Underlåtelse att göra avverkningsanmälan

Skriftlig fråga 2012/13:754 av Leander, Helena (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-09-12
Anmäld
2013-09-12
Besvarad
2013-09-17
Svar anmält
2013-09-18
Besvarad
2013-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 12 september

Fråga

2012/13:754 Underlåtelse att göra avverkningsanmälan

av Helena Leander (MP)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Inför en avverkning är skogsägaren enligt skogsvårdslagen skyldig att göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Det är dock mycket vanligt att skogsägare som anlitar en entreprenör för att genomföra avverkningen avtalar om att entreprenören ska göra avverkningsanmälan. I en hovrättsdom från i maj i år prövas ett fall där entreprenören trots att så var avtalat aldrig gjorde någon avverkningsanmälan. Hovrätten finner att skogsägarna inte kan hållas ansvariga eftersom de avtalat bort ansvaret, och eftersom ansvaret enligt skogsvårdslagen åvilar skogsägaren var det aldrig ens aktuellt att hålla entreprenören ansvarig. Därmed blir det fritt fram att strunta i att göra avverkningsanmälan. Utan avverkningsanmälningar blir det väldigt svårt för Skogsstyrelsen att sköta sitt jobb och exempelvis stoppa planerade avverkningar av nyckelbiotoper.

Jag vill därför ställa följande fråga till landsbygdsministern:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att underlåtelse att lämna avverkningsanmälan ska kunna sanktioneras i någon form, även i fall där skogsägaren avtalat om att entreprenören ska göra anmälan?

Svar på skriftlig fråga 2012/13:754 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 17 september

Svar på fråga

2012/13:754 Underlåtelse att göra avverkningsanmälan

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

Helena Leander har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlåtelse att lämna avverkningsanmälan ska kunna sanktioneras i någon form, även i fall där skogsägaren avtalat om att entreprenören ska göra anmälan.

Skälet till Leanders fråga är en dom i Svea Hovrätt där en skogsägare inte hölls ansvarig trots att en avverkning skett på dennes mark utan att Skogsstyrelsen hade underrättats om detta. Ett virkesköpande bolag genomförde avverkningen. Bolaget hade åtagit sig att underrätta Skogsstyrelsen.

Till att börja med vill jag understryka att den dom som Helena Leander hänvisar till inte medför att det blir ”fritt fram att strunta i att göra avverkningsanmälan”. Kravet på att underrätta Skogsstyrelsen om en planerad avverkning är tydligt i Skogsvårdslagen.

Jag vill också framhålla att i sak anser jag att det är rimligt att en markägare som tror sig göra rätt – genom att teckna avtal med ett virkesköpande företag- inte blir straffad om företaget inte följer det som är avtalat.

Mot bakgrund av domen i Svea Hovrätt är det tydligt att nuvarande regelverk inte är optimalt i varje enskild situation. Underrättelse om avverkning är en viktig del av skogsvårdslagen och kraven på detta ska följas och sanktionsmöjligheter för överträdelser av dessa regler finns.Jag vet att reglerna för detta ser annorlunda ut i Finland, där ansvaret för att underrätta myndigheter om avverkning åligger det virkesköpande företaget som utför avverkningen. Skogsstyrelsen har uppmärksammat problem med uteblivna underrättelser och attdet virkesköpande företagetinte kan ställas till svars i en sådan situation och har därför initierat en utredning för att få klarhet i problemets storlek och dess orsaker.

Jag ser fram emot att ta del av resultatet av denna utredning. Den kommer utgöra en viktig del av underlaget för att bedöma behovet av eventuella förändringar i nuvarande regelverk.

 

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.