Vårdens kunskap om lipödem

Skriftlig fråga 2022/23:249 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-01-19
Överlämnad
2023-01-20
Anmäld
2023-01-24
Svarsdatum
2023-02-01
Sista svarsdatum
2023-02-01
Besvarad
2023-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Nyligen träffade jag en 37-årig kvinna i Kil, vilket Värmlands Folkblad också rapporterat om, som efter flera år av misslyckade försök att gå ned i vikt och en bypassoperation slutligen blivit diagnostiserad med sjukdomen lipödem.

Lipödem är en kronisk sjukdom som beror på en störning i fettvävnaden som gör att fettcellerna blir större. Det leder till att delar av kroppen – ofta rumpa, lår och underben – får stora fettdepåer medan resten av kroppen är opåverkad. Lipödem är med största sannolikhet en ärftlig sjukdom. Den drabbar i stort sett endast kvinnor och debuterar vid hormonella förändringar, till exempel pubertet.

Trots att lipödem beskrevs redan 1940 finns stora kunskapsluckor på området, både när det gäller diagnostik och när det gäller behandling. För de flesta som arbetar inom vården är lipödem ännu okänt. Diagnoskoden för lipödem började gälla i Sverige först 2017, så ännu finns ingen statistik tillgänglig över antalet diagnostiserade eller behandlade för lipödem.

Den 37-åriga kvinnan är bara en av de drabbade. Kunskapen om sjukdomen inom primär-, akut-, smärt- och överviktssjukvården är nästan noll, så ofta feldiagnostiseras lipödem som fetma eller lymfödem. Detta orsakar stort lidande för patienterna och är kostsamt för samhället eftersom många patienter får felaktig behandling, såsom gastric bypass, eller felaktiga råd om kost och motion som försämrar deras tillstånd. Sjukdomen kan behandlas och sjukdomsförloppet hejdas, men då krävs tidig – och framför allt rätt – behandling.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Vad avser statsrådet att göra för att kunskapen om lipödem i sjukvården ska förbättras och fler kunna få rätt vård i tid?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:249 besvarad av Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

S2023/ 00296 Socialdepartementet Sjukvårdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:249 av Lars Mejern Larsson (S)
Vårdens kunskap om lipödem

Lars Mejern Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att kunskapen om lipödem i sjukvården ska förbättras och fler ska kunna få rätt vård i tid.

Det är angeläget att öka hälso- och sjukvårdens kunskaper om flickors och kvinnors hälsa och sjukdomar, såsom till exempel lipödem.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har på regeringens uppdrag utvärderat det vetenskapliga stödet för diagnostik och behandling av lipödem och konstaterat att det för närvarande saknas tillförlitliga studier om sjukdomen.

För att vården ska kunna diagnosticera och behandla lipödem och flera andra sjukdomar som drabbar flickor och kvinnor behöver kunskapsläget om sjukdomarna förbättras. Regeringen har därför gett Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) i uppdrag att, i samarbete med Vetenskapsrådet, göra en analys av forskningsbehovet inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Jag hoppas att det kommer att kunna utgöra ett viktigt underlag för den fortsatta forskningen på området.

Jag vill i sammanhanget också lyfta fram att regeringen har tagit initiativ till en förstärkt och förlängd satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Under 2023 avsätter regeringen 1,7 miljarder kronor för detta ändamål och beräknar att avsätta ytterligare 1,5 miljarder kronor årligen under 2024 och 2025. Inom ramen för satsningen har regeringen för statens räkning ingått en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner som bland annat innebär att regionerna ska genomföra insatser för att utveckla och anpassa vården för flickors och kvinnors behov. I det ingår att utveckla vård och behandling av sjukdomar och tillstånd som främst drabbar flickor och kvinnor, till exempel lipödem.

I maj 2023 ska Socialstyrelsen redovisa ett regeringsuppdrag till myndigheten om att identifiera behov av strategiska insatser inom hälso- och sjukvården på området kvinnors hälsa. Utgångspunkten ska vara ett livslångt perspektiv på sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det kommer att utgöra ett underlag för fortsatta insatser på området.

Stockholm den 1 februari 2023

Acko Ankarberg Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.