vikarier och andra visstidsanställda

Skriftlig fråga 2003/04:1044 av Pedersen, Peter (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-04-05
Anmäld
2004-04-13
Besvarad
2004-04-15
Svar anmält
2004-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 5 april

Fråga 2003/04:1044

av Peter Pedersen (v) till statsrådet Hans Karlsson om vikarier och andra visstidsanställda

Det har länge varit känt att arbetsgivare, inte minst inom mediebranschen, kringgår reglerna i lagen om anställningsskydd. Det gör de exempelvis genom att anställa vikarier endast under så lång period att de inte riskerar att behöva erbjuda företrädesrätt vid nyanställning. I stället anställs en ny vikarie eller visstidsanställd. Och så vidare. Detta innebär inte bara problem och förnedring för de visstidsanställda @ något som Journalistförbundets ordförande nyligen vittnat om i Dagens Nyheter @ utan är också ett problem för samhället i stort, eftersom det ger brist på kontinuitet i samhällsbevakningen. Ytterst pinsamt måste det också sägas vara att public service pekas ut som en särskilt stor bov i detta sammanhang.

Från Journalistförbundets sida begärs nu att lagen skrivs om så att visstidsanställning måste omfatta hela den period som arbetsgivaren behöver täcka upp, det vill säga att en visstidsanställd som utför sitt arbete på ett godtagbart sätt ska ha sin anställning tryggad så länge arbetsuppgifterna finns kvar. Likaså ska en vikarie få ha kvar sitt vikariat så länge som den hon eller han vikarierar för är frånvarande.

Detta tycker jag är vettiga krav och frågar statsrådet därför:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att tillgodose ovanstående krav?

Svar på skriftlig fråga 2003/04:1044 besvarad av

den 14 april

Svar på fråga 2003/04:1044 om vikarier och andra visstidsanställda

Statsrådet Hans Karlsson

Peter Pedersen har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose de krav som framförs från Journalistförbundet om att lagen ändras så att visstidsanställning måste omfatta hela den period som arbetsgivaren behöver täcka upp, det vill säga att en visstidsanställd som utför sitt arbete på ett godtagbart sätt ska ha sin anställning tryggad så länge arbetsuppgifterna finns kvar samt att en vikarie ska få ha sitt vikariat kvar så länge som den hon eller han vikarierar för är frånvarande.

Jag anser liksom Peter Pedersen att regleringen av situationen för de tidsbegränsat anställda är en mycket viktig fråga.

Utformningen av regleringen av tidsbegränsade anställningar ingick bland de områden som Arbetslivsinstitutet på regeringens uppdrag såg över i Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt @ för ett föränderligt arbetsliv. Regeringen planerar att presentera en proposition för riksdagen under hösten. För närvarande förbereder en arbetsgrupp inom Regeringskansliet en kompletterande promemoria, i vilken bland annat finns förslag beträffande regleringen av tidsbegränsade anställningar. Avsikten är att promemorian ska remitteras till berörda intressenter under våren, däribland Journalistförbundet. Det kommer även att hållas en uppföljande hearing. Jag vill inte i detta läge föregripa det pågående beredningsarbetet.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.