Till innehåll på sidan

Vård och stöd under graviditet och förlossning

Skriftlig fråga 2022/23:601 av Linnéa Wickman (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-25
Överlämnad
2023-04-26
Anmäld
2023-04-27
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Ojämlikheter i hälsa drivs till en betydande del av ojämlikheter i resurser. Ojämlikhet tenderar dessutom att gå i arv om det inte aktivt utjämnas. Ett område som särskilt påverkar ett barns hälsoutveckling är livsvillkoren under det tidiga livet. Negativ inverkan av olika slag redan under fosterstadiet och under perioden upp till fem års ålder kan ge livslånga konsekvenser. Ohälsa under barnåren samvarierar med problem längre fram i livet, som sämre skolresultat, lägre inkomster och sämre hälsa i vuxenlivet.

Föräldrars skilda förutsättningar, tillgång till resurser, livsvillkor och levnadsvanor under denna tid påverkar därmed risken för ohälsa, ökad sårbarhet och mottaglighet för ohälsa och får ojämlika konsekvenser för barn vid givna hälsotillstånd. Vården och stödet som ges till föräldrar inför, under och efter graviditet och förlossning har därför en stor betydelse för barnens hälsa och möjligheter på både kort och lång sikt.

Sedan 2015 har socialdemokratiskt ledda regeringar gjort satsningar på förlossningsvården liksom kvinnors hälsa i överenskommelse med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Det har inneburit ett omfattande arbete och förbättringar i hela landet för en mer tillgänglig och jämlik vård utifrån kvinnors och familjers olika behov. En ny överenskommelse har slutits för 2023. Men på grund av de mycket otillräckliga generella statsbidrag som regeringen och Sverigedemokraterna ger till kommuner och regioner så sätts välfärden på svältkur. Det larmas om nedskärningar i hela landet, och i vårbudgeten presenterades inga resursförstärkningar trots den kraftiga kostnadskris som kommuner och regioner nu utsätts för.

Inom mödrahälsovården i Gävleborg vittnas samtidigt om en stor ökning av psykisk ohälsa och oro hos blivande mödrar. Det beskrivs även hur övervikt och andra fysiska hälsoproblem blivit vanligare. Ett annat problem är att föräldraskapsstödet som erbjuds tillsammans med barnhälsovården både individuellt och i grupp i lägre utsträckning når låginkomsttagare, ensamstående och personer födda i utlandet. Sammantaget betyder detta att stöd och råd kring föräldraskap, hur föräldrars levnadsvanor påverkar barnet i ett tidigt skede, socialt nätverk med andra föräldrar, frågor som rör ett jämställt föräldraskap som fördelning av ansvar för hem, barn, arbete och studier liksom föräldraledighet inte når alla blivande föräldrar. Allra minst dem som lever under de tuffaste livsvillkoren.

Med anledning av detta är mina frågor till statsrådet Acko Ankarberg Johansson:


Tänker statsrådet ta några nya initiativ för att stärka regionernas förutsättningar att utveckla mödra- och förlossningsvården samt säkerställa att föräldraskapsstöd når alla blivande föräldrar, och i så fall vilka?

 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:601 besvarad av Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

S2023/01514 Socialdepartementet Sjukvårdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:601 av Linnéa Wickman (S)
Vård och stöd under graviditet och förlossning

Linnéa Wickman har frågat mig om jag tänker ta några nya initiativ för att stärka regionernas förutsättningar att utveckla mödra- och förlossningsvården samt säkerställa att föräldraskapsstöd når alla blivande föräldrar, och i så fall vilka.

Förlossningsvården och kvinnors hälsa är ett prioriterat område inom ramen för Tidöavtalet. I enlighet med Tidöavtalet har regeringen och Sverigedemokraterna enats en förlängd och förstärkt satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Satsningen omfattar 1,7 miljarder kronor under 2023 och 1,5 miljarder kronor årligen för 2023 och 2024.

Inom ramen för satsningen har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för förlossningsvården med mål samt mått och indikatorer för uppföljning. Den nationella planen ska ange en tydlig inriktning för utvecklingen av förlossningsvården och utgöra ett stöd för ett mer strategiskt och systematiskt förbättringsarbete i regionerna med syfte att bl.a. öka tillgängligheten och minska regionala skillnader. Regeringen har också, för statens räkning, ingått en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner med syfte att stödja utvecklingen av mödrahälsovården och förlossningsvården i regionerna. Regeringen har även gett Inspektionen för vård och omsorg ett uppdrag att genomföra nationella tillsynsinsatser i förlossningsvården under åren 2023–2025.

Regeringen har dessutom tagit initiativ till tidiga insatser i syfte att främja hälsa och skapa goda levnadsvanor hos barn och unga och för att stärka föräldraförmågan och föräldraansvaret. Regeringen har därför avsatt totalt 400 miljoner kronor årligen för att förstärka och öka tillgången till föräldraskapsstöd. Regeringen ser även behov av att stödja kommuner och regioner för att stärka och vidareutveckla det förebyggande arbete för barn och unga genom t.ex. hembesöksprogram inom barnavårdscentraler (BVC). En viktig del i arbetet är en ökad samverkan mellan centrala aktörer såsom BVC, tandvård, socialtjänst och förskola. För satsningen avsätter regeringen 50 miljoner kronor för 2023 och beräknar att avsätta ytterligare 100 miljoner kronor för 2024 och 200 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2025.

Socialstyrelsen har, efter förslag i betänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), haft ett uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att se över hur ett nationellt hälsoprogram för barn och unga bör utformas och implementeras. Uppdraget slutredovisades i oktober 2022 och bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Stockholm den 3 maj 2023

Acko Ankarberg Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.