Upphovsrätten för bildskapare

Skriftlig fråga 2022/23:658 av Per-Arne Håkansson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-11
Överlämnad
2023-05-12
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

En stark och väl fungerande ordning för upphovsrätt för bildskapare är av vikt för fortsatt tillväxt och utveckling för kulturella och kreativa näringars konkurrenskraft.

Det bygger på samverkan och ansvarstagande av aktörer på området och en väl förankrad lagstiftning och reglering.

Den svenska modellen, som varit och är framgångsrik, är av vikt att bevara och vårda. Den har sin grund i upphovspersoners förhandlingsrätt och inte enbart myndighetsreglering.

En utredning för bildupphovsrätt, SOU 2022:20, blev klar i somras och remisser har inkommit.

Remissvaren var positiva till att ändra omfattningen för privatkopieringsersättningen, så att stillbild och text kan omfattas. Bilder är det som, enligt aktuella undersökningar, privatkopieras allra mest. Detta gäller särskilt sedan smarta mobiltelefoner slog igenom stort.

Frågan om att införa en ny myndighet kritiserades av remissinstanserna. Men den frågan kan separeras och införas senare, eller så kan man behålla den befintliga ordningen som marknaden ju har löst med Copyswedes branschavtal med elektronikbranschen.

Användar- och medborgarperspektiv är självklart men också balans mellan parterna för en långsiktigt hållbar ordning.

I dialog med bildupphovsrättsorganisationer har jag förstått att det finns uttryckliga krav på att utvidgningen av ordningen sker nu, med hänvisning till implementering av EU-direktiv.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Avser ministern att ta initiativ för att utifrån utredningens intentioner stärka upphovsrätten för bildskapare i Sverige? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:658 besvarad av Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Ju2023/ 01194 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:658 av Per-Arne Håkansson (S)
Upphovsrätten för bildskapare

Per-Arne Håkansson har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att stärka upphovsrätten för bildskapare i Sverige utifrån intentionerna i utredningens betänkande Privatkopieringsersättningen i framtiden.

Det följer av EU-rätten att de medlemsstater som, i likhet med Sverige, ger enskilda möjlighet att för privat bruk framställa kopior av upphovsrättsligt skyddade verk också måste se till att rättighetshavarna får en rimlig kompensation för detta. Det är naturligtvis angeläget att säkerställa att kompensationen fördelas rättvist mellan rättighetshavarna och att ordningen även i övrigt utformas på ett sådant sätt att det finns en tydlig koppling mellan den privatkopiering som sker och den ersättning som betalas ut.

Den nuvarande ordningen för privatkopieringsersättning har funnits sedan 2005. Det aktuella betänkandet, som överlämnades 2022, innehåller förslag på omfattande förändringar av den ordningen, bland annat när det gäller hur ersättningsnivåerna ska fastställas. Det föreslås också att bildskapare, till skillnad från i dag, ska omfattas av ersättningsordningen. Förslagen och remissinstansernas synpunkter analyseras nu i Regeringskansliet. Så snart det arbetet är gjort kommer regeringen att ta ställning till vilka förändringar som kan bli aktuella.

Stockholm den 24 maj 2023

Gunnar Strömmer

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.