Utbetalningar från Kriminalvården

Skriftlig fråga 2016/17:1270 av Krister Hammarbergh (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-04-21
Överlämnad
2017-04-25
Anmäld
2017-04-26
Svarsdatum
2017-05-03
Sista svarsdatum
2017-05-03
Besvarad
2017-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Vid akut hjälpbehov kan intagna vid Kriminalvårdens anstalter vid frigivning beviljas bidrag för hemresa, uppehälle samt under vissa omständigheter kläder och skor i enlighet med Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse (KVFS 2011:19). Detta rör sig ofta om mindre belopp.

I medierna har det framkommit att en frigiven har krävt sammanlagt 40 000 kronor för att lämna landet i enlighet med utvisningsbeslutet.

Ärendet har blivit föremål för Kriminalvårdens internutredning, där skarp kritik riktas mot det stora belopp som har utbetalats, och det fastslås att detta skett i strid med Kriminalvårdens arbetsordning.

Att stora summor begärs under närmast utpressningsliknande former för att den frigivne ska följa ett utvisningsbeslut och att Kriminalvården godkänner detta är ytterst anmärkningsvärt. 

Det är sammanfattningsvis inte acceptabelt att så stora summor utbetalas till en dömd person.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:  

 

Tänker ministern vidta några åtgärder för att säkerställa att detta inte upprepas?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1270 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på riksdagsfråga 2016:17/1266 av Johan Forssell (M) och 2016:17/1270 av Krister Hammarbergh (M) om Kriminalvårdens utbetalning av medel

Johan Forsell har frågat mig om min avsikt är att ta några initiativ till en översyn av Kriminalvårdens rutiner för bidragsutbetalning till brottslingar som dömts till utvisning. Krister Hammarbergh har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att säkerställa att stora summor inte utbetalas till dömda personer. Bakgrunden är ett utvisningsärende där det har visat sig att Kriminalvården under utresan har betalat ut ett större bidrag än vad som normalt sker.

Det kan alltid uppkomma situationer där man kan behöva tillgodose ett akut behov så att en person som har avtjänat sitt straff kan friges under rimliga förhållanden. Det är därför bra att det i regelverket finns visst utrymme för bidrag vid t.ex. frigivning. Det är samtidigt ytterst angeläget att statens medel används på ett ansvarsfullt sätt.

Jag har inte för avsikt att kommentera detta enskilda ärende. Det är dock självklart viktigt att Kriminalvården har tillräckligt tydliga rutiner och att myndigheten säkerställer att dessa följs. Jag förväntar mig därför att Kriminalvården vidtar de åtgärder som krävs för att rätta till de brister i regelverket som har identifierats genom myndighetens egen utredning. Jag ser inte anledning att föregripa myndighetens arbete i denna del.

Stockholm den 2 maj 2017


Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.