Till innehåll på sidan

Vikten av att färdigställa viktiga spårprojekt

Skriftlig fråga 2012/13:223 av Lundgren, Elin (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-12-19
Anmäld
2012-12-19
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2013-01-08
Svar anmält
2013-01-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 19 december

Fråga

2012/13:223 Vikten av att färdigställa viktiga spårprojekt

av Elin Lundgren (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

För att trafiken på spåren ska ha en chans att fungera är det nödvändigt att utpekade järnvägsprojekt genomförs. I Gävleborg oroas jag över de försenade järnvägsprojekten Skutskär–Furuvik och Söderhamn–Kilafors. De måste byggas klart utan dröjsmål. Båda objekten finns med i den nuvarande nationella planen.

Enkelspåret Skutskär–Furuvik är en mycket besvärlig och hämmande flaskhals för spårtrafiken i dess helhet mellan Norrland och Stockholm. Prognoser visar en ordentlig ökning av trafiken inom den närmaste framtiden på denna sträcka, både av godstrafik och av persontrafik.

Detta nödvändiga dubbelspårsbygge ska, enligt uppgifter från Trafikverket, förhoppningsvis kunna påbörjas under 2013 och vara färdigställt 2015. Förutsättningen är att medel görs tillgängliga. Det är mycket angeläget att detta dubbelspårsbygge påbörjas snarast möjligt så att det kan vara färdigt senast 2015.

Ombyggnaden av järnvägssträckan Söderhamn–Kilafors har försenats. Byggnationerna har avstannat helt, och enligt de senaste uppgifterna från Trafikverket kommer det inte att vara färdigbyggt förrän tidigast 2017. Byggandet har redan kommit en bit på väg. Samtidigt är befintlig räls och kontaktledningar borttagna på stora delar av sträckan. Omledningsmöjligheterna vid trafikstopp på Stambanan och Ostkustbanan har därmed dramatiskt försämrats för en lång tid framåt.

Jag undrar nu vilka besked statsrådet Elmsäter-Svärd kan ge om de utpekade projekten.

Svar på skriftlig fråga 2012/13:223 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 8 januari

Svar på fråga

2012/13:223 Vikten av att färdigställa viktiga spårprojekt

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Elin Lundgren har frågat mig vilka besked jag har om järnvägsprojekten Skutskär–Furuvik och Söderhamn–Kilafors.

Sverige ska ha ett starkt och hållbart transportsystem. Ett transportsystem som ger oss en fungerande vardag, som gör det lättare för företagen att leverera sina produkter och som binder samman hela landet. Därför har regeringen i infrastrukturpropositionen föreslagit en höjd ambitionsnivå och satsar 522 miljarder kronor på transportinfrastrukturen under nästa planperiod 2014–2025. Det motsvarar en ambitionsökning med närmare 20 procent jämfört med den förra nationella planen för Sveriges transportsystem. Riksdagen har också beslutat i enlighet med regeringens inriktning.

Av den totala ramen till transportinfrastrukturen avsätts 241 miljarder kronor för drift och underhåll och reinvesteringar av statliga vägar och järnvägar. Resterande delar av ramen, 281 miljarder kronor, ska användas för att utveckla transportsystemet så att det klarar nuvarande och framtida krav på hållbarhet och för att göra det varaktigt robust.

Den 20 december 2012 gav regeringen Trafikverket och länsplaneupprättarna i uppdrag att ta fram förslag till ny nationell plan för utveckling av transportsystemet och länsplaner för perioden 2014–2025. I detta arbete kommer nya projekt att utredas, analyseras och förankras. Regeringen fastslog också i uppdraget att utgångspunkten är att åtgärderna i den gällande nationella planen ska genomföras. Trafikverket ska, i egenskap av ansvarig myndighet, presentera ett förslag till ny nationell plan för perioden 2014–2025 till regeringen senast den 13 juni 2013.

Jag utgår från att Trafikverket kommer att analysera ovan nämnda järnvägsprojekts tidsmässiga genomförande inom ramen för detta arbete.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.