Underhåll av vägar på landsbygden

Skriftlig fråga 2015/16:740 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-03
Överlämnad
2016-02-03
Anmäld
2016-02-04
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Givet Sveriges geografi och vår glesa befolkningstäthet blir underhållet av väg och järnväg en ekonomisk utmaning. Det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet och då krävs det att transporterna fungerar året om.

Utmaningarna är extra stora i Norrland där avstånden är stora och befolkningsunderlaget samtidigt är relativt litet. Ett län som exempelvis Västerbotten har andra problem än vad Stockholms län har när det kommer till infrastruktur.

Sverige är ett av de länder som urbaniseras snabbast i Europa. Denna utveckling måste mötas med bättre vägnät i städerna, men samtidigt får inte landsbygden bli eftersatt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vad gör statsrådet för att förbättra standarden och underhållet på den svenska landsbygdens vägar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:740 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00930/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:740 av Edward Riedl (M) Underhåll av vägar på landsbygden

Edward Riedl har frågat mig vad jag gör för att förbättra standarden och underhållet på den svenska landsbygdens vägar.

Sverige har ett omfattande vägnät som består av 98 500 km statliga vägar, 41 600 km kommunala gator och vägar samt 76 300 km enskilda vägar med statsbidrag. Utöver detta så finns det ett mycket stort antal enskilda vägar utan statsbidrag där skogsbruket bidrar med ca 210 000 km skogsbilväg.

Drift och underhåll av landets vägar säkrar och förbättrar transportsystemets funktionalitet och tillgänglighet och utgör därmed en viktig förutsättning för att trygga jobben, minska arbetslösheten och minska transporternas miljö- och klimatpåverkan. Regeringen satsar årligen ca 11,5 miljarder kronor på att vidmakthålla det statliga vägnätet och bidrar även med stöd till det enskilda vägnätet med ytterligare ca 1,2 miljarder kronor. Inom landsbygdsprogrammet finns medel att söka för samarbete kring planering och projektering av skogsbilvägar.

Det statliga vägnätet håller över lag en hög standard. Att vägytan är jämn och hel är viktigt för såväl trafikanter som transporter. Vägytans tillstånd mäts regelbundet av Trafikverket för att bedöma vägens standard och analysera behov av åtgärder. Cirka 95 procent av det belagda vägnätet uppfyller kraven enligt den målstandard som Trafikverket har fastställt.

Regeringen anser att vägunderhåll är en viktig fråga och har därför i budgetpropositionen för 2016 beslutat om en satsning på vägunderhåll i landsbygd. Satsningen uppgår till 100 miljoner kronor per år under perioden 2016–2019. Satsningen kommer att inriktas på bärighet och tjälsäkring. Det är åtgärder som är viktiga för regional tillväxt och vägnätet på landsbygden. Regeringen anser också att transportsystemet på landsbygden generellt är viktigt att värna. Därför har regeringen även beslutat om en flerårig satsning för att främja resande med kollektivtrafik i landsbygd. Satsningen uppgår 2016–2019 till 850 miljoner kronor. Trafikverket har fått regeringens uppdrag att samråda med berörda regionala företrädare och senast den 31 mars 2016 återrapportera till regeringen om hur medlen bäst kan användas.

Stockholm den 10 februari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.