Till innehåll på sidan

Tullverket och brottsbekämpning

Skriftlig fråga 2015/16:1346 av Peter Persson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-06-14
Överlämnad
2016-06-15
Anmäld
2016-06-16
Svarsdatum
2016-06-22
Sista svarsdatum
2016-06-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Tullverkets verksamhet är både fiskal och brottsbekämpande. EU:s tullkodex har medfört att vi fick en ny tullag den 1 maj i år med stora förändringar som främst hade bärighet på fiskala frågor (elektronisk kommunikation, centraliserad klarering, allmänna ursprungsregler etcetera). Vad gäller brottsbekämpning fick Tullverket ökade befogenheter att kontrollera olika postförsändelser.

Det finns all anledning att fundera över om Tullverkets roll för såväl gränsskydd som brottsbekämpning kan stärkas. Inrikesministern bör på alla sätt understödja myndighetssamverkan och själv tänka i dessa termer. Det gäller att utnyttja hela klaviaturen, inte minst eftersom brottsligheten gör något motsvarande i sin verksamhet. Smuggling, bidragsbrott och olovlig försäljning av alkohol knyts till exempel ihop i fråga om de så kallade alkoholbussarna.

Inrikesministern borde i samverkan med andra ministrar undersöka om inte Tullverket med utökade befogenheter och en större personalstyrka skulle kunna göra mer för att reducera brott och brottsförutsättningar. En skarpare gränskontroll skulle kunna mota ännu fler vapen och drogförsändelser. Tullverkets möjligheter att göra pass- och identitetskontroller kan kanske stärkas. Likaså behövs befogenheter att också kontrollera utgående gods samt personer som lämnar landet. Givetvis ska också berörda myndighetschefer inlemmas i dialogen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman: 

 

Avser statsrådet att diskutera med finansministern, som har ansvaret för Tullverket, om hur Tullverkets brottsbekämpande kapacitet bättre kan tillvaratas för att trygga landet och dess gränser?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1346 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/04667/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1346 av Peter Persson (S) Tullverket och brottsbekämpning

Peter Persson har frågat mig om jag avser att diskutera med finansministern, som har ansvaret för Tullverket, om hur Tullverkets brottsbekämpande kapacitet bättre kan tillvaratas för att trygga landet och dess gränser.

Regeringen lägger stor vikt vid det brottsbekämpande arbetet och har under det senaste året vidtagit flera åtgärder för att det ska förbättras och intensifieras. Exempelvis beslutade regeringen i december förra året om en samlad insats mot organiserad brottslighet. Dessutom ingår Tullverket som en av elva myndigheter i det pågående samverkansarbetet med att digitalt sammanlänka rättskedjan. Värdet och nödvändigheten av myndighetssamverkan är också ett perspektiv som regeringen ständigt har för ögonen.

Alla regeringsbeslut fattas kollektivt, vilket innebär att jag löpande samtalar och rådgör med mina statsrådskollegor beträffande sakfrågor som spänner över flera departement. Detta gäller givetvis även det brottsbekämpande arbetet.

Stockholm den 22 juni 2016

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.