Till innehåll på sidan

uthämtning av nya pass

Skriftlig fråga 2004/05:1139 av Öberg, Maria (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-03-04
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Anmäld
2005-03-08
Besvarad
2005-03-11
Svar anmält
2005-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 4 mars

Fråga 2004/05:1139

av Maria Öberg (s) till justitieminister Thomas Bodström om uthämtning av nya pass

I propositionen om ökad säkerhet för pass föreslås att en bild av den sökande tas i digitalt format. Fotografering ska i fortsättningen ske hos passmyndigheten, i stället för som i dag hos en fotograf eller i en fotoautomat, allt i syfte att öka säkerheten. Införskaffande av ny utrustning ska ske inom ramen för myndighetens befintliga anslag, vilket innebär att långt ifrån alla polismyndigheter kommer att ha tillgång till denna utrustning.

Detta kan man acceptera, även om det innebär att det kanske kommer att finnas ett enda ställe i ett län där en sådan utrustning finns och att boende i glesbygden måste åka upp till 50 mil för att kunna lämna in sin passansökan. Det som däremot är svårt att acceptera är att samma person måste göra denna resa en gång till för att hämta ut sitt nya pass. Enligt förslaget ska passet nämligen endast kunna kvitteras ut på ansökningsstället i stället för närmaste polismyndighet. Detta är inte rimligt. Det måste kunna vara möjligt för den lokala polismyndigheten att lämna ut ett pass också i framtiden.

Jag vill fråga justitieministern om han avser att vidta åtgärder som gör det möjligt att hämta ut ett nytt pass hos närmaste polismyndighet.

Svar på skriftlig fråga 2004/05:1139 besvarad av

den 11 mars

Svar på fråga 2004/05:1139 om uthämtning av nya pass

Justitieminister Thomas Bodström

Maria Öberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta som gör det möjligt att hämta ut nya pass hos närmaste polismyndighet.

Regeringen har nyligen beslutat om en lagrådsremiss i vilken föreslås ett antal åtgärder för att höja säkerheten i svenska pass. En av dessa åtgärder är att införa så kallade biometriska uppgifter i passen. I lagrådsremissen föreslås att en passökande ska vara skyldig att hos en passmyndighet ta en bild i digitalt format av sitt ansikte. Den föreslagna ändringen av passansökningssystemet innebär en mycket viktig del i strävan att öka säkerheten i pass. Det är också viktigt att det pass som lämnats ut till passökanden fungerar vid en gränskontroll. Passmyndigheten bör därför kontrollera det biometriska underlaget i passet innan det lämnas ut till passökanden.

I fråga om var passen ska lämnas ut till passökanden avgörs det av Rikspolisstyrelsen och de lokala polismyndigheterna. Denna fråga regleras alltså inte i passlagen. Rikspolisstyrelsen ansvarar för att fördela polisens anslag mellan polismyndigheterna, medan polismyndigheterna ansvarar för hur verksamheten ska bedrivas, till exempel var det ska finnas passexpeditioner. Något hinder för polismyndigheterna att använda sig av så kallade utlämningsställen finns inte. Därmed kan de lokala polismyndigheterna skapa möjlighet för passökanden att hämta ut sitt pass vid annan polisstation än där passansökan görs. Enligt uppgifter från Rikspolisstyrelsen har flera polismyndigheter, bland annat polismyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten och Skåne beslutat sig för att använda sig av passutlämningsställen. Det är dock viktigt att det finns möjlighet att kontrollera underlaget i passet före utlämnandet. Enligt uppgifter från Rikspolisstyrelsen behövs för detta ändamål endast en enklare utrustning. Rikspolisstyrelsen håller för närvarande på att ta fram en sådan utrustning.

I passärende inom riket tas det i dag ut avgifter som disponeras av polismyndigheterna och som syftar till att ge full kostnadstäckning för verksamheten. Även framtida ökade kostnader för passärenden ska finansieras genom avgifter. Polismyndigheterna kommer på detta sätt att få tillräckliga resurser för att fullfölja denna uppgift med bibehållen service för medborgarna.

Naturligtvis måste polisens servicenivå inom all verksamhet hålla en tillfredsställande nivå. Det pågår ett ständigt arbete inom polisen med dessa frågor. Jag följer den utvecklingen.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.