsfonden (-2,7 miljarder kronor) och lägre utlåning för infrastruktur- investeringar (-1,7 miljarder kronor) än beräknat i budgeten.

Skillnaden för den kassamässiga korrigeringen på 2,1 miljarder kronor beror bl.a. på EU- betalningar.

I avsnitt 5.4 Utfall per utgiftsområde m.m. finns detaljerade kommentarer till skillnaden mellan utfall och anvisade belopp.

5.3.2Sammanfattning

Skillnaderna per utgiftsområde i förhållande till anvisade medel redovisas i tabell 5.20.

En större förbrukning än totalt anvisade medel kan finansieras genom att myndigheterna utnyttjar ingående anslagssparande eller anslagskredit eller genom att regeringen beslutar om s.k. medgivet överskridande.

Utgifter m.m. på statens budget uppgick till

780 573 miljoner kronor och blev

därmed

48 570 miljoner kronor (5,9 procent)

lägre än

ursprunglig budget. I förhållande till totalt anvisat inklusive tilläggsbudget blev utgifterna 56 057 miljoner kronor lägre. Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto (nettoutlåningen) som inte tas upp på tilläggsbudget blev 30 790 miljoner kronor lägre än beräknat, vilket beror på många olika faktorer. Tre faktorer förklarar tillsammans 17 452 miljoner kronor. Den ena är att i statens budget beräknades Sverige låna ut 7 000 miljoner kronor till Island respektive Lettland. Något lån har dock inte utbetalats till Lettland under 2010 och väntas inte heller utbetalas längre fram eftersom Lettlands ekonomiska läge har förbättrats. Lån till Island betalades under 2010 ut med 1 552 miljoner kronor. En annan

Skr. 2010/11:101

förklaringsfaktor är att värdet på statens lån till Riksbanken, för att återställa valutareserven, har sjunkit under 2010 med 4 529 miljoner kronor till följd av valutakursförändringar. En tredje förklaringsfaktor är att Apoteket AB tillfälligt placerat 5 923 miljoner kronor på ett konto i Riksgäldskontoret. Placeringen har gjorts i avvaktan på beslut om en extrautdelning till följd av försäljningen av 465 apotek under 2009. I avsnitt 5.4.29 Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto redovisas ytterligare förklaringsfaktorer.

Utgifterna för de 27 utgiftsområdena blev

786 389

miljoner

kronor,

vilket

är

19 928 miljoner kronor

(2,5 procent)

lägre

än

budget.

I förhållande till

totalt

anvisat

(ursprunglig budget och tilläggsbudget) blev utgifterna 27 415 miljoner kronor lägre.

Utfallet för utgiftsområdet 14 Arbetsmarknad och arbetsliv uppgick till 68 556 miljoner kronor, vilket är 19 803 miljoner kronor (22,4 procent) lägre än budget. Arbetslösheten och därmed utgifterna för arbetslöshetsersättningen blev

lägre än vad som beräknades

i

budgeten.

Utgifterna för utgiftsområde 9

Hälsovård,

sjukvård och social omsorg blev 56

015 miljoner

kronor, vilket är

2 693 miljoner

kronor

(4,7 procent) lägre

än budget.

I

budgeten

beräknades stödet för tandvårdsförmåner öka, men i stället minskade utnyttjandet jämfört med 2009. Högre utgifter än anvisat i statens budget blev det främst inom utgiftsområde 24 Näringsliv där utfallet blev 8 501 miljoner kronor, 3 002 miljoner (56,6 procent) högre än anvisat i den ursprungliga budgeten. Orsaken till det högre utfallet är dels att 2 000 miljoner kronor tillfördes det nybildade riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB som ska förbättra finansieringssituationen för företag i norra Sveriges inland, dels på svenska statens deltagande i nyemission i SAS AB med 1 063 miljoner kronor i syfte att stärka bolagets

kapitalstruktur.

Utgiftsområdet

tillfördes

3 152 miljoner

kronor på tilläggsbudget. Även

för utgiftsområde 8 Migration blev utfallet högre än beräknat i budgeten. Utgifterna på utgiftsområdet blev 7 092 miljoner kronor, 1 341 miljoner kronor (23,3 procent) högre än anvisat i statens budget. De högre utgifterna beror främst på att antalet asylsökande blev högre än vad som ursprungligen beräknades i budgeten. För att finansiera de ökade utgifterna anvisades 940 miljoner kronor på tilläggsbudget.

149

Skr. 2010/11:101

Tabell 5.20 Utgifter m.m. på statens budget 2010

Miljoner kronor

 

 

Statens

Tilläggs-

 

 

Utfall-Statens

Utfall-Totalt

 

 

budget

budget

Totalt anvisat

Utfall

budget

anvisat

UO 1

Rikets styrelse

12 105

148

12 252

11 657

-448

-596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsekonomi och

 

 

 

 

 

 

UO 2

finansförvaltning

12 171

64

12 234

12 144

-27

-91

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 3

Skatt, tull och exekution

9 734

226

9 960

9 385

-349

-575

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 4

Rättsväsendet

35 840

17

35 857

35 486

-354

-371

UO 5

Internationell samverkan

1 958

100

2 058

1 998

39

-61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försvar och samhällets

 

 

 

 

 

 

UO 6

krisberedskap

45 501

1

45 502

45 665

164

163

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 7

Internationellt bistånd

27 019

-520

26 499

26 669

-351

169

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 8

Migration

5 751

1 174

6 925

7 092

1 341

167

 

Hälsovård, sjukvård och social

 

 

 

 

 

 

UO 9

omsorg

58 708

34

58 741

56 015

-2 693

-2 727

 

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och

 

 

 

 

 

 

UO 10

handikapp

101 719

260

101 979

99 933

-1 786

-2 046

UO 11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

41 503

138

41 641

41 473

-30

-167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk trygghet för familjer och

 

 

 

 

 

 

UO 12

barn

69 913

825

70 738

70 177

264

-561

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 13

Integration och jämställdhet

4 893

400

5 293

5 192

299

-101

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 14

Arbetsmarknad och arbetsliv

88 358

125

88 483

68 556

-19 803

-19 928

UO 15

Studiestöd

24 106

262

24 368

22 580

-1 526

-1 788

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 16

Utbildning och universitetsforskning

53 561

331

53 892

53 234

-327

-658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur, medier, trossamfund och

 

 

 

 

 

 

UO 17

fritid

11 362

1

11 363

11 338

-24

-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsplanering,

 

 

 

 

 

 

 

bostadsförsörjning, byggande samt

 

 

 

 

 

 

UO 18

konsumentpolitik

1 546

45

1 591

1 559

13

-32

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 19

Regional tillväxt

3 420

 

3 420

3 179

-241

-241

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 20

Allmän miljö- och naturvård

5 245

4

5 248

5 161

-83

-87

UO 21

Energi

3 157

 

3 157

2 704

-453

-453

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 22

Kommunikationer

40 056

523

40 579

39 784

-272

-795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areella näringar, landsbygd och

 

 

 

 

 

 

UO 23

livsmedel

19 082

55

19 137

17 447

-1 635

-1 690

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 24

Näringsliv

5 499

3 152

8 651

8 501

3 002

-149

UO 25

Allmänna bidrag till kommuner

75 563

125

75 689

75 691

128

2

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 26

Statsskuldsräntor m.m.

23 170

 

23 170

23 361

191

191

 

 

 

 

 

 

 

 

UO 27

Avgiften till Europeiska unionen

29 680

 

29 680

30 407

727

727

 

Förändring av anslagsbehållningar

-4 305

 

-4 305

 

4 305

4 305

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

806 317

7 487

813 804

786 389

-19 928

-27 415

 

 

 

 

 

 

 

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i

 

 

 

 

 

 

Riksgäldskontoret, netto

21 565

 

21 565

-9 225

-30 790

-30 790

 

 

 

 

 

 

 

Kassamässig korrigering

1 261

 

1 261

3 409

2 148

2 148

Summa utgifter m.m. på statens budget

829 143

7 487

836 630

780 573

-48 570

-56 057

Anm.: Med statens budget avses här den ursprungliga budgeten antagen av riksdagen i december 2009, exkl. tilläggsbudget

150

5.3.3Indragningar

Under 2010 har det gjorts indragningar av

anslagsmedel

uppgående

till

totalt

32 525 miljoner

kronor. Det

är en

minskning

med 1 784 miljoner kronor jämfört med 2009. De 30 största indragningarna svarar för 94 procent av totalbeloppet under 2010. I tabell 5.21 särredovisas samtliga indragningar som är större än 100 miljoner kronor.

Den

största indragningen

uppgick

till

7 175 miljoner

kronor

och

avser

bidrag

till

arbetslöshetsersättning

och

aktivitetsstöd. Den

näst

största

indragningen

uppgick

till

3 215 miljoner

kronor

och

avser

avgiften

till

Europeiska unionen. Båda dessa indragningar avser indragning av anslagssparande.

Skr. 2010/11:101

Tabell 5.21 Indragningar 2010

Miljoner kronor

Anslag

01 04 001

Regeringskansliet m.m.

243

06 01 001

Förbandsverksamhet och beredskap

464

 

 

 

06 01 002

Fredsfrämjande förbandsinsatser

791

 

 

 

07 01 001

Biståndsverksamhet

180

09 01 004

Tandvårdsförmåner m.m.

1 778

 

 

 

09 01 005

Bidrag för läkemedelsförmånerna

133

 

 

 

 

Kostnader för statlig

 

09 04 005

assistansersättning

200

 

 

 

 

Stimulansbidrag och åtgärder inom

 

09 05 001

äldrepolitiken

613

 

 

 

10 01 001

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

2 928

10 01 002

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

1 221

 

 

 

11 01 003

Bostadstillägg till pensionärer

168

 

 

 

12 01 002

Föräldraförsäkring

815

 

Kommunersättningar vid

 

13 01 002

flyktingmottagande

251

 

Bidrag till arbetslöshetsersättning och

 

14 01 002

aktivitetsstöd

7 175

 

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska

 

14 01 003

program och insatser

2 480

14 01 004

Lönebidrag och Samhall m.m.

475

 

 

 

14 01 011

Bidrag till lönegarantiersättning

672

 

 

 

15 01 002

Studiemedel m.m.

1 264

 

Utveckling av skolväsende,

 

 

förskoleverksamhet och

 

16 01 005

skolbarnsomsorg

199

 

 

 

 

Fortbildning av lärare och

 

16 01 010

förskolepersonal

352

 

 

 

 

Särskilda utgifter inom universitet och

 

16 02 054

högskolor m.m.

212

 

 

 

 

Omstrukturering av kommunala

 

18 01 002

bostadsföretag

106

 

 

 

19 01 002

Transportbidrag

137

 

Europeiska regionala

 

19 01 003

utvecklingsfonden perioden 2007-2013

1 082

 

Sanering och återställning av

 

20 01 004

förorenade områden

218

 

Stöd för konvertering från

 

21 01 008

direktverkande elvärme m.m.

154

22 01 002

Väghållning

206

 

 

 

 

Intervention och exportbidrag för

 

23 01 012

jordbruksprodukter

278

 

 

 

26 01 001

Räntor på statsskulden

2 557

 

 

 

27 01 001

Avgiften till Europeiska unionen

3 215

 

Övriga indragningar

1 958

 

 

 

Summa

 

32 525

 

 

 

151

Skr. 2010/11:101

5.3.4Överskridanden

Medgivna överskridanden

Med riksdagens bemyndigande får regeringen besluta att ett ramanslag får överskridas, om detta är nödvändigt för att i en verksamhet täcka särskilda utgifter som inte var kända då anslaget anvisades eller för att ett av riksdagen beslutat ändamål med anslaget ska kunna uppfyllas. Regeringen beslutade om tre medgivna överskridanden för 2010.

Tabell 5.22 Medgivna överskridanden 2010

Miljoner kronor

 

 

Medgivet över- Utnyttjat medgivet

Anslag

 

skridande

överskridande

 

 

 

 

 

Ersättningar och

 

 

08 01

bostadskostnader

175

170

 

 

 

 

 

Bolagsverket:

 

 

 

Finansiering av

 

 

24 01

likvidatorer

1

1

Summa

 

176

171

 

 

 

 

I statens budget anvisades 2 253 miljoner kronor på det under utgiftsområde 8 Migration upp- förda anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostna- der. På tilläggsbudget anvisades ytterligare 940 miljoner kronor. Regeringen medgav att anslaget fick överskridas med 175 miljoner kronor (regeringsbeslut den 10 februari 2011). Hela anslagskrediten på 319 miljoner kronor utnyttjades. Av det medgivna överskridandet utnyttjades 170 miljoner kronor.

I statens budget anvisades 8 miljoner kronor på det under utgiftsområde 24 Näringsliv upp- förda anslaget 1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer. Regeringen medgav att anslaget fick överskridas med 1 miljon kronor (regeringsbe- slut den 4 november 2010). Hela anslagskrediten på 0,8 miljoner kronor utnyttjades. Nästan hela det medgivna överskridandet utnyttjades också.

5.3.5Begränsningsbelopp

Med begränsningsbelopp avses en minskning av totalt tillgängliga medel som får disponeras un- der året utan att anvisade anslagsmedel minskas eller dras in. Regeringen anger i regleringsbrev att myndigheten får använda eller disponera högst ett angivet belopp. Under 2010 har reger- ingen främst beslutat om begränsningsbelopp inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Tabell 5.23 Utgiftsbegränsande åtgärder 2010

Miljoner kronor

Utgifts-

 

 

Disponibla medel

 

 

 

efter belopps-

 

område

Anslag

Anslagsnamn

begränsning

Utfall

 

 

Regerings-

 

 

1

1.4

kansliet m.m

7 039

6 304

 

 

 

 

 

Genom en ändring i Regeringskansliets re- gleringsbrev i juli 2010 beslutade regeringen för anslaget 1:4 Regeringskansliet m.m att högst 200 miljoner kronor av anslagssparandet från 2009 fick användas.

5.4Utfall per utgiftsområde

I följande avsnitt presenteras utfallet per utgifts- område närmare. Tabellerna visar utfallet på de största anslagen inom utgiftsområdet. De visar även anslag vars utfall avviker från budgeten mer än 10 procent. Anslag som anvisats mindre än 100 miljoner kronor visas om utfallet avviker mer än 50 procent. Anslagen redovisas under de utgiftsområden de tillhör i budgeten för 2010. Tabellen innehåller följande beloppsuppgifter: anvisat i statens budget 2010, tilläggsbudget 2010, utfall 2010, skillnad mellan statens budget och utfall 2010, skillnad mellan statens budget och utfall 2010 i procent samt utfall 2009. Efter tabellen kommenteras skillnaden mot statens budget, totalt och för vissa anslag. Anslag med de beloppsmässigt största skillnaderna kommenteras. I vissa fall kommenteras skillnaderna mot tilldelade medel. Med tilldelade medel avses här summan av ingående ram- överföringsbelopp, anvisade medel på statens budget och tilläggsbudget, medgivna över- skridanden samt indragningar. Avslutningsvis jämförs utfallet för utgiftsområdet 2010 med utfallet 2009. De beloppsmässigt största skillna- derna per anslag kommenteras.

Efter de 27 utgiftsområdesavsnitten redogörs på liknande sätt för posterna Förändring av an- slagsbehållningar, Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto och Kassa- mässig korrigering, vilka ingår på budgetens utgiftssida. Avslutningsvis redovisas även Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

En mer utförlig redovisning av samtliga anslag finns i bilaga 6 Specifikation av utgifter på statens budget 2010.

152

Skr. 2010/11:101

5.4.1Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Tabell 5.24.UO 01 Rikets styrelse

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

0104001

Regeringskansliet m.m.

6 705

134

6 305

-401

-6,0

6 842

 

 

 

 

 

 

 

 

0105001

Länsstyrelserna m.m.

2 305

11

2 321

16

0,7

2 532

0102002

Riksdagens förvaltningsanslag

663

 

657

-6

-0,9

636

 

 

 

 

 

 

 

 

0108002

Presstöd

567

 

570

2

0,4

551

 

 

 

 

 

 

 

 

0106001

Allmänna val och demokrati

303

 

272

-31

-10,2

195

0101001

Kungliga hov- och slottsstaten

125

 

141

16

13,2

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

1 436

3

1 390

-45

-3,2

1 293

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

12 105

148

11 657

-448

-3,7

12 152

Utgiftsområdet omfattar utgifter för statschefen, riksdagen och Regeringskansliet. Även utgifter för länsstyrelserna, allmänna val och stöd till politiska partier ingår i utgiftsområdet.

