Till innehåll på sidan

Turkiet och yttrandefriheten

Skriftlig fråga 2004/05:1845 av Enochson, Annelie (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-06-10
Anmäld
2005-06-10
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2005-06-21
Svar anmält
2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 10 juni

Fråga 2004/05:1845

av Annelie Enochson (kd) till utrikesminister Laila Freivalds om Turkiet och yttrandefriheten

Advokat Medeni Ayhan har åtalats och riskerar tre års fängelse för att under en konferens den 17 oktober 2004, som anordnats av Advokatsamfundet i Ankara, enbart ha använt sin yttrandefrihet.

Ayhan yttrade vid konferensen att ett folkmord hade förövats 1915 mot armenier, assyrier/syrianer och kaldéer. Så här sade Ayhan under konferensen: "I ottomanska riket har Ittihat Terraki (styrande ungturkiska partiet) tillsammans med Hamididiyeregementena (kurdisk milis) mördat en och en halv miljon armenier och assyrier-kaldéer-syrianer. Jag delar dessa folks sorg och bugar mig med respekt till minne för dessa vackra folk."

Advokat Ayhan bröt därmed mot den ökända § 312 i den turkiska strafflagen, samma lagrum som tidigare orsakade förföljelsen och åtalet år 2000 mot den syrisk-orotodoxe prästen Yusuf Akbulut vid säkerhetsdomstolen i Diyarbakir.

Ayhan kommer även att åtalas enligt strafflagens § 305, för att ha yttrat sig i strid med Turkiets officiella syn på historien.

Eftersom Sverige ställer sig bakom Turkiets ansökan till EU är min fråga:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Turkiet ska häva §§ 305 och 312 i den turkiska strafflagen, så att liknande fall som advokat Medeni Ayhan inte kan förekomma eftersom de strider mot de mänskliga rättigheterna och även strider mot hur ett kandidatland till EU ska agera?

Svar på skriftlig fråga 2004/05:1845 besvarad av

den 21 juni

Svar på fråga 2004/05:1845 om Turkiet och yttrandefriheten

Utrikesminister Laila Freivalds

Annelie Enochson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Turkiet ska häva paragraferna 305 och 312 i den turkiska strafflagen, så att liknande fall som advokat Medeni Ayhan inte ska kunna förekomma.

Turkiets nya strafflag antogs av det turkiska parlamentet i september 2004. Den nya lagen ersätter sin mer än 80 år gamla föregångare och tillämpar i stort, enligt EU-kommissionens bedömning, god europeisk standard på området. Kraftiga straffskärpningar införs för kränkningar av mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors rättigheter. Kommissionen konstaterar samtidigt att vad gäller yttrandefriheten innebär den nya lagen begränsade framsteg. Den var ändå en av de faktorer som låg till grund för Europeiska rådets beslut i december 2004 att den 3 oktober i år inleda förhandlingar om EU-medlemskap med Turkiet. Rådet satte dock som ett av sina villkor att lagen också skulle träda i kraft innan dess, något som skedde den 1 juni i år.

De paragrafer som Annelie Enochsons fråga berör är dels 312, som i den nya strafflagen motsvaras av 216, som förbjuder uppmaningar till hat och våld mot grupper i samhället på basis av till exempel deras religion eller etnicitet, dels 305 som förbjuder att mot någon form av ersättning från utländsk person eller institution agera så att det strider mot fundamentala nationella intressen. I förarbetena till den sistnämnda paragrafen anfördes som exempel på sådana handlingar att hävda att ett folkmord på armenier begåtts eller att kräva en turkisk truppreträtt från Cypern. Efter att inte bara EU-kommissionen utan också många enskilda organisationer reagerat togs dock dessa bägge exempel bort ur förarbetena.

I sin översynsrapport om Turkiet, i oktober 2004, konstaterade EU-kommissionen att yttrandefriheten och strafflagens tillämpning på denna punkt är en fråga som den kommer att följa nära. Det kommer även Sverige och flera andra medlemsstater att göra.

Det är genom att följa tillämpningen av den nya lagen man tydligt kan se vilka effekter den får. I samband med faktiska domar i framtida rättsfall kan Sverige, EU och det internationella samfundet få anledning att återkomma till hur lagen ytterligare behöver förbättras. Det är förstås av fundamental betydelse att de nya lagarna inte utnyttjas för att onödigtvis beskära yttrandefriheten. Jag vill i sammanhanget samtidigt erinra om att liknande lagstiftning finns i flera medlemsstater. Bland annat i Sverige har vi en lag mot hets mot folkgrupp.

Sverige och EU-kommissionen kommer, liksom hittills, även i fortsättningen att föra en nära dialog med Turkiet om reformprocessen som helhet vari den nya strafflagen och yttrandefriheten förstås är centrala element. Vi kommer också att utnyttja de tillfällen som finns att ta upp frågan till diskussion inom EU. Att fortsatta framsteg görs kommer att vara avgörande för att framsteg ska kunna göras i förhandlingarna och för att en dag kunna välkomna Turkiet som medlem i EU.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.