Utvidgat uppdrag för offentliga biträden

Skriftlig fråga 2015/16:563 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-28
Överlämnad
2015-12-30
Anmäld
2016-01-12
Sista svarsdatum
2016-01-13
Svarsdatum
2016-01-19
Besvarad
2016-01-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det ska vara ordning och reda i välfärden. Svensk vård- och socialomsorgspersonal är eftertraktad och ansedd som duktig på organisation och att göra prioriteringar. Vi ska alltid ha fokus på kvalitet inom vården och socialtjänsten.

Sverige befinner sig emellertid nu i en allvarlig situation. Läget är akut och extraordinärt. Detta gäller givetvis för alla som flyr från till exempel Syrien, men även situationen med att ta emot många flyktingar under mycket kort tid är extraordinär.

Migrationsverkets senaste prognos talar sitt tydliga språk. För år 2015 beräknas 140 000 till 190 000 asylsökande. Lägg därtill – eftersom Sverige för närvarande inte har kontroll över sina gränser – ett betydande okänt antal människor som tagit sig in i landet illegalt utan att ha sökt asyl.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i ett 47-punktsprogram föreslagit att offentliga biträdens uppdrag bör utvidgas. SKL föreslår att det offentliga biträdets uppdrag kan utvidgas. Detta i förordning så att det offentliga biträdet vid synnerliga skäl får företräda barnet som tillfällig vårdnadshavare och förmyndare. Detta i avvaktan på att en god man förordnas. Enligt SKL skulle detta säkerställa att barn som saknar god man kan få vård, bli inskrivna i en skola och placeras enligt socialtjänstlagen. Detta skulle även möjliggöra för barn under 16 år att få ersättningar från Migrationsverket. I dag krävs det underskrifter av den gode mannen. Enligt SKL-förslaget skulle biträdet utses av Migrationsverket så fort barnet registrerats och ansökt om asyl.

Den akuta situation som Sverige befinner sig i, med socialtjänstens medarbetare som trots läget gör fantastiska insatser, gör att de går på knäna. Med anledning av krisen och att flera kommuner anmält sig själva är det viktigt att göra allt för att underlätta för socialtjänsten och dess medarbetare. När drygt hälften av landets kommuners socialtjänster är allvarligt eller kritiskt påverkade måste man agera.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser regeringen och ministern att omedelbart vidta åtgärder i syfte att utvidga det offentliga biträdets uppdrag?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:563 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/10161/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:563 av Cecilia Widegren (M) Utvidgat uppdrag för offentliga biträden

Cecilia Widegren har frågat mig om regeringen och jag avser att omedelbart vidta åtgärder i syfte att utvidga det offentliga biträdets uppdrag.

Som framgår av bakgrunden till frågan medför det stora antal ensamkommande asylsökande barn som under 2015 kommit till Sverige att bl.a. socialtjänsterna och vården utsatts för hård press. Antalet ensamkommande barn medför också ett ökat behov av gode män.

Cecilia Widegren har uppmärksammat ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting om att det offentliga biträdet vid synnerliga skäl ska få företräda barnet som tillfällig vårdnadshavare och förmyndare i avvaktan på att en god man har förordnats.

Enligt gällande ordning utses ett offentligt biträde för ett ensamkommande barn som söker asyl, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Till offentligt biträde ska en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan lämplig person utses. Den som är förordnad som offentligt biträde för ett barn är utan särskilt förordnande barnets ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet avser om barnet saknar vårdnadshavare i landet och det inte finns en god man för barnet.

En utvidgning av det offentliga biträdets uppdrag till alla de uppgifter som en god man har skulle innebära nya uppgifter som skiljer sig från det offentliga biträdets uppdrag i övrigt och sträcker sig utanför biträde i det aktuella målet. En sådan förändring kan också innebära att färre jurister är beredda att ta uppdrag som offentligt biträde för barn. Till detta kommer att kostnaden för offentliga biträden är betydligt högre än för gode män. Regeringen avser därför inte att införa ett sådant utökat uppdrag för offentliga biträden i nuläget.

Regeringen beslutade i höstas att ge Socialstyrelsen i uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser om god man för ensamkommande barn. Syftet är bl.a. att underlätta för kommunerna att rekrytera och säkra tillgången till gode män.

Frågan uppmärksammades också i den överenskommelse om insatser med anledning av flyktingkrisen som under hösten träffades mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. I överenskommelsen anges att situationen för hantering av ensamkommande barn, bl.a. när det gäller gode män, löpande ska ses över. Inom ramen för denna översyn tittar regeringen kontinuerligt på möjliga åtgärder för att säkerställa att alla barn företräds av en god man som kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Stockholm den 19 januari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.