Utfallet uppgick till 11 657 miljoner kronor och var därmed 448 miljoner kronor (3,7 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.

blev 6 305

miljoner kronor, vilket

är

401 miljoner

kronor lägre än anvisat i

den

ursprungliga budgeten. Det beror framför allt på en lägre aktivitetsnivå under valår, effektiviseringar och omställningar av organisationen och återhållsamhet i verksam- heten för att klara kommande omräkningstal för priser och löner. I vårtilläggsbudgeten tillfördes anslaget 113 miljoner kronor, dels för att kompensera kostnaden som den förändrade växelkursen för den svenska kronan hade medfört för utrikesrepresentationen, dels för att finansiera utredningsverksamhet. I hösttilläggs- budgeten tillfördes anslaget ytterligare 21 miljoner kronor för avvecklingskostnader för ett antal utlandsmyndigheter. Vidare har nya villkor för utlandsstationerad personal på utlandsmyndigheterna införts 2007 till följd av ändrad skattelagstiftning, vilket höjt ersättnings- nivåerna.

Den 1 januari 2009 överfördes ansvaret för bl.a. djurskyddskontrollen från kommunerna till länsstyrelserna. Genomförandet av reformen, i syfte att få en kvalitetssäkrad och likvärdig

djurskyddskontroll i hela landet, försenades på grund av medelsbrist. Under året anvisades därför anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m.

11 miljoner kronor på tilläggsbudget.

Under 2010 blev utfallet för utgiftsområdet 495 miljoner kronor (4,1 procent) lägre än 2009. Utgifterna på anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. blev 537 miljoner kronor (7,9 procent) lägre främst på grund av ordförandeskapet i EU år 2009.

Utgifterna på anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. blev 211 miljoner kronor lägre än 2009. Den 1 januari 2010 överfördes verksamhet avseende yrkesmässig trafik och körkort till Transportstyrelsen. Till Socialstyrelsen över- fördes samtidigt verksamheten för social tillsyn. Dessa förändringar avser samtliga länsstyrelser.

Utfallet på anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati blev 77 miljoner kronor högre än föregående år. Det avser kostnader för de allmänna valen 2010 till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige.

153

Skr. 2010/11:101

5.4.2Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Tabell 5.25 UO 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

0201005

Statliga tjänstepensioner m.m.

10 147

 

10 101

-46

-0,4

9 992

 

 

 

 

 

 

 

 

0201009

Statistiska centralbyrån

516

5

493

-23

-4,5

501

 

 

 

 

 

 

 

 

0201012

Riksgäldskontoret

304

 

283

-21

-7,0

260

0201011

Finansinspektionen

264

21

263

0

-0,1

238

 

 

 

 

 

 

 

 

0201016

Finansmarknadsforskning

 

30

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

940

8

974

34

3,6

1 015

Summa

 

12 171

64

12 144

-27

-0,2

12 006

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning inklusive utgifter för de statliga tjänstepensionerna.

Utfallet uppgick till 12 144 miljoner kronor och blev därmed 27 miljoner kronor (0,2 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 1:5 Statliga tjänste- pensioner m.m. blev 10 101 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner kronor lägre än anvisat i budgeten. Det är främst kostnaden för statliga grupplivförmåner och premiebefrielser som har blivit lägre.

Utfallet för anslaget 1:9 Statistiska central-

byrån blev

493 miljoner kronor,

vilket är

23 miljoner

kronor lägre än budget. På

tilläggsbudget

anvisades emellertid

5 miljoner

kronor för att påskynda arbetet med att säkerställa en god kvalitet i Statistiska centralbyråns statistikprodukter, då det visat sig att det funnits kvalitetsbrister i statistiken.

Utfallet för anslaget 1:11 Finansinspektionen blev 263 miljoner kronor, vilket i stort sett är samma belopp som i den ursprungliga budgeten. På tilläggsbudget anvisades sammanlagt 21 miljoner kronor främst för att stärka

regelverket och intensifiera arbetet med tillsynen av de finansiella företagen och marknaderna.

Det gäller arbete både på internationell nivå och inom EU för att minska risken för allvarliga finansiella kriser. Vidare måste åtgärder vidtas för att Sverige bättre ska leva upp till internationella regelverk och för att stärka samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

På tilläggsbudget tillfördes ett nytt anslag 1:16 Finansmarknadsforskning med 30 miljoner kronor. I budgetpropositionen för 2010 anför regeringen att denna summa årligen ska anvisas för finansmarknadsforskning. Verket för innovationssystem (Vinnova) har fått i uppdrag att genomföra en långsiktig satsning på denna forskning. Vinnova har beslutat att fördela medlen för att bland annat möjliggöra centra för fiansmarknadsforskning vid Handelshögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

För utgiftsområdet blev utfallet 138 miljoner kronor (1,1 procent) högre än 2009. Utgifterna på anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

ökade med 109 miljoner kronor (1,1 procent). Det beror på att såväl förmånsutbetalningarna som antalet förmånstagare har ökat under året.

154

Skr. 2010/11:101

5.4.3Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tabell 5.26 UO 03 Skatt, tull och exekution

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

0301001

Skatteverket

6 472

220

6 230

-242

-3,7

6 326

 

 

 

 

 

 

 

 

0301002

Kronofogdemyndigheten

1 710

6

1 621

-89

-5,2

1 630

 

 

 

 

 

 

 

 

0301003

Tullverket

1 552

 

1 534

-18

-1,2

1 478

Summa

 

9 734

226

9 385

-349

-3,6

9 434

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet utgörs av beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter.

Utfallet uppgick till 9 385 miljoner kronor och blev därmed 349 miljoner kronor (3,6 procent) lägre än vad som anvisades i statens

budget.

 

 

 

Utfallet för

anslaget

1:1

Skatteverket blev

6 230 miljoner

kronor,

vilket

är 242 miljoner

kronor lägre än anvisat i den ursprungliga budgeten. Anslaget hade ett negativt ingående överföringsbelopp på 240 miljoner kronor. En väsentlig orsak var tillkommande ofinansierade arbetsuppgifter under åren 2006-2009. Resultatet blev en återhållsam rekrytering och en allmän åtstramning av utgifterna under 2010. Under året anvisades anslaget två belopp på tilläggs- budget om sammanlagt 220 miljoner kronor. Den 1 juni 2009 började Skatteverket utfärda id- kort och efterfrågan har varit större än väntat

under 2010. För att Skatteverket skulle kunna utfärda id-kort på ett effektivt sätt tillfördes 20 miljoner kronor för detta ändamål. Till följd av nya arbetsuppgifter och större ärendevolymer än beräknat anvisades ytterligare 200 miljoner kronor i hösttilläggsbudgeten för att säkerställa att Skatteverket skulle kunna genomföra verksamheten.

Anslaget 1:2 Kronofogdemyndigheten anvisades 6 miljoner kronor på tilläggsbudget. Arbetet mot organiserad brottslighet har stärkts och nya underrättelsecentra har inrättats i vilka Kronofogdemyndigheten förväntas delta.

För utgiftsområdet blev utgifterna 49 miljoner kronor (0,5 procent) lägre än 2009. Skatte- verkets kostnader minskade med 96 miljoner kronor (1,5 procent). Utöver ovan nämnda förklaring så beror det lägre utfallet bl.a. på ökade intäkter från AP-fonderna och premiepensionssystemet.

155

Skr. 2010/11:101

5.4.4Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Tabell 5.27 UO 04 Rättsväsendet

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

0401001

Polisorganisationen

19 147

14

18 883

-264

-1,4

17 967

 

 

 

 

 

 

 

 

0401006

Kriminalvården

7 312

 

7 164

-148

-2,0

6 782

 

 

 

 

 

 

 

 

0401005

Sveriges Domstolar

4 613

 

4 572

-41

-0,9

4 418

 

Övriga anslag

4 768

3

4 868

99

2,1

4 477

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

35 840

17

35 486

-354

-1,0

33 645

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar bl. a. myndigheter inom polisväsendet, domstolsväsendet, åklagar- väsendet, kriminalvården samt anslaget för rättsliga biträden.

Utfallet uppgick till 35 486 miljoner kronor och blev därmed 354 miljoner kronor (1,0 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget. De senaste åren har stora satsningar gjorts på rättsväsendet. Under 2010 uppnåddes regeringens mål om 20 000 poliser, vilket är fler än Sverige någonsin tidigare haft. Antalet åklagare och domare är också högre än någonsin tidigare. Även Kriminalvården har fått kraftiga resursförstärkningar.

På anslaget 1:1 Polisorganisationen anvisades 14 miljoner kronor på tilläggsbudget. 15 miljoner kronor överfördes från anslagen 1:2

Studiemedel m.m. och 1:3 Studiemedelsräntor m.m., under utgiftsområde 15 Studiestöd, till polisorganisationens anslag och anslaget minskades dessutom med 1 miljon kronor för att finansiera ökningen av det uppförda anslaget 2:1 Kustbevakningen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

Antalet platser på polisutbildningen ökade under ett antal år, vilket innebar att studiemedelskostnaderna ökade. Detta finansierades genom att medel från polisorga-

nisationens anslag överfördes till anslagen för studiemedel och studiemedelsräntor. Under 2010 minskade behovet av antalet utbildnings- platser på polisutbildningen, eftersom målet om 20 000 poliser uppnåtts. Antagningen av sökande till utbildningen har anpassats för att bibehålla denna nivå. Under 2010 antogs 140 polisaspiranter jämfört med de 1 708 som antogs 2008.

Under 2010 blev utgifterna för Rättsväsendet 1 842 miljoner kronor (5,5 procent) högre än 2009. För anslaget 1:1 Polisorganisationen blev utgifterna 916 miljoner kronor (5,1 procent) högre än föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på ökade personalkostnader till följd av att antalet årsarbetskrafter inom polisväsendet har ökat. Utgifterna på anslaget 1:6 Kriminalvården har ökat med 382 miljoner kronor (5,6 procent), vilket till stor del beror på att nya anstalter, häkten och avdelningar har tagits i bruk. Vad gäller övriga delar av rättsväsendet har utgifterna även ökat på bland annat anslagen 1:12 Rättsliga biträden m.m.

(183 miljoner kronor), 1:5 Sveriges domstolar

(154 miljoner kronor) och 1:3 Åklagar- myndigheten (115 miljoner kronor).

156

Skr. 2010/11:101

5.4.5Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Tabell 5.28 UO 05 Internationell samverkan

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

0501001

Bidrag till vissa internationella organisationer

1 410

100

1 475

64

4,6

1 312

 

 

 

 

 

 

 

 

0501002

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

139

-2

122

-18

-12,6

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

409

2

402

-8

-1,9

378

Summa

 

1 958

100

1 998

39

2,0

1 815

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfallet uppgick till 1 998 miljoner kronor och var därmed 39 miljoner kronor (2 procent) högre än vad som anvisades i statens budget.

I statens budget anvisades 1 410 miljoner kronor för anslaget 1:1 Bidrag till vissa internationella organisationer. Utfallet blev 1 475 miljoner kronor, vilket är 64 miljoner

kronor högre än beräknat i statens budget. Anslaget höjdes med 100 miljoner kronor på tilläggsbudget. Skälet till ökningen var att Sveriges bidrag till Förenta nationernas (FN) fredsbevarande operationer blev högre än väntat.

Utgifterna för utgiftsområdet blev 182 miljoner kronor (10 procent) högre än 2009. Utfallet för anslaget 1:1 Bidrag till vissa internationella organisationer blev 162 miljoner kronor högre än 2009, vilket beror på de ökade bidragen till FN:s fredsbevarande operationer.

157

Skr. 2010/11:101

5.4.6Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Tabell 5.29 UO 06 Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

0601001

Förbandsverksamhet och beredskap

19 882

5

20 581

699

3,5

18 913

 

 

 

 

 

 

 

 

0601003

Anskaffning av materiel och anläggningar

10 848

-451

10 324

-524

-4,8

8 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel

 

 

 

 

 

 

0601004

och anläggningar

5 977

423

6 399

422

7,1

6 398

0601002

Fredsfrämjande förbandsinsatser

2 537

 

2 219

-318

-12,6

1 615

 

 

 

 

 

 

 

 

0602004

Krisberedskap

1 171

-9

1 214

43

3,6

1 487

 

 

 

 

 

 

 

 

0602001

Kustbevakningen

990

1

860

-130

-13,1

820

 

Gemensam radiokommunikation för skydd och

 

 

 

 

 

 

0602005

säkerhet

211

 

255

44

21,0

199

0601007

Officersutbildning m.m.

275

 

245

-30

-11,0

208

 

 

 

 

 

 

 

 

0601006

Totalförsvarets pliktverk

167

-13

143

-24

-14,4

160

 

 

 

 

 

 

 

 

0601009

Totalförsvarets forskningsinstitut

62

50

112

50

79,5

60

 

Internationella materielsamarbeten,

 

 

 

 

 

 

0601011

industrifrågor och exportstöd m.m.

109

-10

94

-15

-13,4

102

0602003

Ersättning för räddningstjänst m.m.

21

 

5

-16

-77,7

28

 

 

 

 

 

 

 

 

060602 2008

Materiel och anläggningar

 

 

 

 

 

229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

3 250

5

3 214

-36

-1,1

3 289

Summa

 

45 501

1

45 665

164

0,4

42 106

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfallet uppgick till 45 665 miljoner kronor och var därmed 164 miljoner kronor (0,4 procent) högre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet på anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap blev 20 581 miljoner kronor, vilket är 699 miljoner kronor högre än anvisat i budgeten. Det innebär att Försvarsmakten under 2010 har utnyttjat anslagssparandet från 2009. Utfallet på anslaget blev högre bland annat för att vissa omstrukturerings- och avvecklings- kostnader med anledning av uppsägningar till följd av internationell arbetsskyldighet blev högre an beräknat.

Utfallet för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar blev 10 324 miljoner kronor, 524 miljoner lägre än anvisat på statens budget.

Utfallet på anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar blev 6 399 miljoner kronor, 422 miljoner högre än vad som anvisades i budgeten. Från och med 2009 finns två anslag för försvarsmateriel på statens budget. Tidigare redovisades allt

försvarsmateriel på samma anslag. Försvarsmakten har fortsatt kvalitetssäkringen av vilken verksamhet som ska definieras som anskaffning respektive vidmakthållande och därmed redovisas under respektive anslag. I vårtilläggsbudgeten minskades med anledning av denna kvalitetssäkring de anvisade medlen på anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar med 451 miljoner kronor samtidigt som anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar ökades med 423 miljoner kronor.

Utfallet för anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser blev 318 miljoner kronor (12,6 procent) lägre än anvisat på statens budget. Det beror främst på att regeringen beslutat om

insatsramar

som

kan

summeras

till

2 257 miljoner

kronor,

vilket

understiger

de

anvisade medlen på

statens budget med

280 miljoner kronor.

 

 

 

Utfallet på anslaget 2:1 Kustbevakningen blev

130 miljoner

kronor

(13,1 procent) lägre

än

budget. Det medför att det utgående anslagsspa- randet på anslaget blev 305 miljoner kronor. Det stora anslagssparandet beror i huvudsak på till- förda medel av engångskaraktär, till exempel en- gångstilldelning av anslag för räntekostnader på

158

förskott till leverantörer, vitesersättningar för försenad leverans av kombinationsfartyg, försäk- ringsersättningar efter flygplansolycka och in- täkter vid försäljning av fartyg. Anslagssparandet beror även på lägre kostnader för drift, under- håll, avskrivningar och ränta med anledning av att vissa fartyg inte är levererade och tagna i pro- duktion. På tilläggsbudget anvisades anslaget 1 miljon kronor med anledning av att riksdagen har beslutat att införa en fast gräns för sjöfylleri (prop. 2009/10:76, bet 2009/10:CU14, rskr.2009/10:238). De nya reglerna trädde i kraft den 1 juni 2010.

Utgifterna för anslaget 2:5 Gemensam radio- kommunikation för skydd och säkerhet blev 44 miljoner kronor (21 procent) högre än anvisat på budgeten. Anslaget ska bland annat finansiera underskottet i den avgiftsfinansierade så kallade rakelverksamheten och hade ett ingående över- föringsbelopp på 353 miljoner kronor. Rakelsy- stemet är Sveriges nationella kommunikations- system för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet och hälsa. Det utgående överföringsbeloppet 2010 blev 308 miljoner kronor och är hänförligt till att driftsättningen av stora investeringar skett se- nare än beräknat vilket medförde lägre kostnader och därmed mindre behov av underskottsfinan-

Skr. 2010/11:101

siering med anslag. Underskott som finansierats med anslag uppgår till 111 miljoner kronor 2010.

Anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut anvisades 50 miljoner på tilläggsbudget för att säkerställa tillgången på nationell vetenskaplig expertkompetens avseende kemiska, bakteriolo- giska, radiologiska och nukleära stridsmedel (CBRN-stridsmedel). Utgifterna för detta upp- gick till 51 miljoner kronor.

Under 2010 blev utgifterna för utgiftsområdet 3 559 miljoner kronor (8,5 procent) högre än fö- regående år.

Utfallet på anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap ökade med 1 668 miljoner kronor (8,8 procent) jämfört med föregående år. Framförallt är det personalkostnader och mate- rielunderhållskostnader som ökat. Försvars- makten har under 2010 cirka 1 500 fler årsar- betskrafter redovisade än 2009. Merparten av dessa avser personalkategorin gruppbefäl, solda- ter och sjömän, vilket är en följd av det nya sy- stemet med ett anställt försvar som innebär att personalrelaterade verksamhetskostnader ökar.

Utfallet på anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar ökade med 1 725 miljoner kro- nor (20,1 procent) i enlighet med fastställd inve- steringsplan.

Utfallet på anslaget 1:2 Fredsfrämjande för- bandsinsatser ökade med 604 miljoner kronor (37,4 procent), främst med anledning av ökad ambitionsnivå och högre kostnader avseende in- satsen i Afghanistan.

159

Skr. 2010/11:101

5.4.7Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Tabell 5.30 UO 07 Internationellt bistånd

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

0701001

Biståndsverksamhet

24 685

-548

24 304

-381

-1,5

27 125

 

 

 

 

 

 

 

 

0702001

Reformsamarbete i Östeuropa

1 278

 

1 308

30

2,4

1 408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

1 056

28

1 057

0

0,0

1 067

Summa

 

27 019

-520

26 669

-351

-1,3

29 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar internationellt utveck- lingssamarbete och reformsamarbete i Östeu- ropa.

Utfallet uppgick till 26 669 miljoner kronor och var därmed 351 miljoner kronor (1,3 pro- cent) lägre än vad som anvisades i statens bud- get.

Utgifterna för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet uppgick till 24 304 miljoner kronor, vilket är 381 miljoner kronor lägre än anvisat i statens budget. Anslaget minskades med 548 miljoner kronor på tilläggsbudget. Detta bidrog till att fi- nansiera ökningar av det under utgiftsområde 8 Migration uppförda anslaget 1:2 Ersättningar och boendekostnader och det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda anslaget 1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Att redovisa kostnader för såväl biståndsadmi- nistration som flyktingmottagande inom biståndsramen är förenligt med OECD:s bi- ståndskommitté DAC:s (Development Assistance Committee) kriterier för utvecklings- bistånd.

År 2010 blev utgifterna

för utgiftsområdet

2 931 miljoner kronor (9,9

procent) lägre än

2009. Till övervägande del avser detta anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, som minskade med 2 821 miljoner kronor (10,4 procent). Anslags- tilldelningen för utgiftsområdet är huvudsakli- gen baserad på Bruttonationalinkoms- tens(BNI)utveckling. Biståndsramens storlek bestäms utifrån den procentsats som riksdagen

beslutat om för varje enskilt år och är för närvarande en procent av BNI. Vid beräkningen av biståndsramen i budgetpropositionen används den senaste tillgängliga BNI-prognosen.

Det totala svenska biståndet under ett år rap- porteras årligen till OECD:s biståndskommitté DAC, som ansvarar för att sammanställa med- lemsländernas biståndsstatistik. Rapporteringen till DAC görs under senvåren efter avslutat bud- getår. I den ingår samtliga kostnader, inklusive kostnader under andra utgiftsområden än ut- giftsområde 7, som kan klassificeras som bistånd enligt DAC:s definition. Från biståndsramen görs avräkningar dels för biståndsklassificerade kostnader inom andra utgiftsområden, dels med belopp motsvarande de bilaterala skuldavskriv- ningarna som Sverige gör. Utgifterna inom andra utgiftsområden avser huvudsakligen kostnader för flyktingar från biståndsländer, administration av bistånd inom utrikesdepartementet samt den del av Sveriges bidrag till EU:s gemensamma bi- stånd som finansieras över EU:s reguljära bud- get. Biståndsramen för 2010 uppgår till 31 434 miljoner kronor, vilket motsvarar en procent av vid budgeteringstillfället beräknad BNI. I tabell 5.31 redovisas DAC- rapporteringen för åren 2001-2010. Det preliminära utfallet för 2010 är 0,97 procent av BNI enligt DAC:s redovisningsprinciper. Procentandelen för det preliminära utfallet har beräknats med den senaste BNI-prognosen.

Tabell 5.31 Utfall för bistånd 2001–2010

Miljoner kronor

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Totalt utbetalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bistånd 1

17 220

19 554

19 388

19 996

25 120

29 161

29 320

31 607

34 713

32 602

Totalt bistånd i pro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cent av BNI 2

0,77

0,83

0,79

0,78

0,94

1,02

0.93

0,98

1,12

0,97

1Utfallet innehåller samtliga kostnader, inklusive avräkningarna såsom de budgeterats i budgetpropositionen förutom när det gäller avräkningen för Sveriges bidrag till EU:s gemensamma bistånd som finansieras över EU:s reguljära budget där faktiskt utfall som kan klassificeras som bistånd enligt DAC används fr.o.m. 2007.

2Den senast tillgängliga BNI-prognosen vid rapporteringstillfället till DAC används.

160

Skr. 2010/11:101

5.4.8Utgiftsområde 8 Migration

Tabell 5.32 UO 08 Migration

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

0801002

Ersättningar och bostadskostnader

2 253

940

3 480

1 227

54,5

2 904

 

 

 

 

 

 

 

 

0801001

Migrationsverket

2 010

50

2 166

156

7,8

2 114

 

 

 

 

 

 

 

 

0801006

Offentligt biträde i utlänningsärenden

93

184

177

83

89,4

225

 

Kostnader vid domstolsprövning i

 

 

 

 

 

 

0801005

utlänningsärenden

179

 

131

-48

-26,7

166

 

Från EU-budgeten finansierade insatser för

 

 

 

 

 

 

0801008

asylsökande och flyktingar

130

 

114

-16

-12,3

112

 

Övriga anslag

1 086

 

1 024

-62

-5,7

999

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

5 751

1 174

7 092

1 341

23,3

6 521

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör migration till och från Sverige, flyktingpolitik inklusive mottagande av asylsökande samt utlänningars rätt att vistas i Sverige.

Utfallet uppgick till 7 092 miljoner kronor och var därmed 1 341 miljoner kronor (23,3 procent) högre än vad som anvisades i statens budget.

Utgifterna på anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader blev 3 480 miljoner kronor. Det är 1 227 miljoner kronor (54,5 procent) högre än anvisat i statens budget. De högre utgifterna beror främst på att genomsnittligt antal asylsökande blev högre än vad som ursprungligen beräknades och att utgifterna för ensamkommande barn och ungdomars boende ökade mer än beräknat. För att finansiera de

ökade

utgifterna

anvisades

ytterligare

940 miljoner

kronor

tilläggsbudget.

Regeringen höjde även anslagskrediten och medgav att anslaget fick överskridas med sammanlagt 175 miljoner kronor. Av detta

utnyttjades hela anslagskrediten på 319 miljoner kronor samt 170 miljoner kronor av det medgivna överskridandet.

Utgifterna på anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden blev 177 miljoner kronor. Det är 83 miljoner kronor (89,4 procent) högre än anvisat i statens budget. Anslaget anvisades 184 miljoner kronor på tilläggsbudget. Orsaken var ett ökat högre antal asylsökande och därmed fler asylärenden än vad som antogs i den ursprungliga budgeten.

Under 2010 blev utgifterna för utgiftsområdet 571 miljoner kronor (8,8 procent) högre än 2009. Utfallet för anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader blev 576 miljoner kronor (19,9 procent) högre än 2009. Det genom- snittliga antalet asylsökande har ökat med 7 625 personer (32 procent) jämfört med 2009. Antalet ansökningar om asyl från serbiska medborgare ökade med 5 770 under 2010. Antalet ensamkommande barn och ungdomar ökade med 143 personer (6,4 procent).

161

Skr. 2010/11:101

5.4.9Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Tabell 5.33 UO 09 Hålsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

0901005

Bidrag för läkemedelsförmånerna

23 200

 

23 067

-133

-0,6

22 267

 

 

 

 

 

 

 

 

0904005

Kostnader för statlig assistansersättning

19 297

 

18 879

-418

-2,2

17 567

 

 

 

 

 

 

 

 

0901004

Tandvårdsförmåner m.m.

6 593

 

4 909

-1 685

-25,6

5 515

 

Stimulansbidrag och åtgärder inom

 

 

 

 

 

 

0905001

äldrepolitiken

2 040

 

1 810

-230

-11,3

1 712

0901009

Prestationsbunden vårdgaranti

1 000

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0906002

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

189

90

279

90

47,8

141

 

 

 

 

 

 

 

 

0904002

Vissa statsbidrag inom handikappområdet

228

-55

173

-55

-24,2

178

0902009

Insatser för vaccinberedskap

85

 

2

-83

-97,2

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

6 075

-1

5 896

-180

-3,0

5 607

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

58 708

34

56 015

-2 693

-4,6

53 065

Utgiftsområdet omfattar Hälso- och sjukvårds- politik, Folkhälsopolitik, Stöd till personer med funktionsnedsättning, Handikappolitik, Äldre- politik, Socialtjänstpolitik, Barnrättspolitik, Forskningspolitik samt Socialstyrelsen.

Utfallet uppgick till 56 015 miljoner kronor och var därmed 2 693 miljoner kronor (4,6 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget. På tilläggsbudget anvisades ytterligare 34 miljoner kronor.

Utfallet för anslaget 1: 5 Bidrag för

läkemedelsförmånerna

uppgick

till

23 067 miljoner kronor

enligt gällande

avtal

mellan staten och Sveriges kommuner och landsting. Det anvisade beloppet i budgeten var

23 200 miljoner

kronor. Anslaget svarar för

41 procent av

de totala utgifterna inom

utgiftsområdet. Utfallet för anslaget 3:5

Kostnader för statlig assistansersättning uppgick till 18 879 miljoner kronor, vilket är 418 miljoner kronor lägre än anvisat i statens budget. I budgeten förutsågs en ökningstakt av utgifterna med nästan 10 procent, enligt utfallet blev ökningstakten 7,5 procent. Den lägre öknings- takten beror på att antalet assistansberättigade inte ökat i samma takt som förväntat.

Utfallet för anslaget 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. uppgick till 4 909 miljoner kronor, vilket är 1 685 miljoner kronor lägre än i statens budget.

Orsaken till detta är en lägre efterfrågan än förväntat i budgeten.

Utfallet för anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken blev 1 810 miljoner kronor, vilket är 230 miljoner kronor lägre än anvisat i budgeten. Avvikelsen hänför sig i

huvudsak

till

anslagsposten

Investeringsstöd

som redovisas av Boverket.

 

 

Utfallet

det

nya

anslaget

1:9

Prestationsbunden vårdgaranti eller den s.k. ”kömiljarden” uppgick till 1 000 miljoner kronor. Anslaget används för statsbidrag till de landsting som uppfyller villkoren för vårdgaranti dvs. lyckas hålla sina vårdköer korta.

Under 2010 anvisades ursprungligen 189 miljoner kronor på anslag 6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. För att slutföra omstruktureringar av Statens institutions- styrelses verksamhet under 2010 tillfördes ytterligare 90 miljoner kronor på tilläggsbudget.

Jämfört med 2009 ökade utgifterna för utgiftsområdet med 2 950 miljoner kronor (5,6 procent). Utfallet för anslaget 4:5 Kostnader

för statlig

assistansersättning ökade

med

1 312 miljoner

kronor (7,5 procent).

Antalet

assistansberättigade har kontinuerligt ökat de senaste åren. Även det genomsnittliga antalet assistanstimmar per assistansberättigad har ökat.

162

Skr. 2010/11:101

5.4.10 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Tabell 5.34 UO 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

1001002

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

65 962

 

65 295

-667

-1,0

72 271

 

 

 

 

 

 

 

 

1001001

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

21 602

 

20 574

-1 028

-4,8

22 877

 

 

 

 

 

 

 

 

1002001

Försäkringskassan

7 181

260

7 256

75

1,0

7 459

1001004

Arbetsskadeersättningar m.m.

4 638

 

4 496

-142

-3,1

5 058

 

 

 

 

 

 

 

 

1001003

Handikappersättningar

1 236

 

1 226

-10

-0,8

1 242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom

 

 

 

 

 

 

1001006

hälso- och sjukvård

1 000

 

1 000

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

1001005

Ersättning för kroppsskador

49

 

48

-1

-2,4

50

1002002

Inspektionen för socialförsäkringen

52

 

39

-13

-25,2

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

101 719

260

99 933

-1 786

-1,8

109 969

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar Ersättning vid sjuk- dom och handikapp, främst sjukpenning och sjukersättningar. Det innefattar även myndig- heterna Försäkringskassan och sedan den 1 juli 2009 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Utfallet för

utgiftsområdet

uppgick till

99 933 miljoner

kronor och

blev därmed

1 786 miljoner kronor (1,8 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utgifterna på anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgick till 65 295 miljoner kronor, vilket är 667 miljoner kronor (1,0 procent) lägre än anvisat i budgeten. Detta förklaras dels av ett minskat inflöde från långtidssjukskrivning, dels av att ett ökat antal personer lämnar sjukersättning för ålderspension.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. blev 20 574 miljoner kronor, vilket är 1 028 miljoner kronor (4,8 procent) lägre än vad som anvisades i budgeten. Antalet sjukpenningdagar uppgick till 31,7 miljoner nettodagar, vilket är 0,8 miljoner dagar (2,5 procent) lägre än vad som beräknades i budgeten. Medelersättningen per nettodag blev 512 kronor, vilket är 9 kronor högre än i budgeten.

Utgifterna på anslaget 2:1 Försäkringskassan blev 7 256 miljoner kronor, vilket är 75 miljoner kronor (1,0 procent) högre än anvisat i budgeten. I vårtilläggsbudgeten tillfördes an- slaget 285 miljoner kronor och i hösttilläggs- budgeten minskades anslaget med 25 miljoner kronor. Tillskottet på vårtilläggsbudgeten avser

bl.a. ökade resurser för ärendehandläggningen av aktivitetsstöd.

Utfallet på anslaget 2:2 Inspektionen för socialförsäkringen blev 39 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor (25,2 procent) lägre än i

budgeten.

 

 

 

Utfallet

för

utgiftsområdet

blev

10 036 miljoner kronor eller 9,1 procent lägre än

2009. Det beror främst på att utfallet på anslaget

1:2 Aktivitets-

och

sjukersättningar m.m. blev

6 976 miljoner

kronor (9,7

procent)

lägre än

2009. I december

2010

fick cirka

442 800

personer aktivitets- eller sjukersättning. Det är en minskning med cirka 55 500 personer (11,1 procent) jämfört med ett år tidigare.

Utfallet på anslaget 1:1 Sjukpenning och reha- bilitering m.m. blev 2 303 miljoner kronor (10,1 procent) lägre än 2009. I december 2010 fick cirka 125 000 personer sjukpenning, vilket är en minskning med nästan 6 700 personer eller 5,1 procent jämfört med 2009.

Utgifterna på anslaget 1:4 Arbetsskadeer- sättningar minskade med 562 miljoner kronor (11,1 procent) jämfört med 2009. Det beror främst på att antalet egenlivräntor i arbetsska- deersättningen minskade från 66 000 i genom-

snitt under 2009 till 60

800 under 2010.

 

För anslaget 2:1 Försäkringskassan minskade

utgifterna

med

204 miljoner

kronor

(2,7 procent)

jämfört

med 2009. Det

beror

främst på att 390 miljoner kronor överfördes till anslaget 2:1 Pensionsmyndigheten inom utgifts- område 11 i samband med att denna myndighet bildades den 1 januari 2010.

