Till innehåll på sidan

tvångsmatning av gäss

Skriftlig fråga 2004/05:1063 av Emanuel Johansson, Jan (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-02-23
Anmäld
2005-02-25
Besvarad
2005-03-02
Svar anmält
2005-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 23 februari

Fråga 2004/05:1063

av Jan Emanuel Johansson (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om tvångsmatning av gäss

Tvångsmatning av ankor och gäss för produktion av ank- och gåslever, så kallad foie gras, är inte förenlig med svensk djurskyddslagstiftning. Tvångsmatningen är ytterst plågsam och ett antal djur sätter livet till i själva uppfödningsfasen. Syftet med att tvångsmata dessa djur är att levern ska anta proportioner långt utöver det normala.

Producentländer där foie gras är ett kvalitetsbegrepp och djurhälsa är sekundärt finner trots allt en marknad för sina produkter även i Sverige i butiker och på restauranger.

Avser jordbruksministern att, med tanke på det lidande djuren utsätts för, verka för ett förbud vad gäller saluförande av dessa produkter i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2004/05:1063 besvarad av

den 2 mars

Svar på fråga 2004/05:1063 om tvångsmatning av gäss

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

Jan Emanuel Johansson har frågat mig om jag, vad gäller produkter från tvångsmatade ankor och gäss, avser att verka för ett förbud mot saluförande av dessa i Sverige.

Ett saluförbud skulle inte bara vara tveksamt från EG-rättslig synpunkt, utan skulle med stor sannolikhet enbart ge en marginell förbättring av djurskyddet. Det är därför bättre att, när tillfälle ges, agera för ett generellt förbud mot uppfödningsformen som sådan, både inom EU och internationellt. Redan i dag framför Sverige ofta dessa synpunkter i till exempel arbetsgrupper under EU-kommissionen, EU:s ministerråd och Europarådet och när EU-kommissionen eller Europarådet lägger fram förslag till gemensamma bestämmelser i frågan kommer Sverige naturligtvis försöka att påverka förslagens utformning i en sådan riktning att högsta möjliga djurskyddsnivå uppnås.

Jag har således i nuläget inte för avsikt att verka för ett förbud mot svenskt saluförande av produkter från tvångsmatade gäss och ankor.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.