Till innehåll på sidan

Ursprungsmärkning av kött på restaurang

Skriftlig fråga 2022/23:433 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-09
Överlämnad
2023-03-10
Anmäld
2023-03-14
Svarsdatum
2023-03-22
Sista svarsdatum
2023-03-22
Besvarad
2023-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Vi socialdemokrater vill se mer svensk mat på tallriken, en ökad livsmedelsproduktion och med det en bättre beredskap.

I Sverige har vi ett gott djurskydd och en låg användning av antibiotika, och vår svenska köttproduktion är något vi ska vara stolta över. Därför kan svenskt kött vara ett mervärde för konsumenter.

Livsmedelsverket gjorde en konsumentundersökning som visar att mer än åtta av tio tillfrågade anser att information om ursprung för kött på restaurang är viktigt. Ursprungsmärkning av kött på restaurang har varit en fråga som diskuterats av riksdagens partier. En majoritet av partierna har tidigare, precis som Livsmedelsverkets konsumentundersökning, varit för en ursprungsmärkning.

I livsmedelsbutikerna gäller att vissa livsmedel alltid ska vara ursprungsmärkta. Det gäller fisk, nötkött, gris, lamm, get, fågel och även honung, frukt, grönsaker med mera. Under pandemin, när restaurangerna inte hade lika många gäster, valde fler att handla svenskt kött i livsmedelsbutikerna, och svenskt kött ökade sin försäljningsandel. Konsumenterna vill göra välinformerade val och väljer när det är ursprungsmärkt, svenskt kött.

Den förra socialdemokratiska regeringen drev frågan om nationella bestämmelser gällande ursprungsinformationen för kött på restaurang och gjorde en anmälan till EU-kommissionen i augusti 2022.

Den nuvarande regeringen valde den 16 november att återkalla den ovannämnda anmälan från EU-kommissionen. Landsbygdsministern har i Sveriges riksdag svarat att man valde att återkalla Sveriges anmälan för att kommissionen arbetar med att revidera livsmedelsförordningen och att Sverige i stället skulle invänta denna.

Landsbygdsministern svarade även att han såg framför sig att kommissionen senast i mars 2023 skulle lägga fram ett förslag.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsministern:

 

När i mars kommer förslaget, och hur arbetar ministern i EU med att prioritera frågan?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:433 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

LI2023/ Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:433 av Anna-Caren Sätherberg (S) Ursprungsmärkning av kött på restaurang

Anna-Caren Sätherberg har frågat mig när i mars förslaget till revidering av livsmedelinformationsförordningen kommer, och hur jag arbetar i EU med att prioritera frågan.

Låt mig inledningsvis säga att regeringen tycker det är viktigt att värna det stora intresse som finns hos konsumenterna kring mat. Att få veta var maten kommer ifrån, hur djuren vuxit upp och var fisken fångats är viktigt för konsumenternas möjlighet att göra medvetna val. Regeringen vill, precis som Anna-Caren Sätherberg, att konsumenterna ska få veta var köttet som serveras på bland annat restauranger kommer ifrån.

EU-kommissionen har i sin strategi från jord till bord aviserat att den avser att se över möjligheten att utöka bestämmelserna om obligatorisk ursprungsmärkning. EU-kommissionen har meddelat att detta ska ske inom ramen för en revidering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004, den s.k. livsmedelsinformationsförordningen. I handlingsplanen till strategin från jord till bord angav EU-kommissionen att ett förslag till revidering skulle presenteras fjärde kvartalet 2022. EU-kommissionen har under hösten meddelat att dess arbete med förslaget till revidering av livsmedelsinformationsförordningen har försenats och att förslaget skulle presenteras i mars. Efter det har EU-kommissionen meddelat att man arbetar vidare med sitt förslag och ingen ytterligare tidpunkt för presentation av förslaget har angivits.

För det svenska ordförandeskapet är revideringen av livsmedelsinformationsförordningen en prioriterad fråga och vi har beredskap för att inleda förhandlingar så snart EU-kommissionen presenterar sitt förslag.

Stockholm den 22 mars 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.