163

Skr. 2010/11:101

5.4.11 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Tabell 5.35 UO 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

1101001

Garantipension till ålderspension

18 147

 

18 234

87

0,5

19 054

 

 

 

 

 

 

 

 

1101002

Efterlevandepensioner till vuxna

15 066

 

15 091

25

0,2

15 847

 

 

 

 

 

 

 

 

1101003

Bostadstillägg till pensionärer

7 304

 

7 091

-213

-2,9

6 907

1102001

Pensionsmyndigheten

462

138

545

83

18,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101004

Äldreförsörjningsstöd

524

 

511

-13

-2,4

497

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

41 503

138

41 473

-30

-0,1

42 304

Utgiftsområdet omfattar Ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och Ersättning vid dödsfall (efterlevandepensioner till vuxna). Från och med 2010 omfattar utgiftsområdet även Pensionsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2010.

Inkomstrelaterad ålderspension

redovisas

under avsnittet

5.4.31 Ålderspensionssystemet

vid sidan av budgeten.

 

 

Utfallet för

utgiftsområdet

uppgick till

41 473 miljoner

kronor och

blev

därmed

30 miljoner kronor (0,1 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utgifterna på anslaget 1:3 Bostadstillägg till pensionärer uppgick till 7 091 miljoner kronor, vilket är 213 miljoner kronor (2,9 procent) lägre än anvisat i budgeten. Utgifterna på anslaget 1:1

Garantipension

till

ålderspension

blev

18 234 miljoner

kronor.

Det är 87 miljoner

kronor högre än anvisat.

Utfallet för det nya anslaget 2:1 Pensionsmyndigheten blev 545 miljoner kronor. Det är 83 miljoner kronor (18,1 procent) högre än vad som anvisades i budgeten. På

vårtilläggsbudgeten

anvisades

ytterligare

137,5 miljoner kronor.

Pensionsmyndigheten

finansieras via tre källor: anslag på statens budget, medel från AP-fonderna och premiepensionssystemet. På vårtilläggsbudgeten gjordes en omfördelning mellan dessa finansieringskällor.

Utfallet för utgiftsområdet blev 831 miljoner kronor (2,0 procent) lägre jämfört med 2009. Utgifterna på anslaget 1:1 Garantipension till ålderspension minskade med 820 miljoner kronor (4,3 procent) jämfört med 2009. Det beror på att antalet pensionärer med garantipension successivt minskar medan antalet personer med inkomstgrundad ålderspension, som redovisas vid sidan av statens budget, ökar. Utfallet för anslaget 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna

minskade

med

756 miljoner

kronor

(4,8 procent)

jämfört

med 2009. Minskningen

beror bl.a. på att antalet kvinnor med inkomstgrundande änkepension minskade från ca 342 700 till ca 334 300.

Utfallet för anslaget 1:3 Bostadstillägg till pensionärer blev 184 miljoner kronor (2,7 procent) högre än 2009. Till följd av den finansiella krisen minskade ålderspensionerna 2010, vilket medförde att den bidragsgrundande inkomsten minskade vid beräkning av bostadstillägg. Bostadstillägget ökade därmed och trenden med minskade kostnader för anslaget bröts, åtminstone tillfälligt. För 2010 tillkommer utgifter för Pensionsmyndigheten (545 miljoner kronor).

164

Skr. 2010/11:101

5.4.12 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Tabell 5.36 UO 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

1201002

Föräldraförsäkring

32 218

 

31 865

-353

-1,1

30 387

 

 

 

 

 

 

 

 

1201001

Allmänna barnbidrag

23 311

355

23 731

420

1,8

23 364

 

 

 

 

 

 

 

 

1201007

Pensionsrätt för barnår

5 279

 

5 279

 

 

5 077

1201008

Bostadsbidrag

3 352

470

3 493

141

4,2

3 372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

5 753

 

5 809

55

1,0

5 880

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

69 913

825

70 177

264

0,4

68 080

Utgiftsområdet omfattar bl.a. Allmänna barnbidrag, Föräldraförsäkring och Bostads-

bidrag.

 

 

Utfallet för

utgiftsområdet

uppgick till

70 177 miljoner

kronor och

var därmed

264 miljoner kronor (0,4 procent) högre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 1:1 Allmänna barnbidrag blev 420 miljoner kronor högre än anvisat på statens budget och har ökat med 367 miljoner kronor jämfört med föregående år. De högre utgifterna beror främst på höjda flerbarnstillägg från 1 juli 2010. För att finansiera dessa anvisades 355 miljoner kronor på tilläggsbudget. Utgifterna på anslaget 1:8 Bostadsbidrag ökade

med 121 miljoner kronor (3,6

procent) till

3 493 miljoner kronor, vilket är

141 miljoner

kronor högre än vad som anvisats i budgeten. Till följd av lågkonjunkturen med ett försämrat

arbetsmarknadsläge fick fler hushåll en sämre ekonomisk situation, vilket innebar att fler fick bostadsbidrag. För att finansiera de ökade utgifterna anvisades 470 miljoner kronor på tilläggsbudget.

Jämfört med 2009 ökade utgifterna för utgiftsområdet med 2 097 miljoner kronor (3,1 procent). Det är främst utgifterna på anslaget 1:2 Föräldraförsäkring som ökade med 1 478 miljoner kronor (4,9 procent) jämfört med 2009. Det beror på att antal uttagna föräldrapenningdagar ökade, bl.a. till följd av fler födda barn, och att medelersättningen per dag ökade. Antalet uttagna dagar har ökat med 3,9 procent jämfört med 2009 och andelen föräldrapenningdagar uttagna av män har ökat från 22 till 23 procent 2010. Anslaget 1:8 Bostadsbidrag ökade med 121 miljoner kronor (3,6 procent) jämfört med 2009.

165

Skr. 2010/11:101

5.4.13 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Tabell 5.37 UO 13 Integration och jämställdhet

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

1301002

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

4 284

400

4 516

231

5,4

4 662

 

 

 

 

 

 

 

 

1303001

Särskilda jämställdhetsåtgärder

400

 

513

113

28,2

477

 

 

 

 

 

 

 

 

1301005

Hemutrustningslån

9

 

3

-5

-63,6

19

 

Etableringsersättning till vissa nyanlända

 

 

 

 

 

 

1301003

invandrare

7

 

0

-7

-98,5

 

 

Övriga anslag

193

 

160

-33

-17,1

174

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

4 893

400

5 192

299

6,1

5 332

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar Integration, Diskriminering och Jämställdhet.

Utfallet uppgick till 5 192 miljoner kronor och var därmed 299 miljoner kronor (6,1 procent) högre än vad som anvisades i statens budget.

För anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande blev utfallet 4 516 miljoner kronor, vilket är 231 miljoner kronor (5,4 procent) mer än tilldelat på statens budget. Anslaget anvisades 400 miljoner kronor ytterligare på tilläggsbudget för att regeringen bedömde att fler flyktingar kommer att tas emot i kommunerna. Utfallet är något lägre jämfört

med 2009. Under 2010 sökte 31 819 personer asyl i Sverige. Det är en ökning med knappt 32 procent jämfört med 2009. Av dessa blev 14 940 personer mottagna inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Det är betydligt färre personer jämfört med 2009. På anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder blev utfallet 513 miljoner kronor, vilket är 113 miljoner kronor högre än anvisat på statens budget.

Jämfört med 2009 har utfallet minskat med 140 miljoner kronor (2,6 procent).

166

Skr. 2010/11:101

5.4.14 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Tabell 5.38 UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

 

Bidrag till arbetslöshetsersättning och

 

 

 

 

 

 

1401002

aktivitetsstöd

53 706

 

37 626

-16 080

-29,9

32 939

1401004

Lönebidrag och Samhall m.m.

15 215

 

14 500

-716

-4,7

13 887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program

 

 

 

 

 

 

1401003

och insatser

8 025

100

7 170

-856

-10,7

4 399

 

 

 

 

 

 

 

 

1401001

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

5 955

25

5 852

-103

-1,7

4 893

 

 

 

 

 

 

 

 

1401011

Bidrag till lönegarantiersättning

3 420

 

1 338

-2 082

-60,9

2 964

 

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-

 

 

 

 

 

 

1401006

2013

1 095

 

1 140

45

4,1

632

 

Övriga anslag

942

 

930

-12

-1,2

906

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

88 358

125

68 556

-19 803

-22,4

60 620

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar Arbetsmarknad och arbetsliv. Området består i huvudsak av platsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program, bidrag till arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd och utgifter för arbetsmarknads- politiska program. Vidare ingår bl.a. Europeiska socialfonden och bidrag till Samhall AB.

Utfallet uppgick till 68 556 miljoner kronor och var därmed 19 803 miljoner kronor (22,4 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget. På tilläggsbudget anvisades 125 miljoner kronor, varav 100 miljoner avsåg anslag 10:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Utfallet för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev 37 626 miljoner kronor, vilket är 16 080 miljoner kronor (29,9 procent) lägre än vad som anvisades i budgeten. Arbetslösheten, där även personer som är i program med aktivitetsstöd ingår, var något högre 2010 jämfört med 2009. I genomsnitt var 416 000 personer (8,4 procent) arbetslösa under 2010. Motsvarande genomsnitt för 2009 var 408 000 personer (8,3 procent). Arbetslösheten har dock minskat under 2010. Totalt sett minskade arbetslösheten mest bland männen. En av tre arbetslösa är långtidsarbetslös, det vill säga hade sökt arbete i mer än 6 månader.

Utfallet för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser blev

7 170 miljoner kronor, vilket är 856 miljoner kronor (10,7 procent) lägre än anvisat i budgeten. Detta beror på att arbetsmarknaden förbättrades något under 2010. Under 2010 deltog i snitt 185 000 personer per månad i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program. Det är en ökning med 46 procent jämfört med 2009. Omfattningen av arbets- marknadspolitiska program har ökat kraftigt under de senaste åren för att motverka en snabbt

stigande arbetslöshet under lågkonjunkturen.

Jämfört med 2009 har utgifterna

ökat

med

63 procent (2 771 miljoner kronor).

I

första

hand är det volymerna i garantierna som har ökat.

Utfallet för anslaget 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning uppgick till 1 338 miljoner kronor, vilket är 2 082 miljoner kronor (60,9 procent) lägre än anvisat i statens budget. Minskningen beror främst på färre företags- rekonstruktioner och därmed färre personer som

fått

ersättning.

Under

2010

ersattes

25 356 personer,

vilket är en

minskning med

13 816 personer jämfört med 2009.

 

Utgifterna

för

utgiftsområdet

blev

7 936 miljoner kronor (13,1 procent) högre än 2009, vilket framför allt beror på utgifterna för aktivitetsstöd och arbetsmarknadspolitiska program.

167

Skr. 2010/11:101

5.4.15 Utgiftsområde 15 Studiestöd

Tabell 5.39 UO 15 Studiestöd

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

1501002

Studiemedel m.m.

13 873

258

12 347

-1 526

-11,0

11 302

 

 

 

 

 

 

 

 

1501003

Studiemedelsräntor m.m.

5 815

4

5 822

7

0,1

5 578

 

 

 

 

 

 

 

 

1501001

Studiehjälp m.m.

3 997

 

4 004

7

0,2

4 053

 

Övriga anslag

421

 

407

-14

-3,3

496

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

24 106

262

22 580

-1 526

-6,3

21 430

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar utgifter för olika former av ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Förvaltningen av studiestöden sköts huvudsakligen av Centrala studiestöds- nämnden (CSN).

Utfallet uppgick till 22 580 miljoner kronor och var därmed 1 526 miljoner kronor (6,3 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Skillnaden mellan utfall och anvisade medel i statens budget hänför sig främst till anslaget 1:2 Studiemedel m.m. Anslaget belastas av utgifter för studiebidrag, tilläggsbidrag och pensionsavgifter. Antalet studerande med rätt till det högre bidraget har varit färre än det antal studerande som anslagets beräknade för, vilket är den främsta förklaringen till skillnaden mellan utfall och anvisade medel.

Riksdagen beslutade i enlighet med budgetpropositionen för 2010 om en tillfällig satsning på fler platser inom bl.a. yrkeshögskolan och yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning och ett ökat anslag för studiemedel från 2010. Även i tilläggsbudgeten för 2010 framgår att ytterligare satsningar som bedöms leda till ökade studiemedel föreslås. Enligt CSN har inte verksamheten genomförts i den takt som

planerats och därför blev utfallet för studiemedel lägre än vad som anvisats i statens budget. Antalet personer som fått avslag på sin ansökan om studiemedel på grund av bristande studieresultat har också ökat jämfört med föregående år vilket påverkar utfallet.

Antalet studerande som tar ut studiemedel i form av både bidrag och lån har minskat sedan studiestödsreformen 2001, vilket kan förklara skillnaden mellan utfall och anvisade medel i statens budget. Antalet studerande som endast tar ut bidragsdelen under 2010 har dock ökat med 9 000 personer jämfört med föregående

år.

 

 

 

 

 

Antalet

studerande

med

studiemedel

(avseende

samtliga utbildningsnivåer

samt

utlandsstuderande)

uppgick

till

466 312 personer

för

2010

jämfört

med

443 942 personer

föregående år. Det innebär

en ökning med 5,0 procent. Ökningen av antalet studerande med studiemedel kan förklaras av lågkonjunktur, större ungdomskullar, ett utökat antal utbildnings- platser samt särskilda riktade satsningar inom yrkesinriktad vuxenutbildning.

Utgifterna under 2010 för utgiftsområdet blev 1 150 miljoner kronor (5,4 procent) högre än 2009.

168

Skr. 2010/11:101

5.4.16 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Tabell 5.40 UO 16 Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

 

Vetenskapsrådet: Forskning och

 

 

 

 

 

 

1603001

forskningsinformation

4 500

 

4 455

-45

-1,0

4 060

 

Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg

 

 

 

 

 

 

1601007

m.m.

3 660

 

3 658

-2

-0,1

3 658

1601015

Statligt stöd till vuxenutbildning

2 842

290

3 195

353

12,4

785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enskilda utbildningsanordnare på

 

 

 

 

 

 

1602053

högskoleområdet m.m.

2 614

8

2 579

-35

-1,3

2 256

 

 

 

 

 

 

 

 

1602056

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

2 173

 

2 172

-1

0,0

2 087

 

 

 

 

 

 

 

 

1602005

Lunds universitet: Grundutbildning

1 763

 

1 844

81

4,6

1 761

1602007

Göteborgs universitet: Grundutbildning

1 765

 

1 765

 

 

1 679

 

 

 

 

 

 

 

 

1602006

Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning

1 695

 

1 733

38

2,2

1 393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala universitet: Forskning och

 

 

 

 

 

 

1602004

forskarutbildning

1 650

 

1 650

 

 

1 398

 

 

 

 

 

 

 

 

1602009

Stockholms universitet: Grundutbildning

1 642

 

1 537

-104

-6,4

1 449

1602003

Uppsala universitet: Grundutbildning

1 398

-1

1 358

-40

-2,8

1 266

 

 

 

 

 

 

 

 

1602013

Linköpings universitet: Grundutbildning

1 295

 

1 340

46

3,5

1 227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet: Forskning och

 

 

 

 

 

 

1602010

forskarutbildning

1 336

 

1 336

 

 

1 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs universitet: Forskning och

 

 

 

 

 

 

1602008

forskarutbildning

1 285

 

1 285

 

 

1 140

 

 

 

 

 

 

 

 

1602011

Umeå universitet: Grundutbildning

1 210

 

1 246

37

3,0

1 157

 

Karolinska institutet: Forskning och

 

 

 

 

 

 

1602016

forskarutbildning

1 132

 

1 132

 

 

909

1602017

Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning

1 079

 

1 121

42

3,9

1 037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och

 

 

 

 

 

 

1602018

forskarutbildning

931

 

931

 

 

762

 

 

 

 

 

 

 

 

1602012

Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning

904

 

904

 

 

802

 

 

 

 

 

 

 

 

1602031

Malmö högskola: Grundutbildning

874

 

872

-2

-0,3

809

1601010

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

1 264

 

841

-423

-33,5

753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och

 

 

 

 

 

 

1601005

skolbarnsomsorg

906

24

757

-149

-16,5

573

 

 

 

 

 

 

 

 

1602025

Örebro universitet: Grundutbildning

666

 

686

19

2,9

606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet: Forskning och

 

 

 

 

 

 

1602014

forskarutbildning

670

 

670

 

 

571

 

 

 

 

 

 

 

 

1602015

Karolinska institutet: Grundutbildning

701

 

640

-61

-8,7

627

1602019

Luleå tekniska universitet: Grundutbildning

631

 

587

-44

-7,0

542

 

 

 

 

 

 

 

 

1602027

Mittuniversitetet: Grundutbildning

521

 

572

51

9,8

474

 

 

 

 

 

 

 

 

1602033

Mälardalens högskola: Grundutbildning

594

 

569

-26

-4,3

523

1603010

Särskilda utgifter för forskningsändamål

118

 

144

26

21,7

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till viss verksamhet motsvarande

 

 

 

 

 

 

 

förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola

 

 

 

 

 

 

1601008

och gymnasieskola

152

 

119

-33

-21,7

115

1601013

Myndigheten för yrkeshögskolan

104

 

93

-11

-10,5

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

11 487

11

11 442

-45

-0,4

13 110

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

53 561

331

53 234

-327

-0,6

48 855

169

Skr. 2010/11:101

Utgiftsområdet omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola, vuxenutbildning och annan yrkesutbildning, högre utbildning och forskning samt myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfallet uppgick till 53 234 miljoner kronor och var därmed 327 miljoner kronor (0,6 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utgifterna på anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning blev 3 195 miljoner kronor. Det är 353 miljoner kronor (12,4 procent) högre än anvisat i statens budget. Anslaget höjdes med 290 miljoner kronor på tilläggsbudget. Det gjordes dels för att ge fler möjlighet att bredda och utveckla sina yrkeskunskaper, dels för att motverka bristen på yrkesutbildad arbetskraft. Statens skolverk har med anledning av detta under 2010 tilldelat kommunerna 238 miljoner kronor.

Utgifterna på anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal blev 841 miljoner kronor, vilket är 423 miljoner kronor (33,5 procent) lägre än anvisat i statens budget. Orsaken är att antalet lärare som deltog i utbildningen blev lägre än väntat.

Under 2010 blev utgifterna för utgiftsområdet 4 379 miljoner kronor (9,0 procent) högre än 2009.

Utgifterna på anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning ökade med 2 410 miljoner kronor (307,1 procent). I statens budget ökade anvisade medel på anslaget med 2 020 miljoner kronor jämfört med 2009. Orsaken är dels ökade satsningar på vuxenutbildning och yrkes- högskolan, dels att finansieringen av bidrag till kvalificerad yrkesutbildning tillkom 2010. Kvalificerad yrkesutbildning finansierades t.o.m. 2009 från anslaget 1:17 (2009) Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning. Utgifterna på detta anslag minskade med 1 387 miljoner kronor jämfört med 2009.

Utgifterna på anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation ökade med 395 miljoner kronor jämfört med 2009. Riksdagen beslutade att anslaget skulle öka med 470 miljoner kronor för 2010. Av detta avsåg 158 miljoner kronor finansiering av forskning och forskningens infrastruktur, 150 miljoner kronor finansiering av Aktiebolaget European Spallation Source AB (ESS) samt 80 miljoner kronor särskilda satsningar på infrastruktur.

Utgifterna på anslaget 2:53 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.

ökade med 324 miljoner kronor jämfört med 2009. Orsaken är främst ökade satsningar på forskning inom vissa strategiska områden.

170

Skr. 2010/11:101

5.4.17 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Tabell 5.41 UO 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

1714001

Bidrag till folkbildningen

3 260

 

3 260

 

 

3 166

 

 

 

 

 

 

 

 

1713001

Stöd till idrotten

1 205

 

1 204

-1

0,0

445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern,

 

 

 

 

 

 

 

Dansens Hus, Svenska rikskonserter,

 

 

 

 

 

 

1702001

Drottningholms slottsteater och Voksenåsen

1 018

 

1 018

 

 

987

 

 

 

 

 

 

 

 

1708001

Centrala museer: Myndigheter

978

 

974

-4

-0,4

933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag till regional musikverksamhet samt

 

 

 

 

 

 

 

regionala och lokala teater-, dans- och

 

 

 

 

 

 

1702002

musikinstitutioner

812

 

811

-2

-0,2

780

 

 

 

 

 

 

 

 

1701006

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

10

 

1

-9

-89,5

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

4 080

1

4 070

-10

-0,2

3 948

Summa

 

11 362

1

11 338

-24

-0,2

10 269

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, idrott, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfallet uppgick till 11 338 miljoner kronor och blev därmed 24 miljoner kronor (0,2 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget. En miljon kronor anvisades på tilläggsbudget.

Utgifterna för utgiftsområdet blev 1 069 miljoner kronor (10,4 procent) högre än 2009.

Utgifterna för 13:1 Stöd till idrotten ökade med 170,6 procent jämfört med föregående år och det beror på att regeringen har fått riksdagens godkännande att skapa ett stabilt finansieringsstöd för idrotten. Tidigare kom merparten av pengarna för stöd till idrotten via bidrag från Svenska spel AB. Nu levereras dessa in på inkomsttitel 1482 till staten och stödet till idrotten finansieras i och med detta med anslag 13:1 Stöd till idrotten. Det så kallade idrottslyftet finansieras via Svenska spel AB till och med 2010. Från och med 2011 finansieras även idrottslyftet med anslag.

171

Skr. 2010/11:101

5.4.18Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Tabell 5.42 UO 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

Utfall

 

 

Procent

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

1802004

Lantmäteriet

473

 

477

3

0,7

491

1801004

Räntebidrag m.m.

454

94

441

-12

-2,7

697

 

 

 

 

 

 

 

 

1802001

Boverket

199

 

198

-1

-0,4

204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbidrag för anordnande av

 

 

 

 

 

 

183111 2006

hyresbostäder

 

 

163

163

 

264

 

 

 

 

 

 

 

 

1801002

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

98

-22

11

-86

-88,3

-6

 

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna

 

 

 

 

 

 

1801003

bostad

50

-28

1

-49

-98,4

1

 

Övriga anslag

272

1

268

-5

-1,7

255

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

1 546

45

1 559

13

0,9

1 906

 

 

 

 

 

 

 

 

I utgiftsområdet ingår utgifter för Bostadsmarknad, Hållbart samhällsbyggande och Konsumentpolitik.

Utfallet uppgick till 1 559 miljoner kronor och var därmed 13 miljoner kronor (0,8 procent) högre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet på äldreanslaget från 2006 31:11

Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder blev 163 miljoner kronor. Utfallet för detta anslag blev 101 miljoner kronor (38,2 procent) lägre än 2009. Boverket har fått behålla anslagssparande för att kunna betala ut

de intecknade bidragen. Utgifterna för anslaget 1:4 Räntebidrag m.m. blev 441 miljoner kronor, vilket är 256 miljoner kronor (36,7 procent) lägre än 2009. Stödet i form av räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder och investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder kommer att gradvis avvecklas och de sista utbetalningarna beräknas göras under första halvåret 2012.

Under 2010 blev utgifterna för utgiftsområdet 347 miljoner kronor (18,2 procent) lägre än 2009.

172

Skr. 2010/11:101

5.4.19 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Tabell 5.43 UO 19 Regional tillväxt

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden

 

 

 

 

 

 

1901003

2007-2013

1 425

 

1 410

-15

-1,0

1 300

1901001

Regionala tillväxtåtgärder

1 496

 

1 386

-110

-7,3

1 516

 

 

 

 

 

 

 

 

1901002

Transportbidrag

499

 

366

-133

-26,7

376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

 

 

16

16

 

12

Summa

 

3 420

 

3 179

-241

-7,1

3 204

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar huvudsakligen medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av central och regional projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd, samt

utbetalningar

från

Europeiska

regionala

utvecklingsfonden.

 

 

 

Utfallet för

utgiftsområdet

uppgick till

3 179 miljoner

kronor

och

var

därmed

241 miljoner kronor (7,1 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 uppgick till 1 410 miljoner kronor vilket är 15 miljoner kronor lägre än anvisat. Jämfört med föregående år har utbetalningarna ökat med 110 miljoner kronor. Under 2010 uppgick beslutade medel till projekt till 1 630 miljoner kronor. Totalt beslutade medel för programperioden uppgick till 6 654 miljoner kronor, vilket motsvarar 79 procent av programperiodens budget.

Utfallet för anslaget 1:2 Transportbidrag uppgick till 366 miljoner kronor, vilket är 133 miljoner kronor lägre än anvisat i statens budget. Fortfarande syns effekterna av den globala ekonomiska krisen 2008 genom att företagen minskat sina leveranser och därmed har färre transporter. Företag och underleverantörer inom fordonsindustrin drabbades hårt, men en återhämtning har skett under 2010. 2009 gick 8 procent av utbetalt transportbidrag till företag inom fordonsindustrin, medan branschen under 2010 fått nära 11 procent. Eftersom företagen söker transportbidrag ett halvt år i efterhand blir det en viss fördröjning i effekten på utbetalt transportbidrag. Av de 366 miljoner kronor som betalts ut under 2010 avser 179 miljoner kronor framförallt andra halvåret 2009 och 187 miljoner kronor första halvåret 2010.

Jämfört med 2009 minskade utgifterna totalt på utgiftsområdet med 25 miljoner kronor (0,8 procent).

173

Skr. 2010/11:101

5.4.20 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Tabell 5.44 UO 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2001003

Åtgärder för biologisk mångfald

1 777

 

1 748

-29

-1,6

1 801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och

 

 

 

 

 

 

2002002

samhällsbyggande: Forskning

496

 

495

-2

-0,3

473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanering och återställning av förorenade

 

 

 

 

 

 

2001004

områden

595

-4

414

-180

-30,3

306

 

 

 

 

 

 

 

 

2001012

Havsmiljö

370

 

359

-10

-2,8

283

 

 

 

 

 

 

 

 

2001001

Naturvårdsverket

349

 

348

-1

-0,3

335

2001002

Miljöövervakning m.m.

304

 

303

-2

-0,5

307

 

 

 

 

 

 

 

 

2001013

Insatser för internationella klimatinvesteringar

280

 

272

-8

-2,9

276

 

 

 

 

 

 

 

 

203410 2008

Stöd till klimatinvesteringar

 

 

187

187

 

267

2001010

Klimatanpassning

117

 

138

21

17,7

74

 

 

 

 

 

 

 

 

2001015

Hållbara städer

200

 

97

-103

-51,3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

2001007

Internationellt miljösamarbete

68

7

73

5

8,0

79

2001011 2009

Miljöbilspremie

 

 

41

41

 

349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

689

 

686

-3

-0,4

606

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

5 245

4

5 161

-83

-1,6

5 161

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik som bl.a. består av natur-, vatten och miljövård och Miljöforskning vilket främst består av forskning om miljö- och samhällsbyggande vid Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas).

Utfallet uppgick till 5 161 miljoner kronor och var därmed 83 miljoner kronor (1,6 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden blev 414 miljoner kronor, vilket är 180 miljoner kronor lägre än anvisat i statens budget. Det beror på förseningar i planerade och pågående projekt.

Utfallet för anslaget 1:15 Hållbara städer blev 103 miljoner kronor lägre än anvisat. Det lägre utfallet beror på eftersläpningar av utbetalningarna.

Utfallet för äldreanslaget 34:10 Stöd till klimatinvesteringar blev 187 miljoner kronor.

Utfallet för äldreanslaget 1:11 Miljöbilspremie blev 41 miljoner kronor. Utbetalningarna avser till största delen bidrag som beslutats under 2009, men utbetalats i januari 2010. Miljöbilspremien upphörde den 1 juli 2009.

År 2010 blev utgifterna för utgiftsområdet lika stora som 2009. Utfallet för äldreanslaget 1:11 Miljöbilspremie minskade däremot med 308 miljoner kronor.

Utfallet för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ökade med 109 miljoner kronor. Utfallet för anslaget 1:15 Hållbara städer ökade från 6 miljoner kronor 2009 till 97 miljoner kronor 2010. Anslaget infördes 2009. Utfallet för anslaget 1:12 Havsmiljö ökade med 76 miljoner kronor.

174

Skr. 2010/11:101

5.4.21 Utgiftsområde 21 Energi

Tabell 5.45 UO 21 Energi

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2101005

Energiforskning

1 332

 

1 062

-269

-20,2

1 115

 

 

 

 

 

 

 

 

2101012

Elberedskap

250

 

235

-15

-5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101001

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

237

 

231

-6

-2,5

153

2101013

Energieffektiviseringsprogram

270

 

210

-60

-22,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöd för konvertering från direktverkande

 

 

 

 

 

 

2101008

elvärme m.m.

281

 

128

-153

-54,5

88

 

 

 

 

 

 

 

 

2101011

Energiteknik

122

 

108

-14

-11,1

48

 

 

 

 

 

 

 

 

2101004

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

70

 

107

37

53,0

181

2101008 2009

Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler

 

 

5

5

 

699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

596

 

617

21

3,6

760

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

3 157

 

2 704

-453

-14,3

3 045

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet, vilket bland annat hanteras av Statens energi- myndighet, Energimarknadsinspektionen och Affärsverket Svenska kraftnät.

Utfallet uppgick till 2 704 miljoner kronor och var därmed 453 miljoner kronor (14,3 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 1:5 Energiforskning blev 1 062 miljoner kronor, vilket är 269 miljoner kronor lägre än anvisat i den ursprungliga budgeten. Det beror på att flera av projekten inom en särskild satsning på framförallt demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel har blivit försenade på grund av statsstödsprövning.

Utfallet för anslaget 1:8 Stöd för konvertering

från direktverkande

elvärme

m.m.

blev

153 miljoner

kronor

lägre

än

anvisat.

Förklaringar till detta är en låg inströmning av ärenden och att utbetalningar för ett antal stora ärenden har förskjutits till 2011.

Utfallet för anslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft blev 37 miljoner kronor högre än statens budget. Det

beror på att bidrag till investeringar i storskaliga vindkraftsetableringar betalades ut under 2010.

Utgifterna för utgiftsområdet blev 341 miljoner kronor (11,2 procent) lägre än 2009.

Utfallet för äldreanslaget 1:8 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler minskade med 694 miljoner kronor. Under 2010 var det endast kvarvarande beviljade stöd som betalades ut.

Utfallet för det nya anslaget 1:12 Elberedskap blev 235 miljoner kronor. Anslaget syftar till att tillgodose elförsörjningen i landet vid höjd beredskap. De förbrukade medlen har under året främst använts till ersättning till beredskaps- reserven, utökad batterikapacitet av stamstationer som har betydelse för åter- uppbyggnad av elsystemet efter ett elavbrott och säkerhetshöjande åtgärder i viktiga elanläggningar.

Utfallet för det nya anslaget 1:13

Energieffektiviseringsprogram blev 210 miljoner kronor. Anslaget är ett femårigt program för energieffektivisering under åren 2010-2014. Det används för förstärkt regionalt och lokalt energi- och klimatarbete och energieffektivisering i kommuner och landsting.

175

Skr. 2010/11:101

5.4.22 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Tabell 5.46 UO 22 Kommunikationer

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2201002

Väghållning

20 646

16

20 250

-396

-1,9

21 017

 

 

 

 

 

 

 

 

2201004

Banhållning

14 942

17

15 041

99

0,7

15 446

 

 

 

 

 

 

 

 

2201005

Trafikverket

1 160

-5

1 124

-36

-3,1

 

 

Från EG-budgeten finansierade stöd till

 

 

 

 

 

 

2201016

Transeuropeiska nätverk

349

490

536

188

53,9

315

 

Ersättning för särskilda tjänster till

 

 

 

 

 

 

2202002

funktionshindrade

149

 

130

-19

-12,5

104

 

Driftsäker och tillgänglig elektronisk

 

 

 

 

 

 

2202005

kommunikation

195

 

113

-82

-41,9

 

2202004

Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

18

 

5

-13

-70,6

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

2 599

6

2 585

-14

-0,5

3 672

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

40 056

523

39 784

-272

-0,7

40 573

Utgiftsområdet omfattar Transportpolitik och Politiken för informationssamhället.

Utfallet uppgick till 39 784 miljoner kronor och var därmed 272 miljoner kronor (0,6 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget. I tilläggsbudget anvisades 523 miljoner kronor.

Utfallet för anslaget 1:2 Väghållning uppgick till 20 250 miljoner kronor och blev därmed 396 miljoner kronor lägre än anvisat i budgeten. Det lägre utfallet beror på förseningar i investeringsprojekten. Utfallet för anslaget 1:4 Banhållning uppgick till 15 041 miljoner kronor, vilket är 99 miljoner kronor högre än anvisat.

Dock fanns

en ingående behållning på

416 miljoner

kronor. Anslaget anvisades

dessutom 17 miljoner kronor på tilläggsbudget för bland annat kostnader för åtgärder förknippade med den av staten utställda miljögarantin i avtalet om bolagisering av Statens Järnvägar.

Anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk fick på tilläggsbudget ytterligare 490 miljoner kronor då EU-kommissionen i december 2009 fattade beslut om att tilldela svenska infrastruktur- projekt ytterligare 46 miljoner euro. Förseningar i investeringsprojekten har gjort att medlen ännu inte utnyttjats i sin helhet.

Jämfört med 2009 minskade utgifterna inom utgiftsområdet med 789 miljoner kronor (1,9 procent). Orsaken till det högre utfallet 2009 är att anslagen 1:2 Väghållning och 1:4 Banhållning finansierade engångskostnader då Banverket och Vägverkets produktionsenheter bolagiserades under 2009. Bortsett från de engångskostnader som uppstod under 2009 har dock utgifterna för infrastruktur ökat. Banverket och Vägverket gick den 1 april 2010 upp i Trafikverket som numera har ansvaret för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet samt väg- och järnvägsinvesteringar.

176

Skr. 2010/11:101

5.4.23 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Tabell 5.47 UO 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2301011

Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

8 175

 

7 119

-1 055

-12,9

6 970

 

 

 

 

 

 

 

 

2301023

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

2 966

-14

3 018

52

1,7

2 414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från EG-budgeten finansierade åtgärder för

 

 

 

 

 

 

2301024

landsbygdens miljö och struktur

2 655

 

2 377

-278

-10,5

1 724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention och exportbidrag för

 

 

 

 

 

 

2301012

jordbruksprodukter

1 008

 

471

-536

-53,2

760

 

 

 

 

 

 

 

 

2301002

Insatser för skogsbruket

219

-15

372

153

69,6

322

2301007

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

150

107

217

67

44,5

289

 

 

 

 

 

 

 

 

2301015

Strukturstöd till fisket m.m.

28

 

43

15

52,1

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

3 882

-24

3 831

-51

-1,3

3 875

Summa

 

19 082

55

17 447

-1 635

-8,6

16 369

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar bland annat verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skogsbruk, jakt, djur, landsbygd och rennäring.

Utfallet uppgick till 17 447 miljoner kronor och var därmed 1 635 miljoner kronor (8,6 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget.

Utfallet för anslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. blev 7 119 miljoner kronor, vilket är 1 055 miljoner kronor lägre än anvisat i statens budget. Orsaken är i huvudsak att valutakursen på euro blivit lägre än vad som antogs i budgeten för 2010.

Utgifterna under anslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter blev 536 miljoner kronor lägre än anvisat i statens budget. Främsta orsaken är att priserna på världsmarknaden är fortsatt höga och därmed blev behovet av intervention (stödköp) och exportbidrag samt övriga interventionsåtgärder mindre.

Utfallet för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket blev 372 miljoner kronor. Det är 153 miljoner kronor högre än vad som anvisades i statens budget. Riksdagen beslutade 2005-2008 om extra medel för åtgärder med anledning av stormen Gudrun 2005. Åtgärdskostnaderna var till en början låga, vilket resulterat i ett anslagssparande som tagits i anspråk under 2010.

Jämfört med 2009 ökade utgifterna inom

utgiftsområdet

med 1 079

miljoner

kronor

(7,2 procent).

Utgifterna

under

anslagen

1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur samt 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur ökade

med 603

miljoner kronor

respektive

652 miljoner

kronor. Ökningen

beror på att

fleråriga projekt inom ramen för landsbygds- programmet 2007-2013, nu kommit igång ordentligt, efter naturliga fördröjningar i den inledande fasen.

177

Skr. 2010/11:101

5.4.24 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Tabell 5.48 UO 24 Näringsliv

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2401021

Kapitalinsatser i statliga bolag

1

3 100

3 063

3 062

306 178,8

1 298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verket för innovationssystem: Forskning och

 

 

 

 

 

 

2401002

utveckling

1 904

0

1 877

-27

-1,4

1 859

 

 

 

 

 

 

 

 

2401015

Rymdverksamhet

687

 

668

-19

-2,7

699

 

 

 

 

 

 

 

 

2401005

Näringslivsutveckling m.m.

566

51

567

2

0,3

530

 

Övriga anslag

2 342

1

2 326

-16

-0,7

2 178

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

5 499

3 152

8 501

3 002

54,6

6 565

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar Näringspolitik samt Utrikeshandel, handels- och investerings- främjande.

Utfallet uppgick till 8 501 miljoner kronor och var därmed 3 002 miljoner kronor högre än vad som ursprungligen anvisades i statens budget. Avvikelsen beror dels på svenska statens deltagande i nyemission i SAS AB i april med 1 063 miljoner kronor i syfte att stärka bolagets kapitalstruktur, dels på att regeringen under december bildade riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB som ska förbättra finansieringssituationen för företag i norra Sveriges inland. Bolaget tillfördes 2 000 miljoner kronor. Med anledning av detta anvisades anslaget 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag totalt 3 100 miljoner kronor på tilläggsbudget.

Utfallet på anslaget 1:5 Näringslivsutveckling blev 567 miljoner kronor, endast 2 miljoner kronor mer än anvisat på statens budget. Anslaget anvisades ytterligare 51 miljoner kronor på tilläggsbudget och av dessa avsåg 40 miljoner kronor medel till ett projekt som utvecklar elbilsteknik på Innovatums teknikpark i Trollhättan. 47 miljoner användes till detta projekt 2010. Anslaget används även för

lån/garantier till svensk industri i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila

flygindustriprojekt.

För

detta

budgeterades

75 miljoner kronor

men

endast

18 miljoner

kronor utnyttjades. Detta är anledningen till att anslagsutfallet är nära de ursprungligt anvisade medlen, trots att 51 miljoner kronor anvisades på tilläggsbudget.

I statens budget anvisades 8 miljoner kronor på anslaget 1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer. Regeringen medgav att anslags- posten 1 Finansiering av likvidatorer fick överskridas med 1 miljon kronor (regerings- beslut den 4 november 2010). Hela anslags- krediten på 0,8 miljoner kronor utnyttjades. Nästan hela det medgivna överskridandet utnyttjades också. Anslaget får användas för utgifter i samband med finansiering av likvidatorer.

Under 2010 blev utgifterna för utgiftsområdet 1 937 miljoner kronor högre än 2009. Ökningen förklaras främst av att regeringen tillförde 2 000 miljoner kronor till Inlandsinnovation AB. Även under 2009 genomförde SAS AB en nyemission. Då tillförde staten 1 298 miljoner kronor till bolaget.

178

Skr. 2010/11:101

5.4.25 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Tabell 5.49 UO 25 Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2501001

Kommunalekonomisk utjämning

72 749

 

72 749

0

0,0

64 772

 

 

 

 

 

 

 

 

2501002

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

2 808

125

2 933

125

4,5

2 808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och

 

 

 

 

 

 

2501004 2009

landsting

 

 

 

 

 

14 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga anslag

6

 

9

2

35,7

9

Summa

 

75 563

125

75 691

128

0,2

81 589

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner omfattar merparten av statens bidrag till kommuner och landsting.

Utfallet uppgick till 75 691 miljoner kronor och var därmed 128 miljoner kronor (0,2 procent) högre än vad som anvisades i statens budget. Skillnaden mot anvisat i budgeten hänför sig i huvudsak till anslaget 1:2

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader. Anslaget anvisades på tilläggsbudget 125 miljoner kronor efter slutlig beräkning av utjämningsbidraget. Det statliga utjämnings- bidraget för LSS-kostnader finansieras med en utjämningsavgift för kommuner, som redovisas på budgetens inkomstsida (inkomsttitel 7121,

Utjämningsavgift för LSS-kostnader).

Under 2010 blev utgifterna för utgiftsområdet 4 000 miljoner kronor (7,2 procent) lägre än

2009. Minskningen beror på att det under 2009 lämnades tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting med 14 000 miljoner kronor. Utfallet på anslaget 1:1

Kommunalekonomisk utjämning ökade med 7 977 miljoner kronor. 4 000 miljoner kronor avsåg en tillfällig generell höjning av statsbidraget för att upprätthålla de grundläggande välfärdstjänster som kommun- sektorn tillhandahåller och till att dämpa nedgången i sysselsättningen i kommunsektorn. Ökningen av anslaget avsåg också kompensation för inkomstbortfall till följd av det förhöjda grundavdraget för pensionärer som beräknas medföra minskning av kommunal- och landstingsskatt med 3 500 miljoner kronor. Därtill tillkom ytterligare ett antal regleringar mellan staten och kommunsektorn.

179

Skr. 2010/11:101

5.4.26 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Tabell 5.50 UO 26 Statsskuldsräntor m.m

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2601001

Räntor på statsskulden

23 000

 

23 252

252

1,1

31 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksgäldskontorets provisionskostnader i

 

 

 

 

 

 

2601003

samband med upplåning och skuldförvaltning

160

 

109

-51

-32,0

212

 

 

 

 

 

 

 

 

2601002

Oförutsedda utgifter

10

 

1

-9

-90,6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2601004 2009

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning

 

 

0

0

 

5 107

Summa

 

23 170

 

23 361

191

0,8

36 463

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar främst Räntor på statsskulden men dessutom Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning samt Oförutsedda utgifter. Utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Riksgäldskontoret har rätt att vid behov överskrida anslaget för räntor på statsskulden.

Utfallet för

utgiftsområdet

uppgick till

23 361 miljoner

kronor och

var därmed

191 miljoner kronor (0,8 procent) högre än vad som anvisades i statens budget. Utgifterna för statsskuldsräntor påverkas främst av stats- skuldens storlek, räntenivåer och växelkurser. Tekniska faktorer till följd av Riksgälds- kontorets upplånings- och skuldförvaltnings- teknik påverkar också ränteutgifterna. Anslagsavräkningen görs enligt utgiftsmässiga principer och är ett netto av inkomster och utgifter i upplåningsverksamheten. Därmed påverkas anslaget endast av realiserade valutakursdifferenser. Anslaget påverkas inte av Riksgäldskontorets nettoutlåning eftersom anslaget nettoredovisas, dvs. de högre ränteutgifter som beror på att statsskulden ökar till följd av större nettoutlåning motsvaras av en lika stor ökning av ränteinkomsterna, som också redovisas under ränteanslaget. Inkomsterna redovisas under posten ”Räntor på in- och utlåning”. Se tabell 5.51.

Tabell 5.51 Räntor på statsskulden 2006–2010

Miljarder kronor

 

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

SB

Utfall

 

2006

2007

2008

2009

2010

2010

Räntor på lån i

 

 

 

 

 

 

svenska kronor

37,9

38,6

39,1

25,0

28,0

22,8

 

 

 

 

 

 

 

Räntor på lån i

 

 

 

 

 

 

utländsk

 

 

 

 

 

 

valuta1

10,5

10,9

9,6

7,7

5,0

3,4

Över- (-)

 

 

 

 

 

 

/underkurser

 

 

 

 

 

 

(+) vid

 

 

 

 

 

 

emission

-4,0

-3,5

-8,0

-10,8

-8,0

-11,2

 

 

 

 

 

 

 

Summa räntor

44,4

46,0

40,7

21,9

25,0

15,0

 

 

 

 

 

 

 

Räntor på in-

 

 

 

 

 

 

och utlåning1

-6,1

-5,4

-4,8

-6,5

-5,0

-7,8

Valutakursförl

 

 

 

 

 

 

uster

 

 

 

 

 

 

(+)/vinster (-)

6,3

2,5

-6,5

13,9

1,0

7,8

 

 

 

 

 

 

 

Kursförluster

 

 

 

 

 

 

(+)/vinster (-)

5,9

4,2

3,9

1,6

3,5

8,1

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt

-1,2

-0,1

-0,2

0,2

-1,5

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

 

 

 

 

 

ränteutgifter

49,3

47,2

33,1

31,1

23,0

23,3

1 Räntor på lån till Riksbanken och på lån till andra länder (1,3 miljarder kronor 2010) är bruttoredovisade, till skillnad från i Riksgäldskontorets årsredovisning.

Utfallet på anslaget 1:1 Räntor på statsskulden blev 23 252 miljoner kronor, vilket är 252 miljoner kronor högre än anvisat i statens budget.

Utfallet för statsskuldsräntorna var det lägsta sedan 1980, vilket främst förklaras av rekordlåga räntenivåer. Totalt sett låg räntorna på statsskulden nära budgeterat belopp men på posterna under anslaget uppstod stora skillnader.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor blev 5 188 miljoner kronor lägre än beräknat i statens budget, vilket framför allt förklaras av lägre marknadsräntor än de som låg till grund för beräkningarna. Årsgenomsnittet för 5-årsräntan blev 0,8 procentenheter lägre än väntat. De låga

180

marknadsräntorna bidrog också till att

inkomsterna

av överkurs vid

emission blev

3 157 miljoner

kronor högre

än beräknat i

statens budget. Räntorna på lån i utländsk valuta blev 1 571 miljoner kronor lägre än förväntat till följd av en starkare krona och lägre utländska marknadsräntor. Ett lägre lånebehov än beräknat bidrog också till lägre utgifter för statsskuldsräntor. I statens budget beräknades ett lånebehov på 106 114 miljoner kronor medan utfallet för lånebehovet blev 1 052 miljoner kronor, således 105 062 miljoner kronor lägre. Därav påverkade dock endast 74 355 miljoner kronor ränteanslaget. Resterande del berodde på att utfallet för Riksgäldskontorets nettoutlåning blev lägre än beräknat, vilket inte påverkar anslagsutfallet.

Riksbankens lån i Riksgäldskontoret och lån till andra länder (i Euro och US dollar) har

medfört

ökade

ränteinkomster

med

1 346 miljoner kronor

och en motsvarande

ökning av ränteutgifterna. I tabell 5.51 redovisas detta brutto (se not) medan Riksgäldskontoret i sin årsredovisning redovisar netto.

Tabell 5.52 Räntor och valutakurser 2006–2010 årsgenomsnitt

 

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

SB

Utfall

 

2006

2007

2008

2009

2010

2010

Ränta 5 år

 

 

 

 

 

 

%

3,5

4,2

3,8

2,5

3,1

2,3

 

 

 

 

 

 

 

Ränta 6

 

 

 

 

 

 

mån %

2,4

3,6

3,9

0,4

0,4

0,6

 

 

 

 

 

 

 

TCW-

 

 

 

 

 

 

index 1

127,3

125,2

127,1

140,2

139,4

129,2

 

 

 

 

 

 

 

SEK/EUR

9,25

9,25

9,61

10,62

10,38

9,54

SEK/USD

7,38

6,76

6,59

7,66

7,61

7,20

1 Total Competitiveness Weights, ett mått på kronans värde mot en korg av andra valutor.

Valutakursförlusterna (netto) blev 6 817 miljoner kronor högre än beräknat, trots att kronan blev starkare än väntat (eurokursen 8,1 procent lägre än budgeterat och dollarkursen 5,4 procent lägre). Hur stora valutakursförluster respektive -vinster det blir beror på när lån i utländsk valuta förfaller och hur valutakurserna rört sig jämfört med när lånen togs upp. Dessutom kan denna post påverkas av eventuella placeringar i utländska valutor.

Även kursförlusterna blev högre än budgeterat, med 4 636 miljoner kronor. Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än

Skr. 2010/11:101

marknadsräntan vid återköpstillfället, medan kursvinster uppstår vid motsatt förhållande.

Utfallet på anslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning blev 51 miljoner kronor lägre än anvisat i statens budget. Regeringen begär årligen ett bemyndigande att vid behov överskrida detta anslag, vilket inte behövdes för 2010. Under 2009 utnyttjades bemyndigandet senast då utfallet uppgick till 212 miljoner kronor, vilket var 52 miljoner kronor högre än vad som anvisats av riksdagen.

Utgifterna för utgiftsområde 26 Statsskulds- räntor m.m. blev 13 101 miljoner kronor (35,9 procent) lägre än 2009. Det lägre utfallet kan främst förklaras av att utgifterna för anslaget 1:1 Räntor på statsskulden blev 7 891 miljoner kronor (25,3 procent) lägre än 2009, vilket i sin tur främst förklaras av att räntebetalningar på lån i utländsk valuta blev 4 267 miljoner kronor lägre än föregående år. Anledningen är framför allt lägre marknadsräntor och att äldre lån med hög ränta förfallit. Även räntebetalningarna på lån i svenska kronor blev lägre, med 2 196 miljoner kronor. De realiserade valutakursförlusterna blev 6 087 miljoner kronor lägre 2010, medan kursförlusterna blev 6 569 miljoner kronor högre än 2009. Sammantaget påverkade de två sistnämnda posterna avvikelsen mellan åren endast marginellt.

Vidare förklaras utgiftsområdets lägre utfall 2010 av det tillfälliga anslaget under 2009; 1:4

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning. Anslaget uppfördes för att finansiera de utgifter som uppstod i samband med övergången till kostnadsmässig avräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter. Utfallet på detta anslag uppgick under 2009 till 5 107 miljoner kronor medan det under 2010 endast fanns ett mindre utfall på -0,1 miljoner kronor. Det avser en korrigering från Länsstyrelsen i Skåne län som 2009 överskred sin anslagspost med detta belopp

utöver det medgivna överskridandet.

 

 

Den

okonsoliderade

statsskulden

minskade

under

2010 med

37 702 miljoner kronor

till

1 151 468 miljoner

kronor, trots att

utfallet

statens

budget

blev

ett underskott

1 052 miljoner kronor. Det beror främst på att orealiserade valutakursvinster minskade stats- skulden med 25 422 miljoner kronor. Orealiserade valutakursvinster påverkar inte budgetsaldot.

181

Skr. 2010/11:101

Oförutsedda utgifter

Utfallet på anslaget 92:2 Oförutsedda utgifter blev 0,9 miljoner kronor, vilket är 9,1 miljoner kronor lägre än anvisat i budget (se tabell 5.53).

Under 2010 har 935 565 kronor betalats ut från detta anslag avseende 4 förlikningar.

För att finansiera dessa utgifter ska indrag göras från utgiftsområde 4 Rättsväsendet, anslaget 4:5 Sveriges Domstolar med 500 869 kronor. Dessutom ska 424 696 kronor

finansieras från utgiftsområde 1, anslaget 1:4 Regeringskansliet och 10 000 kronor från utgiftsområde 9.

Tabell 5.53 Anslaget 92:2 Oförutsedda utgifter, utbetal- ningar 2009 och 2010

Kronor

Summa 2010, 4 ärenden

935 565

 

 

Summa 2009, 6 ärenden

417 100

 

 

182

Skr. 2010/11:101

5.4.27 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Tabell 5.54 UO 27 Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kronor

 

 

SB

TB

Utfall

Utfall-SB

Utfall-SB

 

 

 

Procent

Utfall

Anslag

Anslagsnamn

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2701001

Avgiften till Europeiska unionen

29 680

 

30 407

727

2,4

19 192

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

29 680

 

30 407

727

2,4

19 192

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsområdet omfattar avgiften till Europeiska unionen.

EU-budgeten beslutas årligen inom ramen för ett fastställt flerårigt budgettak (den fleråriga budgetramen). Avgiften kan förändras under året och avvika från beräkningen i statens budget beroende på ett flertal faktorer såsom faktisk uppbörd av tullar och importavgifter, revideringar av medlemsstaternas brutto- nationalinkomst (BNI), revideringar av baser för mervärdesskatt, förändringar i valutakurser, utfallet av EU-budgeten för tidigare år och ändringsbudgetar på unionsnivå.

Utfallet uppgick till 30 407 miljoner kronor och var därmed 727 miljoner kronor (2,4 procent) högre än vad som anvisades i statens budget. Ökningen beror på att Sveriges BNI och mervärdesskattebas för tidigare år justerades upp jämfört med tidigare prognoser.

Jämfört med 2009 ökade avgiften till Europeiska unionen med 11 215 miljoner kronor (58 procent). Den låga avgiften 2009 förklaras främst med att Sverige fick tillbaka för mycket inbetalda medel för 2007 och 2008 när ett nytt system för beräkning av medlemsländernas avgifter började gälla med retroaktiv verkan från 2007.

183

Skr. 2010/11:101

5.4.28 Förändring av anslagsbehållningar

Tabell 5.55 Förändringar av anslagsbehållningar exkl. UO 26 Statsskuldsräntor m.m. 2006–2010

Miljoner kronor

 

2006

2007

2008

2009

2010

Ingående ramöverföringsbelopp

25 404

34 593

40 731

37 003

45 320

 

 

 

 

 

 

Anvisat i statens budget

725 209

733 129

725 519

734 948

787 451

 

 

 

 

 

 

Tilläggsbudget

11 072

12 961

38 174

39 143

7 487

Utnyttjade medgivna överskridanden

0

65

73

108

171

 

 

 

 

 

 

Indragningar

-11 027

-18 112

-25 435

-21 075

-29 959

 

 

 

 

 

 

Utfall

716 066

721 917

742 057

744 807

763 028

Utgående ramöverföringsbelopp

34 593

40 719

37 003

45 320

47 443

 

 

 

 

 

 

Förändring av anslagsbehållningar

9 189

6 126

-3 727

8 316

2 123

 

 

 

 

 

 

Budgeteringen av förbrukning av anslags- behållningar är i statens budget inte fördelad per anslag utan tas upp under posten Minskning av anslagsbehållningar. Denna beräknades till -4 305 miljoner kronor i budgeten för 2010. Det innebar en budgeterad ökning av anslags- behållningarna. Posten utgör ett netto mellan å ena sidan anslagsbehållningar från föregående budgetår och å andra sidan sparade medel från aktuellt budgetår samt utnyttjande av anslagskredit. I redovisningen av det slutliga utfallet ingår förbrukning av anslagsbehållningar och utnyttjande av anslagskredit i utgifterna för respektive anslag och utgiftsområde.

Nettosumman av förändring av anslags- behållningar 2010, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., framgår av tabell 5.55 Anslagsbehållningarna ökade under 2010 från 45 320 miljoner kronor vid ingången av året till 47 443 miljoner kronor vid utgången av året. De ökade således med 2 123 miljoner kronor under året. Jämfört med beräkningen i budgeten ökade alltså anslagsbehållningarna mindre än beräknat.

Indragningar av anslagsmedel

uppgick

till

29 959 miljoner kronor under

året. År

2009

ökade anslagsbehållningarna med 8 316 miljoner kronor.

I tabell 5.56 redovisas de anslag som uppvisade utgående anslagsbehållningar överstigande 1 000 miljoner kronor under något av åren 2006– 2010.

Den största anslagsbehållningen i slutet av 2010 hade anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshets- ersättning och aktivitetsstöd (16 080 miljoner kronor). Behållningen på detta anslag ökade med 8 905 miljoner kronor under 2010. Anslagsbehållningen för anslaget 1:3 Kostnader

för arbetsmarknadspolitiska program och insatser blev 1 109 miljoner kronor, vilket är en minskning med 1 524 miljoner kronor i förhållande till året innan. I budgeten anvisades 3 420 miljoner kronor på anslaget 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning. Utfallet blev 1 338 miljoner kronor, vilket medförde att anslagsbehållningen blev 2 082 miljoner kronor.

Anslagsbehållningen för anslaget 1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. ökade från 1 233 miljoner kronor 2006 till 3 649 miljoner kronor 2009. För 2010 minskade behållningen med 1 900 miljoner kronor. För anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättning m.m. minskade anslagsbehållningen från 1 137 miljoner kronor till 584 miljoner kronor i slutet av 2010.

För anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskade anslagsbehållningen från 2 498 miljoner kronor 2006 till 594 miljoner kronor 2010.

Den största minskningen av anslagsbehållning mellan 2009 och 2010 har anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen. Behållningen minskade från 3 215 miljoner kronor 2009 till 727 miljoner kronor 2010.

Anslagen 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur har båda anslagsbehållningar som överstiger 2 000 miljoner kronor de två senaste åren.

Under respektive utgiftsområde finns förklaringar till större förändringar av anslags- behållningarna.

184

Skr. 2010/11:101

Tabell 5. 56 Specifikation av anslagsbehållningar över 1 miljard kronor under något av åren 2006–2010

Miljoner kronor

Anslag

 

2006

2007

2008

2009

2010

06 01 001

Förbandsverksamhet och beredskap

905

320

697

1 211

53

 

 

 

 

 

 

 

06 06 02

 

 

 

 

 

 

2008

Anskaffning av materiel och anläggningar

1 557

-75

334

0

0

 

 

 

 

 

 

 

07 01 001

Biståndsverksamhet

2 498

1 268

936

940

594

 

 

 

 

 

 

 

09 01 004

Tandvårdsförmåner m.m.

15

-38

1 364

1 778

1 685

10 01 001

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

1 233

2 611

3 121

3 649

1 749

 

 

 

 

 

 

 

10 01 002

Aktivitets- och sjukersättning m.m.

1 748

-136

1 404

1 137

584

 

 

 

 

 

 

 

12 01 002

Föräldraförsäkring

1 076

737

70

741

278

13 01 002

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

81

130

1 061

226

144

 

 

 

 

 

 

 

14 01 002

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

588

8 176

6 546

7 175

16 080

 

 

 

 

 

 

 

14 01 003

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

591

504

1 951

2 633

1 109

14 01 011

Bidrag till lönegarantiersättning

288

361

320

672

2 082

 

 

 

 

 

 

 

14 01 006

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013

 

290

1 182

1 520

1 475

 

 

 

 

 

 

 

15 01 002

Studiemedel m.m.

1 848

1 358

1 112

755

1 275

18 31 11

 

 

 

 

 

 

2006

Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder

1 228

821

444

180

16

18 34 01

 

 

 

 

 

 

2003

Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet

1 331

1 330

117

0

0

19 01 004

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013

 

300

1 063

1 214

146

 

 

 

 

 

 

 

22 01 002

Väghållning

-87

-100

-352

871

1 077

 

 

 

 

 

 

 

23 01 011

Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

662

544

112

79

1 134

23 01 023

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

713

1 491

1 634

2 129

2 045

 

 

 

 

 

 

 

 

Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens

 

 

 

 

 

23 01 024

miljö och struktur

 

990

1 512

2 135

2 409

 

 

 

 

 

 

 

27 01 001

Avgiften till Europeiska unionen

2 654

2 020

-1 404

3 215

-727

 

 

 

 

 

 

 

185

Skr. 2010/11:101

5.4.29Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov (med omvänt tecken) redovisas posten Myndigheters m.fl. in- och ut- låning i Riksgäldskontoret, netto, dvs. Riks- gäldskontorets nettoutlåning, samt en kassamässig korrigeringspost på budgetens ut- giftssida. För 2010 blev utfallet för Riksgälds- kontorets nettoutlåning - 9 225 miljoner kronor. Beräkningen i statens budget uppgick till 21 565 miljoner kronor. Skillnaden mellan utfall och budgeten blev således -30 790 miljoner kro- nor. I tabell 5.57 specificeras de största posterna.

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av Riksgäldskontorets in- och utlåning till myndig- heter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder. De största delposterna utgörs normalt av utlå- ning till Centrala studiestödsnämnden (CSN) för finansiering av studielån samt utlåning för infrastrukturinvesteringar. Nedan beskrivs pos- terna i den ordning de återfinns i tabellen.

Pensionsmyndighetens inbetalningar av premiepensionsmedel beräknades i statens budget uppgå till 29 000 miljoner kronor. Utfallet för inbetalningarna blev 30 203 miljoner kronor, dvs. 1 203 miljoner kronor högre än i statens budget. Utbetalningarna av premie-

pensionsmedel

inklusive

ränta

blev

30 104 miljoner

kronor, vilket

i stort

sett

överensstämde med budgetens beräkning på

30 000 miljoner kronor.

 

 

Totalt

ökade

behållningarna

myndigheternas räntekonton och vissa särskilda

räntebelagda

konton

under 2010

med

7 815 miljoner

kronor,

vilket minskade

netto-

utlåningen. De myndigheter som ökat sina behållningar mest under året är Försvarets materielverk med 2 552 miljoner kronor samt Lunds universitet, Skatteverket, Karolinska universitetet, Rikspolisstyrelsen och Krono- fogdemyndigheten. Försvarsmakten minskade däremot sin behållning med 1 862 miljoner kronor. Se tabell 5.58.

Tabell 5.57 Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto

Miljoner kronor

 

Utfall

SB

Utfall-

Utfall

 

2010

2010

SB 2010

2009

Premiepensionsmedel,

 

 

 

 

inbetalning

-30 203

-29 000

-1 203

-29 223

Premiepensionsmedel,

 

 

 

 

utbetalning

30 104

30 000

104

30 261

Myndigheters

 

 

 

 

räntekonton, se

 

 

 

 

separat tabell 5.58

-7 815

 

 

-9 950

 

 

 

 

 

CSN, studielån m.m.

5 895

6 000

-105

5 641

Investeringslån

 

 

 

 

myndigheter

1 193

 

 

1 136

Insättningsgaranti

-109

 

 

-4

 

 

 

 

 

Kärnavfallsfonden

-300

 

 

-566

 

 

 

 

 

Stabilitetsfonden, se

 

 

 

 

separat tabell 5.59

-4 733

-2000

-2 733

2 880

 

 

 

 

 

Trafikverket,

 

 

 

 

infrastrukturlån

5 777

7 000

-1 223

4 273

 

 

 

 

 

Exportkreditnämnden

638

 

 

-38

Statliga bolag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån till Botniabanan

562

1 000

-438

1 455

 

 

 

 

 

Vinstmedel Svenska

 

 

 

 

.Spel AB

0

 

 

1 200

 

 

 

 

 

Lån till Svensk-

 

 

 

 

Danska

 

 

 

 

Broförbindelsen AB

160

 

 

225

 

 

 

 

 

Lån till Swedavia

2 313

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillfällig placering

 

 

 

 

Apoteket AB

-5 923

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga statliga bolag

-223

 

 

-154

Affärsverk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärsverket Statens

 

 

 

 

Järnvägar

-804

 

 

268

 

 

 

 

 

Luftfartsverket

-3 240

 

 

-578

 

 

 

 

 

Övriga affärsverk

142

 

 

182

Lån till Riksbanken

-4 259

 

 

95 252

 

 

 

 

 

Lån till andra länder

1 552

7000

-5 448

874

 

 

 

 

 

Övrigt, netto

49

 

 

1539

Summa

-9 225

21 565

-30 790

104 674

1 Endast vissa delposter är specificerade.

186

Tabell 5.58 Myndigheters räntekonto

Miljoner kronor

 

Utfall 2010

Utfall 2009

Försvarets materielverk

-2 552

-1 076

 

 

 

Försvarsmakten

1 862

-2 414

 

 

 

Trafikverket

379

-2 907

Lunds universitet

-725

-683

 

 

 

Skatteverket

-541

-170

 

 

 

Karolinska universitetet

-497

-347

Rikspolisstyrelsen

-416

-549

 

 

 

Kronofogdemyndigheten

-409

1

 

 

 

Göteborgs universitet

-396

-200

Regeringskansliet

-392

-409

 

 

 

Uppsala universitet

-343

-176

 

 

 

Kungl. Tekniska högskolan

-329

-329

Domstolsverket

-322

65

 

 

 

Stockholms universitet

-303

-203

 

 

 

Garantireserver

-40

-23

Övriga räntekonton

-2 791

-530

 

 

 

Ökning av behållningar, netto

-7 815

-9 950

 

 

 

Skr. 2010/11:101

Ränteinkomsterna uppgick till 66 miljoner kronor medan Övriga finansiella intäkter blev 14 miljoner kronor. I tabell 5.59 redovisas stabilitetsfondens påverkan på nettoutlåningen sedan bildandet 2008.

Tabell 5.59 Stabilitetsfondens konto i Riksgäldskontoret 2008–2010

Miljoner kronor

Typ av transaktion

Utfall 2008

Utfall 2009

Utfall 2010

Kapitaltillskott från

 

 

 

anslag

-15 000

 

 

 

 

 

 

Nordea, nyemission

 

5 610

 

Nordea, aktieutdelning

 

 

-686

 

 

 

 

Carnegie

2 283

-1 227

-689

 

 

 

 

Bankgarantiavgifter

 

-1 546

-1 979

Stabilitetsavgifter

 

 

-1 314

 

 

 

 

Administrativa

 

 

 

kostnader m.m.

-28

43

15

 

 

 

 

Ränteinkomster m.m.

 

 

-80

 

 

 

 

Utfall nettoutlåningen

 

 

 

(kontoförändring)

-12 745

2 880

-4 733

 

 

 

 

Centrala studiestödsnämndens lån i Riksgälds- kontoret för studielån och hemutrustningslån

beräknades i

statens

budget öka

med

6 000 miljoner

kronor.

Utfallet

blev

5 895 miljoner kronor, dvs. 105 miljoner kronor lägre än beräknat.

Riksgäldskontoret lånar ut medel till myndigheter för investeringar i anläggnings- tillgångar som används i statens verksamhet. Sådana investeringslån till myndigheter ökade nettoutlåningen med 1 193 miljoner kronor.

Behållningen på stabilitetsfondens konto, som inrättades 2008 för finansiering av stödåtgärder till banker och andra kreditinstitut, ökade med 4 733 miljoner kronor 2010, vilket innebär en minskad nettoutlåning. Detta är 2 733 miljoner kronor mer än beräknat. I beloppet ingår

aktieutdelning

från Nordea Bank AB om

686 miljoner

kronor och en delbetalning

avseende försäljningen av aktierna i Carnegie Investment Bank AB och Max Matthiessen Holding AB om 689 miljoner kronor. Bankgarantiavgifterna, som betalas in till stabilitetsfonden, uppgick till 1 979 miljoner kronor och stabilitetsavgifterna, som 2010 har betalats in för första gången, uppgick till 1 314 miljoner kronor. Förvaltningskostnaderna

för fonden

blev 15 miljoner kronor, vilket är

7 miljoner

kronor lägre än den ram på

22 miljoner

kronor som regeringen fastställt.

Banverket och Vägverket slogs ihop den 1 april 2010 och blev Trafikverket. Trafikverket ökade under 2010 sina infrastrukturlån i Riksgälds- kontoret med 5 777 miljoner kronor, vilket var1 223 miljoner kronor mindre än beräknat i statens budget.

Det statliga bolaget Botniabanan AB ökade under 2010 sitt lån med 562 miljoner kronor. Projektet färdigställdes under året och bolaget har under andra hälften av 2010 börjat amortera på lånet som i slutet av 2010 uppgick till 16 665 miljoner kronor. I statens budget beräk- nades en ökning av dessa lån med 1 000 miljoner kronor.

Luftfartsverkets flygplatser bolagiserades un- der 2010 och bolaget Swedavia AB bildades som även tog över Luftfartsverkets infrastrukturlån om 3 240 miljoner kronor. Bolaget har därefter återbetalat 927 miljoner kronor och väntas åter- betala resterande del under de kommande tre åren.

I juni 2010 placerades Apotekets försälj- ningsinkomster om 5 900 miljoner kronor till- fälligt i Riksgäldskontoret i enlighet med beslut av regeringen, vilket inte var känt vid beräk- ningen av statens budget. Det innebar att netto- utlåningen minskade med detta belopp samt med räntan på 23 miljoner kronor.

Lån till andra länder beräknades i statens bud- get belasta nettoutlåningen med 7 000 miljoner

187

Skr. 2010/11:101

kronor. Någon utbetalning till Lettland har inte gjorts under 2010 och väntas inte heller göras längre fram. Lettlands ekonomiska läge har sta- biliserats och de räknar inte längre med att be- höva låna från Sverige. Lån till Island betalades under 2010 ut med 1 552 miljoner kronor. Där- med har hälften av det totalt beviljade Islandslå- net utbetalats under 2009 och 2010.

Det lån som Riksbanken tog i Riksgäldskon- toret under 2009 har under 2010 sjunkit med 4 259 miljoner kronor till följd av valutakursför- ändringar.

I posten Övrigt, netto ingår bl.a. 320 miljoner kronor som avser Försvarets materielverk. Därav utgörs 1 172 miljoner kronor av minskad inlå- ning och 852 miljoner kronor av minskad utlå- ning.

Under 2010 blev utfallet för Riksgäldskonto-

rets

nettoutlåning

sammantaget

113 898 miljoner

kronor lägre än

2009,

vilket

främst

beror på

att Riksbanken

under

2009

lånade motsvarande 95 252 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för att återställa valutareser- ven. Under 2010 har lånet minskat med 4 259 miljoner kronor på grund av valutakurs- förändringar. Riksbankslånet förklarar därmed 99 511 miljoner kronor av den lägre nettoutlå- ningen mellan åren.

Resterande skillnad mellan åren beror till stor del på att nettoutlåningen i april 2009 belastades med 5 610 miljoner kronor vid statens delta- gande i nyemissionen i Nordea medan utdel- ningen på dessa aktier minskade nettoutlåningen med 686 miljoner kronor 2010. Vidare har Apotekets försäljningsinkomster tillfälligt mins- kat nettoutlåningen med 5 923 miljoner kronor 2010. Ytterligare en förklaring är bankernas för- sta inbetalning av stabilitetsavgifter som mins- kade nettoutlåningen med 1 314 miljoner kronor 2010.

5.4.30 Kassamässig korrigering

Posten Kassamässig korrigering ingår i statens budget. Detta för att saldot på statens budget ska motsvara statens lånebehov med omvänt tecken. Posten Kassamässig korrigering utgör skillnaden mellan å ena sidan saldot mellan bud- getens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens cen- tralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korriger- ingar uppstår dels till följd av periodiseringsskill-

nader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men vissa delposter är möjliga att specificera.

För 2010 blev utfallet för Kassamässig korri- gering 3 409 miljoner kronor. Beräkningen i statens budget var 1 261 miljoner kronor. Skillnaden mellan utfall och budget blev således 2 148 miljoner kronor och utgjordes till övervägande delen av EU-avgiften. I tabell 5.60 nedan framgår de delposter som är möjliga att specificera.

Tabell 5.60 Kassamässig korrigering

Miljoner kronor

 

Utfall

SB 2010

Utfall-

Utfall

 

2010

SB 2010

2009

EU-betalningar avgift

2 065

 

2 065

1 161

 

 

 

 

 

Effekter av övergången

657

657

0

-1 865

till kostnadsmässiga

 

 

 

 

anslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venantius-lån

604

604

0

1 392

 

 

 

 

 

Ränteperiodisering

-14

 

-14

302

Övrigt

97

 

97

-1 261

 

 

 

 

 

Summa

3 409

1 261

2 148

-270

 

 

 

 

 

Betalningen av Sveriges avgift till EU medför alltid en viss kassamässig korrigering. Sverige betalar inte avgiften direkt till EU. Avgiften överförs till ett räntefritt konto hos Riksgälds- kontoret inom statens centralkonto. Samtidigt sker avräkning mot anslaget för EU-avgiften. EU rekvirerar sedan via Riksbanken medel från kontot hos Riksgäldskontoret. Eftersom tid- punkten för anslagsbelastning och rekvisition från EU skiljer sig åt uppstår kassamässiga korri- geringar vid såväl anslagsbelastningen som vid rekvisitionen. Anslagsbelastning och rekvisition kan ske under olika budgetår. Betalningen av Sveriges avgift till EU medförde 2010 en kas- samässig korrigering på 2 065 miljoner kronor till följd av att kommissionen rekvirerade högre belopp än de avgifter som anslagsavräknades under året.

Övergången till kostnadsmässig anslagsavräk- ning för myndigheternas förvaltningsutgifter har medfört en kassamässig korrigering på 657 mil- joner kronor. Korrigeringen uppstod beroende på att Försvarsmakten under 2009 inte fick hela det belopp som anslagsavräknats på det tillfälliga anslaget 1:4 Övergångseffekter av kostnadsmäs-

188

sig avräkning, under utgiftsområde 26 Stats- skuldsräntor m.m., insatt på sitt räntekonto i Riksgäldskontoret. En del av beloppet betalades ut till Försvarsmakten under 2010 och reste- rande belopp kommer att betalas ut under kommande år fram till 2013, varför detta ger upphov till kassamässiga korrigeringar åt motsatt håll jämfört med 2009. Denna post var medräk- nad i statens budget.

År 2007 övertog Riksgäldskontoret gäldenärs-

ansvaret för

Venantius AB:s lån på drygt

4 100 miljoner

kronor. Återbetalningarna av

dessa lån medför kassamässiga korrigeringar t.o.m. 2013. Även denna post, som för 2010 uppgick till 604 miljoner kronor, var medräknad i statens budget.

Redovisningen på anslaget för statsskulds- räntor är inte helt kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför, främst till följd av att inkomsträntor på vissa delar av Riksgäldskonto- rets utlåning periodiseras till det kvartal de avser. Denna periodiseringseffekt blev -14 miljoner kronor för 2010.

Posten Övrigt, som uppgick till 97 miljoner kronor, är en restpost som till stor del är hänför- lig till skillnader mellan tidpunkten för anslags- avräkning och tidpunkten för betalning.

Den kassamässiga korrigeringen för 2010 blev 3 679 miljoner kronor högre än 2009. Det är främst korrigeringen avseende övergångseffek- ten till kostnadsmässig avräkning för Försvars- makten som bidrog till en ökning med 2 522 miljoner kronor. Korrigeringen för betal- ningen av EU-avgiften blev 904 miljoner högre än 2009.

5.4.31Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget

Utgifterna för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten belastar inte statens budget. De in- går emellertid i de utgifter som omfattas av ut- giftstaket för staten. Ålderspensionssystemet består av en fördelningsdel och en premiereserv- del. Fördelningsdelen finansieras av under året inbetalda pensionsavgifter. Nettot av inbetalda avgifter och utbetalda pensioner tillfaller, alter- nativt finansieras av, Första – Fjärde AP-fon- derna.

Vid sidan av AP-fonderna sker en förmögen- hetsuppbyggnad inom premiepensionssystemet, som administrerades av Premiepensionsmyndig- heten t.o.m. 2009. Den 1 januari 2010 bildades

Skr. 2010/11:101

Pensionsmyndigheten med ansvar för hela den allmänna ålderspensionen.

Enligt beslut av EU:s statistikorgan Eurostat får fonderade pensionssystem inte räknas till den offentliga sektorn i nationalräkenskaperna. Det innebär att premiereservdelen och utbetalningar av premiepension inte ingår i utgifterna under utgiftstaket för staten.

Tilläggspension och inkomstpension belastar fördelningssystemet (AP-fonderna). Premiepen- sion betalas ut från premiepensionssystemet.

AP-fondernas administrationskostnader ingår i utgifterna för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten. I rörelsens kostnader för För- sta - Fjärde AP-fonderna ingår samtliga förvalt- ningskostnader, exklusive courtage, arvoden till externa förvaltare och depåbanksarvoden. Provi- sionskostnader redovisas som en avdragspost under rörelsens intäkter. Prestationsbaserade av- gifter reducerar nettoresultatet för den tillgång som förvaltats.

Förvaltararvoden för onoterade aktier och an- delar för vilka återbetalning medges före vinst- delning och där återbetalning bedöms som san- nolik, redovisas som en del av tillgångarnas an- skaffningsvärde. De ingår inte i de administra- tionskostnader som redovisas i tabell 5.61. I övriga fall redovisas de som provisionskostnader.

Sjätte AP-fondens gemensamma kostnader och förvaltningskostnader redovisas under pos- ten rörelsens kostnader i tabellen.

Tabell 5.61 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget

Miljoner kronor

 

SB

Utfall

Utfall-SB

Utfall- SB

Utfall

 

Procent

 

2010

2010

2010

2010

2009

AP-fonderna,

 

 

 

 

 

pensionsutgifter

220 757

220 204

-553

-0,3

217 413

 

 

 

 

 

 

Administrations-

 

 

 

 

 

utgifter

2 744

2 694

-50

-1,8

2 389

 

 

 

 

 

 

varav

 

 

 

 

 

Pensionsmyndig-

 

 

 

 

 

heten m.fl.

 

 

 

 

 

myndigheter

 

1 029

 

 

922

 

 

 

 

 

 

AP-fonderna,

 

 

 

 

 

rörelsens kostnader

 

820

 

 

808

 

 

 

 

 

 

AP-fonderna,

 

 

 

 

 

provisions-

 

 

 

 

 

kostnader

 

477

 

 

489

 

 

 

 

 

 

AP-fonderna,

 

 

 

 

 

prestations-

 

 

 

 

 

baserade avgifter

 

368

 

 

170

Summa

223 501

222 897

-604

-0,3

219 802

 

 

 

 

 

 

189

Skr. 2010/11:101

I budgetpropositionen för 2010 beräknades ut- gifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten uppgå till 223 501 miljoner kronor. Utfallet uppgick till 222 897 miljoner kronor och var därmed 604 miljoner kronor lägre än beräk- nat. Pensionsutbetalningarna från AP-fonderna uppgick till 220 204 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor överfördes från AP-fonderna till EU:s tjänstepensionssystem för de tjänste- män inom EU som har begärt detta. Pensionsut- betalningarna var därmed 553 miljoner kronor (0,3 procent) lägre än beräknat.

Administrationskostnaderna för inkomstpen- sionen uppgick totalt till 2 694 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor lägre än beräknat. Ersättningen från AP-fonderna till Pensions- myndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyn- digheten och Konjunkturinstitutet för administ- ration uppgick till 1 029 miljoner kronor (regeringsbeslut 2009-12-17).

AP-fondernas administrationskostnader (rörelsens kostnader, provisionskostnader och prestationsbaserade avgifter) uppgick totalt till

1 665 miljoner

kronor under 2010. Rörelsens

kostnader

för

AP-fonderna uppgick till

820 miljoner

kronor, varav 84 miljoner kronor

avsåg Sjätte AP-fondens gemensamma kostnader och 83 miljoner kronor avsåg fondens interna och externa förvaltningskostnader. AP-fonder- nas provisionskostnader uppgick till 477 miljoner kronor och de prestationsbaserade avgifterna uppgick till 368 miljoner kronor.

Jämfört med 2009 blev utfallet för Ålderspen- sionssystemet vid sidan av budgeten 3 095 mil- joner kronor (1,4 procent) högre. Pensionsut- betalningarna från AP-fonderna ökade med 2 791 miljoner kronor (1,3 procent). Det beror på att antalet ålderspensionärer ökar. Däremot minskade utgifterna för pensioner till följd av negativ inflation, svag inkomstutveckling och

balanseringen

inom

pensionssystemet.

Mellan

2008 och

2009

ökade

utgifterna

med

18 207 miljoner kronor (9,1

procent).

Ersätt-

ningen från AP-fonderna till Pensionsmyndig- heten m.fl. myndigheter ökade med 107 miljoner kronor (11,6 procent).

AP-fondernas administrationskostnader ökade med 198 miljoner kronor (13,5 procent). Det beror på att de prestationsbaserade kostnaderna ökade från 170 miljoner kronor till 368 miljoner kronor för 2010.

5.5Underliggande saldo och engångseffekter

Statens budgetsaldo för 2010 påverkades av betydande engångseffekter (tabell 5.62).

Tabell 5.62 Statens budgetsaldo justerat för större engångs- effekter 2010

Miljarder kronor

 

2010

Statens budgetsaldo

-1,1

Justering för större engångseffekter

-10,4

 

 

varav

 

Försäljning av aktier

0

 

 

Extra aktieutdelningar

-2,6

 

 

Tillfällig placering Apoteket AB

-5,9

 

 

Återbetalning Swedavia AB

-0,9

 

 

Kapitaltillskott till bolag

3,1

 

 

Lån till Riksbanken

-4,3

 

 

Lån till andra länder

1,6

 

 

Venantius AB, förfalloprofil övertagna lån

0,6

 

 

Carnegie

-0,7

 

 

Övrigt, netto

-1,3

 

 

Statens budgetsaldo justerat för större

 

engångseffekter

-11,5

Engångseffekterna beräknas totalt påverka saldot positivt med 10,4 miljarder kronor. Apoteket AB väntas göra en extrautdelning till följd av försäljningen av 465 apotek 2009. I avvaktan på beslut om denna utdelning under 2011

placerades i

juni

2010 ett

belopp om

5,9 miljarder

kronor

tillfälligt

på konto i

Riksgäldskontoret, vilket påverkat budgetsaldot positivt.

Den största engångseffekten under 2009 avsåg Riksbankens lån i Riksgäldskontoret. Lånet som togs i euro och dollar motsvarande ursprungligen 97 miljarder kronor. Vid utgången av 2009 hade det till följd av valutakursvinster vid omsättning av lån minskat till 95,2 miljarder kronor, vilket var det negativa belopp som påverkade budgetsaldot 2009. Under 2010 har det totala lånet av samma orsak minskat med ytterligare 4,3 miljarder kronor, vilket innebär en positiv engångseffekt 2010.

Extra utdelningar från statliga aktier innebär

en positiv

effekt

och

uppgick 2010

till

2,6 miljarder

kronor.

Det

nya

bolaget Posten

Norden AB

gjorde

en

extra

utdelning

0,7 miljarder kronor. Vidare gjorde AB Svensk Exportkredit (SEK) en extra utdelning på

190

1,9 miljarder kronor motsvarande den realiserade vinsten efter