Till innehåll på sidan

Uppehållstillstånd

Skriftlig fråga 2012/13:756 av Larsson, Lars Mejern (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-09-12
Anmäld
2013-09-17
Svar anmält
2013-09-18
Besvarad
2013-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 12 september

Fråga

2012/13:756 Uppehållstillstånd

av Lars Mejern Larsson (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Nuvarande regler inom migrationspolitiken har tidigare diskuterats. Värmländska medier, både Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad, har rapporterat kring en 88-årig blind och döv man som ska utvisas trots att mannens dotter och enda kvarvarande släkting sedan lång tid tillbaka bor i Sverige. Migrationsverket anser bland annat att kopplingen mellan personerna i fråga inte är stark nog för att bevilja uppehållstillstånd.

Sverige ska vara ett föregångsland. Frågan är då om det är rimligt att neka en funktionsnedsatt gammal man att bosätta sig i sin dotters hem för att kunna få den hjälp och det stöd han behöver ha i vardagen. Tanken att om jag själv flyttar utomlands och där skaffar familj och arbete inte senare på ålderns höst kan ta hand om min ensamme handikappade far i mitt nya hemland känns främmande.

Det är varken humant eller rimligt med en sådan fyrkantig lagstiftning. Jag vill därför, och mot bakgrund av det nu redovisade exemplet, fråga vilka åtgärder statsrådet är beredd att vidta för att reglerna inte ska vara så stelbenta.

Svar på skriftlig fråga 2012/13:756 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 18 september

Svar på fråga

2012/13:756 Uppehållstillstånd

Statsrådet Tobias Billström

Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att reglerna inte ska vara så stelbenta. Frågan är ställd mot bakgrund av ett enskilt ärende.

Jag är, som Lars Mejern Larsson säkert känner till, förhindrad att uttala mig i ett enskilt fall men vill allmänt framhålla följande beträffande reglerna om anhörig­invandring i utlänningslagen (2005:716).

För nära anhöriga till en i Sverige bosatt person, utöver make, sambo och underåriga barn, gäller enligt huvudregeln att uppehållstillstånd får ges om han eller hon har ingått i samma hushåll som anknytningspersonen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet. Denna ordning har vi haft sedan 1997. När bestämmelsen infördes ansågs det vara en rimlig avvägning som också låg i linje med Europadomstolens praxis i fråga om Europakonventionens stadgande om skydd för familjelivet. Där­utöver får uppehållstillståndbeviljas också i andra fall när det finns synnerliga skäl om utlänningen på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.Det finns med andra ord en ventil när det gäller ömmande och udda situation­er.Ett exempel när det kan finnas synnerliga skäl på grund av särskild anknytning är när en förälder vill förenas med sitt barn i Sverige men de inte har ingått i samma hushållsgemenskap. I dessa fall ska hänsyn tas till förälderns ålder, boende­förhållanden och försörjningsmöjligheter samt omständigheter av humanitär art.

En utlänning som ansöker om uppehållstillstånd efter inresa i Sverige och inte kan beviljas uppehållstillstånd på annan grund, kan undantagsvis ändå beviljas uppehållstillstånd om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana synnerligen ömmande omständig­heter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska då särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En kartläggning har gjorts av tillämpningen av denna regel. Kartläggningen visade att myndigheterna i huvudsak har tillämpat bestämmelsen på det sätt lagstiftaren har avsett.

Sverige har således en lagstiftning som i rimlig utsträckning ger utrymme för familjeåterförening. En lagstiftningsom beaktar utlänningens situation i flera avseendenvid bedömningen av om uppehållstillstånd ska beviljas, däribland beroendeförhållande och hälsotillstånd.Det är Migrationsverkets och migrationsdomstolar­nas uppgift attavgöra om det finns grund för uppehållstillstånd. Bedömningarna görs alltid utifrån de individuella förutsättningarna i det enskilda fallet.

Jag anser inte att det finns behov av några åtgärder från min sida med anledning av Lars Mejern Larssons fråga.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.