Till innehåll på sidan

Uttag av examina

Skriftlig fråga 2011/12:716 av Widman, Allan (FP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-07-25
Besvarad
2012-08-08
Svar anmält
2012-08-16
Anmäld
2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 25 juli

Fråga

2011/12:716 Uttag av examina

av Allan Widman (FP)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

SCB redovisar sedan 1977 högskole-, universitets- och ett sextiotal yrkesexamina könsuppdelat.

Läsåret 1977/78 tog kvinnor ut 16 procent fler examina än män. 1995/96 var skillnaden 49 procent, och de senaste åren har kvinnor tagit ut nästan dubbelt så många examina som män.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att utjämna de i decennier växande skillnaderna mellan kvinnor och män med avseende på framgång i den akademiska grundutbildningen?

Svar på skriftlig fråga 2011/12:716 besvarad av Statsrådet Nyamko Sabuni

den 8 augusti

Svar på fråga

2011/12:716 Uttag av examina

Statsrådet Nyamko Sabuni

Allan Widman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att utjämna de i decennier växande skillnaderna mellan kvinnor och män med avseende på framgång i den akademiska grundutbildningen.

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vissa strukturer och förhållanden är dock svårare att förändra än andra, vilket innebär att jämställdheten har kommit olika långt i olika delar av samhällslivet. Allan Widman har rätt i att män under en lång tid har tagit ut färre examina än vad kvinnor har gjort.

Ett flertal faktorer påverkar individens val av högskoleutbildning. Ekonomiska framtidsutsikter och personliga intressen har betydelse, men könsbundna studieval kan också spegla ett traditionellt tänkande om manliga och kvinnliga yrkesområden. Många faktorer påverkar även examensfrekvensen inom olika utbildningsområden.

Utbildningar för yrken inom vård och medicin som kräver legitimation och har höga examensfrekvenser domineras i allmänhet av kvinnor. Andra utbildningar med låg examensfrekvens domineras av män. Det är särskilt tydligt när det gäller högskoleingenjörsutbildningen med en examensfrekvens på endast ca 33 procent. Även om hänsyn tas till skillnader i examensfrekvens är dock differensen mellan könen vad gäller antalet avlagda examina betydande.

Jämställdhet i högskolan är en fråga om rättvisa för individen men även för det svenska samhällets utveckling och konkurrenskraft. Arbetet med att uppnå jämn könsfördelning är komplext och insatser krävs tidigt i utbildningssystemet och på flera nivåer inom högskolan.

För att förbättra jämställdheten i utbildningssystemet när det gäller utbildningsresultat och utbildningsval inrättade regeringen under förra mandatperioden Delegationen för jämställdhet i skolan (dir. 2008:75) och Delegationen för jämställdhet i högskolan (dir. 2009:7). Delegationernas arbete följs upp bland annat genom de 48,5 miljoner kronor som under perioden 2012–2014 avsätts för att öka jämställdheten i skolväsendet. Särskilt viktigt för att minska skillnaderna i utbildningsval mellan kvinnor och män är insatser för stärkt kvalitet och jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvägledningen, varför sådana är en central del av denna satsning.

Regeringen avser att generellt följa utvecklingen med utgångspunkt i att ytterligare öka jämställdheten inom högskolan.

Avsändare (3)

